Sunteți pe pagina 1din 21

NORMELE NA IONALE DE SIGURAN

care au fost notificate de c tre Romnia la Comisia European n anul 2007

n conformitate cu Art. 8 alin. (2) din Legea nr.55/2006 privind siguran a feroviar , care a transpus Directiva 2004/49/CE privind
siguran a c ilor ferate comunitare i de modificarea a Directivei 95/18/CE a Consiliului privind acordarea de licen e ntreprinderilor
feroviare i a Directivei 2001/14/CE privind repartizarea capacit ilor de infrastructur feroviar i perceperea de tarife pentru utilizarea
infrastructurii feroviare i certificarea siguran e, Romnia, prin Ministerul Transporturilor, a notificat la Comisia European Directoratul
General Transport i Energie (DGTREN), la data de 31.07.2007, normele na ionale de siguran din domeniul transportului
feroviar din Romnia.

Normele na ionale de siguran din domeniul transportului feroviar din Romnia notificate n anul 2007 sunt prezentate mai jos, n
ordinea clasific rii conform Anexei nr. 2 la Legea nr. 55/2006, cu men iunea faptului c unele din acestea sunt prezentate cu
complet rile i modific rile ulterioare sau cu nlocuirile survenite ulterior.

Men ion m faptul c textele normelor na ionale prezentate sunt reproduceri neoficiale ale acestora, pentru care
Autoritatea de Siguran Feroviar Romn - ASFR nu i asum r spunderea pentru consecin ele juridice generate de
utilizarea lor.

Nr. NORMA NA IONAL PUBLICARE MODIFIC RI I PUBLICARE NOT


crt COMPLET RI (inclusiv cele
. ulterioare notific rii)
1. Ordinul Ministrului Monitorul Ordinul Ministrului Monitorul OMT nr.535/2007 a nlocuit
Transporturilor Oficial al Transporturilor i Oficial al OMTCT nr.343/2003 pentru
nr.535/26.06.2007 pentru Romniei, Infrastructurii Romniei, aprobarea Normelor pentru
aprobarea Normelor pentru Partea I, nr.884/03.11.2011 pentru Partea I, acordarea licen ei de
acordarea licen ei de transport nr.501 din modificarea i completarea nr.823 din transport feroviar i a
feroviar i a certificatului de 26.07.2007 OMT nr. 535/2007 22.11.2011 certificatului de siguran , n
siguran n vederea efectu rii vederea efectu rii serviciilor
serviciilor de transport feroviar pe Ordinul Ministrului Monitorul de transport feroviar public
ile ferate din Romnia Transporturilor i Oficial al i/sau n interes propriu pe
Infrastructurii Romniei, ile ferate din Romnia,
nr.2179/29.11.2012 pentru Partea I, precum i pentru acordarea
modificarea art.16 din anexa nr.835 din autoriza iei i certificatului de
nr. 2 la OMT nr. 535/2007 12.12.2012 operare pentru manevr
agen ilor economici care
efectueaz numai opera iuni
de manevr feroviar care a
fost notificat ini ial la Comisia
European n anul 2007.
2. Ordinul Ministrului Monitorul
Transporturilor, Construc iilor Oficial al
i Turismului Romniei,
nr.1193/30.06.2004 pentru Partea I,
aprobarea Normelor privind nr.734 din
nmatricularea i acordarea 13.08.2004
marcajului unificat de identificare a
vehiculelor de transport feroviar i
cu metroul
3. Ordonan a Guvernului Monitorul
nr.7/20.01.2005 pentru Oficial al
aprobarea Regulamentului de Romniei,
transport pe c ile ferate din Partea I,
Romnia nr.838 din
11.10.2006
(republicat ) Ordinul Ministrului Monitorul OMT nr.655/2007, cu
Transporturilor Oficial al modific rile i complet rile
Ordinul Ministrului Monitorul nr.1010/10.08.2008 privind Romniei, ulterioare, este o norm
Transporturilor Oficial al modificarea anexei nr. 1 la Partea I, na ional de siguran care a
nr.655/19.07.2007 pentru Romniei, OMT nr. 655/2007 nr.607 din fost elaborat ulterior
aprobarea Normelor uniforme Partea I, 15.08.2008 notific rii ini iale la Comisia
privind transporturile pe c ile nr.16 i 16bis Ordinul Ministrului European din anul 2007
ferate din Romnia din Transporturilor i Monitorul
09.01.2008 Infrastructurii Oficial al
nr.1123/02.11.2009 privind Romniei,
modificarea i completarea Partea I, nr.
art. 9 din anexa nr. 1 la OMT 766 din
nr. 655/2007 10.11.2009
Ordinul Ministrului Monitorul
Transporturilor i Oficial al
Infrastructurii Romniei,
nr.580/04.08.2011 privind Partea I, nr.
modificarea anexei nr. 1 la 581 din
OMT nr. 655/2007 17.08.2011
4. Ordinul Ministrului Lucr rilor Monitorul
Publice, Transporturilor i Oficial al
Locuin ei nr.1186/29.08.2001 Romniei,
pentru aprobarea Regulamentului Partea I,
de Exploatare Tehnic Feroviar , nr.681 din
nr. 002 RETF 29.10.2001
5. Ordinul Ministrului Monitorul Ordinul Ministrului Monitorul OMTCT nr. 1482 a fost
Transporturilor, Construc iilor Oficial al Transporturilor i Oficial al modificat ulterior notific rii
i Turismului Romniei, Infrastructurii Romniei, ini iale la Comisia European
nr.1482/04.08.2006 pentru Partea I, nr.1120/02.07.2012 privind Partea I, din anul 2007 cu OMTI
aprobarea Regulamentului de nr.814 i modificarea Regulamentului nr.463 din nr.1120/2012
semnalizare, nr. 004, publicat n 814bis din pentru circula ia trenurilor i 09.07.2012
Monitorul Oficial al Romniei 03.10.2006 manevra vehiculelor feroviare
nr. 005 i a Regulamentului
de semnalizare nr. 004,
precum i pentru modificarea
i completarea Instruc iunilor
pentru activitatea
personalului de locomotiv n
transportul feroviar nr. 201
6. Ordinul Ministrului Monitorul Ordinul Ministrului Monitorul
Transporturilor, Construc iilor Oficial al Transporturilor, Construc iilor Oficial al
i Turismului Romniei, i Turismului nr. Romniei,
nr.1816/26.10.2005 pentru Partea I, 1286/14.07.2006 privind Partea I,
aprobarea Regulamentului pentru nr.1064 i completarea Regulamentului nr.649 din
circula ia trenurilor i manevra 1064bis din pentru circula ia trenurilor i 27.07.2006
vehiculelor feroviare nr. 005 28.11.2005 manevra vehiculelor feroviare
nr. 005

