Sunteți pe pagina 1din 9

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituia de nvmnt superior: Academia de Studii Economice din Bucureti
1.2 Facultatea Facultatea de Cibernetic, Statistic i Informatic Economic
1.3 Departamentul Departamentul de Informatic i Cibernetic Economic
1.4 Domeniul de studii: Cibernetica, Statistica si Informatica Economica
1.5 Ciclul de studii: MASTERAT
1.6 Programul de studii: Cibernetica si Economie Cantitativa

2. Date despre disciplin


2.1 Denumirea MODELAREA PROCESELOR SOCIALE
disciplinei
Codul disciplinei 01010102OS511128A
2.2 Titularul activitilor de Prof. dr. Dorin Mitrut
curs
Date de contact dorinm@ase.ro
2.3 Titularul activitilor de Prof. dr. Dorin Mitrut
seminar
Date de contact dorinm@ase.ro
2.4 Anul de 2 2.5 I 2.6 Tipul de Examen 2.7 Obligatorie
studiu Semestrul evaluare Regimul
disciplinei

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1 Numr de ore pe 4 din care: 2 3.3 seminar / 2
sptmn 3.2 curs laborator (lp)
/stagii
3.4 Total ore din planul de 56 din care: 28 3.6 seminar / 28
nvmnt 3.5 curs laborator (lp)
/stagii
Distribuia fondului de timp ore
Studiul dupa manual, suport de curs, bibliografie si notie 20
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de 42
specialitate si pe teren
Pregtire seminarii / laboaratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 36
Tutorial 7
Examinri 2
Alte activiti: Rezolvare studii de caz (teme de cas) pentru examinarea final 20
3.7 Total ore de studiu 127
individual
3.9 Total ore pe 283
semestru
3.10 Numrul de 7
credite
4.Precondiii (acolo unde este cazul)
4.1 de Bazele Ciberneticii, Teoria grafurilor
curriculum
4.2 de Abilitati digitale: una din platformele: Mathematica, MATLAB, RePast,
competene SWARM, SPSS, SWP

5.Condiii (acolo unde este cazul)


5.1. de desfurare a Prelegerile se desfoar n sli cu echipament de predare multimedia.
cursului
5.2. de desfurare a Idem
seminarului /
laboratorului

6. Competenele specifice acumulate


C2
Competene transversale Competene profesionale

C3

C5

CT1
CT2

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al - Utilizarea relaiei dintre tiin economic, pe de o parte, i
disciplinei filosofia social, etica i demnitatea uman, pe de alt parte,
pentru intelegerea profunda a proceselor economice.
- Ingelegerea impactului social al schimbarilor economice.

7.2 Obiectivele Specifice Completarea i consolidarea pregtirii privind modelarea


proceselor economice
ntrirea deprinderii de a utiliza, n analiz i sinteza
proceselor economice, a factorilor sociali existenti.
Pregtirea complex pentru luarea deciziilor
8. Coninuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaii
1. Reele sociale complexe Prelegere oral Studenii vor avea
- Definiii, specific; utiliznd la dispoziie
- Exemple prezentri suportul de curs i
- Relaia cu alte tipuri de reele: economice, multimedia bibliografia
financiare, tehnologice, energetice, nsoite de obligatorie la
biologice, de comunicare dezbateri cu nceputul
studenii pe semestrului. Pe
marginea temei baza acestora se
fiecrui curs vor desfura
anunat cu prelegerile din
minim o cadrul cursurilor.
sptmn
nainte
2. Reelele sociale i semantica web.
- Semantica web. Web 2.0, web 3.0
- Aplicaii ale semanticii web n reelele
sociale
- Organizarea, modelarea i agregarea
cunotinelor n reelele sociale pe baza
semanticii web
- Aplicaii social semantice.
3. Sociocibernetica
- Creterea complexitii sociale
- Autopoiesis (auto-creaia sistemelor
sociale ca sisteme cibernetice)
- Observarea sistemelor sociale
4. Informatica social.
- Concepte;
- Metode;
- Instrumente de analiz;
- Predicii;
- Aplicaii;
5. Reele socio-tehnologice.
- Concepte
- Analiza reelelor sociotehnologice
- Modele sociotehnologice
- Exemple
6. Socionica
- Modelarea multi-layer
- Organizare, auto-organizare
- Emergena structurilor sociale
- De la sisteme multiagent la siteme bazate
pe comunicare
7. Inteligena social
- Diferite abordari ale conceptului de
inteligen;
- Contientizarea situaional, prezena,
autenticitatea, claritatea, empatia;
- Aptitudinile de comunicare.
8. Cunoaterea social
- Crearea si distribuirea cunotinelor
- Cultura organizaional
- Spaiul cunotinelor sociale
- Managementul cunotinelor ntr-o firm:
intranetul
9. Sisteme de educaie social (social learning)
- Definiii, istoric;
- Sisteme critice de educaie social;
- Sisteme de educaie vs. reele sociale i
tehnologice;
- Educaia social vs. Sistemul economic
10. Analiza reelelor sociale;
- Metode de analiz: modelare matematic,
indicatori, proprieti;
- Evoluia reelelor sociale;
- Aplicaii
11. Reelele sociale pentru afaceri;
- Activitatea de cercetare n firme
- Managementul informaiei
- Ecosisteme de afaceri
- Msuri ale mediului social de afaceri
12. Internetul i reelele de comunicare;
- Internet vs. reeaua WWW
- Reele de comunicare actuale
13. Reele de socializare
- Exemple: YouTube, Facebook si Twitter;
- Comuniti virtuale;
- Inflena asupra comportamentului
utilizatorilor: politic, economic, e-learning,
epidemii, zvonuri, opinii;
14. Studiul complexitii sistemelor sociale
- modele teoretice
- instrumente de studiu
- SACS
Bibliografie
1. Bibliografia obligatorie:
 Bazele Ciberneticii Economice, Emil Scarlat, Nora Chirita, 2012

