Sunteți pe pagina 1din 7

Fisa de date

Tip anunt: Anunt de participare simplificat


Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016

Nu a existat o consultare de piata prealabila.


SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
PRIMARIA MUNICIPIULUI ZALAU

Adresa postala: P-ta Iuliu Maniu nr.3, Localitatea: Zalau, Cod postal: 450016, Romania, Punct(e) de contact: POP ANGELICA Sef serviciu, Tel. +40
260610550/116, In atentia: COSTEA IOANA consilier, Email: primaria@zalausj.ro, Fax: +40 260661869, Adresa internet (URL): www.zalausj.ro, Adresa
profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
Autoritate publica locala

Activitate (Activitati)
Altele: Servicii generale ale administratiei publice

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE


NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 19-06-2017 15:07 Pagina 1/7


Fisa de date
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Executie cu proiectare a obiectivului de investitii "Modernizare str. Closca din municipiul Zalau"

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari

Proiectare si executare

Locul principal de prestare: jud. Salaj, Municipiul Zalau, str. Closca

Codul NUTS: RO116 - Salaj

II.1.3) Anuntul implica


Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Contract de Executie cu proiectare a obiectivului de investitii: Modernizare str. Closca din municipiul Zalau
Contractul va cuprinde urmatoarele categorii de lucrari: refacerea partii carosabile, realizare trotuar si pista de biciclisti, realizare retea de
canalizare pluviala, inclusiv camine de racord, camine de schimbare de directie si camine de rupere de panta, realizare canalizatie
subterana pentru iluminat si fibra optica, realizare spatii de parcare
Valoarea estimata totala a lucrarilor este de 1.871.619 lei fara TVA ?i este compusa din:
Cheltuieli pentru investi?ia de baza : 1.797.358 lei fara TVA
Proiect tehnic si detalii de executie: 29.727 lei fara TVA
Organizare de ?antier: 44.534 lei fara TVA.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 Lucrari de drumuri (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8) Impartire in loturi


Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante


Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Valoarea estimata totala a lucrarilor este de 1.871.619 lei fara TVA din care:
Cheltuieli pentru investi?ia de baza : 1.797.358 lei fara TVA
Proiect tehnic si detalii de executie : 29.727 lei fara TVA
Organizare de ?antier: 44.534 lei fara TVA.
Valoarea estimata fara TVA: 1,871,619.00 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


6 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE


III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
Da

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 19-06-2017 15:07 Pagina 2/7


Fisa de date
Garantia de participare este de: 18.000,00 lei (conform prevederilor art. II alin. 2 din HG nr. 866/2016).
(1) Garantia de participare se constituie prin virament bancar n contul RO76 TREZ 5615 006X XX00 0186, deschis la Trezoreria Zalau
pentru Primaria municipiului Zalau, cod fiscal 4291786 sau printr-un instrument de garantare emis n conditiile legii de o societate bancara
ori de o societate de asigurari, care se prezinta, n cuantumul si pentru perioada prevazuta n documentatia de atribuire.
(2) Garantia trebuie sa fie irevocabila.
(3 Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe
baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.
(4) Garantia de participare se poate constitui si prin depunerea la casieria autoritatii contractante:
a) a unui ordin de plata
b) a unei sume n numerar.
(5) n orice situatie, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie postata in SEAP cel mai trziu la data si ora limita de depunere
a ofertelor.
Scrisoarea de garantie bancara, eliberata de o banca din Romnia sau, dupa caz, de o banca din strainatate, se completeaza conform
Formularului 7.
Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare este cel putin egala cu perioada de valabilitatea a ofertei.
Echivalenta leu/valuta se determina conform cursului de schimb comunicat de BNR cu 10 zile nainte de termenul limita de depunere a
ofertelor.
Garantia de participare va fi incarcata n SEAP, scanata ?i semnata cu semnatura electronica extinsa, la sec?iunea Documente de
calificare.
III.1.1.b) Garantie de buna executie
Da

