Sunteți pe pagina 1din 21

Data: 24.04.2014 Clasa: a III-a A Propunãtoare: prof. Căprar Antonela Aria curriculară: Limbă şi comunicare Disciplina: Limba şi literatura română

Unitatea de învăţare: Vara Titlul lecţiei: Heidi, fetiţa munţilor- Johanna Spyri Tipul lecţiei: predare-învãţare Obiective de referinţă:

lecţiei: predare- învãţare Obiective de referinţă: 1.1 să sesizeze sensul global al unui mesaj,

1.1

să sesizeze sensul global al unui mesaj, identificând aspectele principale şi de detaliu la care se referă un mesaj oral;

1.2

să deducă sensul unui cuvânt necunoscut;

2.5

să manifeste cooperare în diferite situaţii de comunicare;

3.2

să desprindă ideile principale dintr-un text citit;

3.3

să citească în mod conştient, corect, fluent şi expresiv un text cunoscut;

3.6

să recunoască în text diferite elemente de construcţie a comunicării studiate;

Obiective operaţionale:

a) cognitive:

OC 1 - să rãspundã corect la ghicitoare; OC 2 - sã dea exemple de activitãţi desfãşurate în anotimpul vara; OC 3 - sã citeascã corect, fluent şi expresiv textul; OC 4 - sã rãspundã corect din punct de vedere gramatical, la întrebãrile legate de conţinutul textului; OC 5 - sã alcãtuiascã propoziţii cu anumite cuvinte şi expresii noi; OC 6 - sã ordoneze ideile principale, potrivit desfãşurãrii momentelor acţiunii; OC 7 - sã completeze propoziţiile cu informaţii din text; OC 8 - sã uneascã cuvintele cu sens asemãnãtor; OC 9 - sã desprindã mesajul textului; OC 10 - sã prezinte în faţa clasei rezolvarea sarcinii cerută de culoarea pălăriei primite; OC 11 - sã sintetizeze textul într-o propoziție/expresie/cuvânt/culoare/simbol. (scheletul de recenzie)

b) psiho-motorii:

OPM 1 - să adopte o poziţie corectã la scris; OPM 2 - să mânuiascã atent şi corect instrumentele folosite;

OPM 3 - să descrie activitãţi productive care se pot desfãşura în zona de munte în vederea obţinerii de venituri.

c) afective:

OA 1 Manifestarea interesului pentru exprimarea corectã, clarã, nuanţatã şi originalã;

OA 2 Participarea cu plãcere la toate etapele lecţiei;

OA 3 Identificarea unor persoane cu nevoi speciale în grupurile din care fac parte şi regulile de comportare cu

acestea.

Strategia didacticã: mixtã

Metode :

de comunicare orală conversative: - conversaţia (M1)

- discuţia colectivă (M2)

- explicaţia (M3)

- exerciţiul (M4)

- problematizarea (M5)

de explorare indirectă: - demonstraţia (M6),

centrate pe producerea ideilor: - Ciorchinele (M7)

- Harta povestirii (M8)

centrate pe acţiune: - Metoda cadranelor (M9) - Metoda celor şase pãlãrii gânditoare (M10)

- Metoda Scheletul de recenzie (M11)

- Metoda Turul galeriei (M12)

Mijloace: planşã cu Zâna Vara, jetoane cu activitãţile specifice anotimpului vara, planşã cu datele biografice şi portretul autoarei, fişe de lucru, manualul de limba românã, 6 pãlãrii, diplome, casetofon, patafix, markere, foi flipchart.

Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe. Resurse umane: 28 elevi Resurse temporale: 50 minute

Bibliografie:

1. M.E.C. – „Programa şcolară pentru clasa a III-a;
2. Mihãescu, Mirela, Mãncescu, Mioara, Robu, Maria, Cenac, Olga (2010)- Metode activ-participative în învãţãmântul primar: aplicaţii”, Editura Didactica Publishing House, Bucureşti;
3. Mîndru, Elena, Niculae, Areta, Borbeli, Lucica, … (2010)- „Strategii didactice interactive”, Editura Didactica Publishing House, Bucureşti;
4. Piţilă, Tudora, Mihăilescu, Cleopatra (2005)- ”Limba şi literatura română – Manual pentru clasa a III-a”, Ed. Aramis, Bucureşti; www.didactic.ro

5.

