Sunteți pe pagina 1din 4

Universitatea

tefan cel Mare


Suceava

PROGRAMA ANALITIC / FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


Instituia de nvmnt superior Universitatea Stefan cel Mare
Facultatea Facultatea de Inginerie Mecanic, Mecatronic i Management
Departamentul Mecanica si tehnologii
Domeniul de studii Inginerie industriala
Ciclul de studii Licenta
Programul de studii/calificarea Tehnologia constructiilor de masini

2. Date despre disciplin


Denumirea disciplinei Tehnici experimentale
Titularul activitilor de curs Prof. dr. ing.Romeo Ionescu
Titularul activitilor de seminar/laborator asist. dr. fizician. Pirghie Camelia
Anul de studiu 3 Semestrul 2 Tipul de evaluare C
Regimul disciplinei Categoria formativ a disciplinei DS
DF - fundamental, DD - n domeniu, DS - de specialitate, DC - complementar
Categoria de opionalitate a disciplinei: DO
DO - obligatorie (impus), DA - opional (la alegere), DL - facultativ (liber aleas)

3. Timpul total estimat (ore alocate activitilor didactice)


I a) Numr de ore pe sptmn 3 Curs 2 Seminar Laborator 1 Proiect -
I b) Totalul de ore pe semestru din planul 42 Curs 28 Seminar - Laborator 14 Proiect -
de nvmnt

II Distribuia fondului de timp pe semestru: ore


II a)Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 21
II b)Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 7
II c)Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 3
II d)Tutoriat
III Examinri 2
IV Alte activiti:

Total ore studiu individual II (a+b+c+d) 31


Total ore pe semestru (I+II+III+IV) 75
Numrul de credite 3

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


Curriculum Notiuni de Matematica, Stiinta si ingineria materialelor, Organe de masini, Utilizarea calculatoarelor PC,
Notiuni de Rezistenta materialelor
Competene Utilizarea calculatoarelor PC

5. Condiii (acolo unde este cazul)


Desfurare a cursului Pre4legere in sala de curs. Laptop, videoproiector
Desfurare Seminar -
aplicaii Laborator Echipamente in laborator (strung/freza, instrumente de masurat), calculatoare cu
softuri specifice si windows, standuri
Proiect -

6. Competene specifice acumulate


Asocierea cunotinelor, principiilor i metodelor din tiinele tehnice ale domeniului cu
reprezentri grafice pentru rezolvarea de sarcini specifice
Competene
Pregatirea si planificarea experimentelor pentru investigarea unui produs sau fenomen tehnic
profesionale
Utilizarea si prelucrarea datelor rezultate din investigarea experimental pentru rezolvarea de
sarcini specifice ingineriei industriale.
Competene Asimilarea unei culturi tehnice legate de investigarea experimentala a proceselor industriale, a

1/4
Programa analitic / Fia disciplinei: Tehnici experimentale

transversale calitatii produselor


Realizarea de conexiuni ntre rezultatele cunoaterii elementelor la alte discipline si elementele
introduse de aceasta disciplina si anume Tehnici experimentale

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


Obiectivul general al disciplinei - Efectuarea de calcule si aplicatii pentru rezolvarea de sarcini specifice
domeniului ingineriei industriale
- Planificarea, conducerea si asigurarea calitatii proceselor industriale
Obiectivele specifice Curs - Aceast disciplin este consacrat introducerii studenilor n domeniul cercetrii
aplicative i al aplicaiilor industriale ale cercetrii experimentale, nelegerii
rolului pe care cercetarea experimental o poate avea n calitatea proceselor de
fabricare, n analiza unor fenomene sau produse industriale.
- Dezvoltarea iniiativei de a cerceta atent i competent produsul echipamentele si
procesul industrial.
- Familiarizarea cu prelucrarea datelor culese experimental, cu interpretarea
rezultatelor i prezentarea lor
Seminar -
Laborator determin aprofundarea cunotinelor insusite la disciplinele fundamentale, in
domeniul ingineriei industriale
capacitatea de a planifica un experiment
pregtirea studenilor pentru aplicaii concrete de investigare industriala si
utilizare a unor instrumente de masurare
Proiect -

8. Coninuturi
Nr.
Curs Metode de predare Observaii
Ore

Problematica general a cercetrilor n tehnologia 1


construciilor de maini
Noiuni de metrologie 5
Msurare, experiment, rezultate
Structura unui lan de msur
Caracterizarea principalelor metode de msurare
Experiment clasic i modern expunere oral,
Metode clasice pentru planificarea experimentelor 4 conversaie, exemple
Planurile cu experiene i succesul lor n industrie si descoperire dirijat,
Achiziii de date pentru studiul unui fenomen studiu de caz,
Metoda tradiional de planificare i investigare exemplificari,
Metoda planurilor de experiene
Obiectivul de baz al metodei planurilor de sinteza cunotinelor
experiene
Calculul efectelor factorilor de influenta.
Reprezentarea grafica a efectelor medii
Planuri factoriale complete 6
Planuri factoriale complete cu doi factori
Matricea experientelor. Calculul efectelor,
reprezentarea grafica
Raspunsul teoretic, reziduu
Cauzele variabilitatii proceselor, marimilor
Interactiuni. Efectul interactiunii, reprezentarea
grafica
Planuri factoriale 2k
Factorii au mai mult de dou niveluri
Factori cu trei niveluri
Planurile de experiene i modelarea matematic a 2
fenomenului studiat
- modelul matematic polinomial
- modelul matematic matriceal
Metode moderne de planificare experimental
Planuri experimentale fracionate 3
Programa analitic / Fia disciplinei: Tehnici experimentale