Monitorul
Ordinul Ministrului Oficial al
Transporturilor nr. Romniei,
461/19.06.2007 privind Partea I,
modificarea i completarea nr.438 din
Regulamentului pentru 28.06.2007 OMTCT nr. 1816/2005 a fost
circula ia trenurilor i modificat i completat ulterior
manevra vehiculelor feroviare notific rii ini iale la Comisia
nr. 005 European din anul 2007 cu
Monitorul OMTI nr.322/2010
Ordinul Ministrului Oficial al
Transporturilor i Romniei,
Infrastructurii nr. Partea I,
322/22.04.2010 privind nr.279 din
modificarea Regulamentului 29.04.2010
pentru circula ia trenurilor i
manevra vehiculelor feroviare
nr. 005
Monitorul
Ordinul Ministrului Oficial al
Transporturilor i Romniei,
Infrastructurii nr. Partea I,
153/03.03.2011 privind nr.200 din
modificarea i completarea 22.03.2011
Regulamentului pentru
circula ia trenurilor i
manevra vehiculelor
feroviare, nr. 005, i pentru
definirea trenurilor de c tori
n func ie de serviciile oferite
de operatorii de transport Monitorul
feroviar de c tori Oficial al
Romniei,
Ordinul Ministrului Partea I,
Transporturilor i nr.463 din
Infrastructurii nr. 09.07.2012
1120/02.07.2012 privind
modificarea Regulamentului
pentru circula ia trenurilor i
manevra vehiculelor feroviare
nr. 005 i a Regulamentului
de semnalizare nr. 004,
precum i pentru modificarea
i completarea Instruc iunilor
pentru activitatea
personalului de locomotiv n
transportul feroviar nr. 201
7. Ordinul Ministrului Monitorul Ordinul Ministrului Monitorul
Transporturilor, Construc iilor Oficial al Transporturilor Oficial al
i Turismului Romniei, nr.460/19.06.2007 privind Romniei,
nr.1815/26.10.2005 pentru Partea I, modificarea i completarea Partea I,
aprobarea Regulamentului de nr.1043 i Regulamentului de remorcare nr.470 din
remorcare i frnare, nr.006 1043bis din i frnare nr. 006 12.07.2007
24.11.2005 OMTCT nr. 1815/2005 a fost
Ordinul Ministrului modificat i completat ulterior
Transporturilor i Monitorul notific rii ini iale la Comisia
Infrastructurii Oficial al European din anul 2007.
nr.386/19.05.2010 pentru Romniei,
modificarea i completarea Partea I,
Regulamentului de remorcare nr.360 din
i frnare nr. 006 01.06.2010

