Sunteți pe pagina 1din 9

I MINISTER U L

E D U CA T I E I
'
CERCETA RII
CABINET MINISTRU
TINERETULUI
I $1SPORTULUl

ORDIN
privind aprobarea programei colare pentru disciplina optionala "DEZBATERE,
ORATORIE I RETORICA " curriculum la decizia colii pentru liceu

In conformitate cu prevederile Legii Educatiei Na tionale nr. 1/2011,


In temeiul Hotararii de Guvern nr. 81/2010 privind organizarea i functionarea
Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului i Sportului, cu modificarile i
completarile ulterioare,

MINISTRUL EDUCATIEl, CERCETARII, TINERETULUl $1SPORTULUI


emite prezentul ordin:

Art. 1. Se aproba programa colara pentru disciplina optionala "DEZBATERE,


ORATORIE $1 RETORICA" curriculum la decizia colii pentru liceu. Progra ma este
cuprinsa 1n Anexa, care face parte integranta din prezentu l ordin.

Art. 2. Incepand cu anul colar 2011-2012 programa cola ra, cuprinsa 1n Anexa
la prezentul ordin, poate fi utiliza ta 1n sistemul de 1nvatamant ca oferta centrala de
curriculu m la decizia colii.

Art.3. Directia Generala Educatie i Invatare pe Tot Parcursul Vietii, Institu tul
de $tiin te ale Educatiei, inspectoratele colare i unitatile de!nvatamant preuniversi tar
due la ndeplinire prevederile prezentu lui ordin.

MINIS ( \ ,
Dani P.etr'u FUNERIU

Bucureti,
Nr: ...':?.. .:+1
Data: .f..: P ] . . D I I

Str. Gcncr<i l Berthelot nr. 28-30,


Sector 1 , 010168, Bucureti
Tel : +40 (0)21 405 62 21
fox: +40 (0)21 313 55 47
www.edu.ro
A nexa la Ord'mu l 111.1m
. stru lm. ed uca/1.e1., cercetaru.., tm
. eretu I w. $1. sportu I w. nr.....O
...f.-..'f.. d i.nf{'>.?.........2011

M I N I S T E R U L E D U C A T I E I , C E R C E T A R II , T I N E R E T U L U I I
SP O RTU LU I

P RO G R A MA CO LA RA PENT RU D IS CIP LI NA O PTI O NA LA

DEZBATERE, ORATORIE I RETORJCA


[Curricu lum la decizia colii pentru liceu]

Aprobata prin ordinul ministrului


nr.4.0.'T..':r..... din:Z..!:.Q':!....2011

Bucureti, 20 11

Dezbatere, oratorie $i retorica - curriculum la decizia $CO/ii pentru liceu


. u l mu.zi.stru lut. educa/1.e1., cerceta-r1.1., tm
A nexa la 0rdm eretuIlll.$1.sportu Illl nr...o
....t...... d1.rP.'?:.).....0
.....2011

