Sunteți pe pagina 1din 62
i POPESCU. PAS AREA CULEGERE CANTARI BISERICESTI eB SE CANTA DE CATRE PREOTI IM SOBOR ta DIFERITE SER¥ICH BISHRICEST! i RUCURESTE TIPOGRAFIA CARYILOR BZERRICHSTI aoa CATRE . PREA CUCERNICH PREOTI DIN BUCURESTI Cunuscand osdrdia ce punefi in oficierea sfin- tewoy slujgbe, precum si vavna ce avefi a le impodobi cdf mat mult cu frimoasele noastre cantari biseri- cesti, mai ales cand slujifi cu Arhiereu, sau tn Sobor, an gdsit de trebuinfad sad adun la olalta aceste cantéri, i colectia de fatd, dupd care ortenta@nadu-Vd, cantarea si poatad ji exprimatad in mod uniform. Diferitele variante ale cdntdrilor, cave veprezintd nota personala a fiecdruia, nu pot fi exprimate decdt in cbuterea individuald, spre a se evita nepotrivirile st intrecerile, ce se observa cate odatd in cadntarea in Sun, producand astfel hasmodii si desgust. Deuceta, prezentandu-Va aceasta modestd lucrare, Va exprim dorinta ce am ca, slujind in Sobor, cantarea sa Va j7¢ asa pre cum se exprimd Sf. loan Hrisostom: , -oate vocile sa se re\measca int: una singura, ~tndliandi se armonios !a uncon“ (Fetis Hist. Gl. de Ia ousiqnue t tV pag. 7). I. POPESCU-PASAREA. a ? aR LS TEA, EE ETT RTS a AP LA VECERNIE LUMINA LINA Glas w= II ai 7 Cena UR tee WS eee Se “2 < Lumiii tina 4 a ee i —~ a en. 1a Gee, 2 > “SE, a zs RI, A, —_., s\n — a > Vi ng a a a asl | in te 2 ems a4 * £-—~> 4 & & iidim a Ta aaa ita 4a a nee. (Re “eee, ae ae ae Fe “~ > < lu u uu wu wi cece € rece € esc <— <— ws ww «pe o\ we Se ee 2 AIR “ae gece Neceme , -— — > ce ee ay uu Vu uui fa Be ra de e 5 Creu ee a ——s » me, moaa aa ~> -— 7 fou ag oe ow Livi suu u udu £-— see e € e ee Hrii i i i istoaa aa ou a a see vi i _i ind laaaaaaa ct ~ = wie <— a puuu sulsoa a aaaaarec @€6€ a2€ 6 g af < > luuu ui vazaA a Aaandilu ue mii i <_ <— x we Ak = <— <<” am “> 2 ~~ i wea, > > Vem, “2 7 eee, ~in 44 wo +. i iionaaoaoaaocea aa de € €_sea a <— <_ -_ —> ~ aA <— \ een SS wee ee ae B “Ve ey St, Qk “SE OO —7 2 aa aaa faa laa u_da 4 A A44m Nn. FF =a em. em Ne sss saci ame a ae \ eee Se Sa, —» S\ nS eae a fe — > 2 pree e e@ € €e Taaa_a aa taa aa enki a = iim mae ee a Spe, Seman _ we We “erm, “Se all * c * 4 44) preeee ce eec Fi i i — - mw ~w\ sean, 7 > “ee, a ae te —~ oe, <_ ——F > ii. fu uu ui ul si i pre Sfi i in tu ou ou Sa “er © = oe <— * ——_» * a ——s > Du uh Du uumnee ee ee zeeu Vre eé eed ni ic 6 e e eeesti i i sama Ae comme “SS a omens mtn Se Sameer a > 6 o a * Ge Ld “ i iin toaaa ta aavreé €€ meéeaa , = < a aaafi i A 44 4 uuuu. daaa — c — i a <— aR ~E,_ i wom, © ee Pr. aa, z SOO, Recomm, < = at de glaa a suu u uuri cu uu vi woe ee ~ ~ << << —s> —y * Pf Me A A a a a se.c & GT Pag 2 ti wou ee ug lu ou a> u u uul Dew u Uv wumnee e e eel 5S a ee = — — e eé eeu ue & Bice © so & da a ai vi a = gs Sy \ eee SEN ~~ 6 wt. t__ p> > See ti aa aaa a ta a pe e e entru —_> — —_ ws et “a ~~—a\ am, > wet 22S u aaa a ceaa_aa sta aa a - lu uu € a < a SE aye ott ep wee 2 meaaa aaa te ee ma @4ree eee ste <— > em, “~ast_ 7 == > 6 ma &@ re ee ste 6¢. ALTA “LUNINA LINA“ Glas Il GS Ai ¥. ~~ Lu mina li n& a_ “sfin tei sla ave a “Ta ta pee ESE, AA emote, “> ~2erum, —> >> —— a ae —_————y ems, —_ luice re escce e lui fA ra de moa ar te a = = = sfan tu lui fe ‘e ri ci tului | ji suu wu see cc =— ag —, ee Hristoaseviindla a pusulsoarelui va zand — g— <_ i ~% at ‘awe, > eee 6 ee ee ee lr e lu minaceadesea a ra i4 u daam pre \ eS | | “ame “ee em A een “ee, ee a ~~ 2... atl _Taa a talpre Fi i ul si pre Sfa an tu u erin ae << Du uuu u uh Du uum nee zeu vre e eed ni “- at Oe ee — i ic esti in toa a a ta vremea a_ fi la u datde ag ’ > gla suricu vioa a_ se Fi i iid u ul lui = —> we Sa, “UE, “SE, “0. pe ee Ge *_@- > ») “US... Dumne ze eu Cel ce daaaai vi a_fapentru a _) '_ew we <— ee a Zw» ~~ > ou vem eee 3 F ee “> } —_——~ cea a sta luuumeaa te ma a2 ree e e —_ —_ seg T stee e e@. LA BINECUVANTAREA PAINILOR, TROPARE: NASCATOARE DE DUMNEZEU Glas V ot q na > nae ~~. Nascd toa are de Dum ne zeufecioara bu ucu ra YN 27 a ¥ sae te ce eaceestipli i i na de dar Ma ri e SS wm a alt Doomnul estecutii ne; bi necu van ta ta — 9 — ‘nae Se nei » SS