Ordinul Ministrului
Transporturilor nr. 1051/2013 Monitorul
pentru modificarea Anexei 5 Oficial al
la Regulamentului de Romniei,
remorcare i frnare nr. 006 Partea I nr.
540 din
27.08.2013
8. Ordinul ministrului Monitorul Ordinul Ministrului Monitorul OMTCT nr. 2229/2006 a fost
Transporturilor, Construc iilor Oficial al Transporturilor i Oficial al modificat i completat ulterior
i Turismului Romniei, Infrastructurii Romniei, notific rii ini iale la Comisia
nr.2229/23.11.2006 pentru Partea I, nr.1120/02.07.2012 privind Partea I, European din anul 2007
aprobarea Instruc iunilor pentru nr.23 i 23bis modificarea Regulamentului nr.463 din
activitatea personalului de din pentru circula ia trenurilor i 09.07.2012
locomotiv n transportul feroviar 15.01.2007 manevra vehiculelor feroviare
nr. 201 nr. 005 i a Regulamentului
de semnalizare nr. 004,
precum i pentru modificarea
i completarea Instruc iunilor
pentru activitatea
personalului de locomotiv n
transportul feroviar nr. 201
9. Ordinul Ministrului Monitorul Ordinul Ministrului Monitorul
Transporturilor, Construc iilor Oficial al Transporturilor Oficial al
i Turismului Romniei, nr.462/28.06.2007 privind Romniei,
nr.1817/26.10.2005 pentru Partea I, modificarea i completarea Partea I,
aprobarea Instruc iunilor pentru nr.1039 i Instruc iunilor privind revizia nr.438 din
revizia tehnic i ntre inerea 1039bis din tehnic i ntre inerea 28.06.2007
vagoanelor n exploatare, nr. 250 23.11.2005 vagoanelor n exploatare nr.
250 OMTCT nr. 1817/2005 a fost
modificat i completat ulterior
Ordinul Ministrului Monitorul notific rii ini iale la Comisia
Transporturilor i Oficial al European din anul 2007
Infrastructurii Romniei,
nr.385/19.05.2010 pentru Partea I,
modificarea i completarea nr.356 din
Instruc iunilor privind revizia 31.05.2010
tehnic i ntre inerea
vagoanelor n exploatare nr.
250
Monitorul
Ordinul Ministrului Oficial al
Transporturilor i Romniei,
Infrastructurii Partea I,
nr.1359/30.08.2012 pentru nr.649 din
modificarea i completarea 21.09.2012
Normativului feroviar
Vehicule de cale ferat .
Tipuri de revizii i repara ii
planificate. Normele de timp
sau normele de kilometri
parcur i pentru efectuarea
reviziilor i repara iilor
capitale
10. Ordinul Ministrului Foia Oficial
Transporturilor, Construc iilor CFR nr.5 din
i Turismului 31.03.2004
nr.539/22.03.2004 pentru
aprobarea Reglement rilor pentru
circula ia trenurilor i manevra
vehiculelor feroviare pe sec ia
Oravi a Anina
11. Ordinul Ministrului Lucr rilor Monitorul
Publice, Transporturilor i Oficial al
Locuin ei nr.1851/11.11.2002 Romniei,
pentru aprobarea Instruc iunilor Partea I,
pentru predarea-primirea nr.860 din
vagoanelor i modul de recuperare 28.11.2002
a lipsurilor i degrad rilor
constatate la acestea nr. 271
12. Ordinul Ministrului Monitorul
Transporturilor Oficial al
nr.490/28.06.2000 pentru Romniei,
aprobarea Instruc iunilor privind Partea I,
tratarea defectelor unor produse nr.538 din
feroviare critice aflate n termen de 31.10.2000
garan ie nr. 906
13. Ordinul Ministrului Monitorul
Transporturilor Oficial al
nr.410/26.07.1999 privind Romniei,
Autorizarea laboratoarelor de Partea I,
ncerc ri i atestarea standurilor i nr.452 din
dispozitivelor speciale, destinate 17.09.1999
verific rii i ncerc rii produselor
feroviare utilizate n activit ile de
construire, modernizare,
exploatare, ntre inere i reparare a
infrastructurii feroviare i a
materialului rulant, specifice
transportului feroviar i cu metroul
14. Ordinul Ministrului Monitorul Ordinul Ministrului Monitorul
Transporturilor Oficial al Transporturilor, Construc iilor Oficial al
nr.290/13.04.2000 privind Romniei, i Turismului Romniei,
