Sunteți pe pagina 1din 9

Anexa la Ordinul CNCAN nr. 65 /30.05.

2003

NORME PRIVIND AUTORIZAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITII


APLICATE LA REALIZAREA, FUNCIONAREA I DEZAFECTAREA INSTALAIILOR
NUCLEARE
n normele privind sistemele de management al
calitii aplicabile domeniului nuclear, se aplic i
prezentelor norme.
CAPITOLUL I
SCOP CAPITOLUL IV
AUTORIZAREA SISTEMELOR DE
Art. 1. - (1) Prezentele norme sunt emise n MANAGEMENT AL CALITII
conformitate cu prevederile Legii nr. 111/1996
privind desfurarea n siguran a activitilor Art. 4. - (1) Activitile enumerate la art. 2 nu
nucleare, cu modificrile i completrile ulterioare, pot fi desfurate de organizaiile responsabile
pentru a institui procedura de autorizare a dect n cazul n care dein un sistem de
sistemelor de management al calitii aplicate n management al calitii autorizat de CNCAN
realizarea, funcionarea i dezafectarea pentru activitatea respectiv n conformitate cu
instalaiilor nucleare. prevederile prezentelor norme.
(2) Prezentele norme fac parte din normele privind (2) Pentru activitile de fabricare a produselor i
sistemele de management al calitii aplicate de furnizare a serviciilor cu cerine de calitate
instalaiilor nucleare. destinate instalaiilor nucleare, autorizarea
sistemului de management al calitii trebuie s
CAPITOLUL II corespund i clasei de aplicare specifice
DOMENIU DE APLICARE structurilor, sistemelor, echipamentelor,
componentelor i serviciilor respective.
Art. 2. - Prezentele norme se aplic n Art. 5. - Autorizarea sistemelor de
procesul de autorizare a sistemelor de management al calitii constituie condiie
management al calitii al organizaiilor prealabil pentru eliberarea de ctre CNCAN a
responsabile care desfoar oricare din autorizaiilor de securitate nuclear i radiologic
urmtoarele activiti: pentru activitile enumerate la art. 2, lit. a).
a) proiectarea, amplasarea, construcia i
montajul, punerea n funciune, funcionarea, CAPITOLUL V
i dezafectarea, ca activiti constitutive ale CERINE DE AUTORIZARE A SISTEMELOR
fazelor de realizare, funcionare i DE MANAGEMENT AL CALITII
dezafectare a instalaiilor nucleare; activitile
de funcionare de prob, conservare, Art. 6. - Autorizaiile de la art. 4 se elibereaz
intreinere, reparare i modificri ale de ctre CNCAN organizaiilor responsabile care
instalaiilor sunt considerate componente ale ndeplinesc condiia de persoan legal constituit
fazei de funcionare. roman sau strin, recunoscut legal n
b) aprovizionarea, cercetarea i dezvoltarea i Romnia, la cererea acestora, dac fac dovada:
fabricarea structurilor, sistemelor, a) ndeplinirii cerinelor specifice din normele
echipamentelor, componentelor clasificate ca privind sistemele de management al calitii
importante pentru securitatea nuclear a aplicate instalaiilor nucleare, aplicabile
instalaiilor nucleare de la art. 2, lit. a) i activitilor pe care le desfoar n domeniul
realizarea serviciilor referitoare la acestea. nuclear;
Serviciile includ i activitile de manipulare, b) capabilitii tehnice de a realiza activitile
transport, depozitare, curire, conservare, respective.
ntreinere, reparare, testare, inspecie, Art. 7. - (1) Organizaia responsabil trebuie
producere i utilizarea softurilor. s instituie, dezvolte i menin un sistem de
management al calitii, prin care s demonstreze
CAPITOLUL III c cerinele din normele privind sistemele de
DEFINIII management al calitii aplicate instalaiilor
nucleare, sunt implementate corespunztor
Art. 3. - Definiiile din Legea nr. 111/1996 activitii pe care o desfoar.
privind desfurarea n siguran a activitilor (2) Sistemul de management al calitii al
nucleare, cu modificrile i completrile ulterioare organizaiei responsabile si orice modificare a
i din normele privind definiiile termenilor utilizai acestuia trebuie s fie aprobate de ctre CNCAN

