Sunteți pe pagina 1din 12

-l/= '( )

AL VLAT]UIA

t960
T I N E R ET U L U I
I AL. VLArf rlTA
I
A mlnvilatcuelin qcoalaprimar5.
Nu-mi era drag, pentru c-avea o fi-
sri rdut6cioasd si pentru cd de
citeori se uita la mine, se stdmba ;
ceea ce a f;cut lntr-o zi s;-mi para
grozav de bine cind am vAzut l),
D-nil IId.e, .-od,t, mi-l rn\larJ de
\
urechi ti I toarnS ,,la banci". Tur-
{1 naiul la banci ra teribil. Micul vi
no!at ra atternui cu pieplul pe ca
p;tul bbncii, un monitor rt tinea
l bine de grumaz. altul de picioarc, ri
l ..Donnu' ti lr,eFa cu vrrsa tr
...spate, ca se goneasc; mini;a la
I cap. Uneori 'Domnu' se inlvia
stratnrc de tipelele nenorocrtutui co
pil, t aiuncj vergil se r!reuu una
dupS alta. \i asta I nec; ea !i rnai
titu.. pe ..Dnmnt(. \'ezj bine
Cambur! s;-mi aduci nini
douizeci de nuiele bunej si tll te
nai v:d cu pare dc a\tea. eJ ir ruD
urechile. Ai inteles ?

- Am inteles !
$i a doua zi bdiatul butnrrDlilir
de la Podu Vcrde Crnrburachi-
gogolos venea cu mald:rul ta
splnare.
Ce ochi de drac impelitat avea
Mogildea; !i ca un viezure isi rAsu_
cea caPuj o cliPd n-avea astim_
t -
Drr. B,ietir ii zrceau .,Mrchidutr".
Nu puteam pr cepe unde disPara el

l in tlmpul tecrealiei i intotdeauna o


rbuehea pe poatia cu ciiiva tova_
ra$i, Si, clnd se inlorceau, aveau il
i
I

el !n aer misterios si viclean...


$tiam ci ,,tata' lui Moljtdea e le-
gitor de cdrti si cd sade"oeste drum
de $coali. Mai auzilem;e,,Michi-
duta are dughiane in girlicirl unei
pivniti", dar fiindci eu aDucasem
din capul lcului sb ma uit la el cu
fi
sfiala. ceea ce neap;ral il frcu sa
mi priveasca de sus, se stabilise de
Ia sine lntre noi amindoi un lel de
micd duimanie, care ne indrrjea ii
ne stringea pumnii pe sub bancr, jn
a$teptarea surdd a unei delinitive
incerciri de iorle pe deatul Tuguie-
tei. Nu Stiu de ce mi.era kic,i di et. lui Isus tn grd-
espllease ,,prinderea
d9i era mai mic dcit min. Imi in- dina de la Ghetsemani".
trase-n cap c-are si mA umileasch, Care Stie s-o sprie $i el
Dar rntr-o zi am reDurtat o victorie a$a ?

de care !i astdz', cind Un moment de proiund; tecere.


mi-aduc
aminte, parce mA umple un senti. Era primavar;; biietii se uiiau la
ment de mlndrie. D-nu Udrea ne un zarzar bitrin care lnllorise de-
Err

t
tuncea, multe emoiii mari si tericite
$i ma scol, ridicind dou, dege. am apucat ln fuga vietii, dar tericit
te. dar c. tare mi hitF, inifr, I $i mlildru ca-n ziua aceea nu m-am
Spune simlit niciodati. Dupi ce-ni a$ezai
-,,Domnu" Ilsi lese plictisit capul
cdrtile $i caietele ln banc5. inaintai
pe mini j monitorul de la banca ln
biniSor capul 9i-mi numi.ai s4-
lli r'mi arunc; o cliutitur; infernale. p,[iii erau opt. M, nai uilai o dat,
Imi dresej gla:ul :r ncpui. bine: da, in celalalt capet at b,nc;i,
Frumos Irebuie s.o ti depdnai
eu crici Domnul Udrea isi ridjc;r care se chema ,oddd.. pricepeti de
- crpul
odatr ce, era chiar e1 snolitul Si micui
li-mj spuse un,,bravo, Mogildea De aste- dati nu se mai
piciuiel'care-mi aduse tot srnpe-
le n obraz. strlmbe la mine.
Mi se piru !n an plnd s-aud
- Spune-olaiio tu,Darte...
Modestia
Tibircd I
n ,vea clopotelul.
de-a face, Atadar, Michidutr; era ,,ln $;de"
- Iegi afar5, magarulet Ia-ti la mine : diminaia $i demiaza

