Sunteți pe pagina 1din 26
yo ICS 93.080,20 IRS i : STANDARD ROMAN _ SR 183-1 ‘ August 1995 a Indice de clasificare G 71 Lert de. drumuri a 7 iMBRACAMINTI DE BETON DE ‘CIMENT Fee InN tee COFRAJE FIXE _ . 7 + Conditii tehnice de calitate, t a Road works. Cement éorlorete pavements in fixed concrete forming. Technical quality requirements . “4. Travaux routiers. Revéfements en beton de ciment ef coffrages fixes. Specifications techniques de qualité « - APROBARE Aprobat de Directorul Generel al RS la 31 sugust 1994 cu aplicare din 01 februarie 1995 Inlocuieste STAS 183-86 “ CORESPONDENTA 1 te data aprobtrii prezentulul standard nu exist nicl un standard 4 international sau regional care s& sé refere la acelagi sublect On the date of this standard approval there is no International of “Regional standard dealing with the sama subject A la date approbation de fa présente norme Ii n’existe pas de |. Norme Internationale ou régionale traitant du méme sujet DESCRIPTORI TIT © Drum, Imbriicéminte pentru drumuri, beton de ciment, conditie | tehnica de calitate ; INSTITUTUL ROMAN DE STANDARDIZARE (IRS), str J.L Calderon 13, 70001 Bucuresti 2, Romania, TP (401) 2107401; (401) 2113296, TF (401) 2100833 ‘anu tlizaree it maceni, fotocopiere, meri ald at parpald a prezontuu standard tn on: J este mtorass dack nu exit soordul Ref: SR 183-1: 1995 Edina a 6-8 capt ¥ prin ios procedeu (sectrone, RS. . PREAMBUL Prezentul standard reprezint& revizuirea'standardulti 183-88, pe cate 1! nlocuieste. Standardul @ fost elaborat initial in anul 1949 gi a fost revizuit in ani: 1964, 1972, 1983 si 1986, Fat® de ecitia din 1986 edifia revizuits prezint& urm&toarele modificari si completa: = titll a fost completat cu “executate in cofrajé fixe” pontru a se diferentia de partea a 2-a a dcestul standard ce urmeaz& a se labora gi care va avea ca cbiect tehnologia de executio a imbrcamingior de baton de ciment in *cotrale glisante"; ; + introducerea aprecietitcalitdtt betoanslot de ciment rutiere dup’ clase (in loc de marci) in functie do rezistanga caracteristic’ la incovoiere, conform practici internationale; ~ s-a previzut utiizarea cimentului special pentru drumuri CD 40 STAS 10092-78 fa prepararea betonului de clasé BcR4,6 si BCRS,O pentru imbuntatirea durabilitaiilucrdriior in expioataro; = s-au reconsiderat unele provederi referitosre la executia rosturilor si la executia Imbrictiminglor pentru drumuri industrale, pentru cresterea ducebilitsti in exploatare a hicrailor; = s-ai introdus limite de admisiblitate pentra numBrul de fisuri s! cripttut la dale in’ scopul imbunatagirii durabilitati th exploatare a betoanelor de ciment rutier ~ sau introdus dou’ anexe, In care se specificS: caractorsticile ce sa verifc& sl frecventa verficdrilor se fac pa boton $l factor sti de ibr8ctmintilor de beton de cim Anteproiectul prezentului standard a fost elaborat de tnstitutul de Cercetaritn Transporturl (INCERTRANS} -ing. Viorel Parva. te : BRIS 1 GENERALITATI .... Set 4.4. Obiect si domentixde aplicare’ |. 1.2" Preveden generale ..... 5. 13° Chasiicare sss. sssoee Teno eee 18 Rofenngo sys csecsssseeee 2 CONDITU TEHNICE 21+ Elemente geomatnce 2.2 Imbrictminee Seeee reser ats 2:3 Compoziie betonuiul aa Tn 24 Mateliale so... .-.sssssussisiesssssesseeneee 3. PRESCRIPTII GENERALE DE EXECUTIE . feat 3.1 Proparea 3i tensportil betonului . PIII 40 3.2 Execugia Imbracamintal ..... eat 3.3” Executarea rosturilor sss... Niaz 4 _REGULI §1 METODE DE VERIFICARE A CALITATH "s+ 4.4 Calnataa botoanolor vo. eee sees tee 4.2, Caltaten tmbelctimintel 2.20.22. 4.3 Rexultacele verifictrilor ..1 . 5 PRESCRIPTUSPECIALE 2... © RECEPTIALUCRARLOR «2s. es ssessesessarssesnsessesedeneeeteeeesee 7 ANEXA A, “CARACTERISTICILE CESE VERIFICK gt FAECVENTA VERIFICARKLOR PENTRU MATERIALELE COMPONENTE ALE BETOANELOR RUTIERE . -.... west eee eee eee WD ANEXAB = CARACTERISTICILE GE SE VERIFICA §1 PREGVENTA VERIFICARULOR PENTRU BETOANELE DE CIMENT RUTIERE ... . vere 2 Tehniee th vigoare, spa SR 183-4 ‘i Test GENERALITAT! : 14 Obiect si domeniu de aplicare 1.4.4. Prezenta,standarc sibitéte conditle ehnice de caftate- pnt mbrdetmin de boton do clment executate in cofrajo fixe cu vibratoare utiizate la constructi, moderniztri au ranforsért + drumuri publice; * 7 . 