Sunteți pe pagina 1din 3
Autorizat de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor RA-047/10.04.2003 03.01.01.E.007.0.B CLAUZA ADIŢIONALĂ Acoperire

Autorizat de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor

RA-047/10.04.2003

03.01.01.E.007.0.B

CLAUZA ADIŢIONALĂ Acoperire suplimentară pentru riscul de furt

1.

PREAMBUL

1.1.

Prezenta Acoperire suplimentară este valabilă numai împreună cu Condiţiile Generale de

asigurare a autovehiculelor menţionate în Poliţă.

1.2. Toate prevederile Condiţiilor Generale sunt valabile în măsura în care nu contravin prevederilor

din prezenta Acoperire suplimentară.

1.3. Prin considerarea cumulată a documentelor menţionate la art. 1.1 şi în concordanţă cu

prevederile art. 1.1, se convine că:

(i)

în situaţia în care există, în documentele menţionate, capitole cu acelaşi titlu/conţinut, prevederile acestora se cumulează;

(ii)

în situaţia în care, în urma cumulării prevederilor documentelor menţionate, apar contradicţii,

se consideră valabile numai prevederile din prezenta.

2.

DEFINITII

În tot cuprinsul acestei Clauze adiţionale termenii de mai jos au numai înţelesul atribuit prin următoarele definiţii:

2.1. Daună: prejudiciu material suferit de Asigurat, provocat prin furtul bunurilor asigurate şi acoperit

de asigurarea oferită de prezenta clauză.

2.2. Furt: luarea unui bun asigurat şi/sau a unor subansamble, piese, sau echipamente ale acestuia,

din posesia sau deţinerea unei persoane, în scopul însuşirii sau folosirii, fără consimţământul acesteia.

2.3. Furt prin efracţie: fapta unei persoane sau grup de persoane săvârşită prin violenţă, care poate fi

probată cu dovezi materiale, de a-şi însuşi pe nedrept bunuri ale Asiguratului, prin folosirea următoarelor mijloace:

(i)

intră în clădire prin spargerea pereţilor, acoperişului, tavanelor, uşilor, ferestrelor, pardoselilor

sau prin stricarea sau forţarea dispozitivelor de închidere, precum şi furtul urmat de întrebuinţarea unor astfel de mijloace pentru păstrarea bunului furat sau pentru înlăturarea urmelor infracţiunii, ori pentru ca făptuitorul să-şi asigure scăparea;

(ii)

sparge autovehiculul asigurat sau clădirea în care se află acesta.

2.4.

Tâlhărie: furtul săvârşit prin întrebuinţare de violenţe sau ameninţări, ori prin punerea victimei în

stare de inconştienţă sau neputinţa de a se apăra.

3.

LIMITE TERITORIALE

3.1.

Autovehiculele înmatriculate în România nu se asigură pe teritoriul Kosovo, Republica Moldova,

Rusia şi Ucraina pentru riscurile acoperite de prezenta clauză adiţională.

4.

RISCURILE ŞI COSTURILE/CHELTUIELILE ACOPERITE

4.1.

OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP acordă despăgubiri pentru riscul de furt inclusiv prin

acte de tâlhărie al:

(i)

autovehiculului sau al unor părţi componente sau piese ale acestuia;

(ii)

echipamentului suplimentar asigurat prin poliţă.

4.2.

OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP acordă despăgubiri şi pentru avarii produse

autovehiculului sau echipamentului suplimentar ca urmare a producerii riscurilor de furt, tentativă de furt sau acte de tâlhărie.

4.3. În cazul autoturismelor şi autoutilitarelor cu masa maximă autorizată până la 3,5 tone (inclusiv),

OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP acordă despăgubiri şi pentru cheltuielile ocazionate de înlocuirea setului de chei/dispozitive de pornire/telecomenzi şi/sau a sistemului de închidere (butuci yale şi după caz buşon rezervor şi/sau contact pornire) ca urmare a pierderii sau furtului cheilor/dispozitivelor de pornire/telecomenzilor, după caz. Despăgubirile se acordă în limita a 10% din suma asigurată a autovehiculului.

5.

EXCLUDERI

5.1.

