Sunteți pe pagina 1din 74

SUPLIMENT

-...---

www.dacoromanica.ro
ADMINISTRATIUNEA CASSEI BISERICII

2_, I S T _A_
De persoanele care au dreptul de vot la alegerea Consistoriului Superior
Bisericesc In cursul anului 1912.

Profesorii Facultatei de Teologie


1) D-1 Dr. D. G. Boroianu 5) D-1 Dr. N. Dobrescu
2) Badea Cireseanu 6) , loan Mihalcescu
3) , loan Cornoiu 7) Pr. Econ. Const. Nazarie
4) , Drag. Demetrescu 8) Pr. loan Popescu Malaesti
Profesorii Seminarului Central" Bucuresti.
1) D-1 Dr. loan N. Dianu 9) D-1 D. Teodorescu
2) Iuliu D. Valaori 10) D-1 1. Popescu Pasarea
3) , Dr. P. Garboviceanu 11) G. Moian
4) G Pop 12) G. Gorciu
5) V. Anion 13) Pr. Econ. C. Popescu
0) Pr. 1. lordAchescu 14) D-1 Al. Vantul
7) D-1 R. Dobrescu 15) fit. Eftimescu
3) C. Statescu
Seminarul Veniamin" din Iasi.
1) D-1 G. Gheorghiu 11) D-1 I. luga
2) C. V. Praja 12) I. Popescu Murata
8) Diac. C. V. Stupcanu 13) T. Teodorescu
4) D-1 Em. Bardazarie 14) I. Bucovineanu
5) Pr. I. Gotcu 15) , Lucian Roiu
6) D-1 V. Oiaga 16) Mihai Jaci,ta
7) D-1 N. Mazare 17) D. Dimitriu
8) n N.e G. Dosios 18) Ec. D. Iordachescu
9) D. M. Cadere 19) I. Andreescu
10) S. Halita
Seminarul Sf. Nicolae" din R.-Valcea
1) 1).-1 Eliodor Constantinescu 2) D-1 N. Negoescu
Seminarul St'. Andrei' din Galati
1) D-1 C. Cernicanu 3) D-I Zaparia lonescu
2) , I. Constantinescu

www.dacoromanica.ro
4

T-a I S T .421-
De uumele ,si pronuinele Superiorilor de Monastiri din Eparhiile Ungro-Vlahiei,-
Argeplui, Ram. Noului-Severin $i Buzaulut, ce vor forma Colegiul Electoral pentru
alegerea unui reprezentant in Consistoriu/ Superior Bisericesc.

1) P. Cuv. Visarion lonescu Superiorul M-rei Cernica


2) , Dositeiu Georgescu , Ciolanul
3) , , Grigore Georgescu 11 11 Cheia-Teleajen_
4) Jason Constantinescu 71
Ghighiu
5) , se
Nicandru Manu 17
Stanipara
6) n n Ambrosie Tanasescu 77
Turnu
7) >7
Dionisie Simionescu Sinaia
8) n Serafim Georgescu 17
Predeal

Superiorii din Eparhiile Moldovei qi Sucevei, pi Dunarei-de-Jos..

1) P. Cuv. Valerie Moglan Superiorul M-rei Neamtu


2) Arsenie Gratie Vorona
JP

3) Teofan lonescu Durau


4) Partenie Antohe 17
Secu
5) /7 Teoctist Stupcanu Cetatuia
6) Roman Sorescu " Coco

www.dacoromanica.ro
LISTA DEF1NITIVA
De Pre Vi si Diaconii din Intreaga Cara, cari constituesc Colegiul Electoral pentru
alegerea reprezentaqilor Clerului mirean In Consistoriul Superior Bisericesc
P2E1 .4..11-1:7S- 1912.

z1 NUMELE si PRONUMELE PAROHIA 1 COMUNA

Plasa de jos din Capita


1 Arhid. Grigore Nicolau f. Mitropolie
Pr. Radu Rgsvgnescu Bgrbgtescu-Nou
N. Dragomirescu
, Gheorghe Zamfirescu Bgrbgtescu-Vechi
5 Radu Cordeanu
loan Constantinescu f. Ilie"(calea Rah.)
Eftimie Niculescu 11

Diac. Nicolae Popescu-Fgurei


Pr. Marin Popescu Sf. Nicolae Vigdica
Hristache Popovici .
11 Stefan lordgchescu
1 Diac. Stet. Popescu
1 Econ. Anastase Protopopescu Doamna Masa
George Gibescu .
15 Pr. Gheorghe Voicu .
16 Diac. Boscu Boiu 11

17 Pr. Savu Bgdescu Sf. Gheorghe -Vechi


18 Econ. Mihail Popescu . 11

19 Pr. Anton lonescu a


loan Nicolescu St. loan (gura pielei)
21 lordan Stoenescu fanta Ecaterina
22 Nicolae Nicoreanu I. Spiridon-Nou
23 loan Oprescu .
2 Diac. 1. Cheorghiu
25 Pr. Teodor Cretescu Slobozia"
26 the Opran .
Grigore Georgescu
Petre Popescu Alexe
Nicolae Bolescu FIgmanda
30 Vasile Georgescu f. Nicolae-Brosteni
31 lordache Dumitrescu Manu-Cavafu
3 Dimitrie Popescu CgrAmidarii-de-jos
3 Oh. Gheorghiu Dobroteasa
Stefan Georgescu Apostol
34135
Dimitrie Bglsanescu Neuf
36 Diac. Simion Constantinescu 11

371 Pr. Teodor Georgescu Sarbii-de-Sus


3388,,' Petre Rgdule_cn Bradu-Staicu
3 Econ. loan lordgchescu Lucaci
Pr. Anastase Mirodot

www.dacoromanica.ro
6 PLASA DE JOS DIN CAPITALA.

Z NUMELE qi PRONUMELE PAROHIA FILIALA

41 Pr. Dimitrie lonescu Udricani


Gh. lonescu-Pietrile Vergu
loan lonescu Ceausi Radu
Nicolae Popescu Crucea tie piatrg
Hristea Atanasiu Foisorul
Alexandru Luca
C. Sandulescu zvorul-Nou
. Dobre Popescu
Dimitrie Popescu Hagiu
Teodor Parvulescu .
511 Dimitrie Popescu-Rosiori Popa-Soare
5 Ion CgIgnescu Delea-Noug
531 Oh. Popescu-Fralilesti I/
54 Radu Marinescu Delea-Veche
54 Dumitru lonescu I/ II
Ion Georgescu Popa-Nan
0 Matei Protopopescu ancu-Vechiu
58 /V loan Stoenescu ancu-Nou
58 Ilie Zlgtescu
60 Alexandru Popescu Oboru-Nou
61 Gheorghe Crelu Si. Gheorghe-Caprg
6 Gheorghe Pohrib St. PanteIeimon
6 Constantin Anghelescu:
Econ. Ion Oboru-Vechiu
PO
Hristea lonescu Olari
Petre Popescu
Econ. Stefan Tgnasescu Sf.$1efan (c. Mgr.)
Pr. Dimitrie Zamfirescu
6 , Vasile Consiantinescu Mantuleasa
70 Econ. Vasile Pop Sf. Vineri-Herasca
71 ,, I. Constantinescu-Lucacit ,
72 Pr. Paraschiv Popescu . .
73 . Gheorghe lonescu parohiei Folsoru
74 Iordache Popescu Radu-Vodg
75 . loan Florescu-Dambovila .
Plasa de Sus din Capita la
1 Econ. Gheorghe Rgdulescu Alba (Victoria)
2 Marin Tacian
3 Pr. Stefan Andreiu Allig-PostOvari
4! Econ. Nicolae lonescu Antim
5 Pr. Nicolae Sachelarie Schitu-Maicilor
a Econ. Hie Teodorescu Amza
7i Pr. Paraschiv Georgescu Brezoianu
8 Teodor lordgchescu Sf. Treime-Tei
9 , loan Stoenescu Colentina
1 Stefan Georgescu
11 Econ. Dr. C. Popescu Co Ilea
1 Diac. Vasile Melicescu
13 Econ. I. Popescu-Malgesti Cotroceni
14 Pr. George Dunutrescu 4
15 Simeon Popescu Cape la Azilului
16 Econ. C. lonescu Cuibu-cu-Barzg
17 Pr. Teodor Popescu ,
18 Mihail Niculescu Sf. Constantin
191 Econ. D. Georgescu Dusumea
20 Pr. loan Cristescu
21 Marin Rgdulescu em "
22 Econ. C. Negulescu Batiste

www.dacoromanica.ro
PLASA DE SUS DIN CAPITALA. 7
of NUMELE Si PR ONUMELE PAROHIA FILIALA
z7
CJ
1

2311 Pr. D. Protopopescu Bradu-Boteanu


2 D. lonescu Francmazon
Dobre Enescu Sf. Elefterie
26 Econ. D. Vasilescu
1
Ohencea
27 C. I. Georgescu
28 Atanasie Stoicescu
1, Sf. tile Gorgani
2R C. Dumitrescu Icoana
Pr. Mihail lonescu
31 Econ. N. Abramescu Creiulescu
V5 Pr. I. Dobrescu
IP

3 Diac. 1. Tomescu 11

3 Econ. Radu lliescu Manea-Brularu


3 Dobre Mgldgrescu Mavrogheni
Mihail Marinescu
37 Pr. Alexandru lonescu Capela Spit. Filantr.
Econ. Ovidiu Musceleanu Mihai-Vodg
39 Pr. Teodor Vasilescu II
40 N. Mihgescu Sf. Apostoll
41 Alexandru Loan Sf. Spiridon-Vechi
Toma lonescu Sf. loan-Mosi
lonescu Stefan Alba Postgvari
44 Econ. Oh. Postgvaru Ofelari
45 Pandele Popescu Scaune
46 Pr. C. Florescu Shrill
4 Econ. Al. Bocancea Pitar-Mos
4 Anlipa Florescu Precupeli-Noi
4 Pr. C. Busuioc .
5 Econ. N. Popian Precupefi-Vechi
51 Pr. D. Alexandrescu
52 Econ. D. Popescu Mosoaia Popa Chifu
5 Pr. Anton Mihgescu Popa-Rusu
Econ. loan lonescu Popa Tatu
5 loan Agiu 11

56 G. D. $erban Schitu-Mggureanu
5 Pr. Teodor Anlohie Selari
Hie loneanu
5 Econ. loan Petrescu Sf. Gheorghe-Nou
Pr. C. Stanescu Curtea-Veche
61 Econ. Chiriac Bidoianu Silvestru
6 Pr. Radu Radulian 11.1

63 Gheorghe Georgescu
64 Econ. Petre Popescu Spire"a-Noug
65 Pr. Peire Petrescu
66 Econ. D. loneanu Spire"a-Veche
67 Pr. loan lonescu
68 Econ. Peire Niculescu Stejaru
69 I. Lkureanu Tabacu
7 N. 1. Rgdulescu Dichiu-Tirchilesti
71 Radu Negulescu
7 Vasile Marian Sf. Vasile
73 Traian Vintilescu Sf. Vineri-Noug
741 Gh. Popescu
75 Pr. I. B. Referendariu
76 ,, Mihail Dumitrescu Sf. Visarion
77 Econ. V. Pocitan Sf. Voivozi
78 1. Burch
791 Pr. Radu Cristescu Zigiarl
80 Econ. C. Nazarie Stavropoleos
81 Pr. C. Niculescu Sf. Dumitru
82 Gheorghe Popescu Isvoru Tgmgduirii

www.dacoromanica.ro
8 JUDETUL ARGES
0 0+
t NUMELE i PRONUMELE PAROHIA COMUNA
Z

JUD. ARGEyS
1 Econ. Stavroi. V. Predeanu Episcople Arges Curtea-de-Arges
Stavrof. I. Rizescu
,, 11

Stavrof. P. Ciosu .
Diacon. C. D. Sendreanu
N. Oancea
Pr. D. flergscu Schitu-Igerislaveli Berislgveli
N Florea Rudeanu Monastirii Vgleni Suici
N. Valcescu 17

Diacon I. Fl. Rudeanu


91
1 Pr. Sleian I. Dumitrescu Domneascg Curtea-de-Arges
11 Stefan Schintescu 17

12 /1Nicolae Pretorian .
1 71loan Nastasescu
1 11Gavriil Cristescu Druzesti .
N. Iliescu Flamanzesli
6 Dobre R. Popescu SI. Gheorghe Pitesti
1 11N. P. Boerescu .
1 11D. Angelescu
1 Rizea Dobrescu Sf. Ilie 11

2C loan Dragnea 11 11

21 11D. Georgianu
Oh. Mielcescu SC: loan 77

23 $1. Teodorescu
24 Econ. Radu Budescu Mai'c' a-Pre cista 11

25 Stavrof. 1. Panfurescu 11 11

2 Pr. loan Salcescu Mavrodolu 11

2 Th. Bgjenaru 11

28 I. Becescu SI. Vineri 11

29 , Marin Urzicg
, N. loanilescu Alba Olanu
31 , Gh. Duleanu Albeslii-Ungureni Alberti
3 Stefan Alboteanu Albota-de-Sus Albota
Gh. Tomescu Arefu-de-Sus Arefu
I. Popescu Bgbana Grosi
35' N. Mglureanu Bgdiceni Mglureni
36 Marin lonescu Bgiculesli Balculesti
37 Gh. Popescu II
38' Oh. R6dulescu; BgrblIesti Richijele-de-Sus
39 C. Popescu Barsestii-Vladesti Bgrsesti
40 Marin Bradu Baseni Bgseni
41 Vasile Bgrbulescu Bariogu Barlogu
4 D. Bestea Blidari Blidari
43 $1. Diaconescu Bohari Malureni
44 Mina Zgrnescu
45 Oprea Popescu Boisoara Boisoara
46 Constantin Chirigescu 11 II
47 Andrei Bumbuescu
48 Marin Dumitrescu Bradu-de-Sus Bradurile
49 Stefan lonescu Bradurile-de-Sus
50 loan BraIescu Brgdetu Brgdetu
51 N. I. Popescu Bratieni Bralieni
52 Toma Minculescu 11

53 Gh. 1. Vega Brgtesti Alberti


54I Stefan Dragomirescu Brosteni Brosteni
55 Marin Popescu 11 11

51 Oh. C. Corbeanu Bucsenes1i Corbeni


57 Petre Rozianu Bucsenesti .

www.dacoromanica.ro
JUDETUL ARGEB 9
I

zOlt! NUMELE gi PRONUMELE PAROHIA COMUNA


I

58 Pr. Eustafiu Marinescu Budesti Budesti


59 ,, C. Cozmescu Bunesti Bunesti
60 ,, Oh. Diaconescu Cacaleli Muesli
61 loan Stroescu
6 M. Petrescu CaCa Gruiu
6 C. Salcescu Cacaleli Valea-Mgmlui
64 Gh. Canini Caineni Caineni
6 loan Negoescu
6 Florea Velescu Cepari Cepari
6 I. Diaconescu Cerbu Cerbu
68 1. Popescu Cerbureni Cerbureni
69 C. Anasiasescu
7 Anghel Raiculescu Cersanii-de-Sus Susen(
71 Roman lonescu Ciausesli Oarja
72 loan Valescu Cicgnesti esti
73 Badea Banica Ciobani Martalogi
74 Marin Postelnicescu Ciocangi Mosoaia
75 Florea Popescu /I
76 D. Marinescu Ciomagesti Cioniggesti
771 Stancu Marinescu
7 D. Ghelescu Ciorica Uda-dedos
7 le Predescu Ciresu Gruiu
801 Stefan Gibescu Ciutesti Ciulesti
81 loan Creangg Cochinestii-de-Jos Falfani
8 N. St. Popescu Coliu Ungheni
Radu Popescu Corbi Corbi
D. Ghifulescu
C. Gheordunescu
1. Visinescu Cosiest' Cosiest'
87 Gh. Iliescu fi Stroesti
88 Ilie Cicgnescu Crampotani Valcelele
89 V. Postelnicescu Curgturile Mosoaia
90 Ilie Miligilescu I/
91 Stefan Popescu Deagu-de-Sus Deagurile
92 Paraschiv Scarlatescu
93 D. Diaconescu Dgesti Muesli
94 V, 1. Arsenescu Dealu-Mare Richitelele-de-Jos
95 Gh. Vasilescu 11

99 D. Diaconescu Degerafii-Pepelesti Sapata-de-Sus


97 Oh. Turlescu Dedulesti Dedulesti
D. Petrescu 11

9 D. Gheordunescu 11

100 Oh. S. Popescu Dobrogostea Dobrogostea


101 C. M. prgfigneanu Draganu-Olteni Drgganu
102 Oprea Nicolescu
103 M. Zamfirescu Dragufeiti Sgpunari
104 ilie Marinescu 11

105 1. T. Vasilescu
106 C. Ciofrangeanu Duculesti Ciorrangeni
107 D. N. lonescu
108 C. Frujing 11 11

109 Atanasiu loan Fedelesoiu Fedelesoiu


110 Gh. Minculescu Gales Brgfieni
111 V. Petrescu Gaiicea Galicea
112 Sima Alexescu Galasesti Tifulesti
113 Gh. Dobrescu Gavana Gavana
114 FL Balotescu
115 Constantin Verdeanu Giurgiuveni Giurgiuveni
116 Barbu Marinescu Glambocu Bascovu-Fle0

www.dacoromanica.ro
10 J UDETUL ARGES

zo z L9,
NUMELE i PRONUMELE PAROHIA COMUNA

117 Pr. Zamfir Stgnescu Gliganu Gliganu


118 pp M. Bgrgscu Grajdurile Bascovele
119 pp I. Chiorgscu If 11

1 pp I. BglAsescu
1211 V. Ghilescu Grosi Gros.'
1 pp Gh. Maldgrescu liarsestif-de-Jos Harm!'
1 pp Const. lonescu liumele liumele
12 C. B. Popescu
125 M. lonescu oarr ucesti
.
Poe"nari
126. 11 G. Dgclulescu
1 pp D. SIgnescu sbg"esti Milcoiu
1 pp I. Ciogescu OP

129 pp I. Baclurescu svorul Isvorul-de-Sus


1 pp G. Necsulescu svoru-de-Jos Isvorul-de-los
131 pp N. Rizescu iblea liblea
1 pp D. Lgcureanu Lacurile Ciolrangeni
1 34 pp Hie Cuceanu Lgunele-de-los Lgunele-de-los
M. Popescu Linia-Dgnicei Dgnicei
r135 It 1. Vasilescu Linia-Hanului Bglcesti
1 WI Radu Comgnescu Linia-Mare Cocu
137 11 the Bagescu
1 pp I. Pielescu Linte"sti Bascovele
13 I. Melcescu Iv

1 pp Sima Predescu Lnnca Lunca-Corbului


141 M. N. Popescu Malu Ursi
14 11 Teodor Popescu Mares Mares
1431 11 C. Stgnescu
1441 C. Morgrescu Mica( MgCgi
145 Cristea Cristescu pp

146 Gh. Marlescu MSrlesii SApata- de -los


147 M. Mihgilescu Miercani Uda-de-Sus
148i I. Petrulescu Mihailesti Dgnicei
149' Anastase Dgnescu Mijlocu Cremenari
150 D. Galiceavu IP

151 pp 1. S. Popescu Miei MozAceni

1521 I. Muzicescu MozAcenii-de-Jos


153 pp Gh. Dobrinescu Morgresti Dedulesti
154 Gh. Golesanu Musgtesti Musgtesti
155 gp 1. Dobrescu
156 gp D. Georgescu Negrosi Negros'
157 I. Marian Nilules11 Barsoiu
158 pp Ft. Barsan 11

159 I. Georgescu Oarja Oarja


160 N. Silveanu PAdureli Padurelt
161 R. Georgescu 11

16 pp M. Popescu Paduroiu-din-Vale Pgduroitt


16 ppI. Fejeanu Perisani Perisani
164, G. Peri,anu
165 M. Tomescu Podu Brosteni
1 pp 1. Nicolescu Poinari Corbeni
16 pp I. Dumitrescu 11

168 pp Biel. Gherghinoiu


169 T, Craioveanu Plesoiu Plesoiu
170 pp P. Bestea Poenfla Golesti
171 pp 1. Georgescu
172 pp I. Preolescu Poia"na-Lacului PoraP na-Lacului
173 pp Stefan Teodorescu 11

174 Stefan Deleanu 11 IP

175 pp Sloica Gheorghe


176 N. Falfgnescu Poparkti-Corbesti Falfani"

www.dacoromanica.ro
JUDETUL ARGES 11
C
zO y' NUMELE si PRONUMELE 11 PAROHIA COMUNA
11

177 Pr. M. Vintilescu Popesti Cgteasca


1718 Oh. Stoicescu Popesti-Turcesti Sgpata-de-Sus
179' Tudorache Nicolae
180 , Oh. Turlescu Prodgnesti-Vggesti Bleici
181 Matei Vega IP

182 G. Dimescu Racovija Racovila


183 Chiril Serafimescu PP

184 , 1. Nicolescu RAncine0 DAnngesti


185 Anastase Popescu PI

186 Pavel Constantinescu Rgscaell Rgscaeli


47i Alex. Crinteanu Recea-de-jos Recea
Voicu Dumitrescu
1891 1. 1. Eftimie Robaia Musgtesti
190 V. Grigorescu Rociu Rociu
191 R. Poenaru Ruda Bercioiu
192 N. Florescu IP SP

19311 1. Preojescu SAlgtrucelu Berislgvesti


194 R. Popescu SAlgtrucu-de-Jos SAlgirucu
195 Mihail Popescu Scgueni Berislgvesti
196 Marin Boncea Silistea Poenari
197 1. Postelnicescu Slgtioarele Slgtioarele
198 D. Receanu Slobozia Slobozia
199 V. Zamfirescu Spiresti-Negulesti Grosi
200 I. Sthescu
201 G. Popescu Signislgvestf Oarja
20 I. Stgnescu Stoiceni Plesoiu
20 Gh. Marinescu Stoilesti-Popesti Stoilesti
1. Filipescu Stolnici Stolnici
Soare Boncescu Strambeni Suseni
N. Stroian Stroesti Stroesti
Hie Enescu Surdesti Hinjesti
D. Mazilescu
G. $erbeanu $eriignesti jible"a
21% $1. Grigorescu Serbgnesti-de-jos Serbgnesti
211 I. Stoicescu Serboieni Serboieni
21 I. Serboianu IP

21 G. Badea CU ci Sind
21 I. Mihgilescu grpenisi
21 C. Grigorescu
21 G. Podolearru Tel Teiu
217 Voicu Popescu
21 Badea Neacsu Tlestt Costesti
21 Oh. lonescu Teodoresti Lgunele-de-Sus
Ilie C. Popescu Tigveni I Rgtesti
0 N. Topologeanu II Tigveni
T. Dimitrescu PI

I. Iliescu Titesti Titesti


Paraschiv Radu PP PP

225 St. Costinescu Tutana Tutana


226 Dobre Ghinescu Ungheni Ungheni
227 1. Runceanu Urluesti Urluesti
228 C. Dinulescu Valea-Cocu Cocu
Toma Iliescu Valea-Danului Valea-Danului
2 I. C. Panjurescu Vales-Enache Tutana
231 Sandu Mateescu
23 Stet. Bradu \Talea-Sa tului Samara
23 P. Sgmgrgscu PI

234 N. Necsulescu Vale -Scheiu Scheiu


235 R. Popescu Valsgnesti Valsanesli
236 G. I. Fejeanu Vernesti Valea-Danului

www.dacoromanica.ro
12 JUDETUL BACAU

z al NUMELE gi PRONUMELE PAROHIA COMUNA

237Pr. C. Bostinescu 1lVttomiresti-Costesti Trepteni


AZ. Teodor Visinescu
IP ulpesti Corng(elu
23 M. Pungoci Zigoneni Bgiculesti
2. M. Crinteanu Deagu-de-Sus Deagurile
241 St. Rudeanu Rudeni

JUD. BACAU
1 Pr. Oh. Crivaf Sf. Nicolae Bacau
Ion Elie pO

Diac. Alex. Apostol


Pr. P. Bocescu Sf. lOan IP

Savel Sulescu
Teodor Zola Precista
7 , Arghir Goagg Tg,-Ocna
8 Orig. Goagg Raducanu 11

9 Vas. Diaconescu ,,
10 Gh. Bantu Aggs Aggs
11 I. Procopie Ardeoani Ardeoani
12 V. Luncanu Berbinceni Secueni
13 Gh. Dospinescu Beresti BerestiTazIgu
1 Alex. Vladeanu Berzunt Berzunl
15 I. 1. Comanescu Bahngseni Bghngseni
16 T. Dospinescu Bgsgsti Basgsti
17 loachim Filimon Blggesti Blggesti
18 Alex. Paraschivescu Bogdgnesti-Siret Traian
1 Andrei Mgrza Bogdgnesli-Oituz Bogdgnesti
C. Pavel Borzesti Bogdana
21 I. lonescu Bosoteni Engchesti
22 V. Juncu Brgtila Bratila
23 Gh. Hanganu Brusturoasa Brusturoasa
24 N. Poolache Buda Biggest!
25 loan Ciosu Bucsesti Bucsesti
26 Oh. Popovici
27 N. Gervescu Buhociu Bul;'ociu
28 1. Pgslariu Casin Casin
29 I. lonitescu
Grigore Constantinescu Cgiul Cgiut
31 Oh. Comanescu Calugara Cgluggra
32 I. Hanganu Campeni Bgsgsti
Gh. Hoisescu Ciumasi Ciumasi
Gh. Hanganu Comgnesti Comgnesti
35 Manase Dumbravg Darmgnesti Dgrmgnesti
36 C. Popescu Dealu-Nou Letea-Noug
37 I. Climescu Dofteana Dofteana
38 1. Ionescu Drggugestil Helegiu
39 Milea Popescu
4 Alex. Tabgcaru Fant'gnelele Fantanelele
41 T. Davidescu Fruntosti Filipeni
4 Oh. Gruia Fundu-Rgcgciuni Rgcgciuni
43 I. Gernescu Garleni Garleni
44 V. Giuncu Gropile Gropile
45 I. Tudorache Grozesti Grozesti
46 N. Ponta Hada liarja
47 N. Hanganu Jevreni levreni
48 Gh. Varlolomelu Larga iDolteana
49 I. Tiron Lecca Lecca
50 V. Arhip Leontinesti Ardeoani
51 Ion Vladeanu Letea I Letea-Veche
52 Alex. Antohi Lucacesti Lucgcesli

www.dacoromanica.ro
JUDETUL BOTO$AN1 13
tl
l...l NUMELE si PRONUMELE PAROHIA COMUNA
al
53 Pr. Gh. Chiri IS Lunca Filipeni
54 C. Crivaf iLuncani Luncani
55 I. Teodorescu I Magires11 Margiresti
56 C. Nourescu Marasti Filipeni
5 1. Grosuiescu Margineni Margineni
Oh. Antohi Momesti Moinesti
IP D. Marcu M-rea Casin M-rea Casin
C. Merica Nadisa Nadisa
61 1. Popovici Nanesti Parincea
6 1. $11ubeiu Obarsia . Obarsia
6 C. Popescu Odobesti Odobesli
64 N. T. lonescu Orasa-Mare Targu-Valea-Rea
6 Gh. Suraianu Onesti Onesti
C. Curpan Pancesti Pancesti
6 0 T. Meiescanu Parincea Parincea
6 OP
C. Rezolea Petresti ilorgesti
6 ft t. Dascalcscu Petricica Nadisa
1, T. Dascalescu Podurile Podurile
71 1. Cractun Poiana Tg.-Valea-Rea
72 Oh. tioiban Prajesti Prajesli
7 C. Bo&cea Racova Racova
7 PP C. C. Pavel Racaciuni Racaciuni
7 C. Obrejea Racatau Racatau
7 Oh. Gheoidum Racaufi Onesti
7 N. Tudorache Radeana Bogdana
78 oP C. Nalboc Racaufi Onesti
79 D. Popescu Rui Letea-Veche
so Oh. Arghir Saucesti Saucestf
81 V. lordachescu Schineni Serbesti
82 a 1. Teodorescu Scorleni Scorfeni
83 D. N. Patricide Schitu-Frumoasa Schitu-Frumoasa
84 I. Banu Secueni Secueni
85 I. Comanescu ,Solonf Solonf
C. Maria 1$erbeli Serbesti
C. Arhip Taziau Lucacesti
V. Talaru Tg.-Olodurile Obarsia
Oh. Lupescu Tg.-Trolus Tg.-Trotus
D. Cojan Valea-Arinilor Lucacestt
91 Oh. Dospinescu
92 D. Grosu Valea-geaca Valea"-Seaca
93 D D. Patrichie Valea-Sasei Podurile
94 1. C. Nalboc Valulele Valulele
I. Maciuca Versesti Beresti-Tazlau