1
prin aprobarea Manualului calitii si a CAPITOLUL VI
procedurilor aferente indicate de CNCAN. ATESTAREA/AUTORIZAREA PERSONALULUI
Art. 8. - Organizaia responsabil CU FUNCII IN MANAGEMENTUL CALITII
autorizat poate subcontracta pri din activitile
menionate la art. 2 unei alte organizaii numai Art. 12. - (1) Urmtorul personal din cadrul
dac aceasta din urm deine un sistem de organizaiilor responsabile trebuie s dein
management al calitii autorizat de CNCAN atestare/autorizare CNCAN pentru funciile
pentru acel domeniu de activitate. ndeplinite n sistemul de management al calitii:
Art. 9. - (1) Organizaia responsabil trebuie s a) Personalul stabilit la art. 9, 10 si 11;
nominalizeze persoana din conducerea b) persoana din cadrul conducerii responsabil
organizaiei care are sarcina proiectrii, dezvoltrii pentru activitatea de construcii-montaj;
i ntreinerii sistemului de management al calitii c) persoana din cadrul conducerii responsabil
si a monitorizrii stadiului implementrii. n pentru activitatea de punere n funciune;
organizaiile n care sunt stabilite compartimente d) persoana din cadrul conducerii responsabil
de management al calitii, efii acestor pentru activitatea de exploatare a instalaiilor
compartimente vor fi reprezentanii conducerii. nucleare;
(2) Persoana responsabil pentru stabilirea e) persoana din cadrul conducerii responsabil
dezvoltarea i monitorizarea implementrii pentru activitatea de dezafectare;
sistemului de management al calitii trebuie s f) persoana care coordoneaz activitatea de
dein suficiente resurse i autoritate pentru autoevaluare a managementului pentru
realizarea activitilor specifice ce deriv din sistemele de management al calitii pentru
normele aplicabile privind sistemele de exploatarea instalaiilor nucleare;
management al calitii aplicate instalaiilor (2) Atestrile de la al. (1) nu exclud alte autorizri,
nucleare. certificri sau atestri pentru personalul care
(3) Persoana responsabil pentru stabilirea desfoar activiti n domeniul nuclear, stabilite
dezvoltarea si monitorizarea implementarii prin reglementri specifice emise de CNCAN.
sistemului de management al calitii trebuie s Art. 13. - Cerinele de pregtire iniial i
aib cunointe suficiente n domeniu i s fie experiena profesional pentru ocuparea funciilor
absolvent al unui curs de specialitate agreat de i atestarea/autorizarea CNCAN pentru personalul
CNCAN. de la art. 12, al. (1) sunt urmatoarele:
(4) Persoana responsabil pentru stabilirea a) instruire de specialitate i
dezvoltarea i monitorizarea implementrii atestarea/autorizarea n domeniul de
sistemului de management al calitii trebuie s activitate;
fie autorizat de ctre CNCAN. b) experiena n activitatea pentru care a fost
Art. 10. - Personalul compartimentului de desemnat;
management al calitii stabilit la art. 9, al. (1), c) abiliti de management corespunzatoare
trebuie sa aib cunosinte suficiente n domeniu i responsabilitii atribuite;
s fie absolvent al unui curs de specialitate agreat d) cunoaterea legislaiei, reglementrilor i
de CNCAN i trebuie s fie atestat de ctre standardelor n domeniu;
CNCAN. e) cunotine privind managementul sistemului
Art. 11. - (1) Conducerea organizaiei calitii aplicat n organizaia proprie;
responsabile trebuie s desemneze o entitate f) s fie absolvent al unui curs de specialitate
organizatoric responsabil pentru evaluarea agreat de CNCAN.
independent a sistemului de management al Art. 14. - n vederea atestrii/autorizrii de
calitii. ctre CNCAN a personalului de la art. 12, al. (1),
(2) Personalul entitii organizatorice cu organizaia responsabil trebuie s transmit
responsabilitatea evalurii independente a urmtoarele documente:
sistemului de management al calitii trebuie s a) cererea organizaiei responsabile pentru
fie absolvent al unui curs de specialitate agreat de atestarea/autorizarea personalului;
CNCAN. b) decizia de numire n funcie;
(3) Personalul entitii organizatorice cu c) fia postului;
responsabilitatea evalurii independente a d) curriculum vitae;
sistemului de management al calitii trebuie s e) avizul organelor competente n domeniul
fie atestat de ctre CNCAN. siguranei naionale, dup caz;
(4) n cazul n care entitile organizatorice de la f) atestate, certificate pentru absolvirea cursului
alin. (1) sunt independente din punct de vedere de specialitate i alte recunoateri oficiale ale
juridic fa de organizaia responsabil, acestea pregtirii i experienei n domeniu, dup caz;
trebuie autorizate de ctre CNCAN conform g) copie dup ordinele de plat pentru achitarea
prezentelor norme. taxei i tarifului prevzute de Legea nr.
111/1996, cu modificrile i completrile
ulterioare, pentru atestarea/autorizarea

