Sunteți pe pagina 1din 2

Raspunderea juridica a functionarilor publici

Statutul funct publici reglementeaza raspunderea disciplinara, contraventionala, civila si


penala, forme de raspundere care intervin in cazul in care functionarii publici incalca
indatoririle de serviciu cu vinovatia

Raspunderea disciplinara- statutul funct. Publici prevede ca incalcarea cu vinovatie de catre


funct publici a indatoririlor functiei publice pe care o detin si a normelor de conduita
profesionala si civica prevazute de lege constituie abatere disciplinara si atrage raspunderea
disciplinara a acestora.
Raspunderea disciplinara exista independent de celelalte forme ale raspunderii juridice. Este
interzos totusi aplicarea a doua sanctiuni de aceasi natura juridica pentru aceasi fapta.

Trasaturile abaterii disciplinare- este o raspundere de drept public spre depsebire de


raspunderea disciplinara de cea din dreptul muncii care este o raspundere de drept privat.
Intervine numai in cazul unei abateri disciplinare in cadrul unor acorduri de drept public.
Subiectul activ este un functionar public iar subiectul pasiv este autoritatea sau institutia
publica la care acesta este incadrat. Procedura de constatare, aplicare si contestare a
sanctiunilor disciplinare sunt supuse unor norme speciale. Abaterile si sanctiunile
disciplinare sunt prevazute prin norme cu putere de lege.

Abaterile disciplinare-intarzierea sistematica in efectuarea lucrarilor; neglijenta repetata in


rezolvarea lucrarilor; absente nemotivate de la serviciu; nerespectarea in mod repetat a
programului de lucru; interventiile sau staruintele pentru solutionarea unor cereri in afara
cadrului legal; nerespectarea secretului profesional sau a confidentialitatii lucrarilor cu acest
caracter; manifestari care aduc atingere prestigiului autoritatii sau institutiei publice in care
isi desfasoara activitatea; desfasurarea in timpul programului de lucru a unor activitati cu
caracter politic; refuzul de a indeplini atributiile de serviciu; incalcarea prevederilor legale cu
privire la incompatibilitati, conflict de interese sau interdicitii stabilite prin lege pentru funct.
Publici; stabilirea de catre functionarii publici de executie de relatii directe cu petentii in
vederea solutionarii cererilor acestora.

Sanctiunile aplicabile funct publici: mustrare scrisa, diminuarea drepturilor salariale cu 5


pana la 20% pe o perioada de pana la 3 luni, suspendarea dreptului de avansare in gradele
de salarizare sau dupa caz de promovare in functia publica pe o perioada de 1 pana la 3 ani,
trecerea intr-o functie inferioara pe o perioada de pana la 1 an cu diminuarea
corespunzatoare a salariului, destituirea de functie.

Aceste sanctiuni sunt stabilite numai prin lege dar ele nu sunt stabilite pentru fiecare
abatere disciplinara ci aplicarea uneia sau alteia este lasata in competenta autoritatii
obligata sa le aplice.

Sanctiunile disciplinare sunt instituite intr-un sistem ierarhic care are un caracter relativ in
sensul ca se poate aplica o sanctiune mai severa chiar daca in prealabil nu s-a aplicat alta mai
usoara. Sanctiunile disciplinare au caracter personal in sensul ca ele se aplica functionarului
public care a savarsit abatarea disciplinara.
Sanctiunile disciplinare se aplica printr-un act administrativ de autoritate cu caracter
individual(dispozitie, decizie, ordin) emis de autoritatea abilitata sa aplice sanctiunea
respectiva. Actul administrativ de sanctionare trebuie sa aiba in toate cazurile forma scrisa.

Unele sanctiuni disciplinare au caracter moral(mustrarea) altele au caracter material sau atat
material cat si moral(suspendarea dreptului de avansare).

Sanctiunile disciplinare se aplica in cel mult 6 luni de la data savarsirii abaterilor. Legea
reglementeaza si procedura aplicarii sanctiunilor disciplinare inclusiv normele de contestare
a sanctiunilor aplicate precum si cazurile in care conturile se radiaza, se sterg.

Sanctiunile disciplinare nu pot fi aplicate decat dupa cercetarea prealabila a faptei savarsite
si dupa audierea functionarului public. Audierea trebuie consemnata in scris sub sanctiunea
nulitatii. In fiecare autoritate sau institutie publica se constituie comisii de disciplina formate
dintr-un numar egal de reprezentanti desemnati de conducatoul autoritatii publice si de
sindicatul reprezentativ al functionarilor publici.

Comisiile de disciplina au atributii in ceea ce priveste cercetarea abaterilor disciplinare


propunerea unei anumite sanctiuni disciplinare, intocmirea rapoartelor cu privire la fiecare
cauza la care a fost sesizata si inaintarea acestora conducatorului autoritatii publice.

Actul administrativ de sanctionare emis de persoana competenta se adopta in termen de cel


mult 5 zile lucratoare de la data primirii raportului comisiei de disciplina si se comunica
functionarului public sanctionat in termen de 15 zile lucratoare de la data emiterii.

Functionarul public nemultumit poate face contestatie la conducatorul autoritatii sau


institutiei publice respective care sesiseaza comisia de disciplina asupra legalitatii sanctiunii.
Comisia poate sa propuna in urma verificarilor mentinerea, modifcarea sau anularea
sanctiunilor disciplinare aplicate. ANFP este abilitata sa elibereze un cazier administrativ act
care cuprinde sanctiunile disciplinare aplicate functionarului pubic si care nu au fost radiate
in conditiile legii.

Statutul functionarului public a creat institutia de radiere de drept admin. Sanctiunea


mustrare scrisa se radiaza de drept dupa trecerea a 6 luni de la aplicare. Pentru celelalte
sanctiuni cu exceptia destituirii din functie termenul este de 1 an de la expirarea termenului
pentru care au fost aplicate