JUD. BOTOANI
Econ. Alexandru N. Simionescu
1 Popauti Botosani
. Vasile Pavelescu Uspenia
Diac. Const. Cernescu
S Econ. Const. Sbarnea Sf. the
N . Const. Vasiliu Sf. Gheorghe
6 . Gh. Rugescu Roset
7 . tfristofor Manoilescu SI. Voevozi
. Origore De liu SI Spiridon
9 . Gh. Manoilescu Sf. loan
tc Petru Tanaslade Uspenia
11 . Oh. Nepotescu Trei ferarhi PO

12 Diac. loan Alexandrescu .


13 Pr. liaralamb Muru rasu Vovidenia
14 l . Const. Posa Si. Nicolai PP

www.dacoromanica.ro
14 ,TIIDETUL BOTO*ANI

66` NUMELE si PRONUMELE PAROHIA COMUNA


U
151 Pr. loan Gafencu Dtiminica Mare Botosani
16 ,, D. lonescu Uspenia
17 Econ. Const. Constantinescu Sf. Gheorghe Harliu
18 Pr. loan Anlonescu Alberti Alberti
19 Gh. Cernescu 3gbiceni Barsanesti
20 Vasile Bufureanu Balusani Bglusani
21 Econ. Const. Cfasniuc Basnoasa Lunca
Pr. Grigore Vasiliu
, Bobulesti Romanesfi
23 Oh. Raileanu Brgteni Mihglseni
24 Econ. Gh. liarlescu Brehuesti Vladeni
25 Vasile lonescu Bucecea sat Burdujeni
26 Pr. Alexandru Rascg Burdujeni sat
,, loan Popovici Burdujeni-Targ
281 Dimitrie Apostiu Buzeni I3614 ani
291 Econ. M. Lapusneanu Cerhejeni Dracsani
30 0 Andronic Cozmovici Cervicesti Cucorgni
31 Pr. Dimitrie Chijoveanu Chitoveni Flamanzi
32 Econ. Alexandru Bancila Ciornahal Calgrasi
33 Const. D. Constantinescu Copalau Cosula
34 loan Arhip Costesli Popouli
35 Constantin Robu Cosula Costila
36 Gheorghe Groza Cotargaci Leorda
37 Pr. loan Gaspar Crisfesti Cristesti
38 Diac. Gheorghe Carpgn 11

39 Pr. Consf. Simniceanu CurIesfi Curlesti


40 Econ. Cons!. Romanescu Deleni Deleni
41 Pr. loan Grigoras Dobarceni Basal-testi
42, Econ. Andrei Moisiu Dolina Leorda
43 Pr. Vasile Soescu \kl:)racsini Dracsani
44 Gheorghe Crudu Dracsani
45 Econ. Constantin Busily Drislea Viforani
46 Pr. Gheorghe Chipail Durnesti Barsanesti
47 D. Moisiu Epureni Ungureni
48 Vasile liujupasu Fantanele Fardanele
49 Dimilrie Dragan Flamanzi Figmanzi
50 ., Mihail Lazgrescu Gorbanesti Vangfori
51 Lazar Vasiliu Hlipiceni Todireni
52, Econ. Anghel Bola Hulub Dartgeni
/ 53 Pr. Gheorghe Vasiliu lacobeni
54 ,, Nicolai Costinescu longsani Trusesti
55 Dimitrie Stelanescu joldesti Tudura
56 Alexandru Simionescu Letinesti Movila Ruptg
57 Econ. loan Popovici Leorda Leorda
58 Pr. Emanoil Dragan Maxut Deleni
59 Anania Teodorescu Mandresti Vladeni
60 Sachelarul Gh. Constantinescu Mihglgsani Mihalasani
61 Econ. D. Arbore Nicsani Nicsani
62 Pr. Conachi Manoliu r Orgsani Curtesti
63 Nicolai Gaspar Ostopceni Romanesti
1 64 Dimitrie Neagu Plopeni Salcea
65 Econ. Vasile Mircea Poiana-Lungg Poiana
66 Pr. Gh. Gaspar Rachili Popguji
67 Gheorghe Sarghie Rguseni Comandaresti
, 68 Nicolai Nechita Ranghilesti Calgrasi
' 69 Gheorghe Bart Rapiceni Movila-Rupta
7 loan Grigoriu Roscani Fanfandele
71 Teodor Maxim Salcea Salcea
72 Econ. Grigore 51eignescu Sf. Maria Cglgrasi
7 Pr. Mihail Troleanu Simnicea-Miclescu Simnicea
7 Econ. Dimitrie Lucinescu Starolsita Vitorani

www.dacoromanica.ro
JUDETUL BRAILA 15
is
d Z, NUMELE si PRONUMELE PAROHIA COMUNA
Z

7 Pr. loan Romgnescu Sthnceni Popouji


7 Vasi le Gaspar Slanca ,$tethneVi
7 Econ. loan Sandovici SlanceVi Sthnce0
781 Pr. Const. AnglIdescu Store0 Frurnuica
79 Gheorghe Bergea Stroe0 Lunca
80 Vasile Mircea San,' 51eiSne0i Stelgnesti
81 Econ. Gheorghe Chiriac rargu-Sulita Su lila
821 Gheorghe Nichilorescu Todireni Todireni
Pr. Dimitrie Teodorescu f Trusesti Trusesti
Sachelarul Vasile Crudu fTudu ra Tudora
21 Econ. loan Diaconescu
85 feni Mangstireni
86 Pr. Toma Sgvescu I Uriceni Flgmanzi
87 Econ. Niculai Filip Vgratec Dumbrgveni
8,S) Pr. loan Bgncilg Corral [ Cornii
8 Econ. Vasile Gheorghiu Dumbrgveni Dumbr5veni
JUD. BRAILA
1 Pr. Avramescu Constantin Sf. Nicolae Brgila
2 Balaban Grigore SI. Impgraji SO

a Balaban loan Cuv. Paraschiva


4 Bgrzgnescu Mihail Sf. Apostoli
Bgrzgnescu Stefan It
Brebenel Radu Sf. Gheorghe
71 Cioarlan Titu It
& Constantinescu Angel Cuv. Paraschiva
91
Constantinescu loan
1() Corbu Marin ST.Nicolae,, It
11 Didicescu Hie Adorm. M.Domnului
12 Engchescu Bejan Sf. Arhangheti
1 ,, Engceanu Oh. Sf. Impgrafi
Gheorghe Ghifg Sf. Spiridon It
15 lonescu Radu Sf. loan Botezglorul
1 Merosanu Hie Sf. Spiridon
17 Mihglcescu Radu Si. Hie
18 Nicolau loan Adorm.M.Domnului ,
19 Diac. 1. Perianu Sf. Nicolae
Pr. Popescu Filip Sf. loan Botezgtorul
21 Popescu Teodor Sf. We .

22 Rgdulescu Nicolae Sf. Gheorghe I

23 Antohe Gheorghe Tudor Vladimirescu


2 Apostol Stan Movila-Miresei
25 Balaban Gheorghe I Slobozia-Ciresu
26 Balaban Neagu Osmanu
27 Barbulescu file SIgncula
28 , Berdan Gheorghe Rusefu
29 Bertesteanu loan Chiscani
30 Borcea Gheorghe Golgseii-No's Viziru
31 Botez loan NazAru
3 Cernis Radu Scorjaru-Vechi
33 Constantinescu Constantin Sufesti
34 Daniilescu Dumitru Gemenele Scorjaru-Nou
35 Dhmitrescu Stefan Dudescu
36 Engceanu Vasile lzlaz
37 Epure Oprea Chichineju
38 Epureanu Petre Sujesti
39 Ggnescu Constantin IzIaz
4 Georgescu Mihail Viziru-de-Sus
41 lonascu loan Mihai-Bravo Victoria
42 Ionescu Dima Viziru-de-Sus

www.dacoromanica.ro
16 JUDETUL BITZA.1J
61, NUM EL E si PR ONUMELE PAROHIA COMUNA
zU i

Pr. tonna $erban Sltnitorli-Albotesti


IP Matei Nicolae Urleasca
45 , Mandescu Constantin Rosiori
461 Mihalcea Gheorghe Filiu
47 Mihalcescu Teodor lanca
AQ Nestorescu Dobre Valea Canepei
4 Nestorescu Draghici Silistraru
IP
Oprisanescu Matei Cotu-Lung
51 Oprisanescu Stroe Traian
5 Patin Anastase Bertestif-de-Jos
5 Perianu loan Viziru-de-Jos
Popescu Chiriac Ruetu
55 Popescu Cosma Cioara-Radu-Vocla
56 Popescu Zaharia Stramba
57 Radulescu loan Gropeni
Radulescu loan Ciocile
5 PP
Scar lat Oprea Latinu
IP Simionescu Dobre Cazacu
61 Stanculeanu Ene Ceacaru
FP
$letanescu loan Jugureanu
Todescu loan FIligeSti
Trifulescu Vasi le Insuratel
Vasilescu loan Ulmu
Vasilescu Nita Cloara Dolce* If
Visaneanu Matei Peri soru
Vizireanu Badea Dedulesti
Voiculescu Slate Tichilesti
701 IP
Bucur Nicolae Bordelu-Verde
71 Micu Teodor Mihal-Bravu
Spiridon Bois Vi deni
Donescu Nicolae Si. life Braila

JUD. BUZAU
Pr. Manda,he Alexandrescu
1 Si. Episcopie
,, D. Petrovici
Diac. Tudosie Popescu IP

. Oh. $tefanescu
5 Econ. loan Theodorescu Sf. Jngeri
Pr. Alex. Movileanu
Anton $tefanescu
, Nicolae Ti nasescu Banu
,, Teodor Popescu
10 C. $eicarescu
11 Marin Serbanescu Negulatori
11j12 Elefterie Popescu
life Jugureanu Sf. Nicolae
141 Iordan Popescu
151 C. Angelescu Brosteni
D. Popescu Adormirea-Mizil
Or. Stanciu
1 $t. Bratulescu Albensti
1 Dragu Stan
Oh. lonescu Aldeni
21 Anghel $eicarescu Amaru
Ion Elelterescu
Ghl 1g lonescu B5risti-Cislau
Wt. Alexandrescu
N. f. Negulescu Begu-ISanatau
Diarnandl Nicolae Blajant

www.dacoromanica.ro
JUDETUL BUZATJ 17

4 Iu NUMELE gi PRONUMELE PAROHIA COMUNA

27 Pr. loan Teodorescu Bradeanu


28 , Gh. Georgescu Balgnesti
29 SI. lonescu Bozioru
30 Gh. Braisteanu Brgesti
3 Grigore Popescu Baba Ana
3 , loan Negul Beceni
33 Ion lonescu Beciu
34 , Zaharia Theodorescu Boldesfi
35 , D. Constantinescu . Calvini
36 Ion Banicg II

37 Moise D. Popescu Casoca-Nehoiasi


38 Hristache Angelescu Mina
39 D. Popescu Cis lau
40 Oh. Uruc Corbu-Catina
41 Oh. Moisescu Muscelu-Colli
4 N. Popescu Cochirleanca
43' ,; Constantin Tomosoiu Caragele
44 Stan Coman Caldaresti
45 Vasile Stanescu Cernatesti
46 Ion lonescu I
47 Ion lonescu II
48 Nicolae Negri la Cilibia
49i Petre V. Popescu Cioranca
50 Vasile lonescu
51 Theodor Leonte Cotu-Ciorii
5 Ion Popescu Cosiest'
53 ,, Dobre Marinescu Cotorca
54 Sotir Vasilescu Candesti
55 Ion Negulu Carpinistea
56 Oh. Marculescu Clondiru
57 Ion Theodor Chiojd
58 ,, Raducan Nicolae Dara
5 N. Ghizdeanu Fundeni
60 C. Georgescu Fit-flesh
61 C. Georgianu Gura-Teghi
6 Theodor Stefan Gavanesli
St. Comanescu Gherasseni
64 . D. ionescu
65 Marin Angelescu Glod-Silistea
6!
6 Oh. Tanasescu Glod-Carlig
67 Manfu Popescu Glod-Sarat
68 N. Ionescu Gura-Aninoasii
69 Pefre lonescu Grajdana
70 Ion Costescu Gura-Niscovului
71 Ion lonescu Gura-Sarafii
72 Rgducanu Georgescu Greceanca-Breaza
73 D. lugureanu Gura-Vad.-Tohani
74 N. V. Zburlan Haimanale-Zilist.
75 ,, Oh. jugureanu lugureni
76 Ion lonescu Largu
77 Die lonescu Lipia
78 Const. Stanescu Luciu
79 Vasile lonescu Mgrunfisu
:I Ilie Tanasescu Magura
81 D. Stefan Pofoceni-de-Sus
82 Dobre Vladescu Mete leu
83 C. Popescu
Mateiu Stoicescu Maxenu
85 Toma Carapalea Marculesli-Balan.
86 C. lonila Mihailesti
www.dacoromanica.ro
2.
18 ,TUDETIM BUZAU
4-

o s-
za NUMELE si PRONUMELE PAROHIA COMUNA

87 Pr.,Iornonescu Merei
$1. Theodorescu Monteoru
8 loan Ggzdaru Muesli
$1. Zburlan Manzglesli
91 Ion Angelescu Nehoiu
9 N. Popescu Ngeni
9 D. Iliescu
941 Ion lonescu Odgile
95 D. Stoica PgItineni
96 Ion Dragomirescu Pgfarlagete
97 Mum' u lorgu Padina
98 Sava Constantinescu Pogoanele
, $1. Sheodorescu 11

1 11 C. Popescu Paclele
101 C. Dragomirescu Parscov
102 Vergu Manolescu 11

103 SIgtescu
C. C. C. C.

10 D. Popescu IP

105 Mihail Stanciulescu Plescotu


1 06. Moise loan Pietraru
107 N. lingoiu Policiori
1 Alex. Popescu Plopeasa
1 Alex. Nestor Pietroasa-de-Sus
110 Ion Stanciu Roberti
111 Chiriac Popescu Rusav5lu
112 Toma Popescu Sibiciu
113 Ion Negulescu
114 N. Dumitrescu Sibiciu-delos
115 N. Efrimescu SAgeata
116 Miron Popescu 11

117 Voicu lonescu


118 Theodor Nifg Scurtesti
1191 C. Georgescu Smeeni
120 Luca Lupascu
121 Spiridon Popescu SmIrdan
122 N. Popescu Stalpu
123 C. Negulescu Simileasca
124 Oh. Popescu Saranga
1125 C. Slgnescu Sgrulesti
126 Ion Pefreo ega
127 Gh. Tangsescu abgrasti
128 Marin Negoita It
129 Ilie Popescu Tarcov
130 Theodor Vasilescu Trestia
131 D. Rgdulescu Trestioara
132 Radu SIgnilg
133 liristea VIgdescu TisAu
134 Pericle Popescu
135 ,, C. lliescu Tintesti
136 N. Vasilescu Unguriu
137 Grigore lonestu V. Muscelului
138 Ion lonescu Viperesti
139 Ion Gurilg Vadu -Pa5ei
140 N. Theodorescu Vadu-Soresli
141 Ion Fotin 11

142 Ion Serbgnescu Valea Bofti


143 Grigore lonescu Vernesti
144 $1. Georgescu Vinfila-Vodg
145 C. Popescu tVispesti
14E Andrei Zburlan /Zilisfeanca

www.dacoromanica.ro
JUDETUL CONSTANTA 19
NUMELE Si PRONUMELE PAROHIA COMUNA

1471 Pr. Voicu Constantinescu Zilisteanca


148 St. Dobrescu Monastirea Barbu
149 C. Stgniig Rgtesti
150 N. jugureanu Bgilegoboci-Tohani
JUD. CONSTANTA
1 Icon. Gheorghe Rgdulescu Sf. Apostoli Constanla
2 Ion Grigoniscu
31 Sachelar Vasi le Higan
eti Icon. Tom D. Protopopescu Adormi'rea
5 Nicolae V. Pave liu 11

6 Diacon Dumitru Popescu Sf. Aposioli


7 Pr. Cristache Georgescu Medgidia
8 Ion Ciocan Sf, imPgrafi Cerna-Vodg
9 Vasile Vasilescu Sf, Nicolae Harsova
10 Ion Claru
11 Ion Badascg tl Ostrov
1 Stefan Popescu
1 Gheorghe Preotescu Adamclisi Adanmclisi
1 Paraschiv Popescu Alimanu Alimanu
15 Gheorghe Vasilescu Almalgu Almalgu
16 Nicolae Iconomof
17 Nicolae Provincianu
If Anadalchioi Anadalchioi
-1: Gheorghe Nedelcovici Asarlai Enisenlia
1 Ion Hargalas
I Dima Petculescu Azizia Seimeni
21 Pelre Polifronescu Beilic Beilic
At Oprisan Popescu Biulbiul Biulbiul
Ion Tatulescu Boascic Taspunar
2 Stan'Marinescu Coceamac Cobadin
Ion Popescu Canlia Canlia
2 Afanase Mitef If .
2 Nicolae Pufulescu Caracicula Caracicula
2 Ion Tofan Caranasuf Caranasuf
Dumitru Dobangescu Caranlac Caranlac
Radu Bgnicg Carol I Carol I
31 Anton Popescu Carialu Carialu
3 Ion Dumitrescu Casapchioiu Casapchiolu
3 Andrei Popescu Ciobanu Ciobanu
Ion Sgdeanu Cerkez Docuzaci
3 Marin Mgrculescu Chiorcismea Taspunar
Stefan Dobrescu Chioseler Chioseler
3 Ion P. loachim Cochirleni Cochirleni
Ion Constantinescu Cogealac Cogealac
3 Nicolae Stefgnescu Coslugea Lipnila
I Constantin Vasilescu Cuzgun Cuzgun
41 Constantin Vasilescu Dobromir Dobromir
4 Stefan Niculescu Cavaclar Casapchioiu
4 Marin Mosoianu Cazilmurat Cazilmurat
Gheorghe Dumitrescu Ceamurli-de los Ceamurli-de-ios
Teodor Martinescu Docuzolu Chiosteiu
4. Ion Popescu Dorobaniu Carol I
4 Constantin lipescu Duingi Caranasuf
: Stancu Georgescu Dulgheru Saraiu
, Belizare Popescu Engimahale Engimahale
51 Gheorghe Popescu Eschisek Satischioi
51 Constantin Georgian Esechioiu Esechioiu
5 Hristu Hid
5 Nicolae Popescu Garliciu Garliciu

www.dacoromanica.ro
20 .TUDETUL COVURLUI
o NUMELE gi PRONUMELE PAROHIA COMUNA
z 01
U
5 Pr. Gheorghe Antim Garliciu Garliciu
5 Ion Sandulescu Gherengic 'Gherengic
56 II Ion Rgdulescu Ghiuvenlia Ghiuvenlia
57 II Radu Bglaceanu Hairanchioi Hairanchioi
58 Ion 51efgnescu II IP

5 . Gheorghe Saramatescu Lipnila Lipnila


It Nicolae Popescu
IP
Marleanu Marleanu
61 Vasile Iliescu
IP
Oltina Oltina
62 IP
Gheorghe Popescu Osmancea Osmancea
63 Nip Trandafirescu Osmanfaca Oswanfaca
64 II Pavel Rotaru Pestera Pestera
65 II Ion Perianu Potur Potur
66 II Mica Rosescu Rasova Rasova
6 II Alexe Radulescu Saragea Satischiolu
68 II Constantin Cernescu Saraiu Saraiu
6 II Teodor Butuligg Satischioiu Satischioiu
7s 11
Ion $telanescu Satu-Nou Salu-Nou
71 II Nicolae Vasilescu Tichilesti Ghizdgresti
72 IP Gheorghe Oprescu Topalu Topalu
73 Manea Paraschiv Topraisar Topraisar
74 Gheorghe Stgnescu Tortomanu Tortomanu
75 II Ion loanovici Valala Chiragi
76 11 Ion Rosescu Cochirleni Cochirleni
77 PI Epaminonda Mihgilescu
7 PP
Vasile M. Popescu Seimenii-Mici Seimenii-Mici
JUD COVURLUI
1 Econ. Gheorghe Popescu Sf. Nicolae Galati
Constantin Caciuc Sf. Apostoli
S Pr. Nicolae Ursache II
Econ. Constantin Perju isvorul Maic. Domn. IP

Pr. loan Caraman St. Dimitrie 11

6 Grigore Dobroveanu Nast. Maic. Domn. PI

Econ, !lie Gherghisan SI. Gh. $i Modest IP

Gabr. Stanescu Sf. Hara !amble II


Pr. I. B. Mihgilescu II
1I Econ. N. G. Gadei Buna-Venstire II
11 Pr. Alexandru Pipos II
1.4Econ. Mihail Tiggu Sf. Sofia II
1 Pr. Alexandru Virtosu Si. Trei-lerarhi 11

1 Econ. David Popescu Sf. Vineri IP


15 Dimitrie Popescu 11
II
16 Alexandru Veliche Precista II
1 Pr. Alexandru $tefariescu II PP

1B A. Florea
1 R Econ. A, Tihan Sf. loan Botezgt.
Pr. I. Grigoriu . 11

21 Econ. I. SteIgnescu Mavromol PP

G. Coslin Vovidenia II
23 V. Rozei
11
II
2 St. Arsic Sf. I'm' paraji II
25 N. Targbulg
26 . Hie Babes
2 9 V. Artimescu PI

. I. Severin
2 Sf. Vargolici
3()Pr. 1. Corciovei
31 C. Sarbu Branistea Branisfea

www.dacoromanica.ro
JUDETIJL COVURLUI 21
. z
z0 tz NUMELE si PRONUMELE PAROHIA COMUNA
U
Pr. Cristea Goga BA lent Bg lent
3 D. Miligilescu 0 II

' Oh, Burghelea Bgneasa Bgneasa


35 N. Popescu .
Al. Dobre Bursucani Tg. Draguseni
3 ,, D. Bejan Cuca Ooasele
1. Lungulescu Cudalbi I Cudalbi
3 N. Gajulescu ,, ,,
I D. Chebac Cudalbi 11 0
41 T. lstrati 0 .
4. T. Dobre Chiri lesti Rogojeni
4 V. Trenchea Cavadinesti 1 Cavadinesti
I. Popovici Cabadinesti II Tutcani
45 N. Ionescu Corni Corni
4. N. Cazacu
4 Dediu Dodu Fi lesti Fi testi
N. Zugravu Fo 'testi Fo !testi
4 T. Perju Frumusija Frumufla
Farlanesti
51
5.
I I. S. Gugoasg
1. lorga
Gr. Georgescu
FarIgnestt
Ganesti I Ggnesti
,,
.
5 Gh. Gadei Ggnesti II
C. Ionescu Independenta Independenta
5 1. Caluian . .
5. Gh. Savin orgsti orgsti
5 C. Beldie .
5: N. Rascanu
5 P. 1strate Lupesti Lupesti
.1 Gh. Podascg Mastacani Mastacani
61 V. Popovici ,, .
64 T. Mgrica 0
6 1. Filiuja Malustent Malustent
.. 1. Bejan ..
Moscu Tg. Bujor
P. Muscg Oasele Oasele
.. L. Lacusta Odaea Manol. Vangtori
6 V. Lupescu Pechea Pechea
68 C. Buruiang .
69 P. Muscg Pisc Pisc
70 G. Lazar Putuchioaea Tg. Bujor
71 , T. Patrice Prodgnesti Slivna
7 G. Goga
7 . 1. liagiu Rogojeni Rogojeni
7 , C. Bujoreanu . .
7 G. Buluc Slobozia-Conache Slobozia-Conache
7 ,., C. Popovici .
7 Gr. V. Sarbu Smardan Smardan
7 I. Talpgu .
'
%

7 I. Butunoi Smu1ji 1 Smulli


Tim. Rapg
81 D. Rap Smulli II
8 C. 5telanescu Stoicani Foltesti
8 G. Cojocaru Scanteesti Frumusila
C. Slivneanu Slivna Slivna
St. Bogatu Satu Beresti Tg.-Beresti
I. Teodor 0
8 On. Zugravu Sipeni Tulcani
I. Stratulat 5ivija Sivija
8 Gh. Chiorpec II
n I. Tascg Tg.-Draguseni Tg.. -Draguseni
91 _ C. Patricia Lin Ruinr Tg -Ritinr

www.dacoromanica.ro
22 JUDETUL DAMBOVITA

z NUMELE gi PRONUMELE PAROHIA COMUNA

9 Pr. I. Docan da-g.Bujor Tg. Bujor


9 St. Neofit Tulucesti TulticeVi
T. Manoliu Tg.-BereVi Tr.-BereVi
C. Leu Tulcani Tu 'can'
C. Chiorpec Vladeti Vladeti
I/ C. I. Popa Urle Corni
Gh. Chiorpec Vlade*ti Vlade
99 N V. G. Vargo lici Varlezi I Varlezi
11 /1 Tem. Vargolici II
101 D. Ganea Oancea Oancea
10. V. Bujenila Cavadineti Cavadine0
JUD. DAMBOVITA
1 Pr. Radu Popescu SI. Gheorghe Targovite
Telemac Manea Curtea-Domneasca
Ion Stancescu
4 Ion Constantinescu
5 Const. Angelescu Ste lea /I
6 Ion Popescu-Barbulej 11

11 Hie Aldescu
N. Gr. Arama
N. Popescu Mitnopolia It
1 Scar lat Popescu /I
11 /I Ion Popescu
12 I/ Nicolae Parvu Sf. 5ilculae-Stmul.
1 I/ Gr. Petrescu. Sf. Nifon Sarbi
1 Athanasie Popescu Sf. Treime Gaesti
15 Ion Colfescu If
16 Popescu Lazar Sf. ]lie

17 Florea Dinu
14 G. Ionescu Patroaia
19 Marin Stefanescu Baloteasca
Cristea Constantinescu Valea-Mare
2 M. Constantinescu Crangurile
N. Diaconescu
23 I/ D-tru Oprescu
2 Stan Popescu Baduleti
25 Gheorghe Teodorescu Glambocata
26 /1 Dumitru Popescu
27 /I Stefan lonescu Ioneti
2S 11
Gheorghe Popescu Greci
29 Ion Marinescu
30 Andrei Cristescu Pelresti
31 Ilie Stoenescu Morteni
32 Petre Gherase
33 Constantin Radulescu BroOeni
34 Gheorghe Popescu Maneti
35 Nicolae Popescu
36 Iosif M. Voiculescu Dragoclaneli
37 Ion Savulescu TA Mani
38 N. Anastasescu
3 Ion Cotenescu Isvoarele
Andrei Marinescu
41 Iosif Popescu Gheboeni
4 Stefan Negoescu
43 I/ Atanase Nicolescu Dragomireti
44.1 Ion Pantazianu Cazaci
45 Ion Popescu-Majoru Puntea-de-Greci
46 Ilie Podurizeanu Raciu

www.dacoromanica.ro
JUDETUL DAMBOVITA 23
zci 0 NUMELE si PRONUMELE PAROHIA COMUNA

