Sunteți pe pagina 1din 136
CuPRINGS ECTIUNEA~*A"— Prezentarea cadrului de element ‘i Felegionari, tunctional-ap: baza, specifics * economiei de piata ei creer caractoristice- procesului de. tarifare, al caleularil enorariilor “In activitatea de proiectare. ss ss. e CAPITOWL 1. Aspecte general-ineroductive 2 ee CAPITOLUL 2/- Prinetpit dep: Hectuale- pres sckce activied Protecte, studi coetul 9 | avadit, cercetart, expercize, exc, + CAPITOLUL 6.- Aapecte -peinct, conceptualé a cadrulut de co protectare, studi, cercet: ZCTIUNEA~"B"— Cadrul minimal -prescriptional- de regi gi inatructiuni ce trebuiesc uzitate la calculacea’ 9i Ofertarea “negociabila~ a costurilor gi tarifeler in plata onorariilor din activitatea de proiectare . CAPITOLUL 5.~ Inetrucstunt gen Sommers oe CAPITOLUL 6.- Proseriprit 94 costursloe 1 pe bask da 6.14.~ cote procentuale pentru cartfarea clidirilor de locuic, soctal-culturale, pracus gf alte genurt de conetructit, » . . . . 42, bari trite meere: TU 4 LR SAISAAL = core wane ncuale spects lucrart eu epect! sponderent de arhitecturé 2 ee ee asifacs ssectleres (Cte antes Te GIS; gee EY 6.15.8.+ caleulul onoracttlor pontru protectaraa -sbteccelor de ' docare-untcat, procetip, opeeiats, ets., la mtotint (lucrirt) ineartoare eau/et exterioare « Sear eee eee) mene 6 a 6.15.C.- tarifare de plange, planuri eau detalit le eciri mart (lucrard epectale, de prexentare, etc) 6 ee eee ee ea? : bard tarlfan rectinan "ete ame GI 6.15.D.- lucrird undeat pentru dotirt publice, parcurt, ete... . 0. 4 47h bark tacifard srectingee *CP= anener Te 6.15.00 oD 6.16.A.~ tarife pe cote procentuale pentru -lucrir! exterioare- Anginaregti eau/pt tabnico-edilitare so. ye ee se ye eB” busi tarifard -sectinasa °C” rene Te GIGI; gre EN. st CAPITOLUL 7.- Tardfe pentru studid e4 alte lucrari de prodectare cprelininare procesulud de proiectare- din investitid.. . . . . 4 5} T.3:Av- studiul pentru elaborarea planurilor (nationale, ronsle, judefene, origenegti gi comunale) de azenajiri terdtoriale, . fo. . ce beri tarifard sectinea *0*- apexes 21M. 0 studiul privind planul urbaniette general al 44 (muntetpal, ordgenesc, commal). . . . . . . . . SL busi taritueh -sectiogea "Ct anenes 27. SL 7.3.0.- planul urbanietie zonal (sectortal, ete.) er) ree eee tse <0 bt uritest rea eh arene TCH De eT 7.3.D.- planurile urbantetice do detaliu (de parcicularizare ta Eo a sr bash tariferk -sectiouea *C*— aneies ETC +O)... SL TS ehe : 2 piatrizt. 2 6. 1. 54 ame TS eT ¢ privind detalii de intersecsie. . 2 2. . 54 busi tarlfard ree ME TSD. ee 7.5.6. ctares ineceleritlor nece, enaforizarii pentru PETE YY rutiera eee ae anne TSC ee OD TeGrAvs Studia privind sodelarea pateagtecica - formelor de brea, solustilor de coupositie athiceccurel-peissgiceted 2 apagiilor varss~ prin prole: ee ver eae wt dba. 7.6.8. reler nen 1 ateae: 7,6.C.~ documantatit de defrieict 91 plancict busi taritacd csectiscen °C guess: Teh tntocnd) studitlor de punare in valoure a zenolor da valoroase (de patcinoniu) . aa) scHlaed suectiocen °C anates DA, T.B.A-E.- cartia pe. luerirt de proce ealics ingropare (proceczic e: trae T.9.A.- tartfe pentru relev obiective specifica tnacaias tanita Sacpionen TAO.A.~ etudst de ealubricate pentru localitace busi taritacd -anepie TeLL.AL= atudst gens Le pentru transportul electric urban « ‘bunk tacitacd ane. Panes 712A, sudit tehnologice da impact, tn docentu! socton #4 In protectares obactivalsr de invese Sasi tacilari ssectincea *0rs auezen te 1.123, CAPITOLUL 8.- Prascripsii, slenente #1 tarife specifics pantry csleulul proiectirit “ps spectalicizt, lucrhri, operagil, ort decumestasit de protectare speciaie~ neatiniiabile gi Recuprinas tn conginutul cap. 5, 6,7, 9 at 10. . st, JAA. clidird efvile, avind la ba yeckalithgt distdacee). ord Etzied (po bard tacitara ssectinnee 'o%- emis iseas5 rr) Orne letiss ow og 3s ra Caras a] , ss aes S-SuAoo TuerAri de conatrucrit sngineregts gf tehnico- dilitare (22 alinfameat). . busi tarifand 9:96." protectarea lucririlor de anenajici, sodernizirt, reparesis, restaurdri, extindert, consoliliri, ate, S-4.(1-5).- tarde pentru intceatrea documentatitlor econoaice pita Procesul de protectare 4 studii- in donental fnvestigdiler civile, 6 6 yy eh - en He LATS). $.5,) earife pentru exscuter Pee Ce , a S:6s- protectares tehnolegich a flumulut de organiz, 2 Proloeeace gfuncrsonala le bazele de intresinere, gf yexplostare auto (gi alte vehicule) . bork taritard rect ienen * ame Ey 8-7-7 protectares raselelor electrice pentru tramate, metrou troleibure . . bavi arifard -tectin ea tehnologick a subscariilor (de redresar a gf de acumulatori . . . Dusk aritard secjionen 0% ane fares, dimensienares 91 orginizarea pros fontle gf tehnologice pentru spilitorii, curkpaorii pf clte unteitd prestéri servicit s,s band ta sHechionea "Ct arenes Te ES (a= el « de echipare « leboratoare, beri tarit ane: ID(s a) profectai alapiilor de vencilarie 44 conditions let le clidirdcivile ©. 1°.) ee bord tarifurd -rectisaea ata EMM vo fartfe pentru caleule termotehnice "-le elenente de gonscructis~ impuse de condisii tahnologice eau alte ceringe speciale. 20... baad tarifact BA... CME LSE ge seein aeerEt Seep? eee 7 n se it : 2 Leen own: oe ty Peer. 2. ee for tig reece emer 8.25 Profectarea disporttivelor de autonatizdr! 91 conenst Sued tarifach ret re END ee eT de pusurt de capacttitt reduse. 2 2... Di tacltacd stecgionea "Creamer LI entra intocaires planulut coordonator -de refele pou protectace- in rond ses bunk tacifucd ~reekisces Cteaeres BMT. a0 Lucrictlor de (rolastt Le canere frigortticn spazit cu tehmologii similares ss mn i See tai aetines "were EME gst i 8:29.