Admiterea tehnic a produselor Partea I, nr.2068/09.11.2004 pentru Partea I,
i/sau serviciilor destinate utiliz rii nr.465bis din modificarea OMT nr. nr.1076 din
n activit ile de construire, 25.09.2000 290/2000 18.11.2004
modernizare, ntre inere i de
reparare a infrastructurii feroviare
i a materialului rulant, pentru
transportul feroviar i cu metroul
15. Ordinul Ministrului Monitorul Ordinul Ministrului Monitorul OMT nr. 590/2007 a nlocuit
Transporturilor Oficial al Transporturilor i Oficial al OMTCT nr. 644/2005 pentru
nr.590/05.07.2007 pentru Romniei, Infrastructurii Romniei, Stabilirea unor reguli privind
Stabilirea unor reguli privind Partea I, nr.748/23.06.2009 pentru Partea I, transportul m rfurilor
transportul m rfurilor periculoase nr.623 din aplicarea prevederilor nr.541 i periculoase pe calea ferat
pe calea ferat (RID 2007, 10.09.2007 Regulamentului privind 541bis din RID 2005, ncepnd cu
ncepnd cu 15.07.2007) transportul interna ional 04.08.2009 01.07.2005, care a fost
feroviar al m rfurilor notificat ini ial la Comisia
periculoase (RID), versiunea European n anul 2007
2009
16. Ordinul Ministrului Monitorul OMT nr. 103/2008 a nlocuit
Transporturilor nr. Oficial al OMLPTL nr. 1126/2001 privind
103/29.01.2008 privind Romniei, aprobarea Instruc iunilor
aprobarea Instruc iunilor pentru Partea I, pentru admiterea i
admiterea i expedierea nr.180 din expedierea transporturilor
transporturilor excep ionale pe 10.03.2008 excep ionale pe infrastructura
infrastructura feroviar public - feroviar public - nr. 328,
nr. 328 care a fost notificat ini ial la
Comisia European n anul
2007
17. Ordinul Ministrului Monitorul Ordinul Ministrului Foaia Oficial
Transporturilor, Construc iilor Oficial al Transporturilor, Construc iilor CFR
i Turismului nr. Romniei, i Turismului nr. nr.13/2006
2122/06.12.2005 privind Partea I, 2239/23.11.2006 privind
aprobarea Instruc iunilor pentru nr.1142 din modificarea art. 10 lit. b) din
programarea i analiza tehnico- 16.12.2005 anexa la OMTCT nr.
economic operativ a circula iei 2239/23.11.2006
trenurilor nr.099
18. Ordinul Ministrului Monitorul
Transporturilor, Construc iilor Oficial al
i Turismului nr. Romniei,
715/02.05.2006 pentru Partea I,
aprobarea Metodologiei privind nr.421 din
concentrarea datelor la nivel de 16.05.2006
sec ie de circula ie, regulator de
circula ie, structur regional i
structur central a
administratorului infrastructurii
feroviare, n vederea complet rii
formularului Informare operativ
privind analiza efectu rii
programului de circula ie a
trenurilor
19. Ordinul Ministrului Monitorul
Transporturilor nr. Oficial, Partea
831/03.11.2000 pentru stabilirea I nr. 661 din
normelor privind ntocmirea, 15.12.2000
aprobarea si actualizarea planului
tehnic de exploatare a sta iei/haltei
de mi care CFR Foaia Oficial Modificarea fi elor nr. 10, Act CFR-SA
CFR 18 i 22 din ndrum tor nr.1/8962/12.
Dispozi ia directorului general nr.7/2006 12.2006
al Companiei Na ionale de C i
Ferate C.F.R.- SA nr.
56/12.07.2006 privind aprobarea
ndrum torului pentru ntocmirea
Planului Tehnic de Exploatare (PTE)
al sta iei de cale ferat /haltei de
mi care - edi ia 2006
20. Ordinul Ministrului Monitorul OMT nr. 1484/2008 a nlocuit
Transporturilor nr. Oficial al OMTCT nr. 999/2000 pentru
1484/28.11.2008 pentru Romniei, Men inerea n func ionare a
aprobarea Normelor privind Partea I, mijloacelor de transport
acordarea avizului tehnic nr.861 din feroviar i cu metroul care au
vehiculelor feroviare care au 20.12.2008 dep it durata normal de
dep it durata normal de func ionare care a fost
func ionare/durata de serviciu notificat ini ial la Comisia
European n anul 2007

