Sunteți pe pagina 1din 10

INTRODUCERE LA

PENTATEUH
Critica moderna a indraznit sa submineze si sa atace aproape toate cartile
Sfintei Scripturi, dar pe nici una cu atdta cutezantd ca pe acea a
Pentateuhului, decatpoate in cazulprofetiei luiDaniel.... Sa luam pozitie in
ce priveste realitatea - cuprinzatoare, profunda si concludenta - potrivit
cdreia autoritatea lui Cristas a rezolvat chestiunea pentru toti cei care ll
recunosc afi atdt Dumnezeu, cat si om".
-William Kelly

Pentateuhul este o introducere esentiala pentru intreg Cuvdntul lui


Dumnezeu. El deschide ceea ce vafi apoi desfasurat pe larg, conducdndu-
ne mereu tntru nddejdea unei impliniri care, desi indepartata, este sigurd. "
- Samuel Ridout

Inainte de a comenta asupra fiecareia a lui Moise" etc.


dintre cele cinci Car|i ale lui Moise, avand Cu excepjia cartii Numeri, al carei titlu
in vedere c& acest material constituie o este traducerea grecescului arithmoi si a
parte at^it de esentiala din revelatia biblicS, latinescului Numeri, noi rejinem denu-
am dori sS prezent&m cSteva aspecte legate mirea sub care apar aceste cinci carti in tra-
de Pentateuh in general. ducerea in greaca a Bibliei, Septuaginta
(LXX), adaptand grafia i pronuntia lor.
I. Titlurile Pentateuhului (Vezi studiul asupra fiecarei carti in Co-
Primele cinci carti ale Bibliei poarta mentariul Biblic al Credinciosulm)'.
indeobste denumirea de Pentateuhul". In Adesea evreii numesc aceste carti dupa
vechime, cartile se prezentau sub forma primele cuvinte ale textului ebraic. Astfel
unor suluri, mai degraba decat sub aceea a Genezei i se spune BereshXth (,JLa ince-
unui codex" cu paginile legate (adica sub Put'!>-'
formS de carte). Sulurile acestea numite in
greaca teuchoi^ erau pastrate in containere II. ContinutuI Pentateuhului
sub formS de teaca. Termenul pentateu- in englezS (si in romanll, n.tr.) lege are
chos din greaca InseamnS cinci suluri", de o arie de sensuri mai restransa decat cea a
aici provenind termenul Pentateuh." termenului ebraic tord, de unde rezulta ca
Evreii Ti spun Pentateuhului Tora" (in termenul Pentateuh" este ideal pentru
ebraica: lord, lege" sau instruire"), con- cretinism, exprimand importanta uriasS
siderandu-1 cea mai importanta parte a pe care o ocupa in cadrul sau acest set de
Bibliei lor. cinci volume.
Un al treilea titlu sub care sunt cunos-
cute tndeobste aceste volume este aceea de A. Geneza
CarJile lui Moise". Nu putem ignora iro- Geneza este un titlu adecvat, intrucat in
nia faptului ca in Bibliile unora dintre tarile greaca\ (genesis) are sensul de inceput.
nord-europene in care se semnaleaza cea Prima carte a Bibliei ne poarta inapoi la
mai mare opozitie fata de paternitatea lui originile universului, pamantului, omului,
Moise asupra Pentateuhului aceste carti casatoriei, pacatului, adevaratei religii,
sunt intitulate nu Geneza", Exodul" etc., na^iunilor, aparitiei diverselor limbi si a
ci Prima carte a lui Moise", A doua carte poporului ales. Primele unsprezece capi-
23
24 Intrbducere la Pentateuh
tole ne prezinta un cadm foarte cuprinzator al constituind la un loc un bloc omogen. Geneza ne
istoriei umane, pe cand Tn capitolele 12 la 50 spune despre originea religiei sj a poporului ales
firul narativ se concentreaza asupra istoriei al lui Dumnezeu ca mediu prin care avea sa sc
familiei lui Avraam, Isaac, Iacov i a fiilor manifeste aceasta religie. Exodul consemneazii
acestuia. - transformarea israelitilor Tntr-o natiune si sta-
bilirea relatiei lui Dumnezeu cu ea. Leviticul ne
B. Exodul prezinta diversele mijloace prin care s-a menii-
Exodul (gr. exodus - ie?ire) ne arata cum, nut aceasta relatie. Numeri ne arata modul dc or-
pe parcursul a patru sute de ani, fami-lia lui ganizare a israelitilor pentru a putea incepe sa
Avraam s-a transformat Tntr-o natiu-ne, m traiasca viata de religie divina Tn Pamantul
condipMle de munca fortata la care a fost Fagaduin|ei. Aceasta carte ne relateaza, de
supusa de faraonii Egiptului, pentru ca apoi asemenea, despre esecul natiunii si. Tn con-
s& vedem cum, sub conducerea lui Moise, secinta, decalajul care a intervenit. iar apoi de-
israelitii au fost izbaviti din robia egipteanS. spre reorganizarea natiunii. !n fine, Deute-
Restul cartii este consacrat prezentarii Legii ronom ne arata cum au fost pregatiti israelitii, pe
si descrierii amanuntite a cortului intalnirii c&nd stateau la hotarele PSmantului F&gaduintei,
(tabernacolului). pentru apropiata lor intrare Tn aceasta tara.2

