Sunteți pe pagina 1din 12

2 Ghid pentru susinerea, prezentarea si expunerea oral a lucrrii de licen/disertaie de master

Lucrarea "Ghid pentru sustinerea, prezentarea si expunerea


orala a lucrarii de licenta/disertatie de master" a fost lansata initial
cu ocazia Targului Educational 2009.

Ghid pentru Editia de fata, revazuta si adaugita, a fost nregistrata la


Biblioteca Nationala a Romniei avnd codul ISBN 978-973-0-
17884-5.
susinerea, prezentarea si
expunerea oral a lucrrii
de licen/disertaie de
master
Afla inaintea profesorului tau daca textul tau este original sau plagiat .
DetectarePlagiat.ro va pune la dispozitie cel mai performant Program de Detectie a Plagiatului avand
peste 120.000 utilizatori si fiind utilizat in majoritatea Universitatilor din Romania si R.
Moldova.

wwww.Licenta-Diploma-Master.com

3 Ghid pentru susinerea, prezentarea si expunerea oral a lucrrii de licen/disertaie de master 4 Ghid pentru susinerea, prezentarea si expunerea oral a lucrrii de licen/disertaie de master

Cu prin s n c adrare a n c e le 1 0 m in u t e

5 .1 Rs pu n s u rile la n treb ri
In t ro du c e re
5 .2 Dia logu l cu m em brii com is iei d e exa m in a re

5 .3 Cu m s e proced ea z d a c m em brii com is iei d a u pes te ca p pla n u l d e


Capit o lu l 1 Pre gt ire a m at e rial pe n t ru e xpu n e re a o ral a lu c rrii de
prez en ta re a l lu crrii
lic e n / dis e rt aie de m as t e rat
5 .4 Recom a n d ri in s u s in erea proiectu lu i d e licen / d is erta ie d e m a s tera t
1 .1 Alegerea m a teria lu lu i ilu s tra tiv
Capit o lu l 6 In dic at o ri de e valu are a u n e i lu c rri de lic e n / dis e rt aie de
1 .2 Rez u m a tu l-s cen a riu a l expu n erii ora le
m as t e rat
1 .3 Pregtirea propriu -z is a expu n erii ora le
An e xe
1 .4 C teva regu li s pecifice expu n erii ora le

1 .5 Exerciii d e expu n ere ora l a con in u tu lu i lu crrii

Capit o lu l 2 Pre lim in ariile s u s in e rii lu c rrii de lic e n / dis e rt aie de


m as t e rat

2 .1 Prez en ta rea con in u tu lu i lu crrii

2 .2 Prez en ta rea i a rgu m en ta rea lu crrii n fa a com is iei d e licen / / d is erta ie


d e m a s tera t

Capit o lu l 3 S pe e c h -u l

3 .1 Con in u tu l i s tru ctu ra s peech -u lu i

Capit o lu l 4 Plan e i alt e m at e riale viz u ale de pre z e n t are

4 .1 Prez en ta rea Pow er Poin t

Capit o lu l 5 Re c o m an dare a pro c e de u lu i de pre z e n t are a lu c rrii pe n t ru

wwww.Licenta-Diploma-Master.com wwww.Licenta-Diploma-Master.com
5 Ghid pentru susinerea, prezentarea si expunerea oral a lucrrii de licen/disertaie de master 6 Ghid pentru susinerea, prezentarea si expunerea oral a lucrrii de licen/disertaie de master

s olu ii p en t r u o p r ob lem d a t , a s u m a t i id en t ifica b il n r a p or t cu


r ea lit a t ea ;
In t ro du c e re
ca p a cit a t ea d e a p a r cu r ge u n d em er s d e cer cet a r e com p let ,
con cr et iza t n ela b or a r ea u n ei lu cr r i cu ca r a ct er t iin ific
Lu cr a r ea d e licen / d izer t a ie r ep r ezin t , p en t r u a b s olven t , u n m ijloc p r in
a r e a ces t a p oa t e d em on s t r a a t t ca p a cit a t ea i m od u l s u d e a n a liz a
Pr oces u l d e d es fu r a r e a u n u i d em er s t iin ific com p lex i com p let ,
p r ob lem a t icii im p lica t d e t em a a lea s , c t i for m a r ea s a p r os p ect iv p r ivin d
r efer it or la o t em d e cer cet a r e a lea s , n u es t e n s la n d em n a s t u d en t u lu i
a b or d a r ea p r ob lem elor i s it u a iilor cu ca r e va fi con fr u n t a t n exer cit a r ea
ca r e n a n ii d e fa cu lt a t e a fos t con fr u n t a t m a i a les cu a cu m u la r ea d e cu n o t in e
m es er iei viit oa r e.
t eor et ice i m a i p u in cu folos ir ea a ces t or a n s cop u l r ezolvr ii u n or p r ob lem e
Pr ezen t a r ea lu cr r ii d e licen / d is er t a ie d e m a s t er a t in fa t a com is iei d e
r ea le ca r e d e cele m a i m u lt e or i d ifer d e m od elele t eor et ice cu ca r e s -a
exa m in a r e es t e cel p u t in la fel d e im p or t a n t a ca s i r ed a ct a r ea a ces t eia . Not a
fa m ilia r iza t la cu r s u r i.
fin a l ob in u t d e ct r e a b s olven t r ep r ezin t a t t r ezu lt a t u l eva lu r ii lu cr r ii d e
Aces t ea a u fos t c t eva d in m ot ivele ca r e a u gen er a t n evoia ela b or r ii
ct r e ca d r u l d id a ct ic coor d on a t or (eva lu a r e con s em n a t n t r -u n r efer a t s em n a t
a ces t u i gh id ca r e n cea r c s fu r n izeze elem en t ele d e b a z n p r ezen t a r ea u n ei
n or igin a l), c t i r ezu lt a t u l eva lu r ii com is iei, n u r m a p r ezen t r ii i s u s in er ii
lu cr r i d e licen / d is er t a ie. Aces t gh id fu r n izea z in for m a ii gen er a le i
a ces t eia d e ct r e a b s olven t .
r ecom a n d r i n ea v n d p r et en ia d e a fi s p u s t ot u l s a u d e a fi u n n d r u m a r p a s
Ca lit a t ea p r ezen t r ii lu cr r ii d e licen / d is er t a ie d e m a s t er a t n u s e
cu p a s a l s u s in er ii or a le u n ei a s t fel d e lu cr r i (licen / d is er t a ie d e m a s t er a t ).
s u b s t it u ie, d es igu r , va lor ii in t r in s eci a lu cr r ii: o lu cr a r e s la b a s a u m ed iocr a n u
Pr ezen t u l gh id es t e s t r u ct u r a t in 6 p r i, d u p cu m u r m ea z:
va p u t ea fi s a lva t a d e o p r ezen t a r e s t r lu cit oa r e, d eoa r ece a r gu m en t ele
Ca p it olu l 1 . Pr egt ir ea m a t er ia l p en t r u exp u n er ea or a l a lu cr r ii
p r ezen t r ii s e s it u ea z n t ot d ea u n a cel m u lt la n ivelu l va lor ii lu cr r ii. De a lt fel,
d e licen / d is er t a ie d e m a s t er a t
in m om en t u l p r ezen t r ii lu cr r ii, com is ia d e exa m in a r e es t e ed ifica t a a s u p r a
Ca p it olu l 2 . Pr elim in a r iile s u s in er ii lu cr r ii
va lor ii lu cr r ii d e licen / d is er t a ie d e m a s t er a t , d eoa r ece a cea s t a es t e s t u d ia t a
Ca p it olu l 3 . S p eech -u l
cu m u lt t im p n a in t e, ia r in r efer a t u l n t ocm it d e ct r e coor d on a t or u l t iin ific a l
Ca p it olu l 4 . Pla n e i a lt e m a t er ia le vizu a le d e p r ezen t a r e
lu cr r ii ct r e m em b r ii com is iei d e exa m in a r e, es t e d eja p r op u s a o n ot a .
Ca p it olu l 5 . Recom a n d a r ea p r oced eu lu i d e p r ezen t a r e a lu cr r ii p en t r u
As p ect ele s u p u s e eva lu r ii n p r oces u l d e n ot a r e a l u n ei lu cr r i d e
n ca d r a r ea n cele 1 0 m in u t e
licen / d is er t a ie d e m a s t er a t s u n t u r m t oa r ele:
Ca p it olu l 6 In d ica t or i d e eva lu a r e a u n ei lu cr r i d e licen / d is er t a ie d e
m a s t er a t
n ivelu l i ca lit a t ea cu n ot in elor t eor et ice a cu m u la t e i a p lica t e;
Fieca r e d in t r e a ces t e elem en t e com p on en t e a le gh id u lu i vor fi d et a lia t e n
ca p a cit a t ea d e a p a r cu r ge u n d em er s d e cer cet a r e com p let , cele ce u r m ea z.
con cr et iza t n ela b or a r ea u n ei lu cr r i cu ca r a ct er t iin ific;
p r egt ir ea t eor et ic i m et od ologic a a b s olven t u lu i;
ca p a cit a t ea d e a r ea liza in t er p r et a r ea r ezu lt a t elor i d e a for m u la
wwww.Licenta-Diploma-Master.com wwww.Licenta-Diploma-Master.com

7 Ghid pentru susinerea, prezentarea si expunerea oral a lucrrii de licen/disertaie de master 8 Ghid pentru susinerea, prezentarea si expunerea oral a lucrrii de licen/disertaie de master

a r gu m en t e ca r e s a ju s t ifice: t em a a lea s a , m od a lit ile d e cer cet a r e,


Capit o lu l 1
con clu ziile d es p r in s e, p r op u n er ile fcu t e;

Pre gt ire a m at e rial pe n t ru e xpun e re a o ral a lu c rrii de ca n d id a t u l es t e ca p a b il s a s u p or t e o d is cu ie, p e b a za d e n t r eb r i


lic e n / dis e rt aie de m as t e rat s a u con t r a a r gu m en t e, p r in ca r e s a s u s in p r op r iu l p u n ct d e
ved er e;

Ultim a prob a examenu lu i de absolvire o constitu ie m otivarea de ctre absolvent a ca n d id a t u l a r e p u t er e d e con vin ger e s i for a d e p er s u a s iu n e in

lu crrii de diplom / disertaie de m asterat n faa u nei comisii de examinare. Cu m u r m r ir ea ob iect ivu lu i p r op u s ;

su sinerea este pu blic, absolventu l va ine cont i de u n posibil au ditoriu pu blic. Su sinerea
se face n u rma avizrii lu crrii de ctre condu ctoru l tiin ific printr-u n referat de evalu are.
Prezentarea oral a lu crrii n faa u nei com isii de exam inare form ate, de obicei, din
cadre didactice sau cercettori din nvm ntu l su perior are ca obiectiv aprecierea
capacitii au toru lu i de a stpni ntregu l coninu t al temei i de a su sine prin expu nerea
oral, cu argu mente su ficient de m otivate tiin ific ideile, tezele, constatrile i solu iile
prezentate n lu crarea scris.
Pen t r u o r eu it s igu r , a u t or u l lu cr r ii a r e n evoie d e o a n u m it p r egt ir e
p en t r u s u s in er ea or a l (or a t or ie) ca r e n u es t e, d e d ep a r t e, a s em n t oa r e cu
s u s in er ea s cr is (r ed a ct a r ea ). Acea s t p r egt ir e vizea z, m a i n t i, p a r t ea s a
m a t er ia l i, a p oi, p a r t ea , im p or t a n t i fr a gil, d e p r egt ir e p en t r u exp u n er ea
or a l p r op r iu -zis n fa a com is iei d e exa m in a r e. Cele d ou p r i s e in flu en ea z
r ecip r oc i, folos it e ju d icios , a s igu r s u cces u l d or it .
Pr egt ir ea p en t r u exp u n er ea or a l a t ext u lu i r ed a ct a t n lu cr a r e con s t it u ie
u lt im a et a p n a ct ivit ile d e ob in er e a u n ei n ot r i d e v r f in clu s iv n u lt im a
p r ob a exa m en u lu i d e a b s olvir e.
Ceea ce u r m r et e com is ia d e exa m in a r e cu p r ileju l s u s in er ii p u b lice a
lu cr r ii p oa t e fi s in t et iza t in u r m t oa r ele:
ca n d id a t u l s t p n et e con in u t u l lu cr r ii d e licen / d is er t a ie de
m asterat in a m n u n t ;
ca n d id a t u l es t e ca p a b il d e o p r ezen t a r e s in t et ica s i coer en t a a u n u i
con in u t m u lt m a i va s t ;
ca n d id a t u l es t e ca p a b il d e o d e s fu r a r e in t eligen t a a u n or
wwww.Licenta-Diploma-Master.com wwww.Licenta-Diploma-Master.com
9 Ghid pentru susinerea, prezentarea si expunerea oral a lucrrii de licen/disertaie de master 10 Ghid pentru susinerea, prezentarea si expunerea oral a lucrrii de licen/disertaie de master

