Sunteți pe pagina 1din 31

R OMAN IA

COMUNA STRUNGA
JUDETUL IASI

DISPOZITIA Nr. .103.


privind convocarea sedintei ordinare a Consiliului local al
comunei Strunga , judetul Iasi pentru data de 30.07.2014

Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ;


Avand in vedere prevederile art. 39 , al. 1 din Legea nr. 215/2001 a administratiei
publice locale , republicata , actualizata ;
In temeiul art. 68 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale,
republicata, actualizata ,

D I S PU N E :

Art.1. Pentru data de 30.07.2014 , orele 14.00 , se convoaca sedinta ordinara


a Consiliului local al comunei Strunga , judetul Iasi , care va avea loc la sediul
consiliului local Strunga , avand urmatoarea ordine de zi :
1. Alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada iulie-septembrie 2014.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea platii din bugetului propriu al
Consiliului local al comunei Strunga , judetul Iasi a cheltuielilor cu transportul
gunoaielor menajere de pe domeniul public al comunei Strunga , judetul Iasi , gunoaie
aflate in afara zonelor locuibile precum si a institutiilor publice de pe raza comunei
Strunga , judetul Iasi.
- prezinta doamna Lazar Mariana - primarul comunei Strunga , judetul Iasi.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea platii din bugetul propriu al Consiliului
local al comunei Strunga , judetul Iasi a cheltuielilor ocazionate de vizita unei
delegatii franceze din orasul Saint-Benoit- Franta , in comuna Strunga , judetul Iasi ,
delegatie compusa din 14 persoane.
- prezinta doamna Lazar Mariana - primarul comunei Strunga , judetul Iasi.
4. Proiect de hotarare privind modificarea bugetului propriu al Consiliului local
al comunei Strunga , judetul Iasi , pe anul 2014.
- prezinta doamna Lazar Mariana - primarul comunei Strunga , judetul Iasi.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului Adiional nr.11 la Actul
Constitutiv i a Actului Adiional nr.12 la Statutul Asociaiei Regionale a Serviciilor de
Ap Canal Iai A.R.S.A.C.I.S.
- prezinta doamna Lazar Mariana - primarul comunei Strunga , judetul Iasi.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarea Contractului de delegare a
gestiunii serviciului de alimentare cu ap i canalizare ncheiat ntre A.R.S.A.C.I.S. i
S.C. APAVITAL S.A. Iai, conform Actului Adiional nr.12.
7. Discutii.
- prezinta doamna Lazar Mariana - primarul comunei Strunga , judetul Iasi.
Art.2. Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi , va asigura convocarea
membrilor consiliului local la sedinta si va comunica un exemplar din prezenta
dispozitie si Institutiei Prefectului judetului Iasi Serviciul control legalitate acte si
contencios administrativ .

Data astazi 24.07.2014

PRIMAR ,
Prof. LAZAR MARIANA

Avizat pentru legalitate ,


Secretar,
Ureche Costel
PRIMARIA COMUNEI STRUNGA
JUDETUL IASI
Nr. 2555 din 24.07.2014

CO NVO CARE

In conformitate cu prevederile art. 39 , al.1 din Legea nr. 215/2001 a


administratiei publice locale , republicata , actualizata sunteti convocat(a) pentru a
participa la sedinta ordinara a Consiliului local al comunei Strunga, judetul Iasi, care
va avea loc in ziua de 30.07.2014 , orele 14.00 , la sediul consiliului local , avand
urmatoarea ordine de zi :
1. Alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada iulie-septembrie 2014.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea platii din bugetului propriu al
Consiliului local al comunei Strunga , judetul Iasi a cheltuielilor cu transportul
gunoaielor menajere de pe domeniul public al comunei Strunga , judetul Iasi , gunoaie
aflate in afara zonelor locuibile precum si a institutiilor publice de pe raza comunei
Strunga , judetul Iasi.
- prezinta doamna Lazar Mariana - primarul comunei Strunga , judetul Iasi.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea platii din bugetul propriu al Consiliului
local al comunei Strunga , judetul Iasi a cheltuielilor ocazionate de vizita unei
delegatii franceze din orasul Saint-Benoit- Franta , in comuna Strunga , judetul Iasi ,
delegatie compusa din 14 persoane.
- prezinta doamna Lazar Mariana - primarul comunei Strunga , judetul Iasi.
4. Proiect de hotarare privind modificarea bugetului propriu al Consiliului local
al comunei Strunga , judetul Iasi , pe anul 2014.
- prezinta doamna Lazar Mariana - primarul comunei Strunga , judetul Iasi.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului Adiional nr.11 la Actul
Constitutiv i a Actului Adiional nr.12 la Statutul Asociaiei Regionale a Serviciilor de
Ap Canal Iai A.R.S.A.C.I.S.
- prezinta doamna Lazar Mariana - primarul comunei Strunga , judetul Iasi.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarea Contractului de delegare a
gestiunii serviciului de alimentare cu ap i canalizare ncheiat ntre A.R.S.A.C.I.S. i
S.C. APAVITAL S.A. Iai, conform Actului Adiional nr.12.
7. Discutii.

PRIMAR ,
Prof. LAZAR MARIANA
Nr. crt. Numele si prenumele Semnatura
1. AGAFITEI IOAN
2. IACOB GHEORGHE
3. PANTIRU ANTON
4. SARAFINCIANU GHEORGHE
5. APETREI IONEL
6. GHERASIM MIHAELA - GEANINA
7. GUSULEAC LAURA -FLORENTINA
8. MARACIUC GHEORGHE
9. VIZITIU GHEORGHE
10. POPA VICTOR
11. GORGOS IOAN
12. BUTNARU PETRU
13. TEODORESCU GELU
PRIMARIA COMUNEI STRUNGA
JUDETUL IASI
Nr. 2555 din 24.07.2014