47 Pr. Hie Brgtescu Mircea-Vodg


48 Nicolae Mihailescu Vacgresti
49 Nicolae lonescu Nucet
50 Marin Doicescu Persinari
51 Marin Popescu Sperieleni
5 loan lacobescu Barbulef
53 Gheorghe Popescu Raul-Alb
54 loan Mircescu
55 Cristea Georgescu Pietrari
5 Constantin Gheorghe Manga
5 Ion Diaconescu Botesti
58, Gh. R. Popescu Greci-Botesti
5 N. C. Popescu Gemenea
65 D. losifescu
61 Marin Popescu Schitul-Bunea
62 Procopie Popescu Candesti
63 Ion Panaitescu
6.41 Stan Popescu Colibasi
65 o Ion Popescu Valea-Lungg
66 Ion Popescu Cerna
67 Cons!. Varforeanu Varfurile
68 Oh. lonescu Visinesti
6 n Nicolae Stan Urseiu
70 Popescu C. life Solcet
71 Petre Matache Bgltila
72 0 Toma Popescu
, Gheboaia
73 Nicolae V. Popescu Hodgrasti
74 Florea Georgescu Cojasca
75 Negoila Dumitrescu Sotanga
76 Ion Constantinescu Doicesti
7 Marin Dumitrescu Vulcana-Pandele
7 Vasile Dumitr6chescu Vulcana -de -Jos
79 Moscu Popescu Branesti
ion Popescu
81 Dumitru Popescu
/7 Laculeje
Ion Diaconescu $erbnesti
M. G. $erbanescu
Serghie Constantinescu Podurile-de-Sus
85 Grigore Popescu
86 Scarlat Popescu 11

87 Vasile T. Popescu Poiana-de-Sus


D. I. Teodorescu /I los
881
89 " $erban Popescu Brezoaiele
90 Ion Brezoianu
91 Mihail Popescu Podul-Bgrbierului
9 0 M. Pavelescu Bglteni
9 " Petre Popescu Ghergani
Dumitru Popescu iBaldana
95 N. Mihailescu 'Potlogi
981 ,, D. Sorescu
97 Marin Comanescu Gaiseni
Badea Mihailescu V1gsceni
I/ Ion Mircescu yacgrestii-de-Rgst.
100 Anghel Nedelescu Odobesti
101 Mihail Constantinescu Crovu
102 Bucur Popescu Podu-Rizi
103 N. Ivanceanu Bolovanu
104 Alexandu Popescu Slobozia
105 Andrei Bldulescu
1 n losif Popescu Cornet

www.dacoromanica.ro
24 JUDETUL DAMBOVITA

z0 z NUMELE qi PRONUMELE PAROHIA COMUNA

107 Pr. Stan. Popescu Cornet


108 Ion Alexandrescu Contesti
109 n Ion Rgtescu Serdanu
11 n O. Anastasescu Lungulet
111 n Sandu Alexandrescu Titu-Nou
112 Simion Grigorescu I

113 Const. lonescu Plopu


114 Cons'. Necsulescu Branistea
116 Gheorghe Elberg Costesti
116 Ilie Negoescu Tomsani
117 n Vasile Popescu Mogosani
11 n N. Popescu Costestii-din-Deal
11 Oh. Mihgescu Cojocaru
120 Ion D. Tomescu Cobia
121 D. Tangsescu Frgsinei
1 n Stefan Dumitrescu $uta
123 n Ion Minoru Picior-de-Munte
124 , Vasile 011eanu Lucieni
125 Radu Petrescu
126 n Gheorghe Cernescu Mogosestt
127 N. Cercel Ludesii
128 G. Popescu
129: Ion Popescu Scheiu
130 Ilie Tomescu Strambu
131 n Petre Popescu Butoiu
132 n Nicolae Popescu Valea-Caselor
133 Stefan Udrescu Bogali
134 $tefan Georgescu
G. Indulescu Suseni
1 N. Popescu
137 N. Diaconescu Rgzvadu-de-Sus
1 ,, D. Popescu los
13
133: Mihai Georgescu
140 ,, G. Manolescu Aninoasa
141 n G. Popescu Gura-Ocnitei
142 Anghel Scurtescu Adanca
143 Petre Georgescu Ocnita
141 N. Georgescu Sgcueni
145 N. Goglea Mahalaua
14 n Const. Mateescu
14 Ion Sgpuneanu Bucsani
1 n Ion Georgescu Gorgota
149 Gheorghe Popescu Bglenii-Romani
150 Dumitru Zlateanu Sarbi
151 n Filip Parvulescu Lazuri
152, n N. Popescu Comisani
153 V. G. Alexe llabeni
1 541 Panait Georgescu Dobra
1551 Ion Popescu MArcesti
156 Petre Popescu Tata
15 Ion Popescu
1574 Gh. G. Popescu Moroeni
159 Gh. Simionescu Pietrosija
1 n Gh. Diaconescu
161 Marin lonescu Bezdeadu
162 lacob Popescu
163 Ion lonescu Bela"
1641 n Gh. Popescu Molgeni
165 D. Popescu
166 n Ion Popescu. Cucuteni

www.dacoromanica.ro
JIMETUL DOLJ 25

zz NUMELE xi PRONUMELE PAROHIA COMUNA

167 Pr. Al. Nicolaescu Runcu


168 I. lordgnescu Cocos, fil. Sloboziei
169 N. Popescu Mgngstirea Viforata
170 It N. iliescu
171 Al. Popescu Finta
172 Voinea Popescu
IP Hulubeni
173 N. Manolescu Runcu
174 Arsenie Popescu
IP
Valea-Leordei
175 Ilie Georgian Monastioara

JUD. DOLJ
Pr. ChiriacescU Ion
1 Bgsica Crai ova
2 Constantineanu M. 1-1Arsu PI

3 Cosoveanu Nicolae Postelnicu Fir


Drgghici Paraschiv Madona Dudu
5 Dumitrescu Marin Brandusa AI

6 Dumitrescu life Mantuleasa


7 Gronea Marin Sf. Ion Hera If
lonescu Constantin Obedeanu PI

9 lonescu Zamfir Sf. Treime


10 Lungulescu Dumitru Madona-Dudu
11 Marinescu life Sf. Nicolae Dorob.
1 Marinescu Marin Sf. Ilie
13 Mihglcescu Gh. Madona-Dudu PI

1 Papinian Ion Sf. Spiridon


15 Petrescu Alexandru Sf. Arhangheli
16 Plevianu Ion Sf. Gheorghe-Vechi
17 Popescu D. Ion Sf. Ilie
1 Porumb Nicolae Ungureni
1 Sgvulescu Romulus
, lrlagi-Enusi 1.1

20 Diac. Vulpescu Marin Madona-Dudu


21 Pr. Zamfirescu Ion Petri-Bojiu
Calafeteanu Petre Sf. Nicolae Cala"lat
Petrescu Marin Sf. Nicolae
2 lonescu Stefan Adormirea IP

25 Almgjanu Ion Sopot Sopot


2 Arngrgscu Nicolae Velesti
2 Amzulescu Mihai Afumali
Andreescu Dumitru Capreni
Anghelescu Ion Dessa
Bgculescu Alexandru Bgrca
31 Bgdiceanu Nicolae lzvor
3 Bgilesieanu Stefan Negoiu
3 Bgrbulescu Stefan Seaca-Tangrg
34 Bgrsanescu G. Ion Gighera
35 Barzeanu Nicolae Zaval
3 Bobeiu Gheorghe Gogosu
3 Bouleanu Gheorghe Fratostila
Braboveanu Constantin Brabova
3 If Braviceanu Marin Urzica-Mare
4C Brgdisteanu Oh. Brgdesti
41 IP Branisteanu Pefre Corlaiele
4 Columneanu Nicolae Plesoiu
Cioroianu Cons!. Cioroiu-Nou
Combiescu Petre Vella
Constantineanu Ion Ghercesti
4 Constantinescu Ion Cosovenii-de-jos
4 Danielescu Marin Giurgila-Curmatura
48 IP Dinescu Ion Piscu (pl. Poiana)

www.dacoromanica.ro
26 JUDETUL DOLJ

z;U NUMELE gi PRONUMELE PAROHIA COMUNA

49 Pr. Dobrianu Gh. Sf. Voivozi Poiana-Mare


50 ,, Drggusin Dumitru
,
Palilula
1 ,, Dolcg Radu Orodelu
5 Dobrotescu Toma Nedeia
5 Duiculescu Petre Goicea-Micg
541 Dumitrescu Ilie Bechel
55 Dumitrescu Nistor Maglavit
56 Dumitrescu Marin MgrAcinele
57 ,, Dumitrescu Ion Marsani-Cluna
Dumitrescu Ilie Podari
R Dumitrescu Ilarion Smardan
60 Dulescu Mihai Floresti
61 Elian Ion Godeni
62 Florescu Gheorghe Catanele
63 ,, Florescu Ion Giudent
64 ,, Galicescu Matei ,Galicea Mare
Georgescu Constantin fITAlpasiu
66 Georgescu Petre Mierea-Birnici
67 Georgescu Smarand Milesti
43, Ggescu Mihaiu Ggesti
69 Grigorian Oh.
69 isainifa
70 Dudeanu I. tiaral. iToiagg
71 ,, lacobescu Ion Gogosila
72 Hie Ion Intorsura
73 Iliescu Dumitru Grindeni
74 0 Iliescu Ion Ostoveni
75 0 Iliescu Pavel Caciulgtesti
76 0 lonescu Anghel Verbifa
77 0 lonescu Constantin Bgilesti-Salta
78 lonescu Stefan Mntoci
79 0 Leoveanu Constantin Glodu
so Lipoveanu Ion Lipovul
81 0 Locusteanu Gh. Bunesti
821 0 Manolache D. Ion Simnicu
83 /I Marinescu Constantin Balta-Verde
Marinescu Marin Fantana-Banului
85 Marinescu Pavel Padea
86 n Mihgescu Ion Pgisani
87 Milculescu Dumitru Cruse;
88 Milculescu .Nicolae Poiana-de-Sus
89 ,, Mirescu Siefan Sgicuta
90 91
Mitrescu Ion Mischii
91 I Mareanu Ion Hunia
9 Motoceanu Constantin Balota
93 ,, Molgleanu Ion Molglei
94 ,, Murggsanu Nicolae Murgas
95 ,, Neagoe R. Ilie Marsani-Popesti
Nicolgescu Ion aciulgtesii
r71 0 Nicolgescu Nicolae Gangiova
981 " Nilescu Vasile Horezu-Poenari
99 Oprescu Constantin , Piscu
100 Papazulescu Ion Basarabi
101 . Pguniu Gh. Filiasi
10 ,, Pguniu Gh. Predesti
103 Pgunescu Oprea Varvorul
04 ,, Penescu Ilie Cerafu
105 Pelculescu Gh. Ciupercenii-Noi
105i Petrescu Ion Poiana II
07 ,, Petrescu Petre Coveiu
108 Pleniceanu Ion Poiana-Plenila

www.dacoromanica.ro
JTJDETUL DOLJ 27

z t.,1 NUMELE si PRONUMELE PAROHIA COMUNA

109 Pr. Popescu Nicolae Tunari


110 Popescu Ion Bulgesti
111 Popescu Nicolae Ciorari-Stoina
112 Popescu Cosma Terpezifa
113 Popescu Cosma Mgcesiu-de-jos
114 0 Popescu Constantin Almgjel
115 IP Popescu Alexandru Bgilesti
116 Popescu Mihai Breasta
117 IP Popescu Gheorghe Bodgesti
118 Popescu Filip Carpenul
119 Popescu Mihai Cernelele
120 Popescu Gavril Cetate
121 Popescu Petre Cioroias
122 Popescu Alanasie Ciupercenii-Vechi
123 Popescu Ion Ganciova
124 Popescu V. Stefan Goicea-Mare
125 IP Popescu Stefan Lgcrila
126 IP Popescu Alexe Perisoru
127 if Popescu Marin Sadova
128 Popescu I. Anton Silistea-Cruci
129 Popescu Dumitru Scorus
130 11 Popescu Mihai Soia-Batrang
131 OP
Popescu $erban Salcia
132 PO
Popilian Const. Amgrasti
133 Predescu Anastasie Ghidlciu
134 Predescu Anghel Teascu
135 Predescu Nicolae Comosteiu
136 Pretorian Constantin Damian
137 Prelorian Hie Segarcea
138 Pretorian Ion Giurgita-Cioromela
139 Pretorian Stefan Rgchita
1 I Prelorian Trandafir Geblesti
141 Putureanu Nicolae Giorocu-Mare
1 Rgdulescu Nicolae Petroaia-Belot
14 Risipifeanu Nicolae Risipifi
1 Rudgreanu Ion Rudari
145 SAndulian Gh. Mosna-Stiubeiu
14. Sgvulescu Oh. Bradostila
14 Sandulescu M. Ion CAciulat
1 Simionescu Constantin Radovan
14 Simionescu Stefan Boureni
1 Slgvuleanu Ion Slgvuta
151 Soare Constantin Golenf
15 . Stgnescu Grigore Marsani-Curadesti'
15 Stgnescu Petre CI !has
1 Stoenescu Mihai Carn1
15 Stoenescu Pavel Foisoru
1 Strechescu ion Plenifa
15 Tacoi Ion Plenifa
1 Tgngsoiu Const. Bucovgl
15 Triculescu Alexe Mgngstirea Sopot
1 .4 Turcu Hie Rasf
161 1.1rziceanu Marin Bistref
16 Vglcgnescu Dumitru Pie (esti
16 Vladimirescu Constantin Adancata
1 Voiculescu Dumitru Galiciuca
165 Voinescu Nicolae Dignic
1 Zamfirescu Nicolae Negoesti
16 Pretorian Nicolae TgnIgreni
1 Scgesteanu Ion Scgesti

www.dacoromanica.ro
28 J UDETUL DOROHOI
.
z;
o
ti
NUMELE si PRONUMELE 1 PAROHIA COMUNA

16 Pr. Vladimirescu Sava Malgesti


170 Coveanu Marin Giubega
JUD. DOROHOI
1 Econ. P. I. Grigorescu Cordareni Dumeni
2 Cosma Petrovici Grigore Ghica Voev. Dorohoi
3 C. Ciocoiu Varcolici It
4 I. Enescu Stelan-Cel-Mare II
5 Diac. Constantin Sandovici Grigore Ghica Voev.
6 Pr. Neculai Alexandrescu Mihaileni Mil;iilent
7 11
Ion Hadarcg Herta Herta
8 11 Atanasie Georgescu Pomarla Pomarla
II Spiridon Vasilescu It
11 11 Alexandru Siriteanu Adan"cata Adancata
11 Gh. Dimitriu
II Alba Hudesti
1 2 Vasile Teodorescu Avrament Avrameni
1 3 Econ. Gh. Mirortescu Brgesti Brgesti
1 Pr. Gh. lonescu Busuioceni II

15 11 Neculai Teodoriu Bglinesti Gramesti


16 II Gh. Hadarcg Bagiurg Darabani
17 ft loan Serghie Bivol Colusca
1: IP Grigore Costica Cristinesti lbgnesti
1 PP
Ilie Filipeanu Colusca Cotusca
20 11 Constantin Iftodiu Contesti Hudesti
21 It Vasile D. Socianu Cornesti Paltinisu
22 II Gh. Zamlirescu Crasnaleuca Mitocu
23 11 loan P. Teodoru Tureatca Tureatca
2 II loan Gheorghiu Dumeni Dumeni
2511 Pt loan Soponariu Dersca Dersca
26 I. Letter Dobranguli Varfu-Campului
27 II Gh. T. Cargusu Dealu Zvoristea
28 II Constantin Costeanu Darabani Darabani
29 11 Constantin Darangg Dragusent Dragusent
30 It Neculai Tomaziu Grgmesti Grgmesti
31 II I. $tefanescu Havarna Havarna
3 11 Gh. Mazareanu Hantesti Hantesti
33 II Neculai 5tef5nescu Hiliseu Pomarla
Aristotel Popescu Horodistea Horodistea
1415 Grigore Raileanu lbgnesti lbgnesti
Anton Dubau Molnila Lunca
3.A D. Gherasim 1 Mogosestt Buda
31 II Neculai Luca Mileanca Mileanca
39 Neculai Tatargsanu Mitocu Mitocu
40 ,,, Conache Silveanu Manoleasa Manoleasa
41 II Constantin Urzicg Oroftiana Lunca
4 II Neculai Sandovici Probolesti Tarnauca
43 II C. Engchescu Plopeni BOTZeii
441 II Teodor Panailescu Maul' Radguli
45 It Alexandru Dimitriu Sinihgu Mamornita
4 Gh. Dimitriu Sul-tat-au Suhargu
4 /1 Constantin Zamlirescu Saveni Sgveni
II Vasile $lefgnescu Sarbi Vlasinesti
4 Octav Isgceanu $endrid.-Canangu 5endriceni
50 Econ. I. Bart $endric.-Gherghel
51 Constantin Balgnescu erbgnesti Zvoristea
5 Adrian Popovici $tubieni $tubieni
5 Neculai Sandovici Trestiana Broscauti
5 Dumitru $tefanescu Tarnauca Tarnauca
55 1. Axinte Tatgrasent Mileanca

www.dacoromanica.ro
JUDETUL FALCIU 29
.h
NUMELE si PRONUMELE PAROHIA COMUNA

56 Pr. I. Moga Vaculesti Vaculestt


57 Vasile Enache Varful-Campului Varful-Campului
58 Atanase Salust
PI
Fandolica Vlasinesti
59 It loan Ionescu Vorniceni Vorniceni
60 ,, Vasile Macarescu Zvoristea Zvoristea
61 loan M5carescu Zamostea Zamostea
62 Mihail Mandrescu
PI
Lisna Suharau
63 Dimitrie Branzei
PI
Pilipauli Lunca
64 Mihail Gherasim Buda Buda
65 Dimitrie Botez Hanesti Hanesti
66 Constantin Raileanu Mamornila Mamormfa
67 Gheorghe Popescu Hudestil-Mari

JUD. FALCIU
1 Econ. leremia Hagiu Sf. Episcopie Husi
2 . Const. Isacescu .
3 Ion liarnagea It
4 Diac. Vasile Onu
5 Econ. Neculai Luca Sf. Neculai
6 Gh. Axinte .
7 Diac. lordache Masca Of

8 Econ. Const. Vasiliu Inglia; ea


0 Sachelar Petru Hanganu .
101 Diac. Neculai Manoliu .
11 Econ. Vasile Mitrea
12 . Pelru Vasiliu Sf. Voivozi
13 Diac. Neculai Munleanu
141 Econ. Coman Vasilescu Sf. loan IA

151 . loan Toderascu Sf. Gheorghe


16 Pr. Gh. Codreanu Sf. Dimitrie
17 . leremia Radu Sf. loan IP

18 Diac. 1. Gheorghiu SI

19 . Dumitru Lascar SP

20 Econ. Alex. Lefler Albesti Albesti


21 . Sava Clock lan IP

Sachelar Oh. Lupu Arsura Arsura


223, Econ. Dim. Ciocarlan Bogza Raducaneni
241 Pr. Stefan Ciocoiu Bohotin Bohotin
25 Const. Cozma Botesti Botesti
26 , Gh, Andriuja Bradicesti Dolhesti
27 Econ. loan Nacu Bunesii Buneti
28 Sachelar Sterian Oulu Basest' Basesti
29 Econ. Haralamb. Sarbu Corni Albesti
30 Pr. Const. Gheorghiu Covasna Covasna
31 Gheorghe lonescu ,Cozia Cozia
32 . loan Popa Cotu-Ghermanesti Drancenl
33 . Alex. Munteanu Cozmesti Cozmesti
34 Sava Dimitriu Crefesti-de-sus Crelesti
35 . Neculai Pavlov Cretesti-de-jos
36 . Const. UrsNcescu Curteni Oltenesti
371 IS Vasile Cotaea ,;
38 , Vasile Cazanescu CrAsnaseni ThSrent
39 . Grtgore lonescu .
40 loan Casu
, Carligali Cariigati
41 Econ. Teodor Males-Arhire Davidesti
42 Pr. Dimitrie Mihailescu Deleni Deleni
43 Vasile Lisievici Dodesti Dodesti
44) Neculai Obrejea
45 Sachelarul Petru loncscu Duda Duda

www.dacoromanica.ro
30 JUDETUL FALCIU
C
z6 Uz NUMELE qi PROAUMELE PAROHIA COMUNA

46 Pr. Petru Panciu Epureni Epureni


47 Vasile Moja' Fglciu 1 Falciu
48 Vasile lonescu Fglciu 11
49 Gh. Croitoriu Ghermanesti Ghermanesti
50 loan Lovin
51 Econ. Stefan Focsa Grumezoaea Grumezoaea
52 Pr. Gavril Dascalescu Gusilei Hurdugi
_ES Vasile Nastasiu Gagesti ligglia
54 Mihai Dumitriu Hoceni Hoceni
55 loan Alestar Hurdugi Hurdugi
56 Stefan Bularda Data ligatia
57] Vasile Balan
581 loan lordachescu Lunca Lunca-Banului
59 Econ. Stefan Andriescu Mosna Mosna
60 Pavel Profir
61 Pr. Petru Males Merles!' Oltenesti
62 Alex. Simionescu Podolenii-de-sus Podoleni
63 Petru Serbu Poganesti Stalinesti
64 Gh. Onitg Pahnesti Pahnesti
65 Alex. Chirica Rgsesti
66 Gheorghe Antoniu Rosiest' Rosiesti
67 Const. Arlene
68 loan Cozma
69 Const. Rascanu Ranceni Ranceni
70 Stef. Graner Scoposeni Scoposeni
71 Anaslasie Agape Sglageni Salageni
72 loan Popescu $chiopeni Schiopeni
73 Gavril Racovila 1/

74 Neculai Sevescu Stroesti Stroesti


75 Const. Males Sialinesti Stalinesti
76 loan Paveliu Siscani Hoceni
77 Const. GEO Suletea
78 Gheorghe Nestian Tupilaji Malaesti-Corbi
79 loan Tigheciu amaseni Dodesti
80 Teodor Manoliu abalgesti Averesti
81 loan Ccian .1-atarerti Tatareni
82, Mardare Rascanu Pitt Stoesesti
83 loan Filip Tarzti Tarzii
84 Vasile Lascar Urlaji Grumezoaea
85 Pavel Corcioavg Vetrisoaea Vetrisoaea
86 Grigore Stoica Vicoleni Berezeni
87 Gh. Ghitic Vinefesti Vinelesti
88 Petru $erban Viltotesti Basest'
89 Gh. Harnagea Vulcani 1 Vulcani
90 Econ. Gh. Varlolomeiu Vulcan' If
91 Pr. loan Revent Vulcani
92 Gh. Dumitrescu lsaia Bdotin
JUD. GORJ
1 Pr. Albeanu loan Rasova Balesti
2 Aposteanu Oh. Balla Balla
3 Baculescu loan Celeiu Celeiu
4 Bardan Dumitru Si. Voevozi Targu-liu
5 Bardan loan Balcesti Balcesti
6 Bardan Lazar Horezu Schela
7 Motu $erban Logresti-Birnici Logresti-Birnici
8 [Man loan Stolojani Stroesti
9 Balgnescu loan Rugu Radinesti
10 Barbulescu lacob Gavanesti Corn, sti

www.dacoromanica.ro
JUDETUL GORJ 31

zO .0 NUMELE qi PRONUMELE PAROHIA COMUNA


(.
111 Pr. Balteanu loan Balteni Bliteni
12 I Berculescu loan Rovinari Rovinari
13 Berindei Thimotei Variu Bglgcesti
If Beuran Adam Steggroi Budieni
15' IP Brgncus loan Mgmoroiu Brgdiceni
16 Bumbescu Vasile Bumbesfii-de-Itu Bumbestii-de-liu
17 Bunescu Gh. Albenii-Birnici Albeni
1 It BurIgnescu loan Bgrdenii-de-Pgdure Bgrdenii-de-Pgdure
191 I/ Buse Constantin Telestii-Mosteni Somgnesti
20 IP Calapereanu Constantin Bolboasa Bolbosi
2 Calniceanu loan Bgrbonesti Calnicu
22 loan Pr. Dumitru Basnogi Glodeni
2 Castoiu Gh. Pesteana Pesteana
24 Cerngianu Const. Arcani Arcani
25 Chirionescu loan Polovragi Polovragi
26 Ciocgnescu Gh. Vgdeni Vgdeni
27 Ciocgmescu Die Bgrcaciu Muse testi
2 Ciocoiu Dumitru Corbenii-Barsesti Barsesti
2 Comgnescu Filimon Hirisesti Novaci
Constantinescu Nicolae Pociovalistea Pociovalistea
31 1 Cure lea Luca Caineni
32 Constantinescu loan Brgnesti Brgnesti
33 Constantinescu Matei Pocruia Pocruia
34 Constantinesau Petre Poenari Poenari
35 Copgceanu loan Pojogeni Pojogeni
36 Cornescu Grigore &Mesh B1 lesti
3 Cruceru loan Urechesti Urechesti
38 Cureleanu lacob Sf. Apostolt Targu-liu
3 Danilescu Grigore Sipotu $ipolu
4C Daviloiu loan Stroesti Stroesti
41 Davitoiu loan emisani Rosia-de-Sus
4 Davitoiu Vasile elestii-Birnici $omgriesti
43 Dgngu Vasile Cartiu Turcinesti
44 Dgnciuloiu Const. Cep lea Brosieni
45 Diaconescu Const. CopPcioasa Copacioasa
46 Diaconescu Nicolae Petrestii-de-Jos Petrestii-de-Jos
47 Diaconescu Radu Fometesti Ciuperceni
48, Dobrescu loan Mischii Godinesti
4 Dobriceanu loan Bola Dobrita
Dodescu Gheorghe Rosia-de-sus Rosia-de Sus
51 Drgggnescu loan Scoarja Scoarta
5 Fgcea Toma Cartiu Turcinesli
5 Florescu Dumitru Turcenii-de-los Turcenii-delos
Frumusanu Const. Atarnali Frumusei
55 Georgescu Dumitru Co Ilgsti Co Itasti
5 Georgescu Mihail Carsoru Alimpesti
57 Gheorghe Pr. loan Pociovalistea Pociovalistea
5 Giurescu Dumitru Cgzgnesti Parau
5 Gureanu Teodor Brosteni Pestisani
.1 Homescu Ion Pinoasa Stejerei
61 Horhoianu Simian Vladimiru Vladimiru
6 Dumitru Pr. loan Pilicu Bumbestii-Pilic
6 lonilescu Gh. Rosia-de-Jos Rugetu
loan Diaconu Constantin Bajnegi Glodeni
65 lonescu Florea Musetesti Musetesti
66 lonescu Gheorghe Groserea Groserea
67 Lianu Dumitru Hotini Turbali
68 Magherescu Oh. Magheresti Magheresti
69 Miron Constantin Crasna-din-Vale
70 Manolescu lordache Borgscu Borgscu

www.dacoromanica.ro
32 JUDETUL GORJ
o
z NUMELE si PRONUMELE PAROHIA COMUNA

711 Pr. Manolescu Lepgd. Cgrpinusu Crasna


1 7 11
Mglgescu loan Sfinjii Voevozi T. -Jiu
11 Mgrculescu loan To pesti Topesti
Mgrgineanu Florea Bibesti Bibesti
75 Mragiu Petre Pesieana-de-Sus Pesteana-de-Sus
7 Negomireanu Toma Fgrasesti Birnici Fgrcgsesti
7 Negrescu lacob Preajba-Drggoeni Peiresti-Varsgturi
7 Negrescu Vasile Mgldgresti Romgnesti
7 Nicolgescu Stefan Stinlii Voevozi T. -Jiu
80 Nicolgescu Constantin lonesti lonesti
81 Oprisescu Dumitru Sambotinu Sambotinu
82 Pgnoiu Petre Preajba-Drggoeni Petrestii-Varsgturi
Pgsgreanu Alex. Vlgduleni Vladuleni
E
11

