Sunteți pe pagina 1din 9

DUPLICAT

PROMISIUNE BILATERALĂ DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

Între:

Societatea CONLUX DEVELOPMENT SRL, persoană juridică română, cu sediul în municipiul Bucureşti, Şos. Gheorghe Ionescu Siseşti nr.3A, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/10829/2008, CUI 24077249, având ca obiect principal de activitate dezvoltare, promovare imobiliară, reprezentată prin administrator OLARU MIHAELA- GETA, cetăţean român, domiciliată în municipiul Bucureşti, Şos. Gheorghe Ionescu Siseşti nr.3A, sector 1, identificată cu CI seria RR nr.528331 eliberată la data de 22.05.2008 de SPCEP S1 biroul nr.1, CNP: 2710612282221, în calitate de PROMITENTĂ VÂNZĂTOARE, pe de o parte, şi

 

cetăţean român, domiciliată în municipiul

,

______

identificată cu CI seria

eliberată la

, CNP: ________________

data de 09.10.2015 de SPCLEP ____

, PROMITENTĂ-CUMPĂRĂTOARE, pe de altă parte,

,

Am convenit asupra încheierii prezentei promisiuni bilaterală de vânzare, în următoarele condiţii:

I. OBIECTUL PROMISIUNII Subscrisa, Societatea CONLUX DEVELOPMENT SRL, prin administrator, promit să vând

doamnei

________________,

iar subsemnata PROMITENTA CUMPĂRĂTOARE promit să

cumpăr de la PROMITENTA VÂNZĂTOARE, după edificare, imobilul apartament identificat

pe proiect cu nr. provizoriu

situat în municipiul Bucureşti, str. George Ranetti nr. 2-8, etaj 4,

_____ tronson 2, sector 6, compus din 2 (două) camere de locuit și dependințe, așa cum este identificat în

schița Anexă nr. 1, în suprafață totală construită de aproximativ 74,00 mp, din care suprafaţa construită balcon este de 14,00 mp, şi având o suprafaţă utilă de aproximativ 59,80 mp, împreună cu cota indiviză din părțile și dependințele comune, precum și din terenul aferent apartamentului, din suprafață totală de teren 4.344,78 mp situat în municipiul Bucureşti, str. George Ranetti nr. 2-8, sector 6, având număr cadastral 203723 (nr.cadastral vechi 7033), înscris în CF nr.203723 (nr.CF vechi 52084) a localităţii Bucureşti, sector 6. Numărul apartamentului, precum şi suprafețele exacte ale imobilului de mai sus, cotei indivize aferente din părțile si dependințele comune, precum și cotei indivize de teren aferent se vor stabili cu exactitate din determinarile și masuratorile cadastrale, dupa finalizarea şi întabularea construcției, modificările privind suprafaţa construită a apartamentului având o abatere de maxim +/- 2mp, fără a influenţa preţul negociat prin prezenta.

II. DECLARAŢII şi GARANŢII.

Subscrisa, Societatea CONLUX DEVELOPMENT SRL, prin administrator, declar că obiectul promisiunii îl constituie un bun în curs de executare şi că îmi întemeiez obligaţia asumată prin prezenta promisiune, pe calitatea subscrisei de proprietară a terenului, fiind dobândit prin cumpărare de la soţii Maticiuc Ion şi Maticiuc Smaranda, în baza contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr.1945/30.07.2014 de BNP Laura Badiu şi Lidia Drăgan, care la rândul lor au

