Sunteți pe pagina 1din 127

LEGE

Codul muncii al Republicii Moldova

nr. 154-XV din 28.03.2003

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.159-162/648 din 29.07.2003

***
CUPRINS

TITLUL I
DISPOZIIIGENERALE

Capitolul I
DISPOZIIIINTRODUCTIVE
Articolul 1. No iuni principale
Articolul 2. Reglementarea raporturilor de munc i a altor raporturi legate nemijlocit de acestea
Articolul 3. Domeniul de aplicare a codului
Articolul 4. Legisla ia muncii i alte acte normative ce con in norme ale dreptului muncii

Capitolul II
PRINCIPIIDEBAZ
Articolul 5. Principiile de baz ale reglementrii raporturilor de munc i a altor raporturi legate
nemijlocit de acestea
Articolul 6. Nengrdirea dreptului la munc i libertatea muncii
Articolul 7. Interzicerea muncii for ate (obligatorii)
Articolul 71. Interzicerea muncii nedeclarate
Articolul 8. Interzicerea discriminrii n sfera muncii
Articolul 9. Drepturile i obliga iile de baz ale salariatului
Articolul 10. Drepturile i obliga iile angajatorului
Articolul 11. Reglementarea normativ i contractual a raporturilor de munc
Articolul 12. Nulitatea clauzelor din contractele individuale de munc, din contractele colective de
munc i din conven iile colective sau din actele juridice emise de autorit ile administra iei
publice, care nrut esc situa ia salaria ilor
Articolul 13. Prioritatea tratatelor, conven iilor, acordurilor i altor acte interna ionale
Articolul 14. Calcularea termenelor prevzute de prezentul cod

TITLUL II
PARTENERIATUL SOCIAL N SFERA MUNCII

Capitolul I
DISPOZIIIGENERALE
Articolul 15. No iunea de parteneriat social
Articolul 16. Pr ile parteneriatului social
Articolul 17. Principiile de baz ale parteneriatului social
Articolul 18. Sistemul parteneriatului social
Articolul 19. Formele parteneriatului social

Capitolul II
REPREZENTANIISALARIAILORIANGAJATORILOR
N CADRUL PARTENERIATULUI SOCIAL
Articolul 20. Reprezentan ii salaria ilor n cadrul parteneriatului social
Articolul 21. Reprezentan ii alei ai salaria ilor
Articolul 22. Obliga ia angajatorului de a crea condi ii pentru activitatea reprezentan ilor salaria ilor n
cadrul parteneriatului social
Articolul 23. Reprezentan ii angajatorilor n cadrul parteneriatului social
Articolul 24. Al i reprezentan i ai angajatorilor n cadrul parteneriatului social

Capitolul III
ORGANELE PARTENERIATULUI SOCIAL
Articolul 25. Organele parteneriatului social

Capitolul IV
NEGOCIERILE COLECTIVE
Articolul 26. Desfurarea negocierilor colective
Articolul 27. Modul de desfurare a negocierilor colective
Articolul 28. Reglementarea divergen elor
Articolul 29. Garan ii i compensa ii pentru participan ii la negocierile colective

Capitolul V
CONTRACTELE COLECTIVE DE MUNC ICONVENIILECOLECTIVE
Articolul 30. Contractul colectiv de munc
Articolul 31. Con inutul i structura contractului colectiv de munc
Articolul 32. Elaborarea proiectului contractului colectiv de munc i ncheierea acestuia
Articolul 33. Ac iunea contractului colectiv de munc
Articolul 34. Modificarea i completarea contractului colectiv de munc
Articolul 35. Conven ia colectiv
Articolul 36. Con inutul i structura conven iei colective
Articolul 37. Modul de elaborare a proiectului i de ncheiere a conven iei colective
Articolul 38. Ac iunea conven iei colective
Articolul 39. Modificarea i completarea conven iei colective
Articolul 40. Abrogat
Articolul 41. Controlul asupra ndeplinirii contractului colectiv de munc i a conven iei colective

Capitolul VI
PARTICIPAREASALARIAILORLAADMINISTRAREAUNIT II
Articolul 42. Dreptul salaria ilor la administrarea unit ii i formele de participare

Capitolul VII
R SPUNDEREAP RILORPARTENERIATULUISOCIAL
Articolul 43. Rspunderea pentru eschivarea de a participa la negocierile colective i pentru refuzul de
a prezenta informa ia necesar desfurrii negocierilor colective i exercitrii controlului
asupra executrii contractului colectiv de munc i a conven iei colective
Articolul 44. Rspunderea pentru nclcarea sau neexecutarea contractului colectiv de munc ori a
conven iei colective

TITLUL III
CONTRACTULINDIVIDUALDEMUNC

Capitolul I
DISPOZIIIGENERALE
Articolul 45. No iunea de contract individual de munc
Articolul 46. Pr ile contractului individual de munc
Articolul 47. Garan ii la angajare
Articolul 48. Informarea privind condi iile de activitate
Articolul 49. Con inutul contractului individual de munc
Articolul 50. Interzicerea de a cere efectuarea unei munci care nu este stipulat n contractul
individual de munc
Articolul 51. Clauze specifice ale contractului individual de munc
Articolul 52. Clauza de mobilitate
Articolul 53. Clauza de confiden ialitate
Articolul 54. Durata contractului individual de munc
Articolul 55. Contractul individual de munc pe durat determinat
Articolul 551. Garan ii pentru salaria ii angaja i pe o durat determinat

Capitolul II
NCHEIEREAIEXECUTAREACONTRACTULUI
INDIVIDUALDEMUNC
Articolul 56. ncheierea contractului individual de munc
Articolul 57. Documentele care se prezint la ncheierea contractului individual de munc
Articolul 58. Forma i nceputul ac iunii contractului individual de munc
Articolul 59. Abrogat
Articolul 60. Perioada de prob
Articolul 61. Perioada de prob a salaria ilor angaja i n baza contractului individual de munc pe
durat determinat
Articolul 62. Interzicerea aplicrii perioadei de prob
Articolul 63. Rezultatul perioadei de prob
Articolul 64. Executarea contractului individual de munc
Articolul 65. Perfectarea documentelor la angajare
Articolul 66. Carnetul de munc
Articolul 67. Certificatul cu privire la munc i salariu

Capitolul III
MODIFICAREACONTRACTULUIINDIVIDUALDEMUNC
Articolul 68. Modificarea contractului individual de munc
Articolul 69. Schimbarea temporar a locului de munc
Articolul 70. Trimiterea n deplasare n interes de serviciu
Articolul 71. Detaarea
Articolul 72. Salarizarea n caz de detaare
Articolul 73. Schimbarea temporar a locului i specificului muncii
Articolul 74. Transferul la o alt munc
Capitolul IV
SUSPENDAREACONTRACTULUIINDIVIDUALDEMUNC
Articolul 75. No iuni generale
Articolul 76. Suspendarea contractului individual de munc n circumstan e ce nu depind de voin a
pr ilor
Articolul 77. Suspendarea contractului individual de munc prin acordul pr ilor
Articolul 78. Suspendarea contractului individual de munc la ini iativa uneia dintre pr i
Articolul 79. Modul de solu ionare a litigiilor legate de suspendarea contractului individual de munc
Articolul 80. omajul tehnic

Capitolul V
NCETAREACONTRACTULUIINDIVIDUALDEMUNC
Articolul 81. Temeiurile ncetrii contractului individual de munc
Articolul 82. ncetarea contractului individual de munc n circumstan e ce nu depind de voin a
pr ilor
Articolul 821. ncetarea contractului individual de munc prin acordul scris a pr ilor
Articolul 83. ncetarea contractului individual de munc pe durat determinat
Articolul 84. Nulitatea contractului individual de munc
Articolul 85. Demisia
Articolul 86. Concedierea
Articolul 87. Interzicerea concedierii fr acordul organului sindical
Articolul 88. Procedura de concediere n cazul lichidrii unit ii, reducerii numrului sau a statelor de
personal
Articolul 881. Procedura de concediere n legtur cu transferarea la o alt unitate
Articolul 89. Restabilirea la locul de munc
Articolul 90. Rspunderea angajatorului pentru transferul sau eliberarea nelegitim din serviciu

Capitolul VI
PROTECIADATELORPERSONALEALESALARIATULUI
Articolul 91. Cerin ele generale privind prelucrarea datelor personale ale salariatului i garan iile
referitoare la protec ia lor
Articolul 92. Transmiterea datelor personale ale salariatului
Articolul 93. Drepturile salariatului privind asigurarea protec iei datelor sale personale care se
pstreaz la angajator
Articolul 94. Rspunderea pentru nclcarea normelor privind ob inerea, pstrarea, prelucrarea i
protec ia datelor personale ale salariatului

TITLUL IV
TIMPULDEMUNC ITIMPULDEODIHN

Capitolul I
TIMPULDEMUNC
Articolul 95. No iunea de timp de munc. Durata normal a timpului de munc
Articolul 96. Durata redus a timpului de munc
Articolul 97. Timpul de munc par ial
Articolul 98. Repartizarea timpului de munc n cadrul sptmnii
Articolul 99. Eviden a global a timpului de munc
Articolul 100. Durata zilnic a timpului de munc
Articolul 101. Munca n schimburi
Articolul 102. Durata muncii n ajunul zilelor de srbtoare nelucrtoare
Articolul 103. Munca de noapte
Articolul 104. Munca suplimentar
Articolul 105. Limitarea muncii suplimentare
Articolul 106. Eviden a timpului de munc

Capitolul II
TIMPULDEODIHN
Articolul 107. Pauza de mas i repausul zilnic
Articolul 108. Pauzele pentru alimentarea copilului
Articolul 109. Repausul sptmnal
Articolul 110. Munca n zilele de repaus
Articolul 111. Zilele de srbtoare nelucrtoare

Capitolul III
CONCEDIILE ANUALE
Articolul 112. Concediul de odihn anual
Articolul 113. Durata concediului de odihn anual
Articolul 114. Calcularea vechimii n munc care d dreptul la concediu de odihn anual
Articolul 115. Modul de acordare a concediului de odihn anual
Articolul 116. Programarea concediilor de odihn anuale
Articolul 117. Indemniza ia de concediu
Articolul 118. Acordarea anual a concediului de odihn. Cazurile excep ionale de amnare a acestuia
Articolul 119. Compensarea concediilor de odihn anuale nefolosite
Articolul 120. Concediul nepltit
Articolul 121. Concediile de odihn anuale suplimentare
Articolul 122. Rechemarea din concediu

Capitolul IV
CONCEDII SOCIALE
Articolul 123. Concediul medical
Articolul 124. Concediul de maternitate i concediul par ial pltit pentru ngrijirea copilului
Articolul 1241. Concediul paternal
Articolul 125. Alipirea concediului de odihn anual la concediul de maternitate i la concediul pentru
ngrijirea copilului
Articolul 126. Concediul suplimentar nepltit pentru ngrijirea copilului n vrst de la 3 la 6 ani
Articolul 127. Concediile pentru salaria ii care au adoptat copii nou-nscu i sau i-au luat sub tutel

TITLUL V
SALARIZAREAINORMAREAMUNCII

Capitolul I
DISPOZIIIGENERALE
Articolul 128. Salariul
Articolul 129. Garan iile de stat n domeniul salarizrii
Articolul 130. Structura salariului, condi iile i sistemele de salarizare

Capitolul II
SALARIUL MINIM GARANTAT
Articolul 131. Salariul minim
Articolul 132. Modul de stabilire i de reexaminare a salariului minim
Articolul 133. Sporirea nivelului con inutului real al salariului
Articolul 134. Cuantumul minim garantat al salariului n sectorul real

Capitolul III
MODULDESTABILIREIPLAT ASALARIULUI
Articolul 135. Modul de stabilire a salariilor
Articolul 136. Sistemul tarifar de salarizare
Articolul 1361. Sisteme netarifare de salarizare
Articolul 137. Pl ile de stimulare
Articolul 138. Recompensa n baza rezultatelor activit ii anuale
Articolul 139. Retribuirea muncii prestate n condi ii nefavorabile
Articolul 140. Introducerea noilor condi ii de retribuire a muncii i modificarea celor existente
Articolul 141. Formele de plat a salariului
Articolul 142. Termenele, periodicitatea i locul de plat a salariului
Articolul 143. Termenele de efectuare a achitrilor n caz de ncetare a contractului individual de
munc
Articolul 144. Plata prioritar a salariului
Articolul 145. Compensarea pierderilor cauzate de neachitarea la timp a salariului
Articolul 146. Rspunderea pentru neachitarea la timp a salariului
Articolul 147. Interzicerea limitrii salariatului n dispunerea liber de mijloacele ctigate
Articolul 148. Re inerile din salariu
Articolul 149. Limitarea cuantumului re inerilor din salariu
Articolul 150. Interzicerea re inerilor din unele pl i ce i se cuvin salariatului
Articolul 151. Rspunderea pentru re inerea eliberrii carnetului de munc

Capitolul IV
SALARIZAREA PENTRUCONDIIISPECIALEDEMUNC
Articolul 152. Retribuirea muncii salaria ilor n vrst de pn la 18 ani i a altor categorii de salaria i
cu durata redus a muncii zilnice
Articolul 153. Retribuirea muncii n caz de efectuare a lucrrilor de divers calificare
Articolul 154. Salarizarea instructorilor i ucenicilor
Articolul 155. Salarizarea cumularzilor
Articolul 156. Retribuirea muncii n caz de cumulare a profesiilor (func iilor) i de ndeplinire a
obliga iilor de munc ale salaria ilor temporar absen i
Articolul 157. Retribuirea muncii suplimentare
Articolul 158. Compensa ia pentru munca prestat n zilele de repaus i n cele de srbtoare
nelucrtoare
Articolul 159. Retribuirea muncii de noapte
Articolul 160. Dreptul angajatorului la stabilirea unor pl i de stimulare i de compensare
Articolul 161. Modul de retribuire a muncii n caz de nendeplinire a normelor de produc ie
Articolul 162. Modul de retribuire a muncii n caz de producere a rebutului
Articolul 163. Modul de retribuire a timpului de sta ionare i a muncii n caz de nsuire a unor noi
procese de produc ie
Articolul 164. Men inerea salariului n caz de transfer la o alt munc permanent cu retribu ie mai
mic
Articolul 165. Salariul mediu
Articolul 1651. Ajutorul material

Capitolul V
NORMAREA MUNCII
Articolul 166. Garan ii n domeniul normrii muncii
Articolul 167. Normele de munc
Articolul 168. Elaborarea, aprobarea, nlocuirea i revizuirea normelor unice i a normelor-tip de
munc
Articolul 169. Introducerea, nlocuirea i revizuirea normelor de munc
Articolul 170. Stabilirea tarifelor de retribuire a muncii n acord
Articolul 171. Asigurarea condi iilor normale de munc pentru ndeplinirea normelor de produc ie (de
deservire)

TITLUL VI
GARANIIICOMPENSAII

Capitolul I
DISPOZIIIGENERALE
Articolul 172. No iunile de garan ie i de compensa ie
Articolul 173. Cazurile de acordare a garan iilor i compensa iilor

Capitolul II
GARANIIICOMPENSAIINCAZDEDEPLASARENINTERES
DESERVICIUIDETRANSFERARENTR-OALT LOCALITATE
Articolul 174. Deplasarea n interes de serviciu
Articolul 175. Garan ii n caz de deplasare n interes de serviciu
Articolul 176. Compensarea cheltuielilor legate de deplasarea n interes de serviciu
Articolul 177. Compensarea cheltuielilor n caz de transferare la munc ntr-o alt localitate

Capitolul III
GARANIIICOMPENSAIIPENTRUSALARIAII
CAREMBIN MUNCACUSTUDIILE
Articolul 178. Garan ii i compensa ii acordate salaria ilor care mbin munca cu studiile n institu iile
de nv mnt superior i mediu de specialitate
Articolul 179. Garan ii i compensa ii acordate salaria ilor care mbin munca cu studiile n
nv mntul postuniversitar specializat
Articolul 180. Garan ii i compensa ii acordate salaria ilor care mbin munca cu studiile n institu iile
de nv mnt secundar profesional
Articolul 181. Garan ii i compensa ii acordate salaria ilor care mbin munca cu studiile n institu iile
de nv mnt secundar general
Articolul 182. Modul de acordare a garan iilor i compensa iilor salaria ilor care mbin munca cu
studiile

Capitolul IV
GARANIILEICOMPENSAIILEACORDATESALARIAILORNLEG TUR
CUNCETAREACONTRACTULUIINDIVIDUALDEMUNC
Articolul 183. Dreptul preferen ial la men inerea la lucru n cazul reducerii numrului sau a statelor de
personal
Articolul 184. Garan ii n caz de ncetare a contractului individual de munc
Articolul 185. Garan ii n cazul ncetrii contractului individual de munc n legtur cu schimbarea
proprietarului unit ii
Articolul 186. Indemniza ia de eliberare din serviciu

Capitolul V
ALTE GARANIIICOMPENSAII
Articolul 187. Garan ii acordate salaria ilor alei n func ii elective
Articolul 188. Garan ii pentru perioada ndeplinirii obliga iilor de stat sau obteti
Articolul 189. Garan ii i compensa ii acordate salaria ilor chema i s ndeplineasc serviciul militar n
termen, serviciul militar cu termen redus, serviciul civil, precum i salaria ilor chema i la
cantonamentele militare
Articolul 190. Garan ii acordate salaria ilor donatori de snge
Articolul 191. Garan iile i compensa iile acordate salaria ilor inventatori i ra ionalizatori
Articolul 192. Compensa ii pentru uzura bunurilor care apar in salaria ilor
Articolul 193. Garan iile acordate salaria ilor obliga i s treac controalele (examenele) medicale
Articolul 194. Garan ii n legtur cu concediul medical
Articolul 195. Garan ii i compensa ii acordate salaria ilor care urmeaz la ini iativa angajatorului
cursul de formare profesional
Articolul 196. Garan ii i compensa ii n cazul unor accidente de munc i boli profesionale
Articolul 197. Garan ii n domeniul asigurrilor sociale de stat

TITLUL VII
REGULAMENTULINTERNALUNIT II.DISCIPLINAMUNCII

Capitolul I
REGULAMENTUL INTERN
Articolul 198. Dispozi ii generale
Articolul 199. Con inutul regulamentului intern al unit ii
Articolul 200. Statutele i regulamentele disciplinare

Capitolul II
DISCIPLINA MUNCII
Articolul 201. Disciplina muncii
Articolul 202. Asigurarea disciplinei de munc
Articolul 203. Stimulri pentru succese n munc
Articolul 204. Modul de aplicare a stimulrilor
Articolul 205. Avantajele i nlesnirile acordate salaria ilor care i ndeplinesc contiincios i eficient
obliga iile de munc
Articolul 206. Sanc iuni disciplinare
Articolul 207. Organele abilitate cu aplicarea sanc iunilor disciplinare
Articolul 208. Modul de aplicare a sanc iunilor disciplinare
Articolul 209. Termenele de aplicare a sanc iunilor disciplinare
Articolul 210. Aplicarea sanc iunii disciplinare
Articolul 211. Termenul de validitate i efectele sanc iunilor disciplinare

TITLUL VIII
FORMAREAPROFESIONAL

Capitolul I
DISPOZIIIGENERALE
Articolul 212. No iuni principale
Articolul 213. Drepturile i obliga iile angajatorului n domeniul formrii profesionale
Articolul 214. Drepturile i obliga iile salaria ilor n domeniul formrii profesionale

Capitolul II
CONTRACTULDECALIFICAREPROFESIONAL
Articolul 215. Contractul de calificare profesional

Capitolul III
CONTRACTULDEUCENICIEICONTRACTUL
DEFORMAREPROFESIONAL CONTINU
Articolul 216. Contractul de ucenicie i contractul de formare profesional continu
Articolul 217. Con inutul contractului de ucenicie i al contractului de formare profesional continu
Articolul 218. Durata uceniciei i a formrii profesionale continue
Articolul 219. Aplicarea legisla iei muncii pe durata uceniciei i a formrii profesionale continue
Articolul 220. ncetarea contractului de formare profesional continu
Articolul 221. ncetarea (desfacerea) contractului de ucenicie

TITLUL IX
SECURITATEAIS N TATEANMUNC

Capitolul I
DISPOZIIIGENERALE
Articolul 222. Politica statului n domeniul securit ii i snt ii n munc
Articolul 223. Coordonarea securit ii i snt ii n munc

Capitolul II
ORGANIZAREASECURIT IIIS N T IINMUNC .ASIGURAREADREPTULUI
SALARIAILOR
LAOMUNC CARES CORESPUND CERINELORDESECURITATEIS N TATENMUNC
Articolul 224. Organizarea securit ii i snt ii n munc
Articolul 225. Asigurarea dreptului salaria ilor la o munc care s corespund cerin elor de securitate
i sntate n munc

TITLUL X
PARTICULARIT ILEDEREGLEMENTARE
AMUNCIIUNORCATEGORIIDESALARIAI

Capitolul I
DISPOZIIIGENERALE
Articolul 245. Particularit ile de reglementare a muncii
Articolul 246. Categoriile de salaria i crora li se aplic particularit ile de reglementare a muncii

Capitolul II
MUNCA FEMEILOR, A PERSOANELOR CU
OBLIGAIIFAMILIALEIAALTORPERSOANE
Articolul 247. Garan ii la angajare pentru femeile gravide i persoanele cu copii n vrst de pn la 6
ani
Articolul 248. Lucrrile la care este interzis utilizarea muncii femeilor
Articolul 249. Limitarea trimiterii n deplasare
Articolul 250. Transferul la o munc mai uoar al femeilor gravide i al femeilor care au copii n
vrst de pn la 3 ani
Articolul 251. Interzicerea concedierii femeilor gravide i a salaria ilor care ngrijesc copii n vrst de
pn la 6 ani
Articolul 252. Garan ii pentru persoanele care ngrijesc copii lipsi i de grij matern
Articolul 2521. Garan ii pentru persoanele care educ un copil cu dizabilit i

Capitolul III
MUNCAPERSOANELORNVRST DEPN LA18ANI
Articolul 253. Examenele medicale ale salaria ilor n vrst de pn la 18 ani
Articolul 254. Norma de munc a salaria ilor n vrst de pn la 18 ani
Articolul 255. Lucrrile la care este interzis utilizarea muncii persoanelor n vrst de pn la 18 ani
Articolul 256. Interzicerea trimiterii n deplasare a salaria ilor n vrst de pn la 18 ani
Articolul 257. Garan ii suplimentare la concedierea salaria ilor n vrst de pn la 18 ani

Capitolul IV
MUNCACONDUC TORILORDEUNIT II
A MEMBRILOR ORGANELOR COLEGIALE
Articolul 258. Dispozi ii generale
Articolul 259. Baza juridic de reglementare a muncii conductorului unit ii
Articolul 260. ncheierea contractului individual de munc cu conductorul unit ii
Articolul 261. Munca prin cumul a conductorului unit ii de stat, inclusiv municipale, sau al unit ii
cu capital majoritar de stat
Articolul 262. Rspunderea material a conductorului unit ii
Articolul 263. Temeiuri suplimentare pentru ncetarea contractului individual de munc ncheiat cu
conductorul unit ii
Articolul 264. Compensa ia n legtur cu ncetarea contractului individual de munc ncheiat cu
conductorul unit ii
Articolul 265. Demisia conductorului unit ii
Articolul 266. Alte particularit i de reglementare a muncii conductorilor unit ilor i a membrilor
organelor colegiale

Capitolul V
MUNCA PRIN CUMUL
Articolul 267. Dispozi ii generale
Articolul 268. Particularit ile muncii prin cumul a unor categorii de salaria i
Articolul 269. Limitarea muncii prin cumul
Articolul 270. Documentele care se prezint la ncheierea contractului individual de munc prin cumul
Articolul 271. Durata timpului de munc i a timpului de odihn la locul de munc prin cumul
Articolul 272. Concediul de odihn anual al salaria ilor care presteaz munc prin cumul
Articolul 273. Temeiurile suplimentare de ncetare a contractului individual de munc cu salaria ii
care presteaz munc prin cumul
Articolul 274. Indemniza ia de eliberare din serviciu a salariatului angajat prin cumul

Capitolul VI
MUNCASALARIAILORCUCONTRACTINDIVIDUAL
DEMUNC PEUNTERMENDEPN LA2LUNI
Articolul 275. ncheierea contractului individual de munc pe un termen de pn la 2 luni
Articolul 276. Atragerea la munc n zilele de repaus i de srbtoare nelucrtoare
Articolul 277. Indemniza ia de concediu
Articolul 278. ncetarea contractului individual de munc
Capitolul VII
MUNCASALARIAILORANGAJAILALUCR RISEZONIERE
Articolul 279. Lucrrile sezoniere
Articolul 280. Condi iile de ncheiere a contractului individual de munc cu salaria ii angaja i la
lucrri sezoniere
Articolul 281. Indemniza ia de concediu
Articolul 282. ncetarea contractului individual de munc cu salaria ii angaja i la lucrri sezoniere

Capitolul VIII
MUNCASALARIAILORCARELUCREAZ LAANGAJATORIPERSOANEFIZICE
Articolul 283. Particularit ile contractului individual de munc ncheiat ntre salariat i angajatorul
persoan fizic
Articolul 284. Termenul contractului individual de munc
Articolul 285. Regimul de munc i de odihn
Articolul 286. Modificarea clauzelor contractului individual de munc
Articolul 287. ncetarea contractului individual de munc
Articolul 288. Solu ionarea litigiilor individuale de munc
Articolul 289. Documentele ce confirm munca la angajatorul persoan fizic

Capitolul IX
MUNCA LA DOMICILIU
Articolul 290. Salaria ii cu munca la domiciliu
Articolul 291. Condi iile n care se admite munca la domiciliu
Articolul 292. ncetarea contractului individual de munc ncheiat cu salaria ii cu munca la domiciliu

Capitolul X
MUNCA SALARIAILORDINTRANSPORTURI
Articolul 293. Angajarea la o munc legat nemijlocit de circula ia mijloacelor de transport
Articolul 294. Regimul de munc i de odihn al salaria ilor a cror munc este legat nemijlocit de
circula ia mijloacelor de transport
Articolul 295. Drepturile i obliga iile salaria ilor a cror munc este legat nemijlocit de circula ia
mijloacelor de transport

Capitolul XI
MUNCASALARIAILORDINNV MNTIDIN
ORGANIZAIILEDINSFERATIINEIIINOV RII
Articolul 296. Dreptul de a practica activitate pedagogic (didactic)
Articolul 297. ncheierea contractului individual de munc cu cadrele tiin ifice i didactice din
institu iile de nv mnt superior
Articolul 298. Durata timpului de munc pentru cadrele didactice
Articolul 299. Concediul de odihn anual prelungit
Articolul 300. Concediul de lung durat al cadrelor didactice i al cadrelor din organiza iile din sfera
tiin ei i inovrii
Articolul 301. Temeiuri suplimentare de ncetare a contractului individual de munc ncheiat cu
cadrele didactice i cu cadrele din organiza iile din sfera tiin ei i inovrii

Capitolul XII
MUNCASALARIAILORDINCADRULMISIUNILORDIPLOMATICE
IALOFICIILORCONSULARE ALE REPUBLICII MOLDOVA
Articolul 302. Particularit ile activit ii n cadrul misiunilor diplomatice i al oficiilor consulare ale
Republicii Moldova
Articolul 303. Condi iile de munc ale salaria ilor detaa i la misiunile diplomatice i oficiile
consulare ale Republicii Moldova
Articolul 304. Garan iile i compensa iile acordate salaria ilor detaa i la misiunile diplomatice i
oficiile consulare ale Republicii Moldova
Articolul 305. ncetarea activit ii n misiunile diplomatice i oficiile consulare ale Republicii
Moldova

Capitolul XIII
MUNCASALARIAILORDINASOCIAIILERELIGIOASE
Articolul 306. Pr ile contractului individual de munc ncheiat cu asocia iile religioase
Articolul 307. Reglementrile interioare ale asocia iei religioase
Articolul 308. Particularit ile ncheierii i modificrii contractului individual de munc cu asocia ia
religioas
Articolul 309. Regimul de munc al salaria ilor din asocia iile religioase
Articolul 310. Temeiurile suplimentare de ncetare a contractului individual de munc ncheiat cu
asocia ia religioas
Articolul 311. Solu ionarea litigiilor individuale de munc

Capitolul XIV
MUNCASALARIAILORANGAJAINBAZAUNUI CONTRACT
INDIVIDUALDEMUNC PENTRUPERIOADA
NDEPLINIRIIUNEIANUMITELUCR RI
Articolul 312. Contractul individual de munc pentru perioada ndeplinirii unei anumite lucrri
Articolul 313. Con inutul contractului individual de munc pentru perioada ndeplinirii unei anumite
lucrri
Articolul 314. Timpul de munc i timpul de odihn
Articolul 315. Recep ionarea lucrrii i ncetarea contractului individual de munc pentru perioada
ndeplinirii unei anumite lucrri
Articolul 316. ncetarea nainte de termen a contractului individual de munc pentru perioada
ndeplinirii unei anumite lucrri

Capitolul XV
MUNCANTUR CONTINU
Articolul 317. Dispozi ii generale
Articolul 318. Limitarea muncii n tur continu
Articolul 319. Durata turei continue
Articolul 320. Eviden a timpului de munc n tur continu
Articolul 321. Regimul de munc i de odihn n cadrul turei continue
Articolul 322. Garan ii i compensa ii acordate salaria ilor care presteaz munca n tur continu

Capitolul XVI
MUNCAALTORCATEGORIIDESALARIAI
Articolul 323. Munca salaria ilor din unit ile militare, institu iile i organiza iile For elor Armate ale
Republicii Moldova i din autorit ile publice n care legea prevede ndeplinirea serviciului
militar sau special, precum i munca persoanelor care execut serviciul civil
Articolul 324. Munca personalului medico-sanitar
Articolul 325. Munca sportivilor profesioniti, a salaria ilor mijloacelor de informare n mas, ai
teatrelor, circurilor, organiza iilor cinematografice, teatrale i concertistice, munca altor
persoane care particip la crearea i/sau interpretarea operelor de art
Articolul 326. Munca n cadrul gospodriilor rneti (de fermier)

TITLUL XI
R SPUNDEREAMATERIAL

Capitolul I
DISPOZIIIGENERALE
Articolul 327. Obliga ia uneia dintre pr ile contractului individual de munc de a repara prejudiciul
cauzat celeilalte pr i
Articolul 328. Repararea prejudiciului material de ctre pr ile contractului individual de munc

Capitolul II
REPARAREAPREJUDICIULUIDEC TREANGAJATOR
Articolul 329. Repararea prejudiciului material i a celui moral cauzat salariatului
Articolul 330. Obliga ia angajatorului de a repara prejudiciul cauzat persoanei ca rezultat al privrii
ilegale de posibilitatea de a munci
Articolul 331. Rspunderea material a angajatorului pentru prejudiciul cauzat salariatului
Articolul 332. Modul de examinare a litigiilor privind repararea prejudiciului material i celui moral
cauzate salariatului

Capitolul III
R SPUNDEREAMATERIAL ASALARIATULUI
Articolul 333. Rspunderea material a salariatului pentru prejudiciul cauzat angajatorului
Articolul 334. Circumstan ele ce exclud rspunderea material a salariatului
Articolul 335. Dreptul angajatorului de a renun a la repararea de ctre salariat a prejudiciului material
Articolul 336. Limitele rspunderii materiale a salariatului
Articolul 337. Rspunderea material deplin a salariatului
Articolul 338. Cazurile de rspundere material deplin a salariatului
Articolul 339. Contractul cu privire la rspunderea material deplin a salariatului
Articolul 340. Rspunderea material colectiv (de brigad)
Articolul 341. Determinarea mrimii prejudiciului
Articolul 342. Obliga ia angajatorului de a stabili mrimea prejudiciului material i cauzele apari iei
lui
Articolul 343. Repararea benevol a prejudiciului material de ctre salariat
Articolul 344. Modul de reparare a prejudiciului material
Articolul 345. Repararea prejudiciului material cauzat unit ii din vina conductorului ei
Articolul 346. Micorarea mrimii prejudiciului material ce urmeaz a fi reparat de salariat
Articolul 347. Limitarea cuantumului re inerilor din salariu la repararea prejudiciului material

TITLUL XII
JURISDICIAMUNCII

Capitolul I
DISPOZIIIGENERALE
Articolul 348. Obiectul jurisdic iei muncii
Articolul 349. Pr ile litigiilor individuale de munc i pr ile conflictelor colective de munc
Articolul 350. Principiile jurisdic iei muncii
Articolul 351. Organele de jurisdic ie a muncii
Articolul 352. Examinarea litigiilor individuale de munc i a conflictelor colective de munc
Articolul 353. Scutirea salaria ilor i a reprezentan ilor acestora de plata cheltuielilor judiciare

Capitolul II
JURISDICIAINDIVIDUAL
Articolul 354. Litigiile individuale de munc
Articolul 355. Examinarea cererii privind solu ionarea litigiului individual de munc
Articolul 356. Executarea hotrrilor privind solu ionarea litigiilor individuale de munc

Capitolul III
SOLUIONAREACONFLICTELORCOLECTIVEDEMUNC
Articolul 357. No iuni generale
Articolul 358. naintarea revendicrilor
Articolul 359. Procedura de conciliere
Articolul 360. Solu ionarea conflictelor colective de munc n instan a de judecat
Articolul 361. Constatarea nulit ii contractului colectiv de munc sau a conven iei colective i a
legalit ii grevei

Capitolul IV
GREVA
Articolul 362. Declararea grevei
Articolul 363. Organizarea grevei la nivel de unitate
Articolul 364. Organizarea grevei la nivel teritorial
Articolul 365. Organizarea grevei la nivel de ramur
Articolul 366. Organizarea grevei la nivel na ional
Articolul 367. Locul desfurrii grevei
Articolul 368. Suspendarea grevei
Articolul 369. Limitarea participrii la grev
Articolul 370. Rspunderea pentru organizarea grevei ilegale

TITLUL XIII
SUPRAVEGHEREAICONTROLULASUPRA
RESPECT RIILEGISLAIEIMUNCII

Capitolul I
ORGANELEDESUPRAVEGHEREICONTROL
Articolul 371. Organele de supraveghere i control asupra respectrii legisla iei muncii i a altor acte
normative ce con in norme ale dreptului muncii

Capitolul II
SUPRAVEGHEREAICONTROLULDESTAT
Articolul 372. Inspectoratul de Stat al Muncii
Articolul 373. Abrogat
Articolul 374. Abrogat
Articolul 375. Abrogat
Articolul 376. Abrogat
Articolul 377. Abrogat
Articolul 378. Abrogat
Articolul 379. Abrogat
Articolul 380. Abrogat
Articolul 381. Abrogat
Articolul 382. Abrogat
Articolul 383. Supravegherea energetic de stat
Articolul 384. Supravegherea sanitaro-epidemiologic de stat
Articolul 385. Supravegherea i controlul de stat asupra activit ilor nucleare i radiologice

Capitolul III
DREPTURILE ORGANELOR SINDICALE LA EFECTUAREA CONTROLULUI ASUPRA
RESPECT RIILEGISLAIEIMUNCIIIGARANIILEACTIVIT IILOR
Articolul 386. Drepturile organelor sindicale la efectuarea controlului asupra respectrii legisla iei
muncii
Articolul 387. Garan ii pentru persoanele alese n organele sindicale i neeliberate de la locul de
munc de baz
Articolul 388. Garan ii pentru persoanele alese n organele sindicale i eliberate de la locul de munc
de baz
Articolul 389. Aprarea drepturilor i intereselor de munc, profesionale, economice i sociale ale
salaria ilor de ctre sindicate
Articolul 390. Asigurarea condi iilor pentru activitatea organului sindical din unitate

TITLUL XIV
DISPOZIIITRANZITORIIIFINALE
Articolul 391 Intrarea n vigoarea i abrogarea unor acte
Articolul 392 ndatoriri

Not: n cuprinsul codului, sintagma Inspecia Muncii se substituie cu sintagma Inspectoratul de Stat al
Muncii conform Legii nr.139 din 14.06.2013, n vigoare 19.07.2013
Not: n cuprinsul codului, sintagmele protecia i igiena muncii i protecia muncii se nlocuiesc cu
sintagma securitatea i sntatea n munc conform Legii nr.254 din 09.12.2011, n vigoare
03.02.2012
Not: n cuprinsul codului sintagma Ministerul Economiei i Comerului se substituie prin sintagma
Ministerul Muncii, Proteciei Sociale i Familiei conform Legii nr.109 din 04.06.2010, n vigoare
30.07.2010
Not: n cuprinsul codului sintagma Ministerul Sntii i Proteciei Sociale se nlocuiete cu sintagma
Ministerul Sntii, iar sintagma Departamentul Situaii Excepionale cu sintagma Serviciul
Proteciei Civile i Situaiilor Excepionale conform Legii nr.60-XVI din 21.03.2008, n vigoare
01.07.2008
Not: n cuprinsul codului sintagma Ministerul Muncii i Proteciei Sociale se substituie prin sintagma
Ministerul Economiei i Comerului, sintagma Ministerul Sntii prin sintagma Ministerul
Sntii i Proteciei Sociale, sintagma Ministerul Afacerilor Externe prin sintagma
Ministerul Afacerilor Externe i Integrrii Europene, sintagma Departamentul Standardizare i
Metrologie prin sintagma Serviciul Standardizare i Metrologie, sintagma Departamentul
Trupelor de Grniceri prin sintagma Serviciul Grniceri conform Legii nr.8-XVI din
09.02.2006, n vigoare 02.06.2006

Parlamentul adopt prezentul cod.

TITLUL I
DISPOZIIIGENERALE
Capitolul I
DISPOZIIIINTRODUCTIVE
Articolul 1. No iuni principale
n sensul prezentului cod, se definesc urmtoarele no iuni:
unitate ntreprindere, institu ie sau organiza ie cu statut de persoan juridic, indiferent
de tipul de proprietate, de forma juridic de organizare i de subordonarea departamental sau
apartenen a ramural;
angajator persoan juridic (unitate) sau persoan fizic care angajeaz salaria i n baz
de contract individual de munc ncheiat conform prevederilor prezentului cod;
salariat persoan fizic (brbat sau femeie) care presteaz o munc conform unei
anumite specialit i, calificri sau ntr-o anumit func ie, n schimbul unui salariu, n baza
contractului individual de munc;
reprezentani ai salariailor organ sindical ce activeaz, de regul, n cadrul unit ii n
conformitate cu legisla ia n vigoare i cu statutele sindicatelor, iar n lipsa acestuia al i
reprezentan i alei de salaria ii unit ii n modul stabilit de prezentul cod (art.21);
tnr specialist absolvent al institu iei de nv mnt superior, mediu de specialitate sau
secundar profesional n primii trei ani dup absolvirea acesteia;
hruire sexual orice form de comportament fizic, verbal sau nonverbal, de natur
sexual, care lezeaz demnitatea persoanei ori creeaz o atmosfer neplcut, ostil, degradant,
umilitoare sau insulttoare;
demnitate n munc climat psihoemo ional confortabil n raporturile de munc ce exclude
orice form de comportament verbal sau nonverbal din partea angajatorului sau a altor salaria i
care poate aduce atingere integrit ii morale i psihice a salariatului.
[Art.1 modificat prin Legea nr.168 din 09.07.2010, n vigoare 07.09.2010]

Articolul 2. Reglementarea raporturilor de munc i a altor raporturi legate nemijlocit de


acestea
(1) Prezentul cod reglementeaz totalitatea raporturilor individuale i colective de munc,
controlul aplicrii reglementrilor din domeniul raporturilor de munc, jurisdic ia muncii,
precum i alte raporturi legate nemijlocit de raporturile de munc.
(2) Prezentul cod se aplic i raporturilor de munc reglementate prin legi organice i prin
alte acte normative.
(3) n cazul n care instan a de judecat stabilete c, printr-un contract civil, se
reglementeaz de fapt raporturile de munc dintre salariat i angajator, acestor raporturi li se
aplic prevederile legisla iei muncii.

Articolul 3. Domeniul de aplicare a codului


Dispozi iile prezentului cod se aplic:
a) salaria ilor cet eni ai Republicii Moldova, ncadra i n baza unui contract individual de
munc, inclusiv celor cu contract de formare profesional continu sau de calificare profesional,
care presteaz munc n Republica Moldova;
b) salaria ilor cet eni strini sau apatrizi, ncadra i n baza unui contract individual de
munc, care presteaz munc pentru un angajator care i desfoar activitatea n Republica
Moldova;
c) salaria ilor cet eni ai Republicii Moldova care activeaz la misiunile diplomatice ale
Republicii Moldova de peste hotare;
d) angajatorilor persoane fizice sau juridice din sectorul public, privat sau mixt care
folosesc munca salariat;
e) salaria ilor din aparatul asocia iilor obteti, religioase, sindicale, patronale, al
funda iilor, partidelor i altor organiza ii necomerciale care folosesc munca salariat.

Articolul 4. Legisla ia muncii i alte acte normative ce con in norme ale dreptului muncii
Raporturile de munc i alte raporturi legate nemijlocit de acestea snt reglementate de
Constitu ia Republicii Moldova, de prezentul cod, de alte legi, de alte acte normative ce con in
norme ale dreptului muncii, i anume de:
a) hotrrile Parlamentului;
b) decretele Preedintelui Republicii Moldova;
c) hotrrile i dispozi iile Guvernului;
d) actele referitoare la munc emise de Ministerul Muncii, Protec iei Sociale i Familiei, de
alte autorit i centrale de specialitate, n limita mputernicirilor delegate de Guvern;
e) actele autorit ilor publice locale;
f) actele normative la nivel de unitate;
g) contractele colective de munc i conven iile colective; precum i
h) de tratatele, acordurile, conven iile i alte acte interna ionale la care Republica Moldova
este parte.

Capitolul II
PRINCIPIIDEBAZ
Articolul 5. Principiile de baz ale reglementrii raporturilor de munc i a altor raporturi
legate nemijlocit de acestea
Principiile de baz ale reglementrii raporturilor de munc i a altor raporturi legate
nemijlocit de acestea, principii ce reies din normele dreptului interna ional i din cele ale
Constitu iei Republicii Moldova, snt urmtoarele:
a) libertatea muncii, incluznd dreptul la munca liber aleas sau acceptat, dreptul
dispunerii de capacit ile sale de munc, dreptul alegerii profesiei i ocupa iei;
b) interzicerea muncii for ate (obligatorii) i a discriminrii n domeniul raporturilor de
munc;
c) protec ia mpotriva omajului i acordarea de asisten la plasarea n cmpul muncii;
d) asigurarea dreptului fiecrui salariat la condi ii echitabile de munc, inclusiv la condi ii
de munc care corespund cerin elor securit ii i snt ii n munc, i a dreptului la odihn,
inclusiv la reglementarea timpului de munc, la acordarea concediului anual de odihn, a
pauzelor de odihn zilnice, a zilelor de repaus i de srbtoare nelucrtoare;
e) egalitatea n drepturi i n posibilit i a salaria ilor;
f) garantarea dreptului fiecrui salariat la achitarea la timp integral i echitabil a
salariului care ar asigura o existen decent salariatului i familiei lui;
g) asigurarea egalit ii salaria ilor, fr nici o discriminare, la avansare n serviciu, lundu-
se n considerare productivitatea muncii, calificarea i vechimea n munc n specialitate, precum
i la formare profesional, reciclare i perfec ionare;
h) asigurarea dreptului salaria ilor i angajatorilor la asociere pentru aprarea drepturilor i
intereselor lor, inclusiv a dreptului salaria ilor de a se asocia n sindicate i de a fi membri de
sindicat i a dreptului angajatorilor de a se asocia n patronate i de a fi membri ai patronatului;
i) asigurarea dreptului salaria ilor de a participa la administrarea unit ii n formele
prevzute de lege;
j) mbinarea reglementrii de stat i a reglementrii contractuale a raporturilor de munc i
a altor raporturi legate nemijlocit de acestea;
k) obligativitatea reparrii integrale de ctre angajator a prejudiciului material i a celui
moral cauzate salariatului n legtur cu ndeplinirea obliga iilor de munc;
l) stabilirea garan iilor de stat pentru asigurarea drepturilor salaria ilor i angajatorilor,
precum i exercitarea controlului asupra respectrii lor;
m) asigurarea dreptului fiecrui salariat la aprarea drepturilor i libert ilor sale de munc,
inclusiv prin sesizarea organelor de supraveghere i control, a organelor de jurisdic ie a muncii;
n) asigurarea dreptului la solu ionarea litigiilor individuale de munc i a conflictelor
colective de munc, precum i a dreptului la grev, n modul stabilit de prezentul cod i de alte
acte normative;
o) obliga ia pr ilor la contractele colective i individuale de munc de a respecta clauzele
contractuale, inclusiv dreptul angajatorului de a cere de la salariat ndeplinirea obliga iilor de
munc i manifestarea unei atitudini gospodreti fa de bunurile angajatorului i, respectiv,
dreptul salariatului de a cere de la angajator ndeplinirea obliga iilor fa de salaria i, respectarea
legisla iei muncii i a altor acte ce con in norme ale dreptului muncii;
p) asigurarea dreptului sindicatelor de a exercita controlul obtesc asupra respectrii
legisla iei muncii;
r) asigurarea dreptului salaria ilor la aprarea onoarei, demnit ii i reputa iei profesionale
n perioada activit ii de munc;
s) garantarea dreptului la asigurarea social i medical obligatorie a salaria ilor.
[Art.5 completat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, n vigoare 01.07.2008]
[Art.5 completat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, n vigoare 02.06.2006]

Articolul 6. Nengrdirea dreptului la munc i libertatea muncii


(1) Libertatea muncii este garantat prin Constitu ia Republicii Moldova.
(2) Orice persoan este liber n alegerea locului de munc, a profesiei, meseriei sau
activit ii sale.
(3) Nimeni, pe toat durata vie ii sale, nu poate fi obligat s munceasc sau s nu
munceasc ntr-un anumit loc de munc sau ntr-o anumit profesie, oricare ar fi acestea.
(4) Orice act juridic ncheiat cu nerespectarea dispozi iilor alin.(1), (2) i (3) este nul.

Articolul 7. Interzicerea muncii for ate (obligatorii)


(1) Munca for at (obligatorie) este interzis.
(2) Prin munc for at (obligatorie) se n elege orice munc sau serviciu impus unei
persoane sub amenin are sau fr consim mntul acesteia.
(3) Se interzice folosirea sub orice form a muncii for ate (obligatorii), i anume:
a) ca mijloc de influen politic sau educa ional ori n calitate de pedeaps pentru
sus inerea sau exprimarea unor opinii politice ori convingeri contrare sistemului politic, social
sau economic existent;
b) ca metod de mobilizare i utilizare a for ei de munc n scopuri economice;
c) ca mijloc de men inere a disciplinei de munc;
d) ca mijloc de pedeaps pentru participare la grev;
e) ca mijloc de discriminare pe criterii de apartenen social, na ional, religioas sau
rasial.
(4) La munca for at (obligatorie) se atribuie:
a) nclcarea termenelor stabilite de plat a salariului sau achitarea par ial a acestuia;
b) cerin a angajatorului fa de salariat de a-i ndeplini obliga iile de munc n lipsa unor
sisteme de protec ie colectiv sau individual ori n cazul n care ndeplinirea lucrrii cerute
poate pune n pericol via a sau sntatea salariatului.
(5) Nu se consider munc for at (obligatorie):
a) serviciul militar sau activit ile desfurate n locul acestuia de cei care, potrivit legii, nu
ndeplinesc serviciul militar obligatoriu;
b) munca unei persoane condamnate prestat n condi ii normale n perioada de deten ie
sau de liberare condi ionat de pedeaps nainte de termen;
c) presta iile impuse n situa ia creat de calamit i ori de alt pericol, precum i cele care
fac parte din obliga iile civile normale stabilite de lege.

