Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE BUCUREŞTI Domeniul fundamental: Ştiinţe Economice Domeniul: Management Programul de studii: MANAGEMENT

GHID de întocmire a lucrării de licenţă

- sesiunile iulie 2017, septembrie 2017 şi februarie 2018 -

Alegerea temei de cercetat

În vederea elaborării în condiţii corespunzătoare a lucrării de licenţă, Consiliul Facultăţii a stabilit ca alegerea temei să se finalizeze până la data de 31 ianuarie 2017, potrivit următorului grafic:

aducerea la cunoştinţa celor interesaţi a listei orientative cu temele de licenţă, pe

discipline şi îndrumători ştiinţifici. Precizăm că, de la caz la caz, studenţii pot propune şi alte teme, care vor fi însă avizate de cadrul didactic ce urmează să îndrume realizarea lucrării de licenţă şi aprobate de decanul Facultăţii;

alegerea de către studenţi, până la data de 31 ianuarie 2017, a unei teme dintre cele

afişate sau a unei teme propuse. În acest sens, fiecare student va depune la Decanat o cerere tip (de la secretariatul Facultăţii sau de pe site-ul acesteia) în care va indica titlul temei şi îndrumătorul ştiinţific; cererea va fi depusă după ce va fi avizată de către acesta din urmă;

aprobarea de către decanul Facultăţii a cererii depuse.

Elaborarea efectivă a lucrării de licenţă va avea în vedere respectarea următoarelor aspecte:

pe parcursul elaborării lucrării, studenţii vor ţine legătura cu cadrul didactic

îndrumător, respectând un grafic de elaborare a lucrării, stabilit de comun acord cu acesta. O prima acţiune o constituie elaborarea planului/cuprinsului lucrării, aprobarea acestuia de către

îndrumătorul ştiinţific şi stabilirea unei bibliografii minimale;

efectuarea de trimiteri bibliografice pe pagină – note de subsol, care conferă lucrării

un caracter ştiinţific, prin diversitatea documentării şi probitatea morală a autorului. Trimiterile bibliografice au rolul de a arăta sursa ideilor inserate în lucrare, oferind îndrumătorului ştiinţific posibilitatea de a delimita ideile din sursele bibliografice de ideile proprii ale autorului, pe aceasta cale putându-se fixa gradul de originalitate a lucrării;

la elaborarea lucrării de licenţă studenţii vor întocmi grafice şi figuri sugestive în

legătură cu ideile formulate, precum şi tabele cu informaţii statistice relevante, urmate de comentarii pertinente etc. Utilizarea de formule matematice care redau esenţa ideilor exprimate este, de asemenea, bine receptată de examinator. În acelaşi timp, indicarea bibliografiei consultate este în măsură să permită evaluarea gradului de cuprindere a surselor bibliografice semnificative pentru domeniul abordat;

din conţinutul şi prezentarea lucrării de licenţă trebuie să rezulte contribuţia

studentului la cercetarea în domeniul ce face obiectul temei. În acest context, în cazul în care

profesorul îndrumător ajunge la concluzia că lucrarea nu este realizată de student, aceasta va fi respinsă (Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, art.143, alin. (4) precizează că

îndrumătorii lucrărilor de licenţă, de diplomă, de disertaţie şi de doctorat răspund în solidar cu autorii acestora de asigurarea originalităţii conţinutului acestora”); cadrul didactic îndrumător al lucrării de licenţă este în măsură să ofere toate informaţiile legate de conţinutul şi formatul acesteia. Potrivit Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 autorul lucrării de licenţă răspunde de asigurarea originalităţii conţinutului acesteia (art. 143, alin. 4). De asemenea, legea interzice comercializarea de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor a unei lucrări de licenţă, de diplomă, de disertaţie sau de doctorat (art. 143, alin. 5).