CAT R E ,
DOMNUL(NA) __________________________________

In conformitate cu prevederile art. 39 , alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a


administratiei publice locale , republicata , actualizata , sunteti convocat pentru a
participa la sedinta ordinara a Consiliului local al comunei Strunga, judetul Iasi , care
va avea loc in ziua de 30.07.2014 , orele 14.00, la sediul consiliului local , avand
urmatoarea ordine de zi :
1. Alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada iulie-septembrie 2014.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea platii din bugetului propriu al
Consiliului local al comunei Strunga , judetul Iasi a cheltuielilor cu transportul
gunoaielor menajere de pe domeniul public al comunei Strunga , judetul Iasi , gunoaie
aflate in afara zonelor locuibile precum si a institutiilor publice de pe raza comunei
Strunga , judetul Iasi.
- prezinta doamna Lazar Mariana - primarul comunei Strunga , judetul Iasi.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea platii din bugetul propriu al Consiliului
local al comunei Strunga , judetul Iasi a cheltuielilor ocazionate de vizita unei
delegatii franceze din orasul Saint-Benoit- Franta , in comuna Strunga , judetul Iasi ,
delegatie compusa din 14 persoane.
- prezinta doamna Lazar Mariana - primarul comunei Strunga , judetul Iasi.
4. Proiect de hotarare privind modificarea bugetului propriu al Consiliului local
al comunei Strunga , judetul Iasi , pe anul 2014.
- prezinta doamna Lazar Mariana - primarul comunei Strunga , judetul Iasi.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului Adiional nr.11 la Actul
Constitutiv i a Actului Adiional nr.12 la Statutul Asociaiei Regionale a Serviciilor
de Ap Canal Iai A.R.S.A.C.I.S.
- prezinta doamna Lazar Mariana - primarul comunei Strunga , judetul Iasi.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarea Contractului de delegare a
gestiunii serviciului de alimentare cu ap i canalizare ncheiat ntre A.R.S.A.C.I.S. i
S.C. APAVITAL S.A. Iai, conform Actului Adiional nr.12.
7. Discutii.

PRIMAR ,
Prof. LAZAR MARIANA

ROMANIA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STRUNGA
JUDETUL IASI

H O T A R A R E A NR. . 31 .
privind alegerea presedintelui de sedinta

Consiliul local al comunei Strunga , judetul Iasi ;


Avand in vedere prevederile art. 35 , alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a
administratiei publice locale , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare ;
Avand in vedere prevederile art. 9, alin. 1 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale , cu modificarile
si completarile ulterioare ;
Avand in vedere prevederile art. 10 , alin. 1 din Hotararea nr. 24/18.07.2012 a
Consiliului local al comunei Strunga , judetul Iasi privind aprobarea Regulamentului
de Organizare si Functionare al Consiliului local al comunei Strunga ,judetul lasi;
Avand in vedere prevederile art. 36 din Legea nr. 215/2001 a administratiei
publice locale , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare ;
In temeiul art. 45 , alin. 1 si art. 115 , alin. 1 , lit.b din Legea nr. 215/2001 a
administratiei publice locale, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare ,

H O TARAST E :

Art.1. Se desemneaza ca presedinte de sedinta pentru perioada iulie


septembrie 2014 domnul consilier local APETREI IONEL .
Art.2. Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar
din prezenta hotarare , primarului comunei Strunga , judetul Iasi , domnului Vizitiu
Gheorghe , precum si Institutiei Prefectului judetului Iasi Serviciul control legalitate
acte si contencios administrativ.
Data astazi 30.07.2014

PRESEDINTE SEDINTA ,
APETREI IONEL

Avizat pentru legalitate ,


Secretar ,
Ureche Costel
COMUNA STRUNGA
JUDETUL IASI

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea Actului Adiional nr.11 la Actul Constitutiv i a
Actului Adiional nr.12 la Statutul Asociaiei Regionale a Serviciilor de Ap
Canal Iai A.R.S.A.C.I.S.

Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ;


Avnd n vedere Nota de fundamentare ntocmit de A.R.S.A.C.I.S. Iasi cu
privire la necesitatea aprobrii Actului Adiional nr.11 la Actul Constitutiv i a
Actului Adiional nr. 12 la Statutul Asociaiei ;
Avnd n vedere prevederile art.16, alin. h, art.13 din Statutul Asociaiei
Regionale a Serviciilor de Ap Canal Iai aprobat n conformitate cu prevederile
H.G. 855/2008;
Avnd n vedere prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de
utiliti publice, cu modificrile i completrile ulterioare;
Avnd n vedere prevederile Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare
cu ap i de canalizare, cu modificrile i completrile ulterioare;
In temeiul art. 45 , alin. 6 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice
locale , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare ,

PROPUN :

Art.1. Aprobarea Actului Adiional nr.11 la Actul Constitutiv al Asociaiei


Regionale a Serviciilor de Ap Canal Iai A.R.S.A.C.I.S. - parte integrant a
prezentului proiect de hotarare.
Art.2. Aprobrea Actului Adiional nr.12 la Statutul Asociaiei Regionale a
Serviciilor de Ap Canal Iai A.R.S.A.C.I.S. - parte integrant a prezentui
proiect de hotarare.
Art.3. Acordrea de mandat special Asociaiei Regionale a Serviciilor Ap
Canal Iai A.R.S.A.C.I.S. , cu sediul n Iai, Str.Octav Bncil, nr.1, nscris n
Registrul asociaiilor i fundaiilor de la grefa Judectoriei Iai cu
nr.7/A/24.01.2008, s semneze prin reprezentantul su legal Preedintele
Asociaiei- domnul Victor Chiril, n numele i pe seama Comunei STRUNGA
Actul Adiional nr.11 la Actul Constitutiv i Actul Adiional nr.12 la Statutul
Asociaiei.
Art.4. - Asociaia Regional a Serviciilor de Ap-Canal Iai - A.R.S.A.C.I.S.
, prin aparatul de specialitate, va duce la ndeplinire prevederile prezentei hotrri.
Art.5. Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va asigura aducerea la
cunostinta membrilor consiliului local a prezentului proiect de hotarare si la
cunostinta publica prin afisare.

Data 24.07.2014

Initiator ,
Primar ,
Prof. LAZAR MARIANA

Avizat pentru legalitate ,


Secretar ,
Ureche Costel
ROMANIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STRUNGA


JUDETUL IASI

H O T A R A R E A NR. . 35.
privind aprobarea Actului Adiional nr.11 la Actul Constitutiv i a Actului
Aditional nr.12 la Statutul Asociaiei Regionale a Serviciilor de Ap Canal
Iai A.R.S.A.C.I.S.

