Sunteți pe pagina 1din 14
ROMANIA JUDETUL BRAILA MUNICIPIUL BRAILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA PROIECT DE HOTARARE Privind: Aprobarea proiectului «Elaborarea strategiei de dezvoltare local pentru comunitatile marginalizate din municipiul Braila» in vederea finantarii in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritaraé 5 Dezvoltarea Local plasata sub Responsabilitatea Comunitati, Obiectivul tematic 9 Promovarea incluziunii sociale, combaterea sdraciei gi a oricarei forme de discriminare, Prioritatea de investiti 9.vi Dezvoltarea locala plasata sub responsabilitatea comunitati, Obiectivul specific 5.1 Reducerea numarului de persoane aflate tn rise de sdrdcie si excluziune sociala din comunitafile marginalizate (roma si non- roma) din orase cu peste 20,000 locuitori, cu accent pe cele cu populate apartinand minoritatii roma, prin implementarea de masuri/operatiuni integrate in contextul mecanismului DLRC. CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA La initativa Primarului Municipiului Braila; Avand in vedere referatul de aprobare al intjatorului, precum si raportul comun de spscialtate al Directiei de Strategii, Programe si Proiecte de Dezvoltare, Relatii Internationale gi Directie! Finantelor Publice Locale; in conformitate cu prevederile 0.G. nr.26/2000 cu privire la. asociati si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare si O.U.G. nr.40/2018 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 = 2020, cu modificdrile gi completarile uterioare; Tn baza art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) si d), alin.(4) lite) gi alin, (6) It. a) pet2 din Legea nr. 215/2001, republicaté, cu modificatle si completarile ulterioare; Tn temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 115 alin. (1) lit b) din Legea nr, 215/200, legea administratiei publice locale, republicat’, cu modificarle si completrie ulterioare; MOTARASTE: Art.1 Se aproba proiectul .Elaborarea strategie’ de dezvoltare locala pentru comunitatile marginalizate din municipiul Braila’ in valoare totala de 227.240,00 lei si depunerea acestuia pentru obtinerea finantarii nerambursabile tn cadrul apelului de proiecte pentru regiunile mai putin dezvottate prin Programul Operational Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritaré 5 Dezvoltarea Locala plasaté sub Responsabilitatea Comunitatii, Obiectivul tematic 9 Promovarea incluziunii sociale, combaterea sardciei gi a oricarei forme de discriminare, Priortatea de investiti 9.vi Dezvoltarea local pasaté sub responsabilitatea ‘comunitati, Obiectivul specific 5.1 Reducerea nurrarului de persoane afiate in rise de sardcie gi excluziune social din comunitatile marginalizate (roma gi non- roma) din orage cu peste 20,000 locuitor, cu accent pe cele cu populatie aparfinand minoritafii roma, prin implementerea de masuri/operatiuni integrate Tn contextul mecanismului DLRC. Art2 Se aproba contributia proprie in sumé de 3.627,00 fei reprezentand 2% din valoarea total eligibilé a bugetului propriu de 181.249,54 lei, gestionat de Municipiul Braila Art3 Se aprob& cheltuielle ce pot aparea_in timpul implementari activtaflor proiectulvi, derulate de Municipiul Bréla, in vederea acitarii unor taxe, cote, comisioane, etc. stabilite prin lege. Art4 Se aproba plata tuturor cheltuielilor aferente bugetului_ propriu, gestionat de Municipiul Braila, in conditile decontariiirambursarii ulterioare @ cheltuielilor eligibile din instrumente structurale. Art.