Sunteți pe pagina 1din 13
Axa 5. Conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a Patrimoniului Cultural Monumente Patrimoniu istorice mobil şi imobil
Axa 5. Conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă
a Patrimoniului Cultural
Monumente
Patrimoniu
istorice
mobil şi imobil
locale/naţionale
Picturi, fresce, stucaturi
Digitizare
Marketing
obiective
Promovare
culturale
turistică
Mobilier urban
Piste biciclişti
Wi-Fi spații
publice
Amenajare terenuri
Locuri de joacă
copii
Zone speciale
sport
PoliticiSociale.RO

Facebook.com/FonduriEuropeneAPL

Cuprins Pag. 5.1. Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural 1 5.2 Realizarea de

Cuprins

Pag.

5.1. Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural

1

5.2 Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor

7

|

1

industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii

poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului

Axa 5. Conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

OS. 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea

patrimoniului natural şi cultural

Valoare maximă proiect

Cofinanţare

5 milioane euro *10 milioane euro monumente UNESCO

2%

APEL

Deschidere Apel

Închidere Apel

Regiunea Bucureşti-Ilfov

Martie 2017

Noiembrie 2017

7 Regiuni: Nord-Est, Sud-Est, Sud, Sud-Vest, Centru, Vest, Nord-Vest

Martie 2017

Noiembrie 2017

ITI DELTA DUNĂRII (Jud. Tulcea şi Constanţa)

Mai 2017

Decembrie 2017

SUERD (Regiunea Dunării)

Iunie 2017

Decembrie 2017

PoliticiSociale.RO

© Institutul pentru Politici Sociale, Mai 2017 Facebook.com/FonduriEuropeneAPL

SOLICITANŢI ELIGIBILI ❖ Unităţi administrativ -teritoriale ❖ Autorităţi ale administraţiei publice centrale ❖ Unități de cult

SOLICITANŢI ELIGIBILI

 • Unităţi administrativ-teritoriale

 
 • Autorităţi ale administraţiei publice centrale

 • Unități de cult

| 2

 • ONG-uri

 • Parteneriate între aceste entități, respectiv:

o Unitate administrativ-teritorială, în calitate de lider în parteneriat cu altă unitate administrativ-teritorială, cu o autoritate a administraţiei publice centrale, unitate de cult sau ONG; o Autoritate a administraţiei publice centrale, în calitate de lider în parteneriat cu o unitate administrativ-teritorială, o unitate de cult sau ONG.

ACTIVITĂŢI ELIGIBILE ORIENTATIVE

Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice; Restaurarea, protecţia, conservarea picturilor interioare, frescelor, picturilor murale exterioare, stucaturilor, iconostas;

Restaurarea şi remodelarea plasticii faţadelor; Dotări interioare (instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie);

Dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil; Activități de marketing și promovare turistică a obiectivului restaurat, inclusiv de informare publică cu privire a intenţia de a implementa proiectul; Activităţi pentru digitizarea obiectivului restaurat în cadrul proiectului; Activităţi conexe pentru punerea în valoare sau funcţionalitate a obiectivului de patrimoniu restaurat.

Obiectivul de patrimoniu trebuie să facă parte din:

Patrimoniu cultural mondial UNESCO;

Patrimoniu cultural naţional;

Patrimoniu cultural local.

CHELTUIELI ELIGIBILE

Capitolul 1.

Cheltuieli pentru amenajarea terenului

 • 1.1. Amenajarea terenului - Se includ cheltuielile efectuate la începutul

lucrărilor pentru pregătirea terenului şi care constau în demolări, demontări, dezafectări, defrişări, evacuări materiale rezultate, devieri reţele de utilităţi, sistematizări pe verticală, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază), devieri de cursuri de apă.

 • 1.2. Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială -

PoliticiSociale.RO

© Institutul pentru Politici Sociale, Mai 2017 Facebook.com/FonduriEuropeneAPL

Se includ cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural

Se includ cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, precum plantare de copaci, reamenajare spaţii verzi.

Capitolul 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

Se includ cheltuielile aferente asigurării cu utilităţile necesare funcţionării obiectivului de investiţie, precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicaţii, care se execută pe terenul ca aparţinând obiectivului de investiţie, precum şi cheltuielile aferente racordării la reţelele de utilităţi.

