Sunteți pe pagina 1din 3

Curs 2

Primarii se aleg prin vot exprimat pe baza scrutinului uninominal si nu pe baza scrutimului de
lista .

Candidaturile pentru functia de primar se propun de partidele politice, aliantele politice sau
aliantele elctorale de catre organizatiile cetatenilor aparinnd minoritatilor nationale dar pot fi
depuse si candidaturi independente. Este declarat castigator candidatul care a intrunit majoritatea
voturilor valabil exprimate

Validarea alegerii primarului se face in termen de 20 de zile de la data deafasurarii alegerilor in


camera de consiliu a judecatoriei in a carei raza teritoriala se afla comuna sau orasulbde catre un
judecator desemnat de catre prrsedintele judecatoriei. Dupa prezentarea rezultatului validarii in
fata consiliului local primarul depunde juramantul care este similar cu cel depus de consilierii
locali. Primarul care refuza sa depuna juramantul este considerat demisionat de drept.

In ceea ce priveste viceprimarul , acesta se alege in sedinta de constituire a consiliului local


dintre consilierii validati. Viceprimarul nu poate fi in acelasi timp si consilier .

Pe toata durata exercitarii mandatului de primar respectiv de viceprimar constractul de munca al


acestora se suspenda de drept

Primarul reprezinta comuna sau orasul in relatiile cu persoanele fizice sau juridice, precum si in
justitie. Primarul are atributii in numele colectivitatii care l-au ales si in numele statului.

Principalele atributii ale primarului pot fi grupate astfel :

- Atributii privind organizare aparatului propriu de specialitate

- Atributii privind luarea masurilor de organizare a executarii si de executare in concret a


actelor normative.

- Atributii privind administrarea domeniului public si privat si a finantelor publice locale

- Atributii de ordin edilitar gospodares si social

- Atributii care privesc asigurarea ordinii si linistii publice

Primarul emite dispozitii cu caracter normativ sau individual.

Mandatului primarului este de 4 ani si se exercita pana la depunerea juramantului de catre


primarul nou ales. Mandatul poate fi prelungit prin lege organica in caz de razboi sau de
catastrofa. Mandatul primarului inceteaza de drept in urmatoarele situatii:

- Demisie
- Schimbarea domiciliului intr-o alta unitate administrativ-teritoriala

- Imposibilitatea de a fi exercitat mandatul pe o perioada mai mare de 6 luni consecutive cu


exceptia cazurilor in care primarul este arestat preventiv

- Cand se constata dupa valodarea mandatului ca alegerea s-a facut prin frauda electorala

- Ca a fost condamnat prin hotarare judectoreasc definitiva la o pedeapsa privativa de


libertate.

- Pierderea drepurilor electorale

- Cand a emis 3 dispozitii cu caracter normativ intr-un interval de 3 luni si care au fost
anulate de instanta de contencios administrativ prin hotarare judectoreasc ramasa definitiva si
irevocabila

- Deces

Legea prevede si suspendarea de drept din functia de primar care intervine numai atunci cand
primarul a fost arestat preventv. Mandatul primarului inceteaza ,de asemenea, inainte de termen
ca urmare a rezultatului unui referendum local organizat in conditiile legii

In caz de vacanta a functiei de primar precum si in caz de suspendare a acestuia atributiile lui vor
fi exercitate de catre viceprimar

Intre cele 2 autoritati lu publice locale ,deliberative si executive, nu exista raporturi de


subordonare si doar de colaborare, de aceea hotararile consiliului local si deciziile primarului pot
fi atacate in contenciosul adm numai de catre prefect

Administratia municipiului bucuresti

Potrivit legii adm publice locale, Municipiul Bucureti este organizat in 6 subdiviziuni
administrativ teritoriale, sectoare care au cate un primar si un viceprimar iar municipiul
Bucuresti are un primar general si 2 viceprimari .

Autoritatile adm pub locale din municipiul Bucuresti sunt:

- Consuliul genearal al municpiului bucuresti

- Cosnsilile locale ale sectoarelor

- Primarul general

- Primarii sectoarelor

Consiliile locale ale sectoarelor mun. Bucuresti. Acestea se constituie, functioneaza si pot fi
dizolvate in conditiile prevazute de legea 215/2001

Consiliul general al municipiului Bucureti se constituie in conditiile prevazute de lege


Primarul general si viceprimarul ai mun. Bucuresti functioneaza si indeplinesc conditiile
prevazute de lege pentru primarii si viceprimarii comumelor si oraselor care se aplica in mod
corespunzator. Participa de drept la sedintele consiliului general si pot avea interventii la
dezbaterea problemelor aflate pe ordinea de zi

Secretarii sectoarele mun. Bucuresti le sunt aplicabile prevederile legii 215/2001 peivind
secretarul comunei/orasului iar secretarilor generali le sunt aplicabile prevederile locale privind
secretarul general al judetului.

Hotararile consiliului general al muncipiului bucuresti si dispozitiile primarului general sunt


obligatorii si pentru sectoarele municipiului Bucuresti

Consiliul judetean reprezinta autoritatile administrative publice locale la nivel judetean pentru
coordonarea activitatii consililor locale in vederea efectuarii servicilor publice de interes
judetean. Consiliul judetean este alcatuit din consilieri alesi prin vot universal, direct si secret.
Mandatul este de 4 ani si poate fi prelungit prin lege organica. Consiliul judetean adopta hotarari
cu votul majoritatii celor prezenti. Legea prevede aceleasi situatii de dizolvare a consiliului
judetean de drept ca si in cazul consililor locale, mandatul consilierului judetean inceteaza in
aceleasi conditii

Presedintele consiliului. Acesta raspunde in fata consiliului judetean de buna functionare a


administratiei publice judetene

Normele legale referitoare la incompatibilitati / suspendare valabile pentru primar se aplica in


mod similar si pentru presedintele consiliului judetean. Ei emit dispozitii cu caracter normativ
individual

Fiecare comuna sau oras are un secretar in judetul respectiv iar mun. Bucuresti are un secretar
general. Secretarul comunei/orasului este functionar public de conducere iar secretarul general al
judetului, mun. Bucuresti este inalt functionar public. Secretarul orasului/ comunei nu poate fi
sot,sotie sau ruda de gradu I cu primarul/viceprimarul. La acest nivel functia de secretar se ocupa
pe baza de concurs/examen iar.

Secretarul general al judetului/mun. Bucuresti face parte din categoria inaltilor functionari
publici numiti revocati de ministrul de administratie si internelor.