Sunteți pe pagina 1din 2

Detaliiprocedura

PentruaputeaparticipalaproceduriledesfasurateinSEAPtrebuiemaiintaisavainregistratisiautentificatiinsistem.
Autoritatecontractanta
AgentiaNationalapentruLocuinte
Coddeidentificarefiscala:11795581
Adresa:Bd.Unirii,nr61,Bl.F3,sector3,Bucuresti,Bucuresti
Telefon:+403204460/+403206113
Fax:+403206110/+403202622
Informatiigenerale
Denumire:[RFQ0087789]Contractdeproiectare?iexecutielucraripentruobiectivuldeinvestitieLocuintepentrutineri,destinate
inchirierii,judetulIasi,municipiulIasi,bdul.Chimiei,nr.75777981,zonaGradinariA,etapaI,specialistidinsanatate.
Starecurenta:InDesfasurareDepunereoferta Impartirepeloturi:Nu
Criteriudeatribuire:Pretulcelmaiscazut Datapublicare:12.12.201617:55
Tipcontract:Lucrari Datalimitadedepunereaofertelor:30.12.201615:00
Modalitateatribuirecontract:Uncontractdeachizitiipublice Datalimitadeevaluareaofertei:24.01.201718:00
CPV:452110009Lucrarideconstructiideimobilecolectiveside Dataevaluaretehnica:
caseindividuale(Rev.2) Dataevaluarefinanciara:
Valoareestimatatotala:5,055,971.49RON Datalimitadevalabilitateaofertei:30.03.2017
Monedaincaresetransmiteofertadepret:RON
Conditiideplata:
Conditiidelivrare:
Obiectachizitie:Contractularecascopprestareaserviciilordeproiectare(studiudefezabilitate?istudiideterenstudiutopografic,
studiugeotehnic,inclusivverificareproiecttehnic,inclusivverificaredocumentatiatehnicapentruautorizareaexecutariilucrarilorde
construiredetaliideexecutie,inclusivverificaresiurmarireaexecutiei)?ialucrarilordeconstructiilaobiectivuldeinvestitieinvestitie
Locuintepentrutineri,destinateinchirierii,judetulIasi,municipiulIasi,bdul.Chimiei,nr.75777981,zonaGradinariA,etapaI,
specialistidinsanatate,totalizand32unitatilocative,2tronsoane,regimdeinaltimeS+P+3E.

Documentatiadeatribuire
Cod Denumire Fisier
FISADATE_IPFisaDate_IP [RFQ0087789/001]FisaDate_No257513_IP.pdf
2911Iasi FormularofertaIasi [RFQ0087789/002]formulardeofertaIasi,modificat,semnat.doc
1411Iasi Caietdesarcini3Iasi [RFQ0087789/003]CS3Partedesenata,semnat.pdf
1411Iasi FormularDUAE [RFQ0087789/004]espdrequest(1).xml.p7s
Declaratieprivindevitareaconflictuluide [RFQ0087789/005]Declaratieprivindevitareaconflictuluide
1411Iasi
intereseIasi interese,semnat.docx
[RFQ0087789/006]modelcontractSFPTEXvarSEAP,
2911Iasi ModelcontractSFPTEXIasi
semnat.doc
1411Iasi Caietdesarcini1Iasi [RFQ0087789/007]CS1CertificatUrbanism,semnat.pdf
1411Iasi Caietsarcini2Iasi [RFQ0087789/008]CS2Partescrisa,semnat.pdf
Conditiisuplimentare
Denumire Descriere
Cuantumulgarantieideparticipareeste50.000lei.Perioadadevalabilitateagarantieide
participare:90ziledeladatalimitastabilitapentrudepunereaofertelor.Modulde
constituireagarantieideparticipare:conformart.36dinHGnr.395/2016:viramentbancar
incontulautoritatiicontractanteRO32EGNA1010000000190705deschislaMarfinBank
SucursalaDecebalsauprintruninstrumentdegarantareemisinconditiilelegiideo
societatebancarasaudeosocietatedeasigurari,carenuseaflainsituatiispeciale
privindautorizareaorisupravegherea,inconditiilelegii.Garantiadeparticiparetrebuiesa
fieconstituitainsuma?ipentruperioadadevalabilitateprevazuteindocumentatiade
Garantiedeparticipare atribuire.Garantiatrebuiesafieirevocabila.Instrumentuldegarantaretrebuiesaprevada
caplatagarantieideparticiparesevaexecutaneconditionat,respectivlaprimacererea
beneficiarului,pebazadeclaratieiacestuiacuprivirelaculpapersoaneigarantate,?ise
prezintaautoritatiicontractante,celmaitarziuladata?ioralimitadedepunereaofertelor
inSEAP.Garantiadeparticiparesevarestituiinconformitatecuart.38dinHG
nr.395/2016.Garantiadeparticipareemisainaltalimbadecatromanavafiinsotitade
traducereaautorizatainlimbaromana.SevautilizacursuldeschimbBNRvalabilcu5zile
inaintededatalimitadedepunereaofertelor.Indiferentdemodalitateadeconstituire,
obligatoriusevapostainSEAP(scanata).