tI
ij cdtrdlusele de 6colo, ipurc,ciune I ea il ascultam, ea ii privegheam
frec piciul, ;n iucul lui 1... A:a I caieiele, , li puneam note la invi-
$i porria te frumos. iAtur; fi la purtare ln catalogul
Iif; m,-s monilor, pe banca a meu, scris de'Mosu Peirachi" cu
Vll-a I Ilulte bucurii am av,,t dc cele mai lrumoase litere gotice ce
"
am putut se vdd vreodate. Sd iii
studenl i\ clasa a II-a Drimard si
sd ai pe lingb aceastii onoare
- -
$j opt bdieti rn srde, mi se Dare cd
e.de ce sb te ludule$ti. Ve piteti in-
chipur cit de adinc ofensal m-am
simtit. cJnd un ticjtos de alviiar
mr-a strigat intr-o zj oe la sDrte
.,Her. n, biiietas, iti oica batrlta t.'
M-am intors fireiie ia ved ce c l
ifri atirna ceva, dar nu era batista.
Alvitarul putni de ris. Ce dobjtoc
Sd $i bata joc de-un monitott Dat
qi mama, zbu, pesemne ca nu mai
$tia alte crojala de pantaloni I

Hai, nu vrei s; vii cu noi ?


-
- Unde ?
La mine.. Ia dughiana...
Ce l;mpede mi s ai;t.rcum in
minte.,. sint douAzeci Si $ase de clesc oa ochii de pisic;. Ne-a$ezin
ani... toate se dau la o parte... ved jos p treptele glrliciului.
cdsuta lui Mogildea, o babe std la Dd-mi de $ase parale cole
fereastre $i se uiti cu drag Ia noi, turj de cele galbene...
o buri de ploaie ne lustruiesle Pe tivite de mucava micul ne-
ghiozdanele de glanf, aud clanla de gustor iSi serveste muqteriiicuoin-
Ia portitr:, Si pe Michidute restin- deminare care mi ujmelte ; el cin-
du-se era la el acase:
- Da'haide, intratri, ce dracu I
tere$te tot ce di.
Da tu... ce vrei ? spune.
$i mergem cu totii ln iundul - Eu m; uit
tint5, c-o poftd
ogrezli; o rale le$easce fuge-nain- de care mi-e rutine. la. un beliior
tea noastrd, mdcaind, speriate... Mi- de icre negre, cit o nucd, asezat ku-
chidute scoate-o chei din buzunar, mos pe-o frunzi d vii;. Md gindesc
descuie lacilul $i di u$a la o parte. c: n-am-nicj un gologan; $i-mi las;
O. ce minune ! Cine l-ar fi crezut gura apa.
a$a de bogat?... Pe poliie albe de Te cred, drigut;, dar sint
brad, de o parte $i de alta. ln girli" cam scumpel... Ai parale?
ciul pivnitii, toai bunetdfile pimin' De unde a $tiut Michiduta ce
tului... Si cu ce rinduial: sint ate- eu poltsc 1a icre?... $-apoi, de ce
zate ! ln cutioare de carton : rahai, mi o ii vorbind a$a pcste picior ?
smochine, ro$ove, halva, nigdale, Recunosc ci cl e cel mai bogat ii
coieiuri... Ochii lui Michiduti sti mai iericit copil din lume, ti siml
I

pent.u el o admiratie pe ca.e-mi dau


toati osteneala s-o ascund, dar ii e!
sint monitot... ti miine ea il asculi,
fi pui nou...
", O, nelcgiuit corupitor de sufle-
te, ispitri infernali I
Cu virful briceagului, trei tri,
mituri cit gr;untele de p;pl$oi, nu-
mai trei Irimitrri. uscate, plinF de
colb. N 3m nincat icrc Jia bune de
clnd sint !... Nenorocitule, iti m;-
ninci con$tiinJa $i gloria ia dc mo

- Banca a taptca !... Cum ,


. Binc, Do'nnrle !
Ce nol;i i-ai pus lr cco
graljc ?
Prima.
-
Ce spui, frate? Ia iesi, Mo,
-
eildea. la harte, se vid si eu minu'
nea asta I
In clase s-a f;cut lntuneric... si
n-am mai Stjilt nimic. Cind m-am dc-
iieptai, eram ln genunchi la table,
lr{hile imi ardeau ca locul; Mi-
chidutri din banc; se strlmba la mine,
iar er averm sentimenirl c; mor