Sunteți pe pagina 1din 71

rIbtlINISTRM-1 CnSSEI BISERICII P..,^M....."/".

ISTA
DE

Persoanele cari au dreptul de vot la alegerea Consi-


[ storiului Superior Bisericesc in cursul anului .

1J15_
1.3

Tipografia Cartilor Biserice0i

www.dacoromanica.ro
ADMINISTRATIA CASSEI BISERECII

LISTA
Dc persoanele cars au dreptul de vot la alegergp Consistoriului Superior
Bisericesc In cursul anuluiv1915.

Profesorii Facultatii de Teologie.


1) D-1 Dr. D. G. Boroianu 5) D-1 Dr. loan Mihalcescu
2) 7) Badea Cireseanu
f) 1, 6) Pr. Icon. Const. Nazarie
3) II , Drag. Demetrescu 7) Pr. Joan Popescu-Malaesti
4) ,, a Const. Chiricescu
Profesorii Seminarului ,,Central" din Bucuresti.
1) D-1 D-r. loan N. Dianu 10) D-1 Pr. Icon, C. Popescu
2) ,, Iuliu D. Valaori 11) Al. Vantul
3) Dr. P. Garboviceanu 12) , Tincu Joan
4) Pr. I. lordachescu 13) Dicescu Toma
5) D-1 R. Dobrescu 14) , Negoescu Cristu
8) , C. StAtescu 15) Galbenu M.
7) 0-1 D. Teodorescu 16) a C. Niculescu-Slave

8) ,, I.P. Popescu- PasArea 17) Arhimandritul I. Scriban


9) ,, G. Gorciu
Seminarul Veniamin" din Iasi.
1) D-1 G. Gheorghiu 8) D. U. CAdere
2) C. V. Praja 9) D-1 S. Halita
3) Diacon G. V. Stupcanu 10) , 1. Iuga
4 D-1 Em. Bardazarie 11) T. Teodorescu
5) Pr. I. Gotcu 12) Lucian Roiu
6) D-1 V. Oiaga 13) , D. Dimitriu
7) a N. Mazare 14) Pr, Icon. D. Iordachescu
Seminarul Sf. Niculae" din Ramnicu-Valcea.
1) D-1 Eliodor Constantinescu 4) D-1 Const. StAnciulescu
2) Popian 5) I. C. Sgondea
3) C. Mateescu

www.dacoromanica.ro
-4
Seminarul Sf. Andrei" din Gala
1) D-1 C. Cernicanu 4) D-1 Zaharia Alexe
2) D-1 Petrovici G. 5) Popescu Grigorie
3) tef. Goanga Florian 6) Metaxa Eftimie
Seminarul din Buzau
1) D-1 Tomulescu I. Constantin 3) D-1 Teodorescu D. I.
2) Vladescu Teodor

LISTA
De nuntele si pronumele Superiorilor de in ana'stiri din Eparhiile: Ungro-Vlahiei,
Argesului. Ram. Noului-Severin ci Buzau lui ce nor forma. Colegiul Electoral pentru
alegerea unui reprglzentant in Consistoriul Superior Bisericesc.

1) P. Cuv. Visarion Ionescu Superiorul M-rei Cernica


2) Dositeiu Georgescu 7
Ciolanul
3) Grigore Georgescu
11
Cheia-Teleajen
.71

4) , Iason Constantinescu Ghighiu


11

5) , Nicandru Manu 11
Stanisoara
11

6) Ambrosie Tanasescu 11 ,, Turnu


7) Dionisie Simionescu 11 ,, Sinaia
8) Serafim Georgescu 17
Predeal
11

9) , Ianuarie Popescu 71
1(ismana
11

Superiorii din Eparhiile Moldovel si Sucevei, si Dunarei-de-Jos.


1) P. Cuv. Evghenie Ungureanu Superiorul Manastirei Neamtu
2) Teofan Ionescu Durau
71 .1)

3) Protos. Meletie Nichita a Babei 11 Ra'sca


4) Prea Cuviosul Protosincel Vasian Bucovineanu, Superior al
manastirii Slatina, Suceava.
5) Prea cuviosul Arhimandrit Grigore Popa, Superiorul manastirii
Vorona, Botosani.
6) Prea Cuviosul Protosincel Vladimir Farcasanu, Superiorul manas-
tirii Goroveiu, Dorohoiu.
7) Prea Cuviosul Roman Sorescu, Superiorul manastirei Cocos
8) n , Nifon Ionita 11 n Cetatuia
9) 11
Damian Lascar n , Dobrovatu
10) Pim en Gheorghiu n , Horaita
11) " Ghenadie Caraza 11
Bistrita-N.

www.dacoromanica.ro
LISTA DEFINITIVA
De Preotii si Diaconii din intreaga tars, cari constituesc Colegiul Electoral pentru
alegerea reprezentantilor Clerului mirean In Consistoriul Superior Bisericesc.
PE ANUL 191.5

ANUMELE i PRONUMELE PAROH1A FILIALA


u

Plasa de Jos a Capita lei

1 Arhim, Grigore Nicolau SI. Mitropolie


2 Pr. I. Florescu-Dambovila Radu-Vod A
Petre Popescu Alexe
G. Zamfirescu BArbAtescu-Vechiu
R. Cordeanu .,
6 , Vasile Georgescu Sf. Nicolae Broteni
Econ. Gheorghe Crelu Sf. Gheorghe-Capra
: Pr. N. Marinescu .
0 loan lonescu Ceat4 Radu
1 Nico lae Popescu. Crucea-de-Piatra
11 Radu Marinescu Delea-Veche
14 G. Popescu-FrAlileti Delea-NouA
1 , loan CatAnescu
1 Econ. Atanase Protopopescu Domniia 13Alaa
15 . Gheorghe Gibescu 0
16 Gheorghe Voicu .
17 Diacon Bocu Boit'
18 Panteleimon Opran ,,
1' Econ. G. Oheorghiu Dobroteasa
i Pr, Stefan Georgescu ,, Apostolu
21 . lordan Stoenescu Sf. Ecaterina
A ,, Nicolae Botescu FlAmanda
2 . liristache Atanasiu Foi$brul
2- . Alexandru Luca n
GhilA lonescu Tarca
2. econ. Mihail Popescu St, Gheorghe -Vechi
2 . Anton lonescu .
2: . Dimitrie Popescu liagiu
Pr. Theodor Parvulescu .
I Ilie ZIAtescu - lancu-Nou
31 . loan Constantinescu Sf. he (calea Rah.)
34 Eftimie Niculescu II I, PO

3 Diacon Nicolae Popescu-FAurei II 0 PI

34 Pr. Ion Niculescu Sf. Ion Igura pielei)


35 , C. SAndulescu lzvorul Nou
36 Econ. 1. lordSchescu Lucaci
3 Pr. Marin Popa .
36 Pr. Dimitrie lonescu Udricani

www.dacoromanica.ro
6 PLASA DE JOS DIN CAPITALA

zcgt.,= NUMELE $i PRONUMELE PAR0111A FILIALA

3 Pr. lordache Dumitrescu Manu-Cavafu


. C. Constantinescu 11

41 Econ, Vasile Constantinescu Mantuleasa


4 Pr, Alexandru Popescu Oborul-Nou
Pelre Popescu Olari
Gheorghe Pascal 1 Oborul-Vechiu
4 Econ. Theodor Georgescu Sf. Nicolae -St rbi
4 Pr. Pelre Rgdulescu Bradu-Stalcu
4 1 G. Pohrtb SI. Panteleimon
as Econ. loan Georgescu Popa-Nan
49 Dimitrie Popescu-Rolori Popa-Soare
50 . Theodor Crelescu Slobozia
51 Ilie Doran
5 Grigore Georgescu
5 ,, loan Oprescu Sf. '$piridon-Nou
54 Pr. I. Gheorghiu .
55 Diacon Stefan Popescu
56 Econ. Stefan Tgngsescu Sf. Stelan Cglirai
57 Pr. Dimitrie Zamfirescu
58 Econ. I. Constantinescu-Lucaci Sf. Vin'eri-liereasca
59 Paraschiv Popescu 11 19

6o{ Pr. N. Runceanu I/ ry

61 Diacon Atanasie Popescu


6 Pr. Gheorghe Popescu-Pletrile Sf. Mina-Vergu
6 Econ. Marin Popescu Sf. Nicolae-VIgdica
6 Pr. Cristache Popovici
65 $Iefan lordgchescu
66 lordache Popescu Radu-Voda
67 N. G. Popescu Iancu- Vechiu
6 Hie Popescu Bgrbgtescu-Nou

Plasa de Sus a Capitalei

1 Econ. George Rgdulescu Albg-Victoria


2 Marin Tacian
3 $Iefan lonescu Altig-Poslovari
4 Pr. Dimitrie M. Theodorescu 17

5 Econ. Nicolae lonescu 97


Anlim
6 Pr. N. Sachelarie 11 Schitu-Malcilor
7 Econ. life Theodorescu Amza
8Pr. Sach. Paraschiv Georgescu Brezoianu
9 . Teodor lordgchescu Sf. Treime-Teiu
10 Stefan Georgescu Sf. Dim. (Colentina)
11 Econ. Dr. Const. Popescu Collea
12 Diacon Vasile Melicescu
13Econ. I. Popescu-Mglgesti COiroceni
14 Pr. George Dumitrescu
15 Diacon N. M. Popescu
16 Pr. Simion Popescu Capela Azilului
17 ,, Teodor Popescu -cu-Barza
18 ,, Mihail Niculescu Sf. Constantin
19Econ. D. Georgescu Duumea
20 Pr. Ion Cristescu
21 Marin Rgdulescu leni
22 Econ. George Negulescu If Balistea
23 Pr. D. Protopopescu Bradu-Boteanu
2 Dobre Enescu Sf. giefterie
22 f5 Econ. D. Vasilescu Ghencea
261 C. I. Georgescu Ghencea

www.dacoromanica.ro
PLASA. DE SUS DIN CAPITALA 7

6 &. NUMELE i PRONUMELE PARONIA FILIALA


zU
27 Econ. C. Dumitrescu lcoana
28 Mihail lonescu
29 Diacon I. Mateescu
30 Econ. N. Abramescu Creiulescu
31 Pr. 1. Dobrescu
32 Econ. Radu Iliescu Manea-Brutaru
33 Dobre C. Mgldgrescu Mavrogheni
34 Pr. Alexandru lonescu Capela Spitalului
35 Econ. Ovidiu Musceleanu Mihal-Vodg
36 Pr. Teodor Vasilescu
37 N. Mihgescu Sf. Apostoli
38 Toma lonescu Sf. Lani4osi
39 econ. Gheorghe Postovaru Ojetari
40 Pr. C. Florescu Sfinlii
41 Econ. Alexandru Bocancea Pliar-Mosu
42 , Antipa Florescu Precupelii-Nol
43 Pr. Sach. C. Busuioc
44 Econ. N. Popian Precupef
45 Pr. D. Alexandrescu
46 Econ. D Popescu-Mosoaia Popa"-Chiju
47 Pr. Anton Mihgescu Popa-Rusu
48 Econ. loan lonescu Popa-Tatu
49 loan Agiu
45g1.

5 G. D. $erban Sc"hilu-Aggureanu
51 Pr. Teodor Aniohie Selari
52 llie lonescu PI

53 Econ. loan Petrescu DI Sf. Gheorghe-Nou


54 Pr. C. C. Stgriescu Curtea-Veche
55 Econ. Chiriac Bldoianu Silivestru
56 G. Georgescu
57 Petre Popescu Spire"a-Noug
58 Pr. Petre Petrescu
59 Econ. D. Ioneanu Spfrea-Veche
60 Pr. loan lonescu I/ II
61 Econ. Petre Niculescu Stejaru
62 1. Lgcureanu Tabacu
63 N. 1. Rgdulescu Dichiu-Tirchilesti
64 Radu Negulescu
65 Vasile Marian Sf. Vastie
66 Traian Vintilescu Si. Vineri-Noug
67 Gheorghe Popescu
Pr. Mihail Dumitrescu Sf. Visarion
69' Econ. V. Pocitan Sf. Voevozi
70 Pr. 1. Burch
71 Radu Chrislescu Ziglari
72 Econ. C. Nazarie Stavropoleos
73 Pr. C. Niculescu VI SI, Dumitru
7g17 Gheorghe Popescu lzvorul-Tamgduiril
75' Diac. Marin Vulpescu Crefulescu
76 Pr. Petrescu loan SI Visarion

JUD. ARGE
1 Econ. V. Predeanu S-ta Episcopie Curtea-deArges
1. Rizescii
Platon Ciosu
Diacon C. D. $endreanu
5 N. Oancea
1 6 Pr. Oh. Badea M-rea Men! $uici

www.dacoromanica.ro
8 JUDETUL AP.GE8

z"; N'.' NUMELE si PRONUMELE PAROHIA COMUNA


V
71 N. Valcescu
, Mgngstirea-Valeni $uici
8 I. Fl. Rudeanu . 0 ,,
Pr. Si. 1. Dumitrescu Domneasca Curtea-de-Arges
10 N. Pretorian . .
11 I. Ngsigsescu I/ II
12 Gavriil Cristescu Druzesti
13 Petre Rudeanu Druzesti
14 , N. Iliescu Flarnanzesti
15 Econ. Dobre R. Popescu Sf. Gheorghe Pitesti
16 M. D. Preotescu ,, II
17 Diacon I. Postelnicescu . 0
1 Econ. D. Anghelescu
19 Rizea Dobrescu Sf. Hie II
20 loan Dragnea 0 II
21 Pr. D. Georgianu II I/
22 Gh. Melcescu Sf. loan .
23 $f. Teodorescu /9

24 Econ. Radu Budescu Maica Precista .


25 loan Panfurescu Greci .
26 loan SgIcescu Mavrodolu ,,
27 Th. Bgjenaru ,,
2: I. Becescu SI. Vineri 19

2, Marin Urzicg . .
3% Pr. N. loanifescu Alba Olanu
31 Gh. Duleanu Albesti-Ungureni lbesti
3 $1efan Alboteanu Albota de Sus Albota
33 Gh. Tomescu Arefu de Sus Arefu
34 I. Popescu Bgbana Grosi
35 Marin lonescu Baiculesti Bglculesti
36 Gh. Rgdulescu Barbgtesti Richifelele-de-Sus
37 C. Popescu BgrsestiVINdesti Bgrsesti
: Vasile Bgrbulescu Barlogu Barlogu
3 D. Besfea Blidari Blidari
4% $t. Diaconescu Bohari Mglureni
41 Mina Zgrnescu II
4. Oprea Popescu Boisoara Boisoara
4 Andrei Bumbescu
44 Marin Dumitrescu Bradu de Sus Bradurile
45 Stefan lonescu ,,
4. $1efan Tomescu Bratia din-Deal Cremenari
4 I. Brgfescu Bradetu Brgdetu
: M. I. Popescu BrAtieni Bratieni
4 Gh. I. Vega Brgtesti Albesti
5% Stefan Dragomirescu Brosteni Brosteni
51 ,, Marin Popescu .
5. Gh. C. Corbeanu Bucsenesti Corbeni
5 Petre Rezeanu .
5, I. C. Sglcescu Budeasca Mare Budeasca
5 Eustaliu Marinescu Budesti Budesti
5. C. Cosmescu Bunesti Bunesti
5 Gh. Diaconescu Cacaleli Zgrnesti
5: I. Stroescu . .
5 M. Petculescu Cacalefi de los Gruiu
61 C. SgIcescu Calotesti Valea-Mgrului
61 I. Mihgilescu Ogrpenis $uici
6 Oh. Canini Cgineni Caineni
6 1. Negoescu Cgineni Caineni
., Fl. Velescu Cepari Cepari
6 I. Popescu Cerbureni Cerbureni
.. ,, C. Anastasescu . ,,

www.dacoromanica.ro
JUOFTUL ARGE 9
o
z5 NUMELE 51 PRONUMELE PAROHIA COMUNA

67 Pr. Anghel Raiculescu Cersani de Sus Suseni


68 Roman lonescu
11 Ciausesti Oarja
69 loan Valescu Ciocgnesti esti
70 Badea Bgnica Ciobani Martalogi
71 Marin Postelnicescu Ciocgngi Mosoaia
72 11
Florea Popescu .
73 Stancu Marinescu Ciomggesti Ciom ggesti
7 Stefan Gibescu Ciutesti Ciutesti
75 I/ loan Creangg Cochinestii de jos Falfani
76 11 N. St. Popescu Collu Ungheni
77 Radu Popescu Corbi Corbi
78 D. Ghifulescu 11

79 I. Visinescu Costesti I Costesti


8 Oh. Iliescu Costesti II Stroesti
81 I/ Hie Cicgnescu Crgmpotani Valcelele
8 Oh. lordgchescu. Crampotant Valcelele
83 11 V. Postelnicecu Curgturile Mosoaia
84 11
Ilie Mihgilescu
85 11 Drgghici T. Popescu Deagude-Sus Deag urile
86 Stefan Popescu
87 D. Diaconescu Dgesti 1Bgbuesti
88 11
V. I. Arsenescu Dealu-Mare Richileleleidelos
8g 11 Gh. Vasilescu 11

90 D. Diaconescu Degerali-Pepelesti Sgpata-de-Sus


91 Gh. Turlescu Dedulesti Dedulesti
9 D. Petrescu 11 11,

9 11 D. Gheordunescu 11

94 Oh. S. Popescu Dobrogostea Dobrogostea


95 C. M. Drgggneanu Drgganu-011ent Drgganu
9 11
Oprea Niculescu
97 Marin Zamfirescu Dr5guiesti Sgpunarl
Z
Ilie Marinescu
11 IP

9 I. T. Vasilescu 11

10 C. Ciofrangeanu
11
Duculesti Cioirangeni
101 D. N. lonescu
11

10 C. Fruzing s
1 t. Atanasiu loan
11
Fedelesoiu Fedelesoiu
Gh. Minculescu Gales Brgtieni
t
11

10 V. Petrescu
11
Galicea Gaticea
1 Sima Alexescu
11
Galasesti Tululesti
10 Oh. Dobrescu Gavana Gavana
10 Florea Balotescu
11 . .
10 Const. Verdeanu
11
Giurgiuveni Giurgiuveni
11 I Barbu Marinescu
11
Glambocu Bascovu-Flesti
111 Zamfir Signescu Gliganu Gliganu
112 Marin Bgrgscu Grajdurile Bascovele
11 loan Ciorgscu . .
11 If I. Bglgsescu
11 V. Ghifescu Grosi Gros'
11 loan Stgnescu
11 Gh. Mgldgrescu
IP
Hirsesti-de-jos Hirsesti
11 Cons!. lonescu Hum ele Humeie
11 Marin lonescu Ioanicesti Poienari
12 S Pr. Gh. Dedulescu loanicesti Poenari
121 D. Tomsanu Ionesti lonesti
12 D. SIgnescu IsbAsesti Milcoiu
12 I. Ciogescu
12 I. Bgdulescu Isvorul isvorul-de-Sus
1 C. B. Popescu Isvoru-de-jos Isvorul -de -jos
126 D. Lgcureanu Lacurile Ciofrhgeni

www.dacoromanica.ro
10 JUDETUL ARGE$
.5
z;V
C Ol
NUMELE si PRONUMELE PAROHIA COMUNA

127 life Cuceanu Lgunelede-jos Launele-de-Jos


128 Marin Popescu Linia-Dgnicei Dgnicei
1

131 j
132
133!
II
IP

vl

to
I. Vasilescu
Radu Comgnescu
the Bggescu
loan Pielescu
Sima Predescu
.-
Linia Hanulut
Linia- Mare

Lintesti
Lunca-Corbului
EgIcesti
Cocu

Bascoavele
Lunca
1341 Marin N. Popescu Malu Ursi
135 II Teodor Popescu Mares Mares
136 C. Stgnescu
137 11 C. Morgrescu Micgi Mgcgi
13 1. C. Venescu Marghia-de-Sus MArghia
13 n Cristea Cristescu II
14 11
Gh. Martescu Mat-jest' Sapala-de.jos
141 Marin Mihailescu Miercani Uda-de-Sus
142 SS loan Petrulescu Mihallesti Dgnicei
143 0 Anastase Dgnescu Mijlocu Cremenari
144 I. S. Popescu Misei MozAceni
145 11
loan Muzicescu Mozgcenii-de-los ..
146 11 Gh. D. Popescu 11 ..
1471 11 Gh. Dobrinescu Morgresti Dedulesti
1 II Gh. Galesanu Musetesti Musetesti
14 loan Dobrescu ..
15 D. Georgescu Negras' ' Negrasi
151 " loan Marian Nitulesti BArsoiu
152 n Fl. Barsan v
15 , loan Georgescu Oarja Oarja
15 li . Const lonescu Oestit-Pgmanteni Oesti
155 11 N. Silveanu Padure(i Pacturell
15 Constantin Venescu Pgduroiu-din-Vale Paduroiu
15 11 1. Feleanu Perisani Perisani
1581 Gh. Perisanu .
159 11 Th. Craioveanu Plesoiu Plesoiu
160 Lazar Nicolescu Podeni Buzoesti
161 17 Marin Tomescu Podu Brosteni
162 11
I. Dumi1rescu Poienari Corbeni
163 St. Gherghinolu
1641 Petre Bestea Polenila Go1411
1651 loan Georgescu
166 I. Vreolescu Poiana-Lacului Polana-Lacului
167 SI. Teodorescu " II
168 11 $1. Deleanu II
169 Stoica Gheorghe II II
170 N. Fatignescu PopArlesti-Corbesti Fallani
171 11 Marin Vinfilescu Popesti Cateasca
172 11 Gh. Sloicescu Popesti-Turcesli Sgpata-de-Sus
173 Tudorache Nicolescu II II
174 11
Gh. Turlescu Proagnelii-Vegesli Bleici
175 11 Oh. Dimescu Racovija Racovija
176, Chiril Serafimescu
177 : I. Nicolescu Rgdicinesti Dangesfi
178 I/ Pavel Conslantinescu Rgscgeli Rasa,*
179 11 Alexandru Crinleanu Receade-Jos Recea
180 Voicu Dumitrescu .
181 1. I. Eflimie Robaia Musetesti
182 St V. Grigorescu Rociu Rociu
183 II I. Popescu-Albota Rotulestl Bradurile
184 Radu Poienaru Ruda Bercioiu
185 I/ N. Florescu II
186, 11 N. Rizescu Runcu Runcu

www.dacoromanica.ro
JODETUL ARGES 11

zzV NUMELE ,Si PRONUMELE PAROHIA COMUNA

187 Pr. I. Preolescu Salairucelu Benstavest1


188 Radu Popescu Salairucu-cle-jos Salalrucu
189 D. Hertscu . Scauent Berislavell
1 IP Marin Boncea Silistea I Poienari
191 N. I. Popescu Silistea 11 Silisteni
192 the Predescu Silistea III Gruiu
193 I. Postelnicescu Slatioarele Slatioarde
19 I/ Dumitru Receanu Slobozia Slobozia
195 IP V. Zamfirescu SpirestiNegulesti Grosi
196 Gh. Popescu Stanislavesti Oarja
197 I. Stanescu Stoiceni Plesoiu
1 IP Oh. Marinescu Stoilestl-Popesti Stoilesti
19 I. Filipescu Stolnici Stolnici
200' Soare Boncescu Strambeni Suseni
201 N. Sfroian Stroiesti Sfroiesti
202 hie Enescu. Surdesti Hinfesti
203 D. Mazilescu
204 Gh. $erbeanu Seri;anestf jiblea
205 St. Grigorescu Serbanestii-de -Jos Serbanesti
206 I. C. Predescu
207 I. Serboianu Serboieni Serb"oieni
208 FL Rudeanu $uici $uici
209 Cons!. Grigorescu Pt

21 Voicu Popescu Teiu-de los Teiu


211 Oh. Podoleanu Teiu-de-Sus reiu
212 PI
Badea Neacsu Telesti Cosiest'
21 Oh. lonescu Teodoresfi Launele-de-Sus
214 11
hie C. Popescu Tigreni Ratesti
21 1 N. Topologeanu Tigveni Tigveni
216 T. Demetrescu
217 Paraschiv Radu Titesti Tilesti
21 Sava Costinescu Tutana Tutana
21 $1. Costinescu
220 Dobre Ghinescu Ungheni Ungheni
221 loan Runceanu Urluesti Urluesti
222 Cons!. Dinulescu Valea-Cocu Cocu
223 I/ Tom Iliescu Valea-Danului Valea Danului
224 11 I. C. Panfurescu Valea-Enache Tutana
225 Sandu Mateescu
226 Stefan Bradu Valea-gatului Samara
227 Petre Samarescu PP

228 Nicolae Necsulescu Valea- Scheiu Scheiu


229 PI Vasile Mateescu Valsanesti Valsanesli
230 Oh. I. Feteanu Vernesti Vales Danulul
231 Teodor Visinescu Vulpesti Cornafelu
232 PP
Mann Pungoci Zagoneni Baiculesti
233 Stefan Rudeanu Rudeni $uici
JUD. BACAU
1 Sach. Theodor Zola Precista &du
2 Econ. Oh. V. Crivaf Sf. Nicolae
3 loan Enea
4 Diac. Alex. Apostol
5 Econ. Savel Sulescu Sf. loan
6 Econ. Oh G. Tudorache Precista Tg'..-Ocna
7 Grig. Goaga Buna-Vestire
8 Pr. Vas Diaconescu -, ..
9 Sach. Sandu Stoian Sf. Treime
IQ icon. Oh. Mufti Aga Agas

www.dacoromanica.ro
12 JUDF,TUL BACAU

zof NUMELE si PRONUMELE PAROHIA COMUNA


U
11 Pr. I. Procople Ardioani Ardioani
12 N. Popovici Asau lAsau
13 1.1. Comanescu Bahngsent Bahngseni
14 , T. Dospinescu Basgsti ifigsgsfi
15 , V Luncanu Berbincent !Sacueni
16 , I. V. Luncanu Beresli 1 Beresli-Bistrila
17 Gh. Dospinescu Beresti-Tazlau Beresli-Tazlau
18 Const. Nourescu Berzunt Berzunt
1 Ioachim Filimon Blagesti IBlagesti
20 Andrei Marza Bogdgnesti-Oituz Bogdanesti-Ottuz
21 Alex. Paraschivescu Bogdanesti-Siret Tratan
22 G. lonescu Boistea IDarmgnesil
23 C. Pavel Borzesti Bogdana
24 I. lonescu Bosofeni Enachesti
25 V. Juncu Bratila Bratila
26, Gh, Hanganu Brusfuroasa IBrusturoasa
27 1. Ciosu Bucsesti Bucsesti
26 N. Ghervescu Buhociu Buhociu
24Econ. loan Paslariu. Casin ,Castn
30 Pr. I. loanilescu
31 Orig. Constantinescu Cgiut Cgiut
32 Gh. Comgnescu Caluggra Caluggra
33 I. Hanganu Campeni Basesti
34 Econ. Gh. Hoisescu Ciumasi Ciumasi
35 Pr. Oh. Hanganu Comanesti Comanesti
36 Econ. Manase Dumbravg Darmanestl Darmgnesti
37I Pr. Const. Popescu Dealu-Nou Letea-Noug
Econ. loan Climescu Dofteana Dofteana
3 I. lonescu Dragugesti Hefigtu
4 Pr. Milea Popescu Heligtu
41 Econ. Alex. Tabacariu Fantinelele Fantanelele
4 Sach. Th. Davidescu Fruntesli Filipeni
4 Oh. Orula Fundu-Racgcluni Racaciuni
Pr. I. Gervescu Garleni Garleni
45 V. Giuncu Gropile Gropile
4 I. Tudorache Grozesti Grozesti
4 N. Ponta Harja Haria
; ,, N. Hanganu Jevreni tevreni
44 Gh. Vattolomel Larga Doheana
s f. Tiron Leca Leca
51 V. Arhip Leonlenesli Ardioani
5 I, Nestor Leorda Vgsicesti
5 Sach. loan Vlacleahu Lelea I Letea-Veche
5 Alex. Antohi Moinesti Lucacestl
5 Pr. Gh. Chlrilg Lunca Filipeni
5 C. Crival Luncani Luncani
5 I. Teodorescu Magiresli Magiresti
5 Pr. Ion Grosulescu Mgrgineni Mgrgineni
5 Pr. Dimitrie Popescu Mesh Parincea
1 ,, Oh. Anfohi Moinesti Moinesli
61 Sach. Const. Merica Nadisa Nadisa
6 I. Popescu Nanestt Parincea
6 Ion $tiubei Obarsia Obar;,ta
6' Pr. Const. Popescu Odobestt Odobesti
6 Gh. Suruianu Onesti Onesti
6. Sach. N. T. lonescu Orasa-Mare Targu Valea-Rea
6 Pr. Const. Curpgn Pancesti Pancesli
6 Teodor Melisan Parincea Parincea
6 Const. Rezolea Petresti Horgest1
7 Ion Dascalescu Petricica Podurile

www.dacoromanica.ro
311DETCL BOTO$ANI 13
.
o 0
- NUMELE si PRONUMELE PAROHEA COMUNA
Z
71 Pr. Theodor Dascatescu Podurile Podurile
72 Sach. Ion Crgclun Poeana Targul-Valea-Rea
73 Pr. Gh. Holban Prgjestt Prgjesti
74J Econ. Cons,. Borcea Racova Racova
75 Sach. Gh. Ghioldum Rgcgul Onesti
76 Pr. N. Tudorache Radeana Bogdana
77 Gh. Arghir Sgucesti Sgucesti
78i V. Iordachescu Schineni Serbesti
7 Sach. I. Theodorescu Scorleni Scorleni
80 Pr. Ion Banu Sgcuent Sgcuent
81 Ion Comgnescu Solon' Solon(
8 Cons:. Marza Serbesti Serbesti
8 Eugen Podoleanu Tamasi Geoseni
Const. Arhip TazIgu Lucgcestt
8 Econ. Vasile Tifartu TargulGloduri Obarsia
86 Oh. Lupescu Tgrgul-Trofus Targul-Trotus
87 Sach. Dumitru Cojan Valea Arinilor Lucgcesli
rPr. D. Capra Valea lui Ion Valea lui Ion
iqPr. Dimitiie Grosu Valea-Seacg Valea-Seacg
90 Econ. D. N. Pairichie Valea-$osei Podurile
911 Pr. Ion C. Nalboc Valcelele Valcelele
9 Alex. Vasihu Vgsiesti Vasiesti
JUD. 130TOANI
1 Econ. Al. H. Simionescu Popgull Bolosani
2 V. Pavelescu Uspenia II

