Sunteți pe pagina 1din 23

DUMNEZEIASCA LITURGHIE

LITURGHIA CATEHUMENILOR
Preotul: Binecuvntata este mparat, ia Tatalui s, i a Fiului s, i a Sfntului Duh, acum s, i pururea s, i n
vecii vecilor.


A min.

Credincios, ii: Amin.

ECTENIA MARE1
Preotul: n pace, Domnului sa ne rugam.

   
Doam ne mi lu ie te.

Credincios, ii: Doamne miluies, te.


Preotul: Pentru pacea de sus s, i pentru mntuirea sufletelor noastre, Domnului sa ne rugam.
    
Doam ne mi lu ie te.

Credincios, ii: Doamne miluies, te.


Preotul: Pentru pacea a toata lumea, pentru statornicia sfintelor lui Dumnezeu Biserici s, i pentru
unirea tuturor, Domnului sa ne rugam.

  
Doam ne mi lu ie te.

Credincios, ii: Doamne miluies, te.


Preotul: Pentru sfnta biserica aceasta s, i pentru cei ce cu credint, a, cu evlavie s, i cu frica de
Dumnezeu intra s, i se roaga ntr-nsa, Domnului sa ne rugam.
   
 
Doam ne mi lu ie te.

Credincios, ii: Doamne miluies, te.


Preotul: Pentru nalt Preasfint, itul Arhiepiscopul s, i Mitropolitul nostru Iosif, pentru cinstita preot, ime
s, i cea ntru Hristos diaconime, s, i pentru tot clerul s, i poporul, Domnului sa ne rugam.

 
Doam ne mi lu ie te.

Credincios, ii: Doamne miluies, te.


1
Cuvntul ectenie nseamna rugaciune facuta cu staruint, a s, i se numes, te mare fiindca cererile facute, n numar de
douasprezece, sunt multe s, i dintre cele mai de seama s, i trebuitoare omului.

1
Preotul: Pentru binecredinciosul popor romn de pretutindeni, pentru porul francez s, i pentru toate
popoarele cres, tine ale lumii, Domnului sa ne rugam.

   
Doam ne mi lu ie te.

Credincios, ii: Doamne miluies, te.


Preotul: Pentru sfnt locas, ul acesta, t, ara aceasta, pentru t, ara noastra Romnia, pentru toate oras, ele
s, i satele s, i pentru cei ce cu credint, a locuiesc ntr-nsele, Domului sa ne rugam.

    
Doam ne mi lu ie te.

Credincios, ii: Doamne miluies, te.


Preotul: Pentru buna ntocmire a vazduhului, pentru mbels, ugarea roadelor pamntului s, i pentru
vremuri pas, nice, Domnului sa ne rugam.

  
Doam ne mi lu ie te.

Credincios, ii: Doamne miluies, te.


Preotul: Pentru cei ce calatoresc pe ape, pe uscat s, i prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se
ostenesc, pentru cei robit, i s, i pentru mntuirea lor, Domnului sa ne rugam.
   
 
Doam ne mi lu ie te.

Credincios, ii: Doamne miluies, te.


Preotul: Pentru ca sa fim izbavit, i noi, de tot necazul, mnia, primejdia s, i nevoia, Domnului sa ne
rugam.

 
Doam ne mi lu ie te.

Credincios, ii: Doamne miluies, te.


Preotul: Apara, mntuies, te, miluies, te s, i ne pazes, te pe noi, Dumnezeule, cu harul Tau.

   
Doam ne mi lu ie te.

Credincios, ii: Doamne miluies, te.


Preotul: Pe Preasfnta, curata, preabinecuvntata, marita stapna noastra, de Dumnezeu Nascatoarea
s, i pururea Fecioara Maria, cu tot, i sfint, ii sa o pomenim.

    
Prea Sfn t Ns c toa re de Dum ne zeu, mi lu ie te ne pe noi.

Credincios, ii: Preasfnta Nascatoare de Dumnezeu, miluies, te-ne pe noi.


Preotul: Pe noi ns, ine s, i unii pe alt, ii s, i toata viat, a noastra, lui Hristos, Dumnezeu sa o dam.

2
 
i e Doam ne.

Credincios, ii: T, ie, Doamne.


Preotul: Ca T, ie se cuvine toata slava, cinstea s, i nchinaciunea, Tatalui s, i Fiului s, i Sfntului Duh,
acum s, i pururea s, i n vecii vecilor.


A min.

Credincios, ii: Amin.

ANTIFONUL NTI2
 
  

M ri re Ta t lui i Fi u lui i Sfn tu lui Duh, i a cum i pu ru rea i n ve cii
  
 
7

 

ve ci lor, A min. Bi ne cu vin tea z, su e te al meu pe Dom nul. i toa te ce le


14


 
din l un trul meu, nu me le cel Sfnt al lui. Bi ne cu vn tat eti Doam ne.

Credincios, ii: Marire Tatalui s, i Fiului s, i Sfntului Duh, s, i acum s, i pururea s, i n vecii vecilor. Amin.
Binecuvinteaza, suflete al meu pe Domnul. S, i toate cele dinlauntrul meu, numele cel Sfnt al lui.
Binecuvntat es, ti Doamne.

ECTENIA MIC
Preotul: Iara s, i iara n pace, Domnului sa ne rugam.

   
Doam ne mi lu ie te.

Credincios, ii: Doamne miluies, te.


Preotul: Apara, mntuies, te, miluies, te s, i ne pazes, te pe noi, Dumnezeule, cu harul Tau.
    
Doam ne mi lu ie te.

Credincios, ii: Doamne miluies, te.


Preotul: Pe Preasfnta, curata, preabinecuvntata, marita stapna noastra, de Dumnezeu Nascatoarea
s, i pururea Fecioara Maria, cu tot, i sfint, ii sa o pomenim.

    
Prea Sfn t Ns c toa re de Dum ne zeu, mi lu ie te ne pe noi.

2
Cuvntul antifon vine din limba greaca s, i nseamna treapta. Antifonul nti cuprinde nceptul Psalmului 102 s, i este o
cntare de slavire a lui Dumnezeu.

3
Credincios, ii: Preasfnta Nascatoare de Dumnezeu, miluies, te-ne pe noi.
Preotul: Pe noi ns, ine s, i unii pe alt, ii s, i toata viat, a noastra, lui Hristos, Dumnezeu sa o dam.

 
i e Doam ne.

Credincios, ii: T, ie, Doamne.


Preotul: Ca a Ta este stapnirea s, i a Ta este mparat, ia s, i puterea s, i marirea, a Tatalui s, i a Fiului s, i a
Sfntului Duh, acum s, i pururea s, i in vecii vecilor.


A min.

Credincios, ii: Amin.