0 Patrascoiu lordache Cornett.' Schela


Paraianu Petre Viersani Viersani
88g 11
Parvu loan Fometesti Ciuperceni
87 Perescu loan Pojaru-de-Sus Pojaru
88 0 Petrescu Constantin Aninisu Aninisu
89 Popescu Alexandru Andreesli Andreesti
Popescu Const. Prigoria Prigoria
91 Popescu Costache Berlesti Scrada
9 Popescu Pante lemon Sfiniii Impgrali Targu-liu
93 Popescu Costache
Popescu N. Gheorghe Musculesti Musculesti
95 Popescu Grigore Bola Dobrija
96 Popescu Grigore Stgnesti Stgnesti
97 Popescu loan Ciocadia Ciocadia
98 Popescu loan Colibasii-Purceleni Bobu
99 Popescu Maid Tismana Tismana
100 ,1
Popescu Stefan Mari Vglari
101 11 Pompi lian Const. Turcenii-de-Sus Turcenii-de-Sus
10 Predescu loan Petreslii-de-Sus Petrestii-de-Sus
103 Radescu Petre Baia-de-Fier Baia-de-Fier
1 Rgdoescu Const. Balsa Balta
105 Rgducan Nicolae Caimoni Cordesti
1 Rgdulescu Dumitru Brgtuia Brgtuia
107 Rosoga Hie Valea-Calului Turburea
108 Rosoga Grigore Aninoasa
109 Rovenja Petre Hodereasca Siejerei
110 Rgducanu Constantin Runcu Runcu
111 Sburlea Gheorghe BArbatesti Barbatesti
112 Scradeanu Petre Cgrbunesti Cgrbunesti
113 Sgvulescu Vasile Tismana Tismana
114 Sfenescu loan Tascgi BgIgnesti
115 Smantanescu Crgciun Romgnesti Romgnesti
116 Stgnescu loan Capu-Dealului Brgnesti
117 , Stoichijoiu Constantin Ceauru Ceauru
118 Sorop loan Steggroi Budieni
1191 Tascgu Anghel Muesli Balgnesti
120 Tomescu loan Parau Valea-lui-Caine
121 Ticleanu Gheorghe Rgsina Rasina
1221 Udrijoiu Simion DAnesti Danes('
123 u Vanvu Gheorghe SAcelu-de-Mijloc Sacelu
124 Visan Grigore Hurezanii-de-Sus liurezani
125 Gheorghe Stefan Sgcelu-de-Mijloc Sgcelu-de-Mijloc

JUD. IALOMITA 1

1 Pr. Dumitru Dobre Sf. Niculae Cglgrasi


2 Marin Dumitrescu 11

www.dacoromanica.ro
JUDETUL IALOMITA 33

z6 NUMELE si PRONUMELE PAROHIA COMUNA

3 Pr. Dumitru Dragon


1 Sf. Nicolae Cglgrasi
4 , Vasile Nanculescu Sf. Impgralt
5 Econ. N. Alexandrescu I/
6 Pr. Ion Popescu St. Ion
7 Sofie Popescu
a ., Dimitrie Z. Popescu Mihaiu-Viteazu
9 Atanasiu Georgescu Vlad Tepe
10 Radon Fiera Plevna
11 Marin Vulpescu Lupsani
12 Gh. Rgdulescu Fgurei
13 Teodor Dobrescu Ulmi
14 Enache Duhovnicu
15 Radu Dumitrescu Ciocgnesti
16 Dumitru Visan Ggunosi
17 Voicu Ionescu Rasa
18 Oh. Marinescu Ceacu
19 Simion I. Ceggneanu Tonea
20 Ilie Ioncscu Roseli-C18casi
21 Ion Dusa Roseli-Volnasi
22 Alexe A. Butu 11

23 Ion I. Ceggne, nu
24 Ghilg Constantinescu Dichiseni
25 Cglin Frangu Socariciu
26 Gheorghe Frangu
27 Neagu Dumitrescu Jegglia
28 Nifg Teodorescu
29 Constantin Nilulescu Petroiu
30 Radu'Nicolescu Cocargeaua
31 Dumitru Vasilescu Dudesti
32 Ion Cousfantinescu Fetesti
33, Anghel P. Bglfeanu Stelnica
341 Oh. Pgnculescu Cegani
35 $telan I Popescu Bordusani
36 Ion Neagu
37 Ion Radu Fgcgeni
Nicolae Mihgescu Gaila
39 Va ile Popescu Chioara
40 Dumitru Teodorescu liagieni
41 Chirulescu Stan Tgndgrei
42 Nicolae Nedelcu Gura-lalomila
43 Costache Dumitrescu Piva-Pietri
Ion Dumitrescu
441 Borduselele
45 Ion Rgdulescu
46 Alexandru Vasilescu Marsilieni
47 Alexandru Negoescu Alberti
48 Manole M. Poenaru Buesti
49 Teodor Stroescu Andrgefi
50 I. M. Popescu Ciochina
51 Marin Visan Cazgnesti
52 Oh. Stoenescu Melosesti
531 lordache Anghelescu Reviga
Andreiu S. Rosu Cocoru
55 Radu Guzulescu Munteni-Buzeu
56 Ilie Rgducanu Coletia
57 Alexandru $tefanescu Poiana
58 Ion Brgcgcescu (ion Ghica) Ivgnesti
59 Costache $telgnescu Bora
60 Neagu Negulescu Amara
61 Econ. Stan Radu Slobozia
62 Pr. Marin Haralambie

3.

www.dacoromanica.ro
34 J UDETUL IALOMITA

4g NUMELE si PRONUMELE PAROHII COMUNA


C.)

63 Pr. ion Bercu Slobozia-Noug


6 David Davidescu Sudilii
6 11 Andreiu Petru iazu
6 Manea Georgescu
67 Gh. Mateescu Fratilesti
68 Ion Popescu Ograda
6 Gheorghe loan
7 X Constantin Nicolescu Pribegi
71 1/ Constantin $erbgnescu Smirna
7 X Zamfir lonescu Traian
7 X loan Teodorescu Grivila
74 Micu Mihail Bucu
75 Toma Alexandrescu Gheorghe-Lazgr
76 X Nicolae Enescu Sgratenii-de-Sus
77 Petre Popescu Rasi
78 Marin Georgescu 11

79 Ion Sleignescu Balaciu-de-Sus


80 Nicolae Copuzeanu Copuzu
81 Constantin 1. Popescu Dor-Mgrunt
82 Anghel Teodorescu Brostenii-Nout
83 lacob Negulescu Alexeni
Andreiu Buican
88 V/
Nicolae Dobrescu
Cglin Georgescu
Manasia
Urziceni
87 11 Ion Micsunescu plavele
Voicu Stanescu Slatioarele
8 Oh. Lazgrescu Radulesti
gq I/ Gh. Anghelescu Arpngsesti
91 Oh. Dinulescu Garbovi
9 Neagu lanculescu
93 Dumitru Vlgdescu Grindu
94 Dobre Constantinescu Grindasi
95 11 Gh. Popescu Cosereni
961 11 Stefan Tangsescu Borgnesti
97 Chiricg Chirilescu Speteni
11 lon Panaitescu Barcanesti
99 Nicolae Anghelescu Frumusica
100 ,, Gh. Mihaiu Axintele
101 Barbu Steignescu Lehliu
102 Petre Buceleanu Sgpunari
1031 Enache Petrescu Stefano('
10 1, Nita Popescu Arlari
105 Econ. Const. Steignescu Eliza-Stoenesti
JUD. IA $I
1 Econ. Agape Gheorghe WD Sfinli Iasi
2 Agape Nicola' Sf. Voevozi 11

3 Alexandrescu Gheorghe Toma -Cozma


4 Alexandrescu Stefan Sf. Dumifru (Misai)
5 Andreescu loan Banu
6 Andries Apolon Ziva-Crucei
Arion Alexandru Barnovschi
a Balan Petru Frumoasa
9 Borcea Dimitrie Sf. Sava
10 Balgnescu Vasile Bgrboiu 11

11i Carp Gheorghe Sf. Nicolae


12 Constantinescu Necolai (Socola)
13 Consiantiniu Mihail Barnovschi
14, Dinescu Constantin Nicorila

www.dacoromanica.ro
JTJDET CIL IASI 35

z E NUMELE si PRONUMELE PAROHIA, COMUNA

15 Econ. Florescu Gheorghe Golia Iagi


16 Ootcu loan Sf. Spiridon
17 Golan loan Sf. Treime
18 Georgescu Const. Talpalari
191 Grigoriu Const.
1/ SI. Spiridon
20 Gauca D. Const. Si. Vasile-Tatara*
21 Hanganu Vasile Frumoasa
lonescu Ion Toma-Cozma
lonescu Vasile Sf. Spiridon
24 lonescu Donsfantin Sf. Nicolai
25 lordachescu Dimitrie Banu
26 Maxim Gheorghe Sf. Teodor
27 Mitescu.lon Sf. Nicolai Domnesc
28, Nilescu Petru Banu
2q Popescu Gh. Si. Stefan
30 Popescu loan Ziva-Crucii
31 I/ Possa Gheorghe Buna-Vestire
32 Popovici Alexandru Lozonschi
33 Popa Gh. Dimitrie Sf. Spiridon
Pun Constantin Barnovschi
341
35 Nicolau Chiriac Sf. Spiridon 11

36 Niculescu Gheorghe SI. Nicolai-Ciurchi


37 Mitru Constantin Sf. Mitropolie
38 Savin Pavel .
3 Serban Alexandru Golia
Stamate Constantin Sf. Haralambie
41 pp fiubeiu Constantin Barboiu rt
4 iincoca P. loan Sf. Mitropolie
Tuchel Romul Stloan Ours de Aur
Vereanu Nicolai Talpalari I/
4 Vasiliu Alexandru
4. Vartic Alexandru Sf. Mitropolie
47 Diac. Opri*anu Teodor Golia
48 Arh. D. Martian Vasile Sf. Mitropolie
4 Diac. Olteanu Vasite SLNicolaiDomnesc
5% Buznea Zamfir 0 Slinti
51 Simionescu Dimitrie aipalari
52 Sevulescu Stefan Sf. Mitropolie ,
5 Varlanescu Pavel Toma-Cozma
Sach. Florescu loan Andriqani epurern
55 Pr. Mercule loan .
56 Sach. Vartic Nicolai Arama Belcne11
5 Pr. Livezeanu Nicolai
5: Sach. Dascalescu Maxim Aroneanu Copou
5' Patracu Alexandru Barnova Barnova
I Econ. Movilescu Gheorghe Belce*ti Bel-esti
61 Pr. Popovici Oh. loan .
6 Econ. Vranceanu Gheorghe Bivolari Bivolari
6 Sach. Stanescu Dimitrie Bogdane01 Cucuteni
Econ. Popovici Alexandru Bora Vladeni
65 Pr. Belgian Ion Bosia Bosia
66 Popescu Anton Buciumi Buciumi
6 , Bosie Gheorghe Buhalnita Ceplenita
I: Econ. Popovici Dimitrie Buznea Buznea
6 Pr. Dimitrie Constantin Carjoaea Baicent
7% Econ. Popovici Nicolai Ciurea Ciurea
71 Oana Constantin Comarna Poeni
72 Pr. Maxim Dimitrie Cucuteni 11 Cucuteni II
7 Popovici Constantin Corne0 Miroslava
74 Arbore Alexandru Cogersca Cucuteni

www.dacoromanica.ro
36 JUDETUL IAySI

il NUMELE si PRONUMELE I PAROHIA COMUNA


t.)1

7 Pr. Tugulea Gheorghe Costuleni Costuleni


7 11 Popovici Gheorghe Crucea S5rca
77 11 Bulgu Panaite Co Mari CoInari
78. 11 Dolinescu loan Dorwani Popesti
79 Simionescu loan Erbiceni Bar testi
80 Ursache Gheorghe Gropnifa Gropnifa
81 Bernardini Gheorghe Hermeziu Hermeziu
82 11 Manigscu loan Holboca Holboca
83 ,, Popescu Gheorghe Noise Vi Pauses If
841 11 Di scglescu loan Hodora Cotnari
85 Ruging Teodor Iacobeni Sipote1e
88 Lazgr Gheorghe Larga Movileni
8 11 Luceanu Gheorghe Luceni Frgsuleni
11 Romano Gheorghe Mgcgresfi Costuleni
881
89, Ignat Pefru ManjeVi Mogoesti
90 11 Bombea Mihail Mogosesli 11

91 11 Corbu Anton Miroslava Miroslava


92 I/ Panaite Arhir Oprieni Tujora
93 Misirliu Dimitrie Osoiu Tomesti
94 11 Mihgilescu Mihail Pogorgrea Sf. Duh Tg.-Frumos
95 tiara lamb Hanganu Piciorul-Lupulut Ciurea
Gheorghiu Gheorghe Poeni Poeni
9 Lgzgrescu Gheorghe Podul-lloaei Podul-lloaei
11 Ursu loan Prisgcani Prisgcani
99 Pralea Vasile Pgusesti Pgusesti
1 Minea Ion Prigoreni Brgesti
101 Stoiean Hristea Probota Tiggnasi
10 Teleman Constantin Mgdgrjac Mgdgrjac
103 11 Bal lag Dimitrie Rediu-Tatar Copou
1 Voicu loan Sf. Nicolai Tg.-Frumos
105 11 Darju Stefan Socota Buciumi
106 lonescu Gheorghe Spineni Epureni
10 Costgchescu Gheorghe Sinesti Sinesti
1 11 Botez Alexandu Sipotele $ipotele
1 Vasilescu Victor Tabara Bivolari
11 Patrascu Nicolai Tomes li Tomesti
111 1/ 1-12rignanu Teodor Totoesfi Bar testi
112 Botez Gheorghe TigAnas Tig 5n4
113 11 Moga loan Ulmi Belcesti
114 11 Suceveanu Vasile Zahorna Rediu-Mitropoliei
115 Sof icu Alexandru Voinesti Voinesti
116 Bejenariu loan Zaboloteni Hermeziu
117 Par fen' loan Brgesti Brgesti
118 Diac. Bejan Dimitrie Cuv. Paraschiva Tg.-Frumos
119 Pr. Patron Vasile Fri suleni Sculeni
120 Th. Stupcanu Sf. Spiridon-lasi
121 11 Oh. Serban /1

122 11 Danil Obrejea Frumoasa-Iasi


123 11 N. Darangg Cuv. Paraschiva
124 j 1/ Oh. Oherasimescu Bgdeni
1251 Adam Beligan Go WO
126 11 I. Ursache Onesti
127 11 N. Butescu Popesti
128 Gh. lurascu omesti

JUD. ILFOV
1 Mihail Ionescu prozi Aprozi
2, C, Georgescu
3 Const. Ionescu Alnall Bucoveni

www.dacoromanica.ro
JUDETUL MFG v 37

z6 a NUMELE si PRONUMELE PAROHIA COMUNA

4 Andrei Popescu Balotesti Baloiesii


5 N. Tomescu Bglgceanca Bobesti-Bgigceanca
6 C. Alitonescu Bgneasa ligneasa-Hergstrgu
7 loan Nucsoreanu I

8 Consf. Popescu Bglteni Cocioc


9 $fefan Popescu Economu Bolin fin -din -Deal Bolintin-din-Deal
10 Nicolae lonescu
11 Nicolae Oprescu Bolintinu-Mosteni Bolinfinu!din-Vale
12 Marin Anasfasescu 11 11

13 Ilie lonescu Bragadiru Bragadiru


14 Pascu Popescu Brag.-Strginii-Dobr, Strginii-Dobreni
15 Teodor Drgghicescu Brgnesti Branesti
16 Nicolae Popescu Brezoaia Brezoaia
1 Consf. Teodorescu Buciumeni Bucoveni
18 I. Dumifrescu IP

19 loan Popescu Buda Buda-Cornet


N. V. Otopeanu Budesti Budesti
21 Dim. Iorgulescu Butimanu Butimanu
22 Gr. Bgjenaru aciulaji Cgclulali
N. Pgunescu Cgiuggru TgrIgsesti
2 Const. Popescu 11 11

25 loan Niculescu Cgtrunesti Cgtunul Mgineasca


26 Econom Al. Popescu Cernica Cernica-Tanganu
27 Dim. Marcian Ciocgnesii Ciocanesti
28 Niculae Popescu Ciolpani Tiognesti
29 Economu Oh. Angelescu Ciorogarla Darvari-Ciorogarla
Afanasie Popescu Chiajna Chiajna
31 Ilie Petrescu 11

3 Moise Bgrbgtescu Chirnogi Chl;nogi


33 Florea Ion
34 !spas M. Sachelarie Chi;oiu Chiroiu-Rosiori
35 Niculae SIgnescu 11

36 Gh. Velicu Chiselet Chiselet


37 N. Teodorescu Clinceni Slobozia-Clinceni
38 Andrei N. Teodorescu
39 Econom A. Bujoreanu Cocioc Cocioc
40 Teodor Leonfescu Cocani Monasfirea
41 Dobre I. Tocilg Cueni lsvoarele
4 Toma Popescu Colibasi Colibasi-Gostinari
43 Oh. Popescu
44 N. Gr. Sachelarie Copgceni-de-Sus CopgceniMogosesti
45 Radu Dumitrescu 11

46 Anghel Popescu Copaced Monasfire 11

47 Petre Popescu PP PP

48 loan Popescu
49 Marin Popescu Cosoba-6olescu Cosoba
5' Badea G. Popescu Crejulesti-Fglcoian Crejulesti
51 Petre Popescu Crejesti Creiesli-Sintesti
5 Tgnase Marinescu IP

5 Niculae Duhovnicu Crevedia Crevedia


54 Niculae Engchescu
55 Teodor Popescu Cornefu-din-Vale Buda-Cornet
56 Niculae Popescu Crivgju Crivgju
57 C. Brejbeanu Curcani Curcani
53 Marin Popescu Dargsfi Dgrasti
52 &Wore Davidescu 11 11

60 Ste lian Popescu Deleni Cosoba


61 Petre Marinescu I
6 Dim. Vgleanu Sachelarie Dobreni Dobreni
63 Niculae lonescu Dobrosesfi Tancgbesti

www.dacoromanica.ro
38 ,TODETUL TLF0 V
.-5
z0 z 1 NUMELE si PRONUMELE PAROHIA COMUNA
c.)

64 Marin Teodorescu Dobrosesti Lipia-Bojdani


65 Marcu Georgescu Domnesti-de-Sus Domnesti
66 Cons!. Andreescu II It
67 Dim. Rgdulescu D 0 innetii-de.10S II
68 Radu Costescu Dragomiresti din D. Popesti-Dragoml
69 Mihail Popescu Dridu-Sgrindar Dridu-Sgrindar
70 Const. Preojescu Dudesti Dudesfi-Cioplea
71 Alex. Donescu Fierbinfi-de-Sus Fierbinji
7 Mincu Popescu Fierbinli-de-Targ II
7 Afanasie Duhovnicu Floresti Stoenesti-Floresti
7 Gh. Rgdulescu Fri sinet Frgsinet
7 Marin Mihgilescu Frunzgnesfi Fundeni-Frunzgn.
7 Me Voineag Fundeni-Gherasi Frunzgnesti
77 Stefan Popian Fundoaia Hotaru
7 Florea T. Sachelarie Ggneasa Moara-Domneascg
7 Grigore Apostolescu Giulesti-Sarbi Chiajna
:I Panait Nijulescu Gostilele Crangu-Fundulea
81 Filimon Voiniceanu Gostinari-Vgaresti Colibasi-Gostinari
8 Const. Bgrbulescu Gradinari-Fglcoian Gradinari-Fglcotan
8 Petre M. Sachelarie Gradistea Micsunesti-Gradist.
84 Teodor P. Sachelarie Greci-fle-jos II

85 Ilie Andreescu Greaca Greaca


86 Dimitru Ghermasescu Gruiu Lipia-Bojdani
87 Econom Al. Velescu Gurbgnesti Gurbgnesti Preasna
88 I. Cristescu Hergsti liergsti
891 Niculae Duhovnicu ,,
901 Dim. lordgthescu Hotaru Hotaru
91 loan lzgrescu lleana-Papadopulo Ileana
92 Niculae Sachelarie ',lava jilava-Merlari
9 Florea lonescu II II

941 Oh. Marinescu Jolla Jolla


9 Gh. Niculescu II

9 loan Popescu Leslie Creafa-Lesile


97 N. Al. Sachelarie Lipia-Boidani Lipia-Bojdani
98 Barbu Scarlatescu Maia Maia
99 Chiriac Georgescu II ,,
100 D. Trandafirescu Malu-Sparu Bolinfinul-din-Vale
101 G. Poenaru Mariuja Hagiesti-Mariuja
102 Panait Duhovnicu Mggurele-Oteteles. Mtgurele
103 Radu Dgscglescu
1 N. lonescu Meri-Petchi MedPefchi
105 Const. Vigsescu II

106 Nechifor Popescu Micsunesti-Mari Fierbinji


107 loan Dumifrescu Milifari Militari
108 Vasile Gaiseanu II

109, loan Teodorescu Mitreni Mitreni


110 Stoian Dumilrescu Monastirea Monastirea
111 Const. Ceggneanu Nana Nana
11 Cristache V. Mirodof Obilestii Noui Obilesti
11 loan Negulescu Obilestii Vechi
11 Apostol Duhovnicu 011enija Rural Oltertija-Ruralg
115 loan Mihgilescu II .
1161 Niculae lonescu Orgsti Stiubeu-Orgsti
1171 Const. Consfantinescu Otopeni Otopeni
118 Cons!. Popescu Pantelimon P-telimon Dobroesti
119 Marin Dumitrescu II II
12q Alex. Popescu
121 Mihail lonescu Piteasca Pifeasca-Pasgrea
12421 Barbu Teodorescu Parlita II Vasilaji-Popesti
123 Gh. Pgunescu Sachelarie Popesti-Condurafu Popesfi-Leordeni

www.dacoromanica.ro
J U.DETUL ILFOV 39
o g NUMELE si PRONUMELE PAROHIA COMUNA
z

12 Toma lacobescu Parlita Parlita-Sgrulesti


125 Mihail Platareanu Platgresti Cucueli-Platgresti
126 Const. Duhovnicu
12 Cristache I. Sachelari Plumbuita Colentina-Fundeni
12 Const. Popescu Poenari-Enulg Poenart-Ulmi
129 loan Oumitrescu .
13% telan Bunescu Poenari-Vulpesti Poenari-Vulpesti
131 erban Bgrbulescu Preasna-Noug Gurbgnestt-Preasna
13 im. A. Baleanu Progresu-Belu lilava
1 Barbu lonescu Progresu Sohatu
1 Macarie Mihailescu Radovanu Radovanu
135 Sima P. loan Rosiori Chiroi-Rosiori
136 Const. P. Balleanu Rosu Rosu
13 C. Niculescu Sgrulesti Parlila-Sgrulesti
138 Stefan Ghinescu Sgrindaru-de-Sus Drifu-Sgrindaru
13 Oh. Grecestu
1 Alex. Anastasiu Sintesti Cretesti-gintesfi
141 Gh. Stgnescu Spanlov Spanlov
14 Dim. Stanescu $tefgnesti Stefgnesti
143 Anastase Bucuresteanu ..
1 Marin Moisescu Stupinele Chirnogi
145 Oh. lonescu If
146 Sterie P. Sachelarie Stoenesti Stoenesti-Floresti
147 loan Corpaciu Tamasi Corbeanca
1 Gh. Stefgnescu gmgclau ITarnadau
14 Aureliu Marculescu griceni Taricent
15 Marin I. Sachelarie Tantava Tantava
151 Milos P. Clinceanu unari Tunari
15 Gheorghe loan urbali iTurbali
15 Toma P. Snagoveanu
15 Alex. Popescu iginiea Bolintinu-dirt-Deal
15 loan Furtunescu Ulmeni-Pgmanteni Ulmeni
15 Nicolae Popescu
15 Vasile Popescu
15 Toma N. Sachelarie Urziceanca Ciocanesti
15 Marin Negulescu Vasilati Vasilati-Popesti
160 Consf. Sachelarie alea-Dragului Valea-Dragutui
161 Radu Calcan PI

162 loan Gh. Bucur grgsti-de-Sus Dascglu-reata


163 Gr. Popescu Vgrasti-Obedeni Vargsti-Obedeni
164 Mihail Popescu
165 Dobre Iliescu
166 loan Anastasiu arteiti-14e Varteju-lqefliu
167 Petre lonescu eiul-Doamnei
1 Stefan Dumitrescu
16 loan S. lonescu Oltenita-Urbana
17 C. Mihailescu
171 Dimitrie Marinescu
17 loan Niculescu Afumati
q17 loan Constantinescu Atarnali
17 Stan Stoicescu Bglaceanca
175 Alex. Popescu glasoeni
176 Dumitru lonescu Berceni
177 Marin Castris Brgnesti
178 M. Fortunescu Buciumeni
179 Anghel Mggureanu Ciorogarla
180 Chiriac Popescu Colibasi
1181 Radu Duhovnicu Curgtesti -
1182 Mih. Alvanopol Dragoestii-din-Deal
1 D. Sachelarie Dridu

www.dacoromanica.ro
40 JITDETUL MEHEDINTI

zu . NUMELE si PRONUMELE PAROHIA 1


COMUNA
11
184 Radu lonescu Fierbinli
185 I. Popescu Fundulea
186 Mih. Georgescu Leordeni
Barbu Vlgdescu , Capela Mggurele-O.
71 C. Dobrescu
188 Movila
189 C. lonescu Poenari
190 Gh. Duhovnicu Radgvana
191 Em. Datcu Radulesti-Filifis.
19 Mih. Popescu Sgrulesti
19 Stan Zamfir Tgmgdgu
1 C. Duhovnicu Varteju

JUD. MEHEDINTI
1 Pr. I. Ca larasanu SI. loan Bot. (Grec.) Turnu-Severin
II Oh. lonescu ,, II
3 ry B. Catuneanu II
4 V. Gh. Durak ' Ador'm' irea
5 II Eustalie Armgsescu 11 1/