NOTA DE PREZENTARE

Programa colara "Dezbatere, oratorie i retoricii " reprezinta o oferta curriculara centrala de
discipli na optionala pentru Jiceu , proiectata pentru un buget de timp de 1 ora/saptamana, pe du rata
u nui an colar. Disciplina se poate studia in oricare dintre clasele de liceu, la toate filierele, profiluril e
i specializarile In conditi ile adecvarii demersul ui didactic la particu l aritatile de varsta ale elevi lor.
Dezbaterile academice reprezinta una dintre cele mai complexe metode de form are i poate fi
regasita In educatia tinerilor din diferite tari ale lumii fie ca activitate curricul ara, fie ca preocupare
extracurr iculara.
In acord cu evolutiile lnvatamantul ui romanesc preconizate de noul cadru legislativ, prezen ta
programa colara are ca princi pa le finalitati :
dezvoltarea deprinderilor elevilor de gandire analitica i de exprimare personala;
cu l ti varea tolerantei fata de pluralismul opiniilor;
dezvoltarea la elevi a capacitatii de abordare inter/pluri/transd iscipl i nara a problematicii
supuse analizei i dezbaterii.
Pana In prezent, In colile d i n Romania, dezbaterile academice (Programul de dezbateri Karl
Popper lnfiintat de Open Society Institute, Dezbateri parlam entare, World Schools Style etc.) s-au
practicat mai a les ca activitat i extracu rricu lare, 'in cadrul cluburi lor sau al cercurilor colare, pregatind
elevi pentru concursurile i competitiile locale, regionale sau nationale, organizate de Asocia/ia
Romana de Dezbateri Oratorie $i Retoricii (ARDOR). Promovarea acestor activitati In randul elevilor,
prin intrarea lor In sfera activitatilor curriculare 'in cadrul unei d iscipli ne optionale are eel putin doua
impo11ante ju stificari In contextul creat de noua Lege a educa/iei na/ionale. in primul rand, cre terea
pana la 30% a pond erii disciplinelor optionale In planul -cadru pentru lnvatamantul l iceal impunc
diversificarea ofertei curriculare, precum i adaptarea ei la specificul col ii, la nevoile i interesele
elevilor. in acest context, devenind obiectul de stud iu al u nei discipline optiona le, dezbaterile
academice pot contribui la largirea i flexibilizarea curriculumului colar. in al doilea rand, pregatirea
elevi lor pentru practi carea dezbaterilor impune activitati didactice bazate pe abordari
inter/pluri/transd isciplinare, in acord cu orientarea spre transd isciplinaritate in formarea
competentelor i In prezenta rea continuturil or, aa cum prevede noul cadru legislativ, lndeosebi prin
structura probelor la evaluarile nationa le.
Programa de fata prezinta o disciplina optionala transcurriculara situata In proxi mitatea i In
prelungirea disciplinelor din ariile curriculare Limbii $i comunicare, Om $i societate, dar avand
relevanta, prin specificul activitatilor d idactice i al continuturil or, i pentru studiul tiintelor i al
tehnologiilor. Este o disciplina care poate contribui semnificativ la dezvoltarea competentelor cheie
formulate in Recomandarea Parlamentului European $i a Consiliului Uniunii Europene privi nd
competen/ele cheie din perspectiva fnviifiirii pe parcursul fntregii vie/i (2006/962/EC), astfel:
a) Comunicare fn limba maternii
Studiind aceasta discip l ina optionala i practicand dezbaterile academice, elevii lnvata sa
foloseasca in mod corect i eficient limbajul pentru a argumenta, pentru a formula i pentru a-i
sustine opinii le, pentru a cauta solutii i a Jua decizii. Activitatile didactice realizate prin
implementarea la clasa a prezentei programe ofera un cadru favorabil dezvoltari i competentelor de
comunicare orala ale elevilor.
b) Competen/e sociale $i civice
Dezbaterile academice abordeaza tem e de interes general, vizand aspecte sociale, politice,
economice i cultural e. Acestea atrag atentia tinerilor asupra unor probleme importante cu._ ,care .se
confrunt a societatea actual a i le ofera ocazia de a cunoate i aprofunda realjtati le Ium if /
contemporane, datorita faptul ui ca pregatirea unei dezbateri presupu ne ca etap- pbliga torie b
I .. I
------- ---- -------- - - Iic". . 72
Dezbatere, oratorie $i retorica - curriculum la decizia $CO/ii pentru /iceu ;. ..;_i,_, - 'I ,?;J
'<-;; e,.... 's- '1 , - ,
......._ llrq1w.1\ '
' _,.
. u l mu11stru lui educa/1e1, cercetan1, tm
A nexa la 0r dm eretu Illl. $1.spar tu I w nr....O
...f....7... c1
, in.....}...Q
...lI.201 1