Decizia Directorului General


Siteul AFER nr. 20/2009 a nlocuit
Decizia Directorului General www.afer.ro Decizia Directorului General
AFER nr. 20/17.03.2009 - legisla ie AFER nr. 3/2001, care a fost
Metodologia de aplicare a OMT nr. reglement ri notificat ini ial la Comisia
1484/2008 European n anul 2007

Buletinul Decizia Directorului General


AFER AFER nr. 24/2009 a nlocuit
Decizia Directorului General nr.2/2009 Decizia Directorului General
AFER nr. 24/01.04.2009 - AFER nr. 4/2001 care a fost
Inscrip ionarea vehiculelor notificat ini ial la Comisia
feroviare pentru care AFER a European n anul 2007
eliberat avize tehnice n
conformitate cu prevederile OMT
nr. 1484/2008
21. Hot rrea Guvernului nr. Monitorul
2299/14.12.2004 pentru Oficial al
aprobarea Normelor metodologice Romniei,
de aplicare a Ordonan ei Partea I,
Guvernului nr. 60/2004 privind nr.60 din
reglement ri referitoare la 18.01.2005
construirea, ntre inerea, repararea
i exploatarea c ilor ferate, altele
dect cele administrate de
Compania Na ional de C i Ferate
CFR-SA
22. Ordinul Ministrului Monitorul
Transporturilor, Construc iilor Oficial al
i Turismului nr. Romniei,
880/03.06.2005 pentru Partea I,
aprobarea Procedurii de aplicare a nr.566 din
prevederilor HG nr.2299/2004 i a 01.07.2005
Ordonan ei Guvernului nr. 60/2004
privind reglement ri referitoare la
construirea, ntre inerea, repararea
i exploatarea c ilor ferate, altele
dect cele administrate de
Compania Na ional de C i Ferate
CFR-SA
23. Ordinul Ministrului Foaia Oficiala
Transporturilor, Construc iilor CFR nr. 7 din
i Turismului nr. 417/ 2004
08.03.2004 pentru aprobarea
Instruc iei pentru restric ii de
vitez i nchideri de linii i scoateri
de sub tensiune, nr.317
24. Ordinul Ministrului Monitorul
Transporturilor nr. Oficial al
342/28.06.1999 pentru Romniei,
aprobarea Normelor privind Partea I,
verificarea tehnic a vehiculelor nr.396 din
feroviare apar innd agen ilor 19.08.1999
economici
25. Ordinul Ministrului Monitorul OMT nr. 256/2013 a nlocuit
Transporturilor nr. Oficial al Dispozi ia Pre edintelui
256/29.03.2013 pentru Romniei, Societ ii Na ionale a C ilor
aprobarea Normelor privind Partea I, Ferate Romne SNCFR
serviciul maxim admis pe nr.198 din nr.35/06.06.1996 -
locomotiv , efectuat de personalul 08.04.2013 Reglementarea duratei
care conduce i/sau deserve te serviciului continuu maxim
locomotive n sistemul feroviar din admis pe locomotiv , efectuat
Romnia de personalul ce deserve te
locomotiva, care a fost
notificat ini ial la Comisia
European n anul 2007
26. Ordinul Ministrului Monitorul
Transporturilor i Oficial al
Telecomunica iilor nr. Romniei,
855/24.02.1986 - M suri pentru Partea I,
nt rirea disciplinei n unit ile nr.396 din
Ministerului Transporturilor i 19.08.1999,
Telecomunica iilor Instruc iuni Foaia Oficiala
privind constatarea i sanc ionarea CFR nr. 2 din
unor abateri s vr ite de 1986
personalul din unit ile de c i
ferate aflat sub influen a
consumului de b uturi alcoolice
(Anexa nr.1)
27. Ordinul Ministrului Foaia Oficial
Transporturilor Construc iilor i CFR
Turismului nr. 416/08.03.2004 nr.6/08.06.20
privind aprobarea Instruc iei pentru 04
prentmpinarea i combaterea
nz pezirilor la calea ferat , nr.311
28. Ministerul Transporturilor i Bro ura
Telecomunica iilor, Ministerul
Departamentul C ilor Ferate - Transporturilo
Instruc ia pentru utilizarea eficient r i
a instala iilor de radiotelefoane, Telecomunica
ntre inerea, depanarea operativ iilor din data
i repararea acestora de
nr.322/26.02.1975 01.04.1975
29. Ministerul Transporturilor i Bro ura Ordinul Ministrului Foaia Oficiala
Telecomunica iilor, Ministerului Transporturilor, CFR nr. 17 din
Departamentul C ilor Ferate, Transporturilo Construc iilor i 2003
Direc ia General Linii Instala ii r i Turismului nr.