6 II D. Teodorescu 11 11

7 II I. N. Raiculescu SI. loan Bot. (Grec.) 11

8 II M. Carstea Cernelu
9 II I. Predescu Baia-de-Aramg.
II I. Papiu Albulesti Albulesfi
1 1. Gomoiu Almgjelu Almgjelu
12 II 1. Boboiceanu Bahna Varcio ova
1 I. Lacriteanu Balacija Bglacila
14, I. Popescu - Balla Balta
15 II N. Pavnutescu Balta-Verde Balta-Verde
16 D. lonescu Balolesti Balotesti
17 M. Cioculescu MINH-de-1os Ballalii-de-Jos
1 N. Ciovarnache Ballali-de-Sus Balfaji-de-Sus
1 C. Semenescu Basesli Bgsesti
2 1. lorgulescu Beloit Batoli
21 1. Danubianu Bistrila Bistrila
Gh. Mihalcea Baclesu Baclesu
II V. Ghindoc Ballane Ballane
21 I. Parvulescu Balvgnesti Balvgnesli
2.5, Gh. lovilu Bobaija Bobaija
26, Gh. For1uneanu Bolosesti Bolosesti
II Gh. Puscgseanu Branistea Branisfea
V. Nicolgescu Bradel Brgdet
II D. Paleacu Broscari Broscari
C. Posdargscu Brosteni Brosteni
31 II D. Vladimirescu Bucura Bucura
3 1. Burileanu Burila-Mare Burila-Mare
33 If C. Scgungsescu Burila-Micg Burila-Micg
34 T. Sfoenescu Busu Busu
351 II G. Dumitrescu Butoesti Butoesti
361 II life Piciorusescu Cazgnesti Cazgnesti
3 II I. Cernaianu Cernaia Cernaia
II Gh. Buteica Ciarangu Drincea
II R. Popescu Ciochinlu Strehaia
II Parvu Popescu Ciovarngsani Ciovarnasani
41 II Gh. Parvulescu Ciresu Ciresu
42 II Oh. Cleanoveanu Cleanovu Cleanovu
4 II C. Baloescu Closani Closani
441
P. Popescu Cojmanesti Slivilesti
45 IV N. Orzescu Corngnesti Comgnesti
46 II C. Brhisteanu Corlgjel Corlglel

www.dacoromanica.ro
J1TDETUL MEHEDINTI 41

z =i, NUMELE i PRONUMELE i PAROHIA COMUNA


V
-47 Pr. N. Caw Covrigi Covrigi
II C. Fusescu Crggdesti Crgguesti
49 I. Giurescu Crainici Crainici
50 1 11 V. Ulescu Crivina Crivina
51 II lite Popescu Cujmiru Cujmiru
52 D. Parvulescu Danceu Dgnceu
53 11 M. Fiorescu Dcdovila Dedovila
54 II Gh. I. Petrescu Degerafi Lumnicu
55 11
C. lonescu Devesel Devesel
56 II I. Marinchescu Dalbocifa llovgfu
57 .1/ Oh. Isverceanu Dalma Da Ima
58 1
Sp. Dgnciulescu Dobra Dobra
59 11 V. Pgunescu Drgghesti Selistea
I/ Oh. Sgvoiu Dragolestii-de-Jos II

61 II D. Grecescu Fant.-Domneasca Fant.-Domneascg


6 I. Robescu 11

63 11 Oh. Zorilg Fanfanele-Negre Fanfanele-Negre


60 11 Gh. Pgtuleanu Flgmanda FIgmanda
65 II N. Andreianu Floresti Floresii
66 II M. P. Catichitis Garbovglu Garbovgfu
67 1. Pgunescu Glogova Glogova
68 II Oh. Constantinescu II
69 P. Stgiculescu Gornenli Gornenfi
7 N. Bglu Gavodarva Gavodarva
71 I/ 1. Mgnescu Greci Greci
79 11 Const. P. Popescu Gruia Gruia
73 11
T. Steignescu Gura-Motrului Gura-Motrului
74 Gh. Maneanu Gutu Prunisoru
75 II Petre Mgnescu 11 Ohelmegeoaia
76 loan Hinovescu Hinova ,Hinova
77 1/ the Popesou 'Carjet-Hinova
7 II C. Cerngianu rforlsti Horgsti
7 11 St. ionescu Hotgranit iVanjulel
11 D. Zavgdescu 19

81 M. Tgnasescu Husnicioara Husnicioara


82i II Gh. Blujdescu lablanila lablanila
83 11 1. Croicescu lgiroasa Igiroasa
84 11 Gh. Popescu lloval II loyal
85 ll R. Popescu Isverna lsverna
86 11
1. lsvoranu lsvoarele lsvoarele
8 Dumitru loan Isvoralu Isvorglu
88 Const. Zmeu Isvorul-Anesti ,lsovrul-Anesti
89 Gh. Lgzaroniu Isvorul-Barzi Ilsvorul-Barzi
sd II I. Nicolgescu Iztmsa Izimsa
91 I. Tgcluiescu iana-Mare liana
92 11
Vast le Gheorghifescu Jirovu lirovu
9 1. Istrgfoiu Meniii din Fa la
9 II C. Lupoianu Lupoaia )Lupoaia
V. Popescu Lupsa-de-Sus 'Lupsa
11
M. Sletcu Ma loyal IMalovAl
C. Parvulescu Marga Marga
96 IP P. Bunceanu Margsesti Mgrgsesti
99 Petre Mihailescu Menfii Men lit de dos
1 1. Milotinescu Plostina Merisu
101 11
P. Dobrovicescu Negoesti Negoesti
102 I. Topesteanu Negomir Negomir
10 11 M. Strechescu Obarsa Obarsa
10 II V. Drgggnescu Ohaba Ohaba
10 /I I. Oprisoreanu Oprisoru Oprisoru
106 11
I. Hotgranu Orevila Orevila

www.dacoromanica.ro
42 JUDETUL MEHEDINTI
6ii NUMELE si PRONUMELE PAROHIA COMUNA
z6
107 Pr. P. Craciunescu Orzesti Orzesti
1 D. Gogosanu Ostrovu -Mare Ostrovu-Mare
1 D. Mgnescu Padina-Mare Padina-Mare
11 V. Vintilescu Padina-Micg Padina-Micg
111 Oh. lonescu Mule le 1 Ratu le
112 loan Dumifru Pgtulele II ,.
113 file Georgescu
11 M. Erceanu Peri Peri
115 1. Papinescu Piria Piria
116 1. Bodeanu Plopi Plopi
117 C. Albisoreanu Plostina Plostina
11 D. Nicolau Pluta Pluta
11 I. Bgliescu Podeni Podeni
120 M. Teodorescu Ponoare Ponoare
121 I. Marghescu Poroina-Mare Poroina-Mare
1 22 Gh. Engsescu Prejna Prejna
123 I. Corlgtescu Pristoale Pristoale
124 B. Popescu Rgiezu Rgtezu-Glogova
125 F. Mihulescu Rocsoreni Rocsoreni
1126 C. Isvoranu Rogova Rogova
127 Gr. Rosie! eanu Rosiula Rosiuja-Ploslina
128 D. Diaconescu Runcurel Runcurel-Brgdetu
129 I. G. Baleanu Ruplura Ruptura
1 N. Petrescu Salcia Salcia
131 I. Balica Samarinesti Samarinesti
13 C. Puicea SAlgtruc Sglatruc-Balfanele
1 Gh. lonescu Scgpgu Scgpgu
134 Gh. Oprea Schela-Cladovei Schela-Cladovei
135 C. Severineanu Severing!' Severinesti
136 Gr. lorgulescu Smadovila Smadovija
137 Gh. Prundeanu Steicu Cgtunele
138, C. Balgurescu Sfignlia Stignija
139 1. Paulian Stanggceana-de-Jos Sfangaceana-de-Jos
140 Al. Strehgescu Sus Sus
141 Al. Bg115ceanu Sfrehara Sfrehaia
142 V. Georgescu
143 I. Ardeescu SIrSmtu Sfrgmtu
144 Gavriil Mateescu Secu . Secu
145 N. Florescu $imian imian
146 C, lonescu $isesli isestii-de-Jos
147 M. Boboiceanu $ovarna-de-Sus ovarna-de-sus
148 I. Stefgnescu Traian Traian
14 1. Mitrescu Tigan4 Tiggnsai
150 I. Armgsescu Valea-Boereascg Valea-Boereascg
151 N. Bordescu Valea-Ursului Valea-Ursului-Tam.
152 1. Dgscglescu Vggiulesti 1Vggiulesti
153 Gh. Pitulescu Varciorova . Varciorova
15 I. Danubianu Vladaia Vigdaia
Gh. Miloteanu Volaiacu Volaiacu
156 M. lonescu
157 C. Chgnescu Vatra Vatra
158 I. M. Presurg Zegaia Zegaia
159 D. Plostineanu Zegujeni Zegujeni
1604 C. Covlescu IP

JUD. MUSCEL I

1 Ion Lucescu Apa Sarafg Cam pu-Lung


2 Ion Duhovnicu Bughea-de-Sus 1

3 I. foneanu IP 0

www.dacoromanica.ro
JUDET'UL MUSCEL 43
Wk
zd NUMELE i PRONUMELE PAROHIA COMUNA
c.)

Gh. Moisescu Malu Campu-Lung


loan Popescu 11

fi1 Econ. P. Dragomirescu Marina 11

I. Christescu
I. Bgrbulescu Domneascg
S 1. Rizescu
"
Pt

1i C. Stanciulescu 11 11

11 N. $ain 91

1 N. Isbasescu Negru-Vodg ,,
1 N. Georgescu Aibesti Albesti
1 Toma Isbasoiu
1 loan P. Arinis Alexandria Cor'bi
16 Bucur Adrian Aninoasa Aninoasa
17 loan Gh. losifescu Badeni-Pgmanteni Stoenesti
18 Mihai Cotenescu 11

1 Cornaleanu
' 1. Badenii-Ungureni
I. Serafimescu Badesii Pietrosani
21 Gh. Isbasescu Berevoestii Pgmant. Berevoesti
Andrei Dumitrescu PP

Bucur Nica Berevoestii-Ungur. ,,


2 I. Samoilescu &Nest' Mies('
25 Daniel Balliescu Bglilesti Bglilesti
26 C. Nicolaescu Barzesti Barzesti
2 C. Cretu Budisteni Budisieni
1. Purnichescu Cetglenii-din-Vale Cetgjeni
2 Oh. Corbeanu Corbi Corbi
1. Lupescu Corbsori Corbsori
31 Gh. Bangjeanu Cotesti ' Cotesti
Petre Olteanu Colibasi Colibasi
3 Gh. lonescu Cosesti Cosesti
34 Manole Dumitrescu Cglinesti Cglinesti
35 loan A. Sumedrea Ciumesii Ciumesii
3 Diana Dragomirescu Ciulnija-Eustaliade Ciulnila
3 C. lonescu Darmgnesti Darmanesti
N. Musceleanu 11

3 1. Moisescu Domnestii-de-Sus Domnesti


I N. lonescu Domnestii-de-Jos
41 Gh. Samoilescu .,
4 I. Predoiu Dragoslavele Dragoslavele
4 1. Calrinescu Dragoslave 11

Stefan Georgescu Drgghiciu Drgghiciu


45 1. Dumitrachescu Dobrestii Dobresti
46 Dimitrie loan
47 C. Godescu Godenii Godeni
48 N. Proca Golestii-Bratia Golestii-Bratia
4 V. Golesteanu Golestii-Podgoria Golesti-Podgoria
C. I. Signescu Gorganu-de-jos Gorganu
51 Grigorie N. Popescu Gorganu-de-Mijloc
52 loan P. Tomescu Glambocel Glambocel
5 Gh. Negurescu Hartiesti hartiesti
Petre Stelgnescu Jugur Jugur
55 I. Marinescu jupanesti ]upane*fi
5. 1. Bucurescu jupanesti
57 Gh. Cetaleanu Lgicgi Lgicii
5: 1. Dragomirescu Lazgresti Schitu-Golesti
5 I. Scheauc Leresti Leresti
lordache Pgcescu Leicesti Leicesti
61 1. Adrian Leordeni Leordeni
6 Marin Busuiocescu Pt

63 Oh. Muselescu Mallu MSIM1.1

www.dacoromanica.ro
44 JUDETUL MUSCEL

z NUMELE si PRONUMELE I PART A COMUNA

641I. lonescu Mg Igu Mg Igu


65 C. Nicolaescu Miceli Micesti
66 lacob Consfantinescu Mihgesli Mihgesli
67 N. Cgpgjang Mioreni Mioreni
6 Marin Selgrescu iNegresti Be leji
69 Gh. Zgriplescu "
70 T. Arngujoiu I
Nucsoara Nucsoara
71 Petre Pgcescu Pgciolu Cosesfi
7 1. Pefrescu Pietrosani Pietrosani
73 N. Negreanu Piscanii Piscani
74 C. Predescu
75 Grigore Poingreanu Poingrei Poingrei
76 D. Nilescu, Poenarii Poenarii
77 I. Rgdulescu Prislopu Vlgdesti
7 Marcu Rosescu Priboenii-de-jos Priboeni
79 Radu Popescu Puchenii Pucheni
8 Gh. Fuiorescu Purcgrenit Purcgreni
81 Oh. Georgescu Racovila Racovila
8 1. Bgrbulescu
, Retevoesti Retevoesti
83 Bucur lonescu Rgdesti Mesh
841 N. Musefescu Rucgru-de-Sus Rucgru
85 Gh. Arngulescu
86 D. Anastasescu Rucgru-de-Jos
87 I. Lungeanu
88 Mihai Proca SIgnic Slgnic
8 Oh. Crinu Stgnesti Stanesti
Enache Rgdukscu Sfalpeni St2 !pen(
91 I. Ojelescu Steignesti IStefgriesti
92 Teodor Steignescu Targu-Dealului I ,
93 Mirea Popescu Topoloveni
94 1. Iosifescu I Ti !esti Titesti
95 Gh. Dumitrescu Tigatie0 igAneti
96 Gh. Moisescu Valea-Mare Ngmgiesti
I. Dtiteanu Vgcarea Valea-Popii
98 Gh. Nicolaescu Valet -Popil
99 C. Diaconescu Vglenii-Dambovita Vglenii-Dambovija
100 N. Limberea Vglenii II Vglenii-Podgoria
101 Gh. Georgian VIgdesti VIgdesti
102 N. Alexandrescu Vitichesli Calinesfi
103 R. lonescu
1041Gh. Negulescu Voinesfi Voinesti
10 N. Dragomirescu
1 N. Siangescu Vrgnesfi Vrgnesti
1 1. Lgzgrescu Vulfuresti Vu !Wrest'
108 I. Mgrgescu
109 Stefan Podgoreanu Zgripjesti Be le"li
11 I. Tgnase
111 Al. Dragomirescu Piscului
112 C. Leonte Punceasa
JUD. NEA.MTU
1 Econ. Gh. Popovici SI. loan Domnesc Piatra-Neamlu
2 Gh. Ghervescu Mgrelei
3 C. Gheorghiu Precista
41 V. Sacerdolescu
6 N. Rosescu SI. loan Domnesc
6 Pr. V. Capra
7 Diac. D. Irimescu
Pr. Cetus Haralambie Ador. Malcel-Dom. Targu-Neamju

www.dacoromanica.ro
JUDETUL NEAMTU 45
i

zo NUMELE si PRONUMELE 1 PAROHIA COMUNA

9 Econ. Gh. Bejan Adorm. M-cei D-lui Targu-Neamj


1i Diac. V. lonescu IkI

11 Pr. V. Enachescu SI. Nicola"' I.


1 . loan Posa
13 liaralambie Marcoci Pometea 11

1 loan Petrescu Coroiu Calugareni


15 Econ. N. Gheorghiu Agapia Filioara
16 Sachelar I. Preotescu Valea-Seaca Ba Wiest'
17 Pr. I. Pantescu Andria Hangu
1 I. Balanescu
19 Oh. Podoleanu Balcani Tazlau
, Pavel Capsa Barcanesti Socea-Candesti
21 Econ. V. Gheorghiu Barjoveni Si listea
22 Pr. D. Romanescu 11

23 Econ. V. Ghernescu Bicaz Bicaz


24 Pr. C. Alexandrescu Bistricioara Bistricioara
25 Econ. C. Matase Manastirea Bistrija Doamna
26 Pr. V. Barcan II II II
27 Toma Scobai Blebu Petricani
28 Mihai Vasiliu Baboesti Pipirig
29 Ion Mares Bodestii-de-jos Bodestii-Precistei
301 Econ. Oh. B514,oi Bodestii-de-Sus
31 Sachelar N. Bicleanu Boistea Petricani
32 Pr. I. Nemfeanu II II
33 Oh. Bocescu
34 Scarlat Weide Borlesti Bor le"sti
35 I. Dimitriu /
36 V. Mircea Bozieni Bo; lent
37 V. Radu II

38 C. Mironescu Budestii-Ghicai Budestii-Ghical


39 Chiril Chirilescu Buhalnija Buhalnifa
40 Ion Tri fan Caciulesti I Caciulesti
41 V. Damascan Candesti Socea-Candesti
42 Econ. I. Stacescu Carligi Carligi
43 Pr. V. Dimitriu Coshsa Costisa
I. Stahiescu Cracaoani Cracaoani
45 V. Stahe Cracau-Negru II
Gh. Mironescu Cut Van.-Dumbr.-Rorie
4 Econ. I. Consiantinescu Danes(' Girov
48 Pr. the Costea Darmanesti Garcina
491 Econ. V. V. Dade Dobreni Dobreni
50 Pr. Oh. Andreescu Dochiea Dochiea
51 Gh. Sandulescu Dragomiresti Dragomiresti
52 loan Tifescu Galu Galu
5 Econ. T. Teolanescu Garcina Garcina
5 Pr. Oh. Teodorescu II

55 Sava Versescu Ghelaesfi Bargaoani


56 V. Preda II

57 Stefan Mares Ghigoesfi $eriiesti


5 V. Gheorghiescu Ohindloanti-de-Sus Ghindaoani
5 Econ. Al. Pasmoseanu Ghindaoanii-de-jos
60 Pr. C. Triton Margineni Margineni
61 Vasile Sabinescu Grumazesti Grumazesti
62 Gh. Craciun
63 V. losilescu Gura-Largului Calugl.ent
64 ,, C. Gheorghiu Hangu Hangu
65 C. Popescu Mises li Margineni
66 Econ. V. Focsa Humulesti Targu-Neamfu
67 Pr. V. Alexandrescu lapa Mastacan
68 I. Teodorescu Lunca Vanatorii Neamfului

www.dacoromanica.ro
46 JUDETUL NEAMTU

NUMELE si PRONUMELE PAROHIA COMUNA

69; Pr. Gh. Gheorghiu Girov Gtrov


7 Gh. Popovici Lunca Vanglorit Neamtului
71 N. Alexandrescu Mastacan Mastacan
7 D. Ca lapar Negresti Dobreni
73 V. Coroamg Pangarati Pangarati
74 I. Vasiliu Pipirig Pipirig
75 I. Alexandrescu Podoleni Podoleni
76 D. Matasa Rgpciunea Hangu
77 D. Stamate Raucesti Raucesii
78 Econ. C. Ghervescu Bisericg particularg Roznov
79 Pr. Gh. Filipescu Serbesti Serbesti
80 , C. Barsan Schitu-Hangu Hangu
81 Sachelar S. Ungureanu Secu-Buhalnita Buhalnita
82i Pr. D. lonescu Silistea Silistea
83 N. lonescu
84 T. Lascar Socea Socea-Candesti
85 N. Stamate arpesfi Petricani
86 Econ. I. Coritescu asca Bicaz
87 Gr. Sfupcanu azlau Tazigu
83 Pr. Al. Corbu ibucani Pasfraveni
89 Gh. Anti_tescu imisesti Timisesti
90 $lef. Vargolici tofoestt Rgsb.-Valea-Albg
91 Sachelar Oh. Popescu Uricheni Uricheni
92 Pr. V. Hizan
9 Oh. Gherasim lUscati 129sti.-Valea.AIbg
9 Gh. Balgnescu 1Vaduri Vaduri
9 Gh. Gavrilescu
I. Marin Vangtorii Neamtului Vangtorii Neamtului
97 N. Parvu Zanesti Zgnesti
T. Ghervescu
gg Sachelar V. Atanasiu Pastraveni Pastrgvent
100 Pr. Al. Romanescu Grunties Bistricioara
101 o Teodor Boros Talpa Talpa
102 P. Balgnescu Tarcgu
103, I. Vasiliu Mangstirea Vgrafec
C. Vasiliu
105 V, Mafasg
1 N. Iftimescu
10 I. Butescu Agapia
1 Pante!. Zugrgvescu
10 I. Slefanescu
11 Gh. Costgchescu
111 pg V. Tomescu Rgsgoent
11 Gh. Balla confesor Pangarati
JUD. OLT
1 Pr. C. A. Popescu Slalina
Nicolae lonescu
Oh. Turlurescu
Nicolae Pietorian
5 loan Marinescu
6 Nicolae Budd
7 C. Milcoveanu
Alex. ConsIantinescu
0 C. Plesoianu
10 Gh. Rosulescu
11 Gh. Pascal
12 Mihai Vasilescu
13 Const. Albescu All;esfi

www.dacoromanica.ro
J UDETUL OLT 47

z4,uz NUMELE i PRONUMELE PAROHIA COMUNA

1 Pr. N. Teodorescu Alberti


1 loan Varbilian Alimanesti
1 Voicu Stgnescu .
I N. Aluneanu Alunisu
1 St. Popescu t
-1 ,, Oh. Tuineanu Bacea
i Gh. Pgunescu BgIgnesti
21 N. Mgicgneanu BAlteni
..ot, T. Niculescu Bgliali
2 I. Buzescu III

2 Ilie Marinescu
25 Anast. ConstanInescu Birgsti-de-Cepturi
26 Stan Dumitru
27 , Radu Popescu BgAsti-de-Vecre
2 Stan Bgrgscu .
N. Dumitrescu
I M. Popescu Bgr'c'gnesti
31 St. Dumitrescu
3 Petre Popescu Beciu
3 1. Teodorian Beria
N. Bircii Bird
35 C. PArvulescu Corbu
3 Al. Mateescu Brebeni
3 loan Popescu Buzesti
Oh. Rgdulescu II
3 Anast. Demetrescu II
Florea leronim II
41 Ca Iota Marinescu -- II
4 loan Bercan Casa-Veche
4 D. Branilescu Campu-Mare
D. Leulescu Chilia
45 Zamfir Valmar Cireasov
46 loan Necsulescu Colonesti
4 Stefan lonescu ,,
, loan Popescu Comani
D. Mihgilescu Comanita
50 Const. Stoicgnescu Constantinesti
51 Marin Gorjan Albesti
5 D. Cateanu Coteana
5 Anast. lonescu Crgciunei-de-los
5 Oprea LAzArescu Craciunei-de-Sus
55 1. Crampoianu Crampoaia
56 loan Florescu Cretesti-Barsesti
5 loan Popescu . .
loan Nilulescu Cucuesti
5 Alex. Georgescu I DAneasa
.1 Alex. Georgescu II
61 N. Petrescu Dejesti
6 loan Marinescu Dobroteasa
6 Barbu Ceausescu
Vasile Leulescu Dienci
6 Teodor Paladian Drgggnesti-de Aos
II D. Teiuseanu II .
6 Gh. Niculescu Dragoesti
68 loan Mihgescu Dumitresti
69 D. Tomsan iSVOTU
70 Gh. Fggeteartu Fggetelu
71 I. Stgnculescu Potcoava
72 Marin Raicu Floru
731 1. Cgrgcgleanu Frunzaru

www.dacoromanica.ro
48 JUDETUL OLT
5
6 -.'
z6 NUMELE i PRONUMELE I PAROHIA COMUNA

74 Pr. Hie Predescu Drggoesti


75 C. Venescu Bgrcanesti
76 loan Mateescu Oura-Boului
77 Cons!. Bglan
78 D. Gustaviteanu Gustavglu
79 Oh. Constantinescu Urluiasca
801 Marin Popescu Floru
8111 Gr. Coteanu Coteana
V. Smaragdian lsvoarele
83
84
1. Vergulescu .
Pavel
/ Isvoru
85 Paraschiv Mateescu
86 I. Zamfirescu Optasi
87 Pgun Iliescu Maldaru
es loan Coleanu Viisoara
sg loan Niculescu
901 D. Profeanu Profa
91 D. Brumusescu Mierlesti
92 1. BALIceanu 11

93 the Bgldescu Mihgesti-de-Sus


94 Toma Vitgnescu Milcov
95 D. Sf3rlogeanu - Mircesti
96 I. Bgrascu
97 C. Ceroianu Mogosesli
98 D. Popescu Negreni
99 Ilie Corilg
100 Alex. Marinescu Optasi
101 Consi. loneanu
102 loan Florescu Otesti
103 Consi. Gagiulescu
104, St. Simionescu Pirosi
1051 Hie Mitrican Perieli
106 Loan Serbgriescu Pobaru
107 1. Garbgceanu II

108 V. Sebescu II

104 5lefan lonescu Poiana


liq Malei Popescu
1111 Anast. Marinescu Po1coava
112 Marin Duhovnicu
113 Marin Parvulescu Priseaca
114 N. Spineanu Profa
115 Vasile Profeanu
116 Oh. Onescu Opgrelu
117 loan Preolescu ligjletu
118 Consi. Mo(escu
119 loan Predgteanu Samburesti
120 Gh. Cgpglaneanu Scornicesti
121 M. Bgdulescu Seaca
122 N. Mgnescu Spineni
123 Cons!. lonescu Stoicgnesti
124 loan Angelescu erbgnesti
125 AI. Nifulescu .,
126 loan Olteanu 5uica
12 Vasile Constantinescu Tglulesti
128 1. Tglulescu
129 M. Comgnescu
1 Marin Drgghicescu Tampeni
131 loan lonescu
132 Pavel Efrimescu Teslui
133 C. Petrescu II

www.dacoromanica.ro
JUDETUL PRAHOVA 49

z c.) NUMELE si PRONUMELE PAROHIA COMUNA


1

Pr. 1. Pretorian Teslui


43 loan Marinescu Pgrosi
136 loan Turie Turia
137 Badea Marinescu
38 loan Stgnescu UrTuiasca
139 loan Toianu Sinesti
14Cr D. Popescu Gros V.-Ungureni
141 V. Dobrescu
14 11 loan Costgchescu Vaja
D. Sgvulescu
Vasile Parvulescu Viileni
145 loan lonescu I Dumitresti
146 11 Const. 5orarascu Spineni
147 Const. Cristescu Colonesti
148 /I V. lonescu
149 Stan lonescu Vulturesti
150 Sandu Grigorescu VI

JUD. PRAHOVA
1 Pr. Alexandru Niculescu Sf. Apostol Filip Vglenii-de-Munte
2 Alexandru Popescu Mggureni Mggurenli
3 ,. Alexandru Popescu Ciumati Ciumati
4 . Alexandru Popescu Schiulesti Schiulesti-Homoric.
5 11 Alexandru Popescu ,Strejnicu Strejnicu
SS Alexe Mateescu Vadu-Sgpat Vadu-Sgpat
Alexe Milicescu Provita -de -Sus Provija-de-Sus
11 Anastase Oprescu Gura-Vgii Valea-Cgluggreascg
11 Anastase Stoicescu Aricestii-de-Sus Aricestii-de-Sus
1/ Anastase Teodorescu Sipotu Boldesti
11 1/ Andrei Georgescu Maica-Precista Ploesti
1 Andrei Mihgilescu Vai -de -El Udresti
1 Andrei Opris Sotrile Sold le
1 Andrei Popescu Colceag Colceag
1 11 Andrei Stgnescu Cornetu-Cuib Cornetu-Cuib
1 11 Anghel Burada Sf. Vasile Ploesti
1 11 Antimir Damian Tomsani Tomsani
1 11 Anton Dumitrescu Berceni Berceni
19 11 Anton lonescu Nedelea Nedelea
11 Apostol Mginescu Poenarii-Rali Poenarii-Rali
21 Atanase Georgescu Sf. Treitne Ploesti
2 Atanase Petrescu SI Ion (Prgiani) Signic
Atanase Popescu Mgrginenii-de-jos Marginenii-de-jos
11 Atanase Zamfirescu Bordenii-Mari Bordeni
Avram Eufrosin Valea-Ani Starchiojd
It Avram Ionescu Tar !esti Tariesti
2 11 Avram Teodorescu Valea-Plopului Posesti
47. Badea Predescu St Filoftea Ploesti
Barbu Popescu Cocorgsti-Coljul Cocorgsti-Colju
I 11 .Basiliu Rgdulescu Cornu-de-jos Cornu-de-jos
31 Chiriac Dobreanu Sf. Hai alambie Ploesti
3 11 Chiri 16 Niculescu ITGhirdovenii Ghirdoveni
3 Christea Daniil Sf. Pantelimon Ploesti
Christea Georgescu argusoru-Nou Targusoru-Nou
35 IP Constantin Apostolescu Sf. Ecaterina Ploesti
11 Constantin Apostolescu Cgluggreni Cgluggreni
3 11 Constantin Dumitrescu Nast.-Maicei-Dom. Signic
Constantin Franculescu Mg 'gest' Mglgesti
Constantin Grigorescu Magula Tomsani
Constantin Grigorescu Pietrosani Pietrosani

www.dacoromanica.ro 4.
50 JUDETUL PRAHOVA
5
z.0 z NUMELE si PRONUMELE PAROHIA COMUNA