Consiliul local al comunei Strunga , judetul Iasi ;


Avand in vedere Nota de fundamentare intocmita de A.R.S.A.C.I.S. cu
privire la necesitatea aprobarii Actului Aditional nr.11 la Actul Constitutiv si a
Actului Aditional nr. 12 la Statutul Asociatiei;
Avnd n vedere prevederile art.16, alin. h, art.13 din Statutul Asociaiei
Regionale a Serviciilor de Ap Canal Iai aprobat n conformitate cu prevederile
HG 855/2008;
Avnd n vedere prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de
utiliti publice, cu modificrile i completrile ulterioare;
Avnd n vedere prevederile Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare
cu ap i de canalizare, cu modificrile i completrile ulterioare;
Avand in vedere proiectul de hotarare intocmit de primarul comunei Strunga,
judetul Iasi , cu privire la aprobarea Actului Adiional nr.11 la Actul Constitutiv i
a Actului Aditional nr.12 la Statutul Asociaiei Regionale a Serviciilor de Ap
Canal Iai A.R.S.A.C.I.S.;
Avand in vedere avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
local, prin care avizeaza favorabil dezbaterea si adoptarea proiectului de hotarare
privind aprobarea Actului Adiional nr.11 la Actul Constitutiv i a Actului
Aditional nr.12 la Statutul Asociaiei Regionale a Serviciilor de Ap Canal Iai
A.R.S.A.C.I.S.;
Avand in vedere prevederile art. 36 , al. 2 lit.e, al.7, lit.c din Legea nr.
215/2001 privind administratia publica locala , republicata , actualizata ;
In temeiul art. 45 , alin. 1 si art. 115, alin.1 , lit.b din Legea nr. 215/2001
a administratiei publice locale, republicata , cu modificarile si completarile
ulterioare ,
H O TARAST E :

Art.1. Aproba Actul Adiional nr.11 la Actul Constitutiv al Asociatiei


Regionale a Serviciilor de Ap Canal Iai A.R.S.A.C.I.S. - parte integranta a
prezentei hotarari.
Art.2. Aproba Actul Adiional nr.12 la Statutul Asociatiei Regionale a
Serviciilor de Ap Canal Iai A.R.S.A.C.I.S.- parte integranta a prezentei
hotarari.
Art.3. - Se acord mandat special Asociaiei Regionale a Serviciilor Ap
Canal Iai A.R.S.A.C.I.S. , cu sediul n Iai, Str.Octav Bncila, nr.1, nscris n
Registrul asociaiilor i fundaiilor de la grefa Judectoriei Iasi cu
nr.7/A/24.01.2008, s semneze prin reprezentantul su legal Presedintele
Asociatiei- domnul Victor Chirila , n numele i pe seama Comunei Strunga Actul
Adiional nr.11 la Actul Constitutiv i Actul Aditional nr.12 la Statutul Asociaiei
Art.4. - Asociaia Regional a Serviciilor de Ap-Canal Iai -
A.R.S.A.C.I.S. prin aparatul de specialitate, va duce la ndeplinire prevederile
prezentei hotrri.
Art.5. Secretarul comunei Strunga judetul Iasi , va comunica un
exemplar din prezenta hotarare primarului comunei Strunga , Asociatiei Regionale
a Serviciilor de Apa Canal Iasi A.R.S.A.C.I.S. , S.C. APAVITAL S.A. , precum
si Institutiei Prefectului judetului Iasi - Serviciul control legalitate acte si
contencios administrativ.

Data astazi 30.07.2014

PRESEDINTE SEDINTA ,
APETREI IONEL

Avizat pentru legalitate ,


Secretar ,
Ureche Costel

COMUNA STRUNGA
JUDETUL IASI

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea modificrilor la Contractul de delegare a gestiunii
serviciului public de alimentare cu ap i canalizare

Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ;


Avnd n vedere Nota de fundamentare a A.R.S.A.C.I.S. cu privire la necesitatea
aprobarii modificrilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu
ap i canalizare, conform Actului Aditional nr.12;
Avnd n vedere prevederile art.58 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului
public de alimentare cu ap i canalizare;
Avnd n vedere prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utiliti
publice, cu modificrile i completrile ulterioare;
Avnd n vedere prevederile Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu ap i
de canalizare, cu modificrile i completrile ulterioare;
In temeiul art. 45 , alin. 6 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala ,
republicata , cu modificarile si completarile ulterioare ,

PROPUN :

Art.1. Aprobarea modificarii Contractului de delegare a gestiunii serviciului de


alimentare cu ap i canalizare ncheiat ntre A.R.S.A.C.I.S. i S.C. APAVITAL S.A. Iai,
conform Actului Adiional nr.12 prevzut n anexa care face parte integrant din prezentul
proiect de hotrre.
Art.2. Acordarea de mandat special Asociaiei Regionale a Serviciilor Ap Canal Iai
A.R.S.A.C.I.S. , cu sediul n Iai, Str.Octav Bncila, nr.1, nscris n Registrul asociaiilor i
fundaiilor de la grefa Judectoriei Iasi cu nr.7/A/24.01.2008, al crei membru este Comuna
Strunga , s semneze prin reprezentantul su legal Preedintele Asociatiei domnul Victor
Chirila , n numele i pe seama Comunei Strunga , Actul Aditional nr.12 la Contractul de
Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu ap i de canalizare.
Art.3. - Asociaia Regional a Serviciilor de Ap-Canal Iai A.R.S.A.C.I.S. i S.C.
APAVITAL S.A. Iai, prin aparatul de specialitate, vor duce la ndeplinire prevederile prezentei
hotrri.
Art.4. Secretarul comunei Strunga judetul Iasi , va asigura aducerea la cunostinta
membrilor consiliului local a prezentului proiect de hotarare si la cunostinta publica prin afisare.
Data 24.07.2014

Initiator ,
Primar ,
Prof. LAZAR MARIANA
Avizat pentru legalitate ,
Secretar ,
Ureche Costel
ROMANIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STRUNGA


JUDETUL IASI

H O T A R A R E A NR. . 36.
privind aprobarea modificrilor la Contractul de delegare a gestiunii
serviciului public de alimentare cu ap i canalizare

Consiliul local al comunei Strunga , judetul Iasi ;


Avnd n vedere Nota de fundamentare a A.R.S.A.C.I.S. cu privire la
necesitatea aprobarii modificrilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor
publice de alimentare cu ap i canalizare, conform Actului Aditional nr.12;
Avnd n vedere prevederile art.58 din Contractul de delegare a gestiunii
serviciului public de alimentare cu ap i canalizare;
Avnd n vedere prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare
de utiliti publice, cu modificrile i completrile ulterioare;
Avnd n vedere prevederile Legii nr.241/2006 privind serviciul de
alimentare cu ap i de canalizare, cu modificrile i completrile ulterioare;
Avand in vedere proiectul de hotarare intocmit de primarul comunei Strunga,
judetul Iasi , cu privire la aprobarea modificrilor la Contractul de delegare a
gestiunii serviciului public de alimentare cu ap i canalizare;
Avand in vedere avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
local , prin care avizeaza favorabil dezbaterea si adoptarea proiectului de hotarare
privind aprobarea modificrilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciului
public de alimentare cu ap i canalizare;
Avand in vedere prevederile art. 36 , al. 2 lit.e, al.7, lit.c din Legea nr.
215/2001 privind administratia publica locala , republicata , actualizata ;
In temeiul art. 45 , alin. 1 si art. 115, alin.1 , lit.b din Legea nr. 215/2001
a administratiei publice locale, republicata , cu modificarile si completarile
ulterioare ,

