Sunteți pe pagina 1din 3
tm REPUBLICA MOLDOVA __ CONSILIUL MUNICIPAL CHISINAU bd. Stefan cel Mare si Sfant, 83, municipiul Chisin& Republica Moldova,MD-2012;el: (022) 20-16-40 din 15 iunie 2017 Domnului Nistor GROZAVU, . Ye Viceprimar al municipiului Chisinéu te Biroului permanent al CMC Domnule viceprimar! Tinand cont de situafia exceptionala creat& in municipiul Chisinau, avand in vedere necesitatea intreprinderii unor actiuni de urgent din partea Consiliului municipal Chisinau, in baza deciziei fractiunii PSRM in Consiliul Municipal Chisinau - constituita din 18 consilieri din total 51 consilieri, in temeiul art. 16 si art. 18 al Legii Nr. 436 din 28.12.2006 cu privire la administratia publica locala, conform procedurii prevazute de pet. 107 a Regulamentului privind constituirea si functionarea Consiliului municipal Chisinéu, adoptat prin decizia CMC nr. 2/1 din 14 iunie 2016, solicitim convocarea consilierilor municipali in sedinfa Consiliului municipal Chisintu de indata, pentru data de 20 iunie 2017, ora 10:00, in sala de sedinfe a Primiriei municipiului Chisiniu, cu includerea pe ordinea de zi dezbaterea urmatoarelor subiecte: 1. Cu privire la numirea secretarului interimar al CMC; 2. Cu privire la crearea Comisiei pentru organizarea si desfisurarea concursurilor publice pentru ocuparea functiilor de conducere in directiile subordonate Consiliului municipal Chisindu, intreprinderile municipale gi societitile pe acfiuni, al caror fondator este Consiliul municipla Chis'xau, si de conducatori ai altor subdiviziuni subordonate Consiliului municipal Chisinau; Cu privire la trecerea terenurilor proprietate publica a ™un- Chisinau din domeniul privat in domeniul public al unitatii administrativ-teritoriale; Cu privire la aprobarea “Regulamentului privind gestionarea i protejarea spafiilor verzi din municipiul Chisinau”; Cu privire la punerea in aplicare a Regulamentului privind organizarea $i desftisurarea licitafiilor funciare cu strigare in municipiul Chisinau; . Cu privire la moratoriul constructiilor; Cu privire la crearea si amenajarea locurilor de joacé pentru copii; . Cu privire la stabilirea indemnizafiei unice din contul bugetului municipal Chisinau la nasterea copiilor Cu privire 1a situafia creatd la inmatricularea copiilor in institutiile scolare si prescolare 10. Cu privire la aprobarea proiectului de organizare si punere in circulatie transportului public pe timp de noapte; 11. Cu privire la delegarea competentei; 12.Cu privire la audierea privind situajia creat cu referinfa la depozitarea deseurilor menajere din municipiul Chisinau. Suntem dispusi s& susfinem includerea pe ordinea de zi si dezbaterea altor proiecte relevante/importante pentru municipiul Chisinau parvenite din pertea fractiunilor CMC gi a subdiviziunilor CMC. Cu respect, Consilierii Consiliului municipal Chisinau — Sea ace = = eae \t ~~ \Ceban Ion ia a 2 Burduj urduja Petru psi 3 Doina Serghei 4 Vitneanschi Iurii - 5 Vartanean Gaik 6 Popa Svetlana [7 Basiuc-Brinzei Serghei Suster Marina / a Corduneanu Petru LY Gs he 2 att (0 eh) 222 0g1dd1 | 10 | Ceban Eugenia Gj N 1 Comarov Alexandr 12 Mucan Vitalie 123 Odintov Alexandr 14 Grigorieva Silvia 15 Cojocaru Dinari 16 Leadschii Anton v7 Melniciuc Alexandr 18 _| Poleacov Victor |