Sunteți pe pagina 1din 16
ICS 91.100.20 test t00 29 ano SR EN 933-1 STANDARD ROMAN ingice de claicaro H 12 INCERCARI PENTRU DETERMINAREA CARACTERISTICILOR GEOMETRICE ALE AGREGATELOR Partea 1: Determinarea granulozitatii - Analiza granulometrica prin cernere Test for geometrical properties of aggregates-Part 1 Determination of particle size distribution-Sieving method Essais pour déterminer les caractéristique géométriques des granulats-Partie 1: Détermiantion de la granularité-Analyse granulométrique par tamisage APROBARE Aprobat de Directorul General al ASRO la 24 septembrie 2002 ‘Standardul european EN 933-1:1997 are statutul unui standard roman. Inlocuieste partial STAS 4606-80 CORESPONDENTA |Acest standard este identic cu standardul european EN 933-1:1997 This standard is identical with the European Standard EN 933-1:1997 La presente norme est identique a la Norme européenne EN 933-1:1997 DESCRIPTORI TIT | Agregat, incercare, caracteristica geometrica, granulozitate, analizé granulometrica, analiza prin cemere, pregatire prob& de incercat ee __ TSOCIATIA DE STANDARDIZARE DIN ROMANIA (ASRO) Adress postal s¥. Mendeloov nr. 21-25, 70168, Bucurogt 1 Deccja general fl: 40 1 211-92 96; fax + 401 210.08 33 Diecia Sandordgora: tol: + 401 310.4308; + 40 1310 43 0; fax +401 316 5870 Teoproducere sa ultzare intogrlé eau parla a pezonul standard Tn oie pubical i prin ren procadeu @ASRO — Mesrommosania,tlocoper, micofimars ot.) este ntrzs® dac8 nu oxisa acordul sts al ASRO Ref: SR EN 933-1:2002 Editia 4 Para exes de apieti trdid FUETHD View) 2008-204 ABRO 8 Be Prost Sowa Preambul national ‘Acest standard reprezint& traducerea versiunil engleze a EN 933-1 i stabilegte o metoda pentru doterminarea distributiel dimensionale @ agregatelor, prin cemere. Acest standard se aplica agregatelor, Indiferent de natura lor: naturalé sau artificial, pana la dimensiunea nominal de 63 mm, cu exceptia filerelor. ‘Standardul SR EN 933-1:2002 Inlocuieste capitolul § *Granulozitatea’din STAS 4606-80. EN 932.2, ae EN 932-5, IDT — SREN 932-5:2001, Tncereari pentru determinarea caracteristiclor generale ale agregatelor, Partea 5: Aparaturé curenta gi caibrare EN 933-2 IDT — SREN 933-2:1998 Incereéir pentru determinarea proprietatilor geometrice ale agregatelor, Partea 2: Analiza granulometrica. Site de control, cimensiuni nominale ale ochluriior prEn 1097-6 IDT —_ SREN 1097-6:2002 Tncercari pentru determinarea caracteristiclor mecanice gj fzice ale agregatelor. Partea 6: Determinarea masei volumice reale 10 3310-4 IDT — SRISO3310-1:2000 Site pentru cernere, Condi tchnice gi verficdr. Partea 1: Site pentru camere de fesaturi metalice Iso 3310-2 IDT — SRISO 3310-2:2000 Site pentru cernere. Condi tchnice si verificdr. Partea 2: Site pentru comere de table metalice perforate Standardul EN 932-2 pentru care nu exist standard rom&n corespondent, se utiizeszé Impreuna cu prozentul standard, Pentru aplicaroa acestui standard se utlizeazé standardele europene la care se face referinfa (respectiv standardele romane identice cu acestee). ‘Standardele europene respectiv internationale citate ca roferinfa si care nu au fost adoptate ca standarde romane pot fi consultate sau comandate la Asociatia de Standardizare din Romania ‘Simbolurile gradelor de echivalenta ( IDT — identic ), conform SR 1000-8. fo plc Star