Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE COMERCIALA NR.

103
Incheiat astazi 25.11.2016

1. PARTILE CONTRACTANTE

SC ADIGE SRL cu sediul in orasul Hirlau, jud. Iasi, str. Nicolina nr. 12,
Romania, CUI RO13761984, inregistrata la Camera de Comert si Industrie Iasi cu nr.
J22/1385/2004, cont bancar nr. RO64RZBR0000060011993679 deschis la Raffeisen
Bank Harlau, reprezentata de administrator Zanini Gaetano , in calitate de vanzator

SI

D-nul Hutanu Mitica cu domiciliul in sat Flondora, com. Manoleasa, judetul


Botosani, legitimat cu CI seria XT nr 726079, CNP 1751006075080, numar unic de
identificare APIA RO0379850009 in calitate de cumparator.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.1 Obiectul contractului vinzarea unei cantitati de circa 17000 kg lucerna (80
baloti) productie 2016.
Art.2 Vanzatorul se obliga sa transmita proprietatea marfii, iar cumparatorul sa
primeasca si sa plateasca pretul convenit la termenele si in conditiile stipulate in contract.

3. DURATA CONTRACTULUI
Art.3 Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii lui si are o valabilitate de 5 zile
pentru ridicarea marfii. Orice modificare a prezentului contract se face prin act aditional.

4. MODALITATEA DE PLATA
Art.4 Pretul produselor livrate este de 0,2323 lei/kg lucerna, pret fara TVA.
5. OBLIGATII CONTRACTUALE
Art.5 Pe perioada derularii contractului , furnizorul se obliga :
- sa puna la dispozitia beneficiarului produsele vandute la termenele, si in cantitatile
stipulate in contract.
- sa desemneze un delegat pentru incarcare si efectuarea receptiei calitative si
cantitative a marfii .

Art.6 Pe perioada derularii contractului , beneficiarul se obliga :


- sa asigure mijlocul de transport pentru incarcarea marfii.
- sa ridice integral cantitatea de lucerna .
- sa desemneze un delegat pentru efectuarea receptiei marfii .
- sa achite in termenul prevazut in contract cantitatea de produse agricole livrate .

1
6. RECEPTIE SI CONDITII DE LIVRARE
Art.7 Receptia cantitatii de lucerna se efectueaza la depozitul vinzatorului din localitatea
Lunca ; judetul Botosani si se semneaza de delegatii ambelor parti.
Art.8 Transportul se va face cu mijloacele de transport al cumparatorului.

7. MODALITATI SI TERMENE DE PLATA


Art.9 Plata se efectueaza cu numerar la data intocmirii facturii.

8. ALTE CLAUZE
Art. 9 In caz de conditii meteo nefavorabile sau in caz de forta majora , potrivit legii
furnizorul poate prelungi termenul de livrare a produselor agricole , la solicitarea
beneficiarului pina la inlaturarea cauzelor care impiedica derularea normala a livrarilor.
In acest caz se vor incheia acte aditionale la contract.

Art. 10 Eventuale neintelegeri intre parti , in legatura cu executarea prevederilor din


prezentul contract se vor solutiona pe cale amiabila fara interventia unui tert.

Art.11 Contractul semnat si stampilat de catre parti este valabil pentru ambele parti.

Prezentul contract s-a incheiat astazi 25.11.2016 in doua exemplare inregistrat la


cumparator cu nr.___/____________, cite unul pentru fiecare parte contractanta ,
respectindu-se prevederile Legii 469/09.07.2002

FURNIZOR, BENEFICIAR,
SC ADIGE SRL Hutanu Mitica
Zanini Gaetano