7 ~-drumuri de exploatare: ; = drumufi industrale interioare si exterioare;. ~ te ; Stumurt care sunt legate ciréet de rotonua drumarilorpubice, chiar dac8 nu fee parte ain eotegorila ‘enumerate mai sus: cD + platform industriale (auto sau de dopozitare tn a = pletforme de,parcare, locuri de stationare, alel carcsabile; * + Blatforme portuare; 5 «plato; cB de cure oi latforie aeroportire, pentr‘care trebuld 88 s0 respécte 41 prestiptila acestor fuera: 1.1.2" Prevedotile prezentului standard ru se aplicd ta: vos : ~ imbricdminti dé beton armat monolit; : pegs + tnbrdcaimint|executate cu masini cu cotraje gisante | : >. + tmbrickmingi exscutate din elements: prefebricate ‘din beton. sau 1 Baton armst; = Imbracaminti din beton precomprifnat; “+ piste pentry citlisti; = stotuare gl alaf pentru piston. © fee LAS eae 1,2°., Prevederi.generale...* . EEE fe fs 3 1.2.1" Tn tégelesui prezentului standard tmbricdmingla rutiore de beton de ciment:sunt donuinite pe sourt “amb rictming, iar betonul utlizat pentru realizarea acestora, baton rutior. Agee “Ned Tnbrdexmiigio Sure aleatulta din elenjente, delimiters inte ele prin rostur, dénumite dala. © 2 2.3. Calculul grosimil daiel da hiton parity ticrdijle de drurtur ee tes conforin prevederiior STAS 1939, “jar pentri celolalta tipuri de luoréi ce fas objected rezanul| stander, conform prerogor ‘ehnlee vigor shecifies acestora, 2.4 Imbrtesinglo ‘se executl pe strat: to baza sau da funy a slottuts conform STAS 6400, 401 rogull {ath-un singur strat, situate in oare caracternticile betonulu sunt aceled ele stratulul do uzurt. NOTA ty asm Jette richie ws pot acca 08 stu steer Slo deur aan de zuko ead * Inferior, tra de cenitongh. 1.2.8" In cazul ranforstilor, tbricBmintea’de beton to cimant so execu po imbracémintes rutierd veche “care poate fi bituminoasa sau tot de beton de ciment. In functie de cafculil de simansionere ot ststamutul “utisr, pe imbrScBmintea veche se poste executa un strat de baz, 1,3 Clasificare _ 1.3.1 Betosnele de ciment rutiore se-clasifi tn functie de rezistenta ceractersticd la incovoiere. NOTA: - Sa adopts clasifoatenb tet eaten a taovlr, darts teens le sonar ~ principal crac mecerel a aoetor beto _Claseie de betoani rutiere, ‘notarea for gi valonle rezistengelor cereciristice ta tpeovoira ‘conform tabeluluit: Clas de beton runes: SR 183-1 \__Tebelut 1 BR 3,5 Bok 4,0 BoR 4,5 24.0 Bok 5,0 1.3.2 Rozistenja caracteristic& ta tncovolere se definoste ca valoarea razistentel sub ears se pot Intilni statiste cel mult §% din rezultatele determinate la varsta de 28 ite. “1.3.3 Rezistenté coracteristics prin ncercarea la ngovoiers a epruvatelor prismatice de beton, vb determing printr-una din urmatoarels metode: 2) Pe epruvete prismatice avand dimensiunite 160 mim x 150 mm x 800 mm, tncBrcate oy doua forte ‘gale gi siinetrice, conform prescrigillor tehnice tn vigosre. Rezistenta caracteristicd la incovolere astiet obfinutd se noteaz’ Pike a0 - b) Pe epruvete prismatice avand dimenswunile 100 mm x 100 mm x 560 mm, tnc&rcate cu o singurd, forgd amplasata. ta milocul desthiderii dintre reazeme, conform STAS 1275, Razlstente caractetisticl. la Mncovoiere astfel obgnutd se noteaz’ Rko'ro9 - NOTA - Se euawte 1.4 Notare duran ih yop pte 3.121096 ' Botoanela de cient rutiore $9 notoaz® specifictnd: clasd betonului (conform 1.3.2) si numicul prezentuls standard Exemplu de notare pentru betonul da ciment rutter clasa BCR 6,0: BcR 5,0 - SR 183-1 - rt 1.5 Referinge ‘STAS 227/2-86 ‘STAS 227/4-86 STAS 227/6-86 STAS 388-80 ‘STAS 438/1-89 STAS 539-79 STAS 662-89 STAS 667-90 STAS 730-89 STAS 754-86 STAS 780-84 STAS 863-85 STAS 1275-88 STAS 1329-78 STAS 1898/1-89 STAS 1759-68 STAS 1799-82 : Cinfenturi. Inoeresrifizice, Determinarea finotii de mBcinara Cimentuyi. Incercislfizice. Determinarea timputul de A Cimentut Incercdrifizice. Determinarea rezistontolor macanice Liang hidraulict, Cimant Portiand ‘ Produse de ofel pentru armarea betonulul. Otel baton laminat la cald. Miircl si conditi tehnice de catitate 5 Filer de calear, filer de cratt si flor de var stins tn pulbere Lucr8st de drumurl. Agregate naturale de balastiors Agregate si piatrd prelucrata pentru drumuri. Condifii tehnice generale de calitste Agregate naturale pentru lucrari de e&i ferate gi drumurl. Metode de determinare Bituny neparsfinos pentru drumuri Ap& pentru betoane st mortara Lucrin de drumun, Elemente geometsice ale traseslor. Prescripii de profectare ' Incercin pe betoane. Incercari pa batonul intint. Daterminaraa rezistantelor mecanico Luerdr de drumuri, Dimensionarea sistemelor rutiere. Prascriptii fundamentale Luct8ti de drumun. Incadiarea imbricémingiior fa lucrad de construct no! ¢1 modernrzén de drumunt Prescnppt generale de provectare $i de execusia TIncurcén pe betosne Ineercéei pe betonul proaspat. Determinares densitatii aparente 2 lucrabihtéri, @ continutului de agregate fine $1 2 inceputului de prrzé Constructs de beton, beton armat & beton precomprimat. Tiput si freeventa SR 183-1 ; -4- Ventficérilor