Capitolul 3.

Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

 • 3.1. Studii de teren -

Se includ cheltuielile pentru studii de cercetare

arheologică, geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate ale terenului pe care este amplasat obiectivul de investiţie.

 • 3.2. Obţinere avize, acorduri, autorizaţii - se includ cheltuielile pentru:

  • a. obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism;

  • b. obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare;

  • c. obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie etc.;

  • d. întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului cadastral provizoriu şi înregistrarea terenului în cartea funciară;

  • e. obţinerea acordului de mediu;

  • f. obţinerea avizului P.S.I.;

  • g. alte avize, acorduri şi autorizaţii.

 • 3.3. Proiectare şi inginerie - Se includ cheltuielile pentru elaborarea

 • tuturor fazelor de proiectare (studiu de fezabilitate, documentaţie de avizare a lucrărilor de investiţii, proiect tehnic şi detalii de execuţie), pentru plata verificării tehnice a proiectării şi pentru plata elaborării certificatului de performanţă energetică a clădirii, precum şi pentru elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi

  autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie (documentaţii ce stau la baza emiterii avizelor şi acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentaţii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, expertiză tehnică, etc.)

  • 3.4. Consultanţă - se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:

   • a. plata serviciilor de consultanţă la elaborarea cererii de

  finantare si a tuturor studiilor necesare intocmirii acesteia;

  • b. plata serviciilor de consultanţă în domeniul managementului

  proiectului

  • c. serviciile de consultanţă/asistenţă juridică în scopul elaborării documentaţiei de atribuire şi/sau aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, dacă este cazul

  • 3.5. Asistenţă tehnică - se includ cheltuielile efectuate, după caz,

  pentru:

  • a. asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor (în cazul în care aceasta nu intră în tarifarea

  PoliticiSociale.RO

  © Institutul pentru Politici Sociale, Mai 2017 Facebook.com/FonduriEuropeneAPL

  | 3

  proiectului); b. plata diriginţilor de şantier, desemnaţi de autoritatea contractantă, autorizaţi conform prevederilor legale pentru verificarea

  proiectului);

  • b. plata

  diriginţilor

  de

  şantier,

  desemnaţi de autoritatea

  contractantă, autorizaţi conform prevederilor legale pentru verificarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii.

  Capitolul 4.

  Cheltuieli pentru investiţia de bază

  • 4.1. Se cuprind cheltuielile aferente execuţiei tuturor obiectelor cuprinse

  în obiectivul de investiţie aferent obiectivului de patrimoniu:

  Cheltuieli pentru restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea obiectivului de patrimoniu; Cheltuieli pentru restaurarea, protecţia, conservarea şi realizarea picturilor interioare, frescelor, picturilor murale exterioare, stucaturilor;

  Cheltuieli pentru restaurarea şi remodelarea plasticii faţadelor; Cheltuieli pentru utilităţile generale obiectivului de patrimoniu (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, ventilare, climatizare, PSI, siguranţă la foc, antiefracţie, telecomunicaţii şi alte tipuri de instalaţii impuse de destinaţia obiectivului de patrimoniu). Cheltuielile se desfăşoară pe obiecte de construcţie, iar delimitarea obiectelor se face de către proiectant.

  • 4.2. Dotări (se includ utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu

  şi făra montaj, dotări) aferente obiectivului de patrimoniu. Se cuprind

  cheltuielile pentru:

  Dotări interioare (instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie);

  Dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil; Achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării

  acestora;

  Achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor care nu necesită montaj,

  precum şi a echipamentelor

  şi a echipamentelor

  de transport

  tehnologic;

  Dotările care, conform legii, intră în categoria mijloacelor fixe, sunt necesare implementarii proiectului şi respectă prevederile contractului de finanţare. Nu sunt eligibile cheltuielile pentru dotări care, conform legii, intră în categoria obiectelor de inventar.