41 Pr. Constantin lonescu Sf. Stefan Ploefi


42 Constantin lonescu Breaza -de -Sts Breaza-de-Sus II
4.3 I/ Const. Popescu Balrani Batrani
Const. Popescu Coada-lzvorului Maneti
Const. Predeleanu Prede.alu-Sarari Predealu-Sarari
Const. Proviriceanu Sf. Voevozi Campina
471 Const. Vasilescu Val-de-El Udreti
48 Const. Voicescu Teisani ITeiani
49 David Popescu Breaza-de-Sus I iBreaza-de-Sus
50 Diamandi Popescu Haimanale 'Haimanale
511 Dobre Miulescu Darmanesti 1Darmanesti
5 Dumitru Atanasiu Azuga Azuga
53 Dumitru Baziliu Ocina Ocina
54 Dumitru Balasoiu Chiojdeanca Chiojdeanca
55 Dumitru Balteanu Miresu Singeru -de -Jos
56 , Dumitru Constantinescu Tintea Tin tea
57 , Dumitru Dumitrescu Drajna-de-Sus Drajna-de-Sus
58, Dumitru Frinculescu Berloa 11 (Bertea
59 , Dumitru Grigorescu lsvoarele Isvoarele
60 , Dumitru Hristodorescu Parepa 1Parepa
61 , Dumitru Ivanceanu SI. Spiridon Ploesti
62 ,. Dumitru Medianu Drajna-de-Jos Draina-de-Jos
63 Dumifru Moisescu Maneclu-PgmanteniiManeciu Pam9nten1
. 64 Dumitru Popescu Balta-Doamnet 1Balla-Doamnei
65 Dumitru Popescu Pacureti. Pacureli
66 Dumitru Popescu Rolari Ceptura
67 Dumitru Rgdulescu Sf. Dumitru Ploesti
68 Dumitru Gh. Sachelarie Gherghita Gherghifa
69 Dumitru Savulescu utenari Telega
70 Dumitru Stefgnescu f. Nicolae-Vechi Ploesti
71 Dumitru Stefgnescu Nucsoara-de-Jos 1Rancezi
72, Dumitru Vintilescu Moreni Moreni
73 pp Dumitru Zaharescu Iordacheanu Gornetu-Cricov
74 pp Emanoil Ionescu Sf. Vineri Ploesti
75 pp Ene Dumitrescu Sf. Pantelimon ..
76 pp Eremia lonescu Breaza-de-Jos Breaza-de-jos
77 gp Filip Marcoviceanu Maica-Precista Ploesti
78 pp Gheorghe Babes Tataru Tataru
79 pp Gheorghe Brebeanu Brebu Brebu
so Gheorghe Chirica Sf. loan Ploesti
81 pp Gheorghe Costachescu Alberti -Muru Alberti -Muru
82 pp Gh. Diaconescu Vladeni Vladeni
83 Oh. Dumitrescu Si. Gheorghe-Vechi Ploesti
84 If Oh. Gherghileanu Ceptura Ceptura
85 Gh. Grigorescu Maica-Precista Ploesti
86 Gh. lonescu Rioldeanca Riojdeanca
87 pp Gh. lonescu Cornu -de -Jos Cornu-de-Jos
881 Oh. Ionescu Gherghila Gherghila
891 Oh. lonescu Harsa Harsa
90 Gh. lonescu Neloti Netoli
91 Gh. Ionescu Scgeni Scaeni
92 Gh. Ioanifescu Valea-Nicovani Valea-Caluggreasca
93 Gh. Istratescu Berlea I Bertea
04 . Gh. ialba Conduratu Conduratu
95 0h. Lungeanu Popeti I Negoesti
96 Gh. Marinescu Scgeni Scaeni
97 Gh. Mihail Baicoiu Baicolu
98 Oh. Negoescu Scorteni Scorfeni
99 Gh. Niculescu Sf. Vineri Ploesti
100 Gh. Popescu Apostolache Apostolache

www.dacoromanica.ro
,ILTDETUL PRAHOVA 51

z NUMELE si PRONUMELE PAROHIA COMUNA

101 Pr. Gh. Popescu Aricesti-de-Jos Aricesti-de-Jos


10 Gh. Popescu Cioranii-de-jos Ciorani
I Oh. Popescu Pucheni-Mosneni Pucheni-Mosneni
i
1

Gh. Popescu-gornet Si Vasile Ploesti


1 Oh. Popescu Sf. Voivozi Urlall
1. Gh. Radulescu Podu-Vadului Breaza -de -Jos
10 0 Gh. $tefgnescu I Bughea-de-Jos Bughile
1 Grigore lonescu Bird nesti [Wariest!
'I Grigore Marinescu StrambeniideNlunte Strambeni
11 I Grigore Moisescu Puchenti-Mari Pucheni-Crainici
111 Grigore Popescu Provija-de-jos ..- Provila-de-Jos
11 Grigore Popescu Tgricent Tgriceni
11 Grigore Preolescu Ciupelnija Ciupelnija
11 Grigore Teodorescu Sinaia Sinaia
11 Haralambie Popescu Starchiold II Starchtoid
11 Hie Dumitrescu Nucsoara-de-Jos Rancezi
11 Inocenliu Stefgnescu Sf. Haralambie Ploesti
11 loan Alexandrescu $oimari $oimari
11 loan Antonescu Poiana-de-Vgrbilgu Poiana-de-Vgrbilgu
1 loan Bgnicg Goruna Cocgresti-Misli
121 loan Buzejeanu Secgria Comarnic
1 yJ loan Chiricg Sf. Treime Campina
1 loan Constanttnescu Puchenit-Mari Puchenii-Cratnici
12 loan Costeanu Homoraciu Homoraciu
12 loan Davidescu Lunca-Mare $otrile
12 loan Dumitrescu Tesila Tesila
12 loan Dumitrescu Sf. Voevozi Ploesti
loan Georgescu Floresti Floresti
1.4 loan Georgescu ,Rafovu Rgfovu
)13 Loan Georgescu Sirna Varnila
131 loan Grigorescu Poiana-Campina Poiana
13 loan lonescu Trgisteni Tesila
13 loan Mihai Carbunesti Cgrbunesti
1 loan Mircescu I Gura-Fitioarei Scgiosi
1 loan Moisescu Maneciu-Ungureni Manecui-Ungureni
loan Nicolau Si. Gheorghe-Nou Ploesti
13 loan Niculescu Coslegi Coslegi
1 loan Niculescu Habudu Habudu
13 loan Niculescu Mggurenti Mggureni
1 loan Oprescu Pietrosani lPietrosani
141 loan Pietriceanu Pietriceana Brebn
414 loan Popp Brazi Brazil
43 loan Popescu Boldesti Boldesti
i144 loan Popescu Comarnic Comarnic
+45 loan Popescu-Gorgotg Sf. Dumitru Ploesti
1146 'loan Rgdulescu Alberti-Paleologu Albesti-Paleologu
114 loan Stgnculescu Livadea Livadea
1 48 loan Tangsescu Podenii-Noi Podenii-Noi
14 loan Vgleanu Sf. Vineri Ploesti
15 loan Voiculescu Bgnesti Bgnesti
151 loan Voiculescu Comarnic Comarnic
15 lordan Niculescu Mangstirea Zamfira Mggurele
15 losif Georgescu Si. Ecaterina Ploesti
1 losef Popescu Talea Talea
'15 lsaia Popescu Valea-Lungg Valea LungA
15 Marin Martinescu ,Ad. Maicii-Domn. Campina
.15 Marin Popescu Coruna Cocgresti-Misli
1 Martin lonescu Podenii-Noi Podenii-Noi
115 Mihail Apostoliceanu Sf. Nicolae-Vechi Ploesti
,1 Mihail Constantinescu Mggurelele Mggurelele

www.dacoromanica.ro
52 JUDETUL PRAHOVA
.
2a NUMELE si PRONUMELE PAROHIA COMUNA
u
161 Pr. MihaiConstantinescu Nast. Maicif-Dom. SIgnic
162 MihaiMarinescu Treimi Chiojdanca
1631 MihaiParvulescu Sf. loan Ploesti
1641 MihaiPopescu Filipesti-de-Pgdure Filipesti-de-Pgdure
165 MihaiPopescu Sf. loan \Went-de-Muffle
166 MihaiRapeanu Starchiojd I Starchiojd
167 MihaiTgngsescu Podenti-Not Podenti-Nol
1 MihaiTomescu Ad. Maici-Domn. Udall
Miltiade Tgriceanu SI. Spiridon Ploesti
17 Nicolae Antonescu Valea-Popi Valea-Cglug-greasa
171 Nicolae Dumitrescu Scurtesti Stefesti
172 Nicolae Enachescu Drajna-de-jos Draina-de-los
173 Nicolae lonescu Ceptura Ceptura
174 Nicolae lonescu Gornetu-Cricov Gornetu-Cricov
175 Niculae Niculescu Fulga-de-Sus Fulga-de-Sus
176 Nicolae Popescu Buda-Palanca Buda-Palanca
177 Nicolae Popescu Crivina Crivina
1781 Nicolae Popescu Tomsani Tomsani
1791 Nicolae Popescu Tintea Tintea
1 :I Nicolae Preolescu Mgt-testi Mgnesti
181 Nicolae Stoicescu Cioranii-de-Sus Cioranii -de -Sus
18 Nicolae Sfergnescu Inolesti Inotesti
183 Panait Crgciunescu Ploestori Ploestion
18 Panait Stglescu Paulesti Paulesti
18 Pavel RNdulescu Gura-V5ei Valea-C6lugareasc5
1 Petre Georgescu Sf. Trei-lerarchi SIgnic
18 Petre Niculescu SgIctile Salcitle
1 ::. Petre Provianu Bucovu Bucovu
18 Preda Hristescu Sf. Voevozi Ploesti
1
$
Radu Arsenescu Gorgota Gorgofa
191 Radu Eufrosin Posesti Posesti
19 Radu Poenaru Crivina Crivina
1

19 Rafail Mateescu Bgltesti Podenii-Vechii


19 Ruse Mateescu Sf. Gheorghe-Vechi Ploesti
19 Samson Popescu Breaza de Sus I Breaza-de-Sus
1 Savu lonescu Podenti-Vechi Podenti-Vecht
19 Spiru Steignescu Fulga-de-Jos Fulga -de -Jos
1 9B Stan Marcu $irna Varnila
1
66
Stancu Marinescu Cosmina-de-los Cosminele
Stelian Popescu Singeru-de-los Singeru
201 Stefan Goruneanu Dijesti Difesti
. Stefan lordanescu Sf. Impgrali Ploesti
20 Stefan Popescu Isvoarele Isvoarele
. Stefan Popescu Telega 11 Telega
205 itefan Popescu Valea-Stalpului Olteni
tefan Tomescu Magula Tomsani
IP tefan Zolu Sf. Sava Ploesti
eodor Georgescu Popesti 11 Podenii-Noi
Teodor Grigorescu Si. Treime Ploesti
210 0 Toma Georgescu Monastirea Valenti-de-Munte
211 IP Vasile Dumitrescu Sf. Dumitru Ploesti
21 II Vasile Georgescu Podenii-Noi Podenii-Noi
213 III Vasile lliescu Cornurile Cornurile
214 0 Vasile Mateescu Monastirea Zamfira Mggurele
215 Vasile Nicolau Brebu Brebu
216 0 Vasile Niculescu Adancata Adancata
21 II Vasile Niculescu Targusoru-Vechi Targusoru-Vechi
21 0 Vasile Popescu Alunisu Stramb.-de-Munte
IP Vasile Popescu 11.7)rgggnesti Draggnesti
12 0 Victor Popescu grbilgu Vgrbil5u

www.dacoromanica.ro
JUDETUL PUTNA 53
Mb-

z6.6z NUMELE Si PRONUMELE PAROHIA COMUNA

221 Pr. Zaharia Popescu Cotoiu Baicoiu


Zaharia Popescu Edera Edera
M. Tangsescu Draganesti
22 N. Georgescu Scaeni
2 G. Georgescu ISboru
22 Stan Popescu Telega

JUD. PUTNA
1 Clement Bontea Nast. Sf. loan Botez. Foc*ani
2 loan Demetrescu
IAlexe Vasilescu
Alex. Ralescu Sfinlfi Voevozi
Nicolae Gherea Adorm. M -cei D-lui
Radu Nedelcu
7 Pante Limon Romanescu Adormirel (Donia)
& Alex. Plopeanu
9 Costache lonescu Sf. Mina"
1 CNlin Orman
11 Victor Banu Nast'erea M-cei D-lui
1 Gh. Tomescu
1 Nicolae Atanasiu Adorm. (Precista)
14 loan Radulescu 1Cuv. Paraschiva
1 ' loan 1-larlescu

1 Toma Petrescu Sf. Gheorghe


1 Stefan Bazgan Sf. Apostoli
16 $tefan Ralescu
191 Gh. Ralescu Profet"ul Samoil
20 Mihail Dica Sf. Cruce Odoiiesti
21 Andrei Munteanu
22 loan En. Popa Nasie rea M-cel D-lui
Spiridon Arhir
gsj
2 Gh. Popescu
44 Sf. Apostoli Panciu
Circomscriptia I
25 Gh. Corpaciu Adjudu-Nou Adjudu-Nou
26I Petru Nicolau Adjudu-Vechiu Adjudu-Vechiu
27 Vacant Andriesi Reghiu
28 Dimitrie Popovici Balca Colofaite0
2 9 Necoarg Enache Barseti Barsesti
Vasile Catania Beresti Bereti
31 Dimitrie Vasiliu Biliesti Biliesti
32 Nlcolae A9aton Bolote*ti Bolotesti
3 Vacant Borsani Borsani
34 Pefte Dragomirescu Botesti Palest'
35 Nicolae Costachescu Calieni Cglieni
36 Gheorghe Tutoveanu Cgliman Vidra
37 loan Nedelcu 1Capatanul Mera
38, Coman Andronescu Campuri Campuri
Ckcornscdppa II
39 Const. Diaconescu Chicerea Crucea-de-Sus
Vasile Ignat Ciorani Pufesti
41 Die Tuchel Ciuslea Ciusiea
4 Mihail Popescu Clipicesti Clipicesti
4 loan Baznuja Colacu Colacu
4 Andrei Veliscu Copgcesti Anghelesti
45 loan Pucg Crucea-de-jos Crucea-de-jos
I 46 loan Popescu Cucova Cucova
47 Dimitrie erbgriescu Dealul-Nelcului Crucea-de-Sus

www.dacoromanica.ro
54 J UDETUL PUTNA

Ai 11 NUMELE gi PRONUMELE PAROHIA COMUNA


t.)

loan Vasiliu Diocheji Diocheji


4' loan Patrascu Domnesti Domnesti
loan Miron Drggusani Drgpusani
51 Stefan Andronescu Dumbrgvila Suraia
52 Costache Florescu Fgurei Fgurei
Circomscrlptia III
5 Const. Burgg Floresti Palest'
Nicolae Moldoveanu Fitionesti I Fitionesti
55 Grigore Mazgre Fitionesti 11 Fitionesti
Vasile Banu Gggesti Gggesti
57 loan Grosu Gguri Gguri
58 Vacant Hergstrau Herestrgu
.
5 Nicolae Postolache
Nicolae Olgras
61 loan Ciorneiu
Iresti
Irestii-de-Sus
Ivanesti
Jresti

Bolotesti
6 Stefan Rgdvan Jaristea I jaristea
6 Sloica Hristea
Pelru Dumitriu jaristea 11
6 I Raicu Mihgescu JorgOi joristi
1 1 Gheorghe Apostol Mgrgsesti I Mgrasesti
6 Grigore Nicolau Margsestl II
6 loan Ursache Mandrisca Mandrisca
Circomscriptia IV
6 Dimitrie Popescu Mangstioara Mangstioara
79 Alexandru Margscu Mircesti Mircesti
71 Vacant Mera Mera
72 Nicolae Diaconescu Movilija Movilija
73 Emanoil Popescu Ngmoloasa Ngmoloasa
74 loan Tase Ngnesti Nanesti
75 Nicolae Mihail Ngruja Ngruja
76 Stefan Chiciora ..
77 Gheorghe Chiciorea Nereju-Mare Neruju
78 Teodor Macovei Nereju-Mic Nereju
7 loan Danlis Nistoresti Nistoresti
Nicolae Susu Patten Patten
811 Anastase Stoenescu Parava Parava
Circomscript a V
roman Purdel Pgdureni Pgdureni
Nicolae Mircea Pancesti Pancesti
84 Dimitrie Marinescu
85 Vacant Paulesti Paulesti
88 Nicolae Mehedinfi Pgunesti Pgunesti
87 lordache lonescu Pgunesti-Bou Of

88. Nicolae Manea


89 Dimitrie Vladescu Panticesti Campineanca
90 Pascal Ciofu Pietroasa Gggesti
91 Vacant Poiana Poiana
9Z Teodor Nicolau Puf esti Pufesti
93 CrIclun Corbea Rgcoasa Rgcoasa
loan Serban /I
95 Nicolae Atanasiu Rgpedea Strioanele-de-Jos
96 loan Balgnescu Rgstoaca Rgstoaca
9 Alex. Andoniu Ruginesti Ruginesti
99 Nicolae Mihailescu Sascut Sascut
99 Gheorghe Popescu Satu-Nou Crucea-de-Jos
Circomscriplia VI
1001 Apostol Norm Sarbi "Neat(

www.dacoromanica.ro
JUDETUL RAMNICU-SARAT 55
...
Z eii NUMELE si PRONUMELE PAROHIA COMUNA
U
101 Traian Andronescu Scurta Scurta
102 lorgu Arghir Soveja Soveja
103 loan Gavriloiu
104 loan Dan Spmestt Spinesti
105 Vacant Spulber Spulber
106 Gheorghe Atanasiu Straoanele-de-jos Straoanele-de-los
107 Nicolae Atanasiu Straoanele-de-Sus Straoanele-de-Sus
108 loan Lazarescu Suraia Suraia
109 loan Bosoiu .. ,,
110 Vasile Tutoveanu Serbesti lresti
111 loan Georgescu Targu-Namoloasa Namoloasa
112 Vacant Tichiris Tichiris
11 Dimitrte Radulescu Tufele Tifesti
114 loan Macarie Tulnict Tulnici
115 En. lioreanga Tifesti Tifesti
Circomscriptia VII
116 loan Bantu Urechesti Urechesti
117 Nicolae Popa Vadu-Rocca Vultur
118 Dimitrie Grigoras Valea-Babei Campuri
112 Grigore Roman Valea-Seaca Va1ea-Seaca
120 loan Curca Varsatura Varsatura
121 Gheorghe So lu "
122 loan Popescu Vldra Vidra
123 Anastase Curca Vitanesti Gagesti
12 Gh. Gagea Vizantea VIzantea
125 Const. Teodosiu Vultur Vultur
JUD. R.-SARAT
1 Pr. Pefru Georgescu Sf. Nicolae Ramnicu-Sarat
Econ. N. Damian Cuv. Paraschiva 11

3 . Lazar Niculescu Adorm. M-cei D-lui 11

4 llac. Alexe Tanasescu Cuv. Paraschiva 11

Econ. C. Paulescu Adorm. M-cei D-lui


2 Sachel. Manea Comanescu Sfinlit Voevozi 11

7 Stefan Sburlan Sfantul Dimitrie PP

8 , Stefan Dicescu 11

9 Pr. 0. Tarulescu PI

10 $erban Popescu Adorm. M-cei D -lui


11 C. Gibescu Andriasu Andriasu
12' Matei Popescu Amara Amara
13 Radu Stoicescu Bisoca Bisoca
14 lordache Popescu Bicestide-los Dumitresti
15 Sofronie Popescu Buda Buda
16 loan Damian Danulesti Danulesti
17 Stefan Anghelescu Babeni Babeni
1

21
2 ::
, C. Radulescu
Coman A. Negoescu
C. 1. Popescu
Panait Radulescu
Vlase Popescu
. Golesti
Bogza
Budesti
Blidarele
Golesti
Bogza
11

Budesti
Carligele
2 Panait Mazalu Brosteni Brosteni
2 Stefan Georgescu Beciu Vartq.,coiu
25 Mihai Dobrescu Beciu
26 Grigorie Tarulescu Blesti Mesh
27 Neagu lonescu Bulboaca Maicanesli
28 loan Negulescu 11 11

29, Econ. D. St. Rosescu Ba lfati Ba flap


3d Pr. N. Popescu Boldul Boldul

www.dacoromanica.ro
56 JUDETUL RAMNICU-SARAT

O It!
zz NUMELE si PRONUMELE PAROHIA COMUNA

311Pr. D. Constantinescu Balsa -Albg Balla-Alba


32 N. Dimitrescu Chiojdeni Chiojdeni
33 Mateiu Petrescu Colatcu lideni
34 loan Georgescu Costandoiu Lacul-lui-Baban
35 Stanciu Gheorghescu Costesti Costesti
361 Pavel Zamfirescu Carligile Cgrligile
37 Al. Tgngsescu Ciorgstii Ciorgsti
38 Ghilg Gavrilescu
39 Petru Bordeanu Corbul Corbul
40 Iliescu N. Costieni-de-Jos Costieni
41 , loan Moisescu Deduilesti Bgbeni
42 Econ. Hie Marosin bglhguful Dglhauful
43 Pr. Cristea Popescu Domnila Domnila
44 G. Tignescu Drogu Drogu
45 Econ. 6. Nelepcu Faraoanele Dglhguful
46 Pr. V. Iliescu Buzgianu Grebgnul Grebgnul
4 Mihail Anlonescu Gugesti Plaginesti
48 Jacob Goleanu Urechesti Urechestt
49 lordache Tudorache Gologanu Gologanu
50 Petru Ionescu Guleanca Guleanca
51) Petru Georgescu Grgdistea-de-Sus Grgdistea
52 Teodor Dimitrie
53 Radu Vasilescu
, Galbenul Galbenul
54 Stefan Alexandrescu
, liergsti Grebgnul
55 loan Mgnescu
, Hangulesti Hangulesti
56 Econ. Gr. Popescu firlgul Jirigul
57 Pr. C. Craciunescu Mgrggritesti Mgrggritesti
58 Drggan Vasilescu Murgesti Valea-Rea
59 D. Tolescu Mandresti Mandresti
60 loan Chirifg Mgrtinesti Mgrtinesti
61 D. Georgescu
62 Radu Stoicescu Mgcrina 'Mgcrina
631 Econ. Voicu Anghelescu Moseslii-Vechi Nisipurile
641 Pr. Pavel Popescu Neculele pita
65 Dragu IOnescu Nicolesti Nicolesti
66 , Mihalcea Dilescu /I IP

67 Stan Popescu
68 Mateiu Benescu
, Orafia lideni
69 loan G. Drugescu
, Onetia
70 G. Signescu
, Obilesti Obilesti
71 Ioan Conslantinescu ..
72 , G. Drugescu Plesesti Dgnulesti
73 $erban Rgdulescu Pardos Valea-Rafii
74 G. St. Popzscu Popesti Popesti
75 N. Rgdulescu
, VI

76 loan Popescu Peleticu Lacul-lui-Baban


7 D. lonescu Puesti Puesti
7 Stefan Georgescu Piscu Domnila
79 Teodor Popescu
, Risipili Risipili
80 Pantazi Popescu Rgmniceni Rgmniceni
fl
8
,

Vasile Grigorescu
Teodor Budescu
Sthlele
Sgarcili
&hick
Sgarcifi
83 Dimitrie loan IP

84 , Dimjtrie Popescu Slimnicu Tgmboesti


85 Alanasie Macedon Slobozia-Ciorgsti Slobozia-Ciorgsti
' Chrislea Mihgtlescu Slobozia-Mihalceni Slobozia-Mihglceni
ara 11
,

, Marin lonescu $tiubeiu $tiubetu


8
88 , Mihaiu lonescu Salcioara Sglcioara
89 , Stefan Nicolae Socariciu Socariciu

www.dacoromanica.ro
JUDETTJL ROMAN 57
z1?.. NUMELE si PRONUMELE PAROHIA COMUNA

90 Pr. lordache Nicolae Socariciu Socariciu


91 Miron Popescu Stavarasti Caineni
92 Voicu lonescu )Slobozia-Galbenu Slobozia-Galbenu
9 D. Alexandrescu Tamboesri Tamboesti
94 , Dimitrie Zaharia
95 , Stan B. Nicolau Targu-Cucuiui Plgginesti
96 11
P. Manolescu 11

97 IP Stefan Drugescu Obidili Obidlt


93 , Anton Conslantinescu Drechesti Urechesli
95 11 Mihalache Grigore Valea-Salcii Valea-Sglcii
1 , loan Moraru IVoetenul Voetenul
101 11
Panait Plopeanu Valcelile Valcelite
1021 Chlistea Rizescu Visa nit Visanii
1031 It Dimitrie Petrescu Zoila Costienii
10 15 Stefan Prolonotarie Grebanul Grebgnul
105 , Gheorghie Nila Racovileni Racovileni
1 11 Petre Stoicescu 11 11

107 , loan fonescu Slobozia Slobozia


108 PI Vasile Ionescu Valcaneasa Brosteni
109 Petre Popescu Racovila Racovila
110 Stan R. Saragea Mortastirea Cotesti
111 11 loan Anghelescu PI IP

JUD. ROMAN
1 Proroiereul Oh. Manoliu SI. Episcopie Roman
2 Icon. stavrofor Hie Gavrilescu 11