ANTIFONUL AL DOILEA3
 
  

M ri re Ta t lui i Fi u lui i Sfn tu lui Duh, i a cum i pu ru rea i n ve cii ve ci lor. A
 
          
8

   
min. U nu le ns cut, Fi u le i Cu vn tul lui Dum ne zeu, ce la ce eti f r de moar te
 
                
17


 
i ai pri mit pen tru mn tu i rea noa str a Te n tru pa din Sfn ta Ns c toa re de
24
 
 
  
Dum ne zeu i pu ru rea Fe cioa ra Ma ri a. Ca re le ne schim bat Te-ai n tru pat i rs tig
 
 
31

   
nin du- te, Hris toa se, Dum ne ze u le, cu moar tea pe moar te ai cl cat. U nul ind din

  
  
38

 
Sfn ta Tre i me, m pre u n m rit cu Ta tl i cu Du hul Sfnt, mn tu ie te ne pe noi.

Credincios, ii: Marire Tatalui s, i Fiului s, i Sfntului Duh, s, i acum s, i pururea s, i n vecii vecilor. Amin.
Unule nascut, Fiule s, i Cuvntul lui Dumnezeu, cela ce es, ti fara de moarte s, i ai primit pentru mntuirea
noastra a Te ntrupa din Sfnta Nascatoare de Dumnezeu s, i pururea Fecioara Maria. Carele neschimbat
Te-ai ntrupat s, i rastignindu-te, Hristoase, Dumnezeule, cu moartea pe moarte ai calcat. Unul fiind din
Sfnta Treime, mpreuna marit cu Tatal s, i cu Duhul Sfnt, mntuies, te ne pe noi.

ECTENIA MIC
Preotul: Iara s, i iara n pace, Domnului sa ne rugam.

   
Doam ne mi lu ie te.

3
Antifonul al doilea a fost scris de catre mparatul Justinian cel Mare (527565) s, i cuprinde nvat, atura Bisericii despre
raportul dintre persoana lui HristosCuvntul lui Dumnezeus, i lucrarea Sa de mntuire a omului.

4
Credincios, ii: Doamne miluies, te.
Preotul: Apara, mntuies, te, miluies, te s, i ne pazes, te pe noi, Dumnezeule, cu harul Tau.
    
Doam ne mi lu ie te.

Credincios, ii: Doamne miluies, te.


Preotul: Pe Preasfnta, curata, preabinecuvntata, marita stapna noastra, de Dumnezeu Nascatoarea
s, i pururea Fecioara Maria, cu tot, i sfint, ii sa o pomenim.

    
Prea Sfn t Ns c toa re de Dum ne zeu, mi lu ie te ne pe noi.

Credincios, ii: Preasfnta Nascatoare de Dumnezeu, miluies, te-ne pe noi.


Preotul: Pe noi ns, ine s, i unii pe alt, ii s, i toata viat, a noastra, lui Hristos, Dumnezeu sa o dam.

 
i e Doam ne.

Credincios, ii: T, ie, Doamne.


Preotul: Ca bun s, i iubitor de oameni Dumnezeu es, ti s, i T, ie slava nalt, am, Tatalui s, i Fiului s, i Sfntului
Duh, acum s, i pururea s, i n vecii vecilor.


A min.

Credincios, ii: Amin.

ANTIFONUL AL TREILEA4
FERICIRILE5
 
1
 42   
n tru m p r i a Ta, cnd vei ve ni, po me ne te- ne pe noi Doam ne! Fe ri

    2
        
16

 
cii cei s raci cu du hul, c a ce lo ra e ste m p r i a Ce ru ri lor. Fe ri
 
3

 
33

 
cii cei ce plng, c a ce ia se vor mn g ia. Fe ri cii cei blnzi, c a ce ia vor

 
4
 
49

 
mo te ni p mn tul. Fe ri cii cei mnzi i n se tai de drep ta te, c a ce

4
La Antifonul al III-lea se cnta fie Fericirile, fie condacul Aparatoare Doamna, fie ambele cntari (slujba arhiereasca).
5
Fericirile, n numar de noua, au fost rostite de Mantuitorul Hristos n Predica de pe Munte (Matei 5, 311). Ele sunt cele
noua cai sau virtuit, i spre mos, tenirea fericirii ves, nice. Este vorba despre smerenie (1), plnsul pentru pacate (2), blndet, e (3),
simt, ul dreptat, ii s, i mplinirea virtut, ilor (4 s, i 8), milostenie (5), curat, ia inimii (6), promovarea pacii (7) s, i patimirea defaimarilor,
persecut, iilor s, i chiar a mort, ii pentru marturisirea credint, ei n Domnul Iisus Hristos (9).

5
5 
  
65

 

ia se vor s tu ra. Fe ri cii cei mi los tivi, c a ce ia se vor mi lu i.
6
 
7
  
81


Fe ri cii cei cu rai cu i ni ma, c a ce ia vor ve dea pe Dum ne zeu. Fe ri cii

    8
        
97

f c to rii de pa ce, c a ce ia ii lui Dum ne zeu se vor che ma. Fe ri


    
      
113

 
cii cei pri go nii pen tru drep ta te, c a ce lo ra e ste m p r i a ce ru ri
9
   
        
129

lor. Fe ri cii vei cnd v vor o c r pe voi i v vor pri go ni i vor zi ce


 
 
145

 
tot cu vn tul ru m po tri va voa str, min ind pen tru mi ne. Bu cu ra
   
 
160


i v i v ve se lii, c pla ta voa str mul t e ste n ce ruri!

Credincios, ii: ntru mparat, ia Ta cnd vei veni, pomenest, e-ne pe noi Doamne! Fericit, i cei saraci cu
duhul, ca acelora este mparat, ia Cerurilor. Fericit, i cei ce plng, ca aceia se vor mngia. Fericit, i cei blnzi,
ca aceia vor mos, teni pamntul. Fericit, i cei flamnzi s, i nsetat, i de dreptate, ca aceia se vor satura. Fericit, i
cei milostivi, ca aceia se vor milui. Fericit, i cei curat, i cu inima, ca aceia vor vedea pe Dumnezeu. Fericit, i
facatorii de pace, ca aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Fericit, i cei prigonit, i pentru dreptate, ca
acelora este mparat, ia cerurilor. Fericit, i vet, i fi cnd va vor ocar pe voi s, i va vor prigoni s, i vor zice tot
cuvntul rau mpotriva voastra, mint, ind pentru mine. Bucurat, iva s, i va veselit, i, ca plata voastra multa este
n ceruri!

VOHODUL MIC
Preotul: nt, elepciune! Drept, i!6

7
VENIT
, I S NE NCHINM

Preotul: Domnului sa ne rugam.

   
Doam ne mi lu ie te.

Credincios, ii: Doamne miluies, te.


Preotul: Ca sfnt es, ti, Dumnezeul nostru, s, i T, ie slava-T, i nalt, am, Tatalui s, i Fiului s, i Sfntului Duh,
6
nalt, nd Sf. Evanghelie s, i rostind aceste cuvinte preotul vrea sa spuna credincios, ilor: Sf. Evanghelie l reprezinta pe
Hristos, adevarata nt, elepciunea dumnezeiasca (I Cor. 1, 24) din care motiv ea trebuie ascultata cu respect, stnd drept, i, n
picioare.
7
Cntarea Venit, i sa ne nchinam cuprinde un stih care are doua variante: a) Cel ce ai nviat din mort, icare se cnta numai
duminica, ziua nvierii Domnului Hristos; b) Cel ce es, ti minunat ntru sfint, icare se cnta n cursul saptamnii, la sarbatorile
sfint, ilor. Prin cntarea: Venit, i sa ne nchinam... suntem ndemnat, i sa ne nchinam s, i sa cadem naintea lui Hristos, care este
prezent prin Sf. Evanghelie, naltata de preot s, i asezeta apoi pe Sf. Masa.