  • 4.3. Construcţii, instalaţii şi dotări aferente investiţieii conexe investiţiei de bază

  In cadrul proiectului, proiectantul poate delimita un obiect conex obiectivului de patrimoniu cuprinzând lucrări şi dotări pentru: iluminat arhitectural interior şi exterior, împrejmuire, parcare, amenajare peisagistică, construcţie/reabilitare clădiri conexe, alei/cale de acces care se execută pe terenul obiectivului de investiţie. Cheltuielile aferente obiectului conex obiectivului de patrimoniu sunt eligibile în limita a 10% din valoarea eligibilă a cheltuielilor aferente Cap. 1, Cap. 2, Cap. 4, punctul

  PoliticiSociale.RO

  © Institutul pentru Politici Sociale, Mai 2017 Facebook.com/FonduriEuropeneAPL

  | 4

  4.1, punctul 4.2 şi Cap. 5, punctul 5.1.1. Observație: Imobilul sau terenul vizat de investiţia propusă

  4.1, punctul 4.2 şi Cap. 5, punctul 5.1.1. Observație: Imobilul sau terenul vizat de investiţia propusă prin proiect,

  identificat la nivel de nr. topo /nr.cadastral,trebuie să fie un teritoriu

  compact/parcele limitrofe.

  Cheltuielile aferente fiecărui obiect de construcţie sunt estimate prin

  devizul pe obiect.

  Alte cheltuieli

  Capitolul 5.

  5.1.

  Organizare de şantier 5.1.1.Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier Se cuprind cheltuielile aferente construirii provizorii sau amenajării la construcţii existente pentru vestiare pentru muncitori, grupuri

  sanitare, rampe de spălare auto, depozite pentru materiale, fundaţii pentru macarale, reţele electrice de iluminat şi forţă, căi de acces, branşamente/racorduri la utilităţi, împrejmuiri, panouri de

  prezentare, pichete de incendiu. Se includ, de asemenea,

  cheltuielile de desfiinţare de şantier.

  5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de şantier Se cuprind cheltuielile pentru: obţinerea autorizaţiei de construire/ desfiinţare aferente lucrărilor de organizare de şantier, taxe de amplasament, contract temporar cu furnizorul de energie electrică, cu unităţi de salubrizare, taxe depozit ecologic; costul energiei electrice şi al apei consumate în incinta organizării de şantier pe durata de execuţie a lucrărilor.

  5.2.

  Comisioane, cote si taxe

  Se cuprind, după caz:cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii

  pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii, cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii, cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor, taxe pentru acorduri, avize şi autorizaţia de construire/desfiinţare.

  5.3.

  Cheltuieli diverse şi neprevăzute - Se consideră eligibile dacă sunt

  detaliate corespunzător prin documente justificative şi doar în limita a 10%

  din valoarea eligibilă a cheltuielilor eligibile cuprinse la Capitolul 1, Capitolul 2 şi Capitolul 4.

  Cheltuieli de informare și publicitate

  Capitolul 6.

  6.1.

  Cheltuieli cu activitățile obligatorii de informare și publicitate

  Cheltuielile de publicitate şi informare, activităţi obligatorii în conformitate cu Manualul de identitate vizuala sunt eligibile în limita maxima de 10.000

   

  lei (inclusiv TVA).

  6.2.

  Cheltuieli de promovare a obiectivului de patrimoniu

  Se includ cheltuielile pentru activităţi de marketing şi promovare turistică a

  obiectivului de patrimoniu, inclusiv de informare publicăcu privire a

  intenţia de a implementa proiectul,care sunt eligibile în limita maximă de

  10.000 lei(inclusiv TVA).

  6.3.

  Cheltuieli pentru digitizarea obiectivului de patrimoniu

  Se includ cheltuielile pentru digitizarea obiectivului de patrimoniu care sunt

  eligibile în limita maximă de 67.500 lei(inclusiv TVA).

  PoliticiSociale.RO

  © Institutul pentru Politici Sociale, Mai 2017 Facebook.com/FonduriEuropeneAPL

  | 5

  Capitolul 7. Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern - Sunt eligibile în limita maximă a

  Capitolul 7. Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern - Sunt eligibile în limita maximă a 5.000 lei(inclusiv TVA) trimestrial (aferente activităţilor ce pot fi auditate în trimestrul respectiv).