- cactfe pentru protectist de elecente metalice (incluaty | slustntuy acc.) pentru conwtrucgit ai inecalagig ete baad trite ean mn ei 30-- earife pentru docunentas!t anexe 1a cererile de avize, scordurt, tome eubprotectangi, ete. ee. ee ee eg 3 bk tacifard sect aze wares AM aD 8.31} onorardu pentrs activitatea de verificirt gf de atestird tehnice, 1a documentatis elaborate de tersiv se es . , ust tarifucd -seegisnen ae NM ee it 8.32.- tarife (onorarit) pentru activitagt de consulting tehnie ai tehnologic, privind problene generale, da spectalita au pe specifi de lucrari elaborate. ey ee, i Nee artart neice Oh wanes HOE ts CAPITOLUL 9.- Tarife pentru deceratnarea coeturilor de intocatre . a lucririlor de ‘caleulattt, ca ajutorul caleulatoerelor cron ca eR sm ae ere cares aed taritar rect PERM ee IM CAPITOLUL 10.~ Tarife de calcul « onoraritior pentru elaboriri : de [atudld, cercecirt 4 alte protectiri sintlare- specifice activitagilor din deventul ‘urbentamulat 9 cor conts lL ae RE ene cee Wath cif necting ete ange: BIRLA ean) -SEGEIUNEA="C"— Anexe cuprinzind tabele si relagii de Salcul privind nivele da bazA. pentru tarifares , 1 87 Peoteccarea fluxurilor tehnologice ¢1 4 echipanentelor Ie bucdeartt (incluely mobilere specifich) se ne bard tarltard -sectinees ann 8.14.- protectares cosurilor de fum in rone urbane... . busi tarituri wer TOL efi B15s- prodectarea Gi lemente prefabricate. . . 2... + hati trite arae EIS tie S:16.- tarife pentru protectares de tehnologti ef de solugtt Roconventienale eau avind cerinte speciale (construct de Anscalasit, retele, modernteiri, extinderi, etc.) « bork tariteri -recgias neh S.17.- tardfe pentru atabiliren prin analize tehnico-econoalce a. nivelulut de protectie antiselenici of de amplose « urdlor de consolidare la clidiri, .. , . ys busi tari cree leven 10% a LIT tarife pentru protactaree inetalaziiler da'forth . . bud tariturt wee LD inaes °C Snetalasid elec ce speciale de secnalizare . . . bard tarlfari -reeti eres 8.20.- prodectaren ‘luninat: 4 epee Lde ep ecent. . - busi tacifari -eectivoes 8.21.- protectares de reyele elactrice exterio acifecd sect b ea tL S:22.- protectares {lumtnatulut exterior otradel 94 din incinte - esd tarilard -rection nen te bD SB: protectares sietemelor da park -sucomace- contra sfractitlor, incendiilor, ete. ea Che anene Te 1 S:24-+ prodectaren snetalatttlor de paratrienet, legiturt te Pamfnt, ancene colective, etc, busi Grif -sectivcen ws 1s Ws 16 mW rt ws un on 73 7s 76 76 76 76 16 7 ” 7 ms SECTIUNEA- "A" 1 Prezentarea CADRULUI de ELEMENTS ei RELATIONARi | F functional aplicative de baza, wpecifice ZCONOMIEI de PiATA si cxeerii -IMAGINII caracteristica- PROCESULUI de TARIFARZ, inclueiv @ calcularii ONORARIILOR, in ACTIVITATEA de PROIECTARE. 3 CAPITOLUL 1 ASPECTE GENERAL-INTRODUCTIVE Volumul de fata isi propune s& prezinte, pe piata, un INDRUMATOR - esen ie tial ~ sivde prima necesitate, atit in folosul ' PROLECTANTULUL, cit’ si al BENEFICIARULUI. ! 1.2.- _Prezenta METODOLOGIE constituie o editie REVIzUITA si 6 COMPLETATA, de c&tre autor, In concordanta “cu rezultatele EXPERIMENTELOR -obtinute in aplicare, corespunzater estualelor CERINTE ce se impun intr-o PLATA gasité in dezvoltare ascendenta, fapt, pentru.care metodologia, fiind LARG ~ SOLici7ard - s-a impus, 7 actualmente, 4 fie imbunatatita, dar gi largita, in sfera ei de cuprindere, ce i-a fost initial conformaté si aprobaté cu ORDINUL M.L.P.A.T. nr. 232/DP din data de 22 martie 199 1 Metodologia aplicatd gi-e AUTODOVEDIT utilitatea, prin IMPLEMENTAREA largi gi IMPUNEREA oa naturala fiind gatfel ACCEPTATA de citre tori utilizato a BENEFICIAR?, ete.) drept un instrument PRACTEC, EC! Biourare a nivelelor nedit, att: pentru .caleulal prolectare, eit g4 pentru’ cal de purcedara la negociares ~ contractuale i Prin aceasta, ea, gi-a dovedit aplicabilitatea gi viabilizates tn zona de atabilira a tuturor profurilor gi valorilor specifica, ca. . EVALUART a, unor ACTIVETATI de PROLECTARE, a unor STUD ~ DOCUMENTATIZ, EXPERTIZARZ, CERCETARI fn doneniu, otc.; 2n general, e2, flind practicabild n toate genurile de calculafii co sa cuprind tn - SFERA - activitatilor de TIP CONCEPTUAL. 1.3.- Lucrarea a-a elaborat in baza programului tematic IV/2, ” aprobat pe anul, 1993 de M.L.P.A.T. - DIRECTIA GENERALA TEHNICA - D.C.S.C.A.T.U., fiind executatd de S.C. “PROIECT-BUCURESTI" - S.A., autor ing. ISTRATE M. MIHAIL, in colaborare si consultare cu "ROM-PROtECT™ -S.A. giun GRUP REPREZENTATIV, larg, de ” 7 UNETATI de proiectare din tara. Pentru eprijinul acordat la realizarea lucrarii da fag, prin material documentar 94 coneultapii tehnico-aplicative analizate, de acemenea, tin e% multunesc fn mod bic, actc BENEFICIARULUL -. D.C.S.C.A.T.U, din cadrel M.L.P.A.T., eft i ASOCIATIILOR PROFESIONALE do SPECtALiTATE pentru: arhitecturé - U.A.R., precum gi celei a inginerilor constructori - A.L.C.R. bo. REBT astedclosed (isisialé si atealeete revisatil a amt la beth eaperineatele fy Zutttleare, “evecretitate fh cotele de onorarii penten proiectares sabe rein ‘CLUE AREITECTILOR din ROKANEA 4in perioada anilor 1937-1941, experinental SST dio eli 186-1977, taritele seablicate, realfuate de anal i de Sitwatii Existzate, Teraltatele favorabile ale ‘EXPERIMENTELOR Hn aplicares METODOLOGIRY IsipiaL editate fo perioede 1991. 93, precun si diversele ike ‘doccrentotii, iecleied ‘materiale de sistesd, tarite, ietrastiee, HH disporitii de eqergel ected ruicricice, atft fu ari et i to Panta, Grneia, deste, Evetia,, inal Catade, Nigeria, ete., f2 donenial projectirii locririlor ctvii de AREIYBCTORA si IsGiuzresti, j.4.