Sunteți pe pagina 1din 25

MINISTERULEDUCATIEI MIIHI{CTEPCTBOTIPOCBEUIEHl4fl

AL REPUBLICIIMOLDOVA PECilYFJHKI'I MO,ItrOIlA

P i a f aM a r i i A d u n d r iN a l i o n a l en, r . I fkua Maplil AayH:pr' Hauuosa'rre, I


M D - 2 0 1 1C h r q i n i u MA-2033 Knrurau:Y
R e p u b l i c aM o l d o v a Pecny6,'rur<aMo,raoea
t e l .2 3 - 3 3 - 4 81, ' a x :2 3 - 3 5 -I 5 l e . n 2 3 - 3 3 - 4 8t,| a r c : 2 3 - 3 5 -I 5
wwrv.edu.md www.eou.mq

O RD I N

x,.,fy' ain 2015


Chigindu

Cu privire la aprobareaMetodologiei
de evaluarea dezvoltirii copilului

in temeiulHotaririi ColeeiuluiMinisteruluiEducalieinr. 614din23 decembrie


2014 Ei in conformitate ci Regulamentulprivind organizarea Ei funcfionarea
MinisteruluiEducatiei (HG nr. 653 din 06 noiembrie2009),Ministrul Educa{iei
emiteurmdtorul

ORDIN:

1
t ,Se aprobdgi se pune in aplicare,la data semndriiprezentuluiordin,
HotarireaColegiuluiMinisteruluiEduca{ieinr. 614din23 decembrie 2014
cu privire la aprobareaMetodologieide evaluarea dezvoltariicopilului
(Anexa1).
2 . CentrulRepublicande AsistenfdPsihopedagogica ( dnaRusnacVirginia )
va aduaeprezentulordinla cunoqtinla in
Organelorlocalede specialitate
domeniulinvafamintului/ serviciilorraionale/municipale de asistenld
psihopedagogicd. , .
( dna Chicu Valentina) va monilorrza
J . Direclia invalamint preuniversitar
irtrplementarea prevederilorprezentuluiordin.
4 . Controlulexecutdriiprezentuluiordin sepunein sarcinadoamneiLiliana
Nicolaescu-Onofrei, viceministru'

Ministru.

Maia SANDU

Ex. Mar{ V.
TeI.022232207
:

Anexi
l a O r d i n u l M i n i s t r u l u iF i d u c a { i e i
g/
"r. - din,"4, -&-:-?ors

Metodologiade evaluarea dezvoltirii copilului

I. Prevederigenerale
-
L Metodologiacu privire la evaluareadezvoltdriicopilului (in continuare Metodologie)este
elaborat6i1 temeiul pct.81, lit.f) din Programulde dezvoltarea educafieiincluzive in Republica
Moldova pentru anii 2011-2020,aprobafprin HotdrireaGuvernului nr.523 din 11 iulie 2011,
Eclucafiei,
CodLrliri promulgatprin DecretulPreqedintelui nr. 1345din 03 octombrie20l4.

2, PrezentaMetodologiestabile;teruodulde organizareqi realizarea procesulrtide evaluarea


structurilor
dezvolt6riicopilului,la diferiteniveluri,;i esteobligatoriepentruaplicarein activitatea
cu atribuliiin domeniu.
3. in sensr.rl prezenteiMetodologii, evaluareadezvoltdriicopilului se clefineqtedrept un proces
dinamic,holistic,coltinuu Ei complexde determinare a particularitalilorindividualeale copiluluipe
a capacitaiii de invdlarea acestuiagi de identificarea potenlialuluiactualEi
dor'enii de clezvoltar.e,
a poten{ialuluioptin.
4. Iiinalitateaprocesuluide e v a l u a r ee s t ec J ea o r i e n t ad e c i z i a9 i a c { i u n c ae d u c a l i o n a l a ;di e a
stabili serviciileeduca!ionaleoptime in func{ie de nevoile specificeale copilului cu ccrin{e
speciale.
educa{ionale
o
5, Cerille educa{ionalespeciale sunt necesitdli educafionaleale copilului, care implic[
qcolarizareadaptatdparticularitd{ilorindivicJualesau caracteristiceunei dizabilitali ori tulburdri de
de reabilitaresatlrecuperare
precumsi o interven{iespecifici prin ac{ir"rni
inv61ar.e, corespunzitoare'

6, Beneflciariai procesuluide evaluaresint :


a) beneflciari<1irec{i: procesului
copiii cu anumitedificultaliin dezvoltaresall in realizarea
educalional.
qi
b) beleficiari ildirecli: familia, cadrele didactice,al{i specialiqtide suport in ingrijire
educalie,institulii le de inv6fdmint, comunitatea'
II. Principiile;i obiectiveleevaludriidezvoltirii copilului
g. pr-ocesul este.in toatecazurile.subordonat
de cr,,aluarc si sc
interesuluistrperioral copilLrlLri
in baz.aurnt6toat'eIor pri nci pi i :
r ealiz,ettzit
a) principiulaborddriiindividualizateEicomplexe;
b) principiulintervenlieirnultidiscipiinare;
c) legalal copilultti);
principiulparticipdrii1aproces(copil/pbrinteireprezentant
d) principiulrelevanleiqi eficienlei;
e) p r i n c i p i ucl o n f i d e n l i a l i t A t i i .
g, in procesulde evaluare/reevaluare copilr-rlr-ri
a dezvoltf,rii urmf,toarele
serealizeazd obiective:

a) colectarea, surse(educafionald,
din clif.erite asistenfd social6,, f-amilie)"
medicala,asisten{a
procesarea informa{ieirelevantepentruconstatarea
qi interpretarea nivelr-rluide dezvoltarea
conilului:
b) stabilirea nivelului actualde dezvoltare,a poten{ialuluiEi a necesitdlilorspecialepe domenii
de dezvoltare;
c) identificareacerir-rfeloreducalionalespecialegi a serviciilorde suport,potrivit legislalieiin
vigoare;
d) stabilireaunui traseueducalionaloptimalprin programede intervenlieqi suportcarerdspund
interesuluisuperioral copilului gi necesitdlilorlui de dezvoltare;
e) evaluareaeficienfei programelor de intervenlie, stabilirea gi evaluareaprogreselorin
dezvoltarea copiilor.
10. in scopulasigurdriicalitalii procesului,evaluareadezvoltariicopilului va intruni urmdtoarele
caracteristici:
a) centratdpe interesulsuperioral copih-rlui:se va alegeforma optinii de protec{iea copilului
derivatadin nevoilelr-ri;
b) colaborativd:in procesulrealizdrii evaludrii,specialigtiiimplicali vor colaboraqi i;i vor
coordonademersurilepentru a asigurao abordarecomprehensivdin colectarea,intetpretarea
si valorificareadatelorevaludrii;
c) dezvoltativd: evaluarea sprijind copiii in procesul de dezvoltare prin promovarea unor
abordlri focahzatepe identificareapotenJialuluireal gi a necesitdlilor de dezvoltare ale
copilului;
d) accesibila:rezultateleevaluariitrebuiesd fie pe inlelesultuturor celor implicali qi utilizate
eficientin procesulde satisfacere a necesitalilorcopilului;
e) transparentd: scopurileevaludriitrebuiesb fie clare pentrutoli, copii gi membrii familiilor
lor; institufiileimplicatetrebuiesa aibdaccesla informaliilerelevantecarele vtzeazd;
0 multidisciplinard:evaluareanecesitdo abordarecomplexda aspectelorrelevante(educalie,
grad de adaptare psihosociald, sdndtate, situalie socio-economici etc,), precum qi a
interacliunii dintreacestea:
g) unitar6: evaluareatrebuie sd urmdreascdqi sd opereze cu aceleaEiobiective. criterii,
metodologiipentrr"r tofi copiii;
h) flexibila:echipamultidisciplinarddecide,de la caz la caz, necesitatea copilului pe
evalr-rdrii
toatedomeniilede dezvoltare,pe unele,saupe un singurdomeniu.
III. Tipuri de evaluarea dezvoltdrii copilului
I 1. in functie de nivelurile la care se realizeazdgi obiectivele urmdrite, evaluareadezvoltdrii
copiluluipoatefi iniliald,complexdqi specific[.
12. EvaluareainitialAse realizeazd in cazulexistenleiunor semneprivind potenfialeleproblemede
dezvoltareale copiiului. sesizatede citre pirin{i, mediculde lamilie sau cadteledidacticein urma
observdrilor,rezultatelorqcolare,comportamentului copih"rluiqi aplic[rii Listei de control pentru
ini1ial6a problemelorin dezvoltarea
identificarea copilului (Anexa 1).
13. Evaluarea ini!ia16 se desfrgoard in cadrul instituliei de invaldmint de cdtre Comisia
multidisciplinard qi presupune:
intragcolard
a) identificareanivelului actualde dezvoltarea copilului.a panicularitAlilorgi poten{ialuluilui
de dezvoltare:
b) estimareagradului de corespunderea nivelului de dezvoltare a copih-rluicu nivelul
caracteristicvirsteirespective:
c) stabilireaprogramelorde intervenJiepersonaltzatd,.
14. in vedereareahzdriiuneievaludricomprehensive,cantitativeEi calitative,Serviciul de asistenld
psihopedago i copilului.
gici r eahzeazdevaluareacomplexda dezvoltdri
in scopul:
15, Evaluareacomplexdse rea\izeazd
a) constatariigi estimdrii, din punct de vedere cantitativ pi calitativ, a particularitdlilor
dezvoltariigi potenlialuluicopilului;
b) identificdrii cerinleloreducalionalespecialeale copilului;
tj lecomandAriicelei mai adecvateforme de incluziuneeducalionalfl;
specific
dj stabilirii qi recomanddrii programelor de suport educa{ional, de suport
(asistenld/consiliere etc')
psihologic[,logopedicd,ocr"rpa]ional6,
tealtzeazd
16. in cadrul evalu6riicomplexe,specialiEtiiServiciuluide asistenlapsihopedagogic6
evaluareaurmdtoarelordomenii de dezvoltare:
a) evaluareadezvoltdrii fizice;
b) evaluareadezvoltdrii abilitalilor de limbaj 9i comunicare;
c) evaluareadezvoltdriicognitive;
d) evaluareadezvolt[rii socio-emolionale;
e) evaluareadezvoltdrii comportamentuluiadaptativ;
0 alte domenii,in funclie de caz,
copilului se
17. Evaluareaspecificd,se realizeazdin cazulcind in urma evaludrii complexea
investigalii
determin6anumite dificultali de dezvoltareintr-un domeniu concret gi sint necesare
in mediile
specifice,cu aplicareaunor instrumentestandardizate,observdride duratd ale copilului
ambientale.
la criterii Ei
1g, Evaluareadezvolt6rii copilului sercahzeazdprin raportarela standardeqi norme,
individ.
domeniu
lg, Evaluareaprin raportarela standardeqi norme m[soard performanleleintr-un anumit
de dezvoltare,bazindu-sepe standardevalidatenalional'
prin referire la un
20. Evaluareaprin raportarela criterii determindpuncteleforte Ei puncteleslabe
set de deprindiri raportate la virsta cronologicd, presupllse a fi esenliale pentru dezvoltarea
armonioas[a copilului,
lui
21. Evaluareaprin raponare la individ mdsoardprogresulcopilului pe parcursuldezvoltarii
individuale,in contexti obiEnuitede viald,in func{iede poten{ialulcopilului'
fi solicitate
22, in anumite cazrrr, in scopul asigurdrii caracterului complex al evaludrii, pot
instituliilor de resortevaludricomplementare,medicaldgi sociald,carcsd elucideze,respectiv:
de
a) stareade sdn6tatea copilului, cu specificareafactorilor care pot determinadificult[lile
invdlare,de integraresocialdEiproblemelede comportament;
b) problemeledin mediul familiai Ei Ecolar,problemelesocio-economice care pot determina
pot afecta
dificult6lile de inv6lare, de integrare socialAgi probleme de comportamentEi
dezvoltareaarmonioasda copiiului'
medicul
23. Evaluareamedicaldqi evaluareasocialase reahzeaz[, de cdtre serviciile specializate:
de familie,asistentulsocialcomunitaro DireclieiAsisten![Sociald9i protecfiea Familiei,
specialiEtii
copilul
Centrului de Asistentd Sociala a Copiiului qi Familiei, din teritoriul unde are domiciliu
evaluat,
de
24. Datele evaludrilorcomplementarevor fi valorificatein procesulidentificdrii serviciilor
suporlacordatecopilului qi familiei acestuia.
dezvoltarea
25, Toate tipurile de evaluaresunt orientatespre stabilireaaspectelorpozitive din
(reabilitare)qi de determinarea abilitdlilor
copilului, ca punct de plecarein activitateade reCuperare
