Sunteți pe pagina 1din 176

GRIGORE POSEA

LILIANA GURAN-NICA NICOLAE CRUCERU


RADU SGEAT ADRIAN CIOAC

GEOGRAFIE
Europa Rom~nia Uniunea European`

Probleme fundamentale

Manual pentru clasa a XII-a


Editor: COSTIN DIACONESCU

Redactor: Ionu] POPA


Tehnoredactare: Mihaela ARAM
Corectur`: Emanuel ALBOIU
Cartografie [i ilustra]ii: Nicolae CRUCERU

Copyright CD PRESS, 2007

Editat [i distribuit de Editura CD PRESS


Bucure[ti, str. Ien`chi]` V`c`rescu nr.18, sector 4
Cod 040157
Tel.: (021) 337.37.17, 337.37.27, 337.37.37
Fax: (021) 337.37.57
E-mail: office@cdpress.ro

Referen]i [tiin]ifici:
prof. univ. dr. Anton NSTASE Facultatea de Geografie, Universitatea Bucure[ti
prof. dr. Adrian NEDELCU inspector de specialitate, I.S.J. Prahova

Con]inuturile din prezentul manual au fost realizate de c`tre autori astfel:


Grigore POSEA paginile: 4-29; 56-64; 101-106; 112-116; 127-129; 133-136; 163-169.
Liliana GURAN-NICA paginile: 35-39; 45-55; 142-154; 156-162.
Nicolae CRUCERU paginile: 30-35; 65-74; 76-100.
Radu SGEAT paginile: 107-112; 124-126; 130-132; 137-140; 170-173.
Adrian CIOAC paginile: 39-45; 116-122.

Descrierea CIP a Bibliotecii Na]ionale a Romniei


Geografie : Europa - Rom~nia - Uniunea European` : probleme
fundamentale : manual pentru clasa a XII-a / Grigore Posea,
Adrian Cioac`, Nicolae Cruceru, ... - Bucure[ti : CD PRESS, 2007
ISBN 978-973-1760-39-1
I. Posea, Grigore
II. Cioac`, Adrian
III. Cruceru, Nicolae
913(4)

Manualul a fost aprobat prin Ordinul Ministrului Educa]iei, Cercet`rii [i Tineretului nr.1561/75 din 23.07.2007, \n urma evalu`rii
calitative [i este realizat \n conformitate cu programa analitic` aprobat` prin Ordinul Ministrului Educa]iei [i Cercet`rii
nr.5959/22.12.2006.
INTRODUCERE

Anul 2007, o nou` geografie;


harta [i geografia Romniei s-au lipit de harta UE

Manualul de fa]` se \ncadreaz` \ntr-o nou` orientare a geografiei romne[ti prezentarea


integrat` a problemelor fundamentale [i specifice ale geografiei Romniei n cadrul geografiei
Europei [i, mai ales, a Uniunii Europene. Aceasta echivaleaz` cu: S` ne cunoa[tem patriile
Romnia [i UE.
n afar` de mediile geografice propriu-zise (n sens ecologic), noul manual trateaz` [i toate
aspectele socio-umano-geografice ale UE [i ale Romniei, punnd accent pe unitatea economic` a
unei pie]e comune, a unei configura]ii politice unitar-europene, pe rolul acesteia n raport cu vecinii
\nc` neintegra]i [i n cadrul globaliz`rii [i p`cii n ntreaga lume. Pe lng` aceste probleme
fundamentale, manualul se remarc` [i prin accentuarea anumitor aspecte geografic-practice, care
conduc la nsu[irea de competen]e utile absolven]ilor de liceu n \n]elegerea implica]iilor integr`rii
europene; este vorba de regionalizarea [i amenajarea spa]iului geografic, de unele cuno[tin]e
geografice [i, oarecum, tehnico-economice necesare celor care urmeaz` filiera tehnologic`,
specializ`rile turism, comunica]ii-po[t`, administra]ie, achizi]ii, hotelier (conform Programei
[colare, 2006).
Aceast` nou` paradigm` a geografiei noastre provine [i din faptul c`, la 1 ianuarie 2007,
cet`]enii Romniei au devenit [i cet`]eni ai UE, o patrie foarte mare, cu un teritoriu de circa 4
milioane de km2 (a cincea din lume), cu aproape 0,5 miliarde de locuitori (a treia din lume), cu multe
etnii, culturi [i religii care converg spre o puternic` unitate socio-economic`, politic` [i militar`, n
primul rnd spre o pace sigur` n lume. Aceast` patrie european` [i-a propus ca n 2010, printr-o
dezvoltare durabil` puternic` [i n armonie cu mediul ecogeografic, s` devin` cea mai dinamic` [i
competitiv` din lume. Geografia se nroleaz` n aceast` nou` societate a cunoa[terii care este
Uniunea European`, dar [i n competi]ia dezvolt`rii, n cadrul noii organiz`ri mondiale, cu
accentuate tendin]e de globalizare.
CAPITOLUL I

EUROPA {I ROMNIA
ELEMENTE GEOGRAFICE DE BAZ
1. Spa]iul romnesc [i spa]iul european
1.1. Spa]iul romnesc trebuie privit n dou` sensuri:
spa]iul etnogenetic al poporului romn [i spa]iul statal.
Spa]iul etnogenetic, n care s-a n`scut poporul romn,
limba [i cultura sa, a cuprins un teritoriu foarte mare al Europei
Centrale [i Balcanice, locuit de str`mo[ii no[tri, traco-dacii. Acest
spa]iu se \ntindea att la nord de Dun`re n Carpa]i, pe un areal
extins n jurul acestora, ce cuprindea n vest, Panonia pn` la
Dun`rea de Mijloc, iar n est, podi[urile pn` la r`s`rit de Nistru
ct [i la sud de fluviu peste o mare parte din Peninsula Balcani-
Traco-daci pe Columna lui Traian
c`, pn` n nordul Greciei [i sud-estul Albaniei. Peste acest spa-
]iu s-a format [i un prim mare stat trac, unificat politic de regele
get Burebista (amintit de istoricul [i geograful Strabon sec. I
.Hr.), care a domnit ntre anii 82-44 .Hr., av~nd strnse leg`turi
cu grecii, dar al c`rui centru era reprezentat de spa]iul carpato-
dun`rean. Peste acest popor [i spa]iul s`u au p`truns, n timp,
legiunile Imperiului Roman, impunnd o nou` ordine [i o nou`
limb`, n parte [i alt` cultur`. A nceput sinteza traco-daco-
roman`, respectiv etnogeneza rom~nilor de la sud de Dun`re, iar
apoi [i n spa]iul carpatic, sintez` realizat` ntre sec. II .Hr. [i VI
d.Hr. Unii geografi [i istorici admit o oarecare diferen]iere de
Tabula Traiana din Defileul Dun`rii
cultur` [i organizare a daco-ge]ilor, prealabil` romaniz`rii, \n are-
(malul s~rbesc)

Chipul lui Decebal, sculptat \n st~nc`,


\n Defileul Dun`rii Dacia \n timpul lui Burebista

4
Conceptul
de spa]iu geografic
Indic` mai concret caracteristica
tridimensional` de volum (la care se
adaug` [i o a patra cea func-
]ional`) a diferitelor entit`]i teri-
toriale. Spa]iul geografic, spre deo-
sebire de spa]iul filozofic infinit, este
limitat la nivelul mediului geografic
terestru de via]`. Este structurat sub
form` de sistem, fiind compus din in-
terferen]a variat`, la nivelul teri-
toriului, a multor elemente diverse
naturale [i socio-umane, [i a unor
energii, cum ar fi: roci, relief, ape...
a[ez`ri, c`i de comunca]ie, grupuri
Imperiul Roman pe vremea lui Traian de popula]ii de diferite na]ionalit`]i,
culturi sau religii... energie solar`,
alul carpato-danubiano-pontic, care s-a constituit (sec. I d.Hr.) cosmic`, inteligen]` uman` etc. Ca
urmare, spa]iul geografic poate fi di-
sub Decebal ntr-un stat puternic, Dacia, bine fortificat prin
vizat (concret sau numai teoretic) n
nenum`rate cet`]i situate n special n jurul capitalei multe [i tot felul de subspa]ii (vezi
Sarmizegetusa din Mun]ii {ureanu, pe Platoul Dacic. |mp`ratul schema), de la un loc restrns pn`
la spa]iul Terrei. Toate formeaz` sis-
Traian atac` Dacia n 101-102, cucerind Dobrogea (unde nal]`
teme [i subsisteme, n general ie-
monumentul de la Adamclisi, Tropaeum Traiani). Revine n rarhizate [i ordonate orizontal-terito-
105-106 (cu 14 legiuni) [i transform` Dacia n provincie roman`, rial [i pe vertical`.
cu o nou` capital`, Sarmizegetusa Regia (Ulpia Traiana), Unii l socotesc mai concret dect
conceptele de zon`, regiune sau
construit` n Depresiunea Ha]eg. Se des`vr[e[te astfel ceea ce chiar mediu geografic [i peisaj, de[i,
s-a numit romanitatea oriental`, situat` n spa]iul balcanic sud- spre exemplu, no]iunile de regiune [i
dun`rean [i n cel carpato-danubiano-pontic. regionalizare sunt tot mai mult folosi-
te [i n contextul conceptual al spa]iu-
Aceast` romanitate oriental` a fost spart` ns` de asaltul lui geografic. Al]i autori consider` c`
popoarelor migratoare de la frontiera nordic` a Imperiului Ro- no]iunea de spa]iu geografic se poa-
te aplica oric`rei m`rimi geografico-
teritoriale spre deosebire de cele trei
zon`, regiune, loc utilizate des n
geografia regional`. Sunt geografi
care fixeaz` ca scop principal al ge-
ografiei regionale, organizarea [i
amenajarea spa]iului geografic n
vederea unei dezvolt`ri durabile.
Rezultatele de pn` acum dovedesc
mai mult ncerc`ri teoretice (nu [i
practice), cu rezultate foarte diferite
(region`ri cu accent pe tradi]ii, pe is-
torie, pe religii, pe centre polariza-
toare ora[e, pe concepte mentale
etc.). Exist` ns` o solu]ie: lucrul n
echipe mixte, formate din geografi cu
specializ`ri diferite, dar [i din econo-
mi[ti, sociologi etc., colabornd la o
concret` cercetare a terenului.
Sistemul de spa]ii geografice

5
CAPITOLUL I

man de R`s`rit. nceputurile au fost f`cute de valurile gotice [i


hunice (secolele IV-V) [i apoi de mareea slav` (dup` secolul al
VI-lea), care a sufocat Imperiul Bizantin. n spa]iul carpato-du-
n`rean, to]i migratorii care au r`mas au fost asimila]i de romni,
dar la sudul Dun`rii s-au localizat bulgarii [i iugoslavii, sp`rgnd
unitatea romanit`]ii orientale [i mpingndu-i pe romni (aro-
mni, vlahi) n sud, pn` la Thessalia. Ace[tia s-au retras n
mun]i, ca p`stori, ori au format insule de rom~nitate. A doua re-
ducere a spa]iului etnogenetic romnesc a nceput la sfr[itul se-
colului al IX-lea, prin valul migrator al ungurilor, stabili]i ini]ial
ntre Dun`rea de Mijloc [i Tisa, care au format mai apoi Regatul
Ungariei, extins continuu la est de Tisa, pn` n Transilvania.
La aceast` faz` s-a ad`ugat mai t~rziu, formarea unor im-
perii vecine (rus, austro-ungar [i otoman), toate cu tendin]e de a
avansa [i ocupa spa]iul carpato-danubiano-pontic.
S-au men]inut [i alte insule de romnitate din vechiul spa]iu
etnogenetic, n sudul Dun`rii, n Cmpia Panonic` [i la est de Nis-
tru. Romni exist` ast`zi [i n alte locuri din lume, localiza]i relativ
Bustul lui Traian la Drobeta compact, dar ei nu fac parte din spa]iul etnogenetic romnesc.
Sub aspect cultural, spa]iul romnesc actual a mai fost
numit [i spa]iul mioritic (L. Blaga, 1936), reprezentnd spiri-
tualitatea creatoare a satului autohton, cu un specific aparte n
diversitatea culturilor europene.
Spa]iul statal romnesc a trecut prin multe schimb`ri
impuse n principal din exterior. |n afara Romniei, mai exist` un
stat romnesc, Republica Moldova. Spa]iul romnesc mai este
numit [i spa]iul carpato-danubiano-pontic, deoarece Romnia
([i Republica Moldova) se suprapune unui sistem teritorial euro-
pean, conturat dup` forma cercului Carpa]ilor Romne[ti [i a
Pozi]ia geografic` a Rom~niei
\n cadrul continentului european
regiunilor limitrofe impuse [i subordonate complementar
Carpa]ilor. Ca stat, Romnia apar]ine Europei Centrale(1).
Pozi]ia [i suprafa]a geografic`. Rom~nia este situat` pe
Sub aspect geopolitic [i geostrategic,
Romnia este situat` la intrarea Du- paralela 45 N [i meridianul de 25 E. Are o suprafa]` de 238.391
n`rii n Marea Neagr`, pe 1075 km km2 (238.400)(2), plus 23.700 km2 din platforma M`rii Negre.
din Dun`rea Inferioar`, la intersec]ia Popula]ia, 21,7 milioane (2004), este format` din romni
intereselor unor foste mari imperii [i
pe importante drumuri europene, (89,5%) [i alte na]ionalit`]i: 6,6% maghiari [i secui. Ca religie,
ntre care axa Dun`rii. Romnia face 86,7% sunt ortodoc[i. n Republica Moldova tr`iesc circa 4
parte din NATO, iar n 2007 a intrat milioane de romni, n insulele de la sud de Dun`re circa 1,5
n Uniunea European`.
milioane de aromni, iar n Ungaria au r`mas mult mai pu]ini,

(1) Centrul Europei este situat la c~]iva kilometri nord de v`rsarea r~ului rom~nesc Vaser \n Tisa, \n fostul sat de rom~ni Trebu[ani (azi Dilevo,
\n Ucraina). Aici, Societatea Austro-Ungar` de Geografie a fixat o born`, \n 1875, inscrip]ionat` \n latin`, stabilind punctul central [i
distan]ele p~n` la Arctica, Creta, Irlanda [i Ural.
(2) Este a 12-a ]ar` din Europa [i a 9-a din UE; ocup` 2,4% din suprafa]a Europei [i 5,6% din UE. Ca popula]ie este a 7-a din UE.

6
EUROPA {I ROMNIA ELEMENTE GEOGRAFICE DE BAZ

fiind aproape dezna]ionaliza]i. Frontierele Romniei se ntind pe


3.150 km, din care 1.876 km au devenit, din 2007, grani]e ale UE
(spre Serbia, Moldova [i Ucraina). La Marea Neagr`, grani]a
este de 194 km pe platforma continental` (245 km de ]`rm); aici,
portul Sulina a devenit extremitatea estic` a UE.
Ca arhitectur` [i medii geografice, Romnia are n centru
cercul Carpa]ilor Romne[ti (28%), fragmenta]i de multe v`i, cu
340 de depresiuni interioare, locuite din timpul daco-romanilor,
cu etaje de foioase, conifere [i paji[ti alpine, dar [i cu aur, cupru, Punctul de trecere a frontierei Albi]a,
c`rbuni, fier [i uraniu. n interiorul Carpa]ilor este situat` Depre- care asigur` leg`tura cu Republica
siunea Deluroas` a Transilvaniei, cu z`c`minte de sare, terenuri Moldova
agricole, ora[e [i cet`]i medievale. La exterior se afl` un inel de
dealuri Subcarpa]ii [i Dealurile de Vest locurile cele mai
populate, datorit` bogatelor resurse de subsol (petrol, c`rbuni,
sare) [i condi]iilor favorabile culturii vi]ei-de-vie [i pomilor
fructiferi. n est [i sud se extind trei mari podi[uri (Moldova,
Dobrogea, Getic), dar [i micul Podi[ Mehedin]i, iar la marginile
de sud [i vest sunt grnarele Romniei: Cmpia Romn` (ng-
ustat` spre est pn` n Delta Dun`rii) [i Cmpia de Vest; mpre-
un`, cmpiile ocup` 28% din suprafa]a total` a ]`rii. Lungimea grani]elor Rom~niei
Evolu]ia spa]iului statal al Romniei a fost impus` de o
istorie complicat` [i, n bun` parte, nedreapt` pentru poporul
romn. Este necesar s` cunoa[tem, chiar sintetic, aceast` evo-
lu]ie, pentru a n]elege mai bine greut`]ile trecutului, apreciind
avantajele [i stabilitatea oferite de intrarea noastr` n NATO [i
n UE. Dup` statul dacic rotund al lui Decebal [i Dacia Felix,
provincie a Imperiului Roman, a urmat f`r~mi]area [i apari]ia
organiz`rilor feudale de tip ob[ti [i ]`ri mici sau chiar voie-
vodate [i cnezate, axate pe depresiuni [i pe bazine hidrografice,
Arhitectura major` a teritoriului
cu tendin]e permanente de unificare; s-au format apoi cele trei Rom~niei
mari ]`ri feudale (Moldova, }ara Romneasc` [i Transilvania,
cu Maramure[ul, Cri[ana [i Banatul), toate lipite de Carpa]i.
La nceputul mileniului al II-lea, n spa]iul romnesc se
observ` o puternic` tendin]` de unificare politic` a romnilor
nord-dun`reni, frnat` de marea n`v`lire a t`tarilor (1241) [i de
permanentele p`trunderi ale regilor maghiari n Transilvania, la
sfr[itul secolului al XI-lea [i nceputul secolului al XII-lea. Tot
acum, n cadrul Imperiului Bizantin, se formeaz` un stat ro-
mno-bulgar, condus de romnul Ioni]` Caloian (1204). |n ciuda
tuturor opreli[tilor, n secolul al XIV-lea, se ncheag` cele trei Sarea, una dintre bog`]iile subsolului
state feudale romne[ti, ncepnd cu Transilvania care, de[i ocu- patriei (bustul lui Decebal din salina
pat` de maghiari, [i-a men]inut autonomia cu un voievod romn de la Sl`nic Prahova)

7
CAPITOLUL I

pn` n secolul al XV-lea. La 1330, Basarab I se ncoroneaz` ca


domn al }`rii Romne[ti (extins` sub Mircea cel B`trn pn` la
Marea cea Mare), iar la 1364, maramure[eanul Bogdan nte-
meiaz` Moldova. Toate trei erau ]`ri romne[ti, ca spa]iu, etnie,
limb` [i con[tiin]`. |n 1600, pentru scurt timp, Mihai Viteazul
une[te aceste ]`ri. n 1812, Basarabia este anexat` de c`tre
Imperiul }arist care ini]iaz` aici o campanie de rusificare.
La 1859 are loc Unirea Principatelor Romne sub Al. Ioan
Cuza, iar n 1877, \n timpul lui Carol I, se cucere[te independen]a
de stat. Ca form`, aceast` ]ar` a fost una dintre cele mai ciudate
forma]iuni geografice care se pot nchipui (G. Vlsan, 1937).
Republica Moldova \n perioada
1918-1940 (dup` Atlas/Le Monde |n urma Primului R`zboi Mondial, sub regele Ferdinand I,
diplomatique, 2006) spa]iul romnesc se ntrege[te [i statal, Romnia Mare fiind
consfin]it` prin Tratatul de la Trianon (1920) cu 295.049 km2 [i
cu 400 km ie[ire la mare. Cu aceast` ocazie, marele geograf
Emmanuel de Martonne, expert la Conferin]a de Pace de la
Paris, trimis n Transilvania, Bucovina [i Basarabia pentru do-
cumentare geografic` [i etnografic`, a spus geografia a nvins
istoria. |n 1921(3) tot el preciza c` noua Romnie reune[te
aproape to]i romnii n frontiere aproape ideale, n jurul acestei
citadele carpatice care a fost totdeauna inima na]iunii romne.

Geograful francez Emm. de Martonne

Romnia Mare s-a realizat printr-o


cristalizare aproape spontan`... (G.
Vlsan, 1937) a neamului, la care s-a
ad`ugat solidaritatea economic` a
p`mntului romnesc (Vintil` Br`ti-
anu), rezultat` din complementarismul
geografic carpato-danubiano-pontic.
G. Vlsan (1937) se ntreba: Va re-
zista acest stat...?, amintind de lovi-
turi ascunse [i adnc preparate de
streini, de un anumit caracter al pan-
slavismului, de blocurile politice care
ne-au ap`sat veacuri ntregi, de lup-
tele politice acute pe plan intern etc.
Europa la 1914

(3) La Conferin]a Societ`]ii Regale Rom~ne de Geografie, 6 iunie, 1921

8
EUROPA {I ROMNIA ELEMENTE GEOGRAFICE DE BAZ

Spa]iul rom~nesc \ntre cele dou`


r`zboaie mondiale

Rom~nia \n 1918, provinciile integrate

|n 1940 Romnia a fost ciuntit`, n urma politicii agresive


a axei fascisto-hitleriste, mpotriva ornduirilor europene, po-
trivit Pactului Ribbentrop-Molotov. Romniei i s-au luat Basa-
rabia [i Bucovina (U.R.S.S.), Cadrilaterul (Bulgaria), iar Un-
garia hortist` a ocupat din Transilvania (n urma Dictatului
fascist de la Viena) un spa]iu de 43.500 km2 ce mergea din NV
pn` la Carpa]ii de Curbur`, cu o popula]ie majoritar romneas- Europa \n perioada r`zboiului rece,
c`. Except~nd Transilvania, spa]iile amintite au r`mas \n com- 1947-1991
ponen]a statelor vecine ]`rii noastre [i dup` Conferin]a de Pace
de la Paris (1946), ceva mai trziu Rom~nia pierz~nd [i Insula
{erpilor (azi parte a Ucrainei).

1.2. Spa]iul european. Modul de abordare a spa]iului


european difer` de cel romnesc [i de cel al altor state, din dou`
motive fundamentale: Europa are rang continental [i, n al doilea
rnd, este un continent cu totul specific att ca delimitare geo-
grafic` [i politic`, dar [i ca istorie, multilingvism, multicul-
turalism, diversitate [i evolu]ie economic` etc. Ca urmare, vom Europa, peninsul` a Asiei
pune accent, pentru nceput, pe dou` probleme sau ntreb`ri: Ce
este Europa [i ce nseamn` a fi european? Este cel mai mic continent (10 mili-
oane km2), situat n emisfera nordic`
Europa este socotit` un continent, singurul care face (aproximativ ntre latitudinile de 37-
corp comun cu un altul, Asia, denumite mpreun` Eurasia. Pe 71N(4) [i longitudinile de 24V,
hart` apare ca o peninsul` mare a Asiei, implantat` n Ocea- Islanda, [i 60E, Ural). Ca urmare,
aici domin` mai mult ca oriunde cli-
nul Atlantic [i n m`rile sale dependente, n care avanseaz` matele de tip temperat.
peninsule europene mai mici, dar [i nenum`rate insule mai (4) Alteori se indic` 82 \n N (Arhipelagul Franz
Jozef) [i 35 \n S (Cipru [i Creta).
apropiate sau mai \ndep`rtate de ]`rmuri.

9
CAPITOLUL I

Suprafe]e continentale De[i Europa este de trei ori mai mic` dect Africa, are
\n mii km2 ]`rmuri att de fragmentate, nct lungimea lor dep`[e[te cu
7.000 km pe cea a ]`rmurilor Africii. Cu toate acestea, Europa
Asia = 43.900
Africa = 29.750 este nconjurat` numai pe trei p`r]i de ape oceano-marine.
Europa = 10.000 Care sunt limitele Europei, de ce este continent [i cum s-a
Rom~nia = 238,4 n`scut ideea de Europa?
Pe vremea Imperiului Roman, Europa se confunda cu ex-
Ideea de Europa a ap`rut n Antichitate, tinderea puterii imperiale [i a culturii greco-romane (opus` bar-
n arealul grecesc, ca urmare a unor
diferen]e culturale, socotite superioare barilor), iar n timpul Imperiului Otoman, Europa reprezenta
fa]` de alte locuri vecine. Vechii greci, lumea cre[tin`. |n secolul al XVIII-lea, un cartograf rus trece pe
pornind de la cuvntul fenician ereb hart` grani]a de est a Europei la Mun]ii Ural, pentru a demonstra
(apus de soare), au denumit Europa
regiunea din vestul M`rii Egee. c` [i Rusia este european`. Unii cronicari romni din secolul al
XVII-lea (N. Costin) considerau c` Europa se \ntinde: n est
pn` la Don, n nord pn` \n Suedia, n sud p~n` la Medite-
rana [i Dardanele, dar includea [i Constantinopolul (fosta capi-
tal` a Imperiului Bizantin).
Limitele geografice actuale ale continentului, f`r` a fi
unanim admise, sunt urm`toarele: n est, limit` conven]ional`,
Mun]ii Ural [i rul Ural, de la care, spre r`s`rit, se schimb`
semnificativ peisajele geografice; limita sudic` urmeaz` Caspica
[i poala Mun]ilor Caucaz (sau, dup` al]i geografi, Caucazul
Mare intr` totu[i \n Europa, ca [i lan]ul Ural, limita fiind pe valea
Kura [i \n ora[ul Tbilisi), apoi Marea Neagr`, strmtorile Bosfor
Europa fizic` [i Dardanele, Marea Mediteran`; n vest, limita este impus` de
]`rmul Atlanticului, m`rile Mnecii, Nordului [i Norvegiei, iar n
nord, de Marea Arctic`.
Limitele politice ridic` probleme, mai ales n est, sud [i
nord. n est, Rusia se extinde \n mare parte [i n Asia, Ka-
zahstanul trece pu]in [i la vest de rul Ural, iar Georgia (Gruzia)
ocup` jum`tatea sudic` a Marelui Caucaz. n sud, doar 4% din
teritoriul Turciei apar]ine Europei (cu toate acestea, Turcia face
parte din NATO [i solicit` intrarea n UE), Cipru este n sudul
Turciei asiatice, dar apar]ine, ca [i Malta, Uniunii Europene. n
vest, Arhipelagul Britanic [i Irlandez este considerat totu[i ca
f`cnd parte din Europa geografic` (n timpul glacia]iunilor era
Europa politic`
unit, n fapt, de Europa). Eurotunelul franco-britanic a legat
direct Anglia de Europa. n nord [i nord-vest, Islanda, din centrul
Atlanticului, se consider` european` [i solicit` intrarea n UE;
Groenlanda (apropiat` spa]ial de America de Nord) apar]ine
statal de Danemarca; nordul Atlanticului (ntre Groenlanda,
Islanda [i Norvegia) este numit, pe unele h`r]i, Marea Nord-
European` (Marea Norvegiei). Probleme similare se pun [i cu
Eurotunelul Fran]a - Marea Britanie

10
EUROPA {I ROMNIA ELEMENTE GEOGRAFICE DE BAZ

arhipelagurile Spitzbergen (Norvegia) [i Franz Jozef (Rusia) sau


Lectur`
cu insula Novaia Zemlea (Rusia), care prelunge[te Uralul spre
Uniunea European` a devenit un
nord; toate se afl` n Mediterana Arctic`. Problemele acestea se actor important pe scena mondial`, a
ridic` deoarece punctele extreme ale Europei sunt socotite Capul schimbat vie]ile a mai mult de 450 de
Nord (Norvegia), Capul Tainaron (Matapan) n sud (de[i milioane de europeni, precum [i ale
tuturor celor care au de-a face cu
Peloponezul a devenit o insul` prin t`ierea Canalului Corint), iar Europa.
n vest, Capul Roca (de[i Irlanda se extinde pu]in [i mai la vest). Na[terea Europei este deseori
Sub aspect geopolitic, Europa a fost, n toat` istoria sa, considerat` ca datnd din Evul Mediu
mp`r]it` n imperii, tratate, axe, blocuri diferite [i, cel mai (500-1050), odat` cu apari]ia unei
civiliza]ii comune, bazate pe cre[ti-
adesea, cu interese [i tendin]e opuse. S` amintim numai ve[nica nism, avnd Roma drept capital` spi-
disput` ntre Fran]a [i Germania, butoiul cu pulbere balcanic, ritual` [i latina ca limb` a educa]iei.
cele dou` r`zboaie mondiale pornite din Europa, cortina de Identitatea european` a nceput s` ca-
pete un sens odat` cu apari]ia unei
fier a celor dou` tratate (NATO [i Var[ovia) [.a. scind`ri ntre ramurile apusean` [i r`-
Tot aici trebuie men]ionat` [i Europa colonial` care a s`ritean` ale cre[tinismului, cu expan-
ocupat prin for]` teritoriile altor continente, a exploatat resursele siunea puterii francilor dintr-o zon` n
care se afl` ast`zi Belgia [i Olanda, [i
[i pe locuitorii lor, a trasat grani]e mpotriva realit`]ilor, a ca urmare a dezvolt`rii unei identit`]i
deportat popula]ii, transformndu-le uneori n sclavi etc. Dar tot teritoriale mai puternice n fa]a ame-
europenii au contribuit la marile descoperiri geografice, la nin]`rilor externe, mai ales a celor ve-
nite dinspre Orientul Mijlociu.
cunoa[terea Terrei, la transmiterea de tehnologii [i rezultate Retragerea europenilor din calea ex-
[tiin]ifice, cultur` [i civiliza]ie european` n ntreaga lume. pansiunii asiatice a atins punctul cul-
n prezent, Europa este ns` tot mai unit`, fiind chiar un minant n secolele al VII-lea [i al
VIII-lea, odat` cu avansarea for]elor
exemplu mondial, fapt determinat de crearea UE, de c`derea arabe n nordul Africii, n Spania [i \n
cortinei de fier [i a Pactului de la Var[ovia, de pr`bu[irea sudul Fran]ei. Arabii au fost opri]i
U.R.S.S., de schimbarea sistemelor social-politice n Europa de doar n 732, dup` b`t`lia de la
Poitiers, c~[tigat` de francii condu[i
Est [i n fostele ]`ri sovietice, dar [i de extinderea UE [i a NATO. de Charles Martel.
Dup` 1945, Europa a cunoscut cel mai ndelungat timp de pace. Termenul de european a fost
Unele grani]e s-au schimbat totu[i, dar prin n]elegeri directe sau folosit de cronicarii medievali pentru a
numi trupele armate sub comanda lui
interna]ionale: unirea celor dou` Germanii, divizarea Cehoslo- Martel, dar nu a devenit un termen
vaciei, separarea unor republici de Rusia (U.R.S.S.) [i destr`- utilizat pe scar` mai larg` pn` n
marea Iugoslaviei, urmat` de conflicte s~ngeroase. n partea de anul 800, cnd Charlemagne a fost
ncoronat ca Sfntul mp`rat Roman
est au r`mas, totu[i, n disput` unele probleme, cum ar fi separa- de c`tre pap` [i a fost nf`]i[at n
tismul fa]` de Moldova al regimului din Transnistria, existen]a a poeme ca fiind regele [i p`rintele
dou` state romne[ti separate (Rom~nia [i Republica Moldova), Europei. Imperiul Franc peste care a
st`pnit el, acoperea mare parte din
neclarificarea situa]iei Insulei {erpilor, o nou` viziune asupra teritoriul unde se afl` acum Elve]ia,
spa]iului M`rii Negre etc. Austria, sudul Germaniei [i ]`rile ce
Schimb`rile intervenite dup` 1945 (cu accent pe formarea alc`tuiesc Beneluxul. (A[a cum le pl`-
cea sus]in`torilor unit`]ii europene s`
[i extinderea UE) [i, mai ales, dup` 1989, au impus o nou` sublinieze n anii '50, acesta era n
definire a Europei sub majoritatea aspectelor. corela]ie strns` cu teritoriul celor [ase
|n prezent, spa]iile statale din Europa sunt de m`rimi state membre fondatoare ale Comuni-
t`]ii Economice Europene).
foarte diferite [i s-au constituit prin modific`ri [i rectific`ri John McCormick
continue, n special n urma r`zboaielor sau a unor n]elegeri de un britanic rezident n S.U.A.
(S` n]elegem Uniunea European`, 2006)
culise ntre marile puteri ale timpului. Cele mai multe state [i

11
EUROPA {I ROMNIA ELEMENTE GEOGRAFICE DE BAZ

spa]iile lor geografice reprezint` o mo[tenire a istoriei (Fran]a,


Ce nseamn` azi
Germania, Belgia, Rusia etc.); altele au fost determinate, n mare
a fi european?
parte, de arhitectura geografic` (Anglia izolat` pe un arhipelag,
|n prezent po]i de]ine [i o a doua cet`- n parte Spania, Italia, Grecia toate ocupnd cte o peninsul`,
]enie, cea de european, legiferat` de
un pa[aport electronic care ]i permite Norvegia [i Suedia, separate de Mun]ii Scandinaviei, Romnia
o liber` circula]ie [i posibilit`]i de loca- ocup` spa]iul carpato-danubiano-pontic [.a.).
lizare, munc`, nv`]`mnt n toate sta- n prezent exist` 39 de state total cuprinse n Europa, la
tele UE. A fi european mai \nseamn`
\ns` [i s` ai un comportament la nive- care se adaug` Rusia, Turcia, eventual Kazahstanul [i Georgia,
lul actual al civiliza]iei europene [i un care se extind mai mult n Asia. ntre acestea, 27 sunt membre
ata[ament ferm fa]` de patrimoniul co- ale Uniunii Europene. Au fost invitate n UE [i Elve]ia (nu a
mun european [i mondial. S` fii un
cet`]ean informat, instruit [i activ, care dorit s` fac` parte) [i Norvegia (popula]ia a respins aderarea prin
s` contribuie la perfec]ionarea integr`- dou` referendumuri). Cele mai mari ]`ri europene sunt: Rusia
rii regionale pe multiple planuri, s` (european`), Ucraina, Fran]a, Germania, Spania (toate peste
discute [i s` se n]eleag` cu semenii s`i
din alte ]`ri, motiv pentru care se impu- 500.000 km2); cele mai mici: Vatican, Monaco [i San Marino.
ne cunoa[terea a cel pu]in dou` limbi Spa]iul socio-cultural european este extrem de diver-
de circula]ie mondial`. S` cuno[ti bine sificat, dac` avem \n vedere: limbile oficiale, etniile, religiile,
geografia, istoria, cultura [i economiile
europene. S`-]i cuno[ti bine ]ara ta, rasele, nivelul de trai, ideologiile, sistemele guvernamentale etc.
valorile ei perene [i s` contribui activ Amintim numai c` exist` peste 100 de na]ionalit`]i, multi-
la integrarea [i transformarea ei lingvismul fiind specific Europei; numai n UE se vorbesc peste
\ntr-un stat cu adev`rat european. S`
fii mndru c` e[ti romn [i european. 40 de limbi, dintre care 23 sunt oficiale. Exist`, ca forme de gu-
S` cuno[ti \nsemnele UE: steagul al- vern`mnt, republici (preziden]iale sau parlamentare), monarhii
bastru cu 12 stele aurii dispuse \n cerc; (cu atribu]ii specificate constitu]ional), federa]ii (Germania, El-
imnul oficial (Oda bucuriei de
Friederich von Schiller, muzica: Simfo- ve]ia, Rusia), confedera]ii (Bosnia-Her]egovina) [i un nou tip de
nia a IX-a de Beethoven); ziua Europei organizare politic`, Uniunea European`, al c`rei statut se
(9 mai, aniversarea Declara]iei define[te din mers. Dac` n trecut toate aceste aspecte [i, n mod
Schuman).
special, ideologiile [i culturile se nfruntau adesea n plan politic
[i economic (s` amintim numai nazismul, stalinismul, antisemi-
tismul etc.), noua arhitectur` a UE pune accent pe o uniune eco-
nomic` [i politic`, pe ceea ce este comun, pe respectarea dreptu-
rilor fundamentale ale cet`]enilor, pe mobilitate liber` n tot spa-
]iul, pe garantarea p`cii [.a., tinznd spre o cultur` european`
rezultat` din chintesen]a componentelor sale. Prin UE s-a crista-
lizat [i o nou` cet`]enie, cea de european, s-au redefinit [i conti-
nu` s` se concretizeze ntr-un mod cu totul nou, termenii de
Europa [i european.

Spa]iu urban Spa]iu rural

12
CAPITOLUL I

2. Elemente fizico-geografice definitorii


ale Europei [i ale Rom~niei
2.1. Relieful major (trepte, tipuri [i unit`]i majore de relief)
Taxonomia tipurilor
Continentul Europa, sub aspect spa]ial-geografic (o de relief
mare peninsul` a Asiei), a fost tratat anterior. Prima treapt` a tipurilor de relief la
Masa continental` unitar` cuprinde numai 66% din Eu- nivel planetar este continentul ([i ba-
ropa de uscat, la care se adaug` 27% peninsule (Scandinav`, zinele oceanice). Urmeaz` relieful
major care se refer` la marile trepte
Iberic`, Italic`, Balcanic`) [i 7% insule (foarte multe, dar mici, [i tipuri de relief ce se suprapun con-
cu excep]ia Arhipelagului Britanic [i Islandei). La masa usca- tinentelor, respectiv mun]i, dealuri,
tului se adaug` platforma continental` a ]`rilor riverane, care cu- podi[uri [i cmpii. Acestea sunt im-
puse dominant de tectonic` (agen]i
prinde inclusiv m`ri [i golfuri (Baltica, Marea Nordului, M~ne- interni), care determin`, pe timp n-
cii, Golful Biscaya, m`rile aferente Mediteranei [.a.), aceasta delungat, [i unit`]ile majore morfo-
ating~nd circa 23% din totalul suprafe]ei continentului. structurale (de tip platform` [i oro-
gen). Treptele de relief s-au n`scut
}`rmurile Europei prezint` o mare varietate genetic` [i ca succesiv unele lng` altele crend,
form`. |n nord, unele ]`rmuri insulare sunt acoperite de ghea]` prin evolu]ie paleogeografic`, Euro-
(ex. Spitzbergen), altele au fiorduri (Norvegia, Islanda, Irlanda pa de azi. Pe tipurile [i unit`]ile ma-
jore de relief ac]ioneaz` [i agen]ii
de Nord), \n C~mpia Scandinaviei sunt ]`rmuri joase, morenice, externi, formnd tipuri medii [i mino-
c`tre Atlantic [i Marea Nordului s-au format estuare; exist` [i re de relief, care sunt numite [i tipuri
]`rmuri cu limane [i lagune (Marea Neagr`), cu delte (Dun`re, genetice(5) (fluviatil, glaciar, perigla-
ciar, litoral etc.). Pentru no]iunea de
Volga, Rin, Ron, Tibru), cu plaje [i cordoane litorale (la Medi- regiune geografic`.
terana, Baltica, la nord de capul Midia) etc. (5) Termenul este pu]in for]at, deoarece [i tipurile an-
terioare sunt inclusiv genetice.
Tot \n acest context trebuie amintite [i str~mtorile geostra-
tegice: Gibraltar, Bosfor [i Kattegat (spre Baltica).
Treptele altimetrice, care se etajeaz` [i ca trepte morfo-
logice, din Europa [i Rom~nia, sunt urm`toarele: 1) 0-200 m =
57%, iar \n Rom~nia 28%, format` din c~mpii cu geneze dife-
rite; 2) 200-700 m = 33%, \n Rom~nia 40%, cuprinz~nd po-
di[uri [i dealuri; 3) peste 700 m = 10%, \n Rom~nia 32%,
constituit` din masive izolate [i mun]i jo[i, dar mai ales din
lan]uri montane alpino-carpatice. A[adar, Europa este \n propor-
]ie de 90% un continent cu altitudini joase, de c~mpii, podi[uri [i
dealuri. Rom~nia dispune de aceast` treapt` complex` (0-700 m)
\n procent mai mic (78%). {i dispunerea spa]ial` a acestor trep-
te este foarte diferen]iat`; partea central-nordic`, cu excep]ia Al-
pilor Scandinaviei [i Uralului, este o mare c~mpie, cu fragmen-
te reduse de podi[uri joase, pe c~nd partea sudic` este montan`,
alpino-carpatic`, dar foarte fragmentat`. |n Rom~nia, treptele al-
timetrice se dispun concentric.
Unit`]ile majore morfostructurale, rezultate din evo-
Fiord
lu]ia paleotectonic` a Europei, ne ajut` s` \n]elegem mai u[or

13
CAPITOLUL I

geneza tipurilor majore de relief. Europa se compune din dou`


categorii de unit`]i: de platform` [i de orogen (montane). Euro-
pa de platform` (mai veche [i cu scoar]` terestr` mai sub]ire, dar
mai rigid`), care ocup` peste 2/3 din continent, s-a format \n trei
ere tectonice. De aceea, se poate afirma c` Europa s-a \ntregit \n
patru mari etape, cresc~nd mereu de la nord spre sud.
Europa de platform` [i-a \nceput evolu]ia \n prepaleozoic,
cu Scutul Baltic, pe care se afl` estul peninsulei Scandinavia [i
Finlanda; aceast` veche platform` constituie, \ns`, [i fundamen-
tul marilor c~mpii est [i central europene, precum [i fundamentul
Moldovei, Dobrogei de Sud [i C~mpiei Rom~ne. Scutul Baltic
Trepte altimetrice ale Europei este similar cu nucleele vechi ale altor continente, cum ar fi
scuturile Canadian, Siberian [.a. Acestuia i s-a alipit mai apoi
Europa caledonic` (orogenele din paleozoicul inferior, peneple-
nate ulterior), din care se p`streaz`: Alpii Scandinaviei (con-
tinua]i \n arhipelagul Spitzbergen [i \n estul Groenlandei), apoi
Mun]ii Sco]iei [i }`rii Galilor. Europa hercinic` (paleozoicul
superior) se na[te la exteriorul sudic al caledonicului [i se p`s-
treaz` azi \n fundamentul unor c~mpii, dar mai ales \ntr-o serie
de masive joase [i relativ izolate, dispuse pe dou` direc]ii: nord-
sud (Mun]ii Ural) [i pe dou` aliniamente vest-est, respectiv
Cornwall (Anglia), Armorican, Morvan, Masivul Central Fran-

Alpii Scandinaviei

Mun]i caledonici
\n arhipelagul Spitzbergen Unit`]i majore morfostructurale ale Europei

14
EUROPA {I ROMNIA ELEMENTE GEOGRAFICE DE BAZ

cez, Renan, Vosgi, P`durea Neagr`, Podi[ul Boemiei, Lysa Go-


ra, Dobrogea de Nord, Iaila (Crimeea); Meseta Iberic`, Corsica,
Sardinia. De remarcat c` aceste masive, inclusiv Alpii Scandina-
viei care ating \n prezent 2500 m, au fost ini]ial nivelate de c`tre
eroziune [i transformate \n peneplene.
Europa alpin` este n`scut` \n ter]iar prin orogeneza sedi-
mentelor din fostul ocean Tethys, format \ntre marile continente
Laurasia [i Gondwana (\n sud). Din el a luat na[tere lan]ul alpi-
no-carpatic, orientat pe direc]ia vest-est, cu multe fragment`ri, Creste alpine
cu diverticule [i depresiuni interioare. Principalele segmente ale
acestui lan] montan sunt: Cordiliera Betic` (\n sudul Spaniei,
3481 m), Pirineii, Alpii (4808 m), Apeninii, Alpii Dinarici, Car-
pa]ii, Stara Planina (Balcanii) [i Caucazul. Unele masive ale
acestui lan] au [i nuclee hercinice regenerate (Mont Blanc,
Tatra, Rodna, Carpa]ii Meridionali, Bihorul [.a.). Tot acum s-a
format [i cel mai lung lan] montan vulcanic din Europa,
Harghita-Oa[-Vihorlat, precum [i vulcanii mediteraneeni
Etna (Sicilia), Vezuviul (Italia), Stromboli (insulele Lipari) [.a.;
erup]ii au avut loc [i \n Masivul Central Francez, Podi[ul
Boemiei, \n Podi[ul Renan sau \n Islanda. Masivul Central Francez
Relieful major se compune, \n ordinea extinderii, din
c~mpii, podi[uri sau dealuri [i mun]i. Marile c~mpii europene, pe l~ng`
C~mpiile Europei ocup` circa 60% din suprafa]a conti- rolul agricol, au [i o larg` deschidere
c`tre Atlantic, ceea ce faciliteaz` in-
nentului (\n Rom~nia 28%) [i au cea mai mare extindere la vest fluen]ele climatice favorabile ale
de Mun]ii Ural [i de Marea Caspic`, ajung~nd p~n` \n sudul oceanului. Sub acest aspect, C~mpia
Finlandei; \n sud, c~mpia ocole[te Republica Moldova [i Ro- Rom~n` profit` mai pu]in, din cauza
barajului carpatic, \ns` C~mpia de
m~nia, trece pe la nord de Carpa]i [i, ca o f~[ie lat`, peste nordul Vest este mai favorizat`.
Poloniei [i al Germaniei, ocup~nd [i sudul Suediei; se \ntinde
apoi peste Danemarca, Olanda [i Belgia, peste vestul Fran]ei
p~n` l~ng` Pirinei. Se subdivide \n: C~mpia Europei de Est
(C~mpia Rus`), C~mpia Finlandei (la est de Baltica), C~mpia
Germano-Polonez` (sau Nordic`) [i C~mpia Francez`. |n cadrul
montan se remarc` \ndeosebi C~mpia Rom~n`, C~mpia Pano-
nic` [i C~mpia Padului (Po).
Podi[urile [i dealurile ocup` aproximativ 30% (\n Rom~-
nia, circa 44%). Podi[urile se extind pe fundament de platform`
(inclusiv hercinic), iar dealurile, dominant pe suport orogenic.
Multe podi[uri joase se contureaz` ca areale reduse \n cadrul
C~mpiei Europei (Podi[ul Volg`i, Central Rus, Done]ului, Podo-
lic [.a.). Alte podi[uri reprezint` vechi platforme situate \n apro-
pierea segmentelor alpine, u[or \n`l]ate odat` cu ridic`rile ge-
nerale montane (podi[urile Moldovenesc, Dobrogea, Prebalcanic
C~mpia Rom~n`

15
SDASDASDAS ADF F

[.a.). Exist` [i podi[uri situate pe socluri hercinice u[or \n`l]ate \n


perioada alpin` (Meseta Iberic`, Masivul Central Francez,
Podi[ul Boemiei [.a.). Arealele deluroase propriu-zise reprezint`
fie un ultim [i mai slab val orogenic prealpin sau subcarpatic
(se apropie structural de mun]i), fie [irurile deluroase au fost \n`l-
]ate ca f~[ii la marginea mun]ilor [i fragmentate de r~uri
(Dealurile de Vest ale Rom~niei, dealurile din estul Alpilor Scan-
dinaviei sau din vestul Uralului, dealurile Transilvaniei etc.).
Mun]ii din sistemul alpin al Europei ocup` partea sudic`
a continentului, cu maximum 4.808 m, [i sunt foarte fragmenta]i,
V~rful Mont Blanc
cu depresiuni interioare [i diverticule peninsulare. |n mare, sunt
Mediul periglaciar, care a impus o de dou` tipuri tectonice, unul specific Alpilor [i altul propriu
evolu]ie extraordinar` a versan]ilor, Carpa]ilor (arcui]i, mai jo[i, fragmenta]i, cu suprafe]e de eroziu-
a cuprins aproape toat` Europa, ne, multe v`i transversale [i heterogeni ca structur`). Alpii au
depunerea loessului [i a unor nisipuri
fiind una dintre consecin]e. ghe]ari de vale [i de circ, \n nord exist~nd [i ghe]ari de tip nor-
vegian (plato[e), iar \n Islanda mici calote glaciare.

Harta fizic` a Europei

16
EUROPA {I ROMNIA ELEMENTE GEOGRAFICE DE BAZ

C~mpia Finlandei
Dispunerea reliefului major \n Rom~nia

Dispunerea spa]ial` a reliefurilor majore \n Rom~nia se


face sub form` de cercuri concentrice \n jurul inelului carpatic,
cu Depresiunea Transilvaniei \n centru. |n Europa predomin`
dispunerea est-vest, cu o mare c~mpie central-nord-estic`,
desp`r]it` de Siberia prin lan]ul Mun]ilor Ural (1600-1894 m),
iar \n sud predomin` un lan] muntos cu multe prelungiri
peninsulare printre m`rile secundare ale Mediteranei.
Relieful mediu [i minor este cel mai nou [i foarte di-
versificat, situ~ndu-se dominant \n climate temperate. Exist` pe
tot continentul o a[a-numit` mo[tenire cuaternar`, foarte impor-
tant` pentru relieful actual, dar [i pentru suportul ini]ial al solu- Ghe]ar \n Mun]ii Alpi
rilor (scoar]a de alterare, loessurile [i forma]iunile loessoide).
Alternan]a climatelor glaciar-periglaciare [i interglaciare a im- |ntreb`ri [i teme
pus o morfogenez` intens` din care au rezultat variate reliefuri [i de lucru
depozite glaciare [i periglaciare: dezagreg`ri, grohoti[uri, scoar- Privi]i conturul oceano-marin al Eu-
ropei [i preciza]i care dintre m`rile
]e de dezagregare [i alterare, retragerea activ` a versan]ilor, alu-
m`rgina[e sunt cele mai circulate
nec`ri de teren, un volum mare de aluviuni, lunci largi [i terase, de vapoare, [i de ce?
glacisuri etc. Calotele glaciare au ocupat, \n 3-4 perioade, Balti- Pe sub ce mare a fost construit tu-
nelul care leag` Fran]a de Anglia?
ca, Scandinavia, C~mpia Germano-Polonez`, aproape toat` An-
Specifica]i \n circa 7-10 r~nduri
glia [i nordul C~mpiei Europei de Est. scrise care este dispunerea spa]ial`
a urm`toarelor elemente europene
[i rom~ne[ti:
2.2 Clima (factorii genetici, elementele climatice, regio-
a) treptele majore altimetrice;
narea climatic`) b) unit`]ile majore
Factorii genetici sunt urm`torii: latitudinea; vecin`tatea morfostructurale;
c) reliefurile majore.
cu Oceanul Atlantic, Marea Mediteran` [i Curentul Golfului;
Nominaliza]i principalele segmen-
influen]ele centrelor barice marginale (anticiclonii Azorelor [i te montan-alpine care se extind \n
Ruso-Siberian; ciclonii Islandez [i Central Asiatic (\n Iran), care peninsulele sud-europene.

17
CAPITOLUL I

vehiculeaz` aer umed de la vest la est [i uscat n sens invers;


schimbul de aer rece arctic [i polar cu cel tropical; cele dou` ti-
puri de vehiculare a maselor de aer, V-E [i N-S, se \nt~lnesc, de
obicei, deasupra Europei Centrale [i ndeosebi \n Carpa]ii Rom-
ne[ti; al]i factori genetici, dar regionali [i locali, sunt reprezenta]i
de orientarea [i altitudinea lan]urilor montane, de larga deschide-
re a Cmpiei Europene de la Ural la Atlantic [i de orientarea
vest-est a Mediteranei.
Reparti]ia precipita]iilor \n Rom~nia
Elementele climatice principale sunt: temperatura, pre-
cipita]iile [i vntul. Temperatura medie european` n ianuarie
scade de la 10C pe ]`rmul Mediteranei, la 0C n sudul Islandei
[i peninsula Kola, dar ajunge la -20C n nordul Uralului. Izoter-
ma de 0C coboar` din NV spre sud [i apoi nconjoar`, prin vest
[i sud, Europa Central` (prin sudul Dun`rii, nordul M`rii Negre
[i peste jum`tatea Caspicei, la nord de aceast` mare temperatura
cobornd la -10C). Media lunii iulie scade pe f[ii, de la sud (25-
20C) la nord (pu]in sub 10C, n ngusta f[ie de tundr`); f[ia
cuprins` ntre 20-15C este cea mai extins` [i se l`rge[te mult
spre est. n Romnia media lunii ianuarie este de -2C n sud
(0,3C la Mangalia), -4C n nordul Moldovei, -6C la contactul
deal-munte [i -11C \n vrful Omu. Media lunii iulie este de 23C
la Dun`re, 20C n nord [i pe litoral [i 5C pe vrfurile carpatice.
Precipita]iile medii anuale, dominante n Europa ating
valori de 500-1000 mm [i scad de la vest la est. Sub 500 mm/an
Situa]ia sinoptic` la sol pe continentul se \nregistreaz` ncepnd din nordul Crimeii, arealul l`]indu-se
european (aprilie)
spre est n nordul M`rii Caspice [i Uralul sudic, dar urc` [i n
nord-estul Finlandei [i \n nordul Rusiei. n mun]i, precipita]iile
dep`[esc 1000 mm, ating~nd valori de 3000-4000 mm n Alpii
nal]i sau n vestul Norvegiei [i 2000 mm n vestul Angliei. n
Romnia, cele mai sc`zute medii sunt de 350-400 mm pe litoral
sau n estul B`r`ganului [i cresc la 500-700 mm n cmpii [i
podi[uri, ajung~nd la peste 1300 mm n Carpa]i (n Vl`deasa,
1500 mm).
Vnturile dominante n Europa sunt cele de vest, purt`-
toare de precipita]ii, dar care sec`tuiesc spre est. |n mod special
iarna, anticiclonul Ruso-Siberian aduce aer rece [i, n general,
uscat, ajungnd adesea pn` \n Carpa]i (Criv`]ul). Exist` [i
multe vnturi locale, n special de tip fhn.
Regiunile (tipurile) climatice se delimiteaz`, cu apro-
xima]ie, n func]ie de temperaturi, amplitudinile termice, num`-
rul de anotimpuri [i cantitatea de precipita]ii, toate variind n
Situa]ia sinoptic` la sol pe continentul
european (august) raport cu latitudinea, gradul de continentalism, apropierea de

18
EUROPA {I ROMNIA ELEMENTE GEOGRAFICE DE BAZ

Reparti]ia temperaturilor medii ale lunii ianuarie Reparti]ia temperaturilor medii ale lunii iunie

ocean sau de munte. n Europa se contureaz` 6 regiuni sau tipuri


de climat temperat: oceanic, de tranzi]ie, semicontinental, conti-
nental, rece [i mediteranean; la acestea, n nord, se adaug` [i cli-
Europa este singurul continent care se
matul polar arctic. Climatul temperat-oceanic ocup` fa]ada ves- afl` aproape n ntregime sub climat
tic`, atlantic`, ntre nordul Spaniei [i nordul Norvegiei, trecnd temperat, m`rginit n sud de izoterma
inclusiv peste Arhipelagul Britanic. Climatul temperat de tranzi- anual` de 20C, iar n nord de cea de
0C, dincolo de aceasta insulele arcti-
]ie formeaz` o f[ie imediat mai vestic` (spre climatul semicon- ce [i peninsula Kola av~nd climat rece.
tinental), ncepnd din centrul Spaniei pn` n sudul Balticei. Precipita]iile scad spre est, amplitu-
Climatul semicontinental apar]ine aproximativ Europei Centra- dinile termice cresc, iar n vest Curentul
Golfului face ca ]`rmul Norvegiei s`
le. Climatul continental (excesiv) cuprinde Europa de la est de fie dezghe]at \n tot timpul anului, pn`
Carpa]i [i de Baltica, dar [i Suedia aproape n ntregime; regiu- la Capul Nord, 71 N latitudine la
nea este dominat` de step`. n nordul s`u se delimiteaz` o larg` care se cultiv` cereale. Romnia are
un climat temperat-semicontinental de
f[ie a climatului temperat-rece, de taiga (situat` imediat la sud tip danubiano-carpato-pontic, cu foar-
de tundr`). Climatul mediteranean se extinde peste peninsulele te multe tipuri de vreme.
din sudul Europei, din Portugalia pn` la Bosfor [i are numai do-
u` anotimpuri. Climatul polar arctic [i subarctic, av~nd ca limit`
sudic` izoterma de -20C a lunii ianuarie (n iulie 10C), este

Reparti]ia cantit`]ii medii anuale a precipita]iilor Izotermele medii anuale din Rom~nia

19
CAPITOLUL I

dominat de ghe]ari [i tundr`, iar anotimpul rece ]ine 8-10 luni.


Revenind la climatul Europei Centrale, n care intr` [i Romnia,
el cuprinde un areal de interac]iune variabil` ntre trei tipuri
temperate: oceanic, continental euroasiatic [i mediteranean. Me-
dia anual` a temperaturii se situeaz` n jurul a 10C. Aici exist`
o lupt` continu` ntre masele de aer oceanic [i cele continen-
tale euroasiatice. Aceasta a condus la apari]ia c~torva tipuri de
vreme; au fost conturate ntre 10 [i 18 tipuri, dar, n mare, se pot
Influen]ele climatice care se resimt
deosebi trei subtipuri climatice, unul germano-polonez, altul du-
pe teritoriul Rom~niei
n`rean (al bazinelor Panonic, Getic, Transilvan [i Moldova) [i al
treilea, cel montan, cu etaje pn` la alpin (n Carpa]i) [i glaciar
(n Alpi). Regiunile climatice din Romnia sunt urm`toarele:
vestic` [i transilvan`, bucovinean`, estic`, b`n`]eano-oltean`,
sudic`, pontic` [i montan`.
Tendin]e climatice nefaste, determinate de om. Este
necesar s` abord`m [i aceast` problem`, deoarece clima
Europei face parte din sistemul climatic global al Terrei care, n
era postindustrial`, sufer` modific`ri importante. Recentul
raport al Comitetului Interna]ional pentru Schimb`ri Climatice
[i cel al Forumului Mondial Economic, Riscurile globale ale
Dune \n sudul Olteniei anului 2007 (dat publicit`]ii la Paris n ianuarie 2007), indic`
modific`rile climatice observate n secolul XX, cu tendin]e
dezastruoase, ncepnd din 2007. Este pentru prima dat` cnd
un asemenea raport spune ap`sat: Att oamenii de afaceri, ct
[i guvernele sunt vinovate de faptul c` se complac n aceast` si-
tua]ie, pentru c` nu iau m`suri, n special, \n vederea reducerii
gazelor cu efect de ser` evacuate n atmosfer`(6). n Romnia se
resimte o de[ertificare a p`r]ii de S-SE, sunt tot mai erodate
plajele, iar faleza se retrage, ghe]arii pe[terilor din Apuseni se
topesc, temperatura medie n 2006 a dep`[it-o pe cea normal`
cu aproape 3C; iarna 2006-2007 a fost extrem de cald`, au
Inunda]ii pe Valea Trotu[ului, 2005 ap`rut tot mai des tornade [i multe zone au fost inundate.

Men]ion`m cteva urm`ri ale \nc`l- 2.3 Hidrografia aspecte generale; Dun`rea [i Marea
zirii globale care afecteaz` [i Euro- Neagr`
pa: furtuni tot mai dese [i mai violen-
te, secete, topirea ghe]arilor, cre[te- Aspecte generale. Europa de]ine toate formele de orga-
rea nivelului oceanic, inunda]ii, pan- nizare geografic` a apei: ruri [i fluvii, lacuri, ape subterane,
demii, r`spndirea unor boli infec]i- m`ri [i chiar ghe]ari. Pe harta Europei, semnificative sunt, n
oase etc., toate cu influen]e econo-
mice, tensiuni geopolitice, migr`ri de special, fluviile, lacurile [i m`rile.
popula]ie etc. Fluviile cele mai lungi, cu excep]ia Dun`rii, se g`sesc n

(6) De altfel, \nc` din decembrie 2005, un num`r de 52 de laurea]i ai Premiului Nobel [i alte 10.000 de persoane, \n special cercet`tori, au
avertizat c` unele autorit`]i ascund adev`ratele urm`ri ale schimb`rilor climatice.

20
EUROPA {I ROMNIA ELEMENTE GEOGRAFICE DE BAZ

jum`tatea estic`, de cmpie. Aici [i au bazinele 6 dintre cele mai


|ntreb`ri [i teme
lungi (peste 1800 km) fluvii europene (Volga [i Uralul n de lucru
Caspica, Niprul [i Donul n Marea Neagr`, Peciora [i Dvina
Comenta]i harta sinoptic` a Euro-
n Arctica). n restul Europei, mai importante sunt: Vistula n pei [i a Romniei (pe regiuni).
Baltica, Elba [i Rinul n Marea Nordului, Sena n Marea Care dintre tipurile climatice euro-
Mnecii, Ronul, Tibrul [i Padul (Po) n Mediterana. Ca for]` pene se ncadreaz` n zona tempe-
rat` [i care n cea rece-polar`?
energetic` trebuie amintite multiplele amenaj`ri din Mun]ii De ce scad precipita]iile n Europa
Scandinaviei (ndeosebi Norvegia), din Alpi, Pirinei, Carpa]i [.a. de la vest la est?
Exist` [i canale de leg`tur`, ntre care multe construite tot De ce Podi[ul Moldovei prime[te
mai pu]ine precipita]ii dect Podi-
n cmpiile nord-estice: Canalul Nordic (ntre Baltica [i Marea [ul Transilvaniei?
Alb` prin lacurile Ladoga, Onega [i rul Neva), canalele din De ce amplitudinile termice cresc
Volga spre Baltica, Don [i Moscova, canalele din restul Europei: de la vest la est?
Din ce cauz` (precipita]ii sau tem-
Dun`re-Marea Neagr`, Dun`re-Rin, Ron-Rin, cele din Irlanda. peratur`) nu cre[te p`dure n etajul
Lacurile sunt numeroase, de m`rimi [i geneze variate. alpin?
Lacurile glaciare din cmpiile morenice de calot` (n jurul n ce regiune a Europei exist` cea
mai puternic` interferen]` de mase
Balticei) sunt cele mai multe, urmate de lacurile glaciare diferite de aer care impune multe
montane de circ sau de la poala Alpilor [i Pirineilor (Geneva, tipuri de timp?
Constan]a, Zrich, Maggiore, Como, Garda). Cele mai mari
sunt Ladoga [i Onega (glaciare de calot`). n Finlanda sunt
peste 450.000 de cuvete lacustre. ntre lacurile de circ glaciar
amintim pe cele din Romnia: Bucura, Glcescu, Capra, Blea,
Lala [.a. Exist` [i lacuri carstice, mai ales n Alpii Dinarici,
inclusiv pe sare (Ocna Sibiului, Sovata, Ocnele Mari etc.),
vulcanice, lagune, limane, de tasare (n B`r`gan), antropice
(foarte multe pe rurile montane, pe fluvii, iazuri, pe rurile
mici de cmpie [i podi[).
Ghe]arii actuali din Europa sunt:
a) montani (n Alpi, Pirinei, Sierra Nevada, Alpii Scandi- Lacul B~lea

naviei, Uralul de Nord [i ghe]arii din pe[terile Apuse- N. Iorga a apreciat Dun`rea ca pe o
nilor Sc`ri[oara, Focul Viu [.a.); ax` a istoriei europene, iar Napole-
b) calote mici n insulele Arcticei [i n Islanda. on a considerat-o drept un rege al
fluviilor europene.
Dun`rea este cel mai important fluviu al Europei sub
aspect economic [i geopolitic, ca lungime [i bazin fiind al doilea
dup` Volga. Str`bate Europa de la vest la est, trecnd peste multe
unit`]i [i tipuri de relief, dar [i prin multe ]`ri, formnd o
diagonal` singular` n cadrul hidrografiei acestui continent.
Datorit` pozi]iei sale geografice, Dun`rea a avut im-
portan]` geopolitic` \nc` din Antichitate, devenind o cale
comercial` [i militar` navigat` intens de c`tre greci [i romani.
Pentru romani, ca [i pentru turci, a avut periodic [i rol de grani]`
nordic`. n timp, Dun`rea a impus [i o anumit` conturare a
h`r]ii politice pentru ]`rile din bazinul s`u. Importan]a sa
Dun`rea la Cazane

21
CAPITOLUL I

Marile artere hidrografice ale Europei

n perspectiv` european` sunt preco- geopolitic` este dovedit` [i de multiplele n]elegeri, acorduri [i
nizate, [i geografice[te sunt posibile, comisii interna]ionale ce reglementau [i chiar supravegheau na-
noi canale [i leg`turi c`tre: Elba
viga]ia pe Dun`re [i care erau impuse mai ales de puteri nedun`-
(Hamburg, la Marea Nordului),
Oder (spre Baltica), Vistula (prin in- rene (Anglia, Fran]a, Rusia [i U.R.S.S., cnd Basarabia apar]inea
termediul Prutului), Sava (spre Romniei). Rolul Dun`rii a crescut odat` cu construirea
Trieste-Adriatica) [.a.
canalelor Dun`re-Main-Rin [i Dun`re-Marea Neagr`, devenind
o arter` sau un mare coridor fluvial european ntre Rotterdam
Dun`rea date generale (Olanda) [i Constan]a. Dun`rea va deveni cea mai mare zon` de
Denumiri: Istros, Danubius, Donau, circula]ie fluvial` ntre Europa Occidental`-Central` [i Estic`,
Duna, Dun`rea. Izvor: vrful Kandel dar [i cu axe nord-sud, spre Baltica sau Mediterana; \n ultimul
din P`durea Neagr`, 1241 m. deceniu, Dun`rea a ajuns o adev`rat` ax` de coeziune eco-
Dimensiuni: 2557 km lungime (n
nomic` [i politic` a UE.
Romnia 1075 km = 38%),
suprafa]a bazinului hidrografic: Dun`rea [i Romnia. Sub aspect geopolitic, ]ara noastr`
817.000 km2 = 8,8% din Europa (\n are ca emblem` tripleta Carpa]i-Dun`re-Pontul Euxin. Aceast`
Rom~nia, 28,4% din aceast`
emblem` s-a conturat odat` cu Dacia; poporul ei gusta apa Du-
suprafa]`), debitul: 6473 m3/s la
vrful Deltei, maximum: 15.900 m3/s n`rii nainte de lupt`, dacii tr`iau lipi]i de Carpa]i [i f`ceau intense
la Olteni]a n 1942; aluviuni = 67 schimburi comerciale cu grecii din cet`]ile ]`rmului dobrogean;
mil. tone/an, cu un maximum de 162
prima nfr~ngere a lui Decebal de c`tre Traian, n 101, a avut loc
mil. tone/an n 1967 [i numai 41
mil. tone/an, dup` formarea baraje- n Dobrogea. Pentru romni, Dun`rea a fost, n parte, [i hotar, dar
lor (30 mil. tone/an n 1990). [i stavil` mpotriva otomanilor; pentru daco-traci [i romanitatea
Afluen]i: Tisa, Drava, Sava, Morava, oriental` a fost o punte; ceea ce va deveni, cu siguran]`, [i pentru
Olt, Siret, Prut. Traverseaz` 10 ]`ri [i
4 capitale. n bazinul s`u sunt peste
UE \n raport cu ]`rile dun`rene nemembre. |n sectorul rom~nesc
80 mil. de locuitori. 97,8% din al Dun`rii se afl` cel mai lung defileu european (134 km), care
teritoriul Rom~niei se afl` n bazinul p`streaz` nc` (pe malul s~rbesc) poteca [i tabula inscrip]ionat`
Dun`rii.
de romani, precum [i urmele podului de la Drobeta, ridicat atunci

22
EUROPA {I ROMNIA ELEMENTE GEOGRAFICE DE BAZ

Spre Lunca Dun`rii, ca [i spre Delt`,


oierii din Carpa]i au practicat o
intens` transhuman]`, unificatoare
de neam, mai ales c` aceast` lunc`
se extinde pe stnga, \nspre Cmpia
Romn`.

Bazinul Dun`rii

de Apolodor. Aici s-a construit un enorm lac curg`tor(7) [i un mare St~n` \n Balta Ialomi]ei
complex hidroenergetic [i de naviga]ie (1971). n lungul Dun`rii
exist` 18 ora[e romne[ti (plus Sulina port [i la mare), majoritatea
porturi, unele puternic industrializate; exist` [i poduri (Gura V`ii,
Giurgiu, Cernavod` [i Giurgeni, proiectat [i la Calafat-Vidin).
Trebuie men]ionat` aici [i mirifica Delt`, Rezerva]ie a Biosferei
(din 1990). Romnia a scurtat mult drumul spre mare prin Cana-
lul Cernavod`-Constan]a, f`r` a opri naviga]ia pe Sulina.
Marea Neagr`, numit` de greci Pontus Euxinus (mare
primitoare), se afl` n estul Romniei, la limita dintre Europa [i
Asia Mic`. A avut dintotdeauna un important rol geopolitic
pentru ]`rile dun`rene, vecine sau apropiate, pe care le-a legat Delta Dun`rii
maritim cu Mediterana [i Oceanul Planetar. Din aceste ]`ri
curg drumuri c`tre Marea Neagr`, f`cnd din ea o r`spntie
sau o plac` turnant` a comer]ului europeano-asiatic [i nu nu-
mai. Odat` cu destr`marea U.R.S.S., Rusia a cedat Ucrainei o
mare lungime din litoral, peninsula Crimeea, inclusiv Sevasto-
polul [i litoralul estic subtropical al Georgiei. n 1992, 11 ]`ri
(320 mil. locuitori) riverane sau apropiate (Albania, Armenia,
Azerbaidjan, Grecia [i Rep. Moldova) au nfiin]at Organiza]ia
pentru Cooperare Economic` la Marea Neagr` (OCEMN sau
BSEC, \n englez`), avnd ca obiective: intensificarea leg`turilor
n transporturi, liberul schimb, lucr`ri publice, telecomunica]ii,
infrastructuri, mediu. Se preconizeaz` [i realizarea unor conduc-
te de petrol [i gaze dinspre Caspica sau Azerbaidjan spre Europa,
ntre care [i conducta Constan]a-Trieste. Odat` cu intrarea Mamaia, sta]iune la Marea Neagr`

(7) Por]ile de Fier, cu 2 ecluze [i 12 turbine, lacul av~nd o ad~ncime maxim` de 60 m la Cazane [i 30 m la baraj.

23
CAPITOLUL I

Marea Neagr`
date generale
Suprafa]a: 413.490 km2 + 38.000
km2 Marea Azov; bazinul hidrografic
ocup` peste 1/3 din Europa continen-
tal`, cu 17 ]`ri [i 160 mil. locuitori.
}`rmuri: 4.020 km.
Volum: 530.000 km3; prime[te din
Mediterana prin Bosfor aproape 200
km3/an [i vars` circa 400 km3.
Adncimea medie: 1282 m, maxim`:
2245 m.
Salinitate: 17-18.
Platforma continental` ocup` 1/3 [i
domin` n NV; are 42 de porturi.
Nivelul a oscilat n cuaternar (glaciar- Marea Neagr` [i ]`rile riverane
interglaciar) ntre +5 m [i -130 m; n
prezent, cre[te cu 2-3 mm/an. S-a Romniei [i Bulgariei n NATO [i UE (Turcia s-a al`turat
legat periodic cu Marea Caspic` prin NATO \nc` din 1952), M`rii Negre i s-a acordat un interes geo-
Depresiunea Kuma-Man\ci [i cu Me-
diterana acum circa 7000 de ani.
politic deosebit, inclusiv \n privin]a transportului de hidrocarburi
Caractere generale: continentalism, care s` nu mai depind` de tranzitul prin ]`ri din afara UE(8).
euxinism (via]a lipse[te la ad~ncimi Romnia este puternic interesat` de statutul liber al navi-
mai mari de 180 m), bazin alungit
vest-est [i gtuit la mijloc, prime[te
ga]iei \n Marea Neagr`, mai ales c`, al`turi de Turcia (care ad-
multe fluvii cu debite mari, are o singu- ministreaz` Bosforul), este un pilon de baz`, deoarece de]ine gu-
r` insul`-stnc` de 17 ha (un insel- rile Dun`rii, Canalul Cernavod`-Constan]a (cel mai mare port la
berg de tip nord-dobrogean).
Marea Neagr`) [i 23.700 km2 din platforma continental`. Exist`
un singur diferend, pentru Insula {erpilor, cu Ucraina, care s-a
|ntreb`ri [i teme convenit s` fie solu]ionat (ca [i problema a[a-zisului canal
de lucru B\stroe) de Curtea Interna]ional` de Justi]ie de la Haga(9).
Nominaliza]i 4 dintre cele mai }`rmul romnesc se ntinde pe 245 km [i cuprinde dou`
lungi fluvii din Europa.
Nominaliza]i 2 lacuri glaciare de
sectoare: unul cu falez` (la sud de Capul Midia) [i altul deltaic,
calot` [i 3 glaciare montane. lagunar [i cu cordoane de nisip (n nord).
Nominaliza]i 2 tipuri de ghe]ari ac-
tuali din Europa [i localizarea lor.
Prin Bosfor curg doi curen]i supra-
2.4 nveli[ul biopedogeografic
pu[i; care este cel mai s`rat, cel de Acest nveli[ se compune din trei elemente vegeta]ie,
sus sau cel de jos, [i de ce? animale [i soluri [i reprezint` o interdependen]` sistemic`, dar
De ce s-a redus debitul de aluviuni
adus de Dun`re n Marea Neagr`
variabil` zonal-regional-local, \n func]ie de trei factori primari
[i ce efecte are acest fenomen de mediu ce se manifest` \n virtutea legilor general-geografice.
asupra plajelor noastre de litoral? Ace[ti factori [i legi sunt: clima (legea zonalit`]ii), relieful (legea

(8) |ntre acestea [i proiectul unui gazoduct de 3.300 km (proiectul Nabucco) care s` treac` prin Turcia, Bulgaria, Ungaria [i Austria, ce ar
concura gazoductul rusesc Gazprom (cu 25% din exporturile mondiale de gaze).
(9) Conform Conven]iei ONU privind dreptul m`rii, de la Montego Bay, 1982, aceast` insul` este o simpl` st~nc`, f`r` vegeta]ie [i f`r` surs`
de ap`, care nu poate avea drept la platoul continental din jur, de]in`tor de hidrocarburi, a[a cum pretinde Ucraina. Chiar mai mult, de[i
procesul de la Haga este \n desf`[urare, Parlamentul ucrainean a hot`r~t, \n ianuarie 2007, s` construiasc` aici un sat artificial pe care
l-a numit Bel\i. Conferin]a plenipoten]iarilor marilor puteri din 25 decembrie 1857, de la Paris, a decis ca Insula {erpilor s` fie considerat`
ca depinz~nd de Delta Dun`rii. Aceasta a fost cedat` for]at U.R.S.S. \n 28 mai 1948, printr-un simplu proces-verbal semnat de un
reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe al R.P.R. [i un prim-secretar al Ambasadei U.R.S.S. (P. Dogaru, Insula {erpilor, Editura
Semne, 1996, cu urm`torul motto: Grani]ele str~mbe se trag pe h`r]i, cele drepte r`m~n \n inim`).