1

dobândit imobilul prin cumpărare în timpul căsătoriei, de la Petrescu Ştefan şi Petrescu Gabriela, conform contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 1136/17.08.2005 de BNP Enise Eliean, cu sediul în Bucureşti, întabulat conform încheierii nr. 18805/22.08.2005 emisă de OCPI București, Sector 6. La rândul lor, soţii Petrescu Ştefan şi Petrescu Gabriela dobândiseră imobilul prin adjudecare, în baza actului de adjudecare emis la data de 24.05.2005 în dosarul de executare nr.562/2004 de Biroul executorilor judecătoreşti asociaţi Drăgănescu, Ionescu şi Crafcenco, act întabulat prin încheierea nr. 18152/11.08.2005 emisă de OCPI București, Sector 6. Pentru teren au fost actualizate informaţiile tehnice asupra imobilului, fiind emisă încheierea nr. 25494/17.06.2014 de OCPI Sector 6 Bucureşti. De asemenea, subscrisa, Societatea CONLUX DEVELOPMENT SRL, prin administrator, declar că îmi întemeiez obligaţia asumată şi pe calitatea de beneficiară a Autorizației de construire nr. 340/22.06.2015 eliberată de Primăria Sector 6 București, având ca obiect construirea unui imobil de locuinţe colective cu regim de înălţime actual autorizat de S+D+P+6E+Et.7 retras, astfel cum a fost aceasta notată în baza încheierii nr. 20489/04.04.2016 emisă de OCPI Sector 6 Bucureşti. Totodată, subscrisa, Societatea CONLUX DEVELOPMENT SRL, prin administrator, declar că asupra imobilului construcţie vom executa lucrări de supraetajare, până la un nivel maxim de 9 etaje, cu respectarea prevederilor legale în materie, în vigoare la data construirii, fiind emis la data prezentei certificatul de urbanism nr. 1415/30R/22.10.2015 de Municipiul Bucureşti, Sectorul 6, în scopul declarat pentru obţinerea autorizaţiei de construire. Subscrisa, Societatea CONLUX DEVELOPMENT SRL, prin administrator, declar şi garantez pe PROMITENTA CUMPĂRĂTOARE, că imobilul construcţie, din care face parte apartamentul promis spre înstrăinare prin prezentul înscris, se află în stadiul de construire şi că lucrările de construire sunt desfăşurate în conformitate cu proiectul tehnic care a stat la baza autorizaţiei menţionată mai sus şi cu standardele şi legislaţia referitoare la siguranţă şi calitate în construcţii aplicabile pe teritoriul României, urmând să acord garanţie potrivit prevederilor legale (Legea nr.10/1995, privind calitatea în construcţii) şi a contractelor încheiate cu furnizorii şi antreprenorii. Subscrisa, Societatea CONLUX DEVELOPMENT SRL, prin administrator, declar pe proprie raspundere, ca imobilul ce formează obiectului prezentului contract este proprietatea exclusivă a Societăţii, nu am promis vanzarea acestuia unei alte persoane fizice sau juridice, nu am vândut, donat sau ipotecat anterior încheierii acestui Contract, nu este grevat de nicio sarcina sau servitute, nu este închiriat sau dat în folosință gratuită, nu a fost adus ca aport la capitalul social al vreunei societati comerciale, nu exista niciun litigiu/proces pe rolul nici unei instanțe judecatorești/arbitrale din România sau din străinatate cu privire la acest imobil, imobilul ce face obiectul prezentului contract nu este revendicat conform prevederilor Legii nr.10/2001 sau ale dispozițiilor din Codul Civil, nu face obiectul vreunei cereri de retrocedare sau al procedurilor de expropriere, nu este scos din circuitul civil. Subscrisa, Societatea CONLUX DEVELOPMENT SRL, prin administrator, declar pe proprie raspundere, că Autorizaţia de construire nr. 340/22.06.2015 eliberată de Primăria Sector 6 București, precum şi documentaţia care a stat la baza eliberării acesteia (avize, acorduri, orice alte acte), au fost solicitate şi emise cu respectarea dispoziţiilor legale aplicabile, şi nu fac, în prezent, obiectul niciunei plângeri prealabile şi/sau acţiuni în justiţie. Subscrisa, Societatea CONLUX DEVELOPMENT SRL, prin administrator, declar că am capacitatea deplină pentru a încheia şi executa prezentul înscris. Totodată declar că nu sunt în situaţie de dizolvare şi/sau lichidare voluntară sau judiciară, nu intru sub incidenţa Legii nr. 85/2006, privind procedura insolvenţei sau a Legii nr.85/2014 privind procedura de prevenire a insolvenţei şi de

2

insolvenţă si nici nu mă aflu în vreo situaţie de preinsolvenţă, insolvenţă sau faliment care ar putea genera aplicarea susmenţionatei legi.