2
personalului cu funcii n sistemul de nucleare, cererea de autorizare tip trebuie s
management al calitii, n conformitate cu identifice i clasa de aplicare acordat
Regulamentul de taxe i tarife pentru sistemului de management al calitii n
autorizarea i controlul activitilor nucleare; conformitate cu prezentele norme i cerinele
Art. 15. - (1) Atestarea/autorizarea personalului aplicabile ale normelor privind sistemele de
de la art. 12, al. (1) se efectueaz de ctre management al calitaii aplicate instalaiilor
CNCAN pe baza analizrii documentelor de la art. nucleare;
14 i a evalurii cunointelor de specialitate ale b) chestionar tip completat, n funcie de
personalului. activitatea desfaurat, avnd coninutul
(2) Atestarea/autorizarea personalului se minim, potrivit Anexei nr. 2 la prezentele
elibereaz de ctre CNCAN pentru: norme;
a) domeniul de activitate din cadrul organizaiei c) manualul calitii i procedurile proceselor
responsabile indicat n cerere cu referire la manageriale i funcionale ale organizaiei
normele aplicabile privind sistemele de responsabile;
management al calitii aplicate instalaiilor d) procedura penru clasificarea structurilor,
nucleare unde i desfoar activitatea; sistemelor, echipamentelor i componentelor,
b) clasele de aplicare acordate sistemului de n funcie de importana lor pentru securitatea
management al calitii, n cazul activitilor nuclear i specificul activitii desfurate i
de fabricare a produselor i de furnizare a procedura de aplicare gradat a cerinelor
serviciilor destinate instalaiilor nucleare; sistemului de management al calitii n
c) o perioada determinat de valabilitate de funcie de aceast clasificare;
pn la doi ani. e) procedura de elaborare a planului calitii n
Art. 16. - (1) Pentru meninerea cazul organizaiilor care desfaoar activiti
atestatului/autorizrii, personalul cu funcii n de fabricare a produselor, de furnizare a
sistemele de management al calitii are serviciilor, de construcii-montaj, de punere n
urmtoarele obligaii i responsabiliti: funciune i dezafectare;
a) ndeplinirea responsabilitilor proprii f) planurile anuale de audit intern i planurile de
prevzute n reglementrile specifice privind audit extern;
sistemele de management al calitii, g) documentul prin care este desemnat
aplicabile funciei atestate/autorizate; persoana responsabil pentru stabilirea i
b) respectarea limitelor i condiiilor din monitorizarea implementrii sistemului de
atestat/autorizaie; management al calitii i personalul
c) desfurarea activitii n organizaia compartimentului de mangement al calitii,
responsabil pe funcia pentru care a fost dup caz, nsoit de atestatele/autorizarea
atestat/autorizat; obinute n prealabil de la CNCAN;
(2) Nerespectarea obligaiilor i rspunderilor de h) lista personalului entitii organizatorice cu
la alin. (1), conduce la aplicarea sanciunilor responsabiliti n evaluarea independent a
prevzute n Legea nr. 111/1996, cu modificrile sistemului de management al calitii, nsoit
i completrile ulterioare, privind desfurarea n de atestatele obinute n prealabil de la
siguran a activitilor nucleare, putnd duce la CNCAN;
suspendarea sau retragerea atestatului/autorizrii. i) documentul prin care este desemnat
Art. 17. - Organizaia responsabil trebuie s persoana care coordoneaz activitatea de
asigure resursele necesare pregtirii continue a construcii-montaj, punere n funciune sau
personalului cu funcii n sistemul de management dezafectare, dup caz, nsoit de atestatele
al calitii. obinute n prealabil de la CNCAN;
j) documentul prin care este desemnat
CAPITOLUL VII persoana care coordoneaz activitatea de
ELIBERAREA AUTORIZAIEI SISTEMULUI DE autoevaluare a managementului pentru
MANAGEMENT AL CALITII sistemele de management al calitii pentru
exploatarea instalaiilor nucleare, dup caz,
Art. 18. - n vederea eliberrii Autorizaiei nsoit de atestatul obinut n prealabil de la
sistemului de management al calitii, organizaia CNCAN;
responsabil trebuie s prezinte la CNCAN k) copie dup Certificatul de nmatriculare a
urmtoarele documente: organizaiei la Camera de Comer i Industrie;
a) cerere de autorizare tip care s identifice l) copie dup Statutul societii i dup
activitile desfurate n conformitate cu hotrrea de nfiinare;
prezentele norme i normele specifice care se m) copie dup ordinele de plat de achitare a
aplic sistemului de management al calitii, taxei i tarifului prevzute de Legea nr.
potrivit Anexei nr. 1 la prezentele norme; 111/1996, cu modificrile i completrile
pentru activitile de fabricare a produselor i ulterioare, pentru autorizarea sistemului de
de furnizare a serviciilor destinate instalaiilor management al calitii pentru domeniul