§ Se aprob& componenta structurii parteneriale formata din Municipiul Braila, Alianfa pentru Unitatea Rromilor - Fiiala Bréila si S.C. RU Europe S.RLL. Braila si a modelului Acordului de parteneriat cu acestia, conform anexei, parte integranta din prezenta hotarare. Art.6 Se Imputerniceste Primarul Municipiului Braila s8 semneze Acordul de parteneriat. Art.7 La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, se abroga H.C.LM. Braile nr.385/11.11.2016. Art.8 Prezenta hotirare va fi dus la indeplinire de Primarel Municipiului Bralla, prin Direcfia de Strategii, Programe si Proiecte de Dezvoltare, Relat Internationale si Directia Finantelor Publice Locale, iar Secretarul Municipiului Braila o va comunica celor interesati PRIMAR, VIOREL ~ MARIAN DRAGOMIR AVIZAT PENTRU LEGALITATE SECRETAR, DRAGAN ION ‘Municip Baila Directia de Stategi Programe si Proiccte de eens an ec Ne (884 0.09. 21 RAPORT Privind aprobarea proicetuui « Elaboraren strategie ‘comuniatile marginalizate din municipiul Braila» in vedereafinanta Progeamului Operational Capital Uman 2014 ~ 2020, Axa prioritara § Dezvoltarea, Locala plasata sub Responsabiitatea Comunitati, Obietivul tematic 9 Promovarea inctuziunt sociale, combaterea saraciel sia oricarel forme de diseriminare, Priortatea ‘de investt 9.v1 Dezvoltarea locala plasaa sub responsabilitateacomunitatii, Obiectivul specific 8.1 Reducerea numarului de persoane aflate in rise de saracie si exeluziane sociala din comunitatile marginalizate (roma si non-roma) din orasecu peste 20.000 Tocuitori, eu accent pe cele cu populatie apartinand minortatl roma, prin Jmplementarea de masuri/operatiuni integrate in contextel mecanismulai DLRC de dervoltare locala pentru cadral Dezvoltares Locala plasata sub Responsabiltates Comunitati (DLRC) este noul instrument de decvoltare teritoriala propus de Comisia Eurpeana pentru perioada de programe 2014-2020 in vederea combateri saracicisiexcluziusi sociale de Ia nivel urban, prin stimularea implicant comuntatilor in dezvoltarea local, pein formarea unui pateneiat local si implementarea Stategiel de Dezvoltare Locala (SDL). Asada, abordarea DLRC vvizeaza mobilizarea si implicarea comunitatii dezavantajate si a organizatilor locale, de la nivel urban, pen a face pasi coneret spre dezvoltarea lor inten mod mai intlignt, mai uaPocu/ot ‘an 7 Drepturie i blgatil Partenrilr-Alonta pentru Unitas Rromor Fiala Bla s'SCRU Europe SRL [ADeepturiePortenerilor Alana pentru Uiate Rromilor Filla Blas SC RU Europe SRL (0) Chetlee angajate ce llanta pentru UnitatesRromilr Filial Bria SC RU Europe SRL, sunt eligible ‘in acolasf ca cheltulelleangajate de cateliderl de peietcorespuncitorrolurloraae in protec. (2) Partner au dreptul fe consulta eu regulate de ete lideru de partenerat 8 fe informal despre progresut in implementarea proectoli 28 i se furieze, de cSve derul de prtenerat cop ale FRposrtelor de progres si fnanire, precum i capi le alter documente necesare implementa proietual execute contractual de Sante (3) Parenesit au dreptul sb fe consulta. de cite derl de partenrat, In prvintspropuneior penta modifies importante ale prolectulu (eg. activi, pateneri et. nantes slr prob de etre ‘Autoritatea de management / Organism intermedar. (8) Paronert su deptal sB-salicte Uideculi do parterariat depunerea de cored de prefiantare/latsframbursare, pentru cheltuielleprevisonate/efeuate, ups cz, ‘B.obkgatile Partenetir, anta pentru Unitates Romo Fiala ria # SC RU Europe SRL Partner: Alinta penta Unitatea Rom lala Bila 1 SCRU Europe AL sunt obliga s8 transmit opi ‘onforme cu original dup documentaile ferent achirilorefectate in coral prolctlun Scop ‘labor cererllor de plat/rambureare, De aemenea Parteneritebules3pund la dispose eral de parteneriat documentelenecerare ce ater realizarea actitiorssumte acheter efecuate, (5) Partener sunt obliga 5 furnizeze once informa de natu tend Sou fnanciara legate de proiec, folctate de cite Autortaten de Management, Organismul Intermesar,Autontatea de Certifcare, Autoctatea de Aud, Comisa Eurpeand sa ole at organism abit s verfie sous} realzere aul ‘supra madull de implementare a proiectlor cofnanate dn instrument structurale (6) Pertener) sunt obligati sf furizeze Iderului de proiect ore informati seu documente prvi implementarea price, in sopulelaborsri