Alegerea Asigurarea Figu r a 1 .1 . Dia gr a m a a ct ivit ilor d es fu r a t e n et a p a d e p r egtir e a exp u n er ii or a le a


materialului aparaturii lu cr ri
Selectarea materialului
ilustrativ necesare
ilustrativ i a aparaturii 1.1 Re z u m at u l-s c e n ariu al e xpu n e rii o rale
de folosit
Rezu m a t u l exp u n er ii es t e u n d ocu m en t d e s in t ez a l con in u t u lu i lu cr r ii,
ce u r m ea z a fi p r ezen t a t s u b for m a or a l, b a za t p e elem en t e d e or a t or ie,
d u b la t e d e s u p or t u r i m a t er ia le ilu s t r a t ive.
Modaliti Rez u m a tu l expu n erii con in e i elem en t e d e s cen a r iu a l d es fu r r ii
specifice de exp u n er ii, n t im p i s p a iu . S p a iu l es t e m a i la n d em n d ec t t im p u l. Cu
Reguli specifice Exerciii de expunere oral
exersare
oratoriei s p a iu l t e p oi fa m ilia r iza , cu t im p u l n iciod a t . S p a iu l p oa t e fi a cela i, t im p u l
a lucrrii
es t e m er eu a lt u l. n s p a iu t e p oi op r i, n t im p es t e in s im p os ib il.
Tim pu l a cor d a t exp u n er ii or a le es t e d e ob icei cel com u n ica t d e com is ie la
n cep u t u l exa m in r ii, t im p ca r e, d e ob icei, es t e d e 1 0 p n la 1 5 d e m in u t e.
Rezu m a t u l i exp u n er ea r ezu m a t a lu cr r ii, ca i t oa t e exer ciiile d e or a lit a t e s e
vor r ea liza d e a a m a n ier ca m p r eu n cu m a n ip u la r ea m a t er ia lu lu i ilu s t r a t iv
Elemente de Rezumarea expunerii orale Elemente de
expunere oral scenariu s s e n ca d r eze n t im p u l m en ion a t .
Spaiul l constitu ie sala de exam inare care ar pu tea (sau nu ) permite afiarea de
plan e, instalarea aparatu rii de proiecie, film are etc. n cazu l n care sala nu este adecvat
prezentrii m aterialu lu i ilu strativ, ceea ce se constat, de obicei, naintea sosirii comisiei de
exam inare, au toru l lu crrii va cu ta alte solu ii, nicidecu m nu va renu n a la prezentarea
Dup terminarea
ilu strativ. Dac au toru l este prevztor, se va pregti anterior pentru nltu rarea acestu i
expunerii orale
n cursul expunerii Simularea dialogului cu
risc.
orale membrii comisiei de examinare
Rezu m a t u l, ca r e loca lizea z n d es fu r a r ea s a i elem en t ele d e s cen a r iu ,
a s igu r ob in er ea u r m t oa r elor p er for m a n e, ca r e p ot in flu en a d eciziile
m em b r ilor com is iei d e exa m in a r e:
s u b lin ier ea p r ob lem elor es en ia le a b or d a t e n lu cr a r e i id en t ifica r ea
Mulumiri corpului Mulumiri comisiei
op or t u n it ilor p en t r u r ezolva r ea lor ;
profesoral i preedintelui
Cuvnt de ncheiere acesteia evid en ier ea con t r ib u iei p er s on a le la id eile, t ezele i s olu iile n oi,
(dac se acord) a r gu m en t a t e i m ot iva t e, n ca d r u l lu cr r ii;
n ca d r a r ea exp u n er ii n t r -u n t im p m a xim a cor d a t d e com is ia d e

wwww.Licenta-Diploma-Master.com wwww.Licenta-Diploma-Master.com

11 Ghid pentru susinerea, prezentarea si expunerea oral a lucrrii de licen/disertaie de master 12 Ghid pentru susinerea, prezentarea si expunerea oral a lucrrii de licen/disertaie de master

exa m in a r e; Formularea concluziilor si


argumentelor

folos ir ea n t r egu lu i m a t er ia l ilu s t r a t iv s elect a t , la m om en t u l op or t u n


exp u n er ii or a le, cu r es p ect a r ea t im p u lu i p r evzu t . Analiza Analiza informatiilor
situatiei de raspuns

Elem en tele d e s cen a riu s u n t m a r ca t e n ca d r u l r ezu m a t u lu i exp u n er ii, fie


Cunoasterea Prezentarea
p r in folos ir ea a lt u i ca r a ct er d e lit er e, fie p r in in t r od u cer ea lor n ch en a r e, la auditoriului creativa

m om en t u l d e t im p p ot r ivit a l exp u n er ii. Aces t e com p on en t e vizea z :


Obiectivele Utilizarea premiselor
locu l s a u p oziia , fa d e com is ie i a u d it or iu , a p la s r ii m a t er ia lu lu i mesajului afective

ilu s t r a t iv p en t r u a fi vizu a liza t cu u u r in i n eles n t ot a lit a t ea s a ; Comunicarea Abordarea unui stil si


mesajelor comportament in
or d in ea p r ezen t r ii fiecr ei ilu s t r a ii n r a p or t d e exp u n er e; prezentarea orala

t im p u l a cor d a t p en t r u p r ezen t a r ea i exp lica r ea in for m a iilor i


d a t elor vizu a liza t e;
Figu ra 1 . 2 . Mi jl o a c e l e u t i l i z a t e n e x p u n e r e a o r a l
ges t ica a d ecva t a n u m it or fa ze s a u m om en t e a le exp u n er ii or a le,
a le n t r er u p er ilor , r s p u n s u r ilor et c.
S t ilu l s i com p or t a m en t u l a d op t a t e in t im p u l exp u n er ii or a le a lu cr r ii d e
Rezu m a t u l exp u n er ii ca i elem en t ele d e s cen a r iu s e r ecom a n d a fi
licen / d is er t a ie d e m a s t er a t t r eb u ie s fie a d ecva t e s cop u lu i s i ob iect ivelor
s u p u s e u n ei d is cu ii com u n e cu con d u ct or u l t iin ific. Cu a cea s t oca zie s e
p en t r u ca r e a b s olven t u l s e a fla in fa t a c om is iei d e exa m in a r e.
cor ect ea z, s e a d a u g s a u s e elim in a n u m it e p a s a je d in exp u n er e, u n ele
Tot od a t , in p r egt ir ea p en t r u s u s in er ea or a la a lu cr r ii d e
m a t er ia le ilu s t r a t ive et c.
licen / d is er t a ie d e m a s t er a t , con t ea z:
1 .3 Pre gt ire a pro priu -z is a e xpu n e rii o rale in u t a ca n d id a t u lu i n fa a com is iei (p r ezen a fizic, ves t im en t a ie,
m im ica et c.) a r e o m a r e r eleva n . Res p ect u l fa d e m u n ca d vs ., fa d e
n exp u n er ea or a l, m a i t iin ific or a t or ie s a u , p led oa r ie, cu vin t ele i p r op r ia p er s oa n i fa d e ceila li t r eb u ie s im p r egn eze a ces t m om en t . S e
com p oziia a ces t or a n p r op oziii i fr a ze, la ca r e s e a d a u g cu gr ij ges t ica i r ecom a n d a o in u t ves t im en t a r a n gr ijit , d is cr et a ;
fizion om ia a d ecva t e, a s igu r t r a n s m is ia u n u i m es a j com p lex, p lcu t i d e s u cces a t it u d in ea ca n d id a t u lu i fa t a d e m em b r ii co m is iei d e exa m in a r e es t e la
(fig.1 .2 ). fel d e im p or t a n t a ca s i in u t a ces t u ia . S e r ecom a n d a evit a r ea u n ei
a t it u d in i os t ile, s u s p iciu n e, r ezer ve s a u in d ifer en m a n ifes t a t fa t a d e
in t er locu t or i.
De a s em en ea , in d em er s u l p r egt ir ii p r op r iu -zis e a exp u n er ii or a le s u n t
im p or t a n t e u r m t oa r ele a s p ect e:
1 . E xp u n er ea ca n d id a t u lu i: s e p r ezin t s u b iect u l lu cr r ii (n u s e fa ce
r ezu m a t u l a ces t eia ), ip ot ezele d e lu cr u , m et od ologia folos it a , con clu ziile la ca r e
s -a a ju n s (ce a d u ce n ou cer cet a r ea ), even t u a lele im p ed im en t e cu ca r e s -a
wwww.Licenta-Diploma-Master.com wwww.Licenta-Diploma-Master.com
13 Ghid pentru susinerea, prezentarea si expunerea oral a lucrrii de licen/disertaie de master 14 Ghid pentru susinerea, prezentarea si expunerea oral a lucrrii de licen/disertaie de master

con fr u n t a t ca n d id a t u l. t ot u l s a ib o m s u r ; fr m s u r n im ic n u p oa t e fi lu d a b il, n ici


2 . E xp u n er ile m em b r ilor com is iei: s u n t , in gen er a l, cr it ici, m a i d egr a b folos it or . Tim p u l d e exp u n er e, p r ezen t a r ea m a t er ia lu lu i ilu s t r a t iv i d e
d ec t a p r ecier i, ceea ce n u t r eb u ie s -l d es cu r a jeze p e ca n d id a t . r s p u n s la n t r eb r ile m em b r ilor com is iei d e exa m in a r e n u t r eb u ie s
3 . Rs p u n s u r ile ca n d id a t u lu i la cr it icile s a u n t r eb r ile com is iei d e d ep ea s c r ecom a n d r ile fcu t e d e con d u ct or u l t iin ific s a u com is ia d e
exa m in a r e. exa m in a r e;

1 .4 Ct e va re gu li s pe c ific e e xpun e rii o rale s e vor evit a exp r es ii p r ecu m : n u -i a a , e cla r c , n pa ra n tez fie

Or a lit a t ea p r ezen t r ii u n ei lu cr r i d e a b s olvir e a n vm n t u lu i s u p er ior s pu s , eu gs es c c , experien a m ea , s -a r pu tea ca , s e pa re c

es t e u n n cep u t a l com u n ic r ii p r ofes ion a le viit oa r e. La com is ia d e exa m in a r e, et c.;

a u t or u l lu cr r ii s e a fl s in gu r n fa a u n u i n u m r r ed u s d e p er s oa n e cu ca r e s e vor folos i: p r op oziii i fr a ze s cu r t e p en t r u con vin ger e; s in on im ele


com u n ic, p er s oa n e p u t er n ic s p ecia liza t e p e d om en iu l i t em a lu cr r ii. Au t or u l cu vin t elor p en t r u cla r ifica r ea s en s u lu i; evit a r ea s u p er la t ivelor p en t r u a
p r egt it s e folos et e d e t oa t e r egu lile or a t or iei, ca n a lele d e com u n ica ie, m es a jele n u exa ger a ;
fizion om iei, ges t ica et c. Pen t r u a m ot iva ceea ce s u s in e i, n s p ecia l, p en t r u a
vocea: va avea u n ritm propriu care asigu r: u n ton cu variaie, u n timbru i
con vin ge n t r egu l a u d it or iu , cu p r ior it a t e com is ia d e exa m in a r e, d e excelen a
volum ce creeaz clim atu l pentru nelegere ; o vitez a debitu lu i verbal (accelerare
ca lit ii lu cr r ii s a le. Ma r ele or a t or i p ed a gog r om a n Qu in t ilia n u s (a n ii 3 5 -9 6 ),
ncetinire pau z) fu ncie de ideile exprim ate etc.;
a u t or a l p r im ei s cr ier i s is t em a t ice d es p r e or a t or ie, r ecu n o t ea d eja m a i m u lt e
t ip u r i, m od a lit i s a u gen u r i or a t or ice, cu gr a d e i for m e in t er m ed ia r e, ca r e s e privirea va fi n d r ep t a t fie s p r e m em b r ii com is iei d e exa m in a r e n
d eos eb es c n t r e ele p r in a n u m it e n u a n e. t im p u l exp u n er ii, fie a in t er locu t or u lu i n ca zu l d ia logu r ilor , fr a in s is t a

Am for m u la t , in s p ir n d u -n e d in op er a a ces t u ia ca t s i d in p r a ct ica a lt or p es t e m s u r . C n d s e p r ezin t in for m a ii i d a t e cu a ju t or u l p la n elor ,

s p ecia lit i, u r m t oa r ele r egu li s p ecifice ca r e p ot con t r ib u i la s u cces u l u n ei d ia p ozit ivelor , r et r op r oiect oa r elor , p r ivir ea va fi m p r it n t r e a ces t ea ,

exp u n er i or a le a lu cr r ii d e licen / d is er t a ie de masterat: m em b r ii com is iei d e exa m in a r e i a u d it or iu ;

exp u n er ea d es p r e s u b iect u l t em ei t r eb u ie fcu t n t er m en i a d ecva i, ges tica s e va s u p r a vegh ea cu a t en ie; va fi s im p l i m s u r a t ,

d a r i c t m a i exp r es ivi, gr u p n d in for m a iile cla r ed it a t e n or d in ea i con t r ol n d u -s e a m p loa r ea , vioiciu n ea i exa ger a r ea fiecr u i ges t . S e vor

logica lor cea m a i con vin gt oa r e; evit a a t t ges t u r ile d e n d ep r t a r e a b r a elor d e cor p , c t i cele d e
n d ep r t a r e a lor s p r e s in e. C n d s e s cr ie p e t a b l s a u s u n t p r ezen t a t e
exis t s it u a ii ce fa c, u n eor i, s s e vor b ea s c a lt fel d ec t s e s cr ie, p la n e n u s e n t oa r ce s p a t ele la a u d it or iu et c.;
p r ecu m i ca zu r i c n d n u s e p oa t e vor b i a a cu m t r eb u ie s cr is . Pr in
u r m a r e, n u es t e r ecom a n d a t s s e n vee p e d in a fa r p r i d in lu cr a r ea a lte problem e d e r ein u t : m im ica s evit e exa ger r ile i a t it u d in ea

r ed a ct a t i a p oi s s e exp u n or a l, cu v n t cu cu v n t , n fa a com is iei d e t ea t r a l; fiz ion om ia va fi a r a n ja t , coch et ; m brcm in tea , cu r a t i

exa m in a r e; n gr ijit et c.;

wwww.Licenta-Diploma-Master.com wwww.Licenta-Diploma-Master.com

15 Ghid pentru susinerea, prezentarea si expunerea oral a lucrrii de licen/disertaie de master 16 Ghid pentru susinerea, prezentarea si expunerea oral a lucrrii de licen/disertaie de master