 

III. PREŢUL. MODALITATEA DE PLATĂ A PREŢULUI. Noi, părţile contractante, am convenit ca preţul vânzării este de

EUR

(

)

la care se adaugă TVA de 5%, rezultând suma totală de

EUR

(

)

inclusiv TVA, plătibil în echivalent lei calculat având în

Noi, părţile contractante, declarăm că la data negocierii clauzelor promisiunii şi azi, data semnării ei, de comun acord, am avut în vedere că tranzacţiei de vânzare ce se va finaliza în temeiul prezentului înscris, îi sunt aplicabile prevederile legale privind aplicarea TVA redus de 5%, în privinţa preţului de vânzare a apartamentului, întrucât eu, PROMITENTA CUMPĂRĂTOARE, nu am mai cumpărat şi nu intenţionez să achiziţionez în interiorul termenului stipulat în prezenta promisiune, niciun alt apartament cu TVA redus.

Noi, părţile, declarăm următoarea modalitate de achitare a preţului:

(1) suma de 2.000 EUR (douămiiEuro) inclusiv TVA reprezentând în echivalent lei suma de

lei (

_________ vedere cursul leu/eur de

________

Lei), calculat în modalitatea convenită mai sus, respectiv având în

lei, s-a achitat cu titlu de avans anterior autentificării

________ prezentei promisiuni, respectiv la data de

, de către PROMITENTA

___________ CUMPĂRĂTOARE, prin virament bancar în contul având cod IBAN nr. RO19BACX0000000239421001 deschis la Unicredit Ţiriac Bank SA, pe numele subscrisei, PROMITENTA-VÂNZĂTOARE, prin administrator, această declaraţie constituind

chitanţă liberatorie de încasare a respectivei sume de bani,

(2) suma de

___________

EUR (

______________

)

inclusiv TVA, plătibilă în echivalent lei,

calculat în modalitatea convenită mai sus, se va achita cu titlu de avans de către PROMITENTA CUMPĂRĂTOARE, prin virament bancar în contul având cod IBAN nr. RO19BACX0000000239421001 deschis la Unicredit Ţiriac Bank SA pe numele promitentei vânzătoare, în termen de două zile lucrătoare calculate începând de azi, data autentificării prezentului înscris, dovada plăţii urmând a se face conform prevederilor art. 1504 Cod Civil, iar

(3) restul de preţ în cuantum de

EUR (

)

inclusiv TVA, în

______________________ echivalent lei calculat în modalitatea convenită mai sus, se va achita parte din surse proprii ale promitentei cumpărătoare, la data autentificării contractului de vânzare, şi parte din credit bancar (Prima Casă, ipotecar sau credit imobiliar) acordat PROMITENTEI CUMPĂRĂTOARE de o instituţie financiar bancară, după întabularea dreptului de proprietate pe numele cumpărătorului şi înscrierea ipotecii, într-un termen ce nu va putea depăşi 5 (cinci) zile calculate de la data autentificării contractului de vânzare. Plata restului de preţ se va face prin virament bancar în contul având cod IBAN nr. RO19BACX0000000239421001 deschis la Unicredit Ţiriac Bank SA, dovada plăţii urmând a se face conform prevederilor art. 1504 Cod Civil. Noi, părţile contractante, am fost informate în legătură cu prevederile art.1504 Cod civil, respectiv alin. 1 al textului de lege invocat, care prevede că dacă plata se face prin virament bancar, ordinul de plată semnat de debitor (cumpărătoare) şi vizat de banca plătitoare prezumă efectuarea plăţii, iar alin 2 al textului de lege invocat conferă debitorului (cumpărătoarei) dreptul de a solicita

_________

3

de la banca creditorului (vânzătoarei), ca bancă beneficiară, o confirmare în scris a efectuării plăţii prin virament. În vederea neprejudicierii intereselor noastre, noi, părţile contractante, adoptăm în mod expres următorul pact comisoriu, în temeiul art. 1553 Cod Civil: în cazul in care, PROMITENTA

CUMPĂRĂTOARE, nu achită suma de _____

(2)

_____

EUR (

______________

)

inclusiv TVA în

termenul de mai sus prezenta promisiune se va desfiinţa de plin drept, fără punerea în întârziere a debitorului obligaţiei de plată, părţile fiind repuse în situaţia anterioară încheierii prezentei promisiuni, prin simplul fapt al neexecutării obligaţiei de plata a avansului în termenul mai sus menţionat, cu menţiunea că PROMITENTA-VÂNZĂTOARE, va fi îndreptăţită să păstreze suma

de 2.000 EUR (douămiiEuro) inclusiv TVA reprezentând în echivalent lei suma de

________
________

lei

(

Lei), achitată până astăzi, data autentificării.