24
EUROPA {I ROMNIA ELEMENTE GEOGRAFICE DE BAZ

etaj`rii) [i factorii regionali-locali (legea regionalismului [i azo-


nalit`]ii continentalism, expunere, roc` etc.). Fiind dominat`
de terenuri joase (cmpii [i podi[uri), \n Europa se impune, \n
special, legea zonalit`]ii, dar cu varia]ii locale [i regionale, iar n
lan]urile muntoase dominant` devine legea etaj`rii (plus orien-
tarea, panta etc.). Ca influen]e regionale se remarc` mai ales do-
u` aspecte: continentalismul, tot mai accentuat spre est, [i apele
calde ale Curentului Golfului ce curg pe lng` coastele norve-
giene, ridicnd temperatura medie a acestor locuri cu peste 10C
Tundr`
fa]` de punctele paralele din vestul Atlanticului.
Zona arctic` [i de tundr` apare pe o f[ie restrns` n
nord, ntre Capul Nord [i Mun]ii Ural. Vegeta]ia este de tip tun-
dr`, joas` (graminee), s`r`c`cioas`, cu mu[chi [i licheni, cu locuri
gola[e [i arbu[ti (silvotundra salcie [i mesteac`n pitic, azalee,
meri[or). Solul este de tip schelet, neformat, s`rac. Fauna: urs [i
vulpe polare, foc`, pe[ti, un bogat fito [i zooplancton; \n timpul
verii, n tundra propriu-zis` sunt turme de reni, p`s`ri, insecte.
Zona taigalei, format` din conifere (molid, brad, pin, za-
d`; mesteac`n), ncepe din estul Alpilor Scandinaviei [i ajunge
\n Mun]ii Ural, l`]indu-se n sud pn` la Stockholm, Sankt Pe-
tersburg [i Moscova; pe locurile ml`[tinoase exist` stuf, papur`, Taiga

salcie. Solurile sunt de tip podzolic, acide [i relativ s`race, for-


mndu-se [i sub unele p`duri de foioase, unde sunt mai argiloase
[i mai pu]in acide; peste arealele ml`[tinoase se formeaz` turb`.
Fauna este foarte bogat` n mamifere cu blan` deas` (lup, vulpe
ro[cat`, rs, castor, urs brun), cuprinde insecte [i diferite p`s`ri.
Zona p`durilor de foioase [i de amestec ocup` nde-
osebi vestul Europei, din sudul Scandinaviei pn` n sudul con-
tinentului, peste peninsulele Iberic`, Italic` [i Balcanic`. Trece
apoi peste centrul Europei, de unde se ngusteaz`, peste Cmpia
Polonez`, pe la nord de Kiev [i pn` aproape de sudul Uralului.
Se compune din fag, care domin` vestul [i centrul (pn` n Cm- P`duri de amestec
pia Polonez` [i la est de Carpa]i), [i stejar, mai c`tre est, pn` la
Ural, dar asociat cu tei, frasin, ulm, carpen [i ar]ar. Solurile sunt
brune de p`dure, cenu[ii [i podzoluri. Fauna a s`r`cit din cauza
defri[`rilor, dar mai apar: cerbul, c`prioara, pisica s`lbatic`,
jderul, lupul, mistre]ul, veveri]a [i diferite p`s`ri.
Zona stepelor ncepe cu ierburi mai nalte n pusta un-
gar`, b`r`ganul romnesc [i Dobrogea de Sud, trece peste ste-
pa pontic` (nordul M`rii Negre) [i peste cea din apropierea
Caspicei, transform~ndu-se \ntr-o step` de[ertic`. Izolat apare [i
Peisaj din zona de step`
n Peninsula Iberic`. n cadrul s`u se ntlnesc [i p`durile de

25
CAPITOLUL I

lunc`, iar pe margini, silvostep`. Solurile tipice sunt cernozio-


Aplica]ii [i \ntreb`ri
murile, foarte fertile [i profunde. Fauna se compune mai ales din
ncerca]i o compara]ie ntre regiu-
nile (tipurile) climatice de la sub- roz`toare (popnd`u, hrciog, [oareci, iepure, marmot`) sau car-
capitolul Clim` [i zonele nveli[u- nivore (dihor, lup, vulpe), p`s`ri (dropie, ciori etc.) [i reptile, iar
lui biopedogeografic, pornind de n nordul Caspicei se \nt~lne[te antilopa saiga. Stepele europene
la faptul cunoscut c` zonele clima-
tice sunt determinate numai de au fost aproape n ntregime cultivate.
temperaturi, iar tipurile din ca- Zona mediteranean` cuprinde nordul Mediteranei, p-
drul zonelor iau n considera]ie [i n` la circa 400 m altitudine, [i a avut la \nceput o vegeta]ie de
precipita]iile.
Ce similitudini exist` ntre no]iunile p`duri adaptate celor dou` anotimpuri, compuse din stejari
de pust`, b`r`gan [i step`? ve[nic verzi, pin, cedru [.a. Defri[`rile periodice au schimbat
Ce leg`tur` se poate stabili ntre vegeta]ia n tufi[uri dese de laur, mirt, m`slin [i smochin s`lba-
mul]imea ]n]arilor din tundr` [i
taiga (pe timp de var`) [i molisolul tic, asocia]ii numite maquis, extinse din Grecia pn` n Corsi-
locurilor? ca, sudul Fran]ei [i Peninsula Iberic`, unde apare [i garriga
De ce multe tipuri de animale se (desi[uri xerofile, pe calcar). Solurile au fost de tip castaniu-
g`sesc n toate etajele montane de
vegeta]ie? |ncerca]i o explica]ie maronii, ro[cate [i terra rossa, destul de s`race. Fauna tipic`
pornind de la diferen]a de mobili- se compune din: broasc` ]estoas`, [acal, scorpion, reptile.
tate spa]ial` a speciilor vegetale [i Regiunile montane prezint` o vegeta]ie etajat`, nce-
animale.
Starea de climax constituie o aso- pnd cu gorunul (uneori chiar stejar), n sudul [i centrul Europei,
cia]ie vegetal` ajuns` la echilibru continu~nd apoi fagul, etaj de amestec, conifere (dominant mo-
natural ntre clim` [i sol. Maquisul lid), tuf`ri[uri subalpine [i step` alpin`. Solurile sunt, de aseme-
[i garriga reprezint` o stare de
climax? Motiva]i r`spunsul. nea, etajate; men]ion`m etajele din Carpa]i: soluri argiloiluviale
Sub ce tipuri de vegeta]ie se g`sesc sub stejar [i gorun, cambisoluri (brune acide) sub p`duri de fag,
podzolurile [i cernoziomurile? podzoluri sub p`duri de amestec [i sub conifere, soluri alpine
brune acide sub stepa alpin`. Pe calcare apar rendzine, iar pe ro-
cile vulcanice, andosoluri. Fauna este specific` etajelor de p`-
dure, dar cu pendul`ri anotimpuale [i cu adapt`ri pe mai multe
etaje. Etajul de goruneturi ofer` cele mai bune condi]ii de via]`,

Etajele [i zonele climatice din Rom~nia

26
EUROPA {I ROMNIA ELEMENTE GEOGRAFICE DE BAZ

cu reprezentan]i din toate etajele de p`dure. Stepa alpin` este mai


Conceptul de resurse
specific`, aici ntlnindu-se capra neagr` (Carpa]i), ]apul alpin naturale
(n Alpi), ]apul pirineic, muflonul (Corsica [i Sardinia), apoi
Acest concept are dou` sensuri.
vulturul ple[uv [i z`ganul [.a. Sensul larg, utilizat [i \n documentele
ONU, se refer` la elementele [i ener-
2.5 Resursele naturale. Urmnd clasificarea general` a giile naturale utile omului. Sensul
restrns are n vedere numai produ-
resurselor, la nivel global, respectiv dup` r`spndirea spa]ial`, sele naturale utilizate de om (aer,
amintim c`, la nivel de continent (Europa) [i ]ar` (Romnia), ap`, vegeta]ie, animale, sol, subsol,
enumerarea [i localizarea unor resurse se fac [i dup` alte criterii, roci), la care se pot ad`uga [i con-
di]iile naturale ce favorizeaz` via]a [i
cum ar fi: pe zone [i etaje climatice (vegeta]ie, soluri), pe ]`ri [i activitatea omului (relief, clim` etc.)
soluri, pe regiuni (resursele litosferei) etc. Resursele se clasific` dup` reparti]ia
n cadrul resurselor cosmice [i atmosferice amintim spa]ial` (atmosferice [i cosmice, ale
litosferei, hidrosferei [i biosferei) [i \n
numai energia helioelectric` [i eolian`, ultima tot mai mult func]ie de durata de refacere (inepui-
folosit` n gospod`rii rurale [i \n localit`]i izolate, dominant n zabile [i epuizabile, valoarea de
vestul [i nordul Europei, n arealul mediteranean, \n Germania ntrebuin]are).

(locul 2 n lume la energia eolian`), Olanda [.a.


Resursele hidrologice sunt dintre cele mai importante
(ap` dulce, hidroenergie, ape minerale [i geotermale etc.). n
Europa revin circa 4.200 m3/an pe locuitor (n Romnia circa 150
m3/an, ape interioare). Norvegia ocup` primul loc, iar Ungaria,
ultimul. Hidroenergia este foarte dezvoltat` n arealele montane,
dominant n Norvegia, Italia, dar [i n Carpa]i, ca [i pe fluviile
mari din Europa de Est [i pe Dun`re. Ape geotermale exist` n
Islanda, Ungaria (Cmpia Tisei), Romnia (Cmpia de Vest),
precum [i \n unele areale vulcanice mediteraneene. Energia
mareic` poate fi utilizat` n Fran]a (centrala de la Rance), vestul
Angliei [i Irlandei, ]`rmurile scandinave [i ale M`rii Albe.
Resursele de sol se dispun n func]ie de clim`, relief, ve-
geta]ie, roci [.a. n zona polar` sunt soluri foarte s`race, de tip Disponibilul de ap` dulce, \n metri cubi
de persoan` pe an, la \nceputul anilor
schelet [i cu pergelisol. Arealul subpolar, cu soluri mai bine for- 2000 (dup` Atlas/Le Monde
mate, n general cu mai pu]in permafrost, permite cultivarea or- diplomatique, 2006)
zului, ov`zului, secarei (Islanda, Norvegia). Cea mai bogat` pe-
dologic este zona temperat`, diferen]iat` ns` dup` umiditate [i
vegeta]ie, n est, sub step`, aflndu-se cernoziomuri; f[ia me-
diteranean` este ceva mai s`rac`, aici domin~nd solurile ro[ietice
[i maronii. De sol depind \n mare m`sur` resursele funciare.
Resursele biosferei:
p`durile de]in n Europa o pondere de 31% din suprafa]`
(Romnia 27%, ca [i Polonia); n frunte se situeaz` Finlanda
(60%), iar Anglia are numai 8%;
paji[tile ocup` n Europa circa 17% din suprafa]` (n Ro-
mnia, aproape 19%); Culturi de cereale

27
CAPITOLUL I

P`dure Principalele resurse de subsol ale Rom~niei

fauna de uscat este bogat` n arealele de p`dure [i, n


parte, folose[te ca vnat, dar, de asemenea, indic` rolul [i in-
dicele biodiversit`]ii. n step` [i \n arealele desp`durite, fauna s-a
redus extrem de mult. Un rol aparte l are [i fauna acvatic`.
Resursele de subsol sunt foarte diverse [i au o deosebit`
importan]` n industrie [i construc]ii; pot fi enumerate \n func]ie
de tipuri [i ]`ri, dar [i dup` marile regiuni morfostructurale.
Resursele energetice c`rbuni superiori se g`sesc n
Ucraina (Donbass cea mai mare produc]ie), Rusia (bazinul
Paji[te Peciora), Germania (Ruhr), Anglia (Yorkshire, Sco]ia Central`
[.a.), Polonia, Cehia, bazinul Franco-Belgian [i bazinul Saar-Lo-
rena (Germania, Fran]a), Depresiunea Petro[ani. C`rbuni inferi-
ori: Germania, Serbia (Kosovo), Cehia, Ungaria, Romnia, Bul-
garia, Grecia. Petrol [i gaze se extrag n cantit`]i importante din
Marea Nordului (peste 400 z`c`minte), exploat`rile fiind m-
p`r]ite ntre Anglia, Norvegia, Olanda, Danemarca, Germania,
Belgia [i Fran]a. Z`c`minte mai reduse exist` n Ucraina [i
Romnia (Transilvania, Subcarpa]i, Cmpia Romn`).
Minereuri de fier: Ucraina (Krivoi Rog), Rusia (Kursk,
Kerci, peninsula Kola, Ural), Suedia (Kiruna, Gllivare), Fran]a
(Lorena, Normandia, Bretagne), Anglia (nordul Londrei),
Germania (Harz, Masivul Renan).
Minereuri neferoase: bauxit` (Fran]a, Italia, litoralul
M`rii Adriatice, Ungaria, Grecia, Romnia Mun]ii P`durea
Craiului), cupru (Portugalia, Spania, Polonia, Grecia, Romnia
Banat, Apuseni, Dobrogea), aur (Rusia Ural, Fran]a, Germa-
nia, Romnia, Suedia), argint (Germania, Polonia, Norvegia).
Exploatare de petrol

28
EUROPA {I ROMNIA ELEMENTE GEOGRAFICE DE BAZ

Sarea gem` se exploateaz` n bazinul Kama, Done]k, |n Europa exist` peste 140 mil. ha de
Germania, Austria, Spania, Fran]a, Italia, Romnia. teren arabil (0,24 ha/loc.), iar n Ro-
mnia 14,7 mil. ha ( 0,40 ha/loc.);
Materiale de construc]ii: granit (Finlanda, Sco]ia,
n cadrul UE se prevede o reducere la
Rom~nia Mun]ii M`cin), bazalt (Anglia, Irlanda, Masivul 0,15 ha/loc., pentru 2010, renun-
Central Francez, Rom~nia Igni[, Harghita), marmur` (Grecia, ]ndu-se la terenurile degradate.
Italia, Portugalia, Norvegia, Romnia Ru[chi]a), calcare [i
marne (pentru ciment), nisip cuar]os (sticl`), argile caolinoase
(por]elan), argile refractare (cuptoare cu temperaturi ridicate).
Uraniu: Cehia (Podi[ul Boemiei), Fran]a (Podi[ul Cen-
tral), Romnia (Apuseni [i Orientali).
Reparti]ia resurselor de subsol pe regiuni morfo-
structurale:
n Fenoscandia (Scutul Baltic [i caledonic) fier, cupru,
fosforite, turb`, granit;
n Platforma Est-European` fier (Krivoi Rog, Kursk),
bauxit`, mangan, petrol (bazinul Peciora);
masive [i platforme hercinice: T`ierea marmurei
a) n Ruhr, Ardeni, Saar, podi[urile Lorenei, Boemiei,
Sileziei, arhipelagul englez (mult c`rbune [i fier); |ndrum`ri metodice
b) n Ural fier, mangan, bauxit`, platin`, aur, cupru, pe- [i \ntreb`ri
trol, c`rbuni, sare gem`; n Meseta Iberic` (fier, c`r- Lec]ia privind resursele naturale
buni, mercur). con]ine multe denumiri de ]`ri,
locuri [i tipuri de resurse. Ca urma-
Orogenul Alpino-Carpatic: n Austria [i Romnia (aur,
re, trebuie nv`]at` numai n sensul
argint, mangan, c`rbuni, bauxit`), n Subcarpa]i (petrol, sare), n unei orient`ri, deoarece datele
Dinarici (bauxit`), n Italia [i Grecia (marmur`). respective se vor g`si [i la capitolul
}`ri.
De ce crede]i c` instala]iile energe-
tice eoliene s-au r`spndit ndeo-
sebi n vestul Europei, iar heliocen-
tralele cu prec`dere n zona medi-
teranean`?
De ce Norvegia este pe primul loc
n Europa n ce prive[te hidroener-
gia?
Care dintre regiunile geografice
ale Europei are cele mai bune con-
di]ii de sol, climatice [i de relief
pentru produc]ii agricole impor-
tante?
n ce areale morfostructurale se g`-
sesc cele mai multe [i mai variate
resurse de subsol (platforme pre-
cambriene, caledonice, f[ia herci-
nic` sau orogenul alpin)?
n ce tipuri de regiuni morfogeolo-
gice se g`se[te marmur`? Urm`ri]i
[i paragraful Materiale de cons-
Rezervele, produc]ia [i consumul de gaze naturale \n principalele state
truc]ii.
europene, 2004 (Statistical Review of World Energy 2005)

29
CAPITOLUL I

3. Elemente de geografie uman`


a Europei [i a Rom~niei
Teritoriul depinde n totalitate de exis- Statul reprezint` o entitate sistemic`, a c`rei existen]` este
ten]a popula]iei [i este reprezentat de determinat` de anumite condi]ii constitutive, precum popula]ia,
acel spa]iu geografic n care aceasta teritoriul [i sistemul politic na]ional. Popula]ia este format` din
[i exercit` suveranitatea. Statul cu-
prinde teritoriul terestru (delimitat prin locuitorii unui anumit teritoriu bine delimitat, cu caracteristici
grani]a de stat [i include ntregul spa]iu proprii, constituind o colectivitate permanent organizat`, capa-
geografic de la sol, ruri, lacuri, vege- bil` s` existe [i s` persiste prin for]e [i resurse proprii.
ta]ie, faun`, incluz~nd, de asemenea,
subsolul cu toate resursele [i spa]iul ae-
rian) [i, eventual, platoul continental 3.1. Harta politic` a Europei. n Europa, statele au luat
aferent. Sistemul politic este un element na[tere \n urma unui proces ndelungat ce [i are originile \n pri-
fundamental al statului, care permite
cet`]enilor s` elaboreze, s` modifice [i mele organiz`ri umane.
s` aplice, cu ajutorul institu]iilor guver- Perioada antic` [i medieval`. Primele state, incipient
namentale, politicile publice na]ionale. organizate, au ap`rut nc` din mileniile VI-V .Hr., dezvoltate pe
o baz` pastoral` (agricol`) [i pe activit`]i comerciale. Europa era
pu]in populat` [i se afla sub domina]ia Imperiului Persan, care
ajungea pn` la Dun`re [i la Marea Egee. |n Europa Sudic`
apare primul regat antic, micenian, urmat de cet`]ile grece[ti
Atena, Sparta, Milet [i, ulterior, de expansiunea elenistic` n ca-
drul bazinului mediteranean. Pe o matrice asem`n`toare se na[te
[i Imperiul Roman, cu o expansiune maxim` pe vremea lui
Traian (98-117 d.Hr.). Dup` anul 395, Imperiul Roman s-a
divizat n dou`: Imperiul Roman de Apus, cu capitala la Roma,
[i Imperiul Roman de R`s`rit, cu capitala la Constantinopol.
ncepnd cu secolele III-VI, survin migra]iile popoarelor din ste-
pele Asiei Centrale, precum ostrogo]ii, hunii, vandalii, saxonii,
go]ii [.a., iar n secolele VI-X se succed alte migra]ii importante,
cum ar fi anglo-saxonii, avarii, slavii, bulgarii, normanzii, arabii,
ungurii, cumanii, t`tarii [.a. Se remarc` acum Imperiul Bizantin
(secolele VI-VIII) [i apari]ia altor state mici. Dup` secolul al
VIII-lea este de men]ionat expansiunea arab` din sudul Europei.
n secolul al XIII-lea apare o nou` organiza]ie statal` cotropitoa-
re, cea a turcilor, care se men]ine pn` n veacul al XIX-lea. Se-
colele XIV-XVII sunt reprezentate de apari]ia [i dezvoltarea in-
dustriei, cu influen]e majore asupra culturii, societ`]ii [i religiei.
Perioada modern` (1648-1917). Perioada are ca punct
Imperiul Roman de referin]` Pacea de la Westfalia (1648), care eviden]iaz` ma-
a) \n timpul lui Traian; rile puteri pe harta politic` a Europei, precum Imperiul Otoman,
b) \n 395 d.Hr. Imperiul Rus, Imperiul Romano-German, Regatul Fran]ei,

30
EUROPA {I ROMNIA ELEMENTE GEOGRAFICE DE BAZ

Regatul Spaniei, Regatul Angliei, Regatul Danemarcei, Regatul


Norvegiei, Imperiul Habsburgic, Ucraina, Lituania, la care se
adaug` statele mijlocii [i mici dominate de acestea. Valahia [i
Moldova erau sub suzeranitate otoman`, iar Transilvania era sub
influen]a Imperiului Habsburgic. n secolul al XIX-lea se remar-
c` expansiunea Fran]ei sub Napoleon [i revolu]iile burgheze
(1848), care au modificat statutul [i grani]ele unor na]iuni
(unific`rile Italiei [i a Germaniei, dar [i independen]a Greciei, a
Serbiei, Bulgariei [i Romniei). La sfr[itul secolului al XIX-lea, Napoleon Bonaparte personalitate
marile puteri europene ncep s`-[i extind` aria colonial` spre marcant` \n secolul al XIX-lea
teritorii nc` neocupate din alte continente.
Perioada interbelic` (1917-1940). Dup` Primul R`z- Intervalul 1914-1917 reprezint` pe-
rioada cu modific`ri substan]iale pe
boi Mondial, harta politic` prezint` noi modific`ri, ca urmare a harta politic` a Europei, datorit` Pri-
dezbin`rilor unor imperii (Rus, Austro-Ungar [i Otoman), iar la mului R`zboi Mondial. S-au format
polul opus se remarc` independen]a multor state (Estonia, Litu- dou` blocuri militare [i economice,
Puterile Centrale/Tripla Alian]` (Ger-
ania, Letonia, Finlanda, Austria, Cehoslovacia, Iugoslavia stat mania, Austro-Ungaria [i Italia) [i
federal [i Romnia). n aceast` perioad` apare [i comunismul Antanta/Tripla n]elegere (Fran]a,
n Rusia (dup` revolu]ia bol[evic` din 1917). Ca o contrapartid`, Marea Britanie [i Rusia).
n Germania [i Italia se impune fascismul, genernd noi conflic-
te ce au condus spre al Doilea R`zboi Mondial. Dup` 1939, fosta
U.R.S.S. anexeaz` Basarabia, Bucovina de Nord [i ]inutul Her]a,
iar n 1940 Ungaria ocup` partea de nord-vest a Transilvaniei.
Perioada 1944-1989. Dup` al Doilea R`zboi Mondial,
harta politic` a Europei cap`t` noi valen]e statale, prin destr`ma-
rea vechilor imperii coloniale. Important este faptul c` Europa
prezint` dou` zone distincte, separate de a[a-zisa cortin` de
fier: Europa Vestic` (sub influen]a S.U.A.) [i Europa Estic`
(sub influen]a U.R.S.S.). Pn` [i Germania este mp`r]it` n
R.F.G. [i R.D.G. (desp`r]ite de Zidul Berlinului, ridicat n 1961).
Romnia, ca toate statele est-europene, s-a aflat \n regiunea de
influen]` sovietic`.
Perioada de dup` 1989. Europa sufer` modific`ri C`derea Zidului Berlinului (1989)
ample, mai ales ca urmare a evenimentelor din Europa Central`
[i de Est. Statele aflate sub influen]a fostei U.R.S.S. [i-au mo- Statul modern a ap`rut n Europa la
sfr[itul secolului al XIII-lea [i
dificat regimul politic, prin nl`turarea comunismului. Germa-
nceputul secolului al XIV-lea, dup`
nia, n 1990, a fost singura ]ar` care s-a reunificat n mod pa[nic. care au urmat alte etape importante,
Din 1991 a nceput ns` divizarea Iugoslaviei n: Slovenia, Cro- ce au l`sat amprente decisive, pn`
la configura]ia actual`. Dintre eta-
a]ia, Fosta Republic` Iugoslav` a Macedoniei, Bosnia [i
pele semnificative se remarc`: statul-
Her]egovina, iar din 2006, \n Serbia [i Muntenegru. ntre 1990 [i na]iune, statele rezultate din dezbi-
1992, din fosta Uniune Sovietic` [i declar` independen]a multe narea marilor imperii (apar dup`
Primul R`zboi Mondial) [i entit`]ile-
republici componente ale vechiului sistem. n 1993 se divide [i
stat (ce apar dup` al Doilea R`zboi
Cehoslovacia, n Cehia [i Slovacia. Mondial, n urma decoloniz`rii).

31
CAPITOLUL I

Conflictele sunt influen]ate de cauze


economice, religioase sau etnice. Se
remarc` astfel conflictele din regiunea
Kosovo (din spa]iul ex-iugoslav), dar
[i altele: g`g`uzii [i Transnistria (din
Republica Moldova), }ara Bascilor [i
Catalonia (din Spania).

Conflicte [i tensiuni comunitare (dup` Atlas/Le Monde diplomatique, 2006)

Romnia ca stat al Europei


Tendin]a spre o unitate administrativ-politic` [i etnic` n
spa]iul carpato-danubiano-pontic s-a manifestat \nc` din cele
mai vechi timpuri. Astfel, s-au descoperit vestigii din epoca
pietrei, divizat` n paleolitic, mezolitic, neolitic (culturile Cri[,
Boian, Cucuteni, Gumelni]a, Petre[ti [.a.), epoca metalelor, \n
care se remarc` epoca bronzului (utilizarea carului pe ro]i cu
spi]e [i a plugului primitiv), cu numeroase depozite n Transilva-
nia, [i epoca fierului, cnd tracii din nord cunosc o prim` [i
important` dezvoltare economic`. Este cunoscut` prima cultur`
material` de pe teritoriul geto-dac, denumit` Basarabi. n seco-
Sarmizegetusa Regia capitala Daciei
lui Decebal lele VII-VI .Hr. apar la ]`rmurile Pontului Euxin (st`pnite de
traco-ge]i) coloniile grece[ti (Istria, Tomis-Constan]a, Tyras-
Cetatea Alb`, Callatis-Mangalia, Odessos-Varna).
St`pnirea Imperiului Roman a durat
165 de ani, timp n care Dacia Se remarc` primul stat dac, centralizat [i independent,
prezint` o anumit` organizare creat de Burebista, care a fost numit cel dinti [i cel mai mare
teritorial-administrativ` (provincii) [i dintre regii din Tracia, ce st`pnea tot teritoriul de dincoace de
militar` (care avea misiunea de a
men]ine teritoriul supus, dar [i pentru fluviu [i de dincolo.
folosirea for]ei de munc` n constru- Spre sfr[itul secolului I d.Hr. se individualizeaz` statul lui
irea de drumuri, castre [i b`i), cu Decebal, cu capitala la Sarmizegetusa Regia, care se ntindea
mari fluctua]ii asupra limitelor.
aproximativ ntre Dun`re, Marea Neagr`, Nistru [i mla[tinile

32
EUROPA {I ROMNIA ELEMENTE GEOGRAFICE DE BAZ

Localizarea forma]iunilor politice de tip ]`ri


}`rile rom~ne \n 1497 pe teritoriul Rom~niei (sec. IX-XIII)

Tisei. Dup` luptele din anii 87-89 d.Hr. cu Domi]ian, dar mai Dup` p`r`sirea Daciei de c`tre ad-
ales dup` r`zboaiele din anii 101-102 [i 105-106, cu Traian, o ministra]ia roman` (n 271), \n
mare parte din teritoriu intr` sub st`pnire roman`, rezultnd timpul \mp`ratului Aurelian, dacii
romaniza]i r`mn organiza]i n ob[ti
provincia Dacia roman`, care se ntindea peste Banat, Oltenia [i sau triburi, influen]ate de p`trunde-
Transilvania (inclusiv Mun]ii Apuseni). Dar o mare parte din rea dacilor liberi \n acest spa]iu; este
Moldova, Muntenia [i nord-vestul Transilvaniei este n perioada c~nd are loc nchegarea
poporului romn.
continuare populat` de dacii liberi. Se pun bazele ora[elor
romane Apulum, Napoca, Potaissa, Drobeta [.a. Prin secolele
VI-VII d.Hr. p`trund aici slavii, apoi alte popoare migratoare
(go]i, huni, gepizi [.a.), care nu au ocupat ntreg teritoriul sau nu
au r`mas mult timp n spa]iul carpato-danubiano-pontic.
Odat` cu secolele IX-X se manifest` o p`trundere a un-
gurilor n Transilvania. n aceast` perioad` apar voievodatele
(lui Gelu, Menumorut [i Glad), iar mai trziu [i alte forma]iuni
politice precum ]`rile (Maramure[ului, Oa[ului, F`g`ra[ului,
Brsei, Lovi[tei, Severinului). Piciorul podului de la Drobeta

Rom~nia la 1913 Rom~nia la 1919

33
CAPITOLUL I

n secolele XIV-XVII, prin unirea voievodatelor [i cne-


zatelor sub Basarab, ia na[tere Valahia, dup` care urmeaz` mari
fr`mnt`ri, generate n special de otomani. {i celelalte teritorii
romne[ti au suferit atacuri externe din partea Imperiului
Austro-Ungar sau Otoman. Dup` unirea ]`rilor romne din
1600, influen]a otoman` sl`be[te, dar se accentueaz` domina]ia
Imperiului Habsburgic, n special asupra Transilvaniei. n
aceea[i perioad`, Moldova este ciopr]it` prin transformarea
Hotinului n raia turceasc` (1715) iar Banatul [i Oltenia intr`
sub st`pnire habsburgic` (1739). Bucovina este ocupat` de
austrieci, iar teritoriul cuprins ntre Prut [i Nistru (Basarabia)
este anexat Imperiului }arist (1812).
Romnia modern` ncepe odat` cu revolu]ia condus` de
Tudor Vladimirescu (1821), urmat` de o alta la 1848, care a re-
Statuia lui Mihai Viteazul
de la Alba Iulia prezentat, de fapt, trecerea de la feudalism la capitalism. Prin
Conven]ia de la Paris, din august 1858, se alege un singur dom-
nitor, Al. I. Cuza, care proclam` Unirea Principatelor Romne,
n ianuarie 1859. Primul r`zboi balcanic s-a purtat ntre o alian]`
balcanic` (Bulgaria, Serbia, Muntenegru, Grecia) [i Turcia, la
care Romnia nu a participat, iar al doilea se finalizeaz` prin pa-
cea de la Bucure[ti, cnd prelu`m Cadrilaterul de la bulgari,
pierdut ulterior n anii 1940.
Dup` terminarea Primului R`zboi Mondial [i pr`bu[irea
Austro-Ungariei (1918), popula]iile Bucovinei, Transilvaniei,
Banatului [i Cri[anei hot`r`sc unirea cu Romnia, realizndu-se
astfel un vis al romnilor nf`ptuirea Romniei Mari.
n anul 1940, Romnia prime[te un ultimatum, n urma
Mausoleul de la M`r`[e[ti

La nivelul anului 2007, Europa este


format` din 38 de state (plus Rusia [i
Turcia), dintre care 27 sunt membre
ale Uniunii Europene. n Europa Ves-
tic` exist` o coeziune politic`, econo-
mic` [i social`, care se extinde spre
est, odat` cu integrarea n Uniune a
statelor din aceast` parte continental`.
Astfel, este pentru prima dat` n istoria
Europei cnd, pe aproape ntreaga
suprafa]` a continentului, este prezent
procesul integr`rii, care constituie un
stimulent asupra cet`]enilor s`i \n a
g~ndi [i a se comporta ca europeni [i
mai pu]in ca membri ai unor elemente
culturale, spirituale, etnice sau na-
]ional-statale. Rom~nia \n 2007

34
EUROPA {I ROMNIA ELEMENTE GEOGRAFICE DE BAZ

Pactului Ribbentrop-Molotov (1939), de a ceda Basarabia [i


|ntreb`ri
Bucovina de Nord (Uniunii Sovietice), apoi o parte din
1. Numi]i cu ajutorul atlaselor [colare
Transilvania (Ungariei) [i Cadrilaterul (Bulgariei). Acordul de (geografice [i istorice), teritoriile de
la Yalta (1945), prevedea alegeri libere n ]`rile ocupate de azi care au fost ocupate de Imperiul
germani. Treptat, n Romnia s-a impus o influen]` sovietic`, Roman n perioada sa de maxim`
expansiune.
timp de peste 45 de ani. 2. Men]iona]i care este rezultatul celui
Dup` 1989, s-a urm`rit buna vecin`tate, prietenie [i pace de-al Doilea R`zboi Mondial cu
n lume, dar [i integrarea ]`rii n sistemele continentale euro- impact asupra h`r]ii politice a
Europei.
pene, precum Alian]a Nord-Atlantic` (2004) [i Uniunea 3. Descrie]i dou` etape istorice cu mo-
European` (2007). dific`ri mari ale grani]elor Romnei
[i prezenta]i succint cauzele.
4. Care sunt statele/imperiile cu care
3.2 Popula]ia [i caracteristicile ei geodemografice ]`rile romne au avut conflicte teri-
Evolu]ia numeric`. Popula]ia Europei se caracterizeaz`, toriale [i descrie]i amprenta l`sat`
n prezent, printr-o mare varietate, consecin]` a diversit`]ii con- de acestea asupra neamului rom-
nesc.
di]iilor de mediu [i a ndelungatei sale evolu]ii.
Num`rul total de locuitori ai continentului se ridica la n-
ceputul anului 2007, la peste 732,9 milioane de locuitori, repre-
zentnd 12% din popula]ia Terrei (locul patru \ntre continente,
dup` Asia, Africa [i America). Peste 67% dintre locuitorii
Europei (489,9 mil.) sunt cet`]eni ai Uniunii Europene.
Evolu]ia popula]iei a fost foarte lent`, istoricii estimnd un
num`r total de circa 5 milioane de locuitori, care a crescut la
aproximativ 250 de milioane la nceputurile erei cre[tine. Ritmul
s-a intensificat abia din a doua jum`tate a secolului al XVIII-lea,
cnd erau peste 160 de milioane de locuitori (20% din popula]ia
globului). O evolu]ie foarte rapid` s-a nregistrat ns` n secolul
al XX-lea, conduc~nd la dublarea popula]iei.
Cele trei procese importante care au determinat aceast` di-
namic` au fost revolu]ia agricol` (cre[terea randamentului utili-
z`rii terenurilor, ameliorarea raselor de animale), revolu]ia in-
dustrial` (progrese tehnologice, inova]ii) [i revolu]ia sanitar`
(cre[terea performan]elor medicale, introducerea vaccinurilor
etc.). ntre factorii de frnare a cre[terii se num`r` r`zboaiele,
sc`derea fertilit`]ii, modificarea mentalit`]ii [i a noilor priorit`]i
ap`rute n cadrul familiei etc.
Evolu]ia numeric` a popula]iei este o consecin]` a mi[c`rii
naturale [i a celei migratorii (respectiv a soldului natural [i mi-
gratoriu). Mi[carea natural` implic` fenomenele demografice
legate de natalitate, mortalitate, sold natural (diferen]a dintre na-
talitate [i mortalitate), constituind factorul cel mai dinamic, care
intervine n mod direct n modificarea num`rului locuitorilor. Mi[carea migratorie intern` definitiv`
\n Rom~nia
n Europa, natalitatea, care ilustreaz` frecven]a na[terilor

35
CAPITOLUL I

n cadrul unei popula]ii, este cea mai sc`zut` pe glob, doar de


Evolu]ia popula]iei
(mii locuitori) 10. Spa]ial, aceasta variaz` destul de mult, n raport cu carac-
teristicile socio-economice ale fiec`rui stat, cu mentalit`]ile [i
An Popula]ie Europa
global` specificul cultural, dar [i cu politicile ]`rilor respective cu privire
8000 BC 5000 la acest fenomen. De[i la nivel mondial ]`rile puternic dezvoltate
1000 BC 50.000 prezint` valori mai reduse comparativ cu statele n curs de
500 BC 100.000 dezvoltare, Europa face excep]ie de la aceast` regul`, ]`rile nor-
1 AD 300.000
1000 310.000 dice, dar [i unele dintre cele vestice, nregistrnd valori ceva mai
1750 791.000 163.000 ridicate. Totu[i, cea mai mare valoare este \nt~lnit` \n Albania
1800 978.000 203.000 22. La polul opus se afl` Germania cu 8,2.
1850 1.262.000 276.000
1900 1.650.000 408.000 Mortalitatea, care reflect` frecven]a deceselor n cadrul
1950 2.518.629 547.403 unei popula]ii, este n Europa mai ridicat` dect rata natalit`]ii
1955 2.755.823 575.184 (11). Ea variaz` spa]ial n raport cu nivelul de dezvoltare eco-
1960 3.021.475 604.401
1965 3.334.874 634.026 nomic` a fiec`rui stat, ce determin` condi]iile de trai, dar mai
1970 3.692.492 655.855 ales nivelul de dezvoltare a sistemului sanitar. Astfel, cele mai
1975 4.068.109 675.542 mari valori se nregistreaz` n ]`rile estice, unde criza economic`
1980 4.434.682 692.431
1985 4.830.979 706.009 persist` de multe decenii. Statele din vestul continentului, a c`ror
1990 5.263.593 721.582 situa]ie economic` este sensibil superioar`, au o rat` a mortali-
1995 5.674.380 727.405 t`]ii mult mai sc`zut`.
2000 6.070.581 727.986
2005 6.453.628 724.722 Mortalitatea infantil` (num`rul copiilor deceda]i la o
Sursa: Northern America
v~rst` de sub un an, raportat la mia de locuitori) este nc` un in-
indicates the United States dicator al gradului de dezvoltare economic` [i a st`rii sistemului
and Canada. sanitar. Multe dintre ]`rile est-europene se confrunt` cu mari
probleme, astfel c` rata mortalit`]ii infantile este \nc` ridicat`.
n aceste condi]ii, Europa se afl` n situa]ia critic` a unui
sold natural negativ (-1), ceea ce afecteaz` profund evolu]ia
sa demografic` [i implicit pe cea socio-economic`. Aceasta este
una dintre caracteristicile fenomenului de trazi]ie demografic`,
ce a afectat ]`rile continentului n diferite etape. Reducerea
ritmului de cre[tere a popula]iei, datorit` sc`derii natalit`]ii, s-a
manifestat mai nti n Europa de Vest, Central` [i Nordic`,
ncepnd cu a doua jum`tate a secolului al XIX-lea, ca n secolul
al XX-lea s` afecteze [i restul ]`rilor. n prezent, situa]ia este
foarte grav` n statele estice, aflate ntr-un proces de tranzi]ie [i
la un nivel economic destul de sc`zut. Multe dintre ]`rile
occidentale au dep`[it aceast` criz` prin m`surile pro-nataliste,
pe care le-au luat n anii 1980, astfel c`, n prezent, au un sold
natural pozitiv, dar cu valori destul de reduse comparativ cu alte
]`ri ale globului.
Un alt indicator important pentru n]elegerea condi]iilor
socio-economice specifice fiec`rei ]`ri este durata medie a vie]ii
(speran]a de via]` la na[tere). Valoarea medie, la nivelul conti-
Rata general` a natalit`]ii din Europa

36
EUROPA {I ROMNIA ELEMENTE GEOGRAFICE DE BAZ

nentului, este de 75 ani. Cele mai mari valori se nregistreaz` n


Europa de Vest [i de Nord, iar cele mai mici n Europa de Est.
Valorile extreme sunt: 80,6 ani, n Islanda, [i 65,4 ani, n
Federa]ia Rus`.
Evolu]ia numeric` a popula]iei este determinat` [i de mi[-
carea migratorie. Popula]ia este ntr-o permanent` mi[care, ca
urmare a puternicei dezvolt`ri a sistemului de transport.
Dac` n plan intern cele mai intense migra]ii s-au produs
din spa]iul rural spre cel urban, cele mai nsemnate mi[c`ri, cu
efect puternic att asupra statelor care primesc, ct [i asupra
celor care pierd popula]ie, sunt cele interna]ionale. Principala Indicele dezvolt`rii umane (IDH)
cauz` a migra]iei este, n prezent, de natur` economic`. \n 2003; IDH este calculat pornind
de la trei variabile: speran]a de via]`,
Acest comportament al popula]iei europene face ca ritmul nivelul educa]iei [i venitul (dup` Atlas/
de cre[tere la nivel na]ional s` varieze, n general, ntre -1% [i Le Monde diplomatique, 2006)
1%. Cea mai mic` valoare se nregistreaz` n Letonia (-1,2%),
iar cea mai mare n Bosnia-Her]egovina (3,2%).
n raport cu nivelul de dezvoltare economic` a regiunilor,
dar [i cu condi]iile fizico-geografice, exist` regiuni n care
densitatea este foarte ridicat` (aproape 200 loc./km2), dar [i altele
cu o densitate foarte redus` (mai pu]in de 10 loc./km2). Cea mai
populat` arie este cea din sudul Marii Britanii, care se continu`
cu partea central-vestic` a continentului (Belgia, Olanda, Ger-
mania, Austria). Mari densit`]i se nregistreaz` [i n nordul Ita-
liei. Cel mai pu]in populate sunt regiunile din extremit`]ile conti-
nentului: n nord (Peninsula Scandinav` [i ]`rile baltice), n sud-
vest (Peninsula Iberic`) [i n sud-est (Grecia). Densitatea medie Distribu]ia popula]iei pe trepte
pe continenul european este de 76 loc./km2. altitudinale din Europa (2005)
Structuri demografice. Evolu]ia demo-economic` a
Europei s-a manifestat prin schimb`ri importante [i n struc-
turile popula]iei. Astfel, n ultimul secol s-a produs o puternic`
mb`trnire a popula]iei din majoritatea ]`rilor continentului, cu
prec`dere n statele din jum`tatea vestic`. Acestea nregistreaz`
cele mai mari valori procentuale ale popula]iei de peste 65 de
ani, n detrimentul celei tinere (sub 15 ani). Italia este ]ara cu cea
mai mb`trnit` popula]ie, nu doar din Europa, ci [i de pe glob
(19,7%). Valori ridicate se nregistreaz` [i n Germania [i
Grecia (18%), Belgia [i Suedia (17%), Portugalia, Austria,
Fran]a [i Spania (16%). }`rile cu cele mai mari procente ale
popula]iei tinere sunt Albania (27%), Islanda, Irlanda, Cipru [i
Macedonia (peste 20%).
Din punct de vedere al structurii popula]iei active, n Eu-
ropa se contureaz` dou` regiuni cu caracteristici distincte: n
Evolu]ia popula]iei \n Europa

37
CAPITOLUL I

Vest, n ]`rile cu o putere economic` superioar`, aflate n etapa


postindustrial`, popula]ia este ocupat` cu prec`dere n sectorul
ter]iar, adic` \n servicii (peste 70%). La polul opus se plaseaz`
]`rile din jum`tatea estic`, unde popula]ia este preponderent
ocupat` n industrie, iar n unele cazuri procente nsemnate sunt
ocupate n agricultur`. Cu toate acestea, valorile medii plaseaz`
Europa ntre continentele cu un nivel de dezvoltare economic`
ridicat`, cu o important` for]` de munc` ocupat` n servicii
(60%), n industrie (27%) [i un procent mult mai mic n agri-
cultur` (17%).
Caracteristicile acestei structuri a popula]iei ofer` indicii
cu privire la structura pe medii. Dup` cum era de a[teptat, mare
parte din popula]ia continentului european locuie[te n spa]iul
Ponderea popula]iei ocupate \n diverse
domenii de activitate din Rom~nia urban (73%).
[i Luxemburg Caracteristici ale popula]iei Rom~niei. Prin caracteris-
ticile sale, popula]ia Romniei se dovede[te a fi parte integrant`
a Europei. |n Dacia preistoric`, cele mai dens populate erau ariile
situate n lungul Dun`rii, n partea central` [i vestic` a Cmpiei
Romne, n luncile rurilor mai mari, n depresiunile intra-
montane [i de contact, dar [i pe litoralul M`rii Negre. n secolele
II-I .Hr., Strabon estima popula]ia geto-dac` la aproape un
milion de locuitori. Evolu]ia a fost foarte lent` n primul mileniu
al erei noastre, astfel c`, la sfr[itul secolul al XIII-lea, nu existau
mai mult de dou` milioane de locuitori pe teritoriul actual a
Romniei. Popula]ia a nceput s` creasc` vertiginos n secolul al
XIX-lea (10 milioane de locuitori). |n secolul trecut popula]ia
Piramida v~rstei popula]iei Rom~niei Romniei s-a dublat, ajungnd s` dep`[easc` 23 de milioane, n
1989. Dup` acest an s-a nregistrat ns` o continu` sc`dere pn`
n prezent, astfel c` popula]ia total` mai num`ra (\n 2002) doar
21.698.181 de persoane(10).
Aceast` descre[tere este determinat` de caracteristicile
mi[c`rii naturale a popula]iei, care ncadreaz` Romnia ntre sta-
tele europene ce se confrunt` cu dificult`]i demografice, deter-
minate de criza economic` de dup` schimb`rile politice ce au
avut loc n 1989. Astfel, cu o rat` a natalit`]ii de 10 [i a mor-
talit`]ii de 11,9, soldul natural este negativ (-1,9). Dac` la
aceasta se mai adaug` [i soldul frecvent negativ al migra]iei
interna]ionale (-10.095 de indivizi doar n 2004), se explic` ten-
din]a permanent` de reducere a popula]iei n Romnia.
Caracteristicile demografice men]ionate influen]eaz`
Evolu]ia popula]iei \n Rom~nia puternic structura pe grupe de vrst` a popula]iei Romniei. Din

(10) Institutul Na]ional de Statisctic`, Recens`m~ntul popula]iei [i al locuin]elor. Rezultate preliminare, iulie 2002.

38
EUROPA {I ROMNIA ELEMENTE GEOGRAFICE DE BAZ

Scenarii cu privire la evolu]ia popula]iei din Uniunea European` (%)


2005-2050 2005-2010 2010-2030 2030-2050
Popula]ie total` 2,1 1,2 1,1 4,3
Copii (0-14 ani) 19,4 3,2% 8,9% 8,6%
Tineri (15-24 de ani) 25,0% 4,3% 12,3% 10,6%
Adul]i tineri (25-39 de ani) 25,8% 4,1% 16,0% 8,0%
Adul]i (40-54 de ani) 19,5% 4,2% 10,0% 14,1%
Adul]i vrstnici (55-64 de ani) 8,7% 9,6% 15,5% 14,1%
Popula]ie vrstnic` (65-79 de ani) 44,1% 3,4% 37,4% 1,5%
Popula]ie de peste 80 de ani 180,5% 17,1% 57,1% 52,4%
Sursa: Eurostat base scenario, EU25

acest punct de vedere, ]ara noastr` se ncadreaz` n categoria sta-


telor cu o popula]ie mb`trnit`, n care tinerii (sub 15 ani) repre-
zint` doar 16%, iar vrstnicii (peste 60 de ani), 19,3% din total.
Aceast` tendin]` de mb`trnire este sus]inut` [i de cre[terea
continu` a duratei medii a vie]ii, astfel c`, n prezent, ea are va-
loarea de 71,32 de ani. Valorile extreme se nregistreaz` n Mu-
nicipiul Bucure[ti (73,89 ani) [i n jude]ul Satu Mare (67,63 ani).
Popula]ia este r`spndit` inegal pe teritoriul ]`rii. Munici-
piul Bucure[ti concentreaz` aproape dou` milioane de locuitori,
atingnd o valoare a densit`]ii popula]iei de peste 8000 loc./km2.
Cele mai bine populate jude]e ale ]`rii sunt acelea care nregis- Densitatea general` a popula]iei
treaz` un nivel ridicat de urbanizare [i de dezvoltare a activit`- (media pe jude]e, 2003)
]ilor industriale [i, n acela[i timp, se caracterizeaz` prin condi]ii
fizico-geografice favorabile.
n condi]iile n care economia romneasc` a suferit un pu-
ternic [oc (1989), n urma c`ruia a str`b`tut un lung proces de
tranzi]ie pentru a se adapta noilor condi]ii, preg`tindu-se pentru
integrarea n UE, structura popula]iei ocupate s-a modificat
profund. Falimentul sectorului industrial comunist a dus la dis-
pari]ia multor ntreprinderi [i, implicit, la cre[terea accentuat` a
ratei [omajului. Popula]ia disponibilizat` s-a orientat c`tre alte
activit`]i, o mare parte reg`sindu-se mult timp [i n agricultur`.
Astfel, procentul popula]iei ocupate n sectorul primar a crescut
la valori deosebit de mari comparativ cu cele din ]`rile dez-
voltate, ajungnd, n 1999, la 41%. n urm`torii ani, ns`, tendin-
]a de redresare a economiei s-a f`cut sim]it` [i n structura popu-
la]iei ocupate, astfel c`, n prezent, cea mai mare rat` de ocupare
se nregistreaz` n servicii (38%), apoi n agricultur` (32%) [i n
industrie (25%). Aceast` structur` ncadreaz` Romnia nc` \n
categoria statelor n dezvoltare.
3.3 Sistemul de ora[e europene. Germania este ]ara cea Ponderea popula]iei \n mediile
mai urbanizat` din Europa. Se disting patru niveluri urbane: urban-rural \n Rom~nia

39
CAPITOLUL I

Sistemul de planificare spa]ial` n ve- Conurba]ii urbane (Ballungsgebiet) ora[e cu peste


derea regener`rii ora[elor [i a patri- 500.000 de locuitori pe o suprafa]` mai mic` de 50 km2, cu o
moniului cultural urban este esen]ial
densitate mai mare de 1000 loc/ km2 (conurba]ia Ruhr, ce cu-
pentru aplicarea unei politici de eco-
dezvoltare urban`. Aceasta, pentru prinde Dortmund, Essen, Duisburg, Dsseldorf [i Kln 11,3
c` la nivel european exist` o mare mil. loc.);
diversitate de condi]ii de mediu n ca-
Aglomer`ri urbane (Verdichtungsraum) grupeaz`
re sunt situate ora[ele [i o viziune re-
lativ ngust` n ceea ce prive[te meto- ora[e cu peste 150.000 de locuitori, pe areale ce trec de 100 km2;
dele ecologice de ocupare a terenu- de exemplu, aglomer`rile Sarre, Rin-Ruhr, Augsburg etc.;
rilor urbane.
Nuclee urbane (Kernstadt) reprezint` areale pig-
mentate cu or`[ele n devenire;
Parisul nu ocup` ast`zi un teritoriu
Regiuni urbane (Stadtregion) areale ntinse cu
prea ntins (10.500 ha) [i, de aceea, strnse rela]ii ntre comunit`]ile urbane.
nici circumferin]a sa, incluznd p`du-
rile Bois de Boulogne [i Vincennes, nu
trece de 55 km.
PARIS, cea mai mare metropol` din Uniunea Euro-
Situat` n inima Bazinului Parizian, pean`, al c`rui nume [i are originea \n denumirea tribului
capitala Fran]ei are un climat temperat galic parisii, a fost fondat ntre anii 250 [i 200 .Hr. Cucerit`
de tranzi]ie ntre cel continental [i cel
oceanic: temperaturi blnde [i umidi-
de romani, a[ezarea a fost men]ionat` de ace[tia n anul 52
tate ridicat`. n Paris conflueaz` mai .Hr. [i numit` Lute]ia. Toate dinastiile ce au urmat, au
multe artere hidrografice: Sena (cu consolidat rolul de capital` [i au modernizat a[ezarea, apogeul
Oise, Ourcq, Collinance, Gergogne,
Therouanne) [i Beauvronne, legate
fiind \n timpul lui Napoleon al III-lea [i al lui Georges
prin patru canale fluviale. Caz unic n Haussmann. De atunci dateaz` largile bulevarde [i cl`dirile
Fran]a, Prim`ria Parisului este pro- monumentale: Luvrul, cu aspectul s`u de azi, Opera Garnier,
prietara unei re]ele fluviale de 130 km
de c`i navigabile ce traverseaz` cinci
Palatul Tuilleries, numeroasele gr`dini [i parcuri. Parisul
departamente (Paris, Seine-Saint- modern s-a extins teritorial n 1860, de la 3288 la 7088 ha, [i
Denis, Seine-et-Marne, Oise [i Aisne) administrativ de la 12 la 20 arondismente. S-au construit noi
[i dou` regiuni administrative (|le-de-
France [i Picardia), c`rora le asigur`
cl`diri monumentale [i palate ale aristocra]iei, urmate, n
ntre]inerea. 1889, de n`l]area Turnului Eiffel, n 1900 de inaugurarea

Catedrala Notre Dame Planul ora[ului Paris [i \mprejurimile acestuia

40
EUROPA {I ROMNIA ELEMENTE GEOGRAFICE DE BAZ

metroului, apoi de Grand Palais [i Petit Palais, podul Conform Agendei 21, acest plan de
Alexandru al III-lea [i Palatul Chaillot. ac]iune pentru secolul al XXI-lea, an-
gajarea Parisului pe o cale de dez-
n 2006, popula]ia ora[ului propriu-zis atingea 2,2 milioa-
voltare durabil` nseamn` a rezolva
ne locuitori, iar aglomera]ia urban` num`r` azi 11,1 milioane de patru mari probleme: reducerea emi-
locuitori. n termeni geografici, se remarc` dou` tendin]e princi- siilor de gaze cu efect de ser`; nt`ri-
rea coeziunii sociale [i a solidarit`]ii;
pale: prima de a nt`ri coeziunea social` [i teritorial` din inima
stimularea unei economii dinamice,
acestei aglomer`ri urbane [i apoi de a oferi o nou` calitate vie]ii, capabile s` ofere locuri de munc`
profitnd de proximitatea bog`]iei generate de activit`]ile stabile; antrenarea popula]iei pentru
a participa la luarea deciziilor.
complexe ale metropolei [i de diversitatea teritorial`.

MILANO, fondat de cel]i pe un promontoriu ce p`-


trundea ntr-o vast` arie ml`[tinoas`, este a[ezat \n vestul
Lombardiei. Cucerit` de romani n 222 .Hr., a[ezarea a fost
numit` de ace[tia Mediolanum (n mijlocul cmpiei), de-
numire din care deriv` numele actual. |ntre anii 382 [i 402,
Milano a fost capitala Imperiului Roman. Ora[ul are tradi]ii
seculare n comer] [i finan]e, ceea ce a atras numero[i
cuceritori: regii Fran]ei, n secolul al XV-lea, Carol Quintul al
Spaniei, n secolul urm`tor, Imperiul Austriac, n 1713, [i, ulte- Opera Scala
rior, cel napoleonian, cnd ora[ul a f`cut parte din Republica
Ora[ul propriu-zis num`r` peste 1,3
Cisalpin`. Milano este, n acela[i timp, capitala economic` a milioane de locuitori (n declin fa]` de
Italiei, concentr~nd practic toate activit`]ile (cu excep]ia celor 1981, cnd avea 1,8 mil.), dar
portuare), devenind re[edin]a sediilor tuturor marilor companii aglomera]ia urban` este cea mai mare
din Italia: 3,9 milioane de locuitori, iar
italiene [i multina]ionale ce ac]ioneaz` n Italia: capital` n zona sa metropolitan` are 2,3
financiar` (Banca Intessa), a designului (Alessi) [i a modei (Ar- milioane, astfel c` aria urban` Milano
mani). n egal` m`sur`, Milano ad`poste[te valori inegalabile n (7,5 mil. loc.) este cea de a treia din
UE, dup` Paris [i Londra. n prezent,
numeroase muzee (Pinacoteca Brera), monumente de art` [i ora[ul cunoa[te o vast` activitate de
arhitectur` (Domul, Bazilica Sf. Ambrozie, Biserica Sf. Maria reviriment arhitectural, prin ridicarea
delle Grazia, atribuit` lui Leonardo da Vinci), biblioteci [i teatre unui Citylife, un cartier de zgrie-nori,
rivaliznd cu La Dfense din Paris [i
(Opera Scala). City din Londra.

Planul ora[ului Milano Domul din Milano

41
CAPITOLUL I

Diversitatea [i unicitatea patrimoniului MNCHEN, capitala Bavariei, este unul dintre marile
cultural (Pia]a Marienplatz, numit` ora[e europene; a luat fiin]` n secolul al VIII-lea, n spa]iul
dup` o coloan` ce se g`se[te n centrul
colinar al Platoului Bavariei de la poalele Alpilor, fragmentat de
s`u, noua [i vechea Prim`rie, Alte
Pinakothek, Neue Pinakothek [i numeroase v`i paralele, afluente Dun`rii. Aici, pe terasele rului
Pinakothek der Moderne, al`turi de Isar, a ap`rut prima a[ezare ce a purtat numele de Mnichen,
Muzeul {tiin]ei), peisajul urban deo-
fondat` de regele Henrich al II-lea n 1158. n timp, ora[ul s-a
sebit, dar [i dinamismul vie]ii cotidiene
fac din Mnchen cel de al doilea ora[, extins pe ambele maluri ale Isarului. Multe secole la r~nd, aici au
dup` Berlin, n ceea ce prive[te nu- fost re[edin]e regale [i princiare care au contribuit prin palate
m`rul de vizitatori. n mijlocul me-
(Palatul Nymphenburg) [i biserici (Peterskirche, cea mai veche
tropolei se afl` [i cel mai mare parc
urban din Europa: Englicher Garten biseric`, [i catedrala Frauenkirche), la zestrea arhitectural` goti-
(Gr`dina englez`), cu o arhitectur` c`, clasic` [i baroc` (Rathaus-Glockenspiel) a ora[ului. nc` din
peisajer` ce transpune n spa]iul urban
1882, n ora[ a fost introdus iluminatul electric. Al treilea ora[ ca
mediul natural nconjur`tor.
num`r de locuitori din Germania, dup` Berlin [i Hamburg,
Mnchen (1,3 milioane de locuitori, la care se adaug` zona me-
tropolitan` cu 2,7 mil. loc.) este a doua poart` aerian` dup`
Frankfurt. Acest centru economic reune[te 99.000 de ntreprin-
deri din sectoare economice de o mare varietate, dar n care pre-
domin` cele industriale cu veche tradi]ie (Siemens A.G., MAN
[i BMW), ct [i ramuri noi, cu tehnologie avansat`, nepoluant`
(EADS, Schindler).

Pia]a central` din Mnchen (Marienplatz) Structura urban` a ora[ului Mnchen

Centrul ora[ului este o istorie a arhi-


GAND (GENT), ora[ situat n estul Flandrei, este cel de
tecturii europene: cele dou` cate-
drale din secolul al VII-lea, St. Bavon al patrulea municipiu din Belgia, dup` Bruxelles, Anvers [i
[i St. Peter, cu cele trei turnuri (dintre Liege, n ceea ce prive[te num`rul de locuitori (230.000). Nu-
care se remarc` turnul Beffroi, nalt
mele de Gand [i are origina n cuvntul celt Ganda
de 91 m), apoi Castelul Con]ilor, cl`-
dirile laice care str`juiesc cheiurile (confluen]`), termen desemnnd pozi]ia sa geografic` [i
rului Lys etc. Gent a reprezentat strategic` la confluen]a fluviului Escaut cu rul Lys.
multe secole o atrac]ie deosebit`
Dezvoltarea ora[ului ncepe \n secolul al VII-lea, cu toate c` n
pentru intelectuali, fapt remarcat de
nsu[i Erasmus din Rotterdam care, n dou` rnduri a fost ocupat [i distrus de vikingi (851-852 [i 879-
1517, a elogiat naltul nivel intelec- 883). n jurul nucleului reprezentat de Castelul Con]ilor (\n
tual, cultural [i [tiin]ific.
flamand` Gravensteen) ora[ul se extinde continuu, astfel c`,

42
EUROPA {I ROMNIA ELEMENTE GEOGRAFICE DE BAZ

n timpul ocupa]iei spaniole, el a devenit cel mai populat ora[ De[i sunt numeroase urme de locuire
din }`rile de Jos, cu peste 65.000 de locuitori. Prelucrarea l~nii pe malurile Dmbovi]ei [i ale Colenti-
nei, din paleolitic [i neolitic pn` n
a \nsemnat o atrac]ie pentru mul]i locuitori din jur [i chiar din
anul 100 .Hr. (Dude[ti, Lacul Tei,
dep`rt`ri, propuls~nd Gandul pe pozi]ia a patra n ierarhia Bucure[tii Noi, Her`str`u, Radu Vod`,
ora[elor Europei din secolul al XVI-lea. Lacul Tei, Pantelimon, Dealul Mihai
Vod`, Pope[ti-Leordeni [i Pope[ti-No-
vaci), prima a[ezare fortificat` de pe
BUCURE{TI este cea de a [asea capital` din U.E. dup` teritoriul actual este atestat` documen-
num`rul de locuitori. Este situat n sud-estul ]`rii, cu o pozi]ie tar la 20 septembrie 1459, cu numele
de Cetatea Dmbovi]ei. La 14 octom-
privilegiat` n Europa de Sud-Est: n centrul Cmpiei Romne
brie 1465, ora[ul este proclamat de
(Cmpia Vl`siei, respectiv subunitatea Cmpia Bucure[tiului), c`tre Radu cel Frumos drept re[edin]`
la doar 50 km nord de cursul inferior al Dun`rii [i 220 km de domneasc`, iar n 1659, sub domnia
lui Gheorghe Ghica, Bucure[tiul devi-
Marea Neagr`. Vatra acestui ora[ este extins` de o parte [i de alta
ne capitala }`rii Romne[ti.
a rului Dmbovi]a. Cmpia Bucure[tiului este fragmentat` de
cteva v`i ce separ` cmpurile Otopeni-Cernica (ntre v`ile
Pas`rea [i Colentina), Colentina (ntre Colentina [i Dmbovi]a),
Cotroceni-Berceni (ntre Dmbovi]a [i Sabar). Cele mai mari
altitudini ajung la 95 m, la nord de Str`ule[ti, iar cele mai mici,
sub 50 m, n albia Dmbovi]ei din spa]iul urban (Cernica). Cli-
matul temperat continental de tranzi]ie spre excesiv are nuan]e
silvostepice [i stepice, cu amplitudini termice mari.
Bucure[tiul este cel mai mare centru economic al Rom-
niei, cu o popula]ie de 1,9 milioane de locuitori [i o pondere de
aproape 15% din PIB. La aceasta contribuie o industrie diversi-
ficat`: construc]ii de ma[ini, electrotehnic`, electronic`, mecani-
c` fin`, optic`, ramuri ale industriei chimice, materialelor de
construc]ii, de prelucrare a lemnului. Numeroasele institu]ii fi-
nanciar-bancare, sedii de firme, obiective cultural-artistice sus]i-
nute de o infrastructur` turistic` au contribuit la dezvoltarea ac-
celerat` a sectorului de servicii [i transporturi. Bucure[ti este un Re]eaua metroului din Bucure[ti
important nod feroviar [i rutier [i, n acela[i timp, este deservit
de dou` aeroporturi interna]ionale. Municipiul Bucure[ti este n-

Evolu]ia limitelor suprafe]ei construite


Pia]a Unirii \n Bucure[ti \ntre anii 1940-2004

43
CAPITOLUL I

tins pe o suprafa]` de 23.787 ha, cu o puternic` influen]` asupra


unui areal circular ce cuprinde 15 ora[e mici, 82 comune subur-
bane, respectiv 289 de sate, strns [i indisolubil legate de struc-
turile economice [i sociale ale Bucure[tiului. Zona metropolita-
n`, cu o suprafa]` de 480.000 ha (76% terenuri agricole, 12% p`-
duri, 4% ape, 5% vetre de localit`]i [i construc]ii n afara acesto-
ra) are nc` 520.000 de locuitori, astfel c` popula]ia total` ar fi de
Biserica Neagr` din Bra[ov aproximativ 2,5 milioane de locuitori.

Popula]ia actual` a ora[ului este n BRA{OV, amplasat la poalele Muntelui Tmpa [i a Dea-
declin, de la 355.593 de locuitori
(recens`mntul din 1992) la 283.901 lului Sprenghi, prezint` o larg` deschidere c`tre [esul drenat de
de locuitori (2002), situ~ndu-se ast`zi Olt. A fost ridicat pe locul unor vechi a[ez`ri sau fortifica]ii
la un nivel apropiat: 284.596 (2006), neolitice [i din epocile bronzului [i fierului (identificate pe
din cauza faptului c` mul]i locuitori
s-au restabilit n comunit`]ile din veci- Valea Cet`]ii [i Dealul Melcilor) ori dacice (din Pia]a Sfatului
n`tate, iar o parte din for]a de munc` sau Pietrele lui Solomon) [i feudale timpurii, pe Dealul
a migrat n ]`ri ale UE. Datorit` Sprenghi. A fost men]ionat documentar din 1234, ca un
pozi]iei sale geografice, problema
zonelor limitrofe ale ora[ului, zone n adev`rat punct de convergen]` a drumurilor transmontane, o
care acesta [i extinde aria func]ional` plac` turnant` ntre cele trei ]`ri feudale romne[ti. Pentru ap`-
[i [i dezvolt` rela]iile vitale, este repre- rarea ora[ului, fortifica]ia natural` a fost completat` cu [an]uri
zentat` de a[a-numita destindere
teritorial`. Sistemul de ora[e care s-a cu ap`, garduri, palisade, nt`rite n Evul Mediu cu ziduri
conturat n jurul Bra[ovului este mai crenelate, opt bastioane [i 32 de turnuri de ap`rare. Perioada
mult o necesitate a optimiz`rii rapor- modern` a coincis cu apari]ia [i dezvoltarea industriei, mna de
tului dintre comunit`]i [i metropol`,
dect dependent de factorii de mediu. lucru cu nalt` calificare, asociat` cu materii prime aduse pe
De aceea, definirea zonei metropo- tradi]ionalele drumuri comerciale, fiind un factor important.
litane a Bra[ovului nu mai reprezint` Primele firme cu profil industrial erau Scherg (1823), produc]ie
doar o dominant` uman` a habitatului
specific pentru MA (metropolitan de stofe, Teutsch (1833), de scule, Kgler (1919), de ciment, [i
area), ci este, n primul rnd, un an- Schiel (1919), de utilaje hidraulice, care continu` [i azi
samblu de conexiuni ntre comunit`]i, produc]ia, chiar dac` se numesc Carpatex, Hidromecanica,
o consecin]` a extinderii sistemelor
urbane [i rurale de pe un teritoriu I.U.S. [i Temelia. Remarcabil` pentru dezvoltarea economic` a
aproape omogen. Bra[ovului a fost contribu]ia fabricii de avioane I.A.R. (1923),
pe locul c`reia s-au produs ulterior tractoare, iar la Ghimbav,
elicoptere. Ast`zi, cea mai mare parte a veniturilor municipiului
Bra[ov se ob]in din servicii, construc]ii [i transporturi. |n
prezent, se lucreaz` la aeroportul interna]ional de la Ghimbav
(2008) [i la ruta ocolitoare ce se va lega, n perspectiv`, de
Autostrada Transilvania.

CONSTAN}A se nscrie printre ora[ele romne[ti cu o


dinamic` accentuat` a economiei, favorizat` de pozi]ia sa la gu-
ra Canalului Dun`re-Marea Neagr` [i de activit`]ile portuare.
Cele mai vechi urme de locuire sunt atestate de vestigiile arheo-
logice ale culturii neolitice Gumelni]a. Situat la ad`postul unei
Structura urban` a ora[ului Constan]a

44
EUROPA {I ROMNIA ELEMENTE GEOGRAFICE DE BAZ

regiuni peninsulare, portul construit de greci (secolul VI .Hr.) a La 14 februarie 2007 a fost ncheiat
cunoscut o nou` situa]ie geopolitic` odat` cu venirea romanilor acordul de constituire a zonei metro-
politane Constan]a (sud-est), prima
n Dobrogea (72 .Hr.), marcat` de instalarea comandamentului
structur` administrativ` de acest tip
militar roman. Sub autoritatea acestuia, ora[ul a avut o pozi]ie din Romnia. ZMC este alc`tuit` din
privilegiat` n cadrul uniunii micilor porturi de pe ]`rmul vestic [ase ora[e [i 8 comune aflate la circa
30 km distan]` de Constan]a [i cu-
al M`rii Negre (Histria, Tomis, Callatis, Dionysopolis-Balcic,
prinde un num`r de 500.000 de
Odessos-Varna [i Pontique-Nesebar). n secolul al II-lea, ora[ul locuitori (65% din popula]ia total` a
devine capitala provinciei romane [i astfel cunoa[te o important` jude]ului). Aceast` entitate adminis-
trativ` este apt` s` promoveze de o
dezvoltare urbanistic`, care include [i refacerea zidului de incin-
manier` mai eficient`, proiecte co-
t` (Parcul Arheologic Constan]a). Odat` cu venirea popoarelor mune de dezvoltare a zonei, s` ate-
migratoare din secolele V-VI, administra]ia bizantin` se retrage nueze diferen]ele ce exist` ntre rit-
murile de dezvoltare a localit`]ilor
pn` n anul 971, cnd ora[ul e recucerit de mp`ratul bizantin
componente [i s` ncurajeze atrage-
Ioan Tzimiskes, iar numele de Tomis este nlocuit cu cel de rea investi]iilor din fonduri europene.
Constantia. n urm`toarea perioad` de timp, Constan]a a evoluat
lent, pn` pe la mijlocul secolului al XIX-lea cnd, dup`
construc]ia c`ii ferate Cernavod`-Constan]a, via]a economic` se
revigoreaz` n baza exporturilor de cereale [i lemn aduse din
Principatele Romne. La nceputul secolului al XX-lea, sunt
ref`cute cheiurile [i danele extinse c`tre sud. Ast`zi, popula]ia sa
trece de 340.000 de locuitori, iar activit`]ile portuare [i in-
dustriale (metalurgie, agro-alimentare [i [antiere navale) se m-
pletesc cu cele balneare [i turistice (plajele din proximitate, mu-
zeele).

3.4 Activit`]ile economice caracteristici generale.


Spa]iul fizico-geografic a oferit condi]iile necesare apari]iei [i Central` eolian`
dezvolt`rii activit`]ilor economice, datorit` bog`]iei de resurse
naturale, dar [i caracteristicilor sale favorabile (relief, clim`,
re]ea hidrografic`, vegeta]ie, soluri).
Industria energetic`. n Europa se g`se[te o mare varie-
tate de resurse energetice, n cantit`]i importante, dar reparti-
zate inegal. Rezervele de c`rbune (aproape 287,1 mil. tone), cele
de gaze naturale (peste 64 mld. m3), dar [i cele de petrol (140,5
mil. tone) (11) plaseaz` continentul pe locul al doilea n lume din
punct de vedere al resurselor clasice. Toate acestea se concen-
treaz` cel mai mult n spa]iul fostei U.R.S.S., cu prec`dere n
Rusia [i Ucraina. Alte ]`ri cu rezerve importante sunt Norvegia,
Marea Britanie, Danemarca, Olanda, Germania, Polonia etc.
Cele mai bogate rezerve de petrol le are Federa]ia Rus`
(peste 74 mld. barili), ceea ce i permite s` realizeze o produc]ie Reparti]ia principalelor bazine
carbonifere [i centre de extrac]ie
anual` de 470 mil. tone. Rusia extrage mari cantit`]i de gaze din Europa
(11) Toate aceste date se refer` la rezervele Europei \mpreun` cu C.S.I.