m a teria lu l ilu s tra tiv s elect a t s e va exp u n e p e m s u r a i n or d in ea d in n ca d r u l a ces t or exer ciii, d a r i a a lt or m od a lit i
r ezu m a t u l-s cen a r iu n c t s fie a s igu r a t ech ilib r u l n t r e t r a t a r ea , d e p r ezen t a r e, or a t or u l, p r in cu n ot in ele a s im ila t e, in for m a ii i d a t e, p r in
a r gu m en t a r ea i ilu s t r a r ea exp u n er ii or a le. is cu s in a , d ib cia , d es t oin icia , a b ilit a t ea i t a len t u l d e a a lege cu vin t e folos in d u -
le n t a n d em cu s p on t a n eit a t ea n ges t ica i m im ica b in e s u p r a vegh ea t e, p r in
1 .5 Exe rc iii de e xpu n e re o ral a c o n in u t u lu i lu c rrii r ep et a r e exer s a t , i va a s igu r a s u cces u l. E xer ciiile
u r m r es c ca n fa a com is iei, expu n erea s fie fcu t cu in teres i ton fires c, cu
Pr ezen t a r ea s a u exp u n er ea or a l a u n ei lu cr r i d e a b s olvir e u n iver s it a r ,
ritm n orm a l, n u reped e, cu pa u z e a le pu n ctu a iei, pu n ctu l i virgu la , cu ges tic i
d oved et e t iin a i a r t a , cu n oa t er ea i a b ilit a t ea a u t or u lu i-or a t or d e a con vin ge
m im ic s u pra vegh ea te etc.
cu a r m e p er s on a le com is ia d e exa m in a r e.
Fieca r e a r e u n s t il, u n t im b r u , o logic , u n com p or t a m en t et c. Ca r e
cr eea z d ifer en ier e n t r e p er s oa n e. Din t oa t e a ces t e p u n ct e d e ved er e, fieca r e
con s t it u ie o en t it a t e cu t r s t u r i s p ecifice p er s on a le. Poa t e d e a ceea s fa t u r ile
a lt or a n u s u n t lu a t e n s ea m , ia r cu n ot in ele cu les e d in lu cr r ile u n or
s p ecia lit i s u n t d es eor i ign or a t e.
Din aceste m otive ne lim itm la a recom anda doar u nele m odaliti de pregtire
folosite de absolven i ai cu rsu rilor de drept, adm inistra ie pu blic, econom ie sau de
cercettorii i analitii interesai n reu ita discu rsu rilor lor de natu r tiin ific-aplicativ: Capit o lu l 2
a ) exerciii d e prez en ta re s a u expu n ere ora l repeta te n tr-o ca m er s in gu r
Pre lim in ariile s us in e rii luc rrii de lic e n / dis e rt aie de
n fa a u n ei oglin z i, oca zie cu ca r e fieca r e ob s er v b lb ielile i p ot icn elile n
m as t e rat
exp u n er e, m od u la iile, t r ia i cld u r a vocii, ges t ica i m im ica et c. p e ca r e le va
Od a t in t r a t n s a la d e s u s in er e a lu cr r ii d e licen / d is er t a ie d e m a s t er a t ,
p u t ea cor ect a , p r in r ep et a r e, p n la s igu r a n a s t p n ir ii lu cr u lu i b in e fcu t ;
cu t em ele fcu t e , cu in u t a n gr ijit i cu em oiile s t p n it e, a t ep t a i in vit a ia
b ) exerciii d e expu n ere n fa a u n u ia s a u a m a i m u ltor colegi, ca r e p ot i
com is iei p en t r u a n cep e exp u n er ea .
s u n t m ot iva i s fa c ob s er va ii p er t in en t e;
c) n fin a l, o repetiie gen era l, d e preferin n prez en a con d u ctoru lu i S -a r p u t ea s vi s e r ecom a n d e n ca d r a r ea n t r -u n t im p m a i s cu r t d ec t cel

tiin ific. Cu a cor d u l a ces t u ia p ot p a r t icip a i a li colegi in t er es a i n cor eciile ob in u it d e 1 0 -1 5 m in u t e s a u s vi s e lim it eze exp u n er ea la a n u m it e ca p it ole

u n ei p r ezen t r i or a le d e s u cces . D) in a cea s t r ep et iie s e folos es c i d in lu cr a r e. n cer ca i s r s p u n d ei elega n t p r in voi n cerca s res pect

t oa t e m a t er ia lele ilu s t r a t ive i a p a r a t u r a n eces a r , ver ific n d u -s e a s t fel: d orin a d vs . , voi fa ce tot ce in e d e m in e pen tru n ca d ra rea n tim pu l a cord a t ,

a m p la s a r ea lor c t m a i b u n (s p a ia lit a t e, d is t a n e, vizu a liza r e); fu n cion a lit a t ea or ice a lt t ip d e for m u la r e a d ecva t , d a r cu p olit eea cu ven it .

i m n u ir ea a p a r a t u r ii; ges t ica (fa d e com is ie, n m n u ir ea in d ica t oa r elor ,


n m a i t oa t e ca zu r ile s e n cep e p r on u n n d , cu exa ct it a t e, t it lu l lu cr r ii d e
s coa t er ea d in c m p u l vizu a l a m a t er ia lu lu i ilu s t r a t iv d u p u t iliza r e et c.);
licen / d is er t a ie d e m a s t er a t a a cu m es t e n s cr is p e cop er t a d e ga r d (d in
n ca d r a r ea n t im p u l p r evzu t p en t r u exp u n er ea or a l et c.
in t er ior ) a lu cr r ii, d u p ca r e, n or d in e, s u n t r ed a t e, p e s cu r t , in for m a ii
wwww.Licenta-Diploma-Master.com wwww.Licenta-Diploma-Master.com
17 Ghid pentru susinerea, prezentarea si expunerea oral a lucrrii de licen/disertaie de master 18 Ghid pentru susinerea, prezentarea si expunerea oral a lucrrii de licen/disertaie de master

r efer it oa r e la : s u n t lim it a t ive):

a ) d ocu m en t a r ea t eh n ico-t iin ific i p r a ct ic-a p lica t iv u t iliza t p en t r u a a ) p r ezen t a r ea s e fa ce n or d in ea ca p it olelor con in u t e n lu cr a r e, n ch ein d
r ea liza con in u t u l lu cr r ii; cu o con clu zie, a ceea i d in r ezu m a t u l-s cen a r iu ;
b ) m ot iva ia a leger ii t em ei en u n a t e (fie d or in a d e a lu cr a n d om en iu l
b ) p r ezen t a r ea con in u t u lu i lu cr r ii n u r m t oa r ea or d in e:
cer cet a t , fie exis t en a u n or con d iii s p ecia le d e d ocu m en t a r e, fie p a s iu n ea
p r ob lem e i con s t a t r i t eh n ico-t iin ifice;
p en t r u s u b iect et c.);
con s t a t r i i cr it ici la p r ob lem ele p r a ct ic -a p lica t ive;
c) ob iect ivele u r m r it e p r in efect u a r ea lu cr r ii (p r im ele d ou -t r ei ob iect ive s olu ii, m s u r i i p r op u n er i p en t r u m b u n t ir e;
d in cele n s cr is e d eja n p a r t ea in t r od u ct iv a lu cr r ii). eficien a s olu iilor n oi i o con clu zie gen er a l.
E s t e d e r ecom a n d a t ca t oa t e a ces t e p r elim in a r ii s n u d ep ea s c C) a lt va r ia n t , d e n a t u r p r a ct ic-a p lica t iv, es t e cea ca r e, b a za t p e m a i
t r ei m in u t e, s fie exp u s e lib er , cla r , cu t on m od er a t i fr a fi cit it e, ch ia r d a c p u in t eor ie i m u lt a p lica b ilit a t e m ot iva t s u ficien t , s p r ijin exp u n er ea
s u n t p r oiect a t e i p e ecr a n ele r et r op r oiect oa r elor . E s t e p r im a im p r es ie i d p r ezen t n d con in u t u l lu cr r ii n u r m t oa r ea m a n ier :
b in e celor d e fa . a ct ivit ile s t u d ia t e i con s t a t r ile p r a ct ice;
p r eciza r ea :
Acu m es t e i m om en t u l r ed u cer ii em oiilor , a p r im elor con t a ct e cu m em b r ii
com is iei d e exa m in a r e i r ecu n oa t er ea m ed iu lu i n ca r e v exp u n ei lu cr a r ea . ca p a b ilit ilor s a u p u n ct elor t a r i;

s er vit u ilor s a u p u n ct ele s la b e;


2 .1 Pre z e n t are a c o n in ut u lu i lu c rrii
Dep in d p r elim in a r iile, s e t r ece, d e cele m a i m u lt e or i, p e n eob s er va t e la op or t u n it ilor ;
exp u n er ea con in u t u lu i p r op r iu -zis a l lu cr r ii d e licen / d izer t a ie d e m a s t er a t .
a m en in r ilor p ot en ia le;
Nu exis t u n s in gu r m od d e p r ezen t a r e or a l i n ici s in gu r a a n s d e a r es p ect a
u n r ezu m a t -s cen a r iu p r ogr a m a t a n t er ior , d eoa r ece com is ia d e exa m en a r s olu iile, r ecom a n d r ile i eficien a s a u efica cit a t ea a ces t or a .
p u t ea s olicit a u n m od d e p r ezen t a r e a gr ea t i s u ger a t a d -h oc. n a ces t ca z, d e
Pr in cele p r ezen t a t e n u s u n t ep u iza t e a d a p t r ii p r ezen t r ii la exigen ele
excep ie, es t e n evoie d e a d a p t a r ea im ed ia t i fr p a u z a s cen a r iu lu i cu n os cu t
com is iei d e exa m in a r e m u lt e a lt e va r ia n t e d ep in z n d d e cu n ot in ele, a b ilit ile
a n t er ior . E s t e d e n eles c a d a p t a r ea es t e s im p l p en t r u cel ca r e s t p n et e
i cu n oa t er ea t em ei d e ct r e a b s olven t .
lu cr a r ea .

n ca zu r ile c n d com is ia d e exa m in a r e n u s u ger ea z u n a n u m e m od d e 2 .2 Pre z e n t are a i argu m e n t are a lu c rrii n faa c o m is ie i de
exp u n er e, r ezu m a t u l-s cen a r iu va fi gh id u l cel m a i b u n p en t r u s u s in er ea or a l. lic e n / / dis e rt aie de m as t e rat
As t fel, p e b a za r ecom a n d r ii com is iei d e exa m in a r e, s e p oa t e p r ezen t a
E s t e et a p a fin a l a a ct ivit ii n t r ep r in s e d e s t u d en ii s a u m a s t er a n zii ca r e
con in u t u l lu cr r ii i n or ica r e d in va r ia n t ele m a i jos m en ion a t e (a ces t ea n u
a u d es fu r a t i ela b or a t o lu cr a r e d e licen s a u d is er t a ie d e m a s t er a t . Pen t r u
wwww.Licenta-Diploma-Master.com wwww.Licenta-Diploma-Master.com

19 Ghid pentru susinerea, prezentarea si expunerea oral a lucrrii de licen/disertaie de master 20 Ghid pentru susinerea, prezentarea si expunerea oral a lucrrii de licen/disertaie de master

a cea s t a es t e n evoie d e o con s u lt a r e a t en t cu n d r u m t or u l t iin ific i p r egt it tim pu l a loca t p en t r u s u s in er ea lu cr r ii es t e d e m a x.1 5 m in .;


cu m u lt m in u iozit a t e exp u n er ea n fa a com is iei. d u p s u s in er ea a ces t eia d e ct r e ca n d id a t , s e a loc 5 m in . pen tru
O r eu it n a cea s t or d in e d e id ei im p u n e o s er ioa s pregtire ps ih ologic n treb ri ven it e d in p a r t ea m em b r ilor com is iei;
a lt u r i d e cea in form a ion a l i d e cu n oa terea s u biectu lu i lu cr r ii. De a s em en ea tim pu l a loca t pen tru rs pu n s u rile ca n d id a t u lu i la n t r eb r ile p r im it e
s e a r e n ved er e i p r egt ir ea logis t ic con cr et iza t n con figu r a r ea CD-u r ilor , a es t e d e m a x. 1 0 m in .;
s lid e-u r ilor (d a c s e d or et e), a com p u t er elor . d u p r s p u n s u r ile a cor d a t e d e c t r e ca n d id a t com is ia a r e a b ilit a t ea d e
O im p or t a n d eos eb it o con s t it u ie p r ezen t a r ea lu cr r ii n t im p u l a loca t a fa ce d is cu ii, a p r ecier i i a n a liz cr it ic con s t r u ct iv a fer en t lu cr r ii
exp u n er ii i a r s p u n s u r ilor la n t r eb r i, p r ecu m i a n t icip a r ea n t r eb r ilor i p r ezen t a t e;
p r egt ir ea r s p u n s u r ilor . Exis t n treb ri s pecifice a ces t ei s it u a ii ca r e vizea z la fin a lu l a ces t or d is cu ii p r eed in t ele com is iei d e eva lu a r e i exp r im
op iu n ea pen tru tem a tra ta t, bib liogra fia con s u lta t, con trib u ia a u toru lu i, op in ia n legt u r cu lu cr a r ea s u s in u t i a cor d n n u m ele n t r egii
in ten iile d e viitor, id eile m a i im porta n te d in cu prin s u l lu crrii i a p lica bilita tea n com is ii ca lifica tivu l (a d m is / res pin s ) a fer en t lu cr r ii p r ezen t a t e. Nota fin a l
econ om ia rea l i d ez volta rea u n ivers u lu i teoretic et c. Tr a t a r ea op in iilor es te ca lcu la t ca m ed ie a ritm etic a n ot elor a cor d a t e d e c t r e m em brii
m em b r ilor com is iei, d e c t r e ca n d id a i, t r eb u ie fcu t e cu m u lt d is cer n m n t i com is iei i d e ct r e coord on a toru l tiin ific, n ot a m in im d e p r om ova r e fiin d
even t u a lele cr it ici, m a i a les d a c s u n t n t em eia t e, d ep it e cu m u lt cu m p t a r e 6 (a s e).
i elega n a n eces a r u n ei s u s in er i p u b lice. lu cr a r ea p r ezen t a t n for m a t t ip r it s e n a p oia z, d u p s u s in er e,
Pr e z e n t a r e a u n e i l u c r r i t r eb u ie s r s p u n d u r m t oa r elor n t r eb r i: ca n d id a t u lu i; n ca zu l n ca r e s e con s t a t c lu cr a r ea a fos t
1 . Ca r e es t e t em a t ica gen er a l a lu cr r ii (r ela t iv la con cep t ele i m et od ele cop ia t / p la gia t , a cea s t a va fi r es p in s ia r ca n d id a t u l va s u p or t a r igor ile
u t iliza t e)? legii.
2 . Ca r e s u n t p r in cip a lele a s p ect e s t u d ia t e la n ivelu l a ces t eia ? S e re c o m an d:
3 . Ca r e es t e s t a d iu l cu n oa t er ii n d om en iu l s a u a r ia d e cer cet a r e a a n u s e citi prez en ta rea d e pe s lid e -u ri s a u a lte m a teria le;
lu cr r ii? n u s e u tiliz a elem en te gra fice ca re n u a u leg tu r d irect cu textu l
4 . Ca r e s u n t elem en t ele r eleva n t e a fer en t e lu cr r ii ela b or a t e? prez en trii s a u n u prez in t elem en te cu ca ra cter tiin ific;
5 . Ca r e s u n t p r in cip a lele r ezu lt a t e a le cer cet r ii i d ocu m en t r ii a n u s e u tiliz a efecte s on ore pe pa rcu rs u l prez en t rii;
d es fu r a t e? a s e foca liz a expu n erea pe tem a a bord a t fr in trod u ceri i explica ii
6 . Ca r e s u n t con clu ziile gen er a le ca r e s e d es p r in d ca u r m a r e a cer cet r ii cola tera le s a u fr legtu r cu tem a tra ta t;
efect u a t e i ca r e s u n t p r op u n er ile for m u la t e d e s t u d en t s a u m a s t er a n d ? o in u t ves tim en ta r i a titu d in e com porta m en ta l n con cord a n cu
La s u s in erea lu crrii n fa a com is iei d e exa m in a r e s e va r es p ect a im porta n a m om en tu lu i prez en trii i s u s in erii u n ei lu crri d e
u r m t oa r ea p r oced u r : licen / d is erta ie d e m a s tera t.
la m om en t u l in d ica t d e c t r e p r eed in t ele com is iei, a b s olven t u l va
s u s in e efect iv lu cr a r ea ;