- Instruc ia instala iei pentru Telecomunica 484/08.10.2003 pentru
controlul automat al vitezei iilor din anul modificarea Instruc iei
trenurilor i autostop tip INDUSI 1972 instala iei pentru controlul
echipamentul din cale 1972 automat al vitezei trenurilor i
autostop tip INDUSI
echipamentul din cale 1972
30. Ministerul Transporturilor i Bro ur CFR
Telecomunica iilor,
Departamentul C ilor Ferate
Direc ia Trac iune Vagoane -
Actul nr.
17DA/610/07.04.1987 -
Instruc iuni privind func ionarea,
deservirea i ntre inerea
dispozitivelor de siguran i
vigilen (VACMA, SIFA, DSV) i a
instala iilor de control punctal al
vitezei (INDUSI)
31. Ministerul Transporturilor i Document
Telecomunica iilor, specific CFR
Departamentul C ilor Ferate
Direc ia Trac iune Vagoane -
Ordinul nr.
17A/447/03.03.1971 - Avizarea
i tratarea cazurilor de frnare de
urgen a trenurilor
32. Ministerul Transporturilor i Document
Telecomunica iilor, specific CFR
Departamentul C ilor Ferate
Direc ia Trac iune Vagoane -
Ordinul nr.
17RLH/1105/05.04.1982 -
Circula ia locomotivelor electrice n
dubl sau multipl trac iune
(pantograf) la trecerea prin zona
neutra
33. Ministerul Transporturilor i Document
Telecomunica iilor, specific CFR
Departamentul C ilor Ferate
Direc ia Trac iune Vagoane -
Ordinul nr.
17RLH/2133/22.08.1985 -
Circula ia locomotivelor electrice n
multipl trac iune pe timp de iarn
i condi ii meteorologice
nefavorabile
34. Ministerul Transporturilor i Document
Telecomunica iilor, specific CFR
Departamentul C ilor Ferate
Direc ia Trac iune Vagoane -
Ordinul nr.
17RLH/2134/06.09.1985 -
Func ionarea liniei de contact i a
pantografului n condi ii
meteorologice nefavorabile
35. Ordinul Ministrului Monitorul OMTI nr. 1684/2012 a nlocuit
Transporturilor i Oficial al Actul nr. 310/1/441/
Infrastructurii nr. Romniei, 15.12.1993 al Ministerului
1684/21.11.2012 pentru Partea I, Transporturilor, Societatea
conducerea i deservirea trenurilor nr.818 din Na ional a C ilor Ferate
directe de marf n sistem 05.12.2012 Romne, Direc ia General
simplificat Trac iune - Reglement ri
privind experimentarea
deservirii simplificate a
locomotivelor (f mecanic
ajutor), care a fost notificat
ini ial la Comisia European n
anul 2007.
36. Ordinul ministrului Monitorul Ordinul Ministrului Monitorul
Transporturilor, Construc iilor Oficial al Transporturilor, Construc iilor Oficial al
i Turismului nr. Romniei, i Turismului nr. Romniei,
1044/18.12.2003 pentru Partea I, nr. 1934/19.10.2006 pentru Partea I,
aprobarea Regulamentului pentru 35 din modificarea OMTCT nr. nr.930 din
desemnarea, preg tirea 16.01.2004 1044/2003 16.11.2006
profesional i examinarea
consilierilor de siguran pentru
transportul rutier, feroviar sau pe
ile - navigabile interioare, al
rfurilor periculoase
37. Decizia Directorului General Buletinul Decizia Directorului
AFER nr. 68/07.04.2003 - AFER General AFER nr.
Metodologie privind desf urarea nr.1/2003 88/13.10.2008
activit ii de atestare profesional Completarea art. 18 al
a salaria ilor de specialitate care Metodologiei privind
asigur preg tirea, perfec ionarea desf urarea activit ii de
i particip n comisiile de atestare profesional a
autorizare a personalului cu salaria ilor de specialitate
responsabilit i n siguran a care asigur preg tirea,
circula iei (ntocmit n baza art.15 perfec ionarea i particip n
din Regulamentul de Exploatare comisiile de autorizare a
Tehnic Feroviar nr. 002) personalului cu
responsabilit i n siguran a
circula iei (ntocmit n baza
art. 15 din Regulamentul de
Exploatare Tehnic Feroviar
nr. 002)
38. Decizia Directorului General Buletinul
AFER nr. 54/07.04.2003 - AFER
Metodologie privind desf urarea nr.1/2003,
activit ii de atestare de examinare Foaia Oficial
i autorizare a personalului care CFR
face parte din comisiile pentru nr.7/2003
tratarea transporturilor