H O TARAST E :

Art.1. Aproba modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului


de alimentare cu ap i canalizare ncheiat ntre A.R.S.A.C.I.S. i S.C.APAVITAL
S.A. Iai, conform Actului Adiional nr.12 prevzut n anexa care face parte
integrant din prezenta hotrre.
Art.2. Acorda mandat special Asociaiei Regionale a Serviciilor Ap Canal
Iai A.R.S.A.C.I.S. , cu sediul n Iai, Str.Octav Bncila, nr.1, nscris n
Registrul asociaiilor i fundaiilor de la grefa Judectoriei Iasi cu
nr.7/A/24.01.2008, al crei membru este Comuna Strunga , s semneze prin
reprezentantul su legal Preedintele Asociatiei domnul Victor Chirila , n
numele i pe seama Comunei Strunga , Actul Aditional nr.12 la Contractul de
Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu ap i de canalizare.
Art.3. - Asociaia Regional a Serviciilor de Ap-Canal Iai
A.R.S.A.C.I.S. i S.C. APAVITAL S.A. Iai, prin aparatul de specialitate, vor
duce la ndeplinire prevederile prezentei hotrri.
Art.4. Secretarul comunei Strunga judetul Iasi , va comunica un
exemplar din prezenta hotarare primarului comunei Strunga , Asociatiei Regionale
a Serviciilor de Apa Canal Iasi A.R.S.A.C.I.S. , S.C. APAVITAL S.A. , precum
si Institutiei Prefectului judetului Iasi - Serviciul control legalitate acte si
contencios administrativ.

Data astazi 30.07.2014

PRESEDINTE SEDINTA ,
APETREI IONEL

Avizat pentru legalitate ,


Secretar ,
Ureche Costel
COMUNA STRUNGA
JUDETUL IASI

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea platii din bugetul propriu al Consiliului local al comunei
Strunga , judetul Iasi a cheltuielilor ocazionate de vizita unei delegatii din orasul Saint-
Benoit- Franta , in comuna Strunga , judetul Iasi , delegatie compusa din 14 persoane

Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ;


Avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale , cu
modificarile si completarile ulterioare ;
Avand in vedere prevederile Hotararii nr. 2/2014 a Consiliului local al comunei Strunga ,
judetul Iasi cu privire la aprobarea bugetului propriu pe anul 2014;
Avand in vedere faptul ca Primaria comunei Strunga , judetul Iasi , este infratita cu
localitatea Saint-Benoit din Franta ;
Avand in vedere faptul ca in perioada 28.07.2014-31.07.2014 va avea loc o vizita in
comuna Strunga , judetul Iasi , a unei delegatii din orasul Saint-Benoit din Franta ;
Avand in vedere referatul nr. 2567/28.07.2014 intocmit de doamna Olan Valentina
consilier(contabil) in aparatul de specialitate al primarului comunei Strunga , judetul Iasi ;
In temeiul art. 45 , alin. 6 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala ,
republicata , cu modificarile si completarile ulterioare ,

PROPUN :

Art.1. Aprobarea platii din bugetul propriu al Consiliului local al comunei Strunga ,
judetul Iasi a cheltuielilor ocazionate de vizita unei delegatii din localitatea Saint-Benoit Franta,
in comuna Strunga , judetul Iasi , delegatie compusa din 14 persoane.
Art.2. In sedinta urmatoare a Consiliului local al comunei Strunga , judetul Iasi ,
primarul comunei Strunga va prezenta o informare cu privire la desfasurarea vizitei si rezultatele
acesteia.
Art.3. - Secretarul comunei Strunga judetul Iasi , va asigura aducerea la cunostinta
membrilor consiliului local a prezentului proiect de hotarare si la cunostinta publica prin afisare.

Data 28.07.2014

Initiator ,
Primar ,
Prof. LAZAR MARIANA
Avizat pentru legalitate ,
Secretar ,
Ureche Costel
ROMANIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STRUNGA


JUDETUL IASI

H O T A R A R E A NR. . 34.
privind aprobarea platii din bugetul propriu al Consiliului local al
comunei Strunga , judetul Iasi a cheltuielilor ocazionate de vizita unei
delegatii din orasul Saint-Benoit- Franta , in comuna Strunga , judetul Iasi ,
delegatie compusa din 14 persoane

Consiliul local al comunei Strunga , judetul Iasi ;


Avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice
locale , cu modificarile si completarile ulterioare ;
Avand in vedere prevederile Hotararii nr. 2/2014 a Consiliului local al
comunei Strunga , judetul Iasi cu privire la aprobarea bugetului propriu pe anul
2014;
Avand in vedere faptul ca Primaria comunei Strunga , judetul Iasi , este
infratita cu localitatea Saint-Benoit din Franta ;
Avand in vedere faptul ca in perioada 28.07.2014 31.07.2014 are loc o
vizita in comuna Strunga , judetul Iasi , a unei delegatii din orasul Saint-Benoit din
Franta ;
Avand in vedere referatul nr. 2567/28.07.2014 intocmit de doamna Olan
Valentina consilier(contabil) in aparatul de specialitate al primarului comunei
Strunga , judetul Iasi ;
Avand in vedere proiectul de hotarare intocmit de primarul comunei Strunga,
judetul Iasi, cu privire la plata din bugetul propriu al Consiliului local al comunei
Strunga , judetul Iasi a cheltuielilor ocazionate de vizita unei delegatii din orasul
Saint-Benoit- Franta , in comuna Strunga , judetul Iasi , delegatie compusa din 14
persoane;
Avand in vedere avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
local , prin care avizeaza favorabil dezbaterea si adoptarea proiectului de hotarare
privind aprobarea platii din bugetul propriu al Consiliului local al comunei
Strunga , judetul Iasi a cheltuielilor ocazionate de vizita unei delegatii din orasul
Saint-Benoit- Franta , in comuna Strunga , judetul Iasi , delegatie compusa din 14
persoane ;
Avand in vedere prevederile art. 36 , al. 2 , lit.b si e , alin 4 , lit.a
si alin.7, lit.a din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala ,
republicata , actualizata ;
In temeiul art. 45 , alin. 1 si art. 115, alin.1 , lit.b din Legea nr. 215/2001
a administratiei publice locale, republicata , cu modificarile si completarile
ulterioare ,