Redactarea şi tehnoredactarea lucrării trebuie realizată în următoarele condiţii:

a) stilul de redactare a lucrării de licenţă va fi riguros ştiinţific (se vor evita categoric

elementele de reclamă şi stilul bombastic sau jurnalistic). Se vor respecta normele de scriere specifice gramaticii limbii române;

b) lucrarea de licenţă va conţine între 60 80 de pagini (fără paginile de gardă, anexe şi

CV), Word, Times New Roman, 12 pp, 1.5 rânduri, margini 1” peste tot;

c) lucrarea de licenţă va avea următoarea structură orientativă: 1

Pagini de gardă (prezentate mai jos);

Cuprins (planul lucrării) – nu se numerotează;

Introducerecu prezentarea şi motivarea alegerii temei, 1–2 pag.;

Capitolul I în care se vor fixa: cadrul economic general, de context în care se încadrează tema abordată, metodologia de cercetare ştiinţifică folosită, conţinutul altor realizări similare din domeniul temei lucrării de licenţă, se vor trata elementele teoretice din literatura de specialitate şi reglementările (normele juridice) aferente temei lucrării de licenţă.

Capitolul II – în care se va efectua cercetarea temei lucrării de licenţă, din punct de vedere teoretic soluţii şi variante pentru problema de rezolvat, analiză comparativă, formule de calcul.

Capitolul III – în care fi realizat studiul de caz practic (la o societate comercială, instituţie publică, organizaţie non-profit etc.), cu prezentarea sub formă de text, desene, grafice, capturi ecran a rezultatelor cercetării – să reprezinte o pondere semnificativă a conţinutului lucrării;

Concluzii şi propuneri. Va constitui o sinteză a întregii lucrări în care vor fi reliefate contribuţiile proprii ale autorului, concluziile care s-au desprins din studiul efectuat dar şi propuneri pe marginea temei abordate.

Bibliografia nu se numerotează

Anexe - nu se numerotează

Curriculum vitae al absolventului – nu se numerotează

1 Din structura prezentată mai sus, reiese că lucrarea de licenţă va fi structurată pe 3 capitole (fiecare capitol va fi numerotat, pe paragrafe şi subparagrafe)

d) preluarea unor idei, informaţii, date statistice din diferite surse se va face cu menţionarea exactă a sursei în note de subsol, prin menţionarea autorului sau colectivului de autori, denumirea materialului, editura, anul apariţiei, locul apariţiei, pagina etc. e) tabelele, diagramele, figurile, graficele vor avea: titlu, număr, sursa; f) bibliografia va fi redactată în ordinea alfabetică după numele autorului principal, conform standardelor.

Criteriile avute în vedere la evaluarea lucrării de licenţă – rezultat al activităţii de cercetare ştiinţifică a absolventului – atât pe parcurs de către cadrul didactic îndrumător, cât şi ulterior de Comisia de examen sunt:

conţinutul ştiinţific, elementele de originalitate, caracterul unitar, logic şi complet, folosirea corectă a conceptelor şi noţiunilor specifice domeniului Management, calitatea şi cantitatea bibliografiei de specialitate consultate (inclusiv existenţa unor referinţe de specialitate în limbi străine, valoarea lucrării pentru domeniul fundamental Ştiinţe economice;

respectarea normelor de elaborare a lucrării de licenţă şi a termenului de predare a acesteia;

lucrarea de licenţă va fi însoţită de un referat elaborat de îndrumătorul ştiinţific în care se propune comisiei de examen notarea lucrării de licenţă cu o notă de la 5 la

10;

modul de prezentare şi susţinere publică: exprimarea liberă, logică şi cursivă, utilizarea de materiale grafice (planşe, slide-uri), susţinerea cu argumente pertinente a ideilor prezentate, capacitatea de sinteză a principalelor idei, concluzii şi propuneri, modul vestimentar de prezentare la examen.

Notă: Modele de lucrări de licenţă pot fi consultate la Biblioteca Facultăţii (Corp C, etaj 2, sala 201).

Coordonator program, Lect.univ.dr. Iulian HURLOIU

Decan, Prof.univ.dr. Zenovic GHERASIM

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE BUCUREŞTI Programul de studii: MANAGEMENT

LUCRARE DE LICENŢĂ

CCoooorrddoonnaattoorr şşttiiiinnţţiiffiicc:

Gradul didactic, prenume şi nume

BUCUREŞTI

2017

Absolvent:

Nume şi prenume

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE BUCUREŞTI Programul de studii: MANAGEMENT

Aici se va scrie tema lucrării de licenţă – exemplu:

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE STUDIU DE CAZ LA S.C

CCoooorrddoonnaattoorr şşttiiiinnţţiiffiicc:

Gradul didactic, prenume şi nume

BUCUREŞTI

2017

Absolvent:

Nume şi prenume