tem ein ica documentare. In felu l acesta, tinerii dobandesc motivat $i eficient achizitii in domenii
variate $i de interes actual.
Sustinerea p ledoari i lor In fata publ icu l u i Ii pune pe membrii echipelor In situatia de a exersa
atat mijloace ale retoricii $i ale oratoriei pentru a convinge, cat $i abil itat ile de l ucru In echipa.
c) Competenfe matematice $i competenfe de baza fn .;tiinf e $i tehnologii
Avand In vedere diversitatea temelor supuse dezbaterii , metoda poate fi folosita pentru
activitat i de lnvatare sau de evaluare In cadrul unor d i scipl ine colare diferite. Mul te dintre motiunile
puse In d iscutie presupu n utilizarea unor cu notinte din domen iu l ti i ntelor, dezbaterile avand ca
beneficiu major, selectarea i sistematizarea informat iilor din diverse domenii, din perspectiva
relevante i acestora pentru viata rea la.
d) Competen/ a digitala
Etapa prem ergatoare unei ru n de de dezbateri presupu ne formarea i dezvoltarea abi litati lor de
informare $i de docum entare, uti l izarea tehnologi ilor informat ionale $i de comun icatie fiind
ind i spen sabi la pentru o buna pregati re a dezbaterii.
e) Spirit de ini/iativa .}i antreprenoriat
Temele care presu pun o abordare strategica, de concepere a u nui plan pentru rezolvarea unor
probleme concrete al e comunitatii, contribu ie la dezvoltarea la elevi a competen telor antreprenoriale
i a spiritului lor de initiat iva.
f) Sensibilizare .}i exprimare culturala
In contextu l globalizarii, toleranta $i acceptarea alteritati i sunt doar etape ale dezvoltari i
interculturalitat ii . Abordarea unei problematici relevante pe plan european i mondi al creeaza
contextul pentru o desch idere autentica spre culturi d intre cele mai d iferite.
g) Comunicare fn limhi straine
Aceasta discipl ina optionala ofera desch ideri catre educatia non -forma la, informala, precum i
catre educatia permanenta, prin oportu nitatea pe care o ofera elevilor de a se lnscrie In sistemul
com petitional nat i onal (ARDOR) i internationa l (International Debate Education Association -
IDEA). Posibilitatea de a participa la turnee internationale de dezbateri contribu ie la perfectionarea
competentelor de com u nicare In l imbi stra i ne.
i) A fnva/a sa fnve fi
Metod a complexa de studiu, de dezvoltare a unor competente, valori i atitud i ni, dezbaterile
academ ice reprezinta un excelent cadru de contientizare, de asumare $i de dezvoltare a u nui mod
propriu de lnvatare. Prin pregatirea rund elor de dezbateri i prin competitii, elevii pa rticipa In mod
contient $i motivat la propria lor formare.
Dimensiunea educativa a activitatilor vizate de d isciplina optionala propusa se realizeaza i
prin faptu l ca, participand la dezbateri, elevii lnvata sa devina independenti In gand ire i In actiune,
dar i sa faca deosebire !ntre un astfel de comportament $i bu nu l plac. La aceasta contribuie codul etic
al dezbaterilor, care are la baza principii u nanim recu noscute, cum ar fi: respectul reciproc,
manifestarea toleran/ei fa /a de ideile adversarilor, deschiderea fa/a de ceilal/i participan/i la
dezbatere, acceptarea diferen/elor etc. Astfel, scopul principal al dezbaterilor, ca activitate
educati onala, este dezvoltarea unu i comportament civilizat al pa11icipant i lor la polem ica, uti l izand
argumente expuse 1ntr-un mod convingator.
Structura program ei $COlare include urmatoarele elemente:
Nota de prezentare
Competente generale
Valori i atitudini
Competente specifice i conti nutur i
Sugestii metodologice.
-
------------------
Dezbatere, oratorie $i retorici'i - curriculum la decizia $CO/ii pentru liceu
. eretuI111. 1.sportu I111nr.l.t.0
A 11exa la 0rd 1.11uI mu.u.strului.educaf1e1, cercetar11.., tm ..1
..-.1
..r... d'm.J
........0..t..I .2011