Flex View (o) 2003-2008 ARO 4 Bs Pret Sobuee STANDARD EUROPEAN EN 933-1 NORME EUROPEENNE EUROPAISCHE NORM EUROPEAN STANDARD August 1997 ICS 91.100.20 Descxptor: agrogat,Inercare,caracterisicd geometries, granulate, onaliza granulometicS, analiz prin cemere, proghire proba do tncoreat Versiunea romana Incerc&ri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 1: determinarea granulozitatil — analiza granulometrica prin cernere Essais pour déterminer les __Prifverfahren fir geometrische Tests for geometrical caractéristiques géométriques Eigenschaften von properties of aggregates ~ des granulats — Partie 2: Gesteinskérungen — Teil 1 Part 1: Determination of Détermination de la Bestimmung der particle size distribution ~ granulorité- Analyse Korngrébenverteilung - Sieving method granulométrique par tamisage Siebverfahren Prezentul standard reprezintd versiunea romana a standardulul european EN 933-1:1997. Standardul a fost tradus de ASRO, are acelagi statut ca gl versiunile ofciale si a fost publicat cu permisiunea CEN. Prezentul standard european a fost adoptat de CEN |a1997-06-16. Membrii CEN sunt obligafi s respecte Regulamentul Intem CEN/CENELEC care stipuleaz conadifile in care prezentului standard european i se atribule statutul de standard national, faré nici o modificare. Listele actualizate si referinfele bibliografice referitoare la aceste standarde nafjonale pot fl obfinute pe baz de cerere c&tre Secretariatul Central sau orice membru CEN. Prezentul standard european exista In trei versiuni oficiale (engleza, francez8, german). O versiune in oricare alt’ limba, realizatd prin traducere sub responsabiltatea unui membru CEN, in limba sa nationala si notiicatd Secretariatului Central, are acelagi statut ca si versiunile oficiale, Membrii CEN sunt organismele nationale de standardizare din: Austria, Belgia, Danomarca, Eivetia, Finlanda, Franja, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Luxemburg, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Portugalia, republica Ceha, Spania si Suedia. CEN COMITETUL EUROPEAN DE STANDARDIZARE Comité Européen de Normalisation Europaisches Komitte flr Normung European Committee for Standardization Secretariat Central: tr. Stassart 36, B-1050 Bruxelles ‘CEN 1997 - Toate drepturile de ullizare sub orice forma si prin orice ;procedeu sunt rezervate fn toaté lumea membrilor nafionall al CEN Ref.:EN 933-1:1997 RO Pera eon in epizata StnéardFuTeNCO View (2) 2003-2004 ASRO& Ba Prot Stare SREN 933-1 Cuprins Preambul Domeniti de aplicare.. Roferinfe normative... Definiti Principiu de incorcare.. Aperatura. Proparare probe de Incercat.... Executare Incercare. Caleul gi exprimare rezuitate Report de tnoercate an nnnnnnnn ‘Anexa A (informativa) Prezentarea graficd a rezultatelor . ‘Anexa B (informativ) Metod de incercare a agregatelor neadecvat @ de a fi uscate In otuva... ‘Anexa C (Informativa) Exemplu de raport de Incercaro... Posi eivas sn eleata Sanda FuodCO View) 2082004 ASRO & Bh roe Stare SREN 933-1 Preambul Prezentul standard european a fost elaborat de Comitetul Tehnic CENITC 154 ,Agregate" al cérui secretariat este definut de BSI. ‘Acest standard european trebuie s8 capele statut de standard national, fie prin publicarea unui text identic, fie prin ratficare, pand cel tardu in februarie 1996 I toate standardele