Articolul 71. Interzicerea muncii nedeclarate


(1) Munca nedeclarat este interzis.
(2) Prin munc nedeclarat se n elege orice munc prestat de o persoan fizic pentru i
sub autoritatea unui angajator fr a fi respectate prevederile prezentului cod referitoare la
ncheierea contractului individual de munc.
[Art.71 introdus prin Legea nr.169 din 11.07.2012, n vigoare 03.08.2012]

Articolul 8. Interzicerea discriminrii n sfera muncii


(1) n cadrul raporturilor de munc ac ioneaz principiul egalit ii n drepturi a tuturor
salaria ilor. Orice discriminare, direct sau indirect, a salariatului pe criterii de sex, vrst, ras,
culoare a pielii, etnie, religie, op iune politic, origine social, domiciliu, dizabilitate, infectare
cu HIV/SIDA, apartenen sau activitate sindical, precum i pe alte criterii nelegate de calit ile
sale profesionale, este interzis.
(2) Nu constituie discriminare stabilirea unor diferen ieri, excep ii, preferin e sau drepturi
ale salaria ilor, care snt determinate de cerin ele specifice unei munci, stabilite de legisla ia n
vigoare, sau de grija deosebit a statului fa de persoanele care necesit o protec ie social i
juridic sporit.
[Art.8 modificat prin Legea nr.201 din 28.07.2016, n vigoare 09.09.2016]
[Art.8 completat prin Legea nr.168 din 09.07.2010, n vigoare 07.09.2010]

Articolul 9. Drepturile i obliga iile de baz ale salariatului


(1) Salariatul are dreptul:
a) la ncheierea, modificarea, suspendarea i desfacerea contractului individual de munc,
n modul stabilit de prezentul cod;
b) la munc, conform clauzelor contractului individual de munc;
c) la un loc de munc, n condi iile prevzute de standardele de stat privind organizarea,
securitatea i sntatea n munc, de contractul colectiv de munc i de conven iile colective;
d) la achitarea la timp i integral a salariului, n corespundere cu calificarea sa, cu
complexitatea, cantitatea i calitatea lucrului efectuat;
e) la odihn, asigurat prin stabilirea duratei normale a timpului de munc, prin reducerea
timpului de munc pentru unele profesii i categorii de salaria i, prin acordarea zilelor de repaus
i de srbtoare nelucrtoare, a concediilor anuale pltite;
f) la informare deplin i veridic despre condi iile de munc i cerin ele fa de securitatea
i sntatea n munc la locul de munc;
g) la adresare ctre angajator, patronate, sindicate, organele administra iei publice centrale
i locale, organele de jurisdic ie a muncii;
h) la formare profesional, reciclare i perfec ionare, n conformitate cu prezentul cod i cu
alte acte normative;
i) la libera asociere n sindicate, inclusiv la constituirea de organiza ii sindicale i aderarea
la acestea pentru aprarea drepturilor sale de munc, a libert ilor i intereselor sale legitime;
j) la participare n administrarea unit ii, n conformitate cu prezentul cod i cu contractul
colectiv de munc;
k) la purtare de negocieri colective i ncheiere a contractului colectiv de munc i a
conven iilor colective, prin reprezentan ii si, la informare privind executarea contractelor i
conven iilor respective;
l) la aprare, prin metode neinterzise de lege, a drepturilor sale de munc, a libert ilor i
intereselor sale legitime;
m) la solu ionarea litigiilor individuale de munc i a conflictelor colective de munc,
inclusiv dreptul la grev, n modul stabilit de prezentul cod i de alte acte normative;
n) la repararea prejudiciului material i a celui moral cauzat n legtur cu ndeplinirea
obliga iilor de munc, n modul stabilit de prezentul cod i de alte acte normative;
o) la asigurarea social i medical obligatorie, n modul prevzut de legisla ia n vigoare.
(2) Salariatul este obligat:
a) s-i ndeplineasc contiincios obliga iile de munc prevzute de contractul individual
de munc;
b) s ndeplineasc normele de munc stabilite;
c) s respecte cerin ele regulamentului intern al unit ii i s poarte n permanen asupra
sa permisul nominal de acces la locul de munc, acordat de angajator;
d) s respecte disciplina muncii;
d1) s manifeste un comportament nediscriminatoriu n raport cu ceilal i salaria i i cu
angajatorul;
d2) s respecte dreptul la demnitate n munc al celorlal i salaria i;
e) s respecte cerin ele de securitatea i sntatea n munc;
f) s manifeste o atitudine gospodreasc fa de bunurile angajatorului i ale altor salaria i;
g) s informeze de ndat angajatorul sau conductorul nemijlocit despre orice situa ie care
prezint pericol pentru via a i sntatea oamenilor sau pentru integritatea patrimoniului
angajatorului;
h) s achite contribu iile de asigurri sociale de stat obligatorii i primele de asigurare
obligatorie de asisten medical n modul stabilit;
i) s ndeplineasc alte obliga ii prevzute de legisla ia n vigoare, de contractul colectiv de
munc i de conven iile colective.
[Art.9 modificat prin Legea nr.254 din 09.12.2011, n vigoare 03.02.2012]
[Art.9 completat prin Legea nr.168 din 09.07.2010, n vigoare 07.09.2010]
[Art.9 completat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, n vigoare 01.07.2008]
[Art.9 completat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, n vigoare 02.06.2006]

Articolul 10. Drepturile i obliga iile angajatorului


(1) Angajatorul are dreptul:
a) s ncheie, s modifice, s suspende i s desfac contractele individuale de munc cu
salaria ii n modul i n condi iile stabilite de prezentul cod i de alte acte normative;
b) s cear salaria ilor ndeplinirea obliga iilor de munc i manifestarea unei atitudini
gospodreti fa de bunurile angajatorului;
c) s stimuleze salaria ii pentru munca eficient i contiincioas;
d) s trag salaria ii la rspundere disciplinar i material n modul stabilit de prezentul
cod i de alte acte normative;

Not: Vezi Rectificarea din Monitorul Oficial nr.204-207 din 26.09.2003 pag.6 (n loc de rspundere
disciplinar se va citi rspundere disciplinar i material)

e) s emit acte normative la nivel de unitate;


f) s creeze patronate pentru reprezentarea i aprarea intereselor sale i s adere la ele.
(2) Angajatorul este obligat:
a) s respecte legile i alte acte normative, clauzele contractului colectiv de munc i ale
conven iilor colective;
b) s respecte clauzele contractelor individuale de munc;
c) s aprobe, n prima lun de la nceputul activit ii unit ii, iar n continuare n prima
lun a fiecrui an calendaristic, statele de personal ale unit ii i, n termen de 2 luni de la data
aprobrii acestora, s prezinte (n form scris sau electronic), cu excep ia autorit ilor publice
centrale i locale, un exemplar al statelor de personal inspec iei teritoriale de munc n a crui
raz de competen este amplasat unitatea;
d) s acorde salaria ilor munca prevzut de contractul individual de munc i un permis
nominal de acces la locul de munc;
e) s asigure salaria ilor condi iile de munc corespunztoare cerin elor de securitatea i
sntatea n munc;
f) s asigure salaria ii cu utilaj, instrumente, documenta ie tehnic i alte mijloace necesare
pentru ndeplinirea obliga iilor lor de munc;
f1) s asigure egalitatea de anse i de tratament tuturor persoanelor la angajare potrivit
profesiei, la orientare i formare profesional, la promovare n serviciu, fr nici un fel de
discriminare;
f2) s aplice aceleai criterii de evaluare a calit ii muncii, de sanc ionare i de concediere;
f3) s ntreprind msuri de prevenire a hr uirii sexuale la locul de munc, precum i
msuri de prevenire a persecutrii pentru depunere n organul competent a plngerilor privind
discriminarea;
f4) s asigure condi ii egale, pentru femei i brba i, de mbinare a obliga iilor de serviciu
cu cele familiale;
f5) s introduc n regulamentul intern al unit ii dispozi ii privind interzicerea
discriminrilor dup oricare criteriu i a hr uirii sexuale;
f6) s asigure respectarea demnit ii n munc a salaria ilor;
g) s asigure o plat egal pentru o munc de valoare egal;
h) s plteasc integral salariul n termenele stabilite de prezentul cod, de contractul
colectiv de munc i de contractele individuale de munc;
i) s poarte negocieri colective i s ncheie contractul colectiv de munc n modul stabilit
de prezentul cod;
j) s furnizeze reprezentan ilor salaria ilor informa ia complet i veridic necesar
ncheierii contractului colectiv de munc i controlului asupra ndeplinirii lui;
k) s ndeplineasc la timp prescrip iile organelor de stat de supraveghere i control, s
plteasc amenzile aplicate pentru nclcarea actelor legislative i altor acte normative ce con in
norme ale dreptului muncii;
l) s examineze sesizrile salaria ilor i ale reprezentan ilor lor privind nclcrile actelor
legislative i ale altor acte normative ce con in norme ale dreptului muncii, s ia msuri pentru
nlturarea lor, informnd despre aceasta persoanele men ionate n termenele stabilite de lege;
m) s creeze condi ii pentru participarea salaria ilor la administrarea unit ii n modul
stabilit de prezentul cod i de alte acte normative;
n) s asigure salaria ilor condi iile social-sanitare necesare pentru ndeplinirea obliga iilor
lor de munc;
o) s efectueze asigurarea social i medical obligatorie a salaria ilor n modul prevzut de
legisla ia n vigoare;
p) s repare prejudiciul material i cel moral cauzat salaria ilor n legtur cu ndeplinirea
obliga iilor de munc, n modul stabilit de prezentul cod i de alte acte normative;
r) s ndeplineasc alte obliga ii stabilite de prezentul cod, de alte acte normative, de
conven iile colective, de contractul colectiv i de cel individual de munc.
[Art.10 modificat prin Legea nr.139 din 14.06.2013, n vigoare 19.07.2013]
[Art.10 modificat prin Legea nr.254 din 09.12.2011, n vigoare 03.02.2012]
[Art.10 completat prin Legea nr.168 din 09.07.2010, n vigoare 07.09.2010]
[Art.10 completat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, n vigoare 02.06.2006]

Articolul 11. Reglementarea normativ i contractual a raporturilor de munc


(1) Nivelul minim al drepturilor i garan iilor de munc pentru salaria i se stabilete de
prezentul cod i de alte acte normative ce con in norme ale dreptului muncii.
(2) Contractele individuale de munc, contractele colective de munc i conven iile
colective pot stabili pentru salaria i drepturi i garan ii de munc suplimentare la cele prevzute
de prezentul cod i de alte acte normative.

Articolul 12. Nulitatea clauzelor din contractele individuale de munc, din contractele
colective de munc i din conven iile colective sau din actele juridice emise de autorit ile
administra iei publice, care nrut esc situa ia salaria ilor
Clauzele din contractele individuale de munc, din contractele colective de munc i din
conven iile colective sau din actele juridice emise de autorit ile administra iei publice
men ionate la art.4 lit.d) i e), care nrut esc situa ia salaria ilor n compara ie cu legisla ia
muncii snt nule i nu produc efecte juridice.
[Art.12 completat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, n vigoare 02.06.2006]

Articolul 13. Prioritatea tratatelor, conven iilor, acordurilor i altor acte interna ionale
Dac prin tratatele, conven iile, acordurile sau alte acte interna ionale la care Republica
Moldova este parte snt stabilite alte prevederi dect cele cuprinse n prezentul cod, au prioritate
reglementrile interna ionale.

Articolul 14. Calcularea termenelor prevzute de prezentul cod


(1) Curgerea termenelor de care prezentul cod leag apari ia sau ncetarea raporturilor de
munc ncepe n ziua imediat urmtoarea celei n care a fost determinat apari ia sau ncetarea
drepturilor i obliga iilor de munc.
(2) Termenele calculate n ani, luni sau sptmni expir la data respectiv a ultimului an, a
ultimei luni sau sptmni. n termenul calculat n sptmni sau zile calendaristice se includ i
zilele nelucrtoare.
(3) Dac termenul calculat n luni expir n luna care are un numr de zile mai mare sau
mai mic dect cel al lunii n care a nceput curgerea termenului, atunci ziua expirrii termenului
se consider ultima zi a lunii n care expir termenul.
(4) Dac ultima zi a termenului este o zi nelucrtoare, atunci ziua expirrii termenului se
consider prima zi lucrtoare imediat urmtoare.

TITLUL II
PARTENERIATUL SOCIAL N SFERA MUNCII

Capitolul I
DISPOZIIIGENERALE
Articolul 15. No iunea de parteneriat social
Parteneriatul social reprezint un sistem de raporturi stabilite ntre salaria i (reprezentan ii
salaria ilor), angajatori (reprezentan ii angajatorilor) i autorit ile publice respective n procesul
determinrii i realizrii drepturilor i intereselor sociale i economice ale pr ilor.

Articolul 16. Pr ile parteneriatului social


(1) Pr ile parteneriatului social la nivel de unitate snt salaria ii i angajatorii, n persoana
reprezentan ilor mputernici i n modul stabilit.
(2) Pr ile parteneriatului social la nivel na ional, ramural i teritorial snt sindicatele,
patronatele i autorit ile publice respective, n persoana reprezentan ilor mputernici i n modul
stabilit.
(3) Autorit ile publice snt parte a parteneriatului social n cazurile cnd ele evolueaz n
calitate de angajatori sau de reprezentan i ai acestora mputernici i prin lege sau de ctre
angajatori.

Articolul 17. Principiile de baz ale parteneriatului social


Principiile de baz ale parteneriatului social snt:
a) legalitatea;
b) egalitatea pr ilor;
c) paritatea reprezentrii pr ilor;
d) mputernicirile reprezentan ilor pr ilor;
e) cointeresarea pr ilor pentru participarea la raporturile contractuale;
f) respectarea de ctre pr i a normelor legisla iei n vigoare;
g) ncrederea mutual ntre pr i;
h) evaluarea posibilit ilor reale de ndeplinire a angajamentelor asumate de pr i;
i) prioritatea metodelor i procedurilor de conciliere i efectuarea obligatorie de consultri
ale pr ilor n probleme ce in de domeniul muncii i al politicilor sociale;
j) renun area la ac iuni unilaterale care ncalc n elegerile (contractele colective de munc
i conven iile colective) i informarea reciproc a pr ilor despre schimbrile de situa ie;
k) adoptarea de decizii i ntreprinderea de ac iuni n limitele regulilor i procedurilor
coordonate de pr i;
l) executarea obligatorie a contractelor colective de munc, a conven iilor colective i a
altor n elegeri;
m) controlul asupra ndeplinirii contractelor colective de munc i a conven iilor colective;
n) rspunderea pr ilor pentru nerespectarea angajamentelor asumate;
o) favorizarea de ctre stat a dezvoltrii parteneriatului social.

Articolul 18. Sistemul parteneriatului social


Sistemul parteneriatului social include urmtoarele niveluri:
a) na ional stabilete bazele reglementrii rela iilor social-economice i de munc n
Republica Moldova;
b) ramural stabilete bazele reglementrii rela iilor din sfera muncii i cea social ntr-o
anumit ramur (ramuri) a economiei na ionale;
c) teritorial stabilete bazele reglementrii rela iilor din sfera muncii i cea social n
unit ile administrativ-teritoriale de nivelul al doilea i n municipii;
d) de unitate stabilete obliga iile reciproce concrete dintre salaria i i angajator n sfera
muncii i cea social.
[Art.18 completat prin Legea nr.205 din 20.11.2015, n vigoare 18.12.2015]

Articolul 19. Formele parteneriatului social


Parteneriatul social se realizeaz prin:
a) negocieri colective privind elaborarea proiectelor de contracte colective de munc i de
conven ii colective i ncheierea acestora pe baze bi- sau tripartite, prin intermediul
reprezentan ilor pr ilor parteneriatului social;
b) participarea la examinarea proiectelor de acte normative i a propunerilor ce vizeaz
reformele social-economice, la perfec ionarea legisla iei muncii, la asigurarea concilierii civice,
la solu ionarea conflictelor colective de munc;
c) consultri reciproce (negocieri) n problemele ce in de reglementarea raporturilor de
munc i a raporturilor legate nemijlocit de acestea;
d) participarea salaria ilor (a reprezentan ilor acestora) la administrarea unit ii.

Capitolul II
REPREZENTANIISALARIAILORIANGAJATORILOR
N CADRUL PARTENERIATULUI SOCIAL
Articolul 20. Reprezentan ii salaria ilor n cadrul parteneriatului social
(1) Reprezentan i ai salaria ilor n cadrul parteneriatului social snt organele sindicale la
nivel na ional, teritorial, ramural i de unitate, mputernicite n conformitate cu statutele
sindicatelor i cu legisla ia n vigoare.
(2) Interesele salaria ilor unit ii n cadrul parteneriatului social la negocierile colective,
la ncheierea, modificarea i completarea contractului colectiv de munc, la efectuarea
controlului asupra ndeplinirii lui, precum i la realizarea dreptului de participare la
administrarea unit ii snt reprezentate de organul sindical din unitate, iar n lipsa acestuia de
al i reprezentan i alei de salaria ii unit ii.
(3) Interesele salaria ilor n cadrul parteneriatului social la nivel teritorial, ramural i
na ional la negocierile colective, la ncheierea, modificarea i completarea conven iilor
colective, la solu ionarea conflictelor colective de munc, inclusiv n ceea ce privete ncheierea,
modificarea sau completarea conven iilor colective, la efectuarea controlului ndeplinirii lor
snt reprezentate de organele sindicale respective.
Articolul 21. Reprezentan ii alei ai salaria ilor
(1) Salaria ii care nu snt membri de sindicat au dreptul s mputerniceasc organului
sindical s le reprezinte interesele n raporturile de munc cu angajatorul.
(2) n unit ile n care nu snt constituite sindicate, interesele salaria ilor pot fi aprate de
reprezentan ii alei ai acestora.
(3) Reprezentan ii salaria ilor snt alei n cadrul adunrii generale (conferin ei) a
salaria ilor, cu votul a cel pu in jumtate din numrul total al salaria ilor (delega ilor) din unitate.
(4) Numrul de reprezentan i alei ai salaria ilor se stabilete de adunarea general
(conferin a) a salaria ilor, inndu-se cont de numrul personalului din unitate.
(5) mputernicirile reprezentan ilor alei ai salaria ilor, modul de exercitare a acestora,
precum i durata i limitele mandatului lor, se stabilesc de adunarea general (conferin a) a
salaria ilor ntr-un act normativ la nivel de unitate.
[Art.21 completat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, n vigoare 01.07.2008]

Articolul 22. Obliga ia angajatorului de a crea condi ii pentru activitatea reprezentan ilor
salaria ilor n cadrul parteneriatului social
Angajatorul este obligat s creeze condi ii pentru activitatea reprezentan ilor salaria ilor n
corespundere cu prezentul cod, cu Legea sindicatelor, cu alte acte normative, cu conven iile
colective i cu contractul colectiv de munc.

Articolul 23. Reprezentan ii angajatorilor n cadrul parteneriatului social


(1) Reprezentan i ai angajatorului la negocierile colective, la ncheierea, modificarea sau
completarea contractului colectiv de munc snt conductorul unit ii sau persoanele
mputernicite de acesta n conformitate cu prezentul cod, cu alte acte normative i cu
documentele de constituire a unit ii.
(2) La negocierile colective, la ncheierea, modificarea sau completarea conven iilor
colective, precum i la solu ionarea conflictelor colective de munc ce in de ncheierea,
modificarea sau completarea acestora, interesele angajatorilor snt reprezentate de patronate,
dup caz.

Articolul 24. Al i reprezentan i ai angajatorilor n cadrul parteneriatului social


ntreprinderile de stat i municipale, precum i organiza iile i institu iile finan ate din
bugetul public na ional, pot fi reprezentate de autorit ile administra iei publice centrale i locale
mputernicite prin lege sau de conductorii acestor ntreprinderi, organiza ii i institu ii.

Capitolul III
ORGANELE PARTENERIATULUI SOCIAL
Articolul 25. Organele parteneriatului social
(1) n scopul reglementrii raporturilor social-economice din sfera parteneriatului social se
creeaz urmtoarele structuri:
a) la nivel na ional Comisia na ional pentru consultri i negocieri colective;
b) la nivel ramural comisiile ramurale pentru consultri i negocieri colective;
c) la nivel teritorial comisiile teritoriale pentru consultri i negocieri colective;
d) la nivel de unitate comisiile pentru dialog social angajator salaria i.
(2) Formarea i activitatea comisiilor la nivel na ional, ramural i teritorial se
reglementeaz prin lege organic, iar a comisiilor la nivel de unitate prin regulamentul-tip,
aprobat de Comisia na ional pentru consultri i negocieri colective, care se public n
Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
[Art.25 completat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, n vigoare 01.07.2008]

Capitolul IV
NEGOCIERILE COLECTIVE
Articolul 26. Desfurarea negocierilor colective
(1) Reprezentan ii salaria ilor i ai angajatorilor au dreptul de a ini ia i de a participa la
negocierile colective pentru elaborarea, ncheierea, modificarea sau completarea contractului
colectiv de munc sau a conven iilor colective.
(2) Reprezentan ii pr ilor crora li s-a transmis propunerea n form scris de ncepere a
negocierilor colective snt obliga i s purcead la acestea n decurs de 7 zile calendaristice de la
data avizrii.

Articolul 27. Modul de desfurare a negocierilor colective


(1) Participan ii la negocierile colective snt liberi n alegerea chestiunilor ce vor constitui
obiectul de reglementare al contractelor colective de munc i al conven iilor colective.
(2) n unit ile unde o parte a salaria ilor nu snt membri de sindicat acetia snt n drept,
conform art.21 alin.(1), s mputerniceasc organul sindical s le reprezinte interesele la
negocieri.
(3) n unit ile unde nu snt constituite sindicate, interesele salaria ilor snt exprimate,
conform art.21 alin.(2), de reprezentan ii alei ai salaria ilor.
(4) Dreptul de a participa la negocierile colective, de a semna conven iile colective n
numele salaria ilor la nivel na ional, ramural sau teritorial apar ine sindicatelor (asocia iilor
sindicale) corespunztoare. n cazul n care, la nivel na ional, ramural sau teritorial, exist mai
multe organe sindicale, se creeaz un organ reprezentativ unic pentru desfurarea negocierilor
colective, elaborarea proiectului conven iei colective i ncheierea acesteia. Constituirea
organului reprezentativ se efectueaz n baza principiului reprezentrii propor ionale a organelor
sindicale, n func ie de numrul membrilor de sindicat. n lipsa unui acord privind crearea
organului reprezentativ unic pentru organizarea negocierilor colective, dreptul de a le desfura
va reveni sindicatului (asocia iei sindicale) care ntrunete cel mai mare numr de membri.

[Alin.(5) art.27 abrogat prin Legea nr.168 din 09.07.2010, n vigoare 07.09.2010]

(6) Pr ile snt obligate s-i furnizeze reciproc informa iile necesare pentru desfurarea
negocierilor colective cel trziu peste 2 sptmni din momentul solicitrii.
(7) Participan ii la negocierile colective, alte persoane implicate n negocierile colective au
obliga ia de a nu divulga informa iile primite dac acestea constituie secret de stat sau comercial.
Persoanele care au divulgat informa iile respective poart rspundere disciplinar, material,
administrativ, civil sau penal, n modul stabilit de legisla ia n vigoare.
(8) Termenele, locul i modul de desfurare a negocierilor colective se stabilesc de
reprezentan ii pr ilor care particip la negocierile respective.
[Art.27 modificat prin Legea nr.168 din 09.07.2010, n vigoare 07.09.2010]

Articolul 28. Reglementarea divergen elor


Dac, pe parcursul desfurrii negocierilor colective, nu a fost adoptat o decizie
coordonat asupra tuturor sau a unora din chestiunile abordate, se ntocmete un proces-verbal
asupra divergen elor existente. Reglementarea divergen elor aprute n procesul negocierilor
colective pentru ncheierea, modificarea ori completarea contractului colectiv de munc sau a
conven iei colective are loc n modul stabilit de prezentul cod.

Articolul 29. Garan ii i compensa ii pentru participan ii la negocierile colective


(1) Persoanele care particip la negocierile colective, la elaborarea proiectului contractului
colectiv de munc sau al conven iei colective se elibereaz de la munca de baz, cu men inerea
salariului mediu pe termenul stabilit prin acordul pr ilor, de cel mult 3 luni.
(2) Toate cheltuielile legate de participarea la negocierile colective se compenseaz n
modul stabilit de legisla ia n vigoare, de contractul colectiv de munc sau de conven ia
colectiv. Munca exper ilor, specialitilor i mediatorilor este retribuit de partea care invit,
dac contractul colectiv de munc sau conven ia colectiv nu prevede altfel.
(3) Reprezentan ii salaria ilor, care particip la negocierile colective, n perioada
desfurrii acestora, nu pot fi supui sanc iunilor disciplinare, transfera i la alt munc sau
concedia i fr acordul prealabil al organului care i-a mputernicit, cu excep ia cazurilor de
concediere prevzute de prezentul cod pentru comiterea unor abateri disciplinare.

Capitolul V
CONTRACTELECOLECTIVEDEMUNC
ICONVENIILECOLECTIVE
Articolul 30. Contractul colectiv de munc
(1) Contractul colectiv de munc este actul juridic care reglementeaz raporturile de munc
i alte raporturi sociale n unitate, ncheiat n form scris ntre salaria i i angajator de ctre
reprezentan ii acestora.
(2) Contractul colectiv de munc poate fi ncheiat att pe unitate n ansamblu, ct i n
filialele i reprezentan ele acesteia.
(3) La ncheierea contractului colectiv de munc n cadrul unei filiale sau reprezentan e a
unit ii, parte a acestuia este conductorul subdiviziunii respective, mputernicit n acest scop de
angajator.

Articolul 31. Con inutul i structura contractului colectiv de munc


(1) Con inutul i structura contractului colectiv de munc snt determinate de pr i.
(2) n contractul colectiv de munc pot fi prevzute angajamente reciproce ale salaria ilor
i angajatorului privind:
a) formele, sistemele i cuantumul retribuirii muncii;
b) plata indemniza iilor i compensa iilor;
c) mecanismul de reglementare a retribuirii muncii, inndu-se cont de nivelul infla iei i de
atingerea indicilor economici prevzu i de contractul colectiv de munc;
d) timpul de munc i cel de odihn, precum i chestiunile ce in de modul acordrii i de
durata concediilor;
e) mbunt irea condi iilor de munc i a securit ii i snt ii n munc salaria ilor,
inclusiv a femeilor, a tineretului i a persoanelor cu dizabilit i;
f) respectarea intereselor salaria ilor n cazul privatizrii unit ii i a fondului locativ aflat
la balan a acesteia;
g) securitatea ecologic i ocrotirea snt ii salaria ilor n procesul de produc ie;
h) garan iile i nlesnirile pentru salaria ii care mbin activitatea de munc cu studiile;
i) recuperarea snt ii, odihna salaria ilor i a membrilor familiilor lor;
j) controlul executrii clauzelor contractului colectiv de munc, procedura de modificare i
completare a acestuia;
k) asigurarea unor condi ii normale de activitate pentru reprezentan ii salaria ilor;
l) rspunderea pr ilor;
m) renun area la grev n cazul ndeplinirii clauzelor contractului colectiv de munc;
precum i
n) alte angajamente determinate de pr i.
(3) n contractul colectiv de munc pot fi prevzute, n func ie de situa ia economico-
financiar a angajatorului, nlesniri i avantaje pentru salaria i, precum i condi ii de munc mai
favorabile n raport cu cele prevzute de legisla ia n vigoare i de conven iile colective.
(4) n contractul colectiv de munc pot fi incluse i clauze normative, dac acestea nu
contravin legisla iei n vigoare.
[Art.31 modificat prin Legea nr.201 din 28.07.2016, n vigoare 09.09.2016]
[Art.31 modificat prin Legea nr.168 din 09.07.2010, n vigoare 07.09.2010]

Articolul 32. Elaborarea proiectului contractului colectiv de munc i ncheierea acestuia


(1) Proiectul contractului colectiv de munc este elaborat de pr i n conformitate cu
prezentul cod i cu alte acte normative.
(2) Dac, n decurs de 3 luni din ziua derulrii negocierilor, nu s-a ajuns la o n elegere
asupra unor prevederi ale proiectului contractului colectiv de munc, pr ile snt obligate s
semneze contractul doar pentru clauzele coordonate, ntocmind, concomitent, un proces-verbal
asupra divergen elor existente.
(3) Divergen ele nesolu ionate vor constitui obiectul unor negocieri colective ulterioare sau
se vor solu iona n conformitate cu prezentul cod i cu alte acte normative.

Articolul 33. Ac iunea contractului colectiv de munc


(1) Contractul colectiv de munc intr n vigoare din momentul semnrii de ctre pr i sau
de la data stabilit n contract. Un exemplar al contractului colectiv de munc se remite de ctre
una dintre pr ile semnatare, n termen de 7 zile calendaristice de la data ncheierii, la inspec ia
teritorial de munc.
(11) Durata contractului colectiv de munc se stabilete de ctre pr i i nu poate fi mai
mic de un an.
(2) Contractul colectiv de munc produce efecte i n cazul schimbrii denumirii unit ii
sau al desfacerii contractului individual de munc cu conductorul unit ii.
(3) n cazul reorganizrii unit ii prin fuziune (contopire i absorb ie), dezmembrare
(divizare i separare) sau transformare ori n cazul lichidrii unit ii, contractul colectiv de
munc continu s-i produc efectele pe toat durata procesului de reorganizare sau lichidare.
(4) n cazul schimbrii tipului de proprietate al unit ii, contractul colectiv de munc
continu s-i produc efectele n decurs de 6 luni din momentul transmiterii dreptului de
proprietate.
(5) n cazul reorganizrii sau schimbrii tipului de proprietate al unit ii, oricare dintre
pr i poate propune celeilalte pr i s ncheie un nou contract colectiv de munc sau s
prelungeasc contractul precedent.
(6) La expirarea termenului contractului colectiv de munc, acesta continu s-i produc
efectele pn la momentul ncheierii unui nou contract sau pn cnd pr ile nu vor decide asupra
prelungirii acestuia.
(7) Sub inciden a contractului colectiv de munc ncheiat pe unitate n ansamblu cad
salaria ii unit ii, ai filialelor i ai reprezentan elor acesteia, care au mputernicit reprezentan ii
lor s participe la negocierile colective, s elaboreze i s ncheie contractul colectiv de munc n
numele lor.
[Art.33 modificat prin Legea nr.205 din 20.11.2015, n vigoare 18.12.2015]
[Art.33 completat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, n vigoare 01.07.2008]

Articolul 34. Modificarea i completarea contractului colectiv de munc


(1) Modificarea i completarea contractului colectiv de munc are loc n modul stabilit de
prezentul cod pentru ncheierea contractului.
(2) Orice modificare sau completare a contractului colectiv de munc urmeaz a fi adus la
cunotin a salaria ilor unit ii de ctre angajator n termen de 5 zile lucrtoare de la data operrii,
printr-un anun public plasat pe un panou informativ cu acces general la sediul unit ii (inclusiv
la fiecare din filialele sau reprezentan ele unit ii), precum i pe pagina web a acesteia, dup caz.
[Art.34 modificat prin Legea nr.52 din 01.04.2016, n vigoare 22.04.2016]

Articolul 35. Conven ia colectiv


(1) Conven ia colectiv este un act juridic care stabilete principiile generale de
reglementare a raporturilor de munc i a raporturilor social-economice legate nemijlocit de
acestea, care se ncheie de ctre reprezentan ii mputernici i ai salaria ilor i ai angajatorilor la
nivel na ional, teritorial i ramural, n limitele competen ei lor.
(2) n conven ia colectiv pot fi incluse clauze privind:
a) retribuirea muncii;
b) condi iile de munc i securitatea i sntatea n munc;
c) regimul de munc i de odihn;
d) dezvoltarea parteneriatului social;
e) alte chestiuni determinate de pr i.

Articolul 36. Con inutul i structura conven iei colective


Con inutul i structura conven iei colective se stabilesc prin acordul reprezentan ilor
pr ilor, care snt liberi n alegerea cercului de probleme ce urmeaz a fi negociate i incluse n
conven ie.

Articolul 37. Modul de elaborare a proiectului i de ncheiere a conven iei colective


(1) Proiectul conven iei colective se elaboreaz n cadrul negocierilor colective.
(2) Negocierea, ncheierea i modificarea clauzelor conven iei colective la nivelul
respectiv, clauze care prevd alocarea unor mijloace bugetare, se efectueaz, de regul, de ctre
pr i nainte de elaborarea proiectului bugetului respectiv pentru anul financiar corespunztor
termenului de ac iune a conven iei.
(3) Modul i termenele de elaborare a proiectului conven iei colective i de ncheiere a
acesteia se stabilesc de ctre organul parteneriatului social de nivelul corespunztor.
(4) Divergen ele nesolu ionate vor constitui obiectul unor negocieri colective ulterioare sau
se vor solu iona n conformitate cu prezentul cod i cu alte acte normative.
(5) Conven ia colectiv este semnat de reprezentan ii pr ilor.

Articolul 38. Ac iunea conven iei colective


(1) Conven ia colectiv ncheiat la nivel na ional (Conven ia general) intr n vigoare la
data publicrii ei n Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
(2) Conven iile colective de nivel ramural i teritorial intr n vigoare la momentul
semnrii de ctre pr i sau la data stabilit n conven ie. Un exemplar al conven iei colective de
nivel ramural sau teritorial se remite de una dintre pr ile semnatare, n termen de 7 zile
calendaristice de la data ncheierii, la Ministerul Muncii, Protec iei Sociale i Familiei.
(3) Termenul conven iei colective este stabilit de pr i i nu poate fi mai mic de un an.
(4) n cazul n care salaria ii cad sub inciden a concomitent a mai multor conven ii
colective, prioritate au dispozi iile mai favorabile ale acestora.
(5) Sub inciden a conven iei colective cad salaria ii i angajatorii care au mputernicit
reprezentan ii lor s participe la negocierile colective, s elaboreze i s ncheie conven ia
colectiv n numele lor, autorit ile publice n limitele angajamentelor asumate, precum i
salaria ii i angajatorii care au aderat la conven ie dup ncheierea acesteia.
(6) Sub inciden a conven iei colective cad to i angajatorii membri ai patronatului care a
ncheiat conven ia. ncetarea calit ii de membru al patronatului nu elibereaz angajatorul de
obliga ia respectrii prevederilor conven iei ncheiate n perioada aflrii sale, ca membru, n
patronat. Angajatorul care a aderat la patronat n perioada ac iunii conven iei colective este
obligat s ndeplineasc prevederile conven iei n cauz.
(7) Modul de publicare a conven iilor colective ncheiate la nivel ramural i teritorial,
precum i a modificrilor i completrilor operate n acestea se stabilete de pr i.
[Art.38 completat prin Legea nr.52 din 01.04.2016, n vigoare 22.04.2016]
[Art.38 modificat prin Legea nr.205 din 20.11.2015, n vigoare 18.12.2015]

Articolul 39. Modificarea i completarea conven iei colective


Modificarea i completarea conven iei colective are loc n modul stabilit de prezentul cod
pentru ncheierea conven iei.

Articolul 40. nregistrarea contractelor colective de munc i a conven iilor colective


[Art.40 abrogat prin Legea nr.205 din 20.11.2015, n vigoare 18.12.2015]
[Art.40 modificat prin Legea nr.139 din 14.06.2013, n vigoare 19.07.2013]
[Art.40 modificat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, n vigoare 01.07.2008]

Articolul 41. Controlul asupra ndeplinirii contractului colectiv de munc i a conven iei
colective
(1) Controlul asupra ndeplinirii contractului colectiv de munc i a conven iei colective
este exercitat de pr ile parteneriatului social, prin reprezentan ii lor, i de Inspectoratul de Stat al
Muncii, conform legisla iei n vigoare.
(2) La efectuarea controlului respectiv, reprezentan ii pr ilor snt obliga i s fac schimb
de informa ii necesare n acest scop.

Capitolul VI
PARTICIPAREASALARIAILORLAADMINISTRAREAUNIT II
Articolul 42. Dreptul salaria ilor la administrarea unit ii i formele de participare
(1) Dreptul salaria ilor la administrarea unit ii, nemijlocit sau prin intermediul organelor
lor reprezentative, i formele de participare la aceasta snt reglementate de prezentul cod i de
alte acte normative, de documentele de constituire ale unit ii i de contractul colectiv de munc.
(2) Participarea salaria ilor la administrarea unit ii poate fi realizat prin:
a) participarea la elaborarea proiectelor de acte normative la nivel de unitate n domeniul
social-economic;
a1) participarea la aprobarea actelor normative la nivel de unitate n cazurile prevzute de
prezentul cod i de alte acte legislative sau normative;
b) solicitarea opiniei reprezentan ilor salaria ilor n problemele ce in de drepturile i
interesele colectivului de munc;
c) colaborarea cu angajatorul n cadrul parteneriatului social;
d) alte forme care nu contravin legisla iei n vigoare.
[Art.42 completat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, n vigoare 01.07.2008]

Capitolul VII
R SPUNDEREAP RILORPARTENERIATULUISOCIAL
Articolul 43. Rspunderea pentru eschivarea de a participa la negocierile colective i
pentru refuzul de a prezenta informa ia necesar desfurrii negocierilor colective i exercitrii
controlului asupra executrii contractului colectiv de munc i a conven iei colective
(1) Reprezentan ii pr ilor care se eschiveaz de la participarea la negocierile colective
privind ncheierea, modificarea i completarea contractului colectiv de munc sau a conven iei
colective ori care refuz s semneze contractul colectiv de munc sau conven ia colectiv
negociate poart rspundere n conformitate cu legisla ia n vigoare.
(2) Persoanele vinovate de neprezentarea informa iei necesare desfurrii negocierilor
colective i exercitrii controlului asupra executrii contractului colectiv de munc sau a
conven iei colective, precum i cele vinovate de prezentarea unor informa ii incomplete sau
neveridice, poart rspundere n conformitate cu legisla ia n vigoare.

Articolul 44. Rspunderea pentru nclcarea sau neexecutarea contractului colectiv de


munc ori a conven iei colective
Persoanele vinovate de nclcarea sau neexecutarea clauzelor contractului colectiv de
munc ori ale conven iei colective poart rspundere n conformitate cu legisla ia n vigoare.

TITLUL III
CONTRACTULINDIVIDUALDEMUNC

Capitolul I
DISPOZIIIGENERALE
Articolul 45. No iunea de contract individual de munc
Contractul individual de munc este n elegerea dintre salariat i angajator, prin care
salariatul se oblig s presteze o munc ntr-o anumit specialitate, calificare sau func ie, s
respecte regulamentul intern al unit ii, iar angajatorul se oblig s-i asigure condi iile de munc
prevzute de prezentul cod, de alte acte normative ce con in norme ale dreptului muncii, de
contractul colectiv de munc, precum i s achite la timp i integral salariul.

Articolul 46. Pr ile contractului individual de munc


(1) Pr ile contractului individual de munc snt salariatul i angajatorul.
(2) Persoana fizic dobndete capacitate de munc la mplinirea vrstei de 16 ani.
(3) Persoana fizic poate ncheia un contract individual de munc i la mplinirea vrstei de
15 ani, cu acordul scris al prin ilor sau al reprezentan ilor legali, dac,n consecin , nu i vor fi
periclitate sntatea, dezvoltarea, instruirea i pregtirea profesional.
(4) Se interzice ncadrarea n munc a persoanelor n vrst de pn la 15 ani, precum i
angajarea persoanelor private de instan a de judecat de dreptul de a ocupa anumite func ii sau
de a exercita o anumit activitate n func iile i activit ile respective.
(5) n calitate de angajator, parte a contractului individual de munc poate fi orice persoan
fizic sau juridic, indiferent de tipul de proprietate i forma juridic de organizare, care
utilizeaz munca salariat.
(6) Angajatorul persoan juridic poate ncheia contracte individuale de munc din
momentul dobndirii personalit ii juridice.
(7) Angajatorul persoan fizic poate ncheia contracte individuale de munc din momentul
dobndirii capacit ii depline de exerci iu.
(8) Este interzis ncheierea unui contract individual de munc n scopul prestrii unei
munci sau a unei activit i ilicite ori imorale.
(9) Parte a contractului individual de munc pot fi cet enii Republicii Moldova, cet enii
strini i apatrizii, cu excep ia cazurilor prevzute de legisla ia n vigoare.

Articolul 47. Garan ii la angajare


(1) Refuzul nentemeiat de angajare este interzis.
(2) Se interzice orice limitare, direct sau indirect, n drepturi ori stabilirea unor avantaje,
directe sau indirecte, la ncheierea contractului individual de munc n dependen de sex, ras,
etnie, religie, domiciliu, op iune politic sau origine social.
(3) Refuzul angajatorului de a angaja se ntocmete n form scris, cu indicarea datelor
prevzute la art.49 alin.(1) lit.b), i poate fi contestat n instan a de judecat.
[Art.47 completat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, n vigoare 02.06.2006]

Articolul 48. Informarea privind condi iile de activitate


(1) Anterior angajrii sau transferrii ntr-o nou func ie, angajatorul are obliga ia de a
informa persoana care urmeaz a fi angajat sau transferat despre condi iile de activitate n
func ia propus, oferindu-i informa ia prevzut la art.49 alin.(1), precum i informa ia privind
perioadele de preaviz ce urmeaz a fi respectate de angajator i salariat n cazul ncetrii
activit ii. Informa ia n cauz va face obiectul unui proiect de contract individual de munc sau
al unei scrisori oficiale, ambele semnate de angajator.
(2) La angajare, salariatului i vor fi puse la dispozi ie, suplimentar, conven iile colective
care-i snt aplicabile, contractul colectiv de munc, regulamentul intern al unit ii, precum i
informa ia privind cerin ele de securitate i sntate n munc aferente activit ii sale.
(3) n cazul n care salariatul urmeaz s-i desfoare activitatea n strintate, angajatorul
are obliga ia de a-i furniza, n timp util, toat informa ia prevzut la art.49 alin.(1) i,
suplimentar, informa ii referitoare la:
a) durata muncii n strintate;
b) moneda n care va fi retribuit munca, precum i modalitatea de plat;
c) compensa iile i avantajele n numerar i/sau n natur aferente plecrii n strintate;
d) condi iile specifice de asigurare;
e) condi iile de cazare;
f) aranjamentele de cltorie tur-retur.
(4) La angajarea n Republica Moldova a cet enilor strini se vor lua n considerare, de
asemenea, prevederile legisla iei n domeniul migra iei de munc, precum i dispozi iile
relevante ale tratatelor interna ionale la care Republica Moldova este parte.
[Art.48 n redacia Legii nr.52 din 01.04.2016, n vigoare 22.04.2016]
Articolul 49. Con inutul contractului individual de munc
(1) Con inutul contractului individual de munc este determinat prin acordul pr ilor,
inndu-se cont de prevederile legisla iei n vigoare, i include:
a) numele i prenumele salariatului;
b) datele de identificare ale angajatorului;
c) durata contractului;
d) data de la care contractul urmeaz s-i produc efectele;
d1) specialitatea, profesia, calificarea, func ia;
e) atribu iile func iei;
f) riscurile specifice func iei;
f1) denumirea lucrrii ce urmeaz a fi ndeplinit (n cazul contractului individual de munc
pentru perioada ndeplinirii unei anumite lucrri art.312316);
g) drepturile i obliga iile salariatului;
h) drepturile i obliga iile angajatorului;
i) condi iile de retribuire a muncii, inclusiv salariul func iei sau cel tarifar, suplimentele,
premiile i ajutoarele materiale (n cazul n care acestea fac parte din sistemul de salarizare al
unit ii), precum i periodicitatea achitrii pl ilor;
j) compensa iile i aloca iile, inclusiv pentru munca prestat n condi ii grele, vtmtoare
i/sau periculoase;
k) locul de munc. Dac locul de munc nu este fix, se men ioneaz c salariatul poate
avea diferite locuri de munc i se indic adresa juridic a unit ii sau, dup caz, domiciliul
angajatorului;
l) regimul de munc i de odihn, inclusiv durata zilei i a sptmnii de munc a
salariatului;
m) perioada de prob, dup caz;
n) durata concediului de odihn anual i condi iile de acordare a acestuia;
o) prevederile contractului colectiv de munc i ale regulamentului intern al unit ii
referitoare la condi iile de munc ale salariatului;
p) condi iile de asigurare social;
r) condi iile de asigurare medical;
s) clauzele specifice (art.51), dup caz.
(2) Contractul individual de munc poate con ine i alte prevederi ce nu contravin
legisla iei n vigoare.
(3) Este interzis stabilirea pentru salariat, prin contractul individual de munc, a unor
condi ii sub nivelul celor prevzute de actele normative n vigoare, de conven iile colective i de
contractul colectiv de munc.
[Art.49 modificat prin Legea nr.52 din 01.04.2016, n vigoare 22.04.2016]
[Art.49 completat prin Legea nr.205 din 20.11.2015, n vigoare 18.12.2015]
[Art.49 completat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, n vigoare 01.07.2008]
[Art.49 completat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, n vigoare 02.06.2006]

Articolul 50. Interzicerea de a cere efectuarea unei munci care nu este stipulat n
contractul individual de munc
Angajatorul nu are dreptul s cear salariatului efectuarea unei munci care nu este stipulat
n contractul individual de munc, cu excep ia cazurilor prevzute de prezentul cod.
Articolul 51. Clauze specifice ale contractului individual de munc
(1) n afara clauzelor generale prevzute la art.49, pr ile pot negocia i include n
contractul individual de munc clauze specifice, cum ar fi:
a) clauza de mobilitate;
b) clauza de confiden ialitate;
c) clauze referitoare la compensarea cheltuielilor de transport, la compensarea serviciilor
comunale, la acordarea spa iului locativ;
d) alte clauze care nu contravin legisla iei n vigoare.
(2) n schimbul respectrii unora dintre clauzele prevzute la alin.(1), salariatul poate
beneficia de dreptul la o indemniza ie specific i/sau de alte drepturi, conform contractului
individual de munc. n cazul nerespectrii acestor clauze, salariatul poate fi privat de drepturile
acordate i, dup caz, obligat s repare prejudiciul cauzat angajatorului.
[Art.51 modificat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, n vigoare 02.06.2006]

Articolul 52. Clauza de mobilitate


Prin clauza de mobilitate se permite angajatorului s dispun de o activitate ce nu
presupune un loc stabil de munc n cadrul aceleiai unit i.
[Art.52 completat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, n vigoare 02.06.2006]

Articolul 53. Clauza de confiden ialitate


(1) Prin clauza de confiden ialitate pr ile convin ca, pe toat durata contractului individual
de munc i timp de cel mult 2 ani dup ncetarea acestuia, s nu divulge date sau informa ii de
care au luat cunotin n perioada executrii contractului individual de munc, n condi iile
stabilite de regulamentul intern al unit ii, de contractul colectiv sau de cel individual de munc.
(2) Nerespectarea clauzei de confiden ialitate atrage obligarea pr ii vinovate la repararea
prejudiciului cauzat.
[Art.53 modificat prin Legea nr.205 din 20.11.2015, n vigoare 18.12.2015]
[Art.53 modificat prin Legea nr.168 din 09.07.2010, n vigoare 07.09.2010]

Articolul 54. Durata contractului individual de munc


(1) Contractul individual de munc se ncheie, de regul, pe durat nedeterminat.
(2) Contractul individual de munc poate fi ncheiat i pe o durat determinat, ce nu
depete 5 ani, n condi iile prevzute de prezentul cod. Temeiul legal al ncheierii contractului
individual de munc pe durat determinat se indic n contract.
(3) Dac n contractul individual de munc nu este stipulat durata acestuia, contractul se
consider ncheiat pe o durat nedeterminat.
(4) Se interzice ncheierea contractelor individuale de munc pe durat determinat n
scopul eschivrii de la acordarea drepturilor i garan iilor prevzute pentru salaria ii angaja i pe
durat nedeterminat.
(5) Contractul individual de munc ncheiat pe durat determinat n lipsa unor temeiuri
legale, constatat de Inspectoratul de Stat al Muncii, se consider ncheiat pe durat
nedeterminat.
[Art.54 completat prin Legea nr.52 din 01.04.2016, n vigoare 22.04.2016]
[Art.54 completat prin Legea nr.205 din 20.11.2015, n vigoare 18.12.2015]

Articolul 55. Contractul individual de munc pe durat determinat


(1) Contractul individual de munc poate fi ncheiat pe durat determinat, conform art.54
alin.(2), n urmtoarele cazuri:
a) pentru perioada ndeplinirii obliga iilor de munc ale salariatului al crui contract
individual de munc este suspendat (cu excep ia cazurilor de aflare a acestuia n grev) sau
pentru perioada n care el se afl n unul din concediile prevzute la art.112, 120, 123, 124, 126,
178, 299 i 300;
b) pentru perioada ndeplinirii unor lucrri temporare cu o durat de pn la 2 luni, precum
i n cazul unor lucrri sezoniere care, n virtutea condi iilor climaterice, se pot desfura numai
ntr-o perioad anumit a anului;
c) cu persoanele detaate la lucru peste hotarele Republicii Moldova;
d) pentru perioada stagierii i instruirii profesionale a salariatului la o alt unitate;
e) cu persoane care i fac studiile la institu iile de nv mnt la cursurile de zi;
f) cu persoanele pensionate, conform legisla iei n vigoare, pentru limit de vrst ori
vechime n munc (sau care au ob inut dreptul la pensie pentru limit de vrst ori vechime n
munc) i nu snt ncadrate n cmpul muncii pe o perioad de pn la 2 ani, care, la expirare,
poate fi prelungit de pr i n condi iile art.54 alin.(2) i ale art.68 alin.(1) i alin.(2) lit.a);
g) cu colaboratorii tiin ifici din institu iile de cercetare-dezvoltare, cu cadrele didactice i
rectorii institu iilor de nv mnt superior, precum i cu conductorii institu iilor de nv mnt
precolar, primar, secundar general, special complementar, artistic, sportiv, secundar profesional,
mediu de specialitate, n baza rezultatelor concursului desfurat n conformitate cu legisla ia n
vigoare;
h) la alegerea, pe o perioad determinat a salaria ilor, n func ii elective n autorit ile
publice centrale i locale, precum i n organele sindicale, patronale, ale altor organiza ii
necomerciale i ale societ ilor comerciale;
i) cu conductorii unit ilor, adjunc ii lor i contabilii-efi ai unit ilor;
j) pentru perioada ndeplinirii de ctre omeri a lucrrilor publice remunerate, n modul
stabilit de Guvern;
k) pentru perioada ndeplinirii unei anumite lucrri;
k1) pentru perioada implementrii unui proiect investi ional sau a unui program de asisten
tehnic i financiar;
k2) pentru efectuarea unor lucrri legate de majorarea volumului de produc ie sau de
servicii prestate, al cror caracter temporar (pn la un an) poate fi argumentat de angajator;
k3) cu persoanele care se angajeaz la unit ile create pentru o perioada determinat;
l) cu lucrtorii de crea ie din art i cultur;
m) cu salaria ii asocia iilor religioase; precum i
n) n alte cazuri prevzute de legisla ia n vigoare.
(2) n cazurile enumerate la alin.(1) lit.e), g), i), l) i m), ncheierea unui contract individual
de munc pe durat determinat sau prelungirea, pe durat determinat, a unui contract existent
este permis doar atunci cnd stabilirea unui raport de munc permanent nu este posibil din
motive obiective (cum ar fi disponibilitatea persoanelor care i fac studiile la sec ia de zi doar n
perioada vacan elor, existen a unor legi organice care permit sau prescriu angajarea anumitor
salaria i pe durat determinat etc.). Motivele respective, de rnd cu temeiurile legale ale limitrii
duratei raportului de munc, urmeaz a fi indicate n contract sau n acordul suplimentar la
acesta.
[Art.55 modificat prin Legea nr.52 din 01.04.2016, n vigoare 22.04.2016]
[Art.55 modificat prin Legea nr.205 din 20.11.2015, n vigoare 18.12.2015]
[Art.55 modificat prin Legea nr.91 din 26.04.2012, n vigoare 08.06.2012]
[Art.55 modificat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, n vigoare 01.07.2008]
[Art.55 modificat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, n vigoare 02.06.2006]