45
CAPITOLUL I

naturale (598 mil. m3) [i de c`rbuni (137 mil. t.e.p (12)), fiind prin-
cipala surs` de aprovizionare cu combustibili fosili pentru o ma-
re parte a statelor Europei. De[i cele mai multe dintre rezerve se
g`sesc n partea asiatic` a ]`rii, importante sunt [i z`c`mintele
din zona european` (regiunea Volga-Ural, denumit` [i al doilea
Baku), bogat` n toate cele trei tipuri de resurse energetice. C`r-
buni se exploateaz` din bazinul Peciora (Vorkuta), din bazinul
Moscovei, dar [i din zona Mun]ilor Ural (Celeabinsk).
Tot partea de est a Europei se distinge [i prin importante
z`c`minte de c`rbune (bazinul carbonifer Donbass Done]k),
dar [i prin cele de gaze naturale (nord-vestul Ucrainei, cmpia
Niprului, nordul Peninsulei Crimeea [i bazinul Donbass).
Europa de Vest este [i ea bogat` n rezerve de petrol [i ga-
ze naturale. Cele mai mari produc`toare de petrol sunt Norvegia
(138,2 mil. barili) [i Marea Britanie (84,7 mil. barili), care admi-
Platform` petrolier` \n Marea Nordului nistreaz` z`c`mintele din Marea Nordului, extinse pe o suprafa]`
de 440.000 km2. Cel mai important areal este Ekofisk, cu 14 plat-
Multe dintre vechile z`c`minte de c`r- forme. De aici sunt direct aprovizionate, prin conducte, ]`rile
buni de pe continent, care au sus]inut nvecinate: Marea Britanie, Norvegia, Belgia [i Germania.
procesul de industrializare n secolele
Acelea[i ]`ri produc mari cantit`]i de gaze naturale: Marea
trecute sunt ast`zi aproape epuizate.
Astfel, ]ara din care a pornit procesul Britanie 88 mil. m3, iar Norvegia 85 mil. m3. Un alt mare
men]ionat, Marea Britanie, renumit` n produc`tor este [i Olanda (locul 10 pe plan mondial), cu aproape
trecut (secolele al XVIII-lea [i al XIX-lea)
63 mil. m3, proveni]i din z`c`mintele de pe teritoriul s`u, cel mai
pentru importantele resurse carbonife-
re din bazinul Sco]iei (Glasgow, Edin- important [i unul dintre cele mai mari centre de exploatare din
burgh), regiunea Midlands (Yorkshire- lume fiind Grningen. Rezervele de c`rbune sunt reduse n cen-
Nottingham, Lancashire) [i }ara Ga-
trul [i \n vestul Europei, singurele z`c`minte importante fiind n
lilor (Wales), mai produce n prezent
doar 220 mil. tone c`rbuni. Germania (Bazinul Ruhr), n Polonia (Silezia Superioar`) [i Ce-
hia (Ostra Karvina).
n raport cu aceste rezerve [i centre de exploatare s-a dez-
voltat spa]ial [i industria de prelucrare. Astfel, rafinarea pe-
trolului se realizeaz` n mari centre din ]`rile fostei U.R.S.S.,
ntre care Rusia are o capacitate total` de peste 6 mil. barili pe zi
(locul doi mondial). Europa Occidental` este o alt` important`
zon` de dezvoltare a industriei de prelucrare a petrolului.
Petrolul, gazele naturale [i c`rbunii se utilizeaz` n mare
parte pentru ob]inerea energiei electrice n termocentrale. Chiar
dac` nivelul de poluare a mediului este ridicat, economia euro-
pean` se bazeaz` n continuare pe energia electric` ob]inut` \n
acest fel, care reprezint` peste 60% din total.
Barajul hidrocentralei Energia electric` se ob]ine [i n hidrocentralele, centralele
de la Por]ile de Fier atomoelectrice, mareomotrice, eoliene [i solare, care reprezint`
(12) t.e.p. = tone echivalent petrol.

46
EUROPA {I ROMNIA ELEMENTE GEOGRAFICE DE BAZ

o alternativ` viabil`, mai ales din perspectiva nivelului sc`zut de


poluare a mediului nconjur`tor. |n Europa exist` importante
sisteme hidroelectrice pe Volga (Volzhskaya), Nipru, Vistula,
Vltava, Dun`re, Rin, Saale, Ron, Dordogne. Mari produc`toare
de energie atomoelectric` sunt Fran]a (59 de reactoare), Rusia
(31), Marea Britanie (23). De asemenea, n state precum Fran]a,
Lituania, Belgia sau Slovacia, mai mult de 50% din energia
electric` produs` provine din centrale nucleare. Centralele eo-
liene reprezint` o tradi]ie n Europa (primele au ap`rut n spa]iul
fostei U.R.S.S. Crimeea, [i n Danemarca), plasnd continentul
n prezent pe primul loc din punctul de vedere al puterii instalate
n astfel de unit`]i. Liderii mondiali sunt Germania [i Spania, alte
]`ri europene cu produc]ii importante fiind Danemarca, Italia, Cele dou` fe]e ale energiei nucleare,
Marea Britanie, Olanda etc. Centralele solare ce utilizeaz` o \n Europa (dupa Atlas/Le Monde
diplomatique, 2006)
resurs` inepuizabil` [i nepoluant`, au fost introduse \n statele care
[i pot permite cheltuielile necesare realiz`rii unor astfel de unit`]i
(Italia, Fran]a, Germania). Energia mareomotric` este utilizat`
de c`tre ]`ri cu ie[ire la Oceanul Atlantic, cea mai renumit`
central` pe plan mondial fiind la Rance, construit` n anul 1966
(prima pe glob), \n estuarul cu acela[i nume din vestul Fran]ei.
Caracteristici generale ale industriei europene. Lund
n considerare produsul intern brut (PIB) realizat de diferitele
Ponderea energiei electrice \n Rom~nia
regiuni, se remarc` faptul c` Europa se plaseaz` pe locul al
\n func]ie de tipul de produc]ie
doilea, dup` Asia, din punctul de vedere al PIB-ului total,
oferind economiei mondiale peste 14.000 de miliarde $ anual.
Continentul nostru se plaseaz`, cu cei 18.550 $/loc., pe locul trei
n ierarhia mondial`, dup` America de Nord [i Oceania.
Ramura cea mai puternic`, sus]in`toarea tuturor activit`]i-
lor industriale [i non-industriale, industria construc]iilor de ma-
[ini [i a prelucr`rii metalelor, a impulsionat o serie de state eu-
ropene dup` al Doilea R`zboi Mondial. Pe teritoriul acestora
s-au format n timp importante conurba]ii industriale, centre eco-
nomice de marc` pe plan european [i chiar mondial. Dac` n
cazul marilor puteri economice se poate vorbi despre o varietate
de activit`]i ale acestei ramuri (Germania, Marea Britanie,
Fran]a, Italia etc.), exist` [i state care se remarc` prin speciali-
zarea n domeniu: Bulgaria (utilaje pentru ridicat), Cehia (utilaj
minier), Suedia (rulmen]i) etc. Remarcabil` este dezvoltarea a
dou` subramuri deosebit de importante pentru economia mondi-
al` n prezent: industria mijloacelor de transport [i industria
Produc]ia de autovehicule
aeronautic`. n Europa, marii produc`tori de autoturisme, cu o din principalele state produc`toare
veche tradi]ie, sunt Germania (al treilea produc`tor mondial), din Europa

47
CAPITOLUL I

Fran]a (plasat` pe locul cinci), Marea Britanie (pe locul [apte),


Cele mai renumite firme
de autoturisme Italia, Spania [i Suedia. n estul continentului se remarc` Rusia,
care produce toat` gama de autovehicule, fiind totu[i specializat`
Grupul Volkswagen-Audi (Kassel,
Ingolstadt, Hanovra, Salzgitter), pe autocamioane (Moscova, Zaporoje, Nijni-Novgorod).
grupul Opel (Kaiserslautern, }`rile europene care se mndresc cu mari realiz`ri n do-
Bochum), grupul Daimler-Benz meniul aeronautic sunt: Rusia (Tupolev Moscova, Harkov;
(Ludwigschaffen, Dsseldorf), grupul
BMW (Mnchen, Ingolstadt, Iliu[in Moscova, Kazan), Marea Britanie (British Aerospace [i
Dingolfin), n Germania; Rolls Royce Bristol, Londra, Manchester), Fran]a (Airbus
Regia Na]ional` Renault (Billan- Toulouse).
Billancourt, n banlieu-ul parizian,
Le Mans, Le Havre, Orlans etc.), O alt` ramur` important` care sus]ine puternic economia
grupul PSA Peugeot-Citen (Paris, european` este industria chimic`. Mari produc`tori mondiali n
Nanterre, Reims etc.), grupul asociat acest domeniu, a c`ror specializare este complex`, sunt Germa-
Peugeot (sudul Alsaciei, Bourgogne,
Lille), n Fran]a; nia, Rusia, Marea Britanie, Fran]a.
Grupurile British Leyland, British Marea complexitate a structurii industriale a continentului
Ford, Chrysler G.B., concentrate n european este dovedit` de largi spa]ii specializate pe astfel de ac-
regiunile Midlands (Birmingham,
Coventry), londonez` (Oxford, tivit`]i regiunile industriale. Acestea sunt clasificate n dou`
Luton), Lancashire [i \n Sco]ia categorii: regiuni industriale clasice [i regiuni inovatoare. n
(Linwood), n Marea Britanie; prima categorie, a c`rei specializare este dat` de ramurile indus-
Grupurile Fiat, Autobinachi, Ferrari,
Iveco, Lancia, Alfa Romeo, con- triale considerate clasice, intr` Europa de Vest. Aceasta este cea
centrate n nordul Italiei, n Piemont mai veche regiune industrializat` a lumii [i se extinde din nord-
[i \n Lombardia, dar [i n sud, n vestul Angliei pn` n nordul Italiei.
Mezzogiorno;
Grupurile Seat (Spania), Volvo [i Regiunea se compune din mai multe subregiuni amplasate
Saab (Suedia). pe teritoriul diverselor ]`ri [i din centre reprezentative. Cele mai
importante sunt: regiunea Manchester-Birmingham (Midlands),
Londra, cu aria sa metropolitan`, regiunea Ruhrgebiet, din Ger-
mania, regiunea de nord-est a Fran]ei (Picardie, Champagne-Ar-
dennes, Lorraine, Alsace) [i nordul Italiei (triunghiul industrial
Torino-Milano-Genova).
La aceasta se adaug` partea european` a Rusiei, care a
cunoscut o puternic` industrializare de-a lungul secolului al
Prototip Mercedes
XX-lea, sub impactul politicii centraliste de tip comunist, avnd
Este bine cunoscut faptul c` cele mai ca factori de favorabilitate marea bog`]ie de rezerve naturale
importante unit`]i se afl` amplasate n (energetice [i minerale), suprafa]a foarte extins`, pozi]ia la con-
regiunile produc`toare de c`rbuni, tactul dintre dou` continente (Europa [i Asia). Se compune din
petrol [i gaze naturale (Konakovo,
Kostroma, Kirov n Rusia, Zapo- dou` subunit`]i importante: regiunea central` a Moscovei [i re-
rizhya n Ucraina, Niederaussem giunea Volga-Ural, cu mari centre industriale precum Kazan,
n Germania), n apropierea marilor Samara, Perm, Ufa, Celiabinsk, Ekaterinburg.
centre urbane, importante consuma-
toare de energie electric` (Kozienice Caracteristicile economiei romne[ti. Romnia este
lng` Var[ovia, Melnik lng` Praga, unul dintre statele europene care au parcurs n deceniul trecut o
Voerde n zona ora[elor Dsseldorf perioad` de tranzi]ie dificil` de la societatea de tip comunist, cu
[i Duisburg, Ratcliffe n aria urban`
Leicester-Nottingham-Derby) [i, nu n o economie puternic centralizat`, la o economie de pia]`.
ultimul rnd, n marile porturi. Lund n considerare valorile PIB (98.559 $) [i PIB/loc.

48
EUROPA {I ROMNIA ELEMENTE GEOGRAFICE DE BAZ

Rezervele de combustibili fosili (2005)


Nr. }ara Petrol Gaze naturale C`rbuni
crt. (mld. barili) (mld. m3) (mil. tone)
1. Federa]ia Rus` 72,3 47.820 157.010
2. Norvegia 9,7 2.405 *
3. Marea Britanie 4,5 531 220
4. Danemarca 1,3 68 *
5. Olanda * 1.405 *
6. Ucraina * 1.105 34.153
7. Italia 0,7 168 *
8. Germania * 187 6.739
9. Polonia * 109 14.000
10. Cehia * * 5.552
11. Grecia * * 3.900
12. Ungaria * * 3.357
13. Bulgaria * * 2.187
Total mondial 1,200,7 179.832 909.064
* date lips`
Sursa: World Energy Council

(7.277 $/loc.), Romnia se plaseaz` n categoria statelor cu


economie n dezvoltare. Cele mai importante exploat`ri de
De[i aflat` nc` n urma multor ]`ri europene, Romnia are petrol se g`sesc la Romashkino, Za-
nisk [i Neftekamsk, dar [i n sud-vest
o economie diversificat`, mo[tenit` din perioada comunist`, dar
la Kuib[ev [i Volgograd; la acestea
care se trasform` n prezent, adaptndu-se la cerin]ele pie]ei se adaug` bazinul Peciora. Spre sud,
europene [i mondiale. importante z`c`minte se g`sesc n
Caucazul de Nord, cu exploat`ri te-
Economia romneasc` s-a dezvoltat [i se bazeaz` nc` pe
restre [i submarine (Baku, Grozni,
variate rezerve de combustibili fosili, de minereuri [i minerale. Pe Miakop). Gazele naturale se extrag
teritoriul ]`rii se g`sesc toate tipurile de c`rbuni: \n Bazinul din sud-vestul Uralului (Orenburg),
din Podi[ul Volg`i (Saratov), din re-
Olteniei (lignit), care d` 78,3% din produc]ia pe ]ar`, [i Bazinul
giunea Tiumen-Ukhta-Peciora, inclu-
Petro[ani (huil`) cu 12,2% din produc]ia na]ional`, la care se siv pe platforma submarin` a M`rii
adaug` [i altele, cu produc]ii mai reduse (bazinele B`n`]ean, Cri- Kara, dar [i din nord-vestul Cauca-
zului (Podi[ul Stavropol).
[ano-Some[an [i Transilvan, Trotu[ [i din Subcarpa]ii Sudici).
Petrol [i gaze naturale se g`sesc cantonate predominant n zona
subcarpatic` (Cmpia Romn`, Subcarpa]ii [i Piemontul Getic,
Subcarpa]ii de Curbur`), Bazinul inferior al Trotu[ului, Bazinul
Cri[ana, Bazinul B`n`]ean (regiunea banato-transilvan`) [i
platforma continental` a M`rii Negre. Cele mai importante
rafin`rii sunt n aria prahovean`, la Ploie[ti, Brazi, Cmpina, n
aria arge[an` la Pite[ti, n Dobrogea la N`vodari, n Moldova
la One[ti [i D`rm`ne[ti, [i n Bihor la Suplacu de Barc`u.
Romnia are [i importante rezerve de minereuri feroase,
cantonate n special n regiunea Mun]ilor Apuseni, a Mun]ilor
Poiana Rusc`i [i n cei ai Banatului, dar [i n nordul Carpa]ilor
Principalele zone de extrac]ie
Orientali [i n aria vestic` a Mun]ilor Harghita. Minereurile ne-
a gazelor naturale din Rom~nia

49
CAPITOLUL I

feroase (cupru, plumb, zinc, aur, argint, bauxit` etc.) sunt gru-
pate n nordul Carpa]ilor Orientali, n Mun]ii Banatului [i n
Mun]ii Apuseni. Pe baza acestor rezerve, inclusiv a celor de c`r-
bune, dar [i a importurilor, s-a dezvoltat industria metalurgic`,
cu cele dou` ramuri ale sale:
siderurgia n regiunea banato-transilvan` (Re[i]a,
Hunedoara, O]elu Ro[u, Cmpia Turzii, Zal`u), n partea de SE
a Romniei (Gala]i, Trgovi[te, Br`ila, Buz`u, Tulcea), n partea
Centrele siderurgice din Rom~nia
de centru a Moldovei (Ia[i, Roman) [i n partea de sud a Ro-
mniei (Zimnicea, Drobeta-Turnu Severin);
metalurgia nefeoras` n regiunea Mun]ilor Apuseni
(Brad, Baia de Arie[, Ro[ia Montan`, Deva, Zlatna), cea a Car-
pa]ilor Orientali (Baia Mare), a Mun]ilor Banatului (Moldova
Nou`) [i \n diverse alte centre precum Zimnicea, Drobeta-Turnu
Severin, Slatina, Tulcea, Bra[ov, Cop[a Mic`.
Industria prelucr`toare este foarte diversificat`. n Ro-
mnia exist` peste 54.000 de unit`]i industriale care desf`[oar`
activit`]i din domeniul industriei extractive, a industriei cons-
Centrele metalurgiei neferoase truc]iilor de ma[ini [i prelucr`rii metalelor, a industriei chimice,
\n Rom~nia u[oare [i alimentare etc. Peste 90% sunt IMM-uri, ntreprinderile
mari reprezent~nd doar 3% din total. n industria extractiv`, care
d` aproximativ 5% din produc]ia industrial`, lucreaz` peste 750
de unit`]i. Industria prelucr`toare de]ine 78% din produc]ia
total` [i nglobeaz` peste 52.000 de unit`]i. La acestea se adaug`
ntreprinderile din domeniul energiei electrice [i termice (peste
700 de unit`]i) care dau 17% din valoarea produc]iei industriale.
Peste 50% din ntreaga industrie se afl` concentrat` n c-
teva arii: Bucure[ti (13,1%), Prahova (7,3%), Arge[, Bra[ov,
Gala]i, Bac`u (cu peste 4% fiecare), Timi[, Mure[, Constan]a,
Hunedoara (cu peste 3% fiecare)(13).

3.5 Sisteme de transport. Sistemul de transport, n


Principalele rute feroviare ale Europei ansamblu, este alc`tuit din cteva subsisteme sau tipuri de
transport: feroviar, rutier, transport pe ap`, aerian [i, nu n
ultimul rnd, transporturile speciale.
ntreaga economie european` se ba- Sistemul feroviar este format, la rndul s`u, din re]eaua
zeaz` pe complexul sistem de trans- feroviar` [i din mijloacele de transport specifice. Re]eaua fero-
port dezvoltat n ultimul secol pe con-
tinent. Acesta, subsistem component al viar` este alc`tuit` din infrastructur`, dot`ri [i puncte de conver-
sistemului socio-economic, reprezint` gen]` (noduri).
prghia principal` de manifestare a Re]eaua feroviar` a Europei se distinge prin marea diver-
tuturor activit`]ilor.
sitate a tipurilor de cale ferat` [i de trenuri existente la ora actu-

(13) Date oferite de Institutul Na]ional de Statistic`, \n anul 2003.

50
EUROPA {I ROMNIA ELEMENTE GEOGRAFICE DE BAZ

al`. De[i predominante sunt cele de suprafa]`, numeroase sunt [i


cele construite n subteran (metroul, re]eaua feroviar` din
bazinele de exploatare minier`, sectoarele de tuneluri feroviare);
exist`, de asemenea, [i c`i ferate suspendate. Lungimea total` a
re]elei feroviare pe continent este, n prezent, de 369.000 km
(inclusiv ]`rile din fosta Uniune Sovietic`).
n raport cu intensitatea traficului de m`rfuri [i de c`l`-
tori, c`ile ferate europene se clasific` n:
magistrale feroviare, remarcabile prin trafic [i eficien]`
economic`, av~nd o importan]` deosebit` pentru circula]ia na]io-
nal` [i interna]ional` (Transsiberianul 9334 km, care leag`
Europa de Extremul Orient, dar [i magistralele care unesc
punctele extreme ale continentului: Arhanghelsk-Moscova-
Odessa, Narvik-Atena, Edinburg-Brindisi, Lisabona-Moscova,
Bordeaux-Odessa etc.);
c`i ferate principale asigur` leg`turile ntre marile Magistral` feroviar`
regiuni industriale [i ntre centrele economice. Zone cu mari
densit`]i ale c`ilor ferate principale se g`sesc n Germania
Ruhr, Belgia Brabant, Fran]a regiunea parizian` etc.;
c`i ferate secundare, de importan]` mai redus`, n
aceast` categorie fiind incluse liniile ferate existente n centura
marilor ora[e, cele din zonele de exploatare minier` sau din cele
agroindustriale.
n Romnia, lungimea total` a liniilor de cale ferat` este de
aproape 11.000 km, din care 3942 km (36%) sunt electrificate.
Din Bucure[ti se ramific` magistrale feroviare importante, ce
ating o lungime de aproape 3000 km.
Al`turi de re]eaua feroviar` principal`, pentru moderniza-
Magistralele feroviare din Rom~nia
rea traficului feroviar, sc`derea costului de transport, cre[terea
traficului, vitezei [i a volumului de m`rfuri transportate, s-au
dezvoltat [i forme speciale (feribotul, trenurile de mare vitez`,
metroul) [i s-au executat o serie de lucr`ri de art` inginereasc`
(tunelurile feroviare, podurile de cale ferat`), menite s` eficien-
tizeze circula]ia feroviar`.
Mijloacele de transport feroviar variaz` n raport cu nive-
lul de dezvoltare al sistemului n ntregul s`u, dar [i cu tipurile de
utilizatori. Astfel, n spa]iul european circul` n prezent att tre-
nuri de mare vitez` (peste 200 km/h), ca rezultat al dezvolt`rii ra-
pide a tehnologiei n domeniu (T.G.V. n Fran]a), ct [i trenuri
clasice, cu vitez` medie de 100 km/h. n func]ie de utilizatori, tre-
nurile sunt destinate c`l`torilor [i m`rfurilor, cu prec`dere celor
grele (minereuri, minerale, combustibili, produse agricole etc.). Podurile de la Cernavod`

51
CAPITOLUL I

Autostrad` \n Germania

Parcul european de autovehicule este


Drumurile europene de pe teritoriul Rom~niei
format la ora actual` din peste 250 de
milioane de buc`]i, dintre care peste
220 de milioane sunt particulare [i Sistemul rutier este alc`tuit din re]eaua de drumuri [i din
restul utilitare locul al doilea, dup`
continentul american. |n prezent, n mijloacele de transport, care formeaz` parcul de autovehicule.
Europa, 70% din traficul de m`rfuri se Re]eaua rutier` european` este diversificat`, dar distribu-
desf`[oar` pe arterele rutiere. ]ia sa spa]ial` este mai echilibrat`. Cele mai mari densit`]i se n-
registreaz` n vestul Europei, n Luxemburg (199,7 km/100
km2), Germania, Danemarca, Marea Britanie [i Fran]a. |n Rom-
nia, densitatea drumurilor publice la nivel na]ional este doar de
33,1 km/100 km2. Cea mai mare densitate se nregistreaz` n
jurul capitalei [i n jude]ul Prahova (49 [i respectiv 46 km/100
km2), spa]ii cu poten]ial socio-economic mare [i, n acela[i timp,
puternic urbanizate. Cea mai mic` densitate apare n arealul
deltaic (jude]ul Tulcea 15 km/100 km2), ca urmare a marilor
ntinderi de ap` existente.
Autostr`zile sunt n prezent cele mai importante c`i rutiere
din punct de vedere calitativ, cele care permit leg`turi rapide pe
distan]e mari. Europa se plaseaz` pe locul al doilea n lume ca
lungime a autostr`zilor, din acest punct de vedere distingndu-se
Germania, Belgia, Fran]a, Marea Britanie, Olanda [i Italia.
Prima autostrad` european` a apar]inut Germaniei [i lega ora[ele
Berlin [i Mnchen. n prezent, principalele artere rutiere
continentale de acest tip sunt: Hamburg-Verona, Basel-
Rotterdam (Autostrada Rinului), Viena-Paris, Marsilia-Paris-
Amsterdam, Marsilia-Milano (Autostrada da Fiori), Milano-
Palermo (Autostrada del Sole). Multe dintre importantele ora[e
Coridoarele paneuropene de transport europene sunt [i cele mai reprezentative noduri rutiere (Londra,
(\ntre statele asociate \n proiectul
Evaluarea Necesit`]ilor de Hamburg, Viena, Paris, Berlin etc.). Bucure[tiul se num`r`
Infrastructur` de Transport) printre acestea, fiind principalul nod rutier din Romnia. n pre-

52
EUROPA {I ROMNIA ELEMENTE GEOGRAFICE DE BAZ

zent, autostr`zile aflate n construc]ie care vor completa re]ea-


ua rutier` romneasc`, ce nu dispunea dect de o singur` astfel
de arter` (Bucure[ti-Pite[ti) pornesc din capital` spre mai mul-
te regiuni ale ]`rii. La acestea se adaug` patru drumuri europene
principale, din cele opt care str`bat Romnia. n total, re]eaua
rutier` romneasc` atinge o lungime de peste 73.000 km.
Pe lng` autostr`zi, prezente mai mult n vestul Europei,
se dezvolt` [i o re]ea dens` de drumuri europene (axe principale
de transport pe continent), drumuri na]ionale (ce reprezint`
principala re]ea rutier` n interiorul statelor), drumuri regionale
Densitatea re]elei rutiere pe jude]e
(importante pe plan regional) [i drumuri locale. (2004), dup` Violette Rey, et. all. 2006
Transportul pe ap` este alc`tuit din dou` subsisteme: (simplificat`)
cel fluvial [i cel maritim.
Mijloacele de transport sunt vasele flu-
Re]eaua fluvial` este format` din principalele artere navi- viale [i maritime, care n ultimele dece-
gabile europene: Dun`rea, Rinul [i Volga; la acestea se adaug` nii s-au m`rit foarte mult, cele fluviale
[i alte fluvii, n special cele din vestul [i centrul continentului care circul` pe Rin, Dun`re [i Volga
ajungnd pn` la 10-15.000 tdw, iar
(Sena, Oder, Elba, Meuse, Waser, Vistula etc.). Ea este comple- cele maritime, la 500.000 tdw.
tat` de canalele fluviale, ntre care se remarc` cele din Fran]a,
Olanda, Belgia, Germania (peste 6000 km), dar [i din Federa]ia
Rus`, Polonia, Italia (sistemul Padului) etc. {i n Romnia s-a
acordat mare aten]ie n secolul al XX-lea unor astfel de lucr`ri.
Canalul Dun`re-Marea Neagr`, dat n folosin]` n anul 1984, tra-
verseaz` Podi[ul Dobrogei de Sud, pe traseul Cernavod`-Agigea
(64,4 km), scurtnd drumul navelor fluviale spre Constan]a cu
380 km. Acesta, mpreun` cu Canalul Main-Dun`re, construit pe
teritoriul Germaniei, realizeaz` o leg`tur` fluvial`, prin mijlocul
continentului, ntre Marea Neagr` [i Marea Nordului, transfor-
mnd fluviul Dun`rea n cea mai important` arter` de naviga]ie.
ntre principalele porturi fluviale se pot aminti: complexul
portuar Duisburg-Ruhrdort (cel mai mare, cu un trafic anual de
Axa navigabil` Dun`re-Rin
peste 80 mil. tone), Basel, Strasbourg [i Kln, pe Rin; Reni,
Ismail, Gala]i, Br`ila, C`l`ra[i, Belgrad, Budapesta [i Bratislava,
pe Dun`re; Moscova, Volgograd [i Astrahan, pe Volga. Cele mai
importantele complexe portuare fluvio-maritime sunt: Rotterdam
(pe Rin), Hamburg (pe Elba) etc. Cele mai mari porturi maritime
europene (dup` traficul de m`rfuri) sunt: Rotterdam, Antwerpen
(Anvers), Hamburg, Marsilia, Le Havre [i Amsterdam.
Constan]a, cel mai mare port fluvio-maritim romnesc,
acoper` o suprafa]` total` de 3926 ha. n anul 2005, traficul de
m`rfuri n acest port a atins valoarea de 57 de milioane tone,
structura acestuia fiind foarte variat` (combustibili, minereuri [i
minerale, produse industriale, produse agricole etc.). Canalul Dun`re-Marea Neagr`
(ecluza de la Agigea)

53
CAPITOLUL I

Aeroportul Heathrow, Londra

Principalele leg`turi aeriene dintre Bucure[ti [i ora[ele Europei


(1 mil` = 1609 m)

Transportul aerian se constituie ca un sistem alc`tuit


din re]eaua de aeroporturi [i din aeronave.
Aeroporturile sunt punctele de convergen]` ale
Principalele rute aeriene din Rom~nia naviga]iei aeriene, cele care concentreaz` ntreaga activitate
din acest domeniu. ntre marile aeroporturi de pe continent se
n anul 2005, pe Aeroportul Henri remarc` cele plasate n apropierea unor metropole importante,
Coand` au aterizat mai mult de 3 precum Londra (Heathrow), Paris (Orly), Frankfurt am Main,
milioane de pasageri. Alte aeroporturi
importante n Romnia, dintre cele 17 Roma (Leonardo da Vinci), care dep`[esc 10 milioane de
existente n total, sunt cele din Timi[oa- pasageri, ca volum anual de trafic. Din acest punct de vedere,
ra, Arad [i Constan]a (Mihail Kog`l- se disting [i aeroporturi mai mici, dar importante pentru
niceanu).
leg`turile dintre diversele regiuni ale continentului sau dintre
acesta [i alte p`r]i ale lumii: Charles de Gaule (Paris) [i
Gatwick (Londra) cu 5-10 mil. pasageri/an, Otopeni [i
Marsilia cu 1-5 milioane pasageri/an, Sofia [i Salzburg cu mai
pu]in de un milion de pasageri/an etc. Aeroportul Interna]ional
Henri Coand` (Otopeni) a cunoscut un proces de
modernizare ceea ce a dus la m`rirea capacit`]ii sale la 1200
pasageri/or` de vrf/flux, la zborurile interna]ionale, [i 200
pasageri/or` de vrf/flux, la cele interne.
Aeronavele au crescut att ca dimensiune, fiind capabile
Aeroportul Interna]ional s` transporte sute de c`l`tori sau mari cantit`]i de marf`, ct [i
Henri Coand` (Otopeni)
ca num`r, datorit` puternicei dezvolt`ri tehnologice din
ultimul secol. n acela[i timp, se remarc` [i o cre[tere a canti-
Printre cele mai cunoscute companii
aeriene europene se num`r` Aeroflot t`]ii de m`rfuri transportate aerian, cu prec`dere a celor care
(Federa]ia Rus`), Lufthansa (Germa- necesit` un transport rapid (produse alimentare perisabile, me-
nia), British Airways (Marea Britanie),
dicamente, pres`, po[t`, colet`rie u[oar`).
Air France (Fran]a), K.L.M. (Olanda)
etc. La toate aceste sisteme de transport se mai adaug` [i

54
EUROPA {I ROMNIA ELEMENTE GEOGRAFICE DE BAZ

transporturile speciale, n cadrul c`rora sunt incluse, n prin-


cipal, cele efectuate prin conducte [i cabluri (petroleoducte,
gazoducte, apeducte, saleducte, chimioducte, linii de nalt`
tensiune pentru transportul energiei electrice), dar [i
telecomunica]iile (telefon, telegraf, sistemele de radio [i
televiziune, internet etc.).
Cele mai lungi re]ele de petroleoducte se g`sesc n
Federa]ia Rus`, majoritatea conductelor plecnd din zona
Volga-Ural, c`tre Moscova, Sankt Petersburg, Europa
Central` [i de Vest (Polonia, Cehia, Slovacia, Germania,
Ungaria). n centrul [i vestul continentului exist` o re]ea de
conducte, orientat` dinspre marile porturi spre ariile Domina]ia asiatic` \n provenien]a
gazelor naturale
continentale (Rotterdam-Kln, Le Havre-Paris, Trieste-
Innsbruck-Ingolstadt etc.). Romnia se plaseaz` printre ]`rile
europene cu cele mai lungi re]ele (aproape 2500 km), cea mai
mare densitate a acestora reg`sindu-se n regiunile tradi]ionale
de exploatare: Subcarpa]i, Podi[ul Getic [i Cmpia Romn`.
Reparti]ia re]elei de gazoducte variaz` pe suprafa]a con-
tinentului european, cele mai mari densit`]i nregistrndu-se n
Federa]ia Rus` (150.000 km) [i n Europa de Vest. Pe lng`
conductele terestre care mpnzesc continentul, au fost
realizate [i unele n mediul subacvatic, ntre care se pot
men]iona cele dintre Algeria [i Italia, prin Marea Mediteran`,
precum [i cele din Marea Nordului. Romnia dispune de peste
3500 km de gazoducte, concentrate mai ales n Depresiunea
Colinar` a Transilvaniei, pornind de la exploat`rile de gaze
naturale spre toate marile centre urbane ale ]`rii. Ambele Principalele centre de extrac]ie
a petrolului [i gazelor naturale
re]ele (petroleoducte [i gazoducte) sunt conectate la re]elele din Marea Nordului
europene.
Re]eaua telefonic` este bine dezvoltat`, Europa remar-
cndu-se n domeniu, al`turi de America de Nord [i Japonia.
Mari densit`]i ale liniilor telefonice pe cap de locuitor se
nregistreaz` n Suedia, Elve]ia [i Danemarca. Cea mai
modern` form` de comunicare este ast`zi internetul. Din acest
punct de vedere, Europa se plaseaz` pe locul al doilea pe glob,
dup` Asia, ca num`r total de utilizatori (aproape 250 de
milioane). n ceea ce prive[te num`rul de utilizatori raportat la
suta de locuitori, se afl` pe locul al treilea, dup` America de
Nord [i Oceania.

Anten` de telecomunica]ii

55
CAPITOLUL I

4. Mediul nconjur`tor
[i tipuri de peisaje geografice
Mediu nconjur`tor:
4.1 Tipurile de mediu nconjur`tor [i peisajele euro-
a) ansamblu de elemente care, n pene. Aceste tipuri se delimiteaz` dominant n func]ie de
complexitatea rela]iilor lor, clim` [i de relief, de[i denumirea lor se d` adesea dup` vege-
constituie cadrul, mijlocul [i
condi]iile de via]` ale omului
ta]ie. Peisajele geografice rezult` din interac]iunea variat` te-
(defini]ie folosit` n actele UE); ritorial dintre elementele de mediu, varia]ie care scoate n
b) \nveli[ul complex [i foarte prim-plan unul sau dou` dintre elementele de mediu.
variat de la suprafa]a Terrei
care a n`scut [i ntre]ine via]a
Mediul polar [i de tundr` (arctic [i subarctic) ocup`
[i, n mod special, omul (defini- insulele [i apele Arcticii din nordul Europei [i o f[ie ngust`
]ie geografic` scurt`). de uscat ntre Capul Nord [i Mun]ii Ural (pn` la circa 60-70
Peisaj geografic = o parte
dintr-o regiune sau teritoriu, pe care
lat. N). Insulele [i apele Arcticii sunt dominate de calote
o putem vedea, observa [i fotogra- glaciare [i temperaturi \ntre - 20 [i - 40C, dar care n iulie pot
fia direct, n special ca aspect ca- urca la 0C. |n timpul verii, via]a animal` este intens` la/pe
litativ local sau regional al unui tip
de mediu pe care l reprezint`.
]`rmuri (urs polar, vulpe polar`, pe[ti, p`s`ri venite din sud
Regiune geografic` = o por]iu- etc.). n tundr` precipita]iile sunt reduse (200 mm/an), iarna
ne natural-teritorial`, relativ mare, a este foarte lung` [i cu noapte continu`, dar vara temperatura
unui continent sau ]ar`, care func]io-
neaz` ca sistem, delimitat` pe cri-
urc` [i la 10C, iar terenul se dezghea]` superficial (molisol).
terii geografice diferite (relief, clim`, Aici cresc ierburi scunde, licheni, mu[chi, ce atrag turme de
complex geografic), sau dup` alte reni, carnivore, p`s`ri etc.
criterii [i scopuri (istorice, adminis-
trative, etnii, religii etc.).
Peisajele arctice sunt marcate, \n timpul verii, de ban-
chize n deriv`, ochiuri de ap`, insule de ghe]ari, ]`rmuri cu
via]` intens`. Iarna, peisajul este relativ uniform [i monoton. {i
n tundr` peisajele difer` vara apar multe mla[tini, se observ`
forme periglaciare (cercuri de pietre, soluri poligonale etc.),
tundr` cu mu[chi [i licheni, tundr` cu tufi[uri, silvotundr`.

Reparti]ia teritorial` a mediului polar [i de tundr` Vegeta]ie de tundr`

56
EUROPA {I ROMNIA ELEMENTE GEOGRAFICE DE BAZ

Mediul [i peisajele taigalei (p`durile boreale) au o


mare extindere n Europa, ocupnd aproape toat` jum`tatea
nordic` a continentului (vezi zona taigalei din cap. nve-
li[ul biopedogeografic). Clima este temperat-rece, cu ierni
care ]in 5-8 luni, \n aceste perioade solul nghea]` pn` la mari
adncimi. Relieful e dominat de forma]iuni vechi, glaciare. Pe
timpul verii se formeaz` molisol, mla[tini, inunda]ii puternice.
Iarna vin s` supravie]uiasc` aici animale din tundr`, iar vara
sosesc altele din sud. Ca peisaje, se disting: climatul cu influ-
en]e oceanice (n Norvegia), unde temperaturile medii osci-
leaz` ntre -8 [i +14C, cu precipita]ii de 1200 mm, p`durile Vegeta]ia de taiga

fiind dese; spre est urmeaz` varianta continental`, foarte Apar [i peisajele de tranzi]ie spre
extins`, unde temperaturile medii anuale sunt ntre -11C [i tundr` (silvotundr` [i un fel de p`duri
galerii n lungul rurilor), iar spre sud
16C, iar precipita]iile ating valoarea de 540 mm; \n ambele
se \nt~lnesc p`durile de amestec. n
apar multe variante locale. cadrul acestora se contureaz` peisa-
Mediul p`durilor de foioase ncepe din Anglia [i jele locale, ca p`durea rar` sau cea
de plop, areale cu trestie, arealele
sudul Scandinaviei, mergnd c`tre est [i ngustndu-se mult
joase ml`[tinoase, p`dure mai deas`
din centrul Ucrainei spre sudul Uralului (vezi [i paragraful pe interfluvii sau pe locurile unde so-
similar din cap. nveli[ul biopedogeografic). Precipita]iile lul se dezghea]` vara.
cad tot timpul anului. n realitate, exist` frecvente schimb`ri
de timp, perioade de secet` [i de ploi sau chiar ani seceto[i [i
ani ploio[i. Regiunile joase au fost defri[ate [i puternic
umanizate. Domin` diferite tipuri de culturi, dar, n lips` de
iriga]ii, produc]iile nu sunt uniforme, varia]ia precipita]iilor
determin~nd ani ai strugurelui, al]ii ai cartofului, gru-
lui, prunelor etc. Relieful e fragmentat de multe v`i cu
lunci [i terase; au loc inunda]ii periodice [i ntmpl`toare. {i
aici exist` o mo[tenire glaciar` n relief : coline morenice,
loess, blocuri eratice, cmpii fluvio-glaciare etc. Solurile sunt
brune de p`dure.
Vegeta]ia [i fauna p`durilor de foioase

Reparti]ia teritorial` a mediului de taiga Reparti]ia teritorial` a mediului p`durilor de foioase

57
CAPITOLUL I

Omul a impus p`[uni [i fne]e, cirezi Mediul stepei temperate formeaz` o f[ie dispus` vest-
[i turme de bovine, cabaline, ovine, est, care \ncepe din pusta maghiar`, fiind ntrerupt` de Carpa]i,
ar`turi, culturi de diferite tipuri, do-
trece peste B`r`gan [i se continu` cu stepa ruso-siberian`, pn`
minant cereale [i floarea soarelui,
uneori monoculturi ntinse, de gru, n Mongolia. n vest exist` o step` mai nalt`, suprapus` celui
porumb sau soia, pe alocuri irigate. mai fertil sol cernoziomul. n est, ierburile sunt tot mai scunde,
Concomitent au ap`rut [i fenomene de
solurile devin b`lane, iar n nordul Caspicei stepa se aridizeaz`
eroziune a solului, tas`ri pe loess, s`-
r`tur`ri. puternic [i apar solone]uri. Interven]ia omului a nlocuit aproape
total stepa natural` cu stepa cultivat`, ceea ce a condus [i la
eliminarea echilibrului ntre specii: carnivorele [i erbivorele
ini]iale aproape au disp`rut, iar roz`toarele s-au redus, n afar` de
[oareci [i [obolani, care distrug pn` la 20% din recolte [i
r`spndesc multe boli. Peisajul general era cel de step`.
Mediul [i peisajele montane europene sunt impuse de
c]iva indici ai reliefului montan: altitudine, efectul pantei, ori-
entarea culmilor [i a versan]ilor (fa]` de soare [i vnturi). Eta-
jele generale de mediu montan sunt nominalizate dup` tipul de
vegeta]ie: gorun, fag, foioase-conifere, conifere, tuf`ri[uri, step`
alpin`. Exist` ns` [i diferen]ieri dup` tipul climatului temperat,
Vegeta]ie [i faun` stepic` deasupra c`ruia se ridic` muntele: mediu-montan-mediteranean
(dominant sub circa 400-600 m), cu secete de var` (Alpii de sud,
Pirineii Orientali); montan-oceanic foarte umed (Vosgii de vest
[i Pirineii de vest); montan cu tendin]e continentale (Alpii de
nord, Carpa]ii Orientali, Apusenii de est). n cadrul mun]ilor
Alpi-Carpa]i-Balcani, apar destule medii [i peisaje mai specifice,
cum sunt depresiunile intermontane (Panonia, Transilvania) sau
intramontane (Bra[ov, Gheorgheni etc.), care sunt mai secetoa-
se, mai calde, dar uneori cu mari inversiuni termice iarna. De
asemenea, se remarc` mediul [i peisajele de pe fundul v`ilor, de-
fileurile, cheile sau mediul [i peisajele stepelor alpine, al ghe]a-
rilor din Alpi [i Mun]ii Scandinaviei, plus p`[unile secundare re-
Fauna din zonele montane
alizate prin defri[`ri, prtiile de schi [i sta]iunile montane etc.

Reparti]ia teritorial` a mediului de step` temperat` Reparti]ia teritorial` a peisajelor montane

58
EUROPA {I ROMNIA ELEMENTE GEOGRAFICE DE BAZ

Mediile [i peisajele mediteraneene au trecut de-a lungul |n acest mediu au ap`rut cele mai
istoriei prin multe transform`ri impuse de om. Ca extindere [i multe civiliza]ii [i culturi antice, s-au
dezvoltata multiple [i intense leg`turi
elemente caracteristice a se vedea capitolul nveli[ul biopedo-
[i schimburi comerciale, au luat fiin]`
geografic. Omul a [tiut de timpuriu s` exploateze unele avantaje: cele trei mari religii monoteiste etc.
iernile blnde, complementarismul mare-uscat, cel dintre cmpie
[i munte, umiditatea p`strat` n sol din anotimpul ploios, folosirea
apelor coborte din munte pentru iriga]ii, plajele [i soarele zilelor
senine de var` pentru turism etc. Variatele transform`ri introduse
de om n natur` sunt culturile de m`slini, citrice sau vi]`-de-vie,
p`[uni de versant etc.
Mediile [i peisajele arhipelagurilor, insulelor [i litora-
lurilor au un specific aparte, fiind determinate, n principal, de
mare sau ocean [i de relief, dar n cadrul unor climate zonale.
Amintim numai cteva exemple: Islanda (cu mici ghe]ari de
Reparti]ia teritorial` a peisajelor
calot` [i vulcanism de tip bazaltic), insulele vulcanice medite- mediteraneene
raneene (Etna, insulele Lipari etc.), specificul [i diferen]ele ntre
litoralurile grece[ti, franceze, spaniole, norvegiene etc.
Mediile [i peisajele antropizate [i antropice s-au extins
puternic \n toate zonele unde se face sim]it` clima temperat`
(mai pu]in taigaua) [i se refer` la dou` mari categorii: mediile [i
peisajele rurale [i cele urbane. La rndul lor, acestea au multe
subtipuri. Mediile europene sunt similare cu cele tratate n clasa
a XI-a (Mediile [i peisajele antropizate [i antropice), unele
particularit`]i g`sindu-se n manualul de fa]` la lec]ia Sistemul
de ora[e al Europei, \n partea intitulat` Romnia [i UE, Pro-
bleme comune-agricultur`.

4.2. Tipurile de mediu nconjur`tor [i peisajele din Ro-


mnia. Acestea fac parte din tipurile generale: montane, podi[- Peisaj urban
uri, de step` [i silvostep`, deltaice [i de litoral. La nivel de ]ar`
[i la specificul geografic al Romniei (deci la alt` scar`) s-au
conturat oarecum alte denumiri ale tipurilor de mediu [i de
peisaje: carpatic (cu etaje, cu depresiuni, culoare de vale, fa]a [i
dosul muntelui), subcarpatic (de deal, de depresiune), de podi[
(de podi[-deluros, de depresiune [i culoare de vale), de cmpie
(de step` [i silvostep` sau cu p`dure de stejari), deltaic [i litoral;
peisaje rurale [i urbane. Caracteristicile [i localizarea acestora
sunt cunoscute din clasa a VIII-a.

Peisaj rural

59
CAPITOLUL I

5. Regiuni geografice
\n Europa [i \n Rom~nia
5.1. Regiunile geografice ale Europei* sunt por]iuni teri-
torial-sistemice ale Europei, delimitate dup` criterii dominant fi-
zico-geografice. Totu[i, aspectele ce caracterizeaz` o regiune nu
se opresc toate la o limit` fix`, ci adesea se ntrep`trund. n plus,
Europa este destul de variat` fizico-geografic [i ntrep`trunderile
regionale se extind uneori pe distan]e mari. De aceea, manualele
de geografie con]in adesea region`ri ([i denumiri) diferite. Spre
exemplu: Europa baltic` [i caledonic`, hercinic`, alpin` sau
Europa Scandinav` (Fenoscandia), Europa Atlantic`, Central`,
Mediteranean`, Estic` [.a.
Vom contura o regionare numai dup` ce vom re]ine cteva
diferen]ieri evidente ntre diferite p`r]i ale Europei. n prim plan
apar diferen]ele biopedoclimatice ntre cele patru p`r]i extreme:
nordul rece fa]` de sudul mediteranean, vestul de tip oceanic [i
estul continental. ntre acestea se contureaz` o regiune de tranzi-
]ie Europa Central`. Diferen]ieri se observ` [i sub aspectul re-
Exemplu de regionare fizico-geografic` liefului [i al structurilor morfo-geologice (vezi [i harta de la
(C~mpia Buz`u-Siret) pagina 14) :
a) unit`]i prepaleozoice (precambriene) n nord (Scutul
Baltic) [i est (Platforma Est-European`), cu altitudini
joase (de cmpii [i podi[uri);
b) o f[ie caledonic` n nord-vest, cu un lan] muntos (Alpii
Scandinaviei), Danemarca joas`, mun]i toci]i [i coline
(n Arhipelagul Britanic);

Alpii Scandinaviei Regionarea statelor europene

60
EUROPA {I ROMNIA ELEMENTE GEOGRAFICE DE BAZ

c) masive [i platforme hercinice (peste sudul Angliei,


centrul [i vestul Peninsulei Iberice, Meseta, mare parte
din cmpiile [i masivele franceze, Austria, Germania [i
parte din Polonia), precum [i un lan] muntos (Uralul,
ridicat tot n ter]iar, ca [i Alpii Scandinaviei);
d) Europa alpin`, sudic`, montan`, dominant mediterane-
an` [i peninsular`.
Din aceste diferen]ieri evidente se deduce urm`toarea re-
gionare: Europa Fenoscandic` (Norvegia, Suedia, Finlanda, Da- }`rmul danez la Marea Baltic`
nemarca, }`rile Baltice), la care se adaug` Islanda; Europa de
Complexitatea de baz` a Europei
Est (continental`), care se extinde peste Rusia, Belarus, Ucraina; Centrale este impus`, n primul rnd,
Europa Atlantic` (Anglia, Irlanda, Fran]a, Belgia, Olanda, Lu- de relieful tectonico-structural [i de cel
xemburg); Europa Central` (Germania, Polonia, Elve]ia, Aus- de eroziune, care sunt tot de tranzi]ie [i
impun o mare diversitate geomorfolo-
tria, Cehia, Slovacia, Ungaria, Romnia, Republica Moldova); gic`, dar care se asociaz` ntr-un an-
Europa Mediteranean` (Portugalia, Spania, Monaco, Italia, San samblu arhitectural unitar specific
Marino, Slovenia, Croa]ia, Muntenegru, Serbia, Macedonia, Al- Europei Centrale.
bania, Grecia, Bulgaria, Turcia european`, Malta, Cipru).
Un model de caracterizare geografic` sumar` a unei
regiuni: Europa Central` are cel mai complex [i mai variat
cadru fizico-geografic, rezultat din interac]iunea caracterelor di-
ferite venite din: Europa Estic` (joas`, extins`, de platform`, con-
tinentalizat`), Europa Atlantic` (de platform`, primar` [i cu ma-
sive hercinice; ploioas`), Europa Nordic` (Scutul Baltic, cel mai
rigid, cu o fost` calot` glaciar` puternic` [i un climat rece) [i Eu-
ropa Sudic` (alpin` [i mediteranean`). Este deci o regiune de
tranzi]ie. Acest ansamblu se compune din f[ii orientate vest-est.
n nord se afl` Cmpia Germano-Polonez`, suprapus` pe
o unitate de platform`, l`]it` spre est, unde trece n vasta Cmpie
Est-European`, dar ea reprezint` [i o tranzi]ie dinspre nord (Scu-
tul Baltic) spre sud, prin intermediul Platformei Baltice. Din est,
vin influen]e climatice continentale, iar din nord, islando-scandi-
Vedere din San Marino
nave.

Statele Europei Centrale hart` politic` Statele Europei Sudice hart` politic`

61
CAPITOLUL I

Concluzii F[ia central` este dat`, n principal, de masivele hercini-


ce, dar [i de arealele similare de platform` scufundate [i sedi-
Europa Central` nu se contureaz` n
jurul unui centru geometric european mentate. Aceast` f[ie se ngusteaz` c`tre est (invers dect
(vezi nota de subsol 1, din lec]ia Cmpia Germano-Polonez`), disp`rnd la Carpa]i (mai apare n
Spa]iul statal romnesc), ci este o
Dobrogea de Nord [i Mun]ii Iaila, din Crimeea). Spre Europa
Europ` de tranzi]ie ntre celelalte
regiuni europene, plasat` mai mult Atlantic`, hercinicul se disperseaz` c`tre sud [i n Anglia.
c`tre vest de acel centru. Tranzi]ia se F[ia sudic`, a mun]ilor Alpino-Carpatici, se caracteri-
concretizeaz`, n special, prin
zeaz` prin altitudini tot mai sc`zute spre est (n Carpa]i), o frag-
prelungirea tot mai atenuat`, dinspre
regiunile vecine, a caracteristicilor de mentare mai puternic` n aceea[i direc]ie [i mari bazine de scu-
relief [i clim`. Apar ns` aici [i ca- fundare, sedimentate n ter]iar [i transformate n cmpii sau dea-
ractere proprii, cum ar fi dominarea
luri intermontane (bazinele Vienei, Bratislavei, Panonic, Transil-
masivelor hercinice n f[ia central`
a acestei regiuni [i marile depresiuni van, Getic sau Cmpia Romn`). Tot spre est apar multe depre-
danubiene din spa]iul alpino-car- siuni intramontane. Climatic, se resimte o influen]` continental-
patic. n plus, peste acest ansamblu
estic`, dovad` fiind stepa din Ungaria sau din Cmpia Romn`.
arhitectonic de tranzi]ie fizico-
geografic` s-au suprapus [i oarecare Exist` ns` aici [i o tranzi]ie n raport cu regiunea montan`
tranzi]ii economice, geopolitice [i mediteranean`, unde contrastele ntre munte [i cmpii se produc
de istorie politic`. n prezent, ]`rile
pe distan]e [i suprafe]e restrnse, pe cnd n arealul montan al
din Europa Central` s-au integrat n
UE (cu excep]ia Elve]iei [i Republicii Europei Centrale delimit`rile se fac pe unit`]i mai mari, dar nu
Moldova, dar din motive diferite). Pe de propor]ia celor din Cmpia Estic`.
de alt` parte, construc]ia UE a avut,
Este important, din punct de vedere geopolitic, s` remar-
n fapt, doi mari piloni, care au fost
ns` [i mari du[mani n trecut, Fran]a c`m [i unele concordan]e sau reflect`ri ale structurii ansamblu-
(atlantic`) [i Germania (din fr`mn- lui geomorfologic n istoria politic` a statelor [i popula]iilor din
tata Europ` Central`). n contrast,
Europa Central`, f`r` a le privi ca determinism geografic. Ast-
]`rile estice, din ntinsa Cmpie Est-
European`, se ncadreaz` n C.S.I., fel, unit`]ile hercinice [i unele alpine, nu prea mari, dar bine con-
dar o parte a popula]iei unora dintre turate, au favorizat o lung` divizare politic` prin crearea landu-
ele \[i dore[te integrarea n UE.
rilor (]`rilor) germane, a cantoanelor elve]iene, structura federal`
Apare deci o ntrebare: influen]a
acestei mari construc]ii politice [i actual` a Austriei, diferite de tendin]a centralist` habsburgic`.
economice, care este Uniunea Euro- Faptul a fost similar [i n depresiunile intracarpatice, \n care s-au
pean`, se va extinde n viitor [i mai
nchegat voievodate, ]`ri sau cnezate.
spre est, peste platforma est-euro-
pean`? n Cmpia Germano-Polonez` au avut loc mereu mi[c`ri
de popula]ii pe scar` larg`. Cele mai importante au fost: colonii
germani care s-au deplasat spre est mpingnd pe slavii de la Elba
pn` \n Prusia Oriental`. Instabilitatea statului polonez a fost o
Regiunile geografice alt` cauz` a acestor deplas`ri de popula]ii. Polonia s-a extins, \n
ale Romniei perioada de la Baltica pn` la Marea Neagr`, peste mai multe
Acestea formeaz` \mpreun` Domeniul popoare (secolul al XVII-lea), dar apoi a fost mp`r]it` ntre
carpato-danubiano-pontic: Carpa]ii Imperiul Habsburgic, Prusia, [i Imperiul }arist ultima mp`r]ire
(cu cinci subregiuni), Subcarpa]ii, Dea-
lurile de Vest, Podi[ul Moldovei, Po- (a patra) avnd loc ntre 1939-1945, ntre Germania [i U.R.S.S.
di[ul Dobrogei, Podi[ul Getic [i Me-
hedin]i, Podi[ul Transilvaniei, Cmpia 5.2. Regiunile geografice ale Romniei*. Sunt de dimen-
de Vest a Romniei, Cmpia Romn`,
Cmpia Deltaic` [i platforma conti- siuni mai mici, deoarece regionarea porne[te de la o alt` scar`.
nental` romneasc`. Dac` regiunile europene cuprind asocia]ii formate din mai multe

62
EUROPA {I ROMNIA ELEMENTE GEOGRAFICE DE BAZ

tipuri majore de relief (motiv pentru care aceste regiuni mai sunt
numite [i domenii geografice), regiunile din Romnia se contu-
reaz` pe un singur tip major de relief (numai munte, numai
cmpie etc.), fiind unitare ca extindere [i pozi]ie.

5.3. Carpa]ii (studiu de caz al unei regiuni geografice).


Carpa]ii fac parte din sistemul muntos alpin al Europei, ocupnd
partea de nord-est a acestuia. Se extind pe o lungime de circa
Regiunile geografice ale Rom~niei
1600 km (Alpii propriu-zi[i pe numai 1000 km), fiind cel mai
lung lan] muntos european, avnd al`turi [i cel mai lung lan] vul-
canic din Europa. Au forma unui mare arc sinuos, situat la est de
Dun`re, n Europa Central`, ncepnd de la est de Viena [i nord
de Bratislava pn` la Defileul Por]ile de Fier (sau valea Timo-
cului, n Serbia). }`rile carpatice sunt: Slovacia, pu]in Cehia,
pu]in Ungaria, Polonia, Ucraina [i dominant Romnia. Carpa]ii
cuprind trei subdiviziuni: Beskizii sau Carpa]ii de Nord-Vest (cu
masivul Tatra, de 2663 m), Carpa]ii P`duro[i (sau de Mijloc,
redu[i ca extindere) fac leg`tura ntre celelalte dou` mari regiuni
[i Carpa]ii Romne[ti (sau de Sud-Est). De[i au multe asem`n`ri
[i afinit`]i genetice cu Alpii, totu[i Carpa]ii au o originalitate Localizarea lan]ului carpatic
aparte, sintetizat` de geograful V. Mih`ilescu (1963) aproxima-
tiv astfel: Carpa]ii apar att prin pozi]ie, direc]ia general` a

Carpa]ii Meridionali sau Alpii Transilvaniei

63
CAPITOLUL I

culmii principale, variet`]ile altitudinii [i masivit`]ii, structur` [i


peisaj, la care se pot ad`uga, mai ales pentru Carpa]ii Romne[ti,
[i eviden]a suprafe]elor de eroziune, multitudinea v`ilor trans-
versale [i a depresiunilor, gradul mare de populare ca o indivi-
dualitate geografic` deosebit` de Alpi, Dinarici [i Stara Planina.
Carpa]ii Romne[ti au o lungime de circa 900 km [i
constituie o alt` originalitate geografic` n cadrul Carpa]ilor
prin: forma lor de cerc sau inel, o mare fragmentare, o varietate
Unit`]ile Carpa]ilor Rom~ne[ti altitudinal` a masivelor (ntre 600 m, \n Dognecea, [i 2544 m, n
vf. Moldoveanu), structuri [i stiluri morfologice variate (care
|ntreb`ri [i teme impun cinci segmente principale), multitudinea depresiunilor
de lucru intramontane (peste 300; ocup` 23% din spa]iul montan) etc.
Peisajul geografic este mai mic sau Originalitatea, n mod special diversitatea, a fost impus`
poate fi egal, ca extindere, cu mediul
geografic din care provine?
de o tectonic` ini]ial` mai complex`, manifestat` prin asocierea
Dac` dorim s` caracteriz`m un me- mai multor pl`ci terestre: Euroasiatic`, a M`rii Negre, Moesic`,
diu geografic, ne referim la toate Transilvan` [i Panonic`. Carpa]ii Romne[ti ocup` 28% din
elementele ce l compun sau numai la
unu-dou` elemente caracteristice?
teritoriul Romniei; se desf`[oar` ca un inel pe centrul [i nord-
Caracteriza]i la alegere (n scris), un vestul Romniei, impunnd, ca nucleu genetic, arhitectura [i
tip de mediu din Europa [i unul din originalitatea ntregului spa]iu romnesc: inelul carpatic, o mare
Romnia.
Dac` dorim s` descriem un peisaj
depresiune interioar` (Transilvania), trepte inelare exterioare de
geografic, ne referim la toate ele- dealuri subcarpatice, de podi[uri [i de cmpii. Totodat`, Carpa]ii
mentele din care a rezultat sau numai impun etajele climatice ale Romniei, etajarea nveli[ului biope-
la 1-2 elemente ce l eviden]iaz` vi-
zual?
doclimatic, dispunerea radiar-concentric` a rurilor etc.
De ce europenii au defri[at majorita- Carpa]ii s-au impus de timpuriu n via]a dacilor, daco-ro-
tea teritoriilor care aveau p`duri de manilor [i romnilor, nu prin relieful propriu-zis, ci prin func]iile
foioase? |n formularea r`spunsului,
porni]i de la dou` caracteristici ale
lor socio-economice [i geopolitice: spa]ii variate de locuire, p`-
reliefului altitudinea [i tipul major [uni extinse care au generat o transhuman]` specific romneasc`,
[i de la caracteristicile climatice. minerit (aur, argint [.a.), agricultur` de subzisten]`, prelucratul
n peisajele actuale joase meditera-
neene (0-400 m) domin` elementele
lemnului, plut`ritul, cet`]i de ap`rare, drumuri multe transcarpa-
naturale sau cele antropice [i antro- tice care favorizau schimburi complementare etc. Chiar cele
pizate? dou` capitale, cea a regelui Decebal [i cea ridicat` de mp`ratul
Care erau, n Antichitate [i Evul Me-
diu, meseriile de baz` ale locuitorilor
Traian, au fost localizate n munte. Tot n Carpa]i s-a dezvoltat o
din mediile insulare [i litoral-atlan- cultur` romneasc` original`.
tice? n prezent, n Carpa]ii Romne[ti se g`sesc 3540 de sate [i
Care este cea mai complex` regiune
geografic` a Europei [i de ce?
67 de ora[e (ntre care Bra[ovul), cu o popula]ie total` de peste
De ce regiunile geografice din Ro- 3 milioane de locuitori. Popula]ia rural` se ocup` dominant cu
mnia (sau din alte ]`ri similare) sunt zootehnia [i cu agricultura de subzisten]`. Exist` circa 2 milioa-
mai mici ca cele europene? Aplica]i
principiul sc`rii geografice.
ne de ovine, 750.000 de bovine e.t.c. S-a dezvoltat tot mai mult
Care sunt regiunile geografice ale turismul [i exploatarea lemnului, dar, n general, haotic, f`r`
Romniei? reglement`ri [i planuri durabile n concordan]` cu mediul [i cu
Caracteriza]i, ca medii [i peisaje ge-
ografice, un munte sau un segment
interesele localnicilor.
din Carpa]i.

64
CAPITOLUL I

6. }`rile vecine Rom~niei


(caracterizare geografic` succint`)

Nipru la Kiev

Vecinii Rom~niei

UCRAINA
Este vecin` cu Romnia pe dou` sectoare diferite, n nord
[i n sud, la Dun`re, plus Marea Neagr`, unde grani]a este n li- Arhitectur` modern` \n centrul Kievului
tigiu din cauza Insulei {erpilor. n rest, vecinii s`i sunt: Republi-
ca Moldova, Rusia, Belarus, Polonia, Slovacia [i Ungaria (state Este o ]ar` mare [i bogat`, situat` n
Europa de Est, dar extins`, n parte, [i
ale UE). Prezint` o larg` deschidere la Marea Neagr` [i Marea n Europa Central` [i larg deschis` la
Azov. Ca suprafa]`, este a doua ]ar` din Europa, de peste 2,5 ori Marea Neagr`; aici de]ine fort`rea]a
mai mare ca Romnia, cu o popula]ie de aproape 50 de milioane Crimeea, cu Ialta celor trei mari nvin-
g`tori care au mp`r]it Europa dup`
de locuitori. al Doilea R`zboi Mondial. Are o na-
Mediul fizico-geografic se suprapune pe placa tectonic` tur` variat`, dominat` ns` de step`.
euro-asiatic`, av~nd un relief de podi[ [i cmpie, la care se adau- Sunt cunoscute n lume Donbassul,
Krivoi-Rogul, marele Kiev, fluviul Ni-
g` Carpa]ii P`duro[i (2061 m) sau a[a-zisa Ucrain` transcarpa- pru, dar [i accidentul atomic de la
tic` (subcarpatic`). La est de Moldova [i de Carpa]i este Podi- Cernob\l (1986). Cu Romnia are
[ul Podolic (350-470 m), iar n est se afl` o mic` parte din Podi- probleme privind Insula {erpilor, ca-
nalul B\stroe-Chilia [i mai pu]in \n le-
[ul Central Rus [i Podi[ul Done]ului. Cmpia, foarte extins`, n g`tur` cu Bucovina; n prezent, rela-
form` de potcoav`, se submparte n Cmpia Niprului [i Cmpia ]iile dintre cele dou` ]`ri sunt norma-
M`rii Negre ([i Azovului), ce se prelunge[te n platforma conti- le. Pe plan intern au ap`rut tendin]e
care pot duce la autodetermin`ri
nental` [i n Peninsula Crimeea, la sudul c`reia se ridic` Mun]ii regionale, pro-ruse sau pro-occiden-
Iaila (1545 m, un rest hercinic). tale, dar [i la o aderare la UE.

65
CAPITOLUL I

Clima Ucrainei este temperat-conti- Popula]ia se compune din ucraineni (73%), ru[i (20%),
nental`, tot mai excesiv` c`tre est, bieloru[i, romni, polonezi, t`tari [.a. Urbanizarea se ridic` la
dar cu etaje climatice n Carpa]ii P`-
67%, avnd ora[e importante: Kiev (peste 2,5 milioane), Har-
duro[i [i clim` mediteranean` pe li-
toralul Crimeii, locul de odihn` al kov, Lvov, Odessa, Krivoi-Rog, Sevastopol, Cern`u]i [.a.
fo[tilor conduc`tori sovietici. Ucraina Economia se bazeaz` pe o industrie bogat`, o agricultur`
are importante fluvii navigabile: Ni-
extins`, transporturi de toate tipurile [i comer]. Sunt dezvoltate
prul (rul na]ional), Nistrul, bra]ul
Chilia [.a. n Carpa]ii P`duro[i se industriile: extractiv`, siderurgic`, chimic`, construc]ii de ma-
afl` castelul de izvoare ale Tisei, [ini. Se cultiv` cereale, sfecl` de zah`r [i floarea soarelui, cartofi,
Siretului, Prutului [i Nistrului. Vegeta-
legume, struguri etc. {i zootehnia este dezvoltat`. Import` petrol
]ia tipic` este stepa [i silvostepa
agricole, dar [i pu]ine p`duri. Sub- [i gaze din Rusia.
solul este bogat: huil` (n Donbass, Geopolitica Ucrainei a evoluat n detrimentul ucraineni-
primul n lume ca produc]ie), minereu
lor, din cauza ntinsului s`u spa]iu geografic aflat periodic:
de fier (Krivoi-Rog), uraniu, sare, pu-
]in petrol [.a. a) n calea migratorilor;
b) ntre Rusia ortodox`, Polonia [i Austro-Ungaria, ambe-
Problema cea mai actual` o reprezint` le catolice, [i popoarele turco-t`tare din arealul M`rii
disputele ntre orientarea ]`rii spre UE Negre;
sau spre Rusia. Exist` deci posibilitatea
intern` a unor separ`ri prin a[a-zise c) n spa]iul sovietic, cnd i s-a impus rusificarea [i modi-
autodetermin`ri. fic`ri de frontiere.
n mileniul I \.Hr. aici erau p`stori sci]i, sarma]i [.a. Seco-
lul I se caracterizeaz` prin migra]ii importante, ntre care [i cea
slav`, din secolele VI-X. n secolul al IX-lea a luat fiin]` primul
stat rus, cu capitala la Kiev. Statul rus este destr`mat n secolele
XII-XIII de invazia mongol`, iar n veacul al XIV-lea Lituania
ocup` aproape tot spa]iul ucrainean, iar Polonia, o alt` parte (Ga-
li]ia, luat` mai apoi de Austria). Urmeaz` r`scoale antipoloneze
ale cazacilor, care conduc la unirea cu Rusia (1654). n secolul
al XIX-lea se observ` o oarecare identitate na]ional-cultural`
ucrainean`, care se na[te mai ales n vest. n timpul Primului
R`zboi Mondial, n 1918, Rusia cedeaz` Ucraina Germaniei, iar
prin 1920 teritoriul acesteia devine un uria[ cmp de b`t`lie
ntre ru[ii albi, bol[evici, cazacii ucraineni, polonezi, germani,
Catedrala Sf. Mihail, Kiev
n sud debarc~nd francezi [i greci. La sfr[itul r`zboiului (1921),
teritoriul ucrainean se transform` ntr-o republic` sovietic`, dar
|ntreb`ri [i teme f`r` p`r]ile actuale din vest, care intrau \n componen]a Cehoslo-
de lucru vaciei, Poloniei [i Romniei; n est ns`, Stalin i cedeaz`
Care sunt problemele geopolitice Done]ul [i, n 1954, Hru[ciov i mai d` [i Crimeea (t`t`rasc`),
interne actuale din Ucraina? fort`rea]` militar` a U.R.S.S. n 1944 Ucraina (U.R.S.S.) include
C`ror mari regiuni europene i
[i teritoriile amintite din vest.
apar]ine Ucraina?
Cu ce ]`ri din UE se \nvecineaz` n 1991, prin destr`marea U.R.S.S., Ucraina se declar` au-
Ucraina? tonom`, dar apar noi probleme geopolitice. Rena[te na]ionalis-
Care trepte (unit`]i) de relief din
mul-cultural ucrainean care divide Ucraina n trei: o parte estic`
Ucraina se extind [i n Republica
Moldova? ortodox` [i cu tendin]e rusofile, alta vestic`, n principal catolic`,

66
EUROPA {I ROMNIA ELEMENTE GEOGRAFICE DE BAZ

Ucraina hart` fizic`

[i una central` na]ional-ucrainean`. Ucraina are [i anumite pro- Republica Moldova hart` fizic`
bleme externe privind unele spa]ii n disput`: Transnistria, Buco-
vina de Nord, Insula {erpilor [i chiar Crimeea. Se adaug` depen-
den]a economic` de Rusia.

REPUBLICA MOLDOVA
Este a doua ]ar` romneasc`, fosta Basarabie, de care ne
desparte Prutul, pe cea mai lung` grani]` a Romniei cu un stat
vecin (681 km). Este nconjurat` pe toate celelalte trei p`r]i de
Ucraina. La est de gura Prutului atinge Dun`rea pe circa 200 m. Chi[in`u, arhitectur` sovietic`
Are o suprafa]` de peste [apte ori mai mic` dect Romnia [i o Este o fost` provincie romneasc`,
popula]ie de aproximativ cinci ori mai mic`, format` din romni situat` ntr-o pozi]ie ce interesa im-
(65%), ucraineni (14%), ru[i (13%), g`g`uzi, bulgari [.a. Este periile turc, rus [i austriac, iar ntr-un
timp [i Polonia, inclusiv datorit`
situat` pe partea de vest a pl`cii tectonice euro-asiatice, care co- deschiderii sale la Marea Neagr` [i
boar` lin ncepnd de la Nistru, c`tre Carpa]ii Orientali. n plan la gurile Dun`rii. I s-a impus o slavi-
geografic mai restrns, se afl` localizat` pe a[a-zisul spa]iu car- zare cultural`, grefat` ns` pe cultu-
ra romno-latin` de baz`.
pato-nistrean, ca parte component` [i complementar` a siste-
mului teritorial carpato-danubiano-pontic. Ca stat ns`, cuprinde
Clima este temperat-continental`
[i f[ia Transnistria(14) din stnga Nistrului, alipit` dup` 1940, spre excesiv`, cu precipita]ii medii de
cnd Moldova a fost ocupat` de U.R.S.S. [i declarat` R.S.S. 500-550 mm (ca la est de Bucure[ti) [i
Moldoveneasc` n schimbul p`r]ii de sud (Bugeacul), cedat` de 450 mm n sud. Nistrul este navigabil,
R`utul este rul interior cel mai impor-
Stalin Ucrainei, n 1945, blocnd astfel ie[irea la Marea Neagr`. tant, iar capitala Chi[in`u este situat`
Mediul fizico-geografic se suprapune pe un relief domi- pe rul B\c. Pe Prut exist` un lac co-
nat de podi[uri joase, n nord [i centru, [i de cmpie, n sud. Cele mun Coste[ti, iar pe Nistru a fost
amenajat lacul Dub`sari. Vegeta]ia
trei aliniamente de relief reprezint` prelungiri, spre Nistru, ale este dominant de step` agricol`;
unit`]ilor [i liniilor morfotectonice din Podi[ul Moldovei. Cm- p`durile ocup` 10% (alt`dat` 25%).
pia colinar` a Jijiei se continu` n Cmpia colinar` a Prutului Are soluri foarte fertile, dar subsolul
este s`rac (calcare, gips [.a.).
Mijlociu (sau Platoul Moldovei), tot cu altitudini reduse, de pn`
(14) Luat` \n 1924 de la Ucraina, de c`tre Stalin, pentru a crea o regiune autonom` moldoveneasc`, ca preten]ie permanent` pentru Basarabia.

67
CAPITOLUL I

|n 1990 apar cel pu]in trei probleme la 200 m, pe linia localit`]ilor B`l]i [i Flore[ti (la sud de Soroca).
geopolitice interne: secesiunea [i r`z- Imediat la sud, altitudinile se ridic`, relativ brusc, la 300 [i 429
boiul din Transnistria (1991-1992),
m (altitudinea maxim`) n Podi[ul Moldovei Centrale (pn` la
preten]iile de autonomie ale G`g`u-
ziei, din sud, [i apari]ia a dou` mitro- rul R`ut) [i \n Podi[ul Nistrului (ambele prelungiri peste Prut
polii ortodoxe, dar rivale (una ]ine de ale Podi[ului Brladului [i mai ales ale Podi[ului Central Mol-
patriarhia Bucure[tiului, alta de Mos-
dovenesc)(15). |n sud se afl` Cmpia Moldovei de Sud, continuat`
cova); la acestea se adaug` rivalit`]ile
dintre partidele pro-comuniste [i pro- cu Cmpia Nistrului Inferior(16) (continuare spre Nistru a Cmpi-
ruse [i, pe de alt` parte, dintre cele ei Romne [i, mai ales, a Cmpiei Siretului Inferior, mpreun` cu
democratice [i pro-romne sau pro-
Bugeacul Ucrainei). Trecnd n f[ia transnistrean`, peisajul se
occidentale.
schimb`, aceasta f`cnd parte din Podi[ul Podolic (Ucraina),
care coboar` lin [i normal de la nord spre Marea Neagr`.
Economia se remarc` prin agricultur` cereale, plante
tehnice, vie, pomi fructiferi, zootehnie. Industria este redus`,
dezvoltat` la Chi[in`u, Tiraspol [i sporadic n rest. Import`
petrol [i gaze din Rusia. Comer]ul este n parteneriat cu Rusia,
Ucraina, alte state din C.S.I. [i Romnia.
Pozi]ia geopolitic` a fost n calea r`ut`]ilor, la inter-
feren]a unor imperii, la Marea Neagr`, pe istmul Ponto-Baltic [i
pe larga poart` de migrare a popoarelor din stepele ruso-
siberiene [i mongole c`tre Europa Central` [i mediteranean`.
n Antichitate locuiau aici triburi geto-dacice. n secolul al
VI-lea \.Hr. grecii fondeaz` cetatea Tyras, la gura Nistrului, cuce-
rit` mai apoi de regele Burebista. Sudul este ocupat de romani n
Republica Moldova \n perioada
secolele II-V. Urmeaz` o mul]ime de migratori (sarma]i, go]i,
1945-1991 (dup` Atlas/Le Monde
diplomatique, 2006) huni, avari, slavi, bulgari, maghiari, pecenegi [.a.), culminnd cu
t`tarii (1241). De la nfiin]area sa (1364) pn` \n 1812, Principa-
tul Moldovei cuprindea [i Basarabia, care chiar [i nt`re[te linia
Nistrului cu cet`]i ca Hotin, Soroca, Tighina, Cetatea Alb` [.a. n
|ntreb`ri [i teme
1812, Imperiul }arist anexeaz` Basarabia [i ncepe o ampl`
de lucru
ac]iune de rusificare. n 1867 este interzis` limba romn` n [coli.
Realiza]i o paralel` ntre relieful [i
clima Romniei [i cele specifice
Odat` cu Primul R`zboi Mondial, n 1917, Basarabia se declar`
Republicii Moldova. autonom`, iar n 1918 Sfatul ]`rii voteaz` unirea cu Romnia.
Nominaliza]i trei probleme geopo- Pactul Ribbentrop-Molotov (1939) duce la ocuparea Basarabiei,
litice actuale ale Moldovei.
De ce mul]i moldoveni de origine
Bucovinei de Nord [i a ]inutului Her]a de c`tre U.R.S.S. ntre
romn` solicit` cet`]enie [i pa[a- 1941 [i 1944, Basarabia revine la Romnia, iar n 1944 este
port din Romnia? reocupat` de U.R.S.S. Destr`marea U.R.S.S. face ca, n 1990,
Pe unde se poate ajunge, cu vapo-
rul, din Moldova n Marea Nea-
Moldova s` [i declare autonomia, iar n 1991 intr` n C.S.I. n
gr`? prezent, exist` o tendin]` de neutralitate fa]` de Rusia, Ucraina [i
Romnia, manifest~nd [i dorin]a de a ncepe tratative de admitere
n UE. |n 1997, Moldova creeaz` o uniune cu Georgia, Ucraina

(15) Renumita Coast` a Ia[ului se continu` [i peste Prut pe la nord de Podi[ul Codrului, p~n` la V`sc`u]i, deasupra Nistrului.
(16) Sau C~mpiile M`rii Negre

68
EUROPA {I ROMNIA ELEMENTE GEOGRAFICE DE BAZ

[i Azerbaidjan (GUAM)(17), patronat` de S.U.A. Dup` revolu]ia


portocalie din Ucraina, Moldova ajunge formal la un acord de
schimb de teritorii, urmnd s`-[i l`rgeasc` accesul la Dun`re,
unde s`-[i construiasc` un terminal petrolier [i o rafin`rie (la
Giurgiule[ti).

