Sunteți pe pagina 1din 1

HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR

SC ......... SRL din data de _____________

Subsemnatii:
-.......... ,nascut la data de ________ in localitatea_________ judetul_______,CNP ____________domiciliat in
__________________identificat cu CI seria ________nr.________emis la data de ________ de catre SCLEP Medias,
_ ..........

In calitate de asoiati ai SC ......... SRL ,inmatricuklata la reg.Comertului sub nr.J 32//_____,CIF,cu sediul in
localitatea .......str......... nr....., judetul .....:
am hotarat in unanimitate de voturi dizolvarea si lichidarea simultana a societatii in baza art.235 Legea nr. 31/1990 .
Subsemnatii, declaram pe proprie raspundere ca societatea nu mai are active si pasive .
Intocmit si reactat in 4 exemplare.

Medias semnaturi
data