excep ionale pe infrastructura
feroviar (ntocmit n baza art.14
din Instruc iunile pentru admiterea
i expedierea transporturilor
excep ionale pe infrastructura
feroviar public nr. 328)
39. Ordinul Ministrului Monitorul -
Transporturilor, Construc iilor Oficial al
i Turismului nr. Romniei,
2261/29.12.2005 privind Partea I,
aprobarea Metodologiilor de nr.118 din
organizare i de derulare a 08.02.2006
programelor de formare-calificare,
perfec ionare i verificare
profesional a personalului care
efectueaz activit i specifice
desf ur rii transportului feroviar
39 Ordinul Ministrului Monitorul Ordinul Ministrului Monitorul OMTI nr. 815/2010 a abrogat
a. Transporturilor i Oficial al Transporturilor i Oficial al (nlocuit) anexa nr. 2 din
Infrastructurii nr. Romniei, Infrastructurii nr. Romniei, OMTCT nr. 2261/2005, care a
815/12.10.2010 privind Partea I, 82/31.01.2011 privind Partea I, fost notificat ini ial la Comisia
aprobarea Normelor privind nr.716 din modificarea anexei nr. 1 la nr.118 din European n anul 2007
implementarea i dezvoltarea 27.10.2010 OMTI nr. 815/2010 16.02.2011
sistemului de men inere a
competen elor profesionale pentru
personalul cu responsabilit i n
siguran a circula iei i pentru alte
categorii de personal care
desf oar activit i specifice n
opera iunile de transport pe c ile
ferate din Romnia i pentru
actualizarea Listei func iilor cu
responsabilit i n siguran a
circula iei, care se formeaz -
calific , perfec ioneaz i verific
profesional periodic la CENAFER
40. Ordinul Ministrului Monitorul Ordinul Ministrului Monitorul
Transporturilor, Construc iilor Oficial al Transporturilor nr. Oficial al
i Turismului nr. Romniei, 1360/19.12.2007 pentru Romniei,
2262/29.12.2005 privind Partea I, modificarea i completarea Partea I,
Autorizarea personalului cu nr.113 din anexei nr. 1 la OMTCT nr. nr.895 din
responsabilit i n siguran a 07.02.2006 2262/2005 28.12.2007
circula iei care urmeaz s
desf oare pe proprie r spundere Ordinul Ministrului Monitorul
activit i specifice transportului Transporturilor nr. Oficial al
feroviar 1465/26.11.2008 pentru Romniei,
modificarea i completarea Partea I,
anexei nr. 1 la OMTCT nr. nr.831 din
2262/2005 10.12.2008
41. Decizia Directorului General Site-ul Decizia Directorului Site-ul Decizia Directorului General
CENAFER nr. 86/19.06.2013 www.cenafer. General CENAFER nr. www.cenafer.r CENAFER nr. 86/2013 a
Condi iile i duratele minime de ro 162/22.11.2013 o nlocuit Nota nr.
instruire practic i de stagiu n Preciz rile i complet rile la 4/16/09.02.2006 (Avizat de
vederea autoriz rii Condi iile i duratele minime AFER i Aprobat de
de instruire practic i de CENAFER) - Duratele minime
stagiu n vederea autoriz rii de practic /stagiu n vederea
Anex la Decizia autoriz rii personalului cu
nr.86/2013 responsabilit i n siguran a
circula iei, care a fost
notificat ini ial la Comisia
European n anul 2007
42. Ordonanta de urgenta nr. Monitorul OUG nr. 8/2013 a nlocuit
8/19.02.2013 privind Oficial, Partea OMLPTL nr. 447/2003 pentru
reorganizarea retelei sanitare I nr. 115 din aprobarea Instruc iunlor
proprii a Ministerului 28/02/2013 privind examinarea medical
Transporturilor si pentru i psihologic a personalului
modificarea Legii nr. 95/2006 din transporturi cu
privind reforma in domeniul Monitorul responsabilit i n siguran a
sanatatii Oficial, Partea circula iei i a naviga iei,
I nr. 746 din precum i organizarea,
02.12.2013 func ionarea i componen a
comisiilor medicale i
Ordinul ministrului psihologice de siguran a
transporturilor nr. Monitorul circula iei, care a fost notificat
1256/10.10.2013 pentru Oficial, Partea ini ial la Comisia European n
aprobarea functiilor din siguranta I nr. 756 din anul 2007.
transporturilor pentru care sunt 05.12.2013
necesare avize de aptitudine
medicala si/sau psihologica