3 P. Tanasiade
4 Pr. D. lonescu
5 Diac. I. Alexandrescu
6 Econ. C. SbArnea Sf. Hie
7 C. Vasihu Sf. Gheorghe
Oh. Rugescu Roset
91 H. Manoilescu Si. Voevozi
10 Gr. Deliu Si. Spiridon
11 Gh. Manoilescu Sf. loan
1Z , Oh. Nepotescu Trei lerarhi
13 Pr. H. Murarasu Vovidenia 111

14 C. Possa Sf. Nicolae


15 I. Gafencu Duminica Mare
16 Econ. C. Constantinescu Si. Gheorghe Harlgu
17 Econ. G. Maxim Si. Nicolae
18 I. Antonescu Albesti Albesti
19 V. Bulureanu Baluseni Bgiuseni
20 Econ. C. Gherasim Baznoasa Lunca
21 Pr. Gr. Vasrliu Bobulesti Romanesti
22 ., Gh. Rgileanu Brateni Miliglgsent
Econ. Gh. Hgrjescu Brehuesti Vigcleni
;
22 1V. lonescu
25 Pr. Al. Rhea
Bucecea-Sat
Burdujeni-Sat
Bucegea
Burdujeni
26 I. Popovici Burdujeni-Tgrg
27 Al. Thlgoanu Burlesti Vangtori
28 D. Apostin Buzeni Bgluseni
29 Pr. loan D. Grigoras Caligesti Cucoseni
Econ. M. Lgpusneanu Cerchejeni Drgcsani
31 Pr. C. Dron Cernesti Lunca
3 Econ. C Calinescu Chiscovata Poiana
33 Pr. D. Chiloveanu Chiloveni FIgmanzi
34 Alex. Barletta Ciornohal Calgrasi
35 C. Constantinescu Copglgu Cosula

www.dacoromanica.ro
14 JUDETIIL BOTOANI

NUMELE si PRONUMELE PAR0111A COMUNA

361 V. Diaconescu Gorocaesti Fantanele


37 loan Arhip Costesti Popguti
38 C. Robu Cosula Cosula
39 Gh. Groza Cbtargaci Leorda
40 . I. Gaspar Cristesti Cristesti
41 Diac. Oh. Carpen , .,
42 Pr. C. Siminiceanu Curtesti Curtesti
43 , I. Grigoras Dobarcent Bacsanestl
44 Econ. A. Moisiu Dolina Leorda
45 Pr. V. Soescu Dracsini Balusent
46 ,Oh. Crudu Dracsani Dracsani
4 Pr. Oh. Chipail Durnesti Barsanesti
4 D. Moisiu Egureni Ungureni
4 V. Hutupasu Fantanele Fantanele
G. Barflpa Feredieni Rahn!
51 D. Dragan Flarnanzi Flitmanzi
52 M. Zghlrescu Gorbgnesti Vangtori
53 Lazar Vasiliu Hlipiceni Todireni
54 Econ. Anghel Botez Hulub Dangeni
55 Pr. Oh. Vasiliu lacobeni
56 C. Hutupasu lcusani Poiana
57 N. Costinescu longseni Trusesti
58 D. Stelanescu loldesti Tudora
5 Alex. Simionescu Lehnesti Movila-Ruptg
60 Econ. 1. Popovici Leorda , Leorda
61 Pr. Em. Drggan Maxut Deleni
62 Ananie Teodorescu Mandresti Viadeni
63 Sachelarul Oh. Constantinescu Mihalaseni Mihalaseni
64 Econ. D. Arbore Necsani Necsani
65 N. Gaspar Ostopceni Romgnesti
66 D. Neagu Plopeni Salcea
67 Econ. V. Mares Poiana-Lungg Poiana
68 12r M. Cgluggreanu Prajeni Radeni
69 Pr. Gh. Gaspar Rachili Popauti
70 Gh. Sarghte Rguseni Comandaresti
71 N. Nechita Ringhilesti Cgla'rasi
72 Gh. Bart Ripiceni MovilaRupta
73, loan Grigoriu Roscani Fantanele
74 Th. Maxim Salcea Salcea
75 Econ. Gr. Stelanescu SI. Maria Calarast
76 Pr. Conache Manoliu Slobozia -Secgturg Slobozia-Secgturg
77 Pr, M. Troteanu SiminiceaMiclescu Siminicea
78 Econ. D. Lucinescu Starosilta Vlforani
79 Pr. I. Romanescu Stancent Popauti
80 V. Gaspar Stanca Steignesti
81 Econ 1. Sandovici Stancesti Stgncesti
82 Pr. C. Angelescu Storesti Frumusica
83 Gh. Bergea Siroiesti Lunca
84 V. Mircea Satul Stelanesti $tefanesti
85 Pr. Ad. Leontinescu Tg.-glefgnesti
86 Econ. Oh. Chiriac Tg.- ulita Sulita
87 , Gh. Nichiforescu Todireni To diren i
88 Pr. D. Teodorescu Trusesti Trusesti
89 Sach. V. Crudu Tudora Tudura
90 Econ I. Diaconescu Unteni Mangstireni
91 Pr. Toma Sgvescu Uriceni Flamanzi
92 Econ. N. Filip Vgratec Dumbrgveni
93 Pr. 1. Gavriliu Vigdeni Vigdeni
94 1. Bgncilg Corni Corni
95 Econ. V. Gheorghiu Dumbrgveni Dumbraveni

www.dacoromanica.ro
JUDETUL BRA.ILA 15

z NUMELE si PRONUMELE PAROHIA COMUNA

JUD. BRAILA
1 Pr. Const. Avramescu Sf. Nicolae Braila
/I Marin Corbu
Pt Anghel Constanlinescu S-ta "Para schiva It

PP
loan Balaban Pt ft
5 PI loan Constantinescu PI

Ilie Merosanu Sf. Splricion


PP
Ghl jg Gheorghe PI

11 Grigore Balaban S-jii Ir4graji


IP Gh. Engceanu It
1 a Ft Teodor Popescu Sf. Hie"
11 IP Nicolze Donescu PI

1 It Radu Mihalcescu
1 Titu Clock Ian Sf. dheorghe-
1 IP Nicolae Radulescu t It
15 It Radu lonescu Sf. loan Botezgtorul
1 . It Ilie Didicescu Adormirea
IP loan Nicolau
1 s Stefan Bgrzanescu Slit Apostoll
1 Mihail Bgrzgnescu
a PP Bejan Enachescu S-Ili A'r'hangheli
21 Octavian lalomileanu
2 Macon loan I. Perianu Sf. Nicol;e
2 Pr. Oh. Antohe T. Vladimirescu
24 Stan Apostol Movila Miresii
2E Nicolae Bucur Bordei-Verde
2 Neagu Balaban Osmanu
2 Neagu Balaban Slobozia Ciresu
2 Die Barbulescu Slancuja
2c Oh. Berdan Ruselu
30 loan Berteteanu Chiscani
31 Gh. Borcea Golgseii-Noi
32 Radu Cervis Scorjani-Vechi
33 C. Constantinescu Sulesti
34 ft Petre Epureanu ,,
35, loan Chiorpec Romanul
361 Dumitru Daniilescu Gemenele
37 St Dumitrescu Dudescu
loan Doniga Tataru
39 Vasile Enaceanu lslaz
40 C. Ggnescu
41 Oprea Epure Chichineju
42 If M. Georgescu Viziru-de-Sus
43 Dima Ionescu ..

44. $erban lonila Slulitori Albote0i


45 Nicolae Mate( Urleasca
46 C. Mandescu Ro0ori
47 Gh. Mihalcea Filiu
46 It Teodor Micu Mihai-Bravul
4 It Dobre Nestorescu Valea-Canepei
50 Draghici Nestorescu Silistraru
51 Matei Opristnescu Cotulung
5 I/ Stroe Oprisgnescu Tralan
5 Anastase Pun Berte0i-de-1os
5 loan Perianu Viziru-de dos
5 Zaharia Popescu Strgmbu
5 loan Radulescu Gropeni
5 loan Radulescu Ciocile

www.dacoromanica.ro
16 JUDETUL BUZAU
-t.-

zcl NUMELE si PRONUMELE PAROHIA COMUNA


t)
58 Pr. Dobre Simionescu Cazasu
59 ,, Ene Sianculeanu Ceacaru
60 . loan Todescu Filipesti
61 Vasile Trifuiescu
, Insurgtei
62 loan Vasilescu
, Ulmu
63 , Matei Visaneanu Perlsoru
64 Badea Vizireanu Dedulesti
65 Slate Voiculescu
, Tichitestj
66 Spiridon Bors Vgdeni
67Th. Mihglcescu Ianca
68 . Popescu Chiriac Rusetu

JUD. BUZAU
i Pr. Stefan Brgfulescu Alberti Alberti
2 Dragu Stan II 1,

3 Gh. lonescu Aldeni Bgesti-Aldeni


4 Anghel $eicgrescu Amaru Amaru
5 Ghita Ionescu Bargsti Cislau
6 Gh. Alexandrescu .,
7 Nic. I. Negulescu Begu Pangigu
8 Diamond' Nicolae Blajani Blajani
9 loan Theodorescu Bradeanu Bradeanu
10 Gh. Georgescu Bglanesti Bglanesti
11 Stefan Ionescu Bozioru Bozioru
12 Oh. Braisteanu Brgesti Brgesti
13 Grigore Popescu Baba Ana Baba Ana
14 loan Negutu Beceni Beceni
15 loan lonescu Beciu Beciu
16 Zaharia 1 heodorescu Boldest' Boldest'
17 Voicu lonescu Beilic Sageata
18 Dimitrie Consfantinescu Calvini Calvin'
19 Moise D. Popescu 'Casoca Nehoias
20 Hristache Angelescu Catina Canna
21 Dimitrie Popescu Cislgu Cisigu
22 Gheorghe Uruc Corbu Cgtina
23 Nicolae Popescu Cochirleanca Cochirleanca
24 Const. Tomosoiu Caragiale Caragiale
25 Stan Coman Caldaresti Caldgresti
26 loan lonescu I Cernatesti Cernatesti
27 loan lonescu II
28 Nicolae Negrilg Ciliba Cilibia
29 Petre V. Popescu Cioranca Cioranca
30 Vasile Ionescu I Cotu-I II
31 Teodor Leonfe Ciorii Cotu-Ciorli
32 loan Popescu Costesti Cosiest'
33 Dobre Marinescu Cotorca Glod-Silisfea
34 Cons,. Dobrescu Canesti Oust'
35 Grigore lonescu Candesti Candesti
36 loan Neguju Carpinistea Carpinistea
37 Ch. Mgrculescu Clondiru Cloodiru
38 loan Theodor Chiojd Chiojd
39 ,, Raducan Nicolae Dara Dara
40 Nic. Ghizdeanu Fundeni Fundeni
41 , Dim. Popescu Florica Mihailesti
42 Pr. Const. Georgescu Tiniest' Tiniest'
43 C. Georgianu Gura Teghi Gura Techi
44 Theodor Stefan Gavgnesti Gavgnesii
45 St. Comgnescu hergseni Ghergseni
46 Dim. lonescu It II

www.dacoromanica.ro
dliDETIUL )3uki.r 1'1

z NUMELE 5i PRONUMELE PAROH1A I COMUNA


0.,..1,1
42 Pr. Marin Angelescu Glod.-Silistea GlocleSinaiea
43 Oh. T6nIstscu Glod.-CarlIg alod.-Carlig
44 Manfu Popescu Glod -Sarat Glod.-Saral
45 Ntcolae lonescu
pp Gura Aninoasei Tarcov
46 Petre lonescu
pj Graidana Grajdana
47 loan Costescu
pp Gura Niscovulul Gura Niacovului
48 loan lonescu
pp aura SIrlfii Gura rafii
49 Consi. Bocanescu Basceni Calvfni
50 hie lonescu ciageni Vintileanca Gagern Vinlileanca
51 Raducanu GeorgesL Greceanca tirean
52 Dim. jugureanu Gura Vadului Tonani
53 . Gh. lugttreanu lugureni ugureni
54 loan lonescu Largu Largu
55 Niccilae D. Popescu Luctu Luciu
56 llie lonescu Lipia Lipia
57 Nic.' R. Stanescd Lopatari Loatari
58 Vdsile loneScu Marunlisu Marunlisu
59 Moise loan tQgura Magura
60 Gh. Moisescu Muscelu Coin
61 Dobre Vthiescu Meteleu Meteleu
62 Costache Popescu
pp

63 Matei Sloicescu
pp
Maxenu Mexenu
64 Toma Carapalea Mn.culesti 1341anesii
65 py Consi. lonila Mihailesti Mihaits 1i
66 pp loan lonescu Mend Merei
67 $1. Teodorescu Monteoru Monteoru
68 gp loan Gazdaru Manesti M.-Manialesti
69 Stefan Zburlan Manzalesti Manzalesq
70 pp Nicolae Popescu Naeni Merit
71 pp loan lonescu OdIile OdAile
72 pp Dim. Stoica Paltineni Pnineni
73 loan DragomirUsCu Palarlagele PUirlagele
74 pp Raducanu lorgu Padina Padina
75 Sava Constaniinescu Pogoanele Pogoanele
76 $1. Theodorescu IP

77 pg Costache Popescu Paclele oseni


78 pg Consi. Dragomirescu Parscov Parscov
79 Vergu Manolescu IP

80 Const St8tescu PP IP

81 pp Dim. Popescu If
82 Mihail Stanciulescu Plecoiu Pfescolu
83 Nicolae Jingoiu Policiori Policiori
84 pp Dim. Wan Potoceni Maracinen1
85 Alex. Popescu Plopeasa Policiori
86 Nec. Serpoianu Pieiroasa de jos Piefroasele
871 Toma Popescu
pp Sibiciu Sibiciu
8 , loan Negulescu
8 Nec. Dumilrescu Sibiciu de jos P'n"a15u
90 Nec. Efrimescu Sageata Sageata
91 Miron Popescu
pp

92 Theodor Nita 1Scu"rtestt Scurtesti


93 , Consi. Georgescu Smeeni Smeeni
94 Pr. Luca Lupascu Smeeni Smeeni
95 Spiridon Popescu Smardan Brgcleanu
96 Neculai Popescu Stalp Stalp
97 Consi Negulescu Simileasca Simileasca
98 Gheorghe Popescu $aranga Saranga
99 Consi. S13nescu Sarulesti Strulesti
log Gh. Tanasescu PIANO Tabaresti
1011 Marin Negoila Itabaresti TgbAresti
2.

www.dacoromanica.ro
18 JUDETUL BUZAU
pl
0 0/
Z NUMELE si PRONUMELE PAROHIA COMUNA

102 Pr. Teodor Vasilescu Tresua Trestia


103 Hristea Vladescu Tisau I Tisau
104 Pericle Popescu Tisau II
105 Dim. Radulescu Trestioara Trestloara
106 Const. Iliescu Tin lest' Tiniest'
107 Nicolae Vasilescu Unguroiu Magura
108 Grigore lonescu Valea Vii Patarlagele
109 loan lonescu Viperesti Viperesti
11o, loan Gurilii Vadu Past Scurtesti
1111 Nec. Teodorescu Vadu Soresti Vadu Sorest'
11 loan Fotin
11 Mares Angelescu V.-lancului V.-lancului
114{ loan Serbanescu Valea-Boni GuraSaraiii
115 Andrei Zburlacu Zilisteanca Zil4leanca
116 Voicu Constanlinescu
117 Gh. Popescu Bis. Ghenoalca Tohani
118 Const. Stant last Monastirea Rates!'
119 Mandache Alexandru Sf. Episcopie Buz Au
120 Dim. Petrovici
121 Grigore Popescu
122 Diac. Tudosie Popescu
123 Oh. Stefanescu
124 Pr. Alex. Movileanu Sf. Ingeri
125 Icon. loan Theodorescu
126 Pr. Anton Stelanescu
127 Nic. Tanasescu Banu
128 Costache Seicarescu
129 Marin Serbanescu Negulatori
130 Const. Angelescu Brosteni Brosteni
131 Ifie lugureanu Sf. Nicolae Buzau
132 lordan Popescu
133 Dim. Popescu Ad. M. Domnului Mizil
134 Grigore Stanciu
135 Mihail Preolescu Sf. loan

JUD CALIACRA
1 Icon. N. Gheorghiu, roman Bazargic
2 Pr. Alexaudru Toncov, bulgar Bazargic
3 loan Voda, roman Balcic Transilvanean
4 loan Urumov, gagaui Cavarna
5 Mihail Pop Stefan, bulgar Cavarna
6 Petcu Coicischi, bulgar Carasulov
7 Boian Doicev, bulgar Bazaurt
8 Stefan Popov, bulgar Armutlia
9 Pavel Alanosol, bulgar, Ezibei
10 loan Mircef, bulgar, Pcelarovo
11 Dimitrie Cornaef, bulgar Corali
12 Gheorghe Dimu, bulgar Alexandria
13 Vasi le Valcov, bulgar Vladimirovo
14 lani Gheorghief, bulgar Cuiungiuc
15 Vasile lvanov, bulgar Semiz All
16 Petra Lazar, bulgar Olucli
17 loan Stoianol. bulgar Ghelengic
18 Grigore Boiagicf, bulgar Vali-facg
19 Gheorghe land bulgar Cadievo
20 loan Milusef, bulgar Gurcova

www.dacoromanica.ro
JIIDETIIL CONSTANTA 19

z NUMELE sl PRONUMELE PAROHIA COMUNA


u.
21 19 Nicelai Titov, bulgar Sabla
22 11 Alexandru Vasiliu, grec Gheaur Suiuncluc
2 Panaite Cazpazanov, grec Duran Cular
24 11 Atanasa Canburov, grec Spasova
25 loan Sava, roman Bagdaili Ciamurli Transilvgnean

JUD. CONSTANTA

Pr. Toma D. Prolopopescu Adormirea Constanla


2 Niculae V. Paveliu
3 II Gheorghe Rgdulescu Sf. Apostoll
4 loan Grigorescu
11

5 Pr. Dumitru Popescu 3.

6 Pr. Cristache Georgescu Medgidia


7 0 loan Ciocan Cerna-Vocla
Vasile Vasilescu
11
liarsova
loan Rosculet Mangalia
1 loan Badasca Ostrovu
11 Pr. Stefan Popescu Ostrovu
1 Gheorghe Preolescu Adamclisl
13 Paraschiv Popescu Altman
14 Gheorghe Vasilescu Almalgu
15 /I Nicolae Iconomof Almalgu
16 11 Gheorghe Nedelcovici Asarlai
17 - Banica Ro$escu Arabagi
18 Petre Polifronescu Beilic
19 Oprisan Popescu Biulbiul
2 loan Tatulescu Boascic
21 Stan Marinescu Caceamac
2 loan Popescu Canha
2 11 Atanasie Mitef Canlia
2 IP Nicolae Pufulescu Carancicula
25 II Alex. Moroianu Caramurat
26 1; Const. lipescu Caranasuf
271 ft Radu Banta Carol 1
2 n Anton Popescu Cartalu
2 loan Dumitrescu Casapchiof
30 v Stefan Niculescu Cavaclar
31 ,, Marin Mosoianu Cazilmurat
32 Stefan Basnufg Ceamurilede-los.
33 ,, Andrei Popescu Ciobanu
34 loan Sadeanu Cerchezchioi
35 0 Marin Mgrculescu Chiorcismea
36 Stefan Dobrescu Chioseler
37 .1 loan P. Joachim Cochirleni
3 g. loan Rosescu Cochirleni
39 loan Constantinescu Cogealac
40 pj lobn Claru Chtvagi
41 Const. Vasilescu Cuzgun
4 pp Const. Vasilescu Dobromir
4 Teodor Martinescu Docuzolu
4 0 loan Popescu Dorobanfu
45 Slancu Georgescu Dulgheru
46 Belizare Popescu Engimahale
47 Gheorghe Popescu Eschisek
4 Const. Georgianu Ezechioiu
49 Cristu Lief Garlila
50 Niculae Popescu Ggrliciu

www.dacoromanica.ro
20 =ETUL C017D-RITJI
2 NUMELE si PRONIUMELE PARMA COMUNA
6" I

51 Pr. loan Sandulescu Gherengic


52 11 loan Raduleseu 1Ghiuvenilia
53 Radu Bulgceanu tiairanchtot
54 loan $telgnescu I-fa Ira rtchtpi
55 4 Gheorghe Saramatescu ionita
56 11 Niculae Popescu Marleanu
m71 Marin Popescu MihaiViteazu
58 11 Nij Trandafirescu Osmanfaca A
59 11 Vasile iliescu Parachioi
6 11 Epaminonda Mihgilescu Pazarlia
61 Pavel Rotaru Pestera
62 11 loan Perianu Potur
63 19 Alexe RSclulescu Saragea (-1

64 11 const. Cernescu Saraiu


65 11 Teodor Ptitullgg Salischioi
66 19 laarr SIef4nescu Satu Nou
67 11 Vasile Popescu Seimeni
68 Niculae -Vasilescu Tic/Tiles('
69 11 Gitedrgh Oprescu Topalu
70 // Manes Paraschiv Topraisari
71 11 Gh. Stnescu Tortomanu
72 loan loanovici Valalg
73 11 Gheorghe Antim Garliciu

JUD. COVURLTJI
1 Econ. Gh. Popescu Sf Nicolae Galalf
2 ,, Gh. Tanicea Ebiscopala
3 Grigore Costea Episcopala
4 Arhid. Dumitru Gr. Popescu Episcopal
5 Econ. Nicolae Gh. Gadei Buna-Vesiire
6 Sachelar Aurel Pipos 1
7 Econ. Ludovic Cosma Sf. Impgrali
& Stefan Arsic
9 Constantin Caciuc I. Aposloli
10 Gheorghe Costin fritrarea in Biserial
11 loan $tef5nescu Mavramol
12 Alexandru Varlosu rei lerarhi
13 loan Severin pensfonar
14 Stefan Vargolici
15 David Popescu St Vineri
16 Anion Veliche
11 Precesta
17 Dumitru Popescu (Cuv. Para schiva)
18 Stefan lonescu Precesta
19 Alexandru Florea b
20 Alexandru $telgnescu
21 Econ. Mihail Tiggu Sf. Sofia
22 Gabriel Sttncescu Sf. liaralambie
23 Sachelar loan B. Mihailescu
24 Econ. Vasile Rozei Istrarea In Biserica
25 Constantin Perju lsvorul Maic. Domn.
26 Pr. loan Caraman Sf. Dumitru
27 Econ. Alexandru Tihan Sf. loan Bote2Moru1
28 Sach. loan Grigoriu
29 Pr. Nicolae Ursache Sf. Apostol
30 Sachelar Grigore Dobroveanu Nast. Match Damn.
31 Econ. file Gherghisanu Sr. Gheorghe-Med6gt
32 Econ. V. Artimescu pensfonar
33 Nicolae T.Irgbulg
34 the Babes 9

www.dacoromanica.ro
JUDETUL C01117RLITI 21
t). NUMELE sl PRONUMELE PIIROHIA COML1NA
a

3 con. Constantin Patriche ,)Targu-Bujor argu- ajar


36 Constantin Tebeica- Cosfache Negri Lascar-Calargi
37 Sach. Grigore V. Sarbu Smardan Smardan
Pr. Afanasie Bogatu Bonniest' Balintesti
39 Constantin Sarbu Branistea Branistea
4, loan Docan
ry Targu-Bujor Targu-Bujor
41 Cristea Goga Ha lent 13/1 lent
4 Dumitru Mihailescu
4 Oh. Burghelea Baneasa 13aneassl
4 Nicolae Popescu
45 Dumitrie Bejan Cuca Oasele
4 Ion Lungulescu Cudalbi . Cudalbi
4 Nicolae Gajulescu
4 Teodor lstrate Cudalbi Il -a
4 Teodor Dobrea Chiri testi Rogojeni
5 Vasile Trenchea Cavadinesti I-a Cavadinestf
51 loan Popovici 11-a
5 Nicolae lonescu Corni COrni
5 Dediu Dodu Filesti Filesti
5 Nicolae Zugravu Foltesti Fo II20
55 Teodor Perju Friimusila Frumu0a
5 I/ loan $1. Gugoasa Hrigneti Farlane0
5 Ion lorga Gane0 1.a 0AneVi
58 Gr. Georgescu
5 Gh. Gadei ., 11-a
6 Const. lonescu Independenja Indep" endenja
61 Ion Caluian
6 Oh. Savin jorastl lorasti
6R C. Beldie If
64 N. Rascanu
65 0 Pettit Istrate Lupesti Lupesti
66 Gh. Podasca Mastacanl Mastacani
6 Teodor Maria
6: Vasile Popovici
6 Econom loan Filinta Malusteni Malustem
7, loan Bejan Moscu 'Targu-Bujor
71 Pr. Lazar Lacusta Odaia-Manolache Odaia-Manolache
72 Sach. Marin Musca Oasele Oasele
73 Econ. Vasile Popescu Pechea Pechea
74 Pr. Panait Musa Pisc Pisc
75 Pr. Alex. Dobrea Phluktoaia Targu-Bujoru
76 Sach. Gh. Lazar Oancea Oancea
771Pr. Teodor Patrice Prodanesfi Slivna
78 G. Goga Prodanesti Slivna
79 loan liagiu Rogojeni Rogojeni
8d ., Gh. Buluc 1Slobozia-Conache St000zia-Conache
81 Const. Popovici I/
82 loan Talpan Smardan Smardan
83 loan Butunoiu, Spulli I-a Smulti
84 Timoteiu RATA 1' 1/

85 Dumitru Rapa 11-a


86 Gh. Cojocaru Scanfeesti Frumusija
87 ,. Const. Slivneanu Slivna Slivna
88 ,, Stefan Bogatu Satu Bere0i Targu-Beresti
89 Loan Teodor ..
90 Onufrie Zugravu Sipenf Tulcani
91 loan Strain lat Sivija Sivita
92 G. Cheorpec
9 loan Tasca ITargu-Dragusenli Targu-Draguseni
94 ., Stefan Neon., .ifulucesti Tulucesfi

www.dacoromanica.ro
22 .TUDETUL COM:MTH

NUMELE Si PRONUMEL PAROIIIA COMUNA

95 Pr=dor Manotiu Targu-Beresti Targu-Beresti


96, Constantin Leu Tulcani - Tulcani
97; Costin I. Popa Urlesti Urtesti
98 Const. Cheorpec V.ladesti Vial:testi
99 Gh. Cheorpec Vlades11 Vladesfi
100 Econ. V. G. Vargolici Varlezi I-a Varlezi
101 Sach. Temisfocti Vargolici Varlezi II-a Varlezi