ee > a, esti “tu t in tre fe mei si bi ne cu van tat e ste ro a, ~ew—=% = — 2 dul pan te te ce luitau q CA ai nascut pre Man tu j to “eae ye eee eee ee > GS nag — > oo rul su fle te lor noa a a 4a ésstre. BOGATII AU SARACIT Glas VII 4 ga 7 eee, eee See, ip ‘ements: “Sie emi, 2» “> a o. — oe . . ws . io ga tii au sa ra cit si au fla man a —s7 rr ol. iar cei ce cau ta pre Do o o oOo Onn | nul a a “‘“\ nu sevor lip si i de tot “br i nee le. LA LITURGHIE VENITI SA NE iNCHINAM. Glas I] GS ai ¥. ; . wT egg Ve niti s& neinchi nam _ si sacade e em —> ~~, _> la Hri stos man tu e ste ne Pre noi Fi ul lui Cm —> A waa, “2 > ie ss Sm fu a a, ~~ = Dum ne zeu, ce laceaiin vi at diin morti Se — 10 — —> “> = as ia err ie indi pre no oi cei ceti cantam fii e, Ali iu i i (= ¢ a & f LA SFINTI, cu finalul: .* =, ~nal ~~ rn z Ce lace esti mi nu na a at in tru sfinfi ALT VENITI SA NE tNCHINAM Glas V Qj na ff dupa P. S. Gherontie. =— =_— =-_— J rxfan CW EOWA DP > eg Ve niti, s4 Anee in- chi- namsisa ca deem la _> Came —_> St \ “he pare - Zz amma, Sessa serene. igen, ii, “ans er Hrii i stoos; manitu e-= ste ne_pre noi, Fii = > a \ Se es “ = eo. “> Ve, KR “ar Neen, 2p ap a. ep i i ul lui Duum nee e zeu “ce elcee a ai in \ Se nn eee, 2 a el >. -» on Of ‘nieces a lr nm viisi a aaa at di i i inmorfi pre no O \ “So. a oR HE SE, eee, “meni 7 Ss is, o oOo of cefi can t&§4 42am fi i eeA liluuu \ ~~ — “a => = a a i i 4! ia a a LA SFINTI aa < KR “SS, eee ~\n QE a “2 —» cA, 3 rr “Ce el ce ¢ e esti mi nuu unaaaae at \- —~» or~ een ee 0 . . We iin tru u_ usfinti a 2 1 DOAMNE MANTUESTE Glas 8 o}. vi F ae a “> Se lr ——————ay, ~--> Doam ne man tu € e ee ste pe ce eé - =n = aS . —, —* ee e ee bi i ine cree ee di in cio o —> wee, > \ -2 oe, yp — _ Gh O O OO OSI. de 3 ori apoi: ~ acral ame rear geese emma: Sassen, Creme eamer9 Snes i —_ <_ — 4 g@ iitne swine ayn yw fT CW wane, \ -> Se whe, —> “eve, > > § , rr a atl uuzi sii i nea u uzi pree e€ e ¢6 o~ —_ mmo, “2 2 “ewe \ > > ee yp — _ Oh nooo 0 0O O O Oo O Ol. SFINTE DUMNEZEULE Glas I] @> ai 7. = a. ou Sfin te Dum ne zeee u_uu lee e e wha —_ wA < tii i in ‘te e Ta aa a reece é Sfi_ iin ’ ru -_ ont <>» > ‘cimeanin:. “Sp, Swabia, “Ge “> Seen \ Semen Sp wea, 5 eee, ~~ te ee faé aA a ra de moaa aaarteeoe - < i — mi lu e eeste nee e€ €e pre eendi. AL 2-lea. = et Sects < a ee ee ee a ee Sfin te Dum ne ze ee u uu lee oe ne —. [2 — = > %. 2 eo

ap wen, ——, oO atl —_——— > cayenne ta aa areeee e Sfii iin te te e mi > eepree e Too & 0 OL a tO Sfin te Dum ne ze u lee e e i <= i inte ee Ta “— ~A — —_ & on wm AN eee, ee, UR Ne > SD . a s , = e Sfi i i ad i ft ii J IGF aR I~ ‘wae, S “ea 2 “2 Saeh, t—_~ iin te ee \ Seen So ener, =—_ Eh Sa, “eee << fa a aA rade moa aar teeeoemi lu ac << we * <~ = a , ~w\ wm, SJ wn, > OO wa \ ne Soe “ye oom A e e eeste nee eeepreee no 0 OO Di. Alt SFINTE DUMNEZEULE Glas V a dupa Ghelasie ee ~~ 32> = ~~ an. es Sfin te Du um ne ze u le “t Sfin te “i a rr re 4 sfin te far de moa ar te emi lu =— =— yu o™~U “ih, Gi, este ne pre —— 13 — f q +a CAND OFICIAZA ARHIEREUL: Glas | na — ww’ 2 ae owt awn eS. is ag Sfin te Duu u um ne zee u uu le e % , ———ay a Sfi i in te e e faa a ae re ad Rr > _— Wa <_ lt SSS ee ES SEY —» ee — gr Sfi_ iin te fad a ride e € moaa a arte ae tne 2a S\ eS BQN ee n ee ———, milu e ee sgtee eneee pre e e noi. 23 INTRU MULJI ANI Glas V @ na. a ~~» 5 ~\ wees a wom \ > = z In tru multi aaani Sta4 4 paa “aa ne, La Praznice, in loc de Sfinte Dumnezeule: cATI IN HRISTOS Glas | t na a4 Cat in Hri sto QO. OS v’ati bo Oo te € zat Seon ven, Sona \ a ~~ - >» = S —~» a. in ud sto os vaati i im bra a A ca aat, A ~~. li luiii.e a. De 2 ori, iar a 3-a oard: Sf ~ >t wR a ov}. te e e at Cati in Hri sto o os v’ati bo o . a in Hri stos v’ati i im bra 2 ca a at, A ecm scr a Dake, SS 7h net QR li luuuu ti “4° i a. CRUCH TALE Glas Il 3 7 <= <_ ~~ wr ae ee a Cru cif ta a a lene in chinam Sta pa a a — ne si sfa a an ta in vi e e reataa —7 — ma a 4 ri im. ’ A 3-a oara: a ee aN cam —» a: 7 >» ~ Cru ciiTa a a lees ne é i Tt in chi na am eee ~ ' “SE, = \-> = $ —< > Sas we — —s a ota a pal 8 A “4 Ane _ sfa Aa an taaa a= 9 — in vi Se rea ta aaooooma 4a 4arim. § DUPA EVANGHELIE DOAMNE MILUESTE (de 3 ori) Glas VIII 22 4 << << Sl I Doam ne mi lu e- ste Doamne mi lu e ste a Oo ew — = amma en, wettest ge dh. -Doam ne mi lu ee = ste. — 15 — af _ ————_ “> “» ~ Ram OO ~~ "2 92 eee. Ul. Doam ne mi lu e ste Doamne mi lu e ste x << =— - wu Sh — “2 => 7 eee Doam ne mi lu e e e€ e ee sSte. > — <— aS ee, Se ee 7 “~~ ~~ “~~, ‘Doam ne mi iu e e e steDoam ne mi * _— . 