2. Bibliografie facultativ:
 Social Networks and the Semantic Web - Peter Mika - Springer Science+Business
Media, LLC, 2007
 Sabin Buraga - Semantic Web. Fundamente i aplicaii, Matrix Rom, 2004
 Sociocybernetics: Complexity, Autopoiesis and Observations n Social Systems - Felix
Geyer, Johannes Van Der Zouwen - Greenwood Press, 2001
 Social Computing: Concepts, Methodologies, Tools and Applications - Subhasish
Dasgupta - Information Science Reference, 2010
 Socio-Technical Networks - Fei Hu, Ali Mostashari, Jiang Xie CRC Press, 2011
 Socionics: Scalability of Complex Social Systems, Klaus Fischer, Michael Florian,
Thomas Malsch, Springer 2005
 Social Intelligence - The New Science of Success, Karl Albrecht, Jossey-Bass, 2006
 Social Knowledge: Using Social Media to Know What You Know, John P. Girard,
JoAnn L. Girard, Information Science Reference, 2011
 Social Learning Systems and Communities of Practice, Chris Blackmore, Springer
London, 2010
 Social Network Analysis: Methods And Applications - Stanley Wasserman, Katherine
Faust, Press Syndicate of the University of Cambridge, 1994
 Social networking for business: choosing the right tools and resources to fit your needs,
Rawn Shah, Wharton School Publishing, 2010
 Sociology and Complexity Science, Brian Castellani, Frederic William Hafferty,
Springer, 2009
8.2 Seminar / Laborator/Lucrri practice/Stagii Metode de predare Observaii
1. Reele sociale complexe Prezentri i
- Exemple: reele de comunicare, reele rezolvri de
economice, ecosisteme de afaceri, internet, studii de caz
www, reele de socializare utiliznd
algoritmii i
metodele
discutate n
cadrul
cursurilor;
Utilizarea
pachetelor
software
dedicate
fundamentri
i deciziilor cu
tehnici ale
Ciberneticii
Economice.
2. Reelele sociale i semantica web.
- Web 2.0, web 3.0, exemple
- Aplicaii ale semanticii web n reelele
sociale: exemple
- Aplicaii social semantice.
3. Sociocibernetica
- Exemple: Creterea complexitii sociale
- Autopoiesis n economie
- Instrumente i mrimi n observarea
sistemelor sociale
4. Informatica social.
- Instrumente de analiz
- Predicii
- Aplicaii
6. Reele socio-tehnologice.
- Modele sociotehnologice
- Exemple
6. Socionica
- Modelarea multi-layer: exemple
- Organizare, auto-organizare: exemple
- Emergena structurilor sociale: exemple
- Sisteme multiagent vs. siteme bazate pe
comunicare
7. Inteligena social
- Msuri ale inteligenei: exemple;
- Studiu de caz privind contientizarea
situaional, prezena, autenticitatea,
claritatea, empatia, aptitudinile de
comunicare.
8. Cunoaterea social
- Studiul traseului: 1. crearea i distribuirea
cunotinelor, 2. managementul
cunotinelor, 3. luarea deciziilor privind
investiiile intr-o firm
9. Sisteme de educaie social (social learning)
- Limite, identitate, traiectorie, participare
ca instrumente utilizate n inelegerea i
managementul schimbrilor n sisteme
10. Analiza reelelor sociale;
- Metode de analiz: modelare matematic,
indicatori, proprieti: exemple;
- Evoluia reelelor sociale: exemple;
- Aplicaie pe cazul unei localiti n
dezvoltare
11. Reelele sociale pentru afaceri;
- Exemple de ecosisteme de afaceri
12. Internetul si reelele de comunicare;
- Internetul i reeaua WWW vs reele de
comunicare: exemple, telefonie mobil
13. Reele de socializare
- Exemple: YouTube, Facebook si Twitter;
- Comuniti virtuale: exemple;
- Inflena asupra comportamentului
utilizatorilor: politic, economic, e-learning,
epidemii, zvonuri, opinii: exemple;
14. Studiul complexitii sistemelor sociale
- softuri utilizate pentru studiul
complexitii sistemelor sociale.
Bibliografie
1. Bibliografia obligatorie:
 Bazele Ciberneticii Economice, Emil Scarlat, Nora Chirita, 2012

