Sunteți pe pagina 1din 10

LUN V NGH THUT CHN BY

CHO C CHA TRI


GLENN JOHNSON
DCH V S DNG THEO S CHO PHP CA TC GI
V THE BIBLE LEAGUE

NI DUNG
PHN TH NHT
S Ku Gi i Vi Ngi Chn By Khim Nhng
PHN TH HAI
S Ti B Nhim Cho Ngi Chn By Khim Nhng
PHN TH BA
c Trng Ca Ngi Chn By Khim Nhng
PHN TH T
S Kt c Ca Ngi Chn By Khim Nhng
S KU GI I VI NGI CHN BY KHIM NHNG
GII THIU
Mi mt ngi chng ta hy thnh thc t t cho mnh mt cu hi: L ngi chn by, v cn bn,
ti l:
a. Mt din gi ca ngy Cha Nht?
b. Ch nhn ng ca mt hi thnh a phng?
c. Ngi chn cho by chin ca c Cha Tri?
Cc thm d mi y ca phong tro DAWN cho thy mt thc t ng bun: Trong khi vic m
mang hi thnh mi vn c tin hnh th li c rt nhiu hi thnh nh c sn chng nhng khng m
hoa kt qu c m li cn teo tp li na. Phi chng c s khim khuyt ca ngh thut chn by
y? Cc lun ny c a ra cho cc bn ng lao khng nhm co buc ai c m l nhm khi
qut ha cho vai tr rt ng t ho ca s ku gi c dnh cho chng ta: Lm ngi chn chin cho
ng Chn Chin Thin Ho, l ng Chn Chin Ln, lng lm u cc k chn chin, Cha Cu Th
Jsus.
Cc lun ny dnh cho ngi chn by c t cn bn trn mt s cn c Kinh Thnh sau y:
c Cha Tri l mt c Cha Tri ..................................
Sau khi to dng con ngi v sinh cnh cho h, c Cha Tri khng h b mc h trong bi
cnh y. Ngi khng cho h phi n phng xoay x. Ngi gim h nhng g Ngi chn, Ngi
nng nhng g Ngi dy ln, Ngi l ng Bo Qun cho to vt ca Ngi. Ngay n ti li cng
khng ct t ni s tng giao gia c Cha Tri vi A-am, nhng ti li lm thay i mi tng
giao y. Hy nghe s ku gi ca tm lng ng Chn Chin: A-am, ngi u? (Sa 3:9). Sch Sng
Th K by t cho thy s chuyn i t mi quan tm ph qut cho con ngi thnh mi quan tm c
bit cho con ngi ca c Cha Tri: Ap-ra-ham , T ph ca nhiu dn tc. Sch Sng Th K kt thc
bng li tng kt th hin m nt tnh c trng ca ng Sng To ca Y-s-ra-n bng li Gia-cp,
chu ni ca p-ra-ham: ...c Cha Tri...l c Cha Tri chn nui ti t khi mi lt lng cho n
ngy nay (48:15). Phm tr Cu c v ngi lnh o khng phi l khi nim v ngi chn by m l
khi nim v Ngi Qun Tr Hong Gia cho dn s c Cha Tri.
Y-s-ra-n bit rng c Cha Tri l............................. ca h.
Thi 23:1-6 l mt s xng nhn ca lng nng cy tha vui ni Cha nh l Vua Chn By Thin
Ho.
(Ni n d v ngi chn by nh l vua: 78:71,72IISa 5:2Es 44:28Gie 3:1523:1-4Mi 5:4.
(Ni v c Cha Tri nh ng Chn Chin: Thi 28:979:1380:195:7100:3Es 40:11Gie
17:1631:1050:19Exe 34:11-16.
A-sp ni xin vi ng chn gi Y-s-ra-n hy hng dn h nh by chin. A-sp thy c
ng Chn Chin chn thc l thnh: Hi ng ng trn ch-ru-bin Hy sng rc r Ngi ra, l y
quyn nng: ...Hy gic gi nng lc Ngi, v l ng y thu cm: ...V n cu chng ti (Thi
80:1,2).
Vua a-vt nhn cch ha ....................ng chn chin.
IISa 5:2 a ra ba l do khin a-vt c chn: a-vt l mt ngi Y-s-ra-n, a-vt l mt
chin s, v a-vt l mt ngi chn chin.
A-sp cng trc tc Thi. 78, vn c bit nh th dy d ca A-sp, tc l khng phi ch
nhm khch chng ta l m thi. C bn tng quan trng c n tng trong :
1. Ngi chn chin l mt ngi c ............. : Ngi cng chn a-vt l ti t Ngi, Bt ngi t cc
chung chin (c. 70).
2. Ngi chn chin ..............................phn s ca mnh (c. 71).
3. Ngi chn chin l mt ngi ......................... ton tm ton : ...Ngi chn gi h theo s thanh
lim ca lng ngi (c.72).