7. ee ae ~y» SS ~~ ee, “eee, OO > Ul ll lu ee ste, Doam ne mi lu e e e ‘~~ ~~ le Ty . = ~ we on. (Pentru morti, vezi pag. 22). IUBITE-VOI DOAMNE Glas VII . ga ¥ - —— > “7 a NY Sen > we eee | “aoa, a — —_*> <— lu bi te voi Doaa aamne var tu u tea ; a aa eg mea a Dom nul e este intari i i reaa = we mea a a %* si sca pa reameasii i iz baa vi = co a ae “~ => @> —-, J ~~) “ —_ —? > La ju ee ee een % "a> oOo?) * - = a eo pa a reaaa_mea si i fii i iz baaa © Ww NH | ~ § Wa “omen > > “> = J a e s q vi i i too 0 o fru yy ul me e éu. mas LA INMORMANTARE SI PARASTAS ALILUIA Glas VIT 22 3 oF dh T ~~ ~u —_ A li lu i oa, A di lu uiéoa,sAa nn ag aa lii lu ii. a. de 2 ori, iar a 3-a oara: wad A li lu i a, A li lu i a, Aa 2 Ree aa li i lu ii a. a Ne ee Ce la ceprin a dancul_in fe lep ciu nii cu ee, Ne, Smee, 2p em, > em, ee ete, “> > iu bi reade oameni toateleee e chi i verni i wa J" Ee “> “2 ™Eh “SE “~~ p> sesti si ce ea ce e stedefo los tu tu ror au PF = le da ru_ esti U nu le zi di to ru le fa o “A * ~ wa “> ee Nee eee eee ee, — a dih nA Doam ne su fle tu lui a dor mi tu luu ae we anelia, a ae oem, y a ee > al ' ; — uuiroo bu lu ui tau ca spre tine na dejdeasi-a x pus spre fa cato rul si zi di to rul si Dumne ™~ WE we —> Nem, PO ee, “ee, db. rn zeeee ou ul nooo stru. Pre ti ne zid si li maan te a vem si ee a “gees, es enn, ~~ ap ~~ nea ae all ruga toare bineprii mi tacada4 4treeDumnee MARIRE SI ACUM SH ‘ =n, yo See, 2 > ~~ “en “> “=> “Sa “> "> ~~ a zeu pre ca re le l-ai n& scut Na scatoa a re ~—= de Dum ne zeunenunti i ta ce ea ce esti cre din <_ — Wh cio si lor ma aan tu u i ii re. BINECUVANTARILE Glas V q 2% a wan a OO > “Se a —» “pw we “ ~~ a ~~ Bi ne cu van tat esti Doam ne inva {& ne pre ° Dp» > > eee xR } noiin drep ta 4 ri le taa le. — 18 — Nettie, ... “iii, ~~ ~~ Cea ta Sfin ti lor a a flat iz vo_o rul vi «__# “> ee ed KR ~= ~~, “> > “eae, q e fii si u sa Ra iu lui si a flu si eu SS ae 2 \> > “2 SS SO ee, ge 5 “| “> >} ca a lea prin po cd iin fa: eu sunt oa 6a 7. —_ q cea pier du ta chia ma-ma Man tu i to ag ss an ruulee sim&aman tue e_. ste e, 2) wo, "> wa eee ap a ‘acca, Nese RNa, “ae Pee, ~~ eal Ce ia ce pre mielul Jui Dum ne zeu ati mar tu ri eal 4 Cremeca., “eee, wom, “a “py “=> “A ~een “a “se oe x er —> sit si ati fo ost jun ghi ati ca ni i ste ~~ FE a ee eee “a Qo miei, fi ind mu tati la vi ia taceaneim b4 tra ‘somal Gass anc tat 4, eare SORO,, “a a> a "ene ata,“ Sensation, “2p ~—— aa — ~~ ni toa a re Si pu u rurea ve ecini-ca sfin ti —2 Of ~~ ee > ee ee a ee a <— ~~ near ioe ~~ ; lor. A ce lu ia cu dea din sul mu ce ni ci lor ! ~—alt va ru gafi, sa ne da ru ias c&4 nooo ud dez won ee ~~ — Sq Qj le gare da to ri i i i= lor. Ce e ia ce afi um blat pre ca leacea stram t& whe — 19 — ap mins ens, meas Ay Neumen WR nex, —> “=> “> yy eee aaa si cu sca ar be, to otica a rii in tru vi ia Sa > —2> Tie Salerno >» gee, Hw etal ms ta cru u ceaca ju a gul aafi lu at si mi e =<" mi-ati ur maat cu ae din {a veni i ifide lu a ati da ru rite, ca re am ga tit vO 0 0 . - ~~ e or ud asi cu nu nile e ce re e esti. ‘ie, ‘A j= py Sameer, GO __eeee oe —— . as — a Chi i pul ma ri rii ta le cei negra i te ? ‘ice: yp >> 2 2 %._D > —y mom, Come “@ <2 sunt ma car de si port ra ne le pa ca te lor, oe A milu e e ste zi di rea ta Sta pane si oO cu isola —~> ~ae, one, > —> An ——— ra fe ste cu fn du ra rea ta ‘si mo ste ni rea ceado ritadaru e e e ste-mi fi can du-ma pre : eee. ee Ce KR ~~ ~._r — > mi ne ia ar&dsice ta tean Ra a iu uw lui. ~~ ~ 4 . a ’ . . 