- Metodologia este CONFORMATA sa Prescriptioneze liber, o calculare a niveiului de ONORARIU, pentru deschiderea NEGOCIERii, . in procesele de OFERTARE..a valorilor per tru incheierea contractelor «de proiectare la: INVESTITII, sTUDit si CERCETARI aferente obiectivelty din domeniul urbanismului gi amenajarii teritoriului,- PeRn cc eed eomstructii, cladiri, expertize, instalatii, luerari tehnico-edilitare, amenajari-extinderi, Consolidéri, © studii, sercetari, verificari, activitsti de consulting cu problematic’ tn Gomeniu, precum si alte lucrari COLATERAES sau/si SPECIALE —din acest domeniu de activitate. Gnorariul seu tariful, tn sensul acestei metodologii, reprezinté NIVELUL MEDIU de pintd, etabilit pe cale NEGOCLABILA, corespunzator PRESTATIILOR Sveree eeeeueazé fn activitdgile de ARHITECTURL, URBANISM, ineheee te de diverse SPECIALITATI, inclueiy Pentru executarea unor CALCULATIL TEHNICO- ECONOMICE, etudii de FEZABILiTATS, CERCETARI, ete. Deneniul lirgit de folosinté 91 utilizare, ce o-a edutat eit fie - ATRIBUIT ~ PREZENTET METODOLOGIT de CALCUL, ge refed a0 principal 1, prin tagociere, tee prolectant si beseficiar, peatre Stool, Ja obiectivele ce ernest a fi realizate," ait ic; titi, ce se INPUW To DOWENIU, Tntze PERSORUE fizice ise elte operativni, PROUECTIRI ori rezolvari roiectares de IRVESTI itclesiv uti; Hl, pe tind de preturi si ‘tazife co siveleri sedi. - ‘siile respective de specialitate si corespuazitor caRINTELOR Ed sau ale de PAT, ges iliri de on ni de proiectare globale sav/si partiale, ere pentru luarea anor decizii la diverse aselting de diverse tiperi si forse, inclusiv entra gare, is! re ‘ueentare ori, alte stedii ate prin APLICAREA METODOLOGIEI NTCCHITE si FUNDAMENTATE, ‘incit sd LIBERA NEGOCIERE dntre parteneri, ?ntrucit, incluse in metedolo: a fost statuat 54 UN CADRII.~ de negociere, fie ‘global, fie zone din ansamblul unor ‘lucrari complexe, ven peiyycefinite, DE LA CAZ LA Caz, pe categorii de obiective, e lucrari, ecape sau/si pentru (unele) alte PRESTATIT PARTIALE, auxiliare ori colaterale proiectaril directa, s rare SE EEE IPP eeerereac i £ i tr £ = seereeca Aceneta, ined, crebuie CONSTIENTIZAT faptul, cd baza de NECOCIE S QNOPARIULUT, fm epectficul protectirii, eote conecitcits ie conTiNuTUL™ sontractat al viitorului CONCEPT de PROLECTARE, care 99 core “CONTURAT © Savane CAAT) ett mad dacaliac™”) do edtre PROIECTANT (in ceneial geet cred ggg SEMEFICHAR), pentru ca_ely astéel, sd pore tt Gxadibilicace i tranaparencd, ea FUNOAMENTEZE, aotiai” coreepunzitor, ASPCMCULATIA privind plata curentd a muncis pe care o va presen en ed sea TRECUTA (reprezenttnd integral PROFESLONALISMUL Prodectantulut) Prges gf MBUASAREA, “peryiala eau totalf,, deasocen! ascent Snahcizlo® ¢® Protectare, pe care ol, ca profesionier, 18 ANTictPAT. REZOLVAREA DiveRStFicaTA, PREVEDERILOR metodologie! de NEGOCLABIL, fn coat civites CREDITAT 3h acaate condigii, de catre aplicator, a calcul a onotariilor, ee va parfecta LISER of @ cazurile, prin aplicarwa noilor tipuri de "CONTRACTE de pati, specifice proiactarii, ce ¢ " , balesc create prin PAReUREA PRACTICILOR oi prin INCLUDEREA’ intregit EXPERIENTS “eo Toto FARGURS cu RAPIDITATE in uleinit ant, in activicaces de nectecesce “ae PIATA. 1.6.- Prin APLICAREA co. tipice economiei de piata prin ADOPTAREA’ precept. respunzatoare a unor as tfel de CONTRACTE, gi activitatii de prof, tare, pralucrate D or gi experimentelor occidentale si care SOLICITA, Gn primul rind, TRANSPAREUTA, dar LOIALITATE in relafiile bilaterale, dintre parteneri, atit BENeF gi PROLECTANTUL, devin “OBLIGATI si accepte, inca de derea papeckerit, (PERIOADA PRECONTRACTUALA), 0 discutare, in condisii de TRINCIPIALITATE si de STABILITATE PSIHOLOGICA a tacuccr aspectelor legate| de PRET gi ONORARIU, in : 7 concordangé cu CONTINUTUL PREVizionaT al viitorului contract. MNumai secfel acoasti activitata, va POTENTA Liseranizarss, tn aenerictun ambilor parteneri, a perfectarii ENTELEGERYLOR ,@intra parteneedi Soneractuali, méegornd eaneibil numeroagele IMPACTIRE cahaico scence SpatPeF ~ {serene - pi tncotdesuna cuplare SOCIO-PstHcLociG ta ios a : O caracterdoticd esentiala a activiraris d RETELIGHAT) © constitute PONDEREA MARE, din valoarea aedia, Prezintd prestagiile de MINCA TRECUTA ale PROLECTANTULUS, co in fapt, chiar PROPRIETATEA ea, INTELECTUALA, PROFESIONAL] TENNICA gi otectare (d2 Ti? TEHNOLOGICA, = Fropristatea latelectualé, t283IcO-pROrsstowAlA (de prestatie tes HeOROWTCO-oRGAMTATORICA, 40 i] side exgerient teeand ~ ACTROLATA - la mn proiectant aedia ‘ta jex™ a(S), CRISCIYD Ia proiectantii co SIVEL PROFESIONIS? de P2a7- Ja peste (75t) dia valoarea totald a Prestatiel laf careata, oter } Acest consinuy - practic - tu stadia] incipizuy, dar si OLtaxtog, va ff dificil de a i courisicar, ge altcizera de ott de citre proiectat, fu contextul 1n care oblectal de calelatie se cece ORIGLAAL saa lnclede o astinitate conplese de COxtPpin, inpeafed gi o thilizare ebatahiald te MariAL socozEtl2, eee diets Festi o eepenintS an Tnat grad de R0e2S00HIEiSK din artee POisCEINULtT, ) deeat nra se ponte realize -strict- nomi Ju fauctis de MIVHLOL PROMSTOMML pe care Ih our ‘efectiv PROTECTANTUL, NU poate fi facuta, decit, printr-o URMARIRE, dar si SPRIJINIRE gtenta - a PROIECTANTULUI din partea BENEFICIARULUI, in intregii perioade de elaborare a lucrarilor, dar si’- permanent setae ae HOPSIONL, al fiecrei profectant, niveel eat astfel de onmONIt telnie- docusetar, constiteie petra IL ua, pestra PURML se, cel al paternie CRIME proprio (sinilar lajelor ai tebsologiel de viet din enitdtile indisteiele), care fa lisitele detiverii Ji, ve cere uploatat Ia main, curoscied cf suai fiind in poseia acestee, ABREE AcruaLrEAt, projectantelui, i se vor petes ateste calititile de catufsitnns si de coveetitivitars pe Piste, To oricare proces concareati v 1.7.