wwww.Licenta-Diploma-Master.com wwww.Licenta-Diploma-Master.com
21 Ghid pentru susinerea, prezentarea si expunerea oral a lucrrii de licen/disertaie de master 22 Ghid pentru susinerea, prezentarea si expunerea oral a lucrrii de licen/disertaie de master

Capit o lu l 3

S pe e c h -u l
S p eech -u l r ep r ezin t lis t a id eilor d e b a z, or d on a t e cr on ologic i logic, ca r e
u r m ea z a fi p r ezen t a t e n fa a com is iei d e exa m in a r e. S p eech -u l n u a r e
n ea p r a t o exis t en fizic (es t e d e d or it ca s u s in er ea lu cr r ii d e licen s s e fa c
n m od lib er ) ci r ep r ezin t o s in t ez ca r e es t e p r egt it d e ca n d id a t n s cop u l
or d on r ii id eilor , a a ccen t u r ii a s p ect elor m a i im p or t a n t e (s a u m a i in t er es a n t e),
a r elevr ii con t r ib u iilor p er s on a le, a s coa t er ii n evid en a con clu ziilor i
p r op u n er ilor a fer en t e a n a lizei efect u a t e.
S p eech -u l n u s e con s t it u ie n t r -u n r ezu m a t a l lu cr r ii (r ep et m fa p t u l c
lu cr a r ea es t e cu n os cu t d e ct r e com is ie) ci es t e u n m a t er ia l d e s in e s t t t or
ca r e ext r a ge d in lu cr a r e a s p ect ele i id eile cele m a i im p or t a n t e, p e ca r e le
p r ezin t n t r -o logic d ifer it d e cea exis t en t n lu cr a r e. Aa cu m lu cr a r ea d e
licen / d is er t a ie d e m a s t er a t n u es t e o n ir u ir e a d ocu m en t r ii efect u a t e p e t ot
p a r cu r s u l ela b or r ii ei, ci p r ezin t n t r -o logic p r op r ie r ezu lt a t ele a ces t ei
d ocu m en t r i i cer cet r i, la fel s p eech -u l n u r eia lu cr a r ea d e licen / d is er t a ie d e
m a s t er a t ci p r ezin t es en a a ces t eia n t r -o m od a lit a t e d e s in e s t t t oa r e.

S p eech -u l t r eb u ie p r egt it , d e a ceea cu m u lt gr ij (n s t r n s cola b or a r e


cu coor d on a t or u l t iin ific a l lu cr r ii d e licen ) d eoa r ece el r ep r ezin t
in gr ed ien t u l cel m a i im p or t a n t a l n t r egii p r ezen t r i i s u s in er i a lu cr r ii d e
licen .

3 .1 Co n in u t ul i s t ru c t u ra s pe e c h -u lu i
n con in u t u l s p eech -u lu i s e r egs es c c t eva elem en t e com u n e, d e n a t u r a
gen er ic, elem en t e ca r e t r eb u ie n ea p r a t s fie p r ezen t e i a n u m e n or d in ea p e
ca r e o p r ezen t m m a i jos :

1. Tit lu l lu cr r ii d e licen / d is er t a ie d e m a s t er a t : ca n d id a t u l va en u n a

wwww.Licenta-Diploma-Master.com wwww.Licenta-Diploma-Master.com

23 Ghid pentru susinerea, prezentarea si expunerea oral a lucrrii de licen/disertaie de master 24 Ghid pentru susinerea, prezentarea si expunerea oral a lucrrii de licen/disertaie de master

t it lu l lu cr r ii d e licen / d is er t a ie d e m a s t er a t , d ei m em b r ii com is iei s u n t , a ) con clu zii d e n a t u r t eor et ic i m et od ologic;


d es igu r , la cu r en t cu a ces t lu cr u ; b ) con clu zii d e n a t u r a em p ir ic ;
c) con clu zii d e n a t u r a p r op u n er ilor d e p er fec ion a r e/ s ch im b a r e;
2. Ob iect ivu l lu cr r ii: ca n d id a t u l va p r ezen t a ob iect ivu l (s cop u l) p e ca r e i
d ) con clu zii d e n a t u r a con t in u r ii cer cet r ii n t r ep r in s e.
l-a p r op u s n ela b or a r ea lu cr r ii d e licen / d is er t a ie d e m a s t er a t . Acea s t
p r ezen t a r e t r eb u ie s fie c t m a i con cis i m a i cla r exp r im a t , d a c s e p oa t e S p eech -u l r ep r ezin t n u n u m a i o lis t logic s i cr on ologic a p r ezen t r ii ci,
n t r -o s in gu r fr a z; n a cela i t im p , con s t it u ie i u n p r ogr a m d in a m ic d e p r ezen t a r e. Din a ces t
m ot iv, es t e b in e ca s p eech -u l s fie n t ocm it s u b for m a u n u i gr a fic d in a m ic d e
3. Mod a lit a t ea n ca r e a fos t r ea liza t ob iect ivu l lu cr r ii: s e va p r ezen t a
p r ezen t a r e, ca r e s con in i d u r a t a a fect a t fiecr u ia d in t r e cele a s e s u b iect e
m a n ier a d e a n a liz, cer cet a r e s a u d ocu m en t a r e n ca r e ca n d id a t u l a r ea liza t gen er ice m en ion a t e m a i s u s (fig. 2 .1 ):
ob iect ivu l lu cr r ii (p r in d ocu m en t a r e livr es c , p r in s t u d ii d e ca z, p r in a n a lize
em p ir ice, p r in a n a lize com p a r a t ive, p r in m od ela r e m a t em a t ic , p r in a n a lize d e
t ip s t a t is t ic, et c.);

4. S t r u ct u r a lu cr r ii d e licen / d is er t a ie d e m a s t er a t : d ei es t e u n p u n ct
cu m va r ed u n d a n t n econ om ia p r ezen t r ii lu cr r ii, el p oa t e fi u t il d eoa r ece a r a t
fa p t u l c a b s olven t u l a r e cla r n m in t e con in u t u l lu cr r ii p r ecu m i or d on a r ea
logic a n t r egu lu i d em er s d e cer cet a r e. Da c , n s , com is ia n u s olicit
r en u n a r ea la a ces t p u n ct , el t r eb u ie r ed u s la es en : s e vor en u m er a p r a ct ic
ob iect ivele s p ecifice (s u b ob iect ivele) p e ca p it ole, fieca r e cu c t e u n foa r t e s cu r t
com en t a r iu p r ivin d m od a lit a t ea d e r ea liza r e;

5. Pr in cip a lele p r ob lem e (ob s t a cole) d e n a t u r m et od ologic, t iin ific,


or ga n iza t or ic, et c. Ca r e a u t r eb u it n vin s e p en t r u a r ea liza ob iect ivu l lu cr r ii
(d a c es t e ca zu l): ca n d id a t u l va p r ezen t a p e s cu r t cele m a i im p or t a n t e p r ob lem e
ca r e a u t r eb u it n vin s e, cu m a r fi: a s igu r a r ea com p a r a b ilit ii p r eu r ilor ,
a s igu r a r ea u n or t r a n s for m r i m et od ologice, lip s a u n or s er ii s t a t is t ice s u ficien t
d e lu n gi, a b s en a s a u in com p let it u d in ea u n or d a t e .a .m .d .;

6. Pr in cip a lele con clu zii d es p r in s e d in r ea liza r ea cer cet r ii: ca n d id a t u l va


en u m er a (fr a in t r a n a m n u n t e) cele m a i im p or t a n t e r ezu lt a t e (con clu zii)
d es p r in s e d in a n a liza efect u a t . E s t e b in e ca a ces t e con clu zii s fie p r ezen t a t e
n m od s is t em a t ic i a n u m e:
wwww.Licenta-Diploma-Master.com wwww.Licenta-Diploma-Master.com
25 Ghid pentru susinerea, prezentarea si expunerea oral a lucrrii de licen/disertaie de master 26 Ghid pentru susinerea, prezentarea si expunerea oral a lucrrii de licen/disertaie de master

Durata Subiectul Ideea


(min)

Capit o lu l 4

Plan e i alt e m at e riale viz u ale de pre z e n t are


a Titlul lucrrii de licen/disertaie 1
Av n d n ved er e cele d ou r es t r icii ca r e fu n cion ea z cu p r ileju l
2
p r ezen t r ii lu cr r ii d e licen / d is er t a ie d e m a s t er a t (t im p u l lim it a t a l p r ezen t r ii
n ju r d e 1 0 m in u t e i n eces it a t ea r ea lizr ii u n u i m a xim u m d e im p a ct s u b
a s p ect u l efect u lu i d e con vin ger e a s u p r a com is iei d e exa m in a r e) n u es t e lip s it d e
b Obiectivul lucrrii de licenta/disertatie 1
in t er es i im p or t a n s s e r ecu r g la u n ele m ijloa ce a u xilia r e vizu a le (d e
2
exem p lu , p r in u t iliza r ea p r ezen t r ii lu cr r ii d e licen / d is er t a ie p e m on it or u l
u n u i com p u t er s a u p r oiect a t p e u n ecr a n cu a ju t or u l com p u t er u lu i, m ijloa ce

Modalitatea de realizare a lucrarii de ca r e s a ib u n d u b lu r ol:


c 1
licenta/disertatie
s n s oea s c, n t r -o m a n ier s u ges t iv i s in op t ic, exp lica iile ver b a le
2
a le ca n d id a t u lu i;
s n t r ea s c s a u s s u s in , p r in r ep r ezen t r i gr a fice, cifr e,
Problemele de natura stiintifica aparute 1 d em on s t r a ii m a t em a t ice, et c. As er iu n ile fcu t e d e ca n d id a t cu p r ileju l
d
cu prilejul realizarii liucrarii
2 p r ezen t r ii lu cr r ii.