Articolul 551. Garan ii pentru salaria ii angaja i pe o durat determinat


(1) Nu se admite tratamentul mai pu in favorabil al salaria ilor angaja i pe o durat
determinat n raport cu salaria ii permanen i care presteaz o munc echivalent la aceeai
unitate, dac un asemenea tratament se bazeaz exclusiv pe durata raportului de munc i nu are
o justificare obiectiv.
(2) Interdic ia prevzut la alin.(1) se va aplica cel pu in:
a) vechimii n munc necesare pentru ocuparea anumitor func ii;
b) oportunit ilor de instruire;
c) posibilit ii de a ocupa o func ie permanent n cadrul unit ii.
(3) n vederea asigurrii accesului egal la locurile de munc, vechimea n munc stabilit
pentru ocuparea unei func ii va fi aceeai pentru salaria ii angaja i pe durat nedeterminat i cei
angaja i pe o durat determinat.
(4) Pentru a mbunt i competen ele profesionale, dezvoltarea carierei i mobilitatea
profesional a salaria ilor angaja i pe durat determinat, angajatorul va facilita accesul acestora
la oportunit i adecvate de formare profesional, n conformitate cu prevederile prezentului cod
(titlul VIII).
(5) Angajatorul va informa salaria ii angaja i pe o durat determinat despre func iile
vacante aprute n cadrul unit ii, n termen de 5 zile lucrtoare de la data apari iei lor, astfel ca
salaria ii respectivi s poat accede la func ii permanente n condi ii egale cu ceilal i salaria i.
Informa ia privind func iile vacante va fi adus la cunotin a salaria ilor, precum i a
reprezentan ilor acestora la nivel de unitate, printr-un anun public plasat pe un panou informativ
cu acces general la sediul unit ii (inclusiv la fiecare din filialele sau reprezentan ele unit ii),
precum i pe pagina web a acesteia, dup caz.
[Art.551 introdus prin Legea nr.52 din 01.04.2016, n vigoare 22.04.2016]

Capitolul II
NCHEIEREAIEXECUTAREACONTRACTULUI
INDIVIDUALDEMUNC
Articolul 56. ncheierea contractului individual de munc
(1) Contractul individual de munc se ncheie n baza negocierilor dintre salariat i
angajator. ncheierea contractului individual de munc poate fi precedat de circumstan e
specifice (sus inerea unui concurs, alegerea n func ie etc.).
(2) Salariatul are dreptul s ncheie contracte individuale de munc, concomitent, i cu al i
angajatori (munca prin cumul), dac acest lucru nu este interzis de legisla ia n vigoare.
(3) Contractul individual de munc se ntocmete n dou exemplare i se semneaz de
ctre pr i, atribuindu-i-se un numr din registrul unit ii. n cazul n care angajatorul este
autoritate public, pe contractul individual de munc se aplic tampila acesteia. Un exemplar al
contractului individual de munc se nmneaz salariatului, iar cellalt se pstreaz la angajator.
[Art.56 modificat prin Legea nr.160 din 07.07.2016, n vigoare 16.09.2016]

Articolul 57. Documentele care se prezint la ncheierea contractului individual de munc


(1) La ncheierea contractului individual de munc, persoana care se angajeaz prezint
angajatorului urmtoarele documente:
a) buletinul de identitate sau un alt act de identitate;
b) carnetul de munc, cu excep ia cazurilor cnd persoana se ncadreaz n cmpul muncii
pentru prima dat sau se angajeaz la o munc prin cumul;
c) documentele de eviden militar pentru recru i i rezerviti;
d) diploma de studii, certificatul de calificare ce confirm pregtirea special pentru
profesiile care cer cunotin e sau calit i speciale;
e) certificatul medical, n cazurile prevzute de legisla ia n vigoare.
(2) Se interzice angajatorilor s cear de la persoanele care se angajeaz alte documente
dect cele prevzute la alin.(1), precum i de alte acte legislative.
[Art.57 completat prin Legea nr.205 din 20.11.2015, n vigoare 18.12.2015]

Articolul 58. Forma i nceputul ac iunii contractului individual de munc


(1) Contractul individual de munc se ncheie n form scris. Contractul individual de
munc ncheiat pn la data intrrii n vigoare a prezentului cod poate fi perfectat n form scris
numai cu acordul pr ilor. Propunerea angajatorului privind perfectarea contractului individual
de munc n form scris se aduce la cunotin a salariatului, sub semntur, prin ordinul
(dispozi ia, decizia, hotrrea) angajatorului. Propunerea salariatului privind perfectarea
contractului individual de munc n form scris se aduce la cunotin a angajatorului prin
depunerea i nregistrarea cererii lui scrise. Refuzul motivat al uneia dintre pr i privind
perfectarea contractului individual de munc n form scris se comunic celeilalte pr i prin
rspunsul su scris n decurs de 5 zile lucrtoare.
(2) Contractul individual de munc i produce efectele din ziua semnrii, dac contractul
nu prevede altfel.
(3) n cazul n care contractul individual de munc nu a fost perfectat n form scris,
acesta este considerat a fi ncheiat pe o durat nedeterminat i i produce efectele din ziua n
care salariatul a fost admis la munc de ctre angajator sau de ctre o alt persoan cu func ie de
rspundere din unitate, abilitat cu angajarea personalului. Dac salariatul dovedete faptul
admiterii la munc, perfectarea contractului individual de munc n forma scris va fi efectuat
de angajator ulterior, n mod obligatoriu.
(4) n cazul angajrii fr respectarea formei scrise corespunztoare, angajatorul este
obligat, de asemenea, n baza procesului-verbal de control al inspectorului de munc, s
perfecteze contractul individual de munc conform prevederilor prezentului cod.
[Art.58 modificat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, n vigoare 01.07.2008]
[Art.58 completat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, n vigoare 02.06.2006]

Articolul 59. Verificarea prealabil


[Art.59 abrogat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, n vigoare 01.07.2008]

Articolul 60. Perioada de prob


(1) Pentru verificarea aptitudinilor profesionale ale salariatului, la ncheierea contractului
individual de munc, acestuia i se poate stabili o perioad de prob de cel mult 3 luni i,
respectiv, de cel mult 6 luni n cazul conductorului unit ii, adjunc ilor lui, contabilului-ef i
altor persoane cu func ie de rspundere lista crora se aprob de ctre angajator cu consultarea
reprezentan ilor salaria ilor. n cazul angajrii muncitorilor necalifica i, perioada de prob se
stabilete ca excep ie i nu poate depi 30 de zile calendaristice.
(2) n perioada de prob nu se include perioada aflrii salariatului n concediu medical i
alte perioade n care el a absentat de la lucru din motive ntemeiate, confirmate documentar.
(3) Clauza privind perioada de prob trebuie s fie prevzut n contractul individual de
munc. n lipsa unei astfel de clauze, se consider c salariatul a fost angajat fr perioad de
prob.
(4) Pe parcursul perioadei de prob, salariatul beneficiaz de toate drepturile i ndeplinete
obliga iile prevzute de legisla ia muncii, de regulamentul intern al unit ii, de contractul colectiv
i de cel individual de munc.
(5) Pe durata contractului individual de munc nu poate fi stabilit dect o singur perioad
de prob.
[Art.60 modificat prin Legea nr.205 din 20.11.2015, n vigoare 18.12.2015]
[Art.60 completat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, n vigoare 01.07.2008]

Articolul 61. Perioada de prob a salaria ilor angaja i n baza contractului individual de
munc pe durat determinat
Salaria ii angaja i n baza contractului individual de munc pe durat determinat pot fi
supui unei perioade de prob care nu va depi:
a) 15 zile calendaristice pentru o durat a contractului individual de munc cuprins ntre 3
i 6 luni;
b) 30 de zile calendaristice pentru o durat a contractului individual de munc mai mare de
6 luni.

Articolul 62. Interzicerea aplicrii perioadei de prob


Se interzice aplicarea perioadei de prob n cazul ncheierii contractului individual de
munc cu:
a) tinerii specialiti;
b) persoanele n vrst de pn la 18 ani;
c) persoanele angajate prin concurs;
d) persoanele care au fost transferate de la o unitate la alta;
e) femeile gravide;
f) persoanele cu dizabilit i;
g) persoanele alese n func ii elective;
h) persoanele angajate n baza unui contract individual de munc cu o durat de pn la 3
luni.
[Art.62 modificat prin Legea nr.201 din 28.07.2016, n vigoare 09.09.2016]
[Art.62 modificat prin Legea nr.168 din 09.07.2010, n vigoare 07.09.2010]
[Art.62 modificat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, n vigoare 01.07.2008]

Articolul 63. Rezultatul perioadei de prob


(1) Dac, pe durata perioadei de prob, contractul individual de munc nu a ncetat n
temeiurile prevzute de prezentul cod, ac iunea contractului continu i ncetarea lui ulterioar va
avea loc n baze generale.
(2) n cazul n care rezultatul perioadei de prob este nesatisfctor, acest lucru se constat
n ordinul (dispozi ia, decizia, hotrrea) cu privire la concedierea salariatului, ce se emite de
ctre angajator pn la expirarea perioadei de prob, fr plata indemniza iei de eliberare din
serviciu. Salariatul are dreptul s atace concedierea n instan a de judecat.
[Art.63 modificat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, n vigoare 02.06.2006]

Articolul 64. Executarea contractului individual de munc


(1) Drepturile i obliga iile legate de raporturile de munc dintre angajator i salariat snt
stabilite prin negocieri n contractul colectiv i n cel individual de munc, cu excep ia cazurilor
prevzute de lege.
(2) Salaria ii nu pot renun a la drepturile ce le snt recunoscute prin prezentul cod. Orice
n elegere prin care se urmrete renun area la drepturile recunoscute salaria ilor sau limitarea
acestora este nul.
(3) n caz de reorganizare sau de schimbare a proprietarului unit ii, succesorul preia toate
drepturile i obliga iile existente la momentul reorganizrii sau schimbrii proprietarului, ce
decurg din contractul colectiv de munc i din contractele individuale de munc. Concedierea
salaria ilor n aceste cazuri este posibil numai cu condi ia reducerii numrului sau a statelor de
personal din unitate.
[Art.64 modificat prin Legea nr.168 din 09.07.2010, n vigoare 07.09.2010]
[Art.64 completat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, n vigoare 02.06.2006]

Articolul 65. Perfectarea documentelor la angajare


(1) n baza contractului individual de munc negociat i semnat de pr i, angajatorul emite
ordinul (dispozi ia, decizia, hotrrea) de angajare.
(2) Ordinul (dispozi ia, decizia, hotrrea) de angajare trebuie adus la cunotin a
salariatului, sub semntur, n termen de 3 zile lucrtoare de la data semnrii de ctre pr i a
contractului individual de munc. La cererea scris a salariatului, angajatorul este obligat s-i
elibereze acestuia o copie a ordinului (dispozi iei, deciziei, hotrrii), legalizat n modul stabilit,
n termen de 3 zile lucrtoare.
[Art.65 modificat prin Legea nr.52 din 01.04.2016, n vigoare 22.04.2016]
[Art.65 modificat prin Legea nr.205 din 20.11.2015, n vigoare 18.12.2015]
[Art.65 completat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, n vigoare 02.06.2006]

Articolul 66. Carnetul de munc


(1) Carnete de munc se in pentru to i salaria ii care lucreaz n unitate mai mult de 5 zile
lucrtoare.
(2) n carnetele de munc se nscriu datele cu privire la salariat, la activitatea lui de munc
i la stimulrile pentru succesele realizate n unitate. Sanc iunile disciplinare nu se nscriu n
carnetul de munc.
(3) nscrierile cu privire la motivele ncetrii contractului individual de munc se
efectueaz n strict conformitate cu prevederile legisla iei n vigoare, indicndu-se articolul,
alineatul, punctul i litera corespunztoare din lege.
(4) n cazul ncetrii contractului individual de munc din ini iativa salariatului, pentru
motive de care legisla ia leag posibilitatea acordrii unor nlesniri i avantaje, nscrierea cu
privire la ncetarea contractului individual de munc se efectueaz cu indicarea acestor motive.
(5) La ncetarea contractului individual de munc, carnetul de munc se restituie
salariatului n ziua eliberrii din serviciu.
(6) Modul de completare, pstrare i eviden a carnetelor de munc este stabilit de
Guvern.
[Art.66 modificat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, n vigoare 02.06.2006]

Articolul 67. Certificatul cu privire la munc i salariu


Angajatorul este obligat s elibereze salariatului, n termen de 3 zile lucrtoare, la cererea
lui scris, un certificat cu privire la munca n cadrul unit ii respective, n care urmeaz s se
indice specialitatea, calificarea, func ia, durata muncii i cuantumul salariului.
[Art.67 modificat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, n vigoare 02.06.2006]

Capitolul III
MODIFICAREACONTRACTULUIINDIVIDUALDEMUNC
Articolul 68. Modificarea contractului individual de munc
(1) Contractul individual de munc nu poate fi modificat dect printr-un acord suplimentar
semnat de pr i, care se anexeaz la contract i este parte integrant a acestuia.
(2) Modificare a contractului individual de munc se consider orice modificare sau
completare care vizeaz cel pu in una dintre clauzele prevzute la art.49 alin.(1).
[Art.68 modificat prin Legea nr.52 din 01.04.2016, n vigoare 22.04.2016]
[Art.68 modificat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, n vigoare 01.07.2008]
[Art.68 modificat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, n vigoare 02.06.2006]

Articolul 69. Schimbarea temporar a locului de munc


(1) Prin derogare de la prevederile art.68 alin.(1), locul de munc al salariatului poate fi
schimbat temporar de ctre angajator, fr efectuarea modificrilor n contractul individual de
munc, n cazul deplasrii sau detarii conform art.70 i 71.
(2) Pe durata deplasrii n interes de serviciu sau a detarii la alt loc de munc, salariatul
i men ine func ia, salariul mediu i alte drepturi prevzute de contractul colectiv i de cel
individual de munc.
[Art.69 modificat prin Legea nr.52 din 01.04.2016, n vigoare 22.04.2016]

Articolul 70. Trimiterea n deplasare n interes de serviciu


Trimiterea salariatului n deplasare n interes de serviciu poate fi dispus pentru o perioad
de cel mult 60 de zile calendaristice, n modul i n condi iile prevzute la art.174-176.

Articolul 71. Detaarea


(1) Detaarea poate fi dispus numai cu acordul scris al salariatului pentru o perioad de
cel mult un an i se efectueaz n temeiul unui contract individual de munc distinct pe durat
determinat.
(2) n caz de necesitate, perioada detarii poate fi prelungit, prin acordul pr ilor, cu nc
cel mult un an.
(3) Pentru unele categorii de salaria i (art.302), detaarea poate fi dispus pe o durat mai
mare dect cea indicat la alin.(1).
(4) Salariatul detaat are dreptul la compensarea cheltuielilor de transport i a celor de
cazare, precum i la o indemniza ie special n conformitate cu legisla ia n vigoare, cu contractul
colectiv i/sau cu cel individual de munc.
(5) Prin detaare se poate modifica i specificul muncii, dar numai cu acordul scris al
salariatului.
[Art.71 completat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, n vigoare 01.07.2008]

Articolul 72. Salarizarea n caz de detaare


(1) Salarizarea, n caz de detaare, va fi efectuat de unitatea la care va lucra salariatul. n
cazul n care aceasta se afl n imposibilitate de plat, obliga ia de retribuire a muncii prestate
revine unit ii care a dispus detaarea cu dreptul la ac iune de regres mpotriva unit ii n care a
fost detaat salariatul.
(2) Dac, la noul loc de munc, condi iile de salarizare sau timpul de odihn difer de cele
de care beneficia salariatul la unitatea care a dispus detaarea, salariatului i se vor aplica
condi iile mai favorabile.
[Art.72 completat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, n vigoare 01.07.2008]

Articolul 73. Schimbarea temporar a locului i specificului muncii


n cazul apari iei unei situa ii prevzute de art.104 alin.(2) lit.a) i b), angajatorul poate
schimba temporar, pe o perioad de cel mult o lun, locul i specificul muncii salariatului fr
consim mntul acestuia i fr operarea modificrilor respective n contractul individual de
munc.

Articolul 74. Transferul la o alt munc


(1) Transferul salariatului la o alt munc permanent n cadrul aceleiai unit i, cu
modificarea contractului individual de munc conform art.68, precum i angajarea prin
transferare la o munc permanent la o alt unitate ori transferarea ntr-o alt localitate mpreun
cu unitatea, se permit numai cu acordul scris al pr ilor.
(2) Salariatul care, conform certificatului medical, necesit acordarea unei munci mai
uoare urmeaz a fi transferat, cu consim mntul scris al acestuia, la o alt munc, care nu-i este
contraindicat. Dac salariatul refuz acest transfer, contractul individual de munc se desface n
conformitate cu prevederile art.86 alin.(1) lit.x). n cazul n care un loc de munc corespunztor
lipsete, contractul individual de munc va fi desfcut n temeiul art.86 alin.(1) lit.d).
(3) n caz de transfer n condi iile alin.(1) i (2), pr ile vor opera modificrile necesare n
contractul individual de munc conform art.68, n temeiul ordinului (dispozi iei, deciziei,
hotrrii) emis de angajator care se aduce la cunotin a salariatului, sub semntur, n termen de 3
zile lucrtoare.
[Art.74 modificat prin Legea nr.52 din 01.04.2016, n vigoare 22.04.2016]
[Art.74 completat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, n vigoare 01.07.2008]
[Art.74 modificat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, n vigoare 02.06.2006]

Capitolul IV
SUSPENDAREACONTRACTULUIINDIVIDUALDEMUNC
Articolul 75. No iuni generale
(1) Suspendarea contractului individual de munc poate interveni n circumstan e ce nu
depind de voin a pr ilor, prin acordul pr ilor sau la ini iativa uneia dintre pr i.
(2) Suspendarea contractului individual de munc presupune suspendarea prestrii muncii
de ctre salariat i a pl ii drepturilor salarial (salariu, sporuri, alte pl i) de ctre angajator.
(3) Pe toat durata suspendrii contractului individual de munc, drepturile i obliga iile
pr ilor, n afar de cele prevzute la alin.(2), continu s existe dac prin actele normative n
vigoare, prin conven iile colective, prin contractul colectiv i prin cel individual de munc nu se
prevede altfel.
(4) Suspendarea contractului individual de munc, cu excep ia cazurilor prevzute la art.76
lit.a) i b) i art.78 alin.(1) lit.d1) i e), se face prin ordinul (dispozi ia, decizia, hotrrea)
angajatorului, care se aduce la cunotin a salariatului, sub semntur, cel trziu la data
suspendrii.
[Art.75 completat prin Legea nr.205 din 20.11.2015, n vigoare 18.12.2015]
[Art.75 completat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, n vigoare 02.06.2006]

Articolul 76. Suspendarea contractului individual de munc n circumstan e ce nu depind


de voin a pr ilor
Contractul individual de munc se suspend n circumstan e ce nu depind de voin a pr ilor
n caz de:
a) concediu de maternitate;
b) boal sau traumatism;

[Lit.c) art.76 abrogat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, n vigoare 01.07.2008]

d) carantin;
e) ncorporarea n serviciul militar n termen, n serviciul militar cu termen redus sau n
serviciul civil;
f) for major, confirmat n modul stabilit, ce nu impune ncetarea raporturilor de munc;
g) trimitere n instan a de judecat a dosarului penal privind comiterea de ctre salariat a
unei infrac iuni incompatibile cu munca prestat, pn la rmnerea definitiv a hotrrii
judectoreti;
h) omitere, din vina salariatului, a termenului de trecere a controlului medical;
i) depistare, conform certificatului medical, a contraindica iilor care nu permit ndeplinirea
muncii specificate n contractul individual de munc;
j) cerere a organelor de control sau de drept, conform legisla iei n vigoare;
k) prezentare la locul de munc n stare de ebrietate alcoolic, narcotic sau toxic,
constatat prin certificatul eliberat de institu ia medical competent sau prin actul comisiei
formate dintr-un numr egal de reprezentan i ai angajatorului i ai salaria ilor;
l) aflare n grev, declarat conform prezentului cod;
m) stabilire pe termen determinat a gradului de dizabilitate ca urmare a unui accident de
munc sau a unei boli profesionale; precum i
n) n alte cazuri prevzute de legisla ia n vigoare.
[Art.76 modificat prin Legea nr.201 din 28.07.2016, n vigoare 09.09.2016]

Articolul 77. Suspendarea contractului individual de munc prin acordul pr ilor


Contractul individual de munc se suspend prin acordul pr ilor, exprimat n form scris,
n caz de:
a) acordare a concediului fr plat pe o perioad mai mare de o lun;
b) urmare a unui curs de formare profesional sau de stagiere cu scoaterea din activitate pe
o perioad mai mare de 60 de zile calendaristice;
c) omaj tehnic;
d) ngrijire a copilului bolnav n vrst de pn la 10 ani;
e) ngrijire a copilului cu dizabilit i;
e1) detaare;
f) n alte cazuri prevzute de legisla ia n vigoare.
[Art.77 modificat prin Legea nr.201 din 28.07.2016, n vigoare 09.09.2016]
[Art.77 modificat prin Legea nr.168 din 09.07.2010, n vigoare 07.09.2010]
[Art.77 modificat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, n vigoare 01.07.2008]

Articolul 78. Suspendarea contractului individual de munc la ini iativa uneia dintre pr i
(1) Contractul individual de munc se suspend din ini iativa salariatului n caz de:
a) concediu pentru ngrijirea copilului n vrst de pn la 6 ani;
b) concediu pentru ngrijirea unui membru bolnav al familiei cu durata de pn la un an,
conform certificatului medical;
c) urmare a unui curs de formare profesional n afara unit ii, potrivit art.214 alin.(3);
d) ocupare a unei func ii elective n autorit ile publice, n organele sindicale sau n cele
patronale;
d1) neachitare sau achitare par ial, cel pu in 2 luni consecutive, a salariului sau a altor pl i
obligatorii;
e) condi ii de munc nesatisfctoare din punctul de vedere al securit ii i snt ii n
munc; precum i
f) din alte motive prevzute de legisla ie.
(2) Contractul individual de munc poate fi suspendat din ini iativa angajatorului:
a) pe durata anchetei de serviciu, efectuate n condi iile prezentului cod;
[Lit.b) alin.(2) art.78 abrogat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, n vigoare 01.07.2008]

c) n alte cazuri prevzute de legisla ie.


(3) n cazurile prevzute la alin.(l) lit.d1) i e), salariatul este obligat s comunice n scris
angajatorului data suspendrii contractului individual de munc.
(4) Angajatorul nu este n drept s angajeze al i salaria i pentru a-i nlocui pe acei ale cror
contracte individuale de munc au fost suspendate n temeiurile prevzute la alin.(l) lit.d1) i e).
(5) n cazurile de suspendare a contractului individual de munc n temeiurile prevzute la
alin.(l) lit.d1) i e), salariatul este obligat s-i reia activitatea de munc n cel mult 3 zile
lucrtoare de la momentul:
a) nlturrii pericolului pentru via sau sntate;
b) achitrii salariului, altor pl i obligatorii sau informrii despre transferul acestor pla i pe
cardul bancar.
[Art.78 completat prin Legea nr.205 din 20.11.2015, n vigoare 18.12.2015]

Articolul 79. Modul de solu ionare a litigiilor legate de suspendarea contractului


individual de munc
Litigiile legate de suspendarea contractului individual de munc se solu ioneaz n modul
stabilit la art.354-356.

Articolul 80. omajul tehnic


(1) omajul tehnic reprezint imposibilitatea temporar a continurii activit ii de
produc ie de ctre unitate sau de ctre o subdiviziune interioar a acesteia pentru motive
economice obiective.
(2) Durata omajului tehnic nu poate depi 6 luni n decursul unui an calendaristic.
(3) Pe durata omajului tehnic, salaria ii se vor afla la dispozi ia angajatorului, acesta avnd
oricnd posibilitatea s dispun reluarea activit ii.
(4) n perioada omajului tehnic, salaria ii vor beneficia de o indemniza ie ce nu poate fi
mai mic de 75 la sut din salariul lor de baz, cu excep ia cazurilor de suspendare a contractului
individual de munc conform art.77 lit.c).
(5) Modul n care salaria ii vor executa obliga ia de a se afla la dispozi ia angajatorului,
precum i mrimea concret a indemniza iei de care beneficiaz salaria ii n perioada omajului
tehnic, se stabilesc prin ordinul (dispozi ia, decizia, hotrrea) angajatorului, de contractul
colectiv de munc i de conven iile colective.
[Art.80 modificat prin Legea nr.168 din 09.07.2010, n vigoare 07.09.2010]
[Art.80 modificat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, n vigoare 01.07.2008]
[Art.80 completat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, n vigoare 02.06.2006]

Capitolul V
NCETAREACONTRACTULUIINDIVIDUALDEMUNC
Articolul 81. Temeiurile ncetrii contractului individual de munc
(1) Contractul individual de munc poate nceta:
a) n circumstan e ce nu depind de voin a pr ilor (art.82, 305 i 310);
a1) prin acordul scris al pr ilor (art.821);
b) la ini iativa uneia dintre pr i (art.85 i 86).
(2) n toate cazurile men ionate la alin.(1), ziua ncetrii contractului individual de munc
se consider ultima zi de munc.
(3) Contractul individual de munc nceteaz n temeiul ordinului (dispozi iei, deciziei,
hotrrii) angajatorului, care se aduce la cunotin a salariatului, sub semntur, cel trziu la data
eliberrii din serviciu. Ordinul (dispozi ia, decizia, hotrrea) angajatorului cu privire la ncetarea
contractului individual de munc trebuie s con in referire la articolul, alineatul, punctul i litera
corespunztoare din lege.
[Art.81 completat prin Legea nr.205 din 20.11.2015, n vigoare 18.12.2015]
[Art.81 completat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, n vigoare 01.07.2008]

Articolul 82. ncetarea contractului individual de munc n circumstan e ce nu depind de


voin a pr ilor
Contractul individual de munc nceteaz n circumstan e ce nu depind de voin a pr ilor n
caz de:
a) deces al salariatului, declarare a acestuia decedat sau disprut fr urm prin hotrre a
instan ei de judecat;
b) deces al angajatorului persoan fizic, declarare a acestuia decedat sau disprut fr
urm prin hotrre a instan ei de judecat;
c) constatare a nulit ii contractului prin hotrre a instan ei de judecat de la data
rmnerii definitive a hotrrii respective, cu excep ia cazurilor prevzute la art.84 alin.(3);
d) retragere, de ctre autorit ile competente, a autoriza iei (licen ei) de activitate a unit ii
de la data retragerii acesteia;
e) aplicare a pedepsei penale salariatului, prin hotrre a instan ei de judecat, care exclude
posibilitatea de a continua munca la unitate de la data rmnerii definitive a hotrrii
judectoreti;
f) expirare a termenului contractului individual de munc pe durat determinat de la
data prevzut n contract, cu excep ia cazului cnd raporturile de munc continu de fapt i nici
una dintre pr i nu a cerut ncetarea lor, precum i a cazului prevzut la art.83 alin.(3);
g) finalizare a lucrrii prevzute de contractul individual de munc ncheiat pentru perioada
ndeplinirii unei anumite lucrri;
h) ncheiere a sezonului, n cazul contractului individual de munc pentru ndeplinirea
lucrrilor sezoniere;
i) atingere a vrstei de 65 de ani de ctre conductorul unit ii de stat, inclusiv municipale,
sau al unit ii cu capital majoritar de stat;
j) for major, confirmat n modul stabilit, care exclude posibilitatea continurii
raporturilor de munc;
j1) restabilire la locul de munc, conform hotrrii instan ei de judecat, a persoanei care a
ndeplinit anterior munca respectiv, dac transferul salariatului la o alt munc conform
prezentului cod nu este posibil;
k) alte temeiuri prevzute la art.305 i 310.
Not .
Persoanele eliberate din serviciu n temeiul lit.i) pot fi angajate pe o durat determinat conform art.55 lit.f),
n orice func ie, alta dect cea de conductor de unitate de stat, inclusiv municipal, sau de unitate cu capital
majoritar de stat.
[Art.82 modificat prin Legea nr.52 din 01.04.2016, n vigoare 22.04.2016]
[Art.82 completat prin Legea nr.205 din 20.11.2015, n vigoare 18.12.2015]
[Art.82 modificat prin Legea nr.168 din 09.07.2010, n vigoare 07.09.2010]
[Art.82 completat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, n vigoare 01.07.2008]
[Art.82 modificat prin Legea nr.269-XVI din 28.07.2006, n vigoare 28.07.2006]
[Art.82 modificat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, n vigoare 02.06.2006]

Articolul 821. ncetarea contractului individual de munc prin acordul scris a pr ilor
Contractul individual de munc poate nceta, n orice moment, prin acordul scris al pr ilor.
[Art.821 introdus prin Legea nr.205 din 20.11.2015, n vigoare 18.12.2015]

Articolul 83. ncetarea contractului individual de munc pe durat determinat

[Alin.(1) art.83 abrogat prin Legea nr.205 din 20.11.2015, n vigoare 18.12.2015]

[Alin.(2) art.83 abrogat prin Legea nr.168 din 09.07.2010, n vigoare 07.09.2010]

(3) Contractul individual de munc pe durat determinat ncheiat pentru perioada


ndeplinirii obliga iilor de munc ale salariatului al crui contract individual de munc este
suspendat sau care se afl n concediul respectiv (art.55 lit.a)) nceteaz n ziua rentoarcerii
acestui salariat la lucru.
(4) Dac, la expirarea termenului contractului individual de munc pe durat determinat,
nici una dintre pr i nu a cerut ncetarea lui i raporturile de munc continu de fapt, contractul se
consider prelungit pe durat nedeterminat.
(5) Contractul individual de munc pe durat determinat poate nceta nainte de termen n
cazurile prevzute la art.82, 821, 85 i 86.
[Art.83 modificat prin Legea nr.205 din 20.11.2015, n vigoare 18.12.2015]
[Art.83 completat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, n vigoare 01.07.2008]
[Art.83 modificat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, n vigoare 02.06.2006]

Articolul 84. Nulitatea contractului individual de munc


(1) Nerespectarea oricrei dintre condi iile stabilite de prezentul cod pentru ncheierea
contractului individual de munc atrage nulitatea acestuia.
(2) Constatarea nulit ii contractului individual de munc produce efecte pentru viitor.
(3) Nulitatea contractului individual de munc poate fi nlturat prin ndeplinirea
condi iilor corespunztoare impuse de prezentul cod.
(4) n cazul n care o clauz a contractului individual de munc este afectat de nulitate,
deoarece stabilete pentru salariat drepturi sub limitele impuse de legisla ie, de conven iile
colective sau de contractul colectiv de munc, ea va fi nlocuit n mod automat de dispozi iile
legale, conven ionale sau contractuale minime aplicabile.
(5) Nulitatea contractului individual de munc se constat prin hotrre a instan ei de
judecat.

Articolul 85. Demisia


(1) Salariatul are dreptul la demisie desfacere a contractului individual de munc, cu
excep ia prevederii alin.(41), din proprie ini iativ, anun nd despre aceasta angajatorul, prin
cerere scris, cu 14 zile calendaristice nainte. Curgerea termenului men ionat ncepe n ziua
imediat urmtoare zilei n care a fost nregistrat cererea.
(2) n caz de demisie a salariatului n legtur cu pensionarea, cu stabilirea gradului de
dizabilitate, cu concediul pentru ngrijirea copilului, cu nmatricularea ntr-o institu ie de
nv mnt, cu trecerea cu traiul n alt localitate, cu ngrijirea copilului pn la vrsta de 14 ani
sau a copilului cu dizabilit i, cu alegerea ntr-o func ie electiv, cu angajarea prin concurs la o
alt unitate, cu nclcarea de ctre angajator a contractului individual i/sau colectiv de munc, a
legisla iei muncii n vigoare, angajatorul este obligat s accepte demisia n termenul redus indicat
n cererea depus i nregistrat, la care se anexeaz documentul respectiv ce confirm acest
drept.
(3) Dup expirarea termenelor indicate la alin.(1), (2) i (41), salariatul are dreptul s
nceteze lucrul, iar angajatorul este obligat s efectueze achitarea deplin a drepturilor salariale
ce i se cuvin salariatului i s-i elibereze carnetul de munc i alte documente legate de
activitatea acestuia n unitate.
(31) Contractul individual de munc poate fi desfcut, prin acordul scris al pr ilor, nainte
de expirarea termenelor indicate la alin.(1), (2) i (41).
(4) Timp de 7 zile calendaristice de la data depunerii cererii de demisie, salariatul are
dreptul s-i retrag cererea sau s depun o nou cerere, prin care s o anuleze pe prima. n
acest caz, angajatorul este n drept s-l elibereze pe salariat numai dac, pn la retragerea
(anularea) cererii depuse, a fost ncheiat un contract individual de munc cu un alt salariat n
condi iile prezentului cod.
(41) Conductorul unit ii, adjunc ii lui i contabilul-ef snt n drept s demisioneze,
anun nd despre aceasta angajatorul, prin cerere scris, cu o lun nainte.
(5) Dac, dup expirarea termenelor indicate n alin.(1), (2) i (41), salariatul nu a fost de
fapt eliberat din func ie i el i continu activitatea de munc fr s-i reafirme n scris dorin a
de a desface contractul individual de munc, eliberarea acestuia nu se admite.
[Art.85 modificat prin Legea nr.201 din 28.07.2016, n vigoare 09.09.2016]
[Art.85 modificat prin Legea nr.205 din 20.11.2015, n vigoare 18.12.2015]
[Art.85 modificat prin Legea nr.168 din 09.07.2010, n vigoare 07.09.2010]
[Art.85 n redacia Legii nr.60-XVI din 21.03.2008, n vigoare 01.07.2008]
[Art.85 completat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, n vigoare 02.06.2006]

Articolul 86. Concedierea


(1) Concedierea desfacerea din ini iativa angajatorului a contractului individual de munc
pe durat nedeterminat, precum i a celui pe durat determinat se admite pentru urmtoarele
motive:
a) rezultatul nesatisfctor al perioadei de prob (art.63 alin.(2));
b) lichidarea unit ii sau ncetarea activit ii angajatorului persoan fizic;
c) reducerea numrului sau a statelor de personal din unitate;
d) constatarea faptului c salariatul nu corespunde func iei de inute sau muncii prestate din
cauza strii de sntate, n conformitate cu certificatul medical;
e) constatarea faptului c salariatul nu corespunde func iei de inute sau muncii prestate ca
urmare a calificrii insuficiente, confirmate prin hotrre a comisiei de atestare;
f) schimbarea proprietarului unit ii (n privin a conductorului unit ii, a adjunc ilor si, a
contabilului-ef);
g) nclcarea repetat, pe parcursul unui an, a obliga iilor de munc, dac anterior au fost
aplicate sanc iuni disciplinare;
h) absen a repetat fr motive ntemeiate de la lucru timp de 4 ore consecutive (fr a ine
cont de pauza de mas) n timpul zilei de munc;
i) prezentarea la lucru n stare de ebrietate alcoolic, narcotic sau toxic, stabilit n modul
prevzut la art.76 lit.k);
j) svrirea la locul de munc a unei sustrageri (inclusiv n propor ii mici) din patrimoniul
unit ii, stabilite prin hotrre a instan ei de judecat sau a organului de competen a cruia ine
aplicarea sanc iunilor administrative;
k) comiterea de ctre salariatul care mnuiete nemijlocit valori bneti sau materiale a
unor ac iuni culpabile dac aceste ac iuni pot servi temei pentru pierderea ncrederii
angajatorului fa de salariatul respectiv;
l) nclcarea grav repetat, pe parcursul unui an, a statutului institu iei de nv mnt de
ctre un cadru didactic (art.301);
m) comiterea de ctre salariatul care ndeplinete func ii educative a unei fapte imorale
incompatibile cu func ia de inut;
n) aplicarea, chiar i o singur dat, de ctre un cadru didactic a violen ei fizice sau psihice
fa de discipoli (art.301);
o) semnarea de ctre conductorul unit ii (filialei, subdiviziunii), de ctre adjunc ii si sau
de ctre contabilul-ef a unui act juridic nefondat care a cauzat prejudicii materiale unit ii;
p) nclcarea grav, chiar i o singur dat, a obliga iilor de munc de ctre conductorul
unit ii, de ctre adjunc ii si sau de ctre contabilul-ef;
r) prezentarea de ctre salariat angajatorului, la ncheierea contractului individual de
munc, a unor documente false (art.57 alin.(1)), fapt confirmat n modul stabilit;
s) ncheierea, viznd salaria ii ce presteaz munca prin cumul, a unui contract individual de
munc cu o alt persoan care va exercita profesia, specialitatea sau func ia respectiv ca
profesie, specialitate sau func ie de baz (art.273);

[Lit.t) alin.(1) art.86 abrogat prin Legea nr.205 din 20.11.2015, n vigoare 18.12.2015]

u) transferarea salariatului la o alt unitate cu acordul celui transferat i al ambilor


angajatori;
v) refuzul salariatului de a continua munca n legtur cu schimbarea proprietarului unit ii
sau reorganizarea acesteia, precum i a transferrii unit ii n subordinea unui alt organ;
x) refuzul salariatului de a fi transferat la o alt munc pentru motive de sntate, conform
certificatului medical (art.74 alin.(2));
y) refuzului salariatului de a fi transferat n alt localitate n legtur cu mutarea unit ii n
aceast localitate (art.74 alin.(1)); precum i
z) pentru alte motive prevzute de prezentul cod i de alte acte legislative.
(2) Nu se admite concedierea salariatului n perioada aflrii lui n concediu medical, n
concediu de odihn anual, n concediu de studii, n concediu de maternitate, n concediu par ial
pltit pentru ngrijirea copilului pn la vrsta de 3 ani, n concediu suplimentar nepltit pentru
ngrijirea copilului n vrst de la 3 la 6 ani, n perioada ndeplinirii obliga iilor de stat sau
obteti, precum i n perioada detarii, cu excep ia cazurilor de lichidare a unit ii.
[Art.86 modificat prin Legea nr.205 din 20.11.2015, n vigoare 18.12.2015]
[Art.86 completat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, n vigoare 01.07.2008]
[Art.86 modificat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, n vigoare 02.06.2006]

Articolul 87. Interzicerea concedierii fr acordul organului sindical


(1) Concedierea salaria ilor membri de sindicat n cazurile stipulate la art.86 alin.(1) lit.c),
e) i g) poate avea loc doar cu acordul preliminar scris al organului (organizatorului) sindical din
unitate. n celelalte cazuri, concedierea se admite cu consultarea prealabil a organului
(organizatorului) sindical din unitate.
(2) Concedierea persoanei alese n organul sindical i neeliberate de la locul de munc de
baz se admite cu respectarea modului general de concediere i doar cu acordul preliminar al
organului sindical al crui membru este persoana n cauz.
(3) Conductorii organiza iei sindicale primare (organizatorii sindicali) neelibera i de la
locul de munc de baz nu pot fi concedia i fr acordul preliminar al organului sindical ierarhic
superior.
(4) Organele sindicale (organizatorii sindicali) indicate la alin.(1)(3) i vor comunica
acordul sau dezacordul (opinia consultativ) argumentat n scris privind concedierea salariatului
n termen de 10 zile lucrtoare de la data solicitrii acordului (opiniei consultative) de ctre
angajator. n cazul n care rspunsul nu a fost primit de angajator n acest termen, acordul
(comunicarea opiniei consultative) a organului respectiv se prezum.
[Art.87 modificat prin Legea nr.205 din 20.11.2015, n vigoare 18.12.2015]
[Art.87 completat prin Legea nr.168 din 09.07.2010, n vigoare 07.09.2010]

Articolul 88. Procedura de concediere n cazul lichidrii unit ii, reducerii numrului sau a
statelor de personal
(1) Angajatorul este n drept s concedieze salaria ii de la unitate n legtur cu lichidarea
acesteia ori n legtur cu reducerea numrului sau a statelor de personal (art.86 alin.(1) lit.b) i
c)) doar cu condi ia c:
a) va emite un ordin (dispozi ie, decizie, hotrre), motivat din punct de vedere juridic sau
economic, cu privire la lichidarea unit ii ori reducerea numrului sau a statelor de personal;
b) va emite un ordin (dispozi ie, decizie, hotrre) cu privire la preavizarea, sub semntur,
a salaria ilor cu 2 luni nainte de lichidarea unit ii ori de reducerea numrului sau a statelor de
personal. n caz de reducere a numrului sau a statelor de personal, vor fi preavizate numai
persoanele ale cror locuri de munc urmeaz a fi reduse;
c) o dat cu preavizarea n legtur cu reducerea numrului sau a statelor de personal, va
propune n scris salariatului preavizat un alt loc de munc (func ie) n cadrul unit ii respective
(cu condi ia c astfel de loc de munc (func ie) exist la unitate, iar salariatul preavizat ntrunete
cerin ele necesare pentru suplinirea acestuia);
d) va reduce, n primul rnd, locurile de munc vacante;
e) va desface contractul individual de munc n primul rnd cu salaria ii angaja i prin
cumul;
f) va acorda salariatului ce urmeaz a fi concediat o zi lucrtoare pe sptmn cu
men inerea salariului mediu pentru cutarea unui alt loc de munc;
g) va prezenta, n modul stabilit, cu 2 luni nainte de concediere, agen iei pentru ocuparea
for ei de munc informa iile privind persoanele ce urmeaz a fi disponibilizate;
h) se va adresa organului sindical n vederea ob inerii acordului pentru concediere, n
modul prevzut de prezentul cod;
i) n cazul n care reorganizarea sau lichidarea unit ii presupune reducerea n mas a
locurilor de munc, va informa n scris, cu cel pu in 3 luni nainte, despre acest lucru organele
sindicale din unitatea i ramura respectiv i va ini ia negocieri n vederea respectrii drepturilor
i intereselor salaria ilor. Criteriile viznd reducerea n mas a locurilor de munc se stabilesc
prin conven iile colective.
(2) n cazul n care, dup expirarea termenului de preavizare de 2 luni, nu a fost emis
ordinul (dispozi ia, decizia, hotrrea) de concediere a salariatului, aceast procedur nu poate fi
repetat n cadrul aceluiai an calendaristic. n termenul de preavizare nu se include perioada
aflrii salariatului n concediul anual de odihn, n concediul de studii i n concediul medical.
(3) Locul de munc redus nu poate fi restabilit n statele unit ii pe parcursul anului
calendaristic n care a avut loc concedierea salariatului care l-a ocupat.
(4) n caz de lichidare a unit ii, angajatorul este obligat s respecte procedura de
concediere prevzut la alin.(1) lit.a), b), f), g) i i).
[Art.88 completat prin Legea nr.205 din 20.11.2015, n vigoare 18.12.2015]
[Art.88 modificat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, n vigoare 01.07.2008]
[Art.88 completat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, n vigoare 02.06.2006]

Articolul 881. Procedura de concediere n legtur cu transferarea la o alt unitate


(1) Angajatorul este n drept s concedieze salaria ii n legtur cu transferarea la o alt
unitate (art.86 alin.(1) lit.u)) doar cu condi ia c:
a) va primi un demers n scris din partea unui alt angajator prin care se solicit concedierea
prin transfer a unui anumit salariat, cu indicarea locului de munc (func iei) ce i se propune la
unitatea nou;
b) se va adresa n scris salariatului a crui concediere se solicit n vederea ob inerii
acordului scris al acestuia pentru concediere;
c) va ob ine acordul scris al salariatului pentru concediere;
d) va achita salariatului concediat, n ziua eliberrii din serviciu, toate sumele ce i se cuvin
de la unitate (salariul, compensa ia pentru concediile nefolosite etc.).
(2) Salariatul, pn la exprimarea n scris a acordului pentru concediere, poate solicita de la
noul angajator oferta de angajare, care va cuprinde toate clauzele viitorului contract individual de
munc.
(3) Oferta de angajare se prezint salariatului n form scris i este irevocabil n termenul
prevzut de aceasta.
(4) Este interzis refuzul de angajare a salariatului concediat n legtur cu transferarea la o
alt unitate, ca urmare a acordului lui i al ambilor angajatori.
[Art.881 introdus prin Legea nr.205 din 20.11.2015, n vigoare 18.12.2015]

Articolul 89. Restabilirea la locul de munc


(1) Salariatul transferat nelegitim la o alt munc sau eliberat nelegitim din serviciu poate
fi restabilit la locul de munc prin negocieri directe cu angajatorul, iar n caz de litigiu - prin
hotrre a instan ei de judecat.
(2) La examinarea litigiului individual de munc de ctre instan a de judecat, angajatorul
este obligat s dovedeasc legalitatea i s indice temeiurile transferrii sau eliberrii din serviciu
a salariatului. n cazul contestrii de ctre salariatul membru de sindicat a ordinului de
concediere, instan a de judecat va solicita acordul (opinia consultativ) al organului
(organizatorului) sindical privind concedierea salariatului respectiv.
(3) Imediat dup pronun area hotrrii instan ei de judecat privind restabilirea salariatului
la locul de munc, angajatorul este obligat s emit un ordin de restabilire, pe care l aduce la
cunotin a salariatului, sub semntur, n termen de 3 zile lucrtoare de la data emiterii.
[Art.89 modificat prin Legea nr.205 din 20.11.2015, n vigoare 18.12.2015]
[Art.89 modificat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, n vigoare 01.07.2008]
[Art.89 completat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, n vigoare 02.06.2006]

Articolul 90. Rspunderea angajatorului pentru transferul sau eliberarea nelegitim din
serviciu
(1) n cazul restabilirii la locul de munc a salariatului transferat sau eliberat nelegitim din
serviciu, angajatorul este obligat s repare prejudiciul cauzat acestuia.
(2) Repararea de ctre angajator a prejudiciului cauzat salariatului const n:
a) plata obligatorie a unei despgubiri pentru ntreaga perioad de absen for at de la
munc ntr-o mrime nu mai mic dect salariul mediu al salariatului pentru aceast perioad;
b) compensarea cheltuielilor suplimentare legate de contestarea transferului sau a eliberrii
din serviciu (consultarea specialitilor, cheltuielile de judecat etc.);
c) compensarea prejudiciului moral cauzat salariatului.
(3) Mrimea reparrii prejudiciului moral se determin de ctre instan a de judecat,
inndu-se cont de aprecierea dat ac iunilor angajatorului, dar nu poate fi mai mic dect un
salariu mediu lunar al salariatului.
(4) n locul restabilirii la locul de munc, pr ile pot ncheia o tranzac ie de mpcare, iar n
caz de litigiu instan a de judecat poate ncasa de la angajator, cu acordul salariatului, n
beneficiul acestuia, o compensa ie suplimentar la sumele indicate la alin.(2) n mrime de cel
pu in 3 salarii medii lunare ale salariatului.
[Art.90 completat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, n vigoare 02.06.2006]

Capitolul VI
PROTECIADATELORPERSONALEALESALARIATULUI
Articolul 91. Cerin ele generale privind prelucrarea datelor personale ale salariatului i
garan iile referitoare la protec ia lor
n scopul asigurrii drepturilor i libert ilor omului i cet eanului, n procesul prelucrrii
datelor personale ale salariatului, angajatorul i reprezentan ii lui snt obliga i s respecte
urmtoarele cerin e:
a) prelucrarea datelor personale ale salariatului poate fi efectuat exclusiv n scopul
ndeplinirii prevederilor legisla iei n vigoare, acordrii de asisten la angajare, instruirii i
avansrii n serviciu, asigurrii securit ii personale a salariatului, controlului volumului i
calit ii lucrului ndeplinit i asigurrii integrit ii bunurilor unit ii;
b) la determinarea volumului i con inutului datelor personale ale salariatului ce urmeaz a
fi prelucrate, angajatorul este obligat s se conduc de legisla ia n vigoare;
c) toate datele personale urmeaz a fi preluate de la salariat sau din sursa indicat de
acesta;
d) angajatorul nu este n drept s ob in i s prelucreze date referitoare la convingerile
politice i religioase ale salariatului, precum i la via a privat a acestuia. n cazurile prevzute
de lege, angajatorul poate cere i prelucra date despre via a privat a salariatului numai cu
acordul scris al acestuia;
e) angajatorul nu este n drept s ob in i s prelucreze date privind apartenen a
salariatului la sindicate, asocia ii obteti i religioase, partide i alte organiza ii social-politice,
cu excep ia cazurilor prevzute de lege;
f) la adoptarea unei decizii care afecteaz interesele salariatului, angajatorul nu este n
drept s se bazeze pe datele personale ale salariatului ob inute exclusiv n urma prelucrrii
automatizate sau pe cale electronic;
g) protec ia datelor personale ale salariatului contra utilizrii ilegale sau pierderii este
asigurat din contul angajatorului;
h) salaria ii i reprezentan ii lor trebuie s fie familiariza i, sub semntur, cu documentele
viznd modul de prelucrare i pstrare a datelor personale ale salaria ilor din unitate i s fie
informa i despre drepturile i obliga iile lor n domeniul respectiv;
i) salaria ii nu trebuie s renun e la drepturile lor privind pstrarea i protec ia datelor
personale;
j) angajatorii, salaria ii i reprezentan ii lor trebuie s elaboreze n comun msurile de
protec ie a datelor personale ale salaria ilor.