calitdm materialelor zi betoanelor’ desunate execuitirii tucrdtilon de sonstructie STAS 3518-89 Tneeretn de taborstor ale, betoanelor, Determinarea rezistentar la ingtist-dezghet (getvitatea) STAS 3789-86 Harti supertoare de ambalaj Harte rezistentd STAS 3832/7-85 __Zgurd gi conus do cdntrala termoslectricd. Determinarea substantelor combustibte, : Identficarea smpurit&tilor $1 determinarea constantel de volum: ‘STAS 4606-80 Agregate naturale grele pentru betcane gi mortare cu lianti minerall. Metode de Incercare STAS 8479-88 Incercari pe betbane. Tncercin pe betonul prosspilt. Daterminerea continutulyl de aer ; clus STAS 6400-84 Lucrari de drumurt. Straturi de baz’ gi de tundatle. Chnditil tehnice generale de calitate STAS 8171-84 ~ Foln din potietilend de joasd denaitate STAS 8625-70 Aditiv plastifiant mixt pentru betoane " ’ STAS 8819-88 Cenugi de centrale’ termoelectrice utilizatt ca adaos th betoane si mortare STAS 8849-83 Lucrati de drumnuri, Rugoritatea suprafeselor de rulare. Metode de mSsurare STAS 8877-72 Emulsil bituminoass cationic cu rupere rapid’ pentru lucr&rile de drurhurl = STAS 1009278 Ciment. pentru drumuri #1 piste de eroporturl ~ STAS 12093-83 Fluid de protectie P 45 2 CONDITN TEHNICE ia ts é _2.1 Elemente geometrice =. : 2.4.4 Gréstme Grosimee Imbrdedmintet ente cea rezyitatd din calcul 1 nu mai mic& de 18 cm fara a Hf inclua Complattrite pentru preluarea deniveltrilor. Cand tmbracémintea se executd tn doud straturt, grosimea stratulul de uzura eate de 6 cm. Abateres maxim admis8 la grosimea totala prolectatd a imbricdmintel este di 10mm, —— ta drumuri noi gi moderniztil; — “+16 mm i =10 mm, a ranforsarea tmbr8camingilor existents. + 50mm 2.4.2 Uagime Absterea maxim’ admis& la latimea proiectata a benzil de beton este de: 1 16 mm, la drumuri nol, modarnizirt gl ranforsiri de imbrictming! bitumtnoase; & 5 mm, ta ranforsarea tmbracémintiior rutlere vechi de beton de ciment, 2.4.3 Pante : Jn brofit transversal, pentru drumuri in aliniament, imbricdmintea este: ~ = au dou’ pante In forma de acoperig, la drumuri de clasa tehnictt it... V, strdzl de categoria |. drumun de exploatare de categoria |, piste gi cil de rulare seroportuare; u pantd unict la calea unidirectionalé a autostrBzlir (drumuri de clasd tehnica N), strizi cu zon’ verde median’ sau cu platformd axiald pentru tramvai, strizi de categoria !V, drumuri de exploatare de categoria 4illl, platforme de orice fel. 2.1 3.1 Panta trarsversalé a imbractmintel este de = 2% peneru drumun tn aliniament gi in curbo f8r8 supraindit&ri, precum gi la str + 2% ... 2,5% pentru ranforserea sistemelor rutiere nerigida cu ImbrSckmingi de beton ‘de cimont, urmérindu-se realizarea pantet transversale corespunzator Imbractmintel.de ranforsat cu un consum minim de materiale: = 1,5% pentru piste si c&t-de rulare aeroportuare avénd fiterele de codificara C, D sau E, conform dispozitilor fegale in vigoare; = 2% pentru pista g1 e&t do rulare sseroportuare, avand literele de codificare A sau B, conform dispozmtlor legale in vigoare. Abaterea maxim’ admusa la pant pentru drumun gi strézi este de + 0,4%, Abaterea maxims admisa ia panta % . ‘i +5 SR 183-4 ‘transversaia a imbriicdmintilor pentru piste, c8i de rulare, bretele do legStur& si platforme auropuare este de £0,2% (2 mmim). 2.1.3.2 Pentru drumuri avand ‘¢urbe suprainattate, locuri de stationare, platforme de parcate, portuare $i industri | abateroa maxima admisi sunt conform projectuful de execute, eu conditia 2.1.4 In profil longitudinal, abaterite maxime admise la cotelé tmbraicimintel in aa bonzil fag8 da cotele din project sunt de: # 10. mm, la autostrazi, pista, e&i de rulare si platforme aoroportuare, drumuri de clas’ tehnicd il, strizi de categoria | gi i; # 20 mm, le drumuri de clas& tehnid itl ..: V, strézi de categoria Ill gi drumuri de explostare de ‘categoria t; . % 30.mm, la strizi do vategoria IV, drumuri de exploztere de categoria I! gi tl, locuri de stationaro, efei cerosebile §i platforme de parcare, portuare gi industriale, F 2.1.6 Declivinayl Deciivitatsa in profil ngitudinal pentru drumurile publice do orice clas& tehnic&, de exploetare, industriate gl “. strazi de orice categoria este de maximum 7%. iptilor Pentru. celelaite tipuri de tuergri ce fao oblectul prezentulul standard, declivit3tile vor fi. conform prat tehnice specifice acestora. ° 2.1.6. Denivaleri sree ae ‘ Denivelarile admise ate supratetei imbracamintel in sens transversal seu longitudinal mMsurate sub dreptaful de 3,00 m lungime pe fiecare band’ de baton sau bands de cireulatie, sunt do: 4 mm, in cszul imbrécémintilor ce se executd pentru lucrérile