Sunteți pe pagina 1din 6

SCOALA CU CLASELE I-VIII Prof.

MIRCEA HUTANU
MIHAILENI - BOTOSANI An.scolar 2006/2007

OBIECTIVE MANAGERIALE
SI DE PROMOVARE A IMAGINII SCOLII

DOMENIU DE STRATEGII MODALITATI DE REALIZARE CINE RASPUNDE Termen Obs


COLABORARE
Sept.2006
A. Imbunatatirea elaborarea deciziilor se va efectua exercitii de luare a deciziilor; Directorul;
pe baza studiilor de oportunitate si dezvoltarea abilitatilor de comunicare orala/scrisa Consilierul educativ;
calitatii manage-
analizelor de eficienta realizate cu lucrul in echipe mixte ( reprezentanti ai comu- Sefi de catedra;
mentului scolar si participareare prezentantilor tutu- nitatii locale); Administrator;
administrativ; ror departamentelor scolii; fluidizarea informatiilor; Secretar;
informarea operativa a intregului Conform
evaluarea colaborarii scoala-comunitate locala; planificarii
personaldespre masurile adoptate in
sedintele Consiliului de Administra-
tie si Consiliul Profesoral;
asigurarea transparentei privind
modul de alocare si cheltuire a resur-
selor financiare; Permanent
implicarea mai activa a intregului
personal in procesul decizional prin
intrunirea periodica a adunarii Conform
generale a angajatilor ( rapoarte de planificarii
activitate prezentate de conducerea
scolii, sesizarea problemelor de
interes general, manifestarea initiati-
velor si stabilirea responsabilitatii in
rezolvarea acestor probleme;

B. Curriculum oferirea cadrului logistic (spatiu, dezbateri in cadrul comunitatii locale a CDS; Director; Permanent
aparatura,expertiza/consultanta,etc)
pentru programele si activitatile evaluarea intereselor comunitatii locale; Consilier educativ;
comunitare; dezvoltarea abilitatii de comunicare orala Sefi catedra;
consultarea organizatiilor sindicale completarea de pliante cu date privind scoala sin Consiliul de Administratie; Permanent
in procesul decizional siin rezolvarea oferta educationala;
problemelor scolii;
actualizarea paginii web a scolii cu date
organizeaza intalniri periodice cu Conform
reprezentantii comunitatii locale:
actualizate; planificarii
mem bri in organele alese de condu-
cere de la nivel local,parinti, oameni
de afaceri,reprezentanti ai bisericii si
ai organizatiilor culturale, etc., pri-
vind cresterea adecvarii ofertei edu
cationale a scolii la specificul
comunitar;
organizarea diferitelor forme de Conform
reconversie profesionala; planificarii
organizarea de cursuri/forme de
pregatire pentru satisfacerea nevoi-
lor si la cererea comunitatii locale;

C.Proiectare - identificarea nevoilor de educatie dezvoltarea abilitatii de colaborare cu comunita Consiliul de Administratie; Permanent
organizare ale comunitatii locale si a posibilitati- tea privind proiectarea-organizarea activitatii scolii; Consiliul Profesoral;
lor de satisfacere a acestora in cadrul discutii cu reprezentantii comunitatii locale Directorul;
normative existent si cu resursele dis privind elaborarea planurilor/programelor de dezvol Sefii de catedra;
ponibile; tare a unitatii scolare;
elaborarea planurilor/programelor Sept.2006
informarea organizatiilor interesate de activitatea Febr.2007
de dezvoltare a unitatii scolare
pentru satisfacerea nevoilor proprii
unitatii scolare prin pagina web,pliante,etc.;
si ale comunitatii locale; dezbateri in grup pe marginea repartizarii si
participarea la elaborarea planului utilizarii fondurilor alocate scolii; Sept.2006
annual de inspectie impreuna cu ISJ; colaborarea cu agentii economici,ONG,etc.;
informarea tuturor categoriilor si
organizatiilor interesate/beneficiare Permanent
in legatura cu activitatea unitatii sco
lare si cu programele nationale de re
forma in curs,precum si promovarea
altor proiecte de inovatie;
colaborarea cu autoritatile locale Permanent
alese( Consiliul Judetean, Consiliul
Local si Primarie) in ceea ce priveste

repartizarea si utilizarea fondurilor


pentru functionarea,intretinerea si
repararea unitatilor scolare;
incheierea de contracte cu agentii permanent
economici, ONG si alte organizatii
privind prestari reciproce de service;