- COMENSURAREA de caétre BENEFICIAR a acestei calitati, insa} decursul prin TESTAREA implicarii .PRINCIPIALE a amindorura, tn solutionarea Problemelor CHRIE, DIFICILE sau de CONCEPTIE PROPRIE (cu ajiitorul eireuitului de creare-avizare), care ~ iftotdeauna si ree PRODUC gi se cer REZOLVATE in process] Je derulare activitétii, “care se impune desfasurata in cadrul CONTRACTULUT comun ce-i leaga, obligatoriu- a. seereaeegeStMes _COMEeHE al OFERTAREE oi cowmmactiRii, — epecttice Stivitérilor conceptive, ea atrage atentia, atit’ BENEFICIAN TOE ee investirii “eau de studii (urbantor gireulesie, ecc.), cit @4 MEIERCTANFTLOR, iy prin reglajul PIETEL, angejerea lucrirtlos’ prit “licitarea prodectari" intra in contradiesie eu Principiile economiet de ptazé, deoarece obiectul ce urmeazd a Fi licitat fu exieté, ¢] trebuind of | Gis fee 18 wrme ltetearit, prince-un mastv efort ce se va depese’ ge éerulerea ulterioard @ procesului conceptiv de proiectare, Ae haze’ apt, etatueacd licttares drept un proces comercial talonet de gare trebuie privat cu prudenti (ca st cum a1 cumpira un tabloc Recldes nek MH ft fost pictac, creditind, pucerea de creatie » pictorului), Realizarea unor astfel de actiund tn genere sunt, potential, decsebic de foctve, deopotriva anbilor “parteneri, lovind direct’ gi cimelten fe seneererag, fiecdruta dincre ef, cu’ urméri, tnod diferites penten BENEFICIAR, lipea eredibilitarid tn fondul problemelor ce va urma A le Ferolve cu profectantul 1,’ respectiv, pentru PROIECTANT,- 0 oupunere Potentiald, a lud, le copyright, lin p riga beneficiarului, 1.8.- In procesul de CONTRACTARE al lucrérilor de studii proiectare, ca si {n tarifarea valorilor ce ae oferteaza, ai prolectantul este OBLIGAT, liber consimtit, prin PROFESIONALISMUL sau, sd avanseze spre — NEGOCIERE — — beneficiarului, Ggrectitudine ef obiectivitate ECHILIBRATK, propunerile proprii cu de GALCULARE a PRETULUL de proiectare,, in baza regulilor, prescrijtiilor gi nivelelor valorice prevazute in INDRUMATOARELE calcul 4 ONORARIILOR si TARIFELOR Practicate in bransé. Aceacta oe va face, strict, vie“a-vie de STRUCTURAREA PREVIZiONATA a cedrulud tematic de CONTINUT TEHNIC, @ mieiunii de protectare, ce urneasa 4 _,f4 contractatd pet faze, exape, categorii de lucrari curente, epectele ort ouplimentare, veriante gi nuantari ale acestora, etc. tplicked aceasti practicd, rachactaato, trebuie sf coostlectizete cl realizenrl, pe deo i partey 0 PatteHTARE a PROBLTHYI! aocsle a propriulei eft STATUT PHOPESIONAL of a cauvibiuitittt de: Mil io aptraren radelot de LOCRERT eng2jabil {fa sistenol concarential de piatd), iar pe Ge alta parte cl leatitele on sisten de Paoteele peotre atrageree sHpPICHRiLOR, sitaati i de | | gepic is spaclalitate, dar obligatl si an inplice th donenia (co avaotaje bese tice, Indicecte dat gl Inediate, ce se ror resfriage, de asenenea Conzse0at{t02, In dregtul Lacririlor loi}. In acest sone PROLECTANTUL factlitonzd BENEFECTARULUL, un acces clar, ‘intetic 91 euprinsdtor, lao DOCUMENTARE PROFESLONALIZATA, care Te susfind tema 91 oferta facuta de CLIENT, in conditii de LOLALITATZ oi FUNDAMENTARE adequata, dar 91 de traneparenta. , Aecfel, 2 croazd 0 poodbilicate de SUPLINERE a eventuale! LIPSE de EXPGRIENTA gi tohnicitate a benefictarulut, attt de NECESARK, tn abordaroa gi “interpretarea tuturcr factortlor ce ee IMPLICA In actul COMPLEX gt LaBORIOS de realizare a obtectivulut, de catre protectant, ca i calcularea si negocterea TARIFULUE, ce urmeaz a ota la baza CONTR de protectare, permanent tn dezvoltare, pe miaura DERULARIT lat. gt in TULUL 1.9.- Proiectantul - CA SPECIALIST PROFESIONIST- se impune sa aib& permanent o TINUTA de probitate tehnico-profesionala si onestitate tn RELATIILE ECONOMICO-FINANCIARE cu BENEFICIARUL, cit gi cu ceilalti parteneri, ai acestuia, la lucrarea ce o au Gontractaté in comun. In acelasi timp, el, va trebui 84 mentina o Fretite de ECHILIBRU gi de CREDIBILITATE -in_ ansamblu- ‘pentru mtreaga zona de piatd in care isi DESFASOARA activitatea sau doreste s& si-o EXTINDA. neentecttarinatesghenemmpaner men mneme——eats reaneaite Protectantul exercitind 0 PROFESIUNE TaRiZATA (plicica de cécre cli prio. .onorarit) pentru EXERCITAREA INDATORLRILOR contractate, de la § INJELES dar 04 LIBER CONSIMTIT, 24 ount EXCLUSE orice PRIMIRI de a Cigticurt cu caracter comercial, beneficit, comtsicane, remize, etc., care Remicacenpeizvont Winters cor evencts 101s cMlentraprense Maruca zoe ™aiene divereelor alte parsoane implicate colateral -in cursul exerciticit MANDATULUI ce i-a fost INCREDINTAT- PRIN CONTRACT, de catre beneficta A baie tena ettmee ne 1,10.- Investitorul (beneficiarul), in interesul lui, trébuie 28 +xealizeze c&, tn conditiile tn care PROIECTANTUL visi exercita meseria, implicat cu PROFESIONALISM, acesta prin activitatea sa, va c&uta tn folosul BENEFICIARULUI, dar gi al interesului propriu de reclamd, 4 strdpungd cft mai sus (prin SOLUTIONARZ ORIGINALE) Plafonul de VIRF tehnologic existent tn practica curenta a PIETEL tn “care, EL, lucreazd concurenfial, asumindu-si din aceasta cauzé Nenumgrate RISCURI de a suporta, in dreptul ‘“sdu, nereusite, de multe ori, cu unele pierderi sau/si prejudicii (profesionale, morale, ‘uneori chiar materiale, etc.)- Din acest motiv, beneficiarul, din PROPRiZ iNITIATIVA, 2 impuna’ oé-1 taloneze cu griji, tntotdesuna, pe prolectantul ANGAJAT de EL -g1 dovedic profesionisc- cointerestndu-1 permanent tn incercirile lui de ‘sccelerare spre nivelul de virf, protejindu-l tncotdeauna eficace, eventual chiar 91 “prin tachederea unor POLITE de ASIGURARE CORESPUNZATOARE, © congtientiztnd ck cesta ausfinert trebute fXcute Ym contul gi fn “interesul lverdrit sale, fa angajiri de iNTERESE complementare eu orice alte firme - POTENTIAL - implicabile tn realizare: aferente realizirii obiectivului prodectat. CONTRAR, asemena: lagi context, .PROIECTANTULUI 21 mai eunt EXCLUSE orice fel de i suplimentare CONTRACTULUI tnchetac, ‘acfdunilor eicuapit - BB cla is INSTITuTUL CEG 9c=TARE $f PROIECTARE 1C.2.2O m—iaS! sy avansate INDEPENDENT de CLIENT gittlre nor “acte “de daceneie “Fensinn NELotAtitAres-— ps Giecusie STATUTUL proiectantalet, de Profeeinniet ~ Dewy - Songultant al BEREFICLARULUY #1 arbi 7 _VOr putes £1 TKATATE, de ca fru loial tntre acesta oi torts. ii}.