de drumuri avand viteza de protectare mat mare te 100 km/h; : 7 : 5 mm, in.cazul imbracéminglor cose execut3 pentru lucetdl da drumuti avand viteza de prolectare tntre 80 gi 100. km/h; fi : : 6'mm, in cazul tinbrdcdmingtor ca se execut® pentru hucrdti de drurmuri avend viteza da prolectare sub 8C kenfh : Distanta minim’ admis’ intra dout din cole mei marl deniveldri admise, mBaurata pe axa longitudinela a bonail de beton, este de 20 m. | 2.1.7 Oenivalarile admise intre doud benz! adiscente ta rostul longitudinal de contact sunt dé 2 mini in cazut Grumurilor cu dou pante trensversale si pistelor aeroportuare. ‘ 2.1.8; Denivatérite admiss intre muchile datslor invecinate ale rostudior transversale sunt de: zero mm, la rosiurile de contracye alo ImbfBc3mintal co se executs pentru lucr&i de drum gi piste aeroportuaré proiectate pentru vito’ do circulatie mai mare de 100'kri/h; 2mm, to rosturile de contractia ale imbtckmintei-ce se execut’ pehitru lucrai de drumuti avand viteze de proiectare sub 100 km/h; * * 2 em, la rosturie de lucru pentru drumuti gi piste aBroportuare, indiférent de viteza da circulafie. 2.2. :Imbraciminte tla realizarea imbrécdmintsl, conform tabelulul 2. NOTA - tn eazul tn care-es dispuno do eparatura necsterd pantra vaicara, vloaroa minima x rugc#tii supratett tmbriicSintel rminat8. conform STAS 8243, prin nwstoda tipi da nup, inainte de darea suesteia In clrculaie esto de 0,8 mm, ir In cazut ‘eclivitiior mai mari do 8%, curbe cu raze sub 12E mg Inorsncpi ented 0.8 tn. crn : "reece ec ec an mn wun pm nr ty . ‘200 SVS ‘Op a sieho nrgtesiqee sie - SHE S¥AS ‘Opa weuto ms gat SVS dd nm ZeO0t SVS ‘08 03 de ete To eee ‘9B S¥AS ‘ay 4 on nes ZE001 SVIS ‘Oh dD du aueuso no : ‘een wipes ne rtp gS ¢ sunt poe ~ @lusiswa) op Meas nnued (Ge HOS) OF Hoa 7 seat uA op ons rus "FH 9 Tew = 7 apse = 7 seriniod inaied op euniopeyd “essuiiers op uaa] 9 oe we = - ~ > 7 ‘aqesOreO wie 18 oflelnow Bp Epueq Ono Rang j gews | sewa [o'vua | ovwa | Sy ud ‘sfeLySMpul euoned S uNWNIg —y ae we A a : = 7 {g'¢ wa) | (0'% woa) | (o'r 98) | (ar YOR) stewa | o'vuea | o'vuea | s'yuea | s'puoa | o's wa ‘aiieinon Bp epueg OAD toyfeinauyo op rzuaq gnop no - “esewwoydxe ap unuinag | (s'¢ wom) | (o'y ua) | (o'r Hea | 19°» usa geua | o'vua | o'vuea | s’ruoa | S'yupa | O'9 ua “gepasome 1S Lnwnsp ej equersixe ofoans so}UAsIS PaLeSIOJUEY Z 7 attejnaui 9p r28q ours ew nes gnop ‘no repns 16 afountuoo ‘oussopn{ ‘ojouoriou unwnup ‘zensoiny | _{s'¢ waa) | (0’y wa) | tO" WA) | (9p Hoa) scusa | o'vusa | o'rued | siya | s'pua | 0% {| rr) : wasun |g | wensun ] | wensun siuoiszzas | nea ginan | jueysizes | nes ginzn | Suoisizes’| nes ginzn | ens un SuRSRITOL SP TOUTES FURL — 2 : 7 + - THe 7 sqqugson| eosunueg suie0} 18m ayes, pou ayes, — | naa oes. ouett [ : ‘GUBR ep BseI) I @ imeqeL 7. : SR 183-1 22.2 NumSrul makim admis de dale fisurate reparate conform prevederilor de la &.1 raportat la numarul ‘otal al dalolor axecutate, evaluat inainte de darea in exploatara a imbracéminter, este da: 23 2.3.2. Tmbrickmingile co 3 1% 2% {a autostr’zi, piste, cir de rulare s platforme aeroportuare, drumuri de claca tohniea | .. Ul,’ ‘strizl de categora t «Ill 5: drumuri de-exploatare de categoria I; ta drumun de clasa tehnicd IV $1 V, strazi de categoria IV, drumuri de exploatare de catagoria gi Ml, platforme industnelo, de percare gi portusre, locuri de stationare qi alel carosabils. ‘Se considera fleur doschidosile sub 3 tm lSuive conetatate la suprafeta dalsor pa vremericoroush anu uneds, iar orsptut, Aesabldenio posta 3 mam aonatatate fa acelaay condith La supeatats imbriodminta nu wo adm ogipstun, ‘Compozitia betonuful ae 2.3.1 Compozitia batonulul, stabilitd de yn lanorator de spaclalitate pe baz8 de ticercari preliminsre trebule 38 asigure objinorea tuturor caracteristictor carute betonulul rutier In stare proaspBtd gl IntAries, conform Prevederilor din prezentul standard. jcutd fatr-un singur strat se realzesré cu agtegate O mm ... 25 mm (fig. 1) sau.0 mm ... 40 mm (fig. 2), iar cele ca sa executs tn doud atraturi sa realizeazd cu agregate O'mm ... 25 mer-in caxul stratului do uzuré gi 0 mm’... (31,6140 mm tn cazul stratulul de reziatents. 0 “I 195 * et z 5 20 3 ed @ les | - sol z ‘ ig 3 2 ° aa ‘ fee ce ff ‘ gee oy a re) ° + Diametrut oehiute: sitei sau clgrulut, mm * + Fig 109 - 1100 ‘90 95 * - - 3 s 2 4 E @ & 2 = 2 & 20} - op "rey . i om 1. 