Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE ACHIZITIE

NR. 3_/05.02.2015

Incheiat astazi 05.02.2015 , intre urmatoarele parti :

I. PARTILE CONTRACTANTE.
1.1. SC AGRICOLA PRUT SRL cu sediul in localitatea Hirlau, jud. Iasi, str.
Nicolina nr. 12 C30, Romania, CUI RO 14294941, inregistrata la Camera de Comert si
Industrie Iasi cu nr. J22/3165/2004, cont bancar deschis la Raiffaisen Agentia Harlau, nr.
de cont RO82RZBR0000060013654189, tel. /fax 0232207006, reprezentata prin d-nul
Zanini Gaetano in calitate de administrator, denumita in continuare cumparator.
si
1.1. SC AGREMIN SRL cu sediul in localitatea Roscani, comuna Liteni , jud.
Suceava , Romania, CUI RO15206492, inregistrata la Camera de Comert si Industrie
Suceava cu nr. J33/110/2003, cont bancar deschis la BRD Botosani , nr. de cont
RO91BRDE340SV04088773400, reprezentata prin d-nul Dincu Marcel in calitate de
administrator, denumita in continuare vinzator.
II.OBIECTUL CONTRACTULUI.
2.1.Obiectul contractului il reprezinta furnizarea de catre vinzator ,
cumparatorului a cantitatii de 600 tone de SORT 16/25C concasat in conditiile
mentionate in prezentul contract.
2.2. Transportul este asigurat cu mijloace de transport contractate de
cumparator.
III. DURATA CONTRACTULUI.
3.1. Prezentul contract se incheie pe o perioada de 1 an si intra in vigoare la data
semnarii acestuia de catre ambele parti.
3.2. Contractul poate fi prelungit de comun acord printr-un act aditional la
contract semnat de ambele parti.
IV.PRETUL CONTRACTULUI.
4.1. Pretul produsului stabilit prin prezentul contract este de 13 lei/tona , pret
fara TVA .
Pretul va fi achitat dupa emiterea facturii de catre vinzator .
V. OBLIGATIILE PARTILOR.
5.1. Vinzatorul se obliga :
a) sa asigure , conditiile necesare pentru preluarea marfii de catre cumparator.
b) sa intocmeasca documentele de preluare .
c) Sa supravegheze incarcarea din locul de preluare.
d) sa prezinte beneficiarului avizul de intotire , pentru cantitatea preluata.
e) sa intocmeasca factura , pentru cantitatile preluate (factura poate cuprinde si
mai multe avize de preluare a cantitatilor de gunoi ) si sa transmita un exemplar
beneficiarului.
5.2. Beneficiarul se obliga :
a) sa achite contravaloarea cantatitatilor de sort , in baza facturilor emise de catre
vinzator.
b) sa asigure , transportul cantitatilor de sort cu mijloace de transport adecvate.

1
VI.INCETAREA CONTRACTULUI.
6.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept , fara a mai fi necesara
interventia unui tribunal arbitral sau a unei instante judecatoresti in cazul in care una
dintre parti nu isi executa obligatiile asumate.
6.2. Partea care invoca o clauza de incetare a contractului o va notifica
celeilalte parti cu cel putin 15 zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si
produca efectele.
VI. ALTE CLAUZE.
7.1. In acceptiunea partilor contractante , orice notificare adresata de una
dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa sau sediul
prevazut in partea introductiva a prezentului contract.
Prezentul contract de prestari servicii s-a incheiat astazi 05.02.2015 in
doua exemplare originale in localitatea Hirlau Romania , inregistrat la vinzator cu
nr.____/__________________cate unul pentru fiecare parte, ambele avind aceeasi putere
doveditoare.
Prin semnarea lui partile isi garanteaza capacitatea de a-l incheia ,
asumindu-si totodata raspunderea pentru intregul continut , care reprezinta unica
manifestare de vointa liber consimtita.

Cumparator, Vinzator,
SC Agricola Prut SRL SC AGREMIN SRL
ADM. Zanini Gaetano ADM. Dincu Marcel