= 0 reguld principiald, care est gopsta in faptul cd, din motive’ b eticd PROFESIONALA, in functiflor de GESTIUNE eprizei) ei de CONTROL eercina proiectantului), ei care 4: revin cin partes CLI {investitorului), ANTREPRENORUL «2a cordifii normale - nu post In acelesi timp si PROTECTANTUL jlucrarilor’ pe care le Exp special tn legiturt cu BXERCITARES (la nivelul antri at | CAPiTronun 2 cur PRINCIPIE de PIATA CARACTERiSTicE Activivaritoa INTELECTUALE PRESTATZ prin sau/si la PROIzcr2" stupii, CERCETARI, EXPERTIZZ, LUCRAST AUXILIARS, AHALIZE 7-2, eto 2sls- jin pericada POSTBELICK, dupa cel de al it-ea rl mondial, {n concordanta cu cerintela evolutive socio-prsfagis tehnice si tehnologice, nou aparute, prestazile din aCTivTe: CONCEPTUALE” pentru societate -in ansamblul ei- dar si din sectoarele cu ACTIVITATI pentru CONSTRUCTIT au prezentat di.amici ascensionale, de de2zvolt. puternice sau, uneori, chiar explozive. aciee Fok « sfbeinan epectal activitatea d Prestdri CAPACITATIVE de lucru, tn condisi! d gres prograzabile, ce au ispus © efectuarea unor multiple 2 pe ORGANIZATORICR ( SOLUTIL de dapas avansace anents CERCETA: in special ta ule: mance la, aaennaininsaipiennannateienteitann amma annem ze partiale, 1 atlonale ale cecee cate si cree ional $i potestial si coutracaceze sg (peitte-oaplicare P2avayrtad co prea sal anzai fa conditii de lacra cu 2.2.- REZULTATELE - actuale - EXPERIMENTE au fost preluate in ca¢rul ASIMILATE integral si adaptate economiei de piazs - RomAnesTi — (2 = fh acest ens, eace de mengionat, of PRACT acest sector, tipic conceptual, cara 24 obligatorii -dar gi rigid confornal cara a4 corespunde cerintelor da luers Fegulanes ONORARIILOR eau/9i de TARIFARE 2n activicacea da fn aceasta activitare, ined, 90 va izpuna dusi, Supotriva TENDINTELOR RUTINARE, nocive, de restrict! ined curent - aczioneaza, artificial, la LIMITAREA Linersi Piaf ed provoacd dificultits 91 inpaccuri de DIST contractare, incotdeauna oar, attt SENEFICT, PROLECTANTULUI. ota: i . | dar obligntorie tani inte-o ecosonie dicesticnatd 159 2.3. 0 CARACTERISTICA, primordiald a tuturor acestor REGULANENTE -de fapt- asa cum se CER INTELESE si pentru utilizarea metodologiei de até,” consta in fapttl, cé, atit PROLECTANTUL (arhitect, inginer,’etc.), cit si BENEFICIARUL, NU trebuie 8& fie LEGATI -sau |s@ se considere ca atare- obligati sa aplice rigid anumite PRETURI, TARIFE, PARAMETRI ori/gi alte PRESCRIPTI NARI, “.inclusiv dintre cele prevazute in cadrul prezentei metodolog La tarifarea lucrarilor -ambid parteneri- vor trebui, permanent, si aibe fn vedere 91 INTERPRETARILE PROPRII, specdfice obiectivului proiectat, zonei, terenului, conditiilor tehnologice, socio-economice, ete. ei care obligatoriu trebuiesc oupuse negocierii’ cu benefieiarul, ta ‘vederea . Validirdd lor, dar 64 a cuantumulud -coral-tarifat pe aneamblul lucrarit. in consscina, presenta metodologie, cuprinstind PRETURI, ELEMENTE ed PARAMETRI tebnologici, precum ei tehnici de calcul, PRESCRIPTit, eté., @ conceputé -2n mod corelat- sd ofere doar un CADRU de CALCULARE al enorerdulud (carifulus), cu postbilitari de INTERPRETABILITATE cit mai Giferentiste, corespunzator diverselor cerinte - de aplicare - epecifice fdeckrul caz 2n parte pi care of find cont de CARACTERIST: LE TEHNOLOGICE extetente, ale celor.de aneanblu, c2t ei de CERINTELE TEMATICE proprii, specifica. PERSONALITATIi BENEFICIARULUI care a eolicitat lucrarea, or! 4 CAPACITATIZ de profeeioniet a proiectantului elaborator el viitorulut concept general de proiecta: 2.4.- PROIECTANTUL conceptor, ca vinzator al muncii sale, are tntotdeauna, faté de ceilalti participanti la procesul de reaiizare a investifiilor, o CONDITIONARE in plue de indeplinit in eita de xreglaj a ECONOMIEL DE PIATA. Asrfel, epecialictul profectant trebuie sf cunoasch -ci- ¢n CADRUL PRINCIPLILOR ce guverneaza econonta de pia, prin EFECTELE provocate de. eatre PARAMETRIT de REGLARE - naturali - 91 din MODUL de DISTRIBUIRE marfii tn eietemul CONCURENTIAL, el poate £4 SANCTIONAT (Caxac ptnd la recesivine agu falinent), pentru incdlctri ale’ CONDITIONARILOR oi ANGAJAMENTELOR fcute. De asexcnes, ra sufsri aceleasi consecinte pentre PRACTICAREA de Paayuri prio care SUPRABVALOEREK potentislel - ##0°R{0 - profesional cae/si pentra alte CARENSE de aster FSTEOLOGICK, ce i se pot inpote, pentro LIPSA de LOLALINAS? fe relatiile co ceilalti parteneri, pentro DEPICIZNTE calitetive, la HURESPECTART ale GRAPICEUOR de Iucre, san peotre siteatii incorecte de alté nator8, strecorate Te PROPESLONALISWOL practicat de el. Th acest sens, PROCESUL de TARIEARE (dip activitatea de proiectare) prin NATURA PLEVENEELOR ele de aNTiCh 12, bine cunosecte (aviad Jabilitate de cootiaut), este necesar si chiar se inpune, sd {i Yondat, tncd dio prinul eoment de la declansare, pe bare H2CiPH0C2 de EOBILITATE i ANGAJAN2NTE, prit celeule si vegocieri ~ ASTEBVALUATE - acceptabil i + in depliog concordant’ co O2TiUsILE si POSiBILITAZiLE fiecirui partener al cootractelui ta parte. in creavea unui eadru corespunzitor int, aetfel, deplin INTERESATI - ambit PARTENERI- deoarece acestia trebuie ef congtientizeze -ca- numai tn acest fel, fiecare dintre ef, pot sconta pe obrinerea rezultatelor oi efsctelor -BENEFICE- ale decizitlor lor, din procesul care a determinat inchederea contractului, conform cu DORINTELE 94 INTERESELE lor iniTIALe, liber optiona rrr ar I HT EZ TEM i 2.5.