Sunteți pe pagina 1din 3

SC.

VULTURUL SRL
AUDIT INTERN PP - 03
Revizia 2
Procedura de proces Data:08.01.2015

Echipa de proces: Responsabil de proces RMC


Colaboratori Toate compartimentele

Nr. Valoare Masurare / monitorizare


Obiectivul Procesului Indicator de masurare
Crt tinta Frecventa Mod Responsabil
( Numrul total de aciuni corective
implementate la termen i eficace /
1 Eficacitatea auditurilor interne 90% semestrial Pe baza RACP emise RMC
Numrul total de aciuni corective
stabilite n urma auditului intern) x100

( Nr de departamente auditate cel putin Pe baza organigramei in


Evaluarea integrala a departamentelor prin audituri
2 o data pe ciclu de audit / Nr de 100% semestrial vigoare si a rapoartelor RMC
interne.
departamente din organigrama)x100 de audit intern.

RESPONSABILITATI
INTRARI ACTIVITATI IESIRI DESCRIERI SUPLIMENTARE
E D C I
RMM DG RP Organigrama Program anual audituri RMM planifica anual auditurile interne, functie de:
Rapoartele de audit din anul interne natura si importanta proceselor si a zonelor ce urmeaza
precedent a fi auditate, rezultatele auditurilor anterioare, cerintele
Rapoarte de audit externe clientilor sau modificarile SMM. Fiecare compartiment i
Minuta analizei de management Planificarea auditurilor fiecare proces este programat cel puin o dat pe an.
Cerinte clienti
interne Programul cuprinde verificarea tuturor compartimentelor
existente in momentul desfasurarii auditului.
Daca situatia o impune, se poate decide efectuarea de
audituri neplanificate, suplimentare programarii initiale,
fara a se modifica Programul.
RMM RP Lista auditorilor interni Echipa de audit RMM stabileste echipa/auditorul pentru fiecare
Auditori externi agreati Stabilirea echipei audit , astfel incat auditorii sa fie independenti fata de
Auditori in formare de audit zona auditata, pentru a asigura obiectivitatea si impar-
tialitatea procesului.

Acest document este proprietatea S.C.ACIR COM S.R.L. Ploiesti,


F-4.2-01.00 neputand fi multiplicat, modificat, insusit sau folosit fara acordul scris al proprietarului 1 din 3
SC.VULTURUL SRL
AUDIT INTERN PP - 03
Revizia 2
Procedura de proces Data:08.01.2015

RESPONSABILITATI
INTRARI ACTIVITATI IESIRI DESCRIERI SUPLIMENTARE
E D C I
AS RMM RP Documentatia SMM Program anual de audituri Pentru cazul in care datele din Programul anual de
audi- Program anual audituri interne interne / Plan de audit, audituri interne nu se modifica acesta tine loc de Plan
tati Cerinte ISO 14001 de audit.Daca datele au suferit modificari se elaboreaza
Elaborare si difuzare
planul de audit pe structura Programului anual de audit.
plan de audit
Programul / Planul de audit se difuzeaza cu 5 zile inainte
de audit la RP pentru departamentele auditate

EA RMM Program anual de audituri Observatii de audit, Examinarea activitatilor si a proceselor se face prin
audi- interne/Plan de audit RACP intervievarea personalului implicat, verificarea si
tati Documentatia SMC Grad de conformitate al analizarea documentelor si a inregistrarilor aferente,
Desfasurarea
Cerinte ISO 14001 auditului sistemului cu ISO 14001 precum si a modului de aplicare a cerintelor stabilite.
Auditul se realizeaza in conformitate cu cerintele
ISO 14001, criteriile de audit sunt cerintele ISO 14001 si
documentele SMC ale firmei aplicabile in departamentele
auditate.
AS EA RMM Observatii de audit Raport audit Raportul de audit are ca anexe RACP in care sunt
RP RACP inregistrate neconfomitatile identificate in audit.
Elaborare si difuzare
Concluziile auditului. Raportul de audit este difuzat catre RMM. Acesta
raport audit
comunica DG si RP concluziile auditului.

RACP completat RACP La termenul stabilit, auditorul sef verifica daca actiunile
Raport de audit stabilite au fost implementate. Daca aceasta se confirma
auditorul sef inchide RACP. Daca actiunile nu au fost
aplicate , se analizeaza cauzele si se stabileste un nou
Urmarirea
termen, situatia fiind comunicata RMC.
actiunilor
In functie de complexitatea problemelor, eficacitatea

Acest document este proprietatea S.C.ACIR COM S.R.L. Ploiesti,


F-4.2-01.00 neputand fi multiplicat, modificat, insusit sau folosit fara acordul scris al proprietarului 2 din 3
SC.VULTURUL SRL
AUDIT INTERN PP - 03
Revizia 2
Procedura de proces Data:08.01.2015

actiunilor corective este verificata la urmatorul audit


planificat sau, dupa caz, printr-un audit neplanificat.

RESPONSABILITATI
INTRARI ACTIVITATI IESIRI DESCRIERI SUPLIMENTARE
E D C I
RMM anga- Obiective proces Date pentru analiza de Monitorizarea se face la termenele stabilite, datele
jatii management rezultate reprezentand intrari in analiza de management.
Monitorizare Sugestii de imbunatatire
proces Actiuni corective
Actiuni preventive

INREGISTRARI Cod Mentinere Legenda : E-executa, D-decide/aproba, C- colaboreaza, I-este informat


Program anual de audituri interne F-8.2-01 2 ani Activitati - fluxul activitatilor asa cum se desfasoara el.
Raport de actiuni corective / preventive F-8.5-01 2 ani Descrieri suplimentare - daca este cazul o detaliere a elem. de intrare, a activitatilor
Raport de audit F-8.2-02 2 ani si a elem.de iesire.
Inregistrari - ce inregistrari rezulta din procesul respectiv

RMM- Reprezentantul Managementului pt.Mediu


DG - Director General
SMM - Sistem de Management al Mediului
RACP - Raport de Actiuni Corective si Preventive
AS - Auditor Sef
EA - Echipa de Audit
RP - Responsabil de Proces

Acest document este proprietatea S.C.ACIR COM S.R.L. Ploiesti,


F-4.2-01.00 neputand fi multiplicat, modificat, insusit sau folosit fara acordul scris al proprietarului 3 din 3