Sunteți pe pagina 1din 9

TESTE HORMONI - PENTRU EXAMENUL ORAL

Nr Enunţul întrebării Răspuns la întrebare


crt
1 Ce sunt fitohormonii? Fitohormonii sunt substanţe organice care :
• Reglează procesele fiziologice din diferite
organe
• Sunt sintetizaţi de citoplasma celulelor
tinere şi se acumulează în zonele de
creştere
2 De la ce fel de substanţe Giberelinele sunt substanţe fitohormoni care derivă
derică giberelinele? de la giban.
3 Unde s-au identificat gibere- Giberelinele s-au descoperit ciuperci, bacterii, alge,
linele? muşchi, feringi
4 Care este efectul gibereline- Efectul giberelinelor este de a :
lor? • Intensificarea crelterea organismelor
• Acţionează asupra enzimelor
• Determină diviziunea celulară
• Stimulează reacţiile de fosforilare
• Biosinteza acizilor nucleici
• Biosinteza enzimelor
5 De la ce fel de substanţă de- Citokininetinele derivă de la adenozină. Ele s-au
rivă citokinetinele? extras din laptele de Coccos nucifera, din diferite
extracte de flori şi fructe
6 Care este reprezentantul cel Cel mai important reprezentant al citokinetinelor este
mai important al kinetina .
citokinetinelor? Alte substanţe asemănătoare cu a kinetinelor sunt
zeatina şi izopenteniladenina.
7 Care este activitatea kinetine- Activitatea kinetinelor au următoarea activitate:
lor? • Stimulează diviziunea celulelor mature,
nemeristematice
• Stimulează creşterea plantelor
• Procesele de morfogeneză
• Biosinteza substanţelor proteice
• Formarea substanţelor proteice
• Germinarea seminţelor plantelor parazitare
• Previn îmbătrânirea frunzelor
• Reduc efectul toxic al unor virusuri
• Anulează efectul de inhibitorial germinaţie
(cumarina, xantina )
• Măresc rezistenţa la frig a plantelor
• Stimulează activitatea enzimelor, transpor-
tul ionilor prin membrane
8 Ce este acidul abcisic ? Acidul abcisic este un fitohormon care se formează
din carotenoide sau din precursori inferiori.
9 Unde se găseşte situat acidul Acidul abcisic este situat mai ales în fructele
abcisic? necoapte.

1
10 Care este activitatea fiziologi- Acidul abcisic determină următoarele activităţi
că a acidului abcisic? fiziologice:
• Este un inhibitor natural
• Reglează activitatea de creştere şi
dezvoltare a organismelor tinere
• Previne căderea frunzelor şi fructelor
• Determină repausul mugurilor şi al
seminţelor
• Opreşte germinarea
• Stimulează supravieţuirea plantelor aflate
în condiţii necorespunzătoare
• Împiedică transmiterea informaţia genetică
prin inhibarea secreţiei mARN
11 Ce este etilenul? Etilenul este primul fitohormon descoperit
12 Care este efectul fiziologic al Efectul fizioogic al etilenului este de a :
etilenului? • Stimula coacerea fructelor cărnoase
• Stimularea abcizei frunzelor şi fructelor
• Inhibarea creşterii rădăcinilor adventive
• Creşterea permeabilităţii membranelor
celulare
• Reglează îngroşarea şi alungirea tulpinelor
• Apariţia hipertrofiilor
• Influenţarea procesele de exudaţie,
coacere, îmbătrânire şi abcise
• Inhibă creşterea frunzelor
• Stimulează ofilirea, decolorarea şi căderea
florilor
• Inhibă diviziunea celulelorşi diviziunea
celulelor şi biosinteza acizilor nucleici
13 Ce sunt retardanţii? Retardanţii sunt compuşi de sinteză care
influenţează creşterea şi dezvoltarea plantelor.
14 Care este acţiunea Retardanţii au următoarele manifestări fiziologice:
retardanţilor? • Determină o inhibare temporară a creşterii
plantelor
• Stimulează înflorirea şi fructificarea
15 Care este deosebirea dintre Deosebirea principală dintre retardanţi şi inhibitori
retardanţi şi inhibitori? constă în aceea că retardanţii nu blochează ireversibil
procesele de creştere şi nu determină apariţia de
malformaţii.
16 Care sunt activităţile de bază Activităţile de bază ale retardanţilor constau în:
ale retardanţilor? • Reducerea înălţimii tulpinelor şi a lăstarilor
prin scurtarea distanţei dintre internoduri
• Îngroaşă tulpinele plantelor
• Determină acumularea de substanţe care
imprimă gustul, aroma şi culoarea
• Intensificarea sintezei pigmenţilor fotoasi-
milatori

