Sunteți pe pagina 1din 6

Susan Ee

Lumea de Apoi
AI doilea volum aI trilogiei
Penryn & SfArSirul lumii

Traducere din englezl ;i note de


Alex Vdsie;

, i.-

#
Toli cred c[ sunt moart5.
Stau intins5 cu capul in bralele mamei, in remorca
unui camion mare. Lumina zorilor accentueazd ridu-
rile de pe fala mamei, in timp ce huruitul motoarelor
vibreazX prin corpul meu vlXguit. Facem parte din Ca-
ravana Rezistenfei. O iumXtate de duzinf, de camioane
militare, furgonete ;i SUV-uri i;i croiesc drumul printre
ma;ini abandonate, ie;ind din San Francisco. La orizont,
in spatele nostru, cuibul ingerilor incl fumegd dupl lo-
vitura Rezistenfei.
Ziarcle acoper5 ferestrele magazinelor de-a lungul
drumului, formdnd un coridor care aminte;te de Ma-
rele Atac. Nu am nevoie sX citesc ziarele pentru a-mi da
seama ce se spune in ele. Toat[ lumea a rXmas impietrit5
la ;tirite din timpul zilelor de la inceput, cdnd reporterii
inci i;i fXceau treaba.

PARISUL iN TT,[C.4NI, NEW YORKUL INUNDAT,


MOSCOVA DISTRUSA
CINE A TRAS iN GABRIEL, MESAGERUL LUI
DUMNEZEU?
Susan Ee Lumea de Apoi

iNcnru PREA AGILI PENTRU PRoIECTILE fiica ei de;aptesprezece ani, a clrei sarcini era sX aib5
LIDERII NATIUNILOR ALUNGATI ;I DEZORIENTATI grijd de familie.
SFAryITUL LUMII DupI ;tiinfa ei, sunt doar un corp lipsit de viajd
pe care diavolul i l-a trimis. Probabil cd nu o si poatl
Trecem pe ldngi trei oameni fdrd, p5r, invelifi in niciodatl s5-;i ;teargd din fala ochilor imaginea cu mine,
cear;afuri cenu;ii. Lipesc flyere pdtate gi mototolite ale intinsl fdfi vlagd in bralele lui Raffe, cu aripile lui de
unuia dintre cultele apocalipsei. intre bandele de pe strlzi, demon luminate din spate de fl5c5ri.
culte ;i Rezistenf5, mI intreb c6t va mai dura pdnl cdnd MI intreb ce pirere at avea daci cineva i-ar spune
toatl lumea va face parte dintr-un grup sau altul. Chiar;i cI Raffe a fost de fapt un inger ;i c[ a ajuns sI aibl aripi
la sfdrgitul lumii simfim nevoia sI apartinem de ceva, cred. de demon pentru cI a fost in;elat. Ar fi acest lucru mai
Membrii cultului se opresc pe bordurl ca sI ne pri- ciudat decdt dacl i s-ar spune cI de fapt nu sunt moart5,
veasc5 trecdnd in camionul nostru aglomerat. ci doar supusl unei paralizii ciudate din cauza infep[turii
Ca familie, trebuie cX plrem foarte mici doar o unui monstru inger-scorpion? Ar crede probabil cX acea
mam5 speriat5, o adolescentl cu pXrul negru- ;i o fatl persoan5 e la fel de nebunl ca ea.
de ;apte ani sezdnd in remorca unui camion plin de Sora mea mai micl st5 Ia picioarele mele, aparent
b5rbati inarmafi. Oricdnd altcdndva, am fi fost ca ni;te impietritf,. Prive;te in gol ;i are spatele perfect drept, in
oi in compania unor lupi. Dar acum avem ceea ce unii ar ciuda scuturXturilor camionului. E ca ;i cum Paige s-ar fi
putea numi ,,aspect impun5tor,,. izolat de tot.
Unii dintre blrbafii din caravana noastrl sunt Blrbalii duri din camion se tot uit5 pe furis la ea, ca
camuflali pi au pupti. Mitralierele unora sunt inci indrep- ni;te bliefei care trag cu ochiul peste p;turile lor. Arat5
tate spre cer. Unii sunt chiar de pe strlzi gi au tatuaie cu ca o pipu;5 dintr-un co;mar, zdrobitl qi cirpit5. Ur[sc
diierite bande, f5cute acasl arsuri provocate chiar de sI mI gdndesc la ce trebuie sX i se fi intdmplat pentru a
ei pentru a-;i marca omorurile.- ajunge a;a. O parte din mine ar vrea sd ;tie mai multe,
Totu;i, ace;ti blrbali se inghesuie departe de noi dar o parte din mine e fericit5 cX nu gtie.
pentru a plstra o distanfl sigur5. Inspir o guri mare de aer. Va trebui sE mI ridic, mai
Mama continul sI se legene inainte ;i inapoi, a;a devreme sau mai tdrzint. Nu am de ales, trebuie sI infrunt
cum a flcut in ultima or5, de iard u.n plrliit cuitul care lumea. Sunt complet dezmorfit5 acum. MX indoiesc cI a;
a explodat, psalrhodiind propria ei versiune a vorbitului putea lupta sau altceva, dar, din cdte imi pot da seama, ar
in limbi. Vocea ei urcl ;i coboarX de parci ar purta o trebui sI fiu in stare sI mX mi;c.
ceartl teribilX cu Dumnezeu. Sau poate cu diavolul. MX ridic.
O lacriml cade de pe b5rbia ei si aterizeazd,pefruntea Presupun c5, dac[ a; fi planificat lucrurile cum tre-
mea;i gtiu cX i se frdnge inima. I se frdnge din cauza mea, buie, a; fi fost pregXtitl pentru fipete.
8
Susan Ee Lumea de Apoi