6
acum s, i pururea s, i n vecii vecilor.


A min.

Credincios, ii: Amin.


8
SFINTE DUMNEZEULE
     
  
             

Sn te Dum ne ze u le, Sn te Ta re, Sn te fr' de moar te, mi lu ie te ne pe noi.

Credincios, ii: Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fara de moarte, miluies, te ne pe noi.
 
  
M ri re Ta t lui i Fi u lui i Sfn tu lui Duh. i a cum i pu ru rea i n ve cii ve ci lor. A min.

Credincios, ii: Marire Tatalui s, i Fiului s, i Sfntului Duh. S, i acum s, i pururea s, i n vecii vecilor. Amin.
   
       
Sn te fr' de moar te, mi lu ie te ne pe noi.

Credincios, ii: Sfinte fara de moarte, miluies, te-ne pe noi.

9
CT
, I N HRISTOS

Credincios, ii: Ct, i n Hristos v-at, i botezat, n Hristos v-at, i s, i-mbracat. Aliluia.

APOSTOLUL
Preotul: Sa luam aminte! Pace tuturor!
Cititorul: S, i duhului tau. [Urmeaza citirea prochimenului Apostolului.]
Preotul: nt, elepciune!
Cititorul: Din (aici urmeaza numarul, numele s, i autorul epistolei sau Faptele Sf. Apostoli) citire!
Preotul: Sa luam aminte!
Cititorul: [Cites, te Apostolul zilei.]
Preotul: Pace t, ie, celui ce ai binevestit.

ALILUIA
 
  
A li lu i ia, a li lu i ia, a li lu i a.

Credincios, ii: Aliluia, aliluia, aliluia.

EVANGHELIA

Preotul: Cu nt, elepciune, sa luam aminte! Pace tuturor.


Credincios, ii: S, i duhului tau.
8
Aceasta cntare desemnata cu termenul liturgic de Trisaghion, a fost introdusa n rnduiala Sf. Liturghii n secolul al
V-lea, n timpul mparatului Teodosie al II-lea (408450). Cuvintele Sfinte Dumnezeule se refera la Dumnezeu-Tatal ca izvor al
dumnezeirii; Sfinte tare ne nfat, is, eaza pe Dumnezeu-Fiul Care este puterea lui Dumnezeu; Sfinte fara de moarte se raporteaza la
Dumnezeu-Duhul Sfant Care da viat, a; miluies, te-ne pe noi ne adeveresc unitatea Sfintei Treimi.
9
La botezuri s, i la unele sarbatori se cnta n loc de Trisaghion (Sfinte Dumnezeule, etc.) cntarea Ct, i n Hristos.

7
Preotul: Din Sfnta Evanghelie de la (numele Evanghelistului) citire.

SLAV T
, IE, DOAMNE

   
   
Slav i e Doam ne, Sla v i e

Credincios, ii: Slava T, ie, Doamne, slava T, ie.


Preotul: Sa luam aminte!
Preotul: [Urmeaza citirea Sfintei Evanghelii.]

   
   
Slav i e Doam ne, Sla v i e

Credincios, ii: Slava T, ie, Doamne, slava T, ie.


Preotul: [Predica.]
Preotul: Sa zicem tot, i, din tot sufletul s, i din tot cugetul nostru, sa zicem.

   
Doam ne mi lu ie te.

Credincios, ii: Doamne miluies, te.


Preotul: Dumnezeule, Atotstapnitorule, Dumnezeul parint, ilor nos, tri, rugamu-ne T, ie, auzi-ne s, i ne
miluies, te.

    
Doam ne mi lu ie te.

Credincios, ii: Doamne miluies, te.

LITURGHIA CREDINCIOS, ILOR


ECTENIA CERERII STRUITOARE
ECTENIA NTREIT

Preotul: Miluies, te-ne pe noi, Dumnezeule, dupa mare mila Ta, rugamu-ne T, ie, auzi-ne s, i ne
miluies, te.
Credincios, ii: Doamne miluies, te. (3x)
Preotul: nca ne rugam pentru nalt Preasfint, itul Arhiepiscopul s, i Mitropolitul nostru Iosif s, i pentru
tot, i frat, ii nos, tri cei ntru Hristos.
Credincios, ii: Doamne miluies, te. (3x)
Preotul: nca ne rugam pentru binecredinciosul popor romn de pretutindeni, pentru poporul
francez, pentru toate popoarele cres, tine ale lumii, pentru sanatatea s, i mntuirea lor.
Credincios, ii: Doamne miluies, te. (3x)
Preotul: nca ne rugam pentru frat, ii nos, tri: preot, i, ieromonahi, ierodiaconi, diaconi, monahi s, i
monahii s, i pentru tot, i cei ntru Hristos frat, i ai nos, tri.
Credincios, ii: Doamne miluies, te. (3x)
Preotul: nca ne rugam pentru fericit, ii s, i pururea pomenit, ii ctitori ai sfnt locas, ului aceastuia s, i

8
pentru tot, i cei mai dinainte adormit, i parint, i s, i frat, i ai nos, tri drept maritori cres, tini, care odihnesc aici s, i
pretutindeni.
Credincios, ii: Doamne miluies, te. (3x)
Preotul: nca ne rugam pentru mila, viat, a, pacea, sanatatea, mntuirea, cercetarea, lasarea, s, i
iertarea pacatelor robilor lui Dumnezeu: enorias, i, ctitori, s, i binefacatori ai sfntului locas, ului acestuia.
Credincios, ii: Doamne miluies, te. (3x)
Preotul: nca ne rugam pentru cei ce aduc daruri s, i fac bine n sfnta s, i ntru tot cinstita biserica
aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cnta s, i pentru poporul ce sta nainte s, i as, tepta de la
Tine mare s, i bogata mila.
Credincios, ii: Doamne miluies, te. (3x)
Preotul: Ca milostiv s, i iubitor de oameni Dumnezeu es, ti s, i T, ie slava nalt, am, Tatalui s, i Fiului s, i
Sfntului Duh, acum s, i pururea s, i n vecii vecilor.


A min.

Credincios, ii: Amin.

ECTENIA PENTRU CEI ADORMIT, I


Preotul: Miluies, te-ne pe noi, Dumnezeule, dupa mare mila Ta, rugamu-ne T, ie, auzi-ne s, i ne
miluies, te.
    
             
Doam ne mi lu ie te, Doam ne mi lu ie te, Doam ne mi lu ie. Mi lu ie te.