qi disponibilitdlilorimediatepentrudezvoltare'
IV. Organizareaprocesuluide evaluare
presupunecd are
26. procesul de evaluare se declanqeazddupd identificareacopilului care se
sau
probleme de dezvoltare gi/sau se afld in situalie de insecuritate,margtnalizare,excluziune
dificultate.
27. Vor fi consideratecazvrr,carenecesit[ evaluareadezvoltdriicopilului, urmbtoarele:
a) cazuriidentificate de reprezentanfii
-altor instituliilor de invd!6mint, medico-sanitare,de asistenla
social[, ordine public[, autoiita{i qi institulii publice cu atribulii in domeniul protec{iei
copilului;
b) cazurireferiteclecdtrepdrinli saurepfezentanliilegali ai copilului;
.i sazur1deadresarein nume propriu a tinerilor cu virste cuprinseintre 16 Ei 18 ani'
pdrinfilor
2g. Evaluareadezvoltariicopilului se realizeazd,inmodobligator,cu acordulscris al
sau reprezentanlilorlegali ai copilului, in limba maternda copilului pentru asigurareaobiectivitalii
qi graduluide inlelegereadecvatd'
29. in cazul in care pdrintele I reprezentantullegal al copilului refuzd s6 accepteevaluarea
al
copilului qi/sau 1...o1nundarileServiciului cle asisten{dpsihopedagogicd,in interesul superior
.opilrrlui,autoritateatutelar6localagi teritoriald,iau deciziiprivind aplicareamdsurilorde proteclie
pentrucopil.
30. in procesulevaludriise va line cont de:
a) asigurareaunui cadrunatural,unui spa{iusigur qi protectorin procesulevaludriietc.;
proces;
bi stareafizicdtEiemojionaldgeneralda copilului la momentulinilierii evaludrii Eiin
mesajul verbal,
c) viteza, ritmul propriu al copilului, capacitateade a asculta ;i a inlelege
demonstraliile etc.;
d) virstei cronologiceqi parlicularitalileindividualede dezvoltareale copilului'
particularit[]ile
31. Evaluareainiliala se reahzeazain instituliade invdf[mdnt de catre Comisia multidisciplinard
de
intraqcoalr6qi presupuneexaminarea rezultatelorunor teste de evaluare, analizacapacitdlilor
manifestdrilor psiho-socio-
inv6{are ale copilului, a compofiamentului in diferite contexte,
emofionaleobservabile ,\nbaza cdrora, institulia decide, dupdcaz cd :
probleme
a) copilul nu prezintd deficienle de dezvoltare, dificultali de invdlare,
in mod
componament;le care necesitaintervenlii suplimentaredar care pot fi realizate,
regulamentar, la clasd;
suport
b) copilul atest[ deficienle in dezvoltare,dificultAti de inv6]are, care, cu un anumit
educalional,pot fi remediatecu resurseleinstituliei;
evaluate
c) copilul pretintaproblemede dezvoltare,invdlare,comportament care necesitda fi
de c6trJspecialiqticalificaji in cadrul Serviciuluide asisten!6psihopedagogic6.
de la data
32. Evaluarea ini{ial[ se realizeazdpe parcursul a cel mult gapte zile lucrdtoare
constatdriinecesitdliiunei atareevalu[ri'
se
33. Rezultateleevaludrii iniliale efectuatede cdtre Comisia multidisciplinardintraqcolard
consemneazd intr-un proces-verbalde evaluarea dezvoltdriicopilului (Anexa 2)' Procesele-verbale
special de
ale EedinlelorComisiei multidisciplinare intraEcolarese inregistreazdintr-un Registru
evidentd.
institulia de
34. Adresareacazului c6tre Serviciul de asistenldpsihopedagogicdse va face de cdtre
( Anexa 3)'
invd!6mint inbazaReferinlei de solicitarea evaludriicomplexea dezvoltdriicopilului
de asisten{a
35. Evaluareacomplexa a dezvoltarii copilului se realizeazdde cdtre Serviciul
psihopedagogicd in bazaunui plan elaboratin acestsens,dupacum urmeazd:
referitor Ia
a) Serviciul de asisten!6psihopedagogicdanunld,in scris, instituliile de inv6!6mdnt
copiilor incluqi in
evaluareacopiilor,.cu cel pulin i sdptdmdniinainte, prezentind lista
procesulrespectiv.
adresarea
b) berviciul de asistenlapsihopedagogicdplanificd qi evaluarea cazurrlotce lin de
domeniul de
directd a p6rinfilor,' de referirea de c6ire anumite institulii qi structuri din
protecfieqi sqportpentrucopil( autoritdlilocale,centrede plasament, comunitare, etc'), sau
a copiluluiitindrului(16-18 ani)'
de zile de la
c) Evaluareacomplex[ a dezvoliarii copilr"rluiva fi reahzatdin cel mult o luna
referireacazului.
4
la
36. Evaluareacomplexd a dezvoltdriicopilului se poate rcaliza in institulia de invdfdmint,
invaldmint
domiciliul copilului ,uu lu sediul Serviciului de asisten{[psihopedagogicd.lnstitulia de
in care se va
informeaz6pirinlii copiilor care urmeazdafi evalua{idesprescopul,data ;i loca{ia
deslEgura evaluarea.
37. in func1iede cazurileevaluate,esteanunlatEi implicat Centrul medicilor de familie , Centrul
de asistentd social6 a familiei qi copilului/organul cle asisten!6 social6, alte organe/institulii
relevante,dupdcaz,
de
3g. Rezultateleevaluariicomplexese examineazdinqedinlacomunda echipei Serviciului
prin informare reciprocd,coordonareadatelor qi formularea, prin
asistenldpsihopedagogic6,
consens,a concluziilor generalevizind evaluarea,
un
39. in rezultatul evaludrii complexe, Serviciul de asistenldpsihopedagogicdelaboreaz6
precum qi concluzta genetaldde
Raporl care conline concluzii Ei recomanddricorespunzdtoare,
a cerinlelor educalionalespeciale,perioadade reevaluare serviciile de
identificare/neidentificare
qi
suport.
qi necesitdlile
40. tn funclie de rezultatele evaludrii dezvoltdrii copilului, de potenlialul
(totald,
identificate, se stabileqteforma de incluziune in activitati la nivel de clasd Ei institulie
par{ial1,ocazionald).
41. Rezultateleevaludrii complexevor sta labaza elabordriiPlanului educalionalindividualizat,
copilului,
stabilirii serviciilor de suport qi a recomanddrilorpentru pdrinli-reprezentanJilegali ai
cadredidactice,alli specialiEticareasistdcopilul in procesulde abilitare/reabilitare.
42. in cazul in care este necesarao evaluarestrict direclionatdcu implicareaunor instrumente
(probleme de
standardizateqi a unor speciali;ti de profil, se va realiza evaluarea specifica
in
comportament antisocial,agresiv,situaliide risc pentrucopil Ei semeniilui, condilii medicale);
cazul in care limitele com-petenfelor Serviciului vor fi depdgite,cazulfa fi referit spre examinare
cdtreCentrulrepublicande asisten!6psihopedagogic['
43. pe parcurs, Comisia multidisciplinard intraEcolar[ ;i, dupi caz, Serviciul de asistenJd
psihopedagogicAmonitorizeazd Si efectueazdevaluareacontinud a copilului pentru constatarea
p.ogresetoila nivelul performanieiqcolareEi a dezvoltdriiacestuia.
V. Reevaluarea
44. Reevaluarea dezvoltariicopilului se realizeazd in scopul:

a) constatdriiprogreselorsauregreselor in dezvoltarea copilului;


o ) identificdriiunor noi necesitdli;
v ) modificirii intervenliilor anterior planificate
gi/sau proiectareaunor programe noi de
lntelvenlle;
d) pregdtirii etapeide tranzilie;
e) aprecieriicalitalii serviciilorprestate;
0 asigurdriidezvoltdriiprogresivea copilului'
45. Obiectal reevaludriidezvoltdriicopiluluipot fi:
socializare'
a) perfbrmanlele copilului: progresul Ecolar; progresele legate de adaptare'
comunicare,autoafirmareetc.; remediereast[rii de sdndtateetc';
planului
b) dificultalile copilului: impedimente/probleme in realizarea obiectivelor
privind adaptarca
educalional individualizat; probleme de ordin social, probleme
sdndtate
socializarea,comunicarea,autoafirmareaetc.; problemegenelatede stareade
etc.
dezvoltariicopilului de cdtreServiciulde asistenjdpsihopedagogicdse va realiza
46. Reevaluarea
prin parcurgereaconsecutivda urmdtoareloretape:
a) examinarearaportului de evaluarecomplex6;
b) colectareapt.ulubila a informa{iilor din instituliile de invdlamint unde sunt qcolarizali
copiii careurmeazda {r reevaluali;
c) elaborareaprogramuluide reevaluare:orar, echipa(e),instrumente,etc;
d) realizareaprocesuluipropriu-zis;
e) organizareagedinleide examinarea rezultatelor;
0 elaborareaRaportului de reevaluare;
g) prezentarea raportului Ei identificareasolr"rliilorpentru depd;ireadificultalilor cu care se
confrunt[ .opilul in cadrul unei Eedinlecomune a membrilor echipei de evaluaredin
cadrulServiciuluide asisten![psihopedagogicd Ei comisieimultidisciplinareintra;colare.
47. Copilul cu cerinle educalionalespeciale,identificat qi asistatin institulia de inv6![mint, este
reevaluatc1ec6treComisia multidisciplinardintraqcolardconform periodicitdlii stabilite de comisie,
dar nu mai rar decit o datdin semestru.
48. Copilul luat in evidenlaServiciuluide asisten![psihopedagogicdestereevaluat,de reguld,o
data in an. in caz de necesitate,Serviciul poate decide reevaluareacu o altd periodicitate.
Rezultatelereevaludrilorservesctemei pentru actvahzareaPlanului educa{ionalindividualizat gr a
serviciilorde suport.
49. Reevaluareaanticipatdpoatefi solicitatdde:
a) p6rinliilreprezentanliilegali ai copilului, in cazul in care aceqtia contestd concluziile
evaludriiinitiale;
b) instituliade inv6{[mint, in cazul unor problememaiore,care depdqesccompetenlele9i
resurseleinstituliei.
50. Reevaluareaeste precedatdde colectareainformaliilor privind evolulia copilului, conform
obiectivelorPlanului eclucalionalindividualizat. Sursaprincipald de informafie o vor servi datele
din monitorizdrilecurenteale evoluliei copilulur, furnrzalede institulia de invd!6n"rint,pdrinli, alte
surserelevante.
51. Reevaludrilese planificd Ei se realizeazdpe toate domeniile de dezvoltare(cognitiv, psiho-
social, fizic etc.) sau doar pe unele, in funclie de necesitdli gi de informa{iile existenteprivind
evoluliadezvoltdriicopilului.
52. Reevaluareacopilului din claselefinale ale nivelurilor de ;colaritate va urmdri stabilirea
condiliilor specifice de suslinerea examenelorde finalizare a ciclului de Ecolaritaterespectiv Ei
facilitareatranziliei copilului la un alt nivel de inv6![mint'
53. in rezultatul reevaludrii periodice a copilului luat in eviden{a Serviciului de asistenld
psihopedagogicdse perfecteazd un Raport de reevaluare,conform formularului anexd la prezenta
Metodologie(Anexa5).
vrzeazd:
54, in funcliede rezultate,acliunilepost-reevaluate
a) menjinerea/eliminareacerin{eloreducalionale specialeale copilului,
b) revizuireaplanului educalionalindividualizat gi/saua altor planuri/programede asistenld
individualizata;
c) alte interven{ii,
VI. Metode qi tehnici de evaluare
55. Evaluareadezvoltdriicopilului se efectueazdinbazametodelorgi instrumenteloraprobateEi
validate in modul stabilit: validate la nivel interna{ional,adaptate gi aprobate de Ministerul
Educaliei,alte institulii autorizate.
56, in scopul asigurdrii caracterului comprehensiv,pentru a constata Ei demonstranivelul de
dezvoltarea copilului, pot fi aplicatemetodeformale qi metodenonformale.
standardizate qi chestionarelor
57. ln categoriametodelorformale se inscriu: aplicareatestelor
copilului, interviurile
aprobate oficial, observarea formal6 a activitalii qi comportamentelor
structurateetc.
observareain diversecontextein
5g. in calitatede metodenon-formalepot fi aplicate:portofoliul,
qcolare,interviurile nestructurate,
relalii directe gi indirecte, analizalstudiireaproduseloractivitalii

realizare.in calitatede tehnici de


59, pentru flecaremetod6,pot fi aplicatediversetehnici de
de evaluare,aplicat, dupf, caz,
evaluarea dezvoltdrii copilului se recomanddSetul de instrumente
(Anexa 4)'
atit in procesulevaluariiiniliale, cit 9i in evaluareacomplexa
pot elabora/dezvolta
60. i., funclie de domeniu, nivelul qi subiectul evaludrii, specialiqtii
pe cele existente,menlionate
instrumenteproprii (fiqe de evaluare,liste de control) saule pot adapta
in Anexa 4laprezenta Metodologie'
instrumentarulde evaluare
61, SpecialiEtiiimplicali in evaluarcadezvoltdriicopilului vor selecta
de dezvoltareale copilului
relevantqi adecvatclomeniului,in funclie de virsta gi particularitalile
evaluat,obiectiveleevaludrii'
in procesulde aplicare,se va
62. inscopul asigurdriirelevanleimetodelorqi tehnicilor de evaluare,
asiguraca acesteaintrunescurmdtoarelecaracteristicide baz6:
pentru emitereaunor judec[fi de
a) validitate:permit colectareadovezilor care s[ fie suficiente
valoareqi carePot fi accePtate;
b) fiabilitate:asigur6func{ionarea instrumentelor;i metodeloraplicatein contexteconcrete;
supuqievaludrii;
c) flexibilitate, flr-it ajustareain func{ie de particularitdlilesubieclilor
date obiective exclud
d) corectitudine: nu ua*it discriminarea celor evalua{i, oferd
subiectivismul.
specialiqtiin domeniu, care au
63. Instrumentelede evaluarestandardizatepot fi aplicatedoar de
acestora'
formarearespectivdin aplicareaEi descifrarea/interpretarearezuhatelor
anticipatsauin procesul
64. in funclie de necesitateqi de disponibilitateaunor sau alte documente,
a situaliei copilului atit
evalu6rii,pot fi examinaterecomanddrilemedicale,rapoartelede evaluare
qcolar, altor specialigti),cit qi
intra;colare(ale dirigintelui, psihologului,lucrdtorului medical
Planul educa{ional
externe(ale asistentJui social, medic"uluide familie, altor actori comunitari),
individualizatal copilului, alte documenterelevante'
VII. Procesareagi interpretarea datelor evalu[rii
de evaluarc a dezvoltdrii
65. Informaliile acumulatein rezultatul aplicarii diferitelor instrumente
datelor.colectate,prelucrarea
copilului se supun acliunii de procesare,care presupuneorganizarea
analiticaa acestora,sintetizareaEi sistematizareapecategoriirelevanteinclusivin formateiectronic'

