Sunteți pe pagina 1din 2
‘St: Ten Maltese Ne. 20760 Craiova Telefon 0351407385 (107397) Fa: ODS 142164, 0254/407295 mal dodo Web: ww sdal9 INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN DOL @ Besremie eevee gee NOTA NR. 378 DIN 16.06.2017 citre TTOATE UNITATILE DE INVATAMANT DIN CRAIOVA $1JUDETUL DOU. Inatentia éomnilor/doarmnelordirectort Ref: pensionare cadre didactice ‘Avan tn vedere prevederile art. 18 din Legea ar. 7/2017 sl prevederile art. 170 din Logea ar. 263/2010 priving sistemul untar de pensi public, cu modificiie si completarile ulterioare, pentru persoanele ale clror drepturl de pensle se vor deschide pind la data de 30 lunie 2017 indicele de corectiecare-se aplcSosingurd dat la inscrires inal la pensieeste 4 1,14, iar ncepind cu data de 1 lulle 2017 acest indice va avea valoarea de 3,05, vi rug $B Intreprindet toate masurileprvind informarea cadrelor didactice cu privie la dispoziilelegale mal sus mentionate. Astfel, cadrele didactce, care indeplinese conditile legale de pensionare care solicité pensionarea in perioada Imeciat urmétoare, pot depune cererl la reglstratura InspectoratuluiScoler Judetean Dolj pind la date de 26.06.2017, care vor fi analizate de citre Cons de Administrate al S.J. Dol piné Ia data de 29.06.2017, in conformitate cu at. 23 din “Metodologia ~ cadru privind moblitatea personolului didactic din inviméntul preuniversitar In anul scolar 2016 ~2017, aprobet8 prin OMECS nr. 5859/2015. ‘Atagim la prezenta notd model cereri de pensionare CCONSILIER JURIDIC, , CC ‘Ministerul Bducafie, Cereetirii,Tineretelu sl Sportulsi “Aprobat, Inspectoratal Seslar Judefean Dol Inspector Scolar General, Ned, - Avizat, Unitates Scola: CERERE Subsemnatal / a aiseut / A le ee data de absolvent /A a ——_______ —__ cuspecistizarea +00 vechimé in munck de ni luni sin invifimant de ani luni, titular / & pe postal / i, catedra de la unitatea scolar V2 708 simi aprobafi pensionarea Is limitS de varstS /la corer iucepdnd eu date de. Za data en care solicit pensioaarea vol avea virsta de Juni, Mentionez. ch solicit-pensionareshiaints “de sirgitil anual seolar-dia urmitoarele motive: a —_,_ Data Poannet Inspector Scolar General al Inspectoratului Scolar Judetean Dol}