Credincios, ii: Doamne miluies, te. (3x)


Preotul: nca ne rugam pentru sufletele adormit, ilor robilor lui Dumnezeu [urmeaza pomelnicele
pentru mort, i] Domnului sa ne rugam!
 
       
D, Doam ne, Doam ne mi lu ie, mi lu ie te!

Credincios, ii: Da, Doamne, Doamne miluies, te!


Preotul: Dumnezeul duhurilor s, i a tot trupul, Care ai calcat moartea s, i pe diavol ai surpat s, i ai daruit
viat, a lumii Tale, nsut, i, Doamne, odihnes, te sufletele adormit, ilor robilor Tai aici pomenit, i, n loc luminat,
n loc cu verdeat, a, n loc de odihna, de unde a fugit toata durerea, ntristarea s, i suspinarea. S, i orice
gres, eala au savrs, it ei cu lucrul, cu cuvntul sau cu gndul, ca un Dumnezeu bun s, i iubitor de oameni
iarta-le lor.
Credincios, ii: Dumnezeu sa-i ierte.
Preotul: Ca Tu es, ti nvierea s, i viat, a s, i odihna adormit, ilor robilor Tai, Hristoase, Dumnezeul nostru, s, i
T, ie slava nalt, am, mpreuna s, i Celui fara de nceput al Tau Parinte s, i Preasfntului s, i bunului s, i de viat, a
facatorului Tau Duh, acum s, i pururea s, i n vecii vecilor.


A min.

Credincios, ii: Amin.


Preotul: ntru fericita adormire, ves, nica odihna da, Doamne, sufletelor adormit, ilor robilor Tai, s, i le fa
lor ves, nica pomenire!

9
  
            

Ve ni c po me ni re, ve ni c po me ni re, ve ni c lor po me ni re!

Credincios, ii: Ves, nica pomenire, ves, nica pomenire, ves, nica lor pomenire!

ECTENIA PENTRU CEI CHEMAT, I


Preotul: Rugat, i-va cei chemat, i Domnului.

   
Doam ne mi lu ie te.

Credincios, ii: Doamne miluies, te.


Preotul: Cei credincios, i, pentru cei chemat, i sa ne rugam, ca Domnul sa-i miluiasca pe dns, ii.
    
Doam ne mi lu ie te.

Credincios, ii: Doamne miluies, te.


Preotul: Sa-i nvet, e pe dns, ii cuvntul adevarului.

  
Doam ne mi lu ie te.

Credincios, ii: Doamne miluies, te.

   
Preotul: Sa le descopere lor Evanghelia drepat, ii.

 
Doam ne mi lu ie te.

Credincios, ii: Doamne miluies, te.


Preotul: Sa-i uneasca pe ei cu Sfnta Sa soborniceasca s, i apostoleasca Biserica.
   
 
Doam ne mi lu ie te.

Credincios, ii: Doamne miluies, te.


Preotul: Mntuies, te, miluies, te, apara s, i-i pazes, te pe dns, ii, Dumnezeule cu harul Tau.

 
Doam ne mi lu ie te.

Credincios, ii: Doamne miluies, te.


Preotul: Cei chemat, i, capetele voastre Domnului sa le plecat, i.

 
i e Doam ne.

Credincios, ii: T, ie, Doamne.


Preotul: [Preotul se roaga: Dumnezeule, Dumnezeul nostru... ] Ca s, i aces, tia mpreuna cu noi sa

10
slaveasca preacinstitul s, i de mare cuviint, a numele Tau, al Tatalui s, i al Fiului s, i al Sfntului Duh, acum s, i
pururea s, i n vecii vecilor.


A min.

Credincios, ii: Amin.

ECTENIA PENTRU CREDINCIOSI


Preotul: Ct, i suntem credincios, i, iara s, i iara cu pace, Domnului sa ne rugam.

   
Doam ne mi lu ie te.

Credincios, ii: Doamne miluies, te.


Preotul: Apara, mntuies, te, miluies, te s, i ne pazes, te pe noi, Dumnezeule, cu harul Tau.
    
Doam ne mi lu ie te.

Credincios, ii: Doamne miluies, te.


Preotul: nt, elepciune! [Preotul se roaga: Mult, umim T, ie...]
Preotul: Ca T, ie se cuvine toata slava, cinstea s, i nchinaciunea, Tatalui s, i Fiului s, i Sfntului Duh,
acum s, i pururea s, i n vecii vecilor.


A min.

Credincios, ii: Amin.


Preotul: Iara s, i iara n pace, Domnului sa ne rugam.

   
Doam ne mi lu ie te.

Credincios, ii: Doamne miluies, te.


Preotul: Apara, mntuies, te, miluies, te s, i ne pazes, te pe noi, Dumnezeule, cu harul Tau.
    
Doam ne mi lu ie te.

Credincios, ii: Doamne miluies, te.


Preotul: nt, elepciune! [Preotul se roaga: Iaras, i s, i de multe ori...]
Preotul: Ca, sub stapnirea Ta totdeauna fiind pazit, i, T, ie slava sa nalt, am, Tatalui s, i Fiului s, i
Sfntului Duh, acum s, i pururea s, i n vecii vecilor.
Credincios, ii: Amin.
10
HERUVICUL

10
Heruvicul a fost introdus n slujba Sfintei Liturghii n timpul mparatului Justin I (518527). Acesta este un imn n care
credincios, ii sunt asemanat, i cu ngerii din cer care aduc Sf. Treimi cntare doxologica (de slava); el cuprinde, de asemenea,
ndemnul la o mai profunda spiritualizare prin desprinderea de orice grija legata de traiul lumesc, material.

11
  
              
 
No i, ca re, Ca rii pe He ru vimi pe He ru vimi
    
 
8

        
      
cu tai n, cu tai n n chi pu im, cu tai n n chi pu im,

 
 
15

 

n chi pu im. i f c toa rei de vi a Tre imi, f c
   
 
21

  
toa rei de vi a Tre imi, n tre it Sfn t cn

   
 
27

  
 3 3
ta re a du cem, cn ta re, cn ta re a du cem.
    

34

 

Toa t gri ja lu mea sc, gri ja, gri ja cea lu mea sc s

  
41

 


o le p dm, s o le p dm. Gri ja cea lu mea

   
48

 
 
sc s o le p dm, s o le p dm.

Credincios, ii: Noi, care pe Heruvimi cu taina nchipuim, s, i facatoarei de viat, a Treimi cntare aducem:
Toata grija lumeasca sa o lepadam!

VOHODUL MARE
Preotul: Pe nalt Preasfint, itul Arhiepiscopul si Mitropolitul nostru Iosif sa-l pomeneasca Domnul
Dumnezeu ntru mparat, ia Sa.11

 
A min.

Credincios, ii: Amin.


Preotul: Pe binecredinciosul popor romn de pretutindeni, pe poporul francez, pe mai marii oras, elor
s, i ai satelor s, i pe iubitoarea de Hristos oaste, sa-i pomeneasca Domnul Dumnezeu ntru mparat, ia Sa.

 
A min.

Credincios, ii: Amin.