nationale Tn contraciajle tebuie retrase pana cal tarziu in februario 1998. Prezentul standard european face parte dint-o serie care prezint& Incercarile prin care se determing Caractersticle geometrice ale agregatelor. Metodele de Incercare referitoare la alte caracteristic| ale ‘agregatelor sunt stabllte tn urmatoarele standarde europene: EN 932 Incorcét pentru determinarea caracteristiclor generale ale agregatelor. EN 1097 _Incercéri pentru determinarea caracteristillor mecanice gi fzice ale agregatelor. EN 1967 __Incercérl pentru determinarea caracteristicilor termice gterabiltatea agregatelor. EN 1744 Incarcdri pentru determinarea caracteristicilor chimice ale agregatelor. ‘Standardul ouropean “Incercéiri ale filerelor utlzate in amestecuri bituminoase” este tn curs de elaborare. Celelalte parti ale EN 933 sunt: Parioa 2: Analz8 granulometrica - Site de contro, dimensiuni nominale ale ochiuritor Partea 3: Determinarea formei granulelor - Coefcient de aplatizare Partoa 4: —Detorminarea formel granulelor ~ Coeficlent de forma Partea 5: Evaluarea caracterstclor suprafetel - Procentul de suprafa}s sparta a agregatelor mari (Giatra sparta 6 plot's) Partea 6: Evaluarea caracteristiclor suprafofel - Determinarea coeficlentulul de trecere (curgere) prin sité a agrogatelor mari Partea 7: Determinarea confinutlu in elemente cochiliere - Procentul de coc n piatré spart si pietrig Patea 8: Evaluarea pérflor fine - Echivalent de nisip Partea 9: Evaluarea parflor fine - Incercare cu albastru de metilen Pariea 10; Determinaroa parlor fine - Granulozitatea flerulu.(cernerea Tn jot de aer) Conform Regulamentului Intern CENICENELEC, institutele de standardizare nafjonale ale urmatoarsior {ar ‘Sunt obligate s8 pun in aplicare acest standard european : Austria, Bolgia, Danemarca, Elvelia, Pinlanda, Franta, Germania, Grecia, anda, Islanda, tala, Luxemburg, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Portugalia, Republica Cehd, Spania si Suedia. agin ene dn aia Str FTO Vow) 2008-200 ASRO 6 Bb Proje Sawa SREN 933-1 4 Domeniu de aplicare ‘Aceasta parte a prezentului standard european are ca object definirea procedeului de comere, pentru detorminarea distributiel dimensionale a granulelor. El se aplic& agregatelor de origine naturald sau artficala, inclusiv agrogatelor ugoare, pand la dimensiunea nominalé de 63 mm, cu exceptiafilerelor. Not’ - Detorminarea granulozitaiflerului va fi specificaté in prN 933-10. Incercari pentru determinarea taracteristiclor goometrice ale agregatelor partea 10. Determinarea périlor fine : Granulozitatea filorulu 2 Referinfe normative ‘Acest standard european contine, prin referinfe datate sau nedatate, prevederi din alte publicalji. Aceste referinje normative sunt cltte in locurile corespunzatoare din text $i publcatile respective sunt enumerate mnai jos. Pentru referinfele datate, modificdrle sau revizure ullerioare ale oricéreia dintro aceste publicafii nu So vor aplica acostul standard european decat dac& ele au fost incorporate prin amendament sau revizuir, Pentru referinjele nedatate se aplicd ultima edifie a publicatiei la care se face referire. prEN 932-2 Essais pour déterminer les propriétés générales des granulats ~ Partio 2: Méthodes de réduction des échantllons pour laboratoire prEN 932-5 Essais pour déterminer los propriétés générales des