Aces t e m a t er ia le vizu a le p ot fi r ea liza t e p e m a t er ia l t r a n s p a r en t ca r e s


p oa t fi p r oiect a t cu a ju t or u l r et r op r oiect or u lu i. n a ces t ca z es t e n eces a r
Structura lucrarii de licenta/disertatie 1
e a s igu r a r ea u n ei s in cr on izr i n t r e exp lica iile ver b a le i a p a r iia p e ecr a n e a
2 im a gin ilor a d ecva t e. n ca zu l p la n elor r ea liza t e p e ca r t on , es t e b in e ca ele s fie
in s t a la t e n locu r i cu o b u n vizib ilit a t e p en t r u t oi m em b r ii com is iei, n c
n a in t e d e n cep er ea p r ezen t r ii (n t im p u l p r ezen t r ii ca n d id a t u lu i a n t er ior )
Concluziile si propunerile 1
f
p en t r u a n u con s u m a d in t im p u l a fect a t p r ezen t r ii p r op r iu -zis e.
2
Folos ir ea m a t er ia lelor vizu a le d e p r ezen t a r e t r eb u ie fcu t n a a fel
n c t m a t er ia lele r es p ect ive s fie in t egr a t e a ct iv n p r ezen t a r e. Folos ir ea
m a t er ia lelor gr a fice n p r ezen t a r e a r e d ou efect e con com it en t e:
Figu ra 2 .1 Grafic de pre z e n t are a s pe e c h -u lu i lu c rrii de lic e n / dis e rt aie de m as t e rat
a ) r ed u ce t im p u l d e p r ezen t a r e a fa p t elor , m r in d cor es p u n zt or t im p u l ce
p oa t e fi a loca t a n a lizelor , in t er p r et r ilor , con clu ziilor i p r op u n er ilor ;
wwww.Licenta-Diploma-Master.com wwww.Licenta-Diploma-Master.com

27 Ghid pentru susinerea, prezentarea si expunerea oral a lucrrii de licen/disertaie de master 28 Ghid pentru susinerea, prezentarea si expunerea oral a lucrrii de licen/disertaie de master

b ) con t r ib u ie la m a i b u n a n eleger e, d e ct r e m em b r ii com is iei d e p en t r u a exp r im a ceea ce s -a cer cet a t n p a r t ea p r a ct ic (E x: n loc d e Actori d e
exa m in a r e, a m es a ju lu i t iin ific p e ca r e ca n d id a t u l n cea r c s -l t r a n s m it . politic pu blic p u t ei r efor m u la n Mod u l n ca re gru pu rile d e in teres e
Ma t er ia lele vizu a le es t e b in e s fie r ea liza t e n cu lor i, p en t r u a s p or i
Afla inaintea profesorului tau
s u ges t ivit a t ea r ep r ezen t r ilor (fr a exa ger a , d es igu r , p n la m a r gin ea k it s ch -
daca lucrarea ta este originala sau un plagiat !
u lu i), s cu p r in d t it lu r i ca r e s exp r im e c t m a i exa ct r olu l i m es a ju l a celu i
m a t er ia l, legen d ele n eces a r e n eleger ii r ep r ezen t r ilor gr a fice p r ecu m i or ice
a lt e in for m a ii ca r e p ot con t r ib u i la s p r ijin u l exp lica iilor ver b a le. DetectarePlagiat.ro va pune la dispozitie cel mai performant program de
detectie a plagiatului fiind agreat de Comisia de Etica si utilizat in majoritatea
S elect a r ea r ep r ezen t r ilor gr a fice d in con in u t u l lu cr r ii ca r e p ot fa ce Universitatilor din Romania si R. Moldova.
ob iect u l m a t er ia lelor vizu a le d e p r ezen t a r e t r eb u ie fcu t cu m u lt gr ij, la
s u ges t ia coor d on a t or u lu i t iin ific a l lu cr r ii, a a n c t s fa c ob iect u l a ces t or DetectarePlagiat.ro este primul si singurul program gratuit de verificare si
m a t er ia le cele m a i in t er es a n t e, im p or t a n t e i s u ges t ive exp r es ii gr a fice.
detectare a plagiatului special conceput pentru verificarea si detectarea plagiatului
din documentele in limba romana.

4 .1 Pre z e n t are a Po we r Po in t DetectarePlagiat.ro analizeaza si scaneaza peste 10 miliarde de resurse,


1 . E s t e d e p r efer a t ca p la n ele s i m a t er ia lele vizu a le s a fie r ea liza t e n beneficiaza de un ansamblu de tehnici de analiza care ii permit sa detecteze in mod
eficient similitudinile suspecte si paragrafele copiate dintr-o sursa sau mai multe si
Power Poin t . E s t e cel m a i n t ln it m od d e p r ezen t a r e, p lu s c p es t e t ot n lu m e care se regasesc in textul supus investigatiei.
s e fa ce la fel. E s t e r ecom a n d a t ca p r ezen t a r ea Power Poin t s fie r ea liza t a p e u n
fon d a lb a s t r u n ch is cu lit er e a lb e b old a t e. In a ces t m od s e p oa t e cit i ch ia r d a c
n s a l es t e lu m in . Ca r a ct er ele t r eb u ie s fie d es t u l d e m a r i s p oa t fi cit it e d e
la 1 0 m et r i.

2 . Pr im u l s lid e a l p r ezen t r ii Power Poin t t r eb u ie s con in n u m a i t it lu l,


n u m ele a u t or u lu i i a l coor d on a t or u lu i t iin ific. Nu s e vor a d u ga m u lu m ir i
ct r e p r ofes or u l coor d on a t or a l lu cr r ii s a u com is iei d e exa m in a r e, d e a s em en ea
m ot t o-u r i. S e a ccep t a t ot u i o fot ogr a fie ca r e s exp r im e es en ia lu l lu cr r ii, p es t e
ca r e s e p oa t e n s cr ie t it lu l, n s n a a fel n c t s s e va d a m b ele. E vit a i
t it lu r ile foa r t e gen er a le (ca r e s e folos es c d e r egu l p en t r u o ca r t e) d e t ip u l Politici
region a le, Fu n cia pu blic, S is tem u l a d m in is tra tiv fra n cez , Politici Pu blice.
n cer ca i s p a r t icu la r iza i t it lu l gen er a l p r in t r -o exp r es ie s a u u n s u b -t it lu (E x.
Politici region a le n Rom n ia . Eva lu a rea im pa ctu lu i fon d u rilor d e prea d era re la
rea liz a rea obiectivelor d e politici region a le ). Tit lu l lu cr r ii p oa t e fi p a r t icu la r iza t

wwww.Licenta-Diploma-Master.com wwww.Licenta-Diploma-Master.com
29 Ghid pentru susinerea, prezentarea si expunerea oral a lucrrii de licen/disertaie de master 30 Ghid pentru susinerea, prezentarea si expunerea oral a lucrrii de licen/disertaie de master

in flu en ea z lu a rea d eciz iilor d e politic pu blic) Afia i i a t en ie, d is cu t a i (!) gr a ficele i t a b elele p r in ca r e ob iect iviza i
r ezu lt a t ele. Pu t ei a vea m a i m u lt e s lid e-u r i cu a ces t t it lu , n fu n c ie d e c t e
gr a fice d or ii s p r ezen t a i. Aces t ea r m n a fia t e n u m a i c t t im p le d is cu t a i.
3 . Al d oilea s lid e t r eb u ie s cu p r in d m ot iva r ea a leger ii t em ei. Folos ii
fr a ze s i exp r es ii p r op r ii in locu l cit a t elor , ca r e p oa t e a u m a i fos t cit it e a n t er ior
d e ct r e p r ofes or ii d in com is ia d e exa m in a r e. Mot iva ia a leger ii t em ei t r eb u ie s a 8 . Ult im u l s lid e a l p r ezen t r ii Power Poin t r ep r ezin t con clu ziile lu cr r ii.
cu p r in d r eleva n a p en t r u d om en iu l a les ca t s i o s cu r t p r ezen t a r e a s t a d iu lu i Aici s cr iei d a c ip ot eza a fos t con fir m a t , d a c cer cet a r ea a d a t r ezu lt a t e d e ca r e
d e cer cet a r e a d om en iu lu i r es p ect iv. s u n t ei m u lu m ii s a u n u . Un eor i cer cet a r ea p oa t e s n u d ea r ezu lt a t e i a ces t a
n u es t e n ea p r a t u n lu cr u r u . Ai d em on s t r a t c n u es t e a a cu m p r es u p u n ea i.
4 . Al t r eilea s lid e a l p r ezen t r ii Power Poin t p oa t e s cu p r in d ip ot eza
P n la u r m t ot a vei u n r ezu lt a t . La con clu zii p u t e i t r ece i even t u a le
lu cr r ii, s cop u l i ob iect ivele cer cet r ii, n u n ea p r a t n a cea s t a or d in e. Da c n u
p r op u n er i n ved er ea m b u n t ir ii p r a ct icii d om en iu lu i.
t ii ip ot eza p e d e r os t , o p u t e i s cr ie. S lid e-u r ile n u t r eb u ie s cu p r in d m u lt
Vorbii liber, n u citii! Nu v p lim b a i p r in s a l n t im p u l p r ezen t r ii. Nu v
t ext , s cr iei n u m a i id eile p r in cip a le a le ca p it olu lu i p e ca r e l p r ezen t a i, p e ca r e
m ica i p r ea r ep ed e, n u vor b ii p r ea r ep ed e, n u d a i s lid e-u r ile p e fa s t for wa r d .
va t r eb u i s le com p let a i fr s cit ii d e p e ecr a n . O im pres ie n u tocm a i bu n a o
fa ce cel ca re cite te cu v n t cu cu v n t d e pe ecra n . Aces t lu cru d en ot lips d e
pregtire i fa ptu l c n u s tp n ete prea bin e s u biectu l. n p a r a lel cu id eile p r in cip a le v p u t ei ext r a ge d in lu cr a r e, a r gu m en t ele la
a ces t ea i u n ele d es cr ier i m a i a m n u n it e, p e ca r e le p u t ei p r in t a s u b t it lu r ile
5 . Ur m t or u l s lid e a l p r ezen t r ii cu p r in d e ca p it olu l Ma teria l i m etod e ,
S lid e-u l n u m r u l 1 , S lid e-u l n u m r u l 2 i a a m a i d ep a r t e, n u m a i p en t r u a
s a u m a i n ou , Des ign u l cercetrii n ca r e vor b ii d es p r e or ga n iza r ea i
cit i m a i m u lt e d et a lii. Aces t d ocu m en t s ep a r a t cu p r in d e d eci m a i m u lt
d es fu r a r ea cer cet r ii. Un d e, c n d , cu cin e a i lu cr a t .
in for m a ie, d e fa p t t ot u l d es p r e fieca r e s lid e. Cit ii d e m a i m u lt e or i, p n
a ju n gei s jon gla i cu ele, n u u it a i ca Rep et it io es t m a t er s t u d ior u m .
6 . Ur m t or u l p a s es t e p r ezen t a r ea p a r ii p r a ct ice a lu cr r ii. Ceea ce s e Rep et a i n fa a ca lcu la t or u lu i, cit ii n fa a oglin zii cu voce t a r e, s a u folos ii or ice
cer cet ea z n p a r t ea p r a ct ic t r eb u ie s fie o con t in u a r e a ceea ce a fos t a n a liza t a lt e m et od e ca r e cr ed ei c vi s e p ot r ives c. Cu c t ve i r ep et a m a i m u lt , cu a t t
in p a r t ea t eor et ic C n d n p a r t ea p r a ct ic s e cer cet ea z o a n u m it vei a vea m a i p u in e em oii c n d vei s u s in e lu cr a r ea !
t em / p r ob lem r a p or t a t la o or ga n iza ie, com u n it a t e s e vor p r ezen t a d oa r a cele
in for m a ii r efer it oa r e la con t ext ca r e s u n t r eleva n t e (E x.: n u s e p r ezin t is t or icu l
u n ei com u n e ext en s iv, s a u n u s e lis t ea z exh a u s t iv t oa t e a t r ib u iile u n ei
in s t it u ii). In for m a iile ca r e t r eb u ie a n a liza t e n p a r t ea p r a ct ic s u n t : s cop u l
cer cet r ii/ ip ot eze d e cer cet a r e, in s t r u m en t u l d e cer cet a r e, e a n t ion a r e.

7 . Al a s elea s lid e in clu d e ca p it olu l An a liza i in t er p r et a r ea r ezu lt a t elor .


wwww.Licenta-Diploma-Master.com wwww.Licenta-Diploma-Master.com

31 Ghid pentru susinerea, prezentarea si expunerea oral a lucrrii de licen/disertaie de master 32 Ghid pentru susinerea, prezentarea si expunerea oral a lucrrii de licen/disertaie de master

s u n t s u b iect u l d is cu iei. Refer ii-v d oa r la con in u t u l lor , n m s u r a n ca r e


Capit o lu l 5
a cea s t a s p r ijin cele s p u s e ver b a l.

Re c o m an dare a pro c e de ulu i de pre z e n t are a lu c rrii pe n t ru


5 . Nu d et a lia i con clu ziile i p r op u n er ile. Acea s t a n u n s ea m n , n n ici u n

n c adrare a n c e le 1 0 m in u t e ca z, t r u n ch ier ea s a u r en u n a r ea la u n ele con clu zii s a u p r op u n er i, ci d oa r

Pr ob a b il c a cea s t a es t e p r ob lem a cea m a i d ificil p en t r u m u li d in t r e exp r im a r ea cu m a xim u m d e con cizie i cla r it a t e. Con clu ziile i p r op u n er ile

ca n d id a ii ca r e s u s in lu cr a r ea d e licen / d is er t a ie d e m a s t er a t . Pr in cip a lele d es p r in s e d in a n a liza n t r ep r in s t r eb u ie p r ezen t a t e n es en a lor i n u n

m et od e p e ca r e le p u t ei u t iliza p en t r u a v p u t ea n ca d r a n a cea s t n or m d e d et a liile lor .

t im p s u n t u r m t oa r ele: Pen t r u a a t in ge a s em en ea p er for m a n e, es t e n eces a r exer s a r ea


p r ezen t r ii lu cr r ii s u b for m a s im u lr ii a ces t eia , a t t p en t r u a r eu i n ca d r a r ea
1 . Nu p oves t ii lu cr a r ea d e licen / d is er t a ie d e m a s t er a t . Nu t r eb u ie s n t im p c t i p en t r u a ob in e o exp r im a r e con cis i cla r , o a r gu m en t a r e logic
d es cr iei t ot ceea ce a i fcu t n lu cr a r e, a ces t lu cr u es t e cu n os cu t d e c t r e i coer en t , o for d e con vin ger e ca r e s r ea lizeze u n im p a ct m a xim a s u p r a
m em b r ii com is iei d e exa m in a r e. Pr ezen t a r ea con in u t u lu i lu cr r ii s e r ezu m la com is iei d e exa m in a r e.
p r ezen t a r ea ob iect ivelor u r m r it e n fieca r e ca p it ol, fr n ici o d et a lier e a n a lit ic .