D.Conducere aplicarea programelor nationale de dezvoltarea abilitatii de colaborare cu Directorul scolii; Permanent;
operationala reforma,a proiectelor de reforma, a comunitatea privind conducerea operationala; Consiliul de Administratie;
proiectelor de inovatie aprobate si discutii cu reprezentantii comunitatii locale Consiliul Profesoral;
intocmirea documentelor de imple - Consiliul Local
privind elaborarea unei strategii de conducere
mentare; Consiliul Reprezentativ al Permanent;
stabilirea legaturilor cu autoritati
operationala;
parintilor;
-le locale,agenti economici,institutiile informarea comunitatii despre activitatea de
nationale si regionale de cultura, bise conducere a activitatii scolii prin promovarea
rica, alteinstitutii interesate, pentru imaginii scolii;
cresterea adecvarii ofertei educatio- dezbateri in grup pe marginea planurilor de
na le a scolii la cererea concreta, pen actiune privind conducerea activitatii scolii;
tru realizarea proiectelor si progrme colaborarea cu comunitatea locala pentru
lor proprii si in vederea cresterii im- realizarea proiectelor si programelor proprii si in
portantei scolii ca focar de civilizatie; cresterea imaginii scolii in comunitate.
stabilirea legaturilor formale cu Permanent;
organele de politie,pompieri,corpul
gardienilor publici in vederea asigu-
rarii pazei si sigurantei elevilor si
pentru prevenirea si combaterea
delicventei juvenile;
E.Control-evaluare evaluarea ofertei educationale si a dezvoltarea abilitatii de colaborare cu Directorul; Iunie 2007
performantelor educationale pe baza comunitatea locala privind controlul-evaluarea Consiliul pentru curriculum-
indicatorilor de performanta stabiliti activitatii scolii; ului;
prin proiectul de curriculum sau Consiliul de Administratie;
dezbateri in grup pe marginea elaborarii/ evaluarii
prin proiectele de dezvoltare Consiliul Reprezentativ al
realizate in urma diferitelor forme
ofertei educationale de CDS;
parintilor
de inspectie; colaborarea cu comunitatea locala privind
elaborarea propunerilor privind modificarea curriculum-ului national si a dezvoltarii Mai-iunie
modificarea curriculum-ului natio- locale; 2007
nal si a dezvoltarii regionale/locale; colaborarea cu comunitatea locala in vederea
asigurarea/pregatirea organizarii organizarii examenelor nationale de sfarsit de ciclu;
examenelor nationale de sfarsit de asigurarea conditiilor in vederea pastrarii Mai-iulie
ciclu ( capacitate si bacalaureat); documentelor oficiale; 2007
intocmirea documentelor si a
rapoartelor tematice curente si
speciale,solicitate de ISJ,MedC si Permanent
alte autoritati;
intocmirea documentelor legale
privind curriculum-ul national; Sept.2006
arhivarea si pastrarea documente-
lor scolare;
Consiliul de Administratie; Iulie 2007
F. MOTIVARE. asigurarea caracterului dezbateri in grup pe marginea motivariiimplicarii Consiliul Profesoral;
IMPLICARE/PAR stimulativ si fundamentarea si participarii la formare /dezvoltare profesionala si Sindicat;
TICIPARE.FORM dezvoltarilor locale de curricu- personala; Consiliul Local;
ARE lum pe experienta copiilor/tine- asigurarea transparentei in asigurarea abilitarii si Permanent
DEZVOLTARE rilor si pe specificul comunitar; a consultantei in problemele de curriculum;
PROFESIONALA incurajarea, consemnarea si trans- colaborarea cu comunitatea locala in vederea
SI PERSONALA miterea catre cei in drept a dezvol- motivarii/implicarii elevilor si cadrelor didactice in
tarilor curriculare locale si a propu- procesul de educatie;
nerilor pentru imbunatatirea curricu dezvoltarea abilitatii de comunicare cu Martie
lum-ului national,provenite de la
comunitatea locala in stimularea cadrelor didactice 2007
cadrele didactice din scoala;
asigurarea abilitatarii si a consul-
si elevi in formare/dezvoltare profesionala si
tantei in problemele de curriculum personala;
pentru cadrele didactice. asigurarea conditiilor pentru dezvoltare
profesionala si personala;
permanent
G.FORMAREA Organizarea colectivelor decatedra implicarea Consiliului Profesoral si de Consiliul de Administratie; Sept.2006
GRUPURILOR/ si a echipelor de proiect, in functie de Administratie,a parintilor si elevilor in organizarea Consiliul Local;
DEZVOLTAREA necesitatile scolii si de activitatile colectivelor,echipelor de proiect ; Consiliul Reprezentativ al
ECHIPELOR. planificate; implicarea elevilor,parintilor, comunitatii locale parintilor;
asigurarea coerentei intre curricu- Sept.2006
NEGOCIEREA/R in derularea activitatilor scolii; Consiliul elevilor;
lum-ul national si dezvoltarilor regi-
EZOLVAREA onale/locale;
implicarea comunitatii locale/regionale in Consiliul Profesoral;
CONFLICTELOR asigurarea coordonarii intre diferi- dezvoltarea CDS; Sindicat;
telor discipline/module/cadre didac- dezbateri in grupe mixte privind rezolvarea Sept.2006
tice; conflictelor aparute, negocierea celor mai bune
rezolvarea conflictelor de priorita- conditii financiare;
te intre reprezentantii diverselor dis- evaluarea intereselor comunitatii,elevilor si
cipline, in interesul elevilor. parintilor, cadrelor didactice; Permanent
negocierea celor mai bune conditii
financiare pentru executia bugetara;