_________ În situaţia în care împrumutul contractat de către PROMITENTA-CUMPĂRĂTOARE va fi acordat în monedă leu, aceasta va suporta din surse proprii, în beneficiul PROMITENTEI VÂNZĂTOARE toate diferenţele de bani, dintre cuantumul creditului bancar acordat şi cuantumul restului de preţ menţionat mai sus. Diferenţa de preţ neîncasată nu este producătoare de dobânzi, astfel încât urmează să fie plătită la valoarea ei nominală.

IV. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE VÂNZARE ÎN FORMĂ AUTENTICĂ. TRANSFERUL PROPRIETĂŢII ŞI PREDAREA IMOBILULUI. SANCŢIUNI.

Transmisiunea proprietăţii cu toate atributele sale va avea loc la data şi sub condiţia autentificării contractului de vânzare, data la care se va preda imobilul liber de orice bunuri ale vânzătoarei şi cu toate cheltuielile privind întreţinerea şi contravaloarea utilităţilor achitate la zi, împreună cu tot ceea ce este necesar pentru exercitarea liberă şi neîngrădită a posesiei de către cumpărător, precum şi toate titlurile de proprietate asupra imobilului, împreună cu certificatul de performanţă energetică în original. Apartamentul se va preda complet finisat (incluzând gresie, faianta, obiecte sanitare, uşi, parchet, tablou electric, prize si intrerupatoare, centrala si calorifere) similar cu apartamentul demonstrativ vizionat de către subsemnata PROMITENTA CUMPĂRĂTOARE, în showroom-ul de prezentare a Proiectului, fără a fi incluse, însă, mobilierul, corpurile de iluminat, aparatele de aer conditionat si decoratiunile. Până la data transferului dreptului de proprietate şi predarea bunului imobil în patrimoniul PROMITENTEI CUMPĂRĂTOARE, riscul pieirii acestuia, şi implicit riscul prezentei promisiuni, este integral suportat de PROMITENTA VÂNZĂTOARE. Subscrisa, Societatea CONLUX DEVELOPMENT SRL, prin administrator, mă oblig:

să finalizez până la data de 22.12.2016 lucrările de construire la bunul promis spre înstrăinare prin prezentul act, semnând procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor (având la bază şi certificatul energetic impus sub sancţiunea nulităţii absolute a acestuia conform Legii 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, cu modificările şi completările ulterioare), să efectuez formalităţile de întabulare a dreptului de proprietate şi să înregistrez în evidenţele Direcţiei Generale de Impozite şi Taxe Locale a Sectorului 6 Bucureşti, proprietatea asupra imobilului; să depun actele necesare vânzării (Procesul-verbal de recepție la finalizarea lucrărilor, documentație cadastrală, act de dezmembrare, încheiere de intabulare, Certificatul de Atestare fiscală, Certificatul de performanță energetică, ultima factură emisă de ENEL Energie Muntenia SA și chitanța doveditoare a plății acesteia, Adeverința de la Asociația de proprietari pentru cazul în care se constituie asociație de proprietari), în original, la Biroul Notarial, inclusiv sa solicit, în

4

scris, Biroului Notarial competent, în termen util, obținerea Extrasului de Carte Funciară pentru Autentificare; să predau, la data şi sub condiţia perfectării contractului de vânzare, apartamentul care face obiectul prezentei promisiuni, în bună stare de folosință, conform prevederilor prezentului înscris.

Subscrisa, Societatea CONLUX DEVELOPMENT SRL, prin administrator, declar pe proprie raspundere că nu am întocmit o altă promisiune de vânzare-cumpărare, în afara celei prezente, având ca obiect imobilul mai sus menționat.