BULGARIA
Este situat` n sudul Romniei, avnd mpreun` o grani]`
lung` de peste 600 km; este [i ]ar` de grani]` a UE cu Turcia, Catedrala Sf. Alexandru, Sofia
Macedonia [i Serbia. Rom~nia [i Bulgaria au intrat mpreun` n
UE la 1 ianuarie 2007. Situat` total n Peninsula Balcanic`, fiind, Bulgaria are porturi la Marea Neagr`,
dintre care cele mai importante sunt
\n acela[i timp, o ]ar` dun`rean` [i cu ie[ire la Marea Neagr`, Varna [i Burgas (echivalentul bulgar al
Bulgaria poate fi definit` ca stat balcano-dun`rean [i pontic. De Constan]ei, ca importan]` privind
Romnia se leag` prin podul de la Giurgiu-Ruse ([osea [i cale transporturile pe mare). De[i este una
din principalele ]`ri balcanice, su-
ferat`), bacul de la Calafat-Vidin, iar n Dobrogea, prin [oseaua prafa]a sa este pe jum`tate ct a
ce trece pe la Vama Veche [i calea ferat` de la Negru Vod`. Romniei, iar popula]ia, ceva peste
Mediul fizico-geografic este determinat de pozi]ia geo- 1/3 din cea a ]`rii noastre, dar ur-
banizarea atinge 70%.
grafic` [i de relief. Caracteristic este aliniamentul ngust al Mun-
]ilor Balcani (Stara Planina), ce str`bate mijlocul ]`rii, de la gra-
ni]a de vest pn` aproape de Marea Neagr`. Similar, dar mult
mai lat, se extinde, n nord, Podi[ul Prebalcanic, iar la SSE de
Balcani este Cmpia Traciei Superioare (drenat` de valea Ma-
ri]a). n vestul [i sudul ]`rii (spre Serbia [i Grecia) se desprind
(aproximativ la SV de Sofia) alte dou` ramuri muntoase, mai
late [i mai nalte dect Balcanii (peste 2900 m), Rodopi [i Pirin.
Popula]ia este format` din bulgari (89%), 8% turci, apoi
]igani, aromni, romni [.a.
Economia se remarc` prin agricultur` (export mare de
legume), viticultur`, mult tutun, ulei de trandafiri, pu]in` in-
dustrie, fosta central` nuclear` de la Kozlodui (nchis` n 2007)
[.a. Importante sunt aliniamentele de drumuri, extinse de la va-
durile dun`rene c`tre sud (Marea Egee) [i Marea Neagr`, sau de Sofia [i \mprejurimile imagine
la vest la est, paralel cu Balcanii. Se [tie, de asemenea, c` vlahii satelitar`
din aceast` peninsul` erau c`r`u[ii Europei, transportnd m`r- Clima este temperat-continental` n
furi pn` c`tre Baltica. nord [i mediteranean` n sud. Flora [i
Pozi]ia geopolitic` a Bulgariei [i interesele na]ionale au fauna sunt de tip mediteranean, p`du-
rile ocup` cam 1/3 din suprafa]` (mai
influen]at evolu]ia sa statal`, rela]iile cu vecinii [i regimul poli- mult ca n Romnia); n mun]i exist` [i
tic, n special ntre 1944 [i 1989. n Peninsula Balcanic`, denu- capre negre, iar n mare, lng` capul
mit` [i butoiul cu pulbere al Europei, s-au interferat, n timp, Caliacra, se \nt~lnesc foci. Plajele sunt
mai ad`postite [i se pare, deocamda-
etnii, religii, culturi formnd un mozaic [i interese ale impe- t`, mai atr`g`toare dec~t cele din
riilor: interese comerciale, economice, de ie[ire la mare, de st`- Romnia.

(17) Ini]ialele ]`rilor membre.

69
CAPITOLUL I

Bulgaria hart` fizic` Academia de {tiin]e din Sofia

pnire a unor strmtori marine etc. Spa]iul bulg`resc a fost ini]ial


tracic, ca [i cel de la nord de Dun`re. A trecut apoi sub imperiile
roman [i bizantin (secolele IV-VI), fiind, mai t~rziu, ocupat de
slavi. Bulgarii au fost la origine mongoloizi, slaviza]i n regiunea
Volg`i, de unde au migrat la sud de Dun`re. Se organizeaz`
statal (]arate) n mai multe rnduri (sub bizantini [i, din secolul
al XIV-lea, sub otomani), conduse, ntre al]ii, de fra]ii vlahi Petru
[i Asan (1185). Se cre[tineaz` ortodox n 865. Con[tiin]a
na]ional` bulgar` se ncheag`, n special, n secolul al XIX-lea,
M`n`stirea din Rila prin lupta mpotriva turcilor [i grecilor, uneori [i a srbilor,
sprijini]i de Imperiul Rus pe motivul originii slave [i ortodoxiei,
|ntreb`ri [i teme
dar, n fapt, pentru acces la Marea Egee [i chiar la Adriatica.
de lucru
Teritoriul nevralgic era Macedonia, st`pnit` de greci [i/sau de
Ce ]`ri care nu fac parte din UE sunt
vecine cu Bulgaria? Iugoslavia, dar [i Tracia, st`pnit` de turci [i greci. Unii
Nominaliza]i o ]ar` balcanic` ce na]ionali[ti bulgari, care doreau Marea Bulgarie, visau chiar o
face parte din NATO, dar nu [i din nou` capital` la Constantinopol. Unele conflicte le-a avut [i cu
UE.
Ce facilit`]i pot avea romnii (aro- Romnia, pentru sudul Dobrogei (Cadrilaterul, cu Balcicul
mnii) din Bulgaria dup` 1 ianuarie sta]iunea de inim` a reginei Maria), trecut la Romnia n 1913
2007? [i cedat Bulgariei n 1941, la presiunea Germaniei [i a U.R.S.S.
De ce a fost nchis` centrala nucle-
ar` de la Kozlodui, la 1 ianuarie n timpul comunismului au avut conflicte cu turcii. Trebu-
2007? ie subliniat totu[i c` dup` 1989, Bulgaria a fost ]ara cea mai sta-
Romnii din Republica Moldova pot bil` din peninsul`, a admis revenirea turcilor expulza]i, a intrat n
trece peste podul de la Giurgiu cu
buletinul sau cu pa[aport f`r` viz`? NATO [i n UE.
De unde vine numele de Peninsula
Balcanic`? SERBIA
Se nvecineaz` cu Romnia n partea de sud-vest pe o lun-
Serbia a fost m`cinat` de conflicte in- gime de de 476 km; a f`cut parte din fostul bloc federativ Iugos-
terne, care nc` nu au ncetat, dar se
remarc` [i prin puterea de reconstruc- lavia. Este un stat balcano-dun`rean, cu o suprafa]` de 88.361
]ie economic` [i social`. Este un stat cu km2. Se mai nvecineaz` la est cu Bulgaria, la nord cu Ungaria,
un relief variat, valorificat n special la vest cu Croa]ia [i Bosnia-Her]egovina, iar la sud cu Albania [i
agricol [i prin turism.
Macedonia.

70
EUROPA {I ROMNIA ELEMENTE GEOGRAFICE DE BAZ

Leg`tura cu Romnia (pe [osea) este facilitat` prin podul


care trece peste barajul hidrocentralei de la Por]ile de Fier (18), ce
reprezint` o reeditare, mai n amonte, a podului din perioada ro-
man`(19). Istoria recent` a Serbiei este legat` strns de trecutul
Iugoslaviei (stat care a luat na[tere dup` cel de-al Doilea R`zboi
Mondial, ca urmare a unor decizii voluntare a ctorva popoare
slave, sub conducerea partizanului comunist Iosip Broz, cu-
noscut sub numele de Tito). La popula]ia majoritar` slav` se ada-
ug` minorit`]ile albanezilor, maghiarilor, turcilor, italienilor [.a.
Caracteristicile fizico-geografice sunt variate, n prim-
Statele rezultate \n urma destr`m`rii
plan, impunndu-se dispunerea n trepte tot mai nalte, de la nord Iugoslaviei
spre sud. n nord se afl` Cmpia Voievodinei, traversat` de Du-
n`re, care se continu`, spre sud, cu Cmpia Moraviei, drenat` de Dup` moartea lui Tito (1980), situa]ia
socio-economic` se nr`ut`]e[te [i
rul omonim [i apoi o regiune colinar` joas`. Spre partea central- ncep s` apar` tensiuni [i conflicte
estic` se g`sesc Mun]ii Serbiei, iar n sud, por]iuni din Alpii ntre na]ionalit`]i, din cauza deca-
Dinarici, unde altitudinea maxim` dep`[e[te 2000 m. Popula]ia, lajelor dintre republici.
de circa 8 milioane, este predominant format` din s~rbi (peste
Clima este temperat-continental` cu
influen]e mediteraneene. Vegeta]ia
prezint` o varietate nsemnat`, de la
p`duri (27% din teritoriu) de conifere
[i foioase n unit`]ile montane, la
p`[uni ntinse. Re]eaua hidrografic`
este tributar` m`rilor: Egee, Adriatic`
[i Neagr`. Cea mai mare arter`
hidrografic` este Dun`rea (588 km),
urmat` de afluen]i importan]i precum
Morava, Sava, Timoc [.a., iar din ]ara
noastr` vin rurile Bega [i Timi[.

|ntreb`ri [i teme
de lucru
Care este regiunea european` ce
include Serbia?
Numi]i ]`rile vecine Serbiei care
apar]in Uniunii Europene.
Care sunt statele federale ce alc`tu-
iau fosta Iugoslavie.
Prin ce locuri se realizeaz` leg`turile
de natur` economic` ntre Serbia [i
Romnia?
Comenta]i asem`n`rile elementelor
de vegeta]ie dintre Serbia [i Rom-
Serbia hart` fizic` nia.

(18) Hidrocentrala de la Por]ile de Fier a fost construit` \n urma unui acord \ntre Rom~nia [i Iugoslavia \n 1956, fiind finalizat` \n 1972;
produce circa 30% din energia total` a Rom~niei.
(19) |n dreptul ora[ului Drobeta Turnu Severin se mai p`streaz` un picior al podului lui Apolodor din Damasc, construit \ntre anii 103-105,
aflat \n conservare. Acesta f`cea leg`tura \ntre cele dou` maluri dun`rene [i reprezenta cel mai lung (1135 m [i o l`]ime de 14,55 m)
pod de piatr` din Imperiul Roman.

71
CAPITOLUL I

85%), la care se adaug` muntenegreni, albanezi, bulgari, romni,


rromi [.a. Religia dominant` este cea ortodox` (aproape 85%),
urmat` de cea romano-catolic` (pu]in peste 5%), de musulmani,
protestan]i [.a. Ora[ele srbe[ti sunt dominate de capitala
Belgrad, cu o popula]ie ce dep`[e[te un milion de locuitori, dar
mpreun` cu zona metropolitan` nsumeaz` 1,5 milioane de
locuitori. Urmeaz` dou` ora[e cu o popula]ie de peste 200.000
de locuitori, Novi Sad [i Pristina.
Economia se bazeaz` pe resurse agricole (55% din terito-
riu este arabil), reprezentate prin culturi de porumb, gru, sfecl`
de zah`r, pomi fructiferi, dar [i pe o industrie care i confer` o au-
tonomie economic` (siderurgie, metalurgie neferoas`, construc-
Vedere din Belgrad toare de ma[ini, chimic` [i petrochimic` [.a.), chiar dac` odat` cu
dezmembrarea Iugoslaviei n multe dintre statele federale au ap`-
rut dificult`]i ca urmare a complementarit`]ii sistemului trecut.
Pozi]ia geopolitic` a Serbiei se remarc` mai ales sub
aspect economic [i politic, datorit` c`ilor de comunica]ie inter-
na]ionale (c`i ferate [i [osele) amplasate pe v`ile rurilor.
Teritoriul actual a fost locuit n Antichitate de triburi ilire
[i trace, iar n secolele II-I .Hr. a fost transformat n provincie
roman`, iar din anul 395 d.Hr. trece sub domina]ie bizantin`.
Prin secolele VI-VII se stabilesc aici triburile slavilor meridio-
nali, care au constituit ulterior primele forma]iuni statale. Ur-
meaz` o epoc` de mari fr`mnt`ri din cauza Imperiului Otoman
[i mai trziu a celui Austro-Ungar.
Dup` 1918, Serbia a reprezentat unul dintre membrii fon-
Imagine din Novi Sad datori ai Iugoslaviei n diferitele sale forme: de regat, republic`
socialist` federativ` sau republic` federativ`. n anul 1941,
Ungaria se remarc` prin marea [i mo-
Iugoslavia este atacat` de armatele germane [i italiene, la care
numentala metropol` Budapesta, cu se aliaz` cele ungare [i bulgare, reu[ind s` o dezmembreze ca
m`re]ele sale poduri peste Dun`re, cu stat unitar. Partizanii condu[i de Tito elibereaz` [i proclam`, n
multitudinea muzeelor [i Parlamentul
de tip londonez, muzica de ]igani
1946, Republica Popular` Federativ` Iugoslavia, format` din
din luxoasele restaurante, cearda[ul urm`toarele republici: Serbia, Muntenegru, Croa]ia, Slovenia,
popular [i excelenta buc`t`rie din care Macedonia, Bosnia [i Her]egovina. n 1990 ncepe destr`-
nu lipsesc gula[ul [i vinul de Tokay. n
exterior se extinde nesfr[itul roman-
marea unit`]ii statale. Pn` n iunie 2006, Serbia a r`mas unit`
tism al pustei, cu pitore[tile sale pu]uri cu Republica Muntenegru, n a[a-numita Federa]ie Serbia-
cu cump`n`, str`b`tut` de Dun`re [i Muntenegru.
Tisa, perfect ndiguite. Pe locurile cele
mai nalte se aliniaz` podgorii renu-
ntre Romnia [i Serbia au existat rela]ii economice strn-
mite [i p`duri. Nu se poate omite nici se, derulate pe baza Acordului de Comer] Liber, din 2003 pn`
Balatonul, cu odihnitoarele sale peisa- la 1 ianuarie 2007 (ziua ader`rii Romniei la U.E.). Dup` aceast`
je de litoral, nfrumuse]ate cu peste 50
de sta]iuni extrem de diversificate.
dat` rela]iile comerciale se realizeaz` prin Sistemul de Preferin]e
Comerciale Autonome (SPCA).

72
EUROPA {I ROMNIA ELEMENTE GEOGRAFICE DE BAZ

UNGARIA
Este vecina noastr` din vest, cu care avem o grani]` de
circa 450 km. Suprafa]a este de 2,5 ori mai mic` dect a Rom-
niei. Popula]ia num`r` aproximativ 10 milioane de locuitori,
din care 1/5 sunt concentra]i n Budapesta, care de]ine [i circa ju-
m`tate din industria ]`rii. Urbanizarea dep`[e[te 60%. Ca pozi-
]ie, este o ]ar` panono-dun`rean`, situat`, ca [i Romnia, n Eu-
ropa Central`.
Mediul fizico-geografic se suprapune 2/3 peste un teritoriu
nalt de 90-190 m, Cmpia Ungar` (Alfld), ce face parte din
Depresiunea Panonic`. n NV, pn` spre Dun`re [i Budapesta,
se extinde o ramifica]ie joas` a lan]ului vulcanic carpatic, mun]ii
Bk [i Matra (circa 1000 m). La SV de defileul dun`rean de la
Esztergom (Poarta Devin), se afl` Mun]ii Bakony (709 m) o
prelungire hercinic` a Carpa]ilor c`tre Alpi. Culmea Bakony
desparte Micul de Marele Alfld. Cl`direa Parlamentului din Budapesta
Economia se remarc` prin agricultur` [i viticultur`, tu-
rism (Budapesta [i Balaton), anumite industrii [i comer]. Prin
|n Ungaria se \nt~lne[te un climat
Budapesta trec multe [i importante c`i de comunica]ii. temperat-continental, dar cu importan-
Popula]ia este format` din maghiari (90%), germani, te influen]e oceanice. La poala Mun-
]igani, romni, slovaci [.a. ]ilor Bakony se ntinde lacul Balaton,
cel mai mare din Europa Central`, cu
Pozi]ia geopolitic` a Ungariei i-a impus o fr`mntat` evo- o suprafa]` ct Razelmul mpreun` cu
lu]ie istoric` [i statal`. Aici s-a extins n Antichitate marele neam Sinoe(20). Dun`rea (400 km) [i Tisa
al tracilor [i apoi iazigii [i cel]i. n anul 10 \.Hr, romanii fondeaz` (600 km), ambele bine ndiguite, str`-
bat Alfldul, iar din Romnia vin So-
provincia Panonia, n sudul [i vestul Dun`rii. Aici au fost atrase me[ul, Cri[urile [i Mure[ul. P`durea
popoarele migratoare, care [i-au fixat pentru un timp centrul este redus` (1/6) pe n`l]imi, n rest
unor imperii sau regate efemere, de unde f`ceau incursiuni dominnd stepa agricol` (pusta).
Are pu]ine bog`]ii de subsol (bauxit`,
ceva gaze, petrol [i unele neferoase).
(20) Lacul Balaton este de origine tectonic`, o l`sare
lent` la marginea Mun]ilor Bakony, malul s`u
nordic av~nd caracter montan, inclusiv cu roci
vulcanice [i pe[teri (Topolea) \n aceste roci. Di-
mensiuni: 70/10 km, 600 km2, 11 m ad~ncime
maxim` (ini]ial avea p~n` la 60 m, dar s-a
colmatat). |n peninsula Tihany apar izvoare ter-
male similare unor gheizere. Apa este dulce, iar
surplusul este scurs printr-un canal \n Dun`re.

Ungaria [i Romnia au avut perma-


nente rivalit`]i geopolitice, dar dup`
1990, ambele state au ales un nou
drum, acela al colabor`rii politico-
economice; ambele au intrat n NATO
[i UE, iar n prezent sunt men]ionate ca
exemple de comportament ntre dou`
]`ri vecine.
Ungaria hart` fizic`

73
CAPITOLUL I

repetate n teritoriile din jur. n secolele IV-V spa]iul ungar a


f`cut parte din imperiul hunilor (veni]i n 375), apoi al gepizilor
(secolele V-VI) [i al avarilor (secolele VI-VIII). n anul 896,
[apte triburi ungare (de neam fino-ungric, ca [i finlandezii),
dislocate de pecenegi din stepa Volg`i mijlocii, se stabilesc ntre
Dun`re [i Tisa. La 997, {tefan cel Sfnt unific` triburile ungare,
le cre[tineaz` catolic, iar papa l ncoroneaz` rege. ntre secolele
XI-XIII, Regatul Ungar, dup` sistemul feudal, includea [i pro-
vincii vecine locuite de alte popoare, ntre care [i Transilvania,
dar ca voievodat autonom. n continuare, regatul se lupt` cu
otomanii [i Imperiul Habsburgic. Iancu de Hunedoara, voievod
al Transilvaniei [i regent al Ungariei, nfrnge trupele otomane
la Belgrad (1456). La 1541 regatul este destr`mat de turci, care
ocup` capitala Buda, partea de vest a regatului trece sub
Lacul Balaton,
marea intern` a Ungariei habsburgi, iar Transilvania r`mne principat independent, sub
suzeranitate otoman`. n 1649, Imperiul Habsburgic ocup` Un-
garia [i Transilvania. n 1867, Ungaria devine regat n cadrul
Imperiului Austro-Ungar. Acest regat avea, nainte de Primul
R`zboi Mondial, o suprafa]` de trei ori mai mare, dar era multi-
etnic (croa]i, slovaci, ruteni, romni etc.) [i multiconfesional, cu
o clas` conduc`toare aristocrato-funciar`. Etniile componente
erau supuse maghiariz`rii. Tratatul de la Trianon (1920), mult
negat apoi de ultrana]ionali[tii maghiari, reduce Ungaria la un
stat na]ional, pierznd Croa]ia, nordul Serbiei, Slovacia [i Tran-
silvania. n aceste provincii a r`mas totu[i [i un num`r mare de
maghiari. Alian]a cu Axa hitleristo-fascist`, readuce Ungariei
(1938-1941) o parte din Slovacia, Ucraina subcarpatic`, dou`
treimi din Transilvania [i cteva regiuni din Iugoslavia. Pacea de
Mun]ii Matra la Paris (1947) fixeaz` Ungaria n hotarele dinainte de 1938.

|ntreb`ri [i teme
de lucru
Care sunt ]`rile vecine Ungariei ce
nu fac parte din UE?
De ce crede]i c` lacului Balaton i se
mai spune [i Marea Ungariei?
Pe ce mal al Dun`rii se afl`
Budapesta?
Ce asem`n`ri [i deosebiri exist`
ntre pust` [i b`r`gan?
Ce lan] muntos european se ramific`
[i peste Ungaria?
Unde exist` p`dure mai mult` [i de
ce: n Ungaria sau n Romnia?
Exist` step` alpin` n Ungaria? Imagine satelitar` a M`rii Negre

74
EUROPA {I ROMNIA ELEMENTE GEOGRAFICE DE BAZ

Test de autoevaluare secven]ial`


1. n cte sensuri poate fi descris spa]iul geografic romnesc. Completa]i cu cte un cuvnt rubricile.
a) b) c)

2. Spa]iul etnogenetic geto-dac se ntindea n sud pn` la (t`ia]i r`spunsurile neadev`rate):


a) Dun`re b) Balcani c) nordul Greciei

3. n ce parte Europa are limite conven]ionale? (nsemna]i cu X r`spunsul corect)


a) spre est b) spre vest c) spre nord d) spre est [i vest

4. Mun]ii din sistemul alpin european sunt de dou` tipuri (tectonice):


a) Alpii [i Alpii Scandinaviei b) Alpii hercinici c) Alpii [i Carpa]ii

5. Care tipuri genetice de lacuri domin` n Europa?


a) antropice b) vulcanice [i iazuri c) glaciare

6. Care fluviu european a impus o anumit` conturare a h`r]ii politice n bazinul s`u?
a) Volga b) Vistula c) Rinul d) Dun`rea

7. De ce sunt multe zone ml`[tinoase sub taiga?


a) plou` mult b) ninge mult c) subsol impermeabil din cauza permafrostului sau a argilelor

8. Nominaliza]i 4 capitale ale unor ]`ri vecine Romniei:

9. Care este ]ara cu cea mai mb`trnit` popula]ie din Europa [i de pe glob?
a) Fran]a b) Anglia c) Rom~nia d) Italia

10. Prima autostrad` european` lega ora[ele:


a) Paris-Berlin b) Roma-Paris c) Budapesta-Viena d) Berlin-Mnchen

11. Lungimea Alpilor [i Carpa]ilor este de:


a) 2000 [i 1000 km b) 1000 [i 1600 km c) 2200 [i 1700 km

12. Statele vecine Romniei [i ]ara noastr` fac parte din trei regiuni geografice europene (nota]i-le n
rubricile de mai jos):
a) b) c)

13. Toate statele vecine Romniei [i ]ara noastr` au f`cut parte pn` n 1989-1990 din:
a) lag`rul capitalist b) lag`rul occidental c) lag`rul comunist

14. Extinderea UE [i peste ]`rile foste comuniste are la baz` principiul:


a) preponderent nivelul b) preponderent integrarea
economic al unei ]`ri unor regiuni \n \ntregul lor

75
CAPITOLUL II

ROMNIA {I UNIUNEA EUROPEAN


1. Formarea Uniunii Europene
[i evolu]ia integr`rii europene
Uniunea European` este o entitate in- Uniunea European` reprezint` o grupare de natur` politi-
terna]ional`, cu peste 50 de ani de ac-
c`, social` [i economic`, format` pe continentul european din 27
tivitate, rezultat` n urma dorin]ei state-
lor participante la integrare, de a nt`ri de state (Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Danemarca,
leg`turile economice, sociale [i politice Estonia, Finlanda, Fran]a, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Le-
pe continentul european, n vederea
tonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Po-
realiz`rii unui sistem integrat cu
leg`turi strnse ntre popoare. Necesi- lonia, Portugalia, Romnia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia [i
tatea form`rii Uniunii s-a motivat [i Ungaria). Baza construc]iei europene a stat [i n dorin]a statelor
prin ndelungatul r`zboi rece, impus
de a conlucra pentru interese comune, cu obiective stabilite n
de contradic]iile dintre cele dou`
Europe: de Vest (NATO 1949) [i de func]ie de politicile tuturor statelor membre. Printre numeroasele
Est (Tratatul de la Var[ovia 1955). obiective ale Uniunii mai importante sunt: promovarea progre-
Pn` n 2007, n cadrul Uniunii Euro-
sului economic [i social, pia]a unic` (din 1993), moned` unic` [i
pene a fost creat` o pia]` unic`, dina-
mic`, unde cet`]enii, bunurile, ser- afirmarea identit`]ii Uniunii.
viciile [i capitalurile prezint` libertate Istoric, bazele unei a[a-zise uniunii europene au fost
de mi[care.
formulate nc` din secolul al XVII-lea, cnd s-a ncercat crearea

}`rile Uniunii Europene

76
ROMNIA {I UNIUNEA EUROPEAN

unei federa]ii europene, dar ideea s-a concretizat dup` cel de-al
nsemnele Uniunii
Doilea R`zboi Mondial, din dorin]a de a recl`di o nou` Europ`, Europene
de a men]ine pacea, dar [i pentru ridicarea nivelului de trai n
steagul, pe un fond albastru cu 12
statele continentului. |n anul 1921 Belgia [i Luxemburg au creat stelu]e aurii dispuse sub form` de
Uniunea Economic`, iar mai trziu, n plin r`zboi, n anul 1943, cerc;
guvernele exilate ale Belgiei, Olandei [i Luxemburgului pun ba- imnul, Oda bucuriei de Beethowen,
pe un text scris de Friedrich von
zele Beneluxului, toate acestea reprezentnd, de fapt, precedente Schiller, n 1785.
importante ale Uniunii Europene. Ziua Europei este pe 9 mai (1950),
n 1945, S.U.A., prin secretarul de stat George Marshall, fiind legat` de o declara]ie a minis-
trului de externe francez, Robert
au dorit s` acorde sprijinul Europei pentru lupta mpotriva foa- Schuman, care cerea Fran]ei [i Ger-
metei, s`r`ciei [i haosului de dup` al Doilea R`zboi Mondial. maniei s` accepte un organism eu-
Programul pentru o reconstruc]ie a Europei este de atunci cunos- ropean cu dreptul de gestionare a
industriei c`rbunelui [i o]elului;
cut sub denumirea de Planul Marshall, iar coordonarea era f`- limbile oficiale sunt toate cele ale
cut` de Organiza]ia pentru Cooperarea Economic` European` statelor membre, n num`r de 23
(OEEC). n 1950, Jean Monnet formuleaz` ideea, preluat` de (bulgara, ceha, daneza, engleza,
estoniana, finlandeza, franceza,
Robert Schuman (ministrul francez al afacerilor externe), de a germana, greaca, irlandeza, italia-
pune n comun resursele de c`rbune [i o]el ale Fran]ei [i Germa- na, letoniana, lituaniana, olandeza,
niei n cadrul unei organiza]ii (CECO). Un an mai trziu, la portugheza, suedeza, maghiara,
malteza, poloneza, romna, slova-
Paris, a fost semnat tratatul CECO de c`tre Fran]a, Germania, ca, slovena [i spaniola);
Belgia, Italia, Luxemburg [i Olanda, intr~nd n vigoare n 1952 moneda, folosit` de 12 state mem-
(expirat n 2002), cu scopul de a crea o pia]` comun` sectorial`, bre (dar care poate fi utilizat` n
toate statele membre [i n alte state
obiective comune, dar [i pentru a constitui unele institu]ii comu- din zona euro). Exist` bancnote
ne cu puteri efective [i imediate. Tot n 1952, la ini]iativa Fran- euro cu [apte subdiviziuni de di-
]ei, statele CECO au semnat un tratat pentru nfiin]area unei Co- mensiuni diferite [i monede euro cu
opt subdiviziuni de m`rimi [i gra-
munit`]i Europene de Ap`rare (CEA). La Roma, n anul 1957, fic` diferite;
statele membre CECO semneaz` tratatele de formare a Comu- deviza care dateaz` din anul
nit`]ii Economice Europene (CEE) [i a Comunit`]ii Europene a 2000 ca urmare a unui concurs \n
[colile Uniunii, la care au participat
Energiei Atomice (EURATOM) sub egida Tratatelor de la numero[i tineri este Unitate n
Roma, ce intrau n vigoare un an mai trziu, avnd un parlament diversitate.
unic (Parlamentul European) [i o curte de justi]ie unic` (Curtea
de Justi]ie a Comunit`]ilor Europene).
{ase state sunt catalogate ca membrii fondatori (Fran]a,
Germania, Luxemburg, Olanda, Belgia [i Italia) ai Comunit`]ii
Europene, iar aderarea celorlalte ]`ri s-a realizat succesiv.
n 1973 a avut loc un prim val de aderare a altor state,
precum Marea Britanie, Irlanda [i Danemarca, dar [i un refuz,
printr-un referendum, din partea Norvegiei. Un al doilea val de
aderare la Comunitatea European` a fost format numai din
Grecia, n anul 1981. n 1986, ntr-un al treilea val, au aderat [i
]`rile Peninsulei Iberice Spania [i Portugalia.
Important este faptul c` dup` acest al treilea val se reali-
Moneda Uniunii Europene (Euro)
zeaz` o trecere de la Comunitatea European` la Uniunea Euro-

77
ROMNIA {I UNIUNEA EUROPEAN

Tratatul de la Maastricht (1992, pean`. Statele europene care ader` trebuie s` ndeplineasc` anu-
intrat n vigoare n 1993) reprezint` mite condi]ii de baz`, printre care trei sunt absolut obligatorii:
cea mai important` reform` a Trata-
identitate european`, sistem democratic de guvernare [i respect
telor Constitutive; prin el s-a creat
Uniunea European`, bazat` pe trei fa]` de drepturile omului [i libert`]ile cet`]ene[ti.
piloni: unul comunitar (Comunit`]ile Valul al patrulea, din 1995, completeaz` Uniunea cu
Europene) [i doi interguvernamentali
Austria, Finlanda [i Suedia. Acum, pentru a doua oar`, cet`]enii
(politica extern` [i de securitate).
Tratatul a consfin]it o Pia]` Intern` norvegieni resping aderarea, tot printr-un referendum.
Unic` [i ulterior o Moned` Unic`. Al cincilea val are dou` etape, una n anul 2004, cnd au
Cet`]enii europeni, din cadrul Uniunii,
aderat un num`r de 10 state Cipru, Estonia, Letonia, Lituania,
au dobndit dreptul de a c`l`tori, de
a munci [i de a se stabilii oriunde Malta, Polonia, Cehia, Slovacia, Slovenia [i Ungaria [i a doua
doresc n statele UE. etap`, materializat` n 2007, cnd au intrat Romnia [i Bulgaria.
Tratatele de la Amsterdam
Odat` cu integrarea, un stat trebuie s` accepte anumite
(1997, intrat n vigoare n 1999) [i de
la Nisa (2000, intrat n vigoare n drepturi [i obliga]ii ale sistemului comunitar denumit aquis
2003) au pus bazele reformei institu]i- comunitar care cuprinde:
onale din Uniunea European`, necesa-
- principiile [i obiectivele politice ale tratatelor (de la
r` att pentru a asigura continuitatea
procesului de aprofundare, dar mai Amsterdam [i Nisa);
ales pentru realizarea unei extinderi - legisla]ia adoptat` de Curtea European` de Justi]ie;
eficiente spre statele din Europa Cen-
- Declara]iile [i Rezolu]iile Comunit`]ii Europene;
tral` [i de Est. Astfel, s-au rezolvat
unele dintre problemele institu]ionale, - acordurile interna]ionale [i cele existente ntre state.
precum: modificarea ponderii statelor Exist` ast`zi un proiect de extindere prin reconstruc]ie eu-
membre n Consiliu; mbun`t`]irea
ropean`. Astfel, Turcia, Croa]ia [i Macedonia sunt urm`toarele
ponderii tuturor membrilor n luarea
deciziilor; modificarea structurii Comi- state candidate la aderare, statut ce le-a fost acceptat n 1999
siei; modificarea puterii reale a Parla- pentru Turcia, n 2004 pentru Croa]ia [i \n 2005 pentru Macedo-
mentului European; extinderea votului
nia. |n privin]a ader`rii acestor ]`ri au existat c~teva rezerve: fa]`
prin majoritate calificat` [i reducerea
corespunz`toare a celui prin unanimi- de Turcia, din cauza regimului politic instabil (mai ales din anii
tate. La Amsterdam s-a acceptat parti- 1970 [i 1980) [i a instabilit`]ii economice din anii 1990, precum
ciparea Parlamentului European la de-
[i ca urmare a opozi]iei politice din unele state membre ale
semnarea Comisiei, iar la Nisa s-a
consemnat n mod oficial decizia state- Uniunii; Croa]ia suferea, ca [i Turcia, de o instabilitate politic`,
lor membre, conform Tratatului de la dar se resimt importante progrese economice [i o rezolvare ami-
Paris (1952), de a desfiin]a Comuni-
abil` a repatrierii [i reintegr`rii etnicilor srbi care au p`r`sit ]ara
tatea European` a C`rbunelui [i
O]elului. n urma r`zboiului srbo-croat (1991-1995), la acestea ad`u-
g~ndu-se [i reformarea sistemului judiciar [i cooperarea cu Tri-
|ntreb`ri [i teme bunalul ONU pentru crime de r`zboi; n afara problemelor
de lucru interne [i de stabilitate ale statului, Macedonia prezint` cel mai
Care sunt statele ce poart` emblema rapid progres de aderare.
de membri fondatori ai UE? Obiectivele Uniunii, spre care tind [i statele ce ader`, se
Cte valuri de aderare la Uniunea pot sintetiza n urm`toarele: unificarea Europei n pace, prospe-
European` au existat pn` n anul
2007? ritate, solidaritate [i progres, dar [i participarea Europei la
Urm`ri]i harta cu extinderea UE [i gestionarea global` a p`cii din lume.
numi]i statele care nu sunt membre
ale Uniunii.
Care dintre tratatele Uniunii a impus
sintagma Uniunea European`?

78
CAPITOLUL II

2. Caracteristici geografice, politice


[i economice actuale ale Uniunii Europene
Caracteristicile geografice. Relieful Uniunii Europene
se caracterizeaz` prin altitudinii variate ce dep`[esc, n Alpi,
4808 m (Mont Blanc), [i coboar` sub 0 m n polderele olandeze.
Dup` 2007, prin aderarea Romniei [i Bulgariei, s-au realizat, n
mare parte, conexiunile de natur` fizic` [i socio-economic`. Sis-
temul alpin european s-a ntregit, Dun`rea (mpreun` cu Delta)
apar]ine n totalitate Uniunii [i faciliteaz` transportul naval. Va-
rietatea tipurilor de relief confer` Uniunii o gam` larg` asupra
resurselor turistice: peisajul alpin cu ghe]ari (Alpi) sau ampren-
tele acestora din pleistocen, peisajele mirifice ale deltelor (Du-
n`rii, Padului), peisajele costiere (diferite forme de ]`rmuri),
amprenta antropic` etc. Climatul este propice locuirii att per-
manente, ct [i sezoniere, de pe cele mai nalte culmi (cabane [i Chamonix, celebr` sta]iune
hoteluri) pn` \n regiunile extrem de populate, situate n zonele \n Alpii Francezi
joase din apropierea ]`rmurilor. Odat` cu schimb`rile climatice,
generate [i de excesele antropice (industria, automobilele) au
ap`rut fenomene extreme: a[e-zisele tornade (din Germania, dar
[i din Romnia cea de la F`c`ieni, cea de pe lacul Razelm sau
cea de la {uncuiu[, jude]ul Bihor etc.); perioade cu grindin`;
perioadele lungi de secet` din estul Europei, care modific`
perioada de vegeta]ie a plantelor agricole, provoac` incendii [.a.
Hidrografic, Uniunea st` satisf`c`tor, av~nd perioade bogate \n
precipita]ii, cnd se produc mari inunda]ii (Germania, Romnia,
\n 2005), dar [i perioade \n care debitele sunt sc`zute, ceea ce
Inunda]ii pe Valea Trotu[ului,
afecteaz` agricultura [i produc]ia de energie electric`. Importan- \n vara anului 2005
te sunt c`ile navigabile [i leg`turile rezultate n urma construirii
canalelor. Numeroasele lacuri, cu originea cuvetelor diferit` (na-
tural` glaciare, carstice, vulcanice, de baraj natural, limanuri
[.a., [i antropic` de baraj pentru hidroenergie, iazuri, de re-
ten]ie [.a.). Vegeta]ia este specific` zonelor [i etajelor climatice,
dar cu o interven]ie tot mai accentuat` din partea societ`]ii, att
n mod direct (defri[`ri, des]eleniri), ct [i indirect. Resursele de
sol [i subsol, la care se adaug` [i poten]ialul energetic (produs
sub diferite forme), sus]in necesit`]ile unei dezvolt`ri durabile n
cadrul ntregii Uniuni.
Au ap`rut probleme legate de migra]ia for]ei de munc`, Centrala atomoelectric`
din Europa de Est, din Balcani [i din alte continente (peste 4% de la Cernavod`

79
CAPITOLUL II

Politica Uniunii Europene are \n vedere dintre cei care tr`iesc pe teritoriul Uniunii nu apar]in acesteia),
trei categorii distincte. care au invadat ]`rile membre (Spania, Italia, Germania).
Politici comune care, de cele mai
Caracteristicile politice. ns`[i formarea Uniunii Euro-
multe ori, nlocuiesc politicile na]io-
nale ale statelor membre [i se ba- pene s-a bazat pe o integrare politic` a statelor membre. Odat`
zeaz` pe: politica agricol` comun`, cu intrarea n vigoare a Tratatului de la Maastricht (1993), statele
politica n transporturi, politica co-
membre sunt reprezentate printr-o unificare politic` [i aceasta se
mercial` comun` [i politica de
mediu; datoreaz` cre[terii puterii Parlamentului European (1979), care
Politici comunitare reprezint` un are un rol important n luarea deciziilor Uniunii. Politica de baz`
suport de baz` [i de completare a
este dat` de marea extindere a Uniunii, care a pornit spre
politicilor na]ionale n anumite sec-
toare, printre care: politica industri- Europa Central` [i de Sud, pentru a m`ri aria de securitate
al` (mai ales cea energetic`), po- european`. Dup` 1995, Uniunea European` atinge pentru prima
litica regional`, politica social` [i
dat` grani]a cu Rusia (odat` cu aderarea Finlandei) [i are loc
cultural`, politica administrativ` [i
fiscal` [.a.; deplasarea grani]elor peste a[a-zisele zone tampon din perioada
Politici de cooperare interguverna- r`zboiului rece (Germania de Est, Austria [i Finlanda). S-a
mental`, prin care se urm`re[te
urm`rit cre[terea economic` a pie]ei europene, mbun`t`]irea ca-
men]inerea unui climat propice dez-
volt`rii durabile prin politica de lit`]ii vie]ii cet`]enilor din statele membre, o politic` de mediu
securitate comun`. comun` [i, nu n ultimul rnd, realizarea unor reforme econo-
mice viabile [i competitive, care s` se integreze pe pia]a mondi-
al`. L`rgirea spre est a implicat \nglobarea unor state din blocul
slav (Polonia, Cehia, Slovacia, Slovenia [i Bulgaria), includerea
blocului fino-ugric, prin aderarea Finlandei, Estoniei [i Ungariei,
la care se adaug` extinderea Europei latine, prin acceptarea Ro-
mniei. Harta Uniunii prezint` trei zone nc` obscure: Norve-
gia (aderare respins` de dou` ori prin referendum), Elve]ia (care
prezint` o politic` tradi]ional` de neutralitate) [i zona ex-iugos-
lav` care, cu mici excep]ii, nu ndepline[te criteriile politice [i
economice ale UE, cu toate c` Macedonia [i Croa]ia [i-au depus
cererile de aderare. Mai spre est, apare [i problema Turciei,
Parlamentul European
de la Strasbourg primul stat musulman care ar urma s` adere la Uniune.
Pentru cre[terea calit`]ii vie]ii n Uniune se realizeaz` nu-
meroase dezbateri legate de politica comun` n domeniile cheie:
politica agricol` (Tratatul de la Roma) are ca scop esen-
]ial realizarea unor produse naturale [i asigurarea pie]ei de des-
facere a fermierilor prin eliminarea barierelor n toate sectoarele
de activitate (n agricultur` lucreaz` sub 10% din for]a de mun-
c`, iar ponderea ei n PIB dep`[e[te pu]in 3%);
politica regional` urm`re[te o echilibrare a diferen]i-
erilor economice att din cadrul aceluia[i stat, ct [i dintre state-
le membre (plasarea unor investi]ii n regiunile s`race), prin re-
vitalizarea sau, poate, prin schimbarea profilelor industriale, prin
dezvoltarea zonelor rurale, dar mai ales prin facilitarea leg`tu-
Agricultur` mecanizat` rilor dintre regiuni;

80
ROMNIA {I UNIUNEA EUROPEAN

politica social` vizeaz` crearea unor noi locuri de mun- Principalele obiective ale politicii re-
c`, condi]ii de trai [i de munc` adecvate, dar [i drepturile [i be- gionale sunt clasificate, n func]ie de
ajutorul acordat, astfel:
neficiile angaja]ilor.
obiectivul 1 (regiuni \n care dez-
politica de mediu sau de protec]ie a mediului a fost luat` voltarea este primordial`) include
n calcul dup` anii 1960 cnd, datorit` unul salt economic impor- zone cu densitate redus` a popula]i-
ei (nordul Peninsulei Scandinave);
tant, s-a produs poluarea apei [i a aerului. De atunci s-au realizat
obiectivul 2 (regiuni afectate de
o serie de programe de ac]iune nso]ite de directive [i obiective dificult`]i structurale) se refer` la re-
prioritare, printre care se remarc`, cele de ameliorare [i cele de giunile cu [omaj, declin industrial,
infrac]ionalitate ridicat`, dar [i la
prevenire. Astfel, a ap`rut programul european n materie de
regiunile predominant agricole;
climatologie [i riscuri naturale (EPOCH), urmat de principiul obiectivul 3 se refer` la o dezvol-
dezvolt`rii durabile. tare consecvent` a resurselor umane
prin reducerea [omajului, accesul
La toate acestea se remarc` [i ajutoarele publice (ntre sta-
la pia]a muncii dar mai ales la
tele Uniunii) destinate noilor membri, pentru a echilibra balan]a egalitatea dintre sexe.
ntregului sistem [i n caz de calamit`]i naturale.
Uniunea European` tinde spre o dezvoltare militar` Prin politica de pre-aderare, se urm`-
proprie, prin formarea unor structuri politice [i militare, prin re[te oferirea unui ajutor de c`tre sta-
Comitetul Politic [i de Ap`rare organismul ce poate, prin tele dezvoltate pentru atingerea stan-
dardelor de dezvoltare \n ]`rile aspi-
autorizare din partea Consiliului, s` asigure controlul politic [i rante, prin intermediul unor instru-
conducerea strategic` a opera]iunilor de criz`. mente:
Caracteristicile economice. Istoria Uniunii Europene [i PHARE (Agen]ia pentru restructu-
rare economic` \n Polonia [i Un-
are originile [i n substratul economic, n anumite sectoare, prin- garia) sus]ine, din 2000, sprijini`
tre care siderurgia [i energia atomic`. Astfel, Comunitatea Euro- ]`rile n curs de aderare. Structura
pean` a C`rbunelui [i O]elului a avut un rol cheie [i n europe- acestui fond este orientat` spre trei
oportunit`]i: dezvoltarea capacit`]ii
nizarea economic`, printr-o aprovizionare a pie]elor europene institu]ionale (30%), sprijinirea siste-
cu c`rbune [i petrol, o men]inere echilibrat` a pre]urilor, o cre[- mului economic [i social (35%) [i
tere a comer]ului cu aceste produse, dar [i o prosperitate a indus- infrastructura administrativ` [i legis-
lativ` (35%);
triei siderurgice. Comunitatea European` a Energiei Atomice ISPA (Instrument pentru politici
(CEEA) realizeaz` studii asupra energiei atomice, printr-o dez- structurale de pre-aderare) sprijin`
voltare monitorizat` a industriei nucleare n statele membre. investi]iile n sistemele de transport
[i n infrastructura de mediu;
Odat` cu apari]ia titulaturii de Uniune European` s-a ncercat SAPARD program special de ac-
o gestionare a tuturor sectoarelor economice, prin liberalizarea ]iune [i de ajutor n procesul de pre-
circula]iei bunurilor, persoanelor, serviciilor [i capitalurilor, dar, aderare, pentru agricultur` [i dez-
voltare rural`.
nu n ultimul rnd, s-a oferit libertatea de a c`l`tori [i locui n
oricare dintre statele membre. Pe l~ng` toate acestea s-au con-
solidat politicile monetare, agricole, de transporturi, de protec]ie
a mediului, de cercetare [i dezvoltare regional`, tehnologic` [i
industrial`. Tariful extern comun se aplic`, pia]a unic` func]io-
neaz`, un num`r mare de state au adoptat moneda unic` euro-
pean`, aspecte care au ridicat nivelul economic, echilibrnd
balan]a ntre ]`rile membre.
Uniunea European` nsumeaz` circa 8% din popula]ia
globului, dar produce aproape 30% din PIB-ul mondial [i Combinat siderurgic \n Marea Britanie

81
ROMNIA {I UNIUNEA EUROPEAN

n 2006 s-au aniversat 30 de ani de la acoper` mai mult de o treime din schimburile comerciale
cooperarea european` n domeniul mondiale.
educa]iei, care se extinde spre ]`rile
Se remarc` faptul c` o treime dintre cele mai mari 100 de
nou aderate [i nu numai, prin diferite
sisteme de informare reciproc` asupra corpora]ii industriale interna]ionale sunt europene, cu prec`dere
sistemelor locale/na]ionale de educa- germane, franceze, britanice, italiene (Shell, Volkswagen, Sie-
]ie. n 1976 au fost elaborate [i ncu-
mens, Fiat, Peugeot, Vivendi Universal [.a).
rajate programele de cooperare la ni-
vel european. Dup` 1980 apar pro- Cre[terea economic` n cadrul Uniunii s-a realizat datorit`
grame de cooperare n nv`]`mntul unui element cheie transportul. Acesta este reprezentat printr-
preuniversitar [i universitar, la care iau
o infrastructur` integrat`, care a cuprins [i alte sfere economice,
parte elevi, studen]i [i profesori. Printre
acestea se remarc` Eurotecnet (1985), precum sistemul energetic, agricultura, telecomunica]iile, dar
Comett (1986), Erasmus (1987), mai ales o mare dezvoltare a turismului de toate tipurile (60%
Leonardo da Vinci (1995), Comenius,
din cifra mondial` de afaceri din turism apar]ine Europei). De
Lingua (pentru limbile str`ine) [.a.
remarcat sunt [i rela]iile transatlantice pe care Uniunea Euro-
Unul dintre obiectivele Uniunii Europe-
pean` le are cu S.U.A., uneori mai rigide, dar, dup` al Doilea
ne este [i unificarea economic` ce R`zboi Mondial, mai amiabile, datorit` rolului pe care l-au avut
poate deveni n viitor esen]a extinderii, n eradicarea nazismului, la care se adaug` contribu]ia comun` la
facilit~nd leg`turile ntre statele mem-
bre. n multe dintre Tratatele Constitu-
reconstruc]ia european`.
tive ale Uniunii apar o serie de obiec- Sistemul economic european se bazeaz` pe urm`toarele:
tive precum: dezvoltarea armonioas` pia]a unic`, numit` n anii 1960 [i 1970 pia]a comun`, se
a vie]ii economice; cre[terea economi-
c` stabil` [i echilibrat`; ridicarea ni-
bazeaz` pe promovarea libert`]ii de acces legate de popula]ie
velului de trai; reducerea [i eliminarea (dreptul de locuire, lucru [i calific`rile ob]inute s` fie recunos-
progresiv` a [omajului [i stabilitatea cute n statele membre), de capital (moneda unic` [i capitalul s`
politic`, economic` [i monetar`.
circule liber), de bunuri (libertatea de a comercializa produsele
n oricare din statele membre, dac` ndepline[te standardele
impuse) [i de servicii (oferta serviciilor bancare, de asigurare,
consultan]` juridic`, asisten]` medical` [.a. s` fie egal` [i
comun` n statele membre);
eliminarea barierelor fizice reprezentate de controalele
vamale [i de frontier` n interiorul Uniunii;
bariere fiscale se refer` la impozitele pe venit sau pe
profit aplicat firmelor care au r`mas n grija guvernelor statelor.
Ast`zi, se opteaz` spre o stabilire a impozitelor pe profit, care ar
nsemna un pas important n controlul Uniunii asupra fiscalit`]ii;
eliminarea barierelor tehnice se refer` la reglement`rile
[i standardele tehnice, care s-au ridicat pn` la nivelul
comer]ului electronic (contracte online) cu ajutorul internetului.

Produsul intern brut pe locuitor (P.I.B.)


al statelor Uniunii Europene

82
CAPITOLUL II

3. Statele Uniunii Europene


3.1 Privire general`. Statele Uniunii Europene reprezint` Odat` cu formarea Uniunii s-au echili-
brat multe dintre problemele Europei,
o unitate compus` din 27 de membri care au aderat n perioade
printre care:
diferite [i care prezint` anumite particularit`]i specifice. Odat` cre[terea nivelului de trai;
cu integrarea noastr` n Uniunea European` este important s` standarde ridicate de via]`;
cet`]enie european`;
cunoa[tem toate statele membre, la fel de mult cum ne cunoa[-
agricultura [i dezvoltarea rural`;
tem propria ]ar`. sprijin financiar;
Uniunea este rezultatul unui ntreg proces de cooperare [i moned` comun` (euro).
integrare care a nceput cu [ase membri fondatori (1956), dup`
care au urmat cinci valuri de aderare, \n 1973, 1981, 1986, Num`rul statelor
1995, valul cinci cu dou` p`r]i: 2004 [i 2007. membre [i al limbilor
n 2007 Uniunea European` nsumeaz` aproximativ 480 de oficiale din UE (2007)
milioane de locuitori pe o suprafa]` de 4.231.551 km2. Dintre ce- Valuri State Limbi
le 27 de state membre, 20 sunt republici (parlamentare, constitu- aderare membre oficiale
]ionale sau federale), iar 7 monarhii (constitu]ionale). Dup` su- 1958 6 4
prafa]`, statele Uniunii sunt variate, de la cele mici precum Malta 1973 9 6
1981 10 7
(316 km2) sau Cipru (9.250 km2) pn` la Fran]a (547.030 km2) sau 1986 12 9
Spania (504.782 km2). Statele se pot clasifica [i dup` densitatea 1995 15 11
popula]iei, n ]`ri cu o densitate ridicat` precum Malta (1267,15 2004 25 21
2007 27 23
loc./km2), Olanda (389 loc./km2), Belgia (337,27 loc./km2) sau
redus` Suedia (19,7 loc./km2), Finlanda (15,4 loc./km2). Statele
Uniunii sunt diferite [i din punct de vedere al urbaniz`rii, nive-
lului economic [.a., dar sistemul [i politica actual` tind spre o
echilibrare a nivelului de trai.
Important este faptul c` n ultimii dou`zeci de ani, n cea
mai mare a Uniunii Europene, s-a nregistrat o cre[tere econo-
mic` important`, iar regiunile mai s`race au recuperat handi-
capul economic datorit` facilit`]ilor generate de pia]a unic` [i de
investi]iile fondurilor structurale.
Odat` cu extinderea spre est a Uniunii s-a trecut la o nou` Uniunea European`, 2007
etap` a evolu]iei statelor din aceast` zon` continental`, dup`
aproape 50 de ani de influen]` sovietic` [i o politic` centrali- |ntreb`ri [i teme
zat`. Dup` c`derea Cortinei de Fier s-a trecut la o redirec]io- de lucru
nare spre Occident, lucru realizat dup` aderarea statelor C]i locuitori se afl` n Uniunea Eu-
Polonia, Ungaria, Cehia, Estonia, Letonia [i Lituania n 2004, ropean` la nivelul anului 2007?
Care sunt cele dou` forme de guver-
urmate n 2007 de Romnia [i Bulgaria. Extinderea spre est a n`mnt ale statelor membre?
m`rit pia]a unic` european` [i a deschis perspectivele investi- Numi]i statul cu cea mai mare su-
]iilor occidentale c`tre aceast` parte a Europei. Cu toate aces- prafa]`, cu cel mai mare num`r de
locuitori [i cu densitate a popula]iei
tea, nici n[i[i europenii nu privesc Uniunea ca pe un sistem cea mai ridicat`.
\nc` bine structurat, din toate punctele de vedere (n special

83
CAPITOLUL II

economic [i politic), cu toate c` cei 27 de actori na]ionali sus]in


o dezvoltare durabil` unitar`.

3.2 Studii de caz: Fran]a, Germania, Regatul Unit, Italia,


Spania, Portugalia, Grecia, Austria
Fran]a stat din Europa Vestic`, fapt ce i-a conferit
Denumirea oficial`:
importan]` deosebit` n dezvoltarea istoric` [i economic`. n
Republica Francez` jum`tatea nordic` se disting cmpiile (Bazinul Parizian, iar cel al
Suprafa]`:
547.030 km2 Aquitaniei n partea central vestic`) [i podi[urile (Podi[ul Ardeni,
Popula]ia:
60,876 milioane de locuitori Masivul Armorican [.a.), iar n cea sudic` predomin` unit`]ile
(\n iulie 2006) montane hercinice (Masivul Central Francez) [i alpine (Alpii [i
Forma de stat:
republic` preziden]ial` Pirineii). Climatul este temperat cu nuan]e oceanice (n vest),
Capitala:
Paris mediteraneene (n sud). Hidrografia este reprezentat` prin ruri
direc]ionate spre patru bazine marine: Ronul (Marea Mediteran`),
Fran]a [i-a dezvoltat o important` Rinul (Marea Nordului), Sena (Marea Mnecii) [i Loara
surs` de energie, cea atomoelectric`. (Oceanul Atlantic), la care se adaug` afluen]ii acestora. Vegeta]ia
Industria se remarc` prin produc]ia de este variat`, de la p`durile de conifere [i foioase pn` la
avioane (Toulouse, Bordeaux, Marsi-
lia), autoturisme (Paris), nave mariti- asocia]iile de maquis din regiunea mediteranean`.
me, chimie [i petrochimie [.a. Agri- Popula]ia este numeroas`, cu o densitate medie pu]in peste
cultura este performant` [i bazat` pe 100 loc./km2. Prezint` o pondere ridicat` a popula]iei urbane
vi]`-de-vie, cereale (ndeosebi gru) [i
cre[terea animalelor. Re]eaua de 3/4 din total. Dintre ora[e se remarc` Parisul (cu o aglomera]ie
transporturi este bine dezvoltat`, mo- urban` de aproape 10 milioane de locuitori), Strasbourg,
dernizat` [i variat`. Turismul este unul Marsilia, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Nisa [.a.
din punctele forte al Fran]ei, care o
plaseaz` pe primele locuri din Europa Uniunea European` este o inven]ie francez` care a por-
[i nu numai, n privin]a veniturilor [i nit de la interese strategice [i economice na]ionale, prin care se
num`rului de turi[ti. ncerca reglementarea rivalit`]ii franco-germane care a devenit
ulterior un fel de motor al Uniunii. Fran]a este, totodat`, statul
care, n cadrul UE, a insistat pentru o Politic` Agricol` Comun`
(PAC) care s` vin` n sprijinul fermierilor autohtoni. A men]inut

Portul Bastia

Turnul Eiffel, simbolul Parisului Fran]a hart` fizic` Insula Corsica

84
ROMNIA {I UNIUNEA EUROPEAN

permanent leg`turi strnse cu fostele colonii din Africa. n mai


2005 cet`]enii francezi au respins prin referendum ratificarea
Tratatului Constitu]ional(20), provocnd cea mai mare criz` a UE
de dup` respingerea Tratatului de la Maastricht de c`tre cet`]enii
danezi. Totodat`, Fran]a urm`re[te crearea unui sistem de
ap`rare UE independent de NATO.
Germania stat ce face leg`tura ntre Europa Central`
[i cea Nordic`, cu leg`turi [i interdependen]e geografice, poli-
tice, economice [i sociale ntre Alpi, Marea Nordului [i Baltic`. Muzeul Luvru, Paris
Prezint` caracteristici fizico-geografice variate. Astfel,
muntele este localizat n sud [i centru sub form` de masive her-
cinice vechi, cu aspect de podi[ (Mun]ii Harz, Masivul {istos
Renan), dar [i mun]i alpini care dep`[esc 2900 m (Alpii Bava-

Denumire oficial`:
Republica Federal` Germania
Suprafa]`:
356.733 km2
Popula]ie:
81.411.000 locuitori
Forma de stat:
republic` parlamentar`
Capitala:
Berlin

Num`rul locuitorilor plaseaz` Germa-


nia pe primul loc n Uniunea Europea-
n`, avnd [i o densitate ridicat`, majo-
ritatea germani, dar [i turci, italieni,
greci, srbi. Se remarc` [i propor]ia
ridicat` a popula]iei urbane (peste
85%). Centrele urbane dispun de in-
dustrie [i/sau obiective de interes turis-
tic, precum: Berlin (capitala), Hamburg,
Mnchen, Bremen, Frankfurt, Leipzig.

Germania hart` fizic`


(20) A fost semnat pe 29 octombrie 2004 la Roma [i era structurat astfel: Kln
Partea I principii, obiective [i prevederi institu]ionale;
Partea a II-a Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene;
Partea a III-a prevederi referitoare la politicile [i modul de func]ionare a Uniunii Europene;
Partea a IV-a prevederi generale referitoarte la intrarea \n vigoare a Tratatului Constitu]ional, la procedura de revizuire [i la abrogarea
tratatelor anterioare.

85
CAPITOLUL II

riei); ntre cele dou` structuri de relief se g`se[te Podi[ul Bava-


riei. Jum`tatea nordic` este ocupat` de partea vestic` a Cmpiei
Germano-Poloneze care se termin` spre nord prin ]`rmuri joase,
cu golfuri, estuare [i numeroase insule.
Industria este dominat` de construc]ia de ma[ini (primul
loc n Uniunea European`); alte ramuri importante: industria
siderurgic`, neferoas`, chimic` [.a.
Frankfurt, centrul financiar Sub aspect geopolitic, Germania a agreat [i sus]ine extin-
derea Uniunii Europene spre est, ntre altele [i pentru a ob]ine o
Climatul este temperat, influen]at de pozi]ie tot mai central`. Dup` 1990 este interesat` mult [i de po-
aportul maselor de aer oceanic, dar [i
baltic sau continental. Hidrografic, este litica extern`, cu implica]ii importante pentru pacea [i secu-
o ]ar` cu r~uri dirijate spre trei bazine ritatea n Irak (2003); al`turi de Fran]a [i Rusia insist` asupra
marine (Marea Nordului, Marea Bal- g`sirii unei solu]ii printr-o implicare a ONU. n prezent, Germa-
tic` [i Marea Neagr`), la care se
adaug` numeroasele canale de leg`- nia sus]ine realizarea [i impunerea Tratatului Constitu]ional al
tur`: Main-Dun`re, Kiel [.a. UE. Pe plan intern se eviden]iaz` (dup` 2004) [i teama
cet`]enilor germani fa]` de lucr`torii din est care ocup` o parte
din locurile de munc`, la care se mai adaug` [i unele tensiuni de
natur` rasial`.
Regatul Unit ocup` arhipelagul omonim din Oceanul
Atlantic, format din Marea Britanie (Anglia, Sco]ia [i }ara Gali-
lor) [i Irlanda de Nord, cu istorie diferit`.
Relieful este grefat pe mai multe structuri genetice. Predo-
Denumirea oficial`:
Regatul Unit al Marii Britanii min` p`r]ile joase, de cmpie, urmate de dealuri [i mun]i cu
[i Irlandei de Nord
Suprafa]a:
altitudini reduse, caledonici n nord [i hercinici n sud, care de-
244.820 km2 p`[esc pu]in 1340 m. Clima este temperat-oceanic`, cu preci-
Popula]ia:
60.609.153 locuitori
pita]ii bogate, de cca 2000 mm/an, cu amplitudini termice reduse
(estimat` \n iulie 2006) [i ierni blnde. Hidrografia este reprezentat` de o re]ea dens` de
Forma de stat:
monarhie constitu]ional` ruri scurte, dar bogate ca debit, din care se remarc` Tamisa [i
Capitala: Severn. Importante sunt [i numeroasele canale navigabile. Apar
Londra
[i multe lacuri cu geneze diferite, n special tectonice [i glaciare.
Vegeta]ia dominant` este de p`[une peste jum`tate din
suprafa]a ]`rii, iar n zonele montane, p`durile de foioase ocup`
por]iuni restrnse. Popula]ia este numeroas`, cu densitate
ridicat`, n special n Anglia unde atinge peste 350 loc./km2. Se
remarc` o pondere ridicat` a sectorului urban. Dintre ora[e
amintim Londra, Birmingham, Leeds, Glasgow. Un loc impor-
tant \n economie \l de]in: siderurgia, construc]iile de ma[ini,
Parlamentul Britanic industria chimic` [i petrochimic`, textil` [.a. Agricultura se
O caracteristic` climatic` este nebu- eviden]iaz` prin mecanizarea de nivel ridicat, cre[terea ani-
lozitatea ridicat`, la care alt`dat` se malelor [i cultura plantelor furajere; pe un sfert din suprafa]a ]`rii
ad`uga smogul londonez (amestec de se cultiv` cerealele (n special orz). Transporturile sunt diverse,
cea]` [i fum industrial).
cu o densitate mare, att pe calea ferat` ct [i pe [osele. Se

86
ROMNIA {I UNIUNEA EUROPEAN

remarc` [i numeroasele aeroporturi [i flota comercial`. Turismul


plaseaz` Marea Britanie pe un loc frunta[ pe plan mondial,
datorit` numeroaselor obiective.
Este unul dintre statele care la nceput s-a opus edific`rii
europene, prin mpotrivirea fa]` de ideea unei pie]e comune, dar
n anul 1982 se al`tur` statelor Comunit`]ii/Uniunii Europene [i
prin aceasta a facilitat o colaborare mai strns` a Uniunii cu
NATO. n fapt, Regatul Unit [i-a depus candidatura n 1961 [i
1967, dar Fran]a [i-a exprimat dreptul de veto. Marea Britanie [i
argumenteaz` orientarea [i alian]a pro-american`, att pe plan
economic, dar [i politic. Importante divergen]e au ap`rut n
2005, n special cu Fran]a, pe tema bugetului european pentru
perioada 2007-2013, datorit` dezacordului legat de Politica
Agricol` Comun`. Ast`zi, n cadrul Uniunii Europene, Marea Harta fizic` a Regatului Unit
Britanie se axeaz` pe unele aspecte importante, precum taxele, al Marii Britanii [i Irlandei de Nord
securitatea social`, imigra]ia [i controlul frontierelor.
Italia apar]ine Europei Mediteraneene [i este situat` la
jum`tatea acesteia. Ocup` peninsula omonim` [i o parte conti-
nental`. ]`rmurile sunt festonate cu numeroase golfuri,
peninsule [i multe insule, dintre care cele mai mari sunt Sicilia
(n sud) [i Sardinia (n vest).
Relieful este dominat de dou` lan]uri montane, unul dispus
n lungul peninsulei, Mun]ii Apenini (2914 m n Gran Sasso), [i Denumirea oficial`:
Republica Italian`
al doilea perpendicular pe aceasta, situat n nordul ]`rii, Suprafa]a:
301.309 km2
reprezentat de Mun]ii Alpi. ntre cele dou` unit`]i montane se
Popula]ia:
afl` un [es acumulativ drenat de rul Pad Cmpia Padului. O alt` 58.133.509 locuitori
(estimat` \n iulie 2006)
cmpie se ntinde n vestul Apeninilor. Se remarc` prin prezen]a
Forma de stat:
unor vulcani ce creeaz` un peisaj aparte, precum Vezuviul republic` parlamentar`
(lng` Napoli) [i Etna (n insula Sicilia). Clima este influen]at` Capitala:
Roma
de pozi]ia la Mediteran` [i de desf`[urarea mare pe latitudine,
dar [i de bariera montan` din nordul ]`rii. Domin` clima
Pe lng` faptul c` este un partener
mediteranean`, iar local, pe cele mai nalte culmi, climatul alpin
activ al NATO, util datorit` pozi]iei
cu slabe nuan]e continentale sub Alpi, dar [i un climat semiarid geografice din apropierea scenelor de
spre sudul insulei Sicilia. Re]eaua hidrografic` este reprezentat` conflict, Italia este un important mem-
bru fondator al Comunit`]ii Europene,
n nord de Pad (Po) [i Adige. n zona peninsular` rurile au
care sus]ine continuitatea procesului de
lungimi mai reduse, ntre care se remarc` Tibrul (care trece prin integrare n Uniune.
Roma), Arno (prin Floren]a). Exist` multe lacuri glaciare n Ast`zi, Italia este divizat` regional n
dou` p`r]i distincte din punct de
nordul ]`rii, precum Como, Maggiore [.a.
vedere economic. Nordul ]`rii se afl`
Popula]ia este numeroas`, cu o densitate ridicat`, dar cu la cele mai nalte standarde ale Uniu-
cea mai sc`zut` rat` a natalit`]ii din Europa; prezint` o importan- nii, pe cnd sudul se confrunt` cu mari
probleme economico-sociale, cu toate
t` omogenitate etnic` [i lingvistic`. Ora[ele Italiei au puternice
c` prime[te fonduri importante pentru
amprente istorice. Roma, capitala statului, de]ine teritorial [i sta- reabilitare.

87
CAPITOLUL II

tul papal (Vatican); este urmat` de alte ora[e puternic industria-


lizate, precum Milano, Napoli sau Torino.
Industria este dominat` de hidroenergie, rafinarea petro-
lului, siderurgie, petrochimie, agroalimentare [i, ndeosebi, de
construc]ia automobilelor. Agricultura este mecanizat` [i domi-
nat` de culturile de porumb [i gru, tomate, m`sline, portocale,
vi]`-de-vie [i pomicultur`.
Un moment important n evolu]ia geopolitic` a ]`rii a fost
n anii 1990 cnd s-a declan[at opera]iunea Mini curate, care
a scos la iveal` corup]ia la nivel nalt [i leg`turile mafiote dintre
unii politicieni ai vremii [i oameni de afaceri. n ultima perioa-
d`, Italia joac` un rol important n cadrul Uniunii Europene,
al`turi de Fran]a, Germania [i Marea Britanie.
Italia hart` fizic` Spania localizat` n vestul Europei, ocup` cea mai
mare parte a Peninsulei Iberice, plus dou` arhipelaguri (insulele
Baleare [i Canare). Condi]iile fizico-geografice poart` amprenta
influen]elor atlantice, mediteraneene, dar [i a altitudinilor (cu o
medie ce dep`[e[te pu]in 650 m) [i a modului de dispunere a
acestora.
Relieful este grefat pe dou` structuri geologice, hercinice
care se prezint` sub forma unor resturi de masive [i alpine,
Denumirea oficial`: care nglobeaz` regiunile nalte montane (Sierra Nevada 3478 m
Regatul Spaniei
Suprafa]a:
[i Pirineii Pic dAneto, 3404 m). Urmeaz` o treapt` mai joas`
504.782 km2 care domin` Podi[ul Castiliei din centrul ]`rii. Treapta cmpiilor
Popula]ia: este localizat` n apropierea litoralului sud-vestic (Cmpia
40.397.842 (estimat` \n iulie 2006)
Forma de stat:
Andaluziei) [i cuprinde o f[ie paralel` cu ]`rmul de est [i o alt`
monarhie constitu]ional` f[ie ce se ntinde n sectorul inferior al Ebrului. Sunt resim]ite
Capitala: nuan]e continentale (n partea central`), nuan]e oceanice (n
Madrid
nord-vest), subtropicale (n sud-vest) [i mediteraneene. Rurile
sunt bogate [i apar]in bazinului mediteranean (Ebru) [i celui
atlantic (Duero, Tejo, Guadalquivir). Vegeta]ia se supune in-
fluen]elor climatice, n sud [i sud-est se reg`sesc asocia]ii de
garriga [i maquis.
Popula]ia, peste 40 de milioane, are o densitate relativ
redus` (sub 80 loc/km2). Printre numeroasele ora[e amintim:
Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Palma de Mallorca [.a.
Economia are o structur` complex`, dar resursele naturale nu
satisfac cerin]ele na]ionale.
n a doua jum`tate a anilor 1970, cnd [i-a depus candi-
datura la UE, situa]ia economic` era precar`, la aceasta ad`ug~n-
du-se opozi]ia Fran]ei care vedea n Spania un concurent acerb
n sectorul agricol. n 1986 ader` la NATO [i se integreaz` n
Barcelona, Sagrada Familia

88
ROMNIA {I UNIUNEA EUROPEAN

Uniunea European`. Dup` aderare, beneficiaz` de investi]ii


importante din fondurile europene de dezvoltare pentru
infrastructur`, dezvoltare rural` [i regional`. |ns`, o problem`
persist` n spa]iul teritorial spaniol, legat` de tensiunile din }ara
Bascilor, unde grupul separatist ETA a refuzat s` coopereze cu
organiza]iile spaniole [i franceze. Ast`zi, Spania reprezint` o
destina]ie preferat` de imigran]ii din nordul Africii, din ]`rile
balcanice, dar [i din Romnia.
Portugalia ocup` partea vestic` a Peninsulei Iberice la
care se adaug` arhipelagurile Azore [i Madeira. Aici se g`se[te Spania (1) [i Portugalia (2)
harta fizic`
[i punctul vestic al continentului european (Capul Roca). Chiar
dac` este o ]ar` mic`, relieful prezint` o mare varietate; jum`-
tatea nordic` este mai nalt`, format` din mun]i care nu dep`[esc
2000 m (sudul Mun]ilor Cantabrici [i estul Mun]ilor Castiliei-
Sierra de Estrela) [i podi[uri. n jum`tatea sud-vestic` se afl`
Cmpia Portugaliei drenat` de Tajo. Re]eaua hidrografic` este
alohton` (Duero, Tejo, Guadiana), transversal` [i provine din
Spania. Vegeta]ia este reprezentat` de p`duri (pin, stejar, castani,
dar se remarc` [i arborele de plut`) n arealele nalte din nord. n Denumirea oficial`:
Republica Portughez`
sud, apar [i specii mediteraneene [i eucalip]i. Popula]ia este do- Suprafa]a:
minat` de o pondere nsemnat` a tinerilor, datorit` soldului natu- 92.389 km2
ral ridicat; se remarc` ponderea de peste 65% din popula]ie loca- Popula]ia:
10.605.870 (estimat` \n iulie 2006)
lizat` n mediul rural. Principalele ora[e sunt situate n apropie-
Forma de stat:
rea ]`rmurilor: Lisabona, Porto, Amadora, Setubal [.a. republic` preziden]ial`
n anul 1986, ]ara este primit` n cadrul Comunit`]ii Eco- Capitala:
nomice Europene, oferindu-i acesteia fa]ada atlantic` a conti- Lisabona

nentului. Dup` aderare, a primit nsemnate fonduri structurale de


la Bruxelles, pentru modernizarea infrastructurilor economice,
dezvoltarea agricol` [i rural`, dar [i pentru reconversia industri-
al` [i dezvoltarea regional`. S-a f`cut, astfel, trecerea de la o ]ar`
s`rac`, unde industria [i agricultura s-au aflat aproape de colaps,
la un stat cu economie \n continu` cre[tere.
Grecia este situat` n sudul Peninsulei Balcanice, la Me-
diterana, cuprinz~nd [i numeroase insule de pe platoul con-
Denumirea oficial`:
tinental al M`rii Egee (Creta, Rodos, Naxos, Paros [.a.). Republica Elen`
Relieful este dominat de treapta montan` nalt` (Mun]ii Suprafa]a:
131.990 km2
Pindului). Aici se g`se[te un masiv izolat, cu o rezonan]` mito-
Popula]ia:
logic`, Muntele Olimp de 2917 m. P`r]ile joase reprezint` 10.688.058 (estimat` \n iulie 2006)
cmpii litorale cu ntinderi reduse, unde sunt concentrate cultu- Forma de stat:
rile agricole. Climatul este specific mediteranean. Re]eaua hidro- republic` parlamentar`
Capitala:
grafic` este scurt`, dar dens` [i apar]ine bazinului M`rii Egee Atena
(Axios, Strimon, Nestos [.a.) [i M`rii Ionice. Este ]ara medite-

89
CAPITOLUL II

|n Grecia se pot vizita numeroase ora- ranean` cu cea mai redus` pondere a suprafe]ei acoperite cu p`-
[e cu o istorie veche, cu importante ele- dure. Popula]ia dominant` este de na]ionalitate elen` (98%).
mente de atrac]ie turistic`, precum:
Leg`turile cu Comunitatea European` dateaz` din 1962,
Atena, Salonic, Pireu, Patras [.a.
cnd Grecia(21) de]inea statutul de membru asociat. Momentul
ader`rii a fost \nt~rziat prin lovitura de stat din 1967, urmat` de
nl`turarea guvernului democratic. S-a revenit n 1974, cnd au
renceput leg`turile cu comunit`]ile europene, materializate prin
asisten]` economic` [i tehnic`. Integrarea Greciei \n Uniunea
European` s-a realizat n al doilea val 1981, cnd era membrul
cu cel mai mare procent din PIB destinat ap`r`rii. Rela]iile cu
Turcia s-au ameliorat n urma dezastrelor datorate unor cutre-
mure, cnd s-au ajutat reciproc, iar mai nou Grecia sus]ine ade-
rarea Turciei. Dup` integrare, n Grecia s-a realizat o important`
democratizare, fiind \n prezent ]ara cu cele mai nsemnate inves-
ti]ii n zona Balcanilor. Cu toate acestea, corup]ia [i administra]ia
sunt nc` puncte slabe ale Greciei.
Grecia hart` fizic` Austria este o ]ar` central-european`, preponderent mun-
toas`, aproape 40% din teritoriu se afl` la peste 1000 m. Relieful
este dominat de lan]ul alpin [i prealpin, care se continu` spre nord
cu un podi[ hercinic. Treimea nordic` a ]`rii este traversat` de
Dun`re, prin a[a-zisa Cmpie a Vienei (Bazinul Vienei) cu
altitudinii care dep`[esc 300 m. Se remarc` ponderea mare a
popula]iei urbane care de]ine peste 2/3. ntre a[ez`rile urbane se
distinge Viena, ora[ medieval [i al muzicii, Graz, Linz, Salzburg,
Innsbruck [.a. Grani]ele actuale sunt rezultatul tratatelor de pace
Denumirea oficial`: de dup` Primul R`zboi Mondial, chiar dac` dup` 1918 se dorea
Republica Austria
Suprafa]a:
alipirea de Germania. La sf~r[itul celui de-al Doilea R`zboi
83.859 km2 Mondial a fost divizat` n zone separate de ocupa]ie, dar [i-a
Popula]ia: ob]inut independen]a n 1955 [i a fost unul dintre membrii
20.264.082 (estimat` \n iulie 2006)
fondatori ai Organiza]iei pentru Cooperare Economic`
Forma de stat:
republic` parlamentar` European` [i ai Consiliului Europei. Datorit` ocupa]iei sovietice,
Capitala: nu s-a al`turat statelor membre CECO. n 1989 [i depune candi-
Viena datura pentru a deveni membru UE, iar n 1995 a fost admis`.