Mama Mu;chii i se crispeazl


cel mai tare. palid, care nu pare cu
e cea care fipl
intr-o teroare total5, ochii ii sunt incredibil de larg deschi;i. - Erai moart5, spune soldatul
nici o zi mai vdrstnic decdt mine.
E in regull, spun. E in regulS. Bolborosesc cuvintele, Cineva izbe;te in acoperi;ul camionului.
-
dar sunt recunoscltoare cI nu vorbesc ca un zombi. Ne face pe toli si s5rim, ;i am noroc ci soldatul nu
Ar fi amuzant, exceptdnd gindul descurajator care apas5 din gre;eal5 pe trlgaci.
imi apare brusc in cap: Acum trXim intr-o lume in care
cineva ca mine ar putea fi ucis pentru cX e un ciudat. Geamul care dI inluntrul camionului se deschide ;i
imi intind mdinile intr-un gest lini;titor. Spun ceva capul lui Dee se strecoarl pe acolo. Ar putea plrea aspru,
pentru a incerca s5-i calmez, dar cuvintele se pierd printre numai cI e greu si-l iei foarte in serios datoritd plrului
fipete. Panica, intr-un perimetru mic precum o remorci, s5u ro;u ;i a pistruilor de bliefel.

- Hei! DX-te inapoi de ldngl fata moartS. E


e aparent contagioasS. proprietatea
Ceilalli refugiafi se imbulzesc unii intr-altii in timp Rezistenlei.
ce inainteazl spre partea cu geam a camionului. Unii Da., spune fratele s5u geamln, Dum, din interiorul
dintre ei par pregltili si sari din vehiculul in mi;care. -
cabinei. Avem nevoie de ea pentru autopsii ;i alte chestii.
Un soldat cu fafa plinl de co;uri i;i indreaptl pu;ca Crezi cX e a;a utor sX glse;ti fete ucise de prinlidemoni?
spre mine, apucAnd-o de parc5 e pe cale sI comitl ingro- Ca de obicei, nu pot face diferenfa intre cei doi frali,
zitorul lui prim omor. a;a cX il asociez Ia intdmplare pe unul cu Dee, iar pe Dum
Am subestimat cu deslvdr;ire nivelul de fric5 pri- cu cel51a1t.
mar5 care se-nvArte in iurul nostru. Ace;ti oameni au Nu o omoarl nimeni pe fata moartd, spune Dee. Cu
pierdut totul: familiile, siguranta, Dumnezeul. -
tine vorbesc, Soldat.
Iar acum, un cadavru reanimat se intinde spre ei. AratI spre tipul cu pu;c5 ;i il prive;te cu asprime. Ai
- Sunt in regulS, spun incet, cdt pot de clar. Suslin
privirea lungX a soldatului, cu intenlia de a-l convinge ci
crede c5, dacl seamlnf, cu un set de Ronalzi McDonaldl
terminali de la droguri ;i cu porecle precum Tweedledee
nu se petrece nimic supranatural. Sunt vie. ;i Tweedledum, nu ar putea avea niciun fel de autoritate.
Urmeazd un moment in care nu sunt sigurX dac5 se Dar, cumva, tipii 5;tia par sX ;tie cum sI treac5 de la pe-
vor relaxa sau mi vor azvdrli din camion odatl cu des- nibili Ia mortali cdt ai bate din palme.
clrcarea unei arme de foc. inc5 mai port sabia lui Raffe Sper, cel pufin, cf, glumesc in ceea ce prive;te autopsia.
ag5lat5 la spate, ascunsl aproape cu totul sub jachetS. Camionul se oprette intr-o parcare. Acest lucru dis-