poatefi:
66. Procesarea
aplicare de liste de
a) cantitativ6: ordonarea datelor statistice acumulate prin chestionare'
medii) identificarea
control etc., efectuareacalculelor (frecvenlamanifeitatilot, procentaj,
evidenlelorcare sd suslindsausd infirme uneleipotezeetc'
atribuirea de sensuri'
b) calitativd: descriereadetaliat[ a informa{iilor relevante colectate,
rapodareala valori Ei descriptorietc'
incadrareainformaliilor
61. Interpretareatezultatelor,parte a procesului de evaluare' presllpune
colectatein criterii, norme, standarde,rapoftareala individ
gi emiterea unor iudecAtide valoare
lesate de evaluarea r ealizatl.
68. InterpretareaPoatefi:
activitate' nu mai tirziu de
a) specializat[: efectuatdde cdtre specialist,pe domeniul s[u de
recomand[rilor
doudzile de la finali zarcaevalvarii,incheiataprin formulareaconcluziilor 9i
1
pe domeniul evaluat. Interpretareaspecializatd.va anticipa sedinla de examinare a
rezultatelorevalu[rii complexe.
b) multidisciplinard: efectuatd in echip4, in qedinfe comune de examinare a rezultatelor
evaludrii, in cadrul cdrora fiecare specialist expune constatdrile-cheiesi informatiiie
relevante qi prezintd,concluziile ;i recomanddrile pe domeniul evaluat, Interpretarea
multidisciplinardse va realiza nu mai tirziu de cinci zile de la finalizareaevaluarii.
VIII. Raportul de evaluarecomplexi a dezvoltdriicopilului
69. Raportul de evaluare complexd a dezvoltarii copilului (Anexa 5) se perfecteazdde c6tre
Serviciul de asistenldpsihopedagogic[in scopulinregistrdriiinformaliilor relevanteprivind nivelul
de dezvoltarea copilului, a necesitdlilor,cerinlelor speciale qi formelor de suport recomandate
pentruasigurareadezvoltdrii acestuia.
70. Raportulcuprindeurmdtoareleinformatii:
a) dategeneraledesprecopil
b) datedesprefamilia copilului (pdrinli,fra{i, surori)ireprezentan{ii
legali
c) condifii de trai a familiei (descrieresuccintdale aspectelorrelevante)
d) dateprivind stareade sdndtatea copilului (descrieresuccintd)
e) traseuleducafionalal copilului
D domenii evaluate(constatdri)concluzie generald;
g) concluziagenerald;
h) recomandf,riconcretepentru specialigtiEi familie
i) componen{aechipei de evaluare.
TL PerfectareaRaportului de evaluarecomplexd este un proces realtzatin echipa Serviciului de
asistenldpsihopedagogicd,cu contribulia fiecdrui specialist. Specialiqtii Serviciului introduc in
Raporl rezultatele evaludrii, pe domenii, concluziile Ei recomanddrile derivate din rezultatele
evaludrii.
72. Pentru completareaintegralda Raportului,Eeful Serviciului de asistenldpsihopedagogica
desemneazdun responsabildin rindul specialiEtilor
Serviciului,
73. Elaborarea/completarea
Raportuluise realizeazd dup6,cum urmeaz6:
a) compartimenteleI-V se completeazdde cdtre responsabilulde Raportinbaza actelor ce se
conlin in dosarul copilului, a altor informalii relevante culese clin disculiile cu pdrinfii,
reprezentan{iilegali, reprezentanliiinstituliei de invdJ6mint,membrii familiei l6rgite, din
altesurse;
b) comparlimentulVI se completeaz6, de cdtre specialiqtiiServiciuluiin rezultatulevaluarii
complexepe donter-rii specif,rce
;i prin culegereade informa{iirelevantedin surseleindicate
la lit. a);
'
c) compafiimenteleVII-VIII se completeazd" de cdtreresponsabilulde Raport,prin coordonare
cu specialiEtii
;i qefulServiciului.
75' Raportulse elaboreazl/completeazd
dupdcel mult cincisprezecezile de la efectuareaevaludrii.
76' To\i semnatariiRaportului de evaluarea dezvoltdriicopilului i;i asumdresponsabilitatea
pentru
veridicitatea
datelorinclusein Raport,'
77' Raportulse perfecteazlin doud exemplare,carese pdstreazd,, respectiv,in cadrul Serviciului de
asistenldpsihopedagogicdqi in dosarulcopilului evaluat,ce se afld in institulia de invd{dmintin care
esteqcolarizatcopilul.
78' Raportul de evaluarecomplexd a dezvoltdriicopilului, inregistratin registreleServiciului de
asistenldpsihopedagogicd
cu numbrspecial,setransmiteinstitutieide invd{dmintcontrasemndturd.
legali ai
79. Institulia de invaldmint aduce la cunogtin![ Raportul pdrinlilorheprez'entanlilor
copiluluicontrasemndturd.
g0. Raportul de evaluare complexd a copilului se pdstreazdin cadrul serviciului de asistenld
cu legislalia in
psihopedagogic[9i in institutia de invdldmint in dosaiul copilului in conformitate
vigoare.
IX. Exigen{eeticeqi deontologice in procesulde evaluarea dezvoltflriicopilului
g l . Subieclii implicali in procesulde evaluarea dezvoltilni copilului sunt obligali sa insu;eascaEi
qi de comportament'care
sd respecteCodul de etici, precum Ei anumite nolme specifice etice
necesit[1ilor qi
vtzeazd obliga{ii qi responsabilitaliprofesionale gi morale privind satisfacerea
de naturd frzic6,psihicd
intereselorbeneficiaritoi ara ca prin activitatealor sd le aducdprejudicii
saumoral[ gi fbra sd'lelezeze demnitatea'
qi
g2. in acord cu deontologiaprofesionala,principiul de bazdal cdreiaesterespectareadrepturilor
dezvoltarii copilului se vor
demnit6lii oric6rei p.rrJ*n*, specialiqtii care realtzeazdevalvarea
asigurade respectarea urmbtoarelorreguli:
de nalionalitate,etnie,
a)' respecrareapersonalitaliicopilului Ei a valorilor acestuia,indiferent
religie, ,.*, ubilita!i frzicesauintelectuale,statutsocio-economic;
diferitor institu{ii
b) respectareapdrinlilor/reprezentanlilorlegali ai copilului, reprezentanJilor
cu care colaboreazd in procesulevaludrii;
moraleEi prin carenu se
c) aplicareapracticilorprin care se respectddrepturilelegale,civice,
aducprejudiciidemnitdliipersoanei;
pentru evaluarea copilului, ldrd
d) obtinerea acordului p'6rinlilor/repiezentanlilorlegali
exercitareapresiunilorasupraacestora;
obiectivd, susJinutdqtiinlific
e) oferireainfbrmaliilor privind copilul, intemeiatepe o evaluare
lor'
qi metodologic,precizind limitell afirmaliilor, concluziilor qi recomanddrilor
g3. specialiqtii in atribuliile carora intrd evaluareadezvoltdriicopilului sunt obligali sd manifeste
direc{i Ei indirecli, cu
un grad inalt de i,rt.griiut, morald ;i profesional[ in relaliile cu beneficiarii
se vor respectaurmhtoarele
colegii de serviciu, cu alli parteneri.in pro-ouarea acestuiprincipiu
reguli:
in activitatea de evaluare qi
a) neadmitereadistorsiunilor, omisiunilor qi informaliilor false
interpretarea tezultatelor evaludrii:
interesesau carepot reouce
b) evitareaimplic6rii persoanelorcarepot prezentaun conflict de
capacitatea de a fi obiectivisauimparliali; ,.j--^ r^ ^-r.
cind, din motive de ordrn
c) ablinerea de la exercitareaunor'atribu{ii profesionaleatunci
profesionale;
personalsaude alt ordin, poatefi afectatdobiectivitateasaueficienla ac{iunii
profesional6 qi in rela{iile cu
d) promovarea obiectivitalii ;i onesritalii in activitatea
profesionala;
beneficiarii,colegii 9i aili parteneriin domeniulde activitate
qi responsabilitatea
e) predispuner.upolltiua, stimulareacapacitalilorde ini{iativ[, autonomie
beneficiarilor direcli 9i indirecli;
0 evitarea/excluderea poziliei autoritarein activitateade evaluare;
pe comunicareadecvatdqi
g) promovarearespectuluireciproc, axatearelaliilor profesionale
constructivd;
etc'
h) abordarea/adoptarea unei linute vestimentareqi a unei imagini exterioaredecente
in
g4. in conformitatecu principiul responsabilitaliiprofesionalegi sociale,specialiqtiiimplicali
beneltciarilordirecli qi indirecli gi
evaluareadezvolt6rii .opitutui contriuuiela asigurareabundst[rii
sunt obligali sd consolidezedomeniul de activitateprin:
onorarea integrall a
a) exercitarea calificat[ Ei calitativa a atribuliilor de funclie,
angajamentelorstipulatein fiEapostului;
profesionald;
b) utilizareacelor mai adecvatetehnologii in domeniulde competenld
c) sesizarea Ei implicareainstanfelorsuperio&te,a organelorabilitatein caz de constatare a
oricdreisitualiideriscpentruvialaqi securitatea
copilului;
d) consultareacu alli specialiqti,inclusiv din alte institutii, in scopul asigurdriievaludrii
holisticeqi comprehensive;
e) preocupare permanentd pentruformareprofesionaldcontinud.
85. Specialiqtii
responsabili de evaluareadezvoltdriicopiluluise vor asigurade confiden{ialitatea
informa{iilorpersonale
utilizatein procesulevalu6riiin confbrrnitate
cu legisla}iain vigoare.