  In cazul în care, beneficiarii optează pentru încheierea unor contracte de audit, rapoartele de audit confirmă ca cheltuielile cuprinse în cererile de rambursare au fost verificate şi sunt:

  sunt necesare pentru realizarea proiectului sunt prevăzute în contractul încheiat cu beneficiarul proiectului

  sunt în conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, respectiv utilizarea eficientă a fondurilor, şi un raport optim cost/beneficiu (rezonabilitatea preturilor conform prevederilor OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente, cu modificarile şi completarile

  ulterioare)

  sunt efectuate şi plătite de beneficiar sau partenerii săi cheltuielile au fost plătite pe parcursul perioadei de eligibile sunt înregistrate în contabilitatea beneficiarului/ partenerului având la bază documente justificative, să fie identificabile şi verificabile, să fie dovedite prin documente originale. Documentele originale trebuie să aibă înscris codul proiectului şi menţiunea «Proiect finanţat din POR». Beneficiarul va aplica menţiunea «Conform cu originalul» pe copiile documentelor suport/justificative ce însoţesc cererea de rambursare pentru operațiunile specifice proiectului este se utilizează conturi analitice distincte. La constituirea analiticului se va utiliza, pe lângă simbolurile obligatorii conform Normelor privind organizarea contabilitatii în funcţie de tipul beneficiarului şi codul SMIS al proiectului

  cheltuielile decontate sunt in conformitate cu propunerile tehnice si financiare ofertate (se verifica preturile unitare si cantitatile decontate) beneficiarii vor derula fondurile aferente pre-finanţării proiectelor prin conturi separate deschise special pentru proiect.

  beneficiarii care efectuează plăţi în valută în cadrul proiectului solicită la rambursare contravaloarea în lei a acestora la cursul Băncii Naţionale a României din data întocmirii documentelor de plată în valută; Atunci când același beneficiar desfășoară mai multe proiecte în același timp sau un proiect primește finanțare sub diferite forme de sprijin sau din diferite fonduri, auditorii verifică potențiala dublă finanțare a unei cheltuieli.

  Limitele procentuale prevăzute pentru anumite categorii de cheltuieli se aplică la valoarea cheltuielilor incluse în bugetul proiectului la data semnarii contractului de finantare.

  Taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă aferentă cheltuielilor eligibile este eligibilă.

  | 6

  PoliticiSociale.RO

  © Institutul pentru Politici Sociale, Mai 2017 Facebook.com/FonduriEuropeneAPL

  Axa 5. Conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural OS. 5.2 Realizarea de acțiuni destinate

  Axa 5. Conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

  OS. 5.2 Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului

  | 7

  Valoare maximă proiect

  Cofinanţare

  5 milioane euro

  2%

  APEL

  Deschidere Apel

  Închidere Apel

  Regiunea Bucureşti-Ilfov

  Aprilie 2017

  Octombrie 2017

  7 Regiuni: Nord-Est, Sud-Est, Sud, Sud-Vest, Centru, Vest, Nord-Vest

  Martie 2017

  Noiembrie 2017

  ITI DELTA DUNĂRII (Jud. Tulcea şi Constanţa)

  Aprilie 2017

  Noiembrie 2017

  SUERD (Regiunea Dunării)

  Iulie 2017

  Ianuarie 2018

  SOLICITANŢI ELIGIBILI

  administrativ-teritorială,

  Unitate

  precum

  Municipiul

  București,

  inclusiv

  și

  sectoarele componente, definită conform Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, din mediul urban,

  * cu excepția municipiilor reședință de județ, finanțate în cadrul axei prioritare dedicate dezvoltării urbane – Axa 4

  Parteneriate

  între

  administrativ

  unitățile

  menționate

  teritoriale

  anterior

  și

  unitățile administrativ teritoriale de județ.