Articolul 92. Transmiterea datelor personale ale salariatului


La transmiterea datelor personale ale salariatului, angajatorul trebuie s respecte
urmtoarele cerin e:
a) s nu comunice unor ter i datele personale ale salariatului fr acordul scris al acestuia,
cu excep ia cazurilor cnd acest lucru este necesar n scopul prevenirii unui pericol pentru via a
sau sntatea salariatului, precum i a cazurilor prevzute de lege;
b) s nu comunice datele personale ale salariatului n scopuri comerciale fr acordul scris
al acestuia;
c) s previn persoanele care primesc datele personale ale salariatului despre faptul c
acestea pot fi utilizate doar n scopurile pentru care au fost comunicate i s cear persoanelor n
cauz confirmarea n scris a respectrii acestei reguli. Persoanele care primesc datele personale
ale salariatului snt obligate s respecte regimul de confiden ialitate, cu excep ia cazurilor
prevzute de lege;
d) s permit accesul la datele personale ale salariatului doar persoanelor mputernicite n
acest sens, care, la rndul lor, au dreptul s solicite numai datele personale necesare exercitrii
unor atribu ii concrete;
e) s nu solicite informa ii privind starea snt ii salariatului, cu excep ia datelor ce
vizeaz capacitatea salariatului de a-i ndeplini obliga iile de munc;
f) s transmit reprezentan ilor salaria ilor datele personale ale salariatului n modul
prevzut de prezentul cod i s limiteze aceast informa ie numai la acele date personale care snt
necesare exercitrii de ctre reprezentan ii respectivi a atribu iilor lor.

Articolul 93. Drepturile salariatului privind asigurarea protec iei datelor sale personale
care se pstreaz la angajator
n scopul asigurrii protec iei datelor sale personale care se pstreaz la angajator,
salariatul are dreptul:
a) de a primi informa ia deplin despre datele sale personale i modul de prelucrare a
acestora;
b) de a avea acces liber i gratuit la datele sale personale, inclusiv dreptul la copie de pe
orice act juridic care con ine datele sale personale, cu excep ia cazurilor prevzute de legisla ia n
vigoare;
c) de a-i desemna reprezentan ii pentru protec ia datelor sale personale;
d) de a avea acces la informa ia cu caracter medical ce-l vizeaz, inclusiv prin intermediul
lucrtorului medical, la alegerea sa;
e) de a cere excluderea sau rectificarea datelor personale incorecte i/sau incomplete,
precum i a datelor prelucrate cu nclcarea cerin elor prezentului cod. n cazul n care
angajatorul refuz s exclud sau s rectifice datele personale incorecte, salariatul este n drept s
notifice n scris angajatorului dezacordul su motivat;
f) de a ataca n instan a de judecat orice ac iuni sau inac iuni ilegale ale angajatorului
admise la ob inerea, pstrarea, prelucrarea i protec ia datelor personale ale salariatului.

Articolul 94. Rspunderea pentru nclcarea normelor privind ob inerea, pstrarea,


prelucrarea i protec ia datelor personale ale salariatului
Persoanele vinovate de nclcarea normelor privind ob inerea, pstrarea, prelucrarea i
protec ia datelor personale ale salariatului poart rspundere conform legisla iei n vigoare.

TITLUL IV
TIMPULDEMUNC ITIMPULDEODIHN

Capitolul I
TIMPULDEMUNC
Articolul 95. No iunea de timp de munc. Durata normal a timpului de munc
(1) Timpul de munc reprezint timpul pe care salariatul, n conformitate cu regulamentul
intern al unit ii, cu contractul individual i cu cel colectiv de munc, l folosete pentru
ndeplinirea obliga iilor de munc.
(2) Durata normal a timpului de munc al salaria ilor din unit i nu poate depi 40 de ore
pe sptmn.

Articolul 96. Durata redus a timpului de munc


(1) Pentru anumite categorii de salaria i, n func ie de vrst, de starea snt ii, de
condi iile de munc i de alte circumstan e, n conformitate cu legisla ia n vigoare i contractul
individual de munc, se stabilete durata redus a timpului de munc.
(2) Durata sptmnal redus a timpului de munc constituie:
a) 24 de ore pentru salaria ii n vrst de la 15 la 16 ani ;
b) 35 de ore pentru salaria ii n vrst de la 16 la 18 ani;
c) 35 de ore pentru salaria ii care activeaz n condi ii de munc vtmtoare, conform
nomenclatorului aprobat de Guvern.
(3) Pentru anumite categorii de salaria i a cror munc implic un efort intelectual i psiho-
emo ional sporit, durata timpului de munc se stabilete de Guvern i nu poate depi 35 de ore
pe sptmn.
(4) Pentru persoanele cu dizabilit i severe i accentuate (dac acetia nu beneficiaz de
nlesniri mai mari) se stabilete o durat redus a timpului de munc de 30 de ore pe sptmn,
fr diminuarea drepturilor salariale i a altor drepturi prevzute de legisla ia n vigoare.
[Art.96 modificat prin Legea nr.201 din 28.07.2016, n vigoare 09.09.2016]
[Art.96 completat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, n vigoare 02.06.2006]
Articolul 97. Timpul de munc par ial
(1) Prin acordul dintre salariat i angajator se poate stabili, att la momentul angajrii la
lucru, ct i mai trziu, ziua de munc par ial sau sptmna de munc par ial. La rugmintea
femeii gravide, a salariatului care are copii n vrst de pn la 14 ani sau copii cu dizabilit i
(inclusiv afla i sub tutela/curatela sa) ori a salariatului care ngrijete de un membru al familiei
bolnav, n conformitate cu certificatul medical, angajatorul este obligat s le stabileasc ziua sau
sptmna de munc par ial.
(2) Retribuirea muncii n cazurile prevzute la alin.(1) se efectueaz propor ional timpului
lucrat sau n func ie de volumul lucrului fcut.
(3) Activitatea n condi iile timpului de munc par ial nu implic limitarea drepturilor
salariatului privind calcularea vechimii n munc, inclusiv a stagiului de cotizare, cu excep ia
cazurilor prevzute de legisla ia n vigoare, durata concediului de odihn anual sau a altor
drepturi de munc.
[Art.97 modificat prin Legea nr.201 din 28.07.2016, n vigoare 09.09.2016]
[Art.97 modificat prin Legea nr.168 din 09.07.2010, n vigoare 07.09.2010]
[Art.97 completat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, n vigoare 01.07.2008]

Articolul 98. Repartizarea timpului de munc n cadrul sptmnii


(1) Repartizarea timpului de munc n cadrul sptmnii este, de regul, uniform i
constituie 8 ore pe zi, timp de 5 zile, cu dou zile de repaus.
(2) La unit ile unde, inndu-se cont de specificul muncii, introducerea sptmnii de lucru
de 5 zile este nera ional, se admite, ca excep ie, stabilirea, prin contractul colectiv de munc
i/sau regulamentul intern, a sptmnii de lucru de 6 zile cu o zi de repaus.
(3) Repartizarea timpului de munc se poate realiza i n cadrul unei sptmni de lucru
comprimate din 4 zile sau 4 zile i jumtate, cu condi ia ca durata sptmnal a timpului de
munc s nu depeasc durata maxim legal prevzut la art.95 alin.(2). Angajatorul care
introduce sptmna de lucru comprimat are obliga ia de a respecta dispozi iile speciale cu
privire la durata timpului zilnic de munc al femeilor i tinerilor.
(4) Tipul sptmnii de lucru, regimul de munc durata programului de munc (al
schimbului), timpul nceperii i terminrii lucrului, ntreruperile, alternarea zilelor lucrtoare i
nelucrtoare se stabilesc prin regulamentul intern al unit ii i prin contractul colectiv i/sau
prin contractele individuale de munc.
[Art.98 completat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, n vigoare 02.06.2006]

Articolul 99. Eviden a global a timpului de munc


(1) n unit i poate fi introdus eviden a global a timpului de munc, cu condi ia ca durata
timpului de munc s nu depeasc numrul de ore lucrtoare stabilite de prezentul cod. n
aceste cazuri, perioada de eviden nu trebuie s fie mai mare de un an, iar durata zilnic a
timpului de munc (a schimbului) nu poate depi 12 ore.
(2) Modul de aplicare a eviden ei globale a timpului de munc se stabilete prin
regulamentul intern al unit ii i prin contractul colectiv de munc, lundu-se n considerare
restric iile prevzute pentru unele profesii de conven iile colective la nivel na ional i ramural, de
legisla ia n vigoare i de actele interna ionale la care Republica Moldova este parte.
[Art.99 completat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, n vigoare 02.06.2006]

Articolul 100. Durata zilnic a timpului de munc


(1) Durata zilnic normal a timpului de munc constituie 8 ore.
(2) Pentru salaria ii n vrst de pn la 16 ani, durata zilnic a timpului de munc nu poate
depi 5 ore.
(3) Pentru salaria ii n vrst de la 16 la 18 ani i salaria ii care lucreaz n condi ii de
munc vtmtoare, durata zilnic a timpului de munc nu poate depi 7 ore.
(4) Pentru persoanele cu dizabilit i, durata zilnic a timpului de munc se stabilete
conform certificatului medical, n limitele duratei zilnice normale a timpului de munc.
(5) Durata zilnic maxim a timpului de munc nu poate depi 10 ore n limitele duratei
normale a timpului de munc de 40 de ore pe sptmn.
(6) Pentru anumite genuri de activitate, unit i sau profesii se poate stabili, prin conven ie
colectiv, o durat zilnic a timpului de munc de 12 ore, urmat de o perioad de repaus de cel
pu in 24 de ore.
(7) Angajatorul poate stabili, cu acordul scris al salariatului, programe individualizate de
munc, cu un regim flexibil al timpului de munc, dac aceast posibilitate este prevzut de
regulamentul intern al unit ii sau de contractul colectiv ori de cel individual de munc.
(8) La lucrrile unde caracterul deosebit al muncii o impune, ziua de munc poate fi
segmentat, n modul prevzut de lege, cu condi ia ca durata total a timpului de munc s nu fie
mai mare dect durata zilnic normal a timpului de munc.
(9) Durata zilei de munc poate fi, de asemenea, mpr it n dou segmente: o perioad
fix, n care salariatul se afl la locul de munc i o perioad variabil (mobil), n care salariatul
i alege orele de sosire i plecare, cu respectarea duratei zilnice normale a timpului de munc.
[Art.100 modificat prin Legea nr.201 din 28.07.2016, n vigoare 09.09.2016]
[Art.100 completat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, n vigoare 02.06.2006]

Articolul 101. Munca n schimburi


(1) Munca n schimburi, adic lucrul n 2, 3 sau 4 schimburi, se aplic n cazurile cnd
durata procesului de produc ie depete durata admis a zilei de munc, precum i n scopul
utilizrii mai eficiente a utilajului, sporirii volumului de produc ie sau de servicii.
(2) n condi iile muncii n schimburi, fiecare grup de salaria i presteaz munca n limitele
programului stabilit.
(3) Programul muncii n schimburi se aprob de angajator dup consultarea
reprezentan ilor salaria ilor, inndu-se cont de specificul muncii.
(4) Munca n decursul a dou schimburi succesive este interzis.
(5) Programul muncii n schimburi se aduce la cunotin a salaria ilor cu cel pu in o lun
nainte de punerea lui n aplicare.
(6) Durata ntreruperii n munc ntre schimburi nu poate fi mai mic dect durata dubl a
timpului de munc din schimbul precedent (inclusiv pauza pentru mas).
[Art.101 modificat prin Legea nr.205 din 20.11.2015, n vigoare 18.12.2015]

Articolul 102. Durata muncii n ajunul zilelor de srbtoare nelucrtoare


(1) Durata zilei de munc (schimbului) din ajunul zilei de srbtoare nelucrtoare se reduce
cu cel pu in o or pentru to i salaria ii, cu excep ia celor crora li s-a stabilit, conform art.96,
durata redus a timpului de munc sau, conform art.97, ziua de munc par ial.
(2) n cazul n care ziua de munc din ajunul zilei de srbtoare nelucrtoare se transfer n
alt zi, se va pstra aceeai durat redus a zilei de munc.
(3) Durata concret redus a zilei de munc din ajunul zilei de srbtoare nelucrtoare
prevzut la alin.(1) se stabilete n contractul colectiv de munc, n regulamentul intern al
unit ii sau n ordinul (dispozi ia, decizia, hotrrea) angajatorului, emis cu consultarea prealabil
a reprezentan ilor salaria ilor.
[Art.102 modificat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, n vigoare 01.07.2008]

Articolul 103. Munca de noapte


(1) Se consider munc de noapte munca prestat ntre orele 22.00 i 6.00.
(2) Durata muncii (schimbului) de noapte se reduce cu o or.
(3) Durata muncii (schimbului) de noapte nu se reduce salaria ilor pentru care este stabilit
durata redus a timpului de munc, precum i salaria ilor angaja i special pentru munca de
noapte, dac contractul colectiv de munc nu prevede altfel.
(4) Orice salariat care, ntr-o perioad de 6 luni, presteaz cel pu in 120 de ore de munc de
noapte va fi supus unui examen medical din contul angajatorului.
(5) Nu se admite atragerea la munca de noapte a salaria ilor n vrst de pn la 18 ani, a
femeilor gravide, a femeilor aflate n concediul postnatal, precum i a persoanelor crora munca
de noapte le este contraindicat conform certificatului medical.
(6) Persoanele cu dizabilit i severe i accentuate, unul dintre prin ii (tutorele, curatorul)
care au copii n vrst de pn la 6 ani sau copii cu dizabilit i, persoanele care mbin concediile
pentru ngrijirea copilului prevzute la art.126 i 127 alin.(2) cu activitatea de munc i salaria ii
care ngrijesc de un membru al familiei bolnav n baza certificatului medical pot presta munc de
noapte numai cu acordul lor scris. Totodat, angajatorul este obligat s informeze n scris
salaria ii men iona i despre dreptul lor de a refuza munca de noapte.
[Art.103 modificat prin Legea nr.201 din 28.07.2016, n vigoare 09.09.2016]
[Art.103 modificat prin Legea nr.168 din 09.07.2010, n vigoare 07.09.2010]

Articolul 104. Munca suplimentar


(1) Se consider munc suplimentar munca prestat n afara duratei normale a timpului de
munc prevzute la art.95 alin.(2), la art.96 alin.(2)-(4), la art.98 alin.(3) i la art.99 alin.(1).
(2) Atragerea la munc suplimentar poate fi dispus de angajator fr acordul salariatului:
a) pentru efectuarea lucrrilor necesare pentru aprarea rii, pentru prentmpinarea unei
avarii de produc ie ori pentru nlturarea consecin elor unei avarii de produc ie sau a unei
calamit i naturale;
b) pentru efectuarea lucrrilor necesare nlturrii unor situa ii care ar putea periclita buna
func ionare a serviciilor de aprovizionare cu ap i energie electric, de canalizare, potale, de
telecomunica ii i informatic, a cilor de comunica ie i a mijloacelor de transport n comun, a
instala iilor de distribuire a combustibilului, a unit ilor medico-sanitare.
(3) Atragerea la munc suplimentar se efectueaz de angajator cu acordul scris al
salariatului:
a) pentru finalizarea lucrului nceput care, din cauza unei re ineri neprevzute legate de
condi iile tehnice ale procesului de produc ie, nu a putut fi dus pn la capt n decursul duratei
normale a timpului de munc, iar ntreruperea lui poate provoca deteriorarea sau distrugerea
bunurilor angajatorului sau ale proprietarului, a patrimoniului municipal sau de stat;
b) pentru efectuarea lucrrilor temporare de reparare i restabilire a dispozitivelor i
instala iilor, dac deficien ele acestora ar putea provoca ncetarea lucrului pentru un timp
nedeterminat i pentru mai multe persoane;
c) pentru efectuarea lucrrilor impuse de apari ia unor circumstan e care ar putea provoca
deteriorarea sau distrugerea bunurilor unit ii, inclusiv a materiei prime, materialelor sau
produselor;
d) pentru continuarea muncii n caz de neprezentare a lucrtorului de schimb, dac munca
nu admite ntrerupere. n aceste cazuri, angajatorul este obligat s ia msuri urgente de nlocuire
a salariatului respectiv.
(4) Atragerea la munc suplimentar n alte cazuri dect cele prevzute la alin.(2) i (3) se
admite cu acordul scris al salariatului i al reprezentan ilor salaria ilor.
(5) La solicitarea angajatorului, salaria ii pot presta munca n afara orelor de program n
limita a 120 de ore ntr-un an calendaristic. n cazuri excep ionale, aceast limit, cu acordul
reprezentan ilor salaria ilor, poate fi extins pn la 240 de ore.
(6) n cazul n care solicit prestarea muncii suplimentare, angajatorul este obligat s
asigure salaria ilor condi ii normale de munc, inclusiv cele privind securitatea i sntatea n
munc.
(7) Atragerea la munc suplimentar se efectueaz n baza ordinului (dispozi iei, deciziei,
hotrrii) motivat al angajatorului, care se aduce la cunotin a salaria ilor respectivi sub
semntur.
[Art.104 modificat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, n vigoare 02.06.2006]

Articolul 105. Limitarea muncii suplimentare


(1) Nu se admite atragerea la munc suplimentar a salaria ilor n vrst de pn la 18 ani, a
femeilor gravide, a femeilor aflate n concediul postnatal, precum i a persoanelor crora munca
suplimentar le este contraindicat conform certificatului medical.
(2) Persoanele cu dizabilit i severe i accentuate, unul dintre prin ii (tutorele, curatorul)
care au copii n vrst de pn la 6 ani sau copii cu dizabilit i, persoanele care mbin concediile
pentru ngrijirea copilului prevzute de art.126 i 127 alin.(2) cu activitatea de munc i salaria ii
care ngrijesc de un membru al familiei bolnav, n baza certificatului medical, pot presta munc
suplimentar numai cu acordul lor scris. Totodat, angajatorul este obligat s informeze n scris
salaria ii men iona i despre dreptul lor de a refuza munca suplimentar.
(3) Efectuarea muncii suplimentare nu poate avea ca efect majorarea duratei zilnice a
timpului de munc peste 12 ore.
[Art.105 modificat prin Legea nr.201 din 28.07.2016, n vigoare 09.09.2016]
[Art.105 modificat prin Legea nr.168 din 09.07.2010, n vigoare 07.09.2010]

Articolul 106. Eviden a timpului de munc


Angajatorul este obligat s in, n modul stabilit, eviden a timpului de munc prestat
efectiv de fiecare salariat, inclusiv a muncii suplimentare, a muncii prestate n zilele de repaus i
n zilele de srbtoare nelucrtoare.

Capitolul II
TIMPULDEODIHN
Articolul 107. Pauza de mas i repausul zilnic
(1) n cadrul programului zilnic de munc, salariatului trebuie s i se acorde o pauz de
mas de cel pu in 30 de minute.
(2) Durata concret a pauzei de mas i timpul acordrii acesteia se stabilesc n contractul
colectiv de munc sau n regulamentul intern al unit ii. Pauzele de mas, cu excep iile prevzute
n contractul colectiv de munc sau n regulamentul intern al unit ii, nu se vor include n timpul
de munc.
(3) La unit ile cu flux continuu, angajatorul este obligat s asigure salaria ilor condi ii
pentru luarea mesei n timpul serviciului la locul de munc.
(4) Durata repausului zilnic, cuprins ntre sfritul programului de munc ntr-o zi i
nceputul programului de munc n ziua imediat urmtoare, nu poate fi mai mic dect durata
dubl a timpului de munc zilnic.

Articolul 108. Pauzele pentru alimentarea copilului


(1) Unuia dintre prin ii (tutorelui) care au copii n vrst de pn la 3 ani i se acord, pe
lng pauza de mas, pauze suplimentare pentru alimentarea copilului.
(2) Pauzele suplimentare vor avea o frecven de cel pu in o dat la fiecare 3 ore, fiecare
pauz avnd o durat de minimum 30 de minute. Pentru unul dintre prin ii (tutorele) care au 2
sau mai mul i copii n vrst de pn la 3 ani, durata pauzei nu poate fi mai mic de o or.
(3) Pauzele pentru alimentarea copilului se includ n timpul de munc i se pltesc
reieindu-se din salariul mediu.
(4) n cazul n care angajatorul asigur n cadrul unit ii ncperi speciale pentru
alimentarea copiilor, acestea vor ndeplini condi iile de igien corespunztoare normelor sanitare
n vigoare.
[Art.108 modificat prin Legea nr.205 din 20.11.2015, n vigoare 18.12.2015]
[Art.108 modificat prin Legea nr.168 din 09.07.2010, n vigoare 07.09.2010]

Articolul 109. Repausul sptmnal


(1) Repausul sptmnal se acord timp de 2 zile consecutive, de regul smbta i
duminica.
(2) n cazul n care un repaus simultan pentru ntregul personal al unit ii n zilele de
smbt i duminic ar prejudicia interesul public sau ar compromite func ionarea normal a
unit ii, repausul sptmnal poate fi acordat i n alte zile, stabilite prin contractul colectiv de
munc sau prin regulamentul intern al unit ii, cu condi ia ca una din zilele libere s fie
duminica.
(3) n unit ile n care, datorit specificului muncii, nu se poate acorda repausul sptmnal
n ziua de duminic, salaria ii vor beneficia de dou zile libere n cursul sptmnii i de un spor
la salariu stabilit prin contractul colectiv de munc sau contractul individual de munc.
(4) Durata repausului sptmnal nentrerupt n orice caz nu trebuie s fie mai mic de 42
de ore, cu excep ia cazurilor cnd sptmna de munc este de 6 zile.

Articolul 110. Munca n zilele de repaus


(1) Munca n zilele de repaus este interzis.
(2) Prin derogare de la dispozi iile alin.(1), atragerea salaria ilor la munc n zilele de
repaus se admite n modul i n cazurile prevzute la art.104 alin.(2) i (3).
(3) Nu se admite atragerea la munc n zilele de repaus a salaria ilor n vrst de pn la 18
ani, a femeilor gravide, a femeilor aflate n concediul postnatal.
(4) Persoanele cu dizabilit i severe i accentuate, unul dintre prin ii (tutorele, curatorul)
care au copii n vrst de pn la 6 ani sau copii cu dizabilit i, persoanele care mbin concediile
pentru ngrijirea copilului prevzute la art.126 i 127 alin.(2) cu activitatea de munc i salaria ii
care ngrijesc de un membru al familiei bolnav, n baza certificatului medical, pot presta munca
n zilele de repaus numai cu acordul lor scris. Totodat, angajatorul este obligat s informeze n
scris salaria ii men iona i despre dreptul lor de a refuza munca n zilele de repaus.
[Art.110 modificat prin Legea nr.201 din 28.07.2016, n vigoare 09.09.2016]
[Art.110 modificat prin Legea nr.168 din 09.07.2010, n vigoare 07.09.2010]
Articolul 111. Zilele de srbtoare nelucrtoare
(1) n Republica Moldova, zile de srbtoare nelucrtoare, cu plata salariului mediu (pentru
salaria ii care snt remunera i n acord sau pe unitate de timp or sau zi), snt:
a) 1 ianuarie Anul Nou;
b) 7 i 8 ianuarie Naterea lui Isus Hristos (Crciunul pe stil vechi);
c) 8 martie Ziua interna ional a femeii;
d) prima i a doua zi de Pate conform calendarului bisericesc;
e) ziua de luni la o sptmn dup Pate (Patele Blajinilor);
f) 1 mai Ziua interna ional a solidarit ii oamenilor muncii;
g) 9 mai Ziua Victoriei i a comemorrii eroilor czu i pentru independen a Patriei;
h) 27 august Ziua Independen ei;
i) 31 august srbtoarea Limba noastr;
i1) 25 decembrie Naterea lui Iisus Hristos (Crciunul pe stil nou);
j) ziua Hramului bisericii din localitatea respectiv, declarat n modul stabilit de consiliul
local al municipiului, oraului, comunei, satului.
(2) n zilele de srbtoare nelucrtoare se admit lucrrile n unit ile a cror oprire nu este
posibil n legtur cu condi iile tehnice i de produc ie (unit ile cu flux continuu), lucrrile
determinate de necesitatea deservirii popula iei, precum i lucrrile urgente de repara ie i de
ncrcare-descrcare.
(3) Nu se admite atragerea la munc n zilele de srbtoare nelucrtoare a salaria ilor n
vrst de pn la 18 ani, a femeilor gravide, a femeilor aflate n concediul postnatal.
(4) Persoanele cu dizabilit i severe i accentuate, unul dintre prin ii (tutorele, curatorul)
care au copii n vrst de pn la 6 ani sau copii cu dizabilit i, persoanele care mbin concediile
pentru ngrijirea copilului prevzute la art.126 i 127 alin.(2) cu activitatea de munc i salaria ii
care ngrijesc de un membru al familiei bolnav, n baza certificatului medical, pot presta munca
n zilele de srbtoare nelucrtoare numai cu acordul lor scris. Totodat, angajatorul este obligat
s informeze n scris salaria ii men iona i despre dreptul lor de a refuza munca n zilele de
srbtoare nelucrtoare.
(5) n scopul utilizrii optime de ctre salaria i a zilelor de repaus i de srbtoare
nelucrtoare, Guvernul este n drept s transfere zilele de repaus (de lucru) n alte zile. Salaria ii
care n ziua declarat zi de odihn nc nu se aflau n raporturi de munc cu unitatea n cauz,
salaria ii ale cror contracte individuale de munc erau suspendate la data respectiv, precum i
salaria ii care n ziua respectiv s-au aflat n concediu medical, n concediu de maternitate, n
concediu par ial pltit pentru ngrijirea copilului pn la vrsta de 3 ani, n concediu suplimentar
nepltit pentru ngrijirea copilului n vrst de la 3 la 6 ani, n concediu de odihn anual, n
concediu nepltit i n concediu de studii nu au obliga ia de a se prezenta la serviciu n ziua
declarat zi lucrtoare.
(6) n cazul n care zilele de srbtoare nelucrtoare coincid cu zilele de repaus sptmnal,
salariul mediu pentru aceste zile nu se men ine.
[Art.111 modificat prin Legea nr.201 din 28.07.2016, n vigoare 09.09.2016]
[Art.111 completat prin Legea nr.205 din 20.11.2015, n vigoare 18.12.2015]
[Art.111 completat prin Legea nr.310 din 20.12.2013, n vigoare 21.01.2014]
[Art.111 completat prin Legea nr.254 din 09.12.2011, n vigoare 03.02.2012]
[Art.111 modificat prin Legea nr.168 din 09.07.2010, n vigoare 07.09.2010]
[Art.111 modificat prin Legea nr.61 din 23.04.2010, n vigoare 26.04.2010]
[Art.111 completat prin Legea nr.280-XVI din 14.12.2007, n vigoare 30.05.2008]
[Art.111 modificat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, n vigoare 02.06.2006]
Capitolul III
CONCEDIILE ANUALE
Articolul 112. Concediul de odihn anual
(1) Dreptul la concediu de odihn anual pltit este garantat pentru to i salaria ii.
(2) Dreptul la concediu de odihn anual nu poate fi obiectul vreunei cesiuni, renun ri sau
limitri. Orice n elegere prin care se renun , total sau par ial, la acest drept este nul.
(3) Orice salariat care lucreaz n baza unui contract individual de munc beneficiaz de
dreptul la concediu de odihn anual.

Articolul 113. Durata concediului de odihn anual


(1) Tuturor salaria ilor li se acord anual un concediu de odihn pltit, cu o durat minim
de 28 de zile calendaristice, cu excep ia zilelor de srbtoare nelucrtoare.
(2) Pentru salaria ii din unele ramuri ale economiei na ionale (nv mnt, ocrotirea
snt ii, serviciul public etc.), prin lege organic, se poate stabili o alt durat a concediului de
odihn anual (calculat n zile calendaristice).
[Art.113 completat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, n vigoare 02.06.2006]

Articolul 114. Calcularea vechimii n munc care d dreptul la concediu de odihn anual
(1) n vechimea n munc care d dreptul la concediu de odihn anual se includ:
a) timpul cnd salariatul a lucrat efectiv;
b) timpul cnd salariatul nu a lucrat de fapt, dar i s-a men inut locul de munc (func ia) i
salariul mediu integral sau par ial;
c) timpul absen ei for ate de la lucru n cazul eliberrii nelegitime din serviciu sau
transferului nelegitim la o alt munc i al restabilirii ulterioare la locul de munc;
d) timpul cnd salariatul nu a lucrat de fapt, dar i-a men inut locul de munc (func ia) i a
primit diferite pl i din bugetul asigurrilor sociale de stat, cu excep ia concediului par ial pltit
pentru ngrijirea copilului pn la vrsta de 3 ani;
e) alte perioade de timp prevzute de conven iile colective, de contractul colectiv sau de cel
individual de munc, de regulamentul intern al unit ii.
(2) Dac conven iile colective, contractul colectiv sau cel individual de munc nu prevd
altfel, n vechimea n munc, care d dreptul la concediul de odihn anual, nu se includ:
a) timpul absen ei nemotivate de la lucru;
b) perioada aflrii n concediu pentru ngrijirea copilului pn la vrsta de 6 ani;
c) perioada aflrii n concediu nepltit cu o durat mai mare de 14 zile calendaristice;
d) perioada suspendrii contractului individual de munc, cu excep ia cazurilor prevzute
la art.76 lit.a)-d) i la art.77 lit.b).
[Art.114 completat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, n vigoare 02.06.2006]

Articolul 115. Modul de acordare a concediului de odihn anual


(1) Concediul de odihn pentru primul an de munc se acord salaria ilor dup expirarea a
6 luni de munc la unitatea respectiv.
(2) nainte de expirarea a 6 luni de munc la unitate, concediul de odihn pentru primul an
de munc se acord, n baza unei cereri scrise, urmtoarelor categorii de salaria i:
a) femeilor nainte de concediul de maternitate sau imediat dup el;
b) salaria ilor n vrst de pn la 18 ani;
c) altor salaria i, conform legisla iei n vigoare.
(21) Concediul de odihn pentru primul an de munc poate fi acordat salariatului i nainte
de expirarea a 6 luni de munc la unitate.
(3) Salaria ilor transfera i dintr-o unitate n alta concediul de odihn anual li se poate
acorda i nainte de expirarea a 6 luni de munc dup transfer.
(4) Concediul de odihn anual pentru urmtorii ani de munc poate fi acordat salariatului,
n baza unei cereri scrise, n orice timp al anului, conform programrii stabilite.
(5) Concediul de odihn anual poate fi acordat integral sau, n baza unei cereri scrise a
salariatului, poate fi divizat n pr i, una dintre care va avea o durat de cel pu in 14 zile
calendaristice.
(6) Concediul de odihn anual se acord salariatului n temeiul ordinului (dispozi iei,
deciziei, hotrrii) emis de angajator.
[Art.115 completat prin Legea nr.168 din 09.07.2010, n vigoare 07.09.2010]
[Art.115 modificat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, n vigoare 01.07.2008]

Articolul 116. Programarea concediilor de odihn anuale


(1) Programarea concediilor de odihn anuale pentru anul urmtor se face de angajator, de
comun acord cu reprezentan ii salaria ilor, cu cel pu in 2 sptmni nainte de sfritul fiecrui an
calendaristic.
(2) La programarea concediilor de odihn anuale se ine cont att de dorin a salaria ilor, ct
i de necesitatea asigurrii bunei func ionri a unit ii.
(3) Salaria ilor ale cror so ii se afl n concediu de maternitate li se acord, n baza unei
cereri scrise, concediul de odihn anual concomitent cu concediul so iilor.
(4) Salaria ilor n vrst de pn la 18 ani, prin ilor care au 2 i mai mul i copii n vrst de
pn la 16 ani sau un copil cu dizabilit i i prin ilor singuri care au un copil n vrst de pn la
16 ani concediile de odihn anuale li se acord n perioada de var sau, n baza unei cereri scrise,
n orice alt perioad a anului.
(5) Programarea concediilor de odihn anuale este obligatorie att pentru angajator, ct i
pentru salariat. Salariatul trebuie s fie prevenit, n form scris, despre data nceperii
concediului cu cel pu in 2 sptmni nainte.
[Art.116 modificat prin Legea nr.201 din 28.07.2016, n vigoare 09.09.2016]
[Art.116 modificat prin Legea nr.168 din 09.07.2010, n vigoare 07.09.2010]
[Art.116 completat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, n vigoare 02.06.2006]

Articolul 117. Indemniza ia de concediu


(1) Pentru perioada concediului de odihn anual, salariatul beneficiaz de o indemniza ie
de concediu care nu poate fi mai mic dect valoarea salariului mediu lunar pentru perioada
respectiv.
(2) Modul de calculare a indemniza iei de concediu este stabilit de Guvern.
(3) Indemniza ia de concediu se pltete de ctre angajator cu cel pu in 3 zile calendaristice
nainte de plecarea salariatului n concediu.
(4) n caz de deces al salariatului, indemniza ia ce i se cuvine, inclusiv pentru concediile
nefolosite, se pltete integral so ului (so iei), copiilor majori sau prin ilor defunctului, iar n
lipsa acestora altor motenitori, n conformitate cu legisla ia n vigoare.
[Art.117 modificat prin Legea nr.168 din 09.07.2010, n vigoare 07.09.2010]

Articolul 118. Acordarea anual a concediului de odihn. Cazurile excep ionale de


amnare a acestuia
(1) Concediul de odihn se acord anual conform programrii prevzute la art.116.
Angajatorul are obliga ia de a lua msurile necesare pentru ca salaria ii s foloseasc concediile
de odihn n fiecare an calendaristic.
(2) Concediul de odihn anual poate fi amnat sau prelungit n cazul aflrii salariatului n
concediu medical, ndeplinirii de ctre acesta a unei ndatoriri de stat sau n alte cazuri prevzute
de lege.
(3) n cazuri excep ionale, cnd acordarea concediului de odihn anual salariatului n anul
de munc curent poate s se rsfrng negativ asupra bunei func ionri a unit ii, concediul, cu
consim mntul scris al salariatului i cu acordul scris al reprezentan ilor salaria ilor, poate fi
amnat pe anul de munc urmtor. n acest caz, n anul urmtor salariatul va beneficia de 2
concedii, care pot fi cumulate sau divizate n baza cererii scrise.
(4) Este interzis neacordarea concediului de odihn anual timp de 2 ani consecutivi,
precum i neacordarea anual a concediului de odihn salaria ilor n vrst de pn la 18 ani i
salaria ilor care au dreptul la concediu suplimentar n legtur cu munca n condi ii vtmtoare.
(5) Nu se admite nlocuirea concediului de odihn anual nefolosit printr-o compensa ie n
bani, cu excep ia cazurilor de ncetare a contractului individual de munc al salariatului care nu
i-a folosit concediul.
(6) Durata concediilor medicale, a celor de maternitate i de studii nu se include n durata
concediului de odihn anual. n caz de coinciden total sau par ial a concediului cu unul din
concediile men ionate, n baza unei cereri scrise a salariatului, concediul de odihn anual
nefolosit integral ori par ial se amn pe perioada convenit prin acordul scris al pr ilor sau se
prelungete, respectiv, cu numrul zilelor indicate n documentul, eliberat n modul stabilit,
privitor la acordarea concediului corespunztor n cadrul aceluiai an calendaristic.
[Art.118 completat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, n vigoare 01.07.2008]
[Art.118 completat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, n vigoare 02.06.2006]

Articolul 119. Compensarea concediilor de odihn anuale nefolosite


(1) n caz de suspendare (art.76 lit.e) i m), art.77 lit.d) i e) i art.78 alin.(1) lit.a) i d)) sau
ncetare a contractului individual de munc, salariatul are dreptul la compensarea tuturor
concediilor de odihn anuale nefolosite.
(2) n baza unei cereri scrise, salariatul poate folosi concediul de odihn anual pentru un an
de munc, cu suspendarea sau ncetarea ulterioar a contractului individual de munc, primind
compensa ia pentru celelalte concedii nefolosite.
(3) n perioada valabilit ii contractului individual de munc, concediile nefolosite pot fi
alipite la concediul de odihn anual sau pot fi folosite aparte (n ntregime sau frac ionat,
conform art.115 alin.(5)) de ctre salariat n perioadele stabilite prin acordul scris al pr ilor.
[Art.119 completat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, n vigoare 02.06.2006]

Articolul 120. Concediul nepltit


(1) Din motive familiale i din alte motive ntemeiate, n baza unei cereri scrise,
salariatului i se poate acorda, cu consim mntul angajatorului, un concediu nepltit cu o durat
de pn la 120 de zile calendaristice, n care scop se emite un ordin (dispozi ie, decizie, hotrre).
(2) Unuia dintre prin ii care au 2 i mai mul i copii n vrst de pn la 14 ani (sau un copil
cu dizabilit i), prin ilor singuri necstori i care au un copil de aceeai vrst li se acord anual,
n baza unei cereri scrise, un concediu nepltit cu o durat de cel pu in 14 zile calendaristice.
Acest concediu poate fi alipit la concediul de odihn anual sau poate fi folosit aparte (n
ntregime sau divizat) n perioadele stabilite de comun acord cu angajatorul.
[Art.120 modificat prin Legea nr.201 din 28.07.2016, n vigoare 09.09.2016]
[Art.120 modificat prin Legea nr.205 din 20.11.2015, n vigoare 18.12.2015]
[Art.120 modificat prin Legea nr.168 din 09.07.2010, n vigoare 07.09.2010]
[Art.120 modificat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, n vigoare 01.07.2008]

Articolul 121. Concediile de odihn anuale suplimentare


(1) Salaria ii care lucreaz n condi ii vtmtoare, persoanele cu dizabilit i de vedere
severe i tinerii n vrst de pn la 18 ani beneficiaz de un concediu de odihn anual
suplimentar pltit cu durata de cel pu in 4 zile calendaristice.
(2) Pentru salaria ii care lucreaz n condi ii vtmtoare, durata concret a concediului de
odihn anual suplimentar pltit este stabilit prin contractul colectiv de munc, n baza
nomenclatorului respectiv aprobat de Guvern.
(3) Salaria ilor din unele ramuri ale economiei na ionale (industrie, transporturi, construc ii
etc.) li se acord concedii de odihn anuale suplimentare pltite pentru vechime n munc n
unitate i pentru munca n schimburi, conform legisla iei n vigoare.
(4) Unuia dintre prin ii care au 2 i mai mul i copii n vrst de pn la 14 ani (sau un copil
cu dizabilit i) li se acord un concediu de odihn anual suplimentar pltit cu durata de 4 zile
calendaristice.
(5) n conven iile colective, n contractele colective sau n cele individuale de munc pot fi
prevzute i alte categorii de salaria i crora li se acord concedii de odihn anuale suplimentare
pltite, precum i alte durate (mai mari) ale concediilor dect cele specificate la alin.(1), (3) i (4).
[Art.121 modificat prin Legea nr.201 din 28.07.2016, n vigoare 09.09.2016]
[Art.121 modificat prin Legea nr.168 din 09.07.2010, n vigoare 07.09.2010]
[Art.121 modificat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, n vigoare 01.07.2008]

Articolul 122. Rechemarea din concediu


(1) Salariatul poate fi rechemat din concediul de odihn anual prin ordinul (dispozi ia,
decizia, hotrrea) angajatorului, numai cu acordul scris al salariatului i numai pentru situa ii de
serviciu neprevzute, care fac necesar prezen a acestuia n unitate. n acest caz, salariatul nu
restituie indemniza ia pentru zilele de concediu nefolosite.
(2) Retribuirea muncii salariatului rechemat din concediul de odihn anual se efectueaz n
baze generale.
(3) n caz de rechemare, salariatul trebuie s foloseasc restul zilelor din concediul de
odihn dup ce a ncetat situa ia respectiv sau la o alt dat stabilit prin acordul pr ilor n
cadrul aceluiai an calendaristic. Dac restul zilelor din concediul de odihn nu au fost folosite
din oricare motive n cadrul aceluiai an calendaristic, salariatul este n drept s le foloseasc pe
parcursul urmtorului an calendaristic.
(4) Folosirea de ctre salariat a pr ii rmase a concediului de odihn anual se efectueaz n
temeiul ordinului (dispozi iei, deciziei, hotrrii) angajatorului.
(5) Refuzul salariatului de a-i folosi partea rmas a concediului de odihn anual este nul
(art.64 alin.(2) i art.112 alin.(2)).
[Art.122 completat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, n vigoare 01.07.2008]
[Art.122 modificat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, n vigoare 02.06.2006]

Capitolul IV
CONCEDII SOCIALE
Articolul 123. Concediul medical
(1) Concediul medical pltit se acord tuturor salaria ilor i ucenicilor n baza certificatului
medical eliberat potrivit legisla iei n vigoare.
(2) Modul de stabilire, calculare i achitare a indemniza iilor din bugetul asigurrilor
sociale de stat n legtur cu concediul medical este prevzut de legisla ia n vigoare.

Articolul 124. Concediul de maternitate i concediul par ial pltit pentru ngrijirea
copilului
(1) Femeilor salariate i ucenicelor, precum i so iilor aflate la ntre inerea salaria ilor, li se
acord un concediu de maternitate ce include concediul prenatal cu o durat de 70 de zile
calendaristice (n cazul sarcinilor cu 3 i mai mul i fe i 112 zile calendaristice) i concediul
postnatal cu o durat de 56 de zile calendaristice (n cazul naterilor complicate sau naterii a doi
sau mai mul i copii 70 de zile calendaristice), pltindu-li-se pentru aceast perioad
indemniza ii n modul prevzut la art.123 alin.(2).
(2) n baza unei cereri scrise, persoanelor indicate la alin.(1), dup expirarea concediului de
maternitate, li se acord un concediu par ial pltit pentru ngrijirea copilului pn la vrsta de 3
ani, cu achitarea indemniza iei din bugetul asigurrilor sociale de stat.
(3) Concediul par ial pltit pentru ngrijirea copilului poate fi folosit integral sau pe pr i n
orice timp, pn cnd copilul va mplini vrsta de 3 ani. Acest concediu se include n vechimea n
munc, inclusiv n vechimea n munc special, i n stagiul de cotizare.
(4) Concediul par ial pltit pentru ngrijirea copilului se acord, n baza unei cereri n
form scris, tatlui copilului ori unuia din bunici sau unei alte rude care se ocup nemijlocit de
ngrijirea copilului, precum i tutorelui, n cazul n care persoanele indicate la alin.(1) nu
utilizeaz concediul prevzut la alin.(2).
(5) Concediul par ial pltit pentru ngrijirea copiilor nscu i dintr-o sarcin gemelar, de
triple i sau multiple i se acord, la cerere scris, ambilor prin i sau altor persoane asigurate
prevzute la alin.(4).
[Art.124 modificat prin Legea nr.71 din 14.04.2016, n vigoare 27.05.2016]
[Art.124 completat prin Legea nr.93 din 29.05.2014, n vigoare 04.07.2014]
[Art.124 completat prin Legea nr.324 din 23.12.2013, n vigoare 01.01.2014]
[Art.124 modificat prin Legea nr.168 din 09.07.2010, n vigoare 07.09.2010]
[Art.124 modificat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, n vigoare 01.07.2008]

Articolul 1241. Concediul paternal


(1) Concediul paternal se acord n condi iile prevzute de prezentul articol pentru a
asigura participarea efectiv a tatlui la ngrijirea copilului nou-nscut.
(2) Tatl copilului nou-nscut beneficiaz de dreptul la un concediu paternal de 14 zile
calendaristice.
(3) Concediul paternal se acord n baza unei cereri n form scris, n primele 56 de zile
de la naterea copilului. La cerere se anexeaz o copie a certificatului de natere al copilului.
(4) Pe perioada concediului paternal, salariatul beneficiaz de o indemniza ie paternal
care nu poate fi mai mic dect mrimea salariului mediu cuvenit pentru perioada respectiv i
care este achitat din fondul de asigurri sociale.
(5) Angajatorul este obligat s ncurajeze salaria ii n vederea beneficierii de concediu
paternal.
(6) Cazurile n care angajatorul creeaz situa ii cu efect de dezavantajare a angaja ilor care
iau concediu paternal snt considerate cazuri de discriminare din partea angajatorilor i se
sanc ioneaz conform legii.
[Art.1241 introdus prin Legea nr.71 din 14.04.2016, n vigoare 27.05.2016]

Articolul 125. Alipirea concediului de odihn anual la concediul de maternitate i la


concediul pentru ngrijirea copilului
(1) Femeii, n baza unei cereri scrise, i se poate acorda concediul de odihn anual nainte
de concediul de maternitate, prevzut la art.124 alin.(1), sau imediat dup el, sau dup terminarea
concediului pentru ngrijirea copilului.
(2) Persoanelor men ionate la art.124 alin.(4) i la art.127 concediul de odihn anual li se
acord, n baza unei cereri scrise, dup terminarea concediului pentru ngrijirea copilului.
(3) Salaria ii care au adoptat copii nou-nscu i sau i-au luat sub tutel pot folosi, n baza
unei cereri scrise, concediul de odihn anual dup terminarea oricruia din concediile acordate
conform art.127.
(4) Concediile de odihn anuale, conform alin.(1)-(3), li se acord salaria ilor indiferent de
vechimea n munc n unitatea respectiv.