Cuantumul10%dinvaloareacontractuluideexecutiefaraTVA.Seconstituieconformart.
39alin.(3)dinH.G.nr.395/2016siconf.art.40,alin.(3),prinretinerisuccesivedin
sumeledatoratepentrufacturipartiale.Contractantulareobligatiadeadeschidela
unitateaTrezorerieiStatuluiuncontladispozitiaautoritatiicontractante.Sumainitialacare
sevadepunedecatrecontractantincontuldedisponibilastfeldeschisnutrebuiesafie
maimicade0,5%dinpretulcontractuluideachizitiepublica.Autoritateacontractantaare
Garantiedebunaexecutie
obligatiadeaelibera/restituigarantiadebunaexecutiepentruproiectantconf.art.42
alin(3)dinHGnr.395/2016.Autoritateacontractantaareobligatiadeaelibera/restitui
garantiadebunaexecutiepentruexecutantconf.art.42,alin(4)dinHGnr.395/2016
Proceseleverbaledereceptielaterminarealucrarilor?i,respectiv,dereceptiefinalapotfi
intocmite?ipentruparti/obiectedin/delucrare,dacaacesteasuntdistinctedinpunctde
vederefizic?ifunctional,proportionalcuvaloarealucrarilorreceptionate.

Criteriidecalificare
Denumire
Situatiapersonalaaoperatoriloreconomici,inclusivcerintelereferitoarelainscriereainregistrulcomertuluisaualprofesiei
Descriere:1.Sesolicitaneincadrareainprevederileart.164dinLegea98/2016.Operatoruleconomic(lider,asociat,tertsustinator,
subcontractant)vaindeplinicerintaprincompletareinformularulDUAEdindocumentatiadeatribuire.2.Sesolicitaneincadrareain
prevederileart.165dinLegea98/2016.Operatoruleconomic(lider,asociat,tertsustinator,subcontractant)vaindeplinicerintaprin
completareinformularulDUAEdindocumentatiadeatribuire.3.Sesolicitaneincadrareainprevederileart.167dinLegea98/2016.