(S thanh lim: trng thi hon ton, trn vn, khng b suy hng (Websters New World Dictionary).
S thanh lim ca lng # S kt c, ha nguyn).
4. Ngi chn chin c .................... chn chin: ...V ly s khn kho tay mnh m dn dt h (c. 72b).
c Cha Tri chn Y-s-ra-n nh mt dn tc..............
(Phu 32:8-15Sa 12:1-3).
Khng phi ch cc vua Y-s-ra-n m c dn tc Y-s-ra-n c c Cha Tri t trong th
chin lc i vi cc dn tc lng ging.
Nhng ngi chn Y-s-ra-n nh mt ................... ca c Cha Tri.
(Exe 43:1-10).
Trong S nh K ngy trc, c mt nhim v ca cng vic Thy T L, du quan trng hn ht
nhng chng ta vn c thng qun, l s s sut trong mc v. Nhim v ca chc t t l phi xem th
Lut Php c c hc bit v tun gi hay khng (H.E. Ellison).
Trong Cu c, t liu ngi chn chin din t s chm sc ca Cha i vi dn Ngi ... S thc
rng Cha l ng Chn Chin ca Y-s-ra-n c ngha l nhng ngi chn by c Cha Tri trong Y-
s-ra-n tng c mt mc mu mc nht nh v s trung tn, v s cng bng, v v lng yu
thng nhn t. H c on xt theo s th hin cc thc ti y (Joyce G. Badwin).
C th ni rng cc Tin Tri, cc Thy T L, cng nh Cc Vua thy u cng nhau lm mt dn Cha.
Ch tr ra mt s t, cn th u l nhng ngi chn chin ci cc.
c Cha Tri .................... mt ng Chn Chin mi.
(Gie 23:1-633:15,16Exe 34:23).
y l mt trong nhng on vn quan trng nht trong Sch Gi-r-mi ni v ng Cu Th ... ng
Cu Th c v khng ging bt c hu t no tng c ca a-vt, c v s l mt Vua L Tng ...
Nhng on vn ny nhm v mt tng lai xa hn s c i G-g-tha ni v mt tng lai phc hi
s n cho Y-s-ra-n.
c Cha Jsus ............... ng Chn Chin u t nht.
C ba ting tnh t c dng t v v chc v Ngi Qun Tr Hong Gia ca Ngi:
1. ng Chn chin .............................
(Gi 10:1-18)_ng trong qu kh tng s sng ca mnh ra cho by chin.
2. ng Chn Chin ............................
(He 13:20)_ng hin cng v cu thay cho chin Ngi.
3. ng ..................... cc k chn chin.
(IPhi 5:4)_ng trong tng lai s ban thng cho mi k chn chin khim nhng v trung tn.
Cc Mn ca Cha Jsus trong th k th nht tng l......................
S ku gi vo s chn byca Phi-e-r tht l bt h:
1. l mt s ku gi theo........................................
(Gi 1:42)
2. l mt s ku gi i vi ...................................
(Lu 5:1-11)
3. l mt s ku gi cho .........................................
(Gi 21:15-17)
n th k hai mi mt ny, cc Mc S vn c phi l ...............................
S Phao-l, t thn vn l mt Mc S, lu li cho chng ta ngy nay mt s trc thut v s
chn by:
(S lm chng ca Phao-l nh mt ngi chn chin (Cong 20:17-27).
(Trch nhim ca Phao-l i vi nhng ngi chn by -ph-s (20:28-38).
(Hy n ba thut ng (t liu) ch v chc danh Mc S:
(Trng Lo (c.17, Gk. presbyteroi).
trng ni v s trng thnh thc s.
(Gim Mc (c. 28, Gk. episkopoi).
gim ch v s coi sc.
(Mc S (c. 28, Gk. poimaino).
mc ch v s chm nui, canh gi, v hng dn.
Lun sau cng.
(Gi 5:19-20).
c Cha Tri khng bao gi i hi nhng ngi chn chin ca Ngi phi lm iu g m Con Ngi
trc kia cha lm.
Kt lun.
Nh vy mi ngi chng ta c phi ch thun ty l mt din gi ngy Cha nht, mt ch nhn ng
ca mt hi thnh a phng, hay cn l v thc s phi l mt ngi chn chin khim nhng ca
Cha Cu Th, ng duy nht l ng Chn Chin Thin ho, ng Chn Chin Ln, V l ng lm u
cc k chn chin?
S TI B NHIM CHO NGI CHN BY KHIM NHNG
(Gi 21:1-25)
GII THIU
Mc ch ca s Ging khng phi l by t v s cht v s phc sinh ca Cha Jsus y.