rapoartslor de progres precim sl oe ate documenta necesae implement proiectull execute eotractlu definate. (7) Portener sunt responsabil pentru eregulle dentiatein cada polectuluaferent chetuleller prop conform notifier trtior de ceantdemis pe numele lr de etre AMPOCU/OI. ‘An. 8 Ach police Achaia carl proiectulul vor cute decir care membry a partenertul cu respecarea conor din contract de fnatare, a legis aplabile in domenilaeiilrpublee pentru proiecee cu fnartare rerambursabis isan confomitae cu documentele susecrente emis de AMPOCU To vedere implement roecullsi/sau alte organise abltae, dupa cz. ‘an. 9 Propltatea (a) Pie au obgati sd mentindpropretatespriectuu natura acti pentru care sa acordat finanare, peo parioads de cel putin 3 an dupa finalvare / dare nexplotare si sigur exsoatrea ‘ntreynerea in aceast peroad e1 Pile au oblgatia si mating proprletate polectll natura atv pens care 3 acordat finanqare, peo perieadsdecel putin 3 ani dupa fnalare / dare inexplatae gs sigur expoatares Intrepnerea tn aeast percad Taine de fru! prolectuiu prle/parerer vr conven supa modal de acaréavea deptlulde Uiare a echipamentelr, buntrlr ete achfonate pin pois precum sa tturlor sdrepturior de propritate intelectual pra rezulatete protect tre GALI Tninat in carul rect. opi Sle tuna de transfer vor f taste rportuli fal @ fo Parle au obliatia de a aura funcionarea tutro: buna, etpamentelorahiiioate cn ‘inantareanerambusabl la locul de desturae a proieculiexcusv nscopl pent care au fost achalionte pe peoada de min 3 ari dea finalzarea implement polectulu (5) PSile au obigatie 8 nuinsteSinese,inehiieze, gbeze bunurle sciaionate ca urmare acini ‘inant prin Programa Operations aptal Uman 2038-2020, peo perloadé de 3 aridelsfrabzares proectul, confor pararail ‘An. 10 onfdenatate (1) Pare ermatae ale prevent acord conv i pstree insti conidealtat informatie prime fn ‘drt pe pares implementantprolectul sunt de acord 8 preving oie utitzare sau evigare neautoraath 9 unor ate de Informal. Pile neg s8utlzeze informatie conden dear in seopol de a-indeplinobgpile din pezentlAcord de Parenti ‘rt 14. Lege apical (2) Pretentai Aco ise va aplica va interpcetat in cotormitate culegea roman. (2) Pe rata prezentulu Acar, parle vor ave deptus2conend in sr asupra modi anumitor clare, pin semnarea unui nou scar de partenera aprobareaacestlade ctre AMPOCU/OI rin act ainsi Te contract de finantare, ord interesele lr cer acectucr sau cind acest creumstante aloe mu put fl preva in moment ncere cheat prevenolAcord de Partenetat. ‘12 Disponti frale (a) Toate posbiele dispute reitate din prezertul acord sau I legiturd cu el, pe cae pile nu le pot salutiona pe cae amiabl vor sluionate de instance competerte (2) Semnateriprevertului acord de partenerat Inelg si 2cceptd feptul cd nerespectarea culpabld @ prezentull aco de partenerit,indeosebl In rlaia cu AMPOCU/O} responsabil, peat avea drept onsen eleva contractll de fnantare fi, dup az, excluderea Lier de portenevia,»oicrula Cntr partner sau 3 tuturor membrlorParteneratull de ls aordorea de fanfare rerambursabi, Dentro prion de pins la 2 ann condiile specfieate In Ghiul Slctantull~ Conti Generale fi Condi Specie Tetoemit in exemplar, in limba romana cite unl penta iecare pate sun orginal pent cereea de finanare. semnatut ier de Hames, presume ore reresertantaulegaiol Serta Bl inl emi parenerat —ergonope Muni! Vre Moran Gropomir-Primer Bria ‘Aliant penta Numeleprenumele func repreerantllegl a! Sembtura Dea loel semi Untates ergonepe! fromior Sandel rosa reednte fia aa __ os — SCAU urope are rename fui eprereriontullegalo! Seba Beta loc ser sre ergo ‘ose hntonio Aor Hernndes-adminetrator ROMANIA JUDETUL BRAILA MUNICIPIUL BRAILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA HOTARAREA NR.3S55 din 11.11.2016 Privind: Aprobarea proiectului «Elaborarea strategie! de dezvoltare locala pentru comunitatile marginalizate