7 Ce lace cu manadintru ne fi in {amaaizi —> Ff «© ae. > = — iP ~ws. 2t_ Jf UR =aam, ~» “» “2m, “> ~“2E™ ag ~— el dit si cuchi pul tau cel Dum ne ze esc m’a aicin — 20 — —_» — ~~ 1 wae, SLL Nee, ee en, —> ~~. of stit ; lar pen tru cal ca area po run cil —> wantin, “ee, —_ i “2 “ >» ~~) en, “SRE, aa, c-~> ja rasi mai in tors in pamantdinca re le ma fost lu at; la cel du pa a se ma naa re women, “> > en, > ee ~~ ma ra di i ica, cufrum seteaceadi in tai ia a —_ «<- 2 a” . - rasiim po do bi in du uu ma. Be ge eee Pe ee Oe eee )—-=> —> O dih ne e ste Dum ne ze u le pre ro bul ‘ame, 2 Seems, een ay a a —“» “> > “> tau sil a sa zain rai un de ce e tele sfi —— ay Qj cw _in fi lor Doam ne si dre ep fii ca lu mi na s qio-— to rif stra lu cesc: pre a dor mi tul ro bul Fee > — > eae. “we ee > eae agg ta au o dih ne e e ste-! tre can du-ui lui toa a yom ~we. —» “> So Eee KR a a st te gre sa a le e le. sla va Ta t& Jui si Fi u lui si Sfan “> —» ~~ ae, KR tu u lui Duh. q — 2] — Cccsme, Preven, - En ~ewen See Ip Se rem > “SA, <_ ag Pre o Dum ne ze i re tn tre eistra lu =—73ry> —~ ~~ eee om — —> ciri cu bu nacre din {A sao lA u dam stri R ~~ —> ee “> > ymin, ¥ oj . — x gand sfant esti Pa rin te faa ra de ince put i Fi u le celim pre u na fa ra de in ce — j “eam, ee ee a —» we, KR ator Cj put si Du hu le e e ce el Dum ne e ze esc a ee i ee ee ee i ee <—~> eal lu mi nea zane pre noi ca ri cucredin {a slu jim 2 Fe K vee, women, \_ eneene, eee CS Soe See > ~ tii e q si ne scoaa a te din fo o cul a I S =e. KK er | cel ve e€ ¢6 es nic. ee eee pe on~ee, ie ee a Si a cumsi pu ru rea si in ve cil ve ci 2 eK loor a min. : Bu ucu ra-te cura ta ce ea ce ai na scut pre Dum ne zeu cu trup, spre mantu i rea tu tu ror. Se en See “wy ste eit on nea mul o menesc a a flat man tu tT ire — 22 — seems, Cemens, 4n ee a 2) EE, Ee, 3 “> OO) Sa, “aE, 2s . 2 Wi< —— prin ti i ne sino o ooi sia a flam Ra J Cor ~~ HK Soomro Sen, eee, oe >) oe iul Na scé& toa re ce Dum ne zeu cu a aa } a ta si EL ne cuvan ta a ia a. i» A li luia,a lilui a, ali lu i a a ~~ a wee, Swe ee, “e — > K atl ~ j aa Slava tii i ii e Duuumne e- —a z ea al q ze. 6e et ous lulu lide hole «soe. No. 1 (incet). DOAMNE MILUESTE, de 3 ori: Glas V na. * . —— ial e Doam ne mi lu e eeste, Doam ne mi lu < ~~ <_ 1 |_~wem — — “2 — eee, Norm, Seema, Seen, — 32 > nag — e ee ste Doam ne mi lu e¢ e€ ste. > nD 2 iw "> > “> aa “ae <= ween we, “2 ~~! Tl a Ce <_ — 23 No. 2 (mai incet). (al ab > — 1 2% Cee ee —_~ ‘eo Nenu, ap AE. —_ —_ ;Doam ne mi lu e ste Doam nemi lu e 9 Stet. itis. ~~» _ a, “~~, —> a ee ex Co c ow > 7 Oo ste e Doam ne mi lu e e e e € ste. aul —_ 2 i a om ap em eS So eee, jt CAND PREOTUL + FSMERESED, se canta ugor (in falset). 4 a Ts. > ~~ yt ‘ainsi, ~~» ~~ of lr 1) To dih nee e e ste Doaam ne su fle Ff yu ~~ ‘SS “a > tele ro o oobi { lor {ai Glas Ill ‘ x i yy —~ pen CS ee —» YP wm s 2 "> alr 2) OF at neeste Doa a am ne su fle te le ro oO 0 bi jor tai. = a alll a ——g > 3) O dih ne ste Doa aam ne su fle te le ro o 9. bi lor tai. "in, ran, “econ eam, ar ee ae hg ~— a ae Apoi: Glas V af O dih ne e ste Mantu i to ru no strucu $ anh, “3 “> ‘Sg, names eins. : a ee ee ee ee ~— Xv dreptipre ro bul tau si-l] sA lds lu e e stein BOR Petts, — 24 — ag —— Gq <- cur file ta le precume ste scris tre ca 4nd 3 aaa “ “I> 2p “RE, “SE “RE, ap > 2 SE, a 2 > Se, 2p ee, na ‘x ~~ caunbun gre sa alele lui ce le de vo e€ si — ce ele fa ra devoo e si toa te ce = x" le in tru sti i in ta si in tru nesti i in ag f4 iu bi to rule de oa a me eni MARIRE TATALUL.. $I ACUM SI PURUREA... a —_ gl ae oa Ce la ce ai ra sa rit din fe cioa ra luu miiHri 3 —— A — ae — a stoasedumne zee u le si fii lu mi ni prin wh —- < a — tran sa ane-ai a ra_ tat mi lu e ste nepre > © > = : een, me PY %T (recitativ) —7 —r ov}, T no o. oi. Nu_ e stesfant precumtu Doamne Dumne ze ul meu Co ee ee, See... eee ee eee eee Ca! ~~ Jf A, — 25 — ~ —_ ca re le ai indltat cornul credinciogilor t4i bu nu le \. gh > zr = si ne-aiin tarit pre noi pe piatra marturisirii ta ~~ le. Marea vietii... tot aga. CU SFINTJII ODIHNESTE, Glas 8 22 3 (rar si duios). ~~ "= Cu Sfin tii o dih ne ste Hri stoase su fle tul = mg Sasa, ~» Cen > wg ela“ —aneat ye ee, ~~ ~~... ador mi tu luu u ui ro o bu lu ui t&u un de — —_ ee ee ee ae ee ee eee, A adel egg nu estedu re