C. Leviticul III. Importanta Pentateuhului


Leviticul este un manual pentru leviti, de De vreme ce tot Vechiul Testament, de
unde si numele. In el sunt descrise ritu-alurile fapt Tntreaga Biblie se bazeaza pe aceste
necesare oamenilor pacatosi din acea era" prime cinci carti, importanta Pentateuhului
pentru a putea avea part&sve cu un pentru religia revelata nu se poate sublinia
Dumnezeu sfant. Cartea contine imagini i Tndeajuns. Daca Tnvatatii necredinciosi, dc
tipuri ale jertfei lui Cristos. orientare rationalists ar putea submina
credinta Tn integritatea si autenticitatea
D. Numeri acestor carti, originile iudaismului s-ar pierde
Numeri, dupa cum sugereaza termenul, Tntr-o mare de incertitudini. Sa nu creada
confine o numaratoare a poporului sau un crestinii ca credinta noastra nu este afectata
recensamant - de fapt unul la tnceputul cartii, de asemenea atacuri, Tntrucat Noul
altul la sfSrs.it. Titlul ebraic al cartii: !n Testament si Insu?i Domnul nostru citeaza
desert" (Bemidbar), este mai expresiv, din Cartile lui Moise, considenindu-le
Tntrucat Numeri relateaza evenimentele is- adev&rate si demne de Tncredere.
torice traite de poporul Israel Tn pere- Dr. Merrill Unger a exprimat problema Tn
grinarile sale prin pustiu. termeni transanti:

E. Deuteronom Temelia Tntregului adevar revelat si a planului


Deuteronom, Tnsemnand Tn greaca a de rascumparare al lui Dumnezeu se sprijina pe
doua lege, este mai mult declt o simpla re- Pentateuh. Daca aceasta temelie nu este demna
iterare a legii pentru noua generatie, desi este de Tncredere, nici Biblia, Tn integralitalea sa. nu
si aceasta. Deuteronom constituie ve-riga de este demna de Tncredere.3
legatura cu cartile istorice urma-toare,
deoarece ne prezinta moartea lui Moise sj IV. Paternitatea Pentateuhului
Tnlocuirea lui cu succesorul sau, Iosua. Cu exceptia unora din primele secoie
Griffith Thomas, Tn stilul sau concis si crestine care au preferat sa-1 considere pe
lucid, rezumS con{inutul Cartilor lui Moise Ezra4 autorul Torei, Tn cea mai mare parte,
dupa cum urmeaza: ortodoxia iudeo-crestina a ramas i ramane
convinsa de paternitatea mozaica a Penta-
Cele cinci car{i ale Pentateuhului relateaza intro- teuhului.
ducerea religiei divine Tn lume. Fiecare carte
reprezinta" cate o etapa a planului lui Dumnezeu, A. Paternitatea mozaica
Inainte de a examina pe scurl teoria do-
Introducere la Pentateuh 25
cumentara, care, in general, neaga patemi- problema. Ideea sustinuta de unii, conform
tatea mozaica, sa semnalam probele pozi- careia, Tn umanitatea Sa, Isus ar fi fost ig-
tive care pledeaza infavoarea ei. norant Tn materie de stiinta si istorie sau,
dimpotriva, ca El ar fi stiut mult mai mult,
1. Competenta lui Moise dar ca S-a pretat la ignoranta si prejudeca-
Hartmam, criticul german din secolul al tile. concetatenilor Sai nu este demna de a fi
nouasprezecelea, a negat paternitalea luatam considerare de nici un credincios!
mozaica, pe motiv ca aceasta ar fi fost lite-
ralmente imposibila, intrucat scrisul nu 5. Arheologia si Pentateuhul
fusese Tnca inventat. (Sau, eel puin, asa S-a constatat ca multe obiceiuri, ter-
credeau multi la acea data!) Arheologia a meni, nume si detalii istorice si culturale,
demonstrat msii ca, Tn redactarea operelor despre care crilicii liberali afirmau ciindva
sale, Moise putea opta mire eel putin cate- ca sunt de data .,prea tarzie" pentru a fi
va forme de scriere, respectiv forma tim- fost contemporane cu Moise, Tn realitale
purie a scrierii ebraice, hieroglifele egip- l-au precedat pe Moise cu cateva secole
tene sau alfabetul cuneiform acadian. De- bune. Desi acest fapt nu demonstreaza"
sigur Fapte 7:22 le-a spus credinciosilor, paternitatea mozaica, se armonizeaza mult
cu mult Tnainte ca arheologia sa fi confir- mai bine cu conceptia traditionala, decat cu
mat acest lucru, cS Moise a fost educat Tn teoria potrivit careia presupusi redactori"
toatS Tnvatatura egiptenilor." Cand spunem sau editori din veacurile ulterioare ar fi
ca Moise a scris" Pentateuhul, asta pre- cunoscut toate aceste detalii (Tn realitale de
supune ca el ar fi putut recurge la docu- mult pierdute), pe care Ie-ar fi Tnsailat apoi
mente anterioare, pentru compunerea cartii cu atatamdemanareTntr-un tot unitar!
Geneza. De asemenea sintagma a scris
Pentateuhul" permite interventia unor edi- B. Ipoteza documentary
tori inspirati Tn transferul textului ebraic de
la o generatie la alta, in decursul veacu- In 1753, Jean Astruc, un medic francez,
rilor. Desigur, faptul ca ar fi putut scrie a formulat leoria potrivit careia Moise ar fi
Pentateuhul nu demonslreaza ca l-a si compilat Geneza din doua documenie.
scris. Dar, ca parinte al credintei ebraice, Acele pasaje Tn care numele lui Dumnezeu
nu se putea ca el sa nu fi consemnat Tn per- apare sub forma lehova ar fi provenit, con-