- _Beneficiarul, anticipat CONnTaCTAait proiectantull trebuie s4 raspundd, intotdeauna, de ASIGURAREA necesarului | FONDURI pentru realizarea obiectivdlu! sdu. i oe we in pertoada ; »_ dar et aleerior, el ests obliget _se ; aSeaenea, pe ea procure diract sau prin srusintisy | Eng H Gatele PERTENSITES ca? dane UST i pentru INDEPLINIREA MISIUNIL anvizajate. i Totodati,” el es: vin INTERESUL~“siu PROPRIU- ei acorde } RELIMITAT PERY sprijin, de care esta CaPAgIL, pentre i rezolvarea ac 8) avind grij@ ed dea cu PROMPTITUDINE ' avizale i gi acordurile solicitate de protectant si, a4 NU priveasci cu susPictune i Gentinud, nefondati, cererile ei deciziila de PROFESioNtst ale i Sosajacului edu, cunosciad cA -tn caz contrar- acest lucra va £4 tn i DETRIMENTUL BUNULUL MERS al tyturor lucrdrilor angajata (ce n acd naturel i s¢ interconditioneazi tn ansamblul lor). i 2.6.- in calculul cnoRARiULUT de PROTECTAR’ este cuprinsd cu el valoare medie de piaté (corespunzitoare’ unui profectane profesionist de nivel mediu) gi activitatea de DOcus ECUTA, ‘ care include, atit documentarea proprie, tu de : | Broiectant prin studii de specialitate sau personale, cit cea : NSUSITA din PRACTicaR indelungata a PR (pe | luerarile contractate si realizate anterior). Fropria DOCOKENTARE Ti ra putea pece a dispotitie, de PROPSSTONL atias de proiectast- o plaja de investigate dizecsificats t echivaleati a peste (508) din VALOARz24 socaativi a anacii sale cosceptuale, cars, de se inpane platitl, de citze 3292720142, ta conditii negociabile Aceastt platf se poate face si ca lucrare auplineatard -inei- noaai ts wisue PROLZCTASTOL reugegte s& fie convingStor ta dreptul S2V87ICTARULOE- ta a-i scoeda eaploatare 1a deposital doconentar -ce-1 detize- Tu favoarea lucrdtii gi optiusilor pe care, acesta, le dozeste cealizate. LEPSA unei aetfel de BAZE documentare, va (clad ou gi- organizat un cing util) un IMPACT lui ‘profesionale. constitul pe emenea depozit complex si py Permanent asupra CRED{BILITATII 91 ) 25, cAI MHF enges hae 2.7.- in contextul conditiilor specifice do proiectare majoritatea CERINTELOR de piata vor actiona, naturel, atit la PIERDEREA potentialelor ocazii de contractare, cit ei la impingerea PROLECTANTILOR (care obtin contracte, FARA s& dispund si deo BAZA DOCUMENTARA adequata), 8A trebuiascd s4 demareze gi sa £ jucrege tn condigii- Dirictue de solutionare, privati ds° forta E Recesara gi capabila, pe care -altfel- ar fi avut-o, in conditii de & profesionalism, finaliztnd. proiecte cu fundamentari insuficiente gi e deficierta tn ceea ce priveste o sustinere corectS a rezolvar{lor Pa obtinuts. &. § ; De asemenea, lipsa unei docunen = ‘4 corespunzdtoare va determina LUNGIRE, DURATELOR de elaborare a documentariilor,.astfal, dmpuntnd PROLECTANTULUL depunarea unor. EFORTURi SUPLIMENTARE, peste capacitates PROPRIE MOMENTULUL, ceo 1 pot dapiigi fizic, reflecttndu-se princr-o cerere potensial - EXAGERATA - la ofertarea pretului profectirii, conconitent eituatit, PREVIZIBILE, de nereopectare a termenelor ei calit! lucririlor. Aceste eituatit, iminent, 21 vor DESCALIFICA 91 ETICHETA, - Teepectivul proectant, drept NECOMPETITEV, attt in PROFESIUNEA ea, ct 91 din punct da vedere ECONOMECO-FINANCIAR. Intotdeauna, 4n procesul' de contractere, trebuieste facut cunoscut faptul ci, eolutionarea centurazii din punct de vedere OPERATIONAL congdnutulud previzionat .al misiunilor co se angajeazi (inscrise 2n anexele 1a contracte) si care se cer MATERIALIZATE ei TARIFATE in conditii de concurenté, oe imp fie decizionate, LIBER, PREVIZIONAT dar/94 NEGOCIAT, de ciitre AMBIT parteneri, atit In ce privegte VOLUMUL de MUNCA (operagit, faze, lucriri, etc.), cit e1 privitor la VALOAREA COSTURILOR ce umeaza sd fie AVANSATE. 3 2.8.- In cadrul, tarifului_ si al obligatiilor reciproc contractate, atit PROIECTANTUL cit gi BENEFICIARUL sunt datori s& se .informeze, deschis unul pe altul, in tot ceea ce constituie material documentar, informatii si elemente sau respectiv si cai de decizionare cu privire la sclutionarea problemelor obiectivului contractat. - Tntke acestea mengicnim: FURNIZAREA permanenté de INFORMATIZ pentru glegerea si aprobarea cictunii, APRECIEREA pe parcure a” NIVELULUL COSTURILOR, facute anticipativ, pentru PUNEREA tn GARDA a BENEFICLARULUL privind NIVELUL SUGETULUL pe care trebuie si-1 aibé DISPONIBIL 51 isiL cu DEZVOLTAREA ce o prevede PROGRAMULUL de investitie AVANSAT, Procum i pentru STATUAREA ei FUNDAMENTAREA cu CLARITATE 91 PRECIZIE PREVIZIONATA a elenentelor necesare concretizirii fluxului TEMATIC 91 de CONCEPT pentru realizarea, covect finalizaté, a obiectivului propus. 2.9.- ATESTAREA calitativad a PERFORMANTELOR de exigenta ale acestei marfi (proiect, produs de consulting, etc.), se poate pune in evidenta, de regul&, numai, mult timp dupa’ TERMINAREA gi ENCHIDEREA CONTRACTULUI de proiectare, a aceluia de EXECUTIE sau ulterior, in perioada de exploatare a obiectivului de itie preiectat. Legiclasiil lor tari (FRANTA, GERMANIA, S.U.A., ete.), aoigura Ge IMPLIcARE in RESPONSABILITATE a proiectantului, la factor do RISC, dar g4 an cpecial pentru VICIILE ASCUNSE, atit, prin stendardele de gerentie, cit si prin practicile de executie, de control - sau/si - prin sierencle de seigurirt, care urnireec, PREVENTIV, atit proiectarea, executia lucririi, cit ei exploatarea funcionali, precum gi comportarea obigctivulud 2n timp (fizte $1 tn exploacare). dceastl urcirize se face pe pesioade, Te acd di sau condifiilor din fiecare etapt. De regcli durata pericadelor de respossabilitate gi garantie pentre proiectant, poate si rarieue - in fonetie de specificel