re niciin tris ta re nicisus pin we > ee em, Coa, > OW en, > > Em, yy ~~ ci vi i a {A fia 4 A r& 4 de sfa 4r sit. ICOS: Tu singur esti fara de moarte, Cela ce ai facut si ai zidit pre om; iar pamantenii din pamant suntem Zidifi si intru acelas pamant vom merge, precum ai poruncit, Cela ce m’ai zidit si mi-ai zis: pamant esti si in pamant vei merge, unde tofi pAimantenii mergem, facand tanguirea cea deasupra gropii, cantare, Aliluia. — 26 —F ALTUL Glas V q £© na T de Stefanache Popescu. — Sons ws \ woe. 4 “ “) Ve wee 2 OO 2 eee J OSE, —— Ty ~~ “e wie << od) su u ufle e tu ul ro o A. lui tau uesoiwu = —_ *s —aP en ——y» —— 7 uu iu = rs ee re pS Sn me eee ZS en “=- 3 > ee, — ol. ~~ ——~» —— nici in tri sta aa re e ni ici Suu u_ spin an — eal av" “> “See, “Jp ~~» ween esr. Swe “Dp Ob me UF q <— ci vi i aaaaaaa ta °° fa ra desfa ar * 2» = ae J FG > ee, Fe o Sor co. Apoi S} i 23] 4 i ] ] 1 1 tt .Pre Dumnezeu a’l vedea... ca si: Nu este sfAnt... (pag. 24)“ VESNICA POMENIRE Clas Ill . 7 ~~ na Go. a < a _> a “Su SEN UU ell J ; oo , q Ves nica po omee nm i {i re 4 ~~ uA - wa < ~ a ee ee a er le ee ee ee ee . . of — ves mi C2 a pO Ome € Mh 1 j Tre ve ¢ = — a ee eG *__Le > OST ae. e e € es mii ca lui po o o me ni re. ee HI. . . q —— Ves ni. cA po me ni re “ vees ni ca <— =— ~ Cm. Seni: Tinie: SE, wi oe “> > me ee, eg a . po me nii i i re ves nica lui po o o me “ni re. ALTA Glas V na 7 > 2 } [we eee eee SOK Sl —— 2 Hl. {Ves nica po me ni i re 4 ves ni ca po 2 ema 4 > “> > Nn, a, i ee o —> “A 1 ween, EE, sesank, K ae » 2s 7- S Sl at ¢ 7 : me ni re l ves ni Ca lui po me ni i re 2 ne ‘ ee 2 “> er — I ‘ > — q] af —> 1 iweee, “em. me, ~~, eee ee gr IV. ; Ves ni ca po me ni i reves ni > > > 2 |wemme Swe, “wer see See, tm ~~ 1 _——— “> ~~ 2 -~— > %(\“SEem “aa . i —> a 2 | Summ me ee SF anil — 27 — oe UG om: STTHIRI LA INMORMANTARE “—s ADUSU-MI-AM AMINTE... Glas V @ na T. “ —_ a, ~ 4 Neue, eS ~~, OO ees, — < A du su mi-am a mii in te le ~~ rr —s > . qT Oo ro o cul ce stri_i i ga: ee ——“p pa mant si {a a a ra a a ai na si A ™ scien apis Sies ~~ —w\ Sena, Sot, KK “ee ~~ < ia rasim’amui ta aaa at if inmor mant “ si am va zuuuutoa a se goaalee sii a omens, “an: Semen Tt ~wamn, ~eemt_jy = am ee a wr _, OF . a ami zis: Oa re ci ne € € € Ste im pa ra tul saa auo o staa a a Sul “t sau bo ga Qe ee we ees See ee ee FF a oo} “—_ tul saa a au SA 4 ra a cul sau dre e €ep id —_ —> { < tu ul sau paacaa tao o o sul ci oo \emtmen ar AR oan, eam creme ee eee eee \, 2 . — +s > dih nee e steDumne zee u le cu dree oe 24 ep fii pre ro o bul tau. ee iieaaeneensesnenevendemesiaesindsneneinimenteremmmnnen see ens ns neem —- 29 — PLANG SI MA TANGUESC... Glas VIll } a A AA wa —> ~~, > Soe ee Se ee Pla ang sim4ta4 4 4n gu u wesc cand gan desc ——— ti 3+ - —> < la amoaaaar te e si va a az fn mor % wl —, ma aa4an tu uri z&@ @4 4 cand fru. mu _ se ~umem, > Se wee ee em, > “ “ t_p oe eee 6 a «=. . . « x tea a anoa aa straceaaa zi i di iii ta <_ c —P << =a SS, ~e * a - s dupachi i pu ullui Du u um nee e e zeu <= <<" a orm = © oh gro za aa vaane sla vi i ii i i ta Sh o~ th “i — v)h, — nee e€eaaa va 4aand_ chi ip. O! mi i wt << sem, _ al a —s > nu uu ne ce tai na e ste _a a c@€a aa j — <— Cee — ant —_v ——s > sta ca resa fa cu u utpee een tr uu noi. cum ne-am dat stri ca ciu uu nii, a ; ~~ — Camry cum né-amin ju ga atcuu moa a aé artea. Cem Se 2 — ~~ Cua de va rat du pa porun caluiDumne zee eu + — 30 — > wh —_ : —> wr << 2 2 ~~ US, eee, 2 ~emn, “ceet_ “> “EEE, “Er, 2p < pre e cum e ste e scris,_a ce lu ia ce e e _ — i ar <—_ “= | ~ —» EE wal Sfin te e sfin teDum-—ne— ze — u— le II —» a . or” Wat On ~~, ee ee — Ul Ce 2 Sc: tm \; — \. er . —. be — ——- 4B —_ ~R —> vA — I eS er —> Se — K Ne ee, — 2 aul sfin tesfin—te ta — ——~ Fé tT (ction, SSesamnates 288 SEL wy BE ne II] ile ORL TU Seer oo —_ Il % Caw - > > «© — 3, — mi lu — e ste ne mi lu e ---ste—ne pre noi I] See SSS ae =e wt — . . or IM ge we Ses RSS Cc _ ~— aq Se poate canta si: ACUM SLOBOZESTE PRE ROBUL TAU Glas V. © na del. Popescu-Pasirea. tofi.. ® p.. J Swen YY “Et, ee, ae ee —— eg A cum a cu um slo bo ze este pre ro bul %Q “yy SEE, lai, ovr “-~ —>z = a en ae ~- tau sté pa a a ne du pa cu van tul ~y, te > wt oe ovets re Camere, “a 2p gt suis ncaa. ~ ay ya “> > ag ~— rr ej —_—_* tau tn paaaaa ce oa va zu rao a chi j raw a et —i “. malt meimantu i rea ta ca re ai ga tit in om, . = ~——_ co nr ~~ er —> q staat Ss Toe, Le i mK > > 3 4 na inteaa le ti i tu u a uroorno oroadelor; ~ lu mi n& lu mi i ni spredescope ri reaa wee eS SE — = a = — = OO ee “> VE Ya, > oe Se,“ me CT — or eg nea muri lor si sla va,si slavasi sla aa a a — #. A, TE NaI, dc “A > 1 p.