Nr

Momentele

OB

 

Strategii didactice

Forme de

Evaluare

crt

lecţiei

Elemente esenţiale de conţinut

organizare

 

Metode

 

Mijloace

   

1.

Pregătirea

 

Se stabileşte ordinea şi se pregătesc materialele necesare pentru lecţie.

   

- frontal;

clasei pentru

activitatea de

învăţare

 

2.

Captarea

 

Voi citi elevilor o ghicitoare despre vară. (anexa 1)

       

atenţiei

OC 1

M1

- ghicitoare;

- frontal;

- orală;

3.

Discuţii

OC 2

Pe o planşã se aflã Zâna Vara. Elevii au de aşezat imaginile corespunzãtoare acestui anotimp. Astfel se va realiza Ciorchinele- Vara. (anexa 2)

 

pregătitoare

 

- planşă cu

- frontal;

- orală;

 

M1

Zâna Vara;

 

-

jetoane;

Se adresează următoarele întrebări:

M7

 

OA 2

Care sunt semnele specifice verii?

 

M2

Ce activitãţi se desfãşoarã în anotimpul vara?

Unde merg oamenii în vacanţa de varã?

Voi spune elevilor cã vom realiza o excursie imaginarã la munte, unde vom întâlni o fetiţã specialã. Astfel se va realiza legătura cu noua lecţie.

4.

Enunţarea scopului şi a obiectivelor

OA 2

Anunţ subiectul lecţiei: “Heidi, fetiţa munţilor” de Johanna Spyri. Specific elevilor că, până la sfârşitul lecţiei trebuie să citească corect, fluent, expresiv textul, să identifice personajele, să răspundă la întrebări legate de conţinut, să alcătuiască enunţuri noi cu cuvintele cheie, să găsească cuvinte cu sens asemănător, să completeze propoziţiile cu informaţii din text, sã aşeze în ordine momentele acţiunii, să desprindă mesajul textului. Se scrie pe tablă data, titlul şi autorul textului. Elevii vor completa „Harta povestirii”. (anexa 3)

       

M1

-

manualul,

„Harta

 

povestirii;

OPM 1

M6

5.

Dirijarea

Se solicită elevilor intuirea imaginii din manual.

 

învăţării

 

-

manualul,

- frontal;

- orală;

 

„Harta

 
 
  Lectura independentă a textului M1 povestirii ” ;

Lectura independentă a textului

M1

povestirii;

 

OC 3

Se solicită elevilor să citească textul lecţiei, integral, în gând. Se verifică prin întrebări aşezarea textului narativ în pagină: alineate, titlu, autor, semne de punctuaţie.

M2

Se verifică caracterul conştient al citirii prin întrebări ce vizează conţinutul textului:

OC 4

Care este titlul lecţiei?

Cum se numeşte autoarea?

Care sunt personajele care participă la întâmplare?

Unde se petrece întâmplarea?

Când are loc întâmplarea ?

Lectura- model ( realizată de învăţător sau un elev care citeş te expresiv) (realizată de învăţător sau un elev care citeşte expresiv)

Date despre autorde învăţător sau un elev care citeş te expresiv) Se va prezenta un material despre viaţa

Se va prezenta un material despre viaţa şi opera autoarei. (anexa 4)

Exersarea actului cititului (procedee diferite de lectură):

OC 3

actului cititului ( procedee diferite de lectură) : OC 3 Citire în lanţ  Explicarea cuvintelor

Citire în lanţ

Explicarea cuvintelor şi a expresiilor:

nu mai plutea nicio dârã de nor= nu era niciun nor pe cer;

M1

 

-

manualul,

 

„Harta

 

povestirii”;

 

M2

- frontal;

M3

-

planşã cu

 

datele

 

biografice ale

 

autoarei;

M8

- „Harta

povestirii”;

- orală;

OPM 1

OC 5

OC 3

sfioasã= timidã, ruşinoasã; ţintaurã= plantã medicinalã, cu flori roşii şi albe, cu fructul ca o capsulã, denumitã popular fierea pãmântului; smocuri= cantitate de fire de iarbã; îşi desfãta ochii= admira, se minuna; tufe= (aici) grup de flori; suav= gingaş, fin, delicat, graţios; îmbietor= ispititor, ademenitor; splendoare= strãlucire, mãreţie;

M8

a izbuti= a reuşi, a izbândi;

a mângâia= a dezmierda.