Cuantumul garantiei de buna executie a contractului este 10% din valoarea fara TVA a contractului de lucrari. Garan?ia de buna execu?ie
se constituie n termen de 5 zile lucratoare de la semnarea contractului de achizi?ie publica.
Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis n conditiile legii de o societate bancara sau de o societate
de asigurari, care devine anexa la contract sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. n acest caz ofertantul are
obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la Trezoreria Statului. Suma initiala care se depune de catre ofertant n
contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului de achizitie publica, fara TVA.
Pe parcursul ndeplinirii contractului de lucrari, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri succesive din
sumele datorate si cuvenite ofertantului pna la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie n documentatia de atribuire.
Autoritatea contractanta va nstiinta ofertantul despre varsamntul efectuat, precum si despre destinatia lui. Contul astfel deschis este
purtator de dobnda n favoarea ofertantului. Autoritatea contractanta va restitui garantia de buna executie conform art. 42 alin. (4) din
Hotarrea nr. 395/2016
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Buget local

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr
99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale


Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila


a) Legea privind achizitiile nr 98/2016; Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de
servicii nr 100/2016;
b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica,a contractelor sectoriale si a contractelor
de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a
Contestatiilor nr 101/2016;
c) www.anap.gov.ro

d) Hotararea nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
e) Hotararea Nr. 866/2016 din 16 noiembrie 2016 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale, aprobate prin Hotararea
Guvernului nr. 394/2016, precum si pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea Nr. 98/2016 privind achizitiile publice, aprobate prin Hotararea
Guvernului Nr. 395/2016;

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 19-06-2017 15:07 Pagina 3/7