-- a ~~ oe r Ss ~~» 3 ~~» =— aaa va po po Oo. ru u_ lui “po. ——- “> 2» —Swemn — > wee 2 2 Se, —> ———» q po o ru lui tau. Sat; SFINTE DUMNEZEULE Glas VII a mE a ar a me, “2 7 Creme, ap eaamagn,, Fema, ~2e Weta, 2 HE, M “> YW < Sfi in tee Du uum ne zee uu le . ; f ‘\ ; -_ ag Sfiintee Taaaa Je Sfi iin te far de moa * * . “ a ar te e miii luee e ste e€ e —_— ‘ née pre e e noi. i = > << “Sw ~> a, Se ee, i = re een een Se, — ~~ 7 a: ALTA STIHIRA La inmormantarea monahilor si preotilor. OMUL CA IARBA... Glas VI JU 7 del Pop, Pasarea. ‘~~ “SE > 2 Ae A aa staazi saa a pli i nit gla a sul WA Sesamuam amma, ~~ ti. we x “> > TE, San, al cy cel pu rureapoo o me e_ nit al Dum ne ze <=" atl ——~» Cry e sculuiDa vi id caa re zii i i ce: Ce: Se =" oy a —e > eee eee ~» wom, \ Som SS SK ee o* ~~ Camny Oo oo muul ca aia aaa a ar ba, yu 8 Lf ~~, “a, * . a a ~*~ a zi ii le le lui cafloaa rea caam pu lui =< << “ ww. \y > . * > —»> ad $a a aa a, a od a a a,a Sa Vaa ne ee Per, a “ee. J] “en, tore, ween a Seem, cee, “2p . —~ 9 | er fi iin ~° 0 0 oe cA pre celce pu fi in -— <_— meng £.-—2 mai na_ i i in te l-am va zu uut viiiu \e Fe pe ee ES nen nt_p ~~ al si i vo orbind ia ta za aa ce ifiinna a ae oe — 34 — _ —> , Ln . Ss i i ji in te moortsi i nee e milis cat =— Swan wee, > 2 ee en n me Wh fa a4 44 4 rAa suu flaa a a re; ae =< SS a \ Sa SH wae, “> a \ > "> “SE, ~~ “> eS a RCE = \ A, ~yeatatain, , si it si i s’aa dus din ceesteedee ee a SL <— —_ _ <_— 2 wr <— eS, —) ET, ; ey “ae, ay Cm eA, —_—» & OD mi “«~ a a ici a co looo o u uunde e <_< = <=" ieee e stee e pla aa ta apentruu u * \ ~~? wa um ‘mm, 29 — 2 eee, SO] Se, eee, > > > OR ee, faaa aaptee a co lo uundee e <-._.— o . ye 2S we —- a . oe , e e ste bu cu ri i ii a tu tu ror ——— vb “ sii i iin tii i i lor cuca aie rii o dih = a ee ne ste pre a ce eest aa a do or mit Gee: | a en See, SE LSS gg we ee, < Dumne zeeeéeuu uu le ca un mi lo +. ae, > 2 See “> ow ewe = | ju nae —=— sti iv si de oa ameniiu u bi i i toor. meme pe $$ Fe — 35 — LA TEDEUM: | »IMPARATE CERESC” Glas VI Jb ¥. a a en, a eC 7 “a > im p& ra a te ceresc manga i to ru u =, Ay Nem, o> “wee 23 aan \ = i le, du hul a de va a4 4 a_ ruu u uw lui: au oO A* =< [ans “2 > i > —> ee > ee MSS nnn . a > ca re 7 >_ pre_ tu ti iin de nea a esti si toa a 3? > q vw. te e _¢ lee e€ e pili it i_ ney ~ sti on I om e rul bu uu na a a a ii i i lor —sl nen we, — 2S eS eS ie ~ da im to ru ule e © See ee vi i i aa ae aa {a oh vi i i iino Si te sé las lu ? = \ = — ee ste e { in i u nol | si ne cu ra fe e e ste de fea 2 a a ” 4 Spu ur ca Tenn Te es 5. x ciu u a u nea - 5 man tu e oe bu u unuu u u le tenants Ge aa a stre. — 36 — CANTAREA SF. AMBROSIU, Glas VII] 3) T fx __? t SE “EE Op ee ee tee ae ¥ ~ er ~— Pre ti neDumne ze u u le te 1&8 u dam 3 —— — pre ti neDoa a am ne te méartu ri sim 7. eee, “a “> ~S “2 > a ee i w.¥ - ail i pre ti i nepreave esni i cu le pa rin te er ov} tot pa man tul te ma re e e. ste. — ’ a a * A ee a a - a *- Ti ie toti in ge rii tie ce ruri le si *"& a toa a te pu te ri le fi eHeru vi i gr 99 mii si Se ra fi mi’ cu ne in ce ta at <~ <_ alt gla as iti stri i i ga. S . > i —_ a Ee — SE CS. “ > Sn cee, “YY Sfant sfant sfant Dom nul Dum ne zen Sa va ot — ae — pli i nesunt ce ruri le ee si pa man tul 39 Oo), —— ~ ° rr de ma ri i reaa slaa vei ta a a le —__ 37 — of Mantu e ste Doa aamne po po nul tatg bi ne on y women amen, > > % > me > wen eee Gn, A eam. ~~ oO}, — cu vin tea a a za aA a mo steni rea ta_ si a — =—7 > >= ties fing en Spread pt. alll ~~ Pe A pa “pa ste Oo pre da an sa a si'n nal {Ao i in veci want? > &_ pe > en