granulats ~ Partie 6: Equipements ‘communs et calibration EN933-2:1995 _Essais pour déterminer los caractéristiques géométriques des granulats ~ Partie 2: Détermination de la granular au tamis (dimension des ouvertures) prEN 1097-6 Essals pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques des granulats ~ Partie 6: Détermination de la masse volumique réelle ISO 3310-1:1990 _Tamis de contrdle - Exigences techniques et vérifications ~ Partie 1: Tamis de contrdle en tissus métaliques 180 3310-2:1990 amis de controe — Exigances techniques et verifications - Partie 2: Tamis de contréle en toles métalliques perforées 3 Definigil Pentru aplicarea prezentulul standard se aplicé urmatoarele defini: 3.1. proba de incercat Egantion utlizat integral pentru o singura incereare. 3.2 Masa constant ‘Masa obfinutA prin c&ntiriri succesive dupa uscare, efectuate la intervale de minimum 1 h care nu diferd cu ‘mai mult de 0,1%. agate cn apc Standard Fa eniCO aw) 2008-2004 ASRO & Bh Pej Saare SREN 933-1 NOTA - In numeroase cazuri, masa constanta poate fi obfinutd dup ce proba de tncercat a fost scat 0 perioade predetorminata intro etuva (a'se vedee 6.3) la (110 + 5)°C. Laboratoarele de incercare pot determina timpul necesar Pentru obtinerea masei constante pentru tipurle gi dimeneiunile ogantionului specific m funcfie de capacitatea de uscare a otuvei uilizato. 4 Principiu de incercare TIncercarea const in separarea unui material in mai multe clase de granulozitate de dimensiuni descrescatoare, cu ajutorul unei serli de site Dimensiunile ochiurlor si numérul de comer sunt alese in funcfie de natura si de exactitatea cerute. Procedeul adoptat este cernerea prin spailare si cornerea uscaté. Daca spélarea poate altora caracteristicile fizice ale unui agregat ugor,trebule utiizatd cemnerea uscata gi nu trebule apicat modul de lucru specificat in 7.1. NOTA - Cemerea pe cale uscala este de asemenea o motods allernativa, puténd fi ulizaté pentru agregatele lipsite de particule care se pot aglomera, In caz de liigiu, meloda preferaté este spélarea urmati de comero. Masele de granule retinute pe diferitele site sunt raportate la masa inifialé a materialulul. Procentele cumulate ale treceril pe fiecare sita sunt prezentate sub forma numerica si dacd este necesar (si sunt corute) sub forma graficd (a se vedea anexa A). 5 Aparatura In ipsa unor indica: contrare, aparatura de incercare trebule si fle conform prescripilor generale ale prEN 032-5, 5.1 Site cu deschider! sunt conform specificatilor din EN 933-2 si conform cu specificaile din 180 3310-1 $i ISO 3310-2. 5.2 Fundurl gl capace pentru site 5.3. _Efuvd ventilatd reglat prin termostat pentru mentinerea unel temperaturi de (110 + 5)°C sau alts aparatura edecvalé pentru uscarea agregatelor, care 84 nu produc deterorarea agregatelor de dlferte dimensiun. 5.4 Dispozitiv de spatare 5.5 Balante cu exaotitate pana la + 0,1% din masa probei de incercat. 