  PoliticiSociale.RO

  © Institutul pentru Politici Sociale, Mai 2017 Facebook.com/FonduriEuropeneAPL

  ACTIVITĂŢI ELIGIBILE ORIENTATIVE  demolarea clădirilor situate pe terenurile supuse intervențiilor;  defrișarea vegetației existente și

  ACTIVITĂŢI ELIGIBILE ORIENTATIVE

  demolarea clădirilor situate pe terenurile supuse intervențiilor; defrișarea vegetației existente și salubrizarea terenului; acțiuni de modelare a terenului;

  amenajare spații verzi ( plantarea cu plante perene/gazonarea suprafețelor,

  inclusiv plantare arbori și arbuști); achiziția și montarea elementelor constructive de tipul foișoare, pergole, grilaje, grupuri sanitare, spaţii pentru întreţinere/vestiare, scene etc.;

  realizare de alei pietonale, piste pentru bicicliști, creare trotuare;

  dotare cu

  mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi,toalete ecologice, suporturi

  biciclete, imprejmuire etc);

  realizarea sistemului de iluminat și/sau de irigații pe terenul supus intervenției, realizare sisteme de supraveghere video si/sau Wi-Fi în spațiile publice; înlocuire și/sau racordare la utilități publice a terenului obiect al investiției. modernizarea străzilor urbane ce asigură acesul direct către terenurile supuse intervenției în limita a maxim 15% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile a

  cheltuielilor aferente Cap. 1, Cap. 2, Cap. 4, punctul 4.1, punctul 4.2 si cap. 5,

  punctul 5.1.1 din bugetul proiectului;

  crearea de facilități pentru recreere pe terenurile amenajate (ex. zone speciale pentru sport, locuri de joacă pentru copii, etc.).

  CHELTUIELI ELIGIBILE

  | 8

  CAP. 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

  • 1.1. Obţinerea terenului

  Se includ cheltuielile efectuate pentru cumpărarea de terenuri în limita a 10% din

  valoarea totala eligibila a proiectului - în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul

  de coeziune 2014-2020.

  Valoarea terenurilor achiziționate, se va stabili pe baza evaluării efectuate de un expert

  ANEVAR (conform legislatiei in vigoare: Hotărârea Nr. 353/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi

  din România si Ordonața Nr. 24 /2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării

  bunurilor).

  1.2. Amenajarea terenului

  Se includ cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului şi care constau în demolări, demontări, dezafectări, defrişări, evacuări materiale rezultate, devieri reţele de utilităţi din amplasament, sistematizări pe verticală, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază).

  CAP. 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

  PoliticiSociale.RO

  © Institutul pentru Politici Sociale, Mai 2017 Facebook.com/FonduriEuropeneAPL

  Se includ cheltuielile aferente asigurării cu utilităţile necesare funcţionării obiectivului de investiţie, precum: alimentare cu apă,

  Se includ cheltuielile aferente asigurării cu utilităţile necesare funcţionării obiectivului de investiţie, precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicaţii, care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic, ca aparţinând obiectivului de investiţie, precum şi cheltuielile aferente racordării la reţelele de utilităţi.

  CAP. 3. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

  Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică sunt eligibile cumulat, în limita a 10% din valoarea cheltuielilor eligibile finantate in cadrul capitlolul 4 „Cheltuieli pentru investitia de baza” si detaliate dupa cum urmeaza:

  3.1.Studii de teren Se cuprind cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice,

  fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate ale terenului pe care se amplasează

  obiectivul de investiţie.

  • 3.2. Obţinere avize, acorduri, autorizaţii

  Se includ cheltuielile pentru:

  • a) obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism;

  • b) obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare;

  • c) întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului cadastral provizoriu şi înregistrarea

  terenului în cartea funciară;

  • d) obţinerea acordului de mediu;

  • e) alte avize, acorduri şi autorizaţii.

   • 3.3. Proiectare şi inginerie

  Se includ cheltuielile pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare (studiu de

  fezabilitate, proiect tehnic şi detalii de execuţie), pentru plata verificării tehnice a

  proiectării, precum şi pentru elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie (documentaţii ce stau la baza emiterii avizelor şi acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentaţii

  urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament,etc).

  • 3.4. Consultanţă

  Se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:

  • a) plata serviciilor de consultanţă la elaborarea cererii de finantare si a tuturor studiilor

  necesare intocmirii acesteia;

  • b) plata serviciilor de consultanţă în domeniul managementului proiectului

  • c) serviciile de consultanţă/asistenţă juridică în scopul elaborării documentaţiei de

  atribuire şi/sau aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, dacă

  este cazul

  d) plata serviciilor de evaluare, efectuate de un expert ANEVAR, în vederea stabilirii

  valorii terenurilor achiziționate.

