Sunteți pe pagina 1din 24

NORMATIV DE REABILITARE A

LUCRA.RILOR IDDROEDILITARE DIN


LOCALITATILE
' URBANE
INDI CATIV NP036-99
Elcmentc de proiectare a solutiilor de reabilitare i modemizare a rantanilor de
NORMATIV DE REABILITARE A LUCRARILOR lndicativ NP-036/99
HIDROEDILITARE DIN LOCALITATILE URBANE
biiut apa .. ..... ............ ... ............ ........ ........ 134
Elemente genera le ........... ............................... 134
Elemente de proiectare pentru reabilitarea instala/iilor hidra11tice ale
ja11ta11ilor de bii11t apii. .. .. .. ..... .............. ..... ........ 134 ELEMENTE GENERALE
Elemente de execu\ic i exploatare a rantanilor publicc de baut apa. ... 136
Hidran pentru stropitul spatiilor verzi. ...................... 137 Obiect. Domeniu de aplicare. Scop
Gradul de dotare ........................................... 137
Condi\ii de amplasare ....................................... 137 1.Obiectul lucrarii ti constituie fundamentarea elementelor de proiectare,
Elemente de proiectare a solutiilor de reabilitare i modemizare a instalatiilor executie i exploatare, ncccsare reabilitarii i/sau modemizarii lucrarilor
cu hidranti pentru stropit spa\ii verzi. . .................... 138
>
hidroedilitare, destinate confortului urban i protectiei mediului, cum sunt:
Etemente generate .......................................... 138 rantani arteziene cu jocuri de apa, fantani publice de baut apa, hidran\i pentru
Elemente de proiectare pentru reabilitarea instatafiilor cu hidranfi pentru stropitul spatiilor verzi, closete publice i instalatii de alirnentare cu apa i
stropit spafii verzi. .............. .......... ... ........ ... .... 138 canalizare in piete publice, fixe sau volante, amplasate in aer liber.
Elcmente de execu\ie i exploatare a instala\iilor cu hidranti pentru stropit 2.Domeniul de aplicare al lucrarii ti constituie instalatiile hidroedilitare
spa\ii verzi . ............................................... 138 existente supuse reabilitarii i/sau modemizarii din Iocalitatile urbane.
Closete publice ............................................ 140 3. Scopul reabilitlirii instala\iilor hidroedilitare din localitatile urbane
Gradul de dotare ........................................... 140 este sa asigure funqionarea i eficienta aces tor lucrari, de irnportanta deosebita
Condi\ii de amplasare ....................................... 141 tn realizarea confortului urban i protectiei mediului.
Elemcnte de proiectare a solutiilor de rcabilitare i modemizare a instala\iilor
pentru closete publicc........................................ 142 Terminologie. Definifti.Clasificliri
Elemente generate .......................................... 142
Elemente de proiectarc pentru reabilitarea i modemizarea closetelor p11btice. 4.Reabilitarea i/sau modernizare reprezinta totalitatea masurilor tehnice
......................................................... 143 de proicctare, execu\ie, exploatare, precum i organizatorice, intreprinse pentru
Elemente de cxecu\ie i montare aferente closctclor publice ......... 146 reducerea sistemelor de instala\ii hidroedilitare destinate confortului urban i
Elementc de exploatare a instalatiilor pcntru closete publice ......... 147 protectiei mediului, la parametrii nonnali de functionare, folosind echipamente
lnstalatii de alimentare cu apii i canalizare in piete publice, fixe sau aparente i sisteme cu perfonnante tehnice ridicate.
volante, amplasate in aer liber . .............................. 148 5.Reabilitarea i/sau modemizarea lucrarilor hidroedilitare din Jocalitatile
Gradul de dotare ........................................... 148 urbane se realizeaza pc baza studiilor de fezabilitate.
Condi\ii de amplasare ....................................... 149 6.Sistemul de dotare cu Jucrari hidroedilitare a localitatilor urbane are un
Elemcnte de proiectare a solutiilor de reabilitare i modemizare a instala\iilor impact social nemijlocit deoarece intreaga popula\ie beneficiaza de ele.
de alimentare cu apa i canalizare din piete publice, fixe sau volante, amplasate 7.Aceste dotari i instalatii, cum sunt rantanile arteziene cu jocuri de apa,
in aer liber. ............................................... 149 rantani publice pentru baut apa, closete publice, hidranti pentru stropitul
Elemente de execu\ic i exploatare a instalatiilor de alimcntare cu apa i spatiilor verzi, instala\ii hidroedilitare in piete publice fixe sau volante,
canalizare din pie\e publice, fixe sau volante, amplasate in aer liber. ... 15 l

110 111
160. La executia instaJatiilor de alimentare cu apii i canalizare din pietele
publice fixe sau volante, amplasate in aer liber, se aplicii tehnologiile curente
i prescriptiile tehnice din normativele in vigoare.
161. Pentru asigurarea condiilor igienico-sanitare $i de protectia
mediului, exploatarea i intretinerea instalatiilor hidroedilitare din piefele
publice fixe sau volante, amplasate in aer liLcr, trebuie efectuate organizat, in
cadrul legal existent, de ciitre personal specializat.

152