JUD. DAMBOVITA
1 Pr. Afanasie Nicolaescu Dragomiresti Dragomiresfi
2 Al. Popescu Curtea-Domneascg Targoviste
3 Al. Popescu Frasinu Frasinu
,Andrei Marinescu svoarele Isvoarete
5 Andrei Cristescu Mangstioara ugureni
6 Al. Nicolaescu Runcu Runcu
7 Al Popescu Slobozia Corngjelu
8 ,Atanasie Popescu Ggesti Ggesti
9 Bucur M. Popescu Podu Rizi Branistea
10 Const. Mateescu Mahalaua Viforata
11 Consi. Gheorghe Manga Pietrari
12 Const. lonescu Plopi Tifu
13 Crisfea Georgescu Pieirari Pietrari
14 Crislea Consfantinescu Schitu-Cobia Cobia
15 Consi. Rgdulescu Brosteni Brosteni
16 Dumifru Popescu Baidana Baldana
17 Dumifru ZIgteanu Balenii-Sarbi Bgleni
18 Dumifru Oprescu Cranguri Cranguri
19 Dumiiru Tangsescu Frasinei Cobia
20 Dumifru Popescu Grambocata Clambocata
21 Dumitru losifescu Gemenea Gemenea
22 Dumitru Popescu Lacutele Glodeni
23 Dumilru Popescu Molgeni Molgeni
2' Dumitru Teodorescu Poianade-jos Poenile
25 Dumitru Sorescu Potlogi Potlogi
26 Dumitru Popescu Razvadu -de -jos Rgzvad
27 Filip Parvulescu Lazuri Lazuri
28 Florea Dinu Sf. Ilie Ggesfi
29 Florea Georgescu Socet Bilciuresti
30 Gh Manolescu Aninoasa Aninoasa
31 Gh. Popescu Bglenii Romani Band
32 Gh. Elberg Cosfesti din-Vale Cosfesti
33 Gh. Mihgilescu Cojocaru Cojocaru
34 -Oh. R. Popescu Greci-Bolesti Bolesti
35 Gh. Popescu Grecii Grecii
36 Gh. Teodorescu Clambocata Clambocata
37 Gh. Popescu Gura-Ocnifei GuraOcnilei
38 Gh. Popescu Ludesti Ludesti
39 Oh. Popescu Innesti Manesti
40 Gh. Cernescu Mogosesti Lucieni
Gh. -Popescu Moroeni Moroeni
4 Gh. Popescu Moigeni Molgeni
43 Gh. lonescu Pgiroaia Pgfroaia
44 Gh. Simionescu Pietrosila Pietrosija
45 Gh. Diaconescu Pietrosila Pielrosila
46 Gh. Popescu Raul-Alb Barbutet
47 Gh. Radulescu Bogaji &gall
48. Gh. Anasfasescu Lungulef Lungulel
49 . Gh. lonescu Visinesti Visinesti
51fi Gr. Petrts u Sf. Niton Targoviste

www.dacoromanica.ro
JUDETEIL DAMBOVITA 23

z7 NUMELE si PRONUMELE PAROHIA COMUNA

51 Pr. loan Popescu Mitropolia Tat goviste


52 the Aldescu Ste lea
53 loan Popescu-Barbulet Stelea
54 loan Constantinescu Curlea-Domneasca
55 loan Stancescu Curlea-Domneasca ,,
56[ loan M. Banica Frasinel Cobia
57 loan Brezoianu Brezoaele Brezoaele
5 o loan Diaconescu Bo testi Bolesti
59, /I loan Sapuneanu Bucsani Bucsani
601 a loan Iacobescu Barbulet Barbulet
61 loan lonescu Bela Bela
62 lacob Popescu Bezdead Bezdead
63 loan D. Popescu Branesti Branesti
64 loan Popescir Cornet Cornet
65 loan D Tomescu Cobia Cobia
66 loan Pantazianu Cazaci Cazaci
67 loan Panailescu Candesti Candesti
68 loan Alexandrescu Contest' Conjesti
69 loan Popescu Cucuteni Valcana
701 losif Voiculescu Dragodanesti Candesti
71 loan Constantinescu Doicesti Doicesti
72 loan Marinescu Grecii Green
73 Iosif Popescn Gheboeni Manesti
74 loan Georgescu Gorgota Rasvadu
75 loan Cotenescu '-,voarele lsvoarele
76 Ilie Sloenescu Morteni Morteni
77 loan Popescu Marcesti Marcesti
78 loan Popescu Minoru Picior-de-Munte Picior-de Munle
79 loan Popescu Majoru Puntea-de-Greci Puntea-de-Greci
80 loan Diaconescu Serbanesti Serbanesti
81 cite Podurizeanu Raciu Raciu
82 loan Mircescu Raul-Alb Barbulet
83 loan Ratescu Serdanu Serdanu
Hie G. Popescu Slobozia-Moara Slobona
88'51 loan Popescu Scheiu Scheiu
86 ilie Tomescu Strambu liulubesti
87 Die Negoescu Toinsani Tornsani
88 loan Savulescu Tatarani Tatarani
89 !lie Georgian Petresti thiesti
90 loan Mircescu Vacarestii-de-Rast. Vacaresii
91 loan lordanescu Cocos Cocos
92 M. 5tefanescu Baloteasa Patroata
93 Mihail Pavelescu Balteni Balteni
9 Marin lonescu Bezdead Bezdead
95 o Moscu Popescu Branesti Branesti
96 Mihail Constantinescu Crovu Crovu
97 *, Marin Constantinescu Cranguri Cranguri
98 Marin Contanescu Romanesti Romanestl
99 Marin Doicescu Piersinari Piersinari
100 Mihail Popescu Podu-Barbireului Podu-Barbireului
101 Mihail 5erbanescu Serbanesti Pucioasa
102 Mihail Georgescu Razvadu de-jos Razvadu
103 Marin Popescu Sp .rt Sperieteni
104 Marin Dumitrescu Vulcana-Pandele Vulcana-Pandele
105 Marin Popescu Schitu Bunea Vuicana
106 Mihail Popcscu Valea Mare Valea-Mare
107 Nae Parvu Simulesca Targoviste
1 N. Popescu Mitropo lia
109 N. Gr. Arama Ste lea
110 N. Colfescu Sf. Treime Gaeli

www.dacoromanica.ro
24 J UDETUL DAMBOYITA

z0 NUMELE si PRONUMELE PAR011irk OMUNA


6
111 Pr. N. lvanceanu Bolovant Bolovani
112 Nica Popescu Costesti-din-Vale Coste0i
11 PI N. Diaconescu Cranguri Cranguri
11 11 N. Popescu Comisani Comisani
115 11 N. C. Fopescu Gemenea Gemenea
116 N. V. Popescu Catunu Cgtunu
11 11 N. Cercel Slanesti Merit
11 11 N. Popescu Mgnesti Mgne$1i
1 11 N. Goglea Mahalaua Vito-rata ;

1% 11 N. lonescu Nlicet Cazaci


121 19 N. Mihailescu (311ogii Potlogii
12 19 N. Diaconescu RAzvadu -de -Sus Pgzvad
12 11 N. Anastasescu gtgrani Tgtgrani
12 10 N. Georgescu Sacuen1 Sgcuent
125 N. Popescu Suseni ' Bogart
12 . Negoila Dumitrescu $o1anga Sofanga
12 11 Nicolae Stan Urseiu Visinesli
128 1/ N. Mihgilescu Vgaresti Vgaresti
12 11 N. Popescu Valea-Ca. elor Vgile-Unite
13i 11 N. lonescu Ghinesti Ghinesti
131 PP N. Popescu iforata Vitorata
13 It N. 0. Popescu Colibasi Colibasi
13 /1 Petre Matache Mita Frgsinu
13 11 Petre Popescu inoiu Butoiu
135 11 Procopie Popescu Candesti Candesti
136 19 Panait Georgescu Dobra Dobra
13 Petre Popescu Ghergani Ghergani
138 Petre Gherase Morteni Morteni
139 11 Petre Georgescu culla Ocnita
14 Is Petre Popescu Tata Tata
141 SP Radu Popescu Sf. Gheorghe Targoviste
142 11 Radu Pelrescu Lucieni Lucieni
143 11 Scarlat Popescu Mitopolla Targoviste
144 11 Serban Popescu. Brezoaele Brezoaele
145 Stefan Cercel Mrea Vilorgia 'Viforata.
146 19 Stan Popescu Badulesti Badulesti
147 11 Stefan Udrescu Bogali Bogaii
148 PI Stan Popescu Cornet Cornet
149 PI Stefan Negoescu Ungurent Wriest!
150 11 Serghie Constantinescu Podurile-de-Sus Pucioasa
151 91 Scarlat Popescu Pt Pucioasa
152' IP Stefan Dumitrescu Sula Suta
15 PP Sandu Alexandrescu Titu-Nou Titu
15 11 Simon Grigorescu Thu
155 Stefan lonescu lonestl Ionestf
15 11 Telemac Manea Curtea-Domneascg Targoviste
157 11 Iowa Popescu Gheboaia Gheboaia
15 Vasile Alexe Sf. Gheorghe Targoviste
15 PP Voinoa Popescu Hulubesti Ilulubesti
160 Vasile Olteanu Lucien! Lucieni
161 Vasile Popescu Mogosani Mogosani
162 11 Vasile Dumitrachescu Vulcana-de-los Vulcana
163 11 Vasile T. Popesal Poiana-de-Sus Poenile

JUD. DOLJ
1 Pr. Chirlacescu loan Ba$ica craiova
2 Copveanb Nicolae Postelnicu-Fir If
Draghici Paraschlv Modona-Dudu 11

4 ,. Dumitrescu Hie Mantuleasa ip

www.dacoromanica.ro
SUDETUL DOLJ 25

z NI,IMELE si PRONUMP, PAROHIA COMUNA

lonescu Constantin
5 12r. j Obedeanu Craiova,
6 Ionescu Safir Sf. Treime
7 Lungulescu Dimitrtg Madona-Dudu
8 Marinescu Hie I Dorobantia
, Marinescu Maria Sf. the
10 Mihgitescu Gheorghe Madona-Dudu 1 ,,
11 Papinian Ion Si. Spiridon "
12 Plevianu loan Sf. Gheorghe-Vechi
13 Popescu D. Ion Sf. Die .,
14 Porumb Nicolae Sf. Nicol.-Ungurent i,
15 Sgvuiescu Romulus hags -Enusi
16 Gronea Marin Sf. loan-Hera
17 Mateescu loan
, Slinlii Apostoli ,
18 Popescu Constantin-Orodel Sf. Gheorghe-Nou t
19 Popescu Grig.-Breasta Sfinli Arhangheli
20 lonescu Stefan Adormirea Calafat
21 Almgjanu Ion Sopot Sopot
221 ,, Amgrgscu Nicolae Velesti Velesti
2 Amzulescu Mihai Afurriali Afumafi
" Andreescu Dumitru
244,,11 Cgpreni C gureni
75 Anghelescu loan Desa Desa
26 Baculescu Alex. Barca Barca
27 ,, Badiceanu Nic. lsvoru lsvoru
28 ,; Bgilesteanu $tef. Negoiu Negoiu
N
29 BArbulescu Stefan Saca Tangrg Saca
3 Barsanescu G. Ion Gighera Gighera
31 Barzeanu Nicolae Zaval Zaval
3 ,, Bobei Gheorghe Gogosiu Gogosiu
3 Bouleanu Gh. Fratostila Fratostila
3 Braboveanu Const. Brabova Brabova
35 Braviceanu Marin Urzica Mare Urzica-Mare
3 Branisteanu Gh. Bradesti Brgclesti
37 :: BrAnisteanu Petre Castrele-Traian Plenila
38 Colunceanu Nicolae Plesoiu Plesoiu
39 Cgluggrescu Nicolae Meting(' Melinesti
410) Constantineanu loan Ghercesti Ghercesti
41 Cioroianu Const. Cioroiu Nou Cioroiasu
4 Combiescu Petre Vela
ela
43 Coveianu Marin Giubega Giubega
441 Danielescu Marin Giurgila-Curmatura Giurg(la
45 Dinescu loan Piscude-Camp Piscu de.Camp
4 :: Dobreanu Gheorghe Slinlit-Voevozi Poiona-Mare
4 Dudeanu liaralambie Toiaga Slgvula
Drggusin Dumitru Palilula Bucovglu
4 , Dolea Radu Orodelu Orodelu
Dobrotescu Toma Nedea Nedea
51 t, Duiculescu Petre Ghicea-Micg Ghicea-Micg
5 Dumitrescu Hie Behet Behet
5 Dumitrescu Nistor Maglavit Maglavit
54 Dumitrescu Marin Mgrgcine Tencgngu
55 :: Dumitrescu loan Marsani-Ciunei Marsani
58 Dumitrescu Ilie Podari Podari
571 Devesel loan Macesu-de-Sus Mgcesu-de Sus
58, ,. Dulescu Mihai Floresti Floresti
59 Dian loan Godeni Godeni
6 Florescu Gheorghe Ca tanele Cotanek
61 Florescu loan Ghindeni Ghindeni
6 ,. Galicescu Matei -Galicea-Mare Galicea Mare
6 t.. Georgescu Constantin Talpasiu iTalpasiu
6 ,. Georgescu Petre i Mierea-Birnici ,.,

www.dacoromanica.ro
26 JUDETUL DOLJ

NUMELE si PRONUMELE PAROHIA COMUNA


V
65 Pr Georgescu Smarandache West' West'
66 Goescu Mihai Goestii Goesni
67 11
Gavrilescu Hie Preatba-Malu-Mare Malu Mare
68 Gavrtiescu Nicolae Argefoaia Argeloaia
69 Ghita Dumitru Cosovenii-de Sus Cosovenii-de-Sus
7 11
Grigorian Gheorghe Isainita Isalnita
71 IS lacobescu loan Gogosila Gogosila
72 11
loan Die intorsura Intorsura
73 Iliescu Dumifru Grindeni Grindeni
7 Iliescu loan Ostroveni 11

75 It lonita Vasile Urzicuta Urzicuta


76 Isvoreanu Constantin Dobridor Dobridor
77 Iliescu Pavel Caciulatesti Caciulatesti
7 11
lonescu Anghel Verbila Verbila
79 11
lonescu Constantin Si Nicolae Bailesti
80 lonescu Stefan MttoJ Mitoci
81 11
Leoveanu Constantin Clod Glod
82 Lipoveanu loan Lipov Lipov
83 Locust,:anu Gheorghe Bunesti Locusleni
8 11
Locusteanu loan Branesti ,,
85 Manolache D. loan Sirnnic Simnic
86 Marinescu Const. Basta -Verde Balta.Verde
87 Marinescu Marin Moteni Fantana-Banului
88 , Marinescu Pavel Padea Padea
11 Mihaescu loan Paisani Stoina
9 Milculescu Dumitru Crusel Mirea-Birnici
91 11,
Milculescu Nicolae Poiana-de-Sus Poiana de-Sus
92 11
Mirescu Stefan Salcuta Salcuta
93 11 Mitrescu loan Mischii Mischii
94 , Moreanu ion Hunia Hunia
95 , Moloceanu Constantin Balota Balota
96 Motateanu loan Molatei Motatei
97 Murgasanu Nicolae Murgasu Murgasu
98, Neagoe R. Ilie Popesti Marsani
99.) 11
Nicoiaescu loan Caciulatesti Caciuiatesli
100i Nicolescu Nicolae Gangiova Gangiova
101 11
Nijescu Vasile Hurezu-Poenari Hurezu Poenari
102 , Oprescu Constantin Piscu-Sadova Sadova
103 , Papazolescu loan Basarabi Basarabi
104 11
Pauniu Gheorghe Predesti Predesti
105 , Pauniu loan Filiasu Filiasu
106 11 Pauncscu Oprea Varvor Varvor
107 , Paunzscu tie Ceratu Ceratu
108 11 Pefculescu Gheorghe Ciuperceni-Noui Ciuperceni-Noui
109 11
Petrescu loan Si. Nicolae Priana-Mare
110 , Petreseu Petre Coveiu Coveiu
111 Pleniceanu loan Poiana-Plenila Poiana Plenita
112 11
Popescu Nicolae Tunari Tunari
113 11
Popescu loan Bulzesti Bulzesti
114 11 Popescu Nicolae Ciorani Stoma
115 , Popescu Cosma Tencanau Tencanau
116 11 Popescu Cosma Macesu-de-los Macesu-de-los
117 , Popescu Constantin. Almajiu Airpajtu
118 11 Popescu Alexandru Adormirea Bailesti
119 11 Popescu Mihai Rasnicu Rasnicu
120 , Popescu Savin Cernatesti Cernatesti
121 Popescu Gheorghe Bodaesti Bodaesti
122 11
Popescu Filip Carpenu Carpentr
123 IP Popescu Mihai Cernelele Cernelele
124 Popescu Gavril Cetafea I Celatea

www.dacoromanica.ro
.110DETUL DOLJ 27

z6 U
it! NUMELE si PRONUMELE PARMA COMUNA

125 Pr. Popescu Pore Lioroiasu Croroiasu


126 Pr. Popescu Alanasie Cluperceni-Vechi Cluperceni-Vechi
127 Popescu loan Gangiova Gangiova
128 Popescu V. Stefan Goicea-Mare Goicea-Mare
129 Popescu Stefan Parsani Nevi
130 Popescu Alexe Perisor Perisor
131 Popescu Marin Sadova Sadova
132 Popescu Dumitru Scorusiu Locus tent
133 Popescu Alexandru Caraula Carcoula
134 Popescu Virgiliu Sgcui SAcui
135 Popescu Dumitru Terpezifa Terpezifa
136 Pgdureanu Pore Saca-deCamp Saca-de-Camp
137 Pascu Gheorghe Piosca Plosca
138 Popilian Constantin Amgrgsti AmgrAsti
139 Predescu Anastasie Ghidiciu Ghidiciu
140 Popescu Constantin Ciutura Ciutura
141 Predescu Nicolae Comosteni Comosteni
1421 Pretorian Nicolae Tanigreni Tanlarerti
143 Preforian Constantin Damian Damian
1441 Pretorian Marin Barza Barza
145 Pretorian Die Segarcea Segarcea
146 Preforian loan Giurgifa-Cioromela Giurgila
147 Pretorian Trandafir Rgchila Brabova
148 ,. Pufureanu Nicolae Puluri Giorocu Mare
149 RAdulescu Nicolae Petroaia Belot
150 Risipileanu Nicolae Risipili Rrsipiji
151 Rudgreanu loan Rudari Rudari
152 Sandulian Gheorghe Mosna-Stiubei Cgciulatu
153 'Sgvulescu Gheorghe Bralosjita Bralostfla
154 Surgianu Dumitru Mihaila Mihaila
155 Sgndulescu M. loan Cgciulat Cgclulat
156 Sctesfeanu loan Scgesti Schesti
157 Simionescu Const. Radovan Radovan
159 Simionescu Stefan Boereni Boereni
159 SIgvuleanu Loan SIgvuta Sigvula
160 Soare Constantin Golenli e Golenli
161 Stgnescu Grigore Bunesti Marsani
162 SIgnescif Petre algrasu Cglarasu
163 Stoenescu Mihai Carna Carna
164 Stoenescu Pavel Foisoru Foisoru
165 Strachescu loan Plenila Plenila
166 Tacoi loan Plenila Plenifa
167 Tgrigsoiu Constantin Bucovglu Bucovalu
168 Ticulescu Alexe Mgngstiricea Mgngstiricea
169 , Turcu Ilie Rastu Raslu
170 Urziceanu Marin Bistrefu Bistretu
171 Vucgnescu Dumitru Pielesti Pielesti
172 Vladimirescu Consf. Adancata Adancafa
173 Voiculescu Dumitru Galiciuica Galiciuica
174 Voinescu Nicolae Drgnic Drgnic
175 Zamfirescu Nicolae Negoesti Negoesti
176 Petrescu Marin Sf. Nicolae Calafat

JUD. DOROHOI
1 Icon. Dr. D. Grigorescu Orig. Ghika-Vodg Dorohoi
2 Constantin Ciocolu Vargolici
3 I. Enescu Stelan-cel-Mare
4 Diac. C. Sandovici Orig. Ghika-Vodg
5 Icon. N. Alexandrescu Mihgileni Mihaileni

www.dacoromanica.ro
28 JUDETUL DOROLIOI

z6 NUMELE gi PRONUMELE PAROUIA .COMUNA


C)

6 Pr. I. liadarca rierfa Hera


Icon. Cosma Pelrovict
7 Ppmarla Pomarla
9 Pr. Sp. Vasilia ,. ,,
9 AI. Serileanu Adancala Adancata
10 'Oh. Dimitriu Alba Hudesh
11 V. Teodorescu Avrameni Avrameni
12 Icon. Gh. Mironescu Braesti Braes,'
13 Pr. Gh. lonescu Busuioceni Braesti
1 N. Teodoriu Balinestt Gramesti
15 .., Gh. liadarca Bagiura Darabani
16 Gh. Popescu Bivol Bivol
17 Grig. Costica
11
Cristinesti lbanesit
1 Hie Filipeanu Colusca Cott] sca
16 V. Socianu
91
Hudesti-Mari hudesti
2 Oh. Niculea
PA
Dimacheni Corlateni
21 I. Teodoru
19
Tureatca Tureatca
22 IP I. Gheorghlu Dumeni Dument
2 1. Sopanariu Dersca Dersca
24 I. Leiter Dobrovanauff V. Campului
25 n Gh. T. Carausu Dealu Zvoristea
26 C. Costeanu
PI
Darabani Darabani
27 .. C. Daranga Draguseni Draguseni
28 Icon. N. Tamajiu Gramesti Gramesti
2 Pr. I. Steianescu Havarna Havarna
33 Gh Mazareanu hanfesti Hanfesti
31 N. Stelanescu Hills. Pomarla
32 Aristoiel Popescu Horodistea Horodistea
33 Icon. Victor Mironescu Hudesti-mici Miorcani
Orig. Raileanu
19
lbanesti lbarresti
35 Anton Dubau Momila Lunca
36 D. Gherasim
11
Mogosesti Buda
37 N. Luca Mileanca Mileanca
38 ft N. Tattrasanu Milocu Motocu
39 C. Silveanu
01
Manoleasa Manoleasa
40 C. Urzica
PP
Orofttana Lunca
41 ,, N. Sandovici Probotesti Tarnauca
42 IP T Panaitescu Maui' Radaufi
43 I1 Al. Dimitriu Sintlau Mamornila
44 ., Gh. Dimitriu Suharau Suharau
45 PI C. Zamfirescu Savent Saveni
46 PI V. $telanescu Sarbi Vlasinesti
47 11 Octav Isaceanu , Sendriceni Cananau $endricent
4fA C. Balanescu $erbanesti Zvoristea
49 Adr. Popovici $tubieni $lubieni
50 19 N. Sandovici Trestiana Broscaufi
51 D. $tefanescu Tarnauca Tarnauca
91

5 I. Axinte fataraseni Mileanca


5 I. Moga Vaculesti Vaculesti
5 ., V. Enache V. Cdmpuluf V. CampuItif
Al. Salust kanestl Kanestr
55 ..
Vorniceni
56 ., I. lonescu Vorniceni
57 V. Macarescu Zvoristea Zvoristea
/1
1. Macarescu Zamostea Zamostea
58
59, M. Mandrescu Luna Suharau
11
PM20011 Lunca
60 D. Branzef
M. Gherasim Buda Buda
61 19

D. Botez Condareni Dumeni


62 Mamorttild
63 C. Raileanu Mamornifa
11
Broscaull BroscauflJ
64 AL Sandovici Dersca
65 Gh. N. $tefanescu Candesit
11

www.dacoromanica.ro
JUDETUL DOROHOI 29

zi5 . NUMELE si PRONUMELE PAROHIA .0MUN A


U
66 Pr. T. Tomopu Painmsu Palm-Hsu
67 V. Gheorghiu Serpenila jManoleasa
68, I. Teodorescu Cornesti-Teioasa Paltinisu
69 Mihail Gherasim Con cesti Huciesti-Mari
70 Pr. Botezatu 1. Adrian Corl3leni Corlatetil

JUD. DUROSTOR
1 Pr. Dimitrie Stoianof Cercovna Acadanlar
2 .. Grigore Arnandof Aidemir Aidemir
3 1, Toniu Stand Babuc Babuc
41 .11 Dimitrie $icof t }Calipetrovo Calipefrovo
5 Radu Dimof Cainargeaua-Mare Catnargeaua-Marg
6 PP Anghcl Iv. OfcearofI ICatnargeaua-Mica Cainargeatta-Mich
7 PI Malone Economoff Caraorman Caraorman
8 ,. Constantin Hristoff Cocina Cecina
9 IP lie Bondi Caraomur Cocina
10 ., Istrati Melodic Doimuslar Doimuslar
11 ., Teodor Popa Dumitrol Bulgarschi-Cosni Dolni-Rahava
12 Stefan Tudorof Garvin Garvin
13 ,. Vasile Cazasof Aschiol L Aschloi
14 ,, Boris D. Buiclief Cadichioi Cadichioi
15 ,, Vasile Dicof Cranova Kiose -Ai din
16 ,, Nedelciu Ivanof Popina Popina
17 Pomptiiu Predovici Sarsanlar Sarsanlar
18 Enachi Gheorghief Srebarna Srebarna
-19 Velicu Drurnef Starosele 1Starosele
20 Econ Vasile Slivneanu Silistra Silistra
21 11 Carol Voinea Silistra Silistra

JUD. FALCIU
1 Icon. teremia Hagiu Sf. Ntcolae-Husi
2 Gh. Monte
3 Diac. lordache Mascd
4 Icon. Const. Vasiliu Sf. In5ilare-Husi
5 Sach. Petru 1-Linganu
6 Diac. Nvcutot Manoliu ..
7 Icon. loan Toderascu SI. Qheorghe-Husi
8 Gh Codreanu Sf. Dimitrie-Husi
9 Pr. Irimia Radu
10 Icon Peiru Vasiliu SI. Voevo"zi-Husi
11 Diac. N. Munt?anu
12 Icon. Conran Vasilescu Si. loan-Ilusi
13 Cons!. Isacescu Sf. Episcopie-Husi
14 Diac. V. Onu
15 Icon. S3VU Cioc3rlan Albesti
16 Sachelarul Gh Lupu Arsura
17 Icon. Dimitrie Ciocarlan Bazga
18 Stet. Ciocoiu Boholin
19 Pr. Gh. Andriut3 Bradicest
20 Icon, loan Nacu Bunesti
21 Sachelar Sterian Gufu Bas3s1i
22 Icon. Haralamb Sarbu Cornis-Albesil
23 Pr. loan Popa Colu-Ghermanesti
24 Const. Gheorghiu Covasna
25 Alex: Munleanu Cozmesti
26 Sava Durnitriu Crk festii-de-los
27 Sach. N. Pavlov Crelestit-de-Sus
28 Pr. Vasile C6z3nescu CrasnSsen1

www.dacoromanica.ro
30 JUDETUL FALCITJ

zO t' NUMELE si PRONUMELE PAROHIA COMUNA

2 Pr. Grigore lonescu Crasnasent


30 Icon. Cons!. Ursacescu Curteni
31 Vasile Cotae 11

32 Sachelar loan Casu Carligali


33 Icon. Teodor Males Arhire Davide,ti
34 Sachetar 0 Mthailescu Deleni
35 Pr. V. Lisfevict Dodesti
36 .. N. Obreja ..
37 Icon. V. Ursacescu Dolhestl
3 Sachelar Petru lonescu Duda
39 Pr, Pdru Panciu Epureni
40 Icon. V. Molet Fa ciu I
41 ., V. lonescu Falciu II
42 Pr. loan Lovin Ghermanesti
43 Icon. Stefan Focsa Grumezoata
4 Pr. Gavril Dascalescu Gusilat
45 ,. V. Nastasiu Gagesti
46 ., loan Alislar liurdugi
47 Icon. Gh. I. Vasilache Idnci
48 Pr. Oh. Dumitrescu Isaia
49 Sachelar Stefan Bularda Naha
50 Pr. Vasile Satan 99