Trong chng 20 v 21 s Ging thc hin iu y mt cch ti tnh. Cng khng phi nhm ni
v i Mng Lnh vn c by t nh l sai xong ri (20:21), hay v s nhn lnh c Thnh Linh
(20:22), hay ging v s tha th (20:23). c Thnh Linh soi dn cho s Ging trc thut mt s
ip c bit dnh ring cho Phi-e-r. V sao Cha Jsus khng thng thin mi cho n khi i cht
xong vi Phi-e-r?
Ti xin dng 21:1-11 nh mt lun c a ra nhng lun im chnh theo s nhn xt ca ti.
1. ... c Cha Jsus li hin ra cng mn Ngi (c.1).
c Cha Tri qu thc l c Cha Tri ca s t khi th, ng m nu chng nh s ......................
ca Ngi th chng ta chng c th bit c g c.
2. ... Trong m , chng c chi ht (c. 3).
Chc v t ( phn bit vi chc v theo s ku gi) s chng bao gi .....................................
3. ... c Cha Jsus ng trn b (c. 4).
Chng ta ........................ di s xem xt Thin Thng.
4. ... Hy th li bn hu thuyn (c. 6).
S iu khin chc v nh Cha Jsus lun lun ..................... kt qu.
5. ...y l Cha! (c.7).
S ............................... gip phn bit c nhng g s khng thn mt khng thc hin c.
...Thy ti c la than (c. 9).
y chnh l mt s ch nh Thin Thng.
6. ... Hy em c cc ngi mi nh c li y (c. 10).
c Cha Jsus chp nhn ........................ ca chng ta.
Trc khi Phi-e-r c th hon thnh s hoch nh ln lao ca Cha, Phi-e-r phi c chng gii
v ba thc ti sau y:
I. VIC ................................. V S KHI HON CA CHA JSUS TRN S CHT (21:12-14)
Mc du c lin h mt cch c nhn (Mac 16:7) v c gia vng nhng ngi c ngm
nhn Cha phc sinh (ICo 15:5-6) nhng Phi-e-r v cc mn vn thy kh tin quyt c rng qu
tht Cha phc sinh. Chng hn, du rng li c y p c v rng c mt s mi gi thn mt hy
li m n nhng iu y cng ch em li mt s nhn bit thiu vui mng, v chng c ai hi th xem
Ngi l ai?. Ai ny u bit y l Cha (Gi 21:13). D.A. Carson vit:
S d dt ny khc hn vi s d dt ca hai mn trn ng Em-ma-t l nhng ngi khng
c Cha t mnh cho h ngay (Lu 24:16): Cc mn y bit qu rng y l Cha m vn ngi
ngng, lng l, h nghi n ni r rng l khng mun hi Ngi, thc ra l khng dm hi Ngi, rng
Qu c phi l Cha khng?.
II. VIC .............................. RNG CHA JSUS VN C TH TIN CY PHI-E-R NGAY C SAU KHI
NG THT BI (Gi 21:15-17)
Leon Morris, mt nh ch gii Kinh Thnh, nhn nh v cc l do v sao chng 21 c trc thut
(gm lun c s hiu lm ni n cu 23), rng Mc du khng phi l ch chnh ca chng sch
nhng y c lin quan nhiu n vn phc chc cho Phi-e-r. c Cha Jsus cp bn vn
ct t m mt ngi chn by khim nhng phi i din:
1. V ....................... ca tnh yu thng: Hi Si-mn, con Gi-na,
ngi yu ta hn nhng k ny chng?
Mc S v Lnh o ca hi thnh l nhng con ngi c bit. Thng th do s i hi ca chc v,
chng ta dnh u tin hng u cho vic rn luyn nng lc ni, thut hng bin. Chng ta i tm n t.
Chng ta tch ly kin thc... Nhng nu ni v c tin th sao? Nu c tt c nhng s va k nhng thiu
tnh yu thng th chng ta lm c g? Kinh Thnh chp: ...Ti chng ra g. (ICo 13:2).
2. V ....................... hng u ca tnh yu thng: Ta (c Cha Jsus). Phi-e-r c yu Cha khng?
Nht nh l c. Phi-e-r lp tc theo li Cha gi (Mat 4:8-12); Phi-e-r khng th chu ni ci
ngh rng Cha Jsus s phi cht (16:21-22); Phi-e-r hng h dng gm bo v cho Cha trong
vn Ght-s-ma-n
(Gi 18:10).