38 mB BIS \ Drametrut ochiuly sitel sau,cwuratai, min a 7 Fig. 2 SR 183-1 : “8: NOTA Intipso unui din sort 303, tsip 3-7 pie 718 reapaivciblurk 8-16, 9 poste reuiea un beton eu grhulontaten Srconinus avarve trtela granfcretrce confor fi. 2S, Aces tp do baton na su apicd ln autore een age trate foarte grou, lst, CH do are platferme aereportu 100, 100 195 Treceri prin site sau clururt,% oo 7 a8 «16: 25 Diametrul ochiutui sitet sau ciurutul, mm : + Big. 3 = § ‘00 \s5 0 70| 60 5 40} 30 20) 0 0 02 Diametril ochiului sitei sau eiurului, mm 0 a8 ar 631540 Treceri prin site sau ciururi, %e Fig. 4 2.3.3 Batonul din stratul de uzurd al imbrécémintei de beton de ciment se realizeaz8 cu nisip natural STAS 662 si criblurs STAS 667. 4 NOTA Betoanei strturlor de uzurl pent cutie da stainere, patsimne de percar auto, Insta ql portuar, ete gi dural 3 a) fs prima: faz care. se. considers do ta terminarea atrierl betonului si plank la Tncepierea’ prize. ** acestuia, protejarc so efectueczit prin acoperisutt de protectia fixe sau mobile; : ‘enj 0 faza a doua betonul se protsjez& prin aplicarea de pelicule de protectis {uid de protettio P 45, polisol sau alte: produse chimice simitate), BaP gta ‘ Sea Imbel pots eva agp tal crt ps dit irs shit eet ous Ta twtr s food Go hene aceaoe 3.2.6 “Imbracamiasile, de beion’ de ciment’ se oxocuth tv interval do: femperaturiatincaferice ” “+5°C ,. $35°C, Temperature betonuiul fa punerea in oper nu va fi mai mare de 30°C. NOTA. ta mod ecaptionl natn 0° GPC horbe ae gt neu mall vn baptised ulna mur spe pega ete co vs psn spree foe bent eto pre seo ‘Sisosoreaute ingore ’ re ‘ Ere tah mei SoS a psi agin, : : : 3.2.7, Imbricémintile de beton de ciment se pot da in circulatie pentru autovehicule, conform tabelulul.7, SR 183-1 12+ Tabotul 7 Temperatura medie a aerulul °C +101 +15] +20] +28 | a) betoane cu ciment CD 40 sau cu adausuri (cenus de | tormocentrala sau zgurs) b) betoane cu cimant P45 sau P40 3.2.8 La oxocutarea supratargiilor ia curbe, se foloseste numsi boton de ciment rater. 3.2.9 Incadrarea tmbrScBmingilor se executs conform STAS 1608/1. ' 3.3 Executarearosturllor ‘ 7 Z ‘apatitia fisurilor gi criplturilor datorate variajilor de temperatis’s ¢i umiditate, tasinlor ‘inegale g pentru necesitdti de constructie, Imbrémingile se executd'cu rosturi fongitudinale #1 tansvereate. 1 3.3.2. Rosturile longitudinale pot fi de: af > contact {de constructie); : ‘ - dilatatie;, 5 = contractie. 7 3.3.2.1 Rostunle de contact se reslizeazé tntre benzile de beton pe goat grosimea imbraicimintel 3.3.2.2 Rosturila de dilatatio st 'platformelor) t 3.3.2.3 Rostunle de contractie se executi tn cazul cind banda de beton se toarnd cu o Iitime mai mare de 5 m, realizandu-se pe axa acesteia 3.3.2.4 Toate rosturile longitudinale ae executé In tinle continu’, neadmitandu-se franturl, . 3.3.3. Rosturile transversale pot fi do: . , ~ contact (de constructie); : = dilatatie: ‘ = contractie. 1 : x 3.3.3.1 Rosturile da contact se realzeaz4 pe toatd latimea g grosimea tmbracdmintei cand se ntrerupe - tumarea betonuiut. . ‘ : 3.3.3.2 Rostunle de dilatatie se executd perpendiculai pe axa benzil de.beton, pe toata litimea si grosimea “mbrscémintal. Rosturile de chiatatte se executl la distante de circa 100 m precum sin urm&toarele situatil: = la capetele tablierelor sau plécllor viaductelor, podutilor, podatelor ete; Is capetele curbelor avand raze sub 3,00 mtn punctul de tangents: ~ In punciele de schimbare a declvitaiior n'care prolectul nu prevede racordari convexe, STAS 863, 3.3 3.3. Rostunle de contract se executd In distante tntre 4m ... 6 m perpendicular pa axa drumului, in ne continua pe toatd Itimea Imbréicémintei sau cu o tnclinare de 1/5, faf8 da axa acestula, 3.3.4 Rostunle de contact se realizeaz& prin aplicarea ps suprafata laterald a dalelor turnate anterior, a unel pelicule de bum, prin stropire cu emulsie bitumineas’. ’ 3.3.4 1 Le drumurile de clas’ tehnicd | 51 i, strBzile de categona | sill, precum $i la pistele si platformele seroportuare, partea superioara a rostului da contact, pe o adancime de 30 mm din grosimea dalei, so tale ulterior pa o latime de 8mm ., 10 mm, pentru a se permits 0 usoard introducare a produsului da colmatars {hig 5 51 fg 6) . 13+ “sR 183-1 Pelicula de bitum 7 . Fig. 6+ tt Bye 3.3.4.2, hn fungul rostunlor de contact longitudinale, imbrictmintea 26 armeaz8 cu ancore de ofe-beton OB 37, cu diametral d = 10 mm si 100 cm lungime, agezats la jumtatea grosimil dalel la distanje de 1 m, conform fig. 7 $1 8. Fac excepts platformels cu pantd transversal sub 2%, unde armarea nu este necesar8. SR183-, ~ -14- 3.3.5. Rosturila de dilatapie se realizeaz& prin introducorea unet scéndun din temn do brad (pstrat8 tn ap timp de 24 h inainte de utilizare) de 20 mm .., 25 mm grosinis la partea mferioard-a Imbractmintel pant la 3 cm de {a suprafata dalei in cazul imbrdc&mingilor ce s@ executé Intr-un singur strat, sau pana la la nivelul superior al ‘stratului de rezistenta In cazul Imbrac4mingilor ce se executa in dou’ streturi. Aceasté scAndur& ramane In lucrare. + Ulterior betonul existent deasupra scandurii este indep&rtat prin executaraa a dou’ tieturl paralele, distanfete fa 20,mm,... 