Operatoruleconomic(lider,asociat,tertsustinator,subcontractant)vaindeplinicerintaprincompletareinformularulDUAEdin
documentatiadeatribuire.Ofertantulnutrebuiesaseafleinconflictdeinteresecuoricaredinurmatoarelepersoanecaredetinfunctii
dedecizieincadrulautoritatiicontractante:GeorgeCiprianStanDirectorGeneral,NicolaeChiriacDirectorGeneralAdjunct,Mariana
DinaDirector,DirectiaEconomica,AdrianDraicaDirector,DirectiaAchizitiisiAdministrativ,IoanaSimionDirector,Directia
ConstructiiLocuinte,RuxandraMarcelaMateiDirector,DirectiaJuridicasiContencios,MihaiDragomirInspectordespecialitate,
DirectiaAchizitiisiAdministrativ,presedintealcomisieideevaluare,ParaschivaVoineaReferent,DirectiaConstructiiLocuinte,
membruincomisiadeevaluare,DianaIscru?efServiciuJuridic?iAvizare,DirectiaJuridica?iContencios,membruincomisiade
evaluare,MihaelaCristescuConsilier,DirectiaConstructiiLocuinte,membruderezervaincomisiadeevaluare,OliviaRaileanu
Inspectordespecialitate,DirectiaAchizitiisiAdministrativ,membruderezervaincomisiadeevaluare4.SesolicitaDeclaratieprivind
neincadrareainprevederileart.60dinLegea98/2016.DeclaratiasevaprezentaodatacuDUAE,decatretotiparticipantiilaprocedura
deatribuire(ofertant,asociat,subcontractant?itertsustinator)5.Certificatdeatestarefiscaladincaresareiasalipsadatoriilorrestante
cuprivirelaplataimpozitelor,taxelorsauacontributiilorlabugetulgeneralconsolidat,lamomentulprezentarii..Operatoruleconomic
(lider,asociat,tertsustinator,subcontractant)vaindeplinicerintaprincompletareinformularulDUAEdindocumentatiadeatribuire.
PrezentareacertificatuluivafifacutadecatreofertantulclasatpeloculIinclasamentulintermediarintocmitlafinalizareaevaluarii
ofertelor,lasolicitareaautoritatiicontractante.6.Certificatdeatestarefiscaladincaresareiasalipsadatoriilorrestantecuprivirelaplata
impozitelor,taxelorsauacontributiilorlabugetullocal,lamomentulprezentarii.Operatoruleconomic(lider,asociat,tertsustinator,
subcontractant)vaindeplinicerintaprincompletareinformularulDUAEdindocumentatiadeatribuire.Prezentareacertificatuluivafi
facutadecatreofertantulclasatpeloculIinclasamentulintermediarintocmitlafinalizareaevaluariiofertelor,lasolicitareaautoritatii
contractante.Autoritateacontractantavatinecont?ideprevederileart.166dinLegea98/2016.Operatoriieconomicinerezidenti(straini)
audreptuldeaprezentaoricedocumenteedificatoarepentrudemonstrareaindepliniriiobligatiilordeplataaimpozitelor,taxelor?i
contributiilorcatrebugetulconsolidatdestat?ibugetullocal,inconformitateculegislatiadintaraderezidenta,eliberatedeautoritatile
competentealetariideorigine(cumarficertificate,cazierefiscalsaualtedocumenteechivalente).Documentelesevorprezenta
insotitedetraducereaautorizataaacestorainlimbaromana.Documentelejustificative(ex.Certificatelefiscale)careprobeaza
indeplinireacelorasumateprincompletareaDUAEurmeazaafiprezentate,lasolicitareaautoritatiicontractante,doardecatre
ofertantulclasatpeloculIinclasamentulintermediarintocmitlafinalizareaevaluariiofertelor.Operatoriieconomicicedepunoferta
trebuiesadovedeascaoformadeinregistrareinconditiilelegiidintaraderezidenta,sareiasacaoperatoruleconomicestelegal
constituit,canuseaflainniciunadintresituatiiledeanulareaconstituiriiprecum?ifaptulcaarecapacitateaprofesionaladearealiza
activitatilecarefacobiectulcontractului.Modalitateadeindeplinire:completareDUAEinconformitatecuNotificareanr.240/2016,
urmandcadocumentuljustificativ,respectivcertificatulONRCsaupentruofertantiistrainiundocumentechivalentemisintarade
rezidenta(inlimbaincareafostemis,insotitdetraducereainlimbaromanaefectuatainmodobligatoriudecatretraducatori
autorizati),safieprezentatlasolicitareaautoritatiicontractantelafinalizareaevaluariiofertelorvdecatreoperatoruleconomicbclasatpe
primullocinclasamentulintermediar.ObiectulcontractuluitrebuiesaaibacorespondentincodulCAENdincertificatulconstatator
ONRC.Informatiiledinacestdocumenttrebuiesafiereale/valideladataprezentariiacestuia.