H O TARAST E :

Art.1. Aproba plata sumei de 3.000 lei din bugetul propriu al Consiliului
local al comunei Strunga , judetul Iasi pentru cheltuielile ocazionate de vizita unei
delegatii din localitatea Saint-Benoit Franta, in comuna Strunga , judetul Iasi ,
delegatie compusa din 14 persoane .
Art.2. In sedinta urmatoare a Consiliului local al comunei Strunga ,
judetul Iasi , primarul comunei Strunga va prezenta o informare cu privire la
desfasurarea vizitei si rezultatele acesteia.
Art.3. - Secretarul comunei Strunga judetul Iasi , va comunica un
exemplar din prezenta hotarare , primarului comunei Strunga , judetul Iasi ,
compartimentul financiar-contabil , precum si Institutiei Prefectului judetului Iasi -
Serviciul control legalitate acte si contencios administrativ.

Data astazi 30.07.2014

PRESEDINTE SEDINTA ,
APETREI IONEL

Avizat pentru legalitate ,


Secretar ,
Ureche Costel
COMUNA STRUNGA
JUDETUL IASI

PROIECT DE HOTARARE
privind modificarea bugetului propriu al Consiliului local al comunei
Strunga , judetul Iasi pe anul 2014

Primarul comunei Strunga , judetul Iasi ;


Avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale , cu
modificarile si completarile ulterioare ;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice , cu
modificarile si completarile ulterioare ;
Avand in vedere prevederile Hotararii nr. 2/2014 a Consiliului local al comunei Strunga ,
judetul Iasi cu privire la aprobarea bugetului propriu pe anul 2014;
Avand in vedere referatul nr. 2526 /22.07.2014 intocmit de doamna Olan Valentina
consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga , judetul Iasi prin care
propune modificarea bugetului propriu al consiliului local pe anul 2014;
In temeiul art. 45 , alin. 6 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale,
republicata , cu modificarile si completarile ulterioare ,

PROPUN :

Art.1. Aprobarea modificarii bugetului propriu al Consiliului local al comunei Strunga,


judetul Iasi , pe anul 2014 , dupa cum urmeaza:

Venituri: Mii lei Ron


Denumirea veniturilor Cod Trim.III
Influienta+/-
Venituri din amenzi si alte sanctiuni 35.02.01.02 3.00
aplicate de catre alte institutii de
specialitate
Subventii de la bugetul de stat catre 42.02.20 123.55
bugetele locale necesare sustinerii
derularii proiectelor finantate din FEN
postaderare
Sume primite in contul platilor 45.02.04.01 446.70
efectuate in anul curent
Transfer din 82.98 in 40.02.14 71.80
TOTAL INFLUENTA 645.05
VENITURI
Cheltuieli: Mii lei Ron
Denumirea Cheltuielilor Cod Trim.III
Influenta+/-
Dobanzi si comisioane 55.02 3.00
Comisioane si alte costuri aferente 55.20.20.02 3.00
imprumuturilor interne
Transporturi 84.02 642.05
Programe din Fondul European 56.04 642.05
Agricol de Dezvoltare
Rurala(FEADR)
Finantare nationala 56.04.01 123.55
Finantarea Uniunii Europene 56.04.02 446.70
Cheltuieli neeligibile 56.04.03 71.80
TOTAL INFLUENTA 645.05
CHELTUIELI

Art.2. - Secretarul comunei Strunga judetul Iasi , va asigura aducerea la cunostinta


membrilor consiliului local a prezentului proiect de hotarare si la cunostinta publica prin afisare.

Data 28.07.2014

Initiator ,
Primar ,
Prof. LAZAR MARIANA
Avizat pentru legalitate ,
Secretar ,
Ureche Costel
ROMANIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STRUNGA


JUDETUL IASI

H O T A R A R E A NR. . 32 .
privind modificarea bugetului propriu al Consiliului local al comunei
Strunga , judetul Iasi pe anul 2014

Consiliul local al comunei Strunga , judetul Iasi ;


Avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale , cu
modificarile si completarile ulterioare ;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice , cu
modificarile si completarile ulterioare ;
Avand in vedere prevederile Hotararii nr. 2/2014 a Consiliului local al comunei Strunga ,
judetul Iasi cu privire la aprobarea bugetului propriu pe anul 2014;
Avand in vedere referatul nr. 2526 /22.07.2014 intocmit de doamna Olan Valentina
consilier in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga , judetul Iasi prin care
propune modificarea bugetului propriu al consiliului local pe anul 2014;
Avand in vedere proiectul de hotarare intocmit de primarul comunei Strunga, judetul Iasi
cu privire la modificarea bugetului propriu al Consiliului local al comunei Strunga , judetul Iasi
pe anul 2014;
Avand in vedere avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei
Strunga, judetul Iasi , prin care avizeaza favorabil dezbaterea si adoptarea proiectului de
hotarare privind modificarea bugetului propriu al Consiliului local al comunei Strunga , judetul
Iasi pe anul 2014;
Avand in vedere prevederile art. 36 , alin. 2 lit.b, alin.4, lit.a din Legea nr. 215/2001
a administratiei publice locale , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art. 45 , alin. 1 si art. 115, alin.1 , lit.b din Legea nr. 215/2001 a
administratiei publice locale, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare ,
H O TARAST E :
Art.1. Aproba modificarea bugetului propriu al Consiliului local al comunei Strunga,
judetul Iasi , pe anul 2014 , dupa cum urmeaza:

Venituri: Mii lei Ron


Denumirea veniturilor Cod Trim.III
Influienta+/-
Venituri din amenzi si alte sanctiuni 35.02.01.02 3.00
aplicate de catre alte institutii de
specialitate
Subventii de la bugetul de stat catre 42.02.20 123.55
bugetele locale necesare sustinerii
derularii proiectelor finantate din FEN
postaderare
Sume primite in contul platilor 45.02.04.01 446.70
efectuate in anul curent
Transfer din 82.98 in 40.02.14 71.80
TOTAL INFLUENTA 645.05
VENITURI

Cheltuieli: Mii lei Ron


Denumirea Cheltuielilor Cod Trim.III
Influenta+/-
Dobanzi si comisioane 55.02 3.00
Comisioane si alte costuri aferente 55.20.20.02 3.00
imprumuturilor interne
Transporturi 84.02 642.05
Programe din Fondul European 56.04 642.05
Agricol de Dezvoltare
Rurala(FEADR)
Finantare nationala 56.04.01 123.55
Finantarea Uniunii Europene 56.04.02 446.70
Cheltuieli neeligibile 56.04.03 71.80
TOTAL INFLUENTA 645.05
CHELTUIELI

Art.2. Primarul comunei Strunga , judetul Iasi , va asigura aducerea la indeplinire a


prevederilor prezentei hotarari.
Art.3. Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar din prezenta
hotarare , primarului comunei Strunga , judetul Iasi , compartimentului financiar-contabil din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga , precum si Institutiei
Prefectului judetului Iasi Serviciul control legalitate acte si contencios administrativ.