5.6 Pensule si peril 5.7 Ins lafie de cernere (optional) 6 _Preparare probe de incercat Egantioanele trebuie sé fie reduse conform prEN 932-2 pentru a se objine numairul necesar de probe de ‘Incercat. Pagina esas in apt Slo Fue View) 20032004 ASRO& lv Pret Sobre SREN 933-1 Masa fiecarei probe de Incercat trebuie 88 fie conforma tabelului 1, pentru agregatele cu masa volumicd Ccuprinsé intre 2,00 Mg/m° si 3,00 Mg/m* ‘Tabolul 1 - Masa probel de Incercat pentru agregatele uzuale a de granulafio Masa probel de incorcat D (maxim) (iim) om. _is 63 40 32 10 16 268 8 os <4 02 NOTA 1 Penira agragatele de alte dimensiuni, masa minima a probei de incercat poate fl interpolata din masele Indicate in tabelut 1. ‘and masa probei de incercat nu este conforma cu tabelul 1, granuloztatea obtinutd nu este conforma ‘slandard gi acest lucru trebuio 63 fle mentionat in procesul verbal NOTA 3 - Pentru agrogatolo cu masa volumicd reala, inferioard valor de 2,0 Mgim? sau superioera valorl de Co nigin? (ou referte la prEN 1097-6), tru aplcaléo corecte corespunzatoare maselorprobelor de Incorcat din ibolul“t pe baza raporiulul densitajlor i scopul obtneri unei probe de incercat de aproximativ ecelasi volum cu ‘acela al agregatolor uzuale. Reducerea egantionului trebuie s& conduc’ la obfinerea unel probe de incercat de masé superioars masei minime, dar fara s& 88 se obfind o masé de valoare prestabilt So usucd proba de Incercat prin incdlzre la temperatura de (110 2 §) °C pana la masa constant. Se lasdi si se réiceascd, se céntareste i se Inscrie rezultatul, care se noteaz cu My Pentru unele tipuri de agregate, uscarea la 110°C, leagai granulele suficient de mult pentru @ le Impiedica s& Se separe in timpul procedurilor de spalare sisau cemeri ulterioare, In aceste cazuri trebule aplicata procedura prezentata in anexa B. 7 Executare incercare 7A Spalare Se introduce proba de Incercat Int-un recipient si se adauga apa necesara pentru a o acopert. NOTA-0 percacd de pasrare de 24 h ugureazh separoreabuiglor,Poate 8 fi utlizat un agent de dspersie. So agité energie proba de Incercat pentru @ objine o separare complet 51 punerea In suspensie a partlor fine. ‘Se umidificd ambele laturi ale unel site 63um rezervaté folosiil exclusive pentru aceasté incercare sl $e Se nloagd © sit de protectie (de exemplu, cu deschiderea de 1mm sau 2 mm) deasupra primel. Se Mronteazd sitele astfel Incat suspensia ce trece prin silé s& poatd fi evacuata sau, daca este nevoie, sf fie Stransé intr-un recipient adecvat. Se varsd confinutul recipientulul pe sita superioara. Se continuis spalarea pana c&nd apa ce trece prin sita de 63um devine limpede. cn apis Sanare uo Vi (0) 2953-2004 ASRO 8 Bln ret oare SREN 933-1 NOTA 2 - Sa convenit 88 se acorde 0 gf specialé operalici, pentru a impiedica supratncircarea, vérsaree Motul su detonorrea sa do 63 um sau a el de potecje, Pent une agrogato,s2 dovedtheeaset Ca cer lche de proteaie do 63}, numal parea find a suspensiel dn recipient continudndu-se spalarea ronson! ae Pe ecient 91 Gocanland pale fine tn suspense pe sta do protec, pana co apa care troce pin sta peri Incercare de 63 jum devine impede. Se usucd reziduul refinut pe sita de 634m la 140 (t 6)°C pana cand masa va fi constanta. Se lass sé so raceasca, se céntéreste si se Inscrie rezultatul, care se noteaz cu Mr. 7.2 Cemere Se deversosz matorialul splat gi uscat (sau esantionul uscat direct) in coloana pentru comers: Acest SSupament in coloand esto constiuitdint-un anumit numér do site imbinate prevazute cu fund si capac ‘Emplasate do sus In jos, Intr-o ordine descrescatoare a dimensiunilor ochiurilor. NOTA 1 - Exporionta dovedestec& spélarea nu elimina neapérat pare fine, De aceea este necesar 88 se introduck