3.3 Statele Uniunii Europene*: celelalte ]`ri ale UE


Belgia stat mic ca ntindere, cu o popula]ie numeroas`
[i implicit cu o densitate mare; este situat n Europa Vestic`.
Prezint` un relief domol, sub form` de amfiteatru ce co-
boar` dinspre sud-est (Podi[ul Ardeni cu pu]in sub 700 m) spre
nord-vest unde se g`se[te o cmpie joas` (a Flandrei) traversat`
Austria hart` fizic` de o re]ea de c`i navigabile. |n zonele \nalte cresc p`duri de

(21) Prima ]ar` a Uniunii Europene cu religie majoritar ortodox`

90
ROMNIA {I UNIUNEA EUROPEAN

foioase [i conifere. Se remarc` dou` comunit`]i principale de Denumire oficial`:


popula]ie, flamanzi [i valoni, la care se adaug` [i o minoritate Regatul Belgiei
Suprafa]`:
german` n partea de est. Numai cca 5% din popula]ia Belgiei 30.528 km2
tr`ie[te n mediul rural, restul apar]ine urbanului. Dintre ora[e, Popula]ie:
10.379.067 (estimat` \n iulie 2006)
pe lng` Bruxelles, mai importante sunt Mons, Liege, Anvers. |n
Forma de stat:
agricultur` lucreaz` pu]in peste 2% din popula]ie, dar se ob]ine monarhie constitu]ional` ereditar`
aproape 80% din produc]ia necesar`. Capitala:
Bruxelles (\n limba flamand`,
Este ]ara gazd` a celor mai importante institu]ii euro- Brussel)
atlantice(22). Din 1921 a realizat o unitate economic` cu Luxem-
burg(23), iar n 1945 a fost unul din membrii fondatori ai Beneluxu-
lui mpreun` cu Luxemburg [i Olanda. Este o ]ar` cu o imigra]ie
important` [i, implicit, cu multe comunit`]i etnice [i religioase.
Belgia este membru fondator al UE.
Bulgaria (vezi [i pagina 69 compara]i cele dou` mo-
duri de tratare) este situat` n Peninsula Balcanic`, \n sudul
Romniei. Mediul fizico-geografic este determinat de relief [i
pozi]ie, cu mun]i [i podi[uri care domin` suprafe]e nsemnate. n
partea central`, de la vest la est se afl` Balcanii sau Stara Planina,
iar n sudul ]`rii se g`sesc Mun]ii Rila-Rodopi care ating altitu- Ora[ul Gand, Belgia
dinea maxim` de 2925 m. n nord, pe o f[ie foarte ngust`, n
Denumirea oficial`:
lungul Dun`rii se afl` Cmpia |nalt` a Dun`rii, urmat` spre sud Republica Bulgar`
de Podi[ul Prebalcanic. ntre cele dou` ramuri montane se afl` Suprafa]a:
Cmpia Traciei Superioare drenat` de rul Mari]a. Popula]ia este 110.994 km2
Popula]ia:
format` din bulgari, dar cuprinde [i comunit`]i importante de 7.585.000 (estimat` \n iulie 2006)
turci, rromi [.a. Pe lng` capitala Sofia se remarc` ora[ele Forma de stat:
Plovdiv, Varna, Ruse, Burgas [.a. republic` parlamentar`
Capitala:
Situl statului a apar]inut tracilor, ocupat ulterior de impe-
Sofia
riile roman [i bizantin, iar dup` secolul VI este acaparat de slavi.
Con[tiin]a na]ional` se ncheag` n secolul al XIX-lea, n urma
numeroaselor conflicte cu Turcia [i Grecia, dar [i cu Romnia,
pentru sudul Dobrogei (Cadrilaterul), care a fost ata[at ]`rii
noastre pn` n 1941, [i cedat apoi Bulgariei la presiunea Ger-
maniei [i U.R.S.S. n anii 1980 s-a instalat un na]ionalism
exacerbat care a condus spre o expulzare a minorit`]ii turce n
num`r de 300.000 de persoane. Ast`zi, Bulgaria se preocup` mai
mult de o vitalizare economic` [i politic` [i de o integrare ct mai
rapid` n sistemul Uniunii la care a aderat. Problemele ntmpina-
te de Bulgaria, nainte de aderare au fost legate de crima organi-
zat`, corup]ie [i minorit`]ile conlocuitoare, la care se ad`uga obli-
gativitatea de a nchide centrala atomoelectric` de la Kozlodui.
Albena, sta]iune la Marea Neagr`

(22) Uniunea European` (UE) [i Organiza]ia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO).


(23) Uniunea Economic` Belgia-Luxemburg (BLEU).

91
CAPITOLUL II

Denumirea oficial`:
Cehia este situat` n Europa Central`; [i-a proclamat
Republica Ceh` independen]a n 1993, printr-o separare amiabil` de Slovacia.
Suprafa]`: Relieful este dominat de masive joase de vrst` hercinic`,
78.866 km2
reprezentate de Podi[ul Cehiei (Masivul Boemiei) n centru,
Popula]ia:
10.235.455 de locuitori nconjurat de mun]i (Sude]i, Metaliferi, Sumava, Beskizi, P`du-
(estimat` \n iulie 2006) rea Boemiei [.a.). Cmpiile sunt reduse ca suprafa]` la ni[te f[ii
Forma de stat:
republic` parlamentar`
nguste, n nord-vest, Cmpia Elbei, iar n sud-est se afl` o zon`
Capitala: de [es drenat` de Morava Inferioar`. Popula]ia este reprezentat`
Praga n propor]ie de aproape 80% de cehi. Domin` popula]ia urban`,
care a dep`[it 75%.
Este una dintre fostele ]`ri comuniste cu un succes re-
marcabil (miracolul ceh) n reformele economiei [i n
instituirea unei democra]ii stabile att pn` la aderare ct [i
dup`, datorit` faptului c`, pe plan economic, dup` separare, a
dorit s` se integreze sistemului german. Cehia [i-a depus, n
1996, candidatura pentru aderare la UE [i a fost acceptat` n
2004. Dup` aderare a devenit unul dintre cei mai importan]i
beneficiari de investi]ii str`ine din centrul Europei (mai ales n
industria automobilelor).
Podurile peste Vltava, Praga
Cipru este o ]ar` insular` din estul M`rii Mediterane.
Relieful este reprezentat de dou` lan]uri muntoase (n nord [i
Denumirea oficial`:
sud), separate de o cmpie (Mesaoria). Circa 80% din popula]ie
Republica Cipru
Suprafa]a: este ortodox`, iar aproape 19% musulman`. Economia se ba-
9.251 km2 zeaz` cu prec`dere pe sectorul ter]iar. Datorit` pozi]iei,
Popula]ia: teritoriul cipriot a fost permanent disputat de c`tre egipteni,
784.301 locuitori
(estimat` \n iulie 2006) hiti]i, per[i, macedoneni, seleucizi, lagizi, romani, bizantini,
Forma de stat: arabi, otomani [.a.
republic` preziden]ial`
Cipru beneficia, pn` n momentul \nceperii negocierilor
Capitala:
Nicosia unul dintre cele mai vechi de aderare (1998), de un comer] important, realizat prin interme-
ora[e din lume diul unei uniunii vamale. {i-a depus candidatura pentru aderare n
1990 [i este acceptat` n 2004. Acum ocup` o pozi]ie important`
ntre Europa [i Orientul Apropiat [i Mijlociu, reprezent~nd un loc
Denumirea oficial`:
Regatul Danemarcei
preferat de negocieri [i tratative pentru conflictele din Orient.
Suprafa]a: Danemarca este situat` n nord-vestul Europei, ncon-
43.094 km2 jurat` de apele M`rii Baltice [i Nordului. Teritoriul este situat pe
Popula]ia:
o peninsul` (Iutlanda) [i pe un arhipelag format din peste 450 de
5.450.661 (estimat` \n iulie 2006)
Forma de stat: insule, la care se adaug` Groenlanda. Relieful este dominat de un
monarhie constitu]ional` [es modelat de calota glaciar` pleistocen` cu o altitudine
Capitala:
maxim` ce nu dep`[e[te 200 m. Predomin` culturile agricole n
Copenhaga
urma defri[`rilor masive, p`durea de stejar [i fag ocup` 10% din
suprafa]a ]`rii. Popula]ia este format` din danezi, care tr`iesc n
ora[e, n propor]ie de peste 85%.

92
ROMNIA {I UNIUNEA EUROPEAN

Danemarca face parte din grupul celor 5 state nordice(24) ca-


re au promovat, n urma unui Consiliu Nordic (1952), eliminarea
controalelor pa[apoartelor, libera circula]ie a lucr`torilor [i dez-
voltarea societ`]ilor mixte. Peste jum`tate din popula]ie (52%) s-a
mpotrivit ratific`rii Tratatului de la Maastricht(25), dar dup` un an,
printr-un nou referendum, Danemarca beneficiaz` de unele ex-
cep]ii din sfera politicii monetare, a ap`r`rii, justi]iei [i afacerilor
interne. Tot Danemarca mai sus]ine c` cet`]enia european` este Mica Siren`, simbolul ora[ului
suplimentar` celei na]ionale, dar nu o nlocuie[te; promoveaz` Copenhaga
m`suri severe pentru stoparea imigra]iei.
Estonia este situat` n partea central-nordic` a Europei, Denumirea oficial`:
Republica Estonia
fiind o ]ar` baltic`. Predomin` zonele joase de cmpie, u[or Suprafa]a:
v`lurit` spre sud, cu un maximum de 300 m, fiind rezultatul 45.226 km2
activit`]ii ghe]arilor pleistoceni. Vegeta]ia este reprezentat` prin Popula]ia:
1.324.333 de locuitori
p`duri de conifere [i foioase care acoper` aproape 40% din (estimat` \n iulie 2006)
teritoriul statului. Popula]ia este compus` din estonieni (pu]in Forma de stat:
peste 60%), urma]i de ru[i, bieloru[i [.a. |n capitala Tallin tr`ie[te republic` parlamentar`
Capitala:
aproape 2/3 din popula]ia ]`rii. |n anii 1970, Estonia devine una Tallin
dintre cele mai bogate republici ale Uniunii Sovietice, dar care a
nceput s` se orienteze spre Occident.
[i redobnde[te independen]a n august 1990 [i, totodat`,
creeaz` rela]ii importante cu Comunitatea European` prin
semnarea unor acorduri comerciale [i de cooperare (1991), de
liber schimb (1994), acord european (1995); \[i depune candida-
tura ca membru al UE [i ader` n 2004. Cele mai importante ]`ri
care au investit \n Estonia sunt Finlanda [i Suedia. O problem`
dificil` a statului este cea creat` de minoritatea rus` (un sfert din
popula]ie). Pentru a dobndi cet`]enia eston`, etnicii ru[i sunt Tallin, Estonia
obliga]i s` sus]in` un test de limb` (oficial`), iar mul]i dintre
ace[tia refuz`. Denumirea oficial`:
Republica Finlanda
Finlanda este situat` n nordul Europei (Peninsula Scan- Suprafa]a:
dinav`) cu deschidere spre Marea Baltic` prin golfurile Botnic [i 338.145 km2
Finic. Relieful este grefat pe un soclu vechi granitic, modelat Popula]ia:
5.231.372 (estimat` \n iulie 2006)
ulterior de calota glaciar` din pleistocen. Zonele joase se afl` n Forma de stat:
sud, unde se g`sesc nsemnate acumul`ri morenice sub form` de republic` preziden]ial`
coline ntre care s-au format ochiuri de ap` (Salpauselka). n Capitala:
Helsinki
centru se ating valori maxime de numai 1300 m. Lacurile ocup`

(24) Din cadrul Consiliului Nordic fac parte: Danemarca, Finlanda, Islanda, Norvegia [i Suedia.
(25) Tratatul de la Maastricht (Olanda) semnat la 9 februarie 1992 (intrat \n vigoare la 1 noiembrie 1993) are la baz` trei idei esen]iale:
- Comunit`]ile Europene (institu]iile Uniunii pot s` coordoneze politici comune \n domenii diferite precum pia]a unic`, moneda unic`,
transporturi, protec]ia mediului, s`n`tate public`, ocuparea for]ei de munc`, agricultur`, cercetare [.a.;
- Politica extern` [i de securitate comun` (ac]iuni comune ale statelor membre);
- Cooperare poli]ieneasc` [i judiciar` \n materie penal` (cooperarea dintre organele de poli]ie [i de justi]ie din cele 15 state membre pentru
consolidarea securit`]ii interne).

93
CAPITOLUL II

peste 5% din suprafa]a Finlandei (]ara celor o mie de lacuri).


Vegeta]ia este dominat` de p`duri de conifere care acoper` peste
70% din ]ar`, de licheni [i mu[chi (vegeta]ia de tundr`).
Teritoriul actual a fost ocupat de Suedia n Evul Mediu, iar
apoi de Imperiul Rus la nceputul secolului al XIX-lea. n 1941
trece de partea Germaniei. n decursul secolului al XX-lea, a
sc`pat de mai multe ori (1918, 1940, 1944, 1946) de ocupa]ia
ruseasc`. Dup` al Doilea R`zboi Mondial duce o politic` pro-eu-
ropean`, pentru a men]ine o pruden]` fa]` de U.R.S.S., chiar
dac` un sfert din schimburile economice erau influen]ate de pia]a
estic`. Este prima ]ar` care a acordat drept de vot femeilor [i sin-
Helsinki, port la Marea Baltic` gura dintre ]`rile scandinave care a adoptat moneda euro (din
1999). Finlanda este, \n prezent, unul dintre statele care con-
Denumirea oficial`:
Republica Irlanda
tribuie cu efective de men]inere a p`cii n cadrul ONU, f`r` s`
Suprafa]a: fie membru NATO.
70.283 km2 Irlanda este o ]ar` insular` udat` de apele Oceanului
Popula]ia:
Atlanic (n vest) [i ale M`rii Irlandei (n est), iar spre nord-est are
4.062.235 (estimat` \n iulie 2006)
Forma de stat: singurul vecin terestru Irlanda de Nord care ]ine de Regatul
republic` parlamentar` Unit. Relieful este dominat de o depresiune central` cu aspect de
Capitala: cmpie, delimitat` spre nord [i sud de un relief colinar [i mun]i
Dublin
jo[i, cu altitudini care dep`[esc foarte rar 1000 m.
Geopolitic, Irlanda a reu[it s` se men]in` independent`, \n
ciuda eforturilor repetate ale Angliei de a ocupa teritoriul insulei.
Conflicte teritoriale cu Anglia s-au manifestat [i n timpul Pri-
mului R`zboi Mondial, dup` care partea nord-estic` a insulei
este separat`, chiar dac` m`sura nu a fost agreat` de na]ionali[tii
irlandezi. Dup` 1949 a devenit republic`, dar a refuzat s` se
al`ture NATO. Cererea de aderare la Comunitatea European` a
fost depus` n anul 1961, iar n 1973 a aderat la Pia]a Comun`.
Important este faptul c` a aderat mpreun` cu Marea Britanie de
care depindea n mare m`sur` prin schimburile economice n-
semnate (54% din comer] se realiza cu aceasta). ncepnd cu
Portul Dublin, Irlanda
1998, printr-o reform` a constitu]iei, Irlanda renun]` la preten-
]iile asupra p`r]ii nord-estice a insulei (Irlanda de Nord).
Denumirea oficial`:
Republica Leton` Letonia este o ]ar` cu ie[ire la Golful Riga din Marea
Suprafa]a: Baltic`. Relieful este dominat de cmpie, iar n centru [i sud-vest
64.589 km2 de podi[uri [i coline care dep`[esc rar 300 m. Vegeta]ia este for-
Popula]ia:
2.274.735 de locuitori
mat` din p`duri de conifere [i foioase, care ocup` peste 40% din
(estimat` \n iulie 2006) suprafa]a ]`rii. Mai mult de 70% dintre locuitori apar]in ur-
Forma de stat:
banului.
republic` parlamentar`
Capitala: n 1991 Letonia reu[e[te s` se desprind` de U.R.S.S. [i
Riga ncepe rela]iile diplomatice cu Comunitatea/Uniunea European`.

94
ROMNIA {I UNIUNEA EUROPEAN

Popula]ia leton` a devenit minoritar` n propria ]ar`, dependent`,


n anii 1990, de economia sovietic`. n 2004 ader` la NATO [i
la Uniunea European`, dovedind astfel o deosebit` putere de re-
orientare economic`. Conflicte politice au ap`rut odat` cu adera-
rea, prin restric]ionarea utiliz`rii limbii ruse n [coli. Cu toate
acestea, Letonia reprezint` un spa]iu traversat de cea mai mare
parte a magistralelor cu hidrocarburi din Rusia, destinate ]`rilor
Europei Occidentale.
Lituania este statul cu cea mai mare ie[ire la Marea
Baltic`. Relieful este dominat de cmpiile joase, printre care se
afl` [i coline morenice care nu dep`[esc 200 m.
Riga, Letonia
n secolul al XV-lea se ntindea de la Marea Baltic` pn` la
Marea Neagr`. A urmat o perioad` cnd Ducatul Lituaniei s-a Denumirea oficial`:
aliat cu Polonia. La sfr[itul secolului al XVIII-lea, o mare parte Republica Lituania
din teritoriu a fost acaparat` de Imperiul Rus, iar o alta a r`mas Suprafa]a:
65.200 km2
sub monitorizarea Prusiei, urm`rindu-se o rusificare a popula]iei.
Popula]ia:
n perioada interbelic`, Lituania a suportat agresiuni importante, 3.585.906 locuitori
a r`mas f`r` capitala Vilnius (ocupat` de Polonia), expansiunea (estimat` \n iulie 2006)
Forma de stat:
polonez` [i sovietic` amenin]a grani]ele, Germania ncerca s` republic` parlamentar`
acapareze actualul ora[ Klaipeda, la acestea ad`ug~ndu-se [i Capitala:
conflictele teritoriale cu Letonia. Dup` \ncheierea r`zboiului rece, Vilnius
Lituania [i rec[tig` independen]a, dar o parte din teritoriul s`u
r`m~ne enclav` ruseasc` (Kaliningrad).
Leg`turile oficiale dintre Lituania [i Comunitatea Euro-
pean` au nceput n 1991, odat` cu ob]inerea independen]ei, iar
patru ani mai trziu este semnat un acord de liber schimb. n
2004 a fost primit` oficial n NATO, iar apoi a devenit [i mem-
br` a Uniunii Europene. n timpul negocierilor, Lituania a ob]i-
nut avantaje importante pentru sistemul agricol, dar a fost obli-
gat` s` nchid`, pn` n 2009, centrala atomoelectric` de la Igna-
lina, din cauza tehnologiei sovietice care nu respect` normele
impuse de UE. De remarcat este [i faptul c`, n anii 2005-2006,
a cunoscut cea mai mare cre[tere economic` dintre to]ii membrii
UE, conform Organiza]iei pentru Cooperare Economic` [i Dez- Vilnius, Lituania
voltare (OECD).
Luxemburg este un stat redus ca suprafa]` [i ca num`r Denumirea oficial`:
Marele Ducat de Luxemburg
de locuitori, situat n nord-vestul Europei. Relieful este dominat Suprafa]a:
de mun]ii vechi eroda]i (n nord) [i de o cmpie deluroas` (n 2.586 km2
Popula]ie:
sud). 474.413 (estimat` \n iulie 2006)
A fost fondat n secolul al X-lea. Dup` 1815 a oscilat sub Forma de stat:
monarhie constitu]ional`
mai multe influen]e: francez`, german` sau olandez`. |n 1914
Capitala:
este ocupat iar`[i de Germania. mpreun` cu Belgia, n anul Luxemburg

95
CAPITOLUL II

1921, pune bazele BLEU (Uniunea Economic` Belgia-Luxem-


burg). n 1940 este ocupat de Germania, iar din 1945 ob]ine
definitiv independen]a. Cu un an \nainte de eliberare formeaz` o
uniune vamal` (Benelux) cu Olanda [i Belgia, care i confer`
statului un progres economic semnificativ (bazat pe industria
o]elului) [i care a constituit un model ideal pentru geneza [i
evolu]ia Uniunii Europene. Luxemburg reprezint` [i unul dintre
membrii fondatori ai Uniunii Europene [i ai Pie]ei Comune.
Ast`zi este unul dintre cele mai bogate state ale UE, fiind
considerat un adev`rat paradis fiscal [i centru bancar.
Luxemburg, primul stat democratic Luxemburg este recunoscut [i pentru sediile unor institu]ii
european importante ale Uniunii: Curtea European` de Justi]ie,
EURATOM [i Banca European` de Investi]ii.
Denumirea oficial`:
Republica Malta Malta este cel mai mic stat al Uniunii, cu resurse natura-
Suprafa]a: le reduse; este obligat` s` importe produse alimentare; fiind
316 km2 recunoscut` ns` pentru turism.
Popula]ia:
400.214 locuitori
Insul` n Mediterana, situat` n calea puterilor cre[tine [i
(estimat` \n iulie 2006) musulmane, este ocupat` de Anglia n 1800, pe care o sus]ine n
Forma de stat:
al Doilea R`zboi Mondial prin punctul de decolare al avioanelor.
republic` parlamentar`
Capitala: [i cap`t` independen]a n 1964, iar n anii 1970 ncearc` o cola-
La Valletta borare cu U.R.S.S., ceea ce a condus la o r`cire a rela]iilor poli-
tice cu statele occidentale. Ulterior, Malta pune bazele unor cola-
bor`ri strnse cu Italia [i Uniunea European`, la care ader` n
2004. Pentru mult` vreme a fost un adev`rat avanpost militar n
Mediterana.
Olanda situat` n nord-vestul Europei, are ie[ire la
Marea Nordului. Relieful este dominat de cmpie joas`, cea mai
mare parte fiind sub nivelul oceanului planetar, pres`rat` de
coline morenice. Este unul dintre statele cu o densitate mare a
locuitorilor, dar unde procentul popula]iei de peste 65 de ani este
ridicat. Popula]ia urban` reprezint` aproape 90% din total. In-
Europortul Rotterdam dustria se remarc` prin electrotehnice (Philips), petrol (Shell),
petrochimie [i industrie alimentar`. Agricultura este una dintre
Denumirea oficial`: cele mai performante la nivel global [i se bazeaz` pe cre[terea
Regatul }`rilor de Jos
Suprafa]a: animalelor.
41.526 km2 }ar` cu teritoriul situat, n mare parte, sub nivelul m`rii,
Popula]ia:
16.491.461 (estimat` \n iulie 2006) Olanda s-a preocupat de construc]ia digurilor care s` o fereasc`
Forma de stat: de eventualele inunda]ii. Statul olandez a fost permanent adeptul
monarhie constitu]ional` ereditar`
Capitala:
colabor`rii atlantice, mpreun` cu Marea Britanie, datorit` speci-
Amsterdam (capitala ficului comercial apropiat de cel al britanicilor. Olanda a de]inut
constitu]ional`)
Haga (sediul guvernului [i
un important spa]iu colonial n Guyana Olandez` (pn` n 1971,
re[edin]a regal`) care a primit apoi denumirea de Suriname), Antilele Olandeze,

96
ROMNIA {I UNIUNEA EUROPEAN

Indonezia (pierdut` n anii 1940 sub presiunea S.U.A.) [.a. n Denumirea oficial`:
1948, mpreun` cu Belgia [i Luxemburg, creeaz` Beneluxul, o Republica Polonia
organiza]ie ce a precedat Comunitatea European`. Olanda este Suprafa]a:
312.685 km2
unul dintre membrii fondatori, iar ast`zi reprezint` un important
Popula]ia:
pilon al comer]ului global, care s-a manifestat intens [i continuu 38.536.869 de locuitori
prin liberalizarea sectorului european de transport. Olanda este (estimat` \n iulie 2006)
Forma de stat:
recunoscut` [i pentru multiculturalismul bazat pe toleran]`. republic` parlamentar`
Polonia stat n Europa Central` cu ie[ire la Marea Bal- Capitala:
tic`. Relieful se eviden]iaz` printr-un [es cu mare extindere (pes- Var[ovia

te 70% din suprafa]a total` a ]`rii), care face parte din vasta
Cmpie Germano-Polonez`. Spre sud-est se g`se[te o regiune de
podi[, rezultat` n urma eroziunii mun]ilor hercinici, ce se
continu` cu o depresiune alungit` est-vest, drenat` de Vistula,
urmat` de o arie submontan` [i de Mun]ii Beskizi.
La sfr[itul secolului al XVIII-lea, teritoriul se ntindea de
la Marea Baltic` [i pn` la Marea Neagr`, iar ulterior este m-
p`r]it \ntre Prusia, Imperiul Habsburgic [i cel }arist. Dup`
r`zboiul civil din Rusia [i pr`bu[irea tandemului austro-german,
ia fiin]` un nou stat polonez, care se confrunt` cu problema
fix`rii frontierelor vestice [i estice. n 1919, rena[terea se reali- Cracovia, unul dintre primele centre
universitare ale Europei
zeaz` pe mai toate planurile, cu ajutorul Fran]ei [i Marii Britanii
[i printr-o cooperare amical` cu Germania. Odat` cu pr`bu[irea
Uniunii Sovietice, Polonia [i ndreapt` aten]ia spre Vest (se
integreaz` n NATO, 1999 [i \n Uniunea European`, 2004).
Marile probleme de aderare ale ]`rii au fost legate de agricultur`,
datorit` suprafe]ei importante pe care o de]ine (circa 60% din
total). Ast`zi, fermierii sunt importan]ii beneficiari ai fondurilor
de la Bruxelles, iar exporturile agroalimentare sunt \n cre[tere. O
alt` problem` la aderare, ca, de altfel, \n multe dintre statele foste
comuniste, a fost corup]ia [i [omajul, rezolvate n mare parte
dup` integrare.
Palatul Pele[, Sinaia
Romnia este situat` n partea central-estic` a continen-
tului european. Cadrul natural este marcat de prezen]a celor trei
Denumirea oficial`:
elemente dominante: Carpa]ii, Dun`rea [i Marea Neagr`. Relie- Rom~nia
ful este variat, cu o simetrie ntre mun]i, dealuri [i cmpii, Suprafa]a:
dispuse aproape concentric. Altitudinile ating maxim 2545 m n 237.391 km2
Popula]ia:
vrful Moldoveanu din Mun]ii F`g`ra[. Popula]ia este format`
21.683.000 de locuitori
din romni (aproape 90%), maghiari, rromi [.a. Ora[ele sunt (estimat` \n iulie 2006)
numeroase (cca 300), demne de men]ionat fiind Bucure[ti (ca- Forma de stat:
republic` parlamentar`
pitala), Constan]a, Cluj-Napoca, Timi[oara, Ia[i, Craiova, Capitala:
Gala]i, Oradea [.a. Resursele naturale sunt variate, dar modeste, Bucure[ti
datorit` exploat`rilor intense din trecut. Energia electric` se

97
CAPITOLUL II

ob]ine att prin for]a apelor, a c`rbunilor, dar [i n centrala


atomoelectric` de la Cernavod`.
n secolul al XIX-lea ]ara era mp`r]it` ntre cele trei
imperii: Moldova [i Valahia sub domina]ie otoman`,
Transilvania sub habsburgi, iar Basarabia ncorporat` Rusiei.
Dup` r`zboiul Crimeii din 1854-1855, Principatele se unesc [i ia
na[tere Regatul Romniei, iar n urma congresului de la Berlin
se recunoa[te independen]a statului (1878). n timpul Primului
R`zboi Mondial, Romnia se al`tur` alia]ilor pentru a rec[tiga
Transilvania. n 1918, dup` r`zboiul civil din Rusia, este recupe-
rat` [i Basarabia. La finele celui de-al Doilea R`zboi Mondial
s-au restabilit grani]ele, f`r` Basarabia (care a devenit Moldova
sovietic`), Bucovina de Nord (care trece la Ucraina) [i Cadrila-
Vulcanii noroio[i de la P~clele Mari, terul (Bulgaria). n 1947 devine republic` popular`. Dup` \nche-
Buz`u ierea r`zboiului rece, Romnia se elibereaz` de sub tutela Rusiei,
prin Revolu]ia din 1989 nceput` la Timi[oara. Odat` cu aceasta
ia sf~r[it perioada comunist`, iar viitorul geopolitic al ]`rii se n-
dreapt` spre NATO [i UE.
Rela]iile Romniei cu forumurile Comunit`]ii Europene
sunt mai vechi, nc` din 1967, cnd s-au discutat [i ncheiat o se-
rie de acorduri din sectorul agroalimentar, industria textil`, indus-
tria [i comer]ul cu c`rbune [i o]el, fiind ulterior (1970) primul stat
din sistemul comunist care a ob]inut facilit`]ii pe pia]a comunitar`
pentru anumite produse. n 1993, Rom~nia ncheie un acord eu-
ropean [i devine stat asociat al Uniunii Europene. Cu toate aces-
tea, n 1997, Comisia European` recomand` amnarea includerii
n Uniune, datorit` ntrzierii reformei economice [i administra-
tive. Dup` aderare, \n 2007, sectorul prioritar este agricultura,
dezvoltarea durabil` din spa]iul rural [i protec]ia mediului natural.
Slovacia ]ar` n Europa Central`, ce a rezultat din sepa-
rarea Cehoslovaciei, n 1993. Relieful Slovaciei este dominat de
Cimitirul vesel de la S`p~n]a unitatea montan` (Mun]ii Tatra) ce atinge altitudinea maxim` de
2663 m n vrful Gerlachovka. Spre sud urmeaz` o f[ie ngust`
de dealuri [i Cmpia Dun`rii. P`durile ocup` o suprafa]` de peste
Denumirea oficial`:
Republica Slovacia 40%, reprezentat` de conifere [i foioase. Popula]ia este format`
Suprafa]a: din slovaci (peste 85%), maghiari, cehi [.a. Turismul a luat o
48.845 km2 mare amploare dup` aderarea n Uniunea European`.
Popula]ia:
5.439.448 de locuitori Istoric, Slovacia a apar]inut Ungariei, din Evul Mediu [i
(estimat` \n iulie 2006) pn` n 1848. La nceputul secolului al XX-lea, ca urmare a unei
Forma de stat:
probleme economice se declan[eaz` o intens` emigrare spre
republic` parlamentar`
Capitala: S.U.A. n 1939, Slovacia devine independent`, dar dup` al
Bratislava Doilea R`zboi Mondial (1945) se renfiin]eaz` Cehoslovacia.

98
ROMNIA {I UNIUNEA EUROPEAN

ncepe o etap` de sovietizare \ntre 1948 [i 1968, dup` care noua


constitu]ie a ]`rii a admis existen]a celor dou` na]iuni (ceh` [i
slovac`). Odat` cu Revolu]ia de catifea din 1989, apar noi pro-
bleme ntre cehi [i slovaci, iar n 1993 se produce separarea pe
cale amiabil`. Slovacia este o ]ar` preponderent agrar` [i, de
aceea, industria grea (nfloritoare n perioada comunist`) intr`,
dup` sep`rare, ntr-un adev`rat colaps, crescnd rata [omajului.
Devine membru al Grupului de la Visegrd (al`turi de Ungaria,
Polonia [i Cehia CEFTA/Asocia]ia Liberului Schimb din
Europa Central`). n 1995, ca urmare a unui tratat semnat cu Un- Bratislava, capitala Slovaciei
garia, rela]iile dintre acestea se mbun`t`]esc, ceea ce a condus la
Denumirea oficial`:
o dezvoltare economic` a Slovaciei. n anul 2004 devine mem-
Republica Slovenia
br` a NATO [i UE, moment urmat de cre[terea investi]iilor str`- Suprafa]a:
ine (n special n construc]ia de automobile). 20.251 km2
Slovenia localizat` n nord-vestul Peninsulei Balca- Popula]ia:
2.010.347 locuitori
nice, reprezint` unul dintre statele fostei Iugoslavii. Relieful este (estimat` \n iulie 2006)
dominat de extremit`]ile sud-estice ale mun]ilor Alpi (Dinarici), Forma de stat:
republic` parlamentar`
care ating 2800 m. Spre sud se eviden]iaz` podi[ul Karst, cu un
Capitala:
peisaj carstic evoluat [i spectaculos. Ljubljana
Are o istorie comun` cu a Iugoslaviei. n Evul Mediu a
fost sub ocupa]ie habsburgic`, iar dup` destr`marea Imperiului
Austro-Ungar (1918) a revenit Regatului Iugoslav. n 1941 a fost
divizat` [i mp`r]it` Germaniei, Italiei [i Ungariei, iar dup`
terminarea celui de al Doilea R`zboi Mondial devine republic`
federal`. Slovenia este una dintre cele mai dezvoltate ]`ri din re-
giune. Dup` 1991 \[i proclam` independen]a (odat` cu Croa]ia).
Dup` aceasta, a existat o ntors`tur` radical` a geopoliticii [i a
economiei, prin stabilirea unor rela]ii importante cu Austria [i
Ungaria. A fost primit` n U.E., n 2004, fiind cea mai stabil`
dintre fostele republici iugoslave, datorit` relativei omogenit`]i
etnice, dar [i nivelului ridicat de dezvoltare economic`. Dup` in-
tegrare, un rol important l are industria turismului.
Suedia este situat` n Peninsula Scandinav` [i ocup` ju- Pe[tera Postojna, Slovenia
m`tate din aceasta. Relieful este dominat de Mun]ii Scandina-
viei, afecta]i de glacia]iune montan`. Spre est se g`se[te Podi[ul Denumirea oficial`:
Norrland, iar c`tre sud [i litoral se g`sesc regiuni joase, de cm- Regatul Suediei
Suprafa]a:
pie (Cmpia Skane, n sud). Vegeta]ia este dominat` de p`durile 449.964 km2
de conifere, fiind totodat` una dintre cele mai mp`durite ]`ri ale Popula]ia:
Uniunii Europene. 9.016.596 (estimat` \n iulie 2006)
Forma de stat:
Un stat cu o aspira]ie m`rea]`, Suedia a dorit s` devin`
monarhie constitu]ional`
marea putere a regiunii M`rii Baltice, dup` ce a sc`pat de domi- Capitala:
na]ia danez`. Reu[e[te, totu[i, n anumite perioade o expansiune Stockholm

99
ROMNIA {I UNIUNEA EUROPEAN

important`, acaparnd regiuni litorale ce apar]in azi Poloniei,


Estoniei, Careliei, Livoniei [.a. Odat` cu expansiunea Imperiului
Rus din secolul al XVIII-lea, a nceput [i restrngerea Suediei. n
timpul r`zboaielor mondiale r`mne neutr`, chiar dac` a avut
leg`turi importante cu Germania. ncepnd cu 1972 semneaz`
un acord de liber schimb cu Comunitatea European`. Dup`
pr`bu[irea sistemului sovietic, geopolitica suedez` se ndreapt`
spre Uniunea European` la care ader` n anul 1995.
Ungaria (vezi [i paginile 72-73 compara]i cele dou`
moduri de tratare) ]ar` central-european` cu un relief dominat de
cmpie (Cmpia Panonic`, numit` [i a Tisei) fragmentat` de
mun]i jo[i pe direc]ia sud-vest, respectiv nord-est (Mun]ii Bakony
[i Matra, ultimii cu altitudini ce dep`[esc pu]in 1.000 m). La ba-
Stockholm, Vene]ia Nordului za acestora se g`se[te un bru deluros care nu dep`[e[te 300 m al-
titudine. Turismul ocup` un loc din ce n ce mai important dato-
Denumirea oficial`: rit` pozi]iei geografice de tranzit ntre extremele continentului.
Republica Ungar` Regatul Ungariei a luat fiin]` ca urmare a ripostei fa]` de
Suprafa]a:
93.032 km2
presiunea Imperiului Otoman din Europa Sudic`. Ulterior, este
Popula]ia: absorbit de Imperiul Habsburgisc. La nceputul secolului XX,
9.981.334 locuitori Ungaria abordeaz` o politic` antiruseasc`, antislav`, dar pro-
(estimat` \n iulie 2006)
Forma de stat: german`. n Primul R`zboi Mondial sufer` mari pierderi, iar n
republic` parlamentar` 1919 se instaureaz` republica comunist`. Dup` tratatul de la
Capitala: Trianon (1920), Ungaria sufer` importante pierderi teritoriale n
Budapesta
favoarea Iugoslaviei, Cehoslovaciei [i Romniei (Transilvania).
n perioada interbelic` se apropie de Germania [i recupereaz`,
ntre 1938 [i 1941, o parte din teritorii (regiuni din Slovacia,
Ucraina, Iugoslavia, 2/3 din Transilvania), cu pre]ul unei alian]e
cu Hitler mpotriva sovieticilor. Dup` nfrngerea din al Doilea
R`zboi Mondial se revine la grani]ele din 1919. Au existat
revolte contra domina]iei sovietice (1956). La finele anilor 1980,
dup` destr`marea Uniunii Sovietice, ncepe reconstruc]ia Unga-
riei, sus]inut` de Germania. n 1999 a aderat la NATO [i n 2004
se integreaz` \n Uniunea European`. Cu toate acestea, nu au
disp`rut problemele legate de minorit`]ile maghiare din afara
grani]elor.

Celebrele b`i termale din Budapesta

100
CAPITOLUL II

4. Diviziuni regionale [i organizarea


spa]iului geografic \n Uniunea European`*
De ce diviziuni regionale?
UE [i-a propus formarea unei identit`]i economice [i so-
cial-politice \n cadrul unei Europe foarte diversificate, dar [i la
nivel mondial. Una dintre c`ile de baz` n realizarea acestei iden-
tit`]i este ameliorarea dezechilibrelor economico-sociale inter- [i
intra-statale. M`surile de ameliorare se iau n scopul unor dez-
volt`ri durabile, care s` fac` din UE, n urm`torul deceniu, prima
putere economic` a lumii. Experien]a a demonstrat c` unitatea
spa]ial-teritorial` cea mai favorabil` este regiunea de dezvoltare
durabil`, cu o suprafa]` relativ mare, pe care s` se poat` face
amenaj`ri de anvergur`. n trecut ns`, aceste unit`]i erau, de
obicei, mult mai mici, dependente total sau aproape total de
hot`rrile centrale, scopul principal fiind tendin]a de unitate sta-
tal` [i centralizare excesiv`. Ideea nou` a UE, cuprins` n Carta
Comunitar` a Regionaliz`rii, const` n rolul regiunilor ca expre-
sie spa]ial` a politicilor economice, sociale, culturale [i ecolo-
gice, care conduce [i la descentralizare. Acest concept antre- Model de organizare a spa]iului
neaz` colectivele locale n procesele de organizare [i amenajare geografic, cu ajutorul sistemelor
optim` a teritoriului, impune o dezvoltare local` mai eficient` [i informa]ionale geografice
mai rapid`, resursele locale sunt folosite [i gestionate mai efi-
cient [i durabil, este pus tot mai bine n valoare patrimoniul na-
tural, cultural [i istoric, se echilibreaz` dezvoltarea centrelor ur-
bane etc. Toate acestea se realizeaz` ns` ntr-o viziune comun-
european` [i, drept urmare, regiunile devin un instrument al
identit`]ii europene.
Regionalizare [i regiune reprezint` un cuplu de no]iuni
folosit des n limbajul geografic; nu sunt ns` chiar identice sau
echivalente. Regionalizarea este procesul de mp`r]ire a unui
continent (vezi [i cap. I. 4 [i 5), a unui mare spa]iu geografic, sau,
n cazul de fa]`, a unei ]`ri, dar [i a UE, n unit`]i [i subunit`]i de
mai multe nivele taxonomice, subordonate [i care au n interiorul
lor structuri rela]ioniste, func]ionnd deci fiecare ca sisteme [i
subsisteme spa]ial-teritoriale.
Regiunea, \n geografie, dar [i n alte [tiin]e, s-a obi[nuit
folosirea no]iunii de regiune pentru prima subdiviziune (rangul
2) n care se submparte continentul, ]ara sau orice alt mare Regionarea C~mpiei de Vest
spa]iu de la care porne[te subdivizarea pe diferite elemente ori a Rom~niei

101
CAPITOLUL II

Decupajul Fran]ei \n opt ansambluri regionale Cele 22 de regiuni ale Fran]ei

criterii (ex. regiuni geomorfologice, fizico-geografice, regiuni


Iat` cteva defini]ii prescurtate ale lingvistice, regiuni economice, viticole, regiuni ale c`ilor ferate
regiunilor de dezvoltare, sus]inute de etc.; vezi [i cap. I. 5 Regiuni geografice). Mai recent, n UE
diferi]i autori: un decupaj pe mai multe
s-au conturat regiuni de dezvoltare.
nivele efectuat arbitrar, dar necesar;
un spa]iu locuit de o comunitate [i pe La nceputul secolului al XX-lea, francezul Vidal de la
care aceasta [i-a realizat o re]ea de Blache (1910) ar`ta c` ora[ele [i drumurile sunt n prezent mari
rela]ii [i un ansamblu de valori; re-
ini]iatori de unitate; acestea impun solidaritatea locurilor [i
zultatul muncii societ`]ilor umane care
au reu[it s` creeze pe un spa]iu relativ regiunile se nasc de c`tre centrul lor. Tot el a pus regiunea la
vast ansambluri ierarhizate pe cteva baza studiului geografiei [i al metodei de strngere a datelor din
niveluri; regiunea este primul nivel al
teritoriu. Pe aceast` linie, obiectul geografiei l-ar reprezenta fi-
decupajului teritorial al unui stat; o
por]iune de spa]iu care prezint` un ca- zionomia terestr` modificat` de om, dar [i modul cum omul se
racter specific, ce l diferen]iaz` de adapteaz` teritorial la mediu. Rezultatul celor dou` direc]ii con-
regiunile vecine [i n care locuitorii [i
duce, dup` V. de la Blache, la formarea regiunilor geografice,
activit`]ile se polarizeaz` spre un cen-
tru; o organiza]ie pe care o putem n- de[i este vorba numai despre un anumit tip de regiuni. Cu alte
trevedea n spa]iu prin limitele care se cuvinte, regiunile se contureaz` de c`tre influen]a rela]ionist` a
imprim` n mintea oamenilor. O defi-
centrelor (ora[elor) polarizatoare, ntr-un anume teritoriu, prin
ni]ie generalizat`: por]iune relativ
omogen` din spa]iul unei ]`ri, cu o drumurile [i re]elele ierarhice de a[ez`ri. De subliniat totu[i c`
anumit` individualitate, pe care s-au regiunile naturale, inclusiv cele complementare, orict de antro-
impus rela]ii de tip sistem [i care sub-
pizate ar fi devenit, ele exist` [i s-au creat ntr-un ndelungat pro-
ordoneaz` alte 1-3 nivele teritoriale;
dar omogenitatea nu nseamn` uni- ces de autoorganizare teritorial`; ele reprezint` suportul celorlal-
formitate, ci conlucrarea complemen- te tipuri de regiuni [i toate acestea din urm` \mpart, n prim` [i
tar` a p`r]ilor [i contrastelor fizice,
ultim` instan]`, teritoriul.
economice [i sociale, conlucrare rea-
lizat` n timp prin autoreglare pe un Odat` cu nmul]irea acestor noi ncerc`ri de regionare, dar
spa]iu mare, ce a impus func]ionalit`]i [i odat` cu unele disparit`]i n region`rile de tip UE, s-au nmul]it
specifice regiunii respective n raport
ambiguit`]ile privind definirea [i criteriile de delimitare a re-
cu vecinele sale(26).
(26) |n latin` regio, regioni = dominant, a st`p~ni, giunilor de dezvoltare, inclusiv n]elegerea obiectului geografiei
a guverna.
regionale.

102
ROMNIA {I UNIUNEA EUROPEAN

Criteriile de delimitare care impun unitatea unei regiuni,


sunt fixate selectiv ([tiin]ific, natural, dar [i voluntarist) [i nu se
aplic` uniform pentru toate regiunile, ci n func]ie de scop, inte-
rese particulare, na]ionale sau comunitare [i de condi]iile natu-
rale [i socio-economice locale. S-au conturat, totu[i, trei criterii
mai generale care impun unitate regiunii: omogenitatea (natu-
ral`, de peisaj, istoric` etc.), coeziunea sau polarizarea (impus`
de un centru polarizator, care face regiunea func]ional`), auto-

Cehia, Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia,


nomia sau criteriul juridic (buget [i luarea de decizii, criteriu prin

Slovacia, Slovenia, Ungaria, Bulgaria [i Rom~nia


care regiunile sunt fundamentate oficial [i juridic).
Politica de dezvoltare regional` a UE. n prezent
(2007) UE are peste 480 de milioane de locuitori, un mare
capital a c`rei energie creativ`, desc`tu[at` de vechi constrngeri

Italia, Luxemburg [i Olanda

Austria, Finlanda [i Suedia


Fran]a, Germania, Belgia
[i organizat` ntr-un cadru teritorial [i legislativ propice, contri-

Danemarca, Irlanda,

Spania [i Portugalia
buie tot mai eficient la o rapid` dezvoltare economico-social`
generalizat`. Conceptul de realizare a unui cadru teritorial

Ragatul Unit
politico-administrativ unitar ncepe cu anul 1972, cnd au fost

Grecia
formulate unele principii (n CEE), dar mai ales cu 1975, cnd
s-a creat Fondul European de Dezvoltare Regional`. Mai trziu,
n 1989, s-a conceput [i baza unitar` de analiz` statistic` a princi-
palelor aspecte economico-sociale, prin Nomenclatorul Uni- Popula]ia Uniunii Europene
t`]ilor Teritorial-Statistice (NUTS 1-4) cu 4 nivele: macroregio- (\nceputul anului 2007)
grupat` pe valuri de aderare
nal (n cele 3 state federale), regional, departamental [i comunal
(ora[ul). Realizarea politicilor economice se refer` la redistribu-
irea unei p`r]i din bugetul comunitar pentru a ameliora dispari-
t`]ile de dezvoltare ntre regiuni [i n ce prive[te gradul de bun`-
stare a cet`]enilor. Este vorba de regiuni r`mase n urm`, de zone
industriale n criz`, de zone agricole n declin, de ora[e sau car-
tiere defavorizate, de crearea a ct mai multor locuri de munc`.
Instrumentul principal al acestei politici l reprezint` fondurile
structurale care se aloc` pe programe de dezvoltare, prev`zute
Activitatea CoR reflect` 3 principii de
acum a se derula pe perioada 2007-2013. Aceste fonduri se sub- baz` ale UE: subsidiaritatea (UE nu [i
mpart pe trei domenii tematice: Fondul European de Dezvoltare asum` sarcini ce se potrivesc mai bine
Regional` (din 1975), Fondul Social European (din 1958) [i administra]iilor na]ionale, regionale [i
locale), proximitatea (ct mai aproape
Fondul de Coeziune (din 1993). n acest context se aplic` [i po- de cet`]ean), parteneriatul (implicarea
litici stimulative (prin subven]ii), sau restrictive, pentru ampla- n procesul lu`rii deciziilor, a autori-
sarea unor ramuri economice, amenajarea teritorial`, migra]iile t`]ilor UE, na]ionale, regionale [i loca-
le pentru o ct mai solid` guvernare
de popula]ii, regiuni centrale [i periferice, regiuni de grani]` etc. european`). CoR a devenit, prin orga-
Comitetul Regiunilor (CoR). Dup` 1990, UE a n]eles nigrama [i activit`]ile sale, un loc de
mult mai bine importan]a [i rolul regiunilor pentru identitatea ntlnire al reprezentan]ilor regiunilor
[i ora[elor n care [i mp`rt`[esc ex-
european` [i a hot`rt n 1992 nfiin]area CoR, prin Tratatul de perien]a [i pot dialoga cu institu]iile eu-
la Maastricht (Olanda). Acesta este un organism politic consul- ropene.

103
CAPITOLUL II

tativ al UE, ce reprezint` colectivit`]ile regionale [i locale.


Scopul principal al cre`rii CoR este acela de a oferi colectivit`-
]ilor regionale [i locale posibilitatea de a se implica n elaborarea
legisla]iei UE, 70% din legile Uniunii fiind puse n aplicare la
nivel regional/local. Are sediul la Bruxelles.
Organigrama. CoR este format din 344 de membri (pro-
pu[i de statele membre [i numi]i pe 4 ani de Consiliul UE) gru-
pa]i astfel:
a) 27 de delega]ii na]ionale;
b) 4 grupuri politice (n ordinea m`rimii: Partidul Popular
European, Partidul Sociali[tilor Europeni, Alian]a
Liberalilor [i Democra]ilor pentru Europa [i Uniunea
pentru Europa Na]iunilor Alian]a European`);
c) 6 comisii (politici de coeziune teritorial`, economice [i
sociale; dezvoltare durabil`; cultur`, educa]ie [i cerceta-
re; afaceri constitu]ionale, guvernan]` european`, spa-
Reprezentarea statelor membre UE
\n cadrul Comitetului Regiunilor ]iul de libertate, securitate [i justi]ie; rela]ii externe [i
cooperare descentralizat`, la care se adaug` afaceri fi-
nanciare [i administrative). Comitetul alege un birou de
60 de membri, un pre[edinte [i un vicepre[edinte (pe
cte 2 ani); exist` [i al]i 27 de vicepre[edin]i (unul
pentru fiecare stat), 4 pre[edin]i ai grupurilor politice [i
al]i 27 de membri. Biroul are un secretariat general [i
secretariate specializate.
Consult`rile obligatorii [i op]ionale. Exist` 11 domenii
pentru care consultarea CoR de c`tre Comisie, Consiliu [i Parla-
ment este obligatorie (coeziune economic` [i social`, educa]ie [i
tineret, cultur`, s`n`tate public`, re]ele transeuropene, transport,
ocuparea for]ei de munc`, afacerile sociale, Fondul Social Euro-
pean, formarea profesional`). Consultarea op]ional` se face pen-
tru alte domenii cnd se consider` necesar [i cnd sunt implicate
Regionarea politico-administrativ` interese regionale [i locale specifice.
a Italiei (grup`ri de regiuni)
Regiunile [i organizarea administrativ teritorial` n
UE [i n Romnia. Organizarea spa]iului unui stat ncepe cu cea
administrativ` (jude]e, departamente, comitate, comune) peste
care se suprapun regiunile de dezvoltare, n cadrul acestora reali-
z~ndu-se organizarea [i amenajarea teritoriului. Multe din regiu-
nile de tip UE au ]inut cont [i de unit`]ile administrative ante-
rioare, fie c` le-au nglobat [i men]inut ca subregiuni (fostele
jude]e, departamente, voievodate [.a.), fie c` s-au suprapus aces-
tora (landurile germane, comitatele engleze [.a.).
Organizarea administrativ teritorial`
n prezent, n UE exist` 271 de regiuni, diferite ca m`rime
a Rom~niei, \ntre anii 1938-1940

104
ROMNIA {I UNIUNEA EUROPEAN

de la o ]ar` la alta, dar [i n ce prive[te criteriile de delimitare. Di-


feren]ele reflect` evolu]ia sistemului politic [i administrativ din
fiecare ]ar`, dar [i faptul c` fiecare regiune constituie rezultatul
evolu]iei spa]iale a mai multor componente de tip fizico-geo-
grafic, economic, social, politic, institu]ional etc. De aici rezult`
caracterul lor dinamic [i tendin]a de a se echilibra sistemic. Ele-
mentele noi, introduse continuu de om, fac aceast` echilibrare
dificil`, dar posibil` pn` la atingerea unui optim economic,
social [i ecologic. Regiunile de dezvoltare din Rom~nia
Fran]a se afl` printre pu]inele ]`ri n care s-au conturat, pe
lng` cele 22 de regiuni oficiale (cu 96 de jude]e), [i 7-9 an-
sambluri regionale ce ridic` multe probleme comune de unitate Regiunea Nord-Est se suprapune
geografic`, economic` [i istorico-social`, av~nd aspecte speci- aproximativ peste Bucovina [i Mol-
dova [i este polarizat` de Ia[i, n parte
fice de amenajare teritorial`. ntre ansamblurile regionale discu- de Bac`u [i Suceava. Regiunea Sud-
tabile sunt: Masivul Central Francez, regiunile montane [i Fran]a Est cuprinde sudul Moldovei, Dobro-
de peste m`ri. gea, dar [i jude]ele Buz`u, Vrancea [i
Br`ila. Polarizarea o face Constan]a,
n ce prive[te Romnia, o dezvoltare regional` ct mai Gala]i [i, n parte, Buz`u [i Foc[ani.
echilibrat` s-a invocat nc` dup` Unirea Principatelor [i dup` Regiunea Sud se axeaz` pe cea mai
Marea Unire din 1918. Odat` cu pre-aderarea la UE, conform mare parte a Munteniei, f`r` Bucu-
re[ti, care totu[i o polarizeaz` n
principiilor acesteia de administrare a teritoriilor pe regiuni, n prim-plan, dup` care urmeaz`
1998, cele 42 de jude]e (inclusiv Bucure[tiul) au fost grupate n Ploie[tiul [i Valea Prahovei. Regiunea
8 regiuni de dezvoltare (statistice). Sud-Vest se suprapune Olteniei, fiind
polarizat` de Craiova, cu perspectiv`
S-au creat, totodat`, structurile de decizie: Consiliul Na]io- [i Turnu Severin. Regiunea Vest include
nal pentru Dezvoltare Regional` (prezidat de primul-ministru [i Banatul, dar [i jude]ul Hunedoara,
33 membri, ntre care pre[edin]ii [i vicepre[edin]ii celor opt Co- fiind polarizat` de Timi[oara, n parte
de Arad. Regiunea Nord-Vest se extin-
misii pentru Dezvoltare Regional`), Comisiile pentru Dezvoltare de peste Cri[ana, Maramure[, Podi[ul
Regional` (pre[edin]ii Consiliilor Jude]ene asigur` pe rnd pre- Some[an [i Cmpia Transilvaniei, p-
[edin]ia, plus cte 3 reprezentan]i din fiecare jude] de la n` la Bistri]a-N`s`ud; are o multipl`
polarizare: Cluj, Oradea, Baia Mare
municipii, ora[e, comune). Obiectivul principal al Comisiilor [.a. Regiunea Central` ocup` Podi[ul
Regionale este diminuarea dezechilibrelor [i asigurarea cre[terii Transilvaniei [i p`r]i adiacente din
economice [i sociale a tuturor zonelor de rang regional [i mai Carpa]i, cu multiple polariz`ri Sibiu,
Bra[ov, Trgu-Mure[, Alba Iulia [i
ales subregional. S-au conturat, \mpreun` cu vecinii, [i 7 eurore- chiar Cluj. Regiunea Bucure[ti este
giuni (Carpatic`, Dun`re-Cri[-Mure[-Tisa, Dun`rea 21, Giur- localizat` pe centrul Cmpiei Romne
giu-Ruse, Dun`rea de Jos, Prutul Superior, Bihor-Hajdu-Bihor). (Cmpia Vl`siei); reprezint` cea mai
puternic` regiune economic` a ]`rii,
n privin]a cuplului organizare-amenajare, fiecare regi- polariznd ntreaga Romnie; pune
une pune probleme specifice, pe prim-plan trecnd arealele [i probleme importante de sistematizare,
a[a-zisele zone subdezvoltate, existente n toate regiunile, in- crearea a nc` 3-4 noi centre perife-
rice care s` preia din actuala polari-
clusiv \n unele cartiere bucure[tene. zare a vechiului s`u centru, impunerea
Exist` probleme specifice regiunilor naturale, indiferent unor facilit`]i pentru realizarea de noi
de antropizarea lor actual`, probleme ce se extind pe cte 2-3 sau ora[e n arealul Ilfovului [i chiar n ime-
diata sa proximitate, mai ales n sud
mai multe regiuni de dezvoltare. Amintim \n continuare cteva (spre Giurgiu), n vest [i est.
dintre acestea. Cmpia de Vest are nevoie de optimizarea [i

105
ROMNIA {I UNIUNEA EUROPEAN

supravegherea sistemelor de drenare la care se lucreaz` de peste


200 de ani, ca [i de mbun`t`]irea concep]iei asupra digurilor \m-
potriva inunda]iilor. Cmpia Romn` este supus` secetelor, iri-
ga]iile devenind obligatorii. Se adaug` necesitatea nmul]irii ia-
zurilor pe rurile mici [i o organizare mai [tiin]ific` a spa]iului
agricol [i rural. Podi[ul Moldovei nu este scutit de secete, alune-
c`ri de teren [i eroziunea solurilor, dar [i de areale total subdez-
voltate. Subcarpa]ii sunt tot mai desp`duri]i, eroziunea terenu-
Degradarea terenurilor rilor, alunec`rile [i toren]ii noroio[i se nmul]esc, iar arealele cu
\n urma unei pr`bu[iri
p`[uni, pomi fructiferi [i vi]`-de-vie sunt tot mai f`rmi]ate, de-
gradate [i slab ntre]inute. Nu se poate neglija nici impunerea
Concluzii unei concep]ii unitare de amenajare a marii regiuni montan-
carpatice, indiferent cte jude]e de dezvoltare o nglobeaz`. Este
Organizarea, activit`]ile [i avizele da-
te de CoR dovedesc din plin importan- vorba de pr`dalnicele desp`duriri, depopularea multor areale,
]a [i rolul regiunilor de tip european n problema zootehniei montane [i a transhuman]ei, amenaj`rile
elaborarea [i adoptarea de legi [i ho-
turistice de iarn`, dar [i de var`, exploat`rile miniere, ntre care
t`rri apropiate de cet`]ean, \n atra-
gerea colectivelor regionale [i locale la cele din Apuseni, din Mun]ii Maramure[ului [i ai Bucovinei,
politicile comunitare, precum [i rolul proliferarea haotic` a caselor de odihn`, satele turistice, sta]iu-
regiunilor n dezvoltarea durabil`.
nile balneoclimaterice, drumurile montane etc. Probleme speci-
fice [i comune se pun [i pentru amenajarea v`ii Dun`rii (dar nu
|ntreb`ri [i teme n sensul unor a[a-zise asocia]ii ecologice create din anumite
de lucru interese), ci ntr-o concep]ie de tip Grigore Antipa. La fel de
urgent este nevoie [i de un plan al amenaj`rii litoralului, dar [i
De ce UE a ales regiunea de dezvol-
tare ca unitatea teritorial` de baz` a pentru Dobrogea sau Depresiunea Transilvaniei, n ntregul lor.
dezvolt`rii durabile rapide [i ca o Mai bine gndite [i ntr-un sens de mai mare fluiditate, dinspre
cale de imprimare a unit`]ii [i iden-
vestul ]`rii c`tre Marea Neagr` [i chiar c`tre Dun`re, trebuie
tit`]ii europene?
Cum define[te Carta Comunitar` a amenajate [i noi drumuri transcarpatice pe valea Buz`ului, prin
Regionaliz`rii rolul regiunilor? pasul Oituz [.a.
Ce elemente din teritoriu impun, pe
suprafa]a sa, rela]ii polarizatoare de
unitate [i de conturare a unor regiuni
func]ionale?
Alege]i [i analiza]i n scris una dintre
defini]iile regiunilor de dezvoltare.
Ce nseamn` omogenitatea unor re-
giuni?
Care sunt cele dou` principii funda-
mentale ale politicii UE de dezvol-
tare regional`?
Prin ce instrument de baz` sunt im-
plementate politicile regionale ale
UE?
Prezenta]i n scris o regiune de dez-
voltare din Romnia (pe ce unit`]i Dezvoltarea [tiin]ei riscului
naturale se extinde, ce provincii [i ju- natural prin aportul
de]e include, centrele polarizatoare, interac]iunilor dintre alte [tiin]e Raporturile dintre om [i mediu
relieful etc.).

106
CAPITOLUL II

5. Rom~nia ca parte
a Uniunii Europene
5.1 Oportunit`]i geografice ale Rom~niei cu semnifica-
]ie pentru Uniunea European`. Cu cei 238.391 km2 [i
21.698.181 de locuitori (2002), Romnia este unul dintre statele
mari ale Europei Centrale (locul 3 ca suprafa]` [i popula]ie dup`
Germania [i Polonia), rolul s`u deosebit de important n context
european [i regional rezultnd [i din faptul c`, dintre statele limi-
trofe, este ntrecut` ca suprafa]` [i poten]ial demografic doar de
Ucraina, cel mai mare stat european, cu excep]ia Federa]iei Ruse.
Romnia se afl` situat` ntre dou` importante focare de
conflict: cel reprezentat de spa]iul ex-iugoslav [i cele din fosta Ponderea etniilor \n Rom~nia
U.R.S.S., ntre care conflictul transnistrean prezint` implica]ii di-
recte pentru popula]ia romneasc` din Republica Moldova. Ro-
mnia apare, n acest context geostrategic, ca o insul` de stabi-
litate, concretizat`, n primul rnd, printr-o deschidere politic`
spre structurile de cooperare european` [i euro-atlantic` [i printr-
o gestionare a poten]ialelor situa]ii de criz` n raport cu standar-
dele acestora. Tendin]ele de fragmentare intern` pe criterii etnice,
dup` model spaniol sau britanic, de[i s-au f`cut auzite prin pro-
iecte de regionare sau chiar de federalizare, nu au o argumentare
solid` n cazul Romniei. Regiunile istorice, structurile teritoriale
cele mai bine individualizate ale spa]iului romnesc, se circum-
scriu toate aceleia[i omogenit`]i etnice, lingvistice [i culturale.
Nu se poate vorbi de o limb` sau cultur` moldoveneasc` diferit` Provinciile istorice ale Rom~niei
de una oltean` sau b`n`]ean`, la fel cum limba [i cultura catalan`
este diferit` de cea a popula]iei majoritare spaniole, ori cultura
sco]ian` este diferit` de cea galez`, englez` sau irlandez`.

Structura etnic` a regiunilor istorice romne[ti (18 martie 2002)


REGIUNEA Nr. Popula]ia ROMNI MAGHIARI }IGANI (RROMI) Alte na]ionalit`]i
jud. total` (loc.) abs % abs % abs % abs %
BANAT 2 1011140 858663 84,9 57283 5,6 24043 2,4 71151 7,1
BUCOVINA 1 690941 665068 96,2 372 0,05 9362 1.3 16139 2,45
DOBROGEA 2 973811 884307 90,8 1056 0,1 8513 0,9 79935 8,2
MOLDOVA 7 4004242 3930309 98,1 5786 0,1 55132 1,4 13015 0,4
MUNTENIA(27) 10 6471255 6270209 96,9 8638 0,1 156491 2,4 35917 0,6
OLTENIA 5 2332194 2266107 97,2 1681 0.1 59298 2,5 5108 0,2
TRANSILVANIA(28) 14 6214598 4534737 73,0 1359561 21,9 222411 3,6 97889 1,5
TOTAL 41 21698181 19409400 89,5 1434377 6,6 535250 2,5 319154 1,4
(27) inclusiv Municipiul Bucure[ti
(28) inclusiv Cri[ana [i Maramure[

107
CAPITOLUL II

Circumstan]ele istorice [i politice au f`cut ca, la nivel re-


gional, subregional [i local, structura etnic` a Romniei s` fie
foarte diversificat`. Existen]a unor por]i de penetrare a ele-
mentelor etnice alogene au favorizat coloniz`ri, mai ales n estul
[i sudul Transilvaniei [i n Banat, pe fondul politicii de dezna-
]ionalizare a romnilor, promovat` constant n trecut de autori-
t`]ile imperiale austro-ungare [i habsburgice. n acest context,
de[i pe ansamblul ]`rii popula]ia maghiar` de]ine o pondere de
6,6%, n dou` jude]e din estul Transilvaniei (Harghita [i Covas-
na) aceasta dep`[e[te jum`tate din popula]ia total`. Urmeaz`
popula]ia apar]innd etniei ]iganilor (rromilor), cu o r`spndire
difuz`, nregistrnd totu[i ponderi mai importante n unele jude-
]e din Transilvania (Mure[, Sibiu) [i \n jurul Capitalei. Popula]ia
de etnie german`, concentrat` n Banat ([vabi) [i sudul Transil-
vaniei (sa[i), este tot mai redus` datorit` emigr`rilor masive du-
Ponderea etnic` a jude]elor p` 1990. Ponderi mai sc`zute nregistreaz` ucrainenii (n jude-
Harghita [i Covasna ]ele din nordul ]`rii), ru[ii-lipoveni, turcii [i t`tarii n Dobrogea,
iar n Banat numeroase etnii, precum srbii, croa]ii, slovacii [i
bulgarii. Acestora li se adaug` neominorit`]ile (arabi, chinezi,
turci etc.), stabilite n Romnia n special dup` 1990 ca urmare
a fluxurilor de imigra]ie induse n special de activit`]ile comer-
ciale [i de afaceri.
Aceast` structur` etnic` poate constitui, printr-o gestionare
necorespunz`toare a rela]iilor dintre popula]ia majoritar` [i mi-
norit`]i, o poten]ial` surs` de conflicte la diferite sc`ri [i n anu-
mite p`r]i ale ]`rii. La aceasta se adaug` diferen]ierile dintre regi-
unile istorice romne[ti att din punct de vedere al dezvolt`rii
economico-sociale, ct [i ca diversitate cultural`, tradi]ii [i obi-
ceiuri, ca urmare a faptului c` pe parcursul istoriei acestea s-au
Colind de iarn` \n Maramure[ aflat sub diferite administra]ii [i au suportat diverse influen]e
culturale. Toate se nscriu ns` n valorile culturale romne[ti,
Minoritatea maghiar`, cea mai nume-
neputndu-se vorbi de o cultur` moldovean`, oltean`, transilva-
roas`, este omogen` teritorial doar n
propor]ie de 25% (circa 380.000 n` sau b`n`]ean`.
persoane), pe teritoriul jude]elor Har- Principalul risc la adresa securit`]ii interne a Romniei l
ghita, Covasna, Mure[ [i Bra[ov, restul
constituie, \n actuala perioad`, cel social. Tranzi]ia prelungit`,
de peste 1 milion fiind amestecat` cu
popula]ia romneasc` pe un teritoriu declinul economic [i efectele sociale generate de acesta
extins, cuprinznd patru provincii constituie o adev`rat` surs` de poten]iale conflicte. Cre[terea
istorice: Transilvania, Banat, Cri[ana [i
gradului de s`r`cie, lipsa unor alternative economice viabile,
Maramure[. Toate aceste considerente
exclud eventualitatea unei poten]iale corup]ia generalizat` pot conduce la exacerbarea rolului unor
fragment`ri pe criterii etnice a Rom- comunit`]i etno-culturale [i la tendin]e de enclavizare.
niei, dup` modelul spa]iului ex-iugos-
Pe plan extern, principalele riscuri de insecuritate ce pla-
lav sau al celui sovietic.
nau asupra Romniei, au fost n mare parte nl`turate prin inte-

108
ROMNIA {I UNIUNEA EUROPEAN

grarea \n structurileNATO [i prin consolidarea pozi]iei sale n


rndul ]`rilor membre ale Uniunii Europene.
La acestea se adaug` atuurile geostrategice ale Romniei,
derivate din pozi]ia sa geografic`, pe drumul strategic transcon-
tinental ce leag` Uniunea European` de imensele resurse de hi-
drocarburi ale Asiei Centrale deschise pie]ei vest-europene ca
urmare a dezmembr`rii U.R.S.S. [i la cap`tul estic al magistra-
lei fluviale transcontinentale Dun`re-Main-Rin.
Din acest punct de vedere, atuurile geostrategice ale
Romniei apar evidente, [i pot fi sintetizate astfel: Traseul principalelor direc]ii
este cea mai mare ]ar` din zon`, prezint` o mare stabili- de transport de petrol ce traverseaz`
[i Rom~nia
tate politic` [i se afl` la intersec]ia coridoarelor economice [i
comerciale est-vest [i nord-sud;
este inclus` n trei coridoare principale de transport pan-
european: coridorul IV (Berlin-Praga-Bratislava-Gyor-Bu-
dapesta-Arad-Craiova-Bucure[ti-Giurgiu-Sofia-Istanbul); cori-
dorul VII (calea navigabil` trancontinental` Dun`re-Main-Rin,
legnd Marea Neagr` cu Marea Nordului) [i coridorul IX
(Helsinki-Sankt Petersburg-Paskov-Vitebsk-Ljubasivka-Chi[i-
n`u-Bucure[ti-Plovdiv);
Romnia este singura ]ar` din zon` inclus` n ambele
programe ale Uniunii Europene (Traceca [i Inogate), care au
drept scop exploatarea z`c`mintelor de petrol [i gaze naturale
din regiunea caspic` [i transportul acestora c`tre Europa
Coridoare de transport paneuropean
Central` [i de Vest. Conducta ar tranzita zone joase, n principal ce tranziteaz` Rom~nia
de cmpie, avantaj tehnic nsemnat n compara]ie cu celelalte
variante propuse (prin Bulgaria sau Turcia);
Romnia prezint` nu numai oferte de tranzitare a petro-
lului brut, ci [i de prelucrare a materiilor prime aduse din regiu-
nea M`rii Caspice. }ara noastr` dispune de un sistem destul de
dezvoltat de conducte, att pentru petrolul brut (circa 4500 km),
ct [i pentru produsele petroliere (circa 2500 km);
Romniei i apar]ine cel mai mare [i cel mai activ port la
Marea Neagr`, Constan]a, avnd complet opera]ionale terminale
att pentru ]i]ei (24 mil. pe an), c~t [i pentru produsele petroliere
(12 mil. tone anual), cu rezervoarele aferente (1,7 miliarde m3
capacitate);
conectarea canalelor Dun`re-Marea Neagr` [i Dun`re-
Main-Rin la re]eaua de canale interioare ale Europei a determi-
nat reducerea distan]ei dintre Rotterdam [i Constan]a la aproxi-
mativ jum`tate, de la 6 000 km, pe vechiul drum maritim, la nu-
Rafin`ria Steaua Rom~n` C~mpina
mai 3 000 km, prin intermediul canalelor. Importan]a Dun`rii, ca

109
CAPITOLUL II

ax` navigabil` transcontinental`, a crescut astfel considerabil,


din lungimea total` a fluviului (2 860 km) 2 588 km au devenit
navigabili, iar din cei 120 de afluen]i, 34 au c`p`tat importan]`
pentru circula]ia fluvial` european`;
Romnia dispune de o capacitate de rafinare a petrolului
(cca 35 mil. tone anual) care i dep`[e[te cu mult produc]ia
proprie de petrol (pu]in peste 6 milioane tone/an) [i necesarul
intern de produse petroliere.