Articolul 126. Concediul suplimentar nepltit pentru ngrijirea copilului n vrst de la 3 la


6 ani
(1) n afar de concediul de maternitate i concediul par ial pltit pentru ngrijirea copilului
pn la vrsta de 3 ani, femeii, precum i persoanelor men ionate la art.124 alin.(4), li se acord,
n baza unei cereri scrise, un concediu suplimentar nepltit pentru ngrijirea copilului n vrst de
la 3 la 6 ani, cu men inerea locului de munc (a func iei). n lipsa locului de munc anterior
(func iei anterioare), persoanelor men ionate li se acord un alt loc de munc echivalent (func ie
echivalent).
(2) n baza unei cereri scrise, n timpul aflrii n concediul suplimentar nepltit pentru
ngrijirea copilului, femeia sau persoanele men ionate la art.124 alin.(4) pot s lucreze n
condi iile timpului de munc par ial sau la domiciliu.
(3) Perioada concediului suplimentar nepltit se include n vechimea n munc, inclusiv n
vechimea n munc special, dac contractul individual de munc nu a fost suspendat conform
art.78 alin.(1) lit.a).
(4) Perioada concediului suplimentar nepltit nu se include n vechimea n munc ce d
dreptul la urmtorul concediu de odihn anual pltit, precum i n stagiul de cotizare potrivit
legii.
[Art.126 completat prin Legea nr.205 din 20.11.2015, n vigoare 18.12.2015]
[Art.126 completat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, n vigoare 02.06.2006]

Articolul 127. Concediile pentru salaria ii care au adoptat copii nou-nscu i sau i-au luat
sub tutel
(1) Salariatului care a adoptat un copil nou-nscut nemijlocit din maternitate sau l-a luat
sub tutel i se acord un concediu pltit pe o perioad ce ncepe din ziua adop iei (lurii sub
tutel) i pn la expirarea a 56 de zile calendaristice din ziua naterii copilului (n caz de adop ie
a doi sau mai mul i copii concomitent 70 de zile calendaristice) i, n baza unei cereri scrise, un
concediu par ial pltit pentru ngrijirea copilului pn la vrsta de 3 ani. Indemniza iile pentru
concediile men ionate se pltesc din bugetul asigurrilor sociale de stat.
(2) Salariatului care a adoptat un copil nou-nscut nemijlocit din maternitate sau l-a luat
sub tutel i se acord, n baza unei cereri scrise, un concediu suplimentar nepltit pentru
ngrijirea copilului n vrst de la 3 la 6 ani, conform art.126.
TITLUL V
SALARIZAREAINORMAREAMUNCII

Capitolul I
DISPOZIIIGENERALE
Articolul 128. Salariul
(1) Salariul reprezint orice recompens sau ctig evaluat n bani, pltit salariatului de
ctre angajator n temeiul contractului individual de munc, pentru munca prestat sau care
urmeaz a fi prestat.
(2) La stabilirea i achitarea salariului nu se admite nici o discriminare pe criterii de sex,
vrst, dizabilitate, origine social, situa ie familial, apartenen la o etnie, ras sau na ionalitate,
op iuni politice sau convingeri religioase, apartenen sau activitate sindical.
(3) Salariul este confiden ial i garantat.
[Art.128 modificat prin Legea nr.201 din 28.07.2016, n vigoare 09.09.2016]

Articolul 129. Garan iile de stat n domeniul salarizrii


Garan iile de stat n domeniul salarizrii cuprind salariul minim stabilit de stat, tarifele de
stat de salarizare n sectorul bugetar, cuantumul minim garantat al salariului n sectorul real,
precum i adaosurile i sporurile cu caracter de compensare, garantate de stat i reglementate de
legisla ia n vigoare.
[Art.129 completat prin Legea nr.242-XVI din 20.11.2008, n vigoare 31.12.2008]

Articolul 130. Structura salariului, condi iile i sistemele de salarizare


(1) Salariul include salariul de baz (salariul tarifar, salariul func iei), salariul suplimentar
(adaosurile i sporurile la salariul de baz) i alte pl i de stimulare i compensare.
(2) Retribuirea muncii salariatului depinde de cererea i oferta for ei de munc pe pia a
muncii, de cantitatea, calitatea i complexitatea muncii, de condi iile de munc, de calit ile
profesionale ale salariatului, de rezultatele muncii lui i/sau de rezultatele activit ii economice a
unit ii.
(3) Munca este retribuit pe unitate de timp sau n acord att n sistemul tarifar, ct i n
sistemele netarifare de salarizare.
(4) n func ie de specificul activit ii i condi iile economice concrete, unit ile din sectorul
real aplic, pentru organizarea salarizrii, sistemul tarifar i/sau sistemele netarifare de salarizare.
(5) Alegerea sistemului de salarizare n cadrul unit ii se efectueaz de ctre angajator dup
consultarea reprezentan ilor salaria ilor.
[Art.130 modificat prin Legea nr.242-XVI din 20.11.2008, n vigoare 31.12.2008]

Capitolul II
SALARIUL MINIM GARANTAT
Articolul 131. Salariul minim
(1) Orice salariat are dreptul la un salariu minim garantat.
(2) Salariul minim reprezint mrimea minim a retribu iei evaluat n moned na ional,
mrime stabilit de ctre stat pentru o munc simpl, necalificat, sub nivelul creia angajatorul
nu este n drept s plteasc pentru norma de munc pe lun sau pe or ndeplinit de salariat.
(3) n salariul minim nu se includ adaosurile, sporurile, pl ile de stimulare i compensare.
(4) Cuantumul salariului minim este obligatoriu pentru to i angajatorii persoane juridice
sau fizice care utilizeaz munca salariat, indiferent de tipul de proprietate i forma juridic de
organizare. Acest cuantum nu poate fi diminuat nici prin contractul colectiv de munc, nici prin
contractul individual de munc.
(5) Cuantumul salariului minim se garanteaz salaria ilor numai cu condi ia executrii de
ctre ei a obliga iilor (normelor) de munc n orele de program stabilite de legisla ia n vigoare.

Articolul 132. Modul de stabilire i de reexaminare a salariului minim


(1) Salariul minim pe lun i salariul minim pe or, calculate pornindu-se de la norma
lunar a timpului de munc, se stabilesc prin hotrre de Guvern, dup consultarea patronatelor i
sindicatelor.
(2) Cuantumul salariului minim se determin i se reexamineaz n func ie de condi iile
economice concrete, de nivelul salariului mediu pe economia na ional, de nivelul prognozat al
ratei infla iei, precum i de al i factori social-economici.

Articolul 133. Sporirea nivelului con inutului real al salariului


(1) Sporirea nivelului con inutului real al salariului se asigur prin indexarea salariului n
legtur cu creterea pre urilor de consum la mrfuri i servicii.
(2) Salariul minim garantat este indexat anual n func ie de evolu ia indicelui pre urilor de
consum, n conformitate cu legisla ia n vigoare.

Articolul 134. Cuantumul minim garantat al salariului n sectorul real


(1) Cuantumul minim garantat al salariului n sectorul real este valoarea minim
obligatorie a retribu iei muncii garantat de ctre stat pentru munca prestat de salaria i n
sectorul real.
(2) Cuantumul minim garantat al salariului n sectorul real se stabilete de Guvern dup
consultarea partenerilor sociali.
(3) Cuantumul minim garantat al salariului n sectorul real se reexamineaz anual, n
func ie de creterea sumar anual a indicelui pre urilor de consum i a ratei de cretere a
productivit ii muncii la nivel na ional.
(4) n cazul insolvabilit ii unit ii, pl ile de compensare, garantate salaria ilor i calculate
(recalculate) la data achitrii lor, se vor achita n mrime nu mai mic dect cuantumul minim
garantat al salariului n sectorul real, stabilit n conformitate cu legea.
[Art.134 n redacia Legii nr.242-XVI din 20.11.2008, n vigoare 31.12.2008]

Capitolul III
MODULDESTABILIREIPLAT ASALARIULUI
Articolul 135. Modul de stabilire a salariilor
(1) Sistemul de salarizare, pe a crui baz se determin salariile salaria ilor, se stabilete
prin lege sau prin alte acte normative, n corespundere cu forma juridic de organizare a unit ii,
cu modul de finan are i cu caracterul activit ii acesteia.
(2) Formele i condi iile de salarizare, precum i mrimea salariilor n unit ile cu
autonomie financiar, se stabilesc prin negocieri colective sau, dup caz, individuale ntre
angajator i salaria i sau reprezentan ii acestora, n func ie de posibilit ile financiare ale
angajatorilor, i se fixeaz n contractele colective i n cele individuale de munc.
(3) Sistemul i condi iile de retribuire a muncii salaria ilor din sectorul bugetar se stabilesc
prin lege.
(4) Salariul de baz, modul i condi iile de salarizare a conductorilor unit ilor se stabilesc
de persoanele sau organele abilitate s numeasc aceti conductori i se fixeaz n contractele
individuale de munc ncheiate cu ei.
[Art.135 modificat prin Legea nr.242-XVI din 20.11.2008, n vigoare 31.12.2008]

Articolul 136. Sistemul tarifar de salarizare


(1) Sistemul tarifar de salarizare include re elele tarifare, salariile tarifare, grilele de salarii
ale func iei i ndrumarele tarifare de calificare.
(2) Tarificarea lucrrilor i acordarea categoriilor (claselor) de calificare muncitorilor i
specialitilor se efectueaz n conformitate cu ndrumarele tarifare de calificare a profesiilor sau
specialit ilor i func iilor.
(3) Componenta principal i obligatorie a sistemului tarifar este salariul tarifar pentru
categoria I de calificare (de salarizare) a re elei tarifare, care servete drept baz pentru stabilirea
n contractele colective de munc i contractele individuale de munc a salariilor tarifare i
salariilor func iei concrete. Salariul tarifar pentru categoria I de calificare n sectorul real se
stabilete la nivel ramural i de unitate n modul prevzut de lege.
(4) Re eaua tarifar se stabilete dup cum urmeaz:
a) pentru salaria ii din unit ile cu autonomie financiar n baza categoriilor de calificare
stabilite pentru salaria i, a salariului tarifar pentru categoria I de calificare i a coeficien ilor
tarifari stabili i la nivel ramural sau la nivel de unitate;
b) pentru salaria ii din sectorul bugetar n baza categoriilor de salarizare ale Re elei
tarifare unice, a salariului tarifar pentru categoria I de salarizare i a grilelor de salarii ale func iei
stabilite pe categoriile de salarizare.
(5) Salariul tarifar pentru categoria I de calificare la nivel de ramur sau de unitate se
reexamineaz n func ie de condi iile economice concrete ale ramurii sau n func ie de
posibilit ile financiare ale unit ii. Totodat, cuantumul lunar total al salariului unui angajat,
calculat n baza sistemului tarifar de salarizare, nu poate fi mai mic dect cuantumul minim
garantat al salariului n sectorul real, stabilit de Guvern.
[Art.136 modificat prin Legea nr.254 din 09.12.2011, n vigoare 03.02.2012]
[Art.136 modificat prin Legea nr.242-XVI din 20.11.2008, n vigoare 31.12.2008]

Articolul 1361. Sisteme netarifare de salarizare


(1) Sistemele netarifare de salarizare reprezint modalit i de diferen iere a salariilor n
dependen de performan ele individuale i/sau colective i func ia de inut de salariat.
(2) Criteriile i normele de evaluare a performan elor profesionale individuale ale
salariatului se stabilesc de ctre angajator, prin negociere cu reprezentan ii salaria ilor.
Aprecierea performan elor profesionale individuale ale salariatului se efectueaz de ctre
angajator.
(3) Sistemul netarifar de salarizare se stabilete n contractul colectiv de munc la nivel de
unitate.
(4) Stabilirea cuantumului salariului pentru fiecare salariat n cadrul sistemelor netarifare
de salarizare se efectueaz de ctre angajator. Drept limit minim i garan ie a statului servete
cuantumul minim garantat al salariului n sectorul real.
[Art.1361 introdus prin Legea nr.242-XVI din 20.11.2008, n vigoare 31.12.2008]

Articolul 137. Pl ile de stimulare


(1) Angajatorul este n drept s stabileasc diferite sisteme de premiere, de adaosuri i
sporuri la salariul de baz, alte pl i de stimulare dup consultarea reprezentan ilor salaria ilor.
Sistemele indicate pot fi stabilite i prin contractul colectiv de munc.
(2) Modul i condi iile de aplicare a pl ilor de stimulare i de compensare n unit ile din
sectorul bugetar se stabilesc prin lege i prin alte acte normative.

Articolul 138. Recompensa n baza rezultatelor activit ii anuale


(1) Pe lng pl ile prevzute de sistemele de salarizare, pentru salaria ii unit ii se poate
stabili o recompens n baza rezultatelor activit ii anuale din fondul format din beneficiul
ob inut de unitate.
(2) Regulamentul privind modul de plat a recompensei n baza rezultatelor activit ii
anuale se aprob de ctre angajator de comun acord cu reprezentan ii salaria ilor.

Articolul 139. Retribuirea muncii prestate n condi ii nefavorabile


(1) Pentru munca prestat n condi ii nefavorabile salaria ilor li se stabilesc sporuri de
compensare n mrime unic pentru salaria ii de orice calificare care muncesc n condi ii egale la
unitatea respectiv.
(2) Mrimea concret a sporurilor de compensare pentru munca prestat n condi ii
nefavorabile se stabilete n func ie de greutate i nocivitate, n limitele negociate de partenerii
sociali i aprobate prin conven ia colectiv la nivel na ional i ramural, dar nu poate fi mai mic
dect cea prevzut de Legea salarizrii.
(3) Listele lucrrilor i locurilor de munc cu condi ii grele i deosebit de grele,
vtmtoare i deosebit de vtmtoare se aprob de ctre Guvern dup consultarea patronatelor
i sindicatelor.
[Art.139 modificat prin Legea nr.254 din 09.12.2011, n vigoare 03.02.2012]
[Art.139 completat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, n vigoare 02.06.2006]

Articolul 140. Introducerea noilor condi ii de retribuire a muncii i modificarea celor


existente
(1) Reducerea salariilor prevzute n contractele individuale de munc, contractele
colective de munc i/sau conven iile colective nu se admite nainte de expirarea unui an de la
data stabilirii lor.
(2) Introducerea noilor condi ii de retribuire a muncii sau modificarea celor existente se
permite numai cu respectarea prevederilor art.68 alin.(1).
[Art.140 modificat prin Legea nr.242-XVI din 20.11.2008, n vigoare 31.12.2008]
[Art.140 modificat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, n vigoare 01.07.2008]

Articolul 141. Formele de plat a salariului


(1) Salariul se pltete n moned na ional.
(2) Cu acordul scris al salariatului, se permite plata salariului prin institu iile bancare sau
oficiile potale, cu achitarea serviciilor respective din contul angajatorului. Modul de plat a
salariului prin institu iile bancare sau oficiile potale se stabilete de Guvern, n comun cu Banca
Na ional a Moldovei.
(3) Plata salariului n natur este interzis.

Articolul 142. Termenele, periodicitatea i locul de plat a salariului


(1) Salariul se pltete periodic, nemijlocit salariatului sau persoanei mputernicite de
acesta, n baza unei procuri autentificate, la locul de munc al salariatului, n zilele de lucru
stabilite n contractul colectiv sau individual de munc, dar:
a) nu mai rar dect de dou ori pe lun pentru salaria ii remunera i pe unitate de timp sau n
acord;
b) nu mai rar dect o dat pe lun pentru salaria ii remunera i n baza salariilor lunare ale
func iei.
(2) Angajatorul este obligat s ncunotin eze salariatul despre mrimea salariului, forma
retribu iei, modul de calculare a salariului, periodicitatea i locul de plat, re inerile, alte condi ii
referitor la salariu i modificrile acestora.
(3) La achitarea salariului, angajatorul este obligat s informeze n scris fiecare salariat
despre pr ile componente ale salariului ce i se cuvine pentru perioada respectiv, despre
mrimea i temeiurile re inerilor efectuate, despre suma total pe care urmeaz s o primeasc,
precum i s asigure efectuarea nscrierilor respective n registrele contabile.
(4) Plata salariului pentru o lucrare ocazional, care dureaz mai pu in de 2 sptmni, se
efectueaz imediat dup executarea acesteia.
(5) n caz de deces al salariatului, salariul i alte pl i ce i se cuvin se pltesc integral
so ului (so iei), copiilor majori sau prin ilor defunctului, iar n lipsa acestora altor motenitori,
n conformitate cu legisla ia n vigoare.
[Art.142 modificat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, n vigoare 02.06.2006]

Articolul 143. Termenele de efectuare a achitrilor n caz de ncetare a contractului


individual de munc
(1) Dac nu se contest cuantumul tuturor sumelor ce se cuvin salariatului de la unitate,
efectuarea achitrilor se face:
a) n caz de ncetare a contractului individual de munc cu un salariat care continu s
lucreze pn n ziua eliberrii din serviciu n ziua eliberrii;
b) n caz de ncetare a contractului individual de munc cu un salariat care nu lucreaz pn
n ziua eliberrii din serviciu (concediu medical, absen nemotivat de la serviciu, priva iune de
libertate etc.) cel trziu n ziua imediat urmtoare zilei n care salariatul eliberat a cerut s i se
fac achitrile.
(2) Dac se contest cuantumul sumelor ce se cuvin salariatului la eliberare din serviciu,
angajatorul este obligat, n orice caz, s-i plteasc, n termenele prevzute la alin.(1), suma
necontestat.

Articolul 144. Plata prioritar a salariului


(1) Plata salariilor este efectuat de angajator n mod prioritar fa de alte pl i, inclusiv n
caz de insolvabilitate a unit ii.
(2) Mijloacele pentru retribuirea muncii salaria ilor snt garantate prin venitul i
patrimoniul angajatorului.
(3) Angajatorii iau msuri pentru protejarea salaria ilor proprii contra riscului de neplat a
sumelor ce li se cuvin n legtur cu executarea contractului individual de munc sau ca urmare a
ncetrii acestuia.

Articolul 145. Compensarea pierderilor cauzate de neachitarea la timp a salariului


(1) Compensarea pierderilor cauzate de neachitarea la timp a salariului se efectueaz prin
indexarea obligatorie i n mrime deplin a sumei salariului calculat dac re inerea acestuia a
constituit cel pu in o lun calendaristic de la data stabilit pentru achitarea salariului lunar.
(2) Compensarea prevzut la alin.(1) se efectueaz separat pentru fiecare lun, prin
majorarea salariului n conformitate cu coeficientul infla iei calculat n modul stabilit.

[Alin.(3) art.145 abrogat prin Legea nr.168 din 09.07.2010, n vigoare 07.09.2010]

(4) Modul de calculare a sumei de compensare a pierderii unei pr i din salariu n legtur
cu nclcarea termenelor de plat a acestuia se stabilete de Guvern, de comun acord cu
patronatele i sindicatele.

Articolul 146. Rspunderea pentru neachitarea la timp a salariului


(1) n cazurile n care la conturile curente i de decontare ale unit ilor exist mijloacele
respective i documentele necesare n vederea primirii banilor pentru plata salariilor au fost
prezentate n termen, iar bncile nu asigur clientela cu numerar, acestea pltesc, din contul
mijloacelor proprii, o penalitate n mrime de 0,2 la sut din suma datorat, pentru fiecare zi de
ntrziere.
(2) Persoanele cu func ie de rspundere din bnci, autorit i publice i unit i, vinovate de
neachitarea la timp a salariilor, poart rspundere material, disciplinar, administrativ i
penal, n condi iile legii.

Articolul 147. Interzicerea limitrii salariatului n dispunerea liber de mijloacele ctigate


Se interzice limitarea salariatului n dispunerea liber de mijloacele ctigate, cu excep ia
cazurilor prevzute de legisla ia n vigoare.

Articolul 148. Re inerile din salariu


(1) Re inerile din salariu se pot face numai n cazurile prevzute de prezentul cod i de alte
acte normative.
(2) Re inerile din salariu pentru achitarea datoriilor salaria ilor fa de angajator se pot face
n baza ordinului (dispozi iei, deciziei, hotrrii) acestuia:
a) pentru restituirea avansului eliberat n contul salariului;
b) pentru restituirea sumelor pltite n plus n urma unor greeli de calcul;
c) pentru acoperirea avansului necheltuit i nerestituit la timp, eliberat pentru deplasare n
interes de serviciu sau transferare ntr-o alt localitate ori pentru necesit i gospodreti, dac
salariatul nu contest temeiul i cuantumul re inerilor;
d) pentru repararea prejudiciului material cauzat unit ii din vina salariatului (art.338);
e) pentru restituirea costului carnetului de munc ntocmit salariatului la unitate.
(3) n cazurile specificate la alin.(2), angajatorul are dreptul s emit ordinul (dispozi ia,
decizia, hotrrea) de re inere n termen de cel mult o lun din ziua expirrii termenului stabilit
pentru restituirea avansului sau achitarea datoriei, din ziua efecturii pl ii greit calculate ori a
constatrii prejudiciului material. Dac acest termen a fost omis ori salariatul contest temeiul
sau cuantumul re inerii, litigiul se va examina de ctre instan a de judecat la cererea
angajatorului sau salariatului (art.349-355).
(4) n caz de eliberare a salariatului nainte de expirarea anului de munc n contul cruia el
a folosit deja concediul, angajatorul i poate re ine din salariu suma achitat pentru zilele fr
acoperire ale concediului. Re inerea pentru aceste zile nu se face dac salariatul i-a ncetat sau
suspendat activitatea n temeiurile indicate la art.76 lit.e), art.78 alin.(1) lit.d), art.82 lit.a) i i),
art.86 alin.(1) lit.b)-e) i u), n caz de pensionare sau nmatriculare la o institu ie de nv mnt
conform art.85 alin.(2), precum i n alte cazuri prevzute de contractul colectiv sau cel
individual de munc ori prin acordul scris al pr ilor.
(5) Salariul pltit n plus salariatului de ctre angajator (inclusiv n cazul aplicrii greite a
legisla iei n vigoare) nu poate fi urmrit, cu excep ia cazurilor unei greeli de calcul.
[Art.148 completat prin Legea nr.205 din 20.11.2015, n vigoare 18.12.2015]
[Art.148 modificat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, n vigoare 01.07.2008]
[Art.148 modificat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, n vigoare 02.06.2006]

Articolul 149. Limitarea cuantumului re inerilor din salariu


(1) La fiecare plat a salariului, cuantumul total al re inerilor nu poate s depeasc 20 la
sut, iar n cazurile prevzute de legisla ia n vigoare 50 la sut din salariul ce i se cuvine
salariatului.
(2) n caz de re inere din salariu n baza ctorva acte executorii, salariatului i se pstreaz,
n orice caz, 50 la sut din salariu.
(3) Limitrile prevzute la alin.(1) i (2) nu se aplic re inerii din salariu n caz de urmrire
a pensiei alimentare pentru copiii minori. n acest caz, suma re inut nu poate fi mai mare de 70
la sut din salariul care se cuvine s fie pltit salariatului.
(4) Dac suma ob inut prin urmrirea salariului nu este suficient pentru satisfacerea
tuturor preten iilor creditorilor, suma respectiv se distribuie ntre acetia n modul prevzut de
legisla ia n vigoare.

Articolul 150. Interzicerea re inerilor din unele pl i ce i se cuvin salariatului


Nu se admit re ineri din indemniza ia de eliberare din serviciu, din pl ile de compensare i
din alte pl i care, conform Codului de executare al Republicii Moldova, nu pot fi urmrite.
[Art.150 modificat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, n vigoare 01.07.2008]

Articolul 151. Rspunderea pentru re inerea eliberrii carnetului de munc


Dac eliberarea carnetului de munc este re inut din vina angajatorului, salariatului i se
pltete salariul mediu pentru tot timpul absen ei for ate de la lucru, cauzate de imposibilitatea
angajrii la alt unitate dup eliberarea din serviciu din motivul lipsei carnetului de munc. n
acest caz, salariul mediu se achit fostului salariat de ctre fostul lui angajator conform acordului
scris dintre pr i, iar n caz de litigiu - n temeiul hotrrii instan ei de judecat.
[Art.151 completat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, n vigoare 01.07.2008]

Capitolul IV
SALARIZAREAPENTRUCONDIIISPECIALEDEMUNC
Articolul 152. Retribuirea muncii salaria ilor n vrst de pn la 18 ani i a altor categorii
de salaria i cu durata redus a muncii zilnice
(1) n cazul salarizrii pe unitate de timp, salaria ilor n vrst de pn la 18 ani salariul li se
pltete inndu-se cont de durata redus a muncii zilnice.
(2) Munca salaria ilor minori care lucreaz n acord este retribuit n baza tarifelor pentru
munca n acord stabilite salaria ilor adul i.
(3) Munca elevilor i studen ilor din institu iile de nv mnt secundar general, secundar
profesional i mediu de specialitate, care nu au atins vrsta de 18 ani, prestat n afara timpului de
studii, se retribuie propor ional cu timpul lucrat sau n acord.
(4) n cazurile prevzute la alin.(1)-(3), angajatorul poate s stabileasc, din contul
mijloacelor proprii, un spor la salariul tarifar pentru timpul cu care durata muncii zilnice a
salaria ilor minori se micoreaz n compara ie cu durata muncii zilnice a salaria ilor adul i.
(5) Retribuirea muncii altor categorii de salaria i crora, conform art.96, li se stabilete
durata redus a timpului de munc se efectueaz n condi iile de salarizare stabilite de Guvern.

Articolul 153. Retribuirea muncii n caz de efectuare a lucrrilor de divers calificare


(1) La efectuarea lucrrilor de diferite categorii de calificare, lucrul salaria ilor remunera i
pe unitate de timp este retribuit dup munca de calificare mai nalt.
(2) Munca salaria ilor remunera i n acord este retribuit conform tarifelor lucrrii
efectuate. n cazurile cnd, n legtur cu specificul de produc ie, salaria ii care lucreaz n acord
snt nevoi i s efectueze lucrri tarificate la un nivel inferior n raport cu categoriile de calificare
ce le-au fost acordate, angajatorul este obligat s le plteasc diferen a dintre categoriile de
calificare.
(3) Norma cu privire la plata diferen ei dintre categoriile de calificare prevzut la alin.(2)
nu se aplic n cazurile cnd, n virtutea specificului de produc ie, efectuarea lucrrilor de divers
calificare ine de obliga iile permanente ale salariatului.

Articolul 154. Salarizarea instructorilor i ucenicilor


Modul i condi iile de salarizare a instructorilor i ucenicilor se stabilesc de Guvern.

Articolul 155. Salarizarea cumularzilor


(1) Salarizarea cumularzilor se efectueaz pentru munca realmente prestat sau timpul
efectiv lucrat.
(2) Mrimea salariului tarifar sau a salariului func iei pentru cumularzi, precum i mrimea
premiilor, a sporurilor, a adaosurilor i a celorlalte recompense, determinate de condi iile de
salarizare, se stabilesc n contractul colectiv sau individual de munc i nu pot depi mrimile
prevzute pentru ceilal i salaria i din unitatea respectiv.
[Art.155 modificat prin Legea nr.254 din 09.12.2011, n vigoare 03.02.2012]

Articolul 156. Retribuirea muncii n caz de cumulare a profesiilor (func iilor) i de


ndeplinire a obliga iilor de munc ale salaria ilor temporar absen i
(1) Salaria ilor care, n afar de munca lor de baz, stipulat n contractul individual de
munc, ndeplinesc, la aceeai unitate, o munc suplimentar ntr-o alt profesie (func ie) sau
obliga iile de munc ale unui salariat temporar absent, fr a fi scuti i de munca lor de baz (n
limitele duratei normale a timpului de munc stabilite de prezentul cod), li se pltete un spor
pentru cumularea de profesii (func ii) sau pentru ndeplinirea obliga iilor de munc ale
salariatului temporar absent.
(2) Cuantumul sporurilor pentru cumularea de profesii (func ii) se stabilete de pr ile
contractului individual de munc, dar nu poate fi mai mic dect 50 la sut din salariul tarifar
(salariul func iei) al profesiei (func iei) cumulate. Plata sporului pentru cumularea de profesii
(func ii) se efectueaz fr restric ii, n limitele mijloacelor destinate retribuirii muncii.
(3) Mrimea concret a sporului pentru ndeplinirea obliga iilor de munc ale salariatului
temporar absent se stabilete n func ie de volumul real de lucrri executate, dar nu poate depi
100 la sut din salariul tarifar sau de func ie al salariatului absent. n cazul n care obliga iile
salariatului temporar absent snt ndeplinite de mai mul i salaria i, cuantumul sporului se
stabilete propor ional cu volumul lucrrilor executate de fiecare din ei, n limitele salariului
tarifar sau de func ie al salariatului absent.
[Art.156 modificat prin Legea nr.254 din 09.12.2011, n vigoare 03.02.2012]
[Art.156 modificat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, n vigoare 02.06.2006]

Articolul 157. Retribuirea muncii suplimentare


(1) n cazul retribuirii muncii pe unitate de timp, munca suplimentar (art.104), pentru
primele dou ore, se retribuie n mrime de cel pu in 1,5 salarii de baz stabilite salariatului pe
unitate de timp, iar pentru orele urmtoare cel pu in n mrime dubl.
(2) n cazul retribuirii muncii n acord cu aplicarea sistemului tarifar de salarizare, pentru
munca suplimentar se pltete un adaos de cel pu in 50 la sut din salariul tarifar al salariatului
de categoria respectiv, remunerat pe unitate de timp pentru primele 2 ore, i n mrime de cel
pu in 100 la sut din acest salariu tarifar pentru orele urmtoare, iar cu aplicarea sistemelor
netarifare de salarizare de 50 la sut pentru primele 2 ore i, respectiv, 100 la sut din
cuantumul minim garantat al salariului pe unitate de timp n sectorul real pentru orele
urmtoare.
(3) Compensarea muncii suplimentare cu timp liber nu se admite.
[Art.157 modificat prin Legea nr.242-XVI din 20.11.2008, n vigoare 31.12.2008]

Articolul 158. Compensa ia pentru munca prestat n zilele de repaus i n cele de


srbtoare nelucrtoare
(1) Cu condi ia pl ii salariului mediu conform art.111 alin.(1), munca prestat n zilele de
repaus i n cele de srbtoare nelucrtoare este retribuit:
a) salaria ilor care lucreaz n acord cel pu in n mrime dubl a tarifului n acord;
b) salaria ilor a cror munc este retribuit n baza salariilor tarifare pe or sau pe zi cel
pu in n mrimea dubl a salariului pe or sau pe zi;
c) salaria ilor a cror munc este retribuit cu salariu lunar cel pu in n mrimea unui
salariu pe unitate de timp sau a remunera iei de o zi peste salariu, dac munca n ziua de repaus
sau cea de srbtoare nelucrtoare a fost prestat n limitele normei lunare a timpului de munc i
cel pu in n mrime dubl a salariului pe unitate de timp sau a remunera iei de o zi peste salariu,
dac munca a fost prestat peste norma lunar.
(2) La cererea scris a salariatului care a prestat munca n zi de repaus sau n zi de
srbtoare nelucrtoare, angajatorul poate s-i acorde o alt zi liber care nu va fi retribuit.
(3) Modul de retribuire a muncii prestate n zilele de repaus i n cele de srbtoare
nelucrtoare de sportivii profesioniti, lucrtorii de crea ie din teatre, circuri, organiza ii
cinematografice, teatrale i concertistice, precum i de alte persoane care particip la crearea
i/sau la interpretarea unor opere de art, poate fi stabilit n conven iile colective, n contractul
colectiv ori n cel individual de munc.
[Art.158 modificat prin Legea nr.168 din 09.07.2010, n vigoare 07.09.2010]
[Art.158 modificat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, n vigoare 01.07.2008]

Articolul 159. Retribuirea muncii de noapte


Pentru munca prestat n program de noapte se stabilete un adaos n mrime de cel pu in
0,5 din salariul de baz pe unitate de timp stabilit salariatului.
[Art.159 modificat prin Legea nr.242-XVI din 20.11.2008, n vigoare 31.12.2008]

Articolul 160. Dreptul angajatorului la stabilirea unor pl i de stimulare i de compensare


Angajatorul este n drept s majoreze sporurile, adaosurile i recompensele prevzute la
art.138, 156, 157, 158 n raport cu nivelul lor minim stabilit de legisla ia n vigoare, precum i s
stabileasc alte pl i cu caracter de stimulare i compensare n limitele mijloacelor proprii
(alocate), prevzute pentru aceste scopuri n contractul colectiv de munc sau n devizul de
cheltuieli pentru ntre inerea unit ii finan ate din buget.

Articolul 161. Modul de retribuire a muncii n caz de nendeplinire a normelor de


produc ie
(1) n caz de nendeplinire a normelor de produc ie din vina angajatorului, retribuirea se
face pentru munca efectiv prestat de salariat, dar nu mai pu in dect n mrimea unui salariu
mediu al salariatului calculat pentru aceeai perioad de timp.
(2) n caz de nendeplinire a normelor de produc ie fr vina salariatului sau a
angajatorului, salariatului i se pltesc cel pu in 2/3 din salariul de baz.
(3) n caz de nendeplinire a normelor de produc ie din vina salariatului, retribuirea se
efectueaz potrivit muncii prestate.
[Art.161 modificat prin Legea nr.242-XVI din 20.11.2008, n vigoare 31.12.2008]

Articolul 162. Modul de retribuire a muncii n caz de producere a rebutului


(1) Rebutul produs fr vina salariatului este retribuit la fel ca i articolele bune.
(2) Rebutul total din vina salariatului nu este retribuit.
(3) Rebutul par ial din vina salariatului este retribuit n func ie de gradul de utilitate a
produsului, conform unor tarife reduse.
(4) Tarifele reduse, men ionate la alin.(3), se stabilesc n contractul colectiv de munc.

Articolul 163. Modul de retribuire a timpului de sta ionare i a muncii n caz de nsuire a
unor noi procese de produc ie
(1) Retribuirea timpului de sta ionare produs fr vina salariatului ori din cauze ce nu
depind de angajator sau salariat, cu excep ia perioadei omajului tehnic (art.80), n cazul cnd
salariatul a anun at n scris angajatorul despre nceputul sta ionrii, se efectueaz n mrime de
cel pu in 2/3 din salariul de baz pe unitate de timp stabilit salariatului, dar nu mai pu in dect n
mrimea unui salariu minim pe unitate de timp, stabilit de legisla ia n vigoare, pentru fiecare or
de sta ionare.
(2) Modul de nregistrare a sta ionrii produse fr vina salariatului i mrimea concret a
retribu iei se stabilesc n contractul colectiv i/sau n cel individual de munc.
(3) Orele de sta ionare produs din vina salariatului nu snt retribuite.
(4) Contractul colectiv sau cel individual de munc poate stipula plata salariului mediu n
perioada de nsuire de ctre salariat a unui nou proces de produc ie.
[Art.163 modificat prin Legea nr.242-XVI din 20.11.2008, n vigoare 31.12.2008]
[Art.163 completat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, n vigoare 02.06.2006]

Articolul 164. Men inerea salariului n caz de transfer la o alt munc permanent cu
retribu ie mai mic
n cazul n care salariatul este transferat la o alt munc permanent cu retribu ie mai mic
n cadrul aceleiai unit i sau ntr-o alt localitate mpreun cu unitatea, conform art.74 alin.(1),
acestuia i se men ine salariul mediu de la locul de munc precedent timp de o lun din ziua
transferrii, cu respectarea prealabil a prevederilor art.68.
[Art.164 n redacia Legii nr.52 din 01.04.2016, n vigoare 22.04.2016]
Articolul 165. Salariul mediu
(1) Salariul mediu include toate drepturile salariale din care, conform legisla iei n vigoare,
se calculeaz contribu iile de asigurri sociale de stat obligatorii, cu excep ia pl ilor cu caracter
unic.
(2) Salariul mediu se garanteaz salaria ilor n cazurile prevzute de legisla ia n vigoare,
de contractele colective i/sau cele individuale de munc.
(3) Modul de calculare a salariului mediu al salariatului este unic i se stabilete de
Guvern.
[Art.165 completat prin Legea nr.242-XVI din 20.11.2008, n vigoare 31.12.2008]

Articolul 1651. Ajutorul material


Angajatorul este n drept s acorde anual salaria ilor ajutor material n modul i condi iile
prevzute de contractul colectiv de munc i/sau de actele normative n vigoare. Ajutorul
material poate fi acordat salariatului, n baza cererii lui scrise, n orice timp al anului ori adugat
la indemniza ia de concediu (art.117).
[Art.1651 introdus prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, n vigoare 02.06.2006]

Capitolul V
NORMAREA MUNCII
Articolul 166. Garan ii n domeniul normrii muncii
Salaria ilor li se garanteaz:
a) concursul metodologic al statului n organizarea normrii muncii;
b) aplicarea sistemelor de normare a muncii stabilite de angajator mpreun cu
reprezentan ii salaria ilor i stipulate n contractul colectiv de munc sau n alt act normativ la
nivel de unitate.

Articolul 167. Normele de munc


(1) Prin norme de munc se n eleg normele de produc ie, de timp, de deservire, de
personal care se stabilesc de ctre angajator pentru salaria i n concordan cu nivelul atins al
tehnicii i tehnologiei, al organizrii produc iei i a muncii, astfel nct s corespund condi iilor
concrete din unitate i s nu conduc la suprasolicitarea salaria ilor.
(2) n condi iile formelor colective de organizare i de retribuire a muncii pot fi aplicate, de
asemenea, norme combinate i complexe.
(3) Normele de munc pot fi revizuite pe msura implementrii tehnicii i a tehnologiilor
noi sau perfec ionrii celor existente, nfptuirii unor msuri organizatorice sau de alt natur,
care asigur sporirea productivit ii muncii, precum i n cazul folosirii unui utilaj nvechit fizic
i moral.
(4) Ob inerea unui nivel nalt al fabricrii produc iei de ctre un anumit salariat sau o
anumit brigad prin aplicarea, din proprie ini iativ, a unor procedee de munc noi i a
experien ei avansate, prin perfec ionarea cu for e proprii a locurilor de munc, nu constituie
temei pentru revizuirea normelor de munc.

Articolul 168. Elaborarea, aprobarea, nlocuirea i revizuirea normelor unice i a


normelor-tip de munc
(1) Pentru anumite lucrri omogene pot fi elaborate i stabilite norme unice i norme-tip
(interramurale, ramurale, profesionale etc.) de munc. Normele-tip de munc se elaboreaz de
ctre autorit ile administra iei publice centrale de specialitate de comun acord cu patronatele i
sindicatele respective i se aprob n modul stabilit de Guvern.
(2) nlocuirea i revizuirea normelor unice i a normelor-tip se efectueaz de ctre
autorit ile care le-au aprobat.

Articolul 169. Introducerea, nlocuirea i revizuirea normelor de munc


(1) n cazul n care normele de munc nu mai corespund condi iilor pentru care au fost
aprobate sau nu asigur ocuparea complet a timpului normal de munc, acestea pot fi revizuite
sau nlocuite.
(2) Procedura de revizuire sau nlocuire a normelor de munc, precum i situa iile concrete
n care poate fi aplicat, se stabilete prin contractele colective de munc i/sau prin conven iile
colective.
(3) Despre introducerea unor norme noi de munc salaria ii trebuie s fie anun a i n scris,
sub semntur, cel pu in cu 2 luni nainte.
[Art.169 completat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, n vigoare 02.06.2006]

Articolul 170. Stabilirea tarifelor de retribuire a muncii n acord


(1) La retribuirea muncii n acord, tarifele se stabilesc pornindu-se de la categoriile de
munc, salariile tarifare (salariile func iei) i normele de produc ie (normele de timp) n vigoare.
(2) Tariful pentru munca pltit n acord se stabilete prin mpr irea salariului tarifar pe
or (pe zi), care corespunde categoriei muncii prestate, la norma de produc ie pe or (pe zi).
Tariful pentru munca pltit n acord poate fi stabilit, de asemenea, prin nmul irea salariului
tarifar pe or (pe zi), care corespunde categoriei muncii prestate, cu norma de timp n ore sau
zile.

Articolul 171. Asigurarea condi iilor normale de munc pentru ndeplinirea normelor de
produc ie (de deservire)
Angajatorul are obliga ia s asigure permanent condi iile tehnice i organizatorice care au
fost puse la baza elaborrii normelor de munc i s creeze condi ii de munc necesare
ndeplinirii normelor de produc ie (de deservire). Aceste condi ii snt:
a) starea bun a mainilor, a mainilor-unelte i a dispozitivelor;
b) asigurarea la timp cu documenta ie tehnic;
c) calitatea corespunztoare a materialelor i instrumentelor necesare pentru prestarea
muncii, precum i aprovizionarea la timp cu ele;
d) alimentarea la timp a procesului de produc ie cu energie electric, cu gaze i cu alte
surse de energie;
e) asigurarea securit ii i snt ii n munc i securit ii de produc ie.

TITLUL VI
GARANIIICOMPENSAII

Capitolul I
DISPOZIIIGENERALE
Articolul 172. No iunile de garan ie i de compensa ie
(1) Prin garan ie se n eleg mijloacele, metodele, condi iile prin care se asigur realizarea
drepturilor acordate salaria ilor n domeniul raporturilor de munc i al altor raporturi sociale
legate de acestea.
(2) Prin compensa ie se n eleg drepturile bneti stabilite n scopul compensrii
cheltuielilor suportate de salaria i n legtur cu executarea de ctre ei a obliga iilor de munc i
a altor obliga ii prevzute de legisla ia n vigoare.

Articolul 173. Cazurile de acordare a garan iilor i compensa iilor


Pe lng garan iile i compensa iile generale prevzute de prezentul cod (garan ii la
angajare, la transfer, n domeniul salarizrii etc.), salaria ilor li se acord garan ii i compensa ii
n caz de:
a) deplasare n interes de serviciu;
b) transferare la lucru ntr-o alt localitate;
c) mbinare a muncii cu studiile;
d) ncetare a contractului individual de munc; precum i
e) n alte cazuri prevzute de prezentul cod i de alte acte normative.

Capitolul II
GARANIIICOMPENSAIINCAZDEDEPLASARE
NINTERESDESERVICIUIDETRANSFERARE
NTR-OALT LOCALITATE
Articolul 174. Deplasarea n interes de serviciu
(1) Prin deplasare n interes de serviciu se n elege delegarea salariatului, conform
ordinului (dispozi iei, deciziei, hotrrii) angajatorului, pe un anumit termen, pentru executarea
obliga iilor de munc n afara locului de munc permanent.
(2) Cltoriile de serviciu ale salaria ilor a cror activitate permanent are caracter mobil
sau ambulant, precum i ndeplinirea lucrrilor de prospec iune, a celor geodezice i topografice
pe teren, nu snt considerate deplasri n interes de serviciu dac angajatorul acord transportul
de serviciu necesar.
[Art.174 completat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, n vigoare 02.06.2006]

Articolul 175. Garan ii n caz de deplasare n interes de serviciu


Salaria ilor deplasa i n interes de serviciu li se garanteaz men inerea locului de munc (a
func iei) i a salariului mediu, precum i compensarea cheltuielilor legate de deplasarea n interes
de serviciu.

Articolul 176. Compensarea cheltuielilor legate de deplasarea n interes de serviciu


(1) n cazul deplasrii n interes de serviciu, angajatorul este obligat s compenseze
salariatului:
a) cheltuielile de cltorie tur-retur;
b) cheltuielile de cazare;
c) diurna;
d) alte cheltuieli ce in de deplasare.
(2) Modul i mrimea compensrii cheltuielilor legate de deplasrile n interes de serviciu
se aprob de Guvern. Unit ile cu autonomie financiar pot stabili n contractul colectiv de
munc mrimi sporite ale acestor compensa ii.

Articolul 177. Compensarea cheltuielilor n caz de transferare la munc ntr-o alt


localitate
(1) La transferarea salariatului, n baza unei n elegeri prealabile n form scris cu
angajatorul, la munc ntr-o alt localitate, angajatorul este obligat s-i compenseze acestuia:
a) cheltuielile legate de mutarea ntr-o alt localitate a salariatului i a membrilor familiei
sale (cu excep ia cazurilor cnd angajatorul asigur transportarea persoanelor respective i a
bunurilor lor);
b) cheltuielile de stabilire la noul loc de trai.
(2) Mrimile concrete ale compensrii cheltuielilor specificate la alin.(1) se determin prin
acordul pr ilor contractului individual de munc, dar nu pot fi mai mici dect cele stabilite de
Guvern.

Capitolul III
GARANIIICOMPENSAIIPENTRUSALARIAII
CAREMBIN MUNCACUSTUDIILE
Articolul 178. Garan ii i compensa ii acordate salaria ilor care mbin munca cu studiile
n institu iile de nv mnt superior i mediu de specialitate
(1) Salaria ilor trimii la studii de ctre angajator sau care s-au nmatriculat din proprie
ini iativ n institu iile de nv mnt superior sau mediu de specialitate acreditate n condi iile
legii, la sec iile serale i fr frecven i care nva cu succes li se stabilete durata redus a
timpului de munc, li se acord concedii suplimentare cu men inerea, integral sau par ial, a
salariului mediu i alte nlesniri, n modul stabilit de Guvern.
(2) n contractul colectiv de munc i n conven iile colective pentru salaria ii men iona i la
alin.(1) pot fi prevzute nlesniri suplimentare din contul mijloacelor unit ii.

Articolul 179. Garan ii i compensa ii acordate salaria ilor care mbin munca cu studiile
n nv mntul postuniversitar specializat
(1) Salaria ilor care i fac studiile postuniversitare prin masterat, doctorat, postdoctorat,
organizate n institu iile de nv mnt superior sau n organiza iile din sfera tiin ei i inovrii
acreditate n condi iile legii, li se acord garan ii i compensa ii n modul stabilit de Guvern.
(2) Angajatorul i reprezentan ii salaria ilor pot prevedea n contractul colectiv de munc,
din contul unit ii, garan ii i compensa ii suplimentare la cele stabilite prin actele normative n
vigoare.
[Art.179 modificat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, n vigoare 01.07.2008]
[Art.179 modificat prin Legea nr.294-XV din 28.07.2004, n vigoare 13.08.2004]

Articolul 180. Garan ii i compensa ii acordate salaria ilor care mbin munca cu studiile
n institu iile de nv mnt secundar profesional
(1) Salaria ilor care studiaz cu succes, fr scoatere din activitate, n institu iile de
nv mnt secundar profesional, indiferent de tipul de proprietate i forma juridic de
organizare, acreditate n condi iile legii, li se acord, n modul stabilit de Guvern, concedii
suplimentare cu men inerea, integral sau par ial, a salariului mediu.
(2) Salaria ilor care mbin munca cu studiile n institu iile de nv mnt secundar
profesional neacreditate li se stabilesc garan ii i compensa ii prin contractul colectiv sau prin cel
individual de munc.

Articolul 181. Garan ii i compensa ii acordate salaria ilor care mbin munca cu studiile
n institu iile de nv mnt secundar general
Salaria ilor care studiaz n institu iile de nv mnt secundar general (gimnazii, licee,
coli de cultur general) li se stabilete durata redus a timpului de munc, li se acord concedii
suplimentare cu men inerea, total sau par ial, dup caz, a salariului mediu, precum i alte
garan ii i compensa ii n modul stabilit de Guvern.

Articolul 182. Modul de acordare a garan iilor i compensa iilor salaria ilor care mbin
munca cu studiile
(1) Salaria ilor care mbin munca cu studiile li se acord garan ii i compensa ii la
ob inerea, pentru prima dat, a studiilor de nivelul respectiv.
(2) La concediile suplimentare acordate salaria ilor care mbin munca cu studiile, potrivit
unei n elegeri scrise ntre angajator i salariat, pot fi alipite concediile de odihn anuale.
(3) Salaria ilor care i fac studiile la o institu ie de nv mnt la a doua sau a treia
specialitate (profesie) li se pot acorda anumite garan ii i compensa ii n modul prevzut de
contractul colectiv sau de cel individual de munc.