Data astazi 30.07.2014

PRESEDINTE DE SEDINTA ,
APETREI IONEL

Avizat pentru legalitate ,


Secretar ,
Ureche Costel
ROMANIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STRUNGA


JUDETUL IASI

H O T A R A R E A NR. . 33 .
privind aprobarea platii din bugetul propriu al Consiliului local al comunei
Strunga , judetul Iasi a cheltuielilor cu transportul deseurilor municipale de
pe domeniul public al comunei Strunga , judetul Iasi

Consiliul local comunei Strunga , judetul Iasi;


Avand in vedere prevederile Legii nr. 51/2006 serviciilor comunitare de
utiliti publice , republicata ;
Avand in vedere prevederile art. 25 , lita din Legea nr. 101/2006 a
serviciului de salubrizare a localitilor , cu modificarile si completarile ulterioare ;
Avand in vedere prevederile Ordinului nr. 110/2007 privind aprobarea
Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localitilor emis de
A.N.R.S.C. ;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice
locale , cu modificarile si completarile ulterioare ;
Avand in vedere prevederile Hotararii nr. 2/2014 a Consiliului local al
comunei Strunga , judetul Iasi cu privire la aprobarea bugetului propriu pe anul
2014;
Avand in vedere referatul nr. 2532 /23.07.2014 intocmit de domnul Agafitei
Ioan , viceprimarul comunei Strunga , judetul Iasi prin care propune plata din
bugetul propriu al consiliului local pe anul 2014 a cheltuielilor cu transportul
deseurilor municipale de pe domeniul public al comunei Strunga , judetul Iasi;
Avand in vedere proiectul de hotarare intocmit de primarul comunei Strunga,
judetul Iasi cu privire la aprobarea platii din bugetul propriu al Consiliului local al
comunei Strunga , judetul Iasi a cheltuielilor cu transportul deseurilor municipale
de pe domeniul public al comunei Strunga , judetul Iasi ;
Avand in vedere avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
local al comunei Strunga, judetul Iasi , prin care avizeaza favorabil dezbaterea si
adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea platii din bugetul propriu al
Consiliului local al comunei Strunga , judetul Iasi a cheltuielilor cu transportul
deseurilor municipale de pe domeniul public al comunei Strunga , judetul Iasi ;
Avand in vedere prevederile art. 36 , alin. 2 lit.b, alin.4, lit.a din Legea
nr. 215/2001 a administratiei publice locale , republicata , cu modificarile si
completarile ulterioare;
In temeiul art. 45 , alin. 1 si art. 115, alin.1 , lit.b din Legea nr. 215/2001
a administratiei publice locale, republicata , cu modificarile si completarile
ulterioare ,
H O TARAST E :

Art.1. Aproba plata din bugetul propriu al Consiliului local al comunei


Strunga , judetul Iasi a cheltuielilor cu transportul deseurilor municipale de pe
domeniul public al comunei Strunga , judetul Iasi .
Plata acestor cheltuieli se va face lunar , in limita a 20 m.c. deseuri
municipale.
Art.2. Primarul comunei Strunga , judetul Iasi , va asigura aducerea la
indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.
Art.3. Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar
din prezenta hotarare , primarului comunei Strunga , judetul Iasi ,
compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Strunga , precum si Institutiei Prefectului judetului Iasi
Serviciul control legalitate acte si contencios administrativ.

Data astazi 30.07.2014

PRESEDINTE DE SEDINTA ,
APETREI IONEL

Avizat pentru legalitate ,


Secretar ,
Ureche Costel
ROMANIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STRUNGA


JUDETUL IASI

H O T A R A R E A NR. . 37.
privind aprobarea prezentarii raportului lunar al situatiei incasarilor si a
cheltuielilor la bugetul propriu al Consiliului local al comunei Strunga ,
judetul Iasi , in sedintele consiliului local

Consiliul local al comunei Strunga , judetul Iasi ;


Avand in vedere prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la
informatiile de interes public , cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparena
decizional n administraia publica , cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere proiectul de hotarare intocmit de domnul Teodorescu Gelu-
consilier local , cu privire la prezentarea raportului lunar al situatiei incasarilor si a
cheltuielilor la bugetul propriu al Consiliului local al comunei Strunga , judetul
Iasi, in sedintele consiliului local ;
Avand in vedere votul exprimat de membrii Consiliului local al comunei
Strunga , judetul Iasi , in sedinta consiliului local din data de 30.07.2014;
Avand in vedere prevederile art. 36 , alin. 2 , lit.d si alin. 6 , lit.f si ale
art. 77 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale , republicata , cu
modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art. 45 , alin. 1 si art. 115, alin.1 , lit.b din Legea nr. 215/2001
a administratiei publice locale, republicata , cu modificarile si completarile
ulterioare ,
H O TARAST E :

Art.1. In vederea asigurarii transparentei activitatii Primariei comunei


Strunga , judetul Iasi , compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Strunga , va prezenta lunar in sedintele
consiliului local al comunei Strunga , judetul Iasi , urmatoarele rapoarte :
- raport privind situatia incasarilor la bugetul propriu al Consiliului local al
comunei Strunga , judetul Iasi de la data ultimei sedinta a consiliului
pana la data desfasurarii sedintei ordinare lunare ;
- raport privind situatia cheltuielilor efectuate din bugetul propriu al
Consiliului local al comunei Strunga , judetul Iasi de la data ultimei
sedinta a consiliului pana la data desfasurarii sedintei ordinare .
Raportul privind situatia cheltuielilor va cuprinde prezentarea in detaliu
a fiecarei sume cheltuite si destinatia acesteia.
Art.2. - Prezentarea rapoartelor este obligatorie si constituie atributie de
serviciu.
Art.3. Neindeplinirea atributiei de serviciu prevazuta la art.2 din prezenta
hotarare , constituie abatere disciplinara si se va sanctiona conform prevederilor
legale.
Art.4. - Primarul comunei Strunga , judetul Iasi , va asigura aducerea la
indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.
Art.5. Secretarul comunei Strunga , judetul Iasi va comunica un exemplar
din prezenta hotarare , primarului comunei Strunga , judetul Iasi ,
compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Strunga , precum si Institutiei Prefectului judetului Iasi
Serviciul control legalitate acte si contencios administrativ.

