Sunteți pe pagina 1din 9

INSPECTORATUL $COLAR JUDETEAN DOLJ

Str. Ion Maiorescu Nr. 6, 200760 Craiova, Telefon 0251/420961;


0351/407395 (407397) Fax: 0251/421824, 0351/407396
E-mail: isjdolj@isjdolj.ro Web: www.isjdolj.ro

NOTA NR . .8..Z B

CATRE TOATE UNITA'fILE DE INVA'fAMANT DIN CRAIOVA SI JUDET

Va aducem in atentie, Campania DESTINE, un program destinat copiilor care merg la Coala, care
invata, sunt talentaii i pentru care parintii fac eforturi desosebite.

Concret in acest program, fiecare copil in pa rte va primi sprijin pentru educatia sa, in functie de nevoile pe
care le are. 0 vioara, un ghiozdan, rechizite sau suport financiar pentru deplasarea zilnica la coala iata doar
cateva exemple de gesture pe care speram ca tot mai multi romani le var face.

Este etapa in care, aceasta campanile identifica cine sunt aceti copii care au nevoie de sprijin.

Mai multe detalii le puteti obtine: office@fundatiadanvoiculescu.ro

Tel. 031425.58.84

www.campaniadestine.ro

Ataam prezentei Regulamentul oficial al Campaniei Sociale DESTINE i Formularul de Tnscriere CAM PAN IA
DESTINE.

Inspector ~colar,
SUSTINEM EXCELENTA
membru European Council for High Ability
fi World Council for Gifted and Talented Children ANTRENAM INTEL/GENTA
fundatiadanvoiculescu.ro

Str. Episcopul .TirriU1.nr. 37 (fo~tii Ctonic1;i'rilor rir.2); seCtor 1, Bucurefti.w'tel/fax: +40 (31) -125 58 84
office@fundatiadanvoiculescu.ro www.fundatiadanvoicutescu.ro

Regulament oficial al Campaniei Sociale DESTINE

I. Organizatorul si Regulamentul Oficial al Campaniei

Campania DESTINE (denumita in continuare "Campania'') este organizata si desfasurata de


Fundatia Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei, persoana juridica romana, cu sediul
in Bucuresti, avand cod unic de inregistare 5551230, denumita in continuare "Organizator".

Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial


al campaniei (denumit in continuare "Regulamentul"), potrivit celor mentionate mai jos.
Regulamentul este intocmit si va fi facut public pe site-ul Organizatorului: campaniadestine.ro
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, urmand ca
modificarile respective sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestora
pe site-ul Organizatorului.

II. Durata Campaniei


Campania se va desfasura incepand cu data de 01.04.2017.

III. Scopul si Zona de desfasurare a Campaniei


Campania se desfasoara pe teritoriul Romaniei si se adreseaza tuturor cetatenilor romani care
indeplinesc toate conditiile prevazute de prezentul Regulament.
Scopul acestei Campanii este sustinerea copiilor, care provin din familii dezavantajate material
sau social in demersurile !or de a-si continua educatia.
SUST/NEM EXCELENTA
membru European Councll for 1-ffgh Ability
~i World Council for Gifted and Talented Chi/dam ANTRENAM INTELIGENTA
fundatiadanvoiculescu.ro

Str. Episcopal ,TimU~ nr. 37' (fostO Cronicarilor rit.2), seCtbr 1J B~cu're~ti.- tel/fax: +40 (31) 425 58 84
office@fundatiadanvoicutescu.ro - www.fundatit;1danvoiculescu.ro

IV. Descrierea Campaniei


Destine este o campanie a Fundatiei Dan Voiculescu in cadrul careia oricine poate deveni prieten
al unui copil care are nevoie de sprijin pentru a merge la scoala si pentru a primi educatie.
Campania consta in identificarea si prezentarea unor cazuri (conform scopului campaniei) si
gasirea de sustinatori (persoane fizice sau juridice) care doresc sa acorde ajutoare materiale sau
financiare catre aceste cazuri.
Valoarea ajutorului pentru fiecare copil este stabilita de fiecare sustinator in parte, in functie de
nevoile fiecarui caz si de posibilitatile sutinatorului si este acordata sub forma unei burse sau sub
forma unor ajutoare sociale.
Ajutoarele/bursele care se vor acorda in baza acestei Campanii nu vor putea fi transferate de
catre Beneficiari altor persoane, iar destinatia !or nu poate fi schimbata.