Capitolul IV
GARANIILEICOMPENSAIILEACORDATESALARIAILOR
NLEG TUR CUNCETAREACONTRACTULUIINDIVIDUAL
DEMUNC
Articolul 183. Dreptul preferen ial la men inerea la lucru n cazul reducerii numrului sau
a statelor de personal
(1) n caz de reducere a numrului sau a statelor de personal, de dreptul preferen ial de a fi
lsa i la lucru beneficiaz salaria ii cu o calificare i productivitate a muncii mai nalt.
(2) n cazul unei egale calificri i productivit i a muncii, de dreptul preferen ial de a fi
lsa i la lucru au:
a) salaria ii cu obliga ii familiale, care ntre in dou sau mai multe persoane i/sau o
persoan cu dizabilit i;
b) salaria ii n a cror familie nu snt alte persoane cu venit de sine stttor;
c) salaria ii care au o mai mare vechime n munc n unitatea respectiv;
d) salaria ii care au suferit n unitatea respectiv un accident de munc sau au contractat o
boal profesional;
e) salaria ii care i ridic calificarea n institu iile de nv mnt superior i mediu de
specialitate, fr scoatere din activitate;
f) persoanele cu dizabilit i de pe urma rzboiului i membrii familiilor militarilor czu i
sau dispru i fr urm;
g) participan ii la ac iunile de lupt pentru aprarea integrit ii teritoriale i independen ei
Republicii Moldova;
h) inventatorii;
i) persoanele care s-au mbolnvit sau au suferit de boal actinic i de alte boli provocate
de radia ie n urma avariei de la Cernobl;
j) persoanele cu dizabilit i n privin a crora este stabilit raportul de cauzalitate dintre
survenirea dizabilit ii i avaria de la C.A.E. Cernobl, participan ii la lichidarea consecin elor
avariei de la C.A.E. Cernobl n zona de nstrinare n anii 1986-1990;
k) salaria ii care au mai multe stimulri pentru succese n munc i nu au sanc iuni
disciplinare (art.211);
l) salaria ii crora le-au rmas cel mult 5 ani pn la stabilirea pensiei pentru limit de
vrst.
(3) n cazul cnd unele persoane indicate la alin.(2) corespund ctorva criterii prevzute la
acest alineat, dreptul preferen ial de a fi lsate la lucru apar ine persoanelor care corespund mai
multor criterii n compara ie cu celelalte persoane. n caz de egalitate a numrului de criterii,
dreptul preferen ial apar ine persoanei care are o vechime n munc mai mare la unitatea
respectiv.
[Art.183 modificat prin Legea nr.201 din 28.07.2016, n vigoare 09.09.2016]
[Art.183 modificat prin Legea nr.62 din 11.04.2014, n vigoare 09.05.2014]
[Art.183 completat prin Legea nr.168 din 09.07.2010, n vigoare 07.09.2010]
[Art.183 completat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, n vigoare 02.06.2006]

Articolul 184. Garan ii n caz de ncetare a contractului individual de munc


(1) Angajatorul este obligat s preavizeze salariatul, prin ordin (dispozi ie, decizie,
hotrre), sub semntur, despre inten ia sa de a desface contractul individual de munc ncheiat
pe o durat nedeterminat sau determinat, n urmtoarele termene:
a) cu 2 luni nainte n caz de concediere n legtur cu lichidarea unit ii sau ncetarea
activit ii angajatorului persoan fizic, reducerea numrului sau a statelor de personal la unitate
(art.86 alin.(1) lit.b) i c));
b) cu o lun nainte n caz de concediere n legtur cu constatarea faptului c salariatul
nu corespunde func iei de inute sau muncii prestate ca urmare a calificrii insuficiente
confirmate prin hotrrea comisiei de atestare (art.86 alin.(1) lit.e)).
(2) n perioadele prevzute la alin.(1), salariatului i se acord cel pu in o zi lucrtoare pe
sptmn, cu men inerea salariului mediu, pentru cutarea unui alt loc de munc.
(3) La ncetarea contractului individual de munc ca urmare a nclcrii de ctre salariat a
obliga iilor sale de munc (art.86 alin.(1) lit.g)-k), m), o)-r)), preavizarea nu este obligatorie.
[Art.184 modificat prin Legea nr.205 din 20.11.2015, n vigoare 18.12.2015]
[Art.184 modificat prin Legea nr.168 din 09.07.2010, n vigoare 07.09.2010]
[Art.184 modificat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, n vigoare 02.06.2006]

Articolul 185. Garan ii n cazul ncetrii contractului individual de munc n legtur cu


schimbarea proprietarului unit ii
(1) n caz de schimbare a proprietarului unit ii, noul proprietar, ntr-un termen de cel mult
3 luni din ziua apari iei dreptului de proprietate, n temeiul art.86 alin.(1) lit.f), este n drept s
desfac contractele individuale de munc ncheiate cu conductorul unit ii, cu adjunc ii
acestuia, cu contabilul-ef.
(2) Noul proprietar acord persoanelor concediate conform alin.(1) cte o compensa ie
suplimentar dac acest lucru este prevzut de contractul individual de munc.
[Art.185 n redacia Legii nr.8-XVI din 09.02.2006, n vigoare 02.06.2006]

Articolul 186. Indemniza ia de eliberare din serviciu


(1) Salaria ilor concedia i n legtur cu lichidarea unit ii sau cu ncetarea activit ii
angajatorului persoan fizic (art.86 alin.(1) lit.b)), sau cu reducerea numrului ori a statelor de
personal la unitate (art.86 alin.(1) lit.c)) li se garanteaz:
a) pentru prima lun, plata unei indemniza ii de eliberare din serviciu egal cu mrimea
sumat a unui salariu mediu sptmnal pentru fiecare an lucrat la unitatea n cauz, dar nu mai
mic dect un salariu mediu lunar. Dac unitatea a fost succesorul de drept al unei unit i
reorganizate anterior i contractul individual de munc cu salaria ii n cauz nu a ncetat anterior
(art.81), se vor lua n calcul to i anii de activitate;
b) pentru a doua lun, plata unei indemniza ii de eliberare din serviciu egal cu cuantumul
salariului mediu lunar dac persoana concediat nu a fost plasat n cmpul muncii;
c) pentru a treia lun, plata unei indemniza ii de eliberare din serviciu egal cu cuantumul
salariului mediu lunar dac, dup concediere, salariatul s-a nregistrat n decurs de 14 zile
calendaristice la agen ia teritorial de ocupare a for ei de munc n calitate de omer i nu a fost
plasat n cmpul muncii, fapt confirmat prin certificatul respectiv;
d) la lichidarea unit ii, prin acordul scris al pr ilor, achitarea integral a sumelor legate de
concedierea salariatului pe toate 3 luni, la data concedierii.
Not .
n cazul plasrii persoanei concediate n cmpul muncii pe parcursul lunilor indicate la lit.b) i c),
indemniza ia se va achita pe perioada de pn la data angajrii acesteia.
(2) Indemniza ia de eliberare din serviciu n mrimea unui salariu mediu pe 2 sptmni se
pltete salaria ilor la ncetarea contractului individual de munc n legtur cu:
a) constatarea faptului c salariatul nu corespunde func iei de inute sau muncii prestate din
cauza strii de sntate, n conformitate cu certificatul medical respectiv, sau ca urmare a
calificrii insuficiente confirmate prin hotrrea comisiei de atestare (art.86 alin.(1) lit.d) i e));
b) restabilirea la locul de munc, conform hotrrii judectoreti, a salariatului care a
ndeplinit anterior munca respectiv (art.86 alin.(1) lit.t));
c) refuzul salariatului de a fi transferat n alt localitate n legtur cu transferarea unit ii
n aceast localitate (art.86 alin.(1) lit.y)).
(3) Salaria ii al cror contract individual de munc a fost suspendat n legtur cu
ncorporarea n serviciul militar n termen, n serviciul militar cu termen redus sau n serviciul
civil (art.76 lit.e)) ori care au demisionat n legtur cu nclcarea de ctre angajator a
contractului individual sau a celui colectiv de munc (art.85 alin.(2)) beneficiaz de indemniza ia
prevzut la alin.(2).
(4) Plata indemniza iei de eliberare din serviciu se efectueaz la locul de munc precedent.
(5) n contractul colectiv sau n cel individual de munc pot fi prevzute i alte cazuri de
plat a indemniza iei de eliberare din serviciu, mrimi sporite ale acesteia, precum i termene
mai ndelungate de plat a indemniza iei.
[Art.186 modificat prin Legea nr.264 din 01.11.2013, n vigoare 01.01.2014]
[Art.186 completat prin Legea nr.168 din 09.07.2010, n vigoare 07.09.2010]
[Art.186 modificat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, n vigoare 01.07.2008]
[Art.186 modificat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, n vigoare 02.06.2006]

Capitolul V
ALTEGARANIIICOMPENSAII
Articolul 187. Garan ii acordate salaria ilor alei n func ii elective
Salariatului al crui contract individual de munc a fost suspendat n legtur cu alegerea
sa ntr-o func ie electiv, conform legisla iei n vigoare (art.78 alin.(1) lit.d)), i se acord, dup
terminarea mputernicirilor sale n func ia respectiv, munca (func ia) anterioar, iar dac aceasta
lipsete o alt munc (func ie) echivalent la aceeai sau, cu acordul salariatului, la o alt
unitate.

Articolul 188. Garan ii pentru perioada ndeplinirii obliga iilor de stat sau obteti
(1) n timpul ndeplinirii obliga iilor de stat sau obteti, dac, potrivit legisla iei n
vigoare, acestea se nfptuiesc n orele de program, salaria ilor li se garanteaz men inerea
locului de munc (a func iei) i a salariului mediu n conformitate cu alin.(2).
(2) Salaria ilor li se men ine salariul mediu n cazul ndeplinirii urmtoarelor obliga ii de
stat sau obteti:
a) prezentare, la citare, la organele de urmrire penal, la procuror, la instan a de judecat
n calitate de martor, parte vtmat, expert, specialist, traductor, asistent procedural;
b) participare ca membri ai echipelor voluntare de pompieri la lichidarea incendiului sau
avariei; precum i
c) n cazurile ndeplinirii altor obliga ii de stat sau obteti prevzute de legisla ia n
vigoare.

Articolul 189. Garan ii i compensa ii acordate salaria ilor chema i s ndeplineasc


serviciul militar n termen, serviciul militar cu termen redus, serviciul civil, precum i salaria ilor
chema i la cantonamentele militare
Salaria ii chema i s ndeplineasc serviciul militar n termen, serviciul militar cu termen
redus, serviciul civil, precum i cei chema i la cantonamentele militare beneficiaz de garan iile
i compensa iile prevzute de legisla ia n vigoare.
[Art.189 modificat prin Legea nr.104-XVI din 20.04.2007, n vigoare 29.06.2007]

Articolul 190. Garan ii acordate salaria ilor donatori de snge


(1) Angajatorul este obligat s permit, fr nici o piedic, prezentarea salaria ilor donatori
de snge la institu iile medicale n ziua donrii sngelui sau a derivatelor de snge pentru
utilizarea lor n scop terapeutic, men innd donatorilor salariul mediu i asigurndu-i, n caz de
necesitate, cu transport.
(2) Salaria ilor donatori de snge li se acord, n ziua imediat urmtoare zilei de donare a
sngelui sau a derivatelor de snge, o zi liber cu men inerea salariului mediu. n caz de donare a
sngelui sau a derivatelor de snge n ziua premergtoare zilei (zilelor) de repaus, o zi liber cu
men inerea salariului mediu urmeaz a fi acordat salaria ilor donatori imediat dup ziua (zilele)
de repaus.
(3) n caz de donare a sngelui sau a derivatelor de snge n timpul concediului de odihn
anual, n zilele de repaus sau n cele de srbtoare nelucrtoare, angajatorul este obligat s acorde
salariatului donator de snge o alt zi liber pltit care, cu acordul scris al salariatului respectiv,
poate fi alipit la concediul de odihn anual.
[Art.190 completat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, n vigoare 01.07.2008]

Articolul 191. Garan iile i compensa iile acordate salaria ilor inventatori i ra ionalizatori
Salariatul autor al inven iei sau al propunerii de ra ionalizare beneficiaz de garan iile i
compensa iile prevzute de legisla ia n vigoare, de contractul colectiv i/sau de cel individual de
munc.

Articolul 192. Compensa ii pentru uzura bunurilor care apar in salaria ilor
(1) Salariatului care folosete, cu acordul sau tirea angajatorului i n interesul acestuia,
bunurile personale i se pltete compensa ia pentru utilizarea i uzura mijloacelor de transport,
instrumentelor, utilajului, a altor materiale i mijloace tehnice ce-i apar in i i se compenseaz
cheltuielile legate de utilizarea lor.
(2) Cuantumul i modul de plat a compensa iei se stabilesc prin acordul scris al pr ilor
contractului individual de munc.

Articolul 193. Garan iile acordate salaria ilor obliga i s treac controalele (examenele)
medicale
Pe timpul efecturii controalelor (examenelor) medicale, salaria ilor care, conform
prevederilor prezentului cod sau ale altor acte normative, snt obliga i s treac aceste controale
(examene) li se men ine salariul mediu la locul de munc.

Articolul 194. Garan ii n legtur cu concediul medical


n caz de acordare salariatului a unui concediu medical, angajatorul este obligat s-i
plteasc acestuia o indemniza ie n condi iile art.123 alin.(2).

Articolul 195. Garan ii i compensa ii acordate salaria ilor care urmeaz la ini iativa
angajatorului cursul de formare profesional
(1) Salaria ilor care urmeaz, la ini iativa angajatorului, cursul de formare profesional cu
scoatere din activitate li se men ine locul de munc (func ia) i salariul mediu, li se acord alte
garan ii i compensa ii prevzute de legisla ia n vigoare.
(2) Salaria ilor care urmeaz, la ini iativa angajatorului, cursul de formare profesional cu
scoatere din activitate, ntr-o alt localitate, li se compenseaz cheltuielile de deplasare n modul
i n condi iile prevzute pentru salaria ii trimii n deplasare n interes de serviciu.

Articolul 196. Garan ii i compensa ii n cazul unor accidente de munc i boli


profesionale
(1) n caz de vtmare a snt ii sau deces al salariatului ca urmare a unui accident de
munc sau a unei boli profesionale, salariatului i se compenseaz salariul (venitul) nerealizat,
precum i cheltuielile suplimentare pentru reabilitarea medical, social i profesional n
legtur cu vtmarea snt ii, sau familiei defunctului i se compenseaz cheltuielile legate de
deces.
(2) Mrimea i condi iile acordrii garan iilor i compensa iilor prevzute la alin.(1) snt
stabilite de legisla ia n vigoare.

Articolul 197. Garan ii n domeniul asigurrilor sociale de stat


Salaria ii snt supui asigurrii sociale de stat i beneficiaz de toate garan iile,
compensa iile i alte pl i prevzute de sistemul asigurrilor sociale de stat conform legisla iei n
vigoare.

TITLUL VII
REGULAMENTULINTERNALUNIT II.DISCIPLINAMUNCII

Capitolul I
REGULAMENTUL INTERN
Articolul 198. Dispozi ii generale
(1) Regulamentul intern al unit ii este un act juridic care se ntocmete n fiecare unitate,
cu consultarea reprezentan ilor salaria ilor, i se aprob prin ordinul (dispozi ia, decizia,
hotrrea) angajatorului.
(2) Regulamentul intern al unit ii nu poate cuprinde prevederi care contravin legisla iei n
vigoare, clauzelor conven iilor colective i ale contractului colectiv de munc.
(3) Prin regulamentul intern al unit ii nu se pot stabili limitri ale drepturilor individuale
sau colective ale salaria ilor.

Articolul 199. Con inutul regulamentului intern al unit ii


(1) Regulamentul intern al unit ii trebuie s con in urmtoarele prevederi:
a) securitatea i sntatea n munc n cadrul unit ii;
b) respectarea principiului nediscriminrii, eliminarea hr uirii sexuale i a oricrei forme
de lezare a demnit ii n munc;
c) drepturile, obliga iile i rspunderea angajatorului i ale salaria ilor;
d) disciplina muncii n unitate;
e) abaterile disciplinare i sanc iunile aplicabile potrivit legisla iei n vigoare;
f) procedura disciplinar;
g) regimul de munc i de odihn.
(2) Regulamentul intern al unit ii poate cuprinde i alte reglementri privind raporturile de
munc n unitate.
(3) Regulamentul intern al unit ii se aduce la cunotin a salaria ilor, sub semntur, de
ctre angajator i produce efecte juridice pentru acetia de la data ncunotin rii.
(4) Obliga ia familiarizrii salaria ilor, sub semntur, cu con inutul regulamentului intern
al unit ii trebuie ndeplinit de angajator n termen de 5 zile lucrtoare de la data aprobrii
regulamentului.
(5) Modul de familiarizare a fiecrui salariat cu con inutul regulamentului intern al unit ii
se stabilete nemijlocit n textul acestuia.
(6) Regulamentul intern se afieaz n toate subdiviziunile structurale ale unit ii.
(7) Orice modificare sau completare a regulamentului intern al unit ii se efectueaz cu
respectarea prevederilor art.198 i se aduce la cunotin a salaria ilor n termenul i n modul
prevzute la alin.(4) i (5).
[Art.199 completat prin Legea nr.52 din 01.04.2016, n vigoare 22.04.2016]
[Art.199 modificat prin Legea nr.168 din 09.07.2010, n vigoare 07.09.2010]

Articolul 200. Statutele i regulamentele disciplinare


n unele ramuri ale economiei na ionale, anumitelor categorii de salaria i li se aplic statute
i regulamente disciplinare aprobate de Guvern.

Capitolul II
DISCIPLINA MUNCII
Articolul 201. Disciplina muncii
Disciplina muncii reprezint obliga ia tuturor salaria ilor de a se subordona unor reguli de
comportare stabilite n conformitate cu prezentul cod, cu alte acte normative, cu conven iile
colective, cu contractele colective i cu cele individuale de munc, precum i cu actele normative
la nivel de unitate, inclusiv cu regulamentul intern al unit ii.

Articolul 202. Asigurarea disciplinei de munc


Disciplina de munc se asigur n unitate prin crearea de ctre angajator a condi iilor
economice, sociale, juridice i organizatorice necesare prestrii unei munci de nalt
productivitate, prin formarea unei atitudini contiente fa de munc, prin aplicarea de stimulri
i recompense pentru munca contiincioas, precum i de sanc iuni n caz de comitere a unor
abateri disciplinare.

Articolul 203. Stimulri pentru succese n munc


(1) Pentru succese n munc, angajatorul poate aplica stimulri sub form de:
a) mul umiri;
b) premii;
c) cadouri de pre ;
d) diplome de onoare.
(2) Regulamentul intern al unit ii, statutele i regulamentele disciplinare pot s prevad i
alte modalit i de stimulare a salaria ilor.
(3) Pentru succese deosebite n munc, merite fa de societate i fa de stat, salaria ii pot
fi nainta i la distinc ii de stat (ordine, medalii, titluri onorifice), lor li se pot decerna premii de
stat.

Articolul 204. Modul de aplicare a stimulrilor


(1) Stimulrile se aplic de ctre angajator dup consultarea reprezentan ilor salaria ilor.
(2) Stimulrile se consemneaz ntr-un ordin (dispozi ie, decizie, hotrre), se aduc la
cunotin a colectivului de munc i se nscriu n carnetul de munc al salariatului.
[Art.204 modificat prin Legea nr.205 din 20.11.2015, n vigoare 18.12.2015]

Articolul 205. Avantajele i nlesnirile acordate salaria ilor care i ndeplinesc


contiincios i eficient obliga iile de munc
Salaria ilor care i ndeplinesc contiincios i eficient obliga iile de munc li se acord, n
mod prioritar, avantaje i nlesniri n domeniul deservirii social-culturale, locative i de trai
(bilete n institu ii balneosanatoriale, case de odihn etc.). Aceti salaria i beneficiaz, de
asemenea, de dreptul prioritar la avansare n serviciu.

Articolul 206. Sanc iuni disciplinare


(1) Pentru nclcarea disciplinei de munc, angajatorul are dreptul s aplice fa de salariat
urmtoarele sanc iuni disciplinare:
a) avertismentul;
b) mustrarea;
c) mustrarea aspr;
d) concedierea (n temeiurile prevzute la art.86 alin.(1) lit.g)-r)).
(2) Legisla ia n vigoare poate prevedea pentru unele categorii de salaria i i alte sanc iuni
disciplinare.
(3) Se interzice aplicarea amenzilor i altor sanc iuni pecuniare pentru nclcarea
disciplinei de munc.
(4) Pentru aceeai abatere disciplinar nu se poate aplica dect o singur sanc iune.
(5) La aplicarea sanc iunii disciplinare, angajatorul trebuie s in cont de gravitatea
abaterii disciplinare comise i de alte circumstan e obiective.
[Art.206 modificat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, n vigoare 02.06.2006]

Articolul 207. Organele abilitate cu aplicarea sanc iunilor disciplinare


(1) Sanc iunea disciplinar se aplic de organul cruia i se atribuie dreptul de angajare
(alegere, confirmare sau numire n func ie) a salariatului respectiv.
(2) Salaria ilor care poart rspundere disciplinar conform statutelor sau regulamentelor
disciplinare i altor acte normative li se pot aplica sanc iuni disciplinare i de organele ierarhic
superioare celor indicate la alin.(1).
(3) Salaria ii care de in func ii elective pot fi concedia i (art.206 alin.(1) lit.d)) numai prin
hotrrea organului de care au fost alei i numai n temeiuri legale.

Articolul 208. Modul de aplicare a sanc iunilor disciplinare


(1) Pn la aplicarea sanc iunii disciplinare, angajatorul este obligat s cear n scris
salariatului o explica ie scris privind fapta comis. Explica ia privind fapta comis poate fi
prezentat de ctre salariat n termen de 5 zile lucrtoare de la data solicitrii. Refuzul de a
prezenta explica ia cerut se consemneaz ntr-un proces-verbal semnat de un reprezentant al
angajatorului i un reprezentant al salaria ilor.
(2) n func ie de gravitatea faptei comise de salariat, angajatorul este n drept s organizeze
i o anchet de serviciu, a crei durat nu poate depi o lun. n cadrul anchetei, salariatul are
dreptul s-i explice atitudinea i s prezinte persoanei abilitate cu efectuarea anchetei toate
probele i justificrile pe care le consider necesare.
[Art.208 modificat prin Legea nr.205 din 20.11.2015, n vigoare 18.12.2015]

Articolul 209. Termenele de aplicare a sanc iunilor disciplinare


(1) Sanc iunea disciplinar se aplic, de regul, imediat dup constatarea abaterii
disciplinare, dar nu mai trziu de o lun din ziua constatrii ei, fr a lua n calcul timpul aflrii
salariatului n concediul anual de odihn, n concediul de studii sau n concediul medical.
(2) Sanc iunea disciplinar nu poate fi aplicat dup expirarea a 6 luni din ziua comiterii
abaterii disciplinare, iar n urma reviziei sau a controlului activit ii economico-financiare dup
expirarea a 2 ani de la data comiterii. n termenele indicate nu se include durata desfurrii
procedurii penale.

Articolul 210. Aplicarea sanc iunii disciplinare


(1) Sanc iunea disciplinar se aplic prin ordin (dispozi ie, decizie, hotrre), n care se
indic n mod obligatoriu:
a) temeiurile de fapt i de drept ale aplicrii sanc iunii;
b) termenul n care sanc iunea poate fi contestat;
c) organul n care sanc iunea poate fi contestat.
(2) Ordinul (dispozi ia, decizia, hotrrea) de sanc ionare, cu excep ia sanc iunii
disciplinare sub form de concediere conform art.206 alin.(1) lit.d) care se aplic cu respectarea
art.81 alin.(3), se comunic salariatului, sub semntur, n termen de cel mult 5 zile lucrtoare de
la data emiterii, iar n cazul n care acesta activeaz ntr-o subdiviziune interioar a unit ii
(filial, reprezentan , serviciu desconcentrat etc.) aflate n alt localitate n termen de cel mult
15 zile lucrtoare i produce efecte de la data comunicrii. Refuzul salariatului de a confirma
prin semntur comunicarea ordinului se fixeaz ntr-un proces-verbal semnat de un reprezentant
al angajatorului i un reprezentant al salaria ilor.
(3) Ordinul (dispozi ia, decizia, hotrrea) de sanc ionare poate fi contestat de salariat n
instan a de judecat n condi iile art.355.
[Art.210 modificat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, n vigoare 01.07.2008]

Articolul 211. Termenul de validitate i efectele sanc iunilor disciplinare


(1) Termenul de validitate a sanc iunii disciplinare nu poate depi un an din ziua aplicrii.
Dac pe parcursul acestui termen salariatul nu va fi supus unei noi sanc iuni disciplinare, se
consider c sanc iunea disciplinar nu i-a fost aplicat.
(2) Angajatorul care a aplicat sanc iunea disciplinar este n drept s o revoce n decursul
unui an din proprie ini iativ, la rugmintea salariatului, la demersul reprezentan ilor salaria ilor
sau al efului nemijlocit al salariatului.
(3) n interiorul termenului de validitate a sanc iunii disciplinare, salariatului sanc ionat nu
i se pot aplica stimulri prevzute la art.203.

TITLUL VIII
FORMAREAPROFESIONAL

Capitolul I
DISPOZIIIGENERALE
Articolul 212. No iuni principale
(1) Prin formare profesional se n elege orice proces de instruire n urma cruia un salariat
dobndete o calificare, atestat printr-un certificat sau o diplom eliberate n condi iile legii.
(2) Prin formare profesional continu se n elege orice proces de instruire n cadrul cruia
un salariat, avnd deja o calificare ori o profesie, i completeaz cunotin ele profesionale prin
aprofundarea cunotin elor ntr-un anumit domeniu al specialit ii de baz sau prin deprinderea
unor metode sau procedee noi aplicate n cadrul specialit ii respective.
(3) Prin formare tehnic se n elege orice sistem de instruire prin care un salariat nsuete
procedeele de aplicare n procesul muncii a mijloacelor tehnice i tehnologice.

Articolul 213. Drepturile i obliga iile angajatorului n domeniul formrii profesionale


(1) Angajatorul este obligat s creeze condi iile necesare i s favorizeze formarea
profesional i tehnic a salaria ilor care urmeaz instruirea n produc ie, se perfec ioneaz sau
studiaz n institu ii de nv mnt, fr scoatere din activitate.
(2) n cadrul fiecrei unit i persoan juridic, angajatorul, n comun cu reprezentan ii
salaria ilor, ntocmete i aprob anual planurile de formare profesional.
(3) Condi iile, modalit ile i durata formrii profesionale, drepturile i obliga iile pr ilor,
precum i volumul mijloacelor financiare alocate n acest scop (n mrime de cel pu in 2 la sut
din fondul de salarizare al unit ii), se stabilesc n contractul colectiv de munc sau n conven ia
colectiv.
(4) n cazul n care participarea salaria ilor la cursurile sau stagiile de formare profesional
este ini iat de angajator, toate cheltuielile aferente snt suportate de ctre acesta.
(5) n cazul scoaterii din activitate a salariatului pe o durat scurt, n scopul formrii
profesionale, ac iunea contractului individual de munc al acestuia continu cu men inerea
salariului mediu. Dac perioada respectiv depete 60 de zile calendaristice, contractul
individual de munc al salariatului se suspend, acesta beneficiind de o indemniza ie pltit de
angajator conform prevederilor contractului colectiv de munc.

Articolul 214. Drepturile i obliga iile salaria ilor n domeniul formrii profesionale
(1) Salariatul are dreptul la formare profesional, inclusiv la ob inerea unei profesii sau
specialit i noi. Acest drept poate fi realizat prin ncheierea, n form scris, a unor contracte de
formare profesional (art.215, 216 alin.(3) i (4)), adi ionale la contractul individual de munc.
[Alin.(2) art.214 abrogat prin Legea nr.168 din 09.07.2010, n vigoare 07.09.2010]

(3) n cazul n care salariatul vine cu ini iativa participrii la o form de formare
profesional cu scoatere din activitate, organizat n afara unit ii, angajatorul va examina
solicitarea scris a salariatului n comun cu reprezentan ii salaria ilor.
(4) n termen de 15 zile calendaristice de la data nregistrrii solicitrii, angajatorul va
decide n ce condi ii poate permite salariatului participarea la o form de formare profesional
conform alin.(3) i dac va suporta, integral sau par ial, costul acesteia.

Capitolul II
CONTRACTULDECALIFICAREPROFESIONAL
Articolul 215. Contractul de calificare profesional
(1) Contractul de calificare profesional este un contract special, adi ional la contractul
individual de munc, ncheiat n form scris, n baza cruia salariatul se oblig s urmeze un
curs de formare profesional, organizat de angajator, pentru a ob ine o calificare profesional.
(2) Formarea profesional la nivel de unitate conform contractului de calificare
profesional se realizeaz de ctre un instructor sau maistru de instruire, numit de angajator
dintre salaria ii califica i cu experien profesional i autorizat n modul prevzut de lege.

Capitolul III
CONTRACTULDEUCENICIEICONTRACTUL
DEFORMAREPROFESIONAL CONTINU
Articolul 216. Contractul de ucenicie i contractul de formare profesional continu
(1) Angajatorul are dreptul s ncheie un contract de ucenicie cu persoana care este n
cutarea unui loc de munc i care nu are o calificare profesional.
(2) Contractul de ucenicie, ncheiat n form scris, este un contract de drept civil i se
reglementeaz de Codul civil i de alte acte normative.
(3) Angajatorul are dreptul s ncheie un contract de formare profesional continu cu orice
salariat al unit ii.
(4) Contractul de formare profesional continu se ncheie n form scris, este un act
adi ional la contractul individual de munc i se reglementeaz de legisla ia muncii i de alte acte
normative ce con in norme ale dreptului muncii.
[Art.216 modificat prin Legea nr.205 din 20.11.2015, n vigoare 18.12.2015]
[Art.216 modificat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, n vigoare 01.07.2008]
[Art.216 modificat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, n vigoare 02.06.2006]

Articolul 217. Con inutul contractului de ucenicie i al contractului de formare


profesional continu
(1) Contractul de ucenicie i contractul de formare profesional continu vor include:
a) numele i prenumele sau denumirea pr ilor;
b) indicarea profesiei, specialit ii i calificrii pe care o va ob ine ucenicul sau salariatul;
c) obliga iile angajatorului privind crearea condi iilor de instruire stipulate n contract;
d) termenul contractului;
e) obliga ia persoanei de a urma cursul de formare profesional i de a activa conform
profesiei, specialit ii, calificrii ob inute n termenul stabilit de contractul respectiv;
f) condi iile de retribuire a muncii pe durata uceniciei sau formrii profesionale continue;
g) condi iile de acoperire (restituire) a cheltuielilor suportate de pr i (de o parte) pe durata
uceniciei sau formrii profesionale continue n cazul eliberrii salariatului (art.85, art.86 alin.(1)
lit.g)-r)) nainte de expirarea termenului prevzut de contract conform lit.e).
(2) Contractul de ucenicie i contractul de formare profesional continu pot cuprinde i
alte clauze determinate de pr i, care nu contravin legisla iei n vigoare.
[Art.217 completat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, n vigoare 01.07.2008]

Articolul 218. Durata uceniciei i a formrii profesionale continue


(1) Durata uceniciei sau a formrii profesionale continue nu trebuie s depeasc, pe
parcursul sptmnii, durata timpului de munc stabilit de prezentul cod pentru vrsta i profesia
respectiv la executarea lucrrilor corespunztoare.
(2) Timpul necesar ucenicului pentru participarea la activit i teoretice ce in de formarea
profesional se include n timpul de munc.
(3) Salaria ii ncadra i n formarea profesional continu n unitate pot fi elibera i temporar
de la munca prevzut de contractul individual de munc sau pot lucra n condi iile timpului de
munc par ial ori ale regimului flexibil al timpului de munc, cu acordul scris al angajatorului.
(4) n cazul salaria ilor ncadra i n formarea profesional continu snt interzise:
a) munca prestat n condi ii grele, vtmtoare i/sau periculoase;
b) munca suplimentar;
c) munca de noapte;
d) detaarea nelegat de formarea profesional.
(5) Termenul contractului de ucenicie, ca i al celui de formare profesional continu,
ncepe s curg la data indicat n contract, prelungindu-se cu perioada concediului medical i n
alte cazuri prevzute de contract.
[Art.218 completat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, n vigoare 02.06.2006]

Articolul 219. Aplicarea legisla iei muncii pe durata uceniciei i a formrii profesionale
continue
(1) n privin a ucenicilor i salaria ilor care au ncheiat contract de formare profesional
continu se aplic legisla ia muncii, inclusiv legisla ia privind securitatea i sntatea n munc.
(2) Clauzele contractelor de ucenicie i ale contractelor de formare profesional continu
care contravin legisla iei n vigoare, prevederilor conven iilor colective i ale contractelor
colective de munc snt considerate nule i inaplicabile.
(3) Angajatorul va asigura, printr-un control corespunztor, efectuat n comun cu
reprezentan ii salaria ilor, eficien a sistemului de ucenicie i a oricrui alt sistem de formare a
cadrelor i protec ia adecvat a lor.

Articolul 220. ncetarea contractului de formare profesional continu


Contractul de formare profesional continu poate nceta n temeiurile prevzute de
prezentul cod pentru ncetarea contractului individual de munc sau n alte temeiuri prevzute de
legisla ia n vigoare.
[Art.220 completat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, n vigoare 02.06.2006]

Articolul 221. ncetarea (desfacerea) contractului de ucenicie


Contractul de ucenicie nceteaz (se desface) n temeiurile prevzute de Codul civil.

TITLUL IX
SECURITATEAIS N TATEANMUNC

Capitolul I
DISPOZIIIGENERALE
Articolul 222. Politica statului n domeniul securit ii i snt ii n munc
(1) Direc iile principale ale politicii de stat n domeniul securit ii i snt ii n munc
snt:
a) asigurarea priorit ii vie ii, integrit ii fizice i snt ii salaria ilor;
b) emiterea i aplicarea actelor normative privind securitatea i sntatea n munc;
c) coordonarea activit ilor n domeniul securit ii i snt ii n munc, n domeniul
protec iei mediului;
d) supravegherea i controlul de stat asupra respectrii actelor normative n domeniul
securit ii i snt ii n munc;
e) sprijinirea controlului obtesc asupra respectrii drepturilor i intereselor legitime ale
salaria ilor n domeniul securit ii i snt ii n munc;
f) cercetarea, eviden a i raportarea accidentelor de munc i a bolilor profesionale;
g) aprarea intereselor legitime ale salaria ilor care au avut de suferit n urma accidentelor
de munc i a bolilor profesionale, precum i ale membrilor familiilor lor, prin asigurarea social
obligatorie a salaria ilor contra accidentelor de munc i bolilor profesionale;
h) propagarea experien ei avansate n domeniul securit ii i snt ii n munc;
i) participarea autorit ilor publice la realizarea msurilor de securitate i sntate n
munc;
j) pregtirea i instruirea n domeniul securit ii i snt ii n munc;
k) organizarea eviden ei statistice de stat privind condi iile de munc, accidentele de
munc, bolile profesionale i consecin ele materiale ale acestora;
l) asigurarea func ionrii sistemului informa ional unic n domeniul securit ii i snt ii
n munc;
m) colaborarea interna ional n domeniul securit ii i snt ii n munc;
n) contribuirea la crearea condi iilor de munc nepericuloase, la elaborarea i utilizarea
tehnicii i a tehnologiilor nepericuloase, la producerea mijloacelor de protec ie individual i
colectiv a salaria ilor;
o) reglementarea asigurrii salaria ilor cu echipament de protec ie individual i colectiv,
cu ncperi i instala ii sanitar-sociale, cu mijloace curativ-profilactice din contul angajatorului.
(2) Politica statului n domeniul securit ii i snt ii n munc se elaboreaz i se
reexamineaz cu consultarea patronatelor i a sindicatelor, innd cont de evolu ia reglementrilor
interna ionale n acest domeniu i de progresul tehnic.
(3) Realizarea politicii statului n domeniul securit ii i snt ii n munc se asigur prin
ac iuni coordonate ale autorit ilor publice centrale i locale, ale patronatelor, sindicatelor,
angajatorilor, reprezentan ilor salaria ilor.

Articolul 223. Coordonarea securit ii i snt ii n munc


Ministerul Muncii, Protec iei Sociale i Familiei exercit coordonarea securit ii i snt ii
n munc n Republica Moldova.

Capitolul II
ORGANIZAREASECURIT IIIS N T IINMUNC .ASIGURAREA
DREPTULUISALARIAILORLAOMUNC CARES CORESPUND
CERINELORDESECURITATEIS N TATENMUNC
Articolul 224. Organizarea securit ii i snt ii n munc
Organizarea securit ii i snt ii n munc se efectueaz n conformitate cu Legea
securit ii i snt ii n munc.

Articolul 225. Asigurarea dreptului salaria ilor la o munc care s corespund cerin elor de
securitate i sntate n munc
(1) Statul garanteaz salaria ilor aprarea dreptului acestora la o munc care s corespund
cerin elor de securitate i sntate n munc.
(2) Condi iile de munc stipulate n contractul individual de munc trebuie s corespund
cerin elor de securitate i sntate n munc.
(3) Pe parcursul sistrii de ctre organele de stat de control a activit ii de munc,
prevzut de contractul individual de munc, ca rezultat al nclcrii cerin elor de securitate i
sntate n munc fr vina salariatului, acestuia i se men ine locul de munc (func ia) i salariul
mediu.
(4) Dac salariatul refuz s presteze munca n cazul apari iei unui pericol pentru via a ori
sntatea sa, angajatorul este obligat s-i acorde salariatului, o alt munc, corespunztoare
nivelului de pregtire profesional a salariatului, pn la nlturarea pericolului, cu men inerea
salariului de la locul de munc precedent.
(5) n cazul n care acordarea unei alte munci nu este posibil, timpul sta ionrii salariatului
pn la nlturarea pericolului pentru via a sau sntatea sa se pltete de angajator n
conformitate cu art.163 alin.(1).
(6) n cazul neasigurrii salariatului, conform cerin elor de securitate i sntate n munc,
cu echipament de protec ie individual i colectiv, angajatorul nu are dreptul s cear
salariatului executarea obliga iilor de munc i este obligat s plteasc sta ionarea din aceast
cauz n conformitate cu prevederile alin.(5).
(7) Refuzul salariatului de a presta munca n cazul apari iei unui pericol pentru via a ori
sntatea sa din cauza nerespectrii cerin elor de securitate i sntate n munc sau de a presta
munca n condi ii grele, vtmtoare i/sau periculoase ce nu snt prevzute n contractul
individual de munc nu atrage rspunderea disciplinar.
(8) n cazul vtmrii snt ii salariatului n exercitarea obliga iilor de munc, prejudiciul
se compenseaz n conformitate cu legisla ia n vigoare.
[Art.225 modificat prin Legea nr.52 din 01.04.2016, n vigoare 22.04.2016]

[Titlul IX n redacia Legii nr.254 din 09.12.2011, n vigoare 03.02.2012]


[Titlul IX modificat prin Legea nr.107-XVI din 16.05.2008, n vigoare 20.06.2008]
[Titlul IX modificat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, n vigoare 01.07.2008]
[Titlul IX modificat prin Legea nr.280-XVI din 14.12.2007, n vigoare 30.05.2008]
[Titlul IX modificat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, n vigoare 02.06.2006]
[Titlul IX modificat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, n vigoare 01.07.2008]
[Titlul IX modificat prin Legea nr.28-XV din 13.02.2004, n vigoare 05.03.2004]

TITLUL X
PARTICULARIT ILEDEREGLEMENTARE
AMUNCIIUNORCATEGORIIDESALARIAI

Capitolul I
DISPOZIIIGENERALE
Articolul 245. Particularit ile de reglementare a muncii
Particularit ile de reglementare a muncii reprezint un ansamblu de norme care specific
aplicarea fa de anumite categorii de salaria i a reglementrilor generale referitoare la munc
sau stabilesc pentru aceste categorii reguli suplimentare ce vizeaz domeniul men ionat.

Articolul 246. Categoriile de salaria i crora li se aplic particularit ile de reglementare a


muncii
Particularit ile de reglementare a muncii femeilor, a persoanelor cu obliga ii familiale, a
salaria ilor n vrst de pn la 18 ani, a conductorilor de unit i, a persoanelor care presteaz
munc prin cumul, precum i a altor categorii de salaria i, se stabilesc de prezentul cod i de alte
acte normative.

Capitolul II
MUNCAFEMEILOR,APERSOANELORCUOBLIGAII
FAMILIALEI A ALTOR PERSOANE
Articolul 247. Garan ii la angajare pentru femeile gravide i persoanele cu copii n vrst
de pn la 6 ani
(1) Refuzul de angajare sau reducerea cuantumului salariului pentru motive de graviditate
sau de existen a copiilor n vrst de pn la 6 ani este interzis. Refuzul de angajare a unei femei
gravide sau a unei persoane cu copil n vrst de pn la 6 ani din alte cauze trebuie s fie
motivat, angajatorul informnd n scris persoana n cauz n decurs de 5 zile calendaristice de la
data nregistrrii n unitate a cererii de angajare. Refuzul de angajare poate fi atacat n instan a de
judecat.
[Art.247 modificat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, n vigoare 01.07.2008]

Articolul 248. Lucrrile la care este interzis utilizarea muncii femeilor


(1) Este interzis utilizarea muncii femeilor la lucrri cu condi ii de munc grele i
vtmtoare, precum i la lucrri subterane, cu excep ia lucrrilor subterane de deservire sanitar
i social i a celor care nu implic munca fizic.
(2) Este interzis ridicarea sau transportarea manual de ctre femei a greut ilor care
depesc normele maxime stabilite pentru ele.
(3) Nomenclatorul lucrrilor cu condi ii de munc grele i vtmtoare la care este interzis
folosirea muncii femeilor, precum i normele de solicitare maxim admise pentru femei la
ridicarea i transportarea manual a greut ilor, se aprob de Guvern dup consultarea
patronatelor i sindicatelor.

Articolul 249. Limitarea trimiterii n deplasare


(1) Nu se admite trimiterea n deplasare n interes de serviciu a persoanelor crora
deplasarea le este contraindicat conform certificatului medical.
(2) Persoanele cu dizabilit i severe i accentuate, femeile gravide, femeile aflate n
concediul postnatal, prin ii singuri care au copii n vrst de pn la 14 ani, salaria ii care au
copii n vrst de pn la 6 ani sau copii cu dizabilit i, persoanele care mbin concediile pentru
ngrijirea copilului, prevzute la art.126 i 127 alin.(2), cu munca, precum i salaria ii care
ngrijesc de un membru al familiei bolnav, n baza certificatului medical, pot fi trimii n
deplasare numai cu acordul lor scris. Totodat, angajatorul este obligat s informeze n scris
salaria ii men iona i despre dreptul lor de a refuza plecarea n deplasare.
[Art.249 modificat prin Legea nr.201 din 28.07.2016, n vigoare 09.09.2016]
[Art.249 modificat prin Legea nr.168 din 09.07.2010, n vigoare 07.09.2010]

Articolul 250. Transferul la o munc mai uoar al femeilor gravide i al femeilor care au
copii n vrst de pn la 3 ani
(1) Femeilor gravide i femeilor care alpteaz li se acord, n conformitate cu certificatul
medical, o munc mai uoar, care exclude influen a factorilor de produc ie nefavorabili,
men inndu-li-se salariul mediu de la locul de munc precedent.
(2) Pn la solu ionarea problemei ce ine de acordarea unei munci mai uoare care ar
exclude influen a factorilor de produc ie nefavorabili, femeile gravide vor fi scutite de
ndeplinirea obliga iilor de munc, men inndu-li-se salariul mediu pentru toate zilele pe care nu
le-au lucrat din aceast cauz.
(3) Femeile care au copii n vrst de pn la 3 ani, n cazul cnd nu au posibilitate s-i
ndeplineasc obliga iile de munc la locul lor de munc, snt transferate, n modul prevzut de
prezentul cod, la un alt loc de munc, men inndu-li-se salariul mediu de la locul de munc
precedent pn cnd copilul mplinete vrsta de 3 ani.
[Art.250 modificat prin Legea nr.52 din 01.04.2016, n vigoare 22.04.2016]

Articolul 251. Interzicerea concedierii femeilor gravide i a salaria ilor care ngrijesc copii
n vrst de pn la 6 ani
Se interzice concedierea femeilor gravide, a femeilor care au copii n vrst de pn la 6 ani
i a persoanelor care folosesc concediile pentru ngrijirea copilului prevzute la art.124, 126 i
127, cu excep ia cazurilor prevzute la art.86 alin.(1) lit.b), g)k).
[Art.251 modificat prin Legea nr.168 din 09.07.2010, n vigoare 07.09.2010]

Articolul 252. Garan ii pentru persoanele care ngrijesc copii lipsi i de grij matern
Garan iile i drepturile acordate femeilor cu copii n vrst de pn la 6 ani i altor persoane
care folosesc concediile pentru ngrijirea copilului, prevzute la art.124, 126 i 127 (limitarea
muncii de noapte, a muncii suplimentare, atragerii la lucru n zilele de repaus i a trimiterii n
deplasare n interes de serviciu, acordarea concediilor suplimentare, stabilirea regimului de
munc privilegiat, alte garan ii i nlesniri stabilite de legisla ia muncii), se extind, n afara
rudelor men ionate la art.124 alin.(4), i asupra altor persoane care ngrijesc realmente copii
lipsi i de grija matern (n caz de deces, de decdere din drepturile printeti sau de aflare
ndelungat a mamei ntr-o institu ie de tratament, n alte cazuri), precum i asupra tutorilor
(curatorilor) minorilor.

Articolul 2521. Garan ii pentru persoanele care educ un copil cu dizabilit i


Unuia dintre prin ii (tutorelui, curatorului) care educ un copil cu dizabilit i i se va
acorda suplimentar, n baza unei cereri scrise, o zi liber pe lun, cu men inerea salariului mediu
din contul angajatorului.
[Art.2521 introdus prin Legea nr.205 din 20.11.2015, n vigoare 18.12.2015]

Capitolul III
MUNCAPERSOANELORNVRST DEPN LA18ANI
Articolul 253. Examenele medicale ale salaria ilor n vrst de pn la 18 ani
(1) Salaria ii n vrst de pn la 18 ani snt angaja i numai dup ce au fost supui unui
examen medical preventiv. Ulterior, pn la atingerea vrstei de 18 ani, acetia vor fi supui
examenului medical obligatoriu n fiecare an.
(2) Cheltuielile pentru examenele medicale vor fi suportate de angajator.

Articolul 254. Norma de munc a salaria ilor n vrst de pn la 18 ani


(1) Pentru salaria ii n vrst de pn la 18 ani norma de munc se stabilete, pornindu-se de
la normele generale de munc, propor ional cu timpul de munc redus stabilit pentru salaria ii
respectivi.
(2) Salaria ilor n vrst de pn la 18 ani angaja i dup absolvirea gimnaziilor, liceelor, a
colilor medii de cultur general, a colilor profesionale polivalente i a colilor de meserii,
angajatorul le stabilete norme de munc reduse, n conformitate cu legisla ia n vigoare, cu
conven iile colective i cu contractul colectiv de munc.

Articolul 255. Lucrrile la care este interzis utilizarea muncii persoanelor n vrst de
pn la 18 ani
(1) Este interzis utilizarea muncii persoanelor n vrst de pn la 18 ani la lucrrile cu
condi ii de munc grele, vtmtoare i/sau periculoase, la lucrri subterane, precum i la lucrri
care pot s aduc prejudicii snt ii sau integrit ii morale a minorilor (jocurile de noroc, lucrul
n localurile de noapte, producerea, transportarea i comercializarea buturilor alcoolice, a
articolelor din tutun, a preparatelor narcotice i toxice). Nu se admite ridicarea i transportarea
manual de ctre minori a greut ilor care depesc normele maxime stabilite pentru ei.
(2) Nomenclatorul lucrrilor cu condi ii de munc grele, vtmtoare i/sau periculoase la
care este interzis aplicarea muncii persoanelor n vrst de pn la 18 ani, precum i normele de
solicitare maxim admise pentru persoanele n vrst de pn la 18 ani la ridicarea i
transportarea manual a greut ilor, se aprob de Guvern dup consultarea patronatelor i
sindicatelor.

Articolul 256. Interzicerea trimiterii n deplasare a salaria ilor n vrst de pn la 18 ani


Se interzice trimiterea n deplasare a salaria ilor n vrst de pn la 18 ani, cu excep ia
salaria ilor din institu iile audiovizualului, din teatre, circuri, organiza ii cinematografice, teatrale
i concertistice, precum i din cele ale sportivilor profesioniti.

Articolul 257. Garan ii suplimentare la concedierea salaria ilor n vrst de pn la 18 ani


Concedierea salaria ilor n vrst de pn la 18 ani, cu excep ia cazului de lichidare a
unit ii, se permite numai cu acordul scris al agen iei teritoriale pentru ocuparea for ei de munc,
respectndu-se condi iile generale de concediere prevzute de prezentul cod.
[Art.257 modificat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, n vigoare 02.06.2006]

Capitolul IV
MUNCACONDUC TORILORDEUNIT II
A MEMBRILOR ORGANELOR COLEGIALE
Articolul 258. Dispozi ii generale
(1) Prevederile prezentului capitol se aplic conductorilor tuturor unit ilor, cu excep ia
cazurilor cnd conductorul (angajatorul) este concomitent i proprietar al unit ii.
(2) Conductor al unit ii este persoana fizic care, n conformitate cu legisla ia n vigoare
sau documentele de constituire ale unit ii, exercit atribu ii de administrare a unit ii respective,
ndeplinind totodat func iile organului executiv.

Articolul 259. Baza juridic de reglementare a muncii conductorului unit ii


Drepturile i obliga iile conductorului unit ii n sfera raporturilor de munc snt
reglementate de prezentul cod, de alte acte normative, de documentele de constituire ale unit ii
i de contractul individual de munc.

Articolul 260. ncheierea contractului individual de munc cu conductorul unit ii


(1) Contractul individual de munc cu conductorul unit ii se ncheie pe durata indicat n
documentele de constituire ale unit ii sau pe un termen stabilit n contract prin acordul pr ilor.
(2) Legisla ia n vigoare sau documentele de constituire ale unit ii pot prevedea proceduri
speciale ce vor preceda ncheierea contractului individual de munc cu conductorul unit ii
(organizarea concursului, alegerea sau numirea n func ie).

Articolul 261. Munca prin cumul a conductorului unit ii de stat, inclusiv municipale, sau
al unit ii cu capital majoritar de stat
(1) Conductorul unit ii de stat, inclusiv municipale, sau al unit ii cu capital majoritar de
stat nu poate s presteze munc prin cumul la o alt unitate sau s cumuleze func ii la unitatea pe
care o conduce, cu excep iile prevzute de legisla ia n vigoare.
(2) Conductorul unit ii de stat, inclusiv municipale, sau al unit ii cu capital majoritar de
stat nu poate s fac parte din organele care exercit supravegherea i controlul n unitatea pe
care o conduce.
[Art.261 modificat prin Legea nr.205 din 20.11.2015, n vigoare 18.12.2015]

Articolul 262. Rspunderea material a conductorului unit ii


(1) Conductorul unit ii poart rspundere material deplin pentru prejudiciul direct i
real pe care l-a cauzat unit ii, conform prezentului cod i altor acte normative.
(2) n cazurile prevzute de legisla ia n vigoare, conductorul unit ii repar prejudiciul
cauzat unit ii ca urmare a ac iunii sau inac iunii sale culpabile. Calcularea acestui prejudiciu se
efectueaz n conformitate cu normele Codului civil.

Articolul 263. Temeiuri suplimentare pentru ncetarea contractului individual de munc


ncheiat cu conductorul unit ii
n afar de cazurile de ncetare a contractului individual de munc n temeiurile prevzute
de prezentul cod i de alte acte normative, contractul individual de munc ncheiat cu
conductorul unit ii poate nceta n caz de:
a) eliberare din serviciu a conductorului unit ii debitor n conformitate cu legisla ia cu
privire la insolvabilitate;
b) emitere de ctre organul abilitat sau proprietarul unit ii a ordinului (dispozi iei,
deciziei, hotrrii) ntemeiat juridic de ncetare a contractului individual de munc nainte de
termen; precum i
c) n alte cazuri prevzute de contractul individual de munc.

