Sunteți pe pagina 1din 1
ÎÎnnuunneelleerreeţţeellee,, aannaalliizzeelleeeeffeeccttuuaatteeddeeDDSSPP aauussccooss
ÎÎnnuunneelleerreeţţeellee,, aannaalliizzeelleeeeffeeccttuuaatteeddeeDDSSPP aauussccooss llaaiivveeaallăăbbaacctteerriiii
Apă
nepotabilă
în cîteva
comune!
PAGINA 2

S P O R T

„Joslabele

depeAJF!“

PAGINA 5

RReessttrriiccţţiiee ccoonnttrroovveerrssaattăă Poliţiştiilocali nupotamenda şoferiiabsenţi PAGINA 12
RReessttrriiccţţiiee ccoonnttrroovveerrssaattăă
Poliţiştiilocali
nupotamenda
şoferiiabsenţi
PAGINA 12
Cotidian fondat de Marilena Baraţă şi Constantin Neguţ în 1994 1 2 p a g
Cotidian fondat de Marilena Baraţă şi Constantin Neguţ în 1994 1 2 p a g

Cotidian fondat de Marilena Baraţă şi Constantin Neguţ în 1994

1 2 p a g in i

1 le u

Anul XXIII Nr. 6 9 3 5

Joi, 22 iunie 2017

C o tid ia n in d e p e n d e n t a l ju d e þu lu i A rg e º

w w w .curier.ro

V re i Visul, derău, al bunicii seîmplinise apartam ent în B U C U
V re i
Visul, derău, al bunicii seîmplinise
apartam ent în
B U C U r Eş Ti,
lîngă
m etrou?
www.maiasisesti.ro
0726.37.37.37
Curierul zilei
angajează
tehnoredaCtor,
Destinul copilului,
întors de salvamar
programdelucru4ore.
CV:marian@curier.ro
Tel. 0745033750.
Plecat la ştrand fără ştirea bunicii,
un băiat
în vîrstă de 15 ani s-a aflat la un pas de
moarte. El a fost salvat de la înec de o
tînără salvamar de la ştrandul Trivale, care
l-a văzut plutind cu faţa în
apă. Bunica
visase noaptea foarte urît şi, din acest
motiv, nu-i dăduse voie să plece. Preluat de
ambulanţă, Luca Andrei F., din Piteşti, a fost
transportat de urgenţă la Spitalul de
Pediatrie şi se află în afara
oricărui pericol.
33330000 ddddeeee
pppprrrrooooxxxxeeeennnneeeeţţţţiiii,,,,
aaaarrrreeeessssttttaaaaţţţţiiii!!!!
Cazul
Prostituate
P A G IN A
3
delux,
deconspirate
BBăăiiaattuull aa ffoosstt ttrraannssppoorrttaatt llaa SSppiittaalluull ddeePPeeddiittaarriiee
- M ai citiþi -
Stîncă de 1.000 tone, prăbuşită
pe Transfăgărăşan!
Urşii de la Poenari au fost prinşi
TTrriibbuunnaalluullAArrggeeşş aaddaatt sseennttiinnţţaaîînncceelleeddoouuăăddoossaarreeaalleepprrooxxeenneeţţiilloorr ccuuppuuţţiinnîînnaaiinntteeddeemmiieezzuull
nnooppţţiiii ddeemmaarrţţiisspprreemmiieerrccuurrii IInnssttaannţţaaaaddiissppuussccaa2299ddiinnttrreeiinnccuullppaaţţii,, pprraaccttiicc,, ttooţţii bbăărrbbaaţţiiii,, ssăărrăămmîînnăăîînnaarreesstt
pprreevveennttiivv,, îînnttiimmppcceeooffeemmeeiieeaapprriimmiitt aarreesstt llaaddoommiicciilliiuu IInnddiivviizziiiissîînntt aaccuuzzaaţţii ccăăaauueexxppllooaattaatt sseexxuuaall mmaaiimmuullttee
ttiinneerree,, ppeeccaarreellee--aauuoobblliiggaatt ssăăsseepprroossttiittuueezzeeîînncclluubbuurrii ddeefifiţţeeddiinnIIbbiizzaaşşii GGeerrmmaanniiaa
Pericol peTransfăgărăşan, unde, ieri, ostîncăde1.000de
tones-adesprinsdepeversant şi s-aoprit pemargineaşose-
lei! Potrivit şefului Secţiei Drumuri NaţionalePiteşti, Gheorghe
Dupăcumaţi putut citi încotidianul nostru, pe18mai, laArefu, pe
traseul careduce, princele1.500detrepte, cătreCetateaPoenari,
şi-aufăcut apariţiaoursoaicăşi cei trei pui ai săi. Cazul aintrat ime-
diat înatenţiaautorităţilorlocale, deoareceacoloseaflaungrupde
2299 ddeebbăărrbbaaţţ
ooffeemmeeiiee,,
ii ssîînntt îînnaarreesstt pprreevveennttiivv,,
îînnaarreesstt llaaddoommiicciilliiuu
copii careveniserăsăvizitezemonumentul istoric.
Mihăiţă,incidentuls-aproduslakm126,înjudeţulSibiu.Şialte
PAGINA 2
douăstînci s-arputeadesprindeînaceeaşi zonă.
PAGINA 12
LaMerişani, întimpul unui accident
Maşini în flăcări,
după impact
PAGINA 3
VViitteezzaa eexxcceessiivvăă
dduuss llaa pprroodduucceerreeaa
aa
uunnuuii
aacccciiddeennttrruuttiieerrîînnnnooaapptteeaa
ddee mmaarrţţii sspprree mmiieerrccuurrii
TTrreeii ppeerrssooaanneeaauuffoosstt rrăă--
nniittee,,iiaarruunnaaddiinnttrreemmaaşşiinnii
aa aarrss ccoommpplleett,,
îînnttiinnzzîînndduu--ssee şşii
flflăăccăărriillee
llaa cceeaa--
llaallttăă AAmmbbeelleemmaaşşiinniieerraauu
ccoonndduussee
ddee ddooii ttiinneerrii ddee
FFoorrdduull aaaarrss îînnttoottaalliittaattee
1199,,rreessppeeccttiivv,,2200aannii
PAGINA
3

Curs valutar: 1euro - 4.5987 USD - 4.1287 Gramul de aur - 165.4851