In ‘coloand 0 sit de control de 63 pm Se agité coloana, manual sau mecanic, epol se repun una cle una stele, incepénd ou cos care prezins Cae So salts coeatidere 9i 20 agits manual fecare sité, asigurandu-se c& nu se plerde material, ubliznd de ‘exemplu, un fund gi un capac. ‘Se transford tot materialul care trece prin fecare sits, in sita urmatoare @ coloanel, Inainte de a exocula ‘operatia cu aceasta sits NOTA? Executarea comer poate fi consideraté ca torminatéatunclcBnd refuzu ny se modiic8 mal mult de 1.0%, 1" ‘min de comere. Pentru @ evita 0 supraincércare a sitelor, fractiunea retinuté, pe flecare sita a sfarsitul operatiel de comere {(exprimat tn grame) nu trebuie s& depaseasca: add 200 ~ care: A este aria sitel, In milimetrii patra d este dimensiunea ochiurilorsitel in milimets aca un reuz oarecere depageste acoasté cantata, trobule 88 se utlizeze unut din urmatoarele procodee : 4) se Imparto refuzul in pari mai mici decat maximum speciict gi so com aceste Pér unele dupa altel. b) se chvizeaza partoa de agantion trocut prin sta cu deschiderea ochiuror medial superiogré, ce alutorul se diesem de egentonare prin Imparre in sfertul gi se urmareste analiza Cerner pe propa de jnoercat redusa, tinand seama de reducerile din caloulcle ulterioare. 7.3 Cantariri So cantareste refuzul pe sita cu cea mai mare dimensiune a ochlurior¢1 89 noteaza masa sa Ry - ‘Se efectueaz aceeasi operatic pentru sitele imediat inferioare gi se noteaz masa refuzulul Re- 7 Pagina ease dn apc Sanda FUTeHtO Vow) 200-200 ASRO Bu Pret SoRwaLe SREN 933-1 ‘Se efectueaz’ aceeasi operatic pentru toate sitele care sunt tn coloand pentru a objine masa diferitelor fracfiuni de materiale retinue si se noteazd aceste mase, Rs, Rij---Rp.----Re Daca este cazul, se céntéreste materialul cerut, rémas pe fund gi se Tnscrie valoarea masel, notata cu P. 8 Calcul gi exprimare rezultate 84 Calcul ‘Se insoriu diferitele mase intr-un raport de Incercare, un exemplu de raportfiind dat in anexa C. ‘Se calculeazd masa refuzurlor pe flecare sits, exprimate tn procente de masa uscata faté de masa inijalé Ms, ‘Se calculeazé procentul cumulat al difertelor cemeri ale masei uscate originale trecand prin flecare sité exclusiv sita de 63um. Se caleuleaza procentul partilor fine (f) ce trec prin sita de 63 pm tn conformitate cu ecuatia urmatoare: (M,- Mz) +P —x 100 {2— My In care: nee IM, este masa uscata a probel de tncercat, In kilograme My este masa uscatA a refuzulul site! de 63 jum, In kilograme ; P este masa cemutd ce réméne pe fund, tn kilograme, 8.2 — Validare rezultate Daca suma maselor R; si P diferé cu mai mult de 1% fat de masa Mz.,Incercarea trebuie repetatd 9 Raport de incercare 9.1 Date cerute (obligatorii) Raportul de incercare trebuie s& cuprinda urmatoarele informati 2) referinfe la prezentul standard european; ») identiicarea esantionului; ©) identiicarea laboratorului; ) data de primire a egantionului; Pera exe nel Gta Fule4CO Vw) 2008-2004 ASRO Bk Pj ar SREN 933-1 €) procedeul de analiza (spalare si comere sau cornere pe cale uscata); 4) procentul cumulat de cernere prin fiecare sit, al zecimalel cea mai apropiata pentru sita de 63 ym gi cu aproximatie de o unitate pentru celelalte site. 9.2 Date opfionale Raportul de Tncercare poate cuprinde urmatoarele informati a) numele si provenienfa sursei egantionu ) descrierea materialulu si a procedurii de reducere a egantionulul; ©) reprezentarea grafic a rezultatelor (anexa A); 4) cortficat de egantionare; @) masa probei de incercat; 4) data incercaril Pagna exret in apa Standard FuTxdCO View (020012004 ASRO 8 Bus Poet Sotere SREN 933-1 Anexa A (informativa) Prezentarea graficd a rezultatelor 40 30 20 | 10 @ 4 % cumulat al pari cernute (trecute ) 2 Deschiderea ochiunilor sitel 100 90. 