26 mm intre ele, pan’ la nivelul superior al scAndurit, conform fig. 9 si 10. 3.3.6 Rosturie de contractie se realizeazti pe adancimea de 1/4... 1/6 din grosimea dalet la tmbricimingile ‘executate Intr-un singur strat, fig. 11 a gi 11 b, sau pe 1/3... 1/4 din grosimea totald a dale! la imbricamingile ‘executate in dous straturi, fig 12 2 gi 12 b, cu ajutorul maginii de thiera echipaté cu dous discurl dlamantate concentrice aléturate de diametre diferite fig. 11 a gi 12 a sau cu un singur disc avand grosimea de 8 mm, fig Tbsi1zb : . , r . . , . ‘ : " 15+ 7 oe : SR 183-4 Strat de uzur ‘Strat de rezistenté 7 : * Bee ‘Strat de uzura ‘Strat de rezistenti Fig. 126 : : 2.3.7. Taierea betonului tntdrit so va executa imediat ce betcnul permita, mtr-un ‘interval do timp, do 6h... 24 Hide la punerea in operé e betonulu, “conform tabelulul 8. el Tabetul 8 Temperatura serulul °C Tipu! cimentutut 5.013 S13 22 7 Invarvalul de timp pana fa taiere, h P45, P40 Vo 24 8.0.12 10.518 8a sede rapide a yr raative ‘ 1-50 apc pant tiates ovate rest. 3.3.8 Golul rezultat la partea superioard 2 rosturilor se umple (colmatesz8) pent la suprafata tinbrSc&min cu un produs de colmatare astfel: 7 j,10,c22ul rosturiior de contact longitudinale sau diatagie, umplerea golurilor se face cu asrobit sou mastic bituminos; Lrapig, 4in cazul rosturilor de contact transversale sau de contractie, umplerea goluritor se face fie cu Srebit, fie cu produse.prefabricate din neopren saui caucluc si mastic bituminos, fie numal cu produse. prefabricate din neonren sau cauciuc, fie cu mastic bituminos. rl, ov main da cazervb eva tie “F414 Veriticares caltati betonuiul din tuerare se ofectueaed prin extragerea de carote din Vibrdcdminte sv igo- . ere 3.3.9 Masticul bituminos pentru colmatars are urmitearele compo 7 + «bitum DB0/120 .. 02. eee ee eee lesa 30% ... 35% + DANUVAL, tip I cu insertie text sort 8 < ... Fe 10% 2, BIG filer. 60% «.. 57% NOTA- alte prodiss de coimatars so pot fojosi numai pe bara mvzul unui inattus de epaciaftate si ou edordul beneticiaraa, Shintomis eomatareatn note eoatuor, me eatin 4 REGUL! SI METODE DE VERIFICARE A'CALITATIL - cid 4.1" Calitatea betoanelor : 4.1.1" Calitatea materialelor care se folosasc se Verificd conform 2.4. 4.1.2" ‘Controlul GalitSyii Botonului si'at materialelor componente a0’ face In statile de betoane, conform STAS 1799, lar caracteristicile ce se verified gi freeventa verificrlor 20 faca conform anexelor Aral & 1a prezentul standerd, : me 4.1.3” Interpretarea rezultatelor incercitilor efectuate pe betoansle de clment rutieta se.face tn conformiate 4 Brevederilefehnice In vigoars privind executarea tmbrdcdmistor de beton de ciment. "= . .2. Calitatéa imbractmintel 4 . . ‘ 4.2.4. Calitatea imbracamintel, apreciaté ‘prin colitatek betonului.rutier’ pus: tn tucrare se cavisider’ corespunzttoara dacs. =. -=nu so constetd virual defecte de executie (goluri in suprafaya sau laturila imbrcimintoi, ségrodti, oxfotior, fisurieripaturi etc.) ‘ 3 + calitatea, botonululliveat este corespunziitoare din punct de vedere. al rezistentslor la tncoviiere « {determinate pe epruvets prismetice si al rezistentelor la-compcesiune determinate. Ge epruveta cubiog sau fragmiente.de prisme cu sectiunea de 150 mm confectionate la statia de. betoane, precum gi al rezistenelor © la compresiune determinate pe carote; a ‘oo. eontrolul prin metous nedistructive eratd c& betonul are o structur’ coraspundtoare. 4.2.2. Verticarea donivoltrilr supretotei fmbrScdmintel se efectuaz4 in impul exocutit, niediat dips prima 4 -trecere a vibrofinisorulu's la receptie, cu elutorul dreptarulul de 3,00: lungimn gl al uniel pen 4.2.2.1 Ta profil longitudinal, mAsurarea deniveliriior s6 efectueazs-pe fiecare banda de beton sau banda de Circulatie si anuine pé exa acestors, utlzandu-se dreptarul de 3'm lungime gt o Band de 20 em lungims gi: Maximum: 3 cm lisime avand 0 inclinatia. de'1i 10 gi gradatii coressunzBioars diferentelor de mdttime de, 1. mi, Pentru a’citt denivelares; se introduce ‘pana intre imbrdc&minte. $i fata interioars a dreptarului, corisernnandu'se fumai citiile ce depgesc denivelicie adimisibile prevazute Ia 2: 2 + -Freeventa' masurtiilor ests: Ja fiecare:dalé realizat& tn timpul execute! i din 60 m in 60.m lé receptio sau~ ‘rin sondaj fa‘cerersa comisiei de veceptia. < PORES