Sunteți pe pagina 1din 16

DREPT URBANISTIC

01_CURS INTRODUCTIV

LECT. DR. ARH. SIMONA MUNTEANU

DREPT URBANISTIC

OBIECTIVE

Introducerea în domeniul dreptului urbanismului

având în vedere relaţiile cu alte ramuri ale dreptului;

Însuşirea unor instrumente de lucru, cunoaştere,

analiza şi evaluarea a cadrului juridic şi influenţa acestuia în evoluţia dezvoltării urbane;

O abordare comparată a cadrului juridic român şi

european, cunoaşterea cadrului legislativ specific

şi complementar domeniului la nivel naţional şi

european.

LECT. DR. ARH. SIMONA MUNTEANU

DREPT URBANISTIC

CONȚINUT

C01 - Dreptul urbanismului – noțiune, caracteristici C02 - Izvoarele dreptului urbanismului. Formarea istorică a dreptului urbanismului în România C03 - Instituţiile urbanismului în România - Organizarea administrativă a teritoriului; atribuţiile administraţiei publice locale C04+05 - Noţiuni de teoria generală a dreptului de proprietate

C06+07 - Regimul regulilor de urbanism - Servituţi de drept privat şi servituţi de

urbanism C08+09 - Documentaţiile de amenajarea teritoriului definire, cadrul legal, categorii de probleme, metodologie de elaborare, conţinutul cadru, avizarea, aprobarea şi modificarea, consultarea populaţiei, studii de caz

C09+10+11 - Documentaţiile de urbanism definire, cadrul legal, categorii de probleme,

elaborarea, avizarea, aprobarea şi modificarea documentelor de urbanism, consultarea populaţiei, studii de caz C12+13 - Procesul de construire și actele de autoritate publică - Certificatul de urbanism și Autorizaţia de construire

C14 - Cadrul legal al practicării profesiei de arhitect și a profesiei de urbanist

LECT. DR. ARH. SIMONA MUNTEANU

DREPT URBANISTIC

EVALUARE

EVALUARE PE PARCURS 1 CREDIT

Prezența la curs

Participare și documentare individuală

Media notelor obținute la testele pe parcurs

EVALUARE FINALĂ (EXAMEN) – 1 CREDIT

Promovarea se face pe baza celor două credite nedivizate

Nota finală va fi media ponderată a notelor

corespunzătoare celor două evaluări

LECT. DR. ARH. SIMONA MUNTEANU

01_DREPTUL URBANISMULUI

noțiune, caracteristici

DREPT URBANISTIC

URBANISM

Arta de a ordona armonios și rațional viața unei

comunități pe un teritoriu determinat

Ex; orașul antic, orașul renascentist

Știința /disciplină de sinteză care urmărește ordonarea optimă a spațiului geografic disponibil în funcție de necesitățile comunității în scopul

dezvoltării acesteia. Pentru aceasta va integra

contribuții din diverse domenii conexe precum:

arhitectură, economie, geografie, sociologie, drept,

psihologie etc.

LECT. DR. ARH. SIMONA MUNTEANU

DREPT URBANISTIC

URBANISM

1867 Idelfonso Cerda – „Teoria generală a urbanizării”

apare pentru prima dată termenul de „urbanism”

1880 – Josef Stübben – „Stadtebau”

considerat primul tratat de amenajare a orașelor

1889 Camillo Sitte – „Arta de a ridica orașele”

stabilește primele principii reformatoare de compoziție

urbană – raportul armonios între plin și gol, între spațiu

public și clădire, organizarea ocupării solului etc.