Perfectarea vânzării urmează să se facă până la data de

scris, Biroului Notarial competent, în termen util, obținerea Extrasului de Carte Funciară pentru Autentificare;  să
  • 15.02.2017 . Contractul de vânzare se va încheia la data şi sub condiţia finalizării apartamentului. În cazul în care PROMITENTA VÂNZĂTOARE, Societatea CONLUX DEVELOPMENT SRL, nu va respecta obligația de a vinde, obligație asumată în condițiile şi la termenul menționate în prezentul înscris, sau nu îndeplineşte condiţiile impuse prin prezenta până la termenul convenit, prezenta promisiune se va desfiinţa de plin drept, fără nicio formalitate, prin

simpla expirare a termenului, PROMITENTA CUMPĂRĂTOARE fiind îndreptăţită să solicite şi să obţină restituirea dublului sumelor de bani încasate de către PROMITENTA VÂNZĂTOARE, prezenta constituind clauză penală conform prevederilor art.1538 Cod civil. În cazul în care PROMITENTA CUMPĂRĂTOARE nu va respecta obligația de a cumpăra imobilul descris mai sus la pretul și în condițiile menționate în prezentul înscris, prezenta promisiune se va desfiinţa de plin drept, fără nicio formalitate, prin simpla expirare a termenului, iar sumele de bani plătite în temeiul prezentei promisiuni vor rămâne definitiv şi irevocabil în patrimoniul PROMITENTEI VÂNZĂTOARE, prezenta constituind clauză penală conform prevederilor art.1538 Cod civil. Subscrisa, Societatea CONLUX DEVELOPMENT SRL, prin administrator, declar că am luat cunoștință de dispozițiile legale in materie potrivit cărora, pe toată durata de valabilitate a prezentei promisiuni, mă oblig să nu înstrăinez imobilul ce formează obiectul prezentei

promisiuni către altă persoană fizică sau juridică. În cazul în care din motive independente de voinţa PROMITENTEI-CUMPĂRĂTOARE, aceasta nu poate obţine finanţarea necesară achitării integrale a preţului din motive ce țin de documentele solicitate de bancă sau de conformitatea acestora cu cerințele băncii, fapt dovedit cu o adresă emisă de către instituţia bancară competentă în acest sens, prezenta promisiune va rămâne fără efecte, PROMITENTA-VÂNZĂTOARE fiind îndreptăţită să înstrăineze imobilul către orice terţă persoană, iar sumele achitate cu titlu de avans în baza prezentei promisiuni rămânând câştigate definitiv PROMITENTEI-VÂNZĂTOARE, cu titlu de daune interese. Noi, părțile contractante, declarăm că se exclud din întelegerea noastră cazurile de forță majoră.

Totodată, declarăm că suntem de acord ca prezentul înscris să se prelungească, de comun acord, prin semnarea de către părțile contractante de acte adiționale. Prezentul înscris constituie titlu executoriu pentru urmărirea sumei de bani datorate, potrivit art.100 din Legea nr.36/1995 a notarilor publici şi a activităţii notariale, republicată.

V. DISPOZIŢII FINALE.

Noi, părțile contractante, declarăm că pentru perfectarea prezentei promisiuni am solicitat Extras de Carte Funciară pentru Informare, emis sub nr. 25376/25.04.2016 de OCPI Sector 6,

5

Bucureşti și totodată declarăm că nu solicităm notarului public notarea prezentei promisiuni în Cartea Funciară a terenului. Noi, părțile contractante, stabilim de comun acord că PROMITENTA-CUMPĂRĂTOARE,

nu are dreptul de a cesiona total sau parţial drepturile şi obligaţiile corelative decurgând din calitatea sa de promitentă-cumpărătoare fără acordul prealabil şi expres al subscrisei, PROMITENTA – VÂNZATOAREA, acord ce nu va fi refuzat în mod rezonabil dacă cesionarul îşi asumă executarea la preţul şi în condiţiile din prezentul înscris, a obligaţiei de a cumpăra.