3 Iconom loan Grosu Precisia -Mare


Preotul Gh. Costea 11 11

t51 Icon. stavrofor Th. Teodorescu Si. Gheorghe


5 Sachet. Gh. Climescu Intrarea In Biserica 11

7 Sachet. Melhisedec Marza Sf. Nicolae If


81 Sachet. Nicolai Nisfor 11 11

5 Protoier. stavr.l. ConstantineNto It


1 Icon. Gheorghe Platon Averesli Averesti
1 Sachet. loan Andrelu Bahna Bahna
1 Pr. Vasile Panliru Bacesti Bacesti
13 Haralambie Pilaf Bara Sara
14 Sachet. Oh. Ghidu Batranesti Spiridonesti
15 Pr. Vasile Verses u Barjoveni Butnaresti
1 Petru Didilescu Boghicea Boghicea
17 Icon. Gavriil Mitru Bogzesti Butnaresti
1 Pr. loan Anghel
1 Sachet. Vasile Cocea Bozieni Bozieni
20 Pr. Vasile Pascal Bratesti Brateanu
21 loan Tomescu Branisteni Branisteni
22 Sachet. loan Dim triu Brosteni Bahna
23 Icon. Vasile lonescu Carol I Carol
24! Sachet. loan Traistariu Carligul Dulcesti
25 If loan Mircea Carligi Carligi
26 Dimitrie Castravete Ciuturesti Rosiori
27) Icon. Vasile Monariu Cordun Simionesti
28 Pr. Cons'. lorga Cotu-Vames Cotu-Vames
29, Gheorghe Popescu Crivesti Sirunga
' Sachet. Vasile Savin Damienesti Damienesti
31 Icon. stavr. Atanasie Vasilescu Doljesti Doljesti
3 Sachet. loan Georgescu Dulcesti Dulcesti
3 Mihail Popovici Elisabeta-Doamna Elisabeta
34 Icon. loan Nashua Galbeni Galbeni
35 Sachet. Gh. Gheorghiescu 11

www.dacoromanica.ro
58 JUDETUL ROMANATI
0 El NUMELE qi PRONUMELE PAROHIA COMUNA
ul
36,Sachel. loan lonescu Gadinli Gadinli
37 Icon. Grigore Simionescu OherAesti Ghergesli
38 Pr. Stefan Popa Giurgeni Giurgeni
39 Gavriil Popovici tielestieni Fielestieni
Icon. Vasile Chiriac
, tiociungi Porcesti
41 Pr. Vasile Manoliu lcuesti Spiridonesti
4 Dimitrie Procopie
1 Linsesti Oniceni
4 Icon. Alexandru Laur Miclauseni Miclguseni
44 Icon. Const. Mihailescu .,
451 Pr. Oh. Pascal Mircesfi Mircesti
46, Gh. Tebeica Mogoesli Mogosesfi
471 Sachel. Vasile Dr6ggnescu Negri Negri
45 ., V. Gherasimescu Oboroceni Helesheni
4 , Emanoil Zalomir Oniceni Oniceni
Pr. 'Oh. Munfeanu It
51 Emanoil Simionescu Oniscani Oniscani
52 Sachet. Dimitrie Grigoriu Pancesti Pancesti
53 Oh. Gheorghiescu II

54 loan Filip
1 55 Simion Munteanu Poie'r"ffle-de-Jos Rosiori
' 56 Icon. Grigore DrAgan Porcesfi Porcesfi
5 Sachet. Vasile Apostoleanu Rediu Doljesti
5 Pr. Ntcolai Voicu Rosier! Rosiori
5 Sachet. Const. Dabija Sagna Sagna
60 Icon. loan Manoliu Sacueni Skueni
61 Sachel. Nicolai Petrovanu Sofrkesti Trifesti
62 Pr. Gh. Simionescu Strunga Strunga
63 Sachel. Gh. Popovici Trifesii Trifeii
641 Pr. loan Focsa Tupilali Tupilaji
65 Sachet. loan Toma Vaieni VAleni

JUD. ROMANATI
1 Pr. Andrei Betulescu Ador. Maici-Domn. Caradl
2 Toma Popescu Intrarea In Biserid
3 Econ. Marin Signescu Sf. loan
4 Pr. loan Betulescu Sf. Apostoli
5 Econ. I. Florescu Ador. Maici-Domn.
6 Pr. Mih. Teodorescu Sf. Nicolae
7 Em. M,Irculescu Sf. Treime Cor'a' bia
& Const. Gheorghiu Sf. loan Botedfor u
9, Florea lonescu ArnArgsfii-de-Jos AmirMsfii-de-Jos
101 Marin Popescu I/
11 Ilie Nilescu AmgrAslii-de-Sus AmNrMslii-de-Sus
12 Dimitrie Papazolescu Apele-Vii Apele-Vii
13 Oprea Vasile I/ /I

:: Florea Marinescu
15 loan Constanfinescu Arcesti Arcesfi
16 loan Boldovin Boldovinesti Boldovinesti
17 ,, Dimitrie Caracleanu
18 , Grig. Mihgescu Bats i Bals
19 /I Sid Bazilescu II
20 , loan C. Zamfirescu BAleasa 1351easa
21 , Mihail Georgescu Barza Barza
Ilie Atanasescu
, Consf. Bechejeanu Bechel Bullet
24i , D. Bobicescu Bobicesti Bobicesti
251 Corvin Moianu Bosofeni Bosofeni
261 , S piridon loncscu Brastavgj Brastav51
27 , Nicolae Abramescu Brancoveni IBr5ncoveni

www.dacoromanica.ro
JUDETUL ROMANATI 59

'4
1 NUMELE qi PRONUMELE PAROHIA COMUNA
U
A: Pr. Mihail Popescu 1Cacaleh Cacaleli
29 the Georgescu
1 , Filip Popescu C5 lulu Cg lulu
31 Dimitrie Pompiliu Celariu Celariu
32 11 loan Mgrculescu
loan Smedescu Cepari Cepari
Vasile Constantinescu
3 Const. Stolculescu Cezieni Cezieni
36 Nicolae Popescu Cilieni Cilieni
3 Std. Bglgnescu Cioroiu Cioroiu
Dimitrie Popescu Colib Coliba
3 loan Negoescu Comanca Devesel
40 , Std. Petrullan Corbeni Vgrtina
41 Teodor DumbrSvescu Crtwv Cruov
42 Marin Stanescu
4 loan Mateescu Dgli'uleni I Dati'uleni
44 Gheorghe Dgbuleanu n II II
45 , Teodor Gr. Popescu ,, III II
46 11 Gheorghe Stefaniu Dioli Dioti
47 11 Marin Pretorian
48 Mihail Popescu Dobrosloveni Darosloveni
49 Matei Popescu II

50 11 Const. Petrescu DobroteVi 1Dobrote*ti


51 11
Marin Constantinescu Dranovgt Dranovgi
5 11
Marin lonescu Drgghiceni Draghiceni
53 [lie Popi Ilan Farcwle-de los Fgrcaele
54 11
Roman Grigorescu Frasinet Cezieni
55 1/ Vasile Georgescu Ggneasa Ganeasa
56 11 Dimitrie Margaritescu OvatieVi GavaneVi
57 loan Agrariu Ghizdaveti Ghizdaveti
11
Dumitru Lupgcescu
5 Dimitrie Popescu Giuvireti GiuvareVi
.11 1, Simion Marinescu Garcov Garcov
61 71
Stefan Papiu Golfinu Golfinu
6 loan Popescu Greci Greci
6 Hristache Florescu Grojclibod Grojdibod
Stefan Florescu Gropani Grown(
6 Const. Marinescu Gura-Padinii Gura-Padinii
66 Dimitrie Farc4eanu Hotgrani Hotgrani
6 Const. Marinescu Nurez Gropani
.: Gh. Parcoveanu lanca lanca
6 Const. Popescu lsbiceni lsbiceni
I 11
loan Delcescu Islaz 1 Is laz
71 Pantelimon Procopiescu Is laz 11
7- Vasile Procopiescu Islaz 11

7 Mih. BrItuianu lieni ieni


7 Const. Papugescu Leote0 Leoteti
75 Dimitrie Siiescu Leu I Leu
7 Marcia Popescu . I
77 11
Antonie Pgunescu Leu II IP

7: 11 Dimitrie Stanculescu II /I
. 11
Ilie Preuleanu Mamura Strelestii-de los
loan Mazilescu Morotinu-de-Jos Morolinu-de los
81 Const. Marotinescu Morotinu-de-Sus Morotinu-de-Sus
:1!.. Oh. Orecescu . s
8 Vasile Ciuturoianu Moruneti Morunglav
Roman Popescu Morunglav II

Oprea Ilittenescu Obaria Obaria


861
Const. Orleanu Or lea Or lea

www.dacoromanica.ro
60 JUDETUL SUCEAVA

8 NUMELE si PRONUMELE PAROHIA COMUNA

87 Pr. Andrei Popescu Osica-de-Sus Osica-de-Sus


88 Smarandache Protopopescu IP

89 Dimitrie lordgchescu Pia tra Piatra


90 Petre Cunescu Parscoveni Parscoveni
91 Petre Marinescu Potel Potel
92 loan Marinescu Pollogeni Potlogeni
93 Popescu 1. Dumitru Preajba Preajba
94 Gh. Triscu Racovija Racovila
95 $telan Dumitrescu Redea-de-Apus Redea
96 loan Dumilrescu Redea-de-Rgsgrit
97 Anastase Popescu Resca Resca
98 loan lonescu Robanestii-de-jos Robgnesti
99 Dimitrie Popescu Rotunda Rotunda
100 loan Constantinescu Scgrisoara Scgrisoara
101 Anastase Bgdescu Slatioara Slatioara
10 Mihail Lupancescu Soreni 1Soreni
103 loan Voiculescu Stoenesti Stoenesti
10 ,, Const. St. Mihgileanu Strejestii-de los IStrejestii-de-1os
105 Dimitrie Bgdescu Strejestii-de-Sus Strejesti-de-Sus
106 Vasile Popescu Studina Studina
107 Dimitrie Petrescu IP

108 Alexe Florescu opArlija $oparlija


109 loan Predescu Stirbeiu $tirbeiu
110 Stefan Popescu tr
111 Petre Marinescu Traian Traian
112 Cons!. Parvulescu Prigl flrtal
113 loan Vgdastreanu Vgdgstra Vgdastra
114 loan Vgdgstreanu Vgdgstrila Vgdgstrija
115 llie lonescu Viisoara Viisoara
116 ,, Nicolae Ricman Visina Visina
117 the Fotescu IVladila Vlgdila
118 Const. riergscu Vulpeni Vulpeni
119 loan Popescu Zgnoaga Zgnoaga
120 Antonie lonescu Zvorsca Zvorsca
121 Teodor Nitulescu Amgrgstii-de-jos Amgresti-de-jos
122 Mih. Dgnescu Celeiu
123 Ar. Popescu Cioroiu
124 M. Dumitrescu Dobriceni
125 I. P. Dumilrescu Fglcoiu
JUD. SUCEAVA
1 Vasile Mihgilcscu Baia Baia
2 Gheorghe lonescu Bgrgsti Boroaia
3 Teodor lonescu Boroaia
4 Grigore Lovinescu Borca Borca
5 Gheorghe Scobai BIggesti-Vechi Pascani
6 Neculai Zaharescu Botesti Horodniceni
7 Ivan Mihgi1escu Boureni Cristesti
8 Gheorghe Todicescu Brgdgjel Horodniceni
9 loan Grinjescu Brosteni Brostent
10 Constant Gheorghiu Ciumulesti Ciumulesti
11 Grigorie Popescu Ciuhorani Miroslgvesti
12 C. Popescu
13 Gavril Danielescu Crgpgturi Fgrcasa
14 Teodor Petianu Cristesti Cristesti
15 Stefan Dimitrescu It
1E Teodor Marian Dolhasca Doliiasca
17 Gheorghe Teodorescu ,Dolhesti-Mici Dolhesti
18 loan Man u Dorna Dorna

www.dacoromanica.ro
JUDETUL SUCEAVA 61.

g NUMELE PRONUMELE PAROHIA COMUNA


Z Uz yl

1 Dimitrie Mglinescu 1Drgceni Gginesti


Gheorghe Stefanescu Drgganesti Draggnesti
21 Gheorghe Mifigilescu
J Drggusent Drgguseni
22 Neculai Varganici Fantana-Mare Eantana-Mare
Vasile Lupascu
241 Gheorghe lonescu
, Gastesti-Topile Valea-Seacg
25 Gavril Tomovici Giurgesti Valea-Glodului
26' Gheorghe Bicleanu Hartop $oldanesti
27I Mihai Picnesca fiartoape Lespezi
28 Gheorghe Slatineanu fieciu Lespezile
291 Grigore Suceveanu loneasa Uidesti
Neculai lordgchescu Lgmgseni Rgdgseni
311 Dumitru Sofronie Lespezile Lespezile
32 Vasile Tit Liteni Liteni
3 Nicuiai Teodorescu Lunca Pascani
Petru Rosescu Mgdeiu Mgdeiu
351 Grigore Niculescu Malini Mafini
36 Vasile Manoliu Mirosigvesti MirosIgvesti
371 V. Popescu Corugeanu Motca Cristesti
38 Vasile Marcoci Neagra - $arului Neagra- $arului
39 Gheorghe Grigoriu Oniceni Forgsti
40 loan lonescu Opriseni Opriseni
41 Alexandru Petrescu Ortesti Draggnesli
421loan Paltineanu Ortoaia Dorna
431Constantin Florescu Pascani Pascani
44 Constantin Nicolau Pietrisurile Costesti
45 Vasile Plesoianu Plesesti Plesesti
46 Constantin Matasg Preulesti Preutesti
47 loan D. Balan Preutesti-husi
48 Petru Stupeanu Probota Dolhasca
4 Miron Theodoriu Maser!' 'Rgdaseni
50 V. Florescu Ruginoasa
51 loan Grigorescu Rgsca Bogdgnesti
521 loan Sofian Sartil-Dornei $arul-Dornei
5 loan Cojan Sasca Sasca
Neculai Zaharescu Siretel Stolniceni- Ghitescu
Cimitrie lordachescu Sodomeni Pascani
56 Grigore Zaharescu Soldgnesti Soldgnesti
57 loan Gavritescu Stolniceni- Ghitescu Sfolnineni-Ghilescu
58 Vasile Rusu Stolniceni-Prgiescu Stolniceni-Pajescu
591 Alexandra lordgchescu
60 Peiru Milies Stroesti-Lin Stroesti
61 Dumitru Constantinescu TAtgrus Tgtgrus
6 loan Uersescu Stroesti-Lain Stroesti
63 Mihai Grigoras To Uidesti
6 Gheorghe Filipescu Valea-Glodului
6 Mihai Vulpe Valea-Seacg Valea-Seacg
6 loan SgIggeanu Vgleni-Stgnisoara Mglini
6 Vasile Petrovici Vascani Vascani
68 Const. Zaharescu Adormirea Fghiceni
69 Vasile Chirilescu Sf. Prooroc Ilie
JUD. TECUCI
1 Profoiereu Stavrofor I. Andreescu Sf. Gheorghe Tecuci
Econ. Stavrofor I. Vasilescu
3 , Stratulat Decusarg
4 Diac. Dimitrie Budescu
Pr. loan Diaconescu (Ador. Nlaict-Doran.
loan Cristescu 11

www.dacoromanica.ro
62 JUDETUL TEC UCI

z NUMELE si PRONUMELE PAROHIA COMUNA


c.,1

71 Pr. Gheorghe Hozoc Sf. Voevozi Tecuciu


al Teodor Pohrib II II
9 Gheorghe Balan II II

10 Teodor Panaitescu SI. loan Botezgtoru IP

11 Gheorghe Ariton Sf. Apostoll .


12 Gr. Cordeanu Ador. Maici-Domn.
13 Athanasie Nicolau Barcea Barcea
14 Constantin Lepgdatu Bglgnesti Vulturenl
15 loan Zaharia Bgrboasa Oncesti
16 Sachelar loan D. Nazar Benesti Mohorali
17 Pr. Teodor Dorin Boghesti Boghesti
18 Nicolae Vascan Brahasesti-de los Brahasesti
19 Econ. Constantin Pavel Bucesti Bucesti
20 Sach. Oh. Aiexandrescu IP

21 Pr. Toma Dimitrescu kitICillmeni Buciumeni


22 loan Mihailescu Buda Corbila
23 Gh. Gh. Popescu Buda
24 Alexandru Motifs Burdusaci Burdusaci
25 loan Decusearg Cglimgneasa Valea Rea
26 Grigore Dimoltache 1Coasla-Lupei Nicoresti
27 loan Neghing Colonesti Colonesti
28 Vasile Zlatis Corbasca Corbasca
29 , Filip Nicolau iCorni Corni
30 Sach. loan Bordea 1Corod I Corod
31 Econ. Grigorie Tenie If Corod
32 Vasile Botez Crgesti Mohorati
33 Pr. loan Dgmgceanu Cozmesti Cozmesti
34 Econ. Stefan Lungu Diechai Bucesti
35 Pr. Nicolae Teodorescu Dobrinesti Nicoresti
36 Nicolae Onofreiu
37 Gheorghe Popoviciu Drgggnesti Barcea
38 , Vasile Lambrino Fantanele Nicoresti
39 Diac. Dimitrie Rgu II
40 Pr. Gheorghe Angheluig Frumuselu Muncelu
41 Nicolae Crival Fundeni Fun dent
42 Sach. Gheorghe Panu Oherdana Condrgchestl
43 Pr. Spiridon Focsgneanu Giurgioana Giurgioana
44 Dimitrie Nacu Glavgnesti Glgvgnesti
45 Nicolae Gherciu Godinesti Godinesti
46 Vasile Tuchel Gohor 1Gohor
47 loan ChirvAsula
48 loan Nichitg Grivila Ciirrigiulu
49 Vasile Udris II If
50 Stratulat Frunzg Homocea Homocea
51 Constantin Pantile iHuruesti Huruesti
52 Ilie Sevastri longsesfi Nicoresti
53 Econ. Stavrof. Alex. Cristea Tg.-Ivesti lvesti
54 Pr. Dimitrie Vlad Lehacea Giurgioana
55 Econ. Stefan Ciuntu Liesti Liesti
56 Pr. Teodor Pohrib Matca Matca
57 loan Stoenescu
58 Nicolae Munteanu Mo"vileni Movileni
59 loan MAndru Ngrtesti Gohor
60 loan Costin Negrilesti Negrilesti
61 Constantin Eftimie Nicoresti Nicoresti
62 Vasile Spiridon Ocheni Condrachesli
631 , loan Hustiu Oncesiii-Noi Oncesti
64 Econ. Petru Mironescu Oprisesti Burdusaci
65 Sachelar loan Telibasa Podu-Turcului Podu Turcului
66 Pr. loan Briceanu Poiana Poiana

www.dacoromanica.ro
JUDETUL TELEORMAN 63

z'itC)'4 NUMELE qi PRONUMELE j PAROHIA COMUNA

6 Sachelar Gheorghe Galion Puleni Puleni


.: Pr. Gheorghe Brgescu Rachitoasa Rachitoasa
6 loan Blanarescu ..
7I Gheorghe. Micu Scarnisoara Corbasca
71 Gheorghe Chirca Silistea Umbrgresti
loan Silvestru Slobozia de los Staniesti
7 Toma Clecar Ian Spirea de Sus Colonesti
7 Alexandru Gheorghiu Stanisesti Stgnisesti
75 Lazar Tincoca Serbanesti Serbgnesti
7 loan Nicolau /V

77 Econ. Filip Coslea . Corbila


7 Sachelar Gheorghe Rarinca orcesti Umbrgresti
791 Pr. Constantin Negru udor Vladimirescu
81 Andreiu Boghere
11 epoaia Mohoraii
81 Gheorghe Doniciu
11 epu 're Pu
VI82 Dim. Simionescu
11 ,.
831 Const. Pricopescu
11 Tiganestii Nol Munteni
84 Vasile Hancu
11 Umbraresti Umbrgresti
85 11 loan losipescu Ursa Burdusaci
86 ff Alexandru Barcan Valea Salciei Godinesti
Li Ifrim Darnaceanu 1Vizuresti Buciumeni
161
loan Lupascu ii
11 I. $endrea I Malagresti

JUD. TELEORMAN
Pr. Alexandru Ghelican
1 Alexandria
Alexandru Mazarini Rosiori-de-Vede
Alexanxdru Bleescu 11

Anton Popescu Cervenia


Anghel Bangrescu Laceni
Alexandru Miculescu Licuriciu
Alexandru T. Marinescu Lisa
8 Alexandru Popescu iMagureni
Andrei Stancu Ologi
1 Anastase R. Pieleanu Orbeasca-de-Sus
1 1 Anastase Popescu Piatra
1 Alexandru Popescu 'Scrioastea
1 Andrei V. Pepescu Segarcea-din-Deal
1 Barbu Dimancescu Peretu
15 Constantin Ghinescu Ciocesti-Mandra
16 Constantin Popescu Dracea
17 Constantin Popescu Flamanda
1 Constantin Iliescu Mavrodin
19 Constantin Sava Popesti
Constantin Balaceanu 1Putineiti
21 Constantin Popescu IStorobaneasa
Al Constantin Mihgescu IVon-Carol
23 Dimitrie Nicolescu Sf. Hara !amble iTurnu-Magurele
2 Dimitrie Dimitrescu 1Bacalesti
25 Dragne Stgnescu Beiu
26 Dimitrie Popescu ICiolanesti-din-Deal
27 Dimitrie Voinescu Fantanele
2 Dragne Angelescu Frumoasa
29 Dimitrie Branceanu Gauriciu
3t Dimitrie Dimitrescu Gumesti
31 Dobre lonescu Mirosi
32 Dimitrie Sandulescu INetoli
3 Dimitrie Bgnarescu Orbeasca-de-Sus
Dimitrie Zamfirescu IStrambeni

www.dacoromanica.ro
64 JUDETUL TELEORMAN
o
bzd
NUMELE qi PRONUMELE PAROHIA COMUNA

Pr. Dimitrie Popescu Vanatori


36 Dimitrie Drggusenescu Dobrotesti
I 37 Dimitrie Georgescu Zlotesti
38 Eustaliu Popescu Zambreasca
' 3 IP Emilian Bunescu Suhaia
Ghila Georgescu Sf. Apostoli Alexandria
4 11 Gheorghe Sima Adormirea Rosiori-de-Vede
11 Gheorghe Solzgnescu Cgldgraru
4 11 Oh. Constantinescu Corlesti
44 11 Gheorghe Serbgnescu Ggrdesti
45 Grigore Ungurelu Merisani
46 Gheorghe I. Popescu Necsesti
47 11
Gheorghe Rizescu Papa
Grigore lonescu Par lita
49 Gheorghe Cilianu Pleasovu
50 Gheorghe Rgdulescu Purani
51 Gheorghe Mg lusel Sae le
52 Naralambie Constantinescu SI. Haralambie T.-Mggurele
53 11 loan Moisescu Adormirea Alexandria
54 11 Ilie Bgdulescu Sf. Alexandru
55 loan Ancu Sf. tiaralambie T.-I4gurele
56 11 loan Eflimiu Cuv. Paraschiva
57 11
The lonescu If
58 11 loan Voiculescu Sf. Impar"ali Zimnicea
59 11 loan Popescu Bgduleasa
60 11 loan I. Popescu Baneasa
61 11 loan Teodor Bar la
62 11 loan Ionescu
63 loan Gureanu Belitori
64 11 loan Colleanu Beuca
65 Ilie Popescu Bogdana
66 loan Marin Bucovu
67 loan Biolon Caravaneli
68 loan Mares Ciocesti-Mandra
69 IP loan Stoiculescu Crangeni
loan Dobre Draggnesti
77?1 lancu Popescu Flamanda
72 Hie Alexandrescu Furculesti
73 IP loan Popescu Magni
74 loan Bgrbulescu MozAceni
75 loan Popescu Nanov
76 loan P. Ulmeanu Ologi
77 Ilie N. Constantinescu Pie lea
78 loan Mocanu Raca
79 loan Marinescu Rgdoesti
80 loan Nicolae Sgceni
81 loan Popescu Salcia
82 Hie Banescu Segarcea-din-Vale
83 loan Voicescu Slobozia-Trgznitu
841 it loan M. Oprescu Socetu
85 loan Popescu Spgtgrei
86 loan Mateescu Tiganesti
loan Marin PI
87iOn
loan Popescu Urlumi
11 lordache Cann Vartoapele-de-1os
561 Hie Popescu Vartoapele-de-Sus
91 Marin Albulescu SI. Impgrafi Alexandria
92 Mihail Popescu Cuv. Paraschiva Rosiorii-de-Vede
Matache Marin Sf. Aposioll Zimnicea
gql Marin Iliescu Alarnali

www.dacoromanica.ro
JUDETUL TELEORMAN 65

z0 0z NUMELE si PRONUMELE PAROIRA CO MUNA

95J Pr. Mihail Popescu Bglaci


96 Marin Bunescu Wasgsti
97 13 Mihail Marinescu Ciolanesti-din-Deal
98 It Marin lonescu Ciurari
99 IP Marin Constantinescu Dorobantu
1 Marin Orbescu Orbeasca-de-Jos
101 Marin Georgescu Storobgneasa
10 , Marin Negulescu Tufeni
10 Marin Popescu Uda-Clococlov
I04 Marin Ion Mirodot Viisoara
105 Marin D. Popescu Strambeni
106 Marin Popescu Voivoda
107 Nicolae Teodorescu Sf. Alexandru Alexandria
108- Nedelea Georgescu Sf. Nicolae
I Nae Bleescu Sf. life Rosiorii-de-Vede
11 Nicolae Ban Branceni
111 Nicolae Angelescu Mggurele
11 Petre Codoiu Sf. llte Rosiorii-de-Vede
113 Petre Raicu Ballali
11 0 Nun Ghinescu Ciocesti-Mandra
115 Paraschiv Rgdulescu Albesti
116 . Prisgceanu Teodor Slobozia-MAndra
117 Radu Pgurrescu Olteni
II Ruse Iliescu Smardioasa
11 Stan Miceanu Sf. Alexandru Alexandria
1 Stefan Marinescu Cuv. Paraschiva Turnu-Mggurele
121 Sandu Nenciulescu Bucovu Bucovu
1 Stan Marinescu Tecuci-Kalenderu
123 Tache Sfetcu Sf. Impgrali Alexandria
124 Teodor Marinescu Bragadiru
1 Teodor Marinescu MgIdgeni
12 Tgnase Stan RAca
127 Teodor Popescu Tecuci-Kalenderu
12 Vasile Dragne Bivolila
1 Vasile Marinescu Didesti
1 ,11.
Vasile Urlu.anu Mirosi
131 Voicu Popescu Stoborgsti
1 Vasile Ngnescu Tatarastii-de-Jos
13 Triandafil Penescu Raioasa
I /I Zarnfir Popescu Tatargstii-de-Sus
1 Zisu Iordanescu Udupu
1 Stefan Rgdulescu Sfinlesti
13 , Botez lonescu Butculesti
I Dan Tufeanu Dobrotesti
13 D. Constantinescu Drgcsgnef
14 M. Diaconescu Tatarastii-de los
1411 N. I. Popescu Tomestf

JUD. TULCE.A.
11 Pr. Atanasie Popescu Domnita Marie Principele Carol
Atanasie Popescu Topologu Topologu
Artenise Taischy Hanciarca Balabangea
Andrei Onofrei Casla Casla
Asanache Marinescu Alibeichioi Alibeichioi
Bucur lonescu Calla Calla
7 Blagoi Dricoff Ciamurli de sus Ciamurll de sus
8 Costache Palade Sf. Impgraji Tulcea
9 Constantin Cristea Agighiol Agighiol
14 Constantin Profirescu
1.1
Cucuichiol Casimcea

5
www.dacoromanica.ro
66 rUDEOL luLCE1
fl NUMELE si PRONUMELE PAROHIA COMUNA
t.,
11 Pr. Constantin Bazgan Esdubaba Ciamurli de sus
12 Constantin Siefanov Caraorman Caraorman
13 Constantin Ghinescu Mgcin Mgcin
14 Constantin Gherghisan Mgcin II
15 tl Dimitrie Popescu Bestepe Bestepe
16 /0 Dobrea Chiorpec Babadag Babadag
17 Dimitrie Bilinschi
11 Caramanchioi Caramanchioi
18 Emanuil Bogatu
11
Sf. Impgrgli Tulcea
10 Eremia Trofimescu Schimbarea la Fa/A *1