din municipiul Bréllay in vederea finantari in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritar’ 5 Dezvoltarea Localé plasaié sub Responsabiltatea Comunitati, Obiectivul tematic 9 Promavarea incluziunii sociale, combaterea séraciel gi a oricarel forme de discriminare, Priortatea de investiti 8.vi Dezvoltarea locala plasata sub responsabilitatea comunitati, Obiectivul specific 5.1 Reducerea numarului de persoane afiate in risc de s€racie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate (roma gi non- roma) din orage cu peste 20.000 locuitori, cL acoent pe cele cu populate apartinand minoritétii roma, prin implementarea de masur/operatiuni integrate In contextul mecanismului DLRC. CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA La iniiativa Primarului Municipiului Braila; Avand In vedere referatul de aprobare al inijatorului, precum si raportul comun de specialitate al Directiei de Strategi, Programe gi Proiecte de Dezvoltare, Relatii Internationale gi Directiei Finanjeler Publice Locale; Tn conformitate cu prevederlie O.G. nr.26/2000 cu privire la asociatii $i fundatii, cu modificarile si completérile ulterioare si O.U.G. nv.40/2018 priving gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 = 2020, cu modifcatile gi completarile ulterioare; Tn baza art, 36 alin (1), alin, (2) lit. b) sid), ali.(4) lite) gi alin. (6 lit. a) pot.2 din Legea nr. 21/2001, republicata, cu modificrile § completarile uterioare; i temeiul art. 45 alin. (1) coroborat cu art. 115 alin. (1) lit b) din Legea nr. 215/201 legea administratiel publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; MOTARASTE: Art’ Se aproba proiectul .Elaborarea strategiei de dezvoltare localé pentru comunitafile marginalizate din municipiul Bréila” in valoare totala de 219.685,96 lel si depunerea acestuia pentru obtinerea finantarii nerambursabile in cadrul apelului de proiecte pentru regiunile mai putin dezvottate prin Programul Operational Capital Uman 2014 — 2020, Axa priartard 5 Dezvoltarea Locala plasata sub Responsablitatea Comunitati, Obiectivul tematic @ Promovarea incluziunii sociale, combaterea sardciei si a oricarei forme de ciscriminare, Prioritatea de investifi 9.vi Dezvoltarea localé plasata sub responsabiltatea ‘comunitati, Obiectivul specific 5.1 Reducerea numirului de persoane afate In rise de sérécie gi excluziune socialé din comunitatle marginalizate (roma si non- roma) din orage cu peste 20.000 locuitori, cu ascent pe cele cu popuiatie apar{inand minoritafii rom8, prin implementarea de masurifoperatiun! integrate In contextul mecanismilui DLRC. Art.2 Se aproba contributia proprie In suma de 2.788,40 lei reprezentand 2% din valoarea totala eligibilé a bugetului propriu de 139.420,00 lei, gestionat de Municipiul Braila Art.3 Se aproba cheltuielile neeligibile ce pot aodirea In timpul implement activtaflor derulate de Municipiul Braila, cu informarea In scris a Consiliului Local Municipal Braila Art4 Se aprob& plata tuturor cheltuieliior aferente bugetuiui propriu, gestionat de Municipiul Braila, tn conditile decontérilrambursari ultericare a cheltuieliior eligible din instrumente structurale. Art.S Se aproba componenta structurii partensriale formata din Municipiul Braila, Asociafia Centrul Cultural Comunitar "Anton Pann’, Alianta pentru Unitatea Rromilor- Filiala Braila gi S.C. RU Europe S.R.L. Bral Art.6 Se aproba Acordul de parteneriat, conform anexel, parte integranté din prezenta hotarare. Art.7 Se Imputemiceste Primarul Municipiului Eréila s8 semneze Acordul de parteneriat Art.8 Prezenta hotérare va fi dusé la Tndeplinire de Primarul Municipiull Braila, prin Directia de Strategii, Programe gi Proiecte de Dezvoltare, Relafi Internationale si Directia Finafelor Publice Locale, iar Secretarul Municipiului Braila o va comunica celor interest. PRES SOINTE DE SEDINTA, E ~ MARIUS. CONTRASEMNEAZA SECRETAR, DRAGAN ION