l0
Anexa 1
Lista de control pentru identificareainiliali a problemelor in dezvoltareacopilului

Nr. Aspecteverificate Da Nu Par{i


d/o al

I Copilul cunoa$te sa
dateelementaredespreidentitatea

2. C"prl"l *t*p,,"d. de virstd in dezvoltareafizicd (greutate,indllime, rnotricitateetc')


"*.elor
3. Miqcdrilecopilului sunt abile qi coordonate

4. sarcinimotricespecifice
Copilul folosegteinstrumenteqi supofturide scrissauefectueazd
abilitalilorpractice(decupare,
lipire,modelare,etc.)

5, C o p i l u lp o s e d da b i l i t 6 {di e a u t o d e s e r v i r e

6. C o p i l u ls eo r i e n t e a zidn s p a l i u lc l a s e iq, c o l i i

1. in timp
Copilul se orienteazd

8. ugorcontactcu alte persoane


Copilul stabilegte

9. C o p i l u lr e s p e c trde g u l i l eg c o l a r eq i s o c i a l e

1 0 . Copilul manif'estd echilibratqi binevoitor


un comportamerrt

ll potrivit situaliei
C"prl,,l l.{.1.g. rtr*ttrl. in carese afl6 qi manifestdun comportament

12. C"prlrl t-,"plt.A l" *,ivitd1i extracurriculare


1 3 . Copilul reac{ioneazdla stimulii externi (strig[tul pe nume, zgomot,sunete)
t 4 . C"ptl"l -t.l.g. reS.J.le adresatede la o distanfdmarede interlocutor
deparlein timp ce citeqte
1 5 . Copilul!ine carleapreaaproape/prea
16. C " p , h , l t , l * p " d e p e t a b l 6 ,f b r 6a o m i t el i t e r es a uc u v i n t e
","te
t ] . C.tlrl dt"*f-tr-/p"*vegte culorile

1 8 . Copilul utilizeazdlimbajul nonverbalde comunicare(gesturi,mimicd)


1 9 . Copilul poateexpunecorect mesale
20. Copilulintelegemesajeledoar dupdcitevarepetdriale acestora
21 festif
coei man, ", "tb
l1 _*Iy,tl"
o sarcindpropusd
2 2 . Copilul menfirreaten{iain timp ce efectueazd
2 3 . C"p, lrl t"t*l*tn]p unei sarcini
trrplimentarin invd{arealexecutarea

24. Copilul omite litere sau cuvinte cind citeqtefragmentede text


25.
etc.
2 6 . C o p i l u ld i f e r e n l i a zfdo n e m e l ed e e x : b - p ,d - t ,k - h , m - n , . ; - E
2 7 . Copilul poateg6sio liter6,un cuvintin textul dat
i in procesulcitirii-scrierii
28. Copilul utilizeazdsemnelepunctuafie
29. ftprl"l*1tr..rA*.* matematice
simbolurile rela{iiledintrenumereqi mul[imi
Eiin{elege
obiectulgalbenin parteadreaptda
3 0 . Copilul poateindeplini instrucfiunicomplexede felul: ,,Gdsegte
in collul de sus"
r-nesei,

1t
Anexa2

Proces-verbalde evaluarea dezvoltdriicopilului nr.


(evaluareainifia16)
Data

Date generaledesprecopil

Nume,prenume: Virsta: Clasa:

RezultateleevaluIrtt

Constatiri pe domeniul dezvoltlrii fizice (statut fizico motorica grosier[, fin5o mod de
deplasare)

Constatiri pe domeniul dezvoltirii abiliti{ilor de limbaj/comunicare (limbaj


verbal/nonverbalonivel de dezvoltareqi utilizare)

Constatlri pe domeniul dezvolt[rii cognitive: (nivel de achizi{ii generale,percepere'


orientare,aten{ieomemorieogindire' etc.)

Constatiri pe domeniul dezvoltirii comportamentului socio-emo{ional/rela(ionare


(competenfe sociale, afectivitatei emotivitate, nivel gi mod de rela{ionare cu semenii,
persoaneleadulte)

Constatiri pe domeniul dezvoltirii comportamentuluiadaptativ (nivel de adaptareqcolarlo


sociali.nivel de autoadministrare)

Concluzii/Recomanddri

Comisi a mult i discipI i nard i ntr a;'coIard (Nume,Semndturi)

L2
Anexa3
Model de referinfi pentruevaluareacomplexEa dezvottirii copilului

(Institutiade invdtdmint)
Nr.
din

Serviciulde asisten{6
psihopedagogic6

tn temeiul deciziei Comisiei multidisciplinareintraEcolare,


proces-verbal
nr. _ din
2Q_, sereferdpentruevaluarecomplexi
elevul/a/_ clasa
data naqterii

Anexe:
1.Proces-verbalde evaluarea dezvoltdriicopilului
2......
a

III. Institutiade?nvdfdmint
ldispune ! nu dispune
de acordulpbrinlilorpentrudesfbqurarea
procesului deevaluare

Preqedinte
CMI Directoral institulieide invdldmint

Semn[tura
Semndtura

L.$,

13
Model de referin{i pentru evaluareacomplexi a dezvoltdriicopiilor

(Instituliadeinv[f[mint)
Nr.
din

Serviciul de asisten{dpsihopedagogici

ptocese-verbale
intraqcolare,
Lin temeiuldecizieiComisieimultidisciplinare
nr.
din 20-, serefer6pentruevaluarecomplexd
Elevii din clasa/clasele
lLAnexe:
1. Procese-verbalede evaluarea dezvoltdtiicopilului
2. Lista/copii
a

IIL Instituliadeinv6!6mint
ndispunennu dispune
deacordulpdrinlilorpentrudesfEEurarea
deevaluare
procesului

CMI
PreEedinte Directoral institulieideinv6ldmint

Semndtura Semndtura

L.$.
NP al copilului,datadenaqtere,
artrebuisdconlind:
Notd:Listalcopii procesului
clasa,numdrul
verbal,anexe.