5 .1 Rs pun s u rile la n t re bri

2 . Nu d es cr iei d em on s t r a ii m a t em a t ice. Da c exis t a s em en ea Da c n t r eb r ile vizea z, n gen er a l, p r ob lem a t ica a b or d a t , es t e p os ib il ca

d em on s t r a ii n lu cr a r e, d e b u n s ea m c s u n t p r elu a t e d in lit er a t u r a d e n t r eb r ile s s e r efer e i la a lt e ch es t iu n i ca r e s u n t a t in s e s a u p ot fi a t in s e p r in

s p ecia lit a t e i n u p r ezin t n ici u n d u b iu (d oa r d a c n u cu m va ob iect ivu l lu cr r ii d ezvolt a r ea u n or a n a lize s a u con s ecin e a le celor p r ezen t a t e n lu cr a r e.

l con s t it u ie a n a liza cr it ic a a ces t or d em on s t r a ii), d eci n u es t e n eces a r s le m a i


r elu a i. Ch ia r c n d r ea liza i o d em on s t r a ie in ed it , es t e b in e s p r ezen t a i d oa r n t r eb r ile a u r olu l d e a con vin ge com is ia d e ca p a cit a t ea a b s olven t u lu i d e
r ezu lt a t u l ob in u t (d a c es t e n evoie, com is ia d e exa m in a r e v va in d ica s a p u r t a u n d ia log cr it ic, d e n a t u r t iin ific p e m a r gin ea p r ob lem a t icii a b or d a t e
p r ezen t a i a m n u n t e). s a u p e m a r gin ea a lt or p r ob lem e d e s p ecia lit a t e. Din a ces t m ot iv, ele t r eb u ie

3 . Nu s p u n ei t ot ce t ii d es p r e u n s u b iect p e ca r e -l a b or d a i. Ceea ce a vei t r a t a t e cu m a xim u m in t er es i a t en ie, d eoa r ece con t r ib u ia lor la n ot a fin a l

d e s p u s t r eb u ie s p u s con cis i n d a t ele s a le es en ia le (n u u it a i s d is cu t a i cu p oa t e fi ext r em d e im p or t a n t .

s p ecia lit i n d om en iu l a b or d a t ), n ca zu l n ca r e m em b r ii com is iei d or es c s s e Com p or t a m en t u l fa d e n t r eb r ile com is iei d e exa m in a r e t r eb u ie s s e


con vin g d e p r ofu n zim ea cu n ot in elor d v. n d om en iu , v vor p u n e, cu ca r a ct er izeze p r in u r m t oa r ele:
s igu r a n , n t r eb r i s u p lim en t a r e i a t u n ci vei a vea p r ileju l s v d es fu r a i.
a) Fieca r e n t r eb a r e va fi n ot a t cu gr ij i s olicit u d in e. Pen t r u a cea s t a ,
es t e b in e s a fii p r egt it , cu h r t ie i s t ilou , n m om en t u l n ca r e n cep e i
4 . Nu d es cr iei con in u t u l p la n elor s a u a l a lt or m a t er ia le d e p r ezen t a r e p r ezen t a r ea lu cr r ii.
vizu a l. Ma t er ia lele r es p ect ive s e p r ezin t p r in ele n s ele i, n or ice ca z, n u ele b) Da c n u n elegei n t r eb a r ea , vei a d r es a r u gm in t ea d e a fi r ep et a t .
wwww.Licenta-Diploma-Master.com wwww.Licenta-Diploma-Master.com
33 Ghid pentru susinerea, prezentarea si expunerea oral a lucrrii de licen/disertaie de master 34 Ghid pentru susinerea, prezentarea si expunerea oral a lucrrii de licen/disertaie de master

Nu es t e b in e ca , d in d or in a d e a n u d er a n ja , s n u s olicit a i r ep et a r ea n t r eb r ii 5 .2 Dialo gul c u m e m brii c o m is ie i de e xam in are


n en eles e, d eoa r ece vei r s p u n d e la a lt ceva s a u , n or ice ca z, n u ve i s a t is fa ce n fa a com is iei d e exa m in a r e t r eb u ie a d op t a t o a t it u d in e ca r e s s e
exigen ele celu i ca r e a p u s n t r e b a r ea , cu con s ecin e n ega t ive n ceea ce p r ive t e ca r a ct er izeze p r in u r m t oa r ele:
n ot a r ea d v. fin a l.
1 . S igu r a n d e s in e, fr a d ep i p r a gu l s u ficien ei d e s in e.
c) Rs p u n s u l la n t r eb a r e va fi s cu r t , p u n ct u a l. Ve i r s p u n d e exa ct la
2 . Fer m it a t e n exp r im a r ea p u n ct elor d e ved er e, fr a t r ece n
id eea s a u n u a n a s olicit a t p r in n t r eb a r e, n u vei fa ce n ici u n fel d e in t r od u cer i
in flexib ilit a t e.
s a u cor ela ii, d eoa r ece ele a r p u t ea fi in t er p r et a t e ca n cer ca r e d e a elu d a o
3 . S olicit u d in e i d is p on ib ilit a t e p en t r u d ia log i s ch im b d e op in ii.
n t r eb a r e la ca r e n u cu n oa t ei r s p u n s u l, p e d e o p a r t e, ia r , p e d e a lt p a r t e, va
4 . Cla r it a t e i con cizie n a s er iu n ile fcu t e.
con s u m a d in t im p u l la d is p oziie, n p lu s , es t e p os ib il s p lict is ii, d n d m a i
5 . Coer en a d is cu r s u lu i d em on s t r a t iv.
m u lt e a m n u n t e d ec t s u n t n eces a r e p en t r u p r ob lem a r es p ect iv.
6 . At it u d in e t iin ific fa d e m a t er ia lu l p r ezen t a t (a d ic p r u d en t i
d) Ch ia r d a c r s p u n s u l la o n t r eb a r e es t e d a t d eja n lu cr a r e, n u fa ce i o
cir cu m s p ect fa d e a s er iu n i p r ea t r a n a n t e, ch ia r d a c ele s u n t fu n d a m en t a t e
s im p l t r im it er e s ea c la a ces t a . Pr ezen t a i foa r t e p e s cu r t r s p u n s u l cor ect ,
p e a n a lize em p ir ice r igu r oa s e).
a p el n d la o in t r od u cer e elega n t d e for m : a a cu m a m a rta t i n lu cra re...,
Pe b a za r egu lilor d e m a i s u s vor fi t r a t a t e i n t r eb r ile s a u com en t a r iile
et c..
ca r e vor fi fcu t e d e ct r e m em b r ii com is iei p e m a r gin ea m a t er ia lu lu i p r ezen t a t .
e) Lu a i-v m s u r i d e s igu r a n (ob liga t or ii, d e a lt fel n d om en iu l t iin ific)
n a in t e d e a fa ce in t er ven iile cer u t e d e n t r eb r i s a u d e com en t a r ii, s e
n ceea ce p r ivet e for m a n ca r e r s p u n d ei la n t r eb r i. Rs p u n s u l t r eb u ie s fie
r ecom a n d folos ir ea u n or s in t a gm e d e in t r od u cer e d e t ip u l:
d a t cu s igu r a n d a r n u cu os t en t a ie. Ch ia r d a c n t r eb a r ea es t e r ela t iv s im p l,
n op in ia m ea , a cea s t p r ob lem t r eb u ie a b or d a t ...
ea n u s e va exp ed ia cu u n r s p u n s s ec, ci s e va r s p u n d e com p let la ea , cu
lit er a t u r a d e s p ecia lit a t e m en ion ea z n a ces t s en s fa p t u l c, d e m u lt e
t oa t s olicit u d in ea d e ca r e s u n t e i n s t a r e.
or i, s e n t m p l ca ...
d a c-m i p er m it ei, a d or i s s p u n c, d e fa p t , ceea ce eu a m
in t en ion a t a fos t s ...
cr ed c, t ot u i, o a n u m it legt u r s e p oa t e fa ce n t r e... i...
Nu u it ai, n o t a fin al de pin de de t re i e le m e n t e c o m ple m e n t are : d u p p r er ea m ea , a d evr a t a p r ob lem ca r e s e r id ic a ici n u es t e... ci...
1 . Con in u t u l lu cr r ii, exp r im a t n n ot a a cor d a t n r efer a t d e ct r e con d u ct or u l Aces t e s in t a gm e p u n n evid en , p e d e o p a r t e, r es p ect u l i con s id er a ia
t iin ific; cu ca r e es t e t r a t a t p a r t en er u l d e d is cu ie ia r , p e d e a lt p a r t e, con fer
2 . Ca lit a t ea p r ezen t r ii lu cr r ii; in t er ven iilor a b s olven t u lu i a cea n ot d e r ela t ivit a t e t iin ific n eces a r or icr ei
3 . Ca lit a t ea r s p u n s u r ilor la n t r eb r ile com is iei d e exa m in a r e. De a ceea p a r t ea d ezb a t er i p r ofes ion a le.
d e r s p u n s u r i la n t r eb r i t r eb u ie a d m in is t r a t cu cea m a i m a r e a t en ie.
Alt e s u ges t ii r efer it oa r e la m od u l n ca r e r s p u n d ei la n t r eb r i s u n t
u r m t oa r ele:
wwww.Licenta-Diploma-Master.com wwww.Licenta-Diploma-Master.com

35 Ghid pentru susinerea, prezentarea si expunerea oral a lucrrii de licen/disertaie de master 36 Ghid pentru susinerea, prezentarea si expunerea oral a lucrrii de licen/disertaie de master

Nu ocolii r s p u n s u l la n t r eb r i. Ch ia r d a c o a n u m it n t r eb a r e v exa m in a r e d ecla n ea z u n s et d e n t r eb r i, d eci u n a d evr a t d ia log cu


s u r p r in d e p r in con in u t u l ei, folos ii u n a d in t r e for m u lele d e r ela t iviza r e d e m a i s u s in t or u l licen ei s a u d izer t a iei d e m a s t er a t . S u n t viza t e p r ob lem ele d e
s u s i p r ezen t a i-v p u n ct u l d e ved er e. Fa cei, d a c es t e n evoie o a n u m it con in u t a l lu cr r ii r ed a ct a t e, a exp u n er ii or a le i a m a t er ia lu lu i ilu s t r a t iv
n vlu ir e p n c n d s es iza i s u b s t r a t u l n t r eb r ii (fr s exa ger a i a cea s t et a p p r ezen t a t . n gen er a l, s u n t s olicit a t e: r s p u n s u r i com p lexe s a u s im p le;
d e cu t r i, d eoa r ece p oa t e fi in t er p r et a t ca o t r a ger e d e t im p ), d a r , im ed ia t ce com p let r i s a u d ezvolt r i a le u n or p r i d in lu cr a r e; com en t a r ii a s u p r a
v-a i r even it , p u n ct a i d ir ect , p r ecis i con cis r s p u n s u l. r ezu lt a t elor p r evizib ile n a p lica iile viit oa r e; elem en t e a le b ib liogr a fiei s t u d ia t e;
Nu r efu za i s r s p u n d ei la n ici o n t r eb a r e, ch ia r d a c r s p u n s u l n u va fi a lt e p r ob lem e p e ca r e com is ia le s elect ea z p en t r u a a p r ecia cu n ot in ele,
p er fect . a p t it u d in ile i ca p a b ilit ile a u t or u lu i lu cr r ii n ved er ea n ot r ii fin a le.
Da c n u n elegei o a n u m it n t r eb a r e, n u ezit a i s s olicit a i fie r ep et a r ea Des fu r a r ea d ia logu lu i, d ei in iia t d e m em b r ii com is iei, s olicit o a t en ie
n t r eb r ii fie p r ecizr i s u p lim en t a r e. Acea s t a n u p oa t e s d er a n jeze, d a c es t e d eos eb it a a b s olven t u lu i cu p r ivir e la cel p u in d ou s it u a ii:
fcu t cu t oa t con s id er a ia , i folos in d o for m u l elega n t . Cos t u l s olicit r ii
r ep et r ii n t r eb r ii es t e n t ot d ea u n a m a i m ic d ec t cel a l r s p u n s u lu i er on a t a ) n elegerea problem elor p e ca r e com is ia le s olicit s p r e d et a lier e s a u
d a t or it n en eleger ii n t r eb r ii. m ot iva r e;
Nu s e r ecom a n d in t er p r et a r ea com en t a r iilor m e m b r ilor com is iei d e b ) form u la rea rs pu n s u rilor a d ecva t e la d ia logu l in iia t d e ct r e com is ie.
exa m in a r e d ec t n ca zu l n ca r e a u t or u l com en t a r iu lu i v cer e n m od exp r es s
v exp u n ei p u n ct u l d e ved er e n a cea p r ob lem a . Da c p en t r u n eleger ea p r ob lem elor n u p u t em r ecom a n d a a n u m it e
n m od ob in u it m em b r ii com is iei p r oced ea z la p u n er ea u n or n t r eb r i t eh n ici s a u p r oced u r i s p ecifice, ele fiin d lega t e d ir ect d e a b ilit ile i cu n ot in ele
lega t e d e con in u t u l lu cr r ii s a u exp u n er ii or a le. fiecr u ia , p en t r u for m u la r ea r s p u n s u r ilor , exp er ien a a cu m u la t n a n ii
n t r eb r ile p ot in t er ven i n d ou m om en t e d ifer it e: fie n t im p u l exp u n er ii, s t u d en iei, a d u ga t cu n ot in elor p r ofes ion a le, d a r i t a len t u lu i or a t or ic, va
fie la s f r it u l exp u n er ii. d u ce la a p r ecier ea u n ei n ot r i p er for m a n t e, d e s u cces .
n p r im u l ca z, d e r egu l, n t r eb a r ea a r e for m u la r ea s cu r t i s e r efer la
5 .3 Cum s e pro c e de az dac m e m brii c o m is ie i dau pe s t e c ap
ceea ce s e t r a t ea z n u lt im ele fr a ze s u s in u t e n a in t ea a d r es r ii n t r eb r ii. E s t e
plan u l de pre z e n t are al lu c rrii
n eces a r o a t en ie d eos eb it p en t r u a n elege fon d u l n t r eb r ii, a s t fel ca
r s p u n s u l s fie t ot s cu r t , d a r s igu r i la ob iect . As em en ea n t r eb r i n u s u n t Aces t lu cr u s e d a t or ea z u r m t oa r elor ca u ze:
em is e p en t r u a n t r er u p e exp u n er ea , ci p en t r u a exp lica p u n ct u a l o id ee, o t ez , t im p u l lim it a t a vu t d e com is ie la d is p oziie;
o con clu zie exp u s fie in com p let , fie n ecla r s a u ch ia r er on a t . Ab ilit a t ea i for a fa p t u l c p a r t ea p e ca r e com is ia p r op u n e s -o a b or d a i (d e ob icei,
d e a r gu m en t a r e a s igu r cla r it a t ea r s p u n s u r ilor . Pe m s u r ce for m u la i p a r t ea a p lica t iv) es t e a a d e... in t er es a n t , n c t com is ia p r efer s
r s p u n s u l, p r ivii d is cr et s p r e in t er locu t or i cu t a i a ob s er va r ea cia a ces t u ia r en u n e la p a r t ea t eor et ico-m et od ologic i d or et e s v con cen t r a i p e
p en t r u a r even i a s u p r a r s p u n s u lu i d a c es t e ca zu l. con t r ib u ia p er s on a l;
n cel d e-a l d oilea ca z, c n d exp u n er ea s -a t er m in a t , m em b r ii com is iei d e com is ia cu n oa t e n a m n u n t lu cr a r ea ca n d id a t u lu i i d or et e s
wwww.Licenta-Diploma-Master.com wwww.Licenta-Diploma-Master.com
37 Ghid pentru susinerea, prezentarea si expunerea oral a lucrrii de licen/disertaie de master 38 Ghid pentru susinerea, prezentarea si expunerea oral a lucrrii de licen/disertaie de master