Data astazi 30.07.2014

PRESEDINTE DE SEDINTA ,
APETREI IONEL

Avizat pentru legalitate ,


Secretar ,
Ureche Costel
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STRUNGA
JUDETUL IASI
Tel./Fax: 0232/714301, 0232/714440
www.primaria-strunga.ro
E-mail : primaria_strunga@yahoo.com

PROCES-VERBAL

Incheiat astazi 30.07.2014 in sedinta ordinara a Consiliului local al


comunei Strunga , judetul Iasi .
La sedinta participa cei 13 consilieri .
De asemenea la sedinta participa domnul Ureche Costel secretarul
comunei Strunga , judetul Iasi si doamna Olan Valentina consilier(contabil) in
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Strunga .
Procesul verbal al sedintei anterioare 27.06.2014 a fost pus la dispozitia
consilierilor in timp util conform art. 42 , alin. 5 din Legea nr. 215/2001 a
administratiei publice locale , republicata , actualizata.
Se supune la vot procesul verbal care este aprobat cu 13 voturi pentru .
Avand in vedere faptul ca mandatul de presedinte de sedinta al domnului
Vizitiu Gheorghe a incetat , va trebui ales alt presedinte de sedinta pentru perioada
iulie-septembrie 2014.
Se fac propuneri .
Domnul Popa Victor propune pe domnul Apetrei Ionel.
Nemaifiind alte propuneri se supune la vot si domnul Apetrei Ionel este ales
presedinte de sedinta cu 12 voturi pentru si un vot abtinere pentru perioada iulie
septembrie 2014.
Presedintele de sedinta domnul Apetrei Ionel da cuvantul domnului Agafitei
Ioan viceprimarul comunei Strunga pentru a prezenta proiectul ordinii de zi.
Domnul viceprimar prezinta proiectul ordinii de zi :
1. Alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada iulie-septembrie 2014.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea platii din bugetului propriu al
Consiliului local al comunei Strunga , judetul Iasi a cheltuielilor cu transportul
gunoaielor menajere de pe domeniul public al comunei Strunga , judetul Iasi ,
gunoaie aflate in afara zonelor locuibile precum si a institutiilor publice de pe raza
comunei Strunga , judetul Iasi.
- prezinta domnul Agafitei Ioan -viceprimarul comunei Strunga , judetul
Iasi.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea platii din bugetul propriu al
Consiliului local al comunei Strunga , judetul Iasi a cheltuielilor ocazionate de
vizita unei delegatii franceze din orasul Saint-Benoit- Franta , in comuna Strunga ,
judetul Iasi , delegatie compusa din 14 persoane.
- prezinta domnul Agafitei Ioan - viceprimarul comunei Strunga , judetul
Iasi.
4. Proiect de hotarare privind modificarea bugetului propriu al Consiliului
local al comunei Strunga , judetul Iasi , pe anul 2014.
- prezinta domnul Agafitei Ioan - viceprimarul comunei Strunga , judetul
Iasi.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului Adiional nr.11 la Actul
Constitutiv i a Actului Adiional nr.12 la Statutul Asociaiei Regionale a
Serviciilor de Ap Canal Iai A.R.S.A.C.I.S.
- prezinta domnul Agafitei Ioan - viceprimarul comunei Strunga , judetul
Iasi.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarea Contractului de
delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu ap i canalizare ncheiat ntre
A.R.S.A.C.I.S. i S.C. APAVITAL S.A. Iai, conform Actului Adiional nr.12.
- prezinta domnul Agafitei Ioan - viceprimarul comunei Strunga , judetul
Iasi.
Presedintele de sedinta domnul Apetrei Ionel intreaba consilierii daca mai
sunt alte propuneri la ordinea de zi.
Domnul Teodorescu Gelu doresc cu acordul dv. domnilor consilieri sa
adaug la ordinea de zi doua proiecte de hotarari si anume :
- proiect de hotarare privind prezentarea in sedintele consiliului local a
unui raport privind situatia incasarilor la bugetul local precum si situatia
cheltueililor efectuate din bugetul local;
- un proiect de hotarare privind asocierea comunei Strunga cu Helesteni
comuna Helesteni , in vederea initierii unor proiecte comune.
Presedintele de sedinta supune la vot proiectul ordinii de zi cu cele doua
propuneri facute de domnul Teodorescu Gelu , proiectul ordinii de zi fiind aprobat
cu 13 voturi pentru.
Domnul Agafitei Ioan viceprimarul comunei Strunga roaga consilieri ca la
inceputul sedintei consiliului local sa se discute proiectul de hotarare privind
modificarea bugetului propriu al consiliului local pe anul 2014.
Consilierii sunt de acord .
Doamna Olan Valentina prezinta raportul compartimentului de resort ,
aratand ca in special aceasta modificare de buget are ca scop derularea proiectului
Modernizare drum in satul Strunga , comuna Strunga , judetul Iasi .
Domnul viceprimar da citire proiectului de hotarare privind modificarea
bugetului propriu al consiliului local pe anul 2014.
Discutii nu sunt.
Presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare privind
modificarea bugetului propriu al consiliului local pe anul 2014, proiectul fiind
adoptat cu 13 voturi pentru.
Domnul viceprimar da citire proiectului de hotarare privind aprobarea platii
din bugetului propriu al Consiliului local al comunei Strunga , judetul Iasi a
cheltuielilor cu transportul gunoaielor menajere de pe domeniul public al comunei
Strunga , judetul Iasi , gunoaie aflate in afara zonelor locuibile precum si a
institutiilor publice de pe raza comunei Strunga , judetul Iasi.
Domnul viceprimar avem probleme cu firma ce face transportul gunoaielor
menajere motivat de faptul ca aceasta firma nu are licenta ; de asemenea banii care
ii incasam de la populatie pentru salubritate nu ne ajung pentru a plati transportul
gunoaielor ; in bugetul local nu s-a prins fonduri pentru aceste plati ;domnii de la
Curtea de Conturi Iasi ne-au spus ca daca nu avem prevazut in bugetul local acest
lucru nu putem face plata; m-am gandit si am propus prin proiectul de hotarare
plata a 10 metri cubi pe luna de gunoaie .