3. V ........................ ca tnh yu thng: ...Hn nhng k ny
chng?. Phi-e-r tng tuyn b: Du mi ngi vp phm v c thy, song ti chc khng bao gi
vp phm vy (Mat 26:33). Nhng ri trong m ng bun y, tm thn th mun lm, m xc tht th
yu ui (26:41), Phi-e-r chi Cha ba ln (26:69-75). D.A. Carson vit v Phi-e-r nh th ny:
Nhng cu hi cn ct ca Cha Jsus d xt vo tn y su thm ca con ngi Phi-e-r. Phi-e-r
khng ra sc tr li theo tng quan so snh vi nhng ngi chung quanh, ng ni ngay n s nhn
bit ca Cha. Thc ra, khng bn bu vi tht bi qu kh, Phi-e-r tr li Cha rng Ly Cha, phi,
Cha bit rng ti yu Cha. Cha Jsus chp nhn s cng b ca Phi-e-r, khng cn hoi nghi g v s
thanh thn ca Phi-e-r c, Ngi y thc cho Phi-e-r: Hy chn nhng chin con ta. S nhn mnh gi
y thin nhiu hn v mc v ch khng phi l truyn gio. C tnh yu ca Phi-e-r i vi Cha ln
bng chng ca s phc chc cho Phi-e-r u c th hin qua s mc v ca Phi-e-r i vi by
chin ca c Cha Tri.
4. V ....................... ca tnh yu thng: Hy chn nhng chin con ta.
Hin nhin rng vic Phi-e-r chi Cha l mt tht bi nghim trng ca Phi-e-r. S tht bi vn
thng c th tc b mt s dn d trong chc v v nng lc ca bn thn. Chng ta th hi tng li
tht bi mi nht ca chng ta trn phng din Cha. C th l mt s biu l no ca dc vng,
hoc c th l mt chuyn ni di c tnh ton. C th chng phi l mt s tht bi v o c m
l trong chc v. Chng hn, bn khng ln k hoch mt cch st sao, hoc d n no ca bn b
sp , hoc mt c m no ca bn tan ra my khi, ... Bn cm thy nh th no sau mi s
khng vng li? Phi chng l y c tin v khi tng? Khng, thng thng chng ta cm thc mt
trng thi c ti v ng bun y l s tht bi. Bi hc m chng ta phi hc bit l:
(Cha khng i hi chng ta nht thit thi khng c tht bi na.
(S tha th ca Cha can thip cho chng ta trong ba lnh vc:
(Trong mi tng quan ca chng ta vi ....................
(Trong mi tng qua ca chng ta vi nhng ngi ....................
(Trong s i mi quan h vi ..........................
S tha th lun lun l li thot cho s tht bi.
III. VIC CHU .............................. I VI BY CHIN M CHA JSUS Y THC CHO MNH (Gi
21:15-17)
Qua on vn Kinh Thnh ny chng ta tm thy c ba cu hi Cha Jsus a ra d xt, ba cu
tr li chn thnh ca Phi-e-r tha vi Cha, v ba mnh lnh y ngha Cha Jsus truyn cho y t
Ngi:
(Hy chn nhng chin con ta (Gk. bosko, cho n v chn gi).
(Hy chn chin ta (Gk. poimaino, cho n, chn gi, v iu khin): ng t dng y c ngha
rng hn. ngm nh v s thc hin chc trch ca ngi chn by (Leon Morris).
(Hy chn chin ta (Gk. bosko): Chc v c xc lp bng ng t ch khng phi bng danh t.
L mt ngi Mc S, hy gi vng chc trch mc s (D.A. Carson).
KT LUN
Qua Phi-e-r, Cha ang mun ni vi tt c chng ta rng s u tin ln nht ca cuc i chng ta
l vic chng ta yu c Cha Tri. Qua Phi-e-r, l ngi vn sn lng yu Cha, chng ta thy s th
rng cn phi c ti khng nh v tnh yu i vi c Cha Tri trc khi chng ta c th hu vic
Ngi. Chng ta cng nhn thy c rng tnh yu Cha trong chng ta phi lun lun c bc l ra qua
hnh vi phc v tha nhn. Nhng g i vi Phi-e-r cng l nhng g c i hi cn phi c chng ta,
con ng duy nht ng chng ta by t lng yu Cha ca mnh l qua phm cch chn by ca
chng ta i vi dn Cha.
C TRNG CA NGI CHN BY KHIM NHNG
(ITi 3:1-7)
GII THIU
Cha Jsus ph thc vic chn by chin ca mnh cho hng ngi nh th no? C hai t liu c th
nh c ngha ca ngi chn by: s c trao ban n t v s tin knh (Xem gng ca Mi-se Xu
18:21IITi 2:2). Ngi ta thng thin v n t (s biu l ra bn ngoi, s ngoi hin) nhng Kinh Thnh
cao tm lng (iu kin ni ti). Mt ngi chn by ch nn c nh gi qua qui m ca by chin
m phi c nh gi theo tm lng ca ngi y. Do vy, chng ta khng ly lm l khi thy Li c
Cha Tri i hi c trng ca ngi chn by nhiu iu cn cao hn nng lc chm sc. Nh vy tc
l mt s trng nom thc s vt qu c trng v hnh kim ca ngi chn by.
I. NGI CHN BY L MT ............. C BA PHNG DIN
(Cong 20:1714:23; IPhi 5:1-2).