51 loan lordachescu Lunca


52 Icon. *tel. Andriescu Mosna
55 Pavel Prolir .,
54,Sach. Petru Males OltenesIt
55Pr. Alex. Simionescu Podolenide-Sus
56 ,. Peiru Sarbu Poganesti
57 ., Gh. Orfila Pahnesti
58 ,. Const. Ardent Rosiesti
59 o, loan Cozma ..
60 Sach. Const. Raseanu Ranceni
61 Pr. Alex. Chirica Rasesti
62 Stefan Grauer Scoposeni
63 Icon N. Sevtscu Sfroesti
64 Pr. Const. Males SPlinesti
65 loan Popescu 5Lhiopenl
6 Gavril Racovita
6 Sach. loan Paveliu Sicant
6t Pr. Const. Oulu Suletea
69 loan Tigheci Tarnaseni
70 Icon. T. Manoliu Tabs a esti
71 Pr. loan Cojan Tatarani
72 sach. M. Rdscanu Thfu
73 Pr. loan Filip Tarzti
74. Vas.le Lascar Urlati
75 Pavel Cordova V( trisoia
76 Grigore Stoics 1Vicoleni
77 ,, Oh. Chitic Vinejesti
78 Petru Serban Viltotesti
78 Icon. Oh. Hamagea Vulcani I
80 ., Gh. Vartolomei Vulcani II
81 Pr. lodn Revent Vutcani II
JUD. GORJ
1 Pr. Albeanu loan Rasova Balesti
2 Apostogednu Grigore Balla Balsa
3, Baculescu loan Celeiu Celeiu
41 Bardan Dumitru Si. Voevozi Targudiu

www.dacoromanica.ro
JUDETUL GORJ 31
'4
z0 4 NUMELE st PRONUMELE PAROI-IIA COMUNA

5 Pr. Bardan Grigore Benghion Lele0


6 11 Bardan loan Balcesti Balcesti
7 Bardan Lazgr Uorezu Schela
Badoiu Serban Legresli-Birnici Legresti Birnici
Man loan Stolojani Stroesti
1 Balauescu loan Rugu Radmesti
11 Barbulescu lacov Gavanesti Cornesti
1 Balfeanu loan Balfeni Balteni
Berculescu loan Rovinar1 Rovmari
1 If Berindei Thimotei Varfu Balacesti
15 Beuran Adam Sfegaroi Budieni
16 BrAncus loan Mamaroiu Bradiceni
1 Bsimbescu Vasile Bumbesti-de diu Bumbesti-dediu
1 Bunescu Gheorghe Albeni-Birnict Albeni
1' Burlanescu loan Poenari Poenari
Buse Constantin Telesti-Mosneni Somartesti
21 gg Calapereanu Constantin Bolboasa Bolbosi
2 gp Calniceanu loan Barbonestl Calnicu
2 Carstoiu Gheorghe Pesteana-Vulcan Pesteana-Vulcan
2 Cernatanu Constantin Arcani Arcani
25 Chirionescu loan Polovragi Polovragi
2 gg Ciocanescu Gheorghe Vadeni Vadeni
27 gg Ciocanescu Hie Barcaciu Musefesli
2: Ciocoiu Dumitru Corbeni-Barsesti Barsesti
2' Comanescu Filimon Hirisesti Novaci
31 Constantinescu Nicolae Pocsovalistea Pociovalistea
31 Constantinescu loan Branesti Branesti
3 Constantinescu Matei Pocruia Pocruia
3 gg Copaceanu loan Pojogeni Pojogeni
34 Cornescu Grigore Balesti Balesti
351 " Cruceru loan Urechesti Urechesti
36 Cureleanu Iacov Siinfii Apostoli Targudiu
371 Cureleanu Luca Caineni Cal tent
38 PI Danielescu Grigore $ipotu Sipotu
Daviloiu loan Stroesti Strozsti
40 gg Davijoiu loan Temisani Rosia-de-Sus
41 Daviloiu Vasile Telesfi Birnici Somgnesti
42 Danau Vasile Cartiu Turcinesti
43 gg Dancluloiu Constantin Ceplea Brosfeni
IP Diaconescu Constantin Copacioasa Copacioasa
45 H. Diaconescu Nicolae Petrestii-de los Petrestii-de dos
4- Diaconescu Radu Fometesti Cluperceni
47 Dobrescu loan Mischii Godinevi
481 "
Dodescu Gheorghe Rosia-de-Sus Rosia-de-Sus
49 , Draganescu loan Scoarla Scoarla
5 gp Dumitrescu Constantin lonesti [ones!'
51 Facea Toma Cartiu Turcinesti
5 Filipescu Dumifru
gg Si. Apostoli Targu- flu
5 Florescu Dumitru Turceni-dedos Turcenii de -Jos
Frumuseanu Constantin Atarnali Frumusci
55 Georgescu Mihail
, ...orsoru Alimpesti
5 Giurescu Dumitru
, Cazanesti Parau
57 Pr. Gurean Teodor Borosteni Pertisani
58
591
1 omescu loan
Horhoianu Simion
Pinoasa
jupanesti
Slejeri
jupanesti
GO lonilescu Gheorghe Rosta de -Jos Rosia-de-Amaradie
61 lonescu Florea Musetesti Musetesfi
62 lonescii Gheorghe Valeni Garbov
63, loan Pr. Dumitru Bajnegi Glodeni
64 Lianu Dumitru Hotini ITurbali

www.dacoromanica.ro
32 JITDET1.11J 00110
.
zo NUMELE sI PRONUMELE PAR O11111, COMUNA

o5 Pr. Magherescu Gh. I Magheresti inaghemsti


66 Manolescu lordache Borascu Borasciu
67 Mallesch loan Siinfii Voivozi Targu,liu
68 Mgrculescu loan Minosant Ban
Margmeanu Florea Btbesti Bibesti
70 Mragtu Petre Resteana-de Sus Pesteana,de-Sus
71 Muraref Dumiiru Urclarii-de-Sus, Urdarii de Sus
72 Negrescu Jacob 1;)i-ieajba-Dragoeni Petrestii-Vgrsgturi
73 Negrgscu Vasile Maldaresti Romanesti
74 OprisescU Dumitru Sambotinu Sambotinu
75 Oprisescu Gheorghe Phicu Bumb. Pilicu
76 Parvulesctt Sevastian Cernadia Cerrtgdia
77 sr Panoiu Petre Preatba-Dragoeni v PetresturVarsatura
78 Pasareanu Alexandra Vladuleni Vlacluleni
79 Pairascoiu lordache Cornetu Schelz
80 Paraianu Petre Versani Versani
81 IP
Peresou lean Pojaru-de-Sus Pojara
82 Petresca Constantin Aninisu-din-Vale, Aninisu J
83 O Popescu Alexandrii Andreesti Andreesti
84 PI Popescu D. Gheorghe Collesti Collesti
85 It Popesou Gheorghe Frafestil-Birnici Lelesti -)
86 IP
Popescu Constantin Prigoria Prigoria 1 1

87 Popescu Cosiache Berl,gsti Scrada


88 Popescu Costache St, Imparaii Targudin
89 Popescu Pantelemon 1 t II IP

9() Popescu N. Gheorghec. Musculestif Musculesti)


91Popescu Grigore Bata Dobrlla
92Popescu Grigore .Stanesti Stanesti
93 Popesou loan Ciocacha Cio carli a o
94 Popescu loan Colibasii-Pureeleni obu
95 Popescu Matei Tismana Tismana
96 It Popescu Stefan 1Valani Valani
97 Popilion Constantin Turcenii de-Sus Tureentide-Sus
Predescu loan Petresiii-deSus Porestii,de-Sus
9 Rarlescu Petre Baia-de-Fier Baiade,Fier
10 R4Joescu Constantin t1Balta 'Balsa
101 Rgducan Nicolae Caimonu COrriesli,
102 Radulescu Dumiiru Bratuta fica4Ma
10 Rosoga the Valea-Calului Turburea
104, Rosoga Grigore Valea-curAp4 Farcasesii
105 Royerha Peire 1-lodoreasca Stejeri
106 Runcenu -Constantin Runcu Runcu
107 Savulescu Vastle Tismana Ttsmana
108 Sburlea Gheorghe Barbatesti Barbalesti
1091 , Scradeanu Petre Carbunesti Carbunesti
11 Pr. Sfenescu loan Tascai Balanesti
111 Stavuleanu Petre Aninoasa Aninoasa
112 Smarnauescu Craciun Romanesti Romanesti
113 ,
Stanescu loan .1 Capu-Dealului IBranesti-
11 Sloichhoiu Constantin Ceauru 1Ceauru
115 Sorop loan Steggroi Budieni
116 Tascau Anghel Balanesii Baianesti
117 Tomescu loan Parau Valea-lui-Caine
11 Tomescu Constantin Barosi Sarbesti
119 Ticleanu Gheorghe Rama 1.Rasina
120 Udrisfoin Simion Danesti 1Danesti
121 Vanvu Gheorghe Sacelu Wein
122 Visan Grigore 1-turczanii.ee-Sus ,flurezarti

www.dacoromanica.ro
JUDETUL IALOMITA 33

z NUMELE si PRONUMELE I PAROHIA COMUNA


6I

JUD. IALOMITA
I Pr. Econ. Dumitru Dobre Sf. Niculae Cglarasi
2 Marin Dumitrescu Sachelarie
3 Diac. Al. Th. Dobrescu 11,

4 Pr. Dumitru Drggan IP IP

5 V. Nauculescu Sachelarie St. Impgraji


6 Econ. N. Alexandrescu IP

7 Pr. I. Popescu-Ggliceanu Sachet. Sf. loan PI

S Sofie Popescu Sachelarie "


Neagu Negulescu Amara Amara
15 Al. Negoescu Albesti Albesti
11 Teodor Stroescu AndrAsesti Andrgses11
12 Gh. Mihaiu Axintete Axintele
13 Jacob Negulescu Sachel. Alexeni Alexeni
14 Nila Popescu Arlari Arlan
15 loan $teignescu Balaciu-de-Sus Balaciu
16 Costache Steignescu Bora Bora
17 Stefan I. Popescu 1Bordusani Borduoni
18 loan Neagu Bordusani
19 loan Rgdulescu Borduselele Borduselele
20 Manole M. Poenaru Buesti Aibesti
21 Micu Mihail Bucu Bucu
22 $1. ThAsescu Borgnesti Borgnesti
23 Anghel Teodorescu BrosteniNoi Bros1eni
24 Oh. Marinescu Sachelarie Ceacu Cuza-Vodg
25 Vasile R. Popescu Cionnesti-Margin.. Ciocgnesti
26 Radu Dum 1rescu Ciocanesti-Sarbi IP

27 Radu Nicolescu Cocargeaua Cocargeaua


281 Mann Visan Cazgnesti Cazanesti
29 Gh. Pgnculescu Cegani Cegani
30 Stefan Giripescu Cgigrasiechi Cglgrasi-Vechi
31 I. M. Popescu Ciochina Ciochina
32 lite Rgducanu Colelia Colelia
33, Nicolae Copuzanu Copuzu Copuzu
Andrei 1. Rosiu Cocora Cocora
35 Marin 1. Rgdulescu Cosambesti Cosambesti,
36 Gh. Popescu Cosareni Costreni
37 Econ. Vasile Popescu Chioara Chioara
Pr. Ghilg Constantinescu Dichisent Dichisent
3 Constantin I. Popescu Dor-Mgrunt Dor-Mgrunt
40 ., Dumitru Vasilescu Dudesti Fetesti
4t Econ. Const. $tefgnescu Eliza Stoenesli Eliza-Sloenesti
4 Pr. Oh Rgdulescu Fgurei Ulmu
4 loan Radu Fgcbeni Fgcgeni
4 I. Constantinescu Sachelaric Fetesti Fetesti
4 N. Mihgescu Gana Facaeni
4 Nicolae Nedelcu Gura-lalomijel Luciu
4 Oh. Dinulescu Sachelarie Garbovi Garbovi
4 Econ. Dumitru VIgdesc:, Grindu Grindu
4 Dobre Constantinescu Grindasi Grindasi
5 loan Teodorescu Grivila Grivija
51 Toma Alexandrescu Gheorghe-Lazgr Bucu
5 D. Teodorescu Hagieni Hagieni
5 Ion Bracgcescu Ivgnes11 loan-01111(a
54 Andrei Pelre lazu lazu
55 Manea Georgescu .
5 Nita Teodorescu jegglia jegglia
5 I. Micsunescu Jilavele Jilavele
3.

www.dacoromanica.ro
34 JUDETUL I.A.LOMITA
o0 NUMELE $i PRONUMELE PAROHIA COMUNA
z
U
58 Pr. Marin V utpescu Lupsanu Lupsanu
59 , Barbu $teIgnescu Lehliu Lehliu
60 n Dimitrie Z Popescu Sachel. Mihal-Viteazu Mihai-Viteazu
61 loan Popescu Mgrculesti Mgrcules11
62 AL Vasilescu Sachelarie Marsilieni Marsitieni
63 Oh. Siefgnescu Milosesti Milosesti
64 Oh. T. Vasilescu Malu Malu
N. Dobrescu Sachelarie Manasia Manasia
66 loan Popescu Ograda Ograda
67 Gh. Mateescu Frglilesti Frglilesti
68 C. Nilulescu Sachelarie Petroiu Petroiu
6 Harlon Fierea Plevna Plevna
7 , Costache Dumitrescu Piva-Petri Piva-Petri
71 . loan Dumitrescu .,
7 Alexandru Steignescu Poiana Poiana
7 0 Constantin Nicotescu Pribegi Pribegi
7 Voicu lonescu Rasa Rasa
7 , Ion I. Ceggneanu Sf. Nicolaie Roseli
7 ,, Ion Dusa
771 , Ilse lonescu
7 Alexe A. Butu Rosetti-Volnasi Rosetti Volnasi
79 Marin Georgescu Rai Rasi
80 lordache Anghelescu Reviga Reviga
81 Stelian R. Popescu Socoalele Dragos-Vodg
82 loan Bercus Slobozia-Noug Bora
83112r. Marin Haratambie Stobozia Urba.Slobozia
84 C. $erbgnescu Sachelarie Smirna Smirna
85 Anghel P. Bplteanu Stelnica Maltezi
86 David Davidescu Sachelarie Sudili Sudili
87 Pr. Petre Buceleanu Sgpunari Lehliu
88 Chirca Chirilescu Spetent Bgranesti
89 Voicu Stgnescu
11 Statioarele Jilavele
90 Simion I. Ceggneanu Tonea Tonea
91 Zamlir lonescu Sachelarie Traian Smirna
92 Chirulescu Sian 1Tgndgrei Tandgrei
931 , Enache Petrescu Radu-Negru Radu-Negru
94 Theodor Dobrescu Sachel. Ulmu Ulmu
95 Enache Duhovnicu
96 , loan Panaitescu Ulesti Eliza-Stefgnesti
97 11
Nicolae V. Furnicg Sachel. Urziceni Urba-Urziceni
98Cglui Georgescu
11

99Atanasie Georgescu Viad-Tepes Mihai-Vileazu


100 , Andrei Buican Alexeni Alexeni
10l loan Popescu-Cernea ,Rgsvan Rgsvan
10 , loan Predescu 1Rgdulesti Rgclutesti

JUD. IAtiSI
1 Econ. Agapi Gheorghe 40 Mucenici Iasi
2 Agapi Nicolai SI. Voevozi
3 Atexandrescu $telan Sf. DumItru Misai 11

41 Andreescu loan Bann


5 Andries Apolon Buna- Veslire
6 Anion Alexandru Barnovschi
7 Balaban Petru Frumoasa
8 Bobulescu Constantin Sf. Tres-lerarhi
91
Borcea Dimiirie Sf. Sava
10 Carp Gheorghe SI. Nicolae-de-Sus
11 Constantinescu Nicolae St. Nicolae-Socola
12 Constantinescu Mihail Barnovschi

www.dacoromanica.ro
JUDETUL IASI 35
6 NUMELE i PRONUMELE PAROHIA I COMUNA

13 Econ. Dmescu Constantin Ishconla tai


14: Florescu Oh. Gotta
. Gotcu loan Si. Spiridon II

16 If Golan Gheorghe Si. Treime


17 . Ming P. Constantin SI. Vasile-Tatgra0
1 Hanganu Vasile Frumoasa I/
1 11/ lonescu loan Toma Cozma
201 , lonescu Vastly Si. Spiridon
21J Ionescu Constantin Sf. Neculai-de-Sus
2 IP fordgchescu Dumitru Banu
23 Leonte Constantin Ziva 'Crud
2 PI Mitescu loan Sf. Neculai (Domn)
25 Mitru Constantin Sf. Mitropolie
26 Nicolau Chiriac Sf. Spiridon
27 Niculescu Gheorghe Sf. Neculai-Ciurchi
23 Popescu Gh. SI. Stefan
29 IP Popescu loan Ziva Crucit
30 Po5a Gheorghe
31 Popovici Alex. Lazonschi
32 Pgun Constantin Barriovschi
33 Pr. 1/(4escu Constantin Sf. Atanasie
Econ. Savin Pavel Sf. Mitropolie
3 Siamate Const. Si. Haralamb
3 $iiubeiu Constantin
37 mcoca P. loan Talpalari It
38, Tuchel Romul SI. loan aura de Aur
3 Vasiliu Alex. Talpalari
40 Diac. Buznea Zamfir 40 de Mucenici
41 Arhid. Martian Vasile Sf. Mitropolie
42 Diac. Olteanu Vasile Sf. Neculai (Domn)
43 Diac. Oprinu Th. Golia
44 Sgvuiescu Stefan Sf. Trei-lerarhi
45 Simionescu Dumitru Talpalari
4 Stupeanu Th. Si. Spiridon PP

4 Varignescu Pavel Toma Cozma


48 Sach. Florescu loan Andrieeni drieeni
44 Pr. Mereula loan
50 Sach. Vartic Nicola' Arama Coarnele-Caprei
51 Pr. Livezeanu Neculai
52 Gherasimescu Gh. Baden' Scobinti
53Sachel. Patracu Alex. Bfirnova Bucium
54 Econ. Movilescu Gh. Belceli Belceti
55 Pr. Popoviciu Oh. loan ',
56 Econ. VrAnceanu Gh. Bivolari Bivolari
57 Sachel. Stacescu Dumitru Bogdgneli Cucuteni
59 Econ. Popovici Al. Borw Viadeni
59 Pr. Beligan loan Bo0a UtIgheni
6 Popescu Anton
, Bucium Bucium
61 Bosie Gheorghe Buhainila Ceplenita
6 Ec. Popescu Dumitru Buznea Buznea
6 Dumitriu Constantin Carjoaia Bgiceni
Munteanu Grigore Ceplenita Ceplenita
65 Econ. Popovici Neculai Ciurea Ciurea
6 Pr. Dana Constantin Comarna Poeni
6 Arbore Alexandru Cogeasca Cucuteni
Tugulea Gheorghe Costuleni Costuleni
6 Bulgu Panali Cotnari Colnari
70 Maxim Dimitrie Cucuteni Bgiceni .
71 Ograngg L Neculai Cuv. Paraschiva Targu-Frumos
7 Diac. Bejam Dimitrie

www.dacoromanica.ro
36 JUDETUL IAI
...
=
0u NUMELE si PRONUMELE PAROHIA COMUNA
z 'i'
U
73 Pr. Popovici Gheorghe Crucea Lungani
74 Simionescu loan Erbiceni Erbiceni
75 Cglinescu D. Focuri Focuri
76 Ursache Gheorghe Gropnija Gropnila
77 Beligan Adam Golgesti Golgesti
78, Bernardin Gh. Hermeziu Hermeziu
79 Manjescu loan Holboca Holboca
11 Ruging Teodor lacobeni Vitdeni
2; Lazar Gheorghe Larga Movileni
82 Luceanu Gheorghe Lucent Sculeni
83 Dimitriu D. Lungani Voinesti
84 11
Patron Vasile Modgrjesti Modarjesti
85ItPr. Ignat Petru Manjesti Mogosesti
86 Bombea Mihail Mogosesti 11

87 Ursache loan Onesti Plugari


88 , Arhir Panaite Opriseni Tutova
89 Misirliu D. Osoiu Tomesti
90 Pralea Vasile Pgusesti Dumesti
91 Hanganu Hart Piciorul-Lupului Ciurea
9Z Mihailescu Mih. Pogorgrea SI. Duh. Targu- Frumos
931 Lgzgrescu Gh.
1/ Podul-lloaei Podul-lloael
94 Gheorghiu Gh. Poeni Poeni
95 Butescu I. Neculai Popesti Popesti
96 Minea loan .Prigoreni Braes!'
97 Gheorghiu AL Prisgcani Prisgcani
98 Stoian Hristea Probola Tiggnasi
99 Baltag Dimitrie Rediu-lui Tglar Copou
100 II Voicu loan Sf. Neculai TgrguFrumos
101 ,, Ursu loan Sipote $ipote
102 Costgchescu Oh. Sinestt Sinesti
103 Darju Stefan Socola Bucium
104 lonescu Gh. Spineni Andrieseni
105 Vasilescu Victor 1Tabgra Bivolari
106 Palrascu Neculai Tomesti Tomesti
107 Harlavanu Th. Totoesti Totoesh
1081 Botez Gh. Tigan4 Tig5n4
1 Moga loan Ulmi Beicesti
11^ Solicu Al. Voinesti Voinesti
111 Corbu Anton Vorovesti Uricani
1121 Suceveanu Vasile Zaharna Rediul-Mitropoliel
113 Bejenariu loan Iaboloteni Hermeziu
114 lurascu Oh. Tomesti
115 Popa Dimitrie Sf. Spiridon SI. Spiridon
JUD. ILF 0 V
1

1 Pr. loan Niculescu Alutnali Afumaji


2 Mihail lotiescu Aprozi Aprozi
31 0 C. Georgescu
41
Const. lonescu Bucoveni Atarnaji
Andrei Popescu Balotesii Balotesti
Niculae Tomescu Bglacearica Bobesti-Bglgceanca
7 C. Antonescu Bgneasa Bgneasa-Hergstrgu
81 I, loan Nucsoreanu .
9 Const. Popescu Balleni Cocioc
io Stefan C. Sachelarie Bolintinul-din-Deal Bolintinul- din-Deal
1i Niculae lonescu
1 Nicplae Oprescu Bolintinu-Mosteni Bolintinui-dinVale
1 Marin Anastasescu
14 Hie lonescu r
Bragadiru Bragadir"u

www.dacoromanica.ro
JUDETUL 1LPOV 37

Z NUMELE si PRONUMELE PAROHIA COMUNA

151 P. Arsenie Popescu Brag. Stretni-Dobr. Stretni- Dobreni


1 . Teodor Draghicescu Branesti Branesti
1 Marin Castris PI 11

1 Niculae Popescu Brezoaia Brezoaia


191 Constantin Teodorescti Chitila Bucoveni
201 Ion Dumitrescu Bucoveni
21 Ion Popescu Buda Buda-Cornet
22 Gr. Bgjenaru Caciulaji Caciulali
23 Nae Paunescu Caluggru Tartasesti
24 Consl. Popescu
25 Marin Mihailescu Cas"cioarele Cascioarele
26 Ion Niculescu Cgirunesti Catrun.-Maineasca
27 . Alexandru Popescu Cernica Cernica-Tanganu
2 Niculae Popescu Ciolpani Tiggnesti
2 Oh. Angelescu Ciorogarla Darvari-Ciorogarla
3 Anghel Mggureanu
31 Atanasie Popescu Chia na Chiajna"
3 Ilie Petrescu
3 Moise Bgrbalescu Chirnogi Chirnogi
34 Florea Ion
35 Niculae Stanescu Chiroiu Chiroiu-Rosiori
3 Gheorghe Popescu Chiselet Chiselet
3 Gheorghe Velicu
38 Niculae Teodorescu Clinceni Slobozia- Clinceni
3 Andrei N. Teodorescu
4C Anghel Bujoreanu Cocioc Cocioc
41 Teodor Leontescu Coconi Monastirea
42 Dobre I. Tocilg Cueni Isvoarele
4 Toma Popescu Colibasi Colibasl-Gostinari
44 Gheorghe Popescu
45 N. Gr. Sachelarie Copicenii-de-Sus Copaced-Mogos.
47 Radu Dumitrescu
47 Anghel Popescu CopacenF-Mangstir.
4 Petre Popescn 11

49 loan Popescu
51 Marin Popescu Cosoba 6olescu Cosoba
1 Badea Oh. Popescu Crejulesti-Falcolan Crejulesti
5 Tanase Marinescu Crejesti Crelesti-Sintesti
Niculae Engchescu Crevedia Crevedia
5 Oh. Poenaru Cornetu-din-Vale Buda- Cornet
5 Nicolae Popescu Crivgju Crivatu
5 Radu Duhovnicu Curgtesti Thiceni
5 loan M. Popescu Curcani Curcant
58 Marin Popescu Dgrasti Dargsti
5 Grigore Davidescu
Ste lian Popescu Deieni , Cosoba
61 Petre .Marinescu
62 Dim. Val. Sacheiarie Dobreni Dol;reni-Campurile
6 Niculae lonescu Dobrosesti Lipia-Bojdani
61 Mann Teodorescu
6 Marcu Georgescu Domnetii-de-Sus Domnesti
Constantin Andrescu
6 Dim. Rgdulescu Domnesti-deos
681 Radu Costescu Dragomir.-din-Deal Popesti-Dragomin
6 1. T. Comanescu Dragoesti Dragoesti
7C Mihail Popescu Dridu-Movila Dridu-Sgrindar
71 Const. Preolescu Dudesti Dudesti- Cioplea
72 Alex. Donescu Fierbirillhde-Sus Fierbinji
7 Mincu Popescu Fierbinjii-Tarp
7 Radu Ionescu Fierbinjii-de-Sus

www.dacoromanica.ro
38 JTJDETUL ILFOV

z6--g NUMELE si PRONUMELE PAROHIA COMUNA


uz
iV'I

75 Pr. Atanasie Duhovnicu Floresti Stoenesti-Floresti


76 Oh. Radulescu Frgsinef Frgsinet
77 Ilie Voineag Fundeni-Gherase Fund.-Frunzgnesti
78i C. I. Anasfasiu Fundulea Crangu-Fundulea
79 Stefan Popian Fundoaia Hofaru
80 Florea T. Sachelarie Ggneasa Moara-Domneasca
81 Grigore Apostolescu Giulesti-Sarbi Chiajna
82 t; Panait Nilulescu Gostilele Crangu-Fundulea
83 Filimon Voiniceanu Gostinarl-Vgcgresti Colibasi Gostinari
84 Pefre M. Sachelarie Gradistea Micsun.-Grgdisfea
85 Teodor P. Sachelarie Greci-de-los
86 Ilie Andreescu Greaca Greaca
87 Dim. Ghermgnescu Gruiu Lipiea-Bojdani
88 p, Alex. Velescu Gurbgnesti Gurbgnesti-Preasna
89 I. Cristescu Hergsft Hergsti
90 Niculae Duhovnicu Hergsfi
91 Dimitrie lordgchescu Hotaru Hotaru
92 Ion Izacescu lleana Papadopulo Ileana
93 , Sima P. loan lsvoarele lsvoarele
94 Nicolae Sachelarie Jilava Jilava
95 Florea lonescu Jilava
96 Gh. Marinescu loija Jolla
97 Gh. Niculescu JoiJa
98 loan Popescu L"esile Creaja Leslie
99 rj N. Al. Sachelarie Lipia-Bojdani Lipia-Bojclani
100 Barbu Scgrlatescu Maia Mala
101 Chiriac Georgescu Maia
102 Dimitrie Trandafirescu Malu-Spart Bolinfinul-din-Vale
103 Stefan Popescu Mai-luta Hagiesti-Mariuja
104 . Batbu Vigdescu Mggurele-Ofelelis. Magurele
105 Radu Dascglescu II
106 Niculae lonescu Meri-Petchi Mert-Petchi
107 , Niculae Popescu Micsunesti-Mari Fierbinli
los loan Dumitrescu Militari Militari
109 Vasile Ggiseanu
110 loan Teodorescu Mit;eni Mitreni
111 Stoian Dumitrescu Monastirea Monaslirea
112 Cons!. Cezgneanu Nana Nana
113 Cristache V. Mirodol Obilesfi-Noi Obilesti
114 loan Negulescu Obilesti-Vechl
115 . Apostol Duhovnicu Ohenifaquralg Olte"nija-Ruralg
11 . loan Mihailescu
1171 C. I. Mihgilescu Ogrizeni Ogrizenr-Bglasoeni
11 Niculae lonescu Orgsfe Stiubeu-Orgste
11 Const. Popescu Panfelimon Pantel..Dobroesfl
1 Marin Dumitrescu II
121 Mihail lonescu Pifeasca Pifeasca-Pasgrea
1 Toma lacobescu Parlita Parlifa-Sgrulesti
1 Mihail Plafgreanu Renasferea ... Cucueji-Plattrgsll
124 Const. Duhovnicu
125 Costache 1. Sachelarie Plumbuifa Colentina-Fundeni
126 Const. Popescu Poenari-Enufg Poenari-Ulml
12 Ion Dumitrescu II
1 $lefan Buescu Poenarl-Vulpesli Poenari-Vulpesff
1 N. V. Otopeanu Progresu Serban-Vodg
1 Barbu lonescu Sohatu
131 Macarie Mihgilescu Radovanu Radovanu
1 Emanoil 1. Datcu Radulesli-Filifis Rgdulestl-Resimn.
1 Const. P. 1361feanu Rosu Rosu
134 C. Niculescu Sgrulesti Parlita

www.dacoromanica.ro
JUDETIIL ILFOV 39
41 NUMELE si PRONUMELE PARO1IIA COMUNA
u
135 Pr. Mihail Popescu Sarulesti P2 lita-Sgrulesti
136 Stefan Ghinescu
, Si rindaru-de-Sus DriduSgrindar
137 Gheorghe Grecescu
138 Const Gr. Popescu Sohalu Sohalu
139 Alex. Anastasiu Sinte0 Creiesti-Sintesti
140 Oh. Stgnescu Span lov Spanlov
141 Dimitrie Stgnescu Stefgnesti $telgnesti
142 Anastase BucureVeanu
,

143 Marin Moisescu Stupinele Chir'n' gi


144. ,Gheorghe lonescu
145 Sterie P. Sachelarie Stoenesti-Palanga Stoenesti-Floresti
146 Ion Corpaciu
, Tamasi Corbeanca
147 ,Oh. Stelanescu Tgmgclgu Tgmgdgu
148 Aureliu Mgrculescu Tariceni Tgriceni
149 . Marin I. Sachelarie
, TAntava Tantava
150 ,Milos C. Clinceanu Tunari Tunari
151 ,Gheorghe Ion Turbaii Turbait
152 Toma P. Snagoveanu
, 0 Turbali
153 ,Alex. Popescu 'Paula Bolinfinu.din-Deal
154 Niculae Popescu Ulmeni PgmAnteni Ulmeni
155 Vasile Popescu .