a oat 6 > * 4,2,2.2 Tn profil transversal, verificarea denivelaritor este obligétorie th dreptul profilurilor arstate in proiect, si, la cererea comisisi de receptie i intra acesté profiluri. M8surérile se fac In mod similar cu.cet prevazute Ja, 4.2.2.1 pentri profilul in lung, folosind ins&. uh dreptar avand 0 tungimo egald cu jumBtate din lstimea . ‘pAeti carosabils, respectiv pe lstimea pértil‘cerosabile cu pant unic& la; autostréxi, curbe cu panté unica ate. 7 4.2.3 Verificarea pentei trensversale se facé cu dréotarul provazut la 4.2.2.2; cu bolobocul i cu 6 pan’ gradeta avand lunglmea de 30 cm, grosimea de maximuri 3 em si téltimea la capete de 1,5 am sirespectiv Som. = : Gradatile pe partea superiéars a pene trebuie 88 fie corespunzttoare diferentelor de inkigime dé. 1. mm. Verifieatea pantel transverssle se face in mod obligatoriu in dreptul profilelor prevézuta in proiect si intre aceste profilur ja corerea comise! de recepti. : * 4.2.4 Vetificarea cotelor din axa drumului pravizute in profilul longitudinal se face'cu ajutorul unui aparat de nivel. 4.2.5" Verificarea grosimil imbractmintel de beton se efectueazi prin. masurérl directe lo marginile benzii de: beton la figcare 200 m si ne carcte axtraso din imbigciminte, “17; SR 1834 4.2.6 Venficarea rugoziti sdpratezer imorticsmuntel se STAS 8849, . setueazd prin metoda Insimy de nisip, conform 4.2.7 Veriticarea modulus de reatizare gt colmatare rosturilor, a p-czonfot fisurilor gi erSp&tunlor, se efectueaz’ pe baz’ de observati vizuale obtinute prin parcurgeres pe jos in prima periods a ziler si de proferot pe vreme récoroasé a sectorului de tmbrgcéminta executat. - NOTA In cazd in care se ehsgune de aparatul Viegrat partra determunares planetity drumulus fn profil longitude, venticaree 3 teerpretarea rezltatslor su fnee cu acest aparat, confer reglomentinlot tebnioe In vigoate, * “4.3 Rezultatele verificarilor y ~ 4.3.1 Rezultatele verificirilor se consemneazd in evidentele de control ala gantierelor sl fac parte integranté, din cartea constructiet. ; 4.3.2 Beneficrarul prin \veprezentantn s8i oficiali are obligatia ‘de a verifica periodic datele tnscrise Ia documentele de atestare a calitagu materialetor (butetine do tncercrt gi analiza de laborator, certificate de calitafe emise de furnizon, Bte) 5, PRESCRIPTII SPECIALE ‘ 5.4 Defectiunile aptrute ta supratata imbrscéminte, trebuie reparate inainte de darea In exploatare’ @ acestoia. EE Modul de reparare a lor se stabilegte de comun acord cu beneficiarul g! prolectantul si se efectuesz’ conform documentélor tehnico-normative in vigoar 5.2 Pentru asiqurarea durabittaii in expleataro, tmbréicémintile de beton de iment se oxclud de fa + Watamentul cu clorura de sod (sare gema industrala) cp se efectusazi iarna pentru combsterea luneciguul, imp de 5 ant de la data executiei acestora. ‘ 7 : 6 — RECEPTIA-LUCRARILOR - : 6,1 — Receptia imbraciminglor de beton de cimont s0 ofectusazt tn trei ctape: po faz8, proliminar’ gi finala. : . - 8.2 Receptia pe feet se face tn timpul si dup pragatires platformel. Tn urma acestel recepyt se Inchele procesul verbal dé lucr&ri agcunss. 6.3 Receptia preliminarti se efectueazs atunci And toste lucrirlla prezentate In documentatie sunt ‘complet terminate gt la cel putin o lun& de la darea tn ciroulatie. 6.4 —Receptia finals se efectueaz’ dup expirarea perioadel de garantie tn ccnformitate cu dispozitille fegale tn vigoare privind receptionarea lucririlor de constructil $l in conditile respectaril prevederilor diy Prezentul standard, ‘ TOOT ap a po FRONTS] Eze SVIS - wusoguon ‘one Bz 18 (217 8] eDuEDEW BYeiUMSzZEY (D PILZE S¥AS wO_IOD “aud op du (2 0.04 2.901 01 emunsanap 0 op ied oa fs nu-tep "wodsuen eresey e osurswen9p o- | PILEZ SVAS uno}UCD UHOA Op efUEISUOD (7 ‘rpou Rgaxt 7 “(s00ye ep 0138) 004.004 o exp oop utd au | uonsnu nt ie smszzodep op ynuounensaplope EotP fu sep ‘Vodsuen ereooy xj eseunumop o- | yewnu) eseOSia tl Joniduoseid “ju0D erenresuaD ep eevERS (e | 3% eonsparaeIe) aualLnY uoTanvoiaa 31v SAINONOD -SETTYRIVN MULNAd 4 woTuyouREaA winaAosud 1S ne (gapeuuon) vwany SR 183-41 SR 183-1 -19- coed gytid nap nea cine oman yey ey iyuida eh4.007 9 9p wonpand oun zea uy “in oe sno ted mounts od pad 0 pee abesbe eps tenuis niu w smmureep ep eI Huerony ‘eine Heaice ep WsHODSIeUEMOI ORRIN MEH, ‘eai6ojor08I8u ‘julipuca ap grezneo | * arequinyas 0 pasosqo 08 - 909% S¥LS UUOWeD 4, eareNpIUIA (0- uo o9g9 op yo 16 uoIaG 7 + eU! 007 &} RGOId 0 - Me shor s1eo0y e] “eanenzojnuRS 7 ‘a, : Nel ‘eoylpous tod e329 ore Jede pupa 2 ad gep (© ting joo sep * woieg el “001 B egaid 0 8d wep 0 uyind 90 sep ‘eyeayundul