Preotul: Pe frat, ii nos, tri: preot, i, ierodiaconi, diaconi, monahi s, i monahii s, i pentru tot clerul bisericesc,
sa-i pomeneasca Domnul Dumnezeu ntru mparat, ia Sa.

 
A min.
11
Pomenirile care se fac n mijlocul bisericii ne aduc aminte de momentul cnd Mntuitorul, fiind rastignit ntre cei doi
tlhari, a primit pocaint, a celui din dreapta Sa, care a zis: Pomenes, te-ma, Doamne, cnd vei veni ntru mparat, ia Ta.

12
Credincios, ii: Amin.
Preotul: Pe adormit, ii ntru fericire patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Romne: Miron, Nicodim, Justinian,
Iustin s, i Teoctist, sa-i pomeneasca Domnul Dumnezeu ntru mparat, ia Sa.

 
A min.

Credincios, ii: Amin.


Preotul: Pe fericit, ii s, i pururea pomenit, ii citori ai sfntului locas, ului acestuia, s, i pe alti ctitori,
miluitori s, i facatori de bine, sa-i pomeneasca Domnul Dumnezeu ntru mparat, ia Sa.

 
A min.

Credincios, ii: Amin.


Preotul: Pe cei adormit, i din neamurile noastre, stramos, i, mos, i, parint, i, frat, i, surori, fii s, i fiice, pe
tot, i cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare dupa numele sau, sa-i pomeneasca Domnul Dumnezeu ntru
mparat, ia Sa.

 
A min.

Credincios, ii: Amin.


Preotul: Pe ostas, ii romni cazut, i pe cmpurile de lupta pentru apararea patriei, s, i pe eroii martiri
ai neamului nostru romnesc s, i cres, tinesc, sa-i pomeneasca Domnul Dumnezeu s, i sa-i odihneasca ntru
mparat, ia Sa.

 
A min.

Credincios, ii: Amin.


Preotul: Pe cei ce au adus aceste Daruri s, i pe cei pentru care s-au adus, vii sau adormit, i, sa-i
pomeneasca Domnul Dumnezeu ntru mparat, ia Sa.

 
A min.

Credincios, ii: Amin.


Preotul: S, i pe voi pe tot, i, dreptmaritorilor cres, tini, sa va pomeneasca Domnul Dumnezeu ntru
mparat, ia Sa cea cereasca, totdeauna, acum s, i pururea s, i n vecii vecilor.12


A min.

Credincios, ii: Amin.

CA PE MPRATUL
           
  
    
Ca pe m p ra tul tu tu ror pri mind, pe m p ra tul, m p ra tul tu tu
12
Nu este voie sa se faca pomeniri nominale, adica sa se citeasca pomelnice n cadrul Vohodului mare.

13
      
        
7ror s-l pri mim pe cel ne v zut n con ju rat de ce te le n ge
     
    
14

    
reti. A li lu i a, a li lu i a, a li lu i a.

Credincios, ii: Ca pe mparatul tuturor sa-l primim, pe cel nevazut nconjurat de cetele ngeres, ti.
Aliluia, aliluia, aliluia.
Preotul: Sa plinim rugaciunea noastra Domnului.

   
Doam ne mi lu ie te.

Credincios, ii: Doamne miluies, te.


Preotul: Pentru Cinstitele Daruri ce sunt puse nainte, Domnului sa ne rugam.
    
Doam ne mi lu ie te.

Credincios, ii: Doamne miluies, te.


Preotul: Pentru sfnta biserica aceasta s, i pentru cei ce cu credint, a, cu evlavie s, i cu frica de
Dumnezeu intra s, i se roaga ntr-nsa, Domnului sa ne rugam.

  
Doam ne mi lu ie te.

Credincios, ii: Doamne miluies, te.


Preotul: Pentru ca sa fim izbavit, i noi, de tot necazul, mnia, primejdia s, i nevoia, Domnului sa ne
rugam.
   
 
Doam ne mi lu ie te.

Credincios, ii: Doamne miluies, te.


Preotul: Apara, mntuies, te, miluies, te s, i ne pazes, te pe noi, Dumnezeule, cu harul Tau.

   
Doam ne mi lu ie te.

Credincios, ii: Doamne miluies, te.

ECTENIA PUNERII NAINTE


Preotul: Ziua toata desavrs, ita, sfnta, n pace s, i fara de pacat, la Domnul sa cerem.

   
D, Doam ne.

Credincios, ii: Da, Doamne.


Preotul: nger de pace, credincios ndreptator, pazitor al sufletelor s, i al trupurilor noastre, la Domnul

14
sa cerem.
    
D, Doam ne.

Credincios, ii: Da, Doamne.


Preotul: Mila s, i iertare de pacatele s, i de gres, elile noastre, la Domnul sa cerem.

  
D, Doam ne.

Credincios, ii: Da, Doamne.


Preotul: Cele bune s, i de folos sufletelor noastre s, i pace lumii, la Domnul sa cerem.
   

D, Doam ne.

Credincios, ii: Da, Doamne.


Preotul: Cealalta vreme a viet, ii noastre n pace s, i ntru pocaint, a a o savrs, i, la Domnul sa cerem.
    
D, Doam ne.

Credincios, ii: Da, Doamne.


Preotul: Sfrs, it cres, tinesc viet, ii noastre, fara durere, nenfruntat, n pace s, i raspuns bun la nfricos, ata
judecata a lui Hristos, sa cerem.

  
D, Doam ne.

Credincios, ii: Da, Doamne.


Preotul: Pe Preasfnta, curata, preabinecuvntata, marita stapna noastra, de Dumnezeu Nascatoarea
s, i pururea Fecioara Maria, cu tot, i sfint, ii sa o pomenim.

    
Prea Sfn t Ns c toa re de Dum ne zeu, mi lu ie te ne pe noi.

Credincios, ii: Preasfnta Nascatoare de Dumnezeu, miluies, te-ne pe noi.


Preotul: Pe noi ns, ine s, i unii pe alt, ii s, i toata viat, a noastra, lui Hristos, Dumnezeu sa o dam.

 
i e Doam ne.

Credincios, ii: T, ie, Doamne.


Preotul: Cu ndurarile Unuia-Nascut Fiului Tau, cu care es, ti binecuvntat, mpreuna cu Preasfntul s, i
bunul s, i de viat, a facatorul Tau Duh, acum s, i pururea s, i n vecii vecilor.


A min.

Credincios, ii: Amin.

15
SRUTUL PCII

Preotul: Pace tutoror.

    
i Du hu lui Tu.

Credincios, ii: S, i duhului tau.


Preotul: Sa ne iubim unii pe alt, ii, ca ntr-un gnd sa marturisim:
Credincios, ii: Pe Tatal, pe Fiul s, i pe Sfntul Duh, Treimea cea de o fiint, a s, i nedespart, ita.
Preotul: Us, ile, us, ile! Cu nt, elepciune sa luam aminte!