3.% cumulat al refuzului 10 aga werate dn apc tant FUE Vewc) 20082008 ASRO 8 Bs Prot Soars 0.25 os 0.125 SR EN 933-1 Anexa B ) (norm. Metoda de incercare a agregatelor neadecvat e de a fi uscate in etuva Pentru agregatele ce nu pot fi uscate in etuva la 110°C, trebuie prelevat un numar dublu de probe de incercat fl Inregistrata masa lor. Umicitatea trebuie determinata pe una din probele de incorcat procedand la uscarea fn etuva la (140 + 5)°C. Cealalté prob’ de Incercat este supusa analizei prin metoda spalarii si cerneril fara scare prealabila. Masa uscaté iniialé a celel de a doua probe, notatd M;’,trebuie calculaté presupunand a cole dou probe au aceeasi umiditate. 1" Pagna era in apn Starr Func View (20082004 ASRO SREN 933-1 Anexa C (informativa) Exemplu de raport de incercare (GRANULOZITATE-PROCEDURA DE CERNERE LABORATOR: EN 933-1 Identificarea egantionului Data: Operator: Procedeul utlizat: spalare si cemere/cemere pe cale uscata (se sterge metoda neutlzats) Masa uscaté total M; = unde Mi’ = a se vedea anexa B Masa uscati dupa spalare Mz = Masa uscaté a parilor fine retinute prin spalare My ~ Ms Deschiderie ochiurtor | Masa de refuz (R) Procentul de refuz | Procentele cumulate ce (inkg) (RuM,) 100 ale comnutulul ean) 100-(R/M 100) Ry Re Aproximativ fa o unitate Matorialul rimas pe fund P= (MeM)+P Procentul de cernut al parlor fine (f) pe sita de 63 pm=-————--x100= My (ia prima zecimalé cea mai apropit’) ER}P= Observatii: Me(BR#P) <1% Masa uscatd a probel de Incercat trebuie sa fie inregistrata ca My, atunc! cénd ea este determinatii diract, sau ca My, atunci cand ea este calculata prin prelevarea unul numar dublu de probe. 12 Pagina waren slaa Sancr oD Vi) 2082004 ASRO EB Pree Stare SREN 933-1 (Pagina alba) 13 agin ease nope Sad FeO Vw) 29002004 ASRO Bua ree tare Standardul european EN 933-1:1997 a fost acceptat ca standard roman de cétre comitetul tehnic CT 306 Agregate naturale gi artficiale pentru constructi Membrii Comitetului De Lectura care au verificat aceasta fila de confirmare a standardului european EN 933-1:1997: dt. Dan Paul dna. Adelina dl. Paul GEORGESCU APOSTU MANEGUT Progedinte al comitetului tehnic CT 306- Agregate naturale artifciale pentru constructi Secretar al comitetului tehnic CT 306- Agregate naturale artificiale pentru construct Expert ASRO- si si Un standard roman nu confine neapérat totalitatea prevederilor necesare pentru contractare. Utiizatorii standardului sunt réspunzatori de aplicarea corecta a acestuia. Este important ca utlizatorii standardelor romadne s& se asigure c& sunt in posesia ultimel edi gi a tuturor modificdrilor. Informatie referitoare la standardele romane sunt publicate in Catalogu! Standardelor RomAdne si in Buletinul Standardiziri. Modificari dupa publicare: ‘Amendamentul Buletinul Standardizérii Ne/an Punctele modificate Pagina eta cn elt Sancrd FuoCD View (} 20082004 ASRO Bi Proj Scare