3
solicitat, n conformitate cu Regulamentul de de fabricare a produselor i de furnizare a
taxe i tarife pentru autorizarea i controlul serviciilor destinate instalaiilor nucleare;
activitilor nucleare; c) o perioad determinat de valabilitate de
n) copii ale certificarilor pentru sistemul de pn la doi ani.
management al calitii, dup caz. Art. 22. - Dreptul dobandit prin autorizaie nu
Art. 19. - Autorizaia sistemului de poate fi transmis altei persoane juridice sau extins
management al calitii va fi eliberat de CNCAN pentru exercitarea altor activiti fr acordul
numai dac: CNCAN.
a) documentele prezentate n conformitate cu
art. 18, lit. c), d), e) i f) ndeplinesc cerinele CAPITOLUL VIII
aplicabile ale normelor privind sistemele de CONDIII PRIVIND PSTRAREA
management al calitii aplicate instalaiilor AUTORIZAIEI I RETRAGEREA ACESTEIA
nucleare i sunt aprobate de CNCAN;
b) personalul stabilit la art. 18, lit. g), h), i) i j) Art. 23. - (1) Pentru meninerea autorizaiei,
este atestat/autorizat de ctre CNCAN; organizaia responsabil deintoare a autorizaiei
c) urmare a efecturii de ctre CNCAN a eliberate n conformitate cu prevederile
auditului la organizaia responsabil prezentelor norme, are urmtoarele obligaii i
solicitant, se constat ndeplinirea, n responsabiliti:
totalitate, a prevederilor documentelor a) desfoar pentru domeniul nuclear numai
aprobate la lit. a) i implementarea activiti ce se ncadreaz n limitele i
prevederilor reglementrilor privind sistemele condiiile prevzute n autorizaia sistemului
de management al calitii corespunzatoare de management al calitii;
activitii desfurate; b) orice modificare n documentele prezentate la
d) urmare a evalurii CNCAN, se constat c art. 18, lit. c), d) i e) trebuie supus aprobrii
organizaia responsabil are capabilitatea de CNCAN nainte de implementare;
a desfura activitile respective. c) orice modificare n documentele prezentate la
Art. 20. - (1) Organizaiile responsabile care art. 18, lit. f) trebuie adus la cunointa
contracteaz desfurarea activitilor prin CNCAN nainte de aplicare;
organizaii strine rspund pentru obinerea de d) orice modificare a documentelor prezentate la
ctre acestea a autorizrii CNCAN pentru art. 18, lit. k) i l) trebuie adus la cunointa
sistemul de management al calitii corespunztor CNCAN n termen de 15 zile de la legalizare;
activitii contractate n conformitate cu prezenta e) orice modificare de personal responsabil
reglementare. stabilit la art. 12, lit. f), g), h) i i) se face
(2) Organizaiile responsabile de la al. (1) trebuie numai cu acordul prealabil al CNCAN;
s se asigure c cerinele din normele aplicabile personalul stabilit la aceste articole trebuie s
privind sistemele de management al calitii dein atestarea/autorizarea CNCAN pe
aplicate instalaiilor nucleare sunt respectate de perioada de valabilitate a autorizaiei;
organizaia strin. f) deintorul instalaiei nucleare, participanii
(3) Autorizaia se acord de ctre CNCAN care desfoar activitile de la art. 2, lit. a),
organizaiei responsabile strine dac constat c precum i organizaiile care desfoar
aceasta respect cerinele din normele aplicabile activiti de fabricare a produselor sau de
privind sistemele de management al calitii furnizare a serviciilor i care dein autorizaie
aplicate instalaiilor nucleare. Constatarea valabil pentru clasele de aplicare 1, 2 i 3
respectrii acestor cerine se realizeaz de ctre acordate sistemului de management al
de CNCAN n urma evalurii/auditrii sistemului calitii, trebuie s transmit la CNCAN n
de management al calitii al organizaiei termen de 15 zile de la finalizarea auditurilor
responsabile strine i/sau n urma analizrii de la art. 18, lit. f), rapoartele acestora
rezultatelor evalurii sistemului de management al nsuite de ctre conducerea organizaiei
calitii efectuate de beneficiarul activitilor. responsabile;
(4) Documentele organizaiei strine prevzute n g) s ntocmeasc i s supun aprobrii
prezentele norme, transmise la CNCAN, trebuie CNCAN planurile calitii pentru realizarea
redactate in limba romn, englez sau francez. produselor i serviciilor destinate structurilor i
Art. 21. - Autorizaia sistemului de sistemelor cu funcie de securitate conform
management al calitii se elibereaz pentru: procedurilor i pentru activitile menionate la
a) domeniul de activitate indicat n cerere cu art. 18, lit. e);
referire la normele aplicabile privind sistemele h) s supun aprobrii procedurile pentru
de management al calitii aplicate instalaiilor procesele speciale care le utilizeaz la
nucleare; realizarea produselor sau serviciilor destinate
b) clasele de aplicare acordate sistemului de instalaiilor nucleare, nainte de efectuarea
management al calitii, n cazul activitilor acestor procese;