Se solicitã alcãtuirea oralã de noi enunţuri cu anumite expresii şi cuvinte explicate.

M4

Citire selectivã:

Citire selectivã:

fragmentul în care este prezentat locul unde se petrece întâmplarea;

enunţul prin care Clara se adreseazã Bãlaiei;

propoziţia în care Heidi o invitã pe Clara sã vadã florile din poieniţã;

- „Harta

povestirii”;

- manualul;

- frontal;

- orală;

propoziţiile care exprimã bucuria Clarei;

Citire în ştafetã propoziţiile care exprimã bucuria Clarei; OC 3 Fiecare elev citeşte una - douã propoziţii, dupã

OC 3

Fiecare elev citeşte una-douã propoziţii, dupã care solicitã pe unul dintre colegii sãi sã continue citirea.

Citire pe rolurisolicitã pe unul dintre colegii sãi sã continue citirea. Citire integralã OA 2  Solicit elevii

Citire integralãdintre colegii sãi sã continue citirea. Citire pe roluri OA 2  Solicit elevii să răspundă

OA 2

Solicit elevii să răspundă la întrebările legate de conţinutul lecţiei:

OC 4

OC 9

OA 3

* Când se petrece întâmplarea?

* Unde se petrece întâmplarea?

* Care sunt personajele întâmplării?

* Ce admira Heidi?

* Ce îi spune Clara Bãlaiei?

* Cine a ajutat-o pe Clara sã meargã? De ce?

* De ce erau emoţionaţi copiii?

* Ce învãţãturã desprindem din aceastã

lecţie?

* Cum trebuie sã ne purtãm cu persoanele cu nevoi speciale?

M1

M2

M5

M8

- manualul;

- „Harta

povestirii”;

- frontal;

- orală;

6.

Fixarea

OC

6

Metoda cadranelor

       

cunoştinţelor

 

M2

OC

7

Voi împãrţi elevii în grupe de câte 4. Ei vor avea de completat fişele cu informaţiile pe care le-au descoperit în lecţie. (anexa 5)

M3

 

M4

OC 8

M9

-

fişe de lucru;

- pe grupe;

- scrisã;

 

- frontal;

- oralã;

OA 1

 

7.

Obţinerea

Metoda pãlãriilor gânditoare

performanţei

Elevii sunt împãrţiţi în 6 grupe, fiecãreia corespunzându-i câte o culoare şi un mod de a analiza conţinutul lecţiei. Prezint sarcinile cerute de cele 6 pãlãrii:

 
 

OPM 1

M10

fişe de lucru, 6 pãlãrii;

-

- pe grupe;

- scrisã;

OPM 2

PĂLĂRIA ALBĂ-POVESTITORUL Despre ce este vorba în text ? Care sunt personajele ?

OPM 3

PĂLĂRIA ROŞIE-PSIHOLOGUL Ce sentimente ţi-a trezit lectura acestui text?

PĂLĂRIA NEAGRÃ-NEGATIVISTUL Ce s-ar fi întâmplat dacã Heidi şi Peter nu ar fi fost alãturi de prietena lor Clara?

   

OA 1

PĂLĂRIA GALBENĂ-OPTIMISTUL Ce învăţăm din aceastã lecţie? Gãsiţi mai multe proverbe despre prietenie.

M10

     

PĂLĂRIA VERDE-CREATIVUL Închipuiţi-vă că sunteţi Heidi. Ce afacere ar putea începe ea astfel încât să poată rămâne în munţi, dar să câştige şi bani pentru traiul zilnic ?