Fisa de date
Cerinta nr.1
Declaratie privind nencadrarea n prevederile art.164 din Legea nr.98/2016 (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant)
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 164 din
Legea nr.98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei : se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la
procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, n conformitate cu prevederile art. 193, alin 1 din Legea nr.98/2016. Cerinta
privind nencadrarea n situatiile prevazute la art.164 se adreseaza si asociatilor/subcontractantilor si tertilor sustinatori, conform art.170/1 si
art. 183/1 din Legea nr.98/2016. Documetele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi
prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea
evaluarii ofertelor. ncadrarea n una din situatiile prevazute la art.164 din Legea nr.98/2016 atrage excluderea ofertantului din prezenta
procedura.
Cerinta nr. 2
Declaratie privind nencadrarea n prevederile art.165 din Legea nr.98/2016 (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant)
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 165 din
Legea nr.98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei : se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la
procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, n conformitate cu prevederile art. 193, alin 1 din Legea nr.98/2016. Cerinta
privind nencadrarea n situatiile prevazute la art.165 se adreseaza si asociatilor/subcontractantilor si tertilor sustinatori, conform art.170/1 si
art. 183/1 din Legea nr.98/2016. Documetele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi
prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea
evaluarii ofertelor.
Aceste documente sunt: - certificate de atestare fiscala privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a
contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat. etc.) la momentul prezentarii; - certificat constatator emis de ONRC
cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului
operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, sau cum rezulta din certificatul
emis de ONRC / actul constitutiv;
ncadrarea n una din situatiile prevazute la art.165 din Legea nr.98/2016 atrage excluderea ofertantului din prezenta procedura.
Cerinta nr. 3
Declaratie privind nencadrarea n prevederile art.167 din Legea nr.98/2016 (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant)
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 167 din
Legea nr.98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei : se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la
procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, n conformitate cu prevederile art. 193, alin 1 din Legea nr.98/2016. Cerinta
privind nencadrarea n situatiile prevazute la art.167 se adreseaza si asociatilor/subcontractantilor si tertilor sustinatori, conform art.170/1 si
art. 183/1 din Legea nr.98/2016.
ncadrarea n una din situatiile prevazute la art.167 din Legea nr.98/2016 atrage excluderea ofertantului din prezenta procedura.
Documetele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii
contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente sunt:
- cazierul judiciar al operatorului si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului
operatoreconomic, sau a celor cu putere de reprezentare, de decizie sau de control n cadrul acestuia, asa cum rezulta din Certificatul emis
de ONRC/actul constitutiv;
- documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166, alin. 2, art. 167,
alin. 2 art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
- alte documente edificatoare, dupa caz.
Cerinta nr. 4
Declaratia privind nencadrarea n situatia prevazuta la art. 59-61 din Legea nr.98/2016.
n Anexa la Formularul 3 solicitat sunt nominalizate persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, n ceea ce priveste
organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire. Acestea sunt: Ionel Ciunt, Fazakas Nicolae, Balajel Teodor, Potrovita Stelian,
Bancea Gheorghe, Bercean Dan-Vasile, Birsan Cristian Claudiu, Bogdan Zsolt Miklos, Ciobanu Anda Maria, Crisan Mariana Dana, Gavrilut
Amalia-Ioana, Groza-Bja Silvestru-Mircea, Gurzau Mariana Lenuta, Haller Otto, Iancu-Salajanu Dinu, Labo Ioan-Dorel, Lakatos Alexandru,
Pasca Cantemir, Dragos Raul Bogdan, Popan Adrian-Alexandru, Talos Gheorghe, Tuduce Ioana Maria, Turc Mariana Carmen, Curea Danut
Cosmin, Pop Angelica, Sabou Gligore, Brudasca Maria, Costea Ioana, Hanga Delia, Mezei Mihaela Corina, Moisi Ionut Dumitru, Barbu Iulia,
Hosu Adriana Valentina, Micle Toderean Anca Ioana, Lal Cristina, Pojar Ramona Milena, Baican Carmen, Ciurte Rodica, Butcovan Ramona
Maria, Mirisan Maria, Tulai Ioan, Predescu Adina Claudia, Ciulea Simona Ioana, Conde Violeta, Petre Vlad Andrei, Gavra Terezia, Cuibus
Mariana, Chis Marius Claudiu, Pausan Margareta, Pop Gabriela Ioana, Sabou Nela Marinela, Guset Lidia, Margin Silvia, Temes Mirela,
Susa Corina, Pojar Simonfi Ildiko, Tap Paula Camelia, Irini Mirela, Stanca Anca, Ghila Ligia Maria, Ardelean Claudia Florica, Muresan
Loredana Viorica, Hudula Mirela Raluca, Pop Rodica Elena, Contras Claudia Dorina, Pop Nicoleta Camelia, Hebe Andrada, Moldovan
Claudiu, Padurean Larisa, Lazar Lavinia, Onutan Mihaela, Corb Viorica.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularului 3, care se va posta n SEAP, odata cu DUAE de toti participantii la procedura.
n cazul n care ofertantul are terti sustinatori sau/si subcontractanti formularul va fi prezentat si pentru acestiea.
ncadrarea n una din situatiile prevazute la art. 59-61 din Legea nr.98/2016 atrage excluderea ofertantului din prezenta procedura.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale


Cerinta nr. 1
Documente de inregistrare: Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara
de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si
faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Persoane juridice/fizice romne:

Modalitatea de indeplinire
Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare n formularul DUAE din documentatia de atribuire, n conformitate cu prevederile
art. 193, alin 1 din Legea nr. 98/2016, inclusiv pentru subcontractanti/terti sustinatori. Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie
valabile/reale la data prezentarii documentului. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumateprin completarea DUAE
sunt:
- certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului n baza Legii nr.26/1990 sau in cazul ofertantilor straini documentele
echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe
locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a
acestora in limba romana.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 19-06-2017 15:07 Pagina 4/7