Proprietile planului fracionat. Ortogonalitate. Grad


de libertate
Planuri minime
Notiuni de statistica 4
Concluzii la studiul unui fenomen/produs prin metoda 1
planurilor de experiente
Continutul si prezentarea unei lucrari stiintifice 2
Bibliografie
- Cernaianu, A.C., Metode de cercetare a masinilor - unelte / Reprografia Universitatii din Craiova, 1998.
- Ciocrdia, C., Ungureanu, I., Bazele cercetrii experimentale n construcia de maini, Ed. Didactic i
Pedagogic , Bucureti, 1979.
- Cristea, I., Bazele cercetarii experimentale : Note de curs. Universitatea din Bacau, 1998.
- Cretu, Gh., s.a., Metode de cercetare experimentala : aplicatii. Chisinau : Editura Tehnica-Info, 2000.
- Daniel, M. G., Timothy, D., [1992]. Engineering Quality and Experimental Design, Longman Scientific &
Technical, Harlow, Essex.
- Droesbeke, J.J.,.a., Plans dexperiences. Applications a lenterprise, Editions TECHNIP,1997.
- Epstein, J.S., Experimental Techniques in Fracture / ed. by Jonathan S. Epstein. - New York : VCH, 1993.
- Gutt, G, .a. Aparate de cercetare, Editura Universitii Suceava, 1997.
- Goupy, J., Introduction aux plans dexperiences, ed. 2, Ed. Dunod, 2001.
- Ionescu, R., Amarandei, D., [2004]. Planificarea experimental, eficien i calitate, Editura AGIR, Bucureti.
- Merticaru, V., s.a. Metode de cercetare experimentala : aplicatii, Chisinau : Editura Tehnica-Info, 2000.
- Musca, Gavril. Amarandei, Dumitru. Ionescu, Romeo. Experimentarea, modelarea si optimizarea
produselor si proceselor
- Kobayashi, A.S., Handbook on Experimental Mechanics / Society for Experimental Mechanics, Inc.; - 2nd rev.
ed. - New York: VCH, 1993.
- Pillet, M., Les Plans dexperiences par la methode Taguchi, Les editions dorganisation,1997
Bibliografie minimal
1. Ionescu, R., Amarandei, D., [2004]. Planificarea experimental, eficien i calitate, Editura AGIR, Bucureti
2. Note de curs , pregatite de catre profesor

Aplicaii (Seminar/laborator/proiect) Nr. Ore Metode de predare Observaii


1. Norme de protecie a muncii specifice laboratorului de 2 Introducere in
cercetare in TCM. Plan de lucrari in laborator . tematica, conversaie,
2. Introducere in experiment planificat 4 exemple
Studiu de caz specific prelucrarii studiu de caz,
3. Msurarea fortelor de aschiere utiliznd 2 grupuri de 2...4
dinamometrul sau/si marcile tensometrice studenti, utilizarea
4. Determinarea regimurilor de lucru optime la strunjire documentelor
din perspectiva fortelor de aschiere implicate utiliznd 4 informative din
un plan de experiente fractionat laborator (lucrari
5. Prelucrarea datelor experimentale utiliznd programul 2 practice
specializat Minitab
Concluzii sintez cunotinelor

Bibliografie
Ionescu, R., Amarandei, D., [2004]. Planificarea experimental, eficien i calitate, Editura AGIR, Bucureti
Internet: planuri de experiente, studiu de caz
Lucrari de laborator, material didactic pregatit de cadru didactic
Bibliografie minimal
Ionescu, R., Amarandei, D., [2004]. Planificarea experimental, eficien i calitate, Editura AGIR, Bucureti
Lucrari de laborator, material didactic pregatit de cadru didactic

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice,


asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Coninutul cursului i al laboratorului este n concordan cu coninutul disciplinelor similare de la programele de
studiu de la alte universiti din ar i strintate, cu cunostintele de baza necesare angajarii intr-o intreprindere
care foloseste ingineri in investigarea eficientei si calitatii proceselor de fabricatie
Programa analitic / Fia disciplinei: Tehnici experimentale

10. Evaluare
Pondere din nota
Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare
final
Nota acordat la evaluarea final Evaluare/colocviu, verificarea
Curs cunostintelor predate la curs, prezentate
la laborator, lucrare scrisa, individual 60%
Seminar
Nota acordat la examinarea final Urmarirea sistematica a realizarii etapei
prezentate de cadru did. la inceputul
Laborator orelor, 40%
desfasurare de ore interactive, evaluare
periodica
- alte activiti posibil de evaluat, cu contributie la nota finala:posibilitatea de participare a studentilor la activitati
tehnico-stiintifice in laborator, participarera la construirea de standuri, participarea la concursuri studentesti.
Punctele se vor acorda prin includerea in procentele acordate prin examinare, max. 10...20 %
Proiect
Standard minim de performan
- Cunoasterea teoretica a metodei de investigare prin folosirea planurilor de experiente complete

Data completrii Semntura titularului de curs Semntura titularului de seminar


28.07.2016

Data avizrii n departament Semntura directorului de departament


23.09.2016

Data aprobrii n Consiliul academic Semntura decanului