( Trng lo ni v s trng thnh v uy danh ca chc trch chn by (Homer A. Kent) (Cong
20:1714:23; IPhi 5:1-2, Gk. presbuteros).
( Gim mc ni v s dy d cng cng, v s gim th trn ton hi chng. Ngy nay, tng ng
ca t liu ny l Mc S (Phi 1:1, Gk. episkopos)
( Mc S ni v ngi chn by, ngi hng dn v chm sc cho by chin ca c Cha Tri
(Eph 4:11, Gk. poimen).
II. S ............................ I VI NGI CHN BY.
(V phn ca ngi chn by (ITi 3:1)
(V phn ca hi thnh (ITe 5:12)
(V phn ca c Cha Tri (Cong 20:28)
III. V .............................. CA NGI CHN BY.
Trn vn ny, s Phao-l khi s vi nt tnh cch chung ca ngi chn by: khng ch trch
c.
Khng ch trch c (ITi 3:2)
Khng ch trch c l phm cht ca c cc ng vin trng lo v chp s; ch c mt s t s
khc bit v cc yu cu cng vic ca h. Phi cho khng ch trch c (Gk. anepileptos, 3:2) l mt
gnh nng kh mang i vi nhng ngi chn c tham vng. Bn dch KJV. cn nhn mnh nhiu hn v
phm cht ny qua vic dng mt t liu c ni rng khng c cch chi co buc c bt k iu g
(blameless). iu y c ngha g? iu y khng c ngha l phi khng c mc mu g trn phng din
ti li, cng khng phi l phi mt mc hon ho no . Nu l th th t chng tm u ra Mc S,
chng tm u ra ngi chn! Ti cho rng y l khng h tm thy mt khim khuyt hin nhin no. Ay
khng phi l s trong sch hon ton i vi vn ti li m cng khng phi l tnh trng c mc m
vi vn ti li. Ngi chn by khng h phi l mt con ng ngoi hng, mt con ngi thnh khit
hn ai , m ngi chn by phi l ngi khng c c nhng khim khuyt hin nhin trong tnh
cch. Trong cc l do i hi ngi chn by phi cho khng c iu chi kin co c th vic Sa-tan li
dng nhc im ca chng ta l quan trng hng u. Cha Jsus phn ...Vua cha th gian ny hu
n; ngi chng c chi ht ni ta (Gi 14:30) v Ngi khng h c s mc mu no vi ti li c. Mt
cch tng t nh th, mi Trng Lo, mi Gim Mc, mi Mc S cng phi cho ng dnh dp g vi
ti li c.
K n s Phao-l ch ra bn lnh vc m ngi chn by phi gi mnh cho khng c s khim
khuyt hin nhin:
A. TRONG I SNG CA BN THN NGI CHN BY
(L chng ch mt v m thi
Phn Kinh Thnh ny thc ra l bi chin trng hng nhiu th k. Xin trnh ng ri vo
nhng cuc tranh lun kiu nh Liu ti c th ly d m vn tip tc hu vic Cha trong cng v Mc
S hay khng?. Phn ng cc nh ch gii u ng rng diu ny ni v ngi n ng mt v. Tc
l, ngi chn by, trn phng din ny, phi chung thy vi v v ch v m thi. Ngi chn by
khng c php vng vn t tnh vi ai khc ngoi v mnh c. Nu ngi chn by bit yu v theo
Kinh Thnh, yu v mnh nh ng Christ yu Hi Thnh (Eph 5:25), yu v mnh nh mnh (5:33), t
by chin ca Cha s c nn trng hn.
C tit
Ngi chn by phi lun lun thn trng trong cuc theo ui c Cha Tri ca mnh v phi chn
chn trong s ng x vi hi chng. Nht thit khng th b ri vo s qu . Tht phc hnh cho
ngi chn by no bit trn trng linh hn ch khng phi ch bit p ng theo cm tnh.
C ti tr
iu ny ni v s khn ngoan v c kim ch. C ti tr c ngha l bit gi im tnh v s qun
bnh trong quyt nh. Vi nhng hiu bit Kinh Thnh v s trng thnh ca mnh, ngi c ti tr biu
l ra mt tnh trng tr tu lnh mnh. Ni cch khc, ngi c ti tr l mt ngi khn ngoan v sng
sut.
Xng ng (Gk. cosmios,_ND.)
Bn dch KJV. s dng t liu good behavior v theo nguyn ng, xng ng ni v mt phong
cch sng c nn np tt, trong mi s u theo th t hp l v n nh, theo nh nguyn ngha ca
cosmios.
ng ham tin bc
C mt s ni din t sai v iu ny. H i hi ngi chn by khng c cht g n vn
ny. Li Kinh Thnh y ch mun dy rng ng c s ham h i vi tin bc. Ti cho rng ch mt
thiu s no c kim chc qua chc v, cn th phn ln nhng ngi chn by u c quyn c
hng nhiu hn na. Du vy s cnh bo y ca Li Kinh Thnh tht l cn thit v nguy c chy theo
tin bc l mt nguy c c tht. Chng ta khng c php m dui trong s giu sang, chng ta cng
ng b dao ng v s sang giu ca ngi khc m chi.