l4
Anexa4
Setulde instrumentede evaluare

Evaluare initiald
Metode de evaluare Instrumente
de
Ar"|ir" d*arului personalal copiluluil (mediul social
Metoda biografici origineqi condiliilemateriale;traseuleducafional;
evenimente alevie{ii personalea copilului)'
Convorbirea:
Convorbirea standardizatd(dirij at6,structuratd)'Iib erd
Metodaconvorbirii
(spontana)
Convorbirea semi-standatdtzald,semi-structuratd

a Grila de observare
Metodaobservirii a Fiqade observare
o Caiet de observare
Ptodut* ale activit6{iiexecutateprin:
o Desenele copilului
Metoda analizei t Eseurile
produselor activitifii
a Colajele
o Aplica{iile
O Construcliiledeobiecte
a Asamblarea obiecteior
I Caietelela disciPline
Metoda chestionirii r Listi de control/intrebdri( anexa I )

o Discu{iacu copilulQ"l.Gudkina)
a Disculiacu pdrinlii( A. Vengher)
o Dictaregraficd(D. Elkonin)
t TestulBender-Santukci
o Testul"C[su!a"(N. Gudkina)
a TestulGV-lYrasek
Metoda testelor a "Al 4-leadeprisos"
a Linii incilcite
Domeniul cognitiv o Asemdndri gi deosebiri
a Proba de corectura (Toulouse-Pieron)
t "G6seqte qi bifeaz6"(R.S'Nemov)
a TehnicaSchulte
a MetodicaKraePelin
a MemoriaauditivE - "10 cuvinte"(L' Stog)
a Memoriaauditivade cifte
o Memoriavizualddecuvinte
a "Re{ineEiclasificd"
a Matriceleprogresive standardRavenseriileA' Ab' B
(color);seriileA,B,C,D,E
"CuburileKohs"
Incastrele Seguen
inlelegerea povestirilorcu sensascuns

15
o Tehnica,,Formareaanalogiiiorsimple/compuse"
I Probade evaluarea capacitdliicititului
a Probaevaludriideprinderilorde scris
o Completareade poveEtidupd desen/seriede desene
Grila indicatorilor antropometrici- (inallime, greutate,
constitutiacopilului), reperpentruvirsta biologica
Probede evaluarea stadiului de maturizarea miqc[rilor
fundamentale(mers,alergare,sdriturd,clldrare,trecere
Domeniul fizic/motor pesteobstacole)
Probede evaluarea deprinderilorlocomotorii/ manevrare
(aruncare,prindere,lovire, respingere,rulare,azvirlire)
Probede evaluarea stabilitalii (rdsuciri,intoarceri,
menlinereaechilibrului, rostogolirea)
Probade orientarespa{ial6Piaget-Head
IncastreleSequen
Probade completarea lacunelor
Studiereavocabularuluiqi a expresivitd{iiverbale
Domeniul Studiereavocabularuluiqi a nivelului comprehensiunii
limbaj/comunicare generale
Recunoaqterea cuvintelor
Povestirisecvenfiale
Vorbireadialosatd
. Imagini stupideqi imaginicu subiect
o Proba"Casd.Copac.Om" (J. Buck)
r Desenulkinetic al familiei (R. Burns, S. Kaufman)
r Autoapreciereastdrilor psihice (Eysenck)
o Anxietateagcolard(Fillips)
Domeniulsocio-emotional o Scalade anxietate(J.Taylor)
r Tehnicade examinarea climatuluipsihologicin colectivul
de elevi (traducereqi adaptareL. Savca)
. Sociometria(J. Moreno)
o Grila de observarea interacliunii dintre membrii grupului (
R. F. Bales)
o Metodica,,Scdrila"
o Testul de autoapreciere( Dembo-Rubingtein)
o Chestionarde personalitate (K. Leongard,H, Schmieschek)
Domeniul comportamental r "Animalul inexistent"(Mar{incovski)
r Propoziliineterminate(J.M, Sachs,S. Levy)
r Criteriile agresivitdlii/ schemaobservdriiunui copil ( G.
Lavrentieva,T. Titarenko)
r Test de ostilitate(traducereEi adaptareN. Perciun)

Evaluarea com
Metode de evaluare Instrumentede evaluare
bosarulpersonal( mediulsocialde origine9i condiliile
Metoda biografici materiale;traseuleducalional;evenimenteale vielii
personalea copilr"rlui)
Figade evaluareiniliald
Certificatulmedical original qi copia (dacdeste)'
Standardizatd(dirij atd, structuratd)
Metoda convorbirii Liberd (spontand)
Semi-standardizat6,semi-structurat[
Grila de observare
Metoda observirii Fi;a de observare

r Desenul
o Compunerea
Metoda analizei o Colajul
produseloractivit6{ii o Modelarea
o Constructiade obiecte
obiectelor
r Discriminareagi asamblarea
r Caietelela discipline
Metoda chestionlrii o Listd de control/intrebdri
o Linii incilcite
Metodatestelor r Asemdn[ri Ei deosebiri
o Testul"Cdsuta"N,Gudkina)
o Probade corecturd(Toulouse-Pieron)
Domeniul cognitiv o "Gaseqte gi bifeaz6"(R.S'Nemov)
r TehnicaSchulte
o MetodicaKraepelin
o Memoriaauditivd- "10 cuvinte" (L' Stog)
o Memoriaauditivdde cifre
c Memoria vizuall de cuvinte
. "Retine gi clasificd"
r "Al 4-leadeprisos'o
e Matricele progresivestandardRaven seriile A' Ab, B
(color);seriileA,B,C,D,E
o "Cuburile Kohs"
r IncastreleSeguen
r TestulGV-lyrasek
r inlelegereapovestirilorcu sensascuns
r Tehnica,, Formareaanalogiilorsimple/compuse"
r Completareade poveqti
r Testul "Labirintul"
r Asocierede cuvinte
r WISC (Wechsler)
Grila indicatorilor antropometrici - (indltime,greutate,
copilului),reperpentruvirstabiologicd
constitu{ia
P.b; de evaluarea stadiuluide maturizarea miqcdrilor
fundamentale(mers,alergare,sdriturd,cdldrare,trecere
pesteobstacole)
Domeniul fizic/motor I probe de evaluarea deprinderilorlocomotorii/ manevlare
(aruncare,prindere,lovire, respingere,rulare)
r Probede evaluarea stabilitdlii (r[suciri, intoarceri,
men(inereaechilibrului, rostogolirea)
r Scala Ozeretzkt
r Probade orientarespa{ial[ Piaget-Head
o Probade lateralitateHarris
Corectareapropoziliilor semanticincorecte
Domeniul Probepentrucunoaqtereavirstei lingvistice
limbaj/comunicare (A. Descoeudres)
Probade citire Bovet
Prob-ade vocabularReY
o TestulGoodenough("Omule!ul")
o Testul de autoapreciere( Dembo-Rubinqtein)
o Proba"Casd.CoPac.Om" (J' Buck)
o Desenulkinetic al familiei (R' Burns, S. Kaufman)
r "Animalul inexistent"(Mar{incovski)
r Autoaprecierea stdrilorpsihice(Eysenck)
Domeniul socio-emo{ional r Tehnicade examinarea climatului psihologicin colectivul
de elevi (traducere9i adaptareL. Savca)
r Anxietateaqcolar6(FiliPs)
o MetodicaRene.lelY
o TestulRozenzweig
r Grila de observarea interacliuniidintremembrii grupului
( R.F.Bales)
Domeniul comportamental . Ctt.ttionardepersonalitate(K. LeongardH' Schmieschek)
o Animalulinexistent"(Marlincovski)
r Propoziliineterminate( J.M. Sachs,S' Levy)
r Chestionar ( Buss9i Dark)
de agresivitate
observdrii
o Criteriileagresivitdlii/schema unuicopil( G'
Lavrentieva,T. Titarenco)
e Test de ostilitate(traducere9i adaptareN' Perciun)
r Hand-test(Testulmiinii)