COMPETENTE GENERALE

f7 tilizarea coret i cva7:' ; ntelor pecifice argumentari i In cadru l une 1


\ dezbateri

2. Aplicarea abil itati lor de gand ire critica n exersarea d ialogul u i democratic

3. Aborda rea inter/pluri/tran sdisciplinara a problem aticii supuse dezbaterii

VALORI I ATITUDINI

Disciplina optionala "Dezbatere, oratorie $i retorica"are la baza i promoveaza urmatoarele


valori i at itud ini :

gand ire critica i flexibila;


au tonomie in gand ire;
atitud ine pozitiva fata de comunicare;
toleranta fata de valorile, opiniile i argumentele celorlal t i ;
deschidere pentru colaborarea cu ceilalti;
interes pentru analiza i investigarea problem elor de i nteres genera l ale lum ii
contemporane;
partici parea la viata sociala fundamentata pe opinii i actiuni lntemeiate.

Dezbatere, oratorie i retoricii - curriculum la decizia co/ii pentru liceu


f \ ne.rn Ia 0rtIm .21
erefuIlll.r 1sp ortu IUlnr.1..7.... .....dt.n. . .. ...Q
. u l 1111111.stru IIlletIuca/1e1, cercetar11.., tm ...i1
.. 2011

COMPETENTE SPECIFICE I CONTINUTURI

Cmpetente specf flce Continuturi

1.1. Folosi rea adecvata a tehnici lor de Elemente necesa re sustinerii u nei dezbateri
argumentare/contraargu mentare dezbaterea formala - tipuri, pri ncip ii, istoric
1.2. Sustinerea unu i dialog argum entati v motiu nea:
1.3. Folosirea eficienta a tipuri de moti u ni
lntrebarilor/interventiilor cond itii pe care trebu i e sa l e lndeplineasca o
I 2.l. Analiza argumentelor In vederea motiune pentru a putea fi dezbatuta
1 acceptari i/respi ngeri i lor
analiza/ interpretarea unei moti uni
definirea termenilor:
j 3.1 . Tn terpretarea motiu n i i porni nd de la
identificarea principa lelor domenii (arii
tipu ri de definiti i i im portanta acestora I
alegerea termenil or cheie
tematice) vizate prin formularea ei stabili rea u n ei legaturi !ntre interpretarea I
3.2. Sin,teti zarea unor date din domenii diferite mot i uni i i defi ni rea termeni lor acesteia
pen tru fprmu larea i fundamentarea criteriu/scop/valoa re - legatu ra cu motiunea
argumentelor/contraargumentelor argumen tul:
3.3. Util izarea in cadrul dezbaterii a datelor structura
obti nute prin diferite metode de tipuri de argumente
cercetare/investigare modali tati de selectare i organiza re a
argumentelor In cadrul u nui discurs
erori In argu mentare
contraargumentul - tipuri de
contraargumentare
construirea cazul ui i respingerea cazului:
elementele cazulu i
obiective i strategii
intreba ri 'incru ci ate/in terventii:
rolul lntrebari lor/intervent i ilor In cadrul
dezbaterii
reguli ale chestionari i
tipuri de lntrebari
, documentarea:
surse de documentare
tipuri de dovezi
etica In cautarea i pt'ezentarea dovezi lor
prezentarea - elemente de retorica, elemeu tele
unui stil de prezentare a discursului
consemnarea i analiza dezbaterii:
consemnarea dezbaterii
- regul i i princip ii ale arbitrajul -

l.4. Realizarea rolurilor specifice vorbitorilor, Dezbateri pe diferite teme, respectand forat ,,
conform regulilor for matelor de dezbateri _ , de dezbateri academice .>"' r
---- - -------------------- -- l---
c::.
Dezbater e, oratorie $i retorica - curriculum la decizia $CO/i i pe ntru / iceu -;1- ,,
/ n , f
'<>
A nexa La 0rdm eret u Iw. $1.sporI11Iut.nr.l..,.(..f..f..... d"1n.J.J
. ul mi.m.stru Lm. educa/ 1.e1., cerce1an.t., 1m .....0
.....2011

