Sunteți pe pagina 1din 39

GHIO DE EXECUTIE STATII DE EPURARE PENTRU

LOCALITATI MICI { Q 5 US)

INDICATIV GE 046-02

193
GHIO DE EXECUTIE STAT
II DE
EPURARE PENTRU LOC
ALITATI MICJ lndicati\'
1.2. Domeniu de aplicare
(Q 51/s) / GE 046-02
Ghidul este aplicabil. in cazul realizarii sta\iilor de epurare a
apelor uzate menajere, pentru:
I. GENERALITATI - localita\i mici, gospodarii sau grupuri de gospodarii;
- gospodarii sau grupuri de gospodarii izolare;
- hoteluri i restaurante;
I.I. Obiectul ghidului - sate de vacanta i campinguri;
Scopul ghidului este de - antiere, cazarmi militare, depozite etc.;
a pune la dispozitia specia - mici unitati industriale (bere, racoritoare. paine, dulciuri
domeniu, un set de masur litilor in
i care trebuie avute in ved
statiilor de epurare pentru ere la executarea etc.), a caror ape nu necesita o tratare speciala (chimica,
apele uzate menajere, de deb
Aceste masuri presupun: it mic, q s 5 1/s. schimbatori de ioni etc.).
- veriticarea echipamentelor
componente ale statiei, pentr Apele uzate menajere, tratabile cu ajutorul acestor statii, sunt:
ca acestea sa corespunda u
cerintelor tehnologiei de - apele menajere fecaloide, care provin din apele folosite la
adoptate in proiecte, realiz epurare
ate de finne specializate in closete, ca agent de transport pentru evacuarea dejecfiilor;
de lucrari; acest tip
- posibilitatile de instalare - apele uzate menajere, provenite din apele folosite la
a acestora, tinand cont de co spalat i la alte activitati din gospodarii, care contin in general
tiile de amplasare i de rac ndi
ordare la utilitati (energie spume, grasimi, particule minerale fine i unele particule
transport etc.); electrica,
- asigurarea, dupa realizare organice $i care sunt colectate prin obiectele sanitare obi$nuite
a acestora, a tuturor condit (chiuvete, spalatoare, sifoane de pardoseala etc.).
de intretinere i exploatare, iilor
corespunzatoare instructiun
de producatorii de echipame ilor date Apele uzate din bucatarii, cantine sau restaurante, care impun in
nte.
in lucrare nu sunt cuprin mod special separarea grasimilor inainte de epurare, vor ti in prealabil
rezistenta i stabilitate ale se prescriptii privind cal trecute printr-un separator de grasimi.
culele de
constructiilor i nici dimens Prezentul ghid este destinat beneficiarilor statiilor de epurare,
tiilor componente, acestea ionarea instala
urmand a ti prevazute in prin dirigintii de $antier, proicctantilor, care intocmesc caiete de
executie. documentatia de
sarcini ale documenta{iilor de licitatie $i detalii de executie. verifica
torilor de proiecte, expertilor tehnici, fumizorilor de echipamente de
epurare etc., celor implicati in executia statiilor de epurare compacte,
containerizate, a personalului de exploatare, prestatorilor de servicii
in domeniu; de asemenea, specialitilor din ministere, cu atributii in
domeniu, regiilor $i societatilor comerciale etc.

196