156 Toma N. Sachelarie Urziceanca Ciocgnesti


157 Marin Negulescu Vasilali Vasilali-Popesti
158 Constantin Sachelarie Valea-Dragului Valea-Dragulut
159 Radu Catcall
160 loan Gh. Bucur Vgrgsti Dascglu-&eala
161 Grigore Popescu Vgrgsti-Obedeni VgrgstiObedeni
162 Mihail Popescu
163 Dobre Illescu
164 loan Anastasiu Varteju Vartejudlefliu
165 Const. Duhovnicu .
166 Dimitrie Mariceanu Ciolticeni Tancgbesti
16 Alexandru Popescu Mangstirea Pan tel.-Dobroesti
1 Gh. Pgunescu-Sachelarie PopeO-Conduratu Popestileordeni
16 loan S lonescu Oltenila-Urbang Olterita-Urbang
170 Dimitrie Marinescu .
171 Petre lonescu Teiul Doamnei Colentina-Fundeni
172 If Stefan Dumitrescu . .
17 loan Constanttnescu Rosu Rosu
17 Alex. Popescu Bglgsoeni Ogrizeni-Bglgsoeni
175 C. Z. Berceanu Berceni Berceni-Dobreni
176 Constantin lonescu Plumbuita Colentina- Fundeni
177 Stefan Basilescu Mangstirea-Ciorog. Darvari-Ciorogarla
178 Const. C. Popescu Mangstired-Pasarea Piteasca-Pasgrea
17 lonilg Puchianu Mangstir.-Tiggnesti Tiggnesti
1 lordache Enescu . ,,
181 Radu Popescu ., .
1e2 Diacon. Ion Popescu
1 C. VISsescu Merl-Pelciii Merl -Petchi
1 Niculae Duhovnicu Crevedia Crevedia
185 D. Sachelarie Dridu-Movila D. Sgrindar
186 D. A. Bgleanu Progresu-Belu Maya Merlari
187 . Gheorghe Duhovnicu Radovanu Radovanu
188 Ion Furtunescu Ulmeni-PgmAnteni Ulmeni

JUD. MEHEDINTI
1 Econ. I. V. Raiculescu Sf. loan Bolezgtorul Turnu-Severfn
Z Econ. Oh. lonescu 0
3 Pr. B. Cgtuneanu

www.dacoromanica.ro
a-40 JUDETUL MEFTEDINTI

Z
01
NUMELE si PRONUMELE PAROHIA COMUNA
C.)

4 Econ. V. Durac Adormirea Turnu-Severin


5 Pr. Eust. Arrngsescu SI. Adormire
6 Dem. Teodorescu
, Adormirea
71 P. Munteanu SI. loan Botezgtorul
B life. Popescu Sf. Gheorghe
9 M. Carstea Sf. Treime Cernell
10 1. Predescu Baia-de-Aramg Turnu Seve in
11 the Popescu Bis. Part. Cade'
12 1. Paptu Albulesti
1 I. Boboiceanu Bahna
14 1. Lacreliarm Bglgcila
1 I. Popescu &Ha
1 N. Pahnutescu Balta-Verde
1 D. lonescu Balotesii
16 M. Cioculescu Bglialii-de-jos
19 N. Ciovarnache MOW-de-Sus
20 C. Semenescu B5sesti
21 I. Danubianu Bistrila
22 Oh. Mihalcea Bactesu
2 V. Ghindoc Baltanele
24 1. Parvulescu Balvgnesti
25 Oh. lovilu Bobaila
26 Oh. Fortuneanu Boiosesti
27 Gh. Puscgsanu Branistea
V. Nicolgescu Brgdetu
29 Ch. P. Buzatu Breznila de Ocol
3 ' D. Paleacu Broscari
31 C. Pozdgrescu Brosteni
3 D. Vladimirescu Bucura
3 I. Burileanu Burila-Mare
34 C. Scgungsescu But-TO-Mica
3 11 N. D. Tudor Busesii
3 Th. Stoenescu Busu
37 N. Mgnescu Cacoli
38 Ilie Piciorusescu Cgzanestt
39 1. Cernaianu Cernata
40 Gh. Butucg Cearangu
41 R. Popescu Ciochiuta
4 Gh. Parvulescu Ciresu
4 Gh. Cleanoreanu Cleanovu
44 C. Baloescu Closani
4 P. Popescu Cojmgnesti
4. N. Orze-scu Comtnestt
4 C. Brgnifeanu Corlalelu
N. Ulan Covrigi
4 C. Fusescu Crgguestt
I. Giurescu Crainici,
51 V. Ulescu Crivina
5 Ilie Popescu Cujmiru
5 D. Parvulescu Danctu
5 M. Florescu Dedovita
5 Gh. I. Petrescu Degerali
5 C. lonascu Deveselu
5 1. Marinchescu Dalboctla
5 I. Diaconescu Darvari
5 V. Pgunescu Drgghesti
6 Gh. Sevoiu Dragotestl
61j . D. Grecescu Fant.-Domneascg
6 I. Rovescu
6 Gh. Zorilg Fantanele"Neagoe

www.dacoromanica.ro
JUDETUL MEREDINTI 41

zc>.t. NUMELE gi PRONUMELE PAROHIA COMUNA

64 Pr. Gh. Pgtuleanu Figmanda


65 N. Andrian Floresli
66 ,, I. Pi unescu Glagova
67 Gh. Conslanfinescu
6 St. Gh. Popescu Gogosi
6 P. SIgiculescu Gornentt
7 N. Bglu Govodarva
711 I/ I. Mgnescu Greci
72 n C. P. Popescu . Gruia
73 n Th. $lefgnescu Gura Mofrului
74 Gh. Mgncanu Gutu
75 P. Mgnescu IP

76 I. Hinovescu Hinova
77 C. Cerngianu Horgsti
78 M. Tgngsescu Husnicioara
79 Gh. Blujdescu lablanita
80 n I. Croicescu lgiroasa
81 n Gh. Popescu liovglu
82 n I. Nicolgescu lzimsa
83 R. Popescu lsverna
84 I. Isvoranu Isvoarele
85 , Dumitru loan Isvorglu
86 " Const. Smeu Isvorul Anestilor
87 Oh. Lgzgroniu Isvorul Barzu
88 n I. Ti ciulescu jiana Mare
89 " I. Boboiceanu jidoslita
90 V. Gheorghilescu jirovu
91 " I. IstrAtoiu
92 " C. Lupoianu Lupoaia
9 V. Popescu Lupsa-de-Sus
V. Sfelcu Malovglu
95 n C. Parvulescu Marga
96 " P. Bunceanu Mgrasestf
97 Achim Viadulescu Matgsari
98, P. Mihgilescu Mentii-din-dos.
99 // 1. Milotenescu Merisu
100 I. Runcanu Miculesfi
101 n P. Dobrovicescu Negoesti
102 n I. Topisteanu Nt gontir
103 P. Popescu Noapfesa
104 M. Strechescu Obarsfa
105 V. Drgggnescu' Ohaba
106 n 1. Oprisoreanu Oprisoru
107 I. Hottranu Orevila
1 " P. Cractunescu Orzesti
10 D. Gogosanu Ostrovul-Mare
110 D. Mgnescu Pgdina-Mare
111 V. Vinlilescu Padina-Mica
112 Gh. Ionescu Pgtulele I
113 Die Georgescu PgIulele II
114 M. Eceanu Peril
11 I. Papinescu Piria
116 I. Bodeanu Plopi
117 C. Albisoreanu Plostina
118 D. Nicolau Pluta
11 f. BAltescu Podeni
1 Mochie Teodorescu Ponoarele
121 I. Marghescu Poroina-Mare
122 Oh. Engsescu Prejna
123 I. Corlaleanu Pristoalele

www.dacoromanica.ro
42 JUDETUL MEHEDINTI

zU NUMELE $i PRONUMELE PAROHIA COMUNA

124 Pr. C. Popescu Rgtezu


125 F. Mihutescu Rocsorenfi
126 C. Isvoranu Rogova
127 Gr. Rosjeteanu Rostula
128 St. Sgandar Rudina
129 D. Dfaconescu Runcurelu
130 I. Gh. Bgleanu Ruptura
131 D. Strechescu Rosiori
132 V. Petrescu Salcia
133 I. Balica Samarinesti
1 C. Puicea SAlAtrucu
135 Gh. fonescu Scgpgu
136 Gh. Oprea Schela Cladovel
13 Gavril Mateescu Secu
1 C. Severineanu Severinesti
139 Spuidon Dgnciulescu Slasona
140 Gr. lorgulescu Smadovila
141 Gh. Prundeanu Steicu
142 C. Balanescu Stignita
143 I. Paulian Stangageaua-de-jos
1441 AL Strehgescu Stangggeaua de Sus
145 Al. BglIgceanu Strehafa
146 I. Ardeescu Stramptu
147 N. Florescu Simian
148 C. lonescu Sisesti-de-jos
1491 Gr. Roatg $ovarnade jos
150 M. Coboiceanu Sovarna-de-Sus
151 N. Bordescu Tamna
15 1. Stefgnescu Traian
15 Al. Dobrescu Titerlesti
1 1. Armgsescu Valea Boereascg
155 I. Dgscglescu Vggiulestl
15 Oh. Popescu Vangtori
15 SI. lonescu Vanjuleju
15 D. Zgvgdescu If

15 SI. Parligras Vanju-Mare


16 Oh. Pifulescu Varciorova
161 1. Danubianu VlAdaia
16 Gh. Milosfeanu Voloiacu
16 M. lonescu .,
1 C. Cozanescu Vrata
I. M. Presurg Zegaia
1
165

16
D. Plostineanu
V. Georgescu
Zegujani
Strehala
1 I. Mitrescu Ttggnasu

JUD MUSCEL
1 Pr. loan loneanu Bughea-de-Sus Campulung
2 Gh. Moisescu Malu
3 1. Popescu
Econ. P. Dragornirescu Scheiu- Vigolu
Pr. 1. Cristescu 00

1. Bgrbulescu Domneasca OP

I. Rizescu
C. SIgnclulescu /V

N. $ain
N. Isbgsescu Negru-Vodg
11 N. Georgescu Albe$Il Albesti

www.dacoromanica.ro
JUDETUL MUSCEL 43
NUMELE si PRONUMELE PAROHIA COMUNA

12 Pr. T. Isbasout Albesit Albestt


13 , loan P. Arinis Alexandria Corbi
14 Teodor Popescu Aninoasa Aninoasa
15 , loan G. losifescu BgdeniPgmanteni Stognesti
16 Mihai Cotenescu A It
17 1. Corngleanu Bgcleni-Ungureni
18 I. Serafimescu Badesti Bgclesti
19 Oh. Isbgsescu Berevoesti-Pgmani. Berevoesti
20 Andrei Dumitrescu
21 Bucur Nicg Berevoesti Ungur.
22 I. Samoilescu Bgjesti Bajesti
23 Danill Bglilescu Bglilesti Bglilesti
24 C, Nicolaescu Barzesti Barzesti
25 N. C. Nijescu Boient Bolen!
26 C. Creju Budisteni Budisteni
27 Al. Dragomirescu Capul- Pisculut Capul-Piscului
281 1. Purnichescu Celgtenii din-Vale Celgteni
2 Oh. Corbeanu Corbi Corbi
30 I. Lupesuu Corbsori Corbsori
31 Oh. Bgrigjeanu Cotesti tCotesti
3 I , P. Olteanu Colibasi Colibasi
33 Gh. lonescu Cosesti Cosesti
34 M. Dumitrescu Cglinestt Cglmesti
35 I. A. Sumedrea Ciumesti Ciumesti
36 Dima Dragomirescu Ciulnila Ciulnita
37 , C. lonescu DArmAnesti Dgrmanesti
, N. Musceleanu ,, tl
3 , 1. Moisescu Domnestif-de-Sus Domnesti
, N. lonescu Domnestii-de-Jos
41 Gh. Samoifescu Domneshi-de-jos
421 , 1. Predoiu Dragoslavele Dragoslavele
43 St. Georgescu Drgghici Drgghtci
44 , I. Dumitrgchescu Dobresti Dobresti
45 , C. Godescu Godeni Godeni
46 N. Proca Golesti-Bratia Viaciesti.
47 , V. Golesteanu Golesti-Podgoria Golesti-Podgorla
48 , C. I. Stgnescu Gorganu-de-jos Gorganu
49 Grigore N. Popescu Gorganu-de-Mijloc ,
, Ion P. Tomescu Glambocel Glambocel
51 Gh. Negurescu Hartiesti Hartiesti
5 0 P. Stefgnescu jugur )ugur
53 , 1. Marinescu jupanesli jupanesti
54 I. Bucurescu
55 1. Dragomirescu Lgzgresti Schitu-Golesti
561 , I. Scheauc Leresti Leresti
32 , I. Pacescu Leicesti Leicesti
58 , 1. Adrian Leordeni Leordeni
59 M. Busoicescu Leordeni
60 Dimitrie loan Mgrgcineni Mgracineni
61! Oh., Musetescu Mgtgu Mg*
6 , I. lonescu Malgu flAglgu
63 , C. Nicolescu Micesti Miceli
64 lacob Constantinescu Mihgesti iMihgesti
65 N. Clpglang Mioveni Mioveni
66 M. Seigrescu Negresti Bele!'
6 Oh. Zgripiescu Negresti Beleli
T. Arngujoiu Nucsoara Nucsoara
60

71 2
Petre Pacescu
1. Petrescu
N. Negreanu , Pacioiu
Pietrosani
Piscani
Cosesti
Pietrosani
Piscani

www.dacoromanica.ro
44 JUDETUL MUSCEL

Z NUMELE si PRONUMELE PAROHIA COMUNA

72 Pr. C. Predescu Piscani Piscani


7 D. Nilescu Poenari Poenari
7 It 1. Radulescu Prislop Vladesti
75 /1 M. Rosescu Priboenii-de los Priboeni
7 1/ Radii Popescu Pucheni Pucheni
77 Oh. Fuiorescu Purcareni Purcarem
78 Oh. Georgescu Racovila Racovila
79 11 Toma Popescu Retevoesti Retevoesh
80 I. Barbulescu Retevoesti Retevoestt
81 11 Bucur lonescu Radesti Raciest'
82 11 N. Musetescu Rucaru-de-Mijloc Rucar
83 G. Arnaufescu 11

84 1/ D. Anasiasescu Rucaru-de-Jos 11

85 I. Lungeanu It
86 11 C. Leonte Runceasa Malu cu Flori
87 /1 N. Proca Slanic Slanic
89 ; 11 Gh. Crinu Stgnesti SI8ne0
8 11 Enache Radulescu Stalpeni Staipent
90 11 I. Andreescu Schitu-Golesti Schilu-Golesti
91 1/ 1. Otelescu Stelanesti Stelanesti
92 11 Teodor $tefanescu Targul-Dealului 11

931 11 Mirea Popescu Topoloveni Topolovent


nn 1. losiiescu Tilesti Tilesti
95 11 Gh. Dumitrescu Tiganesti Tiganesti
96 Gh. Oh. Moisescu Vdlea-Mare Namaiesti
97 L Duleanu Vacarea Valea-Popei
98 Gh. Nicolaescu Valea-Popei Valea-Popei
99 B. Adrian Valea-Silistei Anmoasa
100 C. Diaconescu Valenti I Valenii-de-Dambov
101 11 N. Limberea Valenii II ValeniidePodgoria
1021 Oh. Georghian Vladesti Vladesti
1031 N. Alexandrescu Vitichesti Calinesti
104; Gh. Negulescu Voinesti Voinesti
105 N. Dragomirescu Voinesti Voinesti
106 /1 N. Stangescu VrSnesti Vranesti
107 1. Lazarescu Vuliuresti Vultures!!
1 I. MargEscu Vulturesti 11

109 Stefan Podgoreanu Zgriplesti Beleli


110 11
I. Unase Zgriplestl 11

111' G. Rosescu Beleli 11

112 N. Tomescu Davidestii Davidestii


11 the Cercel Priboenil-de-Sus Priboenit-de-Sus
11 I. Cercel Dobresti Dobresti
115 11
N. B. lonescu Livezeni Livezeni
11. Victor Popescu Prislop Vladesti

LTUD. NEAMTU
1 Econ. Gh. Popovici Si. loan Domnesc Piatra Neamlu
[Macon D. lrimescu 11 11

Econ. Gh. Gervescu Mgrelei 11

Pr. V. 1. Constantinescu Marelei 11

Econ. C. Gheorghiu Precista 10

Econ. V. Sacerdolescu IP
Diacon C. Grinfescu
Econ. N. Rosescu Si. dheorghe
Pr. V. Capra Si loan Domnesc
10 Econ. H. Celus Adormirea
11 Diacon V. lonescu
12 Pr. C. Vasiltu

www.dacoromanica.ro
JUDETUL NEAMTU 45
zw NUMELE si PRONUMELE PAROHIA COMUNA

13 Econ. V. Enachescu St. Nicolae Piatrd-Nearniu


14 Econ. 1. Posa Sf. Nicolae
15 Haralambie Marcoci Pometea 91

16 Econ. N. Gheorghiu Aga pia Filioara


17 Pr. f, Pantescu Andia Hangu
18 Oh. Podoleanu Balcani Tazlau
19 Gavril Enachescu Ballitesti Ballitesti
20 , Pavel Capsa Barcanesti Socea-Candesti
21 Pr. 1. N. reofanescu Bargaoani Bargaoani
22 , V. Gheorghiu Barjoveni Silistoa
23 , Pr. D. Romanescu Barjoveni
24 Econ. Victor Gervescu Bicaz Bicaz
25 Pr. C. Alexandrescu Bistricioara Bistricioara
26 Econ. C. Matasa Manastirea Bistrija Doamna
27 Pr. Toma Scobai Blebea Pelricani
28 M. Vasiliu Boboesti Pipirig
29 1. Maris Bodestii-de-Jos Bod.-Precistei
30 Econ. Gh. Balaoiu Bodestii-de-Sus
31 Pr. N. Bicleanu Boistea Petricani
32i 1. Nemtanu If
3 , Oh. Borcescu
34 Scarlal Nadejde Bor.lestide-Jos Borle"st1
35 C. Gherasim Borlesti-de-Sus Borlesti
36 V. Mircea Bozieni Bozieni
37 V. Radu ' Bozieni
3B Chiril Chirilescu Buhalnita Buhalnita
39 C. Mironescu Budestii-Ghicai Budestii-Chicai
40 I Trifan Caciulestii I Caciulesti
411 I. Rosescu Calu Mastacau
421 V. Damascan Candesti Socea-Candesti
43 , I. Petrescu Coroi Calugareni
44 , V. Dimitriu Costisa Costisa
45 , 1. Stacescu Cracaoani Cracaoani
46 ,C. Vasiliu Cracau-Negru OP

47 ,V. Siahie Cracau-Negru PI

48 Oh. Mironescu Cutu Dumbrava Rosie


49 Econ. I. Constantinescu Danesti Girov.
50 V. V. Dante Dobreni Dobreni
5Pr. Gh. Andreescu Dochia Dochia
5 Econ. Oh. Sandulescu Dragomiresti Dragomiresti
531Pr. P. Gavril Dreptu Galu
541 ., 1. Tifescu Galu Galu
55 Econ. T. Teolanescu Garcina Garcina
56 Econ. Gh. Teodorescu Garcina
57 Pr. Oh. Preda Ghelaesti Barg"aoani
58 $1. Maris Ghigoesti $erbesti
59 D. Marin Ghindaoanii-de-Jos Ghindaoani
Oh. Gheorghiu Girov Girov
61 Alex. Romanescu Grinties Bistricioara
62 V. Savinescu Grumazesti Grumazesti
63 Oh. Craciun Grumazesti
6 V. losifescu GuraLargului Calugareni
65 C. Gheorghiu Hangu Hangu
66 C. Popescu Hoisesti Margineni
67 V. Alexandrescu lapa Mastacau
68 1. Teodorescu Lunca Vanatorii-Neamtu
69 Gh. Popovici Lunca PO

70 D. Calapar Negresti Dobreni


71 1. Pascal Oglinzi Raucesti
72 V. Coroama Pangarall Pangarall

www.dacoromanica.ro
46 JUDETUL NEAMTU

z7 NUMELE $i PRONUMELE PAR01-11A COMUNA

7 Pr. V. Atanasiu Pgstraveni Pastrgveni


7 I. Vasiliu Pipirig Pipirig
7 I. Alexandrescu Podoleni Podoleni
7 D. Matasa Rgpciunea liangu
7 Oh. Filipescu Serbesti Serbesti
7 r C. BArsart Schifu-l-langu liangu
7 S. Ungureanu Secu Buhalnija
Al. Gervescu Slobozia Roznov
81 ., D. fonescu Silistea Silistea
82 N. lonescu Silistea ..
83 T. Bors talpa Talpa
84 N. Stamate Tgrpesti Petricani
85, Econ. I. Corijescu Tasca BicaZ
Pr. N. Dobre TazIgu Tazlgu
8 , Al. Corbu Tibucani Pgstrgveni
8 Gh. Antistescu Timisesti Timisesti
8 Gh. Popescu Urecheni Urecheni
V. Hizan Urecheni Urecheni
91 Gh. Gherasim Uscali Rgzb.-ValeaAlbg
92 Oh. BSIgnescu Vaduri Vaduri
93 Gh. Gavrilescu Vaduri Vaduri
94 .. I. Preutescu Valea-Seacg Ballitesti
95 T. Lascar Socea Socea-Candest1
96 ,, Gh. Barliba Vangtorii-Neamiu, Vangtorii-Neamiu
97 I. Marin 10
98 N. Pgrvu Zgriestl Zgneli
99 C. Vasiliu Mangsfirea Varafec Filioara
100 .. I. Vasiliu 11 11
101 C. Iftimescu
102 I. Butescu Mgngstirea Agapia
103 Pantel. Zugrgvescu 11
104 ,. I. $tefanescu
105 Sachelar C. Gervescu Roznov Ro;ri ov

JUD. OLT.
I Econ. C. A. Popescu Adorm. Maicti Dom. Slatina
2Pr. Gh. Turturescu
3 Econ. N. lonescu SI. Treime
4 Econ. N. Pretorion 11

5 Econ. I. Marinescu SI. dheorghe-Ionas.


6 Econ. N. Bucicg
7 Econ. C. Milcoveanu
8 Alex. Constantinescu
9 Pr. M. Vasilescu . Sf. Nicola'e-Obroc.
C. Piesoianu 11
11 PI Gh. RO$W2SCU Sf Imp. Const. 9i Elena "
1. Constantin Albescu Alberti Albeqti
M. Teodorescu II "
1 11 I. Bgrbelianu Alin-tat-testi Alimgnesti
, N. Aluneanu Alunisu Alunisu
11 St. Popescu Alunisu II
1 Gh. Tuineanu Bacea Tampeni
C. Paunescu Balanesti Bglanesti
9 N. Mgicgneanu Bglteni Bglteni
20 Toma Nicolescu 1351tali Bgljali
21 I. Buzescu 11

Ilie Marinescu
2 Anast. Constantinescu Bargsti de Cepturi Bgristi de Cepturi
2 IP Stan Dumitriu PI

www.dacoromanica.ro
JUDETUL OLT 47

z it NUMELE ri PRONUMELE PARO1iIA COMUNA

2 Pr. Radu Popescu Barash de Vede Barash de Vede


2 Stan Barascu
2 Neacsu Dumitrescu
2 Marin Popescu Barcaneiti Barcanestt
2 Stan Barcanescu
301 Stefan Dumitrescu
31 I. Teodorianu Beria Oporelu
3 N. Birci Birci Birci
3 Alex. Mateescu Brebeni Brebeni
loan Popescu Buzesti Buzesti
35 Oh. Radulescu Buzesti PI

36 Anast. Dumitrescu IP IP
37 Calota Marinescu
38 loan Bercan Cas"a-Veche Casa-Veche
39 Dumitru Branilescu Campu-Mare Campu-Mare
40 Dumitru Leulescu Chilia Chiba
411 C. Petrescu Ciomagesti Ciomagesti
42 Zamfir Volmar Cireasov Cireasov
4 1. Necsulescu Colonesli Colonestl
44 Dumitru Mihailescu Comanila Deleni
45 Const. Stoicanescu Constantinestl Conslantinestl
46 Marin Gorjeanu Cornatelul din Vale Alberti
47 Dumitru Coleanu Coteana Coteana
48 loan Crampoescu Crampoata Crampoaia
49 Petre Popescu Crelesti Basesti
50 I. Nijulescu Cucueli Cucueli
511 Al. Georgescu I Oaneasa Daneasa
5 Al. Georgescu II
53 N. Petrescu Dejesti Dejesti
54 N. Marinescu Dobroteasa Dobroteasa
55 Vasile Leulescu Chilia Chilia
56 1. loanovici Dobrotinel Dobrotinet
57 Th Paladian Draganesti de Jos Draganestt
58 Oh. Nicolescu Dragoesti Dragoesti
59 I. Mihaescu I Dumitresti Dumitresti
60 I. Sloicescu Pala lsvoru
61 Oh. Capataneanu Fagalel . Faga lel
62 I. Stanculescu Falcoeni Potcoava
63 N. Caracaleanu Frunzaru Frunzaru
64 I. Marinescu Geamana Dragoesti
65 V. Stanescu Greci Barcanesti
66 I. Mateescu Oura-Boulul Gura-Boulut
67 , C. Man
6 D. Gustavejeanu Ouslaval Gustavat
6 Oh. Constantinescu lbanesti Urlueasca
70 Pr. Marin Popescu Icoana Floru
71 Gr. Coleanu polestl Coteana
7 V. Smaragdion svoarele lsvoarele
7 1. Vergulescu IP

7 , Pavel Constantinescu lsvoru svoru


75 Paraschiv Mateescu lsvoru lsvoru
76 I. Zamfirescu jugaru Optasi
7 Panu Iliescu Maldaru MaldAru
7 I. Coleanu Marunlei Viisoara
7 N. Cloriceanu Mereni Profa
ao D. Profeanu
81 D. Brumusescu Mierlesti MierIesti
82 I. Balaceanu II
83 I. lonescu
84 Stancu Salceanu Mihiesti de Jos Mihiesti de los

www.dacoromanica.ro
48 JUDETUL OLT

z,t
O
NUMELE si PRONUMELE 1 PAROHIA COMUNA

85 Pr. Ilie Baidescu Mihgesti de Sus Mthgeslt de Sus


86 Toma Vitgnescu Milhov Milhov
87 Dumitru Sfgrlogeanu Mircesil Mircesti
88 II 1. Bgrgscu 11

89 11
C. Cerotanu Mogosesti Mogosestf
II Dumitru Popescu Negreni Negreni
91 Ilie Gorily II

9 Alex. Marinescu Optast Oa; si


93 IP Constantin lonescu 004
94 PI Constantin Gogiulescu testi de Sus 0141i
95 IP
SI. Simionescu Parosi Pgrosi
9 11 Hie Mitrican Perieti Perieti
9 PP loan Serbanescu Poboru Poboru
9 IP Vasile Sebescu II IP