Fisa de date
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea Modalitatea de indeplinire
respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare n
Informatii privind capacitatea tehnica formularul DUAE din documentatia de atribuire, n conformitate
Declaratie privind lista principalelor lucrari similare executate n ultimii 5 ani cu prevederile art. 193, alin 1 din Legea nr.98/2016, iar
calculati pna la data limita de depunere a ofertelor. documentele justificative care probeaza ndeplinirea celor
Ofertantul va prezenta: asumate prin DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea
Lista principalelor lucrari similare executate ?i finalizate n ultimii 5 ani, care autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I,
va con?ine informa?ii despre lucrari de constructii, receptionate la n clasamentul intermediar ntocmit la finalizarea evaluarii
terminarea lucrarilor, receptionate final sau recep?ie pentru par?i/obiecte ofertelor.
din/de lucrare, daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic ?i func? Documentele se vor prezenta n oricare dintre formele: original,
ional, n ultimii 5 ani, calcula?i pna la data limita de depunere a ofertelor, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu
cu o valoare cumulata totala, fara TVA, de cel putin 1.790.000 lei, realizata originalul.
n baza a cel mult cinci contracte de lucrari. Echivalenta situatiilor prezentate n alte valute dect leul se
Declaratia va fi nsotita de certificari de buna executie (copii ale partilor determina conform cursului mediu anual lei/alta valuta comunicat
relevante din contracte/copii ale proceselor verbale de de BNR pentru anul n care s-a ncheiat contractul.
receptie/recomandari)/documente constatatoare/orice alt document, din
care sa rezulte obligatoriu date referitoare la:
- executarea lucrarilor in conformitate cu normele profesionale in domeniu si
ca au fost duse la bun sfarsit;
- partile contractante;
- obiectul contractului;
- perioada si locul executiei;
- valoarea.
n cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte DUAE
completat, iar cerinta minima se va considera ndeplinita n mod cumulativ.
In cazul in care ofertantul are un contract realizat n comun cu alti
executanti (asociere), va prezenta documente relevante din care sa rezulte
valoarea lucrarilor execuate n nume propriu, ca procent din valoarea totala
a contractului.
Cerinta nr. 2 1. Completarea - Formularului 5.
Informatii privind asocierea, subcontractantii si terti sustinatori 2. Completarea Formularului 6.
Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare n
n calitate de ofertant sau candidat, individual ori n comun cu alti operatori formularul DUAE din documentatia de atribuire, n conformitate
economici, (inclusiv n forme de asociere temporara constituite n scopul cu prevederile art. 193, alin 1 din Legea nr.98/2016, iar
participarii la procedura de atribuire), subcontractant propus sau tert documentele justificative care probeaza ndeplinirea celor
sustinator, n conditiile prevazute n Legea nr.98/2016. asumate prin DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea
In cazul n care este depusa oferta de catre operatori economici care autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I,
participa n comun la procedura de atribuire, fiecare dintre acestia sa n clasamentul intermediar ntocmit la finalizarea evaluarii
demonstreze ndeplinirea unui nivel al criteriilor referitoare la experienta ofertelor
similara proportional cu cota de implicare n executarea viitorului contract.
1. Prezentarea Acordului de asociere completarea Formularului 5, din
care sa rezulte cine este liderul asociatiei si partea din contract pe care o va
ndeplini fiecare asociat (fizic, valoric si procentual din valoarea
contractului).
2. Lista cu subcontractantii va fi nsotita de acordurile de subcontractare -
completarea Formularului 6.
Cerinta nr. 3 Adresa unde poate fi completat DUAE pentru ca apoi sa fie
Prezentarea DUAE - documentul unic de achizitii european furnizat n exportat n calculatorul personal si apoi semnat cu semnatura
format electronic prin utilizarea formatului standard stabilit de Comisia electronica extinsa, ncarcat si transmis on-line n format .xml ,
Europeana, constnd n declaratia pe propria raspundere a operatorului mpreuna cu oferta pna la data limita stabilita pentru depunerea
economic cu privire la ndeplinirea criteriilor de calificare si selectie, n acesteia
conformitate cu art. 193 din Legea nr.98/2016; este:https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter. Se
Un operator economic care participa pe cont propriu si care nu se bazeaza va consulta si Ghidul de utilizare DUAE postat pe site-ul www.e-
pe capacitatile altor entitati, trebuie sa completeze un singur DUAE. licitatie.ro
Un operator economic care participa pe cont propriu, dar se bazeaza pe
capacitatile uneia sau mai multor entitati (tert/terti sustinator/sustinatori,
subcontractanti) trebuie sa se asigure ca autoritatea contractanta primeste
propriul sau DUAE mpreuna cu un DUAE separat care cuprinde informatiile
relevante pentru fiecare din entitatile pe care se bazeaza.
n cazul n care la procedura participa o asociere, trebuie prezentat un
DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate n partile II-V pentru
fiecare dintre operatorii economici participanti.
III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
III.2.4) Contracte rezervate
Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 19-06-2017 15:07 Pagina 5/7