Subsemnata,

declar pe propria mea răspundere, cunoscând sancţiunile

__________________, legii penale privind falsul în declaraţii că sunt necăsătorită. Eu, PROMITENTA CUMPĂRĂTOARE mă declar în mod expres de acord şi în mod anticipat, prin prezentul act autentic, cu întocmirea documentației cadastrale de dezlipire a terenului pe care se edifică construcţia, întocmirea documentației cadastrale de dezmembrare/apartamentare și încheierea actelor de dezlipire, dezmembrare şi apartamentare în formă autentică pentru terenul şi clădirea - din care face parte apartamentul care formează obiectul prezentei promisiuni, prezenta declaraţie constituind consimţământul meu expres manifestat în acest sens. De asemenea, eu, PROMITENTA CUMPĂRĂTOARE mă declar în mod expres de acord şi în mod anticipat, prin prezentul act autentic, cu executarea lucrărilor de supraetajare a imobilului având regim de înălţime actual autorizat de S+D+P+6E+Et.7 retras, până la un nivel maxim de 9 etaje, cu respectarea prevederilor legale în materie, în vigoare la data construirii. Orice altă tranzacție sau orice alt înscris semnat de noi rămâne fără efect, urmând a-și produce efectele numai înţelegerea consemnată în prezentul înscris. Atât cheltuielile ocazionate cu perfectarea prezentei promisiuni, cat și cheltuielile privind perfectarea contractului de vânzare-cumparare vor fi în sarcina PROMITENTEI CUMPĂRĂTOARE. Noi, părţile, declarăm pe proprie răspundere că ne exprimăm consimţământul pentru încheierea prezentului act în mod liber, serios şi în cunoştinţă de cauză, acesta nu este viciat, nu ne aflăm în nicio situaţie de eroare cu privire la natura sau obiectul actului sau cu privire la o normă

juridică determinantă privind raportul juridic, consimţământul nu a fost surprins prin dol şi nici afectat de vreo cauză de violenţă sau de vreun motiv de leziune şi că înainte de semnarea actului, am citit în întregime cuprinsul acestuia, am înţeles conţinutul şi consecinţele juridice ale acestuia, am constatat că el corespunde întrutotul voinţei noastre, drept pentru care semnăm mai jos. Noi, părţile contractante, declarăm că am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 70/2015

pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată.

Noi, părţile contractante declarăm că am luat cunoştinţă de dispoziţiile prevederilor Codului Fiscal, precum şi de cele ale Legii nr.241/2005 privind evaziunea fiscala. De asemenea, ni s-au pus în vedere prevederile Legii nr. 656/2002 privind prevenirea şi combaterea spălării banilor, republicată, şi declarăm că operaţiunea de înstrăinare nu este efectuată în scopuri ilicite. Tehnoredactat într-un exemplar original pentru arhiva biroului notarial, azi, data autentificării prezentului înscris.

PROMITENTA-VÂNZĂTOARE,

Societatea CONLUX DEVELOPMENT SRL, prin administrator

6

PROMITENTA CUMPĂRĂTOARE, ___________________

OLARU MIHAELA-GETA

OLARU MIHAELA-GETA ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. ____ Anul 2016, luna Mai, ziua ____ În faţa mea,

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE

NR.

____

Anul 2016, luna Mai, ziua ____

În faţa mea, RODICA DIŢU, notar public, la sediul biroului notarial s-au prezentat:

OLARU MIHAELA-GETA, cetăţean român, domicliată în municipiul Bucureşti, Şos.

Gheorghe Ionescu Siseşti nr.3A, sector 1, identificată cu CI seria RR nr.528331 eliberată la data de 22.05.2008 de SPCEP S1 biroul nr.1, CNP: 2710612282221, în calitate de administrator al Societăţii CONLUX DEVELOPMENT SRL, persoană juridică română, cu sediul în municipiul Bucureşti, Şos. Gheorghe Ionescu Siseşti nr.3A, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/10829/2008, CUI 24077249, având ca obiect principal de activitate dezvoltare, promovare imobiliară, şi

 

cetăţean român, domiciliată în municipiul ________

,

str.

 

,

nr.

 

_________

CNP:

în nume

, propriu, care, după ce au citit actul, au declarat că au înţeles conţinutul, că cele cuprinse în act

,

reprezintă voinţa lor, au consimţit la autentificarea prezentului înscris şi au semnat unicul

exemplar,

precum şi o anexă a sa.

 

În temeiul art.12

lit.b din Legea notarilor publici

şi a activităţii notariale

nr.36/1995,

republicată, cu modificările ulterioare, SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS.

S-a perceput onorariul de

____

lei +

_____

lei TVA, cu chitanţa

nr. _______

/2016.

NOTAR PUBLIC, RODICA DIŢU

L.S.

Prezentul duplicat s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, de Rodica Diţu, notar public, azi, data autentificării actului, are aceeaşi forţă probantă ca originalul şi constituie titlu executoriu în condiţiile legii.