ap wo10e) “ede uo e199 9p U0 - sgupwugaags 2d piep o utind joo sep ‘exeayundus ep 104205 yeda uo orga op ug - fuos ‘reaey nnuad .Wu 99g “xeW! ej gqDId O- i f gauns ‘o1wo0gj nated ,ut 00g “zeus e} RqOI o~ Howie wundust efuazesd gruesqo es e129 Ul fZeD UL - ‘voxigundus * efuazeid gasosqo 96 ose0 ut pnzeo i - igsns ‘rea9y nnusd ,y Gog “xewL ej RgOId o - Hoigumiduss fuozesd guuesqo as 0109 u faze Ut - tgsuns ‘exeoey naued ,w 99g “~xeUL e| god o- exe09y nawwad ,us 909 ~xeW ef ead ‘yosuns wosequanyos ef - © seiniguo awed Ob SVS 16 Suid 1 dow naued ‘gogy Svs wojuod | JojMuOS BelENZOIRUEID 5 064 SVLS wuoyuoD ‘wu E99 qns mimioe op inufuoD - ‘oan svis Wsoju09 “ganjquo op ejeinues6 ad giuosepe RUBE “gon ‘4 gi03e “(ate “azunyy “uuso] op tigonq) eutgune undioo - Te "909% svi ‘wsojuod “(ate ezumuy *uUsO} Bp tigoNg) euIRAS NduoD ~ ‘908 S¥1S wowoo ergefina, ued SOIT 909% svis uwoyUo9 gaww 1S eunquga ep anufluod ‘ewualape ppbse “igong uy gu6.e (o19 ezunyy ‘Lwa} 9p Higang) auipns yndsoo - {OBL Svs wuojucd (Na) disu ep aueyennyoe - “oDbr Svs woo}oo sun "iguundut op jmnuitugg fe o1eBeisy z puna efuenDaiy ‘uezyan ep anureuy ‘BuEOIeG ep aRTeIS By Tojeqoid B GsBAD|SId Op |RRUOWOW es Ralozes ap ajeyzedep wy oscuorznoide 2} voysuaroeEE) reusreyy ee _. .fosenugua) g images i ‘| 0 1N 20+ SR 183-1 062 SVS Wi9}u05 ‘nes gaseza1 Op ojelizodsp uj eseuorzAaide of Tojeqaad & orensyard Bp FTOUOR wavy 8 "BiROOIA Wy BAARIIGU BORAGE TOHONUDUADSP WAHT amapy | 7 “yeuormasde yo, e294 ey exeunuaap © - 6188 S¥As wiO}HOD “O10 ye H IEAANEE ap popu fo | (OLE sienteo - + Nbvorixoxde 10} 01904 @| azeuMr9p 0 - ZZERE SVS wwO}UED “unjoa op etuar=uED (| ruler : =p = ‘Revornosde 30) e094 wy OUIULIELOP 0 - Gite Sv1S wioyue0 eofauiy (e| génuoy| Waa elves ‘DuRaIaG op SATE eee 7 evezjan op siwew. N (exenuaves) § mages, — te SR 183-1 ‘injnuoieq redizoduoa eurcoqeye ey gULLIEIEP Og - else SVS wuo}LUOD ‘inInUAIEG Je BYELATEE sp NPEIE {P ‘aes op | tanp pisixe prauga exdase ot Zt eutobita uy aouroads eqtuyes Joiduasesd wuoyu0o “pemnoexe SoNRORGU up asanco ayouro od ounjsoscwos wy efunrezo4 (9 woIeg gt OOF 2] ues 0 wunuiuqus sep “Biota 18 voweq ap dn areo9y nized quityos 9d coygno ayoanida ¢ Op oj05 0 eyo - aig AND Ing. Cristea Popa IPTANA- SA Un standard roman tu ‘contine-noaptirat totaltatea prevedarllr nacesara pentru: contractars: Udllzstori standardului sunt résnunzBtori dé aplicerea corect¥ a scestula, o z Esto important ca utliaatorl standardalor rordne 8X se asigure eX sit in posesia ltl ed gla tutufor fertoare la siandardele romtns (tormnul detncepers aaplcBti, modiicKil ate) sint pabicate 1n Catalogul standardelor romane iin Bivlatinal Standardizarll. ae . f Modificéri dup’ publicare _— Nr, modific’rit. Buletiful Standardizérit Punctele modificate Nr / an. 7 ieee Z : : LeL84o 1c 93.080.20 IRS STANDARD ROMAN SR 183-1/C 4 ERATA Martie 1996 Indice de clasificare G 74 Lucrari de drumuri IMBRACAMINTI DE BETON DE CIMENT EXECUTATE IN COFRAJE FIXE Conditii tehnice de calitate Road works - Cement concrete pavements in fixed concrete forming - Technical quality requirements Travaux routiers - Revétements en beton de ciment en coffrages fixes Specifications techniques de qualité ERATA La pag. 5 - pot. 2.1.3.4 se inloculeste “platforme aeropuare” cu “platforme aeroportuare". ~ pet. 2.1.6 la titlu se Inlocuieste “Denivalari" cu “Denivelari”. La pagina 14 - pet. 3.2.1, primul alineat, se inlocuieste “vibrafinisoare” cu “vibrofinisoare”. ~ pct 3.2.1, alineatul 2, se citeste: “Imbrac&mintea se execut’ intr-unul sau doug straturi, conform prevederilor din project, functie de utilajul care asigur compactarea prin vibrare a betonului gi grosimea acesteia’. ~ pet, 3.2.1, alineatul 3, in loc de “politlend se citeste “polietitend". La pagina 12, tabelul 7, in loc de “adausur” se citeste “adaosuri”. La pagina 14, pet. 3.3.6, primul alineat, in loc de “Rosturis” se citeste “Rosturile”. La pagina 16, - pct. 3.3.9, primul alineat, in loc de “urmatoarele” ce citeste “urmatoarea”. ~ pet. 4.2.2.1, primul alineat, tn loc de “coresaunzétoare” se citeste “corespunzatoare”. ~ pet. 4.2.2.2, randul al doilea, in loc de “cel prevazute” se citeste “cele prevazute”. DESCRIPTORI TIT | Drum, tmbréc&minte pentru drumuti, beton de ciment, condifie tehnica de calitate INSTITUTUL ROMAN DE STANDARDIZARE (IRS), str. J.L.Calderon 13-70201, Bucuresti, TP (401) 2107401; (401) 2113296, TF (401) 2100833 OIRS ——_Reproducorea cau ufizarea integrals sau parjialh @ prezertli standard tn orice publica gl prin orice procedeu (electron, ‘mecaro,fotocopere, micofimaro ete) ect intrish deck rat exit noord srs al RS Rot: SR 183-19/C 1:1008 “LEN170"—Editiaaa