manenta revelatia lui Dumnezeu pentru form teoriei lui Astruc, djntr-o sursa, pe
generatiile urmatoare, cum, de altfel, Ti si cand cele care II redau pe Dumnezeu prin
poruncise Dumnezeu sa faca. lermenul Elohim ar proveni din alia sursa.
El a notat aceste presupuse surse cu J" (de
2. Afirmatii ale Pentateuhului la Jehovah) si respecliv E" (de la Elohim,
Textul Torei afirma clar ca Moise a n.tr.).
scris uneori la porunca lui Dumnezeu. Mai tarziu, cercetatorii liberali au dez-
Vezi, de exemplu, Ex. 17:14; 24:4; 34:27; voltat teoria, plasandin cele din urma toate
Numeri 33:2; Deuteronom 31:19. presupusele lor surse la o data mull ulle-
rioara lui Moise. AUe prezumtive docu-
3. Afirmatii biblice ulterioare mente au fost definite drept D" (deutero-
Restul Cuvantului lui Dumnezeu accep- nomice-1) si respectiv P" (preotesti"). Si
ts de asemenea paternitatea mozaica a Pen- astfel Pentateuhul a fosl considerat un
tateuhului. Vezi, de exemplu: Iosua 1:7 si ghiy,eci de surse, coagulat Tn forma sub
1 Regi 2:3; iar in NT, Luca 24:44 si 1 Co- care se prezinta astazi Tn intervalul dintre
rinteni 9:9. secolul al noualea si al s.aselea Tnainte de
Cristos. Ipoteza a ajuns sa fie cunoscuta Tn
4. Marturia lui Cristos termeni populari sub denumirea de Teoria
Pentru crestini, faptul calnsusi Domnul JEDP1-.
nostru a acceptat paternitatea mozaica ar Cateva lucruri au facut ca ipoteza sa fie
trebui sa rezolve odata pentru totdeauna atragatoare pentru cercetatorii secoiului al
26 Introducere la Pentateuh
nouasprezecelea. In primui rand, se potri- numele proprii gasite in Pentateuh au fost
vea de minune cu teoria evolutiei, formu- g'asite de fapt in surse mult anterioare pe-
late de Darwin, care se aplica chiar atunci rioadei lui Moise. Un exemplu Tl constiluie
la multe alte domenii decateel exclusiv eel tablele Ebla", scoase recent la lumina,
al biologiei. Apoi, spiritul de combatere a care contin multe nume similare sau iden-
oricarei manifestari supranaturale, ce do- tice cu ceie din Pentateuh.
mina aceasta perioada, si-a gasit delectarea
in incercarea de a dispretui Biblia, spunand 5. Unitatea Pentateuhului
ca nu ar fi altceva decat o lucrare pur ome- Din punct de vedere editorial, cele cinci
neasca. In al treilea rand, curentele uma- carti ale lui Moise etaleaza un grad ridicat
niste, care au mlocuit revelatia divinS cu de coeziune, ilustrand o unitate si o coe-
eforturile omului, s-au armonizat perfect renta care ar fi cat se poate de greu de
cu aceasta teorie. reconciliat cu teoria presupusei alcatuiri
In 1878, Julius Wellhausen a populari- din lipituri" ale unor fragmente disparate.
zat ipoteza documentary Tntr-un mod in-
teligent si insulator de plauzibil. 6. Falimentul spiritual
In aceasta scurta Introducere nu ne
putem permite sa mentionSrn decat unele In fine, din punct de vedere spiritual,
dintre principalele contraargumente care teoriile documentare, chiar si modificate
demoleaza aceasta teorie.5 de arheologie si de alte teorii similare, sunt
Printre problemele serioase de care se nedemne fata de neasemuit de frumoasele
lovete teoria mentionata se numara si ur- adevaruri consfintite in aceste carti. Daca
matoarele: aceste teorii ar fi adevarate, Pentateuhul ar
fi, dupa cum s-a exprimat Dr. Unger:
1. Absenta probelor de natura unor neautentic, neistoric si nedemn de Tn-
manuscrise credere - o nascocire a oamenilor, iar nu
Nu exista nici un fel de probe sub forma opera lui Dumnezeu."6
de manuscrise care sa demonstreze ca vre-