4
i) s notifice cu dou zile lucrtoare, n avans, i a) Cerine de asigurarea calitii pentru unitile
s asigure accesul mputerniciilor CNCAN n beneficiare de investiii n conducerea
punctele de staionare i asistare stabilite de lucrrilor de realizare a obiectivelor i
CNCAN n planul calitii; instalaiilor nucleare, seria AQ-01,
j) anterior nceperii activitilor, s ntocmeasc b) Cerine specifice de asigurarea calitii n
i s supun aprobrii clasificarea structurilor, proiectarea obiectivelor i instalaiilor
sistemelor, produselor, componentelor i nucleare, seria AQ-02,
serviciilor n funcie de importana acestora c) Cerine de asigurarea calitii n
pentru securitatea nuclear; aprovizionarea produselor i serviciilor
k) s informeze de ndat CNCAN despre modul destinate obiectivelor i instalaiilor nucleare,
n care au fost ndeplinite n termen seria AQ-03,
dispoziiile acesteia; d) Cerine de asigurarea calitii pentru
l) s asigure accesul mputerniciilor CNCAN la activitile de construcii-montaj destinate
toate informaiile, datele tehnice i obiectivelor i instalaiilor nucleare, seria AQ-
contractuale, sub orice form, necesare 05,
pentru ndeplinirea controlului privind e) Cerine de asigurarea calitii pentru punerea
instituirea i meninerea sistemului de n funciune a obiectivelor i instalaiilor
management al calitii; nucleare, seria AQ-06,
m) s asigure mijlocirea extinderii controlului f) Cerine de asigurarea calitii pentru
mputerniciilor CNCAN la participani sau exploatarea obiectivelor i instalaiilor
contractori, inclusiv subfurnizorii acestora, nucleare seria AQ-07.
dup caz; Art. 26. - Autorizaiile sistemului de asigurarea
n) s achite taxele i tarifele legale reprezentnd calitii eliberate nainte de intrarea n vigoare a
contravaloarea cheltuielilor de expertizare prezentelor norme i menin valabilitatea pn la
tehnic, examinare, control i aprobare, termenul prevzut n acestea, fara sa depeasc
prevzute n Regulamentul de taxe i tarife perioada prevzut la art. 21, c).
pentru autorizarea i controlul activitilor Art. 27. - Acceptarea, aprobarea sau controlul
nucleare; documentelor i activitilor sau autorizarea de
o) deintorul instalaiei nucleare i participanii ctre CNCAN a sistemului managementului
la activitile prevzute la art. 2, lit. a) trebuie calitii nu exonereaz deintorul de autorizaie
s informeze periodic CNCAN despre stadiul de responsabilitile prevzute n normele privind
ndeplinirii aciunilor corective; sistemele de management al calitii aplicate
p) organizaiile responsabile trebuie s instalaiilor nucleare.
informeze CNCAN pentru orice Art. 28. - Autorizrile prevzute n aceste
neconformitate care poate afecta securitatea norme nu exclud alte autorizari prevzute de
nuclear a instalaiei nucleare. legislaia n vigoare.
(2) Nerespectarea obligaiilor i rspunderilor de
la alin. (1), conduce la aplicarea sanciunilor
prevzute n Legea nr. 111/1996, cu modificrile
i completrile ulterioare privind desfurarea n
siguran a activitilor nucleare, putnd duce la
suspendarea sau retragerea autorizaiei.