NOTAR PUBLIC

7

CERERE DE AUTENTIFICARE

Data:

.05.2016

Nr.autentificare:

Noi, părţile:

Doamna notar public,

NOTAR PUBLIC,

Societatea CONLUX DEVELOPMENT SRL, persoană juridică română, cu sediul în municipiul Bucureşti, Şos. Gheorghe Ionescu Siseşti nr.3A, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/10829/2008, CUI 24077249, având ca obiect principal de activitate dezvoltare, promovare imobiliară, reprezentată prin administrator OLARU MIHAELA- GETA, cetăţean român, domiciliată în municipiul Bucureşti, Şos. Gheorghe Ionescu Siseşti nr.3A, sector 1, identificată cu CI seria RR nr.528331 eliberată la data de 22.05.2008 de SPCEP S1 biroul nr.1, CNP: 2710612282221, în calitate de PROMITENTĂ VÂNZĂTOARE, pe de o parte, şi

cetăţean român, domiciliată în municipiul _____

,

jud.

,

identificată cu CI seria

,

str.

__________________________, nr. 7, bl. E2, sc. B, et. 3, ap. 12,

nr. CNP: __________________

______

,

________

_______ eliberată la data de 09.10.2015 de SPCLEP

_________ necăsătorită, în calitate de PROMITENTĂ-CUMPĂRĂTOARE, pe de altă parte,

__________

Vă solicităm să autentificaţi promisiunea bilaterală de vânzare cumpărare prin

care subscrisa,

Societatea CONLUX DEVELOPMENT SRL, prin administrator, promit să vând doamnei

iar subsemnata PROMITENTA CUMPĂRĂTOARE promit să cumpăr de

___________________, la PROMITENTA VÂNZĂTOARE, după edificare, imobilul apartament identificat pe proiect

cu nr. provizoriu

situat în municipiul Bucureşti, str. George Ranetti nr. 2-8, etaj 4, tronson 2,

_____ sector 6, compus din 2 (două) camere de locuit și dependințe, așa cum este identificat în schița Anexă nr. 1, în suprafață totală construită de aproximativ 74,00 mp, din care suprafaţa construită balcon este de 14,00 mp, şi având o suprafaţă utilă de aproximativ 59,80 mp, împreună cu cota indiviză din părțile și dependințele comune, precum și din terenul aferent apartamentului, din suprafață totală de teren 4.344,78 mp situat în municipiul Bucureşti, str. George Ranetti nr. 2-8, sector 6, având număr cadastral 203723 (nr.cadastral vechi 7033), înscris în CF nr.203723 (nr.CF vechi 52084) a localităţii Bucureşti, sector 6. Numărul apartamentului, precum şi suprafețele exacte ale imobilului de mai sus, cotei indivize aferente din părțile si dependințele comune, precum și cotei indivize de teren aferent se vor stabili cu exactitate din determinarile și masuratorile cadastrale, dupa finalizarea şi întabularea construcției, modificările privind suprafaţa construită a apartamentului având o abatere de maxim +/- 2mp, fără a influenţa preţul negociat prin prezenta.

Noi, părţile contractante, am convenit ca preţul vânzării este de __________________

De asemenea, declarăm că am fost informaţi cu privire la dispoziţiile art. 12 din Legea nr. 677/2001

pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date referitoare la:

  • - identitatea operatorului, respectiv BNP „Laura Badiu şi Lidia Drăgan”;

  • - datele prelucrate;

  • - scopul în care se face prelucrarea: compararea datelor cu caracter personal cu cele existente în Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, verificarea identităţii persoanelor; toate acestea în vederea

încheierii actului;

  • - caracterul obligatoriu/facultative (după caz) al furnizării datelor personale;

8

- existenţa dreptului la acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot exercita aceste drepturi, potrivit dispoziţiilor art. 14 şi art. 15 din Legea nr. 677/2001. Dreptul de opoziţie se poate exercita printr-o cerere scrisă (semnată şi datată), adresată BNP „Laura Badiu şi Lidia Drăgan”; - consecinţele refuzului de a le furniza: neîncheierea actului notarial solicitat. În acest sens ne exprimăm acordul cu privire la compararea/prelucrarea datelor cu caracter personal înscrise în C.I./B.I., în vederea autentificării actului solicitat. Menţionăm că în exprimarea consimţământului nu am fost influenţaţi sau constrânşi, sens în care ne exprimăm acordul liber şi în cunoştinţă de cauză.

SEMNĂTURI

9