Articolul 264. Compensa ia n legtur cu ncetarea contractului individual de munc


ncheiat cu conductorul unit ii
n caz de ncetare a contractului individual de munc ncheiat cu conductorul unit ii n
baza ordinului (dispozi iei, deciziei, hotrrii) organului abilitat sau al proprietarului unit ii
(art.263 lit.b)), n lipsa unor ac iuni sau inac iuni culpabile, conductorul este preavizat n scris
cu o lun nainte i i se pltete o compensa ie pentru ncetarea contractului individual de munc
nainte de termen, n mrime de cel pu in 3 salarii medii lunare. Mrimea concret a
compensa iei se stabilete n contractul individual de munc.
[Art.264 modificat prin Legea nr.168 din 09.07.2010, n vigoare 07.09.2010]

Articolul 265. Demisia conductorului unit ii


Conductorul unit ii are dreptul la demisie nainte de expirarea termenului contractului
individual de munc n cazurile stipulate de contract, informnd n scris angajatorul su cu o lun
nainte.

Articolul 266. Alte particularit i de reglementare a muncii conductorilor unit ilor i a


membrilor organelor colegiale
n legisla ia n vigoare i/sau documentele de constituire ale unit ii pot fi prevzute i alte
particularit i de reglementare a muncii conductorilor unit ilor, precum i particularit ile de
reglementare a muncii membrilor organului executiv colegial al unit ii, care activeaz n baza
unui contract individual de munc.

Capitolul V
MUNCA PRIN CUMUL
Articolul 267. Dispozi ii generale
(1) Munca prin cumul reprezint ndeplinirea de ctre salariat, pe lng munca de baz, a
unei alte munci, permanente sau temporare, n afara orelor de program, n temeiul unui contract
individual de munc distinct.
(2) Contractele individuale de munc prin cumul pot fi ncheiate cu unul sau mai mul i
angajatori, dac aceasta nu contravine legisla iei n vigoare.
(3) Munca prin cumul poate fi prestat att n cadrul aceleiai unit i, ct i n alte unit i.
(4) Pentru ncheierea contractului individual de munc prin cumul nu se cere
consim mntul angajatorului de la locul de munc de baz.
(5) n contractul individual de munc se va indica, n mod obligatoriu, c munca respectiv
se presteaz prin cumul.
(6) Salaria ii angaja i prin cumul beneficiaz de aceleai drepturi i garan ii ca i ceilal i
salaria i din unitatea respectiv.

Articolul 268. Particularit ile muncii prin cumul a unor categorii de salaria i
Particularit ile muncii prin cumul pentru unele categorii de salaria i (muncitori, cadre
didactice, personal medico-sanitar i farmaceutic, personal din sfera cercetare-dezvoltare,
salaria i din cultur, art, sport etc.) se stabilesc de Guvern, dup consultarea patronatelor i
sindicatelor.

Articolul 269. Limitarea muncii prin cumul


Angajatorii, de comun acord cu reprezentan ii salaria ilor, pot prevedea anumite restric ii la
prestarea muncii prin cumul numai pentru salaria ii cu anumite profesii, specialit i i func ii, cu
condi ii i regim de munc deosebite, a cror munc prin cumul ar putea pune n pericol
sntatea sau securitatea procesului de produc ie.
Articolul 270. Documentele care se prezint la ncheierea contractului individual de
munc prin cumul
(1) Persoana care se angajeaz prin cumul la o alt unitate este obligat s prezinte
angajatorului buletinul de identitate sau un alt act de identitate.
(2) La angajarea prin cumul ntr-o func ie sau profesie care necesit cunotin e speciale,
angajatorul are dreptul s solicite de la persoana respectiv prezentarea diplomei sau a altui
document ce atest studiile ori pregtirea profesional, iar la angajarea la lucrri cu condi ii de
munc grele, vtmtoare i/sau periculoase i a certificatului medical.
[Art.270 modificat prin Legea nr.168 din 09.07.2010, n vigoare 07.09.2010]

Articolul 271. Durata timpului de munc i a timpului de odihn la locul de munc prin
cumul
Durata concret a timpului de munc i a timpului de odihn la locul de munc prin cumul
se stabilete n contractul individual de munc, inndu-se cont de prevederile prezentului cod
(titlul IV) i ale altor acte normative.

Articolul 272. Concediul de odihn anual al salaria ilor care presteaz munc prin cumul
(1) Salaria ii care presteaz munc prin cumul beneficiaz de un concediu de odihn anual,
pltit conform func iei sau specialit ii cumulate, care se acord concomitent cu concediul de
odihn anual de la locul de munc de baz.
(2) Concediul pentru munca prin cumul se acord conform duratei stabilite pentru func ia
sau specialitatea respectiv la unitate, indiferent de durata concediului la locul de munc de baz.
Salariatul beneficiaz de un concediu suplimentar nepltit n cazul n care durata concediului la
locul de munc prin cumul i la locul de munc de baz difer.
(3) Plata indemniza iei de concediu sau a compensa iei pentru concediul nefolosit se
efectueaz pornindu-se de la salariul mediu pentru func ia sau specialitatea cumulat, determinat
n modul stabilit de Guvern.
[Art.272 modificat prin Legea nr.205 din 20.11.2015, n vigoare 18.12.2015]

Articolul 273. Temeiurile suplimentare de ncetare a contractului individual de munc cu


salaria ii care presteaz munc prin cumul
Pe lng temeiurile generale de ncetare a contractului individual de munc, contractul
ncheiat cu salariatul care presteaz munc prin cumul poate nceta i n cazul ncheierii unui
contract individual de munc cu o alt persoan care va exercita profesia, specialitatea sau
func ia respectiv ca profesie, specialitate sau func ie de baz (art.86 alin.(1) lit.s)).

Articolul 274. Indemniza ia de eliberare din serviciu a salariatului angajat prin cumul
La desfacerea contractului individual de munc cu salariatul angajat prin cumul, n legtur
cu lichidarea unit ii, cu reducerea numrului sau a statelor de personal sau n cazul ncheierii
unui contract individual de munc cu o alt persoan care va exercita profesia (func ia)
respectiv ca profesie (func ie) de baz, acestuia i se pltete o indemniza ie de eliberare din
serviciu n mrimea salariului su mediu lunar.
[Art.274 completat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, n vigoare 02.06.2006]

Capitolul VI
MUNCASALARIAILORCUCONTRACTINDIVIDUALDEMUNC
PEUNTERMENDEPN LA2LUNI
Articolul 275. ncheierea contractului individual de munc pe un termen de pn la 2 luni
ncheierea contractului individual de munc pe un termen de pn la 2 luni se efectueaz n
cazurile prevzute la art.55 lit.b) i n modul stabilit de prezentul cod i de alte acte normative.

Articolul 276. Atragerea la munc n zilele de repaus i de srbtoare nelucrtoare


(1) Salaria ii care au ncheiat contract individual de munc pe un termen de pn la 2 luni
pot fi atrai la munc n zilele de repaus i de srbtoare nelucrtoare doar cu acordul lor scris.
(2) Retribuirea muncii prestate n zilele de repaus i de srbtoare nelucrtoare se
efectueaz n modul prevzut la art.158.

Articolul 277. Indemniza ia de concediu


(1) Salaria ilor care au ncheiat contract individual de munc pe un termen de pn la 2
luni, la ncetarea contractului n legtur cu expirarea termenului acestuia, li se pltete o
indemniza ie pentru zilele de concediu nefolosite.
(2) Modul de calculare a indemniza iei de concediu prevzute la alin.(1) se stabilete de
Guvern.

Articolul 278. ncetarea contractului individual de munc


(1) Salariatul care a ncheiat un contract individual de munc pe un termen de pn la 2 luni
are dreptul la desfacerea acestuia nainte de termen, prevenind n scris angajatorul despre aceasta
cu cel pu in 3 zile calendaristice nainte.
(2) Angajatorul este obligat s preavizeze prin ordin (dispozi ie, decizie, hotrre), sub
semntur, salariatul despre ncetarea contractului individual de munc, n legtur cu expirarea
termenului, cu cel pu in 3 zile calendaristice nainte.

Capitolul VII
MUNCASALARIAILORANGAJAILALUCR RISEZONIERE
Articolul 279. Lucrrile sezoniere
(1) Se consider lucrri sezoniere lucrrile care, n virtutea condi iilor climaterice i a altor
condi ii naturale, se efectueaz ntr-o perioad concret a anului calendaristic, ce nu depete 6
luni.
(2) Nomenclatorul lucrrilor sezoniere se aprob de Guvern.

Articolul 280. Condi iile de ncheiere a contractului individual de munc cu salaria ii


angaja i la lucrri sezoniere
(1) Caracterul sezonier al muncii trebuie s fie specificat n contractul individual de munc
(art.55 lit.b)).
(2) La angajarea salaria ilor la lucrri sezoniere, termenul de prob nu poate fi mai mare de
2 sptmni calendaristice.

Articolul 281. Indemniza ia de concediu


(1) Salaria ilor angaja i la lucrri sezoniere, la ncetarea contractului individual de munc
n legtur cu ncheierea sezonului, li se pltete o indemniza ie pentru zilele de concediu
nefolosite.
(2) Modul de calculare a indemniza iei de concediu prevzute la alin.(1) se stabilete de
Guvern.

Articolul 282. ncetarea contractului individual de munc cu salaria ii angaja i la lucrri


sezoniere
(1) Salariatul angajat la lucrri sezoniere este obligat s previn, n scris, angajatorul despre
desfacerea contractului individual de munc nainte de termen cu cel pu in 7 zile calendaristice
nainte.
(2) Angajatorul este obligat s-l preavizeze, sub semntur, pe salariatul angajat la lucrri
sezoniere despre ncetarea contractului individual de munc n legtur cu expirarea termenului
cu cel pu in 7 zile calendaristice nainte.
(3) La desfacerea contractului individual de munc cu salariatul angajat la lucrri sezoniere
n legtur cu lichidarea unit ii, cu reducerea numrului sau a statelor de personal, salariatului i
se pltete o indemniza ie de eliberare din serviciu n mrimea salariului su mediu pe 2
sptmni.

Capitolul VIII
MUNCASALARIAILORCARELUCREAZ LA
ANGAJATORI PERSOANE FIZICE
Articolul 283. Particularit ile contractului individual de munc ncheiat ntre salariat i
angajatorul persoan fizic
(1) La ncheierea contractului individual de munc cu angajatorul persoan fizic,
salariatul se oblig s ndeplineasc o munc neinterzis de legisla ia n vigoare, prevzut de
contract.
(2) Contractul individual de munc, ncheiat n form scris, va include, n mod
obligatoriu, toate clauzele prevzute la art.49.
(3) Angajatorul persoan fizic este obligat:
a) s ntocmeasc, n form scris, contractul individual de munc cu salariatul i s-l
nregistreze la autoritatea administra iei publice locale, care remite o copie a acestuia inspec iei
teritoriale de munc;
b) s achite primele de asigurri sociale de stat i alte pl i obligatorii n modul i mrimile
prevzute de legisla ia n vigoare;
c) s perfecteze documentele necesare nregistrrii, n modul stabilit, n calitate de
contribuabil n sistemul public de asigurri sociale, a salariatului angajat pentru prima dat.
[Art.283 modificat prin Legea nr.139 din 14.06.2013, n vigoare 19.07.2013]
[Art.283 completat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, n vigoare 02.06.2006]

Articolul 284. Termenul contractului individual de munc


La n elegerea pr ilor, contractul individual de munc ntre salariat i angajatorul persoan
fizic poate fi ncheiat att pe o durat nedeterminat, ct i pe una determinat.

Articolul 285. Regimul de munc i de odihn


Regimul de munc, modul de acordare a zilelor de repaus i a concediilor de odihn anuale
se stipuleaz n contractul individual de munc ncheiat ntre salariat i angajatorul persoan
fizic. Totodat, durata timpului de munc nu poate fi mai mare, iar durata concediului de odihn
anual mai mic dect cele stabilite de prezentul cod.
Articolul 286. Modificarea clauzelor contractului individual de munc
Despre modificarea clauzelor contractului individual de munc angajatorul persoan fizic
previne salariatul, n form scris, cu cel pu in 14 zile calendaristice nainte.

Articolul 287. ncetarea contractului individual de munc


(1) Salariatul care a ncheiat un contract individual de munc cu un angajator persoan
fizic este obligat s-l previn pe acesta despre demisia sa cu cel pu in 7 zile calendaristice
nainte.
(2) Angajatorul este obligat s-l preavizeze pe salariat, n forma scris, sub semntur,
despre apropiata eliberare din serviciu (art.82 lit.f) i art.86) cu cel pu in 7 zile calendaristice
nainte.
(3) Termenul concret al preavizului, dat n condi iile alin.(2), cazurile de plat i mrimea
indemniza iilor de eliberare din serviciu, a altor pl i i compensa ii ce se cuvin salariatului la
ncetarea contractului individual de munc snt stabilite de pr i n contract.

Articolul 288. Solu ionarea litigiilor individuale de munc


Litigiile individuale de munc care nu au fost solu ionate de salariat i angajatorul persoan
fizic pe cale amiabil se solu ioneaz de ctre instan a de judecat n condi iile prezentului cod
(titlul XII).

Articolul 289. Documentele ce confirm munca la angajatorul persoan fizic


(1) Ca document ce confirm munca la angajatorul persoan fizic servete contractul
individual de munc ncheiat n forma scris i nregistrat conform art.283 alin.(3).
(2) Angajatorul persoan fizic nu are dreptul s fac nscrieri n carnetele de munc ale
salaria ilor i s perfecteze carnete de munc pentru persoanele care se angajeaz pentru prima
dat. Perfectarea i nscrierile n carnetele de munc ale salaria ilor respectivi se fac de ctre
organul care a nregistrat contractul individual de munc.

Capitolul IX
MUNCA LA DOMICILIU
Articolul 290. Salaria ii cu munca la domiciliu
(1) Salaria i cu munca la domiciliu snt considerate persoanele care au ncheiat un contract
individual de munc privind prestarea muncii la domiciliu cu folosirea materialelor,
instrumentelor i mecanismelor puse la dispozi ie de angajator sau procurate din mijloace
proprii.
(2) n cazul folosirii de ctre salariatul cu munca la domiciliu a instrumentelor i
mecanismelor proprii, acestuia i se pltete o compensa ie pentru uzura lor. Plata acestei
compensa ii, precum i compensarea altor cheltuieli legate de prestarea muncii la domiciliu, se
efectueaz de angajator n modul stabilit de contractul individual de munc.
(3) Modul i termenele de asigurare a salaria ilor cu munca la domiciliu cu materie prim,
materiale i semifabricate, de efectuare a achitrilor pentru produc ia finit, de restituire a
contravalorii materialelor apar innd salaria ilor cu munca la domiciliu, precum i de preluare a
produc iei finite, se stabilesc de contractul individual de munc.
(4) Salaria ii cu munca la domiciliu cad sub inciden a legisla iei muncii, cu particularit ile
stabilite de prezentul cod.
Articolul 291. Condi iile n care se admite munca la domiciliu
Lucrrile puse n sarcina salaria ilor cu munca la domiciliu nu le pot fi contraindicate
conform certificatului medical i trebuie s se execute n condi ii de respectare a normelor de
securitatea i sntatea n munc.

Articolul 292. ncetarea contractului individual de munc ncheiat cu salaria ii cu munca la


domiciliu
ncetarea contractului individual de munc ncheiat cu salaria ii cu munca la domiciliu are
loc n temeiurile generale prevzute de prezentul cod.

Capitolul X
MUNCASALARIAILORDINTRANSPORTURI
Articolul 293. Angajarea la o munc legat nemijlocit de circula ia mijloacelor de
transport
(1) La o munc legat nemijlocit de circula ia mijloacelor de transport pot fi angajate
numai persoanele cu pregtire profesional, stabilit de Guvern, care dispun de un document
corespunztor (certificat, permis de conducere etc.).
(2) Angajarea persoanelor la o munc legat nemijlocit de circula ia mijloacelor de
transport are loc numai n baza certificatului medical eliberat n urma examenului medical
efectuat n modul stabilit de Guvern.
(3) Nomenclatorul profesiilor (func iilor) i lucrrilor legate nemijlocit de circula ia
mijloacelor de transport se aprob de Guvern dup consultarea patronatelor i sindicatelor din
ramura respectiv.

Articolul 294. Regimul de munc i de odihn al salaria ilor a cror munc este legat
nemijlocit de circula ia mijloacelor de transport
Durata, particularit ile regimului de munc i de odihn pentru anumite categorii de
salaria i a cror munc este legat nemijlocit de circula ia mijloacelor de transport snt stabilite
de prezentul cod, de alte acte normative, precum i de acordurile interna ionale la care Republica
Moldova este parte.

Articolul 295. Drepturile i obliga iile salaria ilor a cror munc este legat nemijlocit de
circula ia mijloacelor de transport
Drepturile i obliga iile salaria ilor a cror munc este legat nemijlocit de circula ia
mijloacelor de transport snt reglementate de prezentul cod, de regulamentele (statutele) pentru
diferite tipuri de transport, aprobate n modul stabilit, de alte acte normative n vigoare.

Capitolul XI
MUNCASALARIAILORDINNV MNTIDIN
ORGANIZAIILEDINSFERATIINEIIINOV RII
[Denumirea n redacia Legii nr.294-XV din 28.07.2004, n vigoare 13.08.2004]

Articolul 296. Dreptul de a practica activitate pedagogic (didactic)


(1) n activitatea pedagogic (didactic) se admit persoanele cu un nivel de studii necesar,
stabilit de legisla ia n vigoare, pentru activitatea n institu iile de nv mnt corespunztoare i
n organiza iile din sfera tiin ei i inovrii.
(2) Nu se admit n activitatea pedagogic (didactic) persoanele private de acest drept prin
hotrrea instan ei de judecat sau n baza certificatului medical corespunztor, precum i
persoanele cu antecedente penale pentru anumite infrac iuni. Listele contraindica iilor medicale
i a infrac iunilor care nu permit practicarea activit ii pedagogice (didactice) se stabilesc prin
lege.
[Art.296 completat prin Legea nr.294-XV din 28.07.2004, n vigoare 13.08.2004]

Articolul 297. ncheierea contractului individual de munc cu cadrele tiin ifice i


didactice din institu iile de nv mnt superior
(1) Ocuparea tuturor func iilor tiin ifice i didactice n institu iile de nv mnt superior
se efectueaz n temeiul unui contract individual de munc pe durat determinat, ncheiat
conform rezultatelor concursului. Regulamentul privind modul de ocupare a func iilor
nominalizate se aprob de Guvern.
(2) Func iile de decan al facult ii i de ef de catedr n institu iile de nv mnt superior
snt elective. Procedura de alegere n func iile men ionate este prevzut de statutele institu iilor
de nv mnt respective.

Articolul 298. Durata timpului de munc pentru cadrele didactice


(1) Pentru cadrele didactice ale institu iilor de nv mnt i ale organiza iilor din sfera
tiin ei i inovrii se stabilete o durat redus a timpului de munc, care nu va depi 35 de ore
pe sptmn (art.96 alin.(3)).
(2) Durata concret a timpului de munc pentru cadrele didactice ale institu iilor de
nv mnt i ale organiza iilor din sfera tiin ei i inovrii se stabilete de Guvern, potrivit
func iei i/sau specialit ii, inndu-se cont de specificul muncii prestate.
[Art.298 completat prin Legea nr.294-XV din 28.07.2004, n vigoare 13.08.2004]

Articolul 299. Concediul de odihn anual prelungit


(1) Cadrele didactice ale institu iilor de nv mnt beneficiaz anual, la sfritul anului
colar, de un concediu de odihn pltit cu durata de:
a) 62 de zile calendaristice pentru cadrele didactice din institu iile de nv mnt superior,
din colegii, licee, gimnazii i coli de cultur general de toate tipurile;
b) 42 de zile calendaristice pentru cadrele didactice din institu iile precolare de toate
tipurile;
c) 28 de zile calendaristice pentru cadrele didactice din institu iile extracolare i din
colile sportive pentru copii.
(2) Cadrelor tiin ifice din institu iile de nv mnt de toate nivelurile li se acord un
concediu de odihn anual pltit cu durata de 62 de zile calendaristice.
(3) Cadrele tiin ifice din organiza iile din sfera tiin ei i inovrii, indiferent de tipul de
proprietate i forma juridic de organizare, beneficiaz anual de un concediu de odihn pltit cu
durata de:
a) 42 de zile calendaristice pentru cadrele tiin ifice cu grad tiin ific de doctor habilitat;
b) 36 de zile calendaristice pentru cadrele tiin ifice cu grad tiin ific de doctor;
c) 30 de zile calendaristice pentru cadrele tiin ifice fr grad tiin ific.
(4) Cadrele didactice auxiliare i personalul administrativ din nv mnt i din sfera
tiin ei i inovrii beneficiaz de un concediu de odihn anual pltit cu durata de 28 de zile
calendaristice.
[Art.299 modificat prin Legea nr.294-XV din 28.07.2004, n vigoare 13.08.2004]
Articolul 300. Concediul de lung durat al cadrelor didactice i al cadrelor din
organiza iile din sfera tiin ei i inovrii
(1) Cadrelor didactice din institu iile de nv mnt li se acord, nu mai rar dect o dat la
10 ani de activitate pedagogic, un concediu cu durata de pn la un an, n modul i n condi iile,
inclusiv cele de plat, stabilite de fondatorul i/sau statutul institu iei respective.
(2) Cadrelor tiin ifice din organiza iile din sfera tiin ei i inovrii li se acord, n modul i
n condi iile stabilite de statutul organiza iei respective:
a) un concediu pltit cu durata de pn la 6 luni, nu mai rar dect o dat la 10 ani de
activitate tiin ific, pentru finalizarea unor tratate, studii incluse n programele de cercetare ale
organiza iilor din sfera tiin ei i inovrii, cu aprobarea consiliului tiin ific al organiza iei;
b) un concediu pltit cu durata de pn la un an, o singur dat, pentru redactarea tezei de
doctor habilitat, cu aprobarea consiliului tiin ific al organiza iei.
[Art.300 modificat prin Legea nr.294-XV din 28.07.2004, n vigoare 13.08.2004]

Articolul 301. Temeiuri suplimentare de ncetare a contractului individual de munc


ncheiat cu cadrele didactice i cu cadrele din organiza iile din sfera tiin ei i inovrii
(1) Pe lng temeiurile generale prevzute de prezentul cod, contractul individual de munc
ncheiat cu cadrele didactice poate nceta pe urmtoarele temeiuri suplimentare:
a) nclcare grav, repetat pe parcursul unui an, a statutului institu iei de nv mnt
(art.86 alin.(1) lit.l));
b) aplicare, chiar i o singur dat, a violen ei fizice sau psihice fa de discipoli (art.86
alin.(1) lit.n)).
c) stabilirea pensiei pentru limit de vrst.
(2) Pe lng temeiurile generale prevzute de prezentul cod, contractul individual de munc
ncheiat cu cadrele din organiza iile din sfera tiin ei i inovrii poate nceta n urmtoarele
temeiuri suplimentare:
a) pierderii concursului pentru ocuparea func iilor tiin ifice i de conducere prevzute de
statutul organiza iei respective;
b) neatestrii, n conformitate cu statutul organiza iei respective, a cercettorilor tiin ifici,
lucrtorilor din ntreprinderile, institu iile i organiza iile auxiliare de deservire i de administrare
a activit ii tiin ifice;
[Art.301 completat prin Legea nr.91 din 26.04.2012, n vigoare 08.06.2012]
[Art.301 modificat prin Legea nr.294-XV din 28.07.2004, n vigoare 13.08.2004]

Capitolul XII
MUNCASALARIAILORDINCADRULMISIUNILORDIPLOMATICE
IALOFICIILORCONSULAREALEREPUBLICIIMOLDOVA
Articolul 302. Particularit ile activit ii n cadrul misiunilor diplomatice i al oficiilor
consulare ale Republicii Moldova
(1) Persoanele angajate n func ii diplomatice, administrativ-tehnice sau de serviciu n
cadrul Ministerului Afacerilor Externe i Integrrii Europene snt detaate, prin transfer,
respectiv, n func ii diplomatice sau consulare, administrativ-tehnice sau de serviciu la misiunile
diplomatice sau oficiile consulare ale Republicii Moldova.
(2) Durata maxim a detarii, conform alin.(1), constituie pentru efii misiunilor
diplomatice i ai oficiilor consulare 4 ani, iar pentru ceilal i salaria i detaa i 3 ani.
(3) La expirarea termenului detarii, persoanele indicate la alin.(1) snt transferate n
cadrul Ministerului Afacerilor Externe i Integrrii Europene, cu condi ia existen ei unor func ii
vacante, iar n lipsa acestora snt incluse n rezerva ministerului respectiv.
(4) n cazul n care la misiunile diplomatice i oficiile consulare snt trimise persoane care
nu fac parte din personalul administrativ-tehnic i cel de serviciu al Ministerului Afacerilor
Externe i Integrrii Europene, la expirarea termenului de aflare la misiune, acestea pot fi
angajate de ministerul nominalizat cu condi ia existen ei unor locuri vacante.

Articolul 303. Condi iile de munc ale salaria ilor detaa i la misiunile diplomatice i
oficiile consulare ale Republicii Moldova
Condi iile de munc ale salaria ilor detaa i la misiunile diplomatice i oficiile consulare
ale Republicii Moldova snt stabilite de contractul individual de munc ncheiat conform
prezentului cod i altor acte normative ce reglementeaz serviciul diplomatic.

Articolul 304. Garan iile i compensa iile acordate salaria ilor detaa i la misiunile
diplomatice i oficiile consulare ale Republicii Moldova
Modul i condi iile de plat a compensa iilor n legtur cu detaarea la misiunile
diplomatice i oficiile consulare ale Republicii Moldova, precum i condi iile materiale i de trai
ale salaria ilor detaa i, se stabilesc de Guvern, inndu-se cont de condi iile climaterice i alte
condi ii din ara de reedin .

Articolul 305. ncetarea activit ii n misiunile diplomatice i oficiile consulare ale


Republicii Moldova
(1) Activitatea salaria ilor membri ai personalului diplomatic i consular detaa i la
misiunile diplomatice i oficiile consulare ale Republicii Moldova poate nceta nainte de termen
n urmtoarele cazuri:
a) rechemare, n modul stabilit de Guvern;
b) declarare a salariatului persona non grata; precum i
c) n alte cazuri prevzute de legisla ia n vigoare.
(2) ncetarea activit ii salaria ilor membri ai personalului administrativ-tehnic i de
serviciu n cadrul misiunilor diplomatice i oficiilor consulare ale Republicii Moldova are loc n
temeiurile prevzute de prezentul cod i de alte acte normative.

Capitolul XIII
MUNCASALARIAILORDINASOCIAIILERELIGIOASE
Articolul 306. Pr ile contractului individual de munc ncheiat cu asocia iile religioase
(1) Angajator poate fi asocia ia religioas, nregistrat n modul stabilit de legisla ia n
vigoare, care a ncheiat un contract individual de munc cu salariatul.
(2) Salariat al asocia iei religioase poate fi persoana care a mplinit vrsta de 16 ani, a
ncheiat un contract individual de munc cu asocia ia religioas, presteaz o munc conform unei
anumite profesii, specialit i sau func ii i se supune reglementrilor interioare ale asocia iei
respective.

Articolul 307. Reglementrile interioare ale asocia iei religioase


Drepturile i obliga iile pr ilor contractului individual de munc se stipuleaz n contract,
inndu-se cont de reglementrile interioare ale asocia iei religioase care nu contravin
Constitu iei, prezentului cod i altor acte normative n vigoare.

Articolul 308. Particularit ile ncheierii i modificrii contractului individual de munc cu


asocia ia religioas
(1) Contractul individual de munc dintre salariat i asocia ia religioas poate fi ncheiat pe
durat determinat (art.55 lit.m)).
(2) La ncheierea contractului individual de munc, salariatul se oblig s presteze orice
munc neinterzis de lege i prevzut de contract.
(3) Contractul individual de munc include clauzele negociate ntre salariat i asocia ia
religioas ca angajator, care nu contravin prezentului cod.
(4) Dac apare necesitatea modificrii contractului individual de munc, partea interesat
este obligat s previn despre aceasta cealalt parte, n form scris, cu cel pu in 7 zile
calendaristice nainte de operarea modificrilor.

Articolul 309. Regimul de munc al salaria ilor din asocia iile religioase
Regimul de munc al salaria ilor din asocia iile religioase se stabilete n corela ie cu
regimul ndeplinirii ritualurilor sau a altor activit i prevzute de reglementrile interioare ale
asocia iei religioase i inndu-se cont de durata normal a timpului de munc i a timpului de
odihn prevzut de prezentul cod.

Articolul 310. Temeiurile suplimentare de ncetare a contractului individual de munc


ncheiat cu asocia ia religioas
(1) Pe lng temeiurile generale prevzute de prezentul cod, contractul individual de munc
ncheiat cu salariatul asocia iei religioase poate nceta n temeiurile suplimentare prevzute de
contract (art.82 lit.j)).
(2) Termenul de preavizare a salariatului asocia iei religioase privind eliberarea din
serviciu n temeiurile prevzute de contractul individual de munc, precum i modul i condi iile
acordrii garan iilor i compensa iilor n caz de eliberare din serviciu, se stabilesc n contractul
individual de munc.
(3) Salariatul asocia iei religioase are dreptul la demisie, prevenind despre aceasta
angajatorul, n scris, cu cel pu in 7 zile calendaristice nainte.

Articolul 311. Solu ionarea litigiilor individuale de munc


Litigiile individuale de munc aprute ntre asocia ia religioas i salariat i nesolu ionate
pe cale amiabil se solu ioneaz de ctre instan a de judecat conform prezentului cod (titlul
XII).

Capitolul XIV
MUNCASALARIAILORANGAJAINBAZAUNUICONTRACT
INDIVIDUALDEMUNC PENTRUPERIOADANDEPLINIRII
UNEIANUMITELUCR RI
Articolul 312. Contractul individual de munc pentru perioada ndeplinirii unei anumite
lucrri
(1) ncheind contractul individual de munc pentru perioada ndeplinirii unei anumite
lucrri, salariatul se oblig s efectueze pentru angajator lucrarea stipulat n contract, conform
unei anumite profesii, specialit i, calificri, primind pe parcursul perioadei de efectuare a
lucrrii respective o recompens lunar sub form de salariu.
(2) Contractul individual de munc pentru perioada ndeplinirii unei anumite lucrri se
ncheie n cazul cnd stabilirea unui termen exact pentru finalizarea acesteia nu este posibil.
Pr ile contractului pot conveni asupra unui termen general de executare, precum i asupra
termenelor de executare a unor pr i din lucrare.
(3) n cazul n care timpul necesar efecturii unei anumite lucrri depete perioada de 5
ani, contractul individual de munc se va considera ncheiat pe durat nedeterminat.

Articolul 313. Con inutul contractului individual de munc pentru perioada ndeplinirii
unei anumite lucrri
(1) Con inutul contractului individual de munc pentru perioada ndeplinirii unei anumite
lucrri este determinat de pr i, cu respectarea prevederilor art.49 alin.(1).
(2) Pe lng clauzele prevzute la art.49 alin.(1), contractul va stipula, de asemenea, modul
i locul recep ionrii de ctre angajator a lucrrii finalizate.

Articolul 314. Timpul de munc i timpul de odihn


Timpul de munc i timpul de odihn ale salariatului angajat n baza unui contract
individual de munc pentru perioada ndeplinirii unei anumite lucrri se stabilesc de pr ile
contractului. Totodat, durata timpului de munc al salariatului respectiv nu poate fi mai mare,
iar a timpului de odihn mai mic dect cele stabilite de prezentul cod.

Articolul 315. Recep ionarea lucrrii i ncetarea contractului individual de munc pentru
perioada ndeplinirii unei anumite lucrri
(1) Salariatul este obligat s ntiin eze n scris angajatorul despre finalizarea lucrrii nu
mai trziu dect n ziua imediat urmtoare celei n care lucrarea a fost finalizat.
(2) La primirea ntiin rii, angajatorul este obligat s stabileasc i s comunice
salariatului, prin aviz, data recep ionrii lucrrii.
(3) Lucrarea finalizat este recep ionat de angajator (sau de reprezentantul acestuia) la
locul i n modul stipulate n contract. Faptul recep ionrii lucrrii se fixeaz n actul de
recep ionare ntocmit de angajator i semnat de pr i, o copie de pe acesta nmnndu-se n mod
obligatoriu salariatului.
(4) Lucrarea va fi considerat recep ionat i n situa ia n care angajatorul (sau
reprezentantul acestuia) nu se prezint, fr vreun motiv ntemeiat, la data stabilit pentru
recep ionare.
(5) n cazul n care recep ionarea lucrrii la data stabilit nu este posibil din motive
obiective (caz de for major, concediu medical etc.), angajatorul va stabili un nou termen de
recep ionare, comunicndu-i salariatului n modul prevzut la alin.(2).
(6) Ziua recep ionrii lucrrii se consider ultima zi de munc a salariatului, dac pr ile nu
au ncheiat un nou contract individual de munc conform prezentului cod.

Articolul 316. ncetarea nainte de termen a contractului individual de munc pentru


perioada ndeplinirii unei anumite lucrri
ncetarea nainte de termen a contractului individual de munc pentru perioada ndeplinirii
unei anumite lucrri are loc n cazurile i n modul prevzute de prezentul cod pentru ncetarea
nainte de termen a contractului individual de munc pe durat determinat (art.83).

Capitolul XV
MUNCANTUR CONTINU
Articolul 317. Dispozi ii generale
(1) Munca n tur continu reprezint o form specific de desfurare a procesului de
munc n afara localit ii n care domiciliaz salaria ii, n cadrul creia nu poate fi asigurat
revenirea lor zilnic la locul permanent de trai.
(2) Munca n tur continu se aplic n cazul cnd locul de executare a lucrrilor este situat
la o distan considerabil de sediul angajatorului, n scopul reducerii termenelor de construc ie,
repara ie sau reconstruc ie a obiectelor cu destina ie industrial, social sau de alt natur.
(3) Salaria ii atrai la munca n tur continu locuiesc temporar n orele speciale,
nfiin ate de angajator, reprezentnd un complex de cldiri i edificii menite s asigure salaria ilor
condi ii bune pentru ndeplinirea lucrrilor i pentru odihn ntre schimburi.

Articolul 318. Limitarea muncii n tur continu


(1) Nu se admite atragerea la munca n tur continu a persoanelor n vrst de pn la 18
ani, a femeilor gravide, a femeilor aflate n concediul postnatal, precum i a persoanelor crora
munca n tur continu le este contraindicat conform certificatului medical.
(2) Persoanele cu dizabilit i severe i accentuate, unul dintre prin ii (tutorele, curatorul)
care au copii n vrst de pn la 6 ani sau copii cu dizabilit i, persoanele care mbin concediile
pentru ngrijirea copilului, prevzute la art.126 i 127 alin.(2), cu munca i salaria ii care
ngrijesc de un membru al familiei bolnav, n baza certificatului medical, pot presta munca n
tur continu numai cu acordul lor scris. Totodat, angajatorul este obligat s informeze n scris
salaria ii men iona i despre dreptul lor de a refuza munca n tur continu.
[Art.318 modificat prin Legea nr.201 din 28.07.2016, n vigoare 09.09.2016]
[Art.318 modificat prin Legea nr.168 din 09.07.2010, n vigoare 07.09.2010]

Articolul 319. Durata turei continue


(1) Durata turei continue reprezint perioada care include timpul ndeplinirii lucrrilor i
timpul de odihn ntre schimburi n orelele speciale men ionate la art.317 alin.(3).
(2) Durata unei ture continue nu trebuie s depeasc o lun. n cazuri excep ionale, la
anumite obiective, angajatorul, dup consultarea reprezentan ilor salaria ilor, poate majora durata
turei continue pn la 3 luni.

Articolul 320. Eviden a timpului de munc n tur continu


(1) La munca n tur continu se stabilete, conform art.99, eviden a global a timpului de
munc pe lun, pe trimestru sau pe o perioad mai ndelungat care nu va depi un an.
(2) Perioada de eviden va cuprinde tot timpul de munc, timpul deplasrii de la sediul
angajatorului pn la locul de executare a lucrrilor i napoi, precum i timpul de odihn din
perioada calendaristic respectiv. Durata total a timpului de munc n perioada de eviden nu
poate s depeasc durata normal a timpului de munc stabilit de prezentul cod.
(3) Angajatorul este obligat s in eviden a timpului de munc i a timpului de odihn al
fiecrui salariat care presteaz munca n tur continu, att pentru fiecare lun, ct i pentru
ntreaga perioad de eviden .
Articolul 321. Regimul de munc i de odihn n cadrul turei continue
(1) Timpul de munc i timpul de odihn n perioada de eviden snt reglementate prin
programul muncii n tur continu, care se aprob de angajator dup consultarea reprezentan ilor
salaria ilor i se aduce la cunotin a salaria ilor cu cel pu in o lun nainte de punerea lui n
aplicare.
(2) Programul muncii n tur continu prevede timpul necesar pentru transportarea
salaria ilor la locul de munc i napoi. Timpul deplasrii spre locul de executare a lucrrilor i
napoi nu se include n timpul de munc i poate coincide cu zilele de odihn dintre schimburi.
(3) Orele de munc suplimentar n limitele programului muncii n tur continu se pot
acumula pe parcursul anului calendaristic i se pot constitui n zile complete, cu acordarea
ulterioar a unor zile libere suplimentare, conform ordinului (dispozi iei, deciziei, hotrrii)
angajatorului.
(4) Zilele libere, acordate pentru munca prestat n afara duratei normale a timpului de
munc n perioada de eviden , snt retribuite n mrimea unui salariu de baz zilnic dac
contractul individual sau cel colectiv de munc nu prevede condi ii mai avantajoase.
[Art.321 modificat prin Legea nr.205 din 20.11.2015, n vigoare 18.12.2015]
[Art.321 modificat prin Legea nr.242-XVI din 20.11.2008, n vigoare 31.12.2008]

Articolul 322. Garan ii i compensa ii acordate salaria ilor care presteaz munca n tur
continu
(1) Salaria ilor care presteaz munca n tur continu li se pltete, pentru fiecare zi de
aflare la locul de executare a lucrrilor n perioada turei continue, precum i pentru timpul
deplasrii de la sediul angajatorului pn la locul de executare a lucrrilor i napoi, un supliment
pentru munca n tur continu n cuantumul stabilit de Guvern.
(2) Pentru zilele deplasrii de la sediul angajatorului pn la locul de executare a lucrrilor
i napoi, prevzute de programul muncii n tur continu, precum i pentru zilele de re inere din
cauza condi iilor meteorologice sau din vina transportatorului, salariatului i se pltete un salariu
mediu zilnic.

Capitolul XVI
MUNCAALTORCATEGORIIDESALARIAI
Articolul 323. Munca salaria ilor din unit ile militare, institu iile i organiza iile For elor
Armate ale Republicii Moldova i din autorit ile publice n care legea prevede ndeplinirea
serviciului militar sau special, precum i munca persoanelor care execut serviciul civil
(1) Salaria ilor care au ncheiat un contract individual de munc cu unit ile militare,
institu iile sau organiza iile For elor Armate ori cu cele ale autorit ilor publice n care legea
prevede ndeplinirea serviciului militar sau special, precum i persoanelor care execut serviciul
civil, li se aplic legisla ia muncii, cu particularit ile prevzute de actele normative n vigoare.
(2) n conformitate cu sarcinile unit ilor militare, institu iilor i organiza iilor men ionate
la alin.(1), pentru salaria ii acestora se stabilesc condi ii distincte de salarizare, nlesniri i
avantaje suplimentare.
[Art.323 completat prin Legea nr.65 din 07.04.2011, n vigoare 08.07.2011]

Articolul 324. Munca personalului medico-sanitar


(1) Pentru personalul medico-sanitar se stabilete o durat redus a timpului de munc,
care nu va depi 35 de ore pe sptmn.
(2) Durata concret a timpului de munc pentru personalul medico-sanitar se stabilete de
Guvern potrivit func iei i/sau specialit ii i inndu-se cont de specificul muncii prestate (art.96
alin.(3)).

Articolul 325. Munca sportivilor profesioniti, a salaria ilor mijloacelor de informare n


mas, ai teatrelor, circurilor, organiza iilor cinematografice, teatrale i concertistice, munca altor
persoane care particip la crearea i/sau interpretarea operelor de art
Sportivilor profesioniti, salaria ilor mijloacelor de informare n mas, ai teatrelor,
circurilor, organiza iilor cinematografice, teatrale i concertistice, precum i altor persoane care
particip la crearea i/sau interpretarea operelor de art, li se aplic prevederile prezentului cod,
cu particularit ile prevzute de legisla ia n vigoare.

Articolul 326. Munca n cadrul gospodriilor rneti (de fermier)


(1) ncheierea, modificarea i ncetarea contractului individual de munc cu salariatul
angajat n gospodria rneasc (de fermier) se reglementeaz de prezentul cod, de Legea
privind gospodriile rneti (de fermier) i de alte acte normative.
(2) Gospodria rneasc (de fermier) este obligat s ntocmeasc, n form scris,
contractul individual de munc cu salariatul i s-l nregistreze la autoritatea administra iei
publice locale, care remite o copie a acestuia inspec iei teritoriale de munc. Perfectarea
carnetului de munc al salariatului respectiv i nscrierile n el se fac de ctre secretarul
consiliului local.
(3) Activitatea de munc a membrilor gospodriilor rneti (de fermier) este reglementat
de Legea privind gospodriile rneti (de fermier) i de alte acte normative.
[Art.326 modificat prin Legea nr.139 din 14.06.2013, n vigoare 19.07.2013]
[Art.326 modificat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, n vigoare 02.06.2006]

TITLUL XI
R SPUNDEREAMATERIAL

Capitolul I
DISPOZIIIGENERALE
Articolul 327. Obliga ia uneia dintre pr ile contractului individual de munc de a repara
prejudiciul cauzat celeilalte pr i
(1) Partea contractului individual de munc (angajatorul sau salariatul) care a cauzat, n
legtur cu exercitarea obliga iilor sale de munc, un prejudiciu material i/sau moral celeilalte
pr i repar acest prejudiciu conform prevederilor prezentului cod i altor acte normative.
(2) Contractul individual i/sau cel colectiv de munc pot specifica rspunderea material a
pr ilor. n acest caz, rspunderea material a angajatorului fa de salariat nu poate fi mai mic,
iar a salariatului fa de angajator mai mare dect cea prevzut de prezentul cod i de alte acte
normative.
(3) ncetarea raporturilor de munc dup cauzarea prejudiciului material i/sau a celui
moral nu presupune eliberarea pr ii contractului individual de munc de repararea prejudiciului
prevzut de prezentul cod i de alte acte normative.

Articolul 328. Repararea prejudiciului material de ctre pr ile contractului individual de


munc
(1) Partea contractului individual de munc repar prejudiciul material pe care l-a cauzat
celeilalte pr i n urma ac iunii sau inac iunii sale ilegale i culpabile, dac prezentul cod sau alte
acte normative nu prevd altfel.
(2) Fiecare parte a contractului este obligat s dovedeasc cuantumul prejudiciului
material care i-a fost cauzat.

Capitolul II
REPARAREAPREJUDICIULUIDEC TREANGAJATOR
Articolul 329. Repararea prejudiciului material i a celui moral cauzat salariatului
(1) Angajatorul este obligat s repare integral prejudiciul material i cel moral cauzat
salariatului n legtur cu ndeplinirea de ctre acesta a obliga iilor de munc, n cazul
discriminrii salariatului la locul de munc sau ca rezultat al privrii ilegale de posibilitatea de a
munci, dac prezentul cod sau alte acte normative nu prevd altfel.
(2) Prejudiciul moral se repar n form bneasc sau ntr-o alt form material
determinat de pr i. Litigiile i conflictele aprute n legtur cu repararea prejudiciului moral se
solu ioneaz de instan a de judecat, indiferent de mrimea prejudiciului material ce urmeaz a fi
reparat.
[Art.329 completat prin Legea nr.71 din 14.04.2016, n vigoare 27.05.2016]

Articolul 330. Obliga ia angajatorului de a repara prejudiciul cauzat persoanei ca rezultat


al privrii ilegale de posibilitatea de a munci
(1) Angajatorul este obligat s compenseze persoanei salariul pe care aceasta nu l-a primit,
n toate cazurile privrii ilegale de posibilitatea de a munci. Aceast obliga ie survine, n
particular, n caz de:
a) refuz nentemeiat de angajare;
b) eliberare ilegal din serviciu sau transfer ilegal la o alt munc;
c) sta ionare a unit ii din vina angajatorului, cu excep ia perioadei omajului tehnic
(art.80);
d) re inere a eliberrii carnetului de munc;
e) re inere a pl ii salariului;
f) re inere a tuturor pl ilor sau a unora din ele n caz de eliberare din serviciu;
g) rspndire, prin orice mijloace (de informare n mas, referin e scrise etc.), a
informa iilor calomnioase despre salariat;
h) nendeplinire n termen a hotrrii organului competent de jurisdic ie a muncii care a
solu ionat un litigiu (conflict) avnd ca obiect privarea de posibilitatea de a munci.
(2) n caz de re inere, din vina angajatorului, a salariului (art.142), a indemniza iei de
concediu (art.117), a pl ilor n caz de eliberare (art.143) sau a altor pl i (art.123, 124, 127, 139,
186, 227 lit.j), 228 alin.(8) etc.) cuvenite salariatului, acestuia i se pltesc suplimentar, pentru
fiecare zi de ntrziere, 0,1 la sut din suma nepltit n termen.
[Art.330 modificat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, n vigoare 01.07.2008]
[Art.330 modificat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, n vigoare 02.06.2006]

Articolul 331. Rspunderea material a angajatorului pentru prejudiciul cauzat salariatului


(1) Angajatorul care, n urma ndeplinirii necorespunztoare a obliga iilor sale prevzute de
contractul individual de munc, a cauzat un prejudiciu material salariatului repar acest
prejudiciu integral. Mrimea prejudiciului material se calculeaz conform pre urilor de pia
existente n localitatea respectiv la data reparrii prejudiciului, conform datelor statistice.
(2) Prin acordul pr ilor, prejudiciul material poate fi reparat n natur.

Articolul 332. Modul de examinare a litigiilor privind repararea prejudiciului material i


celui moral cauzate salariatului
(1) Cererea scris a salariatului privind repararea prejudiciului material i celui moral se
prezint angajatorului. Angajatorul este obligat s nregistreze cererea respectiv, s-o examineze
i s emit ordinul (dispozi ia, decizia, hotrrea) corespunztor n termen de 10 zile
calendaristice din ziua nregistrrii acesteia, aducndu-l la cunotin salariatului sub semntur.
(2) Dac salariatul nu este de acord cu ordinul (dispozi ia, decizia, hotrrea) angajatorului
sau dac ordinul (dispozi ia, decizia, hotrrea) nu a fost emis n termenul prevzut la alin.(1),
salariatul este n drept s se adreseze cu o cerere n instan a de judecat pentru solu ionarea
litigiului individual de munc aprut (titlul XII).

Capitolul III
R SPUNDEREAMATERIAL ASALARIATULUI
Articolul 333. Rspunderea material a salariatului pentru prejudiciul cauzat angajatorului
(1) Salariatul este obligat s repare prejudiciul material cauzat angajatorului, dac
prezentul cod sau alte acte normative nu prevd altfel.
(2) La stabilirea rspunderii materiale, n prejudiciul ce urmeaz a fi reparat nu se include
venitul ratat de angajator ca urmare a faptei svrite de salariat.
(3) Dac prejudiciul material a fost cauzat angajatorului printr-o fapt ce ntrunete
semnele componen ei de infrac iune, rspunderea se stabilete potrivit Codului penal.

Articolul 334. Circumstan ele ce exclud rspunderea material a salariatului


(1) Salariatul este absolvit de rspundere material dac prejudiciul a fost cauzat n cazuri
de for major, confirmate n modul stabilit, de extrem necesitate, de legitim aprare, de
executare a unei obliga ii legale sau contractuale, precum i n limitele riscului normal de
produc ie.
(2) Salaria ii nu rspund pentru pierderile inerente procesului de produc ie, care se
ncadreaz n limitele prevzute de normele tehnologice sau de legisla ia n vigoare, pentru
prejudiciile materiale provocate n circumstan e neprevzute care nu puteau fi nlturate, precum
i n alte cazuri similare.

Articolul 335. Dreptul angajatorului de a renun a la repararea de ctre salariat a


prejudiciului material
(1) nnd cont de circumstan ele concrete n care a fost cauzat prejudiciul material,
angajatorul este n drept s renun e, integral sau par ial, la repararea acestuia de ctre salariatul
vinovat.
(2) Divergen ele aprute ntre salariat i angajator la aplicarea alin.(1) se examineaz n
modul prevzut pentru solu ionarea litigiilor individuale de munc (art.354-356).

Articolul 336. Limitele rspunderii materiale a salariatului


Pentru prejudiciul cauzat angajatorului, salariatul poart rspundere material n limitele
salariului mediu lunar dac prezentul cod sau alte acte normative nu prevd altfel.