LECT. DR. ARH. SIMONA MUNTEANU

DREPT URBANISTIC

URBANISM

1933 Le Corbusier – CIAM și Carta de la Atena

- reprezintă punctul inițial al urbanismului modern

- a introdus viziunea responsabilității publice față de mediu și principiile adaptării arhitecturii la nevoile umane

După al doilea război mondial – reconstrucția și reurbanizarea, amenajarea teritoriului

- apar marile structuri urbane și a concepte noi privind

dezvoltarea orașului tradițional

- se identifică necesitatea apariției instrumentelor juridice pentru gestionarea problemelor funciare și imobiliare

LECT. DR. ARH. SIMONA MUNTEANU

DREPT URBANISTIC

LECT. DR. ARH. SIMONA MUNTEANU

CONCEPTUL DE ORAȘ TRADIȚIONAL

Organizare spațială

reprezentând un ansamblu

de case, străzi și piețe, bazată pe:

determinări religioase

imperative politice

principii arhitectural

estetice

CONCEPTUL DE ORAȘ MODERN

Comunitate umană având o

serie de nevoi de:

locuire,

muncă,

mobilitate,

loisir etc

locuire, • muncă, • mobilitate, • loisir etc Obiectivele urbanismului modern: • Sanitare –

Obiectivele urbanismului modern:

Sanitare asigurarea unor condiții de viață sănatoasă

Sociale evitarea segregării sociale

Economice asigurarea dotărilor și serviciilor publice și a randamentului acestora

Estetice – armonie si echilibru între mediul natural și cel antropic

DREPT URBANISTIC

LECT. DR. ARH. SIMONA MUNTEANU

ORAȘUL TRADIȚIONAL

Intervenții urbanistice

Caracter fragmentar

Rezolvarea unor

probleme particulare – circulație, apărare, igienă, estetică

Limitate la amenajarea

internă a orașului

ORAȘUL MODERN

Planuri urbanistice integrate se soluționare concomitentă și programată a problemelor în cadrul unei viziuni de ansamblu asupra orașului Extinderea studiului și

asupra contextului teritorial

și anticiparea direcțiilor de dezvoltare urbană

și anticiparea direcțiilor de dezvoltare urbană Caracteristicile urbanismului modern: • Disciplină

Caracteristicile urbanismului modern:

Disciplină științifică de sinteză – folosește metode și instrumente variate preluate și adaptate din disciplinele de bază – instrumente tehnice, administrative, financiare -

ACEASTĂ MUTAȚIE A PROVOCAT APARIȚIA DREPTULUI URBANISMULUI

Activitate de interes general determină cadrul general de viață a colectivităților

DREPT URBANISTIC

APARIȚIA

DREPTULUI

URBANISMULUI

Reglementările juridice referitoare la construcții și teren există încă din

antichitate

Ex: limitarea înălțimii construcțiilor în Roma antică, controlul perspectivelor și a alinierilor, a distanțelor între clădiri, controlul vederilor și al aspectului estetic, limitarea speculei funciare etc

Până la mijlocul sec. XIX, urbanismul și dreptul au coexistat și s-au ignorat

reciproc, singurul domeniu în care interesul a fost comun fiind alinierea străzilor și a construcțiilor

Revoluția franceză și Revoluția industrială au determinat o reevaluare culturală și economică a proprietății funciare tradiționale

Chiar dacă disciplina teoretică a Dreptului Urbanismului apare și se

coagulează în această etapă istorică situată între mijlocul sec. XIX și mijlocul sec. XX (al doilea război mondial), aceasta este o știință imatură caracterizată de:

Un volum redus de reglementări, sumar și dispersat și de

O întarziere în procesul de asimilare și de adaptare a cerințelor, noțiunilor și instrumentelor

specifice, orientate către prevenție și total ineficiente în fața unor situații necunoscute pâna atunci

LECT. DR. ARH. SIMONA MUNTEANU

DREPT URBANISTIC

DIRECȚII DE

DEZVOLTARE A

DREPTULUI

URBANISMULUI

1. Limitarea din ce în ce mai strictă a dreptului de proprietate dreptul de a

construi (ca atribut al dreptului de proprietate) s-a exercitat întotdeauna cu respectarea reglementărilor si cerințelor de ocupare a solului – planificarea spațiului urban

2. Apariția activității de serviciu public specializat în domeniu asumat de

către autorități/colectivități

Cele două direcții s-au dezvoltat la început separat, aproape „indiferente” una față de cealaltă, în timp ajungând să se comaseze.