Fisa de date
IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Online

IV.1.1.b) Tipul procedurii


Cerere de oferta / Procedura simplificata - Intr-o singura etapa

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE


IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica


Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta


36235 din 12.06.2017

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Moneda in care se exprima oferta de pret: RON

Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
120 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
1. Prezentarea declaratiei ofertantului privind nsusirea cerintelor tehnice si de calitate cuprinse n documentatia de atribuire si angajamentul
acestuia privind realizarea lucrarilor n conformitate cu aceste cerinte (Formularul 8).
2. Grafic fizic de executie a lucrarii
3. Specificarea perioadei de garantie a lucrarilor, care nu poate fi mai mica de 5 ani de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pna la
receptia finala a lucrarii.
4. Indicarea n cadrul ofertei a faptului ca la elaborarea acesteia s-a tinut cont de obligatiile relevante din domeniul mediului, social si al
relatiilor de munca conform art.51, alin.2 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.
Informatiile detaliate privind reglementarile care sunt n vigoare la nivel national n domeniul mediului si social se pot obtine de la Ministerul
Mediului Agentia Nationala de Protectie a mediului sau de pe site-ul http://anpm.ro/Legislatie/legislatie.htm
Informatiile detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia muncii,
securitatii si sanatatea in munca, se pot obtine de la Inspectia Muncii sau de pe site-ul http://www.inspectum.ro/Legislatie/legislatie.htm. n
cazul n care ofertantul nu asigura respectarea reglementarilor obligatorii referitore la conditiile specifice de munca si de protectie a muncii,
oferta va fi respinsa ca inacceptabila n baza art.137, alin.2, lit.d din Hotarrea nr.395/2016. Se vor completa formularele aferente: Formular
nr.9 Declaratie privind respectarea Reglementarilor nationale de mediu si Formular nr.10 Declaratie privind respectarea Reglementarilor din
domeniul social si al relatiilor de munca.
Ofertele cu propuneri tehnice ce nu indeplinesc conditiile descrise mai sus vor fi declarate neconforme.
Nota: In toata documentatia, acolo unde specificatiile tehnice indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de
fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, acestea sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului
de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. n consecinta aceste
specificatii sunt considerate ca avnd mentiunea de sau echivalent.
IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare
4.2.1. Prezentarea formularului de oferta Formular 2, Anexa la formularul de oferta si Formular PF.
Oferta financiara se va prezenta n lei fara TVA si n euro fara TVA. Echivalenta leu/euro se determina conform cursului de schimb
comunicat de BNR cu 10 zile nainte de data limita pentru depunerea ofertei.
Oferta are caracter ferm si obligatoriu pe toata perioada de valabilitate a ofertei/durata contractului.
4.2.2. Propunerea de contract - nsusita
IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 19-06-2017 15:07 Pagina 6/7