p u n ct eze m p r eu n cu a ces t a u n ele a s p ect e fie m a i con t r over s a t e fie m a i s lid e-u r ile.
im p or t a n t e; b) S e r ecom a n d u t iliza r ea ca r a ct er elor Ar ia l/ Tim es New Rom a n Bold
com is ia d e exa m in a r e d or e t e s ver ifice gr a d u l i ca lit a t ea cu n oa t er ii, (n u it a lice i n u m a ju s cu le). S e p oa t e a d u ga p e s lid e o com p on en t gr a fic
d e ct r e a u t or u l lu cr r ii, a con in u t u lu i a ces t eia . r ep r ezen t a t iv (d es en , p oz). n foot er s e t r ec n u m ele a u t or u lu i i n u m r u l s lid e-

Da c, d u p ep u iza r ea p r ob lem ei p e ca r e a exp u s -o com is ia d e exa m in a r e, u lu i.

a cea s t a n u s e gr b et e s for m u leze, n a ceea i m od a lit a t e, a lt e ch es t iu n i la ca r e c) S e r ecom a n d p r ezen t a r ea d e d ia gr a m e/ gr a fice n locu l t a b elelor .

s v r efer ii, n u t r eb u ie, d es igu r , s a t ep t a i p n c n d com is ia va fa ce a ces t d) S e r ecom a n d ca d eb it u l ver b a l la p r ezen t a r e s fie d e cir ca 1 0 0
cu vin t e/ m in u t .
lu cr u (p oa t e n ici n u d or e t e s -o fa c). Du p o p a u z ca r e n u t r eb u ie s s e
p r elu n gea s c p r ea m u lt (p en t r u a n u d even i p en ib il p en t r u t oa t lu m ea ) e) S e p ot folos i p ovet i p en t r u r evigor a r ea a s is t en ei i r ep et iia p en t r u
lu cr u r ile im p or t a n t e.
n cer ca i s d ezvolt a i cea m a i im p or t a n t p r ob lem a p e ca r e a i p r egt it -o d e
f) S e r ecom a n d s n u s e cit ea s c d e p e s lid e-u r i.
a ca s .
g) Nu s e r ecom a n d u t iliza r ea a n im a iilor n s a u n t r e s lid e -u r i (p en t r u
Pe t ot p a r cu r s u l p r ezen t r ii vei a fia o in u t r es p ect u oa s d a r lip s it d e a d u ga r e d e p a r a gr a fe, for m u le, d ia gr a m e et c.).
u m ilin , d eoa r ece n u ven ii s s olicit a i ceva n em er it a t ci, d im p ot r iv, ven ii s h) S e r ecom a n d p s t r a r ea u n u i con t a ct vizu a l cu a s is t en a .
d em on s t r a i fa p t u l c m er it a i ceva . At it u d in ea va fi, d eci, p lin d e s igu r a n d a r i) La n t r eb r i s e fa ce p a u z, s e r efor m u lea z n t r eb a r ea i a p oi s e
lip s it d e in fa t u a r e, s u ger n d d ep lin u l con t r ol a s u p r a p r ob lem a t icii s u p u s r s p u n d e. S e fa ce p a u z n a in t e i d u p lu cr u r ile im p or t a n t e.
d is cu iei d a r evit n d s p r ei a t ot t iu t or . j) Cea m a i im p or t a n t r ecom a n d a r e: p r ezen t a r ea t r eb u ie s s e n ca d r eze
n t im p u l a loca t !

5 .4 Re c o m an dri in s u s in e re a pro ie c t u lu i de lic e n / dis e rt aie Pla n ele n u vor r ep r od u ce in t egr a l p r oiect u l, ci s e vor a xa p e elem en t ele
de m as t e rat r ep r ezen t a t ive. Nu es t e n eces a r o p la n cu b ib liogr a fie (b ib liogr a fia exis t n d n
lu cr a r ea d e licen / d is er t a ie d e m a s t er a t ). Pen t r u s ch em e, d ia gr a m e, p or iu n i
Prez en ta rea Pow er Poin t
d e cod s u r s n eces a r e exp u n er ii (ca r e n lu cr a r e a p a r d r ep t a n exe) s e vor r ea liza
E xp u n er ea s e va r ea liza p e b a za u n u i n u m r d e p la n e (p a gin i Wor d , p a gin i p la n e in s er a t e la locu l im p u s d e cu r s ivit a t ea p r ezen t r ii.
Power Poin t p en t r u vid eo-p r oiect or , folii p en t r u r et r op r oiect or ). Rolu l p la n elor E xp u n er ea n u es t e d e fa ct u r d id a ct ic, n s en s u l in s is t r ii a s u p r a t u t u r or
con s t n s u s in er ea p r ezen t r ii p r in r efer ir ile s t u d en t u lu i la m a t er ia lu l d e p e d et a liilor . E xp u n er ea t r eb u ie s p u n n evid en ca lit a t ea p r oiect u lu i n
p la n e. Pe p a r cu r s u l p r ezen t r ii s t u d en t u l n u cit et e in for m a iile s cr is e p e a n s a m b lu l s u .
p la n . Pr ezen t a r ea n s ea m n com en t a r ea c t m a i s u ccin t i la ob iect a Ab s olven t u l t r eb u ie s r eflect eze cu r es p on s a b ilit a t e a s u p r a or ga n izr ii
m a t er ia lelor d e p e p la n e. exp u n er ii. O exp u n er e n ep r egt it cor es p u n zt or p oa t e cr ea o im a gin e
a) Pr ezen t a r ea t r eb u ie s fie u n r ezu m a t a l lu cr r ii, ia r d a c s e fu r n izea z n efa vor a b il ch ia r a s u p r a u n u i p r oiect d e foa r t e b u n ca lit a t e.
a s is t en ei u n d ocu m en t s u p lim en t a r , a ces t a t r eb u ie s fie m a i cu p r in zt or d ec t
wwww.Licenta-Diploma-Master.com wwww.Licenta-Diploma-Master.com

39 Ghid pentru susinerea, prezentarea si expunerea oral a lucrrii de licen/disertaie de master 40 Ghid pentru susinerea, prezentarea si expunerea oral a lucrrii de licen/disertaie de master

Ab s olven t u l t r eb u ie s exer s eze exp u n er ea n p a r t icu la r (n a in t e d e p r ezen t a r ea "va loa r ea a d u ga t " d a t elor ob in u t e.
n fa a com is iei) cu s cop u l d e a s e n ca d r a n in t er va lu l d e 1 5 m in u t e (in clu z n d Tr a t a r ea p r ob lem elor a d u s e n d is cu ie in t er p r et r ile d e r ezu lt a t e,
cca . 5 m in u t e p en t r u d em on s t r a ia p r a ct ic). Pr in a ces t e exer ciii p r ea la b ile, for m u lr ile d e con clu zii i eva lu r ile d e con s ecin e t r eb u ie s fie fu n d a m en t a t e i
a b s olven t u l i va s t a b ili n u m r u l op t im d e p la n e u t ile exp u n er ii, p r ecu m i n s oit e d e ca lcu le econ om ice a d ecva t e p r in ca r e s s e d em on s t r eze va la b ilit a t ea ,
com en t a r iile p e ca r e le va fa ce a s u p r a fiecr ei p la n e n p a r t e. a t t a s is t em u lu i d e a b or d a r e, c t i a ip ot ezelor for m u la t e.
E xp u n er ile ca r e d u r ea z m a i m u lt d e 1 5 m in u t e vor fi n t r er u p t e la
exp ir a r ea t im p u lu i. An a liz a d a telor
Com is ia d e exa m in a r e va for m u la n t r eb r i r efer it oa r e la con in u t u l De r egu l, a n a liza d a t elor con s t it u ie cea m a i m a r e p a r t e d in t r -u n r a p or t
lu cr r ii d e licen / d is er t a ie d e m a s t er a t s a u la elem en t e d in ca d r u l exp u n er ii. d e cer cet a r e. S u n t p r ezen t a t e d a t ele i m et od ele s t a t is t ice d e p r elu cr a r e a lor , n
n t r eb r ile p ot fi for m u la t e a t t p e p a r cu r s u l exp u n er ii, c t i la s f r it . Rolu l ca zu l a b or d r ilor ca n t it a t ive, ia r n s t u d iile ca lit a t ive s e in s er ea z n p r op or ii
n t r eb r ilor es t e d e a cu n oa t e c t m a i b in e i eva lu a c t m a i cor ect r ea lizr ile con ven a b ile r s p u n s u r ile p er s oa n elor in t er vieva t e, fr a gm en t e a u t ob iogr a fice,
p r op r ii p e ca r e s t u d en t u l le p r ezin t n ca d r u l p r oiect u lu i. Pr in r s p u n s u r ile com en t a r ii a le m a r t or ilor ocu la r i et c.
s a le, a u t or u l lu cr r ii t r eb u ie s d oved ea s c fa p t u l c s t p n et e t oa t e elem en t ele Da t ele cer cet r ii s u n t p r ezen t a t e s u b for m a t a b elelor , ca r e p er m it
u t iliza t e n ela b or a r ea p r oiect u lu i. con cen t r a r ea op t im a in for m a iilor .
E va lu a r ea (n ot a a cor d a t ) p r oiect u lu i d e licen va r eflect a va loa r ea
in t r in s ec a a ces t u ia i a exp u n er ii (fr a d ju va n t e i com p a r a ii cu m ed ia Con clu z iile
gen er a l). S e n t ocm et e u n b ila n , o r eca p it u la r e a en u n u r ilor d in in t r od u cer e n
con exiu n e cu r ezu lt a t ele ob in u t e n u r m a cer cet r ilor . Con clu ziile s e p ot
Prez en ta rea rez u lta telor p r ezen t a s ch em a t iza t s u b u r m t oa r ea for m : r ezu lt a t ele a , b, c im p lic
Ar e loc p r ezen t a r ea r ezu lt a t elor i "t r a d u cer ea " lor n t r -u n lim b a j m a i con clu ziile x, y , z .
a b or d a b il, d a r n u m a i p u in t iin ific (d e ex. s e ext r a g d a t ele r eleva n t e d in t r -u n E xis t i va r ia n t a ca lu cr a r ea s s e p r ezin t e s u b for m a u n or s ec iu n i, cu
t a b el i s e exp u n s u b for m "t ext u a l"), n a cea s t s eciu n e a r e loc p r ezen t a r ea m et od ologii, d a t e i con clu zii p a r ia le in d ep en d en t e. Con clu zia fin a l va r eu n i
d e t a b ele, gr a fice, s t a t is t ici. Du p a ceea , a r e loc exp licit a r ea a ces t or a : s e t oa t e a ces t e con clu zii p a r ia le ca r e, a n a liza t e m p r eu n , vor d a con clu zia
ca lcu lea z d ifer en e, p r ocen t a je, fr ecven e, m ed ii s a u r ela ii. lu cr r ii.
S u b t it lu l Con clu z ii s e p r ezin t c t eva p a r a gr a fe ca r e con in en u n u r i
Dis cu ta rea rez u lta telor con cis e d es p r e:
Pr in d is cu t a r ea r ezu lt a t elor s e p r eia u d a t ele p r elu cr a t e i s e in t er p r et ea z 1. S t a d iu l a ct u a l a l cu n oa t er ii t em ei a b or d a t e.
t eor et ic. 2. Pu n ct ele d e ved er e r efer it oa r e la p r ob lem a t ica p r op u s a p r in t em a
E s t e locu l n ca r e s e fa c s p ecu la ii a s u p r a r ezu lt a t elor ob in u t e. Pr a ct ic, a lea s a .
a ici s e ved e a p or t u l cer cet t or u lu i s a u a n a lis t u lu i; n a p or t u l t eor et ic, n 3. E lem en t ele d e n ou t a t e t eor et ico-m et od ologic a d u s e n s t u d iu l

wwww.Licenta-Diploma-Master.com wwww.Licenta-Diploma-Master.com
41 Ghid pentru susinerea, prezentarea si expunerea oral a lucrrii de licen/disertaie de master 42 Ghid pentru susinerea, prezentarea si expunerea oral a lucrrii de licen/disertaie de master