Fotie Simionov Morughiol Morughiol


21 Gheorghe Chiorpec Cerna Cerna
22 Dimitrie Dicu
19 raian Traian
23 Gheorghe Dimitriu
11 Donovelul de sus Morughiol
2 Gheorghe Poale-Lungi hijila Jijila
25 Gheorghe lordgchescu Medanchioi Medanchioi
26 Grigore Gotcu Mahmudia Mahmudia
I 27 Gheorghe Andreescu Parches Parches
28 Grigore Savenco Flagilar M. CoggIniceanu
29 Hie Popescu Rahman Rahman
30 loan Brudiu
11 gcgreni Vgcgreni
31 , loan Gheorghiu ulina Sulina
32 loan Catana Somova Somova
33 lob Teodoroff Sarighiol Beidaud
3 loan Ceico C. Roseti C. Roseti
35 Joan Teodorescu Picineaga Picineaga
36 , loan Popovici Fgggras Urumbei
37 loan Manta Greci Greci
Ion Popescu Camena Ceamurli de Sus
39 ,, loan Ciobanu Mahmudia Mahmudia
LazAr Branzg Chilia Veche Chilia Veche
41 Marin Comanescu Mircea-Vodg Mircea-Vodg
46 Mihail Vasiliu Dorobanlu Dorobaniu
Manea Fortung Ramnicul de Jos lamnicul de Jos
44 Marin Popescu Congaz Congaz
45 Marin Popescu elila Telila
46 Mihail Tarasov Letea C. Rosa
47 Mihail Gheorghile urcoaia Turcoaia
Mitrofan Titorenco Patina Bestepe
491 Neculai Gheorghiu ulcea Tulcea
sa Neculai Stanescu Armutlia Armutlia
51 Neculai Rasnovanu Beidaud Beidaud
52 Neculai Popescu Carjelar Carjelar
53 Neculai Popescu Pasacaslo Caulabuceag
5 Neculai Avram Enisala Enisala
55 Neculai Dobrea Pisica I. C. Brgtianu
5 Neculai Morozov ulcea Tulcea
Neculai Bunescu Urumbel Urumbei
11
Neculai Galescu Parden L. Calargiu
17
Potapie Lebidel ulcea Tulcea
60 Paul Popescu olobancea Bolobancea
61 Petre lanculescu Sarighiol Sarighiol
62 Petre Ivancenco Posta Telila
Petre Arbore Sarinasuf Sarinasuf
Petre Crgciunescu Isacea Isacea
Radu lonescu Baspunar Slava Russ
Radu lonescu Di eni Dgeni
,, Radu Constantinescu Luncavila Luncavila
Stefan Basnulg Baschioi Baschioi
Sava Popa Rachel Principele Nicolae
712i , Stefan Constantin I6abangia Agighiol

www.dacoromanica.ro
31TDETIJI, TrITOVA. 67

zO c..,.iti NUMELE qi PRONUMELE PAROLIIA COMUNA

71 Pr. Simion Morozov Zebil Zebil


72 ,, Toma Turcanu Carmen Silva Caraorman
73 Teodor Stgnescu M. Cogglniceanu M. Cogglniceanu
741 Vasi le lonescu Rahman Rahman
75 Vasile Oniceanu Regele -Carol Lascar Catargiu
70 Vasile Velicico Ceatalchioi Lascar Catargiu
L 77 Vasi le Aftene Calniga Sarighlol
7 Zaharia Popescu Tulcea Tulcea
7 Zinovie Livovschy Tulcea II
so II Zaharia Popoiu Casincea Casincea
81 Zaharia Dimitriu Garvanu Vacgreni
82 Emilian Savenco liagilar
83i If C. Bostan Ostrov
Grigore Dosotel Sulina

JUD. TUTOVA
I Econ. loan Antonovici SI. Ille Barlad
2 Sach. Teodor Novae I,
3 Teodor Rgseanu IP II
4 Econ. Dimitrie Blanartu .
5 Sach. loan V. Oadei Do;nneascg II
6 Econ. Oh. Patriciu ,, II
7 Diac. Oh. Albu II II
0 Econ. Nicolae Enache ,,
9 Pr. Mihail lgescu II
10 Econ. Oh. Barba Sf. loan
11 Neculai lancu Sf. Nicolae 17

12 Econ. Anton Lazer 11

13 Oh. Pa lade
14 loan Arteni Sf. Spiridon
15 Diac. Nicolae lite
16j Sach. loan Cosma Sf. VOevozi
1 Econ Nicolae Deft ,, II
la loan Carp
19 Sach. Nicolae Patricia Sf. Olieorghe
201 Sava Alexia ,, II
21 Diac. loan Dediu I/ II
22 Pr. Teodor Pintilie
231, Stefan Manolescu Adam" Adam
24 Econ. Pavel Taivan ,, 71

25 Sach, Grigore Pascal Avrgmesti Avramesti


26 Econ. Enache Talibasa Banca Banca
27 Sach. Const. Chirulescu Biggest' Blagesti
Pr. liaralambie Atanasie II
29 Econ. Oh. Ciorgscu Bogdana Bogdana
30 Pr. Const. Savinescu Bogdgnesti Bogdgnestl
'31 loan Vasilescu Bogdanita Bogdgnila
32 Sach. Teodor Fe lea Bradesti Brgdesti
33 Pr. Petru Kahu Barialesti-Epureni Barlalesti-Epureni
3S Sach. Teodor Balaban Balgbanesti Balabanesti
35 Pr. Const. Vargoliciu ,, 11

1 36 . Neculai Stoian Ballsesti Bglasesti


3 loan Obrejea Borodesti Pochidia
38 Grigore Pavileanu Bartglusi-Clacasi Puesti
39 Econ. Oh. Popescu Cgbesti Cgbesti
4 Pr. Enache Vasiliu
4. 41 Dimitrie Drgggnescu Cal-laces(' Cat-limes!'
4 Petru Bulimar Carlomanesti Carlomanesti

www.dacoromanica.ro
68 .TUDETUL TEITO VA.

61
zz NUMELE si PRONUMELE PAROHIA COMUNA

43 Sach. Teodor Totolicfu Certesti Certesti


Pr. Alexe losif Chilieni Chilieni
45 Sach. V. Teodorescu Ciuresti Ciuresti
4 Pr. loan C. Dragu Coroesfl Coroesti
47 Econ. Const. Dragu
48 Sach. loan Capolg Cotoroaea Coloroaea
49 V. Panaitfu Corodestf Corodesti
5 Pr. Const. Nacu Cglimgnesti Lglesti
51 Dumitru Nistor Perieni Pogana
5 Sach. loan Dumbravg Dragomiresti Dragomiresti
53 Neculai Golescu Epureni Epureni
54 Dimitrie Codreanu IP

55 Econ. Const. Antonovici Florestl Floresti


56 Pr. Gr. Pogoi.eanu Buda Buda
57 Econ Const. Tudoranu Frunliseni Fruntiseni
58 Pr. Oh. Varlan Fundeanu Fundeanu
59 . V. Gavrilescu Fatgciunea Sendresti
.0 Const. Butuc Grivila Grivila
61 Pavel Dediu Ghfdiceni Ghidigeni
62 Econ. Neculai Bufa Hraniceni Carla
63 Pr. Oh. Vasiliu
64 Econ. loan Spiridoneanu tiglirestl Hilgresti
6 Pavel Strgtulescu ligngseni Murgeni
66 Pr. Zaharia Nasie IP

67 Vasile Gheorghlu
68 Econ. Gh. Rebegea lbgnesti lbgnesti
69 Pr. Gh. Vasiliu 'vest' Iveslf
70 Sach. loan Pichiu Liesti Ltesti
71 Pr. Panaite Andronache Lungesti Bglabgnesti
72 Sach. loan Apostol Lglesti Lglesti
73 Pr. Oh. Rotariu Manzafi Manzali
74 Sach. Const. Corclovg Micesti Micesti
75 Pr. Pavel Chfricufg Odaea Bursucani
7 Enache Tufg Orgoesti Orgoesti
77 Nechita Nistor Obarseni Obgrseni
7 Sach. Vasile Felea Popeni Popeni
7 Panaite Corciovg Puntisenf Puntiseni
Pr. Oh. Teodorescu /I
81 Stefan Popescu Plopana Plopana
82 loan Nil Polocinul de jos Pogonestf
8 Econ. Niculai lacomi Priponestl Priponesti
Pr. Grigore Blanariu Bogesti Pogona
85 the Petru Plena Obarseni
Haralambe Dumbravg Ranzesti ROnzesti
8 Gavrilg lacomi Radesti Rgdesti
Gh. Popescu Ruseni Plopana
8 Hie Popa
I Oh. Popovicf S ar"b i Sgrbi
91 Econ. loan A. Dumbravg Sal-glen! Schineni
92 Sach. Neculai Dumbrava It
9 Vasile Pascanu
9 Econ Gh. Palade endresti Sen"drestl
95 Pr. Dumitrie Oprfsan gbgcesti Prisecani
96 Econ. loan Filip Puesti Puesti
9 Sach. Gheorghe Negrea Untesti Unlesti
IP Z.
Pr. loan Bombariu Vinderef Vinderei
IP
,, Gheorghe Nechitescu oinesti Popesti
1 Econ. Const. Tenea Zorleni Zorleni
101 Sach. Hristodor Rotariu Monastirea Adam Adam
102 Econ. Neculai Arghirescu OP PI

www.dacoromanica.ro
J17DETUL VASLUI 69
0 NUMELE si PRONUMELE PAROHIA COMUNA
c.)

103 Sach. Mihalu Balaban Monaslirea Adam Adam


10 Diac. Apostol Vlasie " ,1 SI

JUD, VASLUI
1 Econ. Const. A. Ulea Sf. Treime Vaslui
2 Ion A. Grigortu Sf. loan Bolezator.
3 Elarion Barbu ,, 1.1

Diac. Oh. Chl tic /I


Econ. Nec. Arsene
5 Adormirea vO

6 Diac. Mihail Calmuschi


7 Pr. Th. lordachescu Artnisoaia Armgsoaia
life Leusfean Bahnari B. Munteni-jos
9 loan Dinittriu Milani Brodoc
10 loan Blanaru Benesti Tanacu
11 Const. Manoilescu Bereasa Bereasa
12 Ion Savastru Borgsti Borgsti
13 Const. Scanteianu Borosasli Scanteia
1 Const. Popovici Brahasoaia Caniglgresti
15 St. Mandrea Brodoc Brodoc
16 loan Balu IA Buda Rataila
17 Econ. Ion Ghiorghiescu Buhaesti Buhgesti
1 Pr. V. Carare II It
1 Gh. Gavrilull Cgzartesti Negresti
Ion Ursgchescu Chiloc Lipoveli
21 Econ. Nec. Patrascu Codgesti Codgesti
Pr. Th. Polcovnic Coropceni Ciortesti
Pavel Luca Cosmestl Cosmesti
2 Grigore Timircan Cosgsti Cosgsti
25 Chtril Nanu Cursgsfi Cursgsti
2 Oh. Cogglniceanu Dgnesti Danesti
27 loan Cehan Deleni-Sus Deleni
a
2c.
Oh. Pafrichi
Dim. Rogojing
Deleni-jos
Dobroveli -Mold. Dobrovell
30 Ion C. Popescu Doagele Doagele
31 Th. Ciobotariu Drgguseni Draguseni
3 loan liaulica Dumbraven1 Pungesti
Gh. Resmerija Dimes!' Dumesti
Mihai Laptes Feresti Feresli
35 Pavel Manoilescu Fastaci Cosmesti
36 Cost. Dorofti Oarbesti Tibana
37 Consf. Stelgnescu Garceni Garceni
38 N. Bombea Grajdurt Valea-Safului
39 Dimif. Galaction Laza Laza
40 Econ. Ion Marcu Lipoveli Lipovej
41 Pr. D. Mironescu Lipova Lipova
4 Ion Pandele Miclesti Miclesti
43 Ion Bogos MITCeli Tacuta
44 Mihai Mano le Mironeasa Tibana
45 Gh. Musa Manjasti Manjgsti
46 Vasile Rofariu Muntenii-de-Sus Munleni
47 Econ. Oh. Mogos Negresfi Negresti
Pr. Vasile Mihgilescu Oprisija Laza
49 Ion Topa IA Pocreaca Poiana-Carnului
50 Dim. Comgnescu Poiana Negresti
51 Vas. Comgnescu Porfari Zepodeni
52 Neculai Luca Poinesti Poinesti
53 Simion Brgdian Pribesti Ciortesti
5 Vasile Stamate Pungesti Pungesti
5 St. Mihatlescu Rafaila tRafaila
www.dacoromanica.ro
-
70 JUDETITL V IL OKA.

z6:4 NUMELE si PRONUMELE PAROHIA COMUNA


uz I

5 Pr. Const. lonescu RAdiu Brodoc


57 11 St. Mogulescu Scanteia Scanteia
58 11 Ion Anghel Scheia Scheia
59 Oh. Chirica Schitul Ducgi Poiana-Carnului
60 11 loan Mocanu Suhulef Tansa
61 11 Ion Vasilache Stioboreni Stioboreni
62 11 Gh. Engchescu $oronesti $oronesti
63 Evd. Dimitriu Tgcula Tgcuta
64 Ion Mihoclu anacu Tanacu
6 ion Sbiera Tansa Tansa
66 Gh. Dante ibgnesti Tibgnesti
67 11 Oh. Vasillu West' Scanteia
68 Gh. Tanlalg Uncesii Telejna
69 Panalt Toma Valea-Rea Valea-Rea
7C 11 Nec. Moisfu Zgpodeni Zgpodent

JUD VALCEA
Pr. P. Demetrescu Alunu Alunu
loa Mgrggritescu Amgrgsti Nemoiu
Il Dimitrie Pietrariu Barbatesti BArbgtesti
11 N. Georgescu
11 C. Bgescu Bgesit Blesii
/1 V. Georgescu* Barsesti Cgzgnesti
11 N. Popescu Bodesii Bodestt
8 H fife Popescu Brosteni Brostent
9 11 Oh. Bglteanu Batten( Copgceni
1 Gh. Folescu Cilsina Prundeni
1 11 C. Prundeanu Caineni Caineni
1 11 Gh. Prunescu Cglinesti ,Cglinesti
1 Ion Popescu Chela I Cheia

Ion Pgunescu Cacova Cacova


11 N. Demetrescu Ciumagi Ciumagi
/1 N. Sacerdolanu Cosiest' Cosiest'
1 0 D. Nicolgescu Creleni Creleni
1
/1 Ion Petroniu Colleni Colleni
19 Vasile Popescu Crgpgturile CrApgturile
20 Ion Ceausanu Duculesti Babeni-de-Oltet
21 N. Nicolgescu Dobriceni Dobriceni
22 11 1. Coiculescu Drgganu Drgganu
23 11 V. Consfantinescu Dozgsti Dozgsii
2 11 Teodor Popescu Fiscglia Fiscglia
N. Iordlnescu Francestl Francesti
66, Ilie Go.orgescu Frgjila Frglila
. Oh. Demetrescu Foltesti-de-Sus Folesti
2,e 11 Gh. Nilulescu Folesii-de los .
29, 11 Florea Ceausanu Fguresti Fgurgsli
II Dimitrie Rgdulescu Fometesti Slgtioara
II Ioachim Nicolgescu Govora Govora
11 Dimitrie Mateescu prunes!' Gorunesti
33 0 Vie Nicolgescu Oheroiu Gheroiu -
11 C. Mgrggritescu Glgvile Glavile
II Alex. Marinescu Ousoeni Gusoeni
11 N. Tomescu Gluiest' Giutesti
0 P. Stgnescu Lungesti Lungesti
3 It Const. A. Popescu Lgpuata 1..6puata
39, V. lonescu Mitrofani Verdea
I. Mihgileanu Mgngstireni Mgngstireni
11 Ion Baisescu Mihgesif Mihgesti
11 Ion Predescu Madulati Cernisoara

www.dacoromanica.ro
JIMETUL VALCEA 71

z NUMELE Si PRONUMELE PAROHIA COMUN A


I U

43 Pr. Sandu Marinescu Madulari Beica


44 Const. Popescu Modoia Modoia
45 I. Andreiescu Maciuca Maciuca
4d I/ 1. Mageranu Margineni Bgt4ani
47 V. Codreanu Mateesti Mateesti
48 ,, Florea Pleseanu Malaia Malaia
49 N. Marinescu Muereasca-de-Sus Muerestile
5 " Gh. Chicioreanu Muereasca-de-jos
51 0 Gh. Samsonescu Maldgresti Malcrgrasti
52 Anghel Chiceanu Maidaresti-de-Sus Maldgrasti-de-Sus
53 D. Veruleanu Nisipi Nisipi
5 A. Margaritescu Nemoiu Nemolu
5 C. lonescu Olteanca Glgvile
58 M. Obislgveanu Obisla Gradistea
57 M. Constantinescu Orleti OrlaVi
58 Gh. Nicolgescu Pietrarele-de-Sus Piefrarele
59 Ip I. Rgdulescu Margineni Balgsani
I. Nedeicu Nemoiu Nemoiu
61 pp telan Popescu Pietrarele-de los Pieirarele
C. Constantinescu
66 IP A. Pefrescu Pguse0 de Otgsgu Pausesti de Otgsgu
64 pp Stefan Nicolgescu Pietroasa Piefroasa
65, Ilie Piefrosanu ..
Toma Nicolaescu Pesteana PeWana
67 L Mihailescu Pietreni Costesfi
68 Marin Ursascu Pologi Ciresiu
69 Al. Radulescu Prundeni Prundeni
70 Gh. Diaconescu Popesti Dgesti
71i I/ Ion lonescu Racovila Racovila
7 Joachim Iliescu Recea Vaideeni
73 " P. Marghescu RoOle RoOle
74 Filimon Angelescu Rame*fi Romani
751 Mateiu Aureliu IP

761 IP I. Romcescu
77 PP N. Dgescu irineasa irineasa
78 N. Constantinescu erbgnesti-Cernele Pgwsli-Olgsgu
79 " C. Slobozanu S inesti Sigve0i
01 Iacob Nicolgescu Slgtioara Slatioara
8l l Gh. Iliescu
82 1. Sigtioreanu
831 Arhip Vasilescu Scundu S cn"nd u
64 Oh. Demetrescu
T. Bglasel Sfergnesti $feignesti
V. Nicolgescu tirbesti Stirbeti
87 /I C. Hergscu
88 M. Sacerdoleanu Sule"ti Sufesti
8 I. Duhovnicu IP

I. Barlageanu Tirireciu Bune0i


91 pp Oh. I. Peire PI

9 pp Const. Roman Tina Gridistea


9 pp Coman Mihailescu Horezu Horezu
/I D. Simionescu Targu-Horezu Targu-Horezu
9 Ilie Bogdgnescu Tomsani Tomani
96 N. Cazgrescu Costesti Costesti
97 py I. Nifulesur Usurei Susan'
98 Gh. Constantinescu Vlaciesti VIgdesti
99 N. Ditna Vii duceni Vigduceni
100 Adam $teignescu Vaideeni I Vaideeni
101 Gh. Crgciunescu Vaideeni
102 Or. Sltnilescu Urpni II UrSani

www.dacoromanica.ro
72 JUDETUL VALCEA

zow
t)z
NUMELE si PRONUMELE PAROHIA COMUNA

103 Pr. D. Bgescu Ursani Ursani


104 , -N.. Nicolgescu Vasilati Benesli
105 , 1. Cepareanu Voineasa Voineasa
1061 , D. Nisipescu Varleni Mien'
107 II M. Valeanu Vgleni Wien'
108, II Florea Popescu Voicesti Voicesti
1
II T. Didicescu II .
110 Gr. Steftnescu
II Zgireni Zgtreni
111 . Toma Tomescu Zavident Zgvideni
112 0 N. Popescu . II
113 . Gh. Popescu Milostea Grecl
114 II Me fete Rgulu Toli-Sfintli Rarrinicu-VAlcea
115 /I 1. Panaitescu II II

116 II Gr. Predescu Buna-Vestire /I


117 , A. Marinescu II II
11& , D. Bgnescu II
119 41 Const. lonescu II

120 /I Gh. Dumitriu Toll-AMU


121 I Stefan Conslantinescu Trgistarl Ocnele-Marti
122 II M. Teodorescu
123 Of N. Constantinescu Titireciu
124 II M. Nicolaescu Drggasani Dr5g4ani
125, Simion Stanescu .
1261 /I N. Stefgnescu . II
127 II Oh. Diculescu
128 II N. Filip Episcopie
129 111
Ion Stgnescu
130 II St. Toma 'Moen '
131 // N. lonescu Brezoiu
132 Ion Tucu Bujoreni
133 Ilie Nicolaescu Ganla
134 Ion lonescu Gluiest'
135 N. Popescu lonesti-Miracului
136 Chin 15 G. Ilie Isvoru
13 N. Romanescu
/I Prundeni
138 II Ilie Bglasa Ramesti-de-Olt
13 II Gr. Marinescu SINvesti
mok . I. Smeureanu Stoenesti
1411 D. lonescu Stroesti
14 I. Tgngsescu Turcesti
14 Barbu Ilie Ursi
14 Ec. G. V. Niculescu Bolnila R.-Valcea
%JIM VLAC A.
1 Pr. Popescu Gr. Adorm. M-cei D-lui Giurgiu
2 Radulescu Gh. II

31 . Pantelemon Petre II

41
. Grama-Georgescu Ion Sf. Gheo"rghe II
5 Pr. Georgescu Teodor
...8 Popescu Zamfir
Popescu Marin Sf. Nicolae
a Burilescu Stefan Sf. Treime
9 Dragne Alexandru ,,
ig Popescu loan Adunalii-Bute sti
ii CopAcineanu Teodosie Adunatii-Copgcerii
12 Popescu Teodor Arsache
13 Popescu Nicolae
14 Stgnulescu Const B a liele
15 Popian Dumitru
1 6i Tgrasescu Ille BacluPosta Blelesti

www.dacoromanica.ro
JUDETUL VLAKA 73

z NUMELE gi PRONUMELE PAP0111A COMUNA

17 Pr. Marinescu Nistor MHO


18 Duhovnicu Petre
19 Bosnogeanu Marin Bgliria
2C PP Popescu I. Nide lea Bgneasa
21 Tecucianu Dumitru Bascoveni
22 Mihgescu Marin Ggleteni
23 11
Castris Gh. Bila
24 Niculescu Radu Blejesli
25 Anculescu Marin Branistea
26 Musglianu Dumitru Brgnislari
27 Georgescu Dumitru Bucsani
28 Popescu Alexandru Bujor
29 PO
Dinulescu loan Bulbucata
IP Barbu Radu
31 Iliescu Chiru Buteasca-de-jos
32 Chiritescu Stan Cacaleji
33 Moldoveanu Marin Cantemir Radu-Vodg
34 11
Sachelarie Petre Caluggreni
35 Delcea Calin Cgluggru FIgmAnda
36 Teodorescu Nic. Cgmineasca
37 TAngsescu Dumitru Cgscioarele
38 Georgescu N. Vasile Cgtunu
39 Trandafirescu Marin Cartojani
40 Popescu Slancu Chiriacu
41 11
BAdescu Nic. Ciolanu-Panggl.
42 Enescu Anastase Clejani
4 1/ PopescU ii. Vasile
44 Militaru Gh. Comana
45 PP
Niculescu loan
46 11
Ghimpgjianu Stan Copaciu
47 Stanescu Nicolae Corbii Mari
48 Cosmescu Andrei Cosmesti
49 11
SIgnulescu loan Cosoaia
50 It Mandreanu Dumitru Crevedia-Mare
51 Barbu Stan Crevenicu-Mare
5 StAnulescu Teodor
53 Dobrescu Const. Crevenicu Rgdulesti
54 Bonteanu Gh. Ion Cucuruz
5 Georgescu Manea
11
Stoienescu Dumitru DadiTov Mihai-Bravu
571 Popescu R. Dumitru Daita
Drell
11

Minculescu Dumitru
59 Lgzgrescu Marin Drgcesti Scurtu
.1 IP
Paraschivescu loan Drgggnesti
61 Paraschivescu Radu
6 Dumitrescu Teodor Epuresti
6 Zabala Teodor I

Plesoianu Dumitru Ferbinji


6 11
lonescu Marin Flamanda
66 Popescu Oh. Frasin
6 Cujur Stan Frbsinet
11
Dumitrescu loan Frglesti
69 Rgicescu loan Gglejent
70 Stanculescu the
71 Petculescu Mincg I

72 Urseanu Mihail Gastnesti


731 Pante lemon loan Gatuani
74 Copgcianu Dumitru Ghimpali
751 Cristescu Badea Ghizdaru
761 11
Minculescu Nic. Glavacioc

www.dacoromanica.ro
74 JITDETUL VLA,,CA
o
.t NUMELE qi PRONUMELE PAROHIA COMUNA
z
77 Pr. Crislian Stan Gogosari
78 Popescu Vasile
79 11
Stancescu Marin
80 11
Teodoresca Loan Gorneni
81 11
Stanculescu loan Gostin
82 Popescu loan Gratia-Mare
83 " Popescu Gh. Gradistea
84, Popescu Nicolae Comana
85 Rgdulescu Gk. Grossu
86 11
Marto Max Badea Letca-Veche
87 Mirodol Radu Letca -Veche
88 ,I
Popescu the Mali
891 I/ Georgescu Dragomir Magura
90 " Abg 'nig Badea Magura Grosu
91 Musalescu Andrei Merenii de los
92 Simescu Nicolae Merenii de Sup
93 lonescu Abram Mihglesti
94 " Georgescu loan Naipu
95 Brgtescu Stan Negreni
96 " Miculescu loan
97 Predescu loan Novaci
98 n Stanculescu Neacsu Obedeni.
99 Visanescu loan Oinac Branistea
100 Duhovnicu Nica 0 de cruci Petresti
101 n Popescu Nicolae Pangglesti
10 lordache Stan
10? Sandulescu Oh. Pietrile
10 Marinescu Const. Pietrile
105 n Popescu Gh. Pielrosani
1 Nicolae Marin
107 n Bulacianu loan Poeni Preajba
108 Dragomirescu Dumilru Popesti
109 n Popescu Petre Purani
11 Collan R. Dumitru Putineiu
ill
n

n lonescu Florea
11 Sorescu Radu Rasticenii de Jos Rgsuceni
11 Badescu Stefan Rasucenii de Sus
11 Vtadescu loan Sadina Roat'a'
115 n Conslantinescu loan Sarbeni
11 Bgdescu loan Scurlu-Slavesli Scurtu
117 lonescu lite Singureni
118 Stgnescu Dumitru
119 Paunescu Mihai Slobozia
1201 Pelrescu Stancu
121 n Tamgsescu loan SIgnesti
122, Pope cu Vasile 11

1231 Mireanu file Stgnesti-Kirculesti Singureni


12' Tapalagg Florea Sloienesli
125 Stancescu Stanciu
126 Dumitrescu Consl. Slram" ba
127 Popescu Toma
12 Sima S1anciu
129 Marin Axenle Tangaru
13% Marinescu Lazar Tatngsesti
131 Anghel Radu tf
13 Popescu Radu Tarnava de los
13 Anculescu loan Tarnava de Sus
1 Adamestianu loan FII:oporu
1 Preojescu loan restenicu de Sus Rgsmiresii
136 Conslantinescu loan Tomulesti Trestenicu

www.dacoromanica.ro
JUDETUL VLASCA 75
0
.t NUMELE si PRONUMELE PAROHIA COMUNA
z u=
lf. 1

1371 Pr. Baignescu Sloica 1Turbatu Bglgnoaia


138 Bgdulescu Dumitru 11

139 Rgsucianu loan Ungureni Fundu Pgrului


1 .. Rgdulescu Radu Uzun Caluggreni
141 Stgnescu loan Vangtorii Mari
142 SIgnescu Barbu Vangtorii Mici
143 Smarandescu Radu Vida Carlojani
1 Dobrescu Stan Vida Furculesti
145 Popescu loan Visina
146 Stgnescu Ene DI

147 Dumllrescu Vasile Il


148 Anton Popescu Gurnieni
149 'lie Popescu Puenii Prund

www.dacoromanica.ro

S-ar putea să vă placă și