Sensul restrictiv al Dreptului Urbanismului a fost completat în timp de compensări și/sau garanții pentru proprietarii funciari, deveniți subiecți administrați.

LECT. DR. ARH. SIMONA MUNTEANU

DREPT URBANISTIC

DEFINIȚIA

DREPTULUI

URBANISMULUI

Ramură a sistemului juridic care cuprinde ansamblul

reglementărilor juridice privind afectarea și amenajarea spațiului urban în conformitate cu

cerințele de organizare și dezvoltare durabilă a localității, a comunităților locale și a interesului

națiunii.

LECT. DR. ARH. SIMONA MUNTEANU

DREPT URBANISTIC

LECT. DR. ARH. SIMONA MUNTEANU

DREPT PRIVAT

DREPTUL CIVIL

DREPTUL COMERCIAL

DREPT PUBLIC

DREPTUL URBANISMULUI

DREPTUL

CONSTRUCȚIILOR

DREPT ADMINISTRATIV

DREPT FISCAL

DREPTUL

TRANSPORTURILOR

DREPTUL URBANISMULUI DREPTUL CONSTRUCȚIILOR DREPT ADMINISTRATIV DREPT FISCAL DREPTUL TRANSPORTURILOR

DREPT URBANISTIC

PRINCIPIILE

DREPTULUI

URBANISMULUI

Principiile care guvernează Dreptul Urbanismului decurg din natura sa și

contribuie la individualizarea sa în raport cu alte domenii de reglementare, și

anume:

1.

Realizarea echilibrului între cerințele urbane și protecția drepturilor

personale

Loc de expresie și de solutionare a conflictelor de interese și a antagonismelor între interesul public și interesul privat

2.

3.

Realizarea echilibrului între amenajare și protecția mediului

Gestionarea durabilă a spațiului urban

Regenerare urbană, redezvoltare urbană, planificare participativă

4.

Descentralizare și subsidiaritate

Ierarhia planurilor de urbanism, autonomie locală

LECT. DR. ARH. SIMONA MUNTEANU

PRINCIPII DE REGLEMENTARE

Servituți publice și sarcini stabilite în favoarea autorităților publice privind:

Tipuri de servituți

Efectele servituților

Principii de planificare spațială a teritoriului corelare obligatorie cu organizarea administrativ teritorială

Instrumente de planificare

Regulamente: dispoziții generale și servituțile privind utilizarea și ocuparea terenurilor

Documente și informații grafice – planuri de amenajare a teritoriului și planuri de urbanism (pe categorii de teritorii specifice)

Principii privind

Corelarea tipurilor de instrumente

Etapele de elaborare

URBANISMUL INDIVIDUAL

Reguli privind imobilele (terenuri cu / fără construcții)

Corelarea obligatorie cu dreptul civil

Definirea certificatului de urbanism pentru:

Informare

Operațiuni notariale privind circulația imobiliară

Parcelare/lotizare, reparcelare

Construire/desființare

Definirea construibilității imobilelor /

terenurilor

Reguli privind construirea

Definirea autorizației de construire

Principii

Etape

Documente

URBANISMUL OPERAȚIONAL

Definirea mijloacelor juridice de operaționalizare a urbanismului Dreptul de preempțiune urbană Exproprierea pentru cauză de utilitate publică Tehnici de finanțare a echipamentelor publice Definirea principiilor privind mijloacele juridice:

Modul de instituire Modul de operare Definirea garanțiilor proprietarilor Definirea procedurilor implicate

Definirea mijloacelor tehnice de operaționalizare a urbanismului Tipuri de procese de planificare spațială Tipuri de planuri operaționale Planuri generale Planuri de intervenție zonală