Sunteți pe pagina 1din 6
‘MASUR PENTRU PREVENIREA APROBAT, MANAGER Dr. Horia LAZARES PROCEDURA OPERATIONALA MASURI PENTRU PREVENIREA RISCURILOR LEGATE DE UTILIZAREA, [ECHIPAMENTELOR MEDICALE Verifia Director Medical Dr DeliaCinteoa a onl a i Prezenta procedural ncetaraapliabiltata in data de [Namelesisemturaperscanei care ahiveara ‘Nowa: Document de fa este proprettea Islutnll Nasional deRecuperare, Mdina csi Balncocimatolg Untcarea, rproducerca completa sau pata i die acordal srs al Managerulat LNRM B, constiuieo vila a drepilor de ‘aor si aft sanetionataeonform lesa in vigoare Cope sunt munerotte 5 tine sub control. ‘MASURI PENTRU PREVENTRER SUCLHDLCALIFATIE | UTLIZAREA ECHIPAMENTELOR |.LISTA RESPONSABILITATILOR CU ELABORAREA. VERIFICAREA SI APRODAREA EDITIEISAL, DUPA CAZ,A REVIZIEL IN CADRUL EDITIBT ‘PROCEDURI OPERATIONALE lemente privind Numete i prenumete | Funetia Fesponsabil/ Data | Semnatura ‘operatiunea * | [or 7 w o_o 1. | labora Delian MC osii2018 | ts 2 | Veriist Deli Cinteza Direcior Medial 2015 | Py 3. [Aprobat | Dr. Horia Lazaressu | Manager 7.112018 ~ 2.SITUATIA EDITHLOR SI A REVIZIILOR IN CADRUL, EDITIILOR Neer. CComponenia | Modaliates [Data deTacare | resiaita revisit | plia provedeile dite Sau reviieh elie 0 z 3 4 I 3.LISTA CUPRINZAND PERSOANELE LA CARE SE DIFUZEAZA EDITIA ‘SAU REVIZIA DIN CADRUL EDITIEL E Nece| Seopa |*) Compa | Numesi | Data | Semnats | dituart |=) vimene | FM | prenume | print | ra Poe. a 3 6 z Sef Senieiw | EeCarnen 31 [enter [1] pnos_| “unos” | “ala ¢ mmocrovnscrrmsnionsia | con roeesiae Aue SUR PENTRU REVERE say | Re TISCURILORLEcaTe De MBs wcuucearoam | entzantn echiestesivow ‘inesc nears Tamar a DeHors 7] 32, |easetor nae | 1 AZARESCU teesibr Biwsor | es Doinia ‘munca | 5 | Comitet -contabit et ‘in Diretor stein ieaor | Dr Dea ee tmedca! | CINTEZA asi z ‘sei 33, | apt | 5 | ocilorge | 2 “Ale . 3 sop 4.scor: Prezenta procedura are dept seop descrirea masuilor adopate pent prevenites sccientelor in cal uilizai echipamentelr medical 5 DOMENIU DE APLICARE. Procedure plc in toate sect i compartment tard si lebocatoae 6, DOCUMENTE DE REFERINT) ‘Cudinul MS 9722010, pentru apobareaProcedurilar, standardeor si metodlogiel de scredire a spitallor SO 1497172007 - standard de management al scului pentru dspoztve medicale ISO 15223-22010, Dispovitve mediesle ~ Simboliri de utlizat pe etchetcle Ulispositivelor medicaleetichetreas funizatea de informa 7, DEFINITILSI PRESCURTARI ALE TERMENILOR UTILIZATI IN PROCEDURA OPERATIONAL (revierea_[Termenal Abreviat a © a Procedure — Tege Howrarea Guverulit pe ‘Ondonanta Guveralu ol} 4) -4-lo ores Recipe. Medciak | ppocenuaoreRaTionata | Cad: POsEOH-O ‘WASURY PENTRU PREVENIREA [m1] Revo RISCURILORLECATE De | sueusuteauinarn | uritizanea'teitasentivon [ 3p. Apia [a Ahivare 1 Formula 12, RMCS Responsabil cu Managemenil Call Servillor Medicale 8. DESCRIFREA PROCEDURII: ‘© Se wz insu personalul medical pent utlzareaficari tip de echipament ‘medical, confermey Manualu de ilizarealaparatuui si pe cat psi de cate proesionisti din fms ear liveat apa; instal va i efecuat de dowa oripean 1+ Se va monitoriza ficareechipament medica in timpul tia, masurand parame realzt + Persoana responsabilacu PSI va evalu si analiza riscul penta ficare tip de ispocitiv mica tliat in isi Se va alcaul un registra scuilor pene ear aarat medical ‘Se vor elabora masur de contol pent fecareechipament medical Reinsriresutizatoile ‘Stabile iscurilor in Regist riscurilr. cu Plan d eprevenice a riseurilor Plan anual de verifeare a aparaturi sicalibeare 9. RESURSE NECESARE birtica, aparatur, echipamente specific = rete ntemet + rea inraet “let, fax pupae, ipiate 10, RESPONSABILITATL ‘Responsabil de proces ~ persoalul care uilizcez aparatra Eehipa de proces ~ sefl de laboratort disctonul de ingri + ctonul medal 11. EVIDENTE #1 INSCRISURI Nu este eazul 12, ANEXE /INSCRISURT TABEL.CU REVIZUIRILE SI MODIFICARILE ADUSE PROCEDURI (ANEXA 1) LISTA DE LUARELA CUNOSTINTA (ANEXA 2) Program de insure al personaluli care uilizazacchiparente medicale Regist risurilor penta echipamentele meicale 13. DIFUZARE, Procedura se difueaza pe baza liste de dtuzare sau in format electronic. CUPRINS PROCEDURA OPERATIONAL | Cale POG8aIO ‘MAGURI PENTRU PREVENTRES RISCURILOR LEGATE De SUCLEULCALITATIE | UIWIZAREN ECHIPAMENTELOR Denumirea component di cara! pros operational | Copera Lista responsiiller cu claborare,verificare si aprobareaeliieh 1 su 2 LL pac, a revel in adr eit proceduri operationale 3 Sut eiior sa reviilr in cade eiilor oes 2 Lista euprizand perscanee a care se difizeaza edit sau, dpa, cz, 3 reviela jn earl edie proceduriéoperationle a copulproceduri operator 5 Domeniu de aplicae a procedurf operational 6. _Documeniele de refer apiabilesetivital prose 7 ¥. Defintislabrevier ale ermeniloruilizal in procedure operational Deseret prose operations 9. Resuse nsvesare 10, Abul s responsabiiat in delaras aciviail TTS | Evident nregisraisdifuzare ‘TABEL CU REVIZUIRILE SI MODIFICARILE ADUSE PROCEDURII(ANEXA 1) rev [Das Pagialparagral aura Semnatuea LISTA DE LUARE LA CUNOSTINTA (ANEXA 2) Sector de atvitte sectetdepanmentservici) aa Ne-Cit [Nunes prename | Funct Date Senna T Teste Naponatae ecaperare Mein Tse Bancoctnsoaie PROCEDURA OPERATIONALA NucLEULeALirNti ‘MASURI PENTRU PREVENTRES RISCURILORLECATE De