lucririlor ~ de la’doi, pioa la zece ati, ce dectrg focepind cu data dérii Gn folosingy a cbiectiveloi paoigceas si nxzcutat, tinct, Yu fenetie de specifical locrarilor Protectantul PROFESIONIST, prin noutatea solufionirilor lui ei curajul declangarii, prin implicare, a RISCURILOR dnercnte, patrunderii eale in terenuri virgine, mai putin etapinite tn activiratea medie de pia gi, in 10 iprmeny acelasi timp, fiind 1 prea SARC ed ouporte eventualele Pagube, ori gi Prejudicit, provocate prin riec (materiale, Financiere, profesionar, i morale, ote.), intotdeauna, va trebui, ed aibé grija, ed’ fie aoigurat : Permanent, dar ei FACULTATIV, dup caz, ouplinentar, ori de cite org at Prelua lucriri cu epecifice ¢i caracterietict apectale cau deceabite, 2ylOsz Up glt gen de factori, de care FIRMELZ de . pRoiecrarE trebuiesc ea tind seama -fn TARIFARER lucrdrilor- ce le pe piatas ,vOr fi cei care reprezinta, din punct de vedere woman sau/si,“SOCiO-PsixoLOGic, prestanta ‘si credibilitatea sau/3i economico-financiara de bonitate a FIRMEL, fn CONCURENTIAL de PiATA. In procesele de profectare cu ACTIVITATE pe lucriri, pinectioNATA (anvizajac de BENEFICIAR), prin puterea contractu inchetat cu PROLECTANTUL pi, datorita faptului ch BENEFICIARUL este direct gi personal INTERESAT, Tatr-o conducere RESPONSABILK (conform clauzelor de” negoctere ~ pe care a avut GRIJE 2 le INCLUDA tn contract), el, poate aettel oi Govint FACTORUL deterainant decizional, prin propriile-i acttunt de Gyizare pi sprobare (in calicace de BENEFICIAR) a SOLUTLONARILOR pio GAILOR de rezolvare -corect gi tehnic- propuse de PROIECTANT ta proceout de edificare a obiectivulut contractat. Fontru aceasta, Ined, PROLECTANTUL eate OBLIGAT 94 DATOR, deasemenea, ca i PERMANENT -si o dati cu ceriarele de avizare gi scceptare. de ckere BENEFICIAR, “in fluxul de lucru, a propunerilor ficute- oi PREZINTE TOATE decunentasile tehnico-econeaice, partial intocmite, EXPLICITAT gi cu FUNDAMENTARL de sustinera convingitoare, notificabile, pe ‘Intelesul aceatuia. MUMAI, prinunele astfel de proceduri, continutul leeseatsior, vor putea fi validate, ca fiind a interesul lucrdrii, pe linia cerintelor ei de PERFORMANTA, dar gi de UTILITATE la cerere, benefictarul fiind -ascfel e1- obligat ef oncreze o asemenea corinta de lucru la un nivel pecunisr punzator, da asemenea -negociat anticipat- prin clauzele contractuale perfecta a yung oferteaza tehnica Procesul CAPITOLUL 3, TIL de INTERDEPENDENTA ce se instituie intre COSTUL si CONTINUTUL CADRU PREVIETONAR PROIECTARE, STUDIT gi CERCETARI (angajabi le prin contracte) 3.1.- Tintnd seama de PLAJA, deo NEGOCIABIL-NORMATIV, IL de MISiuxr pentru sebit de mare si de variata, attt a GENURILOR de obiective din done! i vizat, cft si PIVERSITATIT lucrérilor - PARTIALE — in’ cadrul -acestuia (operatii simple sac complexe de ~-.. «Misiuni, faze, etape, parti din oni diverse alge activititi de consuzr ceeisesett a tete:) si Care pot aparea ~conjuncturnd- pe i Perioadi de derulare a contractulu: de proiectare, S71 REMUNERARIT proiectantului, fn — WIELEGEREA NEGOCIZTR — beneficiarul, va trebui 6& se facd, intotdeauna, cu a deosebi: AHEAIDILITATE, iar aprecierile de fundanontsen < « CALCULS ANTICIPATIE- sa ‘fie avansate, de cAtre ambete Parti, cv si in mo echilibrat. Ed acest sene, ea ambelor pérri ce cere o 2 Pi xine FLEXH udine CONCILIANTA, in cond: de REZONA: re ourErulei, volumuiti gi coct! fle elaborete in seopal in ior etapizat pRevitiovat ¢ etere~ pone le Fisalizar ocilor de COMPLELINANE. 5 KISIURIT protecesynulti. pria, ; lagi spe fertect coycisionigi somal Ty fotregol ANGREMA de factor! generali, i eu SusltBCrUeAL- intersecteti, fie civelelui sotietsar a 8 de cond fe econocied de ciess tlonat de proiezteat- 2 fi pertectat Zp cocdi;. ‘i anteculeulate fn bere ae si vie-asris 8 cantinct 4, in fenctis de profesionaliseal abilor pars © actiel de ABoRD: Fit lor, pentru vistoarele contracte, constitute « #8 CONDUCK tn final (UNITATEA de PROLECTAAL, FIRMA, 2c.) STABILITATE tn tneaearea propriilor ONORARII, vi PROFES:ONALISM -propriu- pe care fiecare 41 700 6 de poten OFERE placa, fy] easel pe sel decu)icii proiectisil | Ts tod 2 ce se pot executa - ESALONAT- proiectere, ectiv sau/si obiecte ele lui, ING in legatura cu obiectivus ) | | 7 i t | i | 3peggpimeconsecinta, cea mai importants, dar ef dificila latur de PROBLEME si ASPECTE din procesul de TARTFARE (caracteristica etapelor precontractuale, dar si din perioadele ulterioare) este determinata de ngcesitatea CONTURARIT cu ANTICIPATIE -cit mai elard~ a continutului fizic PRELIMINAT a documentatilor de proiectare, specifice obiectivului care ae. intentioneazi a oo contracta. i Neofectuarea acestai corinte -ininenc, dar 91 uicertor- va iMPUne caz, © aparirie, tn cascade, da nus eupa s96 eituatit confiictuala ori do legers perpetue, decuebic de diunicoare desfajuraril luceiedl, gt Giftetl dee mat £1 Justificate (ulcerior gf coreceate), dacd ele vor £1 fundamentate sau nu ca necesare, Aceasta “éa intimpla - tn mod firese - numai dutoricd faptulul ef - de = toate solurionarile (Peavy) LUTIVE), etudillor 9 lor documentare (pe care PK:1ECTANTUL este obligat, prin fsctacii Wed, 98 le avanseze CREDITAT, pe concul si riscul PROPRIU) oune da Fegulé- cunoscute ULTERIOR momentulut conjunctural de apa impacturtlor sus amintice. )3:3.- Regultatul PRETUIRiZ activitatii curenTe conceptului de proiectare, intotdeauna’stal negociabil, se cere format si prin cuprinderea in cle, Operatiile gsi sarcinile de BAZA PREVIZIONABILE -Intr-o vi ComuNk noua si a celor din zonele cu factori, ce yor determina in FLUXUL proiectarii, costuci care, VOR TREBUT CERUTE ulterior -SUPLIMENTAR Contractului de baza- de Proiectant (asupra contravalorilor acestora, avertizindu-se anticipat, despre cuprinderea lor informativa sau neciprindar acestora in TARIFAREA initiala de RAZA). 