Ianuarie
negocierea celor mai avantajoase 2007
contracte de sponsorizare si fonduri
extrabugetare; Permanent
rezolvarea rapida ,transparenta si
eficienta a conflictelor cu/sau intre :
copii si tineri, cadre didactice si nedi- Permanent
dactice,parinti,comunitate locale;
negocierea celor mai avantajoase
conditii de sprijin comunitar pentru
unitatea scolara;
rezolvarea rapida,transparenta si
eficienta a conflictelor cu
reprezentantii autoritatilor/ comuni- Permanent
tatii, regiile autonome de servicii, ins
titutii religioase si culturale;
Indreptarea prioritara a eforturi- - actualizarea paginii web a scolii si realizarea unei Directorul; Februarie-
lor spre promovarea unor ofertei versiuni in limba engleza/franceza; Consilierul educativ; martie
noastre educationale,destinata - completarea datelor in brosuri de prezentarea Sefi de catedra; 2007
H. atragerii elevilor ; scolii cu informatii referitoare la directiile Administrator;
promovarea rezultatelor obtinute educationale a scolii si a oportunitatilorde cariera pe Informatician.
CONTINUAREA de elevii nostri la concursurile profe- Permanent
SI INTENSIFI- care le ofera scoala noastra;
sionale locale/judetene si nationale;
CAREA POLITI- cresterea vizibilitatii scolii prin
- definirea simbolurilor definitorii ale scolii: sigla,
logo, CD prezentare,signalistica.
CII DE PROMO- mediatizarea examenelor stiintifice si
VARE ACTIVA A culturale organizate si a colaborari- Permanent
lor initiate cu firme dornice de spon-
IMAGINII sorizari;
SCOLII. conturarea unei imagini de brand permanent
unitar prin definirea simbolurilor
definitorii ale scolii;

Masterand, Prof. MIRCEA HUTANU


An.II online ianuarie 2007
Masterat:Management educational si comunicare institutionala
Curs: RELATII PUBLICE IN SCOLI