Sunteți pe pagina 1din 4

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituia de nvmnt Universitatea Babe-Bolyai Cluj-Napoca
superior
1.2 Facultatea Facultatea de Chimie i Inginerie Chimic
1.3 Departamentul Chimie
1.4 Domeniul de studii Inginerie Chimic
1.5 Ciclul de studii Licen
1.6 Programul de studiu / CISOPC/ Inginer Chimist
Calificarea

2. Date despre disciplin


2.1 Denumirea disciplinei Metode fizice de determinare a structurii compusilor
organici
Codul disciplinei CLR2174
2.2 Titularul activitilor de curs Conf. Dr. Ing. CRISTEA CASTELIA
2.3 Titularul activitilor de seminar Conf. Dr. Ing. CRISTEA CASTELIA

2.4 Anul de studiu IV 2.5 Semestrul 7 2.6. Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei Ob
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)
3.1 Numr de ore pe sptmn 4 Din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2
3.4 Total ore din planul de nvmnt 56 Din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28
Distribuia fondului de timp: ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 32
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 10
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 21
Tutoriat 3
Examinri 3
Alte activiti: ..................
3.7 Total ore studiu individual 69
3.8 Total ore pe semestru 125
3.9 Numrul de credite 5

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum Chimie General
Chimie Organic
4.2 de competene Nu este cazu
5. Condiii (acolo unde este cazul)
5.1 De desfurare a Studentii vor pastra nchise telefoanele mobile pe durata prelegerilor i
cursului seminariilor
5.2 De desfurare a Studenii se vor prezenta la seminar cu suportul bibliografic indicat in
seminarului/laboratorului cadrul seminariilor anterioare.
6. Competenele specifice acumulate

S i nsueasc noiunile, teoriile i modelele de baz utilizate n analiza prin metode fizice
(spectroscopie IR, UV-Viz, RMN si Spectrometrie de mas) a compuilor organici, anorganici i de coordinare
Competene profesionale

S utilizeze cunotinele de baz din domeniul chimiei generale i a chimiei organice pentru explicarea
si interpretarea datelor experimentale obtinute n urma analizei prin metode spectroscopice (IR, UV-Viz, RMN i
SM) a compusilor organici, anorganici i de coordinare.

S dezvolte deprinderi de utilizare corect a metodelor de analiza prin metode fizice (spectroscopie IR,
UV-Viz, RMN si Spectrometrie de mas) n determinarea structurii compusilor organici, anorganici i de
coordinare.

S demonstreze capacitatea de a selecta criterii si metode adecvate n vederea alegerii i aplicarii unor
metode de analiza prin metode spectroscopice a compusilor organici, anorganici i de coordinare.

S formuleze, s dezvolte i s aplice creativ solutii pentru probleme de analiza fizica prin metode
spectroscopice a compusilor organici, anorganici i de coordinare, n contexte bine definite.

Rezolvarea sarcinilor profesionale n concordan cu obiectivele generale stabilite prin integrarea n


cadrul unui grup de lucru
transversale
Competene

Informarea i documentarea n limba romn i ntr-o limb de circulaie internaional, cu utilizarea


metodelor moderne de informare i comunicare (soft specific, cutare in baze de date)

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor acumulate)

7.1 Obiectivul general al Acumularea cunotinelor de specialitate referitoare la analiza structural prin
disciplinei metode spectroscopice a compusilor organici, anorganici i de coordinare.

7.2 Obiectivele specifice


S neleag principiul fizic al interaciunii radiaiei electromagnetice cu structuri
moleculare.

S nvee conceptele de baz ale spectroscopiei n domeniul infrarou (IR), ale


spectroscopiei n domeniul ultraviolet-vizibil (UV-Viz), ale rezonanei magnetice
nucleare (RMN) i ale spectrometriei de mas (SM).

S neleag principiul aparaturii utilizate n spectroscopia IR, UV-Viz, RMN si n


SM

S dezvolte abiliti de interpretatre a spectrelor IR, UV-Viz, RMN si SM n


scopul atribuirlor structurale ale compuilor organici, anorganici i de coordinare

8. Coninuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaii
Interaciunea radiaiei electromagnetice cu structuri prelegere 1 prelegere
moleculare
Spectroscopie IR (principii si reguli de selecie, prelegere 2 prelegeri
principiul aparaturii, tipuri de vibraii, factori
structurali care influenteaz frecvenele caracteristice
de grup)
Spectroscopie UV-Viz (principii si reguli de selecie, prelegere 2 prelegeri
principiul aparaturii, tipuri de tranziii electronice,
factori structurali care determin pozia benzilor de
absorbie)
Rezonana Magnetic Nuclear (principii si reguli de prelegere 5 prelegeri
selecie, principiul aparaturii, parametri spectrali in
1
H-, 13C-, 19F- si 31P-RMN).
Spectrometrie de Mas (principiul de baz, principiul prelegere 2 prelegeri
aparaturii, procese de fragmentare)
Atribuirea structurii moleculare prin interpretarea prelegere 2 prelegeri
combinat a spectrelor IR, UV-Viz, RMN i SM
Bibliografie
Obligatorie:
1. L. David, C. Cristea, O. Cozar, L. Gin, Identificarea structurii moleculare prin metode
spectroscopice, Editura Presa Universitar Clujean, 2004
Optional:
2. I. Pogany, M. Banciu, Metode fizice n chimia organic ed. Stiinific, Bucureti 1972.
3. S. Mager, Analiza Structural Organic Ed St. Enciclopedic, Bucureti 1979.
4. B. Stuart IR spectroscopy fundamentals and applications John Wiley and Sons, 2004
5. K. Nakamoto, Infrared and Raman spectra of inorganic and coordination compounds John Wiley and
Sons, 1986.
8.2 Seminar / laborator Metode de predare Observaii
Caracteristici ale radiatiei electromagnetice Studiu de caz 1 seminar
Spectrometre FT-IR, condiionarea probelor i nregistrarea Studiu de caz 1 laborator
spectrelor IR.
Atribuiri structurale bazate pe absorbii caracteristice Interpretare spectre 1 seminar
nregistrate n spectrele IR IR compusi
organici/anorganici
Spectrometre UV-Viz, condiionarea probelor, nregistrarea Studiu de caz 1 laborator
spectrelor UV-Viz
Atribuiri structurale bazate pe absorbii caracteristice Interpretare spectre 1 seminar
nregistrate n spectrele UV-Viz UV-Viz compusi
organici/anorganici
Spectrometre RMN, condiionarea probelor, nregistrarea Studiu de caz 1 laborator
spectrelor RMN.
Atribuiri structurale bazate pe interpretarea deplasrii Interpretare spectre 1 seminar
chimice din spectrele 1H-RMN 1
H-RMN
Atribuiri structurale bazate pe interpretarea cuplajelor si Interpretare spectre 1 seminar
valorii integralelor din spectrele 1H-RMN 1
H-RMN

Atribuiri structurale bazate pe interpretarea spectrelor Interpretare spectre 1 seminar


13
C- 19-F, 31P- RMN 13
C-RMN

Spectrometre de masa, condiionarea probelor, nregistrarea Studiu de caz 1 laborator


spectrelor de masa
Atribuiri structurale bazate pe interpretarea spectrelor de Interpretare spectre 1 seminar
masa EI-MS
Atribuirea structurii compuilor organici si organometalici Studii de caz 3 seminar
prin interpretarea combinat a spectrelor IR, UV-Viz, SM si
RMN.
Bibliografie
1. A. T. Balaban, M. Banciu, I. Pogany, Aplicatii ale metodelor fizice n chimia organic, ed. Stiinific i
Enciclopedic, Bucuresti, 19832. L. D. Field, S. Sternhell, J.R. Kalman, Organic structures from spectra
John Wiley and Sons, 2007.

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice,


asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Continutul acestei discipline este foarte util in evaluarea/asigurarea calittii produsilor de sintez
chimic i a materialelor, venind n ntmpinarea nevoilor angajatorilor situai att n sfera produciei
ct i n cea a desfacerii produselor de sinteza chimic.

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de 10.3 Pondere
evaluare din nota final
10.4 Curs Cunoaterea principiului fizic care st la Colocviu 90%
baza nregistrrii spectrelor IR, UV-Viz, Atribuirea structurii
RMN si de mas. moleculare pentru
Cunoaterea parametrilor spectrali tipici doi compui uzuali,
fiecrei metode spectroscopice studiate. pe baza interpretarii
Capacitatea de a efectua atribuiri combinate a
structurale corecte bazate pe analiza spectrelor lor IR,
combinat a parametrilor spectrali UV-Viz, RMN si
specifici fiecrei metode spectroscopice SM
studiate.
10.5 Seminar/laborator Inelegerea i nsuirea problematicii Rezolvare teme pe 10%
tratate la curs si seminar parcurs
Capacitatea de utilizare adecvat a
conceptelor si metodelor
10.6 Standard minim de performan
Cunoaterea parametrilor spectrali tipici fiecre metode spectroscopice (IR, UV-Viz, 1H-RMN si
SM)

Data completrii Semntura titularului de curs Semntura titularului de seminar

8.03.2015

Data avizrii n departament Semntura directorului de departament

........................................... ............................