  • 3.5. Asistenţă tehnică

  Se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:

  • a) asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor (în

  cazul în care aceasta nu intră în tarifarea proiectului);

  • b) plata diriginţilor de şantier, desemnaţi de autoritatea contractantă, autorizaţi

  conform prevederilor legale pentru verificarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii.

  CAP. 4. Cheltuieli pentru investiţia de bază

  PoliticiSociale.RO

  © Institutul pentru Politici Sociale, Mai 2017 Facebook.com/FonduriEuropeneAPL

  | 9

  4.1. Construcţii şi instalaţii Se cuprind cheltuielile aferente execuţiei tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiţie:

  4.1. Construcţii şi instalaţii Se cuprind cheltuielile aferente execuţiei tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiţie:

  Cheltuielile efectuate pentru amenajare spații verzi (plantarea suprafețelor cu plante perene/gazonare, inclusiv plantare arbori și arbuști); • Cheltuieli cu realizarea de alei pietonale, piste pentru bicicliști, creare trotuare; • Cheltuieli cu executia si montarea elementelor constructive de tipul foișoare, pergole, grilaje grupuri sanitare, spaţii pentru întreţinere/vestiare, scene etc.; • Cheltuieli cu realizarea sistemului de iluminat și/sau de irigații; • Cheltuieli cu crearea de facilități pentru recreere pe terenurile amenajate (ex. zone speciale pentru sport, locuri de joacă pentru copii, etc.);

  4.2. Dotări (se includ utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu si fara montaj,

  dotari) • dotare cu mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi,toalete ecologice, suporturi biciclete, imprejmuire etc); Dotare locuri de joaca/ zone pentru sport; • Dotare cu echipamente necesare instalării de sisteme de supraveghere video și Wi- Fi în spațiile publice.

  Se cuprind cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora. Se includ cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor care nu necesită montaj, precum şi a echipamentelor şi a echipamentelor de transport tehnologic. Se cuprind cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria mijloacelor fixe, sunt necesare implementarii proiectului şi respectă

  prevederile contractului de finanţare. Nu sunt eligibile cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria obiectelor de inventar.

  4.3. Construcţii, instalaţii si dotari - cheltuieli conexe investitiei de baza In cadrul proiectului, proiectantul poate delimita un obiect conex obiectivului de invistitie cuprinzand lucrari si dotari pentru:

  • Cheltuieli cu modernizarea, reabilitarea străzilor urbane ce asigură acesul direct către terenurile supuse intervenției în limita a maxim 15% din valoarea eligibilă a

  cheltuielilor aferente Cap. 1, Cap. 2, Cap. 4, punctul 4.1, punctul 4.2 si cap. 5, punctul

  5.1.1.

  CAP. 5. Alte cheltuieli

  5.1.Organizare de şantier

  5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier Se cuprind cheltuielile aferente construirii provizorii sau amenajării la construcţii existente pentru vestiare pentru muncitori, grupuri sanitare, rampe de spălare auto, depozite pentru materiale, reţele electrice de iluminat şi forţă, căi de acces, branşamente/racorduri la utilităţi. Se includ, de asemenea, cheltuielile de desfiinţare de şantier.

  5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de şantier Se cuprind cheltuielile pentru: obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare aferente

  PoliticiSociale.RO

  © Institutul pentru Politici Sociale, Mai 2017 Facebook.com/FonduriEuropeneAPL

  | 10

  lucrărilor de organizare de şantier, taxe de amplasament, închirieri semne de circulaţie, contractele de asistenţă cu

  lucrărilor de organizare de şantier, taxe de amplasament, închirieri semne de circulaţie, contractele de asistenţă cu poliţia rutieră, contract temporar cu furnizorul de energie electrică, cu unităţi de salubrizare, taxe depozit ecologic; costul energiei electrice şi al apei consumate în incinta organizării de şantier pe durata de execuţie a lucrărilor.

  5.2.Comisioane, cote si taxe

  Se cuprind: cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii, cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii, cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor, taxe pentru acorduri, avize şi autorizaţia de construire/ desfiinţare.