*Not[: Testelede evaluarerecomundate pentru utilizareutn cudrulprocesuluide evuluare


c&reuuformarea
complexdu clezvoltdriicopitutui potli ipticate cloarclespeciulistiitn domeniu'
rezultateloracestora'
respectivdtn aplicareaSi clescifrarea/interpretarea

18
Anexa5
RAPORTDE trVALUARE COMPLEXA A DEZVOLTARII COPIULUI
(se elaboreazdin variantaelectronicd)
l/a din 20
I. Date generaledesprecopil
Numele,Prenumele:
Data, locul na$terii
Domiciliul:
lnstitutiade invdtdmint:
Clasa/grupa:

il. Date desprefamilia copilului (pirin{i, fra{i, surori) qi reprezenta{iilegali


Mama: Tata:

Datanaqterii: Datanagterii:

Studii ( incompl ete, gimnaziale, profesi onale, Studii (incompIete, gtmnaziale,profesionale,


sunerioare): superioare):

Locul de muncS/ocupalie: Locul de muncd./ocupafie:

Fra{i,surori (nume,prenume,virsta):

legal:
Reprezentantul
Domiciliul:
Loculdemuncd/ocupafie:

[II. Condi{ii de via{i a familiei (descrieresuccint[)

Date relevantedespreclimatul familial, rela{iiledintre membrii familiei:

Daterelevantedespreresurselefamiliei, situalieeconomicS,locuinld:

Daterelevantedesprefamilia extins6:

lV. Date privind stareas[nflti{ii

Date (sursa)
dezvoltareaco i lului/anamneza :
Diasnozamedicald(sursa):
V. Traseuleducafional(educa{iepreqcolari/qcolarizare)

Perioada D enumireainstituliei/clasa Momenterelevante

19
VI. Domeniide evaluare

a) Dezvoltarefizici (statut fizic, motorica grosieri, fini, mod de deplasare)

Competenle
(cunoqtinle,
capacit6li, Necesitdli Recomanddri
atitudini)
deprinderi,

b) Dezvoltareaabilit5{ilor de timbaj/comunicare(limbaj verbal/nonverbal,nivel de


dezvoltare
qi utilizare)

Competenfe
(cunogtinle,capacitAli, Necesitdli Recomanddri
deprinderi,atitudini)

c) Dezvoltarecognitivi (nivel de achizi{ii generale,percepere'orientare, aten(ieo


memorie,gindire etc.)

Competenle
(cunogtinle,
capacitf,li, NecesitSli Recomanddri
atitudini)
deprinderi.

d) Comportament socio-emofional/relafionare (competen{esocialeoafectivitate,


emotivitate"
nivel qi mod de relafionarecu semenii,persoaneleadulte)

Competenle
(cuno$tinte. i.
capacital Necesitdli Recomanddri
deprinderi,
atitudini)

e) Dezvoltareacomportamentuluiadaptativ(nivel de adaptareqcola16,sociali, nivel de


autoadministrareoinfluen{elede mediu asupra copilului)

Competenfe
(cunoqtinle,capacitdli, Necesitdli Recomandbri
inderi,atitudini)
20
VII. Concluziegenerali

speciale(specificare):
Cerinfeeducafionale
da n nul
Forma de incluziune(specificare):
total[! parlialdl T
ocazionald

Planul educafionalindividualizat (specifrcare)


:
da n nu!
Serviciide suport
Servicii/formede suport Activitl(i/locul Perioada Specialist/Responsabil
desfdsurdrii
CDS fla clasd/CREI)
Suportcognitiv (terapie
cognitiv6,meditalii,
suportin pregdtirea
temelor pentru acasb)
Asistentdpsiholoeicd
Asistentd loeopedicd
Terapii specificede
dezvoltare
(ludoterapie,
kinetoterapie,ergoterapie
etc.)
Altele (asistentpersonal,
alimentatiegratuitd,
manualeetc.)
Reevaluare: Scopul Domeniu/ide
Planificatd(perioada,data) n reevaluirii: reevaluare:
La solicitare !

VIII. Recomandiri

Specialiqti Perioadapentru Responsabilde


Acfiuni/mXsuri realizare
implica{i/pirinfi care se stabilesc

Recomanddripentru
cadruldidacticde
spriiin
Recomanddripentru
cadreledidactice

21
Recomanddripentru
psihologulscolar
Recomanddripentru
logoped
Recc rmandaripentru alli
specialiqtiin terapii
specLficede dezvoltare
Recomanddri pentru
parinfi(necesitatea unui
asistentpersonal,
consultaliamedicului
de familie,
consultarea/evaluarea
asistentului social)
Recomanddriprivind
pregdtireamediului
ftzic

Componen{aechipeide evaluare:

$ef Serviciude Asisten!6Psihopedagogicd


(nume,prenume,
semndturE)

Responsabil
deperfectarea
raportului
(nume,prenume,
sgmnAturd)

Psiholog
(nume,prenume,
semnAtura)

Psihopedagog
(nume,
prenums,
semndhrr[)

Pedagog
(nume,
prenurne,
semnaturA)

Logoped
(nume,prenume,
semnilturA)

Kinetoterapeut
(nume,prenume,
semndturl)

Data semndrii
Raporlului

Adus la cunogtintapdrintelui/reprezentantuluilegal:
Nume, prenume:
Data
Semndtura
Prezentatin institulia de invdfdmint: Data

(nume,prenume,funclia,semndtura)
Recepfionat

22
RAPORT DE REEVALUARE A DEZVOLTARII COPILULUI

Anexd la Raportul de evaluarecomplexda dezvoltdriicopilului N.._- din


207

Datareevalu6rii

l. Copil (nume, prenume):

virsta--clasa/grupa
institutia/localitatea

2. Scopulreevaluirii:

3. Rezultatelereevaluirii

Domeniulde Necesitiili munddr i


ConcI uzii/Reco Comentarii
Competen(e
reevaluare

4. Concluziegenerali:

Cerinfe educa{ionale Forma de incluziune Plan educa{ional Serviciide suport:


speciale (specificare): individualizat
(specificare): (specificare):
oau null totald I parlial[ I oa Li nu Ll
ocazionald!

5. Componenfaechipeide reevaluare:

$ef Serviciude AsistenldPsihopedagogicd (nume,prenutne,


semnAturA)

Responsabilde perfectarearaportului
(nunre,preuutne,
semndturi)

Psiholog
(nume,prenume,
semndtur[)

Psihopedagog
(nume,
prenume.
selnnatura)

Pedagog
(nurre,prenume,
semnAtura)

Logoped
aa
LJ
(nume,prenume,semndturi)
r
Kinetoterapeut
(nume,prenume,
semnAtura)

Data semnflrii
Raportului

Adusla cunostinlapdrinteluilreprezentantului
legal:
Nume, prenume:
Data
Semndtura
Prezentat
in instituliade invitdmint; Data

(nume,prenume,funcfia,semnEtura)
Recep{ionat

. Notd: In cazul in care intervin schimb[ri in urmEtoarele compartimentedin Raporful complex de evaluare: l. Date
generale desprecopil; lL Date desprefarnilia copilului (pdrinfi, frali, surori )/ reprezentanlii legali; ilI. Conditii de
viatrdafamiliei (descrieresuccintd);IY.Date despresdndtateq copilului (descrieresuccintd), acesteadin urmd se
introducin rubrica"Comentarii".

24