B. TRONG I SNG. CA NGI CHN BY
Phi kho cai tr nh ring mnh
Khi ti em gia nh c bn con cn nh ca chng ti n Vit Nam vo nm 1965, Gim c ca
chng ti, Tin S Dick Hillis, cn dn chng ti mt li khuyn khng khi: Chu , s ip quan trng
hng u m chng ta phi thc hin l s ip v gia nh. ng y ng hon ton. Nh ring thc ra li
chnh l ni kh th hin mt i sng C c nht. C th nu ln bn nguyn nhn:
1. Nh ring l ni chng ta bc l con ngi tht ca mnh.
2. Nh ring l ni chng ta c v tr, vai tr quan trng nht.
3. Nh ring l ch ca ca hi chng c bn nht ca chng ta.
4. Nh ring l ni nh dai nht nhng bi ging ca chng ta.
C. TRONG I SNG CA NGI CHN BY.
Sau y l mt s nt tnh cch c lin quan n cc mi quan h lin c nhn trong i sng x hi
ca ngi chn by:
ng m ru
Cng kh m khng nh dt khot l theo Kinh Thnh th liu mt Mc S c c php dng thc
ung thuc ru hay khng. Vic nhng ngi Na-xi-r khng c ung ru trong thi gian ha
nguyn chng phi l mt mnh lnh ti hu trn vn ny m ch l iu buc phi tun theo trong thi
gian bit mnh ring ra cho c Cha Tri (Dan 6:2,3,20). S Phao-l cng gi cho Ti-m-th
dng mt t ru. Kinh Thnh cng thng lin kt ru vi s vui mng. Vn ha cc dn tc c khc
nhau. X ny th cho php, x khc li cm. Du vy, c hai nguyn tc chnh lin quan n vn ny n
tng trong Kinh Thnh. Th nht, vic s dng mt thc n hay thc ung no lm cho mt ngi anh em
yu ui hn mnh b vp phm u khng c cho php v c tnh yu thng gy dng (ICo 10:23,31).
Nc c Cha Tri chng ti s n ung (Ro 14:17). Th hai, r rng rng vic say ru l b cm
(Eph 5:18).
Cng ng hung bo
iu ny c lin quan n vic ung ru. Bn dch KJV. dng t liu ng ngang ngnh, v cnh
bo v vic ng mt t ch v bt c l do g (Eph 5:18). Nng tnh (tnh nng ny) khng hon thnh
c chc v ln.
Nhng phi mm mi
Ngi mm mi ha nh tri vi ngi nng ny. Cc lnh t ca i ny c th th vung roi, c th
ht ra la, c th mt ta tai,...H l nhng con ngi t t, t li. Cha Jsus phn Ta gia vng cc
ngi nh ngi hu vic vy (Lu 22:27). Chin ch mun c chn, khng mun b thc p.
Ha nh
Ha nh l tinh thn khng lm dy ln nhng cuc tranh ci. Mt tch cc ca hi thnh l s hip
mt. Sa-tan l k lm cho phn r. Cha Cu Th l ng lm cho ti hip. Ngy xa, s hip mt tng
chim u tin hng u (Thi 133:1-3Ch 6:16-19). S hip mt vn cn chim u tin hng u trong hi
thnh ngy nay (Eph 4:3).
D. TRONG. CA NGI CHN BY.
Cc tiu chun ny gip t ngi chn by vo v tr chc v ca mnh.
Ngi mi tin o khng c lm Gim Mc
tng chnh y l s trng thnh, ngi bc vo chc v phi c th thch trc. Ngi
chn by khng nht nh l phi ton ho nhng nht nh phi l mt ngi ang trn tin trnh tng
trng r nt, c nhng biu hin y ngha ca mt cuc sng C c trong nhng tnh hung rt thc,
rt sng (# sng thc).
Hay tip khch (Gk. philoxenos, c lng hiu khch_ND.)
Ti thch vic dch t liu ny bng given to hospitality ca Bn Dch KJV. Ngi chn by phi c
mt khuynh hng sn sng s dng nh ring v cc ngun nng mnh c cho li ch ca by chin. Hiu
khch c ngha l sn lng n tip ngi l. Vo thi ca Phao-l, khi cc nh truyn gio lu ng du
hnh y, cha c cc khch sn cng vi cc phng tin truyn thng in t nh ngy nay. Ngi
ta trng mong nhng ngi hu vic Cha ti a phng s m ca n tip cc y t Cha, ngay c
n tip nhng ngi cha quen. Lng hiu khch l mt cch th sng thc hnh vi tm lng rng ti
quan tm n anh.