  5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute

  Se consideră eligibile dacă sunt detaliate corespunzător prin documente justificative şi doar în limita a 10% din valoarea eligibilă a cheltuielilor eligibile cuprinse la subcapitolul

  1.2, capitolul 2 si capitolul 4.

  Cap. 6. Cheltuieli de informare și publicitate

  Cheltuieli cu activitățile obligatorii de informare și publicitate aferente proiectului sunt

  eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, în limita a maxim

  10.000 lei.

  Cap. 7. Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern

  Sunt eligibile in limita maxima a 5000 lei trimestrial (aferente activitatilor ce pot fi

  auditate in trimestrul respectiv) In cazul in care, beneficiarii opteaza pentru incheierea unor contracte de audit,

  rapoartele de audit confirma ca cheltuielile cuprinse in cererile de rambursare au fost verificate si sunt:

  sunt necesare pentru realizarea proiectului, • sunt prevăzute în contractul încheiat cu beneficiarul proiectului • sunt în conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, respectiv utilizarea eficientă a fondurilor, şi un raport optim cost/beneficiu (rezonabilitatea

  preturilor conform prevederilor OUG 66/2011);

  • sunt efectuate şi plătite de beneficiar sau partenerii săi; • cheltuielile au fost plătite pe parcursul perioadei de eligibile • sunt înregistrate în contabilitatea beneficiarului/ partenerului având la bază documente justificative, să fie identificabile şi verificabile, să fie dovedite prin documente originale. Documentele originale trebuie să aibă înscris codul proiectului şi menţiunea «Proiect finanţat din POR». Beneficiarul va aplica menţiunea «Conform cu originalul» pe copiile documentelor suport/justificative ce însoţesc cererea de

  rambursare.

  • Pentru operațiunile specifice proiectului este se utilizează conturi analitice

  distincte. La constituirea analiticului se va utiliza, pe lângă simbolurile obligatorii conform Normelor privind organizarea contabilitatii în functie de tipul beneficiarului , si codul SMIS

  al proiectului cheltuielile decontate sunt in conformitate cu propunerile tehnice si financiare ofertate (se verifica preturile unitare si cantitatile decontate) beneficiarii vor derula fondurile aferente pre-finanţării proiectelor prin conturi separate deschise special pentru proiect.

  • beneficiarii care efectuează plăţi în valută în cadrul proiectului solicită la rambursare contravaloarea în lei a acestora la cursul Băncii Naţionale a României din data

  întocmirii documentelor de plată în valută;

  PoliticiSociale.RO

  © Institutul pentru Politici Sociale, Mai 2017 Facebook.com/FonduriEuropeneAPL

  | 11

  Atunci când același beneficiar desfășoară mai multe proiecte în același timp sau un proiect primește finanțareNicolae@PoliticiSociale.Ro [Web] www.politicisociale.ro ; www.cisromania.ro | 12 facebook.com/politicisociale ; facebook.com/FonduriEuropeneAPL PoliticiSociale.RO © Institutul pentru Politici Sociale, Mai 2017 Facebook.com/FonduriEuropeneAPL " id="pdf-obj-12-2" src="pdf-obj-12-2.jpg">

  Atunci când același beneficiar desfășoară mai multe proiecte în același timp sau un proiect primește finanțare sub diferite forme de sprijin sau din diferite fonduri, auditorii verifica potențiala dublă finanțare a unei cheltuieli.

  Limitele procentuale prevazute pentru anumite categorii de cheltuieli se aplica la valoarea cheltuielilor incluse in bugetul proiectului la data semnarii contractului de finantare.

  Taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă aferentă cheltuielilor eligibile este eligibilă.

  Pentru orice informaţie vă stăm la dispoziţie!

  Vă mulţumim,

  Nicolae Şerban

  Institutul pentru Politici Sociale

  Bucureşti Sector 3, Str. Prof. Petre Cumpănici nr.8

  [Tel] +40-720.85.99.47; [Fax] +40-318.15.75.13

  | 12

  PoliticiSociale.RO

  © Institutul pentru Politici Sociale, Mai 2017 Facebook.com/FonduriEuropeneAPL