CREZUL13
Cred ntru unul Dumnezeu, Tatal atott, iitorul, Facatorul cerului s, i al pamntului, al tuturor celor
vazute s, i nevazute.
S, i ntru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Nascut, Care din Tatal S-a nascut mai
nainte de tot, i vecii: Lumina din Lumina, Dumnezeu adevarat din Dumnezeu adevarat, nascut iar nu
facut, Cel de o fiint, a cu Tatal, prin Care toate s-au facut;
Care pentru noi oamenii s, i pentru a noastra mntuire, S-a pogort din ceruri s, i S-a ntrupat de la
Duhul Sfnt s, i din Fecioara Maria s, i S-a facut om;
S, i S-a rastignit pentru noi n zilele lui Pont, iu Pilat s, i a patimit s, i S-a ngropat;
S, i a nviat a treia zi, dupa Scripturi;
S, i S-a nalt, at la ceruri s, i s, ade de-a dreapta Tatalui;
S, i iaras, i va sa vina cu slava sa judece viii s, i mort, ii, a Carul mparat, ie nu va avea sfrs, it.
S, i ntru Duhul Sfnt, Dumnul de viat, a Facatorul, Care din Tatal purcede, Cel ce mpreuna cu Tatal s, i
cu Fiul este nchinat s, i slavit, Care a grait prin prooroci.
ntru una, sfnta, soborniceasca s, i apostoleasca Biserica,
Marturisesc un Botez spre iertarea pacatelor,
As, tept nvierea mort, ilor;
S, i viat, a veacului ce va sa fie. Amin.

RSPUNSURILE MARI
Preotul: Sa stam bine, sa stam cu frica, sa luam aminte, Sfnta Jertfa cu pace a o aduce.

 
Mi la p cii, jert fa la u dei.

Credincios, ii: Mila pacii, jertfa laudei.


Preotul: Harul Domnului nostru Iisus Hristos s, i dragostea lui Dumnezeu-Tatal s, i mpartas, irea
Sfntului Duh, sa fie cu voi cu tot, i!

 
i cu Du hul Tu.

Credincios, ii: S, i cu duhul tau.


Preotul: Sus sa avem inimile!
Credincios, ii: Avem, catre Domnul.
13
Crezul sau Simbolul de credint, a niceo-constantinopolitancea mai concentrata expresie a credint, ei cres, tinecuprinde
douasprezece articole; primele opt au fost formulate la Sinodul I ecumenic (Niceea, 325) s, i definesc credint, a n Dumnezeu-Tatal
s, i Dumnezeu-Fiul, iar ultime patru la Sinodul II ecumenic (Constantinopol, 381) s, i formuleaza credint, a n Dumnezeu-Sfntul
Duh, n Biserica, n Botez, n nvierea obs, teasca s, i n viat, a ves, nica de dupa Judecata. Crezul a fost introdus n slujba Sfintei
Liturghii n anul 567, de catre mparatul Justinian II (565578).

16
Preotul: Sa mult, umim, Domnului!
Credincios, ii: Cu vrednicie s, i cu dreptate este a ne nchina Tatalui s, i Fiului s, i Sfntului Duh, Treimei
celei de o fiint, a s, i nedespart, ita.
Preotul: Cntare de biruint, a cntnd, strignd, glas nalt, and s, i graind:
Credincios, ii: Sfnt, Sfnt, Sfnt Domnul Savaot! Plin e cerul s, i pamntul de marirea Ta. Osana ntru
cei de sus! Bine este cuvntat cel ce vine ntru numele Domnului. Osana ntru cei de sus!
Preotul: Luat, i, mncat, i, acesta este Trupul Meu, Care se frnge pentru voi spre iertarea pacatelor.
Credincios, ii: Amin, amin.
Preotul: Bet, i dintru acesta tot, i, acesta este Sngele Meu, al Legii celei noi, care pentru voi s, i pentru
mult, i se varsa spre iertarea pacatelor.
Credincios, ii: Ale Tale dintru ale Tale, T, ie-t, i aducem de toate s, i pentru toate.

PE TINE TE LUDM

 
 
3 3 3 3


3 3

 
Pe Ti ne Te l u dm pe Ti ne bi ne
 
  
6


3 3 3

 
Te cu vn tm. i e i mul u mim, Doam ne, i ne ru
 
 
11


 
gm i e, Dum ne ze u lui no stru.

Credincios, ii: Pe Tine Te laudam, pe Tine bine Te cuvntam, T, ie t, i mult, umim, Doamne, s, i ne rugam
T, ie, Dumnezeului nostru.
Preotul: nca aducem T, ie aceasta slujba duhovniceasca s, i fara de snge s, i Te chemam, Te rugam s, i
cu umulint, a la Tine cadem: Trimite Duhul Tau cel Sfnt peste noi s, i peste aceste daruri, ce sunt puse
nainte. S, i fa, adica, pinea aceasta, Cinstit Trupul Hristosului Tau.
Credincios, ii: Amin.
Preotul: Iar ceea ce este n potirul acesta, Cinstit Sngele Hristosului Tau.
Credincios, ii: Amin.
Preotul: Prefacndu-le cu Duhul Tau cel Sfnt.
Credincios, ii: Amin. Amin. Amin.
Preotul: Pentru ca sa fie celor ce se vor mpartas, i spre trezirea sufletului, spre iertarea pacatelor, spre
mpartas, irea cu Sfntul Tau Duh, spre plinirea mparat, iei cerurilor, spre ndraznirea cea catre Tine, iar
nu spre judecata sau spre osnda. nca aducem T, ie aceasta slujba duhovniceasca pentru cei adormit, i
ntru credint, a: stramos, i, parint, i, patriarhi, prooroci, apostoli, propavaduitori, evanghelis, ti, mucenici,
marturisitori, pustnici s, i pentru tot sufletul cel drept, care s-a savrs, it ntru credint, a.
Preotul: Mai ales pentru Preasfnta, preacurata, preabinecuvntata, slavita Stapna noastr, de
Dumnezeu Nascatoarea s, i pururea Fecioara Maria.
14
AXIONUL
 
   

Cu vi ne se cu a de v rat s te fe ri cim Ns c toa re de

14
Axionul (din grecescul axiosvrednic) este un imn n cinstea Sfintei Fecioare, manifestnd sentimentele de
supravenerat, ie ale cres, tinilor la adresa Maicii Domnului. Partea de nceput, Cuvine-se cu adevarat..., este de origine ngereasca,
fiind descoperita unui calugar atonit (sec. X), iar cealalta parte, Ceea ce es, ti mai cinstita..., este opera imnografului Cosma de
Maiuma (sec. VIII).

17
   

7

 
 
Dum ne zeu, cea pu ru rea fe ri ci t i prea ne vi no va
       

13

       

t i mai ca Dum ne ze u lui no stru. Ce ea ce eti mai cin sti
      
      
20

       
t de ct He ru vi mii i mai m ri t fr' de'a se m na
  
 
26


 

 
re de ct Se ra mii. Ca rea f r stri c ciu ne, pe Dum ne

  
32

 
zeu Cu vn tul ai ns cut. Pe ti ne cea cu a de v
    

38

  
 
rat Ns c toa re de Dum ne zeu, te m rim, te m rim.