Capacitateatehnicasi/sauprofesionala
Descriere:Operatoruleconomicvafacedovadacaaprestatserviciideproiectare,nultimii3ani,nbazaunuiasaumaimultor
contracte,acarorvaloarecumulatasafiecelpu?inegalacuvaloareade270.000leiexclusivTVA.Operatoruleconomicvaface
dovadacaaexecutat,inultimii5ani,lucrarisimilare(denaturacelorcarefacobiectulcontractului)inbazaunuiasaumaimultor
contracte,acarorvaloarecumulatasafiecelputinegalacuvaloareade4.700.000leiexclusivTVA.Numaruldeanisolicitatiin
vedereademonstrariiexperienteisimilaresevacalculaprinraportareladatalimitadedepunereaofertelorstabilitainitialprin
anunt/invitatiedeparticipare.Dacaungrupdeoperatorieconomicidepuneofertacomuna,cerintaminimaprivindexperientasimilarase
demonstreazaprinluareainconsiderarearesurselortutrormembrilorgrupului.Pentruconversialeu/altavalutasevaluain
considerarecursulmediuanualcomunicatdeBNRpentrufiecarean.Ini?ialsevaprezentaDUAEurmndcacertificariledebuna
executie,cecontininformatiirelevantecucaresevafacedovadaexperienteisimilarepentrulucrari(sevorindicabeneficiarii,valoarea,
perioadasiloculexecutieilucrarilor,cuprecizareadacaaufostefectuatenconformitatecunormeleprofesionaledindomeniusidaca
aufostduselabunsfrsit),precum?icertificatele/documenteleprincaresevafacedovadaexperien?eisimilarepentruserviciide
proiectare,sevorprezentalasolicitareaautorita?iicontractantedecatreofertantulclasatpeprimullocnclasamentulintermediar
ntocmitlafinalizareaevaluariiofertelor.Conversiainleiavaloriicontractelorsevafacelacursulleu/altavaluta,comunicatdeBNR
aferentanuluiintocmiriiproceselorverbaledereceptielaterminarealucrarilor/receptiefinala.Capacitateatehnicasi/sauprofesionalaa
operatoruluieconomicpoatefisustinutainconformitatecuLegeanr.98/2016.Incazulincareofertantuldemonstreazaindeplinirea
cerinteiinvocandsustinereaacordatadecatretert,ofertantulvacompletaformularulDUAE,urmandcaangajamentulfermaltertului
sustinatorsafieprezentat,lasolicitareaautoritatiicontractante,doardecatreofertantulclasatpeloculIinurmaevaluarii.
Angajamentulfermprezentatdeofertanttrebuiesagarantezeautoritatiicontractanteindeplinireaobligatiilorasumateprinacesta.,In
cazulincareanumitepartidincontractvorfiindeplinitedecatreunulsaumaimultisubcontractanti,ofertantulareobligatiadeapreciza
partea/partiledincontractpecareacestaurmeazasalesubcontracteze?idatelederecunoa?terealesubcontractantilorpropu?i.Vorfi
luateinconsiderareresurselemateriale?iumanealesubcontractantilornominalizatiinoferta,exclusivpentrupartealordeimplicarein
executareacontractului.Dacaofertantuldeclaratca?tigatorvasubcontractaopartesauanumitepartidincontract,autoritatea
contractantasolicitaprezentareacontractelorincheiateintreacesta?isubcontractantiinominalizatiinoferta,ladataincheierii
contractuluideachizitiepublica.,Incazulincareofertaestedepusadeoasociere,pentrufiecareasociatsevorprezentatoate
documentelesolicitateiarincazulincareofertacomunaestedeclarataca?tigatoare,autoritateacontractantavasolicitalegalizarea
asocieriipanaladataincheieriicontractuluideachizitiepublica.Pentruinformatiisuplimentareprivindmodalitateadeindeplinirea
nivelul(urilor)minim(e)necesarepentruevaluarearespectariicerintelormentionateconsultatifisadedate

Inapoi