Asta mI consoleazl pufin, chiar dac5, in mod evident, trage atenfia de Ia mine, pentru cI toli privim in jur.
nu poate opri gloanfele.
- Te rog. imi plstrez vocea cAt mai bldndl si mi;c5rile
foarte lente. Eram doar adormitS. Atdta tot.
1 Ronald McDonald, personaiul costumat in clovn care este folosit drept
mascotd a lanlului de restaurante McDonalds.
'10
Susan Ee

ClXdirea in stil adobel din fala noastri imi e famili-


arX. Nu e gcoala mea, dar e o ;coalX pe care am vdzut-o de
zeci de ori. E liceul din Palo Alto, denumit cu afectiune
Paly High.
O jumltate de duzinl de camioane;i SUV-uri opresc
in parcare. Soldatul incl st5 cu ochii pe mine, dar i;i co-
boarX pu;ca la un unghi de 45 de grade.
O mulfime de oameni se holbeazd la noi pe m5sur5 2
ce restul micufei caravane oprepte in parcare. Toti m-au
vizut in brafele creaturii cu aripi de demon care era, de
fapt, Raffe, si toli au crezut cI eram moarti. MI incearcl
un sentiment de sfiali, a;a cI mX a;ez pe bancI, in spa- Paige ;i cu mine eram obi;nuite sI se holbeze oa-
tele surorii mele. menii la noi. Eu ii ignoram pur gi simplu, dar Paige le
UnuI dintre blrbali se intinde ca s5-mi atingd braful. zdmbea intotdeauna, din scaunul ei cu rotile. Aproape
Poate cX vrea sI verifice dacf, sunt cald5 precum cei vii intotdeauna, zdmbeau gi ei inapoi. Era greu sX reziqti
sau rece ca un mort. garmului lui Paige.
Fafa surorii mele se schimbl instant, de la o expresie Dar asta a fost demult.
goal5, la un mdrAit anirnalic, in timp ce se repede spre Mama noastrl incepe din nou sI vorbeascX in limbi.
blrbat. Dinfii ei asculifi str5lucesc in timp ce se mi;c5, De data asta mI privegte in timp ce cAnt5, de parcl se
accenfu dnd amenintarea. roagl la mine. Cdvintele aproape guturale care ii ies din
De indatX ce blibatul se dX inapoi, ea se intoarce la gdt dominl zgomotele ;optite ale mullimii. E felul ei
expresia ei goalS ;i la postura de pXpq5. sI adauge o dozd serioasl de spaimi chiar ;i Ia lumina
Blrbatul face ochii mari, trecdnd cu privirea de la afumatX a zilei.
mine la ea gi inapoi, pentru a glsi indicii la intreblri la
care eu nu pot r5spunde. Toti cei din parcare auvdzut - in regulS, sI coborAm, spune Obi, pe un ton autoritar.
Are peste un metru optzeci, umeri lafi ;i un corp
ceea ce tocmai s-a intdmplat ti toli ne privesc cu uimire, musculos, dar prezenfa lui impresionantl gi increderea
la fel ca el. sunt cele ce ii conferl rolul de lider al Rezistenfei. Toli
Bun venit la spectacolul ciudalilor! privesc ;i ascultl in timp ce el trece pe ldngl numeroasele
camioane ;i SUV-uri, cu aspectul unui adevirat coman-
dant militar aflat intr-o zond, de rdzboi.
1. Stil de constructie inspirat de civilizaliile vechi, care folosegte chirpiciul - Evacuafi camioanele si indreptafi-vd spre clSdire.
l;erili-v[ pe cAt posibil de cerul deschis.
drept materie piimd.
12
fiction connection
Susan Ee Lumea de Apoi