Credincios, ii: Cuvine-se cu adevarat sa te fericim Nascatoare de Dumnezeu, cea pururea fericita s, i
preanivenovata s, i maica Dumnezeului nostru. Ceeacees, ti mai cinstita dect Heruvimii s, i marita far
deasemanare dect Serafimii. Carea farastricaciune, pe Dumnezeu Cuvntul ai nascut. Pe tine cea cu
adevarat Nascatoare de Dumnezeu, te marim.
Preotul: nti pomenes, te, Doamne, pe nalt Preasfint, itul, Arhiepiscopul s, i Mitropolitul nostru Serafim,
pe Preasfint, itul parintele nostru Episcop Sofian, pe care-i daruies, te sfintelor Tale biserici n pace, ntreg,
cinstit, sanatos, ndelungat, i n zile, drept nvat, nd cuvntul adevarului Tau.

PE TOT
, I S
, I PE TOATE

 
Pe toi i pe toa te.

Credincios, ii: Pe tot, i s, i pe toate.


Preotul: S, i ne da noua, cu o gura s, i cu o inima, a slavi s, i a cnta preacinstitul s, i de mare cuviint, a
numele Tau, al Tatalui s, i al Fiului s, i al Sfntului Duh, acum s, i pururea s, i n vecii vecilor.


A min.

Credincios, ii: Amin.


Preotul: S, i sa fie milele marelui Dumnezeu s, i Mntuitorului nostru Iisus Hristos cu voi cu tot, i.
Credincios, ii: S, i cu duhul tau.

ECTENIA DE CERERI

Preotul: Pe tot, i sfnt, ii pomenindu-i, iara s, i iara cu pace, Domnului sa ne rugam.

   
Doam ne mi lu ie te.

18
Credincios, ii: Doamne miluies, te.
Preotul: Pentru Cinstitele Daruri ce s-au adus s, i s-au sfint, it, Domnului sa ne rugam.
    
Doam ne mi lu ie te.

Credincios, ii: Doamne miluies, te.


Preotul: Ca Iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce la-a primit pe Dnsele n sfntul, cel mai
presus de ceruri s, i duhovnicescul Sau jertfelnic, ntru miros de buna mireasma duhovniceasca, sa ne
trimita noua dumnezeiescul har s, i darul Sfntului Duh, sa ne rugam.

  
Doam ne mi lu ie te.

Credincios, ii: Doamne miluies, te.


Preotul: Pentru ca sa fim noi izbavit, i de tot necazul, mnia, primejdia s, i nevoia; Domnului sa na
rugam.
   
 
Doam ne mi lu ie te.

Credincios, ii: Doamne miluies, te.


Preotul: Apara, mntuies, te, miluies, te s, i ne pazes, te pe noi, Dumnezeule, cu harul Tau.

 
Doam ne mi lu ie te.

Credincios, ii: Doamne miluies, te.


Preotul: Ziua toata desavrs, ita, sfnta, n pace s, i fara de pacat, la Domnul sa cerem.

   
D, Doam ne.

Credincios, ii: Da, Doamne.


Preotul: nger de pace, credincios ndreptator, pazitor al sufletelor s, i al trupurilor noastre, la Domnul
sa cerem.
    
D, Doam ne.

Credincios, ii: Da, Doamne.


Preotul: Mila s, i iertare de pacatele s, i de gres, elile noastre, la Domnul sa cerem.

  
D, Doam ne.

Credincios, ii: Da, Doamne.


Preotul: Cele bune s, i de folos sufletelor noastre s, i pace lumii, la Domnul sa cerem.
   

D, Doam ne.

19
Credincios, ii: Da, Doamne.
Preotul: Cealalta vreme a viet, ii noastre n pace s, i ntru pocaint, a a o savrs, i, la Domnul sa cerem.
    
D, Doam ne.

Credincios, ii: Da, Doamne.


Preotul: Sfrs, it cres, tinesc viet, ii noastre, fara durere, nenfruntat, n pace s, i raspuns bun la nfricos, ata
judecata a lui Hristos, sa cerem.

  
D, Doam ne.

Credincios, ii: Da, Doamne.


Preotul: Unirea credint, ei s, i mpartas, irea Sfntului Duh cernd, pe noi ns, ine s, i unii pe alt, ii s, i toata
viat, a noastra lui Hristos Dumnezeu sa o dam.

 
i e Doam ne.

Credincios, ii: T, ie, Doamne.


Preotul: S, i ne nvrednices, te pe noi, Stapne, cu ndraznire, fara de osnda, sa cutezam a Te chema
pe Tine, Dumnezeul cel ceresc, Tata, s, i a zice:

15
TATL NOSTRU

Credincios, ii: Tatal nostru, Care es, ti n ceruri, sfint, easca-se numele Tau, vie mparat, ia Ta, faca-se
voia Ta, precum n cer, as, a s, i pe pamnt; pinea noastra cea de toate zilele da-ne-o noua astazi, s, i ne
iarta noua gres, alele noastre, precum s, i noi iertam gres, it, ilor nos, tri, s, i nu ne duce pe noi n ispita, ci ne
izbaves, te de cel rau.
Preotul: Ca a Ta este mparat, ia s, i puterea s, i marirea, a Tatalui s, i a Fiului s, i a Sfntului Duh, acum s, i
pururea s, i n vecii vecilor.


A min.

Credincios, ii: Amin.


Preotul: Pace tuturor!
    
i Du hu lui Tu.

Credincios, ii: S, i duhului tau.


Preotul: Capetele noastre, Domnului sa le plecam.

 
i e Doam ne.
15
Rugaciunea Tatal nostru se mai numes, te s, i Rugaciunea Domneasca, deoarece o avem de la nsus, i Domnul nostru Iisus
Hristos. Ea are trei part, i distincte: chemarea (Tatal nostru...), s, apte cereri (sfint, irea numelui lui Dumnezeu prin viat, a noastra
virtuoasa; venirea mparat, iei lui Dumnezeu; mplinirea voii lui Dumnezeu n viat, a noastra; daruirea celor de trebuint, a trupului
s, i sufletului; iertarea gres, elilor noastre; ajutor mpotriva lucrarii diavoles, ti) s, i ncheierea (Ca a Ta este mparat, ia...). Ea este
ment, ionata n cadrul Sfintei Liturghii nca din secolul al IV-lea.

20
Credincios, ii: T, ie, Doamne.
Preotul: Cu harul s, i cu ndurarile s, i cu iubirea de oameni a Unuia-Nascut Fiului Tau, cu Care es, ti
binecuvntat, mpreuna cu Preasfntul s, i bunul s, i de viat, a facatorul Tau Duh, acum s, i pururea s, i n vecii
vecilor.


A min.

Credincios, ii: Amin.


Preotul: Sa luam aminte, Sfintele, sfint, ilor!

UNUL SFNT

Credincios, ii: Unul-Sfnt, Unul Domn Iisus Hristos, ntru marirea lui Dumnezeu-Tatal. Amin.

SFNTA MPRTS, ANIE


Preotul: Cu frica de Dumnezeu, cu credint, a s, i cu dragoste, sa va apropiat, i!