2
• Măresc prelungirea înfloririi
• Cresc rezistenţa plantelor la dăunători, ger
şi iernare, secetă , arşiţă
17 Care sunt substanţele care Activitatea fitohormonilor este inhibată de antiauxine.
inhibă activitatea
fitohormonilor?
18 Ce sunt hormonii? Hormonii sunt produşi de secreţie ai glandelor
endocrine.
19 Care este rolul de bază al Rolul fundamental este de a regla şi a coordona
hormonilor? funcţiile organismului ca un tot unitar. Ei contribuie,
alături de sistemul nervos, la funcţionarea organismului
ca un tot unitar.
20 De unde provine cuvântul de Cuvântul de hormon provine din la „ornao”, care
hormon? înseamnă a stimula , a excita
21 Unde acţionează hormonii? Hormonii acţionează la distanţă de locul unde au
fost sintetizaţi.
Hormonii sunt mesageri chimici ai sistemului endocrin
22 Care sunt efectele coordona- Efectele coordonate de hormoni:
te de hormoni? • Coordonează şi controlează metabolismul
• Procesele de morfogeneză
• Comportamentul animalelor
23 Care este relaţia dintre Relaţia dintre diferiţii hormoni :
diferiţii hormoni? • Hiposecreţia unui hormon poate determina
hiposecreţia altui hormon
• Hiposecreţia unui hormon poate determina
hipersecreţia altuia
24 De cine este influenţată Secreţia hormonală este influenţată de activitatea
secreţia hormonală? creierului, cum şi activitatea creierului este influenţată
de activitatea endocrină.
25 Cum se realizează comunica- Comunicarea dintre diferitele celule se realizează prin
rea dintre celulele organisme- intermediul unor substanţe numite mesageri sau
lor pluricelulare? molecule semnal , eliberate de celule specializate, care
se vor deplasa spre celula ţintă.
26 Care este modul în care se În sistemul endocrin, comunicarea intercelulară se
realizează comunicarea din- face între o celulă (endocrină) care produce şi secretă
tre celulele secretoare de o moleculă semnal (hormon) şi o altă celulă situată la
hormoni şi celulele executoa- distanţă (celula ţintă), hormonul fiind transportat între
re? celula secretorie şi celula ţintă , prin sistemul circulator.
Pe lângă glandele endocrine, specializate în biosinte-
za unor hormoni şi alte organe şi ţesuturi ( ficat, inimă,
rinichi)au capacitatea de a elibera celule semnal oentru
alte celule.
27 Care este specificitatea de Unii hormoni au o specificitate strictă , acţionând nu-
acţiune a hormonilor? mai asupra unor unor celule, pe când alţi hormoni au o
acţiune mai largă, putând să acţioneze asupra unei ca-
tegorii mai largi de celule.
28 Care sunt glandele endocri- Glandele endocrine sunt:
ne? • Hipofiza
3
• Epifiza
• Glanda endocrină
• Pancreasul endocrin
• Glande sexuale
• Glandele suprarenale
• Tiroida
• Paratiroidele
29 Cum se clasifică hormonii? Hormonii se clasifică în 2 categorii:
• Cu structură steroidică
• Derivaţi din aminoacizi
30 Care sunt hormonii cu struc- Hormonii cu structură steroidică sunt:
tură steroidică? • Hormonii sexuali
• Hormonii corticosuprarenali
31 Cum se clasifică hormonii Hormonii proveniţi din aminoacizi se clasifică în:
din derivaţi de aminoacizi? • Tiroidieni
• Medulosuprarenali
• Cu structură polipeptidică
• Tisulari
32 Ce fel de glande endocrine Hormonii sexuali androgeni sunt secretaţi de testicul,
secretă hormoni sexuali care este o glandă mixtă care secretă spermatozoizi,
androgeni? iar prin celulele interstiţiale ( celule Leyding) hormoni
pe care îi varsă în sânge.
33 Care sunt hormonii andro- Hormonii androgeni sunt:
geni? • Testosteronul
• Androsteronul
• Androstendionul
• Dehidroandrosteronul
34 Care este hormonul esenţial Hormonul esenţial androgen este testosteronul .
androgen şi care sunt El desfăşoară, în organism următoarele acţiuni
activităţile fiziologice determi- fiziologice:
nate? • Determină caracterele sexuale primare şi
secundare
• Influenţează creşterea organismului
• Induce o activitate psihică pozitivă
• Determină acţiuni de biosinteză proteică
• Contracarează îngrăşarea
• Stimulează absorbţia calciului şi retenţia
apei şi a unor minerale ca sodiu,
potasiu,calciu, fosfor
35 De cine sunt secretaţi Hormonii estrogeni sunt secretaţi de foliculii ovarieni,
hormonii estrogeni? de aceea se numesc hormoni foliculari.
36 Care sunt hormonii estro- Hormonii estrogeni sunt:
geni? • Estrona
• Estradiol
• Estriol
• Equilina