99 II Stefan lonescu Poiana Poiana


1 Matei Popescu Poiana I1

101 II Anast. Marinescu Potcoava Potcoava


102 II Marin Parvulescu Priseaca Priseaca
10 IP N. Spineanu Profa Profa
1 0 Vlase Profeanu DD

105 IP Gh. Onescu Rgdesti Opgrelu


106 IP
loan Preofescu R.-Vierosi Rgzlefu
107 11
Const. Mateescu
108 It loan Predgfeanu Sam'buresti Sami;uresti
109 II
N. Mgnescu Spineni Spineni
110 II C. lonescu Stoicgnesti Stoicanestf
111 II I. Angelescu Serbgnesti de Jos Serbgnesti
112 II I. 011eanu Suica Suica
113 1. 1. Costgchescu 1Tgigrei Scornicesti
114 V. Constaniinescu Tatulesti Tatulesti
115 IP
1. Tgfulescu ii ..
116 II
M. Cgmgnescu
117 IP
M. Drgghicescu Tampeni Tampeni
118 II Pavel Efrimescu Tesluiu Tesluiu
119 IP
I. Prelorion It
120 It I. Turie Tuna Tuna
121 PP
Badea Marinescu I Tuna
122 PP
1. Stgnescu Urlufasca Urluiasca
123 11
D. Popescu Ursi Ursi
124 11
1. Toianu ValeaMerilor Sinesti
125 IP D. Popescu-Grosi Valea Ungurei Valea-Unguret
126 II V. Dobrescu PP 11

127 IP
I. Costgchescu Vgla Vgla
128 PP Dumitru Savulescu
129 11
Vasile Parvulescu Vgleni Vgieni
1 IP loan lonescu Verguleasa Dumitresti
131 M1
C. Sovgrescu Vineli de Sus Spineni
132 It C. Cristescu Vlaici Colonestt
133 IP V. lonescu 11 PI
1 II Stan lonescu Vulluresti Vulturesti
1 35 10 Sandu Grigorescu

JUD. PRAHOVA
Pr. Alexandru Nicolescu
1 Filip Vgleni-de-Munte
2 Alexandru Popescu
IP Mggureni MIgurent
a It Alexandru Popescu ValeaSlalpului 011eni
4 Alexandru Popescu
IP Strejnicu Strejnicu
5 Alexandru Popescu Ciumati Ciumali
6 Alexe Mateescu VaduSgpal Vadu-Sgpal

www.dacoromanica.ro
JUDETUL PRAHOVA 49
6 %.
z NUMELE V PRONUMELE PAROHIA COMUNA

7 Pr. Alexe Melicescu Provija de Sus Provija-de-Sus


Anastase Oprescu Gura-Vget Valea-Cgluggreascg
9 Anastase Teodorescu $ipot Boldesti
10 Andrei Mihgescu Vat-de-El Vat-de-El
11 Andrei Popescu Colceag Colceag
12 Andrei StAnescu Gornet-Cuib Gornet-Cuib
13 Anghel Burada Sf Vasile Ploesti I

14 Anton Dumitrescu Berceni Berceni


15 Anton lonescu Nedelea Nedelea
16 Apostol Mainescu Poenari Rali Poenari Rali
17 11 Alanase Georgescu SI. Treime Ploesti
1 Atanasie Popescu MArgineniide-Jos Mgrginenii-delos
19 11
Atanasie Pelrescu Sf. loan (Prgjani) Slanic
Alanasie Zamfirescu Bordeni -Mari Bordeni
21 1/ Avram Eufrosin Valea-Ani Starchiojd
22 11
Avram lonescu TM-testi Tarlestl
23 11 Avram Teodorescu Valea-Plopului Pose sti
24 Badea Predescu Sf. Filoftela Ploesti
25 1.1
Barbu Popescu Cocorgsti-Colt Cocorgsti-Coll
26 Baziliu Radulescu Cornu-dejos Cornu-de-Jos
27 11
Chiriac Dobrearm Sf. Haralambie Ploesti
2 Chirila Nicolescu Ghirdoveni Ghirdoveni
29 Christul Daniil Sf. Pantelimon Ploesti
Christea Georgescu Targsoru-Nou TArgsoru-Nou
31 Constantin Aposlolescu SI Ecaterina Pioesti
32 Constantin Aposlolescu CAluggreni CalugArent
33 Constantin Dumitrescu Nast. Maicit Domn. SlAnic
34 Constantin Franculescu MAlgesti MA1Aesti
35 11 Constantin Grigorescu Magula Tomsani
36 11 Constantin Grigorescu Pietrosant Pietrosani
37 Constantin lonescu Sf. Stefan Ploesti
38 Constantin lonescu Breazade-Sus II Breaza-de-Sus
39 Constantin NAescu Vitioara Opgrijii
4 Constantin D. Popescu BAtrani BAtrani
411 11 Constantin N. Popescu Coada- Izvorului Mgnesti
4 Constantin Predeleanu Predealul-Sarart
431 VI Constantin Provincianu Sf. Voivozi Campina
441 Constantin Vasilescu Vai-de-El Udresli
45 Constantin Voicescu Teisani Teisani
46 David Popescu Breaza-de-Sus I Breazade-Sus
47 If Diamandi Popescu Haimanalele Haimanalele
48 Dobre Miuiescu DarmAnesti DArmanesti
4 Dumitru Athanasiu Azuga Azuga
50 Dumitru BAltsoiu Chijdeanca Chijdeanca
51 Dumitru Constanlinescu Silisteni Tinlea
52 11 Dumitru Dumitrescu iirajna-de Sus Drajna- de-Sus
53 1/ Dumilru Dumitrescu Poenari-Burght Poenari-Burght
54i 1 11 Dumitru FrAnculescu Bertea 11 Bertea
55 pp Dumitru Grigorescu lsvoarele Isvoarele
561 Dumitru liristodorescu Parepa Parepa
57 Dumitru IvAnceanu
11 Sf. Spiridon Ploesti
Dumitru Medianu Drajna-de-Sus Drajna-de-Sus
59 Pr. Dumitru Moisescu Mgneciu Pamanteni Maneciu-Pgmanteni
60 Dumitru Popescu
11
PAcurefi PAcurell
61 Dumitru Popescu
/1 Balla Doamnei Balla Doamnei
62 Dumitru Popescu iTesila Tesila
1/ Dumitru Radulescu Sf. Dumitru Ploesti
66 Dumitru StefAnescu Nucsoara-de-jos Rancezi
6 Dumilru SAvulescu Bustenari Bustenari
661 Dumitru Gh. Sachelare
11
Gherghija Gherghija
4.

www.dacoromanica.ro
50 JUDETUL PRAHOV A

NUMELE si PRONUMELE I PAROHIA COMUNA


V
67 Pr. Dumitru Vintitescu Moreni Moreni
68 , Dumitru Zaharescu lordacheanu lordacheanu
69 Dumitru $teignescu Sf. Nicolae-Vechiu Ploesti
70 , Emanoil lonescu Sf. \hued .
71 , Ene Dumilrescu
, Si. Pantelimon
72 , Eremia lonescu Breaza-de-Jos Breaza-de-Jos
73 , ri lip Marcoviceanu Maica-Precisfa Ploesti
74 Gheorghe Bobes Tafaru Tataru
75' Gheorghe Brebeanu Brebu-Monasfiri Brebu
76 2 Gheorghe Chiricg Sf. loan Ploesti
77 , Gheorghe Costachescu Albesti-Muru Albcstii Muru
78 2 Gheorghe Diaconescu VIgdeni Vladeni
79 Gheorghe Dumilrescu Sf. Gheorghe-Vechi Ploesfi
80 Gheorghe Eufrosin Pantesti Drajna-de-Sus
81 Gheorghe Gherghiteanu Ceptura Ceptura
82 Gheorghe Grigorescu Maica-Precista Ploesti
83 Gheorghe lonescu Chiojdanca. Chiojdanca
84 Gheorghe Ionescu Cornu -de -Jos Cornu -de -Jos
85 Gheorghe Ionescu Gherghita Gherghila
86 Gheorghe lonescu Harsa Harsa
87 Gheorghe lonescu Coloignesti Mglgesti
88 Gheorghe lonescu Netott Netoli
2
90
Gheorghe loanitescu
Gheorghe Istratescu
Valea-Nicovani
Bertea I
Valea-Cgluggreascg
Berfea
91 Gheorghe 'alba Conduratu Conduratu
9 Gheorghe Lungeanu Po pesfi I Negoesti
9 Gheorghe Marmescu Scaeni Scaeni
94 Gheorghe Mihailescu Baicov Baicov
95 Gheorghe Negoesca Scorteni Scorteni
9 Gheorghe Nicolescu Sf. Vineri Ploesti
97 Gheorghe Popescu Urlati
Gheorghe Popescu Apostolache Apostolache
9 Gheorghe Popescu Aricesiii-de-jos Aricestii-de-jos
10 I Gheorghe Popescu-Gornet Si. Vasile Pioesti
101 , G. Popescu . Cioranii-de-jos Cioranii-deos
10 Gheorghe Popescu Puchenii-Moreni Puchenii-Moreni
103 Gheorghe Rgdulescu Podu-Vadului Podu-Vadului
104 1
Gheorghe Steignescu Bughea -de -Jos Bughide
105 Grigore lonescu Barcanesti Barcanesti
1I Grigore Moisescu Puchenii-Marii Puchenii-Marii
10 7 Grigore Popescu Provita-de-jos Provila de-Jos
10 Grigore Popescu Tgriceni Tgriceni
10 Grigore Preotescu Hatcgrau ligfcgrau
11 Grigore Teodorescu Sinaia Sinaia
111 Haralambie Popescu Starchiojd 1 Starchiojd
11 , the Dumilrescu Nucsoara-de do Rancezi
11 Inocenliu 51,215nescu St Haralambie Ploesti
11 , loan Alexandrescu Soimari $oimari
11 , loan Antonescu Poiana de Vgrbilgu Poiana de Vgrbilgu
11 , loan Barna Goruna Cocorastii-Misli
117 , loan Buzeleanu Secaria Comarnic
11 , loan A. Chiricg SITreime Campina
11 2 loan Constanfinescu Pucheni Mari Pu heni-Mari
1 e , loan Cosleanu Homoriciu Homoriciu
1 21 , loan Davidescu Lunca-Mare Sotrile
1 22 , loan Dumilrescu Slintif Voivozi Ploesti
1 , loan Georgescu Florosfi Floresti
1 24 , loan Georgescu Rafovu Rafovu
1 Ioan Grigorescu Poiana-de-Campina Poiana
1 261 , loan D. Mihaiu Carbunesti Cgrbunesti

www.dacoromanica.ro
JUDETITL PRAHOVA 51

z NUMELE $i PRONUMELE PARMA I COMUNA

127 Pr. loan lonescu Trastieni . Toila


12 IP loan Miricescu Gura-Vitioarei Gura-Vitioarel
12 IP loan Moisescu Maneciu-Ungureni Maneciu-Ungureni
130 loan Nicolau Sf. Gheorghe-Nou Ploesti
131 PI loan Nicolescu Goslegi Coslegi
13 PP loan Nicolescu Habudu Habudu
13 I/ loan Nicolescu Magureni Mggureni
13 11 loan Oprescu Petrosani Petrosani
13 0 loan Petriceanu Petriceana Brebu
136 11 loan Popp Brazi Brazi
13JJ 11
loan Georgescu Sirna Tariceni
138 Loan Popescu Boldesti Boldesti
134 loan Popescu- Gorgota Sf. Dumitru Ploesti
140 IP loan N. Popescu Slobozia - Campina
141 IP loan Rgdulescu Albestii-Paleologu Albestit-Paleologu
14 11
loan Stanculescu Livada Livada
14 PP
loan Tgngsescu Podenii-Noui Podenii Noui
1 11
loan Valearm Sf. Vineri Ploesti
145 loan Voiculescu Bgnesti Bgnesti
146 11 loan Voiculescu Comarnic Comarnic
147 IP loan Zinculescu Telega I Telega
1 11 lordan Niculescu Mangstirea Zamfira Mggurelele
14 91 losif Georgescu Sf. Ecaterina Ploesti
15' IP
losif Popescu Talea Talea
151 Isaia Popescu Valea-Lungg Valea-Lungg
151 /I Marin Martinescu Adormirea Campina
15 11
Marin Popescu Goruna Cocorgsti-Mtsli
15 11
Mihail Aposiolniceanu Sf. (Ilie) Nic.-Vechi Ploesti
15 IP Mihail Constantinescu Nast. Match' Domn. Slanic
15 Mihail Constantinescu Mggurelele Mggurele
157 Mihail Marinescu Trenu Chiojdeanca
15: Mihail Popescu Sf. loan Vglenii-de-Munte
15 PI Mihail Popescu Filipestii-de-Pgdure Filipesiii-de-Pgdure
1 .I 11
Mihail Rapeanu Starchiold I Starchiold
161 PI
Mihail Tgngsescu Drgggnesti Drgggnesti
16Z PP
Mihail Tomescu Adormirea Urlati
163 IP
NUltiad Tariceanu Sf. Spiricion Ploesti
16 IP
Nicolae Antonescu Valea-Popii Valea-Cgluggreascg
165 Nicolae Dumitrescu Scurtesti Stefesti
166 PP
Nicolae C. Dumitrescu Valcanesti Vglanesti
167 PP
Nicolae Engchescu Drajna-de-los Drajna-de-los
16 PI
Nicolae Georgescu Scaenii Scgenii
16 I/ Nicolae lonescu Ceptura Ceptura
17 11
Nicolae Z. lonescu Cornetu-Cricov Cornetu-Cricov
171 11
Nicolae Nicolescu Fulga -de -Jos Fulga de jos
17 11
Nicolae Popescu Buda-Palanca Buda-Palanca
17 Nicolae Popescu Crivina Crivina
17 11
Nicolae Preolescu Mgnesti Mgnesti
175 Nicolae Stoicescu Cioranii-de-Sus Cioranii-de-Sus
17 Nicolae *tefgnescu lnotesti Inotesti
Sf. loan
1.19

177 11
Nicolae Vasilescu Ploesti
178 Nicolae Popescu Tiniea Tinlea
174 'IP
Panait Craciunescu Ploestiori Ploestiori
1 IP Panait Gheorghiu Fantanelele FAntanelele
181 Pt
Panait Sigiescu Paulesti Pauiestf
18 Pancu Dumitrescu Ogrelinu Ogrelinu
18 IP Pavel Radulescu Gura-Vgiei Valea-Cgluggreasca
18 Petre Georgescu Sf. Trei-Erarhi Slgnic
18 PP
Petre Niculescu Salciile Salciile
1 11
Petre Provian Bucov Bucov

www.dacoromanica.ro
52 JUD ETUL PRAHOVA

zo NUMELE si PRONUMELE PAROH1A COMUNA

1871 Pr. Peke Signescu Si. Treime Ploesti


188 Preda Hristescu Sf. Voevozi
189 Radu Arsenescu Gorgota Gorgota
190 Radu Eufrosin Posesti Posesti
191 Radu Poenaru Crivina Crivina
192 Pr Rafael Mateescu Baljesti 13511esti
19 Ruse Mateescu Si Gheorghe-Vechi Ploesti
194 Samson Popescu Breaza-de-Sus 1 Breaza-de-Sus
195 Savu 1onescu Podenii-Vechi Podenii-Vechi
196 Spiru tefAnescu Fulga de Jos Fulga
197 Slancu Marinescu Cosmina de Los Cosminele
198 Stelian Popescu Sangeru-de-Jos Sangeru
1 $telan Goruneanu Dijesti Dilesti
2 , Stefan lordgnescu Sf. ImpArall Ploesti
201 $lefan Popescu Iszoarele lsvoarele
202 Stefan Popescu Telega II Telega
20 Stefan Tomescu Magula Tomsani
2 Stefan Zola Sf. Sava Ploesti
205 Teodor Georgescu Popesti 11 Podenii-Noi
206 Teodor Grigorescu St. Treime Ploesti
20 Tema Georgescu Monastiri V8lenii-de-Munte
208 , Vasile Dumitrescu Sf. Dumitru Ploesti
209 Vasile Georgescu Podenii-Noi Podenii-Not
21 Vasile Ghica Matita P6curesti
211 pp Vasile Iliescu Cornurile Cornurile
21 gp Vasile Mateescu Mangstirea-Zamfira Mgurele
213 Vasile Nicolescu Brebu Monastiri Brebu
21 Vasile Nicolescu Adancata Adancata
215 1 Vasile Nicolescu Targsom-Vechi Targsoru-Vechi
216 Vasile Popescu Aiunisu Stramb.-de-Munte
217 Vasile Popescu Drtggnescu Drgartescu
218 Victor Popescu Varbilgu Varbilau
219 , Zaharia Popescu Cotoiu Baicoi
220 Zaharia Popescu Edera Edera

JUD. PUTNA
1I Pr. Alexandru Andoniu Ruginesti Ruginesti
2 Alexandru MgrNscu Mircesti Mircesti
Alexandru Plopeanu Adorm, Malci Dom. Focsani
4 11 Alexe Vasilescu Nast. Sf. Ion Botez.
5 Anastase Curcg ViIgnesti 05gesti
6 Anastase Stoinesr.0 Parava Parava
Andrei Munteanu Sf. Cruce Odobesti
81 Andrei Veil scu CopAcesti-Anghel. Copgcesti
Aposiolache Hornea Sarbi Tifesti
lg It Min Orman Sf. Mina Focsani
11 Icon. Climent Bontea
It
Nast. Sf. Ion Botez,
12 ) Constantin Andrei Capatanul Mera
13 Constantin Obreja
OP
Sascut Sascut
14 Constantin Tafig
IP
Vizantea Vizantea
15 Icon. Constantin Teodosiu Vullur Vullur
16 S Coman Andronescu Campuri Campuri
1 Coman Purdel Pgdureni Padureni
1 , Costache Diaconescu Chicerea Crucea-de-Sus
19 Costache Florescu Faure! FMurei
20 Costache lonescu Sf. Mina Focsani
21 Craciun Corbea Racoasa Rgcoasa
22 Dimitrie Grigoras Valea-Babei Campuri
23 Dimitrie Marinescu
OP
Pancesti Pgricesti

www.dacoromanica.ro
JUDET CIL PUMA 53
z NUMELE si PRONUMELE PAROHIA COMUNA
U
2' Pr. Dimitrie Popescu Mani stioara Mangstioara
25 Dimitrie Popovici Balca-Colofgnesti Balca
26 Dimitrie Radulescu Tufele Tifesti
2 Dimitrie Serbanescu Vidra Vidra
Dimifrie Vasiliu Biliesti Bilies1i
2 Dimifrie Vladescu Panticesti Campineanca
3 Emanoil Popescu Namoloasa Namoloasa
31 IP Enache Horganga Tifesti Tifesti
32 Gheorghe Apostol Margsesti I Marasesti I
3 Gheorghe Atanasiu Strgoane-de-jos Straoane-de-jos
PI Gheorghe Chiciorea Nereju-Mare Nereju
35 pp Gheorghe Corpaciu Adjudu-Nou Adjud
3. Gheorghe Facgoanu Batinesli Batinesti
3 0 Gheorghe Palaghlfg Orbeni Orbeni
3 IP Gheorghe Popescu Sf. Apostoli Panciu
39 pp Gheorghe Popescu Satu-Nou Crucea de jos
40 , Gheorghe Ralescu Biserica Prof. Sam. Focsani
41 Gheorghe Tomescp Nast. Maicii Domn.
421 Gheorghe Tutuveanu Ullman Vidra
431 Grigore Mazare Paulesti Paulesti
44 Grigore Nicolau Margsesti Ii Mgrasesti
45 Grigore Roman Valea-Seacg Valea -SeacA
44 Die Tuchel Ciuslea Ciuslea
4? lorgu Arghir Soveja Soveja
48 lordache lonescu Pi unesti-BoU Paunesti
loan Baignescu Rasloaca RAstoaca
50 loan Bantu Urechesti Urechesti
51 loan Bosoiu Suraia Su rata
52 loan Baznul4 Colacu Colacu
5 loan Ciorneiu Ivancesti Bolotesti
54i PI loan Danfis Nistoresli Nisloresti
5 PP loan Danjis Spinesti Spinesti
5 , loan Dimitrescu Nast. Si. loan Bot. Focsani
5 PP
loan Gavrilescu Soveja Soveja
5 loan Georgescu Targu-Ngmoloasa NAmoloasa
5 PI loan Grosu Oauri GAuri
60 PI loan Hariescu Cuv. Paraschiva Focsani
61 loan Lazgrescu Suraia Suraia
02 loan Macarie Tulnici Tulnici
loan Miron Draguseni Draguseni
loan Nedelcu Varsatura Varsatura
65, loan Palrascanu Domnesti Domnesti
6 IP Ion Enache Popa Nast. Maid! Domn. Odobesti
6 po Ion Popescu Cucova Cucova
6 pp loan Popescu Dealul Neicului Crucea de Sus
6 IP loan Puscg Crucea-de-jos Crucea de jos
I IP loan Rgdulescu Cuv. Paras. (Domn.) Focsani
71 loan $erban RAcoasa Racoasa
72 pp loan Tase Nanesti Ngnesti
7 . loan Ursache Mt ndrisca Mandrisca
7 loan Vasiliu Diocheji Diocheji
75 Mihail Diea Si. Cruce Odobesti
7 lc. Mihail Popescu Clipicesti Clipkesti
7 II Nicoara Enache Barsasti Barsgs11
7 Nicolaq Agaton Bolotesti Bolotesti
7 Icon. Nicolae Atanasiu Adorm. Maicil Dom. Focsani
:1 Icon. Nicolae Coslachescu Callen! Cglieni
81 Nicolae Diaconescu Movilila Movilija
82 Icon. _Nicolae Gerea Adorm. Maicii Dom. Focsani
831 Nicolae Manea I Paunestl-Bou Paunesti

www.dacoromanica.ro
E4 JUDETUL PUTNA
0 E
1., NUMELE si PRONUMELE PARONIA COMUNA
Z
84 Pr. Nicolae Mehedinji Paunesh Paunesti
85 Ntcolae Mihail Ngruja Ngruja
as Nicolae Mihailescu Ba lcufa Sascut
87i Nicolae Mircea Pgncesti Pgnctsti
Nicolae Molddveanu Fitionesti I Fttionesti
8 ,. Nicolae Olaras Irestii-de-Sus Iresti
90 Nicolae Popa Bojarlau Vultur
91 NIcolae Postolache lresti Iresti
92 Nicolae Susu Pa llin Paltin
9 ,, Pascal Ciofu Pietroasa Oggesti
lc. Pantihm. Romanescu Adorm. Match Dom. Focsani
95 Petre Dimitriu jaristea II jaristea
96 Petre Dragomirescu Botesti Pgjesti
97 Petre Nicolau Adjudu-Vechiu Adjudu-Vechiu
98 Raicu Mihgescu Jorgsti jorgsti
99 Spiridon Arghir Nast. Maicii Domn. Odobestf
$telan Andronescu Dumbrgvila Suraia
tot Icon. Stefan Bazgan SI. Apostoli Focsani
10 Pr. Stefan Chiciorea Ngruja Ngruja
to Icon. $telan Radvan laristea 1 laristea
104 Stoica Christea . VI

105 Teodor Macovei Nereju-Mic Nereju


106 , Teodor Nicolau Purest' Pufesti
107 Icon, Toma Petrescu Si. Gheorghe (Nord) Focsani
1 ,, Traian Andronescu Scurta Scurta
10 Icon. Vasile Banu Gggesti Gagesti
11 lc. Victor Banu Nat Maicii Dom. (Sap). Focsani
111 Vasile Botez Floresti Pgjesti
112 ' Vasile Catang Beresti Beresti
113 Vasi le !gnat Ciorani Putesti
11 Vasile TafIg Negri lesti Negri lestt
115] Vasile Tutoveanu Serbestf. Iresti
116 Nicolae Andronache Muncel Strgoane-de-Sus
117 Alexandru Ralescu SI. Voivozi Focsani
11 Nicolae Atanasiu Sirgoane-de-Sus. Strgoane-de Sus
JUD R.-SARAT
1 Pr. Icon. N. Damian Cuv. Paraschiva Rarnnicu-Sgral
2 C. Drugescu 19

3 1Diac. A. Tangsescu
11 I/
4 Icon. C. lliescu Sf. Nicol le 11
5 Sach. P. Georgescu
Icon. Lazar Nicolescu
11 Adorm. Maid! Dom. IS
$erban Popescu
11 11

Icon. C. Paulescu
11 11
9 S/ Sach. M. Comgnescu Sfin lit Voevozi l9
1 Sach. Stefan Sburlan
11 Sf. Dumifru If
1l Sach. Stefan Dicescu
19

1 // G. Tarulescu
13 Mateiu Popescu
11 Amara Amara
14 2, Radu Stoicescu Bisoca Bisoca
15 1/ lordache Popescu Bicesti-de-jos Dumitresti
16 Sofronfe Popescu
11 Buda Buda
17 loan Damian
10 Buda
18 Stefan Anghelescu Bibeni Bgbeni
19 Coman A. Negoescu Bogza (Bogza
20 C. I. Popescu
21 Panzit PAdulescu Budcsti Su"desti
22, loan Botez
11 Biidarile Carligele

www.dacoromanica.ro
JUDETUL R.-SARAT 55

z NUMELE si PRONUMELE PAROI-IIA COMUNA

23 Pr. Stefan Georgescu Beciu Variescoiu


24 D. Sarulescu Bglesti Mesh
25 Neagu lonescu Bulboaca Mgicgnesti
2 PI , loan Negulescu Bulboaca
27 loan Georgescu Costandoiu Lacu Baban
2 .. Stanciu Georgescu Cotesfi Cotesti
It D. S. Rosescu BAllati Bgitali
It D. Constantinescu Baita-Albg Balfa-Albg
31 11 D. D. Petrescu- Balaceanu Bgigceanu
3 IP Matei Petrescu Cotatcu lideiii
33 Is Pavel Zamfirescu Carligele Carligile
34 Pt Al. Tgngsescu Ciorasti Ciorgsti
35 11 Mfg Gavrilescu Ciorgsti ..
36 St Petrea Bordeanu Corbu Corbu
37 1 Marin M. Ionescu Costienif-Mart Costieni
30 111 N. lliescu Costienii-de-los
3 ., Oh. M. Popescu Dumitresti Dumitresti
11 loan Moisescu Dediulesti Dediulesti
41 Die Marosin Dglhaulu Dtihgulu.
42 11 Hristea Popescu Domnita Domnita
43 G. Tignescu Drogu Drogu
44 11 V. Iliescu-Buzgianu Grebgnul Grebgnul
45 11 Mihail Anfonescu Gugesti Plaginesti
46 pp C. lig chilescu Golesti Golesti
47 lordache F. Tudorache Gologanu Gologanu
11 Petre lonescu Gulianca Guhanca
4 pp Teodor lonescu Ohergheasa Ghergheasa
/1 Pefru Georgescu, Orgdistea-de-Sus Grgdistea
51 pp Teodor Dumitru
52 Radu Vasilescu Galbenun Galbenu
5 11 Stefan Alexandrescu Hergsfl Grebanul
54 pp loan Manescu Hangulesii Hangulesli
55 It Anghelescu St. Radu lirlau firlau
5 C. Crgclunescu Margaritesti MArggritesti
5 11 Drggan Vasilescu Murgesti Valea-Rates
5 It D. Tolescu Mandresti Mandresti
5 11 loan Chiritg Martinelli Martinelli
60 D. Georgescu Martinesti
61 Radu Stoicescu Macrina Macrina
62 Voicu Anghelescu Mosesti-Vechi Nisipurile
63 11 Pavel Popescu Neculele Phu
64 11 Dragu lonescu Nicolesfi Nicolesfi
65 11 Mihalcea Ditescu IP

66 Stan Popescu
67 11 Grigore Popescu Nisipurile Nisipurile
68 Mates Benescu Oralia Nen'
6 11 loan Drugescu
7 G. StAnescu Obilesti Obilesti
loan Constantinescu
7 , Stefan Drugescu Obidili Obiditi
7 11 Al. Stoicescu Plesesti Cgnulesti
7 Serban Rgdulescu Pardosi Valea-Ratei
75 sl Gh. St. Popescu Popesti Popesti
76 SP
loan Popescu Pelefic Lacu Baban
77 . Dumitru lonescu Puesti Puesh
78 , Stefan Georgescu Piscu Domnila
7 Teodor Popescu Risipifi Mandresti
BO , Marin Ionescu Stiubeiu Stiubeiu
81 , Mihaiu Ionescu Salcioara Salcioara.
82 Stefan Nicolae Socariciu So cariciu

www.dacoromanica.ro
56 ,TUDETIM R-SARAT
.i.
isu NUMELE si PRONUMELE PAROHIA COMUNA