Riscuri excluse:

În baza prezentei Acoperiri suplimentare OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP nu acordă despăgubiri:

Pagina 1 din 3

Autorizat de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor RA-047/10.04.2003 03.01.01.E.007.0.B (i) dacă organele de

Autorizat de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor

RA-047/10.04.2003

03.01.01.E.007.0.B

(i)

dacă organele de poliţie nu confirmă furtul, tentativa de furt sau tâlhăria, ori dacă la acestea nu s-a înregistrat o reclamaţie în legătură cu furtul, tentativa de furt sau tâlhăria;

(ii)

dacă, după comiterea furtului, tentativei de furt sau tâlhăriei, paguba s-a mărit prin neluarea intenţionată de către Asigurat a măsurilor pentru limitarea ei, pentru partea de pagubă care s-a mărit şi dacă acest fapt rezultă din actele încheiate de organele de drept (poliţie sau alte organe de cercetare abilitate);

(iii)

dacă în timpul cât autovehiculul era oprit, staţionat sau parcat, conducătorul acestuia a ieşit din autovehicul fără a scoate cheia/dispozitivul de pornire din contact şi nu a încuiat uşile, cu excepţia cazurilor când aceste măsuri nu erau posibile datorită particularităţilor constructive ale autovehiculului sau când autovehiculul asigurat se afla într-o încăpere încuiată;

(iv)

dacă în momentul furtului, tentativei de furt sau tâlhăriei, autovehiculul era desfăcut în părţile sale componente, cu excepţia cazurilor când furtul sau tentativa de furt s-a produs prin efracţie la încăperea în care se afla autovehiculul demontat în părţile sale componente;

(v)

pentru prejudicii produse în timpul şi în perioada imediat următoare producerii unor incendii, explozii, căderi de corpuri, evenimente cauzate de greutatea stratului de zăpadă sau gheaţă, ori calamităţi naturale (cutremure, inundaţii, etc.) sau riscuri speciale (vandalism, terorism, greve, revolte, tulburări civile etc.);

(vi)

pentru însuşirea ilegală, falsificarea, frauda sau alte acte comise intenţionat de către persoanele care au dreptul sa utilizeze autovehiculul conform poliţei, altele decât proprietarul autovehiculului;

(vii)

dacă Asiguratul, cu consimţământul său, a încredinţat autovehiculul asigurat unei terţe persoane care nu îl restituie (abuz de încredere);

(viii)

dacă în momentul avizării furtului total al autovehiculului Asiguratul nu depune la OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP sau la organele de poliţie originalul certificatului de înmatriculare şi al cărţii de identitate, precum şi toate rândurile de chei/dispozitive de pornire şi telecomenzi (după caz), continand toate elementele de securizare, declarate în cererea chestionar de asigurare;

(ix)

dacă la comiterea furtului sau a tentativei de furt au luat parte:

Asiguratul persoana fizica/persoanele care au dreptul sa utilizeze autovehiculul conform politei sau persoanele fizice majore care locuiesc la aceeaşi adresă cu Asiguratul/persoanele care au dreptul sa utilizeze persoanele fizice majore care locuiesc la aceeaşi adresă cu Asiguratul/persoanele care au dreptul sa utilizeze autovehiculul conform poliţei; locuiesc la aceeaşi adresă cu Asiguratul/persoanele care Contractantul/Beneficiarul persoana fizica; persoanele din Contractantul/Beneficiarul persoana fizica; persoanele din conducerea Asiguratului/Contractantului/Beneficiarului (administratori, membri ai directoratului sau consiliului de supraveghere, precum si orice alte persoane imputernicite legal sau conventional sa administreze societatea).

(x)

pentru furt prin înşelătorie, furt cu întrebuinţare de chei potrivite ori originale, cu excepţia cazurilor în care acestea au fost obţinute prin acte de tâlhărie.

6.

ÎNCEPUTUL ŞI SFÂRŞITUL ASIGURĂRII; RĂSPUNDEREA OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP

6.1.

In cazul pierderii/furtului cheilor/dispozitivelor de pornire, răspunderea OMNIASIG VIENNA

INSURANCE GROUP pentru riscul de furt total încetează imediat după pierderea/furtul cheilor/dispozitivelor de pornire, fără a fi necesară vreo notificare (în scris) sau altă formalitate prealabilă din partea OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP, iar acoperirea conferita de prezenta clauză cu privire la riscul de furt total se suspendă. Polita nu se prelungeste cu perioada cât acoperirea pentru riscul de furt total a fost suspendată. Răspunderea OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP

pentru riscul de furt total poate fi reactivată dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

(i)

Asiguratul a luat toate măsurile pentru prevenirea producerii riscului de furt total al autovehiculului (a înlocuit cheile / dispozitivele de pornire);

(ii)

se efectuează o nouă inspecţie de risc pentru verificarea masurilor luate de Asigurat.