4
• Equilenina
37 Care este cel mai activ Cel mai activ hormon folicular este estrona.
hormon estrogen şi care sunt Acţiunile foliculare determinate de hormonii foliculari
principalele acţiuni fiziologice sunt următoarele:
ale acestor hormoni? • Determină ciclul sexual
• Determină formarea caracterelor sexuale
primare şi secundare
• Controlează dezvoltarea glandelor mamare
• Reglează ciclul ovarian,
• Reglează ciclul estral
• Inhibă prolactina
• În doze mari, provoacă avortul
38 Care sunt hormonii gestageni Hormonii gestageni sunt:
• Progesteronul
39 Cum este secretat progeste- Progesteronul este secretat de corpul galben şi care
ronul şi care sunt activităţile se elimină în organism sub formă de pregnandiol.
fiziologice determinate de el? Sunt hormoni steroizi cu 21 carboni.
Acţiunile fiziologice determinate de progesteron sunt:
• Stimulează sinteza proteinelor
• Creşterea glicogenului hepatic
• Retenţia apei, a sodiului
• Favorizează eliminarea potasiului
• Determină dantelarea mucoasei uterine
• Asigură dezvoltarea normală a sarcinii
• Pregăteşte glanda mamară pentru lactaţie
• Micşorează contracţiile uterine
• Inhibă ovulaţia
40 De cine sunt secretaţi hormo- Hormonii corticosuprarenali sunt secretaţi de zona
nii corticosuprarenali? corticală a glansei suprarenale
41 Câţi hormoni se cunosc şi Se cunosc 30 de hormoni corticosuprarenali.
cum se clasifică ? Clasificarea hormonilor corticosuprarenali se face
după rolul fiziologic determinat.
Există următoarele categorii de hormoni corticosupra-
renali:
• Glucocorticoizi
• Mineralocorticoizi
• Gonadocorticoizi
42 Care este acivitatea fiziologi- Glucocorticoizii desfăşoară următoarele activităţi:
că determinată de glucocor- • Intensifică metabolismul protidic şi lipidic
ticoizi? • Creşterea glicemiei
• Formarea gluconeogenezei din acid lactic
şi aminoacizi
• Au acţiune antiinflamatorie
• Antiinfecţioasă
• Antitoxică
43 Care sunt reprezentanţii glu- Reprezentanţii glucocorticoizilor sunt:
cocorticoizilor? • Cortizon
5
• Cortocosteron
• Cortizol
44 Care sunt hormonii mineralo- Hormonii mineralocorticoizi sunt:
corticoizi? • Androsteron
• Androstendion
• Aldosteron
45 Care este activitatea fiziologi- Hormonii mineralocorticoizi desfăşoară următoarele
că a mineralocorticoizilor? activităţi fiziologice:
• Menţin homeostazia hidrică şi electrolitice
• Determină retenţia ionilor de natriu
• Se elimină ionii de hidrogen, potasiu,
amoniu
• Determină retenţia de apă
• Reglează transportul electroliţilor prin
celulele epiteliale la glandele salivare, su-
doripare, intestin, etc
• Reglează raportul dintre natriu şi potasiu
46 Care sunt acţiunile gonado- Acţiunile fiziologice ale gonadocorticoizilor este de a :
corticoizilor ? • Dezvolta acţiunile sexuale secundare
• Intensifică activitatea glandelor sexuale
47 Care sunt efectele hiposecre- În caz de hiposecreţie corticosuprarenală, apare
ţiei hormonilor corticosupra- boala lui Adisson , care se caracterizează prin:
renali? • Astenie
• Adinamie
• Hipotensiune
• Tulburări digestive
• Pigmentarea brună a pielii şi a mucoaselor
48 Care sunt hormonii secretaţi Hormonii secretaţi de medulosuprarenală sunt:
de medulosuprarenală? • Dopamina
• Noradrenalina ( norepinefrina)
• Adrenalina ( epinefrina)
49 Care sunt caracteristicile Adrenalina se varsă direct în sânge şi reprezintă 80%
biochimice şi fiziologice ale din totalul hormonilor medulosuprarenali.
adenalinei? Activităţile fiziologice desfăşurate de adrenalină sunt
următoarele:
• Determină transformarea glicogenului în
glucoză ( are activitate hiperglicemiantă)
• Ridică presiunea sanguină
• Contractarea muşchilor scheletici
• Inhibarea musculaturii netede
• Măreşte secreţia glandelor sudoripare,
lacrimale şi salivare
• Grăbeşte coagularea sângelui
• Accelerează activitatea inimii
• Inhibă peristaltismul intestinal
• Creşte consumul de oxigen, ca urmare a