Kho dy d (ITi 3:2, Gk. didaktikos, kho dy d bit cch dy dcho thch hp,_ND).
y khng phi l n t ging dy (Ro 12:7, Gk. didaskalia,_ND.), l vic truyn t Li c Cha Tri
, l nhim v c bn ca ngi hu vc Cha. Kho dy d c ngha nh th no? C phi y l ngi
bit trnh by cc ti mt cch mt m khng? C phi y l mt din gi Kinh Thnh uyn thm
khng? Ti khng cho l nh vy. Kho dy d l c mt vn tri thc v Kinh Thnh thc s hu hiu
cho ngi chn by phn bit c v tranh chin (khuyn d v bc b) loi b c cc lm li
trong i sng C c (Tit 1:9) v gip tng trng thuc linh cho cc thnh . C c nng lc ny s
to c cc chuyn bin cn thit (ITi 5:7).
Phi c ngi ngoi lm chng tt cho
Thi o c gi l mt tr ngi ln cho chc v. Ai ny u tng bit lm y t Cha b mt lng
tin ni cc s lm chng ca h v c cc sai phm trong c tnh hoc trong hnh vi. Yu cu ny nhc nh
cho nhng ngi chn by v tm quan trng ca s tip xc vi nhng ngi cha c cu, ng
cho quan h y v ngha.
KT LUN
Mt ngi cng tt bao nhiu th cng c kh nng tr nn mt ngi chn by tt by nhiu. Mt
ngi chn by cng tt bao nhiu th by chin ca c Cha Tri cng c c kh nng tt by nhiu.
S KT C CA NGI CHN BY KHIM NHNG
(IPhi 5:1-4)
GII THIU
Khi chng ta quan tm xem xt v vn chn gi by chin ca c Cha Tri, chng ta truy
nguyn ci r ca s ku gi dnh cho chng ta t trong Cu c. Chng ta cm nhn c v gc nho
ca ng Chn Chin Tht tng trng t cc r c xa y v ri lan y ra nhng trang Kinh Thnh Tn
c qua s t v ca Ngi v s cht Ngi cho by chin. S vng chc ca Tn c ch cho thy cc
nhnh ca gc nho y kt qu nh c su st vi gc nho v chia s cc mc ch vinh hin ca gc nho
tm, cu, v chn gi chin c chn ca Ngi. Mt trong cc nhnh nh vy l s Phi-e-r.
Phi-e-r truyn cho chng ta ngy nay, qua Li Kinh Thnh, nh vi nhng nhnh anh em, tc nhng
ngi chn ng cng vi ng.
Trong th tn ny, khuyn gic, Phi-e-r thng dng t liu vy. T liu y gi nhc chng ta v
mc ch ca th tn ny:
1. .................... cc tn hu cho nhng s th thch hu n.
2. .................... cho h mt vin cnh Thin Thng.
3. .................... h chu kh m khng nao nng.
4. .................... h v chc v h tng nh nhng thnh vin
ca Hi Thnh c Cha Tri.
Tnh tt yu ca s th thch i vi by chin trong th gian lm cho s mc v ca ngi chn by
tr nn l mt s cp thit. Ti nhn thy c ba thc ti sau y qua cc cu Kinh Thnh ny:
I. CHNG TA C MT ............ NOI THEO: S PHI-E-R (c.1)
(Phi-e-r l mt ngi ng cng. Phi-e-r gt b tc hiu s sang mt bn tr thnh mt
ngi ng cng vi cc trng lo thi y (IPhi 5:1). T chng ta nhn bit c:
- S thng cm ca ng i vi chng ta: S thng cm ca Phi-e-r i vi chng ta l s thng cm
ca nhng ngi c gi vo chung mt trch nhim (Alan M. Stibbs).
- S h mnh ca ng.
- S bit n ca ng v vai tr Cha giao.
(Phi-e-r l mt chng nhn ng tin cy v s chu kh ca Cha Cu Th Jsus. ng khng phi ch
l ngi chng kin m ng l ngi lm chng. Nh vy t cho thy rng ng khng phi ch l ngi
ni v s chu kh ca Cha Cu Th , nhng nh trong IPhi 4:13, ng cng ng nht mnh vi s
thng kh ca nhng ngi ng lao ng thi nh l s thc hnh vic lm chng ca mnh (Peter
H. Davids). Nh vy, lm chng l mt c n, mt trch nhim, cng ng thi l mt s hy sinh.
(Phi-e-r l mt ngi d phn trong s vinh hin ca Cha Cu Th. Trn ni ho hnh, Phi-e-r
c thy trc s ti lm ca Cha.
II. CHNG TA C MT ..................... HON THNH (c. 23)
S c v ca Phi-e-r dnh cho cc trng lo va c tnh n gin, va c tnh su sc. Chng ta
c gi n s chn dt by chin c Cha Tri. chng ta c gi n s gim th cho by chin Ngi.