BINE ESTE CUVNTAT

Credincios, ii: Bine este cuvntat cel ce vine ntru numele Domnului. Dumnezeu este Domnul s, i s-a
aratat noua.
Preotul: nca mai cred ca acesta este nsus, i preacurat Trupul Tau s, i acesta este nsus, i scump Sngele
Tau. Deci ma rog T, ie, miluies, te-ma, s, i-mi iarta gres, elile mele cele de voie s, i cele fara de voie, cele cu
cuvntul sau cu lucrul, cele cu s, tiint, a s, i cu nes, tiint, a.
Preotul: S, i ma nvrednices, te fara de osnda sa ma mpartas, esc cu preacuratele Tale Taine, spre
iertarea pacatelor s, i spre viat, a de veci. Amin.
Preotul: Cinei Tale celei de taina, astazi, Fiul lui Dumnezeu, partas, ma primes, te, ca nu voi spune
vrajmas, ilor Tai taina Ta, nici sarutare t, i voi da ca Iuda; ci ca tlharul, marturisindu-ma, strig T, ie:
pomenes, te-ma, Doamne, ntru mparat, ia Ta.
Preotul: Nu spre judecata sau spre osnda sa-mi fie mie mpartas, irea cu preacuratele Tale Taine,
Doamne, ci spre tamaduirea sufletului s, i a trupului, s, i spre viat, a de veci. Amin.

TRUPUL LUI HRISTOS

Credincios, ii: Trupul lui Hristos primit, i, primit, i s, i din izvorul cel fara de moarte gustat, i. Aliluia,
aliluia, aliluia.
Preotul: Mntuies, te, Dumnezeule, poporul Tau s, i binecuvinteaza mos, tenirea Ta.

AM VZUT LUMINA

Credincios, ii: Am vazut lumina cea adevarata, am primit Duhul cel ceresc, am a fiat credint, a cea
adevarata, nedespart, itei Sfintei Treimi nchinndu-ne, ca aceasta nea mntuit pe noi.
Preotul: Totdeauna, acum s, i pururea s, i n vecii vecilor.


A min.

Credincios, ii: Amin.


Preotul: Sa se umple gurile noastre de lauda Ta, Doamne, ca sa laudam slava Ta; ca ne-ai nvrednicit
pe noi a ne mpartas, i cu Sfintele, cele fara de moarte, preacinstitele s, i de viat, a facatoarele Tale Taine.
ntares, te-ne pe noi ntru sfint, enia Ta; toata ziua sa ne nvat, am dreptatea Ta.
Credincios, ii: Aliluia, aliluia, aliluia.

21
ECTENIA DE MULT, UMIRE
Preotul: Drept, i, primind dumnezeies, tile, sfintele, preacuratele, nemuritoarele, ceres, tile s, i de viat, a
facatoarele, nfricos, atoarele lui Hristos Taine, cu vrednicie sa mult, umim Domnului.

   
Doam ne mi lu ie te.

Credincios, ii: Doamne miluies, te.


Preotul: Mntuies, te, miluies, te s, i ne pazes, te pe noi, Dumnezeule, cu harul Tau.
    
Doam ne mi lu ie te.

Credincios, ii: Doamne miluies, te.


Preotul: Ziua toata desavrs, ita, sfnta, n pace s, i fara de pacat cernd, pe noi ns, ine s, i unii pe alt, ii s, i
toata viat, a noastra lui Hristos Dumnezeu sa o dam.

 
i e Doam ne.

Credincios, ii: T, ie, Doamne.


Preotul: Ca Tu es, ti sfint, irea noastra s, i T, ie slava nalt, am, Tatalui s, i Fiului s, i Sfntului Duh, acum s, i
pururea s, i n vecii vecilor.


A min.

Credincios, ii: Amin.


Preotul: Cu pace sa ies, im.

NTRU NUMELE DOMNULUI

Credincios, ii: ntru numele Domnului.


Preotul: Domnului sa ne rugam.

   
Doam ne mi lu ie te.

Credincios, ii: Doamne miluies, te.

RUGCIUNEA AMVONULUI

Preotul: Cel ce binecuvintezi pe cei ce Te binecuvinteaza, Doamne, s, i sfint, es, ti pe cei ce nadajduiesc
ntru Tine, mntuies, te poporul Tau s, i binecuvnteaza mos, tenirea Ta. Plinirea Bisericii Tale o pazes, te;
sfint, es, te pe cei ce iubesc podoaba casei Tale; Tu pe aces, tia i preamares, te cu dumnezeiasca puterea Ta; s, i
nu ne lasa pe noi cei ce nadajduim ntru Tine. Pace lumii Tale daruies, te, bisericilor Tale, preot, ilor, s, i
la tot poporul Tau. Ca toata darea cea buna s, i tot darul desavrs, it de sus este, pogornd de la Tine,
Parintele luminilor, s, i T, ie marire s, i mult, umire s, i nchinaciune nalt, am, Tatalui s, i Fiului s, i Sfntului Duh,
acum s, i pururea s, i n vecii vecilor.


A min.

22
Credincios, ii: Amin.

FIE NUMELE DOMNULUI

Credincios, ii: Fie numele Domnului binecuvntat, de acum s, i pna-n veac. (x3)
Preotul: Domnului sa ne rugam.

   
Doam ne mi lu ie te.

Credincios, ii: Doamne miluies, te.


Preotul: Binecuvntarea Domnului peste voi tot, i cu al Sau Har si cu a Sa iubire de oameni,
totdeauna, acum s, i pururea s, i n vecii vecilor.


A min.

Credincios, ii: Amin.

OTPUSTUL

Preotul: Slava T, ie, Hristoase Domnezeule, nadejdea noastra, slava T, ie.


Credincios, ii: Slava Tatalui s, i Fiului s, i Sfntului Duh, s, i acum s, i pururea s, i n vecii vecilor, amin.
Doamne miluies, te, Doamne miluies, te, Doamne miluies, te, preacucernice parinte binecuvinteaza.
Preotul: Cel ce a nviat din mort, i (se zice numai duminica), Hristos, Adevaratul Dumnezeul nostru,
pentru rugaciunile Preacuratei Maicii Sale, ale Sfint, ilor, marit, ilor s, i ntru tot laudat, ilor Apostoli, ale
Sfntului (hramul bisericii)N..., ocrotitorul parohiei noastre, ale celui ntre Sfint, i Parintelui nostru Ioan
Gura de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului al carui Sfnta Liturghie am savrs, it, ale (numele Sfint, ilor
zilei), ale caror praznuire o savrs, im, ale Sfint, ilor s, i drept, ilor dumnezeies, ti Parint, i Ioachim s, i Ana s, i
pentru ale tuturor sfint, ilor, sa ne miluiasca s, i sa ne mntuiasca pe noi, ca un bun s, i de oameni iubitor.
Credincios, ii: Amin.
Preotul: Pentru rugaciunile sfint, ilor parint, ilor nos, tri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,
miluies, te-ne pe noi.
Credincios, ii: Amin.

23