Ordinul ministrului Monitorul


transporturilor nr. Oficial, Partea
1260/10.10.2013 pentru I nr. 745 din
aprobarea Normelor metodologice 02.12.2013
privind examinarea medicala si
psihologica a personalului cu
atributii in siguranta transporturilor
si periodicitatea examinarii

Ordinul ministrului
transporturilor nr.
1257/10.10.2013 pentru
aprobarea baremelor de sanatate Monitorul
pentru functiile din siguranta Oficial, Partea
transporturilor si a modului in care I nr. 745 din
se face dovada indeplinirii acestor 02.12.2013
conditii, precum si lista afectiunilor
medicale si contraindicatiile
corespunzatoare baremelor pentru
elaborarea avizelor medicale
pentru personalul cu atributii in
siguranta transporturilor
Monitorul
Ordinul ministrului Oficial, Partea
transporturilor nr. I nr. 647 din
1259/10.10.2013 privind 22.10.2013
aprobarea infiintarii, organizarii si
functionarii comisiilor medicale
si/sau psihologice in siguranta
transporturilor care elibereaza
avize medicale si/sau psihologice
de aptitudini pentru functiile din
siguranta transporturilor, precum si
a componentei acestor comisii

Ordinul ministrului
transporturilor nr.
1258/10.10.2013 pentru
aprobarea Regulamentului privind
infiintarea, organizarea,
functionarea si componenta
Comisiei centrale medicale si
psihologice in siguranta
transporturilor din cadrul Spitalului
Clinic Cai Ferate nr. 1 Witting
Bucuresti
43. Hot rea Guvernului nr. Monitorul HG nr. 117/2010 a nlocuit
117/17.02.2010 pentru Oficial al OMT nr. 210/2000 privind
aprobarea Regulamentului de Romniei, aprobarea Instruc iunilor
investigare a accidentelor si a Partea I, pentru prevenirea i
incidentelor, de dezvoltare si nr.138 din cercetarea accidentelor i
imbunatatire a sigurantei feroviare 02.03.2010 evenimentelor feroviare, nr.
pe caile ferate si pe reteaua de 003, care a fost notificat ini ial
transport cu metroul din Romania la Comisia European n anul
2007
44. Hot rea Guvernului nr. Monitorul HG nr. 1169/2009 este o
1611/16.12.2009 pentru Oficial, Partea norm na ional de siguran
aprobarea Normelor privind I nr. 13 din care a fost elaborat ulterior
certificarea mecanicilor de 08.01.2010 notific rii ini iale la Comisia
locomotiv care conduc locomotive European din anul 2007
i trenuri n sistemul feroviar din
Romnia
45. Hot rea Guvernului nr. Monitorul Hot rea Guvernului nr. Monitorul HG nr. 877/2010 este o
877/18.08.2010 privind Oficial, Partea 1.116/09.11.2011 pentru Oficial al norm na ional de siguran
interoperabilitatea sistemului de I nr. 663 din modificarea anexelor nr. 2, 5 Romniei, care a fost elaborat ulterior
transport feroviar 28.09.2010 i 6 la HG nr. 877/2010 Partea I, notific rii ini iale la Comisia
privind interoperabilitatea nr.821 din European din anul 2007
sistemului de transport 21.11.2011
feroviar

Hot rea Guvernului nr. Monitorul


652/27.08.2013 pentru Oficial al
modificarea HG nr. 877/2010 Romniei,
privind interoperabilitatea Partea I,
sistemului de transport nr.558 din
feroviar 03.09.2013

Hot rea Guvernului nr.


74/05.02.2014 pentru Monitorul
modificarea anexei nr. 3 la Oficial al
Hotararea Guvernului nr. Romniei,
877/2010 privind Partea I,
interoperabilitatea sistemului nr.111 din
feroviar 13.02.2014
45 Ordinul Ministrului Monitorul OMT nr. 1545/2008 este o
a. Transporturilor nr. Oficial, Partea norm na ional de siguran
1.545/17.12.2008 pentru I nr. 4 din care a fost elaborat ulterior
aprobarea Normelor privind 05.01.2009 notific rii ini iale la Comisia
autorizarea punerii n func iune a European din anul 2007
subsistemelor structurale
componente ale sistemului de
transport feroviar conven ional din
Romnia
45 Ordinul Ministrului Monitorul OMT nr. 744/2013 este o
b. Transporturilor nr. Oficial, Partea norm na ional de siguran
744/26.04.2013 privind condi iile I nr. 278 din care a fost elaborat ulterior
n care sunt necesare autoriza ii 17.05.2013 notific rii ini iale la Comisia
suplimentare de punere n European din anul 2007
func iune a vehiculelor autorizate
ini ial ntr-un alt stat membru UE,
n vederea utiliz rii pe re eaua
feroviar din Romnia
45 Ordinul Ministrului Monitorul OMT nr. 820/2013 este o
c. Transporturilor nr. Oficial, Partea norm na ional de siguran
820/31.05.2013 privind masuri I nr. 333 din care a fost elaborat ulterior
pentru aplicarea Regulamentului 07.06.2013 notific rii ini iale la Comisia
(UE) nr. 445/2011 al Comisiei din European din anul 2007
10 mai 2011 privind un sistem de
certificare a entitatilor responsabile
cu intretinerea vagoanelor de
marfa si de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 653/2007
46. Ordinul Ministrului Monitorul OMT nr. 745/2013 este o
Transporturilor nr. Oficial al norm na ional de siguran
745/26.04.2013 pentru Romniei, care a fost elaborat ulterior
aprobarea Normelor privind Partea I, nr. notific rii ini iale la Comisia
circula ia trenurilor de c tori n 262 din European din anul 2007
sistem simplificat pe linii de cale 10.05.2013
ferat nc lecate
47. Ordinul Ministrului Monitorul OMT/OMMFE nr. 490/479-
Transporturilor i al Ministrului Oficial al 2008 este o norm na ional
Muncii, Familiei i Egalit ii de Romniei, de siguran care a fost
anse nr. 490/479/17.04.2008 Partea I, elaborat ulterior notific rii
pentru aplicarea cerin elor minime nr.604 din ini iale la Comisia European
privind anumite aspecte legate de 13.08.2008 din anul 2007
condi iile de munc ale lucr torilor
mobili care presteaz servicii de
interoperabilitate transfrontalier n
sectorul feroviar