V. Drept de participare & Inscrierea in Campanie


Campania este deschisa participarii tuturor persoanelor fizice cu resedinta in Romania, care
respecta termenii si conditiile prezentului Regulament.
In vederea inscrierii in Campanie, participantii vor trebui sa acceseze site-ul
www.campaniadestine.ro, unde vor completa Formularul tip de Inscriere. Formularul se va
putea completa si prin telefon, la nr. 031.425.58.83/031.425.58.84

VI. MECANISMUL CAMPANIEI


I. Pot deveni beneficiari ai acestei campanii familiile/persoanele care indeplinesc conditiile
de mai jos, cumulativ sau individual:
Venituri lunare/membru familie: sub 300 de lei
Numar de copii aflati in sistemul de scolarizare: eel putin I
Spatiu locativ neadaptat numarului de persoane din familie
SUSTINEM EXCELENTA
membru European Council for Hi9h Ability
~i World Council for Gifted and Talented Children ANTRENAM INTELIGENTA
fundatiadanvoiculescu.ro

Str. Episcopi:JI Timu1 nr:. 37 (fostQ'Cr:oniCdrilor nr.2); seCtor 1, 8ucure~ti.~ tefl/ax: +40.(31) 425 58 84
otfice@fundo tiadanvoiculescu .ro www.fundatiadanvoiculescu.ro

Acces limitat la utilitati publice (canalizare, apa curenta, gaze sau electricitate)
Distanta mare pana la institutia de invatamant si lipsa mijloacelor de transport sau a celor
financiare pentru plata transportului catre scoala
Lipsa unei surse de venit constant
Lipsa mijloacelor finaciare sau materiale pentru indeplinirea obiectivelor educationale
sau sportive

2. Persoanele care doresc sa faca parte din Campania Destine in calitate de Beneficiari sunt
invitate sa completeze formularul de inscriere aflat pe site-ul campaniadestine.ro
3. Persoanele care doresc sa sesizeze situatia unor familii care au nevoie de ajutor, pot face
acest lucru completand formularul aflat pe siteul campaniadestine.ro
4. Un reprezentant al organizatorului va contacta in eel mai scurt timp beneficiarii, pentru a
verifica informatiile transmise si pentru a facilita legatura dintre acestia si posibilii
sutinatori.
5. Dupa ce cazul a fast acceptat in Campania Destine, detaliile acestuia vor fi publicate pe
site-ul campaniadestine.ro. Organizatorul se obliga sa promoveze fiecare caz inscris in
campanie astfel incat vizibilitatea acestuia sa poata atrage resursele necesare rezolvarii
problemelor expuse.
6. In momentul in care unul dintre prietenii campaniei isi exprima dorinta de a ajuta unul
dintre beneficiari, organizatorul va facilita legatura dintre cei doi.
Prietenii Campaniei Destine sunt toate persoanele/ companiile interesate sa sustina
material sau financiar beneficiarii acestei campanii.
SUSTINEM EXCELENTA
membru Europea.n Council for High Ability
~; World Council for Gifted and Tal~nted Children ANTRENAM INTELIGENTA
fundatiadanvoiculescu.ro

Str. Episcopul Tiffllif nr. 37 (fostii'Ci"oniia'rifor nr.2), sector 1J Bucute~ti.- tel/fax: +40 (3.1) 425, 58 84
office@fi.mdatiadanvoiCulescu.ro - www.fundatiadarivoicuiescu.ro

VII. Selectarea Beneficiarilor


Selectarea beneficiarilor va fi realizata de o comisie formata din reprezentati ai organizatorilor.
Ca urmare a completarii formularului de inscriere, comisia de selectie va analiza fiecare caz in
parte si va decide care anume dintre participanti vor fi desemnati drept Beneficiari ai Campaniei,
in functie de indeplinirea conditiilor din regulament.