----- ---
. .? '
Competente specifice Continutu ri
-
academice practicate Formatu l Karl Popper(KP)
1.5. Prezentarea - componenta echipelor care se confrunta
argumentelor/contraargumentelor In acord cu - structura dezbaterii
scopul urmarit In cadrul dezbaterii - roluri ale vorbitorilor
2.2. Exersarea capacitatii de a lntemeia
- desfiiurarea dezbateri i
afirmati i le i de a dezbate o problema
- evaluarea dezbaterii
Formatu l World Schools Style (WSS)
2.3. Exersa rea capacitati i de a urmari, de a - componenta echipelor care se confrunta
consemna i de a evalua o dezbatere - structura dezbaterii
2.4 .. Formula rea u nei evaluari/autoevaluari la - roluri ale vorbitorilor
finalul unei dezbateri - desfiiurarea dezbateri i
3.4. Exersarea capacitatii de a analiza o - evaluarea dezbaterii
problema din d i ferite perspective

SUGESTII METODOLOGICE
Sugestiile metodologice au in vedere modul de organizare a activitati i d idactice In vederea
formarii la elevi a competente lor formulate In programa colara.
Potrivit specificului d isciplinei optionale, continuturile lnvatarii cuprind o patte teoretica i o
parte pract ica. Este important ca partea practica sa reprezinte aproximativ doua treimi din activitatile
realizate.
in prima parte a cursului, In scopul famili arizari i elevilor cu elementele necesare sustinerii
u nei dezbateri, se pot avea In vedere urmatoarele recomand ari:
dezbaterea formala - se pot oferi exemple filmate din timpul unor dezbateri ;
motiunea - se propu n, cu ajutorul elevilor, mai multe teme i se identifica tipul de motiune,
precizand o prim a forma de abordare (ce trebuie sa faca afirmatorii, ce trebuie sa faca negatorii);
definirea termenilor - se propun motiuni, se stabi lesc legaturi lntre interpretarea motiun i i i
definirea termenilor acesteia;
criteriu/scop/valoare - se pot realiza exerciti i prin care elevii sa propuna cri teri i, scopuri, valori,
pentru d iverse motiuni propuse; se pot utiliza brain stormi ngul, lucrul In echipe etc.;
argumentul - elevi i trebuie sa lnvete sa formuleze argument e, pentru a le putea sustine In mod
convingator i pentru a le putea reformula; formularea u nor argu mente corecte este partea centrala
a oricarei dezbateri; este recomandabi l, in acest sens, sa se foloseasca formatul ARD (afirmatie,
rationament, dovada);
contraargumentul - se ofera modele de contraargu mentare i se fac exerciti i de contraargumen tare;
construirea cazu lui i respingerea cazului -se recomanda lucrul pe grupe, In echipe;
lntrebari incruci ate/interventii - se poate da ca tema crearea unu i d iscurs de 3-4 minute pe o anum
i ta tema i, dupa ce acesta este prezentat In fata clasei de catre un el ev, ceilalti pot -aaresr
1
lntrebari vorbitorului'
I -, \\
" 1 :?:
f' J ,..
- -'-
..6 .
"'
;::;
Dezbatere, oratorie $i retoricii - curriculum la decizia co/ii pentru liceu
..,. . , : .._-f
\