efect u a t , m a r ca r ea d ifer en elor fa d e ceea ce s e r ea liza s e a n t er ior , m a s t er a t , p er m it fixa r ea n m em or ia com is iilor d e eva lu a r e a id eilor es en ia le
d eci a con t r ib u iei efect ive a a b s olven t u lu i. exp u s e a n t er ior .
4. Con t r ib u ia a u t or u lu i (s t u d en t u lu i cer cet t or ), p r in s u b lin ier ea Con clu ziile cer cet r ii t r eb u ie for m u la t e con cis , p r ecis i a r gu m en t a t , cu
a s p ect elor t eor et ice i a p lica t ive p e ca r e a ces t a le -a p u s n evid en , t r im it er i la t ext u l d e b a z a l lu cr r ii s a u la r efer in ele b ib liogr a fice folos it e,
d ezvolt r ilor con cep t u a le, m et od ologice s a u a p lica t ive r ea liza t e n a t u n ci c n d a p a r d ezvolt r i s a u elem en t e d e n ou t a t e n r a p or t cu s t a d iu l a ct u a l
r a p or t cu a cu m u lr ile u lt er ioa r e. a l t eor iei i p r a ct icii n d om en iu .
5. Rezu lt a t ele im p or t a n t e ob in u t e n u r m a r ea lizr ii cer cet r ii
n t r ep r in s e, p or n in d d e la s cop u l p r op u s in iia l.
6. Ap lica t ivit a t ea r ezu lt a t elor .
7. Lim it ele in ves t iga iei, evid en ier ea u n or lim it e, d ificu lt i i d ir ecii
p os ib ile d e cer cet a r e ce a r p u t ea fi p a r cu r s e p en t r u o d ezvolt a r e a
t eor iei, p en t r u a m elior a r ea i com p let a r ea s olu iilor s a u gs ir ea
a lt or s olu ii.
8. As p ect ele n ea b or d a t e a le t em ei, m ot ivele ca r e a u d et er m in a t o
a s em en ea p oziie a a u t or u lu i.
9. Recom a n d r ile a u t or u lu i p en t r u n ca d r a r ea r ezu lt a t elor n t eor ia Capit o lu l 6
econ om ic (ca zu l lu cr r ilor d e s in t ez s a u a celor a ca r e p r op u n
a b or d r i t eor et ice cu ca r a ct er d e gen er a lit a t e) s a u p en t r u a p lica r ea
In dic at o ri de e valu are a u n e i luc rri de lic e n / dis e rt aie de
m as t e rat
s olu iilor p r op u s e n a ct ivit a t ea p r a ct ic a fir m ei (n t r ep r in d er ii),
or ga n is m elor p u b lice i p r iva t e viza t e p r in a b or d a r ea p r op u s n
E va lu a r ea lu cr r ii d e licen / d is er t a ie d e m a s t er a t s e r ea lizea z n d ou
lu cr a r e; a ces t e r ecom a n d r i t r eb u ie n s oit e d e a r gu m en t ele
et a p e, d e ct r e coor d on a t or i d e ct r e com is ia d e exa m in a r e.
p ot r ivit e, even t u a l d e eva lu r i a le con s ecin elor , efect elor
n p r im a et a p , coor d on a t or u l p r op u n e a p r ob a r ea / r es p in ger ea lu cr r ii d e
econ om ice, s ocia le s a u d e a lt n a t u r .
licen , n ved er ea s u s in er ii i a cor d d e a s em en ea o n ot , p r in com p let a r ea
10. Con s id er a ii p er s on a le p r ivin d im p a ct u l p os ib il a l cer cet r ii
u n ei fie d e a p r ecier e (a n exa 1 ). Cea d e -a d ou a eva lu a r e es t e cea n ca r e, p e
n t r ep r in s e p e p la n t eor et ic s a u a p lica t iv.
b a za lu cr r ii a b s olven t u lu i, a r efer a t u lu i d e a p r ecier e i a n ot ei p r op u s e d e
11. Pos ib ilele d ir ecii d e u r m a t n cer cet r ile viit oa r e.
coor d on a t or , p r ecu m i p e b a za s u s in er ii lu cr r ii d e ct r e a b s olven t (in clu s iv p e
La a ces t e a s p ect e s e m a i p ot a d u ga , d u p ca z, i a lt e elem en t e cu m a r fi:
b a za r s p u n s u r ilor la n t r eb r i), fieca r e m em b r u a l com is iei a cor d o n ot , n ot a
r ea liza r ea u n or a p lica ii in for m a t ice cu a ju t or u l c r or a s e r ea lizea z u n ele
fin a l fiin d m ed ia n ot elor a cor d a t e d e m em b r ii com is iei.
a s p ect e d in t em a cer cet a t , ela b or a r ea u n or p r ogr a m e d e m a r k et in g et c.
n fia d e a p r ecier e a lu cr r ii, coor d on a t or u l va eva lu a p r in n ot e d e la 1 la
Dou -t r ei p a gin i d e con clu zii, n ca zu l lu cr r ilor d e licen / d izer t a ie d e
1 0 , u r m t oa r ele
wwww.Licenta-Diploma-Master.com wwww.Licenta-Diploma-Master.com

43 Ghid pentru susinerea, prezentarea si expunerea oral a lucrrii de licen/disertaie de master 44 Ghid pentru susinerea, prezentarea si expunerea oral a lucrrii de licen/disertaie de master

As p ect e: r es p ect a r ea in d ica iilor p r im it e, con in u t u l t iin ific a l lu cr r ii, in t er d is cip lin a r .
t eh n or ed a ct a r e, con t iin ciozit a t e, elem en t e or igin a le, a p lica b ilit a t e p r a ct ic , 6. Fu n d a m en t a r ea t eor et ic a t em ei p r op u s e d e lu cr a r e (r eleva n a r ep er elor
b ib liogr a fie. t eor et ice a les e; u t iliza r ea r igu r oa s a con cep t elor , id eilor , t eor iilor ; ca lit a t ea
n eva lu a r ea r ea liza t d e com is ia d e licen , s e r egs es c u r m t or ii s u r s elor b ib liogr a fice t it lu r i n oi, r evis t e d e s p ecia lit a t e; r ea liza r ea cit r ilor ;
in d ica t or i gen er a li: ca lit a t ea s in t ezei; con clu zii r eleva n t e).
A) E lem en t e d e eva lu a r e a exp u n er ii i lu cr r ii s cr is e: cla r it a t ea i coer en a 7. n s u ir ea s t a d iu lu i a ct u a l a l cu n oa t er ii d in d om en iu , fu n d a m en t a r ea
exp u n er ii, con s is t en a lu cr r ii, r s p u n s u r ile d a t e la n t r eb r ile p u s e d e com is ie, t eor et ic a t em ei p r op u s e, s is t em a t iza r ea in for m a iilor t eor et ice r eleva n t e
a s p ect u l lu cr r ii, fin a liza r ea lu cr r ii. p en t r u lu cr a r e.
B) E lem en t e d e eva lu a r e a r ea lizr ilor p r a ct ice: fu n cion a lit a t e, t eh n icit a t e, 8. Au t on om ie fa d e s u r s ele b ib liogr a fice (p r elu cr a r ea cr it ic , for m u la r ea
es t et ic n m od u l d e p r ezen t a r e, a lin ier ea la s t a n d a r d e i n or m e d in t eh n ic i id eilor p er s on a le i foca liza r ea p e t em ; id ei s a u d es ch id er i t eor et ice
in for m a t ic, d efin ir ea cla r a ob iect ivelor , p r ob lem elor , s olu iilor i r ezu lt a t elor or igin a le).
ob in u t e, p r ecu m i com p a r a ia cu a lt e r ezu lt a t e cu n os cu t e, exis t en a 9. Ut iliza r ea r igu r oa s a con cep t elor , r eleva n a , a ct u a lit a t ea i cit a r ea cor ect
elem en t elor d e or igin a lit a t e, cu ca r a ct er in ova t iv. a s u r s elor b ib liogr a fice.
C) E lem en t e d e eva lu a r e a cu n ot in elor d e b a z n d om en iu l a b or d a t : 10. Ca lit a t ea p r oiect u lu i d e cer cet a r e/ p r oiect u lu i a p lica t iv p a r t ea
p r ezen t a r ea cla r a con cep t elor t eor et ice ca r e a u s t a t la b a za a p lica iei, exp er im en t a l (cla r it a t ea ob iect ivelor ; d efin ir ea ip ot ezelor , op er a ion a liza r ea
ca p a cit a t ea d e t r a n s p u n er e a t eor iei n t r -o r ea liza r e p r a ct ic, p r ecu m i cor ect a con cep t elor i a va r ia b ilelor ; s t r u ct u r a r ea et a p elor d e lu cr u ).
a d a p t a r ea s t r ict a d om en iu lu i s t u d ia t exa ct la n eces it ile t em ei a b or d a t e, a d ic 11. Ca p a cit a t ea d e r a p or t a r e cr it ic la s u r s ele t eor et ice i d e p r om ova r e a
s is t em a t iza r ea i r eleva n a in for m a iei. u n ei viziu n i p r op r ii, b in e a r gu m en t a t e, s es iza r ea d e n oi d ir ec ii d e cer cet a r e,
n con clu zie, a b s olven t u l t r eb u ie s fie a t en t la u r m t oa r ele ch ei d e t r a n s p u n er ea s u p or t u lu i t eor et ic n t r -u n r ezu lt a t p r a ct ic.
a u t oeva lu a r e: 12. Rigoa r ea m et od ologiei d e cer cet a r e (s elec ia op t im a m et od elor d e
1. Res p ect a r ea gr a ficu lu i d e n t ln ir i i a r ecom a n d r ilor s t a b ilit e d e in ves t iga ie i d e p r elu cr a r e a d a t elor ; a leger ea i d es cr ier ea s u b iecilor lot ,
coor d on a t or u l lu cr r ii i d e p r ezen t u l gh id . ea n t ion , ca zu r i).
2. Red a ct a r ea n gr ijit a lu cr r ii, u t iliz n d u n lim b a j a ca d em ic, fr gr eeli d e 13. Pon d er ea s em n ifica t iv a con t r ib u iei p r op r ii, p on d er ea s em n ifica t iv a
r ed a ct a r e i t eh n or ed a ct a r e, n ir u ir ea logic i coer en t a s eciu n ilor i a p r ii a p lica t ive.
id eilor . 14. Ap lica b ilit a t ea , eficien a i cor ect it u d in ea r ezu lt a t elor ob in u t e.
3. Fr a gm en t a r ea ech ilib r a t a lu cr r ii p e ca p it ole, for m a t a r ea u n it a r a 15. In t er p r et a r ea r ezu lt a t elor (con cor d a n a cu n a t u r a d a t elor ).
lu cr r ii. 16. Per t in en a d es ch id er ilor p en t r u cer cet a r e s a u va lor ifica r e ed u ca ion a l a
4. Act u a lit a t ea t em ei i r eleva n a a ces t eia p en t r u d om en iu l n ca r e s e s u s in e con clu ziilor lu cr r ii.
licen a . 17. S t il i or igin a lit a t e n a b or d a r ea p r ob lem a t icii viza t e.
5. n s cr ier ea t em ei a b or d a t e n d om en iu l d e in t er es s a u n t r -u n d om en iu 18. Pr ezen t a r ea logic, s u ccin t , es t et ic a a s p ect elor r eleva n t e d in lu cr a r e,

wwww.Licenta-Diploma-Master.com wwww.Licenta-Diploma-Master.com
45 Ghid pentru susinerea, prezentarea si expunerea oral a lucrrii de licen/disertaie de master 46 Ghid pentru susinerea, prezentarea si expunerea oral a lucrrii de licen/disertaie de master

cu a ccen t p e p a r t ea p r a ct ic i p e con t r ib u iile p r op r ii, n ca d r u l s u s in er ii An exa 1


FIA DE APRECIERE A LUCRRII DE
lu cr r ii n fa a com is iei.
LICEN/ DIS ERTAIE DE MAS TERAT

Abs olven t__________________________________________________________


Tem a lu crrii__________________________________________________
Con d u ctor tiin ific______________________________________________________
CRITERII PUNCTAJ
Per t in en a p en t r u d om en iu a t em ei lu cr r ii 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tr a t a r ea s u b iect u lu i; d im en s iu n ea lu cr r ii (t r a t a r e
s u p er ficia l/ n p r ofu n zim e; lu cr a r e 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
s u b / s u p r a d im en s ion a t / a d ecva t s u b iect u lu i)
Or ga n iza r ea lu cr r ii (m p r ir ea p e ca p it ole, ech ilib r u l p r ilor ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Docu m en t a r e i u t iliza r ea s u r s elor (s u r s e b ib liogr a fice
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
s u m a r e/ b oga t e, a d u s e la zi; cit a r e cor ect )
G n d ir e cr it ic, exa m in a r ea i in t er p r et a r ea cr it ic a
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
b ib liogr a fiei i a fa p t elor s t u d ia t e
Ap lica r ea con cep t elor i a m et od ologiei a s u p r a u n u i d om en iu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
n ou (s t u d iu d e ca z, s t u d iu d e cor p u s et c.)
Or igin a lit a t e, con t r ib u ie p er s on a l, p u n ct e d e ved er e n oi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ca lit a t ea exp u n er ii i a a r gu m en t r ii (s t p n ir ea con cep t elor ,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Fu n d a m en t a r e m et od ologic , a r gu m en t a r e r igu r oa s )
S t il, exp r im a r e (coer en , flu en , cor ect it u d in e) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Teh n or ed a ct a r e (cu gr eeli/ cor ect , n gr ijit ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

S e propu n e a d m iterea / res pin gerea lu crrii d e licen / d is erta ie d e


m a s tera t n s es iu n ea ______________________________________________________
Nota propu s d e con d u ctoru l tiin ific_________________________________

ef d e ca t ed r , Con d u ct or t iin ific,


___________ _________________

wwww.Licenta-Diploma-Master.com wwww.Licenta-Diploma-Master.com