VIII. Protectia datelor cu caracter personal.


Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (,,Legea
677/2001"). Participantii la Campanie, in calitate de persoane vizate, au conform Legii 677/2001
urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul la
interventie asupra datelor (art.14) si dreptul la opozitie (art.15).
Prin completarea Formularului de Inscriere participantii la Campanie:

inteleg si sunt de acord cu publicarea informatiilor despre situatia !or si cu transmiterea


datelor de contact (nume, adresa, numar de telefon, numar de cont, etc.) in vederea
contactarii directe de catre donatori sau sponsori
inteleg si sunt de acord ca transmiterea unei situatii familiale insotita de informatii cu
caracter personal, documente, fotografii, materiale video, etc. ofera fundatiei dreptul de a
le utiliza, stoca, gestiona si publica in acord cu reglementarile legale si etice in vigoare, in
scopul exclusiv al acestei campanii.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a face public, in scopuri publicitare, numele, fotografia si
materialele filmate cu Beneficiarii acestei Campanii. Prelucrarea, utilizarea si publicarea
informatii!or de mai sus precum si a imaginii participantilor la aceasta Campanie nu va fi de
natura a creea niciun fel de obligatii, inclusiv de natura financiara, in sarcina Organizatorului.
SUSTINEM EXCELENTA
membru European Caundl far High Ability
~; World Council far Gifted and Talented Children ANTRENAM INTEL/GENTA
fundatladanvaiculescu.ro

Str. Episcopu/ Timu1 .nr. 37 (fostifCronicarllor nr.2), _sector 1, Bucureft::i - te~lfax: +40 (31) 425 58.84
Office@fundatiadanvoicutescu.ro - www.fundatiadanvoicutescu.ro

IX. Dispozitii finale


Prin inscrierea in Campania Destine participantii sunt de acord cu prevederile prezentului
Regulament.
Pentru orice probleme sau nelamuriri legate de Campanie, participantii pot suna la numerele de
telefon 031.425.58.83 si 031.425.58.84 sau pot scrie pe adresa contact@campaniadestine.ro.
Participarea la aceasta Campanie implica obligativitatea respectarii tuturor prevederilor
prezentului Regulament.
FORMULAR DE INSCRIERE CAMPANIA DESTINE

NUME/PRENUME
ADRESA

TELEFON
EMAIL
NUMAR DE MEMBRII
FAMILIE
INFORMATII COPII
(NUME, VARSTA,
SITUATIE SCOLARA,
PASIUNI)

VENITUL FAMILIEI D 600-800 LEI


D 801-1000 LEI
D 1001- 1400 LEI
D 1401-1800 LEI
D 1801- 2000 LEI
D 2001- 2500 LEI
D 2500 - 3000 LEI
D > 3000 LEI
Altul ..........................
BENEFICIAR DE DA/NU (SUMA)
DREPTURI DE
ASISTENTA SOCIALA
EXISTA ANGAJATI IN D CONTRACTTEMPORAR DE MUNCA
D CONTRACT PE PERIOADA NEDETERMINATA
FAMILIE? SITUATIE
D ZILIER
ANGAJAT
STARE LOCUINTA D iN CONSTRUqlE
D GATA DE UTILIZARE
D UTILATA
D MO Bl LATA
D NECESITA iMBUNATATIRI Ml NORE
D NECESITA iMBUNATATIRI MAJORE
D STARE DEGRADANTA
D BUNA
D FOARTE BUNA

ACCES LA UTILITATI D CANALIZARE


D APACURENTA
D ELECTRICITATE
D GAZE

POVESTEA NOASTRA

CUMPUTEMFI
AJUTATI?