83 Pr. lordache Nicolae Socariciu Socarictu


Miron Popescu
11
Stavarasit Cainent
85 Votcu lonescu SloboziaGalbenu SloboziaGalbenu
86 II Vasile Grigorescu Sihiele Sihiele
87 It Teodor Budescu ISgarcitit Sgarcilii
:: II Dumitru loan
8 .. Mihai Dobrescu Slobozia Slobo"zia
I It Atanase Macedon Slobozia-Ciorasti SloboziaCiorAsti
91 IP Dumitru Popescu Slimnicul Slimnicul
92 I/ Cristea MihAilescu Slobozia-MihAlceni Slobozia-MthAlcent
9 PO
D. Alexandrescu Tamboesti Tamboesti
94 11 Dumitru Zaharia II
95 II Stan B. Nicolau Targu-Cucului PlAginesti
96 IP P. Manolescu II

9 0 lacob Goleanu Urechesti Urecliesti


9; II Anton Constantinescu II IP

99 11 Mihalache Grigore ValeaSAlciel ValeaStlIciei


11% IP loan Moraru Voetinul Voetinul
101 11
Panait Plopeanu Valcelile Valcelile
10 11
Hristea Rizescu Visani Visani
10 ,, Dumitru Petrescu Zoila Costient
104 11
Petru Popescu Racovila Racovita
10 11
Petru Stoicescu Racovileni Racovileni
11. It Dragan Teodorescu GrebAnul GrebAnul
10 It loan lonescu Slobozia Slobozia
10 11 loan Anghelescu Cotesti Cotesti
10 II Stan Saragea Cotesti
11 It V. lonescu Brosteni Brosteni
11 II N. Radulescu Popesti Popesti
JUD. ROMAN
1 Icon Gh. Manoliu Protoiereu Si. Episcopie Roman
Icon Slay. Ike Gavrilescu
3 Slay. loan Vornicel OP

41 loan Grosu Pre cisvta-Mare IP

5 Pr. Gheorghe Costea . 0


6Icon Slay. Th. Theodorescu Sf. Gheorghe It
7 loan TAnAsescu Dobrota Si. Voevozi
Pr. Gheorghe NO Precista-MicA IP

9 Sach. Gheorghe Climescu II

1 Sach. Melhisedec MArza Sf. Nicolae tI


11 Sach. Neculae Nistor 9p It
1 Icon Stavr. I. Const. pension. It
1 Gheorghe Platon ' Averesti Averesti
1 Sach. loan Andrei Bahna Bahna
15 Haralamb Pilat Bara Baca
16 Sach. Gheorghe Ghidu BAtranesti Spiridonesti
1 Vasile Versescu Barioveni ButnAresti
1 , Petru Didilescu Bochicea Boghicea
1 Gavril Mitru Bogzesti Butnaresti
II loan Anghel Butnaresti
21 VP
Sach. Vasile Cocea Bozieni Bozieni
2 Vasile Pascal BrAiesti BrAteanu
23 PO
loan Tomescu BrAnistent BrAnisteni
241 Sach. Ion Dimitriu Brosteni Bahna
, Icon. Vasile lonescu Carol 1 Carol 1
2 , Sach. loan Traistariu Carligul Dulcesti
2 PI Sach. loan Mircea CArligli Carligii
28 VP
Dim. Castravete Ctuturesti Rosiori

www.dacoromanica.ro
JUDETUL ROMANATI 57

Z NUMELE si PRONUMELE PARMA COMUNA


et 1

29 Pr. Icon. Vasile Monariu , Cordun Stmioneti


30 Constantin lorga ColuVamq Cotu-Varne
31 Gheorghe Popescu Crivesti Strunga
32! Sach. Vasile Savin DArnienesti DAmienesti
33 Icon Slay. At. Vasilescu Doljesti Dolje.7.ti
34 Pr. Sack loan Georgescu Dulcesfi Dulcesii
35 Sach. Mihat Popovici Elisabela Etisabeta
36 Icon. loan N6sfuras Galbent GGaadlbeni
37 Sach. loan lonescu Gadinli Gadintt
36 $lefan Popa Giurgeni Giurgeni
39 Gavril Popovici 1-lelesteni Helesteni
40 Icon. Vasile Chiriac liociungi Porcesti
41 Dimitrie Procopie Luisesti Aniceni
42! Icon. Alexe Laur Miclgusani Miclgusani
43 Icon Const. Mihgilescu II
441 Anastasiu Agapie Mogosesti Mogosesli
45 Sach. Em. Zalomir Aniceni Aniceni
46 Em. Simionescu Aniscani Aniscani
47 Sack Dim. Grigoriu Pgucesti Paucesti
48 Sach. Gh. Gheorghiescu .
49 Sach. loan Filip II
50 Icon. Grigore Drggan Porcesfi Porcesti
51 Sach. Va ile Aposfoleanu Rediu Doljesti
52 Neculai Voicu Roiorl Rosiori
53 Sach. Consf. Dabila Sagna Sagna
541 Icon. loan Manoliu Secueni Secuent
55 Sach. Neculai Pefrovan Sofrace0 Tritest'
56 Gh. Simionescu Strunga Strunga
57 Sach. Gh. Popovici Trife0i Trifesli
581 loan Focsa Tupilati Tupilati
5 Sach. loan Toma V51eni Valeni

JUD. ROMANATI
1 Pr. Toma Popescu lntrarea In Biseria Caracal
2 Icon. 1. V. Procopiescu St. Apostoli
31 loan Belulescu
Mihail Teodorescu Sf. gicolae
5 Icon. I. Florescu Adorm. Maid Dom.
6 Andrei Bitulescu
7 Niculae Popescu Buna-Vesttre
a Icon. Marin Stanescu Sf. loan
9 Em. Marculescu Sf. Treime Cora'bia
112 Alex. N. Popescu IF

11 the C. Popescu
1 1.1
Cons!. Gheorghlu Sf. Ion Botez6forul
13 Florea lonescu AmargVii-de-los Amgrgstii de Jos
14 11 Marin Popescu
15 Teodor Nitulescu
1 Ilie Nitescu Am5r8slitde-Sus AmArgslii-de-Sus
17 D. Papazolescu Apele -Vii Apele-Vii
18 Oprea Vasile Apele-Vii
19 I/ Florea Marinescu Apele-Vii
20, I. Constantinescu Arcestl Arcesti
21 D. Coroieteanu Baldovinqti Baldovinesti
22 It Grig. Mihgescu Bats I Bals
23 $letan Bazilescu Bals II
24, loan Zamfirescu 1361easa Bileasa
Mih. Georgescu Barza Barza
2 Ilie Atanasescu Barza

www.dacoromanica.ro
58 JIMETUL ROMANATI
.' NUMELE si PRONUMELE PAROH1A COMUNA

27 Pr. Const. Bechejeanu Bechet Bechet


28 Corvin Vtgdoianu Bosoteni Bosoteni
29 Spiridon lonescu Brastavgj Brastavgj
301 Nicolae Abramescu Brancoveni Brancoveni
31 Haralamb Iliescu . Bucinis Bucinis
32 Mih. Popescu
pp Cacaleji Cacaleji
33 1the Georgescu
pp ..
34 Filip Popescu Cgluiu Ctlluiu
35 " Ion Smedescu ' Carlogani Carlogani
36 Dumitru Pompiliu
pp Celar Celar
37 , loan Mgrculescu Celar Celar
38 Mih. Dgdescu
pp Celeiu Celeiu
39 ., Vasile Constantinescu Cepari Cepari
40 Const. Stoiculescu Cezieni Cezieni
41 , Nicolae Popescu
p Cilieni Cilieni
42 ,p Aristide Popescu Cioroiu Cioroiu
43 Stefan Balgnescu
44 Dumitru Popescu Colibas Colibas
48 Stefan Petrulian Corbeni Vartina
46 Tudor Dumbrgvescu Crusov Crusov
47 ,, Marin Stanescu 11

48 loan Mafeescu DAI;uleni I Dgbuleni


49 Gh. DIbuleanu Dgbuleni 11 pp

50 T. Gr. Popescu Dgbulenl 111 pp

51 Gh. $tefaniu / Diosti Diosti


52 M. Preforian Diosti
53 Mih. Popescu Dobrosloveni Dobrosloveni
5 Const. Petrescu
pp Dobrotestt Dobrofesti
55 ,, Marin Constanfinescu Dranovgf Dranovgl
56 Marin lonescu Drgghicent DrAghiceni
57 loan P. Dumitrescu
pp Fglcoiu Falcoiu
58 Itie Popilian Ftrcasele-de-los Fgrcasul
59 ,, Vasile Georgescu Ggneasa Ggneasa
60 loan Agiamie Ghizdavesti Ghizdgvesti
61 D. Lupgncescu
62 Dumitru Popescu
pp Giuv'grgsti Giuv'irgsfi
63 Simeon Marinescu Garcov Garcov
64 Stefan Popiu GOlfinu Golfinu
65 Dumitru Visgnescu
pg Gostavgj Gostaval
66 Peire 0. Popescu Grgdinele Orgdinele
67 loan Popescu
pp Grecii Grecii
68 ,, Hristache Florescu Grojdibod Grojdibod
69 Siel3n F'orescu Gropsani Gropsani,
70 Christ. Marinescu
pp Gura Padini Gura Padini
71 Dumitru Fgraseanu Holgrant Hotgrani
72 Consf. Marinescu Horez Gropsani
73 pp Gh. Parscoveanu lanca lanca
741 I, Cons!. Popescu Isbiceni Isbiceni
75 loan Delcescu Islaz I Islaz
76 Pant. Procopiescu Islaz II IP

77 Vasile Procopiescu Islaz 11 PI

78 Mihail Brgtuianu Dent 'lent


79 Dumitru Sijescu Leu I Leu 1
80 Marcu Popescu Leu I Leu I
81 Antonie Paunescu Leu II Leu 11
82 pp Dumitru Stgriculescu Leu 11 Leu II
83 pp Constantin Papugescu Leotesti Leotesti
84 Hie Preojeanu Mamura Mamma
85 loan Mazilescu Marotinu-de-jos Marotinu-de-jos
86 pp G. Grecescu Marofinu-de-Sus Marotinu-de-sus

www.dacoromanica.ro
JUDETUL ROM AL' TT 59
z NUMELE si PRONUMELE PAROHIA COMUNA
6
87 Pr. Grigorie Della Moldoveni Moldoveni
.4; Vasile Ciuloroianu Morunesti Morunesti
8 Roman. Popescu Morunglav Morunglav
Oprea Ru*Anescu Obarsia Obarsia
91 Constantin Orleanu Orlea Orlea
9 u Calistrat Balanescu Osica-de-jos Osica-dejos
9 91 Andrei Popescu Osica-de-sus Osica-de-sus
94 19 Sm. Protopopescu Osica-de sus
9 It Petre Cunescu Pgrscovani Pgrscovani
9 1/ Dumitru lordgrisscu Piatra Piatra
9 IA Petre Marinescu Potel Potel
1.1 loan Marineanu Potlogeni Potlogeni
9 11 Gh. Triscu Racovila Racovija
1 Stefan Dumitrescu Redea-de-Apus Redea-de-Apus
101 pp loan Negoescu
10. loan Dumitrescu Redea-de"-Rgsgrit Redea-de-Rgsgrit
10 Of Anastasie Popescu Resca Resca
1 loan lonescu Robanestii-de-jos Robgnestii-de-jos
10 Dumitru Popescu Rotunda Rotunda
1 %. 11 loan G. Cerbulescu Rusgnestii-de-Pgd. Rusgnestiide Phd.
107 Gr. M. Berbescu Rusgnestii-de-Jos Rusgnestiide-jos
loan Constantinescu Scgrisoara Scgrisoara
Anastasie Stdescu SIgtioara SIgtioara
11 Mihail Lupancescu Soreni Soreni
111 loan Voiculescu Stoenesti Stoenesti
11- Constantin S. Mihgileanu Strejestii-de dos Strelestii-de-jos
11 Dumitru Bgdescu Strejestii-de-Sus Strejestii-de-sus
114 Vasile Popescu Studina Studina
115 I/ Dimitrie Petrescu 11

11 11 Alexe Florescu $opirlija Soparlifa


117 loan Predescu Stirbei $11rbei
118 Stefan Popescu
119 Const. Pgrvulescu Prig Prla
1 11 Matei Paslaru Urzica Urzica
121 loan Vgdgstreanu Vgdastra Vadastra
1 loan Vgdgstreanu Vgdastrila Vadastrila
1 Hie lonescu Viisoara Viisoara
124 Constantin Hergscu Vulpeni Vulpeni
125 loan Popescu Zgnoaga Zgnoaga
1. I/ Antonie lonescu Zvorsca Zvorsca
12 Nicolae Ricman Visina Visina
12 M. Dumitrescu Dobriceni Dobriceni
1 Matei Popescu Dobrosloveni Dobrostoveni

JUD. SUCEAVA
I Pr. V. Mihgilescu Baia Baia
2 Oh. lonescu Bgrgsti Boroaia
Mih. Zaharescu Bogata Baia
g Mih. CarIgnescu Bogdgnesti Bogdgnesti
g Grig. Lainescu Borca - Borca
17 Oh. Scobai Blagestii-Vechi Pascani
I/ I. Mihailescu Boureni CriStesti
8 Gh. Todicescu Bradglel Horodniceni
losif Lupescu Brusturi Poiana
10 N. Dascglescu Budeni Lespezile
11 11 GI: ".,cscu Ciumulesti Ciumulesti
12 /7 Grig. Pop;-cu Ciohorgni MirosIgve0
13 C. Popescu 11

14 11
V. Hruscg Corni Dolhz.cca

www.dacoromanica.ro
60 JUDETUL SUCEAVA
6w
z NUMELE gi PRONUMELE PAROHIA COMUNA

15 Pr. P. Balgnescu Cotargag Brosteni


16 Gavril Danielescu Crgpaturi Farcgsa
17 Teodor Petianu Cristesti Cristesti
18 St, Dimitrescu /I
1 C. Milocariu Crucea Crucea
20 T. Marian Dolhasca Dolhasca
21 Gh. Manoliu Dolhestii-Mari Dolhesti
22 Gh. Teodorescu Dolheslit-MIci IP

23 I. Ortanu Dorna Dorna


24 D. Mglinescu Drgceni FAineO
25 Gh. $tefgnescu Drgggnesti Draganesti
26 Oh. Mihgilescu Drgguseni Drgguseni
27 N. Varganici Faniana-Mare Fantana-Mare
28 V. Lupascu
29 Gh. lonescu Gastesli-To-pile Valea-geacg
30 Gavril Tomovici Oiurgesti ValeaGlodului
Mih. Pienescu Hartoape Lespezile
3 N. Oniceanu Hecul IP

33 Alex. Posmosanu Holda Brosteni


34 N. Iordachescu Lamaseni Rgdaseni
35 D. Sofronie Lespezile Lespezile
36 V. Tit Liteni Liteni
37 N. Teodorescu Lunca Pascani
38 P. Rosescu Mc lent Madeni
39 Grig. Niculescu Mg Iini Mg lint
4 V. Manoliu Mirosigvesti Miroslgvesti
41 T. lonescu Moisa Borsoaia
42 G. lordgchescu Motca Cristesti
43 V. Marcoct Neagra $arului Neagra-$arului
44 Gh. Grigoriu Oniceni Forgsti
45 1. lonescu Opriseni Opriseni
46 Alex. Pefrescu Or testi Drgggnesti
47 Victor lonescu Savesti Poiana
43 I. PtIfineanu Pailfuls Pa Innis
4 C. Florescu Pascani Pascani
C. Nicolau . Pietrisurile Costesti
51 V. Plesoianu Plesesti Plesesti
5 C. Matasg Preutesti-Centru Preutesti
53 I. Balan Preutesti-Hugs
54 P. Slupcanu Probota Dolhasca
55 Miron Teodoriu Rgclgseni Radgseni
56 I. Grigorescu Rasca Bogdgnesti
57 H. Teodoriu Rotopgnesfi Rotopgnesti
58 Gh. Popovici Ruginoasa Ruginoasa
591 I. Sofian Sarul-Dornei Sarul-Dornei
60 I. Cojan $asca $asca
N. Zghgrescu Siretel Stolniceni-Ghitescu
6 D. lordachescu Sodomeni Pascam
6 Grig. Zghgrescu So ldgnesfi Soldgnesti
6 1. Gavrilescu Stolniceni-Ghilescu Stolniceni-Ghitescu
65 Pi V. Rusu Stolniceni-Prgjescu Stolnicenl-Prgjescu
66 Alex. Iordgchescu If
67 1. Versescu Stroesti-Caiu Stroesti
68 D. Constantinescu Tgtgrus Tatarus
69 PI Mih. Grigoras Tolesti Uidegti
70 PP Gh. Costgchescii Uncesti Plesesti
71 I. Parfen1e Valea-Glodului Valea-Glodului
7 Mih. Vulpe Vaiea-Seacg Valea-Seacg
I. Sglggeanu Valeni-Stgnisoara Malini
V. Petrovici Vascani Vascani

www.dacoromanica.ro
JUDETUL SUCEAVA 61

z NUMELE $i PRONUMELE PAROHIA I COMUNA

75 Pr. C. Zaharescu Adormirea Faincern


76 11 V. Chinlescu SI. Hie
77 Diac. L. Bgncilg Adormirea 11

JUD. TECUCI
1 Pr. Econ. Sfay. loan Vasilescu Sf. Gheorghe Tecuci
2 Econ. Straw lat Decusearg
3 Diac. Dimitrie Budescu
4 Loan Diaconescu Adorm". Maid Dom.
5 loan Cristescu
6 Grigorie Corodeanu 1.1

7 Gheorghe Hozoc SI. Voivo2i-Vechi 11

Gheorghe Satan 81
81
9 Theodor Panattescu Si. loan gotezatorul
10 Gheorghe Anton Si. Apostoli
11 loan Zaharia BArboasa Oncesfi
12 Sachelar loan D. Nazarie Benesti Mohorali
13 Theodor Dorin Boghesti Boghesti
14 Pr. Nicolae Vascan BrahAsesti-de-Sus Brahasesti
15 Econ. Constantin Pavel Bucesti Bucesti
16 Sach. Gh, Alexandrescu
17 , Toma Dimitrescu Buciumeni Buciumeni
18 loan Milltlescu Buda Corbila
191 Gheorghe Oh. Popescu Buda
20 Alexandru Moms Burdusaci Burdusaci
21 loan Decusearg Calimaneasa Valea-Rea
22 Grigore Dimoftache Coasta Lupe( Nicoresti
23 loan Neghing Colonesti Colonesti
24 Vasile Zlatis Corbasca Corbasca
25 Filip Nicolau Corm Corni
26 Sach. loan Bordea Corod I Corod
27 Sach. Const. Pricopescu Corod I
2 Nicolae Bogatu Corod II
2 11 Econ. Vasile Botez Crgesti Mortorati
loan Dgmgceanu Cosmesti Cosmesti
31 Econ. $tefan Lungu Diecheni Bucesti
3 Nicolae Teodorescu Dobrinesti Nicoresti
3 Gheorghe Popovici DragAnesti Barcea
Vasile Lambrino Fantanelele Nicoresti
35 Nicolae Crival Funded Fundeni
36 Mihail I. Nichifor Furceni Cosmesti
3 loan $endrea Galesti Huruesti
38 Ier. Ghenadie I. Vgrzarlu Gaiceana Gliceana
39 Dimitrie Rau Gherdana Condrachesti
40 Spiridon Focsgneanu Giurgioana Giurgioana
41 Dimitrie Nacu 016vAnesti Gigvanesti
42 Nicolae Cherciu Godinesti Godinesti
43 Vasile Tuchel Gohor Gohor
44 loan Chirvasulg 11 11

45 loan Nichita Grivila CAlmglui


46 , Vasile Udris PI

47 , Stralulat Frunzg Hom ocea Homocea


Constantin Pamfile Huruesti Huruesti
4 Hie Sevastri longsesti Nicoresti
5C Econ. Slay. Alex. Cristea Targu-lvesti Ivesti
51 Dimitrie Vlad Lehacea Giurgioana
52 Econ. $tefan Chin lu Liesti Liesti
5 Theodor Pohrib Matca Matca
5 loan Stoenescu Matca

www.dacoromanica.ro
62 JUDETUL TECUCI

z NUMELE si PRONUMELE PAROHIA COMUNA


:

55 Pr. Nicolae Munteanu Movileni Movileni


56 loan Mandru Nartesti Nartesti
57 loan Costin Negrilesti Negrilzsti
58 Constantin Eitimie Nicoresti Nicoresti
59 Vasile Spiridon
11 Ocheni Condrachesti
60 Econ. Pe!ru Mironescu
11 Oprisesti Oprisesti
61 Sachelar loan Telibasa
11 Podul-Turcului Podul-Turcului
62 Sachelar Gheorghe Gallon
11 Putent Puleni
63 Gheorghe Braescu Rachiloasa Rachitoasa
64 Gheorghe Micu Scarisoara Corbasca
65 Gheorghe Chirica Silistea Umbraresti
66 loan Silivestru
11 Slobozia delos Stanisesti
67 Toma Ciocarlan
11 Spria-de-Sus Colonesti
68 Alexandru Gheorghiu
11 Stanisesti Stanisesti
69 Lazar Tincoaca
11 Serbanesti Serbanesli
7 loan Nicolau
11 PP

71 Econ. Filip Cosfea 11 Corbila


72 Sach. Gheorghe Rarinca Torcesti Umbraresti
73 Constantin Negru Tudor Vladimirescu Tudor Vladimirescu
74 Andrei Boghiu Topala Mohorall
75 Gheorghe Donici Tepu Tepu
76 Dimitrie Simionescu Tepu
77 Vasile Hancu Umbraresti Umbraresti
78 .. Ion losipescu Ursa Burdusaci
79 Alexandru Barcan Valea-Salciei Godinesti
80 0 loan Lupascu Vizuresti Buciumeni
JUD. TELEORMAN
1 Pr. Alexandru Ghelican Cuv. Paraschiva Alexandria
2 Alexandru Bleescu Sf. Teodor Rosiori-de-Vede
3 Anton Popescu Cervenia Cervenia
4 Anghel Banarescu Laceni Laceni
5 Alexandru Micul'escu Licuriciu Licuriciu
6 Alex. T. Marinescu Lisa Lisa
7 Alex. Popescu Magureni Magureni
a 0 Alex. Popescu Scrioasfea Scrioastea
9 11 Alex Nilulescu Nenciulesti Nenciulesti
10 Alex. Popescu Ca omfiresti Tiganesti
11 Anastase R. Pieieanu Orbeasca-de-Sus Orbeasca-de-Sus
12 Anastase Popescu Pia Ira Piatra
13 Andrei V. Popescu Segarcea-din-Deal Segarcea-din-Deal
14 Barbu Dim anescu Si. Nicolae Peretu
15 Botez lunescu Butculesti Butculesti
16 Consf. Ghinescu Ciocesti Ciocesti
17 Const. Popescu Dracea Dracea
18 11
Cons!. lliescu Mavrodin Mavrod;n
19 Const. Popescu Storobaneasa Sforobgneasa
2G Const. Mihaescu voda Carol Voda-Carol
21 Cristea M. Popescu Plosca Plosca
22
23
24
. Dragne Stanescu
11
Cristache lonescu
Dimitrie Dimitrescu
Buzescu
Bacalesfi
Bragadiru
Buzescu
Bacalesti
Bragadiru
25 Dimitrie Popescu Ciolanesti-din-Deal Ciolanesfi-din-Deal
26 11
Dimitrie I. Popescu Cuv. Paraschiva Belifori
27 Draghici Florea Princip.-Ferdinand Ferdinand
28 David Calinescu Gardesti Gardesti
29 11 Dan TI)feanu Dobrotesti Dobrotesti
30 " Dimitrie Constanfinescu Dracseni Dracseni
31 Dimitrie Voinescu Fantanele Fantanele

www.dacoromanica.ro
JUDETIII. TELEORMAN 63
z NUMELE i PRONUMELE PAROHIA COMUNA

32 Pr. Dragne Anghelescu Frumoasa Frumoasa


3 Dimitrie Brgnceanu aguriciu Gauriciu
3 Dimitrie Dumitrescu Gumesti Gumesti
3 Dobre lonescu Mirosi Mirosi
36 Irie Sandulescu Netofi Netoti
37 Dimitrie Banarescu Orbeasca-de-Sus Orbeasca-de-Sus
388 Dimitrie Zamfirescu Slrambeni Strambeni
39 Dimitrie Popescu Vangtori Vanatori
40 Dimitrie Dragusanescu Urlueni Urlueni
4.1] Dimilrie Georgescu Zlotesti Zlotesti
42 Euslaliu Popescu Zambreasca Zambreasca
431 Em Man Bunescu Suhaia Suhaia
44 la Georgescu Sf.Apostoli Alexandria
45 Gh. N. Sima Adormirea Roiori
46 Gh. Solignescu Caldgraru Caldararu
47 Gh. Conslantinescu Conleti Con testi
48, Grigore Ungurelu Merisant Merisani
49 Gh. N. Pungoci Poroschia Poroschia
50 Gh. Radulescu 19

51 Gh. Rizescu Papa Papa


52 Gh. Cilianu Pleaovu Pleaoou
53 Oh. 1. Popescu Necseti Necseti
54 Grigore lonescu Par lita Par lita
55 Haralambie Constantinescu Sf. Haralambie Turnu-Magurele
56 Hristache Zamfirescu Slaveti SlAvesti
57 loan M. lonescu Sf. Apostoli Alexandria
58. loan Moisescu Adormirea II

59 Ilie Badulescu Sf. Alexandru


60 loan I. Ancu Sf. Haralambie Turn"u-Mggurele
61 'loan Eftimiu Cuv. Paraschiva .,
62 Ilie lonescu 91

63 loan Volculescu Sf. Imparali Zimnicea


64 Ilie Voicescu Harleti Harleti
65 loan Popescu Odaia Odaia
66 loan D. Anca Lila Lila
67 loan D. Popescu Baneasa Bgneasa
68, loan Teodor Bar la Barla
69 loan lonescu Bar la Barla
70 loan Gureanu Si. Gheorghe Belitori
71 19 loan Colleanu Beuca Beuca
72 11
loan Bivolaru Caravanestt Caravaneli
73 loan Mares Ciocesti-Mandra CiocestiMandra
74 loan Stoiculescu Crangeni Crangeni
75 loan Popescu Flamanda Flamanda
76 Ilie Alexandrescu Furculesti Furculesti
77 Pr. loan Popescu Garaggu Garagau
78 loan Barbuleanu Mozaceni Mozaceni
7 loan Popescu
19
Nanov Nanov
80 loan P. Ulmeanu Ologi Ologi
81 loan Mocanu Raca Raca
82 loan Marinescu Radoeli Rgdoeti
83 loan Popescu Salcia Salcia
84' loan Voicescu Slobozia-Trastiltu Slobozia-Trgznetu
85 loan M. Oprescu Socetu Socetu
86 loan Popescu Spatgrei Spg!grei
87 loan Mateescu Tiganesti Tiganesti
loan Popescu Urlueni Urlueni
89 Hie Popescu Varioapele-de-Sus Vartoapelede-Sus
life Banescu Sagarcea-din-Vale Sagarcea-din-Vale
1 Hie N. Constantinescu Pie lea Pielea

www.dacoromanica.ro
64 JUDETUL TELEORMAN
0 b..
z NUMELE st PRONUMELE , PAROHIA COMUNA
1

92 Pr. Marin Albulescu Si. Imp &ail Alexandria


931 Mihail Popescu Cuv. Paraschiva Rosiori
941 11 Matache Marin Sf. Apostoli Zimnicea
95 Marin 1 iescu Atarnati Atarnati
96 Marin Bunescu Bgsgsti !MAO
97 Mihail Marinescu Ciolgnesti-din-Deal Ciolgriesthdin-Deal
98 Marin Conslantinescu Dorobanlu Dorobanlu
99 11 Marin Orbescu Orbeasca-de-los Orbeasca-de-los
100 IP Marin Popescu Merl Goa la Meri.Goala
ioi Marin Georgescu Storobaneasa Storobgneasa
102 1/ Marin Negulescu Tufeni Tufeni
103 11 Marin Popescu Uda Clococeov Uda Clococeov
1 11 Marin Milodot Viisoara Viisoara
105 11 Marin Popescu Voivoda Voivoda
106 IP Marin D. Popescu Strambeni Strambeni
107 'Nicolae Teodorescu Sf. Alexandru Alexandria
108 Nedelea Georgescu Sf. Nicolae 11