Articolul 337. Rspunderea material deplin a salariatului


(1) Rspunderea material deplin a salariatului const n obliga ia lui de a repara integral
prejudiciul material cauzat.
(2) Salariatul poate fi tras la rspundere material deplin pentru prejudiciul material
cauzat doar n cazurile prevzute la art.338.
(3) Salaria ii n vrst de pn la 18 ani poart rspundere material deplin doar pentru
cauzarea inten ionat a prejudiciului material, precum i pentru prejudiciul cauzat n stare de
ebrietate alcoolic, narcotic ori toxic, stabilit n modul prevzut la art.76 lit.k), sau n urma
comiterii unei infrac iuni.

Articolul 338. Cazurile de rspundere material deplin a salariatului


(1) Salariatul poart rspundere material n mrimea deplin a prejudiciului material
cauzat din vina lui angajatorului n cazurile cnd:
a) ntre salariat i angajator a fost ncheiat un contract de rspundere material deplin
pentru neasigurarea integrit ii bunurilor i altor valori care i-au fost transmise pentru pstrare
sau n alte scopuri (art.339);
b) salariatul a primit bunurile i alte valori spre decontare n baza unei procuri unice sau n
baza altor documente unice;
c) prejudiciul a fost cauzat n urma ac iunilor sale culpabile inten ionate, stabilite prin
hotrre judectoreasc;
d) prejudiciul a fost cauzat de un salariat aflat n stare de ebrietate alcoolic, narcotic sau
toxic, stabilit n modul prevzut la art.76 lit.k);
e) prejudiciul a fost cauzat prin lips, distrugere sau deteriorare inten ionat a materialelor,
semifabricatelor, produselor (produc iei), inclusiv n timpul fabricrii lor, precum i a
instrumentelor, aparatelor de msurat, tehnicii de calcul, echipamentului de protec ie i a altor
obiecte pe care unitatea le-a eliberat salariatului n folosin ;
f) n conformitate cu legisla ia n vigoare, salariatului i revine rspunderea material
deplin pentru prejudiciul cauzat angajatorului n timpul ndeplinirii obliga iilor de munc;
g) prejudiciul a fost cauzat n afara exerci iului func iunii.
(2) Conductorii unit ilor i adjunc ii lor, efii serviciilor contabile, contabilii-efi, efii de
subdiviziuni i adjunc ii lor poart rspundere material n mrimea prejudiciului cauzat din vina
lor dac acesta este rezultatul:
a) consumului ilicit de valori materiale i mijloace bneti;
b) irosirii (folosirii nejustificate) a investi iilor, creditelor, granturilor, mprumuturilor
acordate unit ii;
c) inerii incorecte a eviden ei contabile sau al pstrrii incorecte a valorilor materiale i a
mijloacelor bneti;
d) altor circumstan e, n cazurile prevzute de legisla ia n vigoare.

Articolul 339. Contractul cu privire la rspunderea material deplin a salariatului


(1) Contractul scris cu privire la rspunderea material deplin poate fi ncheiat de
angajator cu salariatul care a atins vrsta de 18 ani i care de ine o func ie sau execut lucrri
legate nemijlocit de pstrarea, prelucrarea, vnzarea (livrarea), transportarea sau folosirea n
procesul muncii a valorilor ce i-au fost transmise.
(2) Nomenclatorul func iilor i lucrrilor men ionate la alin.(1), precum i contractul-tip cu
privire la rspunderea material individual deplin, se aprob de Guvern.
Articolul 340. Rspunderea material colectiv (de brigad)
(1) n cazul n care salaria ii execut n comun anumite genuri de lucrri legate de
pstrarea, prelucrarea, vnzarea (livrarea), transportarea sau folosirea n procesul muncii a
valorilor ce le-au fost transmise, fiind imposibil delimitarea rspunderii materiale a fiecrui
salariat i ncheierea cu acesta a unui contract cu privire la rspunderea material individual
deplin, poate fi instituit rspunderea material colectiv (de brigad).
(2) Rspunderea material colectiv (de brigad) se instituie de ctre angajator de comun
acord cu reprezentan ii salaria ilor. Contractul scris cu privire la rspunderea material colectiv
(de brigad) se ncheie ntre angajator i to i membrii colectivului (brigzii).
(3) Nomenclatorul lucrrilor la ndeplinirea crora poate fi instituit rspunderea material
colectiv (de brigad), condi iile aplicrii ei, precum i contractul-tip cu privire la rspunderea
material colectiv (de brigad), se aprob de Guvern.
(4) La repararea benevol a prejudiciului material, gradul de vinov ie al fiecrui membru
al colectivului (brigzii) se determin prin acordul dintre to i membrii colectivului (brigzii) i
angajator. La stabilirea prejudiciului material de ctre instan a de judecat, gradul de vinov ie al
fiecrui membru al colectivului (brigzii) se determin de judecat.

Articolul 341. Determinarea mrimii prejudiciului


(1) Mrimea prejudiciului material cauzat angajatorului se determin conform pierderilor
reale, calculate n baza datelor de eviden contabil.
(2) n cazul sustragerii, pierderii, distrugerii sau deteriorrii bunurilor angajatorului
atribuite la mijloacele fixe, mrimea prejudiciului material se calculeaz pornindu-se de la costul
de inventar (pre ul de cost) al valorilor materiale, minus uzura, conform normelor stabilite.
(3) n caz de sustragere, lips, distrugere sau deteriorare inten ionat a valorilor materiale
(cu excep ia celor men ionate la alin.(2), prejudiciul se stabilete pornindu-se de la pre urile din
localitatea respectiv la data cauzrii prejudiciului, conform datelor statistice.

Articolul 342. Obliga ia angajatorului de a stabili mrimea prejudiciului material i


cauzele apari iei lui
(1) Pn la emiterea ordinului (dispozi iei, deciziei, hotrrii) privind repararea
prejudiciului material de ctre salariatul n cauz, angajatorul este obligat s efectueze o anchet
de serviciu pentru stabilirea mrimii prejudiciului material pricinuit i a cauzelor apari iei lui.
(2) Pentru efectuarea anchetei de serviciu, angajatorul este n drept s creeze, prin ordin
(dispozi ie, decizie, hotrre), o comisie cu participarea specialitilor n materie.
(3) Pentru stabilirea cauzei apari iei prejudiciului material este obligatorie solicitarea unei
explica ii n scris de la salariat. Refuzul de a o prezenta se consemneaz ntr-un proces-verbal
semnat de cte un reprezentant al angajatorului i, respectiv, al salaria ilor.
(4) Salariatul are dreptul s ia cunotin de toate materialele acumulate n procesul
anchetei de serviciu.

Articolul 343. Repararea benevol a prejudiciului material de ctre salariat


(1) Salariatul vinovat de cauzare angajatorului a unui prejudiciu material l poate repara
benevol, integral sau par ial.
(2) Se permite repararea prejudiciului material cu achitarea n rate dac salariatul i
angajatorul au ajuns la un acord n acest sens. n acest caz, salariatul prezint angajatorului un
angajament scris privind repararea benevol a prejudiciului, cu indicarea termenelor concrete de
achitare. Dac salariatul care i-a asumat acest angajament a ncetat raporturile de munc cu
angajatorul, datoria neachitat se restituie n modul stabilit de legisla ia n vigoare.
(3) Cu acordul scris al angajatorului, salariatul poate repara prejudiciul material cauzat
substituindu-l printr-un echivalent sau ndreptnd ceea ce a deteriorat.

Articolul 344. Modul de reparare a prejudiciului material


(1) Re inerea de la salariatul vinovat a sumei prejudiciului material care nu depete
salariul mediu lunar se efectueaz prin ordinul (dispozi ia, decizia, hotrrea) angajatorului, care
trebuie s fie emis n termen de cel mult o lun din ziua stabilirii mrimii prejudiciului.
(2) Dac suma prejudiciului material ce urmeaz a fi re inut de la salariat depete
salariul mediu lunar sau dac a fost omis termenul men ionat la alin.(1), re inerea se efectueaz
conform hotrrii (deciziei) instan ei de judecat.
(3) n cazul n care angajatorul nu respect modul stabilit pentru repararea prejudiciului
material, salariatul este n drept s se adreseze n instan a de judecat (titlul XII).
(4) n caz de apari ie a divergen elor privind modul de reparare a prejudiciului material,
pr ile snt n drept s se adreseze n instan a de judecat n termen de un an din ziua constatrii
mrimii prejudiciului (titlul XII).

Articolul 345. Repararea prejudiciului material cauzat unit ii din vina conductorului ei
(1) Prejudiciul material cauzat unit ii din vina conductorului ei se repar n condi iile
prezentului cod i ale altor acte normative n vigoare.
(2) Proprietarul unit ii decide dac conductorul acesteia va repara prejudiciul material
cauzat. Proprietarul unit ii este n drept s re in suma prejudiciului material de la conductorul
unit ii numai n baza hotrrii (deciziei) instan ei de judecat.

Articolul 346. Micorarea mrimii prejudiciului material ce urmeaz a fi reparat de salariat


(1) innd cont de gradul i forma vinov iei, de circumstan ele concrete i situa ia
material a salariatului, instan a de judecat poate s micoreze mrimea prejudiciului ce
urmeaz a fi reparat de acesta.
(2) Instan a de judecat este n drept s aprobe tranzac ia dintre salariat i angajator privind
micorarea mrimii prejudiciului material ce urmeaz a fi reparat.
(3) Micorarea mrimii prejudiciului material ce urmeaz a fi reparat de salariat sau de
conductorul unit ii nu se admite dac acesta a fost cauzat inten ionat, fapt confirmat n modul
stabilit.

Articolul 347. Limitarea cuantumului re inerilor din salariu la repararea prejudiciului


material
Re inerile din salariu la repararea prejudiciului material cauzat de salariat se efectueaz cu
respectarea prevederilor art.149 i ale altor acte normative.
[Art.347 modificat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, n vigoare 01.07.2008]

TITLUL XII
JURISDICIAMUNCII

Capitolul I
DISPOZIIIGENERALE
Articolul 348. Obiectul jurisdic iei muncii
Jurisdic ia muncii are drept obiect solu ionarea litigiilor individuale de munc i
conflictelor colective de munc privind purtarea negocierilor colective, ncheierea, executarea,
modificarea, suspendarea sau ncetarea contractelor colective i individuale de munc, a
conven iilor colective prevzute de prezentul cod, precum i solu ionarea conflictelor colective
privind interesele economice, sociale, profesionale i culturale ale salaria ilor, aprute la diferite
niveluri ntre partenerii sociali.

Articolul 349. Pr ile litigiilor individuale de munc i pr ile conflictelor colective de


munc
Pot fi pr i ale litigiilor individuale de munc i ale conflictelor colective de munc:
a) salaria ii, precum i orice alte persoane titulare ale unor drepturi i/sau obliga ii, n
temeiul prezentului cod;
b) angajatorii persoane fizice i juridice;
c) sindicatele i al i reprezentan i ai salaria ilor;
d) patronatele;
e) autorit ile publice centrale i locale, dup caz.
[Art.349 modificat prin Legea nr.152 din 01.07.2016, n vigoare 01.08.2016]

Articolul 350. Principiile jurisdic iei muncii


Principiile jurisdic iei muncii snt:
a) concilierea intereselor divergente ale pr ilor, ce decurg din raporturile prevzute la
art.348;
b) dreptul salaria ilor de a fi apra i de reprezentan ii lor;
b1) dreptul angajatorilor de a fi apra i de patronate;
c) scutirea salaria ilor i a reprezentan ilor acestora de cheltuielile judiciare;
d) operativitatea n examinarea litigiilor individuale de munc i a conflictelor colective de
munc.
[Art.350 completat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, n vigoare 01.07.2008]

Articolul 351. Organele de jurisdic ie a muncii


Organe de jurisdic ie a muncii snt:
a) comisiile de conciliere (organe extrajudiciare);
b) instan ele de judecat.

Articolul 352. Examinarea litigiilor individuale de munc i a conflictelor colective de


munc
(1) Cererea de solu ionare a litigiului individual de munc sau a conflictului colectiv de
munc (revendicrile n cazul procedurii de conciliere) se depune la organul competent de
jurisdic ie a muncii de partea interesat (art.349) i se nregistreaz de acesta n modul stabilit.
(2) n procesul examinrii cererii, pr ile snt n drept s-i explice pozi ia i s prezinte
organului de jurisdic ie a muncii toate probele i justificrile pe care le consider necesare.
(3) Organul de jurisdic ie a muncii apreciaz probele prezentate de ctre pr i i ia decizii
conform legisla iei n vigoare.

Articolul 353. Scutirea salaria ilor i a reprezentan ilor acestora de plata cheltuielilor
judiciare
Salaria ii sau reprezentan ii acestora care se adreseaz n instan ele de judecat cu cereri de
solu ionare a litigiilor i conflictelor ce decurg din raporturile prevzute la art.348 (inclusiv
pentru a ataca hotrrile i deciziile judectoreti privind litigiile i conflictele vizate) snt scuti i
de plata cheltuielilor judiciare (a taxei de stat i a cheltuielilor legate de judecarea pricinii).

Capitolul II
JURISDICIAINDIVIDUAL
Articolul 354. Litigiile individuale de munc
Se consider litigii individuale de munc divergen ele dintre salariat i angajator privind:
a) ncheierea contractului individual de munc;
b) executarea, modificarea i suspendarea contractului individual de munc;
c) ncetarea i nulitatea, par ial sau total, a contractului individual de munc;
d) plata despgubirilor n cazul nendeplinirii sau ndeplinirii necorespunztoare a
obliga iilor de ctre una din pr ile contractului individual de munc;
e) rezultatele concursului;
f) anularea ordinului (dispozi iei, deciziei, hotrrii) de angajare n serviciu, emis conform
art.65 alin.(1);
g) neeliberarea n termen a carnetului de munc, nscrierile incorecte efectuate n acesta;
h) alte probleme ce decurg din raporturile individuale de munc.
[Art.354 modificat prin Legea nr.168 din 09.07.2010, n vigoare 07.09.2010]
[Art.354 modificat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, n vigoare 02.06.2006]

Articolul 355. Examinarea cererii privind solu ionarea litigiului individual de munc
(1) Cererea privind solu ionarea litigiului individual de munc se depune n instan a de
judecat:
a) n termen de 3 luni de la data cnd salariatul a aflat sau trebuia s afle despre nclcarea
dreptului su;
b) n termen de 3 ani de la data apari iei dreptului respectiv al salariatului, n situa ia n
care obiectul litigiului const n plata unor drepturi salariale sau de alt natur, ce i se cuvin
salariatului.
(2) Cererile depuse cu omiterea, din motive ntemeiate, a termenelor prevzute la alin.(1)
pot fi repuse n termen de instan a de judecat.
(3) Instan a de judecat va convoca pr ile litigiului n timp de 10 zile lucrtoare de la data
nregistrrii cererii.
(4) Instan a de judecat va examina cererea de solu ionare a litigiului individual de munc
n termen de cel mult 30 de zile lucrtoare de la data nregistrrii acesteia i va emite o hotrre
cu drept de atac conform Codului de procedur civil.
(5) Instan a de judecat va remite hotrrea sa pr ilor n termen de 3 zile lucrtoare de la
data emiterii.
[Art.355 modificat prin Legea nr.168 din 09.07.2010, n vigoare 07.09.2010]
[Art.355 completat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, n vigoare 01.07.2008]
[Art.355 modificat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, n vigoare 02.06.2006]

Articolul 356. Executarea hotrrilor privind solu ionarea litigiilor individuale de munc
(1) Angajatorul este obligat s execute imediat, conform Codului de procedur civil,
hotrrea (decizia) instan ei de judecat despre restabilirea drepturilor salariatului ce decurg din
raporturile de munc i din alte raporturi legate nemijlocit de acestea.
(2) Neexecutarea actelor judectoreti indicate la alin.(1) atrage efectele prevzute de
Codul de executare.
[Art.356 n redacia Legii nr.8-XVI din 09.02.2006, n vigoare 02.06.2006]

Capitolul III
SOLUIONAREACONFLICTELORCOLECTIVEDEMUNC
Articolul 357. No iuni generale
(1) Prin conflicte colective de munc se n eleg divergen ele nesolu ionate dintre salaria i
(reprezentan ii lor) i angajatori (reprezentan ii lor) privind stabilirea i modificarea condi iilor
de munc (inclusiv a salariului), privind purtarea negocierilor colective, ncheierea, modificarea
i executarea contractelor colective de munc i a conven iilor colective, privind refuzul
angajatorului de a lua n considerare pozi ia reprezentan ilor salaria ilor n procesul adoptrii, n
cadrul unit ii, a actelor juridice ce con in norme ale dreptului muncii, precum i divergen ele
referitoare la interesele economice, sociale, profesionale i culturale ale salaria ilor, aprute la
diferite niveluri ntre partenerii sociali.
(2) Momentul declanrii conflictului colectiv de munc reprezint data la care a fost
comunicat hotrrea angajatorului (reprezentan ilor si la diferite niveluri) sau, dup caz, a
autorit ii publice respective privind refuzul, total sau par ial, de a ndeplini revendicrile
salaria ilor (reprezentan ilor lor) ori data la care angajatorul (reprezentan ii si) sau autoritatea
public respectiv urma s rspund la aceste revendicri, ori data ntocmirii procesului-verbal
privind divergen ele n cadrul negocierilor colective.
(3) Prin procedur de conciliere se n elege examinarea conflictului colectiv de munc, n
scopul solu ionrii lui, n cadrul unei comisii de conciliere.

Articolul 358. naintarea revendicrilor


(1) n toate cazurile n care ntr-o unitate exist premisele declanrii unui conflict colectiv
de munc, reprezentan ii salaria ilor au dreptul s nainteze angajatorului revendicrile lor
privind stabilirea unor noi condi ii de munc sau modificarea celor existente, purtarea
negocierilor colective, ncheierea, modificarea i executarea contractului colectiv de munc.
(2) Revendicrile salaria ilor snt naintate angajatorului (reprezentan ilor acestuia) n
form scris. Acestea trebuie s fie motivate i s con in referiri concrete la normele nclcate
ale legisla iei n vigoare.
(3) Angajatorul este obligat s primeasc revendicrile naintate i s le nregistreze n
modul stabilit.
(4) Copiile revendicrilor pot fi remise, dup caz, organelor ierarhic superioare ale unit ii,
patronatelor, sindicatelor de ramur, autorit ilor publice centrale i locale.
(5) Angajatorul este obligat s rspund n scris reprezentan ilor salaria ilor n termen de 5
zile lucrtoare de la data nregistrrii revendicrilor.

Articolul 359. Procedura de conciliere


(1) Procedura de conciliere se desfoar ntre pr ile conflictului, n cadrul unei comisii de
conciliere.
(2) Comisia de conciliere se constituie dintr-un numr egal de reprezentan i ai pr ilor
conflictului, la ini iativa uneia din ele.
(3) Comisia de conciliere se constituie ad hoc, ori de cte ori apare un conflict colectiv de
munc.
(4) Drept temei pentru constituirea comisiei de conciliere servesc ordinul (dispozi ia,
decizia, hotrrea) angajatorului (reprezentan ilor acestuia) i hotrrea (decizia) respectiv a
reprezentan ilor salaria ilor.
(5) Preedintele comisiei de conciliere este ales cu majoritatea voturilor membrilor
comisiei.
(6) Angajatorul este obligat s creeze condi ii normale de lucru comisiei de conciliere.
(7) Dezbaterile comisiei de conciliere snt consemnate ntr-un proces-verbal ntocmit n 2
sau mai multe exemplare, dup caz, n care se vor indica msurile generale sau par iale de
solu ionare a conflictului, asupra crora au convenit pr ile.
(8) n cazul n care membrii comisiei de conciliere au ajuns la o n elegere asupra
revendicrilor naintate de reprezentan ii salaria ilor, comisia va adopta, n termen de 5 zile
lucrtoare, o decizie obligatorie pentru pr ile conflictului, pe care o va remite acestora n termen
de 24 de ore din momentul adoptrii.
(9) Dac membrii comisiei de conciliere nu au ajuns la o n elegere, preedintele comisiei
va informa n scris despre acest lucru pr ile conflictului n termen de 24 de ore.
[Art.359 modificat prin Legea nr.168 din 09.07.2010, n vigoare 07.09.2010]
[Art.359 completat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, n vigoare 02.06.2006]

Articolul 360. Solu ionarea conflictelor colective de munc n instan a de judecat


(1) n situa ia n care pr ile conflictului nu au ajuns la o n elegere sau nu snt de acord cu
decizia comisiei de conciliere, fiecare din ele este n drept s depun, n termen de 10 zile
lucrtoare de la data adoptrii deciziei sau primirii informa iei respective (art.359 alin.(8) i (9)),
o cerere de solu ionare a conflictului n instan a de judecat.
(2) Instan a de judecat va convoca pr ile conflictului n timp de 10 zile lucrtoare de la
data nregistrrii cererii.
(3) Instan a de judecat va examina cererea de solu ionare a conflictului colectiv de munc
n termen de cel mult 30 de zile lucrtoare de la data nregistrrii acesteia i va emite o hotrre
cu drept de atac conform Codului de procedur civil.
(4) Instan a de judecat va remite hotrrea sa pr ilor n termen de 3 zile lucrtoare de la
data emiterii.
[Art.360 completat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, n vigoare 01.07.2008]
[Art.360 modificat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, n vigoare 02.06.2006]

Articolul 361. Constatarea nulit ii contractului colectiv de munc sau a conven iei
colective i a legalit ii grevei
(1) Cererile privind solu ionarea conflictelor colective de munc referitoare la constatarea
nulit ii contractului colectiv de munc, a conven iei colective sau a unor clauze ale acestora pot
fi depuse de pr i la instan ele de judecat ncepnd cu data semnrii contractului colectiv de
munc sau a conven iei colective.
(2) Cererile privind solu ionarea conflictelor colective de munc referitoare la constatarea
legalit ii grevei pot fi depuse de pr i la instan ele de judecat ncepnd cu data declarrii grevei
conform art.362.
(3) Cererile indicate la alin.(1) i (2) se examineaz conform art.360.

Capitolul IV
GREVA
Articolul 362. Declararea grevei
(1) Greva reprezint refuzul benevol al salaria ilor de a-i ndeplini, total sau par ial,
obliga iile de munc, n scopul solu ionrii conflictului colectiv de munc declanat n
conformitate cu legisla ia n vigoare.
(2) Greva poate fi declarat n conformitate cu prezentul cod doar n scopul aprrii
intereselor profesionale cu caracter economic i social ale salaria ilor i nu poate urmri scopuri
politice.
(3) Greva poate fi declarat dac n prealabil au fost epuizate toate cile de solu ionare a
conflictului colectiv de munc n cadrul procedurii de conciliere prevzute de prezentul cod.
(4) Hotrrea privind declararea grevei se ia de ctre reprezentan ii salaria ilor i se aduce
la cunotin a angajatorului cu 48 de ore nainte de declanare.
(5) Copiile hotrrii privind declararea grevei pot fi remise, dup caz, i organelor ierarhic
superioare ale unit ii, patronatelor, sindicatelor, autorit ilor publice centrale i locale.

Articolul 363. Organizarea grevei la nivel de unitate


(1) nainte de declanarea grevei n unitate, respectarea procedurii de conciliere (art.359)
este obligatorie.
(2) Reprezentan ii salaria ilor exprim interesele salaria ilor afla i n grev n rela iile cu
angajatorul, patronatele, autorit ile publice centrale i locale, precum i n instan ele de judecat,
n cazul procedurilor civile i penale.
(3) Salaria ii afla i n grev, n comun cu angajatorul, au obliga ia, pe durata grevei, s
protejeze bunurile unit ii i s asigure func ionarea continu a utilajelor i instala iilor a cror
oprire ar putea pune n pericol via a i sntatea oamenilor sau ar putea cauza prejudicii
irecuperabile unit ii.
(4) Participarea la grev este liber. Nimeni nu poate fi constrns s participe la grev.
(5) Dac condi iile tehnologice, de securitate i igien a muncii o permit, salaria ii care nu
particip la grev i pot continua activitatea la locul lor de munc.
(6) Pe durata grevei angajatorul nu poate fi mpiedicat s-i desfoare activitatea de ctre
salaria ii afla i n grev.
(7) Angajatorul nu poate angaja persoane care s-i nlocuiasc pe salaria ii afla i n grev.
(8) Participarea la grev sau organizarea ei cu respectarea prevederilor prezentului cod nu
constituie o nclcare a obliga iilor de munc i nu poate avea consecin e negative pentru
salaria ii afla i n grev.
(9) Pe durata grevei salaria ii i men in toate drepturile ce decurg din contractul individual
i cel colectiv de munc, din conven iile colective, precum i din prezentul cod, cu excep ia
drepturilor salariale.
(10) Retribuirea muncii salaria ilor care nu particip la grev i sta ioneaz pe motivul
desfurrii acesteia se va efectua conform prevederilor art.80.

Articolul 364. Organizarea grevei la nivel teritorial


(1) Dreptul de declarare i organizare a grevei la nivel teritorial apar ine organului sindical
teritorial.
(2) Revendicrile participan ilor la grev se examineaz de comisiile teritoriale pentru
consultri i negocieri colective, la cererea partenerului social interesat.
(3) Greva se va declara i se va desfura n conformitate cu prezentul cod i cu conven ia
colectiv ncheiat la nivel teritorial.
Articolul 365. Organizarea grevei la nivel de ramur
(1) Dreptul de declarare i organizare a grevei la nivel de ramur apar ine organului
sindical ramural.
(2) Revendicrile participan ilor la grev se examineaz de comisia ramural pentru
consultri i negocieri colective, la cererea partenerului social interesat.
(3) Greva se va declara i se va desfura n conformitate cu prezentul cod i cu conven ia
colectiv ncheiat la nivel de ramur.

Articolul 366. Organizarea grevei la nivel na ional


(1) Dreptul de declarare i organizare a grevei la nivel na ional apar ine organului sindical
na ional-interramural respectiv.
(2) Revendicrile participan ilor la grev se examineaz de ctre Comisia na ional pentru
consultri i negocieri colective, la cererea partenerului social interesat.
(3) Greva se va declara i se va desfura n conformitate cu prezentul cod i cu conven ia
colectiv ncheiat la nivel na ional.

Articolul 367. Locul desfurrii grevei


(1) Greva se desfoar, de regul, la locul de munc permanent al salaria ilor.
(2) n cazul nesatisfacerii revendicrilor salaria ilor timp de 15 zile calendaristice, greva
poate fi desfurat i n afara unit ii.
(3) Autorit ile administra iei publice, cu acordul reprezentan ilor salaria ilor, vor stabili
locurile publice sau, dup caz, ncperile n care urmeaz a se desfura greva.
(4) Desfurarea grevei n afara unit ii i n locurile publice se va efectua n conformitate
cu prevederile actelor legislative ce reglementeaz organizarea i desfurarea ntrunirilor.

Articolul 368. Suspendarea grevei


(1) Angajatorul poate solicita suspendarea grevei, pe un termen de cel mult 30 de zile
calendaristice, n cazul n care aceasta ar putea pune n pericol via a i sntatea oamenilor sau
atunci cnd consider c greva a fost declarat ori se desfoar cu nclcarea legisla iei n
vigoare.
(2) Cererea de suspendare a grevei se nainteaz n instan a de judecat.
(3) Instan a de judecat stabilete termenul pentru examinarea cererii, care nu poate fi mai
mare de 3 zile lucrtoare, i dispune citarea pr ilor.
(4) Instan a de judecat solu ioneaz cererea n termen de 2 zile lucrtoare i pronun o
hotrre prin care, dup caz:
a) respinge cererea angajatorului;
b) admite cererea angajatorului i dispune suspendarea grevei.
(5) Instan a de judecat va remite hotrrea sa pr ilor n termen de 48 de ore din momentul
pronun rii.
(6) Hotrrea instan ei de judecat poate fi atacat conform Codului de procedur civil.

Articolul 369. Limitarea participrii la grev


(1) Greva este interzis n perioada calamit ilor naturale, a izbucnirii epidemiilor,
pandemiilor, precum i n perioada strii de urgen , de asediu sau de rzboi.
(2) Nu pot participa la grev:
a) personalul medico-sanitar din spitale i serviciile de asisten medical urgent;
b) salaria ii din sistemele de alimentare cu energie i ap;
c) salaria ii din sistemul de telecomunica ii;
d) salaria ii serviciilor de dirijare a traficului aerian;
e) persoanele cu func ie de rspundere din autorit ile publice centrale;
f) colaboratorii organelor ce asigur ordinea public, ordinea de drept i securitatea
statului, judectorii instan elor judectoreti, salaria ii din unit ile militare, organiza iile sau
institu iile For elor Armate;
g) salaria ii din unit ile cu flux continuu;
h) salaria ii din unit ile care fabric produc ie pentru necesit ile de aprare a rii.
(3) Nomenclatorul unit ilor, sectoarelor i serviciilor, salaria ii crora nu pot participa la
grev conform alin.(2), se aprob de Guvern dup consultarea patronatelor i sindicatelor.
(4) n cazul n care greva este interzis conform alin.(1) i (2), conflictele colective de
munc se solu ioneaz de organele de jurisdic ie a muncii, conform prezentului cod.
[Art.369 modificat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, n vigoare 01.07.2008]

Articolul 370. Rspunderea pentru organizarea grevei ilegale


(1) Pentru declararea i organizarea grevei ilegale, persoanele vinovate poart rspundere
disciplinar, material, administrativ i penal n conformitate cu legisla ia n vigoare.
(2) Instan a de judecat care a constatat ilegalitatea grevei va obliga persoanele vinovate s
repare prejudiciul material i cel moral cauzate, conform prezentului cod i altor acte normative
n vigoare.

TITLUL XIII
SUPRAVEGHEREAICONTROLULASUPRA
RESPECT RIILEGISLAIEIMUNCII

Capitolul I
ORGANELEDESUPRAVEGHEREICONTROL
Articolul 371. Organele de supraveghere i control asupra respectrii legisla iei muncii i a
altor acte normative ce con in norme ale dreptului muncii
Supravegherea i controlul asupra respectrii actelor legislative i a altor acte normative ce
con in norme ale dreptului muncii, a contractelor colective de munc i conven iilor colective la
toate unit ile snt exercitate de:
a) Inspectoratul de Stat al Muncii;
b) Serviciul Sanitaro-Epidemiologic de Stat;
c) Ministerul Economiei;
d) Serviciul Protec iei Civile i Situa iilor Excep ionale;
e) alte organe abilitate cu func ii de supraveghere i control n conformitate cu legea;
f) sindicate.
[Art.371 modificat prin Legea nr.109 din 04.06.2010, n vigoare 30.07.2010]
[Art.371 modificat prin Legea nr.280-XVI din 14.12.2007, n vigoare 30.05.2008]

Capitolul II
SUPRAVEGHEREAICONTROLULDESTAT
Articolul 372. Inspectoratul de Stat al Muncii
(1) Inspectoratul de Stat al Muncii este autoritate administrativ, subordonat Ministerului
Muncii, Protec iei Sociale i Familiei, care exercit controlul de stat asupra respectrii actelor
legislative i a altor acte normative ce con in norme ale dreptului muncii, a conven iilor colective
i a contractelor colective de munc la toate unit ile, de ctre angajatori persoane fizice, precum
i n autorit ile publice centrale i locale.
(11) Modul, condi iile i procedura efecturii la unit i a controlului prevzut la alin.(1) se
stabilesc expres n lege.
(2) Ministerul Aprrii, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informa ii i Securitate,
Serviciul de Protec ie i Paz de Stat, Departamentul institu iilor penitenciare al Ministerului
Justi iei, Centrul Na ional Anticorup ie organizeaz activit i de inspec ie a muncii prin serviciile
lor de specialitate, care au competen numai pentru structurile din subordine.
(3) Regulamentul de organizare i func ionare a Inspectoratului de Stat al Muncii este
aprobat de Guvern.
[Art.372 modificat prin Legea nr.139 din 14.06.2013, n vigoare 19.07.2013]
[Art.372 modificat prin Legea nr.304 din 26.12.2012, n vigoare 05.03.2013]
[Art.372 modificat prin Legea nr.120 din 25.05.2012, n vigoare 01.10.2012]
[Art.372 modificat prin Legea nr.109 din 04.06.2010, n vigoare 30.07.2010]
[Art.372 completat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, n vigoare 01.07.2008]
[Art.372 completat prin Legea nr.280-XVI din 14.12.2007, n vigoare 30.05.2008]

Articolul 373. Func iile de baz ale Inspectoratului de Stat al Muncii


[Art.373 abrogat prin Legea nr.205 din 20.11.2015, n vigoare 18.12.2015]
[Art.373 modificat prin Legea nr.139 din 14.06.2013, n vigoare 19.07.2013]

Articolul 374. Atribu iile Inspectoratului de Stat al Muncii


[Art.374 abrogat prin Legea nr.205 din 20.11.2015, n vigoare 18.12.2015]
[Art.374 modificat prin Legea nr.139 din 14.06.2013, n vigoare 19.07.2013]
[Art.374 modificat prin Legea nr.131-XVIII din 23.12.2009, n vigoare 12.02.2010]
[Art.374 modificat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, n vigoare 01.07.2008]
[Art.374 modificat prin Legea nr.280-XVI din 14.12.2007, n vigoare 30.05.2008]
[Art.374 modificat prin Legea nr.8-XVI din 09.02.2006, n vigoare 02.06.2006]

Articolul 375. Colaborarea cu alte organe, institu ii i organiza ii


[Art.375 abrogat prin Legea nr.205 din 20.11.2015, n vigoare 18.12.2015]
[Art.375 modificat prin Legea nr.139 din 14.06.2013, n vigoare 19.07.2013]

Articolul 376. Drepturile de baz ale inspectorilor de munc


[Art.376 abrogat prin Legea nr.205 din 20.11.2015, n vigoare 18.12.2015]
[Art.376 modificat prin Legea nr.139 din 14.06.2013, n vigoare 19.07.2013]
[Art.376 modificat prin Legea nr.280-XVI din 14.12.2007, n vigoare 30.05.2008]

Articolul 377. Obliga iile i rspunderea inspectorilor de munc


[Art.377 abrogat prin Legea nr.205 din 20.11.2015, n vigoare 18.12.2015]

Articolul 378. Independen a inspectorilor de munc


[Art.378 abrogat prin Legea nr.205 din 20.11.2015, n vigoare 18.12.2015]

Articolul 379. Obliga iile angajatorului fa de inspectorii de munc


[Art.379 abrogat prin Legea nr.205 din 20.11.2015, n vigoare 18.12.2015]

Articolul 380. Contestarea msurilor luate de inspectorii de munc


[Art.380 abrogat prin Legea nr.205 din 20.11.2015, n vigoare 18.12.2015]
[Art.380 modificat prin Legea nr.139 din 14.06.2013, n vigoare 19.07.2013]

Articolul 381. Rspunderea pentru nclcarea legisla iei muncii i a altor acte normative ce
con in norme ale dreptului muncii
[Art.381 abrogat prin Legea nr.205 din 20.11.2015, n vigoare 18.12.2015]
[Art.381 modificat prin Legea nr.280-XVI din 14.12.2007, n vigoare 30.05.2008]

Articolul 382. Rspunderea pentru mpiedicarea activit ii inspectorilor de munc


[Art.382 abrogat prin Legea nr.205 din 20.11.2015, n vigoare 18.12.2015]

Articolul 383. Supravegherea energetic de stat


Supravegherea de stat asupra nfptuirii msurilor care asigur func ionarea n condi ii de
siguran a instala iilor electrice i de termoficare este exercitat de organul supravegherii
energetice de stat n limitele, conform cerin elor i procedurii stabilite n lege.
[Art.383 modificat prin Legea nr.280-XVI din 14.12.2007, n vigoare 30.05.2008]

Articolul 384. Supravegherea sanitaro-epidemiologic de stat


Supravegherea de stat asupra respectrii normelor sanitaro-igienice i sanitaro-
antiepidemice n toate unit ile se nfptuiete de ctre Serviciul Sanitaro-Epidemiologic de Stat
n limitele, conform cerin elor i procedurii stabilite n lege.
[Art.384 modificat prin Legea nr.280-XVI din 14.12.2007, n vigoare 30.05.2008]

Articolul 385. Supravegherea i controlul de stat asupra activit ilor nucleare i


radiologice
Supravegherea i controlul de stat n domeniul activit ilor nucleare i radiologice snt
exercitate de ctre Agen ia Na ional de Reglementare a Activit ilor Nucleare i Radiologice.
[Art.385 modificat prin Legea nr.107-XVI din 16.05.2008, n vigoare 20.06.2008]
[Art.385 n redacia Legii nr.115-XVI din 22.05.2008, n vigoare 17.06.2008]
[Art.385 modificat prin Legea nr.280-XVI din 14.12.2007, n vigoare 30.05.2008]

Capitolul III
DREPTURILE ORGANELOR SINDICALE LA EFECTUAREA
CONTROLULUIASUPRARESPECT RIILEGISLAIEI
MUNCIIIGARANIILEACTIVIT IILOR
Articolul 386. Drepturile organelor sindicale la efectuarea controlului asupra respectrii
legisla iei muncii
(1) Organele sindicale au dreptul s efectueze controlul asupra respectrii de ctre
angajatori i reprezentan ii lor a legisla iei muncii i a altor acte normative ce con in norme ale
dreptului muncii la toate unit ile, indiferent de subordonarea departamental sau apartenen a
ramural.
(2) n scopul efecturii controlului asupra respectrii legisla iei muncii i a altor acte
normative ce con in norme ale dreptului muncii, sindicatele sau, dup caz, reprezentan ii acestora
snt n drept:
a) s constituie inspectorate proprii ale muncii, s numeasc mputernici i pentru
securitatea i sntatea n munc, care activeaz n baza regulamentelor respective, aprobate de
organele sindicale na ional-ramurale sau na ional-interramurale;
b) s controleze respectarea actelor legislative i a altor acte normative privind timpul de
munc i cel de odihn, privind salarizarea, securitatea i sntatea n munc i alte condi ii de
munc, precum i executarea contractelor colective de munc i a conven iilor colective;
c) s viziteze i s inspecteze nestingherit unit ile i subdiviziunile acestora unde
activeaz membrii de sindicat, pentru a determina corespunderea condi iilor de munc normelor
de securitatea i sntatea n munc, i s prezinte angajatorului propuneri executorii, cu
indicarea cilor posibile de eliminare a neajunsurilor depistate;
d) s efectueze, n mod independent, expertiza condi iilor de munc i a asigurrii
securit ii la locurile de munc;
e) s solicite i s primeasc de la angajatori informa iile i actele juridice la nivel de
unitate necesare controlului;
f) s participe, n componen a comisiilor, la cercetarea accidentelor de munc i a cazurilor
de contractare a bolilor profesionale i s primeasc de la angajatori informa iile privind starea
securit ii i snt ii n munc, inclusiv accidentele de munc produse i bolile profesionale
atestate;
g) s apere drepturile i interesele membrilor de sindicat n problemele ce in de securitatea
i sntatea n munc, de acordarea nlesnirilor, compensa iilor i altor garan ii sociale n
legtur cu influen a factorilor de produc ie i ecologici nocivi asupra salaria ilor;
h) s participe n calitate de exper i independen i n componen a comisiilor pentru primirea
n exploatare a obiectivelor de produc ie i a utilajului;
i) s conteste, n modul stabilit, actele normative care lezeaz drepturile de munc,
profesionale, economice i sociale ale salaria ilor, prevzute de legisla ia n vigoare.
(3) La efectuarea controlului asupra respectrii legisla iei muncii i altor acte normative ce
con in norme ale dreptului muncii, sindicatele i pot realiza i alte drepturi prevzute de
legisla ia n vigoare.
(4) La depistarea n unit i a nerespectrii cerin elor de securitatea i sntatea n munc, a
tinuirii accidentelor de munc i a cazurilor de contractare a bolilor profesionale ori a cercetrii
neobiective a acestor fapte, sindicatele snt n drept s cear conductorilor acestor unit i,
autorit ilor publice competente luarea unor msuri urgente, inclusiv ntreruperea lucrrilor i
suspendarea deciziilor angajatorului care contravin legisla iei cu privire la securitatea i sntatea
n munc, tragerea persoanelor vinovate la rspundere n conformitate cu legisla ia n vigoare, cu
conven iile colective i cu contractele colective de munc.
(41) La depistarea n unit i a cazurilor de discriminare dup criteriul de sex i a condi iilor
ce le favorizeaz, organele sindicale nainteaz conductorilor acestor unit i, autorit ilor
publice competente recomandri concrete de eliminare a acestora.
(5) Angajatorii snt obliga i s examineze, n termen de 7 zile lucrtoare de la data
naintrii (nregistrrii), cerin ele sindicatelor i s informeze n scris organul sindical despre
rezultatele examinrii i msurile ntreprinse pentru nlturarea nclcrilor depistate.
[Art.386 completat prin Legea nr.71 din 14.04.2016, n vigoare 27.05.2016]

Articolul 387. Garan ii pentru persoanele alese n organele sindicale i neeliberate de la


locul de munc de baz
(1) Persoanele alese n organele sindicale de toate nivelurile i neeliberate de la locul de
munc de baz nu pot fi supuse sanc iunilor disciplinare i/sau transferate la alt lucru fr
acordul preliminar scris al organului ai crui membri snt.
(2) Conductorii organiza iilor sindicale primare neelibera i de la locul de munc de baz
nu pot fi supui sanc iunilor disciplinare fr acordul preliminar scris al organului sindical
ierarhic superior.
(3) Participan ii la adunrile sindicale, la seminarele, conferin ele i congresele convocate
de sindicate, la nv mntul sindical snt elibera i de la locul de munc de baz, pe durata
acestora, cu men inerea salariului mediu.
(4) Membrilor organelor sindicale elective neelibera i de la locul de munc de baz li se
acord timp liber n orele de program pentru a-i realiza drepturile i a-i ndeplini obliga iile
sindicale, cu men inerea salariului mediu. Durata concret a timpului de munc rezervat acestei
activit i se stabilete n contractul colectiv de munc.
(5) ncetarea contractului individual de munc ncheiat cu persoanele alese n organele
sindicale i cu conductorii organelor sindicale neelibera i de la locul de munc de baz se
admite cu respectarea prevederilor prezentului cod.
(6) ndeplinirea obliga iilor i realizarea drepturilor lor de ctre persoanele indicate la
alin.(1)-(5) nu pot servi pentru angajator drept temei de concediere ori de aplicare a altor
sanc iuni ce le-ar afecta drepturile i interesele ce decurg din raporturile de munc.

Articolul 388. Garan ii pentru persoanele alese n organele sindicale i eliberate de la locul
de munc de baz
(1) Salaria ilor al cror contract individual de munc este suspendat n legtur cu alegerea
lor n func ii elective n organele sindicale, dup expirarea mandatului li se acord locul de
munc anterior, iar n lipsa acestuia un alt loc de munc (func ie) echivalent sau, cu acordul
salariatului, la o alt unitate.
(2) n cazul n care acordarea locului de munc ocupat anterior sau a unui loc de munc
echivalent este imposibil din cauza lichidrii unit ii, reorganizrii ei, reducerii numrului sau a
statelor de personal, angajatorul respectiv pltete persoanelor indicate la alin.(1) o indemniza ie
de eliberare din serviciu egal cu 6 salarii medii lunare.
(3) Salaria ii ale cror contracte individuale de munc au fost suspendate n legtur cu
alegerea lor n organele sindicale ale unit ii beneficiaz de aceleai drepturi i nlesniri ca i
ceilal i salaria i ai unit ii respective.
(4) Concedierea salaria ilor care au fost alei n organele sindicale, indiferent de faptul
dac au fost elibera i sau nu de la locul de munc de baz, nu se admite timp de 2 ani dup
expirarea mandatului, cu excep ia cazurilor de lichidare a unit ii sau de comitere de ctre
salaria ii respectivi a unor ac iuni culpabile, pentru care legisla ia n vigoare prevede posibilitatea
concedierii. n asemenea cazuri, concedierea se efectueaz n temeiuri generale.
(5) n contractele colective de munc i n conven iile colective pot fi prevzute i alte
garan ii pentru persoanele indicate la alin.(1), (3) i (4).

Articolul 389. Aprarea drepturilor i intereselor de munc, profesionale, economice i


sociale ale salaria ilor de ctre sindicate
Activitatea sindicatelor orientat spre aprarea drepturilor i intereselor de munc,
profesionale, economice i sociale ale salaria ilor membri de sindicat este reglementat de
prezentul cod, de legisla ia cu privire la sindicate i de statutele acestora.

Articolul 390. Asigurarea condi iilor pentru activitatea organului sindical din unitate
(1) Angajatorul are obliga ia s acorde gratuit organului sindical din unitate ncperi cu tot
inventarul necesar, asigurnd condi iile i serviciile necesare activit ii acestuia.
(2) Angajatorul pune la dispozi ia organului sindical, potrivit contractului colectiv de
munc, mijloace de transport, de telecomunica ii i informa ionale necesare ndeplinirii sarcinilor
statutare ale organului sindical respectiv.
(3) Angajatorul efectueaz fr plat, n modul stabilit de contractul colectiv de munc
i/sau de conven iile colective, colectarea cotiza iilor de membru al sindicatului i le transfer
lunar pe contul de decontare al organului sindical respectiv. Angajatorul nu este n drept s re in
transferarea mijloacelor indicate sau s le utilizeze n alte scopuri.
(4) Retribuirea muncii conductorului organului sindical al crui contract individual de
munc a fost suspendat n legtur cu alegerea n func ia electiv se efectueaz din contul
mijloacelor unit ii, mrimea salariului acestuia stabilindu-se prin negocieri i indicndu-se n
contractul colectiv de munc i/sau n conven ia colectiv.
(5) n unit ile n care este ncheiat un contract colectiv de munc i/sau asupra crora i
produc efectele conven iile colective, angajatorul, la solicitarea salaria ilor care nu snt membri
de sindicat, re ine din salariul acestora mijloace bneti i le transfer lunar la contul de
decontare al organului sindical, n condi iile i n modul stabilit de contractul colectiv de munc
i/sau de conven iile colective.
(6) Msuri suplimentare pentru asigurarea activit ii sindicatelor pot fi prevzute n
contractul colectiv de munc i/sau n conven iile colective.

TITLUL XIV
DISPOZIIITRANZITORIIIFINALE
Articolul 391.
(1) Prezentul cod intr n vigoare la 1 octombrie 2003, cu excep ia prevederilor referitoare
la acordarea concediului par ial pltit pentru ngrijirea copilului pn la atingerea vrstei de 3 ani
din art.124 alin.(2) i art.127 alin.(1), care vor intra n vigoare cu ncepere de la 1 ianuarie 2004.
(2) La intrarea n vigoare a prezentului cod, se abrog:
a) Codul muncii al Republicii Moldova, aprobat prin Legea R.S.S. Moldoveneti din 25
mai 1973 (Vetile Sovietului Suprem i ale Guvernului R.S.S. Moldoveneti, 1973, nr.5, art.46),
cu modificrile ulterioare;
b) Legea nr.1296-XII din 24 februarie 1993 pentru solu ionarea litigiilor individuale de
munc (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr.4, art.91), cu modificrile
ulterioare;
c) Legea nr.1298-XII din 24 februarie 1993 pentru solu ionarea conflictelor colective de
munc (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr.4, art.93), cu modificrile
ulterioare;
d) Legea nr.1303-XII din 25 februarie 1993 privind contractul colectiv de munc
(Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr.5, art.123), cu modificrile ulterioare.
(3) Actele legislative i alte acte normative n vigoare ce reglementeaz raporturile de
munc i alte raporturi nemijlocit legate de acestea se vor aplica n msura n care nu contravin
prezentului cod.
[Art.391 modificat prin Legea nr.60-XVI din 21.03.2008, n vigoare 01.07.2008]

Articolul 392.
(1) Se propune Preedintelui Republicii Moldova s aduc actele sale normative n
concordan cu prezentul cod.
(2) Guvernul, n termen de un an de la data publicrii prezentului cod:
a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legisla iei n vigoare n
concordan cu dispozi iile prezentului cod;
b) va prezenta Parlamentului proiectele de acte legislative ce reglementeaz raporturile de
munc i alte raporturi nemijlocit legate de acestea ce vor substitui actele normative ale U.R.S.S.
i R.S.S.M. n vigoare;
c) va aduce actele sale normative n concordan cu dispozi iile prezentului cod;
d) va adopta actele normative necesare executrii prevederilor prezentului cod;
e) va asigura revizuirea i abrogarea de ctre ministere i departamente a actelor lor
normative ce contravin prezentului cod;
f) va ntreprinde alte msuri de punere n aplicare a prezentului cod, de studiere i aplicare
a prevederilor acestuia de ctre subiec ii de drept.
(3) Reglementarea i solu ionarea situa iilor juridice legate de aplicarea legisla iei muncii,
nereglementate sau nesolu ionate la data intrrii n vigoare a prezentului cod, se va efectua
conform prevederilor acestuia.

PREEDINTELEPARLAMENTULUI Eugenia OSTAPCIUC

Chiin u,28martie2003.
Nr.154-XV.

__________
Legile Republicii Moldova
154/28.03.2003 Codul muncii al Republicii Moldova //Monitorul Oficial 159-162/648, 29.07.2003