6
creşterii metabolismului glucozei
• Creşte căldura corpului
50 Care este structura chimică a Adrenalina este un derivat al tirozinei.
adrenalinei?
51 Enunţaţi câteva caracteristici Dopamina nu se găseşte în sânge ci doar în câteva
ale dopaminei! segment ale sistemului nervos central.
Este un neurotransmiţător la nivelul unor tterminaţii
nervoase.
52 Care sunt formele de circula- Adrenalina circulă legată de proteine, mai ales de
ţie a adrenalinei şi a globuline şi albumine, pe când noradrenalina se gă-
noradrenalinei în organism? seşte sub formă liberă.
53 De cine sunt secretaţi Hormonii tiroidieni sunt secretaţi de glanda tiroidă.
hormonii tiroidieni şi care este Derivă din tirozină .
structura lor chimică? Există 3 hormoni tiroidieni, în funcţie de iodul existent
în moleculă:
• Diiodtironină
• Triiodtirononă (TRITT)
• Tetraiodtironină ( tiroxina), care este şi cel
mai activ hormon tiroidian
54 Care este forma de circulaţie Forma de circulaţie a hormonilor tiroidieni nu este sub
a hormonilor tiroidieni în formă liberă, ei fiind legaţi de o glicoproteidă
organism? purtătoare. Iodul necesar formării hormonilor este
preluat din apă şi alimente.
55 Care este activitatea fiziologi- Hormonii tiroidieni determină următoarele efecte fizio-
că a hormonilor tiroidieni? logice:
• Influenţează creşterea organismului
• Intensifică oxidările celulare
• Controlează şi reglează metabolismul
oxidativ
• Intensifică arderile , determinând
eliberarea de energie, care se stochează
în ATP
• Este intensificat catabolismul interediar al
glucidelor, lipidelor şi proteinelor
• Se intensifică secreţia pompei de sodiu,
care este consumatorul principal de ATP
56 Care sunt manifestările hipo- Manifestările hipofuncţiei tiroidiene sunt:
funcţiei tiroidiene? • Scăderea metabolismului bazal, până la
45%, organismele suferă de frig
• Creşterea încetineşte
• Slăbeşte capacitatea tiroidiană
• Pielea se îngroaşă
• Părul cade parţial
• Creşte colesterolul sanguin
• Aceste fenomene duc la cretinism tiroidian
infantil
• Dacă aceste manifestări apar la adulţi,

7
arunci apar şi umflări ale mâinilor, fenomen
specific în mixedem
57 Care sunt manifestările Manifestările hiperfuncţiei tiroidiene sunt:
hiperfuncţiei tiroidiene? • Metabolismul bazal creşte cu 20%
• Creşterea este accentuată
• Pielea este umedă
• Organismele sunt suple
• Apare boala lui Basedov ( guşa endemică)
58 Care sunt hormonii polipepti- Hormonii polipeptidici sunt:
dici? • Hormonii pancreasului endocrin
• Hormonii hipofizari
59 Care sunt hormonii pancrea- Hormonii pancreasului endorin sunt:
sului endocrin? • Insulina
• Glucagonul
60 Descrieţi insulina! a) structura chimică:
• insulina este formată din 2 lanţuri peptidice,
având 51 de aminoacizi, legaţi prin legături-
le sulfhidrice
• un lanţ conţine 30 AA, celălalt 21 AA
• lanţul mai scurt are caracter acid, cel de-al
2-lea are caracter bazic
• insulina e găseşte în pancreas sub formă de
zinc-insulină; ea este secretată de celulele β
din insulele Langerhans
• are activitate hipoglicemiantă, prin
transformarea glucozei în glicogen,
contribuind, mpreună cu adrenalina, la
reglarea glicemiei
• detrmină biosinteza lipidelor , a proteinelor
• regenerează ţesuturile tisulare
• determină biosinteza glucokinazei
• formează esterii glucofosforici în celula he-
patică
• activează glicoliza
• în cazul hiposecreţiei insulinei, apare
diabetul zaharat
61 Descrieţi glucagonul Glucagonul este un hormon polipeptidic, format di 29
de AA . Este sintetizat de celulele α din insulele Lan-
gerhans.
Are acţiune antagonică insulinei.
Acţiunea principală a glucagonului este cea gluco-
neogenetică.
62 Care sunt regiunile hipofizei Hipofiza are 3 regiuni:
şi care sunt hormonii • adenihipofiza
secretaţi de aceasta? • lobul intermediar
• neurohipofiza
Hormonii secretaţi de hipofiză sunt :

8
• STH –hormon somatotrop
• TTH –hormon tireotrop
• ACTH –hormon aceocorticotrop
• FSH –foliculostimulina
• LH –hormon luteinizant
Hormonii secretaţi de lobul intermediar :
• Melanocitostimulator
Hormonii neurohipofizari:
• Oxitocina
• Vasopresina

S-ar putea să vă placă și