109 /I Nae Bluscu Sf. Ilia Rosiori


110 Nicolae Ban Branceni Branceni
111 Nicolae Angelescu Magurele Magurele
112 11 Nicolae I. Popescu Tomesti Urlueni
113 Nicolae Rgdulescu Cglinesti Calinesti
114 11 Petre Raicu 13511ali Map
115 11 Pun Ghinescu Ciocesti Ma lu
116 11 Paraschiv Rgdulescu Alberti Alberti
117 11 Radu Pgunescu Olieni 011eni
118 11 Ruse Iliescu Smardiosa Smardioasa
11 Stefan Marinescu Cuv. Paraschiva Turnu-Mggurele
1 Sandu Nenciulescu Bacovu Bacovu
121 Sian Marinescu Tecuci-Kalinderu Tecuci-Kalinderu
122 Tache Sletcu SI. Impgrali Alexandria
128 11 Teodor Prisgceanu Slobozia-Mandra `
124 Teodor Marinescu Maldgrescu Mgldarescu
125 11 Teodor Popescu Tecuci-Kalinderu Tecuci-Kalinderu
126 Tgnase Stan Raca Raca
127 11 Trandafir Penescu Raioasa Raioasa
128 Stefan Rgdulescu Sfintesti Stinteii
129 Vasile Dragne Bivolita Bivolila
130 Vasile Marinescu Dudesti Dudesti
131 Vasile Urlueanu Mirosi , Mirosi
132 Voicu Popescu Stoborgsli Stoborgsli
133 ,; Victor I. Ulmeanu Piatra Piatra
134 11 Zamfir Popescu Tatargsti-de-Sus Tatargsti-de-Sus
135 Zisu lordgriescu Udupu. Udupu
136 loan Dobre Draggnesti Draganesti
137 lordache CM lie Vartoapele-de-los Vartoapele-dedos
138 Mihail Popescu Balaci Balaci
139 Teodor Pereteanu Sf. loan Rosiori-de-Vede

JUD. TULCEA
1 Pr. Atanase Popescu Domnita-Maria Domnita- Maria
2 Atanase Popescu Topologu Topologu
3 Artemie Taischi Hancearca Hancearca
4 Andrei Onofrei Calla Calla
Asanache Marinescu Alibeichiol Alibeichloi
Bucur lonescu Calla Calla
;7 Costache Pa lade Tulcea Tulcea
Constantin Cristea Agighiol Agighiol
IP Constantin Profirescu Cuciuchioi Cuciuchioi

www.dacoromanica.ro
JUDETUL TITLOi. 65

z 1:U NUMELE' 3i PRONUMELE 1 PAROH1A COMUNA

1 0 Pr. Constantin tefanescu Sangeorge


11 * Constantin Ghinescu Mgcin
1 Constantin Gherghisan
Dimitrie Popescu Bestepe
Dobre Chiorpec Babadag
15 Emanoil Bogatu Tulcea
1. Eremia Troftnescu II
17 Emilian Savenco Hagtlar
1 Folie Simionov Morughiol
1 Gheorghe Chiorpec Cerna
2 Gheorghe Dimitriu Congaz
21 Gheorghe lordgchescu Mendanchioi
22 Gheorghe Dimitrescu Nlcolilel
Grigore GoIcu Mahmudia
2 Hie Popescu Rahman
25 loan Brudui Vgcgreni
2. * loan Catana Somova
27 loan Teodorescu Picineaga
2, ) loan Poprin Maras
2 . loan Manta Greci
3 loan Ciobanu Mahmudia
31 Marin Comgnescu M.-Vodg
31 Marin Popescu Tata
3 Manea Furtung Ramnicu-de-Jos
2 Mihail Vasiliu Dorobarilu
35 Mihail Gheorghilg Turcoaia
36 Mihcil Tarasov Letea
37 Mitrofan Titorenco Parlita
3 Nicolae Papadimo Tulcea
3 Nicolae Stanescu Armullia Armullia
4 Nicolae Rasnoveanu Beidaud
41 Nicolae Popescu Carlelar
42 Nicolae Popescu Canlabugeac
4 Nicolae Avram Enisala
loan To fan Dueran
45 Nicolae Morozov Tulcea
46 Nicolae Galescu Parden
4 Polopce Lebidev Tulcea
4 t * Paul Popescu Balabancea
.4 Petre lanculescu Sarighiol Tulcea
5 a * Peire N. loancencu Posta
51 Pefre Arbore Sarinasuf
52 Petre Crgclunescu Isaccea
53 * Radu lonescu Regele Carol I Regele Carol 1
5 Radu Constantinescu Luncavila
55 ) Sava Popa Rachel
5 Simion Morozov Zebil
5 Tom Turcan Camena
5 Teodor Stanescu M. CoggIniceanu
5 Vasile lonescu Corugea
61 Vasile Afiene Calica
61 It Zaharia Popescu Tulcea
6 Zinovie Livovschi
6 o0 Zaharia Popoiu Casimcea
6 Zaharia Dumitru Garvam
JUD TUTOVA
1 Pr. Econ. loan Anfonovici Capela Spifalului Barlad
Econ. Vasile Mitru
3 Pr. Sach. loan Gadeiu Domnea sca
41 Econ. Oh. Pafriciu
5 Milia lgescu SI. pumitru '
6 Econ. Nicolae Enache
7 . Econ. Oh. Barbu Si. loan
www.dacoromanica.ro 5.
66 liDETUL TTJTOVA

zcit NUMELE si PRONUMELE PAROHIA COMUNA

Pr. Econ. I. Artenie SI. loan Barlad


Econ. Nicolae lancu SI. !lie
Sach. Th. Rascanu 11

11 Econ. Dim. BIgnariu 11

1. Sach. Th. Novac SI. N. . Tuchilg


1 Econ. Gh. Palade .
1 Econ. Nicolai Patriciu Sf. Mina 11,

1 Teodor Pintilie ,
1 Sach. Loan Cosma Sf. Voevozi OS

17 Diacon Nicol. Die Sf. Spiridon


18 Stefan Manolescu Adam Adam
1 Econ. Pavel Taivan 11 VI

1 Econ. N. Arghirescu 19

21 Sach. M. Balaban 19

Hrist. Rotariu 11

2 Diacon. Ap. Vasile 11

24 Sach. Grig. Pascal Armgsestl Armgsesti


25 Econ. Enache Telibasa Banca Banca
2. , Sach. C. Chirilescu Biggest' Biggest'
2 H. Atanasiu
2 Econ. (.1h. Ciorgscu Bogdana Bogdana
2 C. Savinescu Bogdgnesti Bogdanesti
3, I. Vasilescu Bogdgnila Bogdanita
31 Sach. Th. Felea Bradesti Docani
32 V. Sfroiescu Buda Buda
3 P. Cahu Bariglesti Epureni
3 ,; Sach. Th. Balaban Baltbanesti Bglabgnesti
3 r, C. Vargoliciu
36 N. Sloian Bailsestt Bglasesti
37 Orig. Pavelianu MMus! Puiesti
38 Grig. Balanariu Bogesti Pogana
3' Econ. Oh. Popescu Cgbesti Cabesti
4 Enache Vasiliu ,.
41 Dim. Drgggnescu Cargpcesti Cgapcesti
42 Sach. Th. Totoliciu Cerlasti Certgsti
43 Alexe losif Chilieni Mireni
4 I. C Dragu Coroesti Coroesti
45 Econ. C. Dragu 11

46 Sach. I. Comotg Coloroaaa Cotoroaea


4 Sach. V. Panailiu Corodesti Corodesti
: T. Nacu Cglimanesti Lalesli
4a Dim. Nestor Docani Docari
1 Sach. 1. Dumbravg Dragomiresfi Dragomiresli
51 Sach. N.'Colescu Epureni Epureni
52 Dim. Codreanu 91

53 Econ. C. Anlonovici Floresti Floresti


54 Econ. C. Tudoranu Fruntiseni Fruntiseni
55 Gh. Varlan Fundianu Fundianu
56 V. Gavrilescri Fanfacituria Sendresti
57 C. Lepgdalu Ghermgnesti Banca
5 C. Buiuc Grivila Grivita
59 Pavel Dediu Ghidigeni Ghidigeni
sl Econ. Nicolai Bula Hraniceni Carla
61 Gh. Vasiliu 11

6 Econ. Pavl. Strgfulescu Hangseni Murgeni


6 Zaharia Nasie
64 V. Gheorghiu 11

65 Econ. I. Spiridonescu Halaresli HaIresli


6. Econ. Oh. Rebegea thanes!' 'banes('
6 Oh. Vasiliu Ivesti Ivesti
68 I. Pichiu Liesti Llesli
6 Pan. Andromache Lungesfi Balabgnesti
701 Sach. I. AposIol Latest' Lglesti
711 Sach. C. Cordova , MIcestl Micesti

www.dacoromanica.ro
JIJIDET17L TUTO VA 67
2 !. NUMELE si PRONUMELE I PAR01-11A COMUNA

72 Pr. Ong. Pogocia nu Mascurei Pogona


73 IP Pavel Chiricula Odaia Bursucani Odaia Bursucani
74 Enache Tula Orgoiesti Orgoiesti
75 f.
Nichila Nistor Obarseni Obarseni
76 Sach. V. Fe lea Popeni Popeni
77 Sach. Pan. Corciova Puntiseni Puntiseni
78 SS
Gh. Teodorescu
70 SS Stefan Popescu Plopana Plopana
80 loan Nil Polocinul Pogonesli
81 Econ. Nicol. lacomi Priponesti Priponesti
82 !lie Pefre Plena Obarsen1
83 Haral. Dumbravg Ranzgsli Ranzgsti
t34 Gavril lacomi Radesti Mesa
85 Gh. Popescu Ruseni Plopana
86 Gh. Popovici Sarbi Sarbi
87 Econ. f. A. Dumbrava Sgraleni Schineni
88 IP Sach. N. Dumbravg If

89 Sach. V. Pascanu ..
90 IP Econ, Oh. Pa lade Sendresti Sendresti
91 Dim. Oprisan Tabgcesti Prisccani
92 Sach. Gh. Negrea Unlesti Unlesti
93 IP loan Bombariu Vinderei Vinderei
94 Gh. Nichilescu Voinesti Popesfi
95 Econ. Const. Tenea Zorleni Zorleni
96 loan Carp Voivozi Ballad
97 V. Dolinescu SI Trei-Erachi

JUD. VALCEA
1 Pr. Gh. V. Niculescu Si. Episcopie Rarrinicu-Valcea
2 IP Pefre Partenie
3 PI Diac. Nicolae Maleescu
4 pg Diac. Gh. Sacerdoleanu
PP Grigore Predescu Buna-Vesfire
6 Gheorghe Dimitriu
7 Anastasie Marinescu
PI Dimifrie Bgnescu
9 loan Panaitescu Toll Sfinlif
1 loan Georgescu
1 Stefan Constantinescu Traistart Ocnele-Mari
12 Maid Teodorescu Adormirea
1 IP Nicolae Constantinescu Tifireciu
14 Gheorghe Sachelarie Adormirea Drgdisafil
15 IP Simion SIgnescu
16 , Nicolae Stefgnescu
17 PP Gheorghe Diculescu
18 Constantin Pefrulian Mangstirea Horezu Costesti
19 Nicolae Teodorescu Mrea Dinteunlemn $irinesca
Pefru Demetrescu Munu Alunu
21 Dimitrie 1. Mgrggritescu Amgrgsti Nemoiu
2 loan PgIgngeanu Aninoasa Glgvile
2 Toma $lefanescu Babeni Babeni-Bistrila
2 Dumitru Pietraru B arbglestii Barbglesfii
25 N. Georgescu 99 Barbgtestii
26 Constantin Bgescu Bgeslii Bgestii
27 Vasile Georgescu B arselii Chgnesti
28 Nicolae Popescu Bodestii Bodestii
2 Nicolae lonescu Brezoiu Brezoiu
30 Ilie Popescu Brostenii BrosIenii
31 , loan Tangsescu BudeleSgscioara Sgscioara
321 , Gheorghe Folescu Caluia Prundeni
33 Gheorghe Prunescu Calinestii Cglinestii
341 loan Popescu Cheia Cheia
35 loan Pgunescu Cacova Smeurestii
www.dacoromanica.ro
68 JUDETIIL VALCEA

z NUMELE si PRONUMELE PAROH1A COMUNA

36 Pr. Nicolae Dumllrescu Ciumagit Clumagn


37 Pavel Popescu Cermegestii Boestii
38 N. Sacerdolianu Cosfestii Costestil
39 D. Nicolgescu Crelenii Crelenii
40 loan Petroniu Colfestii Alunu
41 Vasile Popescu Crgpgturile Crapglurile
4 Marin Rgdoiu Cuenii Roestii Roestii
4 loan Ceauseanu Diculesfii Cgbeni-011eni
4 Nicolae Nicolgescu Dobricenii Dobricenii
4 1. Coiculescu Drgganu Bgtgsanii
4. Dimitrie Veruleanu Dozeslii Dozestii
47 Teodor Lupescu Fiscalia Fiscglia
4 Constantin Gibescu FrAncestii Genunenii
4 Nicolae lordgnescu
5 the Georgescu Frglila Frfila
51 Gheorghe Demetrescu Folesiii-de-Sus Folestiide-Stis
5 Gheorghe Nilulescu Foie sift de-los Folestii de -Jos
5 Florea Ceauseanu Fauresfii Fgurestii
54 * Dimitrie Rgdulescu Fometestii Govora
5 Dimitrie Ma teescu Gorunestii Gorunesfli
5. Constantin Marggritescu Gigvile Glgvile
57 Alexandru Marinescu Gusoeni Gusoeni
5 Hie Nicoigescu Gaup Lalosu
5 Nicolae Tomescu Giulegtii Giulestli
6I Dimitrie Popescu Ognestil Locusle Lgcustent
61 loachim Nicoigescu Govora Govora
6 Pavel lonescu onesttii-Mincului lonesfl
6 Nicolae Popescu ., PI
6 life Chirilg svoru Creleni
6 Pefru SIgnescu Lungestli Fumurenii
66 Constantin Popescu Lgpusafa Lapusata
6 * loan Cepgreanu Laiosiu Lalosiu
68 Vasile lonescu Mitrorani Verdea
69 loan Mihalleanu Mgngsfireni Mgnasfireni
7' * loan Predescu Mgdularii-Cernis. Mgdularii-Cernis.
71 Sandu Marinescu Mgdularii-Beica Mgdularii-Beica
72 Constantin Popescu Madularii-Modoia Arnigsesti
7 Ion Andreescu Mgciuca -Bosca Mgciuca
7 D. I. Andreescu Maciuca-Popesti
75 Constantin Prundeanu Marcea Marcea
7 Gheorghe Popescu Milostea Greet
7 1. Mggereanu Mgrgineni Bgigsani
7 loan Rgduiescu . PI
7 Vasile Codreanu Mateesti Mateesti
Florea Plesanu Malaia Malaia
81 Nicolae Marinescu Muereasca-de-Sus Mueresfile
82 Gheorghe Chicioreanu Muereasca-de-]os
8 P. Ntcolgescu Lgdesti Lgdesti
Anghel Chiceanu Mgldarestii-de-Sus Maldgresti
85 Ilie C. Barbu Nemoiu Nemoiu
86 Constantin lonescu Olteanca Gigvile
87 Mihail Obislgvranu Obislav Obislav
88 Marin Consfantinescu Orlesti Orlesti
89 Gheorghe Popescu Pietrarii-deos Pietrarele
so. C. Constantinescu ,. PP
91 Oh. Nicolgescu Pietrarii de-Sus ,.
92 D. Popescu Smeureanu Pgusestii-Maglasi Pauseslii-Maglast
93 Nicolae Preolescu Pgusestii-Otasgu Pgusestil- Of gsgu
94 Dimitrie C. Rodan Paraeni-Veaca Paraeni
,9 I. Pietrosanu Pietroasa Pietroasa
St. Nicolgescu
97 Toma Nicolgescu Pesteana . Pesteana
98 Ion Mihgilescu Pietreni Costesti
M. Ursescu Pojogt Sfroestt
www.dacoromanica.ro
JUDETUL VA LCE A. 69
z; NUMELE si PRONUMELE PAROHIA COMUNA
U
100 Pr Al. Radulescu Prundeni Prundeni
101 N. Romanescu
10 Gh. Diaconescu Popesti Dgesfi
103 1. lonescu Racovija Racovija
10 loachim Ilicscu Recea
105 Petru Marghescu Rosiile Rosiile
106 Grigore Lascu Rusgnesii Giulesli
107 n Filimon Angelescu Ramestiide-Horez Romani
108 Maid Aureliu
109 n the Masa Ramestii-011 B8rna51ii-011
11 Nicolae Dgescu $erineasa $erineasa
111 It Atanasie Pelrescu Serbgnestii Cernele Pgusessii-Olgsgu
Gh. lliescu Slgtioara Slatioara
1. SIglioreanu
14 Arhip Vasilescu Scun"du Scundu
15 Gh. Demetrescu
16 loan D. Fartal $eri;gnestii-Teloiu Tetoiu
17 Theodor Bglasel $teignesti $telgnesli
118 Grigore Marinescu Slavevi Sinesti
1191 n loan Smeureanu Stoenesli Stoeneslt
1 Constantin Herascu Slirbesti Siirbesti
1211 Dimitrie lonescu Stpoesti Stroesti
12Z M. Sacerdolianu Sutesli Sulesti
12 loan Z. N Popescu SIgnesti Signesli
1241 loan Barlogeanu Titireciu-Buncsti Bunesti
1251 Constantin Roman Tina Tina
1261 n Coman Mihgilescu Targu-Horezu Horezu
127 t, Nicolae Lazarescu Ursii Carsignesti
12 n Die Nifulescu Usureit Stl$anii
12 Gh. Constantinescu VIgclesti VIgdesti
130 Nicolae Dima VIgdicent l'Ousestit Mgglas
131 Adam $tefgnescu Vaideeni
132 n Grigore SIgnilescu Vaideeni-Ursani Vaideeni
133 Dimilrie Bgescu
134 n D7 Nisipescu Varleni Varleni
135 Florea Popescu Voicesti Voicesli
136 n 1. Didicescu
137 Grigore St fgnescu Zgtreni Zglreni
138 Toma Tomescu Zavideni Ztvideni
139 n Nicolae Popescu IP II
140 Stefan Popescu Petraril-de los Petrarele
141 loan lonescu Giulesti Dozesti

JUD. VASLUI
1 Pr. Econ. I. A. Grigoriu Sf. loan Botezgtorul
2 N. Arsenie Adormirea
3 C. A. Ulea Sf. Treime
Ilarion Barbu, pensionar
5 Diacon Gh. Chitic Sf. loan Botezglorul
6 Diacon M. Calmuschi Adormirea
7 loan Cehan Armtsoaia
the Leustean Bahnari
9 I. Dimilriu BglIent
1 1. Blanaru Benesti
11 I. Savastru- Borgsti
12 C. Scanteianu
1 C. Popovici Brgitgsoaia
14 $t. Mandrea Brodoc
15 I. BALLO Buda
16 I. Gheorghiescu Buhaesli'
17 Vasile Carare Burghelet1
18 Oh. Gavrilula Cgzanesli
I. Ursacescu Chijoc
www.dacoromanica.ro
70 JUDETIIL VA SLUT
od NUMELE si PRONUMELE PAROHIA COMUNA
Z

20 Pr. C. Lunfraru Cior testi


21 ,. N. Patrascu Codgesti
22 Pawl Luca Cosmesti
2 ,p Gr. Timircan Cosgsfi
24 Chiril Nano Cursgsti
25 Gh. Patrichi Delenii-de.los
26 ,, D Rogojing Dobroygf-Moldov.
27 ,p I. C. Popescu Doagele
28 ,, T. Ciubotaru Dr5gusent
29 , I. Haulicg Dumbraveni
30 ,, Oh Rezmerilg Dumesfi
31 M. Lapfes Feresti
32 ,, Pay. Manoilescu F3sfaci
33 C. Dorofte Garbesti
34 ,, C. Stefgnescu Ggrceni
35 D. Ga faction Laza
36 loan Marcu Lipovgf
37 ,, C. Manoilescu Mgrgsgni
38 ,, T. Pandelea Miclesfi
39 I. Bogos Mircesfi
40 ,, M. Manole Mironeasa
41 Gh. Gglusca Manjesli
42 11 V. Rotaru Muntenii-de-Sus
431 Oh. Mogos Negresti
44 ., V. Miligilescu Oprisifa
45 loan Topa lg Pocreaca
46 ,, D. Comgnescu Poiana
47 V. Comgnescu Portari
48 ,, N. Luca Poenesti
49 g, Sim. Brgdianu Pribesfi
5 PI V. Stamate Pungestt
51 loan Anghel Scheia
5 ,, Gh. Chirica Schitu-Ducgi
5 loan Mocanu Suhulef
5 I. Vasilache Stioborani
55 Gh. Engchescu Sovonesti
56 Evd. Dimilriu Tgcuta
57 loan Mihoci Tanacu
58 loan Sbera Tansa
59 C. lonescu Tafomiresti
6 loan I Sbera Tibgnestii-Buh'ea
61 D. Mironescu Trohan
6 Oh. Vasiliu Tufesfi
6 Panaite Toma Valea Rea
6 Teodor Mera Vulfuresti
65 Nic. Moisiu Zgpgdeni
66 ,, Gh. Cogglniceanu Ghergheleu
67 N. Bombea pensionar Grajduri
6 St. Mihgilescu pensionar Rafailg

JUD. VLASCA
1 Pr. Popescu Grigore Adorm. Maicii Dorn. Giurgiu
2 Rgdulescu Gheorghe PP

3 PI Pantelimon Petre P1

4 Pp
Grama Georgescu loan Sf. Gheo';ghe PI

5 Georgescu Teodor
Popescu Zamlir
7 Popescu Marin Sf. Nicolae
N IP Burilescu Stefan Sf. Treime
9 Popescu I. Nicolae Sf. Treime IP

1 Dragne Alexandra PP

11 Popescu loan Alex. Lahovari Alex. Lahovari


12 IP Copgcineanu T. Adunalii-Copgceni Adunalii-Copaceni

www.dacoromanica.ro
JIMETUL VLASOA 71

0 NUMELE si PRONUMELE PAROHIA COMUNA


1
Pr. Popescu Teodor Arsciche Arsache
13
141 Popescu Nicolae
15 Slanulescu Constantin Babele Babele
16 Papian Dumitru . PO

17 Tarasescu the Baciu-Posta Blejesti


1 Mannescu Nistor Baballa Matta
1 Duhovnicu Peire 11

2I Bosnagianu Marin Balan3 Balaria


21 Popescu 1. Nedelea Baneasa Baneasa
2 Tecucianu Dumitru Bascoveni Bascoveni
23 Mihaescu Marin Galeteni
24 Castris Gheorghe Bila Bila
25 Anculescu Marin Branistea Branislea
26 Musateanu Dumitru Branistari Branistari
27 Georgescu Dumitru Bucsani Bucsani
Popescu Alex. Bujoru Bujoru
2 Dinulescu'Ion Bulbucata Bulbucafa
31 Iliescu Chiru Buteasca-de-jos Buteasca
31 Chinfescu Stan Cacaleji Cacaleli
3 Moldoveanu Marin Cantemir Radii -Voda
3 Sachelarie Pore Calugareni Calugareni
3 Delcea Calin Calugaru Flamanda
35 Teodorescu Nicolae Camineasca Camineasca
36 Tanasescu Dumitru Cascioarele Cascioarele
37 Trandahrescu Marin iartojani CarIojani
Popescu Stancu Chiriacu Chiriacu
39 Badescu Nicolae Ciolanu-Pangal Ciolanu
40 Enescu Anastase Clejani Clejani
41 Popescu H. Vasile Clejani 11

4 Militaru Oheorghe Comana Comana


4 Niculescu loan Comana .,
4 Copaceanu Dumitru Copaciu Ghimpati
45 Stanescu Nicolae Corbii-Mari Corbii-Mari
46 Cosmescu Andrei Cosmesli
47 Slanulescu loan Cosoaia Crevenicu
Mandreanu Dumitru Crevedia-Mare Crevedia-Mare
49 Slanulescu Teodor Crevenicu-Mare Crevenicu-Mare
50 Dobrescu Constantin Crevenicu Radulesfi Crevenicu Radulesti
51 Bonteanu G. Ion Cucuruzu Cucuruzu
52 Georgescu Manea
53 Stoenescu Dumitru DadiTov Mihai-Bravu
54 Popescu R. Dumitru Daija Daija
55 Minculescu Dumitru Darasli Darasti
56 Paraschivescu loan Draganesti Draganesli
37 Paraschivescu Radu
5 Dumilrescu Teodor Epuresti Epllresti
5 Zabala Teodor Epuresti IP
6I lonescu Marin Flamanda Flamanda
61 Popescu Oh. Frasin Frasin
6 Cujur Stan Frasinet Frasinet
6 Dumiirescu Ion Frajesti Fralesti
64 Raicescu Ion Galeteiu Galeleiu
65 Stanculescu Die 11 11

6. Petculescu Mina 11 SO

67 Urseanu Mihail Gastesti Gastesti


Pantelimon Ion Ganjani Ganjani
6 Hristescu B-adea Ghizdaru Ghizdaru
7 Minculescu Nicolae Glavacioc Glavacioc
71 Popescu Vasile Gogosarli-Vechi Gogosarii
72 Stancescu Marin Gogosarii-Noi
73 Teodorescu loan Gorneni Gorneni
7 Stanculescu loan Gostinu Gostinu
7 Popescu loan Gratia Mare Gratia-Mare
76 Popescu Gh. Gradistea Gradislea

www.dacoromanica.ro
72 ,TUDETUL VLA:80A.
0 %I
Z5 NUMELE si PRONUMELE PAROHIA COMUNA
U
77 Pr. Popescu Nicolae Grgdistea Comana
7 11 RAdulescu Gh. Grosu Grosu
79 11 Hartolilax Badea Letca-Veche Letca-Veche
:I 19
Popescu Ilie Hodivoia Hodivoia
81 Popesuu Ilie Malu Malu
;.4 Georgescu Dragomir MAgura MAgura
8 Musgtescu Andrei Nereni-de los Mereni-de -los
84 11 Simescu Nicolae Mereni-de-Sus Merenii-de-Sus
85 11 lonescu Avram Mihailesti Mihgilesti
86 11 Georgescu loan Naipu Naipu
87 Brgiescu Sian Nigreni Nigreni
7: 11 Niculescu loan 11 1I

8 Predescu loan Novaci Novaci


II SlAnculescu Neacsu Obedeni Obedeni
11

91 11 Visgnescu loan Oinac Braniste


92 11 Duhovnicu Nica Petresti Petresti
9 11 Popescu Nicolae Pangglesti Pangglesti
94 11 lordache Stan 11 91
95 11 Sgndulescu Oh. Piel!ile Pietrile
96 11 Marinescu Constantin 11 11

97 91 Popescu Oh. Pietrosani Pietrosani


98 Nicolae Marin
9 /1 Bulgceanu Ion Poeni Poeni
II 1/ Dragomirescu D. Popes,' Popesti
101 Popescu Petre Purani Purani
10 Colfan D. R. Putineiu Putineiu
103
1

105
t lonescu Florea
Sorescu Radu
Rgdulescu Stefan
11

ligsucenii- de-los
RAsucenii -de -Sus
RAsuceni
Rgsuceni
106 ViAdescu Ion Roata Roata
107 11 Constantinescu I. Sarbeni Sarbeni
1 1: BAdescu loan Scurtu-Slavesii Scurlu
1 I. lonescu Ilie Sigureni Sigureni
11 Signescu Dumilru Singureni Singureni
111 11 PAunescu Mihai Slobozia Slobozia
112 Petrescu Stancu Slobozia
113 11 Tgmgsescu loan Stgnesti Stanesti
114 Popescu Vasile 11
115 Mireanu Ilie Stanesti-Chirculesti Chirculesli
116 11
Topalagg Florea Stoenestl Stoenesti
11 SlAncescu Stancu 19 11
11 Popescu Toma Stramba Stramba
119 1/ Sima Slanciu
11 Marinescu Lazgr Tgmisesfi Tgmisesli
121 Anghel Radu 11

12 11
Popescu Radu TM-nava-de -Jos Tarnava
12 11
Anculescu loan arnava de-Sus Tarnavele
124 Georgescu N. Vasile Talpa Trivalea Talpa
125 1/ Adamosteanu Ion oparu Toparu
126 11 Preolesa Ion Tresteni-de-Sus Rgsmiresti
127 Bgignescu Stoica Turbatu Baignoaia
12 1/ Bgdulescu Dumitru 11

129 It RAsuceanu Ion Ungureni Fundu-Pgrului


131 1/
Rgdulescu Radu Uzum CAlugAreni
131 19
StAnescu Barbu VAngtorii-Mari Vangtorii-Mari
132 11 SmArAndescu Radu Vida Cartojani Videle
1 Dobrescu Stan Vida Furculesti
13 Popescu Ion Visina Visnina
135 19
SlAnescu Ene
1 Dumitrescu Vasile
13 Abglulg Badea Mggura Grosu
13 Dumitrescu Constantin 4- nnnrile

www.dacoromanica.ro

S-ar putea să vă placă și