Giurgiu zona liber` 5.2 Rom~nia [i ]`rile Uniunii Europene interdepen-


den]e geografice, economice [i culturale. Romnia este, a[a-
dar, una dintre ]`rile mari ale Europei, situat` la contactul a trei
domenii majore de influen]` cultural` din aceast` parte a conti-
nentului: central-european`, balcanic` [i est-european`.
Carpa]ii, prin altitudinile relativ reduse [i prin mul]imea
depresiunilor [i a v`ilor care-i sec]ioneaz`, au favorizat nc` din
cele mai vechi timpuri o intens` locuire, constituind, mpreun`
cu Depresiunea Transilvaniei, teritoriul nucleu de formare a po-
porului romn.
Dun`rea reprezint` nu numai fluviul colector pentru n-
treaga re]ea hidrografic` interioar` a ]`rii, dar [i principala cale
navigabil` a continentului. Importan]a sa geostrategic` deose-
bit` pentru Romnia deriv` [i din faptul c` teritoriul s`u este
str`b`tut de sectorul inferior al fluviului (1 075 km, 38% din
lungimea sa total`), respectiv partea cea mai important` ca debit
[i naviga]ie.
Cel de-al treilea element definitoriu pentru pozi]ia geogra-
fic` a Romniei l constituie Marea Neagr`, prin intermediul c`-
reia sunt deschise c`i navigabile spre ntregul Ocean Planetar. C`-
derea cortinei de fier [i dezmembrarea U.R.S.S. au sporit im-
portan]a geostrategic` a M`rii Negre, aceasta fiind privit` ca o
Carpa]ii imagine satelitar` poart` spre imensele resurse de hidrocarburi din Caucaz [i din
bazinul caspic. Constituirea Organiza]iei pentru Cooperare Eco-
nomic` la Marea Neagr` n 1992 a avut drept scop stimularea
dezvolt`rii economice pe baza rela]iilor de prietenie [i bun`
vecin`tate, ntr-un cadru de stabilitate [i securitate regional`.
L`rgirea Uniunii Europene prin aderarea Romniei [i Bul-
gariei n 2007 a deschis noi perspective dezvolt`rii transportu-
rilor navale, fapt justificat prin avantajele pe care acestea le
prezint`: asigur` cel mai redus pre] de transport pe unitatea de
marf` transportat`, este un mijloc de transport mai pu]in poluant
Tanc petrolier de mare capacitate n raport de cele terestre.

110
ROMNIA {I UNIUNEA EUROPEAN

Importan]a excep]ional` a Dun`rii n sistemul c`ilor de


comunica]ie europene, n condi]iile pr`bu[irii barierelor ideolo-
gice, a fost confirmat` nc` din 1994, la de-a doua Conferin]`
Pan-European` n Domeniul Transporturilor, din Creta (Grecia),
prin desemnarea acesteia drept unul dintre coridoarele pan-
europene de transport, respectiv coridorul 7. n acest context,
importan]a geostrategic` a portului Constan]a este de prim ordin,
dep`[ind cu mult cadrul de cooperare regional`. Portul Constan]a,
Aceste trei elemente ncadreaz` Romnia n Europa Cen- nucleu de convergen]`
a fluxurilor transfrontaliere
tral`, fapt confirmat [i prin distan]ele aproximativ egale fa]` de
extremit`]ile nordic`, estic` [i vestic` ale continentului. Rezult`
astfel caracterul de contact [i interferen]` pe care teritoriul
Romniei l are n raport cu cele patru mari domenii climatice [i
biogeografice ale Europei: Europa Vestic`, oceanic`, ale c`rei in-
fluen]e se concretizeaz` prin p`trunderea maselor de aer oceanic,
frecvente mai ales n Cmpia Banato-Cri[an` [i pe versantul
vestic al Apusenilor; Europa Estic`, cu un climat temperat-con-
tinental, adesea cu nuan]e excesive, n Podi[ul Moldovei [i n
B`r`gan; Europa Sudic`, balcanic`, av~nd influen]ele de ariditate
ce afecteaz` tot sudul ]`rii, cu specii tipice de flor` [i faun` (mai Vegeta]ie de tip mediteranean
\n Mun]ii Banatului
ales n Mun]ii Banatului, Mun]ii Cernei [i Mehedin]i, Dobrogea
de Sud) [i Europa Nordic`, scandinavo-baltic`, ale c`rei influen]e
se estompeaz` mult n Carpa]ii P`duro[i, dar care se resimt totu[i
frecvent n Obcinele Bucovinei [i n Podi[ul Sucevei.
Circumstan]ele istorice [i geopolitice au accentuat acest
caracter, Romnia situndu-se pe parcursul istoriei n aria de
interferen]` a trei mari domenii culturale [i geostrategice
distincte: central-european, de religie catolic` [i influen]` austro-
ungar`; est-european, de religie ortodox` [i influen]e rusofone, [i
respectiv balcanic, reprezentat prin slavismul sud-dun`rean
(bulg`resc [i srb), peste care s-au suprapus influen]ele musul-
Biserica romano-catolic` din Timi[oara
mane, rezultate din extinderea maxim` a Imperiului Otoman.
La acestea se adaug` pozi]ia geoeconomic`, Romnia
fiind plasat` de secole la intersec]ia axelor majore de circula]ie
care leag` Europa Occidental` de spa]iul ex-sovietic, de Asia
Mic` [i Orientul Apropiat. Totodat`, ea se afl` situat` la intersec-
]ia unor mari axe geoeconomice transversale, n curs de consoli-
dare: axa m`rilor (Marea Caspic` Marea Neagr` Marea Me-
diteran`) [i axa fluviilor [i canalelor (Rin Main Dun`re).
Timp de peste 40 de ani, Europa Central` [i chiar nsu[i
termenul de Europa a fost monopolizat de ansamblul geopolitic
situat la vest de cortina de fier. Europa era astfel asociat` unui
Moscheea din Babadag

111
CAPITOLUL II

spa]iu de libertate [i structurilor de cooperare euro-atlantic`


(Comunitatea European` [i NATO), n opozi]ie cu Europa
comunist` care gravita spre U.R.S.S., denumit` Europa de Est
sau, pur [i simplu, Estul o categorie dominant ideologic`, ns`
f`r` o baz` teritorial` precis`. Geometria acestui ansamblu
teritorial a c`p`tat, n viziunea vest-europenilor, contururi tot
mai difuze; fie c` era vorba de Polonia [i Romnia sau de
Bulgaria, Albania [i Ungaria, state apar]innd unor domenii
Romnia ]ar` de r`spntie european` geografice [i culturale diferite, acestea erau privite n opozi]ie cu
Grecia, Spania, Marea Britanie sau Germania, integrate n
acelea[i blocuri economice [i politico-militare, dar fundamental
Organiza]ia Tratatului Nord-Atlantic diferite din punct de vedere geografic [i cultural.
(North Atlantic Traty Organization Uniunea European` va fi astfel un conglomerat de o di-
NATO) pact de alian]` semnat la
Washington, la 4 aprilie 1949. Scopul
versitate din ce n ce mai mare, extins de la Atlantic la Marea
s`u a fost de a servi politicii de ngr`- Neagr`, n care Prutul [i Dun`rea maritim` vor c`p`ta din nou
dire a expansiunii comunismului n valen]ele unor frontiere tot mai greu permeabile. Dac` insula
timpul r`zboiului rece [i de a asigura
securitatea n regiunea Atlanticului de
necomunitar` din spa]iul fostei Iugoslavii tinde s` se restrng`
Nord. Structurile sale politice [i militare tot mai mult prin integrarea Sloveniei n 2004 [i prin depunerea
au fost definite prin Conven]ia de la candidaturii de c`tre Croa]ia [i Republica Macedonia, Prutul se
Ottawa din 20 septembrie 1951, orga-
niza]ia grupnd atunci 10 state euro-
configureaz` tot mai pregnant ca o grani]` relativ stabil` a Uniu-
pene: Belgia, Danemarca, Fran]a, Is- nii ce va trebui s` fac` fa]` unor noi provoc`ri, determinate de
landa, Italia, Luxemburg, Norvegia, ambivalen]a dintre restric]iile necesare unei ct mai bune
Olanda, Portugalia [i Regatul Unit al
Marii Britanii [i Irlandei de Nord,
filtr`ri a fluxurilor transfrontaliere [i configura]ia etnic`, ca-
precum [i dou` state nord-americane: racterizat` printr-o remarcabil` omogenitate a romnilor pe am-
S.U.A. [i Canada. Acestora li s-au bele maluri ale Prutului, ce impune o intensificare a cooper`rii.
ad`ugat Grecia [i Turcia; n 1955, R.F.
Germania; n 1982, Spania; iar n
1999, Rep. Ceh`, Polonia [i Ungaria, 5.3 Organizarea [i amenajarea spa]iului geografic n
primii noi membri ai NATO care au U.E. [i Romnia*
f`cut parte din fostul Tratat de la
Var[ovia.
Necesitatea [i organizarea amenaj`rii spa]iului geo-
Pr`bu[irea comunismului [i extinderea grafic. Organizarea spa]ial-teritorial` este att o tendin]` natura-
sistemului democratic n estul Europei a l`, ct [i antropic` ce conduce la realizarea de structuri [i func]io-
impus o modificare esen]ial` a strate-
giei NATO, prin transformarea sa tot
nalit`]i (sisteme) diversificate, fiecare ocupnd un anume loc
mai evident` dintr-o alian]` militar` teritorial, uneori cu interferen]e tranzitorii. Amenajarea terito-
ntr-o organiza]ie politic`, av~nd rol rial` este, n schimb, numai antropic` [i, mpreun` cu organiza-
de garant al securit`]ii [i democra]iei.
Destabilizat`, n mod paradoxal, dup`
rea antropic`, se suprapune peste organizarea natural`. Ambele
victoria asupra Tratatului de la Var- pot forma noi sisteme armonios-func]ionale, \ns` adausurile
[ovia, Alian]a se afl` n c`utarea unei introduse de om nu au ]inut cont de legile naturii, iar aceasta, n
noi legitimit`]i care o oblig` s`-[i rede-
fineas` strategia, misiunile, organiza-
timp, se r`zbun`, uneori chiar prin dezastre.
rea [i mijloacele n fa]a unor noi Hot`rrile de organizare [i amenajare sunt apanajul for]elor
amenin]`ri: adncirea decalajelor (organelor) politice, fiind bazate pe studii, programe [i propuneri
Nord-Sud, incertitudinile din Est [i, nu
n ultimul rnd, terorismul interna]ional
ntocmite de diver[i speciali[ti, ntre care [i geografi. Aceste pro-
[i crima organizat`. puneri \ncearc` s` valorifice poten]ialul [i caracteristicile geo-

112
ROMNIA {I UNIUNEA EUROPEAN

Termenii uzuali
Teren = suprafa]a unui loc, unitate,
regiune; ntindere de p`mnt
(topografic`) relativ delimitat`.
Teritoriu = o parte a suprafe]ei
P`mntului, inclusiv spa]iul aerian,
cuprins` n grani]ele unui stat, n li-
mitele unei regiuni, comune, jude].
Organizarea teritoriului (spa-
]iului geografic) = planuri [i m`-
suri pentru realizarea unui cadru
sistemic al implement`rii [i/sau
desf`[ur`rii unor politici privind una
sau mai multe activit`]i pe un te-
ritoriu (na]ional, regional, local).
Amenajarea teritoriului are
defini]ii diferite, teoretice sau prac-
Planul urbanistic general (P.U.G.) al ora[ului Oradea
tice, adesea ambigue. Ex.: politici
grafice ale locurilor, posibilit`]ile privind investi]iile (etapizate), care au n vedere o reparti]ie armo-
nioas` a activit`]ilor ntr-un spa]iu
interesele, specificul [i tradi]iile locuitorilor, tipurile de proprie- geografic pentru a rezolva dezechi-
tate, complementarit`]ile cu alte locuri, armonizarea unor interese librele regionale; arta de a utiliza
contradictorii etc. Finalit`]ile oric`ror propuneri de amenajare au ct mai pu]ine mijloace pentru a ob-
]ine efecte maxime pe un teritoriu;
n vedere trei aspecte: economice, sociale [i mediul geografic. m`suri rezultate din compromisuri,
UE [i amenajarea teritoriului; rolul teritoriului n n]elegeri [i arbitraj ntre diferite in-
dezvoltarea durabil`. Preocup`rile UE n ce prive[te orga- terese viznd localizarea activit`]i-
lor pe un teritoriu.
nizarea [i amenajarea spa]iului geografic au ap`rut pe parcurs, Sistematizarea teritoriului =
au evoluat [i s-au concretizat continuu. n 1990 a fost elaborat` ansamblu de m`suri (legislative, teh-
Carta European` a Amenaj`rii Teritoriului [i Dezvolt`rii Re- nice, economice) [i planuri privind
delimitarea spa]ial` a diferitelor ac-
gionale. Aceast` cart` define[te amenajarea teritoriului ca tivit`]i [i func]ionalit`]i (locuin]e, co-
expresie spa]ial` a politicilor economice, sociale, culturale [i munica]ii, agricole, ecologice) pen-
ecologice, deci a unei dezvolt`ri teritoriale complexe [i dura- tru realizarea unor condi]ii de via]`,
produc]ie [i mediu tot mai bune.
bile, care include obligatoriu [i mediul nconjur`tor. Chiar mai Optimum spa]ial = utilizarea
mult, carta respectiv` ridic` amenajarea teritoriului la nivel de chibzuit` a resurselor unui spa]iu n
disciplin` [tiin]ific`, cu caracter interdisciplinar global, av~nd raport cu for]ele de produc]ie exis-
tente [i cu amenaj`ri ra]ionale po-
ca obiect de studiu concep]iile, tehnicile [i politicile directoare sibile.
legate de organizarea fizic` a teritoriului n vederea unei dezvol- Bonitarea terenurilor = clasifi-
t`ri regionale durabile [i echilibrate. n acest sens, Parlamentul carea categoriilor de teren, ca va-
loare [i pretabilitate pentru diferite
European a emis n 1988 o rezolu]ie prin care invita ]`rile mem- culturi sau folosin]e, n func]ie de
bre s`-[i regionalizeze structurile interne conform Cartei Comu- relief, clim`, sol, roci, pant` etc.
nitare a Regionaliz`rii. Cadastru = reprezentarea topo-
grafic` [i inventarul fondului funciar
Totu[i, pe parcursul anilor, axarea total` a dezvolt`rii pe pe fiecare parcel`.
politici regionale, cu inten]ia de a atenua dezechilibrele de dez- Fond funciar = totalitatea supra-
voltare, a suferit noi orient`ri. S-a pornit de la rezultatele concre- fe]elor de teren (inclusiv sub ape) din
cadrul unei unit`]i administrative
te ale apari]iei unor noi dezechilibre, n special n nsu[i cadrul sau ]`ri.
regional. Printre altele, chiar preocup`rile pentru amenajarea
spa]iului n ]`rile UE au schimbat viziunea asupra rolului terito-

113
CAPITOLUL II

Romnia a realizat o regionalizare, riului n ce prive[te dezvoltarea durabil`. La nivelul UE, dar [i al
dar mai mult formal`, nc` din 1997 ]`rilor vecine ei, o mai bun` organizare [i amenajare a teritoriului
(Carta Verde a Dezvolt`rii Regionale),
a c`p`tat tot mai mult o dimensiune european` [i, n sens invers,
adoptat` prin Legea 151/1998. Deci,
o baz` premerg`toare unei amenaj`ri amenajarea teritoriului ntr-un concept general comun devine un
generale de anvergur` [i durabile este instrument al identit`]ii europene, tot mai bine conturat`. Chiar
regionalizarea, deoarece presupune o
anumite practici comunitare tind s` devin` tot mai teritorializate,
serie de avantaje: antreneaz` colec-
tivele locale n procesul amenaj`rii [i mai ales la nivel regional. Acestea evit` excesiva concentrare a
dezvolt`rii, impune o abordare com- unor activit`]i [i fonduri de dezvoltare n anumite centre, cum se
plex` sau global` (nu secven]ial`), m-
ntmpl` n prezent cu Bucure[tiul, iar pe de alt` parte favori-
bun`t`]e[te cadrul [i condi]iile locale
de via]`, gestioneaz` eficient [i durabil zeaz` ini]iativa dezvolt`rii echilibrate a tuturor regiunilor.
resursele locale [i patrimoniul natural, Tipuri de organizare [i amenajare. Organizarea este
cultural [i istoric, faciliteaz` o utilizare
natural` [i antropic`, dar amenajarea este numai antropic`,
ra]ional` a teritoriului [i o echilibrare
economic` a centrelor urbane etc., implementat` ns` pe fond natural [i obligatoriu n armonie cu
solicit` [i dezvolt` n permanen]` spi- mediul, de[i n realitate se ntmpl` adesea [i invers. n general,
ritul ntreprinz`tor al localnicilor; acest
exist` mai multe categorii de organizare [i amenajare a spa]iului,
spirit devine cu timpul cheia dezvolt`rii
regionale [i subregionale prin propu- stabilite sau nu prin legi. |n Romnia s-a promulgat o prim` lege
neri permanente de programe, acti- a sistematiz`rii localit`]ilor urbane [i rurale n 1974, care se
vit`]i [i obiective care oglindesc, tot-
referea inclusiv la organizarea judiciar` a teritoriului ]`rii. n
odat`, specificul local, cum ar fi: mun-
tele, litoralul, tradi]ii privind unele me- prezent este n vigoare Legea privind amenajarea teritoriului [i
serii, transhuman]a etc. urbanismul (M.O. nr. 373, din 10 iulie 2004), ce implic` nivelele
la care se realizeaz` planurile de amenajare [i con]inutul
acestora. Astfel, exist` trei nivele ale planurilor de amenajare a
teritoriului: na]ional, zonal (regional, interjude]ean, frontalier);
jude]ean [i comunal (cuprinde [i nivelele periurban [i interco-
munal). La nivel urban, planurile sunt de trei feluri: general
(P.U.G.), zonal (P.U.Z.) [i de detaliu (P.U.D.). n prezent, se
adaug` [i nivelul de interes european [i cel regional.
La nivel de ]ar` organizarea [i amenajarea teritoriului re-
prezint` un proces complex, dar [i secven]ial, pe categorii de
folosin]` a terenurilor: agricol`, silvic`, antierozional`, a c`ilor

Organizarea administrativ-teritorial`
a ora[ului Bucure[ti

n Romnia, problematica general` a


amenaj`rii apar]ine Ministerului Lucr`-
rilor Publice [i Amenaj`rii Teritoriului.
Pe plan inferior, ns`, vor deveni tot
mai active cele 8 regiuni de dezvoltare
(regiunile statistice), precum [i alte
ministere (Agriculturii, Mediului etc.),
organele municipale, or`[ene[ti [i
comunale, toate n conformitate cu
legile, principiile [i directivele UE n
domeniu.
Organizarea spa]ial` a ora[ului Gala]i

114
ROMNIA {I UNIUNEA EUROPEAN

de transport, a cursurilor de ape, hidroenergetic`, infrastructuri


edilitare, turism, administrativ-teritorial`, ap`rare etc.
Planurile de amenajare teritorial` respect` legile n dome-
niu [i constituie un instrument de coordonare [i aplicare a politi-
cilor de organizare [i amenajare a ]`rii, dar [i de realizare a unui
optimum spa]ial la toate nivelele. Acestea con]in analize [i apre-
cieri ale poten]ialului natural, economic, de popula]ie, re]eaua de
localit`]i, infrastructura tehnico-edilitar` (c`i de comunica]ii, re-
]ea de ape, energetic`, telecomunica]ii) [i aspecte privind conser-
varea, protec]ia [i mbun`t`]irea mediului. Se prev`d schi]e [i pla-
nuri ale fiec`rui loc (teren), eliminarea disfunc]ionalit`]ilor exis-
tent, propuneri [i posibilit`]i de amenajare [i etapizarea acestora.
Aplicarea metodei de analiz` SWOT a nceput s` fie folo-
sit` tot mai mult n studiile, propunerile [i planurile de organiza-
re [i amenajare a teritoriului. Aceasta se refer` la analiza [i eva-
Regiunea de dezvoltare Bucure[ti-Ilfov
luarea tuturor elementelor [i grupurilor de popula]ie de pe terito-
riul respectiv, care pot fi afectate sau sunt interesate ntr-o viitoa-
re organizare [i amenajare. Ministerul Lucr`rilor Publice [i n toate cazurile de regionare se por-
ne[te de la ideea dezvolt`rii durabile, a
Amenaj`rii Teritoriului a elaborat un astfel de model n 1999 diminu`rii disparit`]ilor regionale [i
pentru spa]iul rural, model care indic`: integr`rii n sistemele regionale, na]io-
a) punctele tari (resurse de sol, de subsol, peisaje, case fru- nale [i ale UE. Spre exemplu, la nivel
na]ional, documentarea de baz` pri-
moase, popula]ie stabil` etc.); ve[te cadrul sau suportul natural (mun-
b) punctele slabe (confort precar de locuit, lips` ap` pota- te, deal, c~mpie, Dun`re, Delt`, litoral,
bil`, alunec`ri etc.); clim`, soluri etc.) [i sistemele antropice
suprapuse (n special re]eaua de ora[e
c) oportunit`]ile (posibile proiecte de ob]inere a unor [i de localit`]i, n general c`ile de co-
fonduri pentru infrastructuri edilitare, pentru mediu, munica]ie, economia, mediul). Se ana-
turism rural etc.); lizeaz` apoi rela]iile spa]iale domi-
nante, respectiv liniile de for]` (sistemul
d) riscurile (popula]ia nu este preg`tit` pentru abordarea c`ilor de comunica]ii [i orientarea lor,
unor meserii, nu se implic` n efectuarea unor programe ora[e polarizatoare etc.) [i centrele de
economice sau de mediu etc.). convergen]` direc]iile de leg`tur` [i
cooperare cu alte ]`ri, cu UE [i cu restul
Geografia, organizarea [i amenajarea terenurilor. Un lumii.
geograf francez (Jean Robert, 1997) scria c` geografia [i [tiin]a

Materiale utilizate \n amenajarea teritoriului (h`r]i topografice [i imagini satelitare)

115
CAPITOLUL II

amenaj`rii sunt unite prin acela[i domeniu de aplicare (organi-


|ntreb`ri [i teme
de lucru zarea spa]iului terestru) [i prin dou` abord`ri complementare,
una descriptiv` [i explicativ` (geografia), alta normativ` [i ope-
|n ce fel a f`cut omul primele amena-
j`ri de teren \n Antichitate [i \n Evul ra]ional` (amenajarea). Geografia descrie [i explic`, cealalt`
Mediu? amenajeaz`. Unii geografi consider` c` [tiin]a lor se extinde n
Schimb`rile climatice vor influen]a mod natural, n timpurile noastre, c`tre problema organiz`rii [i
unele amenaj`ri ale spa]iului geo-
grafic. |n ce zone sau regiuni [i care amenaj`rii spa]iului, prin a[a-zisa geografie aplicat`. Argumen-
vor fi aceste influen]e? tele, n acest sens, sunt urm`toarele: amenajarea are o determi-
Ce amenaj`ri solicit` prevenirea nare geografic` (pornind de la organizarea natural` a Terrei, a
efectelor inunda]iilor \n zona tempe-
rat`? macro-geosistemelor, a sistemelor teritoriale, de la continent la
Cum este definit` amenajarea terito- regiune [i local, pe care se suprapune organizarea antropic` [i n
riului \n Carta European` a Amena- final cea func]ional`), \ns` geografia are o dimensiune integra-
j`rii Teritoriului [i Dezvolt`rii Regio-
nale? toare (a diverselor categorii [i tipuri de subspa]ii terestre) [i una
De ce regiunea (de dezvoltare) re- secven]ial` a organiz`rilor spa]iale (relief, hidro-climatologie,
prezint` nivelul cel mai propice de economie, popula]ie etc.). Este cunoscut ns` c`, la cercetarea
proiectare [i organizare a amena-
j`rii teritoriului? secven]ial` a cadrului natural specific unui teritoriu, poate
Amenajarea total` a unui mare ba- participa orice geograf preg`tit ntr-o specializare (relief, clim`,
zin hidrografic este de tip complex popula]ie etc.), \ns` studii integratoare [i propuneri de amenajare
sau secven]ial?
Ce institu]ie din Romnia r`spunde pot face numai geografii cu experien]` de teren. n fond, geo-
de amenajarea teritoriului? grafia poart` n sine smburele dezvolt`rii durabile a spa]iilor, de
De ce [i cum au crescut rolul, impor- la ea porne[te logica fundamental` a organiz`rii [i amenaj`rii
tan]a [i amenajarea teritoriului n
viziunea dezvolt`rii durabile a UE? teritoriilor.
Schi]a]i trei etape consecutive de
organizare [i amenajare a unui teri- 5.4 Problema energiei \n UE [i \n Rom~nia. Energeti-
toriu, nchipuit sau real (sat, comun`,
ora[, cartier). ca joac` un rol esen]ial n dezvoltarea socio-economic` a state-
Defini]i cteva dintre punctele tari [i lor, n accelerarea progresului tehnic. De aceea, dinamica pro-
punctele slabe pentru o dezvoltare duc]iei industriale [i dezvoltarea n profil regional depind de po-
durabil` a localit`]ii voastre.
Ce este P.U.Z-ul, dar P.U.D.-ul? ten]ialul resurselor energetice, de gradul de valorificare a resur-
De ce pot participa geografii prin selor naturale [i de dezvoltarea [tiin]ei [i tehnologiei. Resursele
studii [i propuneri la organizarea [i energetice naturale sunt grupate n cele epuizabile (c`rbuni, pe-
amenajarea spa]iului geografic?
trol, gaze naturale [i asociate, [isturi bituminoase) [i regenerabile
(energia solar`, eolian`, a apelor, geotermic`, lemnul). Energia
electric` este o form` relativ nou` de valorificare a resurselor
clasice: prima turbin` hidraulic` a fost conceput` n Fran]a, n
1869; primele termocentrale au fost construite la Londra [i New
York n 1882. |n ]ara noastr`, produc]ia de energie electric`
primar` a nceput aproape sincron cu acestea, primele termo-
centrale producnd nc` din 1882 (Bucure[ti), 1884 (Timi[oara)
[i 1887 la Caransebe[, iar primele hidrocentrale, pe rul Sadu n
1896 (cronologic a treia din Europa) [i pe Prahova, la Sinaia
(1899). Produc]ia global` de energie electric` a sporit de la 200
mld. kWh n 1925, la aproape 15.000 mld. kWh n zilele noastre,
Produc]ia de energie pe plan mondial

116
ROMNIA {I UNIUNEA EUROPEAN

ajungnd s` de]in` peste 25% din produc]ia energetic` primar`


global`.
|nceputurile energeticii sunt legate de utilizarea combus-
tibililor de origine vegetal` (lemnul) sau de folosirea energiei
mecanice produse de morile de ap` ori de vnt, sau chiar de
trac]iunea animal`. Odat` cu trecerea la combustibilii de origine
fosil` (c`rbunii), ceea ce a corespuns revolu]iei industriale din
Anglia, energetica a cunoscut o dezvoltare accelerat` [i o r`s-
pndire n toate col]urile lumii. Timp de aproape un secol,
c`rbunele a reprezentat aproape 95-98% din baza energeticii Panouri solare
mondiale, pn` cnd distilarea ]i]eiului a adus pe scena ener-
geticii un nou participant ntre sursele energetice devenite tradi-
]ionale (n 1857 la Rfov, Prahova; n 1859 la Titusville, S.U.A.
sau n 1862, n Canada). Odat` cu ace[ti noi combustibili
hidrocarburile pe harta energeticii mondiale apar [i alte areale
care se extind mai ales n emisfera nordic`. Se define[te clar o
nou` etap` a industriei energetice mondiale, cnd ponderea
hidrocarburilor n balan]a energetic` cre[te de la 16,4% n 1925,
la 62,3% n 1970. Criza mondial` a petrolului (1973) declan[at`
prin cre[terea pre]ului petrolului [i mai ales prin noua strategie Termocentrala de la Turceni
n politica energetic`, concomitent cu nceputurile utiliz`rii sur-
sei nucleare n energetic`, a nsemnat nceputul celei de-a patra
etape a energeticii mondiale.
Utilizarea ini]ial` a energiei solare ca surs` radiant` prin
focalizare, foarte costisitoare nc`, a fost treptat nlocuit` n
scopul satisfacerii cerin]elor de consum, aplic~nd bioconversia
(stocarea energiei solare n materie organic` lemnul p`durilor)
ca form` de valorificare a acestui tip de energie. O direc]ie nou`
de utilizare a energiei solare este cea a ob]inerii unei cantit`]i
sporite de carburant lichid din materii vegetale (etanolul din
Hidrocentral`
plante de cultur`) ce a fost aplicat` n Brazilia (1983), Canada [i
China (peste 7 milioane de instal]ii ce utilizeaz` de[euri urbane). Azi sunt mai mult de 35 de state care
Politica energetic` a UE. Lumea de azi se g`se[te n fa]a dispun de centrale electronucleare, iar
unui colaps energetic [i al mediului nconjur`tor, care atinge o n multe dintre ele, n special \n
Europa, balan]a produc]iei de energie
acutizare maxim` n Europa, cuprinznd toate statele UE. Este electric` prin aceast` nou` tehnologie
vorba de nevoia de a asigura Europei o energie competitiv` [i a devenit precump`nitoare. Astfel, n
durabil`, n contextul schimb`rilor climatice [i a cre[terii cererii Fran]a, cele 59 de centrale electronu-
cleare au o capacitate total` de peste
mondiale de energie, cnd perspectiva sumbr` a incertitudinilor 63.000 MW [i asigur` 78% din
ce afecteaz` aprovizionarea actual`, se va acutiza n viitor. Dac` produc]ia de energie electric`, la fel \n
un stat membru al UE nu ac]ioneaz` n direc]ia rezolv`rii proble- Belgia (57%), Suedia (52%), dar [i n
Asia Japonia, cu o capacitate de
mei, aceast` lips` se va resfrnge [i asupra politicilor energetice 44.000 MW, [i asigur` 30% din
ale celorlalte state membre. energia electric` necesar`.

117
CAPITOLUL II

Produc]ia energiei electrice \n statele Uniunii Europene

No]iunea de securitate energetic`, din ce n ce mai des


Un prim pachet de m`suri care de-
fine[te o nou` politic` energetic` euro- utilizat` azi, difer` att de la ]ar` la ]ar`, dar mai ales de la
pean`, a fost prezentat de Comisia Eu- statele produc`toare la cele consumatoare. Pentru primele, ea
ropean` (\n 10 ianuarie 2007), m`suri
reprezint` garantarea duratei exporturilor c`tre ]`ri cu un risc
ce au fost ulterior dezb`tute [i adopta-
te la reuniunea [efilor de state din UE mic de incapacitate de plat` a facturilor n continu` cre[tere.
(la 9 martie 2007): n sens invers, interesul statelor consumatoare este de a reduce
un raport asupra stadiului de realiza-
dependen]a energetic` prin sc`derea importurilor. Aceast`
re a unei pie]e interne a gazului [i
electricit`]ii; incertitudine n aprovizionarea cu hidrocarburi la pre]uri
un plan de interconectare prioritar` ridicate [i, n acela[i timp, instabile, poate afecta grav
a re]elelor de conducte petroliere [i cre[terea economic` mondial`. De aici rezult` [i principala
gazeoductelor, precum [i a liniilor de
transport a energiei electrice din sta- m`sur` adoptat` de UE [i G8 (grupul celor mai industrializate
tele UE, astfel nct acesta s` devin` 8 ]`ri ale lumii), ce urm`re[te cre[terea securit`]ii energetice:
o realitate; favorizarea tuturor tehnologiilor care conduc la reducerea
propuneri viznd promovarea unei
produc]ii de energie electric` dura- consumului. Pe de alt` parte, principalele state industrializate
bil`, ncepnd cu combustibilii fosili; din UE acord` o importan]` tot mai mare unor noi mijloace de
o foaie de parcurs completat` [i cu transport a gazelor naturale prin lichefierea [i mbarcarea lor
alte ini]iative destinate s` promoveze
energia regenerabil`, cu prec`dere pe metaniere, tehnologie care nlocuie[te vechile re]ele
a biocarburan]ilor; magistrale de conducte.
o analiz` a situa]iei energiei nuclea- Se cristalizeaz` astfel trei puncte de plecare pentru o
re europene;
un program de lucru pentru elabora- asemenea politic` energetic` european`:
rea unui viitor plan strategic euro- lupta mpotriva schimb`rilor climatice;
pean, n vederea implement`rii unor promovarea ocup`rii masive a for]ei de munc` [i cre[terii
noi tehnologii energetice.
economice;

118
ROMNIA {I UNIUNEA EUROPEAN

limitarea dependen]ei UE fa]` de importurile de gaz [i


petrol.
La primul punct, obiectivul esen]ial pentru UE este redu-
cerea cu 20%, pn` n anul 2020, a emisiilor de gaz cu efect de
ser`, datorate consumurilor energetice din anul 1990. Pe termen
lung, acest obiectiv devine mai ambi]ios: pn` n 2030 reducerea
emisiilor de gaz va trebui s` ajung` la 30%, iar pn` n anul
2050, cu circa 60-80% mai redus` dec~t cea din zilele noastre.
Schimbarea climatic` nu reprezint`, ns`, singura preocu-
pare a Comisiei Europene: este vorba, n egal` m`sur`, de secu-
ritatea aprovizion`rii energetice a Europei, de dezvoltarea eco-
nomic` [i de bun`starea popula]iei. Astfel, pentru a face fa]`
acestor imperative, comisia a propus [i o politic` de ameliorare
a eficacit`]ii energetice, cre[terea ponderii energiei regenerabile Emisii de gaze cu efect de ser`
fa]` de cele clasice epuizabile.
Prin publicarea C`r]ii Verzi a Comisiei Europene (8 mar- |ntreb`ri [i teme
de lucru
tie 2007) se impun liniile directoare ale unei politici energetice
comune [i se lanseaz` o dezbatere public` la care s` participe re- |n ce ]`ri din UE au ap`rut primele
termocentrale?
prezentan]ii ]`rilor UE, membrii societ`]ii civile, mediul acade- Ce pondere n energetica primar`
mic [i ONG-urile na]ionale [i europene, n scopul de a r`spunde mondial` are produc]ia de energie
eficient provoc`rii energetice a acestui mileniu. electric`?
n ce ]`ri din UE produc]ia de energie
electric` pe baza centralelor nucle-
5.5 Alte probleme comune* are dep`[e[te 50% din produc]ia
Mediul \nconjur`tor. Crearea politicii comunitare de total` de energie electric`?
Ce reprezint` bioconversia ca form`
mediu (1972) a nsemnat cea de a treia direc]ie prioritar` a UE, de valorificare a energiei solare?
urmnd politicii regionale [i celei agricole, dup` dimensiunea Ce mijloace au fost adoptate \n po-
fondurilor alocate. Aceasta a devenit astfel o politic` orizon- litica energetic` european` pentru a
lupta \mpotriva schimb`rilor clima-
tal` a UE, ceea ce nseamn` c` aspectele de protec]ie a mediului tice?
sunt obligatorii pentru toate celelalte politici comunitare.
Pentru elaborarea [i implementarea politicii de mediu a
fost creat` Direc]ia General` de Mediu (1981) [i Consiliul Mi-
ni[trilor Mediului, ca parte a Consiliului UE. Aceste probleme
sunt n responsabilitatea Comisiei 4 (al`turi de planificarea spa-
]ial`, politica urban` [i de energie), iar programul de ac]iune din
acest deceniu (2001-2010), intitulat Alegerea noastr`, viitorul
nostru este structurat pe urm`toarele direc]ii prioritare:
schimbarea climatic` [i nc`lzirea global` are ca obiec-
tiv reducerea emisiei de gaze ce produc efectul de ser`,
cu 8% fa]` de nivelul anului 1990, conform protocolului
de la Kyoto (Romnia fiind prima ]ar` din lume care a
ratificat acest protocol);
protec]ia naturii [i biodiversitatea;
Peisaj antropizat \n Mun]ii Apuseni

119
CAPITOLUL II

s`n`tatea n raport cu mediul;


conservarea resurselor naturale [i gestionarea de[eurilor.
Politica de mediu n Romnia a fost lansat` n 1990, odat`
cu apari]ia Ministerului Mediului [i a fost consfin]it` prin elabo-
rarea Strategiei Na]ionale de Protec]ie a Mediului, n 1992.
Din 1996, aceast` strategie a fost adaptat` principiilor politicii
comunitare de mediu, iar n 2002 a fost elaborat` Foaia de
parcurs pentru Romnia, inclusiv cu privire la protec]ia
Ac]iuni ale copiilor pentru protec]ia
mediului mediului. Aceasta este focalizat` pe implementarea legisla]iei de
mediu [i coordonarea interministerial`, n scopul dezvolt`rii
Pn` n momentul de fa]` au fost ini- durabile. Romnia a aderat la Agenda 21, strategie global` de
]iate o serie de strategii, dintre care
mai importante sunt cele legate de ca-
ac]iune a ONU pentru diminuarea efectelor impactului uman
litatea aerului (Aer curat pentru Eu- asupra mediului [i pentru implementarea principiilor dezvolt`rii
ropa 2001); protec]ia solului (n durabile la nivel local [i regional.
2002 a fost pentru prima dat` abor-
dat` independent); utilizarea pestici-
Europenii sunt, deci, responsabili de conservarea acestui
delor n contextul dezvolt`rii durabile patrimoniu [i de transmiterea lui genera]iilor viitoare. Aceast`
(2002); protec]ia [i conservarea me- responsabilitate este recunoscut` la nivel interna]ional, iar mini[-
diului marin (2002); reciclarea [i pre-
venirea de[eurilor (2003); mediul
trii mediului din 54 de ]`ri se reunesc periodic pentru coordona-
urban (2003). rea eforturilor n vederea protej`rii mediului natural din Europa.

Rom~nia harta ariilor protejate

120
ROMNIA {I UNIUNEA EUROPEAN

Biodiversitatea european` amenin]at`. Europa cuprinde


un mare num`r de variet`]i de habitate naturale [i seminaturale,
n care tr`iesc numeroase specii de de plante [i animale. n acela[i
timp, peisajele europene sunt ntr-o mare m`sur` afectate de om.
Timp de milenii acest proces a avut un caracter lent, benefic di-
versit`]ii naturale, dar n ultimele decenii, odat` cu intensificarea
activit`]ilor umane (defri[`rile, agricultura, desecarea arealelor
umede, modificarea ]`rmurilor [i a cursurilor de ap`, exploat`rile
miniere, construc]ia de drumuri [i urbanizarea) s-a accentuat ris-
cul de distrugere a unui nsemnat patrimoniu natural al Europei.
Re]eaua ecologic` paneuropean`, o strategie pentru
conservare. Europa fiind un mozaic de state relativ pu]in ntin-
se, m`surile izolate de prevenire sau de conservare luate n
context local, regional sau na]ional, sunt adesea sortite e[ecu-
lui. O ac]iune eficient` poate fi o reu[it` doar ntr-un context
interna]ional sau chiar global. Iat` mprejur`rile n care a ap`-
rut, nc` din 1995, o strategie comun` a statelor semnatare, in-
clusiv statele europene Strategia paneuropean` asupra di-
versit`]ii biologice [i peisagistice, care a fundamentat re]eaua
ecologic` paneuropean`. Aceasta se compune dintr-o serie de Terenuri degradate ca urmare
nuclee favorabile unor specii, culoare func]ionale ce asigur` le- a activit`]ilor antropice

g`turi ntre aceste nuclee [i zone tampon, toate rela]ionate la


nivel continental.
Dezvoltarea urban`. Spa]iul [i civiliza]ia urban` din
Europa au vechi r`d`cini, primele ora[e ap`rnd nc` din Anti-
chitatea elenistic` [i roman` n Zona mediteranean` (Grecia con-
tinental`, sudul Italiei [i Fran]ei). {i pe teritoriul Romniei, aces-
tea au ap`rut prin evolu]ia coloniilor grece[ti de pe ]`rmul Pon-
tului Euxin: Histria, Tomis, Callatis. n perioada de nceput a
Evului Mediu, dup` anul 1000, pe lng` continuitatea cet`]ilor
din spa]iul mediteranean, apare o nou` genera]ie de ora[e n Centrul istoric al Parisului
Fran]a, Italia, Anglia, Flandra, Germania, dar [i n arealele colo-
nizate de aceasta din urm` (ora[ele hanseatice sau cele din
Transilvania). Cu toate c` n pragul revolu]iei industriale (seco-
lul al XVIII-lea) num`rul ora[elor era mare, popula]ia urban` nu
dep`[ea 20% din totalul locuitorilor Europei. De aceea, putem
vorbi de o expansiune a spa]iului urban abia n secolul al XIX-
lea, cnd are loc un exod al popula]iei rurale, mai ales n Europa
de nord-vest [i punctual n restul Europei (centre urbane noi, le-
gate de exploatarea unor resurse naturale, de dezvoltarea indus-
triei prelucr`toare, de ndesirea [i diversificarea c`ilor de comu-
nica]ii). Concentrarea [i extinderea acestor activit`]i a fost nso- Cartierul La Dfence, Paris

121
CAPITOLUL II

]it` de aglomer`ri urbane ce au generat, la rndul lor, mari aglo-


mer`ri urbane de tipul conurba]iilor [i megalopolisurilor. n cea
de a doua jum`tate a secolului al XX-lea, reconstruc]ia ora[elor
distruse \n timpul celui de al Doilea R`zboi Mondial, dar [i
avntul economic din spa]iul UE a impulsionat dinamica urban`.
Pe fondul diviz`rii Europei postbelice, n estul continentului a
nceput o industrializare socialist` for]at`, nso]it` de o urbaniza-
re cu ora[e industriale construite din temelii: Nowa Huta (Polo-
nia), Eisenhttenstadt (fosta RDG), Dunaujvros (Ungaria) sau
Ponderea popula]iei pe medii
(urban-rural) pe continentul european Victoria (Rom~nia). n perioada contemporan`, odat` cu trece-
rea ]`rilor foste comuniste la o perioad` de tranzi]ie spre eco-
Diferen]ieri de nomia de pia]`, se constat` o disjunc]ie a acestui proces: n ]`rile
urbanizare \n statele UE: UE, unde urbanizarea a ajuns la o oarecare satura]ie, are un ritm
]`ri puternic industrializate din Euro- diminuat, sus]inut doar de imigra]ia masiv` a for]ei de munc`
pa de Vest cu o urbanizare ridicat` extracomunitare sau din noile state membre UE, pe cnd n
(peste 85% n ]`rile Benelux, Germa-
Europa de Est, procesul de urbanizare continu` n ritm sus]inut,
nia, Marea Britanie, Danemarca,
Suedia, sau peste 65% n Fran]a, stimulat de cre[terea economic` [i schimb`rile structurale ale
Spania, Italia); economiei din perioada de aderare.
]`ri din Europa de Est [i Peninsula
Fa]` de celelalte continente ale lumii, Europa are toate atri-
Balcanic` n care ponderea popu-
la]iei ocupate n agricultur` se men]i- butele unui continent urban, c`ci ponderea medie a popula]iei
ne nc` la un nivel ridicat; urbaniza- urbane este de peste 70% (72,5%). n aceste condi]ii, cnd are
rea este n jur de 50% (Romnia
loc o cre[tere semnificativ` a popula]iei urbane, putem vorbi azi
50,1%, Serbia 49,4%) [i sub 40% n
rest (Albania 35%, Ucraina, Moldo- de peisaje urbane complexe. Aceast` re]ea de metropole s-a
va etc.). Face excep]ie Bulgaria cl`dit pe vechile nuclee urbane, nconjurate azi de cartiere ce se
(69,5%).
identific` cu perioade de cre[tere economic` sau de aport al
imigra]iei.
n Europa exist` azi peste 5000 de ora[e mari, dintre care
3500 sunt n UE (de 4,5 ori mai multe ora[e dect n America de
Nord). Numai Germania are tot attea ora[e ct S.U.A. Putem
conchide, deci, c` ora[ul a devenit mediul de via]` [i de activitate
al majorit`]ii europenilor. Din aceast` agresiune a vie]ii urbane
a ap`rut fenomenul de transformare profund` a spa]iului rural
din imediata apropiere sau din ariile metropolitane, fenomen
cunoscut sub numele de rurbanizare (transferarea zonelor
reziden]iale n ruralul apropiat).

Primele 10 a[ez`ri urbane dup`


num`rul de locuitori (popula]ia zonei
metropolitane) din Uniunea European`

122
ROMNIA {I UNIUNEA EUROPEAN

Test de autoevaluare secven]ial`


1. Care este perioada de activitate a Uniunii Europene?
a) 50 de ani b) 20 de ani c) 125 de ani

2. Bifa]i grupul statelor care au format Beneluxul:


a) Belgia, Olanda, b) Fran]a, Luxemburg, c) Belgia,
Luxemburg Germania Fran]a, Luxemburg

3. Ha[ura]i sau nota]i cu aceea[i cifr` statele 4. Completa]i spa]iile libere cu cele trei entit`]i
Uniunii Europene grupate n valuri de aderare [i fizico-geografice ale Romniei de interes
preciza]i care sunt acestea. european.

R O M N I A

5. n ciuda unor rivalit`]i istorice, ........................ [i


.......................................... au devenit motorul
Uniunii Europene.

6. Odat` cu aderarea c`rui stat, Uniunea European` atinge pentru prima dat` grani]ele Rusiei?
a) Finlanda b) Estonia c) Polonia d) Lituania

7. Men]iona]i statele insulare din Marea Mediteran`, membre ale Uniunii Europene.
a) b)

8. Prin Romnia trec trei coridoare principale de transport paneuropean; realiza]i conexiunile ntre codul
coridorului [i c`ile de transport.
a) Coridorul IV A) calea navigabil` transcontinental` Dun`re-Main-Rin
b) Coridorul VII B) Berlin-Praga-Budapesta-Arad-Craiova-Bucure[ti-Giurgiu-Sofia-Istanbul
c) Coridorul IX C) Helsinki-Sankt Petersburg-Chi[in`u-Bucure[ti-Plovdiv

123
CAPITOLUL III

EUROPA {I UNIUNEA EUROPEAN


|N LUMEA CONTEMPORAN
1. Probleme fundamentale
ale lumii contemporane
Dispari]ia barierelor ideologice, prin pr`bu[irea cortinei
de fier n 1989, a creat premisele adncirii diferen]elor nord-sud.
Fundamentele acestora sunt de natur` economic` [i au la baz`
marile discrepan]e dintre reparti]ia resurselor [i cea a popula]iei
planetei. Se estimeaz` c` la nivelul anului 2050, regiunile dezvol-
tate, caracterizate prin ritmuri moderate de cre[tere a popula]iei,
vor concentra doar 15% din popula]ia planetei, n vreme ce Asia
[i Africa vor avea mpreun` circa 3/4 din totalul popula]iei mon-
diale. Se contureaz` astfel amploarea presiunii antropice asupra
ecosistemelor naturale, ce tinde s` se accentueze mai ales n regi-
unile deficitare n resurse tehnologice.
n acest context, o important` miz` geopolitic` o reprezin-
t` managementul poten]ialului demografic al celor dou` state
miliardare: China [i India. Se preconizeaz` c` \n 2040, popu-
la]ia Indiei o va dep`[i pe cea a Chinei; n condi]iile n care, n
Evolu]ia popula]iei globului
aceast` ]ar`, se nasc zilnic peste 50.000 de copii, popula]ia sa va
cre[te cu peste 600 milioane de oameni, mai mul]i dect tr`iesc
n prezent n S.U.A. Rezult`, la nivel mondial, trei macroregiuni
critice, de maxim` presiune demografic` asupra ecosistemelor
naturale: subcontinentul indian (India, Pakistan [i Bangladesh),
Marea Cmpie Chinez` [i Africa, cu dou` subregiuni valea [i
delta Nilului, respectiv litoralul Golfului Guineei [i Cmpia
Nigeriei.

Ponderea popula]iei globului Reparti]ia marilor aglomer`ri de popula]ie [i arealele de[ertice

124
Cre[terea demografic` imprim`, ns`, o presiune tot mai Perimetru endoreic din Asia Central`,
mare asupra ecosistemelor naturale, concretizat` prin cel pu- lacul Aral se alimenteaz` cu ap` din
dou` surse: fluviile Amu Daria [i S\r
]in trei vectori de influen]` major`:
Daria. Utilizarea acestora pentru iriga-
practicarea intensiv` a monoculturilor, n discordan]` rea unor mari suprafe]e aride de pe
cu capacitatea de refacere a ecosistemelor, aridizarea Sahelu- cuprinsul de[erturilor Kara-Kum [i
Kiz\l-Kum, n vederea asigur`rii pro-
lui sau catastrofa ecologic` din bazinul lacului Aral;
duc]iei de bumbac, a avut ca efect
scoaterea din circuitul productiv agricol a unor impor- pierderea a circa 40% din ntreaga su-
tante suprafe]e, prin schimbarea modului de utilizare a terenu- prafa]` a lacului (aproximativ 26.000
kmp) [i implicit cre[terea salinit`]ii,
rilor (urbanizarea, expansiunea industrial`);
ceea ce a determinat dispari]ia tuturor
degradarea mediului, ca urmare a polu`rii aerului [i a celor 24 de specii piscicole [i, odat` cu
apei, n urma activit`]ilor industriale [i menajere. Peste 90% acestea, a industriei piscicole; ca ur-
mare, au r`mas f`r` locuri de munc`
dintre cele 400 de milioane tone de de[euri periculoase sunt
circa 10.000 de pescari ce asigurau,
produse pe glob n fiecare an. n anii 1960 ai secolului trecut, 3% din
|n prezent, mai mult de jum`tate din rezervele mondiale produc]ia piscicol` a fostei U.R.S.S.
Fabrica de conserve de pe[te din
de petrol (56,4 % din total) sunt concentrate n Orientul Mij-
Muynak prelucreaz` acum pe[te con-
lociu, mai ales n spa]iul restrns al Golfului Arabo-Persic [i gelat, adus de la Murmansk, port situat
n mprejurimile acestuia. pe coasta M`rii Barents, la 3000 km
dep`rtare. Pe terenurile p`r`site de
Descoperirea imenselor rezerve de petrol din zona Gol-
ape, vnturile de[ertice ridic` circa 43
fului Persic au schimbat radical geografia spa]iului economic de milioane tone de sare [i nisipuri
islamic, prin atragerea capitalului american [i european. n pr`foase, cauz` primordial` a unor
boli devenite cronice pentru popula]ia
acest context, liderii islamici modera]i au sesizat avantajele
din Uzbekistan [i Turkmenistan (cancer
modelului economic [i cultural occidental [i au favorizat p`- la gt, boli de ochi, afec]iuni respira-
trunderea societ`]ilor transna]ionale n spa]iul islamic, pe fon- torii, cre[terea alarmant` a mortalit`]ii
infantile 60 de decese la 1000 de
dul laiciz`rii [i democratiz`rii societ`]ii, calm`rii tendin]elor
na[teri).
ultrareligioase [i a combaterii manifest`rilor teroriste.
Paradoxuri alt`dat` de neimaginat au devenit ast`zi re-
Efectele economice [i sociale ale aces-
alitate: Arabia Saudit`, de exemplu, a devenit exportator de tei politici au fost evidente: datorit` pe-
cereale, avnd o suprafa]` irigat` de peste 500.000 de hectare. tro-dolarilor, aceste state au ren`scut,
practic, din de[ert; a fost rezolvat` pro-
La polul opus, state africane ca Etiopia, Somalia, Rwanda,
blema apei prin construirea de uzine
Angola sau Mozambic sunt bntuite de foamete [i s`r`cie, pe pentru desalinizarea apei marine [i
fondul unor nesfr[ite r`zboaie civile. sisteme pentru transportul acesteia; au
ap`rut ora[e noi, moderne, n plin de-
Acestea constituie terenuri propice pentru dezvoltarea
[ert; venitul pe cap de locuitor [i stan-
infrastructurilor teroriste. Dintre factorii ce favorizeaz` lo- dardul de via]` este de tip occidental.
calizarea nucleelor teroriste n astfel de spa]ii, se pot enu-
mera:
popula]ie s`rac` [i cu un nivel educa]ional redus, favo-
rabil` recrut`rii nc` de la vrste fragede;
infrastructur` deficitar`;
existen]a unei puteri centrale ce sprijin` moral [i logistic
re]elele teroriste;
relief accidentat, favorabil dezvolt`rii infrastructurilor
teroriste (Afganistan, Iran, nordul Pakistanului etc.);
Dubai (Emiratele Arabe Unite)

125
EUROPA {I UNIUNEA EUROPEAN |N LUMEA CONTEMPORAN

achizi]ionarea armelor de c`tre grup`rile teroriste cu


ajutorul fondurilor rezultate din comer]ul cu droguri.
Pr`bu[irea comunismului [i recrudescen]a fenomenului
na]ionalist n spa]iul ex-comunist arat` c` r`zboaiele conven-
]ionale sunt nc` departe de a se fi sfr[it. Dar cap`t` tot mai
mult` importan]` alte tipuri de conflicte, care reprezint` fa]a
actual` a globaliz`rii armate, la care asist`m: conflicte difuze,
f`r` declara]ie formal` de r`zboi, cu combatan]i stranii, ar-
mament lejer, ac]iuni discontinue [i, mai ales, cu popula]ia
civil` ca principal` victim`; astfel de conflicte se prolifereaz`
tot mai mult, mai ales n unele ]`ri din Africa, Asia [i America
Latin`.
Malnutri]ia n Africa Subsaharian`

Prin urmare, este necesar s` se n]elea-


3.1 Interna]ionalizarea fenomenului terorist. Religia
g` c` limitele globaliz`rii economice [i [i refuzul asimil`rii for]ate a unor valori str`ine culturii proprii
politice sunt cele pn` la care aceasta sunt, cel mai adesea, invocate ca argumente ale ac]iunilor te-
nu induce efecte n plan cultural [i
spiritual, antrennd ac]iuni de ripost`.
roriste. Se afirm` deseori c` marea diferen]` dintre cre[tinism
[i islam este c`, n vreme ce primul a dep`[it [ocul concilierii
cu modernitatea, islamul se afl` nc` n fa]a dilemei respec-
tive. Aceast` n]elegere trebuie raportat` att la lumea isla-
mic`, ct [i la cea occidental`. Prima trebuie s` fac` o distinc-
]ie clar` ntre modernitate [i asimilare, iar Occidentul, s` res-
pecte religia [i drepturile musulmanilor. Evident, aceste limite
sunt extrem de labile [i permeabile, genernd numeroase st`ri
de tensiune [i conflict. Coexisten]a pa[nic` a elementelor mo-
dernit`]ii occidentale cu cele ale culturii autohtone n multe
]`ri islamice (Turcia, Indonezia, Iordania, Tunisia sau emira-
tele de la Golful Persic sunt elocvente n acest sens), ca [i n
Turnurile gemene din New York, cazul majorit`]ii comunit`]ilor musulmane din Europa Occi-
11 septembrie 2001
dental` [i S.U.A., demonstreaz` f`r` echivoc compatibilitatea
celor dou` lumi.

St`ri conflictuale \n Golf Terorismul marea problem` a lumii contemporane

126
CAPITOLUL III

2. Rolul Europei \n construirea


lumii contemporane
Tendin]a general` a ]`rilor din \ntreaga lume este mondia-
Un alt sens al region`rii,
lizarea economiei, pornind [i de la ideea c` niciun stat nu mai
concomitent
poate exista [i evolua izolat; de aici a rezultat [i tendin]a regio- cu mondializarea
naliz`rii, prin grup`ri de ]`ri care au militat pentru formarea unor Region`rile pe plan mondial de-
pie]e comune [i/sau pentru asigurarea securit`]ii. Grup`rile prin- semneaz` tendin]a statelor ce apar]in
cipale sunt, de principiu, cele economice [i geopolitice [i se con- aceleia[i regiuni geografice de a se
apropia sau unifica economic [i/sau
tureaz` pe spa]ii geografice, n func]ie de a[ezarea ]`rilor, dar [i politic. Tendin]a a ap`rut odat` cu
de interesele economice, geopolitice, [i de puterea de]inut` pe liberalizarea schimburilor economice
plan mondial. Dup` cel de-al Doilea R`zboi Mondial s-au re- dup` al Doilea R`zboi Mondial. n or-
dinea crescnd` a integr`rii se deose-
marcat, sau au fost ini]iate, multe asemenea regionaliz`ri, avnd besc patru grade de cooperare: zona
ini]ial scopuri mai limitate politico-militare sau/[i economice de liber schimb, uniune vamal`, pia]`
pe domenii [i ramuri restrnse. Singura care a dep`[it primele comun`, uniune economic`. UE,
NAFTA [i ASEAN constituie azi cei trei
greut`]i, ntr-un timp relativ scurt, tinznd [i ajungnd n bun` principali poli de regionare n lume.
m`sur` la o integrare efectiv`, a fost Uniunea European`. Mo- Dar UE este singura care a realizat
delul UE a inspirat multe acorduri [i tratate regionale, dar cu integrarea tuturor celor patru libert`]i
ale unei pie]e comune suprapunnd, n
obiective mai modeste, n special pe tema elimin`rii barierelor plus, politici macroeconomice comune.
comerciale, formnd sau ncercnd s` realizeze zone de liber Mondializarea = schimbul genera-
schimb tot mai prospere. lizat ntre diferitele zone ale planetei,
spa]iul mondial devenind liber de
Dou` sau trei sunt exemplele cele mai recente [i care par tranzac]ie [i de circula]ie a oamenilor,
tot mai viabile: Asia de SE, Asia de Sud [i America Latin`. n capitalurilor [i m`rfurilor.
fapt, aceste ]`ri au n]eles necesitatea cooper`rii concrete [i tot Dup` A.Ch. Fr. Thual, 2003.

mai integrate pe mai multe planuri, inclusiv prin conferirea unor


n acest timp, europenii au construit,
puteri statale sistemelor decizionale care s` func]ioneze, ca n
ntre ei, o re]ea complex` de leg`turi
UE, deasupra statului. economice, politice [i sociale. Succese-
Cazul Asiei [i modelul UE le [i e[ecurile lor au determinat nume-
roase ac]iuni de integrare regional` [i
n 1967, cinci state (Indonezia, Malaezia, Filipine, Singa-
n alte p`r]i ale lumii (J. McCormick,
pore [i Thailanda) au fondat ASEAN (Asocia]ia Na]ional` din 2006).
Asia de Sud-Est), creat` la nceput pentru a face front comun m-
potriva comunismului. Ulterior s-au ad`ugat: Brunei (1984),
Vietnam (1995), Myanmar, Cambogia [i Laos (1997). |n total,
cele 10 state s-au axat pe cooperare economic` [i comer], fixnd
[i formarea unei zone de liber schimb, pn` n 2007. India nu a
intrat n aceast` asocia]ie, mai ales din cauza nen]elegerilor cu
Pakistanul. Totu[i, n 1985, ia fiin]` [i Asocia]ia din Asia de Sud
pentru Cooperarea Regional` (SAARC), cu [apte membri
(Bangladesh, Bhutan, India, Maldive, Pakistan, Nepal [i Sri
Lanka respectiv 1/5 din popula]ia globului), dar cu obiective
Metropol` supraaglomerat` \n Asia

127
CAPITOLUL III

n ianuarie 2007, la Cebu (Indonezia) modeste [i f`r` n]elegeri institu]ionale. Ca urmare a influen]ei
a avut loc o reuniune care a reiterat tot mai mari a Indiei (n sud) [i a Chinei (n SE) n 2005 a fost
direc]ia integr`rii, a hot`rt finali-
numit` o comisie format` din personalit`]i ale celor 10 ]`ri,
zarea Constitu]iei n 2007 [i crearea
unei comunit`]i economice pn` n membre ASEAN, pentru a redacta o cart`, de tip constitu]ie,
2015. dup` care organiza]ia s` func]ioneze ca o entitate legal`, dup`
modelul UE.
Totu[i, comisia [i integrarea ASEAN sunt nevoite s` ]in`
cont [i de n]elegerile cu noii poli de cre[tere economic` India
[i China. De altfel, la numai dou` zile dup` reuniunea de la
Cebu, a avut loc [i un conclav al Asiei de Est, cu participarea a
16 state, ntre care China, Japonia, Coreea de Sud, India [i chiar
Australia [i Noua Zeeland`. La o prim` vedere, s-a semnat un
acord pentru reducerea consumului de combustibili fosili. Aici
se consum` 21% din cantitatea global` de hidrocarburi [i se
produce numai 11%. Ca urmare, Japonia s-a angajat s` pl`-
teasc` dou` miliarde de dolari pentru implementarea n statele
asiatice din sud [i sud-est a unor solu]ii alternative energetice.
Japonia a primit, n schimb, asentimentul general pentru ideea
unei zone de liber-schimb panasiatic. De asemenea, China a
fost de acord s` semneze cu ASEAN o baz` de acord de liber-
schimb, programat pentru 2010, ncepnd cu liberalizarea unor
servicii, a telecomunica]iilor [i a energiei. India [i-a reafirmat [i
Statele membre ASEAN ea colaborarea n cadrul ASEAN, n transporturi, infrastructur`,
tehnologii informatice [.a., mai ales c` schimburile cu statele
din organiza]ie s-au nzecit ntre 1995-2006. S-a creat astfel o
nou` situa]ie, dac` socotim c` \n China, cu 1,2 miliarde de
oameni, au fost atrase, n 2005, de dou` ori mai multe investi]ii
str`ine dect \n tot ASEAN-ul. India are [i ea 1 miliard de
locuitori, ASEAN 570 milioane, plus Japonia; putem re]ine c`
o viitoare mega-comunitate economic` (zona de liber schimb
panasiatic` propus` de Japonia) ar cuprinde aproximativ
jum`tate din popula]ia Terrei.
Cazul Americii Latine [i modelul UE. America Latin`
este al doilea important spa]iu geografic care se mi[c` tot mai
mult spre o mare integrare regional` dup` modelul UE, dar cu un
alt specific social-politic. {i aici exist` o istorie a tendin]elor re-
gionale de integrare a ]`rilor, care a culminat cu Declara]ia de la
Cuzco (Peru), 2004, [i cu Summit-ul MERCOSUR, de la Rio de
Janeiro, ce a avut loc, ca [i cel asiatic, tot n ianuarie 2007.
Dup` o lung` perioad` de dictaturi, lovituri de stat, lupte
de gheril` [i c`deri economice, cele mai multe dintre ]`rile
Americii Latine au trecut la vot democratic, cre[tere economic`,
Statele membre MERCOSUR [i NAFTA

128
EUROPA {I UNIUNEA EUROPEAN |N LUMEA CONTEMPORAN

st`pnirea infla]iei, reluarea investi]iilor pe diverse planuri,


Influen]a mondial` a UE
politici de reforme structurale [i deschideri spre schimburi
|n afar` de modelul integr`rii transna-
externe. Concomitent, [i mai ales dup` 1980, a ap`rut [i tendin]a ]ionale, aceast` influen]` se face sim-
de grup`ri [i regrup`ri regionale. Dup` 1990 s-au multiplicat [i ]it` [i prin faptul c`:
acordurile de liber-schimb. ntre acordurile mai importante UE a devenit o superputere econo-
mic` (produce 28% din PIB-ul mon-
cit`m: NAFTA (Acordul Nord-American de Liber Schimb; dial; acoper` de trei ori mai mult
include Canada, S.U.A. [i Mexicul; a fost ncheiat n 1992 [i dect S.U.A. din schimburile mon-
prevede o pia]` unic` pn` n 2014), Pactul Andin (Bolivia, diale [.a.);
este membr` G8 (cele 7 ]`ri puternic
Columbia, Ecuador, Peru, Venezuela, 1999), MERCOSUR industrializate, plus Rusia);
(Pia]a Comun` a Sudului, prima zon` de liber-schimb [i uniune aproape toate ]`rile lumii au repre-
vamal` din America Latin` [i a patra din lume dup` UE, zentan]e diplomatice pentru UE la
Bruxelles, iar UE are peste 130 de
NAFTA [i ASEAN, creat` n 1990). n prezent MERCOSUR reprezentan]i n diferite ]`ri;
are circa 250 de milioane de locuitori, de]ine 76% din economia colonialismul european a l`sat mo[-
Americii de Sud [i cuprinde urm`toarele ]`ri: Argentina, tenire UE multe rela]ii economice [i
politice cu America Latin`, Africa [i
Brazilia, Paraguay, Uruguay [i Venezuela, dar are [i paru ]`ri Asia de Sud [i SE.
asociate (Bolivia, Chile, Ecuador [i Peru) [i trei observatori
(Columbia, Suriname [i Guyana). n 2004, cele 12 ]`ri au
semnat Declara]ia de la Cuzco, prin care s-a nceput ma- |ntreb`ri [i teme
terializarea unei federa]ii pentru asigurarea securit`]ii [i de lucru
prosperit`]ii na]iunilor hispano-americane independente. n C`tre ce forme economice [i sta-
ianuarie 2007, a avut loc Summit-ul MERCOSUR de la Rio de tale tind ]`rile din lumea contempo-
Janeiro, unde s-au nfruntat dou` direc]ii privind rolul statelor n ran`?
Prin ce grade de integrare a trecut
integrare, dar mai ales doi pre[edin]i (Da Silva Brazilia [i UE?
Hugo Chavez Venezuela). Sistemele decizionale privind inte-
De altfel, cele 12 ]`ri au semnat, n decembrie 2006, un grarea UE sunt de nivel statal sau su-
prastatal? (Da]i [i 2 exemple de ase-
acord care permite cet`]enilor lor s` c`l`toreasc` liber, doar cu menea sisteme).
buletinul, n blocul sud-american (Comunidad Sudamericana de Din ce asocia]ie regional` face parte
Naciones/ Comunidade Sud-Americana de Naes). Urmeaz` India?
Ce tendin]e de asociere regional`
unificarea Comunit`]ii Andine (Bolivia, Columbia, Ecuador, impun India, China [i Japonia n
Peru) cu MERCOSUR (opt ]`ri) ntr-un bloc de liber-schimb Asia de SE? |n ce an [i unde s-a ma-
panamerican, iar n circa 10-15 ani ar urma ridicarea treptat` a terializat aceast` tendin]` [i cte ]`ri
au participat?
tarifelor, parlament comun [i cet`]enie unic`. R`mne de v`zut Care este istoria [i tendin]a, n ce
dac` [i Mexicul (din NAFTA) [i ]`rile Americii Centrale vor prive[te integrarea, a MERCOSUR [i
adera aici sau nu, [i dac` propunerea lansat` de S.U.A., nc` din a Pactului Andin?
Enumera]i unele asem`n`ri [i deose-
1989, pentru crearea unei pie]e comune din Alaska pn` n }ara biri, facilit`]i [i greut`]i, n ce prive[te
de Foc va avea sau nu succes, mai ales c` ini]ial era conceput` constituirea zonei de liber-schimb
ca un concurent al Europei [i Asiei. Se adaug` [i solidaritatea panasiatic [i a blocului de liber-
schimb panamerican.
]`rilor hispanice europene, [i chiar a Fran]ei, manifestat` n afara modelului integrator, prin ce
periodic cu ]`rile Americii Latine. se mai impune UE n construirea
lumii contemporane?