2tUH pute Bh fie eatr. Tn general pentru operatitle simple sau, care nu luce volume importante, PROIECTANTUL va trebui sa decidd, PROPRIU TN i Erecvent, ci asemenea prefuiri, care pot aparea necasare ul. 44 contractulut de bazi (INITIAL), od E40 rezolvate pi intro. ACTIVITATEA CURENTA a firmed da protectara (pe PROOUCTIE iNTzRud). ts coutental respectir, aceasti activitate de proiectare se ra putea considera MMGLIAR -deci H tfectuata- fo cadral luccicilor de bati, in virtatea clanzelor dia COMTHACTUL thcheiat 3 (Tvigiat) de proiectaat cx beneficiaral. in acent activ, costarile lecririloy de proiectars, se Tototdeauna, de La caz la cat, gen TAELPARS si aasocians, Pentru aceasta, VALOAREA lor urneaz contractul de protectare tnchetat-inisial (pe misduni gi operarit EVIDENT NECESARE); sau operatiile sf fie prezentata - tn clauzele contractuale — €a POTENTIALE, pentru lucrari NECUPRINSE in VALOAREA de baza CONTRACTATS (cu referirt attt le lucricile PREVIZIBILE, dar tmprobabil NECESARE, orl deosebic de greu cuaatificabile, cit 91 pentru cele IMPREVIZIBILE saul at ASCUNSE) . e& fie dnclueé -EXPLICITAT- tn suplimentare, de asemenea natura, VALOR: see esrebul 88 fie calculate, negociate, of profectantului, ‘in FUNCTIE de volumul gi” Precum si de interesele existente tn’dreptul dodalitate sau/s. Profesionalism a fiecarui, finalizerea PROLECTULUL TEHNIC), VOR IMPUNE - fntotdeauna BENFEICIARULUI, sh foloseascd, 1g elaborarea docunestacisien de proiectare, NUMAL specialisti de INCREDERE, care sa-1 Sndrume gi gonsilieze corect, prin servicii platite -CONTRACTUSL gi REZONABE in toate momentele de aparitie a unor astiel de situatii Pentru ace Seaton ager manint = PROFESIONISTE ca experiengi si core PERFORMANTA, ATESTATA prin lucrarile pereonale Intocaits ei intrro. economie de piata, obiigd PROLECTANTUL es FLEXIBILA - de CREDITARE © cn o permanenta utili Productie interné - a CAPACITATII cale profesio. (prin " activitate prestatd curent), fie potential conceptiva (prin exploaterea bancii tehnico-intelectuale prone! he TNFORMARE tebnici, griintificd, cultural-artietici, econosied, ae marketing in DOMENIU “a PRIZCTANTULUI- der ei nu gate cel mat important- GRADUL de tNCARCARE cu lucréri al) ff: Tatotdeauna oti tn cunpind cu credibilitatea profusionail, ee roeeaee ravine ca earcind obligarorie de realizare DIRECIA 2a RESPONSABILITATEA gefului de PROTECT, co de contract (conducktorul uni: CEEUEREtaten,, DOSINDITA, pe PLATK, cucuror SFEEALISTiLON din FINE (colaboratori DIRECTI ori POTENTIAL! Ia protecte, cu deporice proprit de material documentar). . | een ar BAe PE 3.4 Pentru lucririle sau/si operatille de proiectare ILE dé proiectare aferente pl&tite de beneficiar, complexitatea acestora, gi. congtiinga de a dintre parteneri. Asenenea operatit eau lucrie: pistinct 9 sasedace SUPLIMENTAR, prin acte aditionale, peintr-o Prezentore fi Regeciere, epecialx facuti de PROLECTANT ca BENEFICIARUL, tmediat dups. poolectape Paritted lor - din mprevisibilitace - tn eadrul preconstel Prodectare gieit tn derulare (ANTICLPAT declansirid ELABORARII ior). INTERESELOR Profectantului, de promovare « profe oneliemulut pEtuatlor do Zeclamd ori de eatiéfacere a altor orit precem gi de EXTINDERE « IMPLicarif pProtecTaNTULUL CONCRETIZATE,-numai limitat- la CAPACLTATEA PROFESIONALISMULUL fiecdruia, “fer tn fas8 cu cerintele de conginut, SOLICITATE 91 PREZENTATE de SENEFICIAR - numai OPTIONAL. AMBIT PARTEHERI, fiecare in aod TADEPERDER?, Yo interesul lor COWS, vor trebui {n acest fel, sisi craireascd atingerea PROPRIILOR OPTIUNI (aronizate fa ob/ectivul angajet), poefad hetiple ivelel lor de IURELEGEME si de STATUY socio-profesiotal, pe care aust obligati, witel, ficl pronoveze ~ LISE COBST#PI? = fn procesul de tegociere a pretolei Mainly te Gonfuuce, purtind fu fatt satel credibitipis de fizal (ce ina fost ontireutd pe plata), ELABORATORUL contractulut -spectalistul PROIECTANT- gi viitorul AUTOR de project, tn mod firesc, trebule of incuiascd o bund CUNOASTERE a lueririt, e% inteleagi MODUL de PARCURGERE o1 de REALIZARE a ei (2n° timp), deoarece eete eingurul in macuri of elaboreze pi ed precizeze tn aniaunt ca anticipatie ~ caile de DEZVOLTARE 2n PERSPECTIVA gi de DERULARE a Procegulai de proiectare, pentru ca SI ACESTA 0% 0¢ posti deofieure ORGANIZAT, intro SUCCESIUNE de operarii couplexe, dezvoltate ARBORESCENT s4 ASCENSIONAL (mistunt, etape, stadii, faze, categorii de lucriri, ete.) Bi {i fle 2 aiour’ ef doa SATISEACTIA depling, dorinzelor OPTIONALE. ele anbilor parteneri de contract. ~ - 4.3.- PROZECTANTUL este cel care pregdteste PROIECTUL de CONTRACT si CONDITIILE GENERALE sau/si SPECIALS de contractare. Pentru FIRMELE de proiectare si consultanta - avind in general un Profil TEHNIC cu PRESTATII “INTELECTUALE — este important ca DESCRIEREA serviciilor, SUCCESIUNEA misiunilor si TERMENELE de derulare, CONPINUTUL lucrarilor, informatiilor gi decumentelor ce oe eh. grnrniza beneficiarului periodic, MODUL “si CONDITIIL= de platajeic,aA fie prevazute CLAR, CONCIS si s& fie ELABORATE SUGESTIV si - intotdeauna - FUNDAMENTATE tehnico-economic. in acest context realizerea une! NEGOCIERI REALE, in corelare eu FACTORLE de COMPLLXITATE implicari de lucrare in tarifare, IMPUN ambilor parteneri, + ga in spectal BENEFICIARULUI (care nu cocdeauna este si specialise tn doneniu), ca acesta,sd solicite PROLECTANTULUI, Permanent gi in diferite stadid de Ggurare a lucririlor, in mod DETALIAT gi PROFESIONisT, Fezentarea = CU ANTICEPATIE - a unud CADRU da CONTINUT’ previzionat po evensele de conjuncturi ce se dezvolta in deralarea procesulus Je Profectare,viilor = 18