\\\II:..
. uL mi.m.stru lttt. educa/1.e1., cercetaru.., tm
A nexa La 0rdm . eretuIu1.$1. sp ortuIut. nr ..'-..o
,......I.. d1
rn"J.J.....O
...l..2011
- ------------------
documentarea - se recomanda teme pentru cautarea i identificarea de dovezi, pentru lncadrarea
dovezilor In argu mente potrivite pentru motiunea data;
prezentarea - se recomanda realizarea unor exercitii de respiratie, de pron u ntie, de utilizare a
limbajului nonverbal i paraverbal etc.;
consemnarea i analiza dezbaterii - se recomanda exersarea modului de evaluare a dezbaterii pe
baza punctajelor i a criteriilor de arbitraj.
Pentru realizarea dezbaterilor propriu-zise, pentru fiecare format In parte, elevii vor fi
familiarizati In mod treptat, prin exercitii, cu elementele formatul ui ales, dupa care urmeaza
dezbaterile propriu-zise. Exercitiile vor fi orientate spre formarea gand iri i critice. Deoarece
dezbaterea este o forma de joc interactiv, elevii vor fi motivati sa participe la toate activ itatile
(pregatirea dezbaterii , dezbaterea propriu -zisa i evaluare), sa se docu menteze $i sa-$i dezvolte
competente le In com unicare, care sa asigure o buna prestatie individ uala, precum i a echipei din care
elevul face parte.
Formatul Karl Popper este recoma ndat lndeosebi elevilor de la clasele a IX-a i a X-a, datorita
accentului pus pe docu mentare i organizare.
Temele propuse pentru dezbatere, nu mite mofiuni sunt propoziti i enuntiative afirmative, de
exemplu:
1. Lectura este mai importanta pentru educafia elevilor decal calculatorul.
2. Protecjia mediului este mai importanta decaf dezvoltarea economicii.
3. Pedepsele mai aspre pentru actele de indisciplina din $COala sunt justificate .
4. Este justificat ca statul sa aiba grija de saracii lui.
5. Este justificata privatizarea istitufiilor de fnvafamant .
6. Reclamele sunt nocive pen.tru copii.
7. in Romania, influenfele occidentale sunt mai profunde decaf influenfele orientate.
8. Globalizarea ameninfa identitatea nafionalii.
9. E mai bine sa traie$fi fntr -un ora$ mare decat fntr-un ora$ mic.
10. Este justificata introducerea uniformelor la liceu.
Pot fi propuse spre dezbatere $i alte teme, dar acestea trebuie sa lndepl ineasca anumite conditi i :
sa fie d isputabile (ad ica sa poata fi sustinute atat de afirmatori, cat $i de negatori, In mod echitabil), sa
fie de actua l itate, sa aiba valoare educativa, sa nu solicite cu no$tinte de specialitate dintr-u n domeniu
restrictiv.
Formatul World Schools (World Schools Style - WSS) este recoma ndat lndeosebi elevilor de
la clasele a XI-a $i a XII-a, deoarece acest format pune accent pe retorica $i pe cu ltura generala a
elevilor.
Evaluarea unei dezbateri este realizata de profesor, dar $i cei lalti elevi consemneaza dezbaterea
In vedera realizari i evaluari i acesteia.
In cazul dezbaterilor propri u -zise, pentru o mai mare eficienta, se recomanda seturi de trei ore
pen tru 0 motiune: 0 ora pentru pregatirea temei, 0 ora pentru dezbaterea propri u-zisa i 0 ora pentru
analiza dezbaterii.

Dezbatere, oratorie $i retorica - curriculum La decizia $CO/ii pe ntru /iceu


A11.exa Ia 0r:'.L1.11u l 111 1. m.stru l ui. ed.uca/1e1, cerce. t aru.., t1.11eretu Iu1. 1. sportu Im nr...'.1...D../....d1n....1...0....:-?O J I
-----------
- --------

BIBLIOGRAFIE
Cerbuca, P., Ciri mpei, C., Dezbateri, manu al pentru elevi, Chiinau, 2002
Driscoll, William , Manual de dezbateri academice, Editura Polirom, 2002
Mean y, Joh n & Shuster, Kate, On That Point!: An Intr oduction to Parliamentary Debate, IDEA,
2002
Pi tic, Serban, $ovaiala-Ionescu, Nicolae, fndrumar pentru instructorii de club .;i debateri fn dezbateri
World Schools, ARDOR Muntenia, ARGO, 2010
R ybacki,' Karyn C., R yback i, Donald J., 0 introducere fn arta argumentarii. Pledarea i resping erea
argumentelor, Editura Polirom , 2004
Rybacki, Karyn C., Rybacki, Donald J., Arta argumentlirii. Manualul profesorului .Ji compendiu de
teste, Editu ra Polirorn, 2005
Zainescu" G., Petrescu, l i alii, M anual de dezbateri, Ecli tura ,,National", 2000

Dez/;atere, oratorie i retorica - curriculum la tlecizia :jco/ii pentm liceu