Asta diminueazd tensiunea;i oamenii incep sE sari Mama md urmeazd ;i ea. Nu se opre;te din cdntat,
afarl din camioane..Oamenii din camionul nostru se totu;i. La drept vorbind, e chiar inai zgomotoasl gi mai
imping ;i se izbesc unii de allii in graba lor de a fugi inflSclratd decdt inainte.
de noi. P5;im cu tofii in fluxul de nou-veniti, pe urmele
gemenilor.
- foferi! strigd Obi. Cdnd camioanele s-au golit,
impr5stiati-v5 ;i parcafi vehiculele astfel incdt sX putefi Dum merge cu spatele inainte, vorbindu-ne.
ajunge u;or la ele. Ascundefi-le printre ma;inile blocate Ne intoarcem la liceu, acolo unde instinctele noastre
din trafic sau pe undeva, astfel incdt sI fie greu de obser-
-
de supraviefuire sunt la cel mai inalt nivel.
vat de deasupra.
Se plimbi prin rdul de refugiafi ;i soldafi, ddnd sens
- DacI simlili nevoia de a vopsi perelii sau de a o
snopi in bXtaie pe vechea voastrX profesoarl de mate-
si indrumare unor oameni care altfel ar fi pierdufi. maticl, spune Dee, faceti-o acolo unde plsirile nu vI
pot vedea.
- Nu vreau niciun semn care sX arate cX zona asta e
ocupatS. Nimic nu trebuie curilat sau aruncat pe o razd Trecem pe l6ng5 cl5direa principal5 in stil adobe.
de o mil5. Din suadX, gcoala pare inqelStor de micd. Dar in spatele
Obi se opre;te cdnd ii vede pe Dee ;i pe Dum stAnd cl5dirii principale e un intreg campus de cl5diri moderne
unul l6ng5 cel5lalt, holbAndu-se la noi. conectate prin coridoare acoperite.
Domnilor, Ie spune Obi lui Dee ;i Dum, care ies din DacI vreunul dintre voi e r5nit, luati un loc in sala
transa lor si isi indreaptl privirea spre el. VI rog sI le
-
asta frumoasf, de clas5.
arXtap noilor recruli unde sX meargl si ce s[ fac[. Dee deschide cea mai apropiatl u;5 si arunc5 o pri-
vire in[untru. E o clasl cu un schelet in mlrime naturalS
- Corect, spune Dee, oferindu-i lui Obi un salut de
bdiefel, cu un zAmbet de b5iefel. atdrndnd intr-un cuier.

- Bobocilor! strigl Dum. Tofi cei care nu stiu ce au de


fXcut, haidefi dupi noi!
- Scheletul vI va line companie cit timp a;teptafi
medicul.
inaintafi, oameni buni, spune Dee.
- Cred c5la noi se referS. MI ridic cu dificultate ;i mI
- fi dacl vreunul dintre voi e medic, spune Dum,
pacienfii vX a;teapt5.
intind automat dupl sora mea, dar mI opresc inainte -$Ua
suntem top? irtreb. Suntem singruii supraviefuitori?
sI o ating, ca ;i cum o parte din mine ar crede ci e un Dee il prive;te pe Dum.
animal periculos. Au voie fetele zombi sI vorbeasc5?
Haide, Paige.
- DacI sunt drlgule ;i vor sI facl lupte in noroi cu alte
- Nu gtiu ce voi face dacl nu se miscX. Dar se ridicl ;i
-
fete zombi.
mX urmeazX. Nu gtiu daci mI voi obi;nui vreodatl sX o tare...
v5d stdnd pe propriile ei picioare.
- Ce
E o imagine dezgust5toare.
-
14
fiation connection