129
CAPITOLUL III

3. Uniunea European` [i ansamblurile


economice [i geopolitice ale lumii
contemporane privire comparativ`
Configura]ia actual` a lumii, func]ionalitatea [i stabilitatea
acesteia sunt rezultatul a dou` procese aparent contradictorii:
fragmentarea [i integrarea. Tensiunilor etnice [i identitare ce
conduc la fragmentare prin crearea de state na]ionale [i destr`-
marea celor multina]ionale, li se opun cele integratoare, prin coe-
ziunea n jurul unor obiective economice sau politice comune.
Iau na[tere, astfel, organiza]iile interna]ionale de cooperare, veri-
tabile ansambluri economice [i geopolitice de nivel planetar
(Organiza]ia Na]iunilor Unite are de 192 membri) sau regional.
Grup`rile economice de state vizeaz` intensificarea
schimburilor comerciale \ntre statele membre [i crearea unei mai
bune convergen]e dintre politicile economice practicate de aces-
tea. |ntre aceste grup`ri se disting pie]ele comune, cum a fost
Comunitatea Economic` European` (care a stat la baza actualei
Uniuni Europene) sau Pia]a Comun` a Sudului MERCOSUR
(ce reune[te state de pe continentul sud-american) [i zonele de
liber-schimb Zona Comer]ului Liber din America (NAFTA)
sau Asocia]ia European` a Liberului-Schimb (EFTA).
Sediul ONU din New York Alte structuri de cooperare, precum cele din Orientul Mij-
lociu (Consiliul de Cooperare a Statelor Arabe din Golf
CCASG [i Consiliul de Cooperare Arab` CCA), din spa]iul ex-
sovietic (Comunitatea Statelor Independente C.S.I.) sau din
n pie]ele comune, ca urmare a renun- sudul Africii (Comunitatea pentru Dezvoltare a Africii Australe
]`rii la orice restric]ii privind schimbu-
rile comerciale dintre statele membre,
SADC) au o tent` comun`: economic` [i geopolitic`. n cazul
se instituie un tarif vamal unic; n plus, statelor arabe din zona Golfului Persic, n cadrul c`rora Arabia
politicile comune la nivel sectorial (po- Saudit` exercit` o puternic` influen]`, se dore[te o revigorare a
liticile agricole, cele privind industria
textil` sau infrastructura, de exemplu)
cooper`rii economice n vederea asigur`rii securit`]ii statelor
necesit` o strns` cooperare dintre mpotriva unor amenin]`ri exterioare, prin dezvoltarea coope-
state. r`rii dintre for]ele armate, stabilirea unui sistem comun de ap`-
|n zonele de liber-schimb, fiecare stat
[i p`streaz` propriul tarif vamal n
rare aerian` [i crearea unei industrii comune de armament. Coo-
raport de statele nemembre. Este [i perarea pentru Dezvoltare a Africii Australe a fost creat` pentru
motivul pentru care unele state, precum a contracara tendin]ele de dominare economic` [i politic` a Afri-
Marea Britanie, Danemarca, Portuga-
lia, Austria, Suedia [i Finlanda au fost
cii de Sud, n raport cu statele din jur, ns` pe m`sura evolu]iei
nevoite s` p`r`seasc` Asocia]ia Euro- sistemului politic sud-african c`tre o democra]ie non-rasial`, or-
pean` a Liberului-Schimb n urma ganiza]ia [i-a l`rgit scopurile n direc]ia unei cooper`ri multila-
ader`rii la Uniunea European`.
terale la nivel regional. Comunitatea Statelor Independente,

130
EUROPA {I UNIUNEA EUROPEAN |N LUMEA CONTEMPORAN

Organiza]iile interna]ionale reprezint`


o [ans`, dar [i o sl`biciune pentru Eu-
ropa: [ans` deoarece integr`rile regio-
nale permit nvingerea nencrederii n-
tre popoare [i apropierea ntre guver-
ne, [i sl`biciune pentru c`, fiind prea
numeroase, acestea exprim` fragmen-
tarea [i neputin]a Europei de a constitui
un cadru pentru gestionarea riscurilor
[i amenin]`rilor cu care se confrunt`.
Singura organiza]ie strict european`
din domeniul militar, UEO, a fost dele-
gat`, prin Tratatul de la Maastricht, s`
elaboreze [i s` pun` n aplicare deci-
ziile Uniunii Europene n materie de
Statele membre OCDE
ap`rare. Dar ac]iunile sale trebuie s`
se coordoneze cu cele ale NATO, c`ru-
cl`dit` pe structura fostei U.R.S.S., [i propune men]inerea rela- ia i apar]ine, pn` n prezent, cea mai
mare responsabilitate n materie de
]iilor de cooperare economic`, politic` [i militar` mo[tenite din
ap`rare. OSCE nu reprezint` deci un
perioada sovietic`. Excep]ie fac statele baltice (Estonia, Letonia cadru care s` completeze cu adev`rat
[i Lituania), care au aderat la Uniunea European` [i NATO. vidul strategic n care se g`se[te
Europa de Est, dup` dispari]ia Tra-
Pentru a contracara tendin]ele de hegemonie ale Rusiei n cadrul
tatului de la Var[ovia, fapt pentru care
C.S.I., patru state membre ale acestei organiza]ii (Georgia, statele din aceast` parte a continentului
Ucraina, Azerbaidjan [i Republica Moldova) au format n 1997 au optat pentru aderarea la NATO.
Dintre toate continentele, Europa este
grupul GUAM.
cel mai bine structurat prin organiza]ii
Grup`rile regionale n care domin` asocierea de tip politi- regionale, diferite att ca obiective, ct
co-militar au ca principal scop cooperarea dintre statele membre, [i \n privin]a gradului de integrare.
n vederea prevenirii conflictelor [i a solu]ion`rii pe cale pa[nic`
a celor deja existente.
De asemenea, OECD cuprinde majoritatea statelor UE (cu
excep]ia unor noi membri Estonia, Letonia, Lituania, Slovenia,
Cipru, Malta, Romnia [i Bulgaria), la care se adaug` Islanda,
Norvegia, Elve]ia [i Turcia, ct [i unele state extra-europene:
S.U.A., Canada, Mexic, Australia, Noua Zeeland`, Japonia [i
Coreea. Se remarc` lipsa membrilor din spa]iul ex-sovietic. Ca
organiza]ie integratoare de nivel continental, OSCE cuprinde 53
de state europene (incluzndu-le [i pe cele din fostul spa]iu
sovietic), la care se adaug` S.U.A. [i Canada, constituind practic
un liant dintre UE [i NATO, pe de o parte, [i C.S.I. pe de alta.
Din aceea[i categorie de organiza]ii-liant face parte [i Organi-
za]ia pentru Cooperarea Economic` la Marea Neagr`
(OCEMN), organiza]ie regional` din care fac parte att membre
UE (Romnia, Bulgaria [i Grecia) [i NATO (Romnia, Bulgaria,
Grecia [i Turcia), ct [i Federa]ia Rus` [i statele GUAM-ului
(integrate, de asemenea, n C.S.I.).
Africa [i ansamblurile continentului

131
EUROPA {I UNIUNEA EUROPEAN |N LUMEA CONTEMPORAN

Marile ansambluri de cooperare regional`


Tipul Anul Sediu/ Num`r
Denumirea Abrevierea
organiza]iei fond`rii Sedii de membri
Pie]e comune Uniunea European` U.E. 1993 Bruxelles 27
Pia]a Comun` a Sudului MERCOSUR 1995 Buenos Aires 4
Asocia]ia Latino-American` L.A.I.A. 1980 Montevideo 11
a Integr`rii
Comunitatea Caraibilor CARICOM 1973 Georgetown 13
Pia]a Comun` C.A.C.M. 1960 Managua 5
Centramerican`
Pactul Andin - 1969 Lima 5
Comunitatea Economic` ECOWAS 1974 Lagos 16
a Statelor Vest-Africane
Uniunea Magrebului Arab U.M.A. 1989 Rabat 5
Comunitatea Economic` A.P.E.C. 1989 Singapore 18
Asia-Pacific
Zone de liber Asocia]ia European` E.F.T.A. 1960 Geneva 4
schimb de Liber-Schimb
Asocia]ia de Liber-Schimb N.A.F.T.A. 1994 3
Nord-American
Uniunea Vamal` [i Economic` C.A.C.E.U. 1964 5
a Africii Centrale
Organiza]ii Consiliul de Cooperare C.C.A.S.G. 1981 Riyad 6
economice al Statelor din Golf
[i geopolitice
Consiliul de Cooperare Arab` C.C.A. 1989 Amman 4
Comunitatea pentru Dezvoltare S.A.D.C. 1980 Gaberones 11
a Africii Australe
Organiza]ia de Cooperare O.E.C.D. 1961 Viena 25
[i Dezvoltare Economic`
Comunitatea Statelor C.S.I. 1991 Moscova 12
Independente
Organiza]ii Organiza]ia Tratatului N.A.T.O. 1949 Bruxelles 25
politice [i Atlanticului de Nord
militare
Uniunea Europei Occidentale U.E.O. 1954 Bruxelles 10
Liga Arab` - 1945 Cairo 22
Organiza]ia Unit`]ii Africane O.U.A. 1963 Addis Abeba 53
Organiza]ia Statelor Americane O.E.A. 1948 Washington 35
Asocia]ia pentru Cooperare S.A.A.R.C. 1985 7
Regional` din Asia de Sud
Asocia]ia Na]iunilor din A.S.E.A.N. 1967 Bangkok 6
Asia de Sud-Est
Consiliul Pacificului A.N.Z.U.S. 1951 Canberra 3
(Australia-Noua Zeeland`-S.U.A.)
Georgia-Ucraina- G.U.A.M. 1997 4
Azerbaidjan-Moldova

132
CAPITOLUL III

4. Mondializare, interna]ionalizare,
globalizare din perspectiv` european`
Titlul lec]iei se refer` la trei no]iuni cu origini relativ di-
ferite, dar care, n evolu]ia (sau tendin]a) actual` a popoarelor,
na]iunilor [i ]`rilor, cap`t` un n]eles aproape comun sau com-
plementar. Des folosite sunt no]iunile de mondial (mondia-
lizare) [i global (globalizare). Prima este utilizat` mai mult de
francofoni, iar a doua de anglo-saxoni. Uneori au \n]elesuri ase-
m`n`toare, dar se admit [i anumite diferen]e de con]inut, n
special la unii geografi:
mondializarea s-ar referi mai ales la aspectele inter- Banca Mondial`
na]ionaliz`rii economice, func]ionarea institu]iilor interna]ionale
care conduc activit`]ile economice [i acoper` toat` lumea, ba-
zndu-se pe acorduri [i reguli mondiale acceptate de multe sau
de aproape toate statele. Exemple: Banca Mondial`, Organiza]ia
Mondial` a Comer]ului (OMC), Fondul Monetar Interna]ional
(FMI), ONU sau chiar ONG-uri [.a.;
globalizarea ar indica mai ales practicile managemen-
Internetul
tului strategic al unor organisme autonome care doresc s` inte-
greze anumite obiective n diferite p`r]i ale globului grupuri Sensul semantic
globale n energie, transporturi, telecomunica]ii, finan]e, agroali- [i actual al no]iunilor
mentare, aerospa]iale (de exemplu, internetul); se realizeaz` o [i al conceptelor*)
re]ea de re]ele. Mondial (lat. mundus) = ansamblu a
O n]elegere mai clar` [i sistemic` a globaliz`rii poate fi tot ce exist`; lumea, omenirea. Ceva
dedus` dintr-o defini]ie a geografiei (care este o [tiin]` global` care intereseaz` (r`spndit, cunoscut,
apar]ine) ntreaga lume; la care pot
sistem globalizat la ntreaga Terr`) ntlnit` n Encyclopedia participa majoritatea ]`rilor.
Universalis: [tiin]a spa]iului, a logicii [i a organiz`rii sale, [tiin- Mondializare = schimbul generali-
]a diferen]ierii spa]iale, cantitative, calitative, a modurilor de or- zat ntre diferitele zone ale planetei;
spa]iul mondial devenind liber de tran-
ganizare [i a grup`rilor regionale, a inegalit`]ii dintre ele, a dina- zac]ie [i circula]ie a oamenilor, capita-
micii lor, eventual a amenaj`rii acestora. Transpune]i aceast` lurilor [i m`rfurilor; uneori se vorbe[te
defini]ie la globalizare, pornind de la ideea c` n geografie spa- [i de uniformizarea modurilor de via-
]`, a civiliza]iilor, a culturilor (oarecum
]iul este limitat la Spa]iul Mondial, n care se construie[te un conform civiliza]iei occidentale sau nu-
Sistem Mondial, bazat pe interdependen]e [i interac]iuni la ni- mai americane).
vel global, un sistem de sisteme, cu diferite raporturi integratoare Mondialitate = fie are \n vedere
unele state devenite mari puteri nct au
[i func]ionale ntre micro [i macro, ntre regional (]`ri) [i mon- capacitatea de a fi prezente n toate re-
dial! Prin urmare, mondializare sau globalizare nseamn` inte- giunile Terrei sau n cele strategice; fie
grare par]ial` sau aproape total` sau pe anumite procese ori ra- se refer` la ceva ce caracterizeaz` o si-
tua]ie geopolitic` mondial` (locuri de


muri economico-socio-politice la nivel de glob; este tendin]a de mare interes strategic Suez, Singa-
a realiza un stat-global, cu oameni avnd tripl` cet`]enie pore etc.).

133
CAPITOLUL III

Global (lat. globus) = glob (terestru); na]ional`, european` (sau alt continent) [i mondial`; aceasta nu
total; n bloc; n ntregime; P`mntul.
Actuala globalizare este definit` di-
nseamn` c` dispar total diferen]ele regionale sau locale ori c` nu
apar altele noi.
vers: procese prin care popoarele lumii
sunt ncorporate ntr-o singur` socie- Tendin]a spre mondializare este veche, dar n prezent,
tate mondial`; societate global`; statul datorit` rapidit`]ii comunica]iilor [i a restrngerii, pentru om,
planetar (global village sau oligo-
a timpului [i spa]iului pe Terra, aspectele concrete [i tendin]ele
polistic = n pu]ine ora[e extrem de
mari); procesul prin care distan]a ge- de globalizare sunt tot mai multe, mai reale [i mai dorite de marii
ografic` devine mai pu]in important` finan]atori, trusturi, de unele state puternice etc. Problemele care
n stabilirea [i dezvoltarea rela]iilor
se pun sunt multe, dar dou` apar n fa]`: globalizare (n sensul
transfrontaliere de natur` economic`,
politic` [i social-cultural`; re]elele de bun) pentru to]i sau numai pentru unii? Statul na]ional dispare
rela]ii [i dependen]e devin tot mai pentru c` accentul se pune pe cet`]eanul mondial [i nu pe na]iu-
interna]ionale [i mondiale, deci tot mai
ne, sau [i schimb` func]iile? Se pare c` UE ne d` un exemplu [i
puternice; homo globalus.
Na]ional (lat. natio) = care apar]ine ne indic` o cale bun`.
aceleia[i na]iuni. Istoricul globaliz`rii
Interna]ionalism = doctrin` dup`
De-a lungul secolelor, toate statele, imperiile, ora[ele s-au
care o serie de interese na]ionale tre-
buie subordonate unui interes general integrat treptat n aceea[i economie-univers a timpului, urmnd o
suprana]ional; ceea ce se petrece ntre schem` logic` de omogenizare a rela]iilor economice (A.
na]iuni; grupuri economice, politice,
Chauprade, Fr. Thual, 2003). S` amintim economia global` a
profesionale ce apar]in diverselor na-
]iuni. Mediteranei antice, dezvoltat` de comer]ul maritim al fenicienilor
Transna]ional = dincolo sau de (circa 900 .Hr.), apoi de greci, care au format cet`]i inclusiv pe
partea opus` na]ionalului.
]`rmurile geto-dacilor, de romani, care se intitulau st`pnii
Universal (lat. universus) = general;
care se extinde (se aplic`) la to]i [i lumii, apoi cre[tinismul, islamul, descoperirile geografice, colo-
peste tot; valabil total [i imperativ. nialismul european etc., toate au impus o anumit` mondializare.
Etnic (gr. ethnos) = popor; grup or-
Aceste mondializ`ri au fost, periodic, contracarate de statele
ganic (de acela[i snge) de indivizi de
aceea[i cultur`, origine etc. na]ionale, fenomen relativ crescut dup` Primul R`zboi Mondial.
*) Dup` Petit Larousse, MDE, Dic]ionar geopolitic, Dup` 1945 globalizarea-mondializarea a luat o nou` am-
I. Bari [.a.
ploare, avnd un nou con]inut, fiind for]at` de noile tehnici de
comunica]ii [i de destr`marea sistemului sovietic. ntr-un fel,
acest fenomen este sus]inut chiar de majoritatea statelor-na]iona-
le, [efii acestora fiind cei care negociaz` cel mai adesea schimbu-
rile economice [i interna]ionalizarea comer]ului, a finan]elor etc.
Deschiderile interna]ionale au nceput din a doua jum`tate
a secolului al XIX-lea cu regimul etalon al aurului, extinderea [i
hegemonia puterii maritime a Angliei, telegraful, cablurile sub-
oceanice, transporturile interna]ionale [.a. Aceast` hegemonie
englez` a fost preluat`, n parte, de Europa, cam dup` 1960, iar
apoi de S.U.A., aproximativ dup` 1980.
Economia se mondializeaz`, dar nu a devenit nc` mon-
dial`. Treptele spre mondial sunt: transna]ional, multina]ional,
interna]ional, integr`ri regionale, creare de institu]ii interguverna-
Firm` american` de fast-food simbol mentale (OMC, FMI, Banca Mondial`), integrare complex`, con-
al globaliz`rii (imagine din Kuweit) tinental`, cu institu]ii suprastatale (UE), mondializare. Treptele

134
EUROPA {I UNIUNEA EUROPEAN |N LUMEA CONTEMPORAN

respective nu sunt absolut separate, se interfereaz`, se combin`, Grup`rile regional-interna]ionale (de


uneori se fac [i desfac, dar tendin]a pe plan mondial r`mne. tip zone de liber-schimb, pie]e comune
etc.), ca de exemplu UE, MERCOSUR
Omenirea a devenit puternic [i aproape subit interesat`, la
(America de Sud), NAFTA, ASEAN,
sfr[itul secolului al XX-lea [i nceputul secolului urm`tor, de au fost ini]iate tot de guverne na]ionale
procesele mondializ`rii. Se cheltuiesc fonduri importante n [i, de cele mai multe ori, nu sunt numai
zone de liber-schimb, ci re]ele de re-
aceast` direc]ie, se realizeaz` tot felul de societ`]i [i asocia]ii in-
la]ii comerciale, financiare, uneori [i
terna]ionale, ntlnirile ntre [efii de stat sunt tot mai dese (oficiale culturale, cu o puternic` interven]ie a
[i neoficiale), se schimb` mentalit`]ile, se uniformizeaz` multe statelor care admit influen]e multina]io-
nale, societ`]i transna]ionale etc.
aspecte tehnice [i de civiliza]ie, se nfrunt` unele culturi [i religii,
dispar sau aproape dispar unele grani]e, dar r`mn guverne; se
scriu c`r]i n domeniu, dar de pe pozi]ii diverse (dominant de c`-
tre economi[ti, politicieni, geografi), se schimb` [i se unific` mul-
te programe [colare, apar noi cursuri [i chiar specializ`ri univer-
sitare, f`r` ca vreunele s` fi devenit ns` clasice etc.
Forme de afirmare a globaliz`rii
n prim-plan trece globalizarea comer]ului interna]ional,
cu un avnt foarte mare dup` 1950 [i, mai ales, dup` anii 1975.
Coordonarea s-a f`cut mai nti prin arbitraje interna]ionale asu-
pra unor dispute; n prezent aceast` coordonare este sub auspiciile
OMC (Organiza]ia Mondial` a Comer]ului), ceea ce a f`cut s`
creasc` tot mai mult comer]ul de servicii fa]` de comer]ul cu
bunuri. O alt` form` important` a fost globalizarea produc]iei. n
prezent, ob]inerea multor produse finite se realizeaz` prin materii Lucr`ri referitoare la problemele
globale ale lumii contemporane
prime [i piese aduse sau efectuate n zeci [i chiar sute de locuri
din ]`ri diferite. S-a globalizat extrem de mult [i pia]a financiar`.
Crearea B`ncii Mondiale, a FMI [.a. a impus un sistem financiar
interna]ional. Societ`]ile transna]ionale (STN), bazndu-se pe
informatic` [i telecomunica]ii, pe comer]ul cu servicii [i pie]ele
financiare, au fost primele care au creat re]ele de servicii. S-a
dezvoltat n fapt o economie nou`, o economie informa]ional`
global`. Formarea de re]ele integrate, globalizate, s-a impus [i se
impune repede n tot mai multe domenii [i sunt mereu rennoite
[i chiar simplificate ca unelte de lucru. Se tinde spre o ntreag`
societate transna]ional`.
Riscuri [i efecte inverse
Globalizarea nu are un traseu liniar, ci [i cu efecte inverse,
cu hopuri [i pa[i napoi. S-a globalizat [i crima organizat` [i
pia]a drogurilor, prostitu]ia, mafiile, societ`]ile secrete, arma-
tele particulare etc. Politica globaliz`rii este impus` mai ales de
]`rile cele mai dezvoltate, pe cnd cele s`race sunt marginalizate.
Inven]iile tehnice de vrf [i le permit tot ]`rile dezvoltate. Multe O b`utur` cunoscut`
pe tot mapamondul
ntreprinderi dau faliment sau trebuie s` se mute n alte locuri;

135
EUROPA {I UNIUNEA EUROPEAN |N LUMEA CONTEMPORAN

Globalizare apare fenomenul numit de-teritorializare [i de-localizare; cre[te


prin americanizare [omajul; mase importante de oameni migreaz` dup` locuri de
sau prin integrare munc`. Apar crize globale financiare, bursiere [i valutare care
regional` de tip UE? afecteaz` grav unele ]`ri n dezvoltare sau ceea ce se cheam`
F`uritorii marelui stat nord-american riscul de ]ar`, care a atins un maximum n anii 1997-1999.
considerau modelul lor drept un stat- Atunci au fost afectate ndeosebi ]`rile ASEAN (n frunte cu
lumin`, c`l`uz` a omenirii. Stilul [i
ideile americane au nceput s` se im- Thailanda), America Latin` (n prim-plan Brazilia), Turcia,
pun` n Europa pe la nceputul seco- Africa de Sud, Rusia [.a.
lului al XX-lea. Se preconiza chiar for- Ca urmare, au ap`rut, mai ales dup` 1999, tot mai multe
marea Statelor Unite ale Europei. n
prezent, cel pu]in aspecte ale america- manifest`ri antiglobalizare. Acestea s-au dezl`n]uit cu ocazia
niz`rii se observ` cu claritate aproape unor reuniuni ale principalelor organiza]ii ale ONU (OMC, FMI,
n ntreaga lume. Totu[i, modelul ame- Banca Mondial`), a [efilor statelor puternice (G8) [i chiar cu
rican, realizat pe un teritoriu unde se
vorbea o singur` limb` [i unde s-a prilejul vizitei pre[edintelui S.U.A. n unele ]`ri ale Americii
realizat o singur` civiliza]ie, iar diver- Latine. Majoritatea au fost manifest`ri pa[nice, dar uneori au
sele culturi s-au subordonat uneia noi, degenerat \n violen]e. Se solicit` n mod deosebit punerea drep-
cea american`, nu se potrive[te cu
multitudinea de state, limbi [i culturi turilor omului deasupra l`comiei companiilor transna]ionale, dar
din Europa, Asia sau Africa [i, poate, se imput` [i alte neajunsuri.
nici cu America Latin`. Integrarea Europa a devenit patria conceptului de integrare statal` [i
acestora devine mult mai complex` [i,
pe alocuri, mai dureroas`. continental`, dar mai ales prin regiuni de dezvoltare, patria insti-
tu]iilor comunitare suprastatale (Parlamentul European, Comisia
European`, Consiliul de Mini[trii, Curtea de Justi]ie, Comitetul
ntreb`ri [i analiza unor Regiunilor [.a.). Ordinea economic` mondial` este deocamdat`
fenomene mondializate n stadiul de na[tere sau n gesta]ie constant`, cu mult` energie
n ce epoc` istoric` au nceput pri- de disipare [i riscuri, inclusiv riscuri sistemice. Totu[i, este vorba
mele forme de globalizare a econo- de un sistem complex, creativ, divers [i dinamic. Ca urmare, el
miei?
Ce rol a jucat [i joac` internetul n
nu poate fi bine ordonat (P. Tabatoni, 1997, Paris).
procesul globaliz`rii?
Analiza]i rolul statelor na]ionale n
procesul globaliz`rii, concretiznd [i
cu 2-3 exemple.
De ce [i cum asocierile regional-con-
tinentale [i zonele de liber-schimb
conduc la globalizare?
Pentru ]`rile mai pu]in dezvoltate,
care model de mondializare pare
mai indicat, cel impus de S.U.A. sau
modelul UE?
Ce consecin]e pozitive [i negative
pot ap`rea n urma desfiin]`rii fron-
tierelor na]ionale?
Cine poate frna consecin]ele nega-
tive ale globaliz`rii: statele sau insti-
tu]iile comunitare suprastatale?
Ce nseamn` cet`]ean mondial [i
Stat Mondial?
Da]i cteva exemple de interrela]ii cu
Neominorit`]ile etnice din Bucure[ti (diversificarea structurii etnice
caracter mondial ale statului romn.
predominante cu implica]ii \n via]a economic` a urbei)

136
CAPITOLUL III

5. Europa, Uniunea European`


[i Rom~nia \n procesul de evolu]ie a lumii
contemporane \n urm`toarele decenii
Timp de peste 40 de ani, nu s-a pus problema frontierelor
n Europa, acestea caracterizndu-se printr-o mare stabilitate, de-
limitnd teritoriile statelor membre de alte cteva ]`ri situate la
vest de cortina de fier, ce alc`tuiau zona tampon, un spa]iu
discontinuu, conceput ca zon` de alarm` n cazul unei poten]i-
ale agresiuni. Func]ia cortinei de fier era dubl`: ideologic` de
barier`, foarte eficient` n interiorul continentului, n calea unor
fluxuri migratorii unidirec]ionate spre vestul Europei.
Pr`bu[irea acesteia [i formularea primelor cereri de adera-
re la UE au impus necesitatea unei redefiniri a pozi]iei UE n ra-
port cu definirea conceptului de Europa [i implicit, a procesului Refugia]i \n a[teptarea feribotului
de integrare european`. n general, anali[tii spun c` exist` dou`
Acquis-ul comunitar reprezint` totalita-
concep]ii asupra integr`rii: una centrat` pe statele-na]iuni (este tea normelor juridice ce reglementeaz`
cea care a fost la baza form`rii Statelor Comunit`]ii Europene) [i activitatea institu]iilor UE, ac]iunile [i
politicile comunitare, ce constau n:
o alta centrat` pe entit`]i non-statale (organiza]ii militare de tipul
con]inutul, principiile [i obiectivele
NATO), regiuni economice, monoetnice, politico-administrative politice cuprinse n tratatele origi-
nare ale Comunit`]ilor Europene
(CECO, CEE, CEEA) [i n cele ulteri-
oare (Actul Unic European, Tratatul
de la Maastricht [i Tratatul de la
Amsterdam);
legisla]ia adoptat` de c`tre institu-
]iile UE pentru punerea n practic` a
prevederilor tratatelor (regulamente,
directive, decizii, opinii [i recoman-
d`ri);
jurispruden]a Cur]ii de Justi]ie a Co-
munit`]ii Europene; declara]iile [i
rezolu]iile adoptate n cadrul Uniunii
Europene;
ac]iuni [i pozi]ii comune, conven]ii
semnate, rezolu]ii, declara]ii [i alte
acte adoptate n cadrul Politicii Ex-
terne [i de Securitate Comun`
(PESC) [i a cooper`rii din domeniul
Justi]iei [i Afacerilor Interne (JAI);
acordurile interna]ionale la care CE
este parte (iar nu UE, deoarece
aceasta nu are nc` personalitate ju-
ridic`), precum [i cele ncheiate ntre
statele membre ale UE cu referire la
Europa statele NATO activitatea acesteia.

137
CAPITOLUL III

Pozi]ia Romniei n Uniunea European` (1 ianuarie 2007)


Anul Popula]ia Suprafa]a PIB 2006 PIB/loc PIB/loc
}ara
integr`rii (mil. loc) (kmp) (mld. USD) (USD/loc) (UE 15=100)
Austria 1995 8,1 83 858 306,83 37 688 113,4
Belgia 1958 10,4 30 510 364,98 35 068 105,5
Danemarca 1973 5,4 43 094 252,46 46 691 140,5
Finlanda 1995 5,2 337 030 190,92 36 522 109,9
Fran]a 1958 59,6 547 030 2113,42 33 855 101,9
Germania 1958/1990 82,4 357 021 2799,75 33 785 101,6
Grecia 1981 11,0 131 940 219,58 20 006 60,2
Irlanda 1973 4,0 70 280 200,10 48 753 146,7
Italia 1958 57,3 301 320 1718,90 29 635 89,2
Luxemburg 1958 0,4 2 586 33,57 73 147 220,1
Olanda 1958 16,2 41 526 622,77 38 180 114,5
Portugalia 1986 10,5 92 931 229,88 22 677 68,2
Regatul Unit 1973 59,3 244 820 2196,83 36 429 109,6
Spania 1986 41,6 504 782 1124,46 27 175 81,8
Suedia 1995 8,9 449 964 354,02 39 101 117,6
Total UE-15 - 380,3 3 283 692 12672,41 33 234 100
Bulgaria 2007 7,7 111 001 25,80 3 328 10,0
Cehia 2004 10,2 78 866 121,79 11 929 35,9
Cipru 2004 0,7 9 250 16,90 20 866 62,7
Estonia 2004 1,4 45 226 12,73 9 424 28,3
Letonia 2004 2,3 64 589 15,72 6 793 20,4
Lituania 2004 3,5 65 200 24,89 7 268 21,9
Malta 2004 0,4 316 5,43 13 742 41,3
Polonia 2004 38,2 312 685 285,71 7 487 22,5
Romnia 2007 22,1 238 391 79,91 3 603 10,8
Slovacia 2004 5,4 48 845 46,23 8 549 25,7
Slovenia 2004 2,0 20 253 36,94 18 527 55,7
Ungaria 2004 10,1 93 030 107,93 11 059 33,3
Total UE/27 - 484,3 4 322 989 13452,39 27 776 74,5
Sursa: http://ro.wikipedia.org/wiki/Uniunea European`, cu complet`ri

[i supraregiuni. O alt` problem` a constat n redefinirea criteriilor


de aderare, acestea fiind cuprinse n patru categorii:
criteriul politic ce vizeaz` ob]inerea stabilit`]ii institu-
]iilor, garantnd democra]ia, respectarea legii, a drepturilor omu-
lui [i protec]ia minorit`]ilor;
criteriul economic ce urm`re[te crearea unei economii
de pia]` func]ionale, precum [i o putere crescut` pentru a face fa]`
presiunii sistemului competi]ional [i for]ei pie]elor;
posibilitatea de asumare a obliga]iilor impuse de cali-
tatea de membru;
existen]a capacit`]ii administrative [i judiciare pentru
aplicarea acquis-ului.
Media ratelor anuale de cre[tere a Primele dou` criterii pot fi ndeplinite relativ u[or de orice
Venitului Na]ional Brut, \ntre 1990 stat candidat, dar au impus o segregare net` a acestora, confir-
[i 2003 din Europa (dup` Atlas/ mnd faptul c` Europa, nainte de a fi o categorie geografic`,
Le Monde diplomatique, 2006)

138
EUROPA {I UNIUNEA EUROPEAN |N LUMEA CONTEMPORAN

Impactul firmei Renault \n Rom~nia

Investi]iile str`ine directe dolari/loc.


(dup` Atlas/Le Monde Diplomatique, 2006)

constituie o entitate distinct` din punct de vedere economic [i


politic.
|n acest context, se pune problema viabilit`]ii economiei
romne[ti raportat` la standardele de performan]` impuse de Uni-
unea European`. Dac`, din punct de vedere demografic [i teri- Fabrica de la Ale[d a consor]iului
interna]ional Holcim (Olanda)
torial, Romnia poate fi inclus` n categoria statelor mari ale Uni-
unii, plasndu-se pe locul [ase ca popula]ie [i pe opt ca suprafa- Revolu]ia informatic`, generalizarea
]`, performan]ele economice [i sociale o situeaz`, al`turi de Bul- re]elelor de radio [i televiziune, ulterior
a internetului [i a comunica]iilor prin
garia, pe ultimele locuri n ierarhia UE. Impactul ader`rii a fost
satelit, dar [i individualizarea unor noi
ns` favorabil, produsul intern brut al Romniei nregistrnd n nuclee de polarizare [i redistribuire a
primul trimestru al anului 2007 o cre[tere de 6,9%, superioar` fluxurilor globalizante, reprezentate de
economiile n expansiune din Asia de
Bulgariei (5,5%). Raportate la cre[terea PIB/loc. pe ansamblul ]`-
Sud-Est sau America Latin`, au creat
rilor UE (2,6%), performan]ele economiei romne[ti apar la o pri- premisele ireversibilit`]ii conexiunilor
m` vedere spectaculoase, dar trebuie avute \n vedere valorile ab- [i interdependen]elor dintre toate sta-
tele lumii [i apari]ia unui fenomen
solute: n vreme ce Romnia nregistra n 2006 un PIB/loc de
cheie al postmodernit`]ii: cultura glo-
3603 USD/loc, Fran]a avea 33.855 USD/loc (cu o cre[tere doar bal`. Oamenii tind s` se mbrace la
de 1,6%), Germania 33.755 USD/loc, iar Olanda 38.180 USD/loc fel, s` m`nnce la fel, s` aib` acelea[i
obiceiuri, s` cread` n acelea[i valori
(ambele cu cre[teri de 2,9% fa]` de anul precedent). De altfel, este
[i norme morale. Blugii sau adida[ii
evident` o segregare economic` ntre statele vechii uniuni (EU- sunt elemente de vestimenta]ie ntlnite
15) (cu excep]ia celor mediteraneene Spania, Portugalia [i Gre- deopotriv` att la New York, Paris,
Londra, Milano, Berlin sau Hong
cia) [i noile membre, cu prec`dere cele care provin din fostul spa-
Kong, ct [i la Bucure[ti; hotdogul
]iu comunist, fapt ce a determinat reducerea cu circa un sfert a american coexist` cu croissantul fran-
PIB/loc, pe ansamblul Uniunii, dup` extinderile din 2004 [i 2007. ]uzesc, pizza italian`, cu [aorma sau
kebabul, cu elemente ale buc`t`riei
Integrarea economic` a Romniei n Uniunea European` s-
tradi]ionale chineze, libaneze sau ma-
a concretizat [i n direc]ionarea schimburilor comerciale cu pre- rocane, iar valorile democra]iei occi-
c`dere c`tre aceasta. Astfel, din totalul volumului schimburilor dentale au devenit norme de raportare
universal`.
comerciale ale Romniei, circa dou` treimi se realizau n ]`rile

139
CAPITOLUL III

Uniunii, locurile de frunte fiind de]inute de Italia (23,5% din


volumul exporturilor [i 19,8% din volumul importurilor rom-
ne[ti), Germania (15,5% din exporturi [i 17,5% din importuri) [i
Fran]a (7,3%, respectiv 7,5%). Pe ansamblu, exporturile Ro-
mniei au avut un volum de 2,046 miliade euro n luna ianuarie
2007, n cre[tere cu 15,3% fa]` de aceea[i perioad` a anului
precedent, n vreme ce exporturile c`tre ]`rile UE s-au majorat n
prima lun` dup` aderare cu 7,1%, nregistrnd 73% din totalul
volumului exporturilor romne[ti.
Pe de alt` parte, integrarea economic` este inevitabil nso-
]it` [i de o integrare cultural`. Dac` ora[e precum Londra, Paris
sau Amsterdam au devenit, nc` din secolul trecut, metropole
multina]ionale, iar ponderile comunit`]ilor de imigran]i n ora[ele
Rolul Uniunii Europene \n economia vest-europene sunt destul de importante, acest proces tinde s` se
Mondial` (dup` John McCormick, 2006) prefigureze [i n ora[ele romne[ti.
n epoca globaliz`rii informa]ionale, tranzac]iile financiare
Consecin]a: o mai mare n]elegere [i
deschidere c`tre valorile culturale ale ca [i acordurile de cooperare se realizeaz` extrem de rapid de pe
altor popoare, o mai mare toleran]` un continent pe altul.
inter-etnic`, dar [i, la polul opus, exa- Se contureaz` astfel limitele fenomenului de globalizare,
cerbarea tendin]elor na]ionaliste [i ex-
tremiste, a segreg`rii sociale [i cultu- pragul de unde globalizarea poate conduce la fragmentare.
rale, factori stimulatori pentru proce- Pe de alt` parte, intercondi]ion`rile multilaterale dintre glo-
sele de fragmentare. balizarea economic` [i cea cultural` au condus la sc`derea puterii
politice [i a instrumentelor de control ale statului. Ora[ele se
constituie astfel n nuclee de polarizare pentru aceste fluxuri.
Importan]a capitalelor na]ionale tinde s` fie ntrecut` net de cea a
metropolelor cu func]ii interna]ionale, n care sunt concentrate
sediile acestor institu]ii [i organiza]ii.

Diversitatea structurii etnice


\n Bucure[ti

|ntreb`ri [i teme
de lucru
Care sunt seturile de criterii nece-
sare pentru aderarea la UE ?
Ce este acquis-ul comunitar?
|n ce constau discrepan]ele econo-
mice din cadrul UE?
Care este locul Rom~niei \n UE, du-
p` nivelul PIB-ului pe locuitor?
Prin ce se reflect` cultura global`?
Num`rul unit`]ilor bancare din Rom~nia

140
EUROPA {I UNIUNEA EUROPEAN |N LUMEA CONTEMPORAN

Test de autoevaluare secven]ial`


1. Cum ac]ioneaz` presiunea cre[terii demografice asupra ecosistemelor naturale?
Completa]i \n casetele de mai jos cele mai importante trei direc]ii.

2. Ce factori naturali favorizeaz` dezvoltarea infrastructurilor teroriste?


a) infrastructura deficitar`; b) relieful accidentat; c) popula]ia s`rac`, numeroas`.
3. Ce nseamn` mondializarea economiei?
a) gruparea regional` a statelor pe criterii strategice;
b) rela]ii economice ntre dou` state aflate la mare distan]` unul de cel`lalt;
c) schimburile generalizate dintre diferite zone ale planetei.
4. Prin ce se manifest` influen]a mondial` a UE? T`ia]i cu o linie r`spunsurile gre[ite.
Prin politici de reforme structurale Prin extinderea politicii de mediu
Prin izolarea fa]` de alte regiuni Prin desfiin]area frontierelor
Prin libera circula]ie a m`rfurilor Prin libera circula]ie a oamenilor
5. Care dintre statele enumerate n casetele de mai jos formeaz` grupul GUAM?
T`ia]i cu o linie orizontal` r`spunsurile gre[ite.
Georgia Ucraina Azerbaidjan Republica Moldova
Grecia Ungaria Albania Macedonia
Guyana Uruguay Argentina Mexic
6. Numi]i patru ]`ri dintre cele care au fost afectate de riscul de ]ar` n perioada anilor 1997-1999;
scrie]i-le n casetele de mai jos.

7. Ce reprezint` acquis-ul comunitar? Bifa]i numai r`spunsul corect:


a) totalitatea normelor juridice dup` care se desf`[oar` activitatea institu]iilor UE;
b) criteriile politice ce vizeaz` stabilitatea institu]iilor democratice;
c) tipul de personalitate juridic` a Uniunii Europene.

8. Completa]i n urm`toarea ordine casetele cu numele acelor ]`ri din UE, cu:
1. cea mai mare suprafa]`; 4. cel mai mare PIB;
2. cel mai mare num`r de locuitori; 5. cel mai mare PIB pe cap de locuitor;
3. cea mai mic` suprafa]`; 6. cel mai mic PIB pe cap de locuitor.
1 3 5
2 4 6
9. Care este ponderea exporturilor Romniei c`tre ]`rile Uniunii Europene din totalul exporturilor
romne[ti?
a) 38%; b) 66%; c) 73%.

15. Scrie]i n casetele de mai jos numele ]`rilor care acum 50 de ani au semnat Tratatul de la Roma.

141
CAPITOLUL IV

ELEMENTE DE GEOGRAFIE
SOCIAL {I CULTURAL
A EUROPEI {I A ROMNIEI*
1. Tipuri tradi]ionale de utilizare
a spa]iului geografic european*
Europa este, ca [i celelalte continente, spa]iul unei vechi
locuiri n care omul, organizat n grupuri sociale, a reu[it s` se
adapteze [i s` evolueze pn` la forma societ`]ii actuale care se
impune puternic n mediul geografic. Primele forme de utili-
zare a spa]iului, scoase la iveal` de c`tre arheologi, str`vechile
a[ez`ri, ofer` informa]ii despre modul n care omul european s-
a integrat n mediul natural, deosebit de variat, al continentului.
Dac` cele mai vechi a[ez`ri au fost de tip rural, Europa se poate
mndri ns` [i cu ora[e antice, cu rol determinant n evolu]ia
A[ezare rural` \n spa]iul montan istoric` a societ`]ii europene [i chiar a celei mondiale.
Tipul rural de utilizare a spa]iului geografic a im-
Definirea spa]iului rural plicat [i implic` tot ceea ce caracterizeaz` o a[ezare rural`: un
Pornind de la aceast` mare diversitate spa]iu construit, vatra n care se concentreaz` diverse forme
n abordarea problemei, Comisia
pentru Agricultur` [i Dezvoltare Rural` de gospod`rii [i mo[ia ce reprezint` suportul economic al co-
a UE men]ioneaz` n Carta europea- munit`]ii, modelate permanent de o a treia component`, popu-
n` a spa]iului rural faptul c` acesta la]ia elementul activ care d` via]` a[ez`rii. n general, n acest
corespunde unei zone interioare sau
costiere, ce cuprinde satele [i ora[ele spa]iu se concentreaz` un num`r mai mic de locuitori. Supra-
mici, n care terenurile sunt utilizate fe]ele construite nu sunt de mari dimensiuni, iar activitatea pre-
pentru agricultur`, silvicultur`, ac- dominant` este cea agricol`. Din perspectiv` socio-cultural`,
vacultur` [i pescuit, dar [i pentru alte
activit`]i economice [i culturale ale ruralitatea este expresia unui raport specific ntre om, timp [i
locuitorilor din zonele respective (arti- spa]iu, o rela]ie de dependen]` reciproc` ntre om [i natur`. Ca
zanat, industrie, servicii, turism etc.). expresie a unui mod de via]`, aceasta se bazeaz` pe existen]a,
utilizarea [i transformarea resurselor naturale fiind, n acest fel,
supus` condi]iilor [i constrngerilor de ordin fizico-geografic.
Ruralitatea ncepe prin adaptarea naturii la necesit`]ile umane [i
dispare odat` cu domesticirea sa deplin`.
Tipul agricol de utilizare a spa]iului geografic se
suprapune par]ial peste cel rural, lund n considerare faptul c`
activitatea predominant` n mediul rural o reprezint` agricul-
tura. Este alc`tuit din suprafe]ele cultivate cu plante [i din cele
pe care se cresc animale. {i a[ez`rile urbane pot include pe
teritoriul lor spa]ii agricole, acestea avnd o importan]` mai
Sat de c~mpie

142
redus` comparativ cu cele destinate altor activit`]i. Toate ele-
mentele mediului concur` la dezvoltarea sau stoparea activi-
t`]ilor agricole, dar cele cu un puternic impact sunt clima,
solurile, relieful [i resursele de ap`. ntre elementele socio-
economice se disting, n mod special, legisla]ia, ca element po-
litic, factorii economici [i cei demografici. Agricultura se dez-
volt` n Europa sub numeroase forme: agricultura medite-
ranean`, specific` sudului continentului, se materializeaz` prin
dou` sisteme de produc]ie: extensiv [i productivist; agricultura
zonei temperate este foarte variat`, dominat` de cultura
cerealelor [i cre[terea animalelor; agricultura periurban`, din Culturi de zarzavaturi
jurul marilor ora[e, a ap`rut din nevoia aprovizion`rii zilnice cu
produse agricole. Func]iile p`durii:
Tipul silvicol de utilizare a spa]iului geografic. P`- func]ia economic` deriv` din
capacitatea p`durii de a crea un
durea este unul dintre elementele mediului care sufer` n mediu natural, de a produce bio-
prezent puternice influen]e din partea societ`]ii. Cu toate aces- mas` animal` [i vegetal` exploatat`
tea, ea [i p`streaz` caracterul de element natural deosebit de de c`tre om sub diverse forme;
func]ia socio-cultural` se dato-
necesar omului. Calit`]ile spa]iului forestier l transform` reaz` rolului pe care l are n recre-
ntr-o adev`rat` bog`]ie, ]`rile europene f`cnd parte din cate- erea individului [i n protec]ia s`n`-
goria celor care i recunosc valoarea, utilizndu-l n ntreaga sa t`]ii umane, dar [i valen]elor cultura-
le pe care le imprim` asupra comu-
complexitate. Al`turi de lemnul destinat industriei pentru ob]i- nit`]ilor umane;
nerea diverselor produse necesare consumului, p`durea ofer` func]ia ecologic` rezult` din ro-
popula]iei europene un mediu favorabil unui nivel de trai mai lul hotartor pe care l are n men]i-
nerea echilibrului n natur` (geolo-
ridicat, fiind, totodat`, spa]iu de desf`[urare a activit`]ilor tu- gic, biologic, hidrologic, climatic),
ristice [i de recreere. printr-o serie de influen]e pe care le
Tipul urban de utilizare a spa]iului geografic este exercit` asupra celorlalte elemente,
dar [i asupra peisajului n general
considerat o form` modern`, de[i a ap`rut nc` din perioada (estetic). Din acest punct de vedere
antic`, reprezentnd vrful vechilor civiliza]ii. Ora[ul este o se vorbe[te despre: func]ia de pro-
a[ezare caracterizat` prin-un spa]iu construit sau intravilanul, tec]ie a apelor, a terenurilor [i a so-
lurilor, func]ia de protec]ie contra
locuitorii acestuia [i spa]iul extravilan care deserve[te econo- factorilor climatici [i industriali d`u-
mic a[ezarea. Elementele componente, ct [i func]iile sale sunt n`tori, cea [tiin]ific` de ocrotire a
mult mai complexe [i concentrate spa]ial. ecofondului si genofondului forestier
[i func]ia estetico-peisagistic`.
Tipul industrial de utilizare a spa]iului geografic
este alc`tuit din areale pe suprafa]a c`rora se concentreaz` di-
verse ntreprinderi [i care se suprapun n mare parte pe spa]iul
urban. Poate fi considerat o form` tradi]ional` de utilizare a
spa]iului geografic, lund n considerare vechimea sa n multe
p`r]i ale Europei. Primele activit`]i industriale au ap`rut n
Marea Britanie, la sfr[itul secolului al XVIII-lea; s-au extins
apoi spre r`s`rit n alte ]`ri europene. Principalii factori deter-
minan]i ai apari]iei [i dezvolt`rii acestor spa]ii sunt: resursele
naturale (materii prime, ap`, energie), for]a de munc`, c`ile de
Peisaj industrial \n Marea Britanie

143
ELEMENTE DE GEOGRAFIE SOCIAL {I CULTURAL A EUROPEI {I A ROMNIEI

transport, pia]a de desfacere. n raport cu acestea [i ulterior cu


Caracteristici ale
activit`]ilor de turism tradi]ia n domeniu exist` n prezent numeroase arii industriale
n Europa grupate pe dou` categorii de baz`: arii industriale
Poten]ialul turistic al unei regiuni este
exprimat prin ansamblul elementelor clasice [i inovatoare.
naturale [i antropice, care prezint` Turismul form` de utilizare a spa]iului geografic.
anumite posibilit`]i de valorificare tu- Este un fenomen complex, un domeniu multilateral, infiltrat n
ristic`, dau o anumit` func]ionalitate
teritoriului, constituind premise pentru toate sferele vie]ii economico-sociale. Spa]iul geografic este,
dezvoltarea activit`]ii de turism. Aces- indiferent de pozi]ia [i caracteristicile lui, generator de acti-
ta, al`turi de structurile de primire tu- vit`]i turistice. De aceea, primele forme de turism au ap`rut n-
ristic` (unit`]i de cazare, de alimenta-
]ie pentru turism, de tratament balnear, c` din Antichitate (c`l`toriile vechilor greci cu ocazia Jocurilor
de agrement [i dot`ri sportive), bunu- Olimpice, deplas`rile romanilor n sta]iunile cu ape termale, n
rile materiale (industriale, alimentare scop de odihn` [i pentru ngrijirea s`n`t`]ii etc.) [i au mbr`cat
destinate consumului turistic), for]a de
munc` specializat` n activit`]ile speci- pe parcursul timpului caracteristici diferite, n func]ie de pro-
fice turismului, infrastructura general` cesul general de dezvoltare a societ`]ii. Revolu]ia industrial` [i
(c`i de comunica]ie, instala]ii pentru progresul tehnic au dus la dezvoltarea mijloacelor de transport
alimentarea cu ap`, energie electric`
[i termic`, transporturi speciale, cana- [i a c`ilor de comunica]ie, contribuind astfel la amplificarea ac-
lizare) [i cea turistic` (amenajat` spe- tivit`]ilor turistice n general (cre[terea traficului de c`l`tori,
cial pentru aceste activit`]i), condi]iile dezvoltarea infrastructurii specifice etc.). Dac` pn` la
de comercializare (publicitate, pre], ta-
rife, facilit`]i) alc`tuiesc oferta turistic` nceputul secolul al XX-lea, turismul avea un caracter elitist,
a regiunii. De asemenea, circula]ia tu- fiind practicat de popula]ia cu venituri ridicate, n ultimele de-
ristic` constituie un element definitoriu cenii ale aceluia[i secol se observ` caracterul de mas` pe care
n aprecierea acestei activit`]i, reflec-
tnd cel mai fidel modul [i nivelul de l mbrac` aceast` activitate.
valorificare a poten]ialului dintr-un
anumit teritoriu.

Atrac]ii turistice \n Europa

144
CAPITOLUL IV

2. Tipuri de comunit`]i umane


[i mentalit`]i*
Toate formele de utilizare a spa]iului geografic european
sunt rezultatul modului de organizare a societ`]ii umane, orga-
nizare bazat` pe dezvoltarea diverselor tipuri de rela]ii sociale n-
tre membrii acesteia, care dau na[tere elementelor sale compo-
nente: grupurile sociale. Speciali[tii consider` c` exist` dou` mari
categorii de grupuri sociale: cele primare [i cele secundare.
Familia, cel mai r`spndit [i cunoscut grup primar, este
baza societ`]ii [i con]ine un num`r mai mic sau mai mare de
membri ntre care rela]iile sunt strnse, chiar intime [i de durat`.
De mai mare interes pentru n]elegerea caracteristicilor so-
ciet`]ii umane, n complexitatea [i evolu]ia sa, sunt ns` grupu-
rile secundare. Acestea se formeaz` pe baza rela]iilor de asoci-
ere ce se stabilesc ntre indivizi, dincolo de mediul familial. ntre
numeroasele grupuri secundare existente n prezent se distinge Grup primar familia
comunitatea, grup social tradi]ional.
Caracteristici
Exist` diverse p`reri cu privire la definirea acestei entit`]i
ale comunit`]ilor rurale
sociale. Cele mai multe se refer` la dimensiunea sa spa]ial` (are-
ntreaga via]` socio-cultural` a
alul pe care se extinde forma]iunea respectiv`), la rela]iile sociale acestor comunit`]i se desf`[oar` n
dintre membrii s`i [i la interac]iunile cu restul societ`]ii. jurul activit`]ilor caracteristice. De
n concluzie, comunitatea poate fi definit` ca grup social aceea, aici ntlnim, n general, o ar-
hitectur` influen]at` de materialele
la scar` redus`, bine nchegat. Acesta este format dintr-un set de de construc]ie specifice spa]iului
grupuri primare, considerate celulele comunit`]ii, strns rela]io- montan, piatra [i lemnul. Casele sunt,
nate n cadrul unei anumite diviziuni sociale a muncii, cu o clar` n general, construite din brne lungi
de lemn [i au temeliile din piatr`. De
delimitare spa]ial`, avnd o cultur` comun`, omogen` [i un sis- asemenea, arta popular` se mani-
tem social propriu de organizare a activit`]ilor. fest` [i n planul construc]iilor, multe
Lund n considerare toate aceste caracteristici, comuni- case fiind mpodobite cu picturi sau
sculpturi inspirate din mediul ncon-
t`]ile au fost clasificate n dou` categorii de baz`, [i anume jur`tor. Renumite sunt casele din
comunit`]i rurale [i comunit`]i urbane. n realitate, ns`, cele Tirol, cu picturile lor foarte vii, inspi-
care prezint` tr`s`turile specifice acestui tip de grup social sunt rate din peisajele locale (flori, mun]i),
dar [i din folclor (pove[ti). n Rom-
cele rurale. Spa]iul urban este mult mai complex, astfel c` utili- nia, superbe sculpturi, ntruchipnd
zarea termenului comunitate n acest caz este preten]ioas`. El simboluri ale elementelor naturale,
este totu[i folosit pentru delimitatea unor subdiviziuni ale a[e- dar [i religioase, mpodobesc por]ile
maramure[ene. {i alte elemente tra-
z`rilor urbane, care prezint` caracteristici comunitare. De ase- di]ionale precum mbr`c`mintea,
menea, termenul mai este utilizat [i n cazul unor grupuri orga- hrana, muzica [i dansurile sunt pu-
nizate pe baza diverselor rela]ii socio-culturale precum cele ternic determinate de specificul lo-
cului. n ultimul timp, ns`, aceste
etno-lingvistice, religioase etc. tradi]ii au fost uitate sub presiunea
Comunit`]ile rurale sunt grupuri sociale secundare, alc`- procesului de globalizare.

145
ELEMENTE DE GEOGRAFIE SOCIAL {I CULTURAL A EUROPEI {I A ROMNIEI

tuite dintr-un num`r redus de familii fixate pe un teritoriu, care


Uniformizarea
comunit`]ilor umane sunt ogranizate pe baza unor reguli determinate istoric. Ele sunt
de dimensiuni mici att ca suprafa]` ocupat`, ct [i ca num`r de
Noile construc]ii sunt realizate peste tot
din materiale moderne, care nu ntot- membri. Sunt omogene din punct de vedere al activit`]ilor
deauna r`spund pozitiv la manifest`ri- economice (de[i exist` o diviziune social` a muncii n cadrul lor)
le mediului natural, neoferind confortul [i din punct de vedere cultural, al obiceiurilor [i tradi]iilor. De
necesar. Un bun exemplu n acest sens
este nlocuirea acoperi[urilor de asemenea, se caracterizeaz` printr-o autonomie destul de
[indril`, paie sau stuf cu cele de tabl`, accentuat` prin satisfacerea propriilor nevoi, f`r` a exclude total
care se supranc`lzesc vara [i p`strea- rela]iile cu alte grupuri sociale.
z` o temperatur` foarte sc`zut` iarna,
f`cnd necesar` cre[terea consumului |n Europa exist` o mare diversitate de comunit`]i rurale,
de combustibil pentru nc`lzirea locu- rezultat` din adaptarea acestora la spa]iul locuit. Sub influen]a
in]elor. mbr`c`mintea tradi]ional` a caracteristicilor mediului fizic [i a evolu]iei istorice a diferitelor
fost aproape n totalitate nlocuit` cu
cea modern`, iar cultura tradi]ional` regiuni, aceste grupuri umane au desf`[urat activit`]i economice
(muzic`, dansuri, alte forme de mani- variate [i au adoptat propriile tradi]ii [i obiceiuri, n domeniul
festare artistic`) nu se mai p`streaz` materialelor de construc]ie a locuin]elor, a tipurilor de mbr`c`-
dect sub forma unor proiecte edu-
cative. minte, a formelor de manifestare cultural` (muzic`, dans, podoa-
be) [i chiar a tipurilor de activit`]i economice.
Exist` astfel comunit`]ile rurale din spa]iul montan, din
cel deluros, de podi[ [i din cel de c~mpie, fiecare cu propriile
Tipuri de comunit`]i caracteristici.
urbane n prezent, ns`, toate diferen]ierile spa]iale sunt puternic
estompate ca urmare a procesului de globalizare ce se manifest`
n ultimul timp se constat` apari]ia, n
multe metropole, a comunit`]ilor n- pe toate planurile [i care duce la uniformizare.
chise, delimitate prin garduri [i supra- Diferen]e spa]iale n formele de manifestare a comunit`-
vegheate cu ajutorul tehnologiilor
]ilor rurale mai apar ns` ntre regiunile majore ale continentului,
avansate, ceea ce presupune o izolare
a grupurilor nst`rite, o demarcare ca de exemplu \ntre Europa Mediteranean` [i cea Nordic`.
strict` fa]` de restul claselor sociale. Comunit`]ile din spa]iul urban sunt definite prin no]iunea
Alte tipuri de comunit`]i urbane sunt
de vecin`tate. Ele nu reprezint` popula]ia [i spa]iul locuit din n-
cele conturate pe baze etno-lingvistice,
care au crescut att numeric ct [i spa- treaga a[ezare, ci grupuri teritoriale, ocupnd suprafe]e bine deli-
]ial n ultimul secol, datorit` intenselor mitate, ai c`ror membri se asociaz` pe baza unor interese comu-
mi[c`ri de migra]ie. Ele se reg`sesc n
ne. De obicei, aceste comunit`]i se caracterizeaz` prin volum de-
mod deosebit n marile metropole ale
Europei Occidentale, care au fost inva- mografic mai mare, preponderen]a activit`]ilor industriale, divizi-
date de imigran]i din diverse alte col- une social` a muncii mai accentuat`, cu un num`r mai mare de
]uri ale lumii, n special din ]`ri foste
ocupa]ii specializate, o reglementare institu]ional` (formal`) a re-
colonii ale statelor europene.
Complexitatea spa]iului urban euro- la]iilor sociale, o importan]` redus` a rela]iilor de rudenie [i a ce-
pean cre[te [i datorit` existen]ei a nu- lor interumane. Dar, ca [i n cazul comunit`]ilor rurale, acestea au
meroase comunit`]i religioase. De[i n
un nivel mai mare de omogenitate, precum [i propria identitate.
Europa religia de baz` este cre[tinis-
mul, al`turi de care se reg`sesc n ma- Astfel de comunit`]i sau vecin`t`]i se contureaz` frecvent
re num`r [i musulmani, foarte mul]i n marile ora[e europene sub forma cartierelor, definite prin
credincio[i, adep]i ai aproape tuturor
structuri de clas` omogene, [i anume cartiere ale popula]iei cu
religiilor existente pe glob, se grupea-
z` n comunit`]i mai mari sau mai mici venituri mari [i cele ale clasei muncitoare, cu venituri mult mai
n spa]iul urban. reduse.

146
CAPITOLUL IV

3. Diversitatea uman` a Europei


(lingvistic`, religioas`, etnic`)*
Marea varietate a peisajului natural, dar [i lunga [i com-
Complexitatea etnic`
plexa istorie a societ`]ii europene au dus la conturarea unor a Marii Britanii
grupuri umane cu caracteristici socio-culturale diferite, [i anume
Cel mai important grup etnic este cel al
cele etnice, definite ca popula]ii ai c`ror membri se identific` pe popula]iei autohtone, care apare n
baza unei genealogii comune, dar [i a unei culturi specifice. recens`minte sub titulatura de albi [i
Aceasta presupune tradi]ii [i obiceiuri comune, utilizarea unui reprezint` 94,5% din total. Al`turi de
englezii, irlandezii, sco]ienii [i galezii
limbaj unic, dar [i adoptarea propriei religii. care formeaz` acest grup majoritar, n
Configura]ia politico-administrativ` actual` a Europei re- Marea Britanie mai locuiesc indieni
prezint`, n fapt, imaginea aproape identic` a structurii etno-ling- (1,5%), pakistanezi (0,9%), popula]ie
de culoare de origine caraibian`
vistice a acesteia. De[i este unul dintre continentele mici ale glo- (0,9%), dar [i al]i asiatici [i negri n
bului, Europa are numeroase state, al c`ror proces de formare s- procente mai reduse.
a bazat pe marea diversitate etnic`, implicit lingvistic`, ce l-a ca-
racterizat ntotdeauna. Totu[i, nu se poate vorbi despre o supra-
punere spa]ial` perfect` a celor dou` structuri.
De aceea, reg`sim n multe dintre statele europene o
structur` etnic` foarte complex`, caracterizat` prin existen]a
unei etnii dominante ale c`rei r`d`cini sunt locale, dar [i a nu-
meroase grupuri etnice mai mici, ap`rute de-a lungul timpului ca
urmare a procesului de migra]ie.
Un al doilea factor care structureaz` spa]iul european din
perspectiv` socio-cultural` este comunicarea lingvistic`. Limba
vorbit` este un element principal al procesului de comunicare. De
obicei, o limb` (sau un dialect) este folosit` de o etnie n cadrul
unei na]iuni sau a unui stat. Ca urmare, varietatea etnic` accen-
tuat` a Europei se traduce prin marea diversitate lingvistic`. Exis-
t` ns` dou` categorii de limbi, n raport cu num`rul vorbitorilor.
Unele dintre acestea (engleza, franceza, rusa, germana, spaniola,
Globalizarea etnic`
portugheza), utilizate la nivel interna]ional, sunt vorbite pe terito-
riile mai multor state, datorit` evolu]iei istorice a acestora [i exis-
ten]ei imperiilor coloniale ntr-o anumit` etap` istoric`. n spa]iul
european, doar primele patru sunt folosite [i n afara grani]elor
statelor respective. Utilizarea frecvent` a limbii engleze (370 mil.
1,2 mld.) este determinat`, pe de o parte, de recunoa[terea ei pe
plan interna]ional ca limb` oficial` n ntlnirile la nivel nalt ntre
oficialit`]ile diverselor state sau n cadrul organiza]iilor mondiale
[i regionale, iar, pe de alt` parte, datorit` folosirii sale n domeniul
propag`rii informa]iilor economice, politice sau culturale.
Vene]ia punct de atrac]ie interna]ional`

147
ELEMENTE DE GEOGRAFIE SOCIAL {I CULTURAL A EUROPEI {I A ROMNIEI

O situa]ie foarte complex` se reg`- A doua categorie este cea a limbilor na]ionale, folosite
se[te n sud-estul Europei, unde doar pe teritoriul ]`rilor n cadrul c`rora s-au format [i s-au
marea diversitate etnic` a dus n
dezvoltat etniile care le folosesc. Exist` [i situa]ii n care un
ultimul deceniu al secolului al XX-lea
la f`rmi]area unui stat precum singur stat, n raport cu structura sa etnic` mai variat`, declar`
Iugoslavia. n locul s`u exist` acum oficiale mai multe limbi (Elve]ia, Olanda).
[ase state independente, a c`ror
De[i pe teritoriul Europei se utilizeaz` un num`r mare de
apari]ie a avut la baz` varietatea et-
nic` a regiunii. Compozi]ia este foar- limbi, cele mai multe dintre ele apar]in totu[i unei singure familii
te complex`, principalele na]ionali- lingvistice, cea indo-european`. Aceasta este alc`tuit` din patru
t`]i existente fiind srbii, croa]ii, ma-
ramuri importante: germanic`, romanic`, balto-slavic` [i indo-
cedonenii, bosniacii, muntenegrenii
[i slovenii, la care se adaug` grupuri iranian`. Este remarcabil faptul c`, dintre toate, doar ramura
mai mici precum albanezii, grecii, indo-iranian` nu se reg`se[te pe continentul european.
turcii, bulgarii, romnii, maghiarii [i
Un alt element definitoriu n cultura european` este reli-
germanii.
gia. Europa este unul dintre continentele lumii pe teritoriul c`-
ruia exist` o mare varietate de credin]e religioase. Aceast` mare
diversitate se reg`se[te pe fondul unei predomin`ri puternice a
cre[tinismului. Europa este un continent cre[tin, care a suferit
din punct de vedere religios multe presiuni de-a lungul timpului.
Cele mai puternice influen]e au venit din partea islamismului, ca
urmare a invaziilor care s-au produs n diferite momente ale isto-
riei (ocuparea Peninsulei Iberice de c`tre al-Andalus, proveni]i
din Africa, ncepnd cu anul 710, [i a Europei de Sud-Est de
c`tre otomani [i t`tari n spa]iul M`rii Negre). Alte influen]e
religioase s-au produs, n mod special, ncepnd cu secolul trecut
Promovarea globaliz`rii
cnd, datorit` dezvolt`rii puternice a infrastructurii de transport
[i intensific`rii mi[c`rilor migratorii intercontinentale, numeroa-
se credin]e religioase din Asia [i Africa au p`truns [i au determi-
nat formarea unor comunit`]i mai mici sau mai mari, n special
n ]`rile dezvoltate ale continentului, foste imperii coloniale.
n prezent, exist` aproape 560 de milioane de cre[tini n
Europa (76,8%), locuitori ai 48 de ]`ri, [i peste 44 milioane de
musulmani (6%) n 44 de ]`ri. Al`turi de ace[tia se mai g`sesc
comunit`]i de evrei, n aproape toate ]`rile, cele mai mari fiind n
Rusia (800.000), Fran]a (600.000), Marea Britanie (267.000),
Germania (220.000). n spa]iul urban european, cu prec`dere n
marile metropole, exist` n prezent grupuri nsemnate de budi[ti,
hindu[i etc. Al`turi de ace[tia se \nt~lnesc mul]i atei, n toate
]`rile, cei mai mul]i declara]i fiind n Rusia, Germania, Fran]a [i
Reparti]ia principalelor religii Marea Britanie etc. Procentual, din totalul popula]iei, pe primele
\n Europa locuri sunt Suedia, Danemarca [i Norvegia.

148
CAPITOLUL IV

4. Structuri teritoriale
[i dinamic` social`*
ntregul comportament uman se manifest` spa]ial prin Categorii
structuri teritoriale, forme de aranjare, grupare n spa]iu a elemen- morfo-structurale
telor sistemului geografic. Aceast` organizare reflect` diversita- de ora[e:
tea elementelor componente [i a rela]iilor dintre ele, care formea- ora[e de tip radiar-concentric, dez-
z` n final sistemul teritorial. Se poate vorbi, astfel, despre sis- voltate n jurul unui nucleu primar,
specifice zonelor de contact sau a
temul teritorial european din mai multe perspective. Din punctul punctelor de convergen]` a unor im-
de vedere al utiliz`rii spa]iului geografic, cele dou` forme majore portante drumuri comerciale; sunt
(rural [i urban) al`turi de cele care li se suprapun (agricol, fores- ora[e mari, a[ezate mai ales n cm-
pie (Paris, Bucure[ti, Moscova);
tier [i industrial) pot fi analizate ca structuri teritoriale. Fiecare ora[ele polinucleare (sau pluricelula-
dintre acestea se caracterizeaz` printr-un tip de organizare, ca ur- re) au mai multe nuclee bine indivi-
mare a alc`tuirii lor din elemente [i rela]ii specifice. dualizate, unele ap`rute odat` cu
ora[ul, altele ulterior, prin speciali-
Spa]iul rural se define[te prin structurile teritoriale ale zarea anumitor p`r]i ale localit`]ilor
a[ez`rilor care i sunt componente principale. Este vorba despre respective (Stockholm, Timi[oara);
mai multe tipuri: a[ez`rile risipite, din ariile montane; satele ora[ele-strad`, ap`rute prin dispozi-
]ia liniar` a elementelor componente
r`sfirate, specifice spa]iilor deluroase [i de podi[; satele adunate, de-a lungul arterei principale, form`
din spa]iile deschise, cu un relief neted (cmpie sau depresiuni condi]ionat` de caracteristicile relie-
largi intramontane) [i subcategoria acestora, satele compacte. fului n care s-au dezvoltat ori de
pozi]ia lor n zona preor`[eneasc` a
Spa]iul agricol, suprapus par]ial pe spa]iul rural, se carac- unor mari metropole, de-a lungul
terizeaz`, la rndul s`u, printr-o organizare specific`, definit` prin arterelor de circula]ie;
no]iunea de structur` a fondului funciar sau prin tipuri de utiliza- ora[ele rectangulare, n cadrul c`ro-
ra re]eaua stradal` are o form` ge-
re a terenurilor. Terenul agricol este mp`r]it n cteva categorii ometric` ordonat` (str`zile se ntre-
importante: terenul arabil, care cuprinde suprafe]ele cultivate taie n unghi drept), au o form` ce
avantajeaz` deplasarea [i mp`r]i-
rea n parcele a spa]iului urban;
sunt, n general, ora[e noi, dezvol-
tate ncepnd cu secolul trecut n
Marea Britanie (unele ora[e satelit),
dar [i n alte state europene;
ora[e de tip mixt, n cadrul c`rora se
reg`sesc structuri vechi, al`turi de
cele noi, moderne, fiecare cu nsu[i-
rile lor; sunt localit`]i urbane vechi,
care au suferit n ultimul secol impor-
tante modific`ri.

R`sp~ndirea tipurilor de a[ez`ri rurale \n Rom~nia

149
CAPITOLUL IV

permanent, dar [i pe cele neluate temporar n cultur`, p`[unile [i


fne]ele. Primele se reg`sesc n spa]iile de cmpie, dar [i n cele
cu un relief de podi[ sau deluros, cu fragmentare redus`. n vestul
Europei predomin` suprafe]ele cultivate permanent, n timp ce n
jum`tatea estic` se reg`sesc [i areale necultivate temporar. Tere-
nurile cultivate sunt organizate pe tipuri de cultur` care dau speci-
ficul regional. P`[unile [i fne]ele suport` activit`]i de cre[tere a
animalelor de diverse categorii.
Spa]iul urban se caracterizeaz`, la rndul s`u, prin struc-
C~mp agricol experimental turi teritoriale conturate n cadrul a[ez`rilor urbane. Exist` o ma-
re varietate de ora[e grupate n categorii morfo-structurale: ora[e
de tip radiar-concentric, ora[e polinucleare, ora[e-strad`, ora[e
rectangulare, ora[e de tip mixt.
Caracteristicile func]ionale ale ora[elor [i pun amprenta
asupra structurii interne a acestora. Se remarc` astfel c`, n inte-
riorul localit`]ilor urbane se contureaz` mai multe spa]ii cu func-
]ionalit`]i specifice, n cadrul c`rora predomin` un anumit tip de
activitate: zone reziden]iale, zone industriale, zone verzi, alte zo-
ne, specializate pe anumite tipuri de activit`]i de servicii (socio-
culturale, comerciale, financiare, de transport, recreative etc).
Spa]iul industrial, element component al celui urban,
Spa]iu urban contribuie la structurarea sa prin pozi]ia n cadrul ora[ului sau fa-
]` de acesta. Exist`, astfel, arii industriale vechi, situate n interi-
orul zonelor reziden]iale, altele, mai noi, plasate la periferia di-
verselor spa]ii func]ionale [i cele amplasate la distan]` fa]` de
ora[. Aceste spa]ii industriale pot fi active, demonstrnd o bu-
n` func]ionalitate, indiferent de vechimea lor. ntre ele se nca-
dreaz` regiunile industriale clasice, pe teritoriul c`rora se dezvol-
t` diverse ramuri, precum industria extractiv`, cea siderurgic`,
constructoare de ma[ini sau textil`. Un bun exemplu sunt regiu-
nile Ruhr (vestul Germaniei) [i Midlands (Marea Britanie).
Exploatarea la zi a minereurilor Cele mai noi arii industriale sunt cele care restructureaz`
neferoase spa]iul pe baza ramurilor moderne, creatoare de noi tehnologii
(microelectronic`, biotehnologie), concentrndu-se n jurul cen-
trelor de cercetare, a universit`]ilor [i firmelor de produc]ie spe-
cializate pe aplicarea n practic` a inova]iilor [tiin]ifice.
Un rol important n structurarea spa]iului european l au [i
elementele culturale. Acestea [i pun amprenta asupra spa]iului
continental, determinnd conturarea unor spa]ii cu caracteristici
etno-lingvistice [i religioase distincte.
Din perspectiv` etno-lingvistic` se poate vorbi, n Europa,
despre spa]iul popoarelor germanice (din partea de nord a conti-
Exploatarea c`rbunelui \n carier`

150
ELEMENTE DE GEOGRAFIE SOCIAL {I CULTURAL A EUROPEI {I A ROMNIEI

nentului, pn` la extremitatea vestic`, oprindu-se spre sud la cul- Puternica unitate religioas` a conti-
mile Alpilor), al popoarelor latine (extins n partea central-ves- nentului este rezultat` din predomi-
narea cre[tinismului. Spa]iul euro-
tic` a Europei Mediteraneene, oprindu-se la nord n Mun]ii Alpi
pean este mp`r]it n trei mari regi-
[i prelungindu-se la nord-vest pe teritoriul Fran]ei, iar la nord-est uni, apar]innd celor trei ramuri: ca-
pe teritoriul Romniei) [i spa]iul popoarelor slave (estul [i sud- tolicismul, care domin` statele Euro-
pei Centrale, par]ial Europa de Vest
estul continentului). n cadrul acestei strucuri teritoriale, relativ
[i jum`tatea vestic` a Europei Medi-
simple, apar insule etno-lingvistice, precum cea ugric` din teraneene, suprapunndu-se n mare
Europa Central`, cea finic` din Europa de Nord, cea greac` [i m`sur` spa]iului latin, ortodoxismul
care ocup` jum`tatea estic` a conti-
cea turc` din Peninsula Balcanic`.
nentului, [i protestantismul dominant
n nord [i vest.

Comunitate de musulmani

Vatican simbolul mondial


Principalele limbi vorbite \n Europa al catolicismului

151
CAPITOLUL IV

5. Raportul dintre elemente de geografie


social` [i cultural` a Europei [i a Romniei*
n aria montan` carpatic` exist` dou` Apartenen]a spa]iului romnesc la Europa este dovedit`
forme de organizare a spa]iului locuit, prin a[ezarea sa pe continent [i prin caracteristicile sociale [i
[i anume a[ez`rile permanente care
domin` arealul depresionar, [i cele se- culturale. Poporul romn, prin apari]ia, evolu]ia [i ntregul s`u
zoniere (s`la[e, conace, stne, caba- comportament, este european. Pe teritoriul Romniei se reg`sesc
ne), aflate la altitudini mari. Toate toate tipurile de utilizare a spa]iului geografic, men]ionate ante-
acestea reprezint` 2% din num`rul to-
tal de sate din Romnia, de[i zona rior n acest capitol. Spre deosebire de alte ]`ri europene, aici
montan` se ntinde pe 30% din teri- predomin` ruralul, de[i, ca num`r de locuitori, urbanul este su-
toriul romnesc. perior (52,7%). Ca [i n restul continentului, spa]iul rural se ca-
Satele din zonele de deal [i podi[ se
individualizeaz` printr-o mai mare racterizeaz` prin dezvoltarea, n raport cu condi]iile fizico-geo-
complexitate, dar [i vechime a exis- grafice foarte variate, a diverselor forme de a[ez`ri [i comunit`]i.
ten]ei. Oferta mai bogat` a mediului Spa]iul agricol romnesc face parte din categoria celor
natural a avantajat dezvoltarea unui
num`r mai mare de sate, densitatea europene cu specific complex, structura sa teritorial` fiind foarte
acestora dep`[ind valoarea medie la variat` n raport cu condi]iile naturale. Terenurile arabile ocup`
nivel na]ional (6,4 sate/100 km2). n 41,6% din suprafa]a total` a ]`rii, cele mai multe (peste 80%)
aceste spa]ii, valorile urc` la 8,1-12
sate/100 km2. fiind amplasate n cmpie, n luncile largi ale rurilor, dar [i \n
n zona de cmpie, care acoper` 33% Piemontul Getic, Cmpia Transilvaniei, Podi[ul Trnavelor, Po-
din suprafa]a ]`rii, se afl` amplasate di[ul Some[an, Cmpia Moldovei [i \n Podi[ul Brladului. Tere-
43,1% din num`rul total de a[ez`ri
rurale, care dep`[esc uneori 8.000, nurile viticole ocup` ntinse suprafe]e n Subcarpa]ii de Curbur`,
12.000 [i chiar 14.000 de locuitori. n Piemontul Getic, n Podi[ul Transilvaniei, n Cmpia [i
Cele mai multe dintre ele sunt am- Dealurile Banato-Cri[ene, n Podi[ul Moldovei, n Dobrogea
plasate n luncile largi ale rurilor
(Siret, Prut, Buz`u, Arge[, Olt, Jiu, Piemontul Get [i Cmpia Romn`. Terenurile pomicole ocup`,
Mure[, Cri[uri, Dun`re), avnd o struc- n special, spa]iul deluros [i sunt grupate pe urm`toarele regiuni
tur` adunat`, de multe ori compact`. [i bazine importante: regiunea pomicol` subcarpatic`, regiunea
b`n`]ean` [i regiunea nord-vestic`. Terenurile destinate p`[u-

Agricultur` de subzisten]` \n Rom~nia Mod de utilizare a terenului \n spa]iul deluros

152
ELEMENTE DE GEOGRAFIE SOCIAL {I CULTURAL A EUROPEI {I A ROMNIEI

nilor [i fne]elor sunt localizate n spa]iul de lunc` [i cmpie, n


cel deluros [i n cel montan.
Fondul forestier, foarte extins n perioada anteriorar`
tranzi]iei (peste 6,3 mil. ha), s-a redus mult n ultimul timp, ca
urmare a exploat`rii nera]ionale. Aceasta se datoreaz`, n primul
rnd, dificult`]ilor de organizare rezultate n urma schimb`rii
sistemului de proprietate [i caren]elor din domeniul legislativ.
Structura terenurilor forestiere este determinat` n Romnia, ca
[i n restul continentului, de condi]iile naturale. Aproape 90% Suprafe]e forestiere afectate
de desp`durire
dintre p`durile ]`rii sunt amplasate n spa]iul montan [i deluros.
Spa]iul urban al Romniei este mai redus comparativ cu
cel al multor alte state din Europa. Din acest punct de vedere,
]ara noastr` se plaseaz` nc` pe unul dintre ultimele locuri n
ierarhia statelor dup` nivelul de urbanizare. n cele 312 ora[e
existente n prezent, ntre care 104 au rang de municipiu, locu-
ie[te 54% din popula]ia ]`rii. Astfel, n prezent, re]eaua urban`
din Romnia este alc`tuit` din 27% ora[e mici [i foarte mici,
63% ora[e mijlocii [i doar 10% ora[e mari [i foarte mari. ntre
acestea, cele mai mari dep`[esc cu pu]in 300.000 de locuitori
(Gala]i, Craiova, Timi[oara, Constan]a, Ia[i), unul singur,
Bucure[ti, cu cei aproape 2.000.000 de locuitori, fiind consi-
derat metropol`.
Spa]iul industrial romnesc, spre deosebire de cel eu-
ropean, se organizeaz` doar n regiuni clasice. Cele mai impor-
tante [i mai bine dezvoltate sunt: Regiunea Central-Sud-Car- P`duri compacte spa]iu din ce \n ce
mai rar \nt~lnit \n secolul nostru
patic` (30% din produc]ia industrial` a ]`rii), Regiunea Vestic`-
B`n`]ean` (aproximativ 10%), Regiunea Nord-Vestic` (6%),
Regiunea Central`-Transilvan` (17%), Regiunea Central-Nord-
Moldoveneasc` (10%). n cadrul celor cinci regiuni sunt cuprin-
se 35 de grup`ri industriale [i numeroase centre separate.
Din punct de vedere al structurii etnice a popula]iei, de[i
predominant` este popula]ia romneasc` (89,5%), exist` nume-
roase grupuri minoritare de maghiari (6,6%), rromi (2,5%), ger-
mani, ucraineni, srbi, turci, t`tari etc. Cea mai mare diversitate
se remarc` n Transilvania, Banat [i Cri[ana, regiuni cu o istorie
tumultuoas`, care s-au aflat mult timp sub domina]ia Imperiului
Austro-Ungar. Al`turi de na]ionalit`]ile men]ionate, mai apar, ca
grupuri foarte mici, [i slovaci, evrei, cehi, croa]i, greci, polonezi,
armeni, sloveni, ruteni, cara[oveni, italieni, chinezi, albanezi,
g`g`uzi, macedoneni slavi, ceang`i.
Structura lingvistic` se suprapune aproape perfect pe cea
etnic`. Limba romn` este vorbit` de 91% din popula]ia ]`rii.
Ponderea etniilor \n Rom~nia

153
CAPITOLUL IV

Alte limbi utilizate de grupuri mici sunt maghiara (6,7%),


rromani (1,1%), ucraineana, germana, rusa, turca, t`tara, slovaca
[i srba (sub 0,5% fiecare). Limba romn` este predominant` n
39 de jude]e, maghiara fiind utilizat` de majoritatea popula]iei
din Harghita [i Covasna, dar [i de grupuri mai mici n Mure[,
Bihor, Satu Mare, Cluj etc.
Caracteristicile structurii confesionale nu sunt cu mult
diferite de cele ale structurii etno-religioase, [tiut fiind faptul c`
grupurile etnice mbr`]i[eaz` propria religie. Astfel, romnii
Dansuri specific s`se[ti \n Rom~nia sunt n cea mai mare parte ortodoc[i, ceea ce reprezint` 86,7%
din popula]ia ]`rii. Maghiarii sunt, n special, romano-catolici,
ceea ce face ca adep]ii acestei ramuri a cre[tinismului s` re-
prezinte 4,7% din ntreaga popula]ie. Alte confesiuni religioase
mbr`]i[ate de locuitorii Romniei sunt: cea reformat` (3,2%),
penticostal` (1,5%), greco-catolic`, baptist`, adeventist` de ziua
a [aptea, unitarian`, musulman`, cre[tin` de rit vechi, cre[tin`
dup` evanghelie (toate cu mai pu]in de 1%). Ca [i n cazul
structurii etno-lingvistice, religia ortodox` este predominant` n
39 de jude]e, n 22 dintre acestea [i n Bucure[ti dep`[ind 90%.
n Harghita [i Covasna se impune religia romano-catolic`.
Popula]ie de etnie rrom` Restul credin]elor religioase men]ionate, de[i sunt mbr`]i[ate
de un num`r mai mic de adep]i, se reg`sesc mai frecvent n
jude]ele din spa]iul transilvan [i banato-cri[an.