Fisa de date
Prezenta procedura se deruleaza INTEGRAL prin mijloace electronice n SEAP. Toate documentele vor fi semnate cu semnatura
electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, si ncarcate n SEAP numai de catre operatorii economici nregistrati.
Operatorul economic are obligatia de a transmite oferta si DUAE n format electronic si numai pna la data si ora limita de depunere a
ofertelor prevazuta n invitatia de participare.
In cazul in care din motive tehnice obiective datorate operatorului SEAP, nu este posibila transmiterea anumitor documente in format
electronic prin intermediul SEAP, documentele respective se transmit autoritatii contractante numai prin posta, la adresa: Primaria
municipiului Zalau, Piata Iuliu Maniu nr.3, cu respectarea prevederilor Legii nr.98/2016 cu privire la regulile de comunicare si transmitere a
datelor.
Adresa unde poate fi completat DEAU (DUAE) pentru ca apoi sa fie exportat n calculatorul personal si apoi semnat cu semnatura
electronica extinsa, ncarcat si transmis on-line n format .xml mpreuna cu oferta pna la data limita stabilita pentru depunerea acesteia
este: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. Se va consulta si Ghidul de utilizare DUAE postat pe site-ul www.e-licitatie.ro.
Ofertantii au obligatia de a numerota si semna fiecare pagina a ofertei, precum si de a anexa un opis al documentelor prezentate.
NOTA: Conform art. 162, alin. 2, din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, autoritatea contractanta nu are dreptul de a lua n
considerare ofertele alternative. Nu sunt admise oferte alternative.
Termenul limita de depunere a ofertelor:
Termenul limita pentru incarcarea ofertelor este cel mentionat n invitatia de participare, publicata n SEAP.
Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad n sarcina operatorului economic.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE


VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI


COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Nu

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):

Tipul de finantare: Fonduri bugetare

VI.3) ALTE INFORMATII


1. In cazul n care exista doi sau mai multi ofertanti care au ofertat preturi identice si care ar ocupa locul 1 ntr-un clasament al ofertelor
admisibile, clasamentul final se va face prin reofertare, autoritatea contractanta solicitnd ofertantilor n cauza reofertarea propunerii financiare
n SEAP, urmand a se ncheia contractul cu ofertantul a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
2. Autoritatea contractanta nu va raspunde solicitarilor de clarificari facute cu depasirea termenului stabilit la Sectiunea I, din prezenta Fisa de
date. Autoritatea contractanta va posta raspunsurile nsotite de ntrebari n SEAP, conform art. 160, alin. 3 din Legea nr. 98/2016.
3.Modificarea contractului va fi posibila n conditiile art.221 din Legea nr. 98/2016.
4. Ofertantilor li se recomanda sa viziteze si sa inspecteze amplasamentul, pentru estimarea eventualelor cheltuieli proprii, a riscurilor si a
tuturor datelor necesare pregatirii unei oferte fundamentate tehnico-economic, n conformitate cu datele din teren.
5. Oferta si documentele care o nsotesc se depun on-line semnate cu semnatura electronica extinsa, sub sanctiunea respingerii ofertei ca
inacceptabila n baza art. 137, alin. 2, lit. j din Hotarrea nr. 395/2016.

VI.4) CAI DE ATAC


VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere


VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

Termenul de depunere al contestatiei este cel prevazut de Legea nr. 101/2016, respectiv 5 zile ncepnd cu ziua urmatoare luarii la cunostinta,
despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria municipiului Zalau Serviciul investitii, achizitii publice

Adresa postala: Piata Iuliu Maniu nr. 3, Localitatea: ZALAU, Cod postal: 450016, Romania, Tel. +40 0260610550, Email: primaria@zalausj.ro, Fax: +40
0260661869, Adresa internet (URL): www.zalausj.ro

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 19-06-2017 15:07 Pagina 7/7