PĂLĂRIA ALBASTRĂ- MODERATORUL Formulaţi două întrebări şi adresaţi-le colegilor pentru a vedea dacă au citit textul integral. (anexa 6)

-

fişe de lucru,

- pe grupe;

- scrisã;

6

pãlãrii;

OA 2

 

8.

Asigurarea

 

Solicit elevii sã îşi prezinte munca. Voi

       

feedback-ului

OC 10

adresa eventualele întrebãri suplimentare.

M10

-

fişe de lucru,

OA 1

6

pãlãrii;

- frontal;

- orală;

9.

Evaluare

OC 11

Metoda Scheletul de recenzie

 

OA 2

M11

-

fişe de lucru;

- individual;

- scrisã;

Comunic elevilor cerinţele de pe fişã. Apoi, îi voi solicita sã le rezolve. (anexa 7)

Apreciez activitatea elevilor.

10.

Ȋncheierea

OA 2

Pe

o

planşã este desenatã Heidi,

       

activitãţii

personajul principal al lecţiei, care doreşte sã ştie cât de mult le-a plãcut excursia la munte. Ȋn cele 3 cercuri sunt

-

planşã,

scrise denumirile: foarte mult, puţin, deloc.

markere;

Elevii trebuie sã punã X în cercul care aratã cât de mult le-a plãcut excursia imaginarã petrecutã la munte. (anexa 8)

- frontal;

- orală;

Se fac aprecieri generale privind modul în care au activat elevii, apoi individuale.

Se va realiza Turul galeriei, cu toate

M12

-fişe de lucru;

fişele de

lucru realizate de elevi pe

parcursul orei.

Elevii primesc diplome pentru munca depusă. (anexa 9)

-

diplome;

Anunţ tema pentru acasã: de citit lecţia, de învãţat cuvintele necunoscute şi de rãspuns la întrebãrile de la pagina 105 (sus).

 

Anexa 1

Are ochii de cicoare În plete aur din soare, Braţele pline de flori Şi bujori în obrăjori.

(Vara)

Ghicitoare:

1 Are ochii de cicoare În plete aur din soare, Braţele pline de flori Şi bujori
Anexa 2 VARA
Anexa 2 VARA
Anexa 2 VARA

Anexa 2

Anexa 2 VARA
Anexa 2 VARA

VARA

Anexa 2 VARA
Anexa 2 VARA
Anexa 2 VARA
Anexa 2 VARA
Anexa 3 Timpul întâmplǎrii: Locul întâmplǎrii: Personajele: Cuvinte necunoscute: TITLUL Ȋncheierea
Anexa 3
Timpul întâmplǎrii:
Locul întâmplǎrii:
Personajele:
Cuvinte necunoscute:
TITLUL
Ȋncheierea întâmplãrii:
AUTORUL
Ȋnvãţãtura desprinsã:
Anexa 4 Johanna Spyri (n. 12 iunie 1827 - d. 7 iulie 1901) A fost
Anexa 4
Johanna Spyri
(n. 12 iunie 1827 - d. 7 iulie 1901)
A fost o autoare de cărţi pentru copii.
Numele de la naştere: Johanna Louise Heusser.
Şi-a petrecut copilăria într-un sat din apropierea
munţilor falnici din Elveţia. Viaţa liniştită de
lângă munte, respectiv din sat, a fost o sursă de
inspiraţie pentru ceea ce a scris în decursul vieţii.
Cunoscãtoare a psihologiei copiilor şi îndrãgostitã
de naturã, Johanna Spyri a creat un roman care a
cucerit întreaga lume, a fost tradus în peste 50 de
limbi, a fost ecranizat pentru marele şi micul ecran
sau a devenit film de desene animate.

Anexa 5

1. Pune în ordine momentele acţiunii ! 2. Com pleteazã propoziţiile cu informaţii din text:

1.

Pune în ordine momentele acţiunii!

2. Com pleteazã propoziţiile cu informaţii din text: Hei di voia sã vadã dacã

2. Completeazã propoziţiile cu informaţii din text:

Heidi voia sã vadã dacã ……………………………………… …………………………………………………………………….