Reprezentarea principalelor structuri confesionale (dup` Atlas/Le Monde diplomatique, 2006)

154
ELEMENTE DE GEOGRAFIE SOCIAL {I CULTURAL A EUROPEI {I A ROMNIEI

Test de autoevaluare secven]ial`*


1. Care sunt cele dou` tipuri majore de utilizare a spa]iului geografic?
a) rural
b) silvicol
c) urban
d) industrial
e) turistic

2. n ce categorie de utilizare a spa]iului geografic se ncadreaz` zona n care locui]i? Realiza]i un


eseu prin intermediul c`ruia s` prezenta]i caracteristicile acesteia.

3. Comunitatea se constituie ntr-un set de grupuri primare strns rela]ionate, cu o delimitare spa]ial`
difuz`, cu o cultur` omogen` [i un sistem social propriu.
a) adev`rat
b) fals

4. Defini]i [i analiza]i comunitatea din care face]i parte.

5. Prin ce se caracterizeaz` structurile etnic`, lingvistic` [i religioas` din spa]iul n care locui]i? Re-
aliza]i un scurt eseu.

6. Marca]i pe harta Europei ]`rile \n care exist` urm`toarea pondere a confesiunilor religioase:
peste 80% protestan]i;
mai pu]in de 10% catolici;
mai pu]in de 1% ortodoc[i;
mai pu]in de 1% musulmani.

ortodoc[i

catolici

protestan]i

musulmani

7. n ce categorie mofro-structural` de a[ez`ri se ncadreaz` localitatea voastr`?

8. Realiza]i un referat cu tema: Caracteristicile etno-lingvistice ale Europei de Sud-Est.

9. Terenurile viticole ocup` ntinse suprafe]e n ..............................................................................

10. Motiva]i, utiliznd cuno[tin]ele despre istoria Romniei, marea diversitate cultural` ce caracte-
rizeaz` spa]iul transilvan.

155
CAPITOLUL V

ELEMENTE DE GEOGRAFIA
SERVICIILOR {I ADMINISTRA}IE
|N EUROPA {I |N ROMNIA**
1. C`ile de comunica]ie
[i mijloacele de transport**
1.1 Evolu]ia sistemului de transport din Europa.
Transporturile constituie o ramur` de baz` a economiei euro-
pene, esen]ial` dezvolt`rii diverselor sisteme teritoriale ale con-
tinentului. Importan]a lor rezult` din rolul pe care l joac` n
desf`[urarea circula]iei bunurilor materiale, a persoanelor [i a
informa]iei, influen]nd astfel evolu]ia popula]iei, a[ez`rilor
umane [i a economiei n ansamblul ei.
Extinderea [i modernizarea c`ilor de comunica]ie n n-
Locomotiv` de la \nceputul secolului treaga lume au fost influen]ate de progresele [i inova]iile pe care
al XX-lea (Muzeul C`ilor Ferate, Re[i]a) [tiin]a [i tehnica le-a cunoscut pe parcursul timpului, la care
continentul european [i-a adus din plin contribu]ia. nc` din a
doua jum`tate a secolului al XVIII-lea [i nceputul secolului al
XIX-lea, inven]ii precum locomotiva cu aburi, telegraful,
telefonul, apoi automobilul, avionul, radioul au marcat evolu]ia
acestei ramuri economice. ns`, cea mai mare amploare se
nregistreaz` n cea de-a doua jum`tate a secolului al XX-lea,
cnd se diversific` [i se perfec]ioneaz` toate mijloacele de
transport. Printre progresele cele mai nsemnate, notabile sunt
Galerii romane la Ro[ia Montan` extinderea transportului urban din subteran (metrourile),
realizarea de avioane foarte performante, dotate cu aparate
perfec]ionate [i cu un nalt grad de automatizare etc. De ase-
menea, cre[terea rolului unor rute (c`i ferate, [osele, canale,
fluvii navigabile) [i a unor centre de transport (porturi, aero-
porturi, noduri feroviare [i auto) a avut implica]ii deosebite n
modificarea spa]iului geografic, prin dezvoltarea [i chiar apari]ia
de noi industrii, a[ez`ri, zone turistice etc.

1.2 Modernitatea sistemului de transport european.


Puternica dezvoltare cantitativ` [i spa]ial` a sistemelor clasice de
Aeroportul Interna]ional din Frankfurt,
principalul nod aerian al Europei transport (feroviar, rutier, naval, aeronautic) a fost nso]it` [i de
ridicarea nivelului calitativ, constnd n modernizarea re]elelor [i

156
a mijloacelor de transport, n realizarea unor forme speciale, dar
[i a unor lucr`ri de art` inginereasc`, toate acestea permi]nd
p`trunderea n spa]ii cu accesibilitate redus`, m`rirea vitezei de
deplasare [i implicit reducerea timpului [i mbun`t`]irea con-
di]iilor de c`l`torie.
ntre formele speciale de transport din domeniul feroviar
se disting feriboturile, nave care permit transportul vagoanelor
de cale ferat` pentru a asigura continuitatea re]elei peste
strmtori, m`ri, lacuri, fluvii. Astfel de linii exist` n Europa de
Vest (cea care lega Marea Britanie de continent, dar care n pre-
zent este nlocuit` de Eurotunel), n Europa Nordic` (ntre ]`rile
din Peninsula Scandinav` [i Danemarca sau Germania), n
Europa Sudic` (ntre sudul Peninsulei Italice [i Sicilia), dar [i
ntre Romnia [i Turcia. Feriboturile sunt utilizate din ce n ce Tren de mare vitez`
mai mult n prezent.
{tia]i c`
Trenurile de mare vitez` sunt o alt` form` special` [i foar-
Cel mai lung drum european este
te modern` de transport. Ofer` o serie de avantaje (vitez`, calita- E40 (peste 8.000 km), care leag`
te a serviciilor, siguran]`), care pe viitor le vor impune n fa]a Fran]a de Kazahstan?
transportului feroviar clasic. Astfel de trenuri sunt renumite \n Cele mai scurte drumuri europene
sunt E844 (22 km) n Italia [i E32
Fran]a (TGV Sud-Est a circulat pe magistrala Paris Lyon, (30 km) n Marea Britanie?
Paris Lille, Lyon Marsilia, Paris Londra etc.), n Spania Cel mai nordic drum european este
(Madrid Sevilla), Marea Britanie (Londra Bristol), Belgia, E69 din Norvegia, care ajunge p-
n` n localitatea Nordkapp, la
Olanda, Germania (Hanovra Wurzburg; Mannheim
7110' latitudine nordic`?
Stuttgart). Cel mai vestic drum european este
Metroul are o pozi]ie aparte n cadrul transportului pe E1, care ajunge n ora[ul Lisabona
din Portugalia, la 910' longitudine
[ine, fiind specific marilor aglomera]ii urbane. Construit, n
vestic`?
majoritatea cazurilor, sub re]eaua stradal` a ora[ului, urm`rind Cel mai sudic drum european este
arterele importante de circula]ie, ofer` avantajul parcurgerii E75, care ajunge pn` la 356' la-
titudine nordic`, n insula Creta?
rapide a unor distan]e relativ mari, permi]nd transportul unui
Cel mai estic drum european este
num`r foarte mare de pasageri, n flux continuu. Primul ora[ E127, care atinge localitatea
care a beneficiat de un astfel de mijloc de transport a fost Londra Maikapshagai din Kazahstan
(8536' longitudine estic`)?
(inaugurat n 1863), urmnd apoi Budapesta, Glasgow, Viena,
Cel mai nalt drum european este
Paris, Moscova etc. n prezent, 59 de ora[e europene au o astfel E62 care, str`b`tnd trec`toarea
de re]ea feroviar`, n alte 6 aceasta fiind n construc]ie. {i Simplon din Elve]ia, ajunge la 2005
m altitudine?
Municipiul Bucure[ti are metrou, ncepnd cu anul 1979.
Drumul european care urc` la cea
Lucr`rile de art` inginereasc`, care au ridicat nivelul mai mare altitudine din lume
calitativ al transporturilor sunt tunelurile [i podurile att din ca- (4272 m), str`b`tnd Mun]ii Pamir
din Tadjikistan, este E008?
tegoria transporturilor feroviare ct [i a celor rutiere.
Drumul european aflat la cea mai
Tunelurile feroviare faciliteaz` leg`turile \ntre zonele cu joas` altitudine, 262 m sub nivelul
relief accidentat, dar [i ntre dou` puncte aflate pe malurile opu- m`rii, este E39, care str`bate
Bmlafjordtunnel din Norvegia,
se ale unei ape (fluvii, m`ri). Cele mai multe se g`sesc n Mun]ii
tunel care leag` insula Fyno de
Alpi, legnd Italia, Fran]a, Elve]ia [i Austria. Nu mai pu]in im- continent?

157
CAPITOLUL V

Tuneluri rutiere portante sunt tunelurile submarine, dar [i cele de sub fluvii. Un
de mari dimensiuni exemplu renumit pentru Europa este Eurotunelul, construit prin
Tunelul }ara Lungimea Marea Mnecii, care leag` Fran]a [i Marea Britanie (respectiv
(km) ntre Coquelles, lng` Calais, [i Cheriton, lng` Folkestone) [i
Saint Elve]ia 16,8 care a fost inaugurat n anul 1994.
Gothard Podurile de cale ferat` care asigur` continuitatea transpor-
Tirol Austria-Elve]ia 14 tului feroviar peste cursuri de ap`, lacuri sau alte excava]iuni ale
scoar]ei terestre, sunt foarte numeroase. Astfel de construc]ii de
Frejus Fran]a-Italia 12,895
mare amploare se g`sesc n Europa peste Rin la Strasbourg [i
Mont Fran]a-Italia 11,6
Blanc Kln, peste Dun`re la Belgrad, Budapesta, Giurgiu-Ruse [i
Grand Italia-Elve]ia 6 Cernavod`-Fete[ti, peste Volga la Kazan, Saratov [i
Saint- Volvograd etc. Numeroase construc]ii de art` inginereasc` (po-
Bernard
duri, viaducte, tuneluri) sunt prezente n zonele montane.
Pentru desf`[urarea fluent` a circula]iei europene s-au
Principale tuneluri
construit [i numeroase tuneluri [i poduri rutiere. Cele mai cunos-
feroviare montane
cute tuneluri rutiere sunt plasate n zonele montane (Alpi, Car-
din Europa
pa]i etc.), remarcabile fiind ns` [i tunelurile submarine, unele
Tunelul }ara Lungimea
(mun]ii) (km) dintre acestea construite pentru a facilita leg`turile n cadrul unor
Simplon Elve]ia-Italia 19,825 porturi. Cel mai mare dintre ele este cel care leag` ora[ul
(Alpi) Liverpool cu suburbia sa, Birkenh, pe sub estuarul fluviului
Apenini Italia 18,506 Mersey, pe o lungime de 3500 m.
(Apenini) n domeniul transporturilor aeriene, cele mai moderne
St. Gothard Elve]ia 14,99
activit`]i sunt cele aerospa]iale, fiind reprezentate de programe
(Alpi)
Lotschberg Elve]ia 14,536
de cercetare ce constau n lansarea unor sateli]i pentru analiza
(Alpi) caracteristicilor suprafe]ei terestre [i ale spa]iului cosmic [i n
Mont-Cenis Fran]a-Italia 12,223 realizarea unor zboruri cu nave speciale. Aceste activit`]i solicit`
(Alpi) mari investi]ii [i o tehnologie performant`. Cteva state puternic
Vosges Fran]a 11,2
dezvoltate ale Europei se remarc` n acest domeniu: Rusia,
(Vosgi)
Arlberg Austria 10,25
Fran]a, Marea Britanie.
(Alpi) Transporturile speciale sunt utile traficului unor pro-
duse industriale, precum combustibilii fosili (petrol, gaze
naturale, c`rbuni), energia electric`, lemnul etc. De asemenea,
sunt utilizate n cadrul activit`]ilor turistice, dar [i n domeniul
telecomunica]iilor.
n prezent, un loc aparte n cadrul transporturilor speciale
l ocup` telecomunica]iile (prin telefon, telegraf, po[t`, sisteme
de radio [i televiziune, internet).
De[i istoria telefoniei a nceput n S.U.A., ea a fost mar-
cat` de momente europene importante precum: punerea n func-
]iune a primei linii telefonice ntre Paris [i Bruxelles n 1883,
construirea primei linii transcontinentale n 1938 [i a cablurilor
transoceanice care au conectat Europa cu America de Nord. Din
Trafic aerian de m`rfuri

158
ELEMENTE DE GEOGRAFIA SERVICIILOR {I ADMINISTRA}IE |N EUROPA {I |N ROMNIA

1960, o parte a convorbirilor intercontinentale au fost preluate de


sateli]i artificiali, au ap`rut cablurile cu fibr` optic`, iar n ultimii
ani a avut loc o dezvoltare a telefoniei mobile, ntre principalele
firme produc`toare remarcndu-se: Nokia (Finlanda), Ericson
(Suedia), Siemens (Germania), Alcatel (Fran]a).
Internetul constituie, f`r` ndoial`, cea mai spectaculoas`
form` a telecomunica]iilor n continu` dezvoltare. A ap`rut n
anul 1983 [i a fost utilizat` la nceput doar n mediul academic,
pentru ca n prezent s` constituie un mijloc comun de comuni-
care. Pe lng` po[ta electronic` (e-mail), care permite transferul
de date, informa]ii, imagini de la un computer la altul, forma de
World Wide Web, ce dateaz` de la nceputul anilor 1990, permi-
te navigarea prin diverse programe active n re]ea. La baza dez-
Telecomunica]ii de ultim` genera]ie
volt`rii deosebite a acestei forme de comunica]ie a stat cre[terea
nsemnat` a num`rului de calculatoare n multe state ale lumii.
Europa se plaseaz` pe locul al doilea pe glob, dup` Asia, ca Principalii utilizatori
de internet (2004)
num`r total de utilizatori de internet (aproape 250 de milioane).
n ceea ce prive[te num`rul de utilizatori la 100 de locuitori se Utilizatori
}ara internet
afl` pe locul al treilea (31,13), dup` America de Nord [i Oceania. Nr. %
}`rile n care se nregistreaz` cel mai mare procent de utilizatori Marea Britanie 35.890.000 60
din totalul popula]iei sunt, n general, cele din nordul [i vestul Germania 40.000.000 48
continentului: Islanda, Suedia, Marea Britanie, Finlada, Olanda, Italia 18.150.000 31
Danemarca. Fran]a 29.410.000 49
Proiecte europene de dezvoltare a infrastructurii de Rusia 19.010.000 13
transport. F`r` ndoial`, perioada actual` se caracterizeaz` prin Spania 10.957.000 25
Sursa: Geohive, 2005 (I.T.U.)
dezvoltarea [i modernizarea f`r` precedent a tuturor categoriilor
de transport, ceea ce constituie o premis` favorabil` pentru am-
plificarea activit`]ilor economice.
Aceast` dezvoltare este, ns`, inegal` n spa]iu, ducnd la
conturarea unei structuri teritoriale specifice, determinate de ni-
velul de dezvoltare economic` a diverselor regiuni. Se remarc`
existen]a unei infrastructuri de transport mai dens` [i complex`
n ]`rile Europei de Vest, n special n Germania, Fran]a, Marea
Britanie, Belgia etc. Aici se combin` toate tipurile de transport,
nivelul dezvolt`rii lor fiind ridicat (ca volum, densitate, dimen-
siuni ale nodurilor etc.). Aceast` parte a Europei se constituie,
astfel, ca un centru al infrastructurii de transport continentale.
Spa]iile periferice sunt Europa Nordic` [i Mediteranean`, cele
mai pu]in dotate fiind extremit`]ile de est [i sud-est.
De aceea, n cadrul Uniunii Europene au fost propuse pro-
iecte de realizare a unor axe prioritare de transport, care s` faci-
liteze accesul [i n spa]iile periferice ale continentului. Este vor- Ponderea num`rului de utilizatori
din totalul popula]iei Uniunii Europene

159
ELEMENTE DE GEOGRAFIA SERVICIILOR {I ADMINISTRA}IE |N EUROPA {I |N ROMNIA

ba despre 30 de proiecte r`spndite n Europa.


Axe prioritare
de transport n Europa Importante pentru Romnia sunt axa prioritar` nr.7 (Igu-
meni]a/Patras-Atena-Sofia-Budapesta), axa prioritar` nr.18
1. Axa feroviar` Berlin-Verona/Milano-
Bologna-Neapole-Messina-Palermo (Rin/Meuse-Main-Dun`re) [i axa prioritar` nr.22 (Atena-Sofia-
2. Axa feroviar` de mare vitez` Paris- Budapesta-Viena-Praga-Nrenberg/Dresda).
Bruxelles-Kln-Amsterdam-Londra Axa prioritar` nr.7 este autostrada care leag` porturile Pa-
3. Axa feroviar` de mare vitez` din sud-
vestul Europei
tras, Igumeni]a, Pireu (Atena), Tesalonic din Grecia [i Constan-
4. Axa feroviar` de mare vitez` din est ]a din Romnia cu infrastructura similar` a Uniunii Europene.
5. Linia Betuwe Leg`tura se face la Budapesta. Axa este alc`tuit` din dou` ra-
6. Axa feroviar` Lyon-Trieste-
muri principale, dintre care una se desf`[oar` exclusiv pe
Divaca/Koper-Divaca-Ljubljana-
Budapesta-grani]a cu Ucraina teritoriul Romniei, ntre N`dlac, Sibiu, Bucure[ti [i Constan]a.
7. Axa rutier` Igumeni]a/Patras-Atena- Axa prioritar` nr.18 este coridorul dezvoltat pe cele dou`
Sofia-Budapesta fluvii importante ale Europei, Rin [i Dun`re, care leag` Marea
8. Axa complex` Portugalia/Spania-restul
Europei Nordului (portul Rotterdam) de Marea Neagr` (portul Constan-
9. Axa feroviar` Cork-Dublin-Belfast- ]a). Acest proiect [i propune s` mbun`t`]easc` naviga]ia prin
Stranraer eliminarea gtuirilor existente pe coridorul fluvial, oferind, ast-
10. Aeroportul Malpensa
fel, posibilitatea descongestion`rii traficului rutier de pe aceast`
11. Leg`tura fix` resund
12. Axa feroviar`/rutier` triunghiular` ax`. n Romnia s-au realizat deja cteva lucr`ri de mbun`t`]ire
nordic` a naviga]iei [i s-au realizat studii de fezabilitate.
13. Axa rutier` Marea Axa prioritar` nr.22 este calea ferat` care leag` porturile
Britanie/Irlanda/Benelux
14. Linia costier` vestic` Pireu, Tesalonic [i Constan]a de calea ferat` central-european`
15. Galileo Budapesta-Viena-Praga-Nrenberg/Dresda. Aceasta va conecta
16. Axa feroviar` Sines/Algeciras- Marea Baltic` cu Marea Egee [i Marea Neagr`. Ramura care se
Madrid-Paris
17. Axa feroviar` Paris-Strasbourg-
desf`[oar` pe teritoriul Romniei, ntre Curtici [i Constan]a, tre-
Stuttgart-Viena-Bratislava cnd prin Sibiu, Bra[ov [i Bucure[ti, va fi modernizat` pentru a
18. Axa fluvial` Rin/Meuse-Main-Dun`re suporta trenurile cu o vitez` de pn` la 160 km/h.
19. Re]eaua feroviar` de mare vitez` din
Peninsula Iberic`
20. Axa feroviar` de centur` Fehmarn
21. Autostrada m`rii
22. Axa feroviar` Atena-Sofia-Budapesta-
Viena-Praga- Nrenberg/Dresda
23. Axa feroviar` Gdansk-Var[ovia-
Brno/Bratislava-Viena
24. Axa feroviar` Lyon/Geneva-Basel-
Duisburg-Rotterdam/Antwerpen
25. Autostrada Gdansk-Brno/Bratislava-
Viena
26. Axa feroviar`/rutier` Irlanda/Marea
Britanie/Europa continental`
27. Axa feroviar` Baltica Var[ovia-
Kaunas-Riga-Tallin-Helsinki
28. Axa feroviar` Eurocaprail pe ruta
Bruxelles-Luxemburg-Strasbourg
29. Axa feroviar` de pe coridorul
intermodal Ionian/Adriatic
30. Axa fluvial` Sena-Scheldt Axe prioritare de transport european

160
CAPITOLUL V

2. Rela]ii economice**
n cadrul sistemului economic, un rol esen]ial n func]io-
narea sa l au rela]iile dintre elementele componente. Este vorba
despre schimburile de materii prime, produse, energie, capital [i
informa]ie, f`r` de care nicio ntreprindere sau activitate econo-
mic` nu poate supravie]ui. ntre formele cele mai cunoscute [i
r`spndite sunt comer]ul [i fluxurile de capital. Europa este unul
dintre continentele care particip` intens la dezvoltarea schimbu-
rilor economice, att pe teritoriul s`u ct [i n spa]iul global.
Structura comer]ului cu m`rfuri, pe principalele categorii
(produse agricole, produse ale industriei extractive, produse ma-
nufacturate), ilustreaz` o predominare n totalul exporturilor a
celor manufacturate (73,8% din totalul m`rfurilor), ele crescnd
n perioada 2000-2004, cu circa 9%. Produsele de baz` (cele
agricole [i cele ale industriei extractive) au nregistrat, n general,
un u[or recul pentru ]`rile dezvoltate (datorit` efortului depus
pentru valorificarea propriilor resurse [i pentru reducerea
dependen]ei fa]` de importuri) [i o cre[tere nsemnat` pentru ]`- Ponderea agriculturii \n economia UE
rile n dezvoltare. Comer]ul cu servicii, aflat n ascensiune, este
dominat de transporturi [i turism (cu peste 50%). Schimburile interna]ionale de m`rfuri au
nsumat, \n 2006, 4000 mld. $ (45,2%
n ceea ce prive[te structura comer]ului european, aceasta din totalul mondial) pentru exporturi [i
este complex`, dar dominat` de produsele industriei manufactu- 4140 mld. $ (47%) pentru importuri,
riere, ce reprezint` peste 80% din total. ntre ele, un loc impor- plasnd Europa pe primul loc n lume.
}`rile cu cele mai intense schimburi sunt
tant \l ocup` utilajele [i echipamentele de transport, dar [i produ- cele integrate n U.E., ale c`ror exporturi
sele industriei chimice. Pe urm`toarele locuri se plaseaz` produ- [i importuri ajung la 3700 [i respectiv
sele agricole [i combustibilii fosili. }`rile cu cel mai mare volum 3800 mld. $, reprezentnd peste 90%
din comer]ul continentului. De remarcat
comercial realizat n 2004 sunt: Germania, Fran]a, Marea Bri- este faptul c` cea mai mare parte a
tanie, Olanda, Italia, Belgia etc. fluxului comercial (peste 70%) s-a
Fluxurile de capital, a[a-numitele investi]ii, reprezint` o orientat chiar spre ]`rile europene.
component` important` [i deosebit de dinamic` a procesului de
dezvoltare economic`, cu puternic impact asupra tuturor ce-
lorlalte elemente ale sistemului, fapt ce determin` cre[terea n
ansamblu. n acela[i timp, importan]a lor este accentuat` de ca-
racterul de leg`turi structurale [i spa]iale ntre diferitele niveluri
[i subsisteme ale sistemului economic. Dimensiunea spa]ial` a
acestora scoate n eviden]` rolul lor esen]ial n manifestarea
procesului de globalizare.
ntre numeroasele tipuri de investi]ii, cele care definesc re-
la]iile economice continentale sunt cele interna]ionale (exogene,
str`ine) [i care se manifest` ntre ]`rile europene sau ntre acestea
[i alte ]`ri ale globului. Tranzac]ii bancare

161
ELEMENTE DE GEOGRAFIA SERVICIILOR {I ADMINISTRA}IE |N EUROPA {I |N ROMNIA

Principalele ]`ri Europa este unul dintre marii investitori ai lumii. n anul
exportatoare de m`rfuri, 2005 investi]iile ]`rilor europene n diverse state de pe glob au
2004 dep`[it valoarea de 618 miliarde $ (79% din totalul mondial), pe
}ara mld. $ % fondul unei reduceri drastice a investi]iilor S.U.A. n acela[i
Germania 912,3 10 timp, cele mai mari investitoare sunt ]`rile Uniunii Europene,
Fran]a 448,7 4,9 care n total au nsumat peste 554 miliarde $. n vrful ierarhiei
Olanda 358,2 3,9
Italia 349,2 3,8 se afl` Fran]a (115 mld. $), Marea Britanie (101 mld. $), Germa-
Marea Britanie 346,9 3,8 nia (45 mld. $), Italia (40 mdl. $), Spania (39 mld. $) etc. De ase-
Belgia 306,5 3,3 menea, ]`rile europene sunt mari receptoare de investi]ii str`ine,
Total mondial 9.153 100
Sursa: World Trade Organisation
valoarea total` n 2005 dep`[ind 433 miliarde $ (47% din totalul
mondial). Cele mai mari fluxuri au intrat n Marea Brianie (164
mld. $) [i Fran]a (63 mld. $).
Principalele ]`ri }`rile din estul [i sud-estul continentului sunt mici inves-
importatoare de m`rfuri, titoare [i, de asemenea, primesc mai pu]in capital datorit` unei
2004 slabe capacit`]i de absorb]ie. n Romnia au intrat n 2005 doar
}ara mld. $ % 6,388 miliarde $, reprezentnd jum`tate din valoarea investit` n
Germania 818,8 7,6 sud-estul Europei [i doar cu un miliard mai pu]in dect n
Fran]a 565,8 4,9
Marea Britanie 448,7 4,9 Federa]ia Rus`.
Italia 349,2 3,7 Operatorii cu investi]ii sunt acei actori economici care ve-
Olanda 346,9 3,4 hiculeaz` capitalul. Din aceast` categorie fac parte persoanele
Belgia 316,5 3
Total mondial 9.495 100 fizice care se ncadreaz`, de cele mai multe ori, n rndul inves-
Sursa: World Trade Organisation titorilor mici, cu rol restrns n cadrul procesului economic,
ntreprinderile, asocierile de ntreprinderi sau corpora]ii, ntre-
prinderi na]ionale, circumscrise spa]iului economic na]ional,
Principalele ]`ri care desf`[oar` n mod sistematic activit]i de import-export [i
importatoare de petrol, corpora]iile transna]ionale (CTN), principalii operatori cu
2004
investi]ii interna]ionale.
}ara Import (mil.t)
Cele mai importante corpora]ii transna]ionale apar]in sta-
Germania 103,6
Fran]a 85,4
telor puternic dezvoltate, n cazul Europei acestea fiind Marea
Italia 83,6 Britanie (Shell Transport & Trading Company PLC, Unilever
Spania 57,4 PSC etc.), Germania (Daimlerchrysler AG, Volkswagen AG,
Olanda 54,6
Marea Britanie 48,8
Siemens etc.), Fran]a (Total SA, Carrefour, Peugeot SA etc.).
Sursa: Energy Statistics Yearbook, New York, 2002 n Romnia, cele mai mari corpora]ii transna]ionale sunt
considerate Petrom SA [i Banca Comercial` Romn` SA.

Globalizarea economiei mondiale (Carrefour, IKEA, Kaufland)

162
CAPITOLUL V

3. Turism, comer], activit`]i


complementare**
3.1 Problema pie]ei de bunuri [i servicii. Exist` ]`ri dez-
voltate, precum Spania, n care procentul celor care activeaz` n
acest sector economic, de servicii, este de pn` la 50-70% din
popula]ie (70% n UE, n 2005). Sectorul respectiv se refer` mai
ales la transporturi, turism [i comer]. n Romnia de pn` la
1990, produc]ia de bunuri [i servicii avea un cadru limitat [i
centralizat. Ulterior, structura acestui sector a devenit din ce \n ce
mai complex` [i a trecut dominant n proprietate [i management
particular, adaptat mereu cerin]elor pie]ei. Fa]` de alte ]`ri intrate
recent n UE, suntem totu[i la mare distan]` (37% n 2004).
Serviciile de pia]` creeaz` locuri de munc`. Ele au realizat
o mare re]ea a agen]ilor economici, care n 2003 num`ra peste
23.000 de unit`]i, formate din hoteluri, campinguri, restaurante, Spa]ii de cazare [i de servicii
baruri, agen]ii de turism, repara]ii [i asisten]` tehnic`, multipli- \n industria turismului
c`ri, art` [i spectacole, secretariat, traduceri, activit`]i fotografice
Alt`dat` turismul reprezenta nainte
[i de filmat, unit`]i de produc]ie mic`, activit`]i sportive [i recre- de toate un prilej de plimbare [i di-
ative, nchirieri de bunuri personale [i gospod`re[ti, asisten]` ju- versitate. Ast`zi adev`ratul turism es-
ridic` [i contabil`, tranzac]ii imobiliare, biblioteci, muzee, punc- te un act de cunoa[tere.
Georges Duhamel (1980)
te [i gr`dini zoologice, cantine sau pensiuni etc.

1. Procentul popula]iei ocupate n: 2. Popula]ia ocupat` n comer] [i turism


2004 servicii agricultur` industrie din totalul popula]iei ocupate (%), 2003
Romnia 37,2 31,2 31,6 Romnia 11,9 Spania 22
UE 69,8 5,1 25,1 Cipru 27 Italia 21
Grecia 24 Portugalia 20

3. Servicii de pia]` prestate de popula]ie


n Romnia, 2004 (mld. ROL) 4. Contribu]ia serviciilor la realizarea
valorii ad`ugate brute (%), 2003
Hoteluri 15.385,5
Campinguri 1.050,3 Romnia 52,2 Ungaria 66,1
Restaurante 20.223,8 Cipru 75,5 Bulgaria 58,6
Cantine, baruri 14.825,6 Fran]a 73,6 Ucraina 52,7
Agen]ii de turism 16.390,9
nchirieri bunuri personale 185,0
5. Turismul organizat de agen]iile de turism
Foto, traduceri, secretariat, multiplic`ri 2.822,8
din Romnia pe cele mai atractive zone
Filme, video 3.750,9
Radio, TV 14.670,3 turistice/num`r de persoane, 2004
Art`, spectacole 2.334,4 Zone montane ora[e 372.000
Pres`, biblioteci, muzee, 736,2 Zona montan` sate [i trasee alpine 121.000
gr`dini botanice [i zoo Zona litoral` 389.000
Sportive, recreative 14.757,2
Alte servicii 4.711,5 * Sursa: Anuarul Statistic al Romniei, 2005

163
CAPITOLUL V

3.2 Turismul n Europa [i Romnia. Milioane de oa-


}`ri europene cu venituri
de peste un miliard meni, individual, dar mai ales n grupuri, se canalizeaz` n flu-
de euro din turism xuri ncruci[ate, concentrate sau dispersate, c`tre tot ce a creat
Fran]a Germania natura [i societatea mai frumos, mai interesant sau curios, mai
Italia Olanda sfnt sau mai [tiin]ific. Multe ]`ri care [tiu s` organizeze bine
Spania Cehia
Austria Grecia aceast` ramur` economico-cultural`, d`t`toare de s`n`tate [i
Elve]ia Turcia satisfac]ii, se mbog`]esc puternic, se mfrumuse]eaz` prin ame-
Anglia Suedia naj`ri specifice, tot mai mul]i dintre locuitorii lor tr`iesc din ce
Bulgaria [.a.
n ce mai bine din turism. Exemple sunt multiple, dar cit`m mai
ales cteva ]`ri europene, ca Spania, Fran]a [i Italia, iar dintre
Pe lng` plimbare, divertisment [i mai vecinii no[tri, Bulgaria.
ales act cultural [i de cunoa[tere, turis-
mul a devenit una dintre cele mai im- Turismul n Europa este extrem de dezvoltat. Motivele:
portante ramuri economice din lume, cadrul natural atractiv prin marea sa varietate [i spectaculozitate;
un reprezentativ fenomen social. leag`nul unor str`vechi civiliza]ii [i o istorie multimilenar` ce a
l`sat urme materiale [i obiective de mare interes turistic; o orga-
nizare turistic` de excep]ie.
Sub aspect turistico-geografic, \n Europa se contureaz`
7-8 regiuni. Europa Nordic` sau Scandinav` cuprinde: Norvegia
(]ara fiordurilor [i a cascadelor), Suedia (cu numeroase insule,
dominant glaciare, n Marea Baltic`), Finlanda (]ara celor 1000
de lacuri, dar are peste 60.000, care ocup` 10% din suprafa]a
total` a ]`rii), Danemarca (cu cmpii [i coline mici glaciare sau
fluvio-glaciare, [i un arhipelag ce num`r` circa 500 de insuli]e),
Islanda (}ara Focului [i a Ghe]ii, avnd mici calote glaciare [i
vulcani activi, dar [i gheizere fierbin]i, este o insul` pe marginea
riftului atlantic). Arhipelagul Britanic (cu peste 1000 de insule,
cu dou` mai mari, Anglia [i Irlanda, cu o istorie [i cultur` apar-
Palma de Mallorca te). Europa Vestic` sau Atlantic` include: Fran]a (o ]ar` atlan-
perla mediteranean` a Spaniei tic`, dar [i mediteranean`, variat` ca peisaje, plin` de istorie,
art` [i cultur`), Belgia (cu Bruxelles, capital` a UE), Olanda
(]ara polderelor, a marilor porturi, a lalelelor [i a morilor de
vnt), Luxemburg (Paradisul Europei, avnd cel mai mare indice
de cump`rare din UE). Europa Mediteranean` cuprinde: Spania
(]ara toreadorilor, a dansului [i a vinurilor bune; cuprinde [i insu-
lele Baleare [i arhipelagul Canare), Portugalia (include [i insule-
le Madeira [i Azore), Malta, Italia (]ar` alpin` [i peninsular`, lea-
g`nul latinit`]ii, al monumentelor romane, al artei [i arhitecturii
medievale, dar [i al mafiei; include [i insulele Sicilia, cu vulca-
nul Etna, Lipare cu vulcanul Stromboli), San Marino (republic`
milenar`, din anul 1263). Peninsula Balcanic` se extinde peste:
Bulgaria, Serbia, Muntenegru, Croa]ia (]ara carstului dinaric [i a
]`rmurilor de tip adriatic), Slovenia (]ara Podi[ului Karst),
Vulcanul Etna \n erup]ie

164
ELEMENTE DE GEOGRAFIA SERVICIILOR {I ADMINISTRA}IE |N EUROPA {I |N ROMNIA

Bosnia-Her]egovina, Macedonia, Albania, Grecia (vechea Elad`


peninsular` [i insular`, cu Muntele Olimp, Muntele Athos,
Meteora, Atena cu Akropolis, cel mai vestit complex arhitectural
al Antichit`]ii grece[ti). Europa Central`: Elve]ia (]ara can-
toanelor [i a lui Wilhelm Tell, ]ar` muntoas`, bancar` [i
turistic`), Austria (]ara Tirolului, a lui Beethoven, Mozart [i a
cntecelor vieneze), Germania (]ara landurilor, a industriei [i
[tiin]ei exacte, a burgurilor medievale, dar [i a militarismului M`n`stiri pe Muntele Athos
prusac, a Zidului Berlinului), Cehia (cu Praga celor 100 de turle
sau ora[ul de aur), Slovacia (situat` \n Carpa]ii Mici [i Tatra
de 2.655 m), Polonia (]ara celui mai renumit pap`, a lui Copernic
[i Chopin, a celor peste 1000 de lacuri glaciare din Mazuria),
Ungaria (cu Perla Dun`rii Budapesta, cu pusta, lacul
Balaton [i vinul de Tokay), Republica Moldova (sau a doua ]ara
romneasc`, avnd ca simbol pe {tefan cel Mare). }`rile
Baltice: Lituania, Letonia, Estonia (cmpie litoral`, cu morene [i Peisaj din Mun]ii Tatra
p`duri mixte). Europa Estic`: Ucraina (]ar` a cazacilor, dar [i a
Romnia are un deosebit poten]ial de
altor neamuri, cu Crimeea [i Yalta), Belarus (]ar` cu peisaje servicii, dar mai ales turistic fantastic.
agricole, p`duri mixte, lacuri, morene [i mla[tini glaciare), Rusia Pentru punerea lui n valoare optim`
[i durabil` este nc` nevoie de politici
(]ar` n care soarele nu apune niciodat`, cu peisaje extrem de
ferme, de programe bine gndite (la
variate, cu obiective turistice de mare valoare, concentrate mai nivel statal, regional [i local) [i
ales la Moscova [i Sankt Petersburg, ]ara lui Pu[kin, Mendeleev m`suri fiscale inteligente, inclusiv
pentru export masiv de servicii
[i Lomonosov, ]ara cea mai extins` din lume).
turistice (posibile pn` la 4 miliarde
Romnia este o ]ar` de m`rime medie, cu un poten]ial euro).
turistic de toate tipurile [i resurse umane deosebite, dar prea Un argument: n 2006 turismul rom-
nesc a adus un venit de numai 22%
pu]in puse \n valoare. Se poate crea prin turism o efervescen]`
din cel bulg`resc [i 9% din cel al
intern` continu`, o atrac]ie de magnet pentru turi[tii din Cehiei. Putem mai mult; s` facem!

Amenajarea turistic` a teritoriului na]ional

165
CAPITOLUL V

exterior, dar [i facilit`]i convenabile, credibile [i de confort


pentru grupurile de romni care doresc s` evadeze ct mai des
ca turi[ti.
Ce ne lipse[te? Informare, preg`tire n domeniu, servicii
permanente de calitate, comportament ct mai civilizat cu tu-
ri[tii, dorin]a de c[tig meritat [i nu de moment sau [mecheresc
etc. {coala poate avea un rol? Da, [i nc` important: s` cunoa[-
tem bine geografia turismului din ]`rile UE [i din alte regiuni ale
globului; s` cunoa[tem bine poten]ialul turistic al Romniei [i
toate informa]iile despre ]ar` pe care le solicit` \n mod obi[nuit
turi[tii; s` ne specializ`m teoretic [i, mai ales, practic n cte un
serviciu de turism; s` cunoa[tem dou` limbi str`ine; s` citim cu
Rezerva]ia Biosferei Delta Dun`rii
u[urin]` orice hart` cu con]inut [i obiective turistice; s` putem
Organizarea, conducerea [i explica-
prezenta turi[tilor geografia, istoria, cultura Romniei, a popo-
]iile de ghid pentru o excursie ncep [i rului romn [i a altor etnii de la noi.
pot fi nv`]ate n [coal`. n excursiile
organizate de [coal` se nva]`, pentru
prima dat`, propor]ia dintre cunoa[te-
3.3 Poten]ialul turistic al Romniei [i un studiu de caz.
re, relaxare [i distrac]ie, pe tot parcur- n prim-plan se impune cadrul natural-geografic, cu o structur`
sul traseului, la vizitarea unui muzeu peisagistic` deosebit`, care cre[te n varietate [i complexitate de
sau la locul de cazare. Tot aici se n-
va]` c` grupul excursionist nu este o
la cmpie la munte, dar se amplific` [i n Delt`, oarecum [i pe
gloat`, ci o comunitate organizat`, ci- litoral, toate cu atrac]ii specifice [i variate.
vilizat`, interesat` mereu de ceea ce Un studiu recent al Institutului de Cercetare pentru Turism
vede [i de explica]ii, o comunitate n
care to]i indivizii se integreaz` repede
a pus n discu]ie (2007) o strategie de dezvoltare a turismului n
[i nesilit ntr-un spirit de colegialitate [i Romnia. n acest studiu se arat` c` aproximativ 58% din supra-
chiar de ajutor. fa]a ]`rii ar putea fi un paradis turistic.
Sunt conturate trei mari categorii de zone dup` poten]ial:
a) 24% din suprafa]a Rom~niei ofer` un poten]ial de mare
valoare [i complet;
b) 34% posed` un poten]ial mediu, dar destul de ridicat;
c) 42% din suprafa]` are o atractivitate turistic` redus`.
n cadrul acestor zone sau areale turistice, exist` [i spa]ii
mici cu resurse [i posibilit`]i locale sau regionale care pot fi
dezvoltate [i exploatate de c`tre agen]i turistici ca ni[e turistice
balneare, etnografice, de peisaj, urbanistic, case memoriale, sate
turistice [.a.
Studiul indic`, totodat`, necesitatea unei infrastructuri de
cazare [i rutier` corespunz`toare normelor europene, dar [i
puncte de alimentare, servicii de calitate, centre de informare sau
centre pentru turismul de tranzit etc.
n categoria de paradis turistic (a) se ncadreaz` Carpa]ii [i
Subcarpa]ii, Delta [i litoralul, plus parcurile, rezerva]iile [i mo-
Versantul prahovean al Masivului numentele naturale de interes na]ional. n cea de a doua categorie
Bucegi

166
ELEMENTE DE GEOGRAFIA SERVICIILOR {I ADMINISTRA}IE |N EUROPA {I |N ROMNIA

Cum ne putem angaja n servicii de


turism? Mai nti trebuie s` cunoa[tem
ce este [i ce a devenit turismul ca feno-
men social, cultural [i economic. Docu-
mentarea se realizeaz` pe mai multe
c`i, dar nainte de toate ne facem o
idee despre locurile [i ]`rile unde
exist` mari fluxuri de turism; s` citim
ghiduri, enciclopedii, s` mnuim bine
h`r]ile turistice [i atlasele geografice,
dar s` nu ne ferim deloc de manualele
[colare geografice ale ]`rilor Europei.
Nu v` ncrede]i total n reclame!
ncepe]i lectura de ghid cu una din
c`r]ile referitoare la fiecare ]ar`, co-
lec]ia tradus` din englez` [i intitulat`
Ghid complet; r`mi ncntat [i mai
bogat cultural dup` prima lectur`,
dornic de a vedea lumea acelor locuri.
Po]i s` te angajezi, chiar pentru cteva
luni, pe un anumit post n serviciile de
Pensiunile din Rom~nia repartizate pe jude]e (2006) turism: o agen]ie de turism, ntr-un ho-
tel, camping sau pensiune, agent pen-
(b) intr` majoritatea podi[urilor sau p`r]i din ele, cmpiile Cri[u-
tru dot`ri sau nchirieri de materiale tu-
rilor [i Teleormanului, precum [i areale balneare, istorice [.a. ristice etc. Tinde apoi s` devii ghid
Zona turistic` a Carpa]ilor se deta[eaz` net, prin diversita- pentru anumite trasee, nva]` s` ex-
plici, s` sim]i ce doresc turi[tii, s` le
te [i atrac]ie, n structura geografiei peisagistice a Romniei.
treze[ti interesul n mod continuu. Te
Mun]ii no[tri au forme de relief foarte variate, curioase [i atracti- po]i asocia, dup` un timp, spre a rea-
ve, care impresioneaz` [i cer explica]ii: to]i mun]ii sunt accesibili liza o agen]ie, o caban`, un camping,
un chio[c de materiale turistice etc.
direct sau prin multele pasuri [i trec`tori; clima, izvoarele mi-
Gnde[te mereu, nva]` continuu [i
nerale [i termale ofer` posibilit`]i de cur` [i odihn`; multe pante, este imposibil s` nu reu[e[ti, trecnd
situate ntre 800-2.000 m [i bine orientate, ofer` posibilit`]i de peste obstacole care nu vor lipsi. Stu-
diaz` locuri [i a[ez`ri unde exist` po-
realizare a unor prtii de schi; culmile prelungi [i gola[e au trasee
ten]ial turistic, mobilizeaz` [i localnici
pentru drume]ie la orizont deschis; abrupturile atrag alpini[ti, mai pentru programe de dezvoltare [i po]i
nou parapanti[ti; cele circa 2.000 de pe[teri sunt c`utate de ama- reu[i. Succes!
torii de speologie etc. Se adaug` trgurile de tip G`ina, cet`]ile
daco-romane, m`n`stirile, arta [i arhitectura ]`r`neasc` [.a.
n func]ie de loc, accesibilitate, dot`ri etc., unele localit`]i
ori zone s-au dezvoltat foarte mult prin turism, de exemplu Valea
Prahovei, Poiana Bra[ov etc., altele sunt n devenire precum
Valea Arie[ului Mare-Arie[eni, Cavnic [.a., dar multe lncezesc
din lips` de ini]iativ` local`, regional` sau/[i na]ional`.
Spa]iul lec]iei nu permite nici m`car o sumar` prezentare
a posibilit`]ilor de punere n valoare a poten]ialului diferitelor
locuri din Carpa]i, dar vom alege un mic studiu de caz.
Ce a fost, ce este [i ce va fi Arie[eni?
n trecut, Arie[eni a fost o localitate foarte s`rac`, situat` pe
Arie[ul Mare (la 840 m), spre pasul Vrtop (1.160 m) [i sub
Zona montan` din Bazinul Arie[ului

167
CAPITOLUL V

vrful Cucurb`ta (sau Bihor, 1.849 m), spre nord fiind Podi[ul
Carstic Padi[. Pe la Arie[eni trece drumul na]ional 75, localitatea
aflndu-se la 45 km de Cmpeni [i la 53 km de {tei. n bazinul
superior al Arie[ului Mare, deci n preajma localit`]ii Arie[eni, se
afl` multe obiective de interes turistic: Podi[ul Carstic Padi[ (cea
mai extins` forma]iune carstic` din ]ar`), multe pe[teri ntre care
Sc`ri[oara, Ghe]arul Vrtop, chei (Galbena, Ordncu[a), Cet`]ile
Ponorului, apoi Parcul Na]ional Apuseni, iar mai la distan]` Pe[-
Ghe]arul Vrtop tera Ur[ilor, Casa memorial` Avram Iancu, m`n`stirea Lup[a
etc. Totu[i, localitatea, ca [i cele din vecin`tate, a r`mas s`rac`.
Dup` 1990, se pare c` o localnic` mai n vrst` a deschis o
mic` pensiune, cu pre]uri mici [i mncare bun`. Aproape to]i
[oferii care parcurgeau DN75 au nceput s` fac` aici popas de
prnz. Li s-au al`turat [i turi[tii, n sezonul cald. De la Arie[eni,
spre pasul Vrtop, erau locuri bune de schiat [i au ap`rut [i ama-
tori, mai ales c` aici sunt cam 6 luni cu z`pad`, n grosime medie
de 50-60 cm. S-au nmul]it pensiunile [i casele de vacan]`. S-a
amenajat prtia de schi Vrtop (800 m lungime, pant` de 28% [i
diferen]` de nivel de 220 m). n 2006 erau la Arie[eni peste 30 de
pensiuni [i 6 hoteluri nu prea mari; majoritatea proprietarilor
acestora au [i mici ferme agricole, dezvoltnd n fapt [i un intens
agroturism. Multe dintre aceste pensiuni au fost sus]inute, pe
programe concrete, [i din fonduri ale UE. Hotelurile [i pensiunile
ofer` cazare, c`ldur`, ap` cald`, cablu TV, parcare, mnc`ruri
Peisaj de iarn` \n Arie[eni
specifice, uneori plimb`ri cu sania, tr`sura, acompanieri de dru-
me]ie spre obiective turistice din apropiere etc. La Arie[eni vin
des alpini[ti pentru abrupturile din chei, parapanti[ti sau aven-
turieri cu jeepul, ATV-ul [.a.
n anul 2004, la Arie[eni au fost 110.000 de turi[ti pe
sezon, dintre care peste 75% schiori. n iarna cald` 2006-2007,

Ghe]arul de la Sc`ri[oara Localizarea zonei de atrac]ie Arie[eni, Mun]ii Apuseni

168
ELEMENTE DE GEOGRAFIA SERVICIILOR {I ADMINISTRA}IE |N EUROPA {I |N ROMNIA

cnd n Bucegi nu era z`pad`, s-a vorbit tot mai des de Arie[eni
([i de Cavnic), care a nceput s` fie numit Mica Elve]ie a
Romniei. Totul s-a declan[at de la localnici, implicndu-se [i
administra]ia local`.
Pentru viitor, Proiectul Arie[eni va fi gestionat de c`tre
SC Arie[eni - Alba SA, societate realizat` de consiliile locale
Arie[eni, Grda [i Albac, al`turi de Consiliul jude]ean Alba. S-a
dovedit interesat` de acest proiect al sta]iunii Arie[eni [i Banca
Mondial`, dar [i finan]atori particulari cu care, n 2007, s-au
nceput discu]ii pentru colaborare. Sunt prev`zute hoteluri pen-
tru 300 de locuri, peste 80 de pensiuni, circa 50 case de vacan]`,
spa]ii comerciale, de servicii [i de agrement, un centru de s`n`-
tate, o biseric` specific` din lemn, 10 prtii noi (total 13 km lun-
gime), reabilitarea drumurilor, reabilitarea structurii rurale, ali-
mentare comun` cu ap` potabil`, cu energie electric`, sta]ie de
Detunatele din Mun]ii Apuseni
epurare a apelor uzate, groap` ecologic` de de[euri, instala]ii de
teleschi, telecabine [i de z`pad` artificial`, sta]ii de deservire a
Aplica]ii individuale
acestora etc. Toate dot`rile prev`zute vor fi executate la nivelul
Analizeaz` o hart` turistic`, alege
celor similare din Austria, Italia sau Fran]a. Totalul locurilor de
[i descrie un traseu (cu durata de o
cazare se va ridica la peste 3.500, iar num`rul prognozat de tu- zi), explicnd obiectivele [i abor-
ri[ti este de 250.000 pe sezon. Provenien]a lor: din vestul ]`rii, dnd un stil atractiv [i pl`cut pentru
un grup de turi[ti (1-2 pagini, poate
dar [i din Ungaria sau alte ]`ri. Complexul turistic Arie[eni va fi
chiar fotografii, video etc.).
centrul sporturilor de iarn`, dar [i economico-social [i cultural al Spune]i-v` p`rerea, real` [i senti-
Mun]ilor Apuseni. mental`, despre Arie[eni, pe o pa-
gin`.
Poten]ialul uman va fi folosit la maximum, localnicii nu
vor mai pleca precum mo]ii de alt`dat`, dimpotriv` aici se vor
instala [i al]ii, iar turi[tii vor fi prezen]i n toate anotimpurile,
|ntreb`ri pentru
pentru c` sta]iunea [i peisajele i atrag; nivelul de trai se va ridica studiu de caz
la cel european.
Cte asemenea locuri, ntr-o de-
venire european`, exist` n ceilal]i
Carpa]i, sau n alte locuri, dar nc`
lipsite de ini]iativ`?
Ce este mai s`n`tos [i mai durabil:
realizarea sta]iunii Arie[eni sau
discutata exploatare de aur de la
Ro[ia Montan`?

Spa]ii de cazare pe valea Arie[ului

169
CAPITOLUL V

4. Elemente de geografie administrativ`:


organizarea administrativ` \n ]`ri din Europa
[i organizarea administrativ` \n Rom~nia**
Europa na]iunilor, a statelor unitare [i na]ionale, omogene
etnic, [i Europa regiunilor, ca entit`]i autonome, cl`dite pe baza
specificului lor etnic, cultural [i, nu n ultimul rnd, economic,
reprezint` cele dou` alternative fa]` de care este dezb`tut viitorul
continentului. Regiunile Europei au ns` o genez` [i o consis-
ten]` foarte variat`. Astfel, cele 22 de regiuni franceze sunt puse
pe acela[i nivel cu cele 16 landuri germane, cu cele 12 provincii
olandeze sau cu cele 45 de comitate engleze, disparit`]ile accen-
tundu-se [i mai mult la nivelele administrative locale. Unele
regiuni reprezint` construc]ii pur artificiale, generate de ra]iuni
statistice sau legate de integrarea european`, altele sunt o
mo[tenire a trecutului [i au constituit entit`]i teritoriale stabile pe
Organizarea administrativ-teritorial` parcursul a sute de ani. ntre estul Angliei [i insulele sudice [i
a Marii Britanii [i Irlandei de Nord estice ale Greciei, raportul de popula]ie este de 20:1, iar ntre
(grup`ri de comitate)
centrul Spaniei [i landul Bremen, din Germania, raportul de
suprafa]` este de 532:1. Iar dac` analiza este extins` la ntregul
spa]iu european, contrastele, evident, se adncesc. Iat` de ce,
nc` din 1972 au fost puse bazele unor principii unitare privind
politicile de dezvoltare regional` pe ntreg spa]iul CEE, iar n
1975 a fost creat Fondul European de Dezvoltare Regional`
(FEDER), primul instrument european pentru implementarea
politicilor de dezvoltare regional` [i nl`turarea dezechilibrelor
teritoriale. O baz` unitar` de analiz` pentru ansamblul fenome-
nelor economice [i sociale de pe ntreg spa]iul CEE a fost creat`
Danemarca organizarea abia n 1989, prin elaborarea unui decupaj regional unic: No-
administrativ` [i teritorial-statistic` menclatorul Unit`]ilor Teritorial-Statistice (NUTS). Conceput
ini]ial pe trei niveluri ierarhice (NUTS 1 nivel macroregional,
echivalent nivelului federal, NUTS 2 nivel regional [i NUTS 3
nivel departamental), la care s-a ad`ugat ulterior [i un nivel
local (comunal) NUTS 4,j acest instrument de lucru realizeaz`
o coresponden]` ntre nivelele regionale din ]`rile comunitare, pe
de o parte, [i dintre acestea [i decupajele administrative na]io-
nale, pe de alt` parte. Aceast` standardizare a condus la indivi-
dualizarea a dou` categorii de regiuni:
Regionarea politico-administrativ` Regiuni administrative sau politico-administrative,
a Spaniei [i Portugaliei cu o identitate regional` proprie, dat` de fundamentul istoric [i

170
ELEMENTE DE GEOGRAFIA SERVICIILOR {I ADMINISTRA}IE |N EUROPA {I |N ROMNIA

Organizare administrativ-teritorial` pe baza regiunilor istorice

de unitatea factorilor culturali, etnici, lingvistici, economici


(landuri [i kreize, n Germania, regiuni [i departamente, n Fran-
]a, regiuni [i provincii etc.);
Regiuni de raportare teritorial-statistic`, construc]ii
artificiale, f`r` personalitate regional`, func]ie administrativ` sau
antecedente istorice, rezultate prin agregarea unit`]ilor adminis-
trativ-teritoriale de rang inferior existente (zone economice teri-
torial-administrative n Fran]a, regieungsbezirk n Germania, Regiuni administrative ale Germaniei
landsdelen n Olanda, regiuni standard [i grup`ri de comitate n
Vechimea [i ampla dezvoltare a feno-
Regatul Unit, grup`ri de regiuni de dezvoltare n Grecia).
menului urban n Europa Central` [i
Cu excep]ia celor trei state cu structur` federal` (Germa- de Vest a constituit principalul element
nia, Austria [i Belgia), nivelul regional superior (NUTS 1) este favorizator n structurarea regional`.
Nucleele urbane au fost de-a lungul is-
alc`tuit din construc]ii artificiale create ca baz` de raportare
toriei principalii factori de stimulare a
statistic`, f`r` ns` a avea o identitate [i o func]ionalitate regio- organiz`rii spa]iale, favoriznd consti-
nal` proprie. tuirea n jurul lor a entit`]ilor politico-
administrative ce stau la baza actuale-
Dimensiunea medie a unit`]ilor teritorial-statistice de nivel
lor regiuni europene.
1 este de 35.100 km2 (pentru suprafa]`) [i de 5 milioane locuitori
(pentru popula]ie), mai redus` dect standardele teoretice ce stau Eterogenitatea celor 27 de state mem-
la baza decupajului acestora (suprafa]` de aproximativ 50.000 bre ale Uniunii Europene este remarca-
bil`, fiind dat` de caracteristicile aces-
km2, popula]ie n jur de 6 milioane de locuitori). tora: dac` Fran]a are o suprafa]` de
Un adev`rat nivel regional apare abia pe treapta NUTS 2, aproape 550.000 km2, iar Germania
care grupeaz` structurile regionale de baz` ale majorit`]ii statelor atinge 82 milioane de locuitori, Luxem-
burgul abia dep`[e[te 2500 km2 [i
Uniunii Europene: Fran]a, Finlanda, Italia, Grecia, Irlanda, 400.000 de locuitori, rezultnd diferen-
Olanda, Portugalia, Spania [i Suedia. Fa]` de medie (13.500 km2 ]ieri de 213:1 pentru suprafa]` [i 205:1
pentru suprafa]`, 2 milioane locuitori pentru popula]ie), ecar- pentru popula]ie. Extinderea Uniunii
Europene prin includerea celor 12 state,
turile de varia]ie sunt considerabile: 8 regiuni dep`[esc 40.000 ntre care [i Malta (316 km2, 368.000
km2 (5 spaniole Andaluzia, Aragon, Castilia-Leon, Castilia-La loc.), a adncit aceste contraste, rezul-
Mancha [i Estremadura [i 3 franceze Acvitania, Midi- tnd un ecart de 1745:1 pentru supra-
fa]` [i de 228:1 pentru popula]ie.
Pyrines [i Rhne-Alpes), iar 15 sunt mai mici de 5000 km2

171
CAPITOLUL V

(dintre care 9 numai n Olanda). Suprafa]a nu este un criteriu


definitoriu nici pentru rangul unit`]ilor teritorial-statistice:
regiuni de nivel NUTS 1 sunt mai mici dect regiuni de nivel
NUTS 2 (din alte state), condi]ia fiind doar ca o unitate de rang
superior s` fie format` dintr-un num`r ntreg de unit`]i de rang
inferior. Unele regiuni de nivel 1 apar]in deopotriv` [i nivelului
teritorial-statistic 2 (|le de France, Nord Pas de Calais n
Fran]a; Schleswig-Holstein, Bremen, Hamburg, Saar [i Berlin n
Germania; Estul Angliei [i Irlanda de Nord n Regatul Unit);
unele regiuni de nivel 2 apar]in [i nivelului 3, precum
Luxemburg, unde toate cele trei nivele coincid.
Totu[i, n pofida acestui mozaic aparent eterogen la nivel
comunitar, fiecare stat membru [i are unul sau chiar dou` (n
cazul Fran]ei) e[aloane regionale reprezentative ce corespund
diferitelor niveluri teritorial-statistice.
n cteva state reduse ca suprafa]` [i cu un grad mare de
fragmentare administrativ` la nivel superior (Olanda, Danemar-
ca [i Luxemburg), individualizarea unor nivele regionale de talie
european` este neviabil` datorit` suprafe]ei reduse a acestora
(sub 4000 km2). Cum nivelele teritorial-statistice macroregionale
sunt fie decupaje artificiale (Olanda, Danemarca), fie imposibile
(Luxemburg), aceste state alc`tuiesc ele nsele, n Nomenclato-
rul Uniunii Europene, regiuni de nivel european.
Alinierea Romniei la Nomenclatorul Unit`]ilor Terito-
rial-Statistice utilizat n Uniunea European` s-a realizat prin
constituirea unui nivel regional superior, circumscris jude]elor,
sub forma a opt regiuni de dezvoltare, f`r` statut administrativ,
ca regiuni ce constituie suportul teritorial de implementare a
politicilor de dezvoltare regional`. Acestea corespund nivelului
Romnia. Municipii [i ora[e noi statistic de tip NUTS 2, fiind formate prin asocierea a 4-7 jude]e,
declarate \n Regiunile de Dezvoltare cu excep]ia regiunii Bucure[ti-Ilfov, care n pofida suprafe]ei re-
ntre 1990 [i 2007 (1)

Scenarii cu privire la evolu]ia popula]iei din Uniunea European` (%)


Regiune de Suprafa]a Popula]ia Jude]e componente
dezvoltare (kmp) (mii pers.)
NORD-EST 36.850 3.808,3 Boto[ani, Vaslui, Ia[i, Suceava, Neam], Bac`u
SUD-EST 35.762 2.940,5 Br`ila, Gala]i, Constan]a, Tulcea, Vrancea, Buz`u
SUD 34.453 3.481,7 Arge[, Dmbovi]a, Prahova, Teleorman, Giurgiu,
Ialomi]a, C`l`ra[i
SUD-VEST 29.212 2.410,9 Dolj, Olt, Mehedin]i, Gorj, Vlcea
VEST 32.034 2.051,6 Timi[, Arad, Cara[-Severin, Hunedoara
NORD-VEST 34.159 2.854,1 Cluj, Bihor, Satu Mare, Maramure[, Bistri]a-N`s`ud, S`laj
CENTRU 34.100 2.651,8 Bra[ov, Sibiu, Covasna, Harghita, Mure[, Alba
BUCURE{TI-ILFOV 1.821 2.289,7 Bucure[ti, Ilfov

172
ELEMENTE DE GEOGRAFIA SERVICIILOR {I ADMINISTRA}IE |N EUROPA {I |N ROMNIA

duse are o m`rime demografic` comparabil` cu celelalte


regiuni. Structura acestora se bazeaz` pe complementaritatea
func]ional` a jude]elor [i nu pe omogenitate. Configura]ia lor se
suprapune doar n parte regiunilor istorice (Oltenia, Banat),
limitele unor regiuni separnd jude]e ntre care exist` fluxuri
tradi]ionale (jude]ele din sudul Moldovei sunt mai legate de
restul Moldovei, dect de Dobrogea, dup` cum limitele ce se-
par` Transilvania n dou` regiuni sau jude]ele Br`ila [i Buz`u de
restul Munteniei, corespund unor zone de maxim` concentrare a
fluxurilor economice [i demografice).
Principala tendin]` ce a marcat sistemul administrativ
romnesc dup` 1989 a constituit-o investirea unui mare num`r
de comune cu statut de ora[ [i a unor ora[e cu statut de
municipiu. Dat fiind gradul redus de urbanizare a ]`rii noastre n
Ponderea popula]iei pe regiuni
raport cu media european`, aceast` m`sur` pare justificat`, ns` de dezvoltare \n Rom~nia
m`rimea demografic`, fizionomia, dar mai ales profilul
func]ional [i incapacitatea acestora de a se constitui n veritabile
nuclee pe polarizare local` nu le face compatibile cu statutul
administrativ acordat prin lege.

Romnia. Municipii [i ora[e noi declarate \n Regiunile de Dezvoltare ntre 1990 [i 2007 (2)

Test de autoevaluare secven]ial`**


1. Compara]i sistemul de transport romnesc cu cel european din perspectiva modernit`]ii acestuia.

2. Realiza]i o hart` a Romniei pe care s` amplasa]i cele trei axe prioritare de transport men]ionate n
lec]ie.

3. Cel mai mare num`r de utilizatori de internet din Europa este n Marea Britanie.
a) adev`rat
b) fals

4. Realiza]i h`r]i ale Europei pe care s` amplasa]i informa]iile din tabelele de la pagina 144.

5. Realiza]i un tabel cu cele mai noi date privind investi]iile str`ine din Romnia (provenien]` [i valoare).

173
Evaluare sumativ`
1. Care sunt denumirile conceptului de spa]iu geografic?
a) b) c) d)

2. |n ce perioad`, spa]iul statal romnesc a avut frontiere aproape ideale?


a) 1600-1700 b) 1859-1877 c) 1945-2006 d) 1920-1940

3. Ce specific are Europa ca spa]iu geografic, fa]` de alte continente? |nsemna]i cu X r`spunsul corect:
a) peninsul` a Asiei b) \nconjurat` total de oceane c) ]`rmuri pu]in fragmentate

4. Cte regiuni climatice se contureaz` n Europa [i n Romnia?


a) 6 [i 7 b) 4 [i 2 c) 9 [i 7 d) 10 [i 3

5. Cnd a fost Dun`rea (sau este) hotar ferm [i cnd punte de leg`tur` pe teritoriul Romniei [i la
sud de ea? Completa]i pe rndul de sus cnd a fost hotar ferm [i pe cel de jos, punte.
a)
b)

6. Cnd s-a creat OCEMN, ce nseamn` [i cte ]`ri particip`?

7. Men]iona]i trei specii de plante care intr` n componen]a maquis-ului.

8. Care sunt cele mai importante resurse naturale n Europa?


a) de subsol b) hidrologice c) ale biosferei

9. Ce rege st`pnea n Antichitate tot teritoriul de dincoace de fluviu [i de dincolo?


a) Decebal b) Burebista c) Traian

10. C]i locuitori are Europa (n milioane cifre rotunjite), c]i UE [i c]i Romnia?
a) 733; 490 [i 21,7 b) 1034; 800 [i 25 c) 530; 350 [i 15

11. Ce m`rimi au ora[ele care se grupeaz` n aglomer`ri urbane europene?


a) 155 000 500 000/100 km2 b) peste 500 000/50 km2 c) 100 000 150 000/100 km2

12. Care este ordinea, n procente, a gradului de ocupare a popula]iei n Romnia?


a) agricultur`, b) industrie, c) servicii, agricultur`,
industrie, servicii agricultur`, servicii industrie

174
13. Ce ]ar` are cele mai mari resurse de petrol pe teritoriul Europei?
a) Ucraina b) Fran]a c) Federa]ia Rus` d) Norvegia

14. Care ]`ri din UE sunt mari produc`toare de gaze naturale?


a) Marea Britanie, Fran]a b) Olanda, Polonia c) Marea Britanie, Olanda

15. Mediul p`durilor de foioase din Europa se extinde de la vest la est ntre:
a) Norvegia [i nordul Uralului b) Anglia [i sudul Uralului c) Spania [i Turcia

16. Enumera]i n scris, n func]ie de diferen]ele biopedoclimatice [i de relief, regiunile geografice din
Europa.
1. 2. 3. 4. 5.

17. Urm`ri]i harta de mai jos. Trasa]i limitele Regiunilor de Dezvoltare [i men]iona]i-le pe cele alc`tuite
din [ase jude]e.

18. Completa]i spa]iile libere cu direc]iile prioritare n elaborarea [i implementarea politicii de mediu:

19. Cte ora[e mari se g`sesc ast`zi n ]`rile Uniunii Europene? (bifa]i r`spunsul corect)
a) 2200 b) 1200 c) 3500 d) 750

20. Realiza]i \n clas` un Parlament European ad-hoc, \n a[a fel \nc~t fiecare stat membru al Uniunii
Europene s` fie reprezentat. Dezbate]i, cu argumente pro [i contra, cererile de aderare ale Croa]iei [i
Turciei.

175
Cuprins
CAPITOLUL I
Europa [i Rom~nia elemente geografice de baz`...........................................................................................................4
1. Spa]iul rom~nesc [i spa]iul european ..............................................................................................................................4
2. Elemente fizico-geografice definitorii ale Europei [i ale Rom~niei............................................................................13
3. Elemente de geografie uman` a Europei [i a Rom~niei ..............................................................................................30
4. Mediul \nconjur`tor [i tipuri de peisaje geografice......................................................................................................56
5. Regiuni geografice \n Europa [i \n Rom~nia................................................................................................................60
6. }`rile vecine Rom~niei (caracterizare geografic` succint`) ........................................................................................65
Test de autoevaluare secven]ial`.....................................................................................................................................75

CAPITOLUL II
Rom~nia [i Uniunea European`........................................................................................................................................76
1. Formarea Uniunii Europene [i evolu]ia integr`rii europene........................................................................................76
2. Caracteristici geografice, politice [i economice actuale ale Uniunii Europene ..........................................................79
3. Statele Uniunii Europene...............................................................................................................................................83
4. Diviziuni regionale [i organizarea spa]iului geografic \n Uniunea European`* ....................................................101
5. Rom~nia ca parte a Uniunii Europene ........................................................................................................................107
Test de autoevaluare secven]ial`...................................................................................................................................123

CAPITOLUL III
Europa [i Uniunea European` \n lumea contemporan`..............................................................................................124
1. Probleme fundamentale ale lumii contemporane .......................................................................................................124
2. Rolul Europei \n construirea lumii contemporane......................................................................................................127
3. Uniunea European` [i ansamblurile economice [i geopolitice ale lumii contemporane privire comparativ` .....130
4. Mondializare, interna]ionalizare [i globalizare din perspectiv` european`...............................................................133
5. Europa, Uniunea European` [i Rom~nia \n procesul de evolu]ie a lumii contemporane
\n urm`toarele decenii..................................................................................................................................................137
Test de autoevaluare secven]ial`...................................................................................................................................141

CAPITOLUL IV
Elemente de geografie social` [i cultural` a Europei [i a Rom~niei* ..........................................................................142
1. Tipuri tradi]ionale de utilizare a spa]iului geografic european* ..............................................................................142
2. Tipuri de comunit`]i umane [i mentalit`]i*................................................................................................................145
3. Diversitatea uman` a Europei (lingvistic`, religioas`, etnic`)*...............................................................................147
4. Structuri teritoriale [i dinamic` social`* ...................................................................................................................149
5. Raportul dintre elemente de geografie social` [i cultural` a Europei [i Rom~niei* ..............................................152
Test de autoevaluare secven]ial` ..................................................................................................................................155

CAPITOLUL V
Elemente de geografia serviciilor [i administra]ie \n Europa [i \n Rom~nia** ...........................................................156
1. C`ile de comunica]ie [i mijloacele de transport**....................................................................................................156
2. Rela]ii economice**.....................................................................................................................................................161
3. Turism, comer], activit`]i complementare** ..............................................................................................................163
4. Elemente de geografie administrativ`: organizarea administrativ` \n ]`ri din Europa [i organizarea
administrativ` \n Rom~nia** ......................................................................................................................................170
Test de autoevaluare secven]ial`**..............................................................................................................................173

Evaluare sumativ` ............................................................................................................................................................174

(*) [i corp de liter` cursiv se adreseaz` specializ`ii [tiin]e sociale din cadrul filierei teoretice, profil umanist; se aloc` o or`/s`pt`m~nal.
(**) [i corp de liter` cursiv se adreseaz` calific`rii profesionale care apar]ine de domeniile servicii [i administra]ie.

176