7.

OBLIGAŢIILE ASIGURATULUI

7.1.

Asiguratul / Contractantul are următoarele obligaţii:

7.1.1. Înaintea intrării în vigoare a asigurării şi în timpul derulării acesteia:

(i) să avizeze în scris OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP despre pierderea/furtul cărţii de identitate, a certificatului de înmatriculare, a cheilor/dispozitivelor de pornire şi/sau telecomenzilor autovehiculului, în termen de 72 de ore de la producerea evenimentului. De asemenea, Asiguratul trebuie să depună la OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP şi

Pagina 2 din 3

Autorizat de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor RA-047/10.04.2003 03.01.01.E.007.0.B dovada de la poliţie

Autorizat de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor

RA-047/10.04.2003

03.01.01.E.007.0.B

dovada de la poliţie referitoare la anunţarea pierderii/furtului cărţii de identitate şi/sau certificatului de înmatriculare;

(ii) să nu păstreze certificatul de înmatriculare, nici cartea de identitate a vehiculului şi nici o cheie/dispozitiv de pornire a autovehiculului asigurat, în interiorul acestuia.

7.1.2. În cazul producerii sau apariţiei oricărui eveniment asigurat:

(iii)

să comunice poliţiei şi OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP orice informaţii ce ar putea duce la găsirea autovehiculului, a părţilor componente, pieselor sau echipamentelor suplimentare ale acestuia, să-şi dea acordul pentru luarea măsurilor necesare în vederea stabilirii împrejurărilor comiterii furtului şi a vinovaţilor, să facă demersurile necesare pentru redobândirea bunurilor furate chiar după ce a primit despăgubirea;

(iv)

să anunţe imediat OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP în cazul în care autovehiculul furat sau părţi componente ale acestuia au fost găsite.

8.

STABILIREA ŞI PLATA DESPĂGUBIRILOR

8.1.

Dacă înainte de plata despăgubirii, autovehiculul, părţile componente sau piesele acestuia au

fost găsite, se acordă despăgubiri numai pentru eventualele pagube produse părţilor componente ale autovehiculului ca urmare a furtului/tâlhăriei.

8.2. Plata despăgubirii se face numai cu condiţia ca Asiguratul să dea o declaraţie prin care se

obligă să restituie total sau parţial, după caz, despăgubirea primită, dacă după plata despăgubirii, bunurile sau o parte dintre acestea au fost găsite; cuantumul restituirii va fi egal cu valoarea bunurilor

găsite, din care se scade, dacă este cazul, valoarea daunelor produse bunurilor respective.

8.3. În cazul furtului sau avarierii ca urmare a tentativei de furt a unor piese sau echipamente

suplimentare ale autovehiculului, la stabilirea despăgubirii se ia în considerare numai repararea sau

înlocuirea părţilor componente sau a pieselor care au fost avariate/furate, chiar dacă cu prilejul reparaţiei s-a înlocuit întregul ansamblu sau subansamblu din care face parte piesa ori echipamentul

suplimentar avariat/furat cu excepţia cazului în care procesele tehnologice nu permit altfel sau dacă producătorul livrează numai întregul ansamblu/subansamblu.

8.4. În cazul furtului total al autovehiculului, acordarea despăgubirilor se face cel mai devreme după

60 de zile calendaristice de la data înştiinţării OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP şi numai dacă poliţia confirmă, în scris, după expirarea acestui termen, declanşarea urmăririi penale asupra făptuitorilor, in cazul identificării acestora, şi faptul că autovehiculul nu a fost găsit.

8.5. Prin plata despăgubirilor şi în limita acestora, OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP este

subrogată în toate drepturile Asiguratului sau Beneficiarului contra persoanelor răspunzătoare de producerea daunei ori de mărirea acesteia, pentru partea de daună care s-a mărit, cu excepţia persoanelor care au utilizat autovehiculul avand consimtamantul Asiguratului , în momentul producerii sau apariţiei evenimentului asigurat. Exceptia nu valideaza în cazul Asiguratului persoana juridica dacă persoanelor care au utilizat autovehiculul avand consimtamantul acestuia li se atribuie săvârşirea faptelor prevăzute la art. 5.1.

punctul Error! Reference source not found. de mai sus.

Pagina 3 din 3