……

Cu ajutorul lui Heidi şi a lui Peter, Clara a fãcut primii paşi.

 

Ȋntr-un ţinut de munte trei copii pãzesc caprele.

 
 

Clara a rãmas în tovãrãşia …………………………….……….…….

Bucuria copiilor este atât de mare încât inimile lor bãteau cu putere.

este atât de mare încât inimile lor bãteau cu putere. Heidi şi Peter au ajutat -

Heidi şi Peter au ajutat-o pe Clara fiindcã aceasta ……….………….… ……………………………………………………….……………

Fetiţa pusã pe picioare a reuşit ………………………….……

Fetiţa pusã pe picioare a reuşit ………………………….…… ……………………………………………………….……………

……

Clara îi şopteşte caprei Bãlaia dorinţa sa de a nu mai pleca niciodatã din acel loc.

Bucuria copiilor a fost atât de mare încât ………….…………………. ……………………………………………………….……………

 

Heidi o invitã pe Clara sã vadã florile din poieniţã.

3. Uneşte cuvintele cu acelaşi înţeles:

cupolã

sfios

gingaş

poianã

 
4. Exprimã- ţi pãrerea! De ce Clara nu ar fi vrut sã plece nicio datã

4. Exprimã-ţi pãrerea!

De ce Clara nu ar fi vrut sã plece niciodatã din munţi, de la Heidi? ………………………………………………………….………. ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… …………………………………………………………………

pajişte boltã

pajişte

boltã

splendoare

a reuşi

suav

minunãţie

a izbuti

timid

Anexa 6

Anexa 6 Povestiţi despre ce este vorba în text şi care sunt personajele? Ce sentimente ţi

Povestiţi despre ce este vorba în text şi care sunt personajele?

Ce sentimente ţi-a trezit lectura acestui text?

Ce s-ar fi întâmplat dacă Heidi şi Peter nu ar fi fost alături de prietena lor Clara?

Ce învăţăm din aceastã lecţie? Gãsiţi mai multe proverbe despre prietenie.

Închipuiţi-vă că sunteţi Heidi. Ce afacere ar putea începe ea astfel încât să poată rămâne în munţi, dar să câştige şi bani pentru traiul zilnic?

munţi, dar să câştige şi ban i pentru traiul zilnic? Formulaţi două întrebări şi adresaţi -le

Formulaţi două întrebări şi adresaţi-le colegilor pentru a vedea dacă au citit textul integral.

Anexa 7 FIŞĂ DE EVALUARE Heidi, fetiţa munţilor-de Johanna Spyri 1. Scrie într-o propoziţie despre
Anexa 7
FIŞĂ DE EVALUARE
Heidi, fetiţa munţilor-de Johanna Spyri
1. Scrie într-o propoziţie despre ce este vorba în textul citit.
2. Scrie o expresie semnificativă pentru mesajul textului. (se poate prelua din manual)
3. Scrie într-un cuvânt esenţa textului:
4. Alege culoarea textului:
5. Completaţi propoziţia: Cel mai bun/ mai interesant moment din acest text este
6. Deseneazã un obiect reprezentativ pentru textul studiat:

Anexa 8

V-a plãcut excursia la munte? Pune X în unul din cele 3 cercuri. FOARTE MULT
V-a plãcut
excursia la
munte?
Pune X în unul
din cele 3 cercuri.
FOARTE
MULT
DELOC
PUŢIN
………….………………. A n e x a 9 DIPLOMĂ DE MERIT Se acordă elevului/ei

………….……………….

Anexa 9

DIPLOMĂ

DE

MERIT

A n e x a 9 DIPLOMĂ DE MERIT Se acordă elevului/ei

Se acordă elevului/ei ………………………………………

din clasa a III-a A , de la Şcoala Gimnazialã “George Coşbuc”, Baia Mare, pentru rezultatele deosebite obţinute la lecţia “Heidi, fetiţa munţilor” de Johanna Spyri.

Felicitări!

prof. Căprar Antonela

deosebite obţinute la lecţia “Heidi, fetiţa munţilor” de Johanna Spyri . Felicitări! prof. Căpr ar Antonela