2. Bibliografie facultativ:
 Social Networks and the Semantic Web - Peter Mika - Springer Science+Business
Media, LLC, 2007
 Sabin Buraga - Semantic Web. Fundamente i aplicaii, Matrix Rom, 2004
 Sociocybernetics: Complexity, Autopoiesis and Observations n Social Systems - Felix
Geyer, Johannes Van Der Zouwen - Greenwood Press, 2001
 Social Computing: Concepts, Methodologies, Tools and Applications - Subhasish
Dasgupta - Information Science Reference, 2010
 Socio-Technical Networks - Fei Hu, Ali Mostashari, Jiang Xie CRC Press, 2011
 Socionics: Scalability of Complex Social Systems, Klaus Fischer, Michael Florian,
Thomas Malsch, Springer 2005
 Social Intelligence - The New Science of Success, Karl Albrecht, Jossey-Bass, 2006
 Social Knowledge: Using Social Media to Know What You Know, John P. Girard,
JoAnn L. Girard, Information Science Reference, 2011
 Social Learning Systems and Communities of Practice, Chris Blackmore, Springer
London, 2010
 Social Network Analysis: Methods And Applications - Stanley Wasserman, Katherine
Faust, Press Syndicate of the University of Cambridge, 1994
 Social networking for business: choosing the right tools and resources to fit your needs,
Rawn Shah, Wharton School Publishing, 2010
Sociology and Complexity Science, Brian Castellani, Frederic William Hafferty,
Springer, 2009

9.Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentaniilor comunitii,


asociaiilor profesionale i angajatori reperezentativi din domeniul aferent
programului
- O mare parte din comportamentul economic sau cu efect economic al oamenilor
(deciziile de achiziii/vanzri, volumul investiii, alegerea bncii cu care lucreaz,
asigurri, locul petrecerii vacanei etc) sunt puternic influenate de relaiile sociale
ale acestora. Un curs multidisciplinar ca acest curs formeaz capacitatea studenilor
de a lua decizii mai aproape de realitatea economico-social n care trim.
- Reelele sociale, modelarea bazat pe ageni inteligeni, educaia social, socionica,
inteligena social sunt cunotine care nu trebuie sa lipseasc din bagajul unui
economist sau factor de decizie.
- Psihologia maselor, etica, politicul, socioeconomia etc sunt cunotine care ajut
absolventul s cuprind complexitatea mediului n care traim i s ia decizii pe baza
unor informaii mult mai ample i mai adecvate decat indicatorii economici, relaiile
economice deterministe etc.

10.Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de 10.2 Metode de 10.3 Pondere
evaluare evaluare din nota final
10.4 Curs 1. Modalitatea de Evaluare prin 60%
nsuire corect a examen scris.
metodelor
prezentate la curs;
2. Maniera n care
rezultatele
rezolvrii unor
aplicaii practice
sunt corect
interpretate
economic n
contextul dat.
10.5 Seminar / Contribuia nregistrarea 10%
laborator/lp/stagii studentului la interveniilor i
dezbaterile din notarea acestora n
cadrul cursului i limita a 10% din
al seminariilor nota final.
Rezolvarea de Verificarea temelor 30%
studii de caz, de cas i a
teme de cas, studiilor de caz,
elaborarea de corecatrea
proiecte proiectelor
individuale sau de elaborate pe
grup. parcursul
semestrului.
10.6 Standard minim de performan
1. Cel puin 50% din punctajul maxim obinut la evaluarile din timpul semestrului, pentru:

 Analiza unei reele sociale prin utilizarea indicatorilor specifici;


 Utilizarea pachetelor software dedicate analizei reelelor sociale;
 Asimilarea noiunilor: reea social, ageni inteligeni, educaia social, socionic,
inteligen social;
 Integrarea cunostinelor privind psihologia maselor, etica, politicul, socioeconomia in
procesul de luare a deciziilor.

2. Cel puin 50% din punctajul maxim al subiectelor de la examen, pentru:

 Calcularea unui set de indici ai unei reele sociale;


 Descrierea unei reele de socializare la alegere;
 Identificarea si modelarea unui proces social (industrializarea, urbanizarea, migraia etc).

Data completrii Semntura titularului de curs Semntura titularului de seminar

3 Iulie 2012 Prof. dr. Dorin Mitrut

Data avizrii n Departament Semntura directorului de


Departament
Lect. dr. Ctlin Boja