una din lucrarile editoriale propuse de teo- V. Data Pentateuhului
ria JEDP" a aparut vreodata.
Continutul Pentateuhului coboara In
2. Fragmentare conflictuala si timp pana la creatie, de$i, evident, con-
subiectiva semnarea acestui eveniment a avut loc cu
Modul in care invatatii impart Penta- mii de ani mai tatziu. Cum e si normal, da-
teuhul pe fragmente diferS foarte mull de ta redactarii Pentateuhului asupra careia
la individ la individ, ceea ce tradeazS exis- vom cadea de acord va depinde de identi-
tenta unor puncte de vedere extremiste si tatea autorului pentru care optam.
foarte subiective, in paralel cu absenta CercetStorii liberali dateaza, m mare,
oricaror probe concrete, obiective, de na- diversele etape in care se imparte Penta-
tura a sustine teoria. teuhul, potrivit teoriilor lor, dupa cum
urmeaza: asa-numitui Document J" este
3. Arheologia plasaiinjurul anului 850T.Cr.; Documen-
Arheologia tinde sa sustina punctul de tul E" prin anul 7501.Cr.; Documentul D"
vedere conform caruia scrierea, obice- in jurul anului 621 T.Cr.;7 iar Documentul
iurile, cunostintele de ordin religios sj-cele- P[i prin anul 500?.Cr.
lalte elemente din Pentateuh sunt de data Cercetatorii conservatori plaseaza, in
mult mai veche si in mod sigur nu din pe- general, aparitia Pentateuhului in preajma
rioada mult mai t&rzie in favoarea careia se perioadei Exodului, respectiv Tn secolul a!
pronunta Wellhausen. cincisprezecelea T.Cr. Unii prefera o data a
acestui eveniment situata cam cu un secoi
4. Lingvistica si jumState mai tarziu.
Presupusele forme de limbaj tarziu" si Probabil ca cea mai bunS data, care -sa
Introducere la Pentateuh 27
se corespundS tuturor datelor biblice, s-ar NOTE FINALE
situa Tntre 1450-1410 i.Cr. Pentru mai multe JTermenul teuchos desemna initial o u-
detalii, vezi comentariul asupra cartilor nealta sau o scula, iar mai tarziu un sul pentru
individuate din Comentariul Bi-blic al scris.
Credinciosului. 2W. H. Griffith Thomas, The Pentateuch,
p. 25.
VI. Concluzii -^Merrill F. Unger, Unger's Bible Hand-
book, p. 35.
Incheiem Introducerea la Pentateuh cu ^Filozoful evreu Spinoza 1-a considerat,
afirmatiile celui mai proeminent cercetator de asemenea, pe Ezra autorul Pentateuhu-lui.
Canadian al Vechiului Testament: ?0 abordare crestina se poate gasi in R. K .
Harrison, Introduction to the Old Testament
Pentateuhul este o compozi(ie omogena in cinci (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing
volume, i nu o comasare de lucrari disparate i Co., 1966). Prozatorul ameri-can de origine
doar aleator fnrudite. El descrie, pe un fundal evreiasca Hermann Wouk a prezentat teoria
acreditat din punct de vedere istoric, maniera in in This Is My God (Garden City, NY:
care Dumnezeu S-a revelat oamenilor i i-a ales Doubleday & Co!, 1959).
6
pe israeliti pentru o lucrare si o miirturie Unger, Handbook, p. 35.
7
specials in lume, in decursul istoriei umane. Multi liberali propun o data atat de con-
Rolul lui Moise in formularea acestui corpus crete pornind de la conceptia gresita polri-vit
literar pare sa fie pre-eminent, i nu e defel careia Iosia ar fi gasit" (cite$te: nasco-cit")
Iipsit de temei faptul ca i s-a acordat un loc de ceea ce se cheama astazi Deutero-nomul cu
mare cinste tn dezvoltarea epopeii formarii scopul de a promova un centru de
natiunii Israel, fiind venerat deopotriva de evrei Tnchinaciune Tn capitala sa, lerusalim.
si de crestini, ca marele intermediar a! SHarrison, Introduction, p. 541.
stravechii Legi.8
T