CAPITOLUL IX
DISPOZIII TRANZITORII I FINALE

Art. 24. - Prezentele norme intr n vigoare n


termen de 60 de zile de la publicarea n Monitorul
Oficial.
Art. 25. - (1) ncepnd cu data intrrii n vigoare
a prezentelor norme, se abrog Ordinul
Comitetului de Stat pentru Energia Nuclear nr.
17/24.01.1983, privind stabilirea Normelor
republicane de asigurarea calitii pentru
produsele i serviciile destinate obiectivelor i
instalaiilor nucleare, seria AQ-04.
(2) ncepnd cu data intrrii n vigoare a
prezentelor norme, se abrog Decizia CNCAN nr.
15710/02.04.1991 privind stabilirea normelor
tehnice de asigurarea calitii:

5
Anexa nr. 1 la Normele privind cerinele de autorizare pentru sistemele
de management al calitii aplicate la realizarea, funcionarea i
dezafectarea instalaiilor nucleare

MODEL CERERE AUTORIZARE

DOMNULE PREEDINTE,

Subsemnatul, cu funcia de
reprezentantul mputernicit al (denumirea organizaiei) cu sediul n: ara ........
localitatea ....................... judeul / sector ............ str.
.........................................., ........ , nr, cod . v
rog s dispunei autorizarea sistemului de management al calitii conform prevederilor Legii nr. 111/1996,
privind desfurarea n siguran a activitilor nucleare, cu modificrile i completrile ulterioare i Normelor
privind autorizarea sistemelor de management al calitii aplicate la realizarea, funcionarea i dezafectarea
instalaiilor nucleare, pentru urmtoarele activiti (se vor detalia domeniile de activitate)
............................ ncadrate n clasa de aplicare acordat
sistemului de management al calitii (pentru activitile de fabricare a produselor i de furnizare a serviciilor
destinate instalaiilor nucleare) .........
Prin prezenta, v asigurm c toate prevederile sistemului de management al calitii sunt
implementate n conformitate cu cerinele:

Legii 111 / 1996, privind desfurarea n siguran a activitilor nucleare, cu modificrile i


completrile ulterioare;
Normelor privind autorizarea sistemelor de management al calitii aplicate la realizarea,
funcionarea i dezafectarea instalaiilor nucleare;
Normelor privind cerinele generale pentru sistemele de management al calitii aplicate la
realizarea, funcionarea i dezafectarea instalaiilor nucleare;
Normelor privind cerinele specifice pentru sistemele de management (se completeaz numele
normelor aplicabile),
i toate celelalte prevederi legale, n cadrul (denumirea organizaiei, filialei, unitii, fabricii, punctului de
lucru) ..................