Hy ch v nhng iu sau y:
(Chn dt hm v tt c nhng g c lin quan n by chin. Thi. 23 minh ha v tnh cao trng
ca phn s ca chng ta. Chng hn, Ngi khin ti an ngh ni ng c xanh ti... Phillips Keller, mt
tc gi ni ting, vit v diu y nh th ny:
Mt iu l ging chin l, do t ni bn cht ca chng, chng khng th no chu nm yn tr
phi cc nhu cn ca chng c p ng. Th nht, vn c tnh e d, chng chng dm nm nu vn cn
c iu lo s. Th hai, do tnh by n, chng chng chu nm khi gia vng chng vi nhau cn c s kn
ca. Th ba, nu cn b k sinh trng nh rn, rp quy nhiu th chng ti no chng nm cho yn. V,
Th t, chin ch chu nm yn khi c no bng. Chng no chng cn cm thy i l vn cn lc c.
Qu l y ngha khi m chng chu nm yn th phi c mt cm thc dt khot khng b lo s,
khng b cng thng, khng b kh chu, v khng b i. Phng din c o m bc tranh ny v nn y
l ch duy nht ngi chn by l c th gii quyt cc nhu cn ny m thi.
(By chin ca c Cha Tri ch l ....................... , chng qua l by c chia phn qun nhim cho
nhng ngi chn khim nhng khc nhau m thi.
(Gi 17:21-23).
(By chin l by chin ca ......................... , khng phi ca chng ta.
(Thc hin vic ...................... trn by chin tc l m nhim s iu hnh by chin ca c Cha
Tri.
W.E. Vine gii thch vic thc hin y rng t liu ny mi ch n thun m mt li vo vi trch
nhim (tc l, theo ti, tin hnh mt chc trch hay chc danh_TG.) ch khng phi l hon thnh cc
phn s.
Phn s ngi chn by c lm cho cao c nh s nhn chn rng chnh Cha Cu Th l ng
Chn Chin v Gim Mc ca linh hn mnh (IPhi 2:24)
(C mt s cng thng y sng to trong vai tr va ........... li va ............... by chin ca c Cha
Tri.
Warren Wiersbe ni v iu y nh sau:
Mt Mc S c hiu qu cn c hai loi quan h y. Cn phi gia vng dn s c th nm bt
mi vic ca h, bit r v nhu cn v v nan . Cn phi trn dn s c th hng dn h v
gip h gii quyt cc nan . C mt s khc bit gia s mc v v vic ging dy, v c hai u l nhng
chc v ca mt Mc S trung tn. Mt ngi ging dy cn phi l mt Mc S c th vn dng Li
c Cha Tri trn nhu cn ca i sng dn s. Nhng i li, mt Mc S cng cn phi l mt ngi
ging dy hu c thm quyn chia s trn cc nhu cn v nan hng ngy ca dn s. Ngi Mc S
khng ch n thun l mt din gi ri hng tun phiu du trn cc kin thc Kinh Thnh. Ngi Mc
S phi l ngi chn by ca c Cha Tri, bit rt r dn s ri gip h mt cch c hiu qu
qua Li c Cha Tri.
Ba cp tng phn sau y gip nh r ngha ca s chn by:
1. Mt cm thc v .................. (hay s mnh): Khng phi l mt ngh nghip m l mt s am m.
Trong t tng Do Thi, mt ngi tnh nguyn l mt ngi t t mnh vo trong vng iu ng ca
c Cha Tri theo mun Ngi. c Cha Tri can thip vo gia vng nhn loi theo n in Ngi ,
theo s t nguyn, khng nm ngoi s c cn ca con ngi.
2. Mt ................. ng n: Khng phi l Ti c th c g? m phi l Ti c th cho g?. Tt
nhin l by chin phi cung ng cho nhu cn ca ngi chn by nhng ph cp khng phi l mc tiu
ca ngi chn by.
3. Mt ................. nu gng: Khng phi l ngi t tr m l ngi chn khim nhng nu gng tt
(IPhi 5:3_ND.). Phn trch nhim chia cho ngi chn chin chu trch nhim l by chin, l phn
dn s ca c Cha Tri m ngi Mc S phi gim th (Peter H. Davids).
III. CHNG TA C MT ............................. THY TRC (c. 4)
Phn thng ca chng ta l:
(Trong ....................... : S c ban cho vo k ti lm ca Cha.
(Trong ci ........................ : Mt s hu vic bt v k khng u, khng suy tn.
(Trong s ..................... : Ngi chn chin trung tn c chia s s vinh hin ca Ngi.
KT LUN
ng lm u cc k chn chin s tr li thm nh by chin Ngi v ban thng cho nhng
ngi chn chin khim nhng tng trung tn chn dt by chin. Chng ta hy sn sng cho ngy vui
mng y.