Domnul Sarafincianu Gheorghe la capitolul plata gunoaielor menajere ar
trebui sa ne interesam la municipiul Roman s-ar putea sa fie mai ieftin ca la Tirgu-
Frumos , un exemplu eu il am de la vidanjarea wc-urilor de la scoli si am facut
acest lucru cu cei din Roman si este mai ieftin ca la noi.
Domnul Agafitei Ioan cei de la Tirgu-Frumos sorteaza gunoaiele menajere.
Domnul Sarafincianu Gheorghe 10 metri cubi pe luna , eu spun ca este
putin si propun plata a 20 metri cubi pe luna.
Alte discutii nu mai sunt.
Presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare privind aprobarea
platii din bugetului propriu al Consiliului local al comunei Strunga , judetul Iasi a
cheltuielilor cu transportul gunoaielor menajere de pe domeniul public al comunei
Strunga , judetul Iasi , gunoaie aflate in afara zonelor locuibile precum si a
institutiilor publice de pe raza comunei Strunga , judetul Iasi , in limita a 20 metri
cubi pe luna , proiectul este adoptat cu 13 voturi pentru.
Domnul viceprimar da citire proiectului de hotarare privind aprobarea platii
din bugetul propriu al Consiliului local al comunei Strunga , judetul Iasi a
cheltuielilor ocazionate de vizita unei delegatii franceze din orasul Saint-Benoit-
Franta , in comuna Strunga , judetul Iasi , delegatie compusa din 14 persoane.
Domnul viceprimar avand in vedere faptul ca in perioada 28.07.2014-
31.07.2014 are loc in comuna Strunga o vizita a unei delegatii franceze din orasul
Saint-Benoit compusa din 14 persoane , oras infratit cu Strunga ne-am gandit si
am propus acest proiect de hotarare privind alocarea din bugetul local a sumei de
3.000 lei pentru cheltuielile ocazionate de aceasta vizita.
Nu sunt discutii.
Presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare privind alocarea
din bugetul local a sumei de 3.000 lei pentru cheltuielile ocazionate de vizita
delegatiei franceze , proiectul este adoptat cu 13 voturi pentru.
Domnul Ureche Costel secretarul comunei Strunga da citire proiectului de
hotarare privind aprobarea Actului Adiional nr.11 la Actul Constitutiv i a Actului
Adiional nr.12 la Statutul Asociaiei Regionale a Serviciilor de Ap Canal Iai
A.R.S.A.C.I.S.
Nu sunt discutii.
Presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare , proiectul este
adoptat cu 13 voturi pentru.
Domnul Ureche Costel da citire proiectului de hotarare privind aprobarea
modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu ap i
canalizare ncheiat ntre A.R.S.A.C.I.S. i S.C. APAVITAL S.A. Iai, conform
Actului Adiional nr.12.
Nu sunt discutii.
Presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare , proiectul este
adoptat cu 13 voturi pentru.
Presedintele de sedinta da cuvantul domnului Teodorescu Gelu pentru a
prezenta cele doua proiecte de hotarare.
Domnul Teodorescu Gelu m-am gandit pentru cetatenii din satele Crivesti
si Farcaseni , sa ne asociem cu Primaria comunei Helesteni pentru a reface drumul
ce leaga cele doua comunei si de asemenea pentru depunerea unor proiecte
viitoare.
Domnul Ureche Costel secretarul comunei mai intai ar trebui sa
discutam cu cei de la Helesteni daca doresc aceasta asociere , eu propun sa facem
demersuri in acest sens la Helesteni.
Cei 13 consilieri sunt de acord cu demersuri in acest sens.
Domnul Teodorescu Gelu da citire proiectului de hotarare privind
prezentarea in sedintele consiliului local a unui raport privind situatia incasarilor
la bugetul local precum si situatia cheltueililor efectuate din bugetul local.
Se trece la discutii .
Domnul Sarafincianu Gheorghe situatia incasarilor si a cheltuielilor parca
se prezinta trimestrial este o lege .
Domnul Ureche Costel asa este conform Legii nr. 273/2006 privind
finantele publice locale , este obligatoriu a se prezenta aceste situatii trimestrial.
Domnul Maraciuc Gheorghe aceste situatii cu incasari si plati din bugetul
local se prezinta lunar si la alte primarii , de exemplu la Oteleni si Butea , sa se
prezinte si la noi.
Alte discutii nu sunt .
Presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare privind
prezentarea in sedintele consiliului local a unui raport privind situatia incasarilor
la bugetul local precum si situatia cheltueililor efectuate din bugetul local ,
proiectul este adoptat cu 9 voturi pentru si 4 abtineri , se abtin domnii Agafitei
Ioan, Sarafincianu Gheorghe , Gherasim Mihaela-Geanina si Gorgos Ioan.
Se trece la ultimul punct al ordinii de zi- discutii.
Domnul Ureche Costel secretarul comunei , avem o cerere a domnului
Ursache Andrei , solicita concesionarea unei suprafete de teren pentru constructia
unui service auto , langa sediul fostei asociatii Agropomi Strunga.
Domnul Sarafincianu Gheorghe eu sunt de acord , sa se masoare terenul si
sa se lotizeze si sa se scoata la licitatie si pentru constructii locuinte.
Domnul Agafitei Ioan si eu sunt de acord sa se identifice terenul sa se
masoare si sa se lotizeze si pentru constructii locuinte.
Domnul Maraciuc Gheorghe cand se termina drumul la Strunga.
Domnul Agafitei Ioan viceprimarul comunei vineri pe data de
01.08.2014 se va turna ultimul strat de asfalt .
Domnul Sarafincianu Gheorghe se va face legatura cu drumul european .
Domnul viceprimar da.
Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi presedintele de sedinta anunta
incheierea lucrarilor sedintei ordinare a consiliului local .

Presedinte de sedinta ,

Consilieri ,
Secretar ,

Aprobat in sedinta din data de 28.08.2014 conform


art.42 , alin. 5 din Legea nr. 215/2001
Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi presedintele de sedinta anunta
incheierea lucrarilor sedintei ordinare a consiliului local .

Presedinte de sedinta ,

Consilieri ,
Secretar ,

Aprobat in sedinta din data de 30.07.2014 conform


art.42 , alin. 5 din Legea nr. 215/2001

S-ar putea să vă placă și