Anexm la prezenta urmtoarele documente:

a) Chestionar tip, completat;

b) Manualul calitii i procedurile proceselor manageriale ale organizaiei responsabile;

c) Procedura pentru clasificarea structurilor, sistemelor, echipamentelor, componentelor, proceselor


i serviciilor n funcie de importana lor pentru securitatea nuclear i specificul activitii
desfurate i procedura de aplicare gradat a cerinelor sistemului de management al calitii n
funcie de aceast clasificare;
d) Procedura de elaborare a planului calitii (dup caz);

e) Planurile anuale de audit intern i planurile de audit la pariticipani sau contractori, inclusiv
subfunizorii acestora;

f) Documentul prin care este desemnat persoana responsabil pentru stabilirea i implementarea
sistemului de management al calitii i/sau personalul compartimentului de management al calitii,
precum i numrul atestatului/autorizaiei emise de CNCAN pentru acest personal;

g) Lista personalului entitii organizatorice cu responsabilitatea evalurii independente a sistemului


de management al calitii, precum i numrul atestatului emis de CNCAN pentru acest personal;

h) Documentul prin care este desemnat persoana care coordoneaz activitatea de construcii-
montaj, punere n funciune sau dezafectare, dup caz, precum i numrul atestatului emis de
CNCAN pentru aceast persoan;

i) Documentul prin care este desemnat persoana care coordoneaz activitatea de autoevaluare a
managementului pentru sistemele de management al calitii pentru exploatarea instalaiilor
nucleare, precum i numrul atestatului emis de CNCAN pentru aceast persoan;

j) Copie dup Certificatul de nmatriculare la Camera de Comer i Industrie;

k) Copie dupa Statutul societii i a hotrrii de nfiinare a organizaiei;

l) Copie dup ordinele de plat pentru achitarea taxei i tarifului prevzute de Legea nr. 111/1996,
cu modificrile i completrile ulterioare i Regulamentul de taxe i tarife pentru autorizarea i
controlul activitilor nucleare, pentru autorizarea sistemului de management al calitii pentru
domeniul solicitat.

m) Copii dup certificrile sistemului de management al calitii (dac este cazul).

REPREZENTANTUL IMPUTERNICIT
AL ORGANIZAIEI SOLICITANTE
(nume, funcie, semnatura, tampila)
Anexa nr. 2 la Normele privind cerinele de autorizare pentru sistemele
de management al calitii aplicate la realizarea, funcionarea i
dezafectarea instalaiilor nucleare

MODEL CHESTIONAR

1. Denumirea organizaiei .......................................................................................................................


.............................
2. Adresa
ara ................................................................................................................................
Localitatea ...
Jude/Sector ...
Strada nr. ....
Cod ..
3. Telefon Fax ...
4. E-mail .........
5. Filiale/UnitiSecii/Secii/Puncte de lucru(Denumire, adres)
.............................
.............................
6. Cod unic de nregistrare la Registrul Comerului
7. Documentul pe baza cruia s-a nfiinat societatea
8. Statutul autentificat cu nr. . din data de
de ctre ..
9. Activitatea desfaurat (profil, caracteristici) ..
.............................
.............................
.............................
10. Experienta n activitate ....................
11. Experiena n domeniul nuclear
12. Echipa managerial:
Nume i prenume Funcie
............................................... ...............................................
............................................... ...............................................
............................................... ...............................................
............................................... ...............................................
13. Personal (calificri, experien, atestate, autorizri)
............................
............................
............................
............................
Personal de evaluare independent a sistemului de management al calitii i/sau personalul compartimentului de
mangement al calitii .
.............................
.............................
.............................
14. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: ........................................................................................................
.............................
.............................
.............................
15. Resurse ...............................................................................................................................................
.............................
.............................
.............................
.............................
16. Lista principalilor clieni i a activitilor contractate ...................................................................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
17. Lista principalilor furnizori i a activitilor contractate ...................................................................
.............................
.............................
.............................
.............................
18. Spaii i capaciti .......................................................................................................................
.............................
.............................
.............................
19. Capabilitate tehnic (dotare, calificare, atestate, autorizri) .........................................................................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................

CONFIRMAT ORGANIZAIA RESPONSABIL

(nume, funcie, semntura, tampila)