Spre Ti ne Doaaam ne am na daj du it _—= —“ —2\_ > >» ee Ee “ol, T s4 nu ne rusi naamin ve eci a miii in a CANTARI LA CUNUNIE LA LOGODNA Glas VI] 4 Ga ¥ Ma ri. re ti eDum ne ze ul no oo stru eS the wee, Sy a Sau: ma ri re fi i ee er ~ Ma sri re fi eDumne ze ul no struma <— <— egg <= Ww ih i “2 “> —> iy ° N ri re fi i e —— = > & —s 38 ae LA CUNUNIE, Glas VII Ga ¥ ———— DoamneDum ne ze ul no stru cu) mari re _— frien netmennetn a — “> pW en wem, Neeee, e eee —— \ — sicucinstein cununeaazaipreda a a ansii — —» — 7 ~—— in oi Wi Nee 2 zai pre pre daan sii Apostol, Evanghelie ete. a 3-a oara II I] hans mali ait pt) gr > —, gl * od iv PAHARUL MANTUIREI Glas III cis rent Sie Cem, Se = eens iis, ip Sia, Pa ha rulmantu i reivoilu a si nu me Te -_ <— II ————> ae Do om nului voi che ma. Jar 1a ocolire Preofit ee < 2 canta troparele; ee ee er > we, x > ISAIE DANTUESTE, Glas V 2% aq oY II —— - —_» a wees I sa i e,danfu e e ste fe cloaraaa a el KR yy omen ~enmemn, women, “eat ~~» vuutin paan te ce si a na scut fiu pre —_> t —> E mano il pre ee eDumnezeu si o o mul ra sa ri tule stenuu mele lui re ca re le . — . ; ; Qh sgn ma ri i i i. in du-l pre fe cloaa ra oO — - > meee >? a —> Apoi Glas VII ay Ga fe e ri ci im Cem See, ween, a a yma eee > Sfin ti lor Mu ce nici, ca rii bi i ne ev’atine = : wa SY wee > woe eee i XN ~ 3 s a = Os — VO it si vafi in cu u wu nu u nat ru are a Ga, 1S, ~~» >» > a, ~~» "> —— , ="? , gaa a ti i va Dom nu lui sa se mi lu <— i — Sone Ne, C= Soe, ~~ > ~~, 2 "2", = sj’ ia a sca su fle te le noaaa a stre ee eee |e es ah Ma ri re fi e Cri ‘sloaa se Du um neze u le, oh, ~~ la udaA po o o sto lilor si bucu ri “Hi i a Se, Ne, a a ay ey a ~~ —_.a:, <_<» . . at Mu u ce ni cilor a c& ro ra proo po vedu i i ii re e e ste Tre i i meacea — “te ee y Aceste 3 tropare se canta si la - * we “A Hirotonie, iar cand Arhiereul citegte deofi i iiin {a rugdciunile, cantam cu glas lin: Sp es — 49 — LA HIROTONIE Glas Il g; -6> 7 (agor, in falset) = we em. Te Om ~~ wee > Se woo wee go \ wee | Se -—) o Doaa a amne mi ii lu u ou e Cae a Na, ener, A ee een, —= a a> ag ¥ é e€_eé e ste _ é 6 B c “es e ww “ows —* Tae St “ii, (Sh ~—» ae =e i, Cee, Yee £- > 1 fi Doaa a amne mi i ‘. uu eee a <— a all ~~ a, ose e_e€ e slee¢ e_e& € € e Doa a a Sam - “uo~ th - ww —_ FF > SS, SNS aa amne mii i lu uo e eee e <_< > > Fee on sem g eee e Ste €e€ ¢€ VREDNIC ESTE Glas III Hy a 2 See ROSS mreemmanns “aay ein . ——— ca > = — Vred ni ic e e este,vredni ic e eestevre e wa e eed nic e ste LA TUNDEREA iN MONAHISM Glas 5 * 4 na’), a ™ an > wee te ey, ee _> 2 SZ «wn “~oee m, f — wer < 2 2» “2 = as . Bra te e eilee pa 4 arin te 4 <— > Xo << —_ % > ———- ee ——-» F 79 > ec 6 6&6 €@8¢e esti Sar gu e ste a 1) De Nectarie, protopsalt Sf. munte, os — 41 — <- - > ee a = th \ nee SS Se ewe, “en “2 aan, <____D ~ << _p> yen, aaa a le de e eschi i i de ee - ae TY ol mi it e ca’n des fra au a a a a aam wee ty Cem i See —» Ac _ < J ae =a, mt 2 ee > eee, J ee. ~>% . . . . * * che ee el tua i ij j j j i it \ < < —> Ree wn S&S» WM “> et, 5S Se Fees SS ne Sr Fo toa a iad ee ee q ea a fa a mea spre bo ga ti ia cea > ol — a Cem 2, Fer <-—-— — 4A<— oo Yum, *__ DP > “Somes emi See — a ee a Laie, E nee e che eeltuu u u i j “AOA OA lo a HR i - “3 SS Senn lS a of <— . —_— —_> a> — a a a in du ra fri loor taa a a aa mn al Sam te Hh Sag an Ke ee, Oe ee ee "qa. , ow > a a le pri vi i indMantuuu i i i_ to Nes Se > wt Sa eS wA ames, emi ———p Qj tll oo ruuu le acum nu utreece e e e em tn Le See ee, > ee ee 7 ae << mi i i li iin ta a_d strig am gree sii Sem aR ra * tes wom ee \ > So j—_- —~2 y samme en, ———— iit pa iii intee e a é e Cr a ee L la ce e eee e ee €€ Fh = OU “2 J =, Fe Se J sane, ec e eersi i i i i i. i ftinnaaa “> Ba . * “ qj i in tea aa ta IRMOS LA SFINTIREA UNEI CASE NOUI. Glas V q@ na 7 —» ae lll Je cum ca Sel lui Za heu ai f4a cu utméan “Sw ~S _— tu ii | i a re “t prin in a rea x a bah a a oh stoaa a a se 3 asi i a a_a cum me Mh lr > . er oh, cu in tra rea Slu ji to ri lor tai si prin tra a an si Cent > “> ee, OO oo aioe by Cee, a a sfin fi loo oor ta ai i in geri? pa cea ta rr inlicimemeil — 43 — we <— — — —> . Ais da ca ascia ce e ste e ia _ si cu mi lo sti vi i i rea ta o bi ne cu uu vi —> ' — YR wn Soe, we Seen, 7}? Ca “wee, te, We oe a, 2 or. «” in tea a za mantu i iind si lu uu mi ay $5 a $3 2 qg <—— Wh. i i nand pre ce_eice cu dra go o ste si cu cre di i i in ta a do o oresc — — — —_ . . a Yr oh, a lA cu i i in tra 4 4n sa. COgAGH@ IMNUL EROILOR Ce se canta intru proslavirea eroilor Neamului, la Joia Inaitirii. Glas 3 yay del. G. Bratianu, transpus de I. Pop. Pasarea. Nee, CS cee eS, SO ower) oe \ ee “ me Pre s& rafipe-alor mor min te a le la u a ir” —_ —_> — < << —? @3~w~ >. > * ne, OO ee, A ee, We em, a ri lor foi Ch spre a fi mai dul ce som nul —- _ — < > a a, ae on. a OO een eee) Soe. EY > —> a > ee, a a wee See, . fe ri ci fi lor e roi ra di cafi pe “— < <— — \ $$$ tes — 44 ee ~~ ee Bt ta a mi da ne mu ri rii fai ma lor scrifi in ee oe SS ee a a Se —> ee Xe a car a lee de e aur su fletulnee mu ri tor. > — ~% eS ‘essen, 0, “eens, onetime, 7 SE ~— toti... = —_— _ ee ew ee. or ee ee ees Pe co pii la sa nul vo stru a lin ta tij i a —P oc —_ 3 <_ — << cu-a cest cant po vestindu le cuufa la al e ro 3 —> <— a —_> — * _— — > i ilor a vant des ve liti tot a de va rul ~~ ™ —— > si le spu neti tu tu ror cummu ri ra A RA, AA cea, ~ = — Oe ween, See See eee SS i — ~ ._- -* mem, SN oem, See ee ey’ —> fra fii no striipen truneam si fa ra_ lor. a x a a > “ER tue, > oO. Cc > we, | ee, CS “ene a, ay —> a eae, »¢ pe sacrele morminte, puneti lacrime si flori, Spre a fi mai dulce somnul, dstor mii de luptdtori; Sufletele lor marefe, cdtre ceruri isi iau sbor, Cacit murira frafii nostri, peutru neam si tara lor, Pe copii etc... (pand la fine.) oe; A a: CANTARI LA DIFERITE OCAZIUNLI. (Serbari culturale, cercurl paatorale ete.) CU NOI ESTE DUMNEZEU Clas VIII LF ~~ — Cu noi e steDumnezeu in te le getlneamuri @36w~a 7. YP wee ¢__> > ee, > “> ~s ~-—y yY ~~ ‘ si va ple cati ca cu no oi e ste Dumne zeu DOAMNE AL PUTERILOR Glas oh Ay SSS SSS “> a ee ~~» ~~ a Doam ne al Pu te ri lor fit cunoicape a altu ~» an, “> 2 ee x pee eee Coe, ula fa raéa de Ti i ne a ju tor in tru ne ~~ oi. <— ag . ca zurinua ve em,Doam one al Pu te ri lor er mi lu e ste ne pre noi. DOAMNE, ISUSE HRISTOASE Glas Ill 4 ga ~~ Doamne | i su u seHristoa se, ce lace cu 29 gg ag gr Q] pa ti mata ai intu ne ca at soare le ~“ > all —> ~~ si culu mi nain vie rii ta le l toa t& lu ou — 46 — rR = > nD —> Jj ‘eaten Noe Seen, See, 3 ee. “> e e e es . — mea ai lu uu mi i nat pri i me sticanta rea noastraceasmeri ta “L iu bi torule deoameni PREA SFANTA NASCATOARE Glas VIIJ oN. ya ¥ women Ne eee a ee eee al Prea sfan ta Na scatoa re de Dum ne zeu 3? o/}, A > “> “See, “2 > 2 UE, |" s man tu. e-— stene pre noi ~e i ~a See Oe eee, > eee, \ eee, Maica Dum ne ze u luitu tu ror bi ne we —_—> —» Sem > — Ji ‘Game, “ee, “Gua, > “Ee, > eee, OV ae pri i mee ste ru ga ciunea ro bi lor tai; 2 > ~~ as, me KE, a wee Ee mintea lu mi neaa a zane, pururea aa Fe «> -z us ee eee ts > ‘fe rin du ne de re le si i de pri cioa ra “waa “2 —> ‘iW —_ jos me ej dii. 7 Celor in necazuri si in nevoi, mare mangdiere; bucuria celor scarbiti. Tu esti Nascadtoare, prea sfanta apdarare, crestinilor na- dejde si sprijinirea lor. A Ma re ee ste pu te reacru clita le Doam aa. x 2 i OF aa a — ay . ne C4 s’'a in fipt inloc si lu crea a za in Le — > Jt Sgn, pen Soaaem SE ERE, “=> "> “~~ ~~, ~~ lu ume si au a ra ta at ain Pes cari A ™ po stoli si din pa ga ani mu ce nici ca sa wane, ae we KH ene nn, ea oe a a Of ‘ se roa a a ge pen tru su fle te le noa stre. CRUCE SFANTA PARASITA Glas V na + -—=— <= mem Nenana, “Sy yee t_ yp ee — ma Vv), - > — —> — “> — ny | > a, ~2y SS 02a Se wee, — drum ** |co pe ri sul tau se se strica a cu ere sti x — Ir » Oamenii nu-si mai ridicad og : q a8 Pdaldria ’n drepiul tdu nl ae a aa Su Sd se 'nchine si sd sicd em Ca, Seen, rem, Jl Y Doamne feri-ne de radu. <~ > q4— it Dar credinja mea imi spune Printr’o tainicd minune — 47 — PUTEREA CRUCII Glas Ill ya F ~~ = Cd mult nu va ddinui Crucea tot va birui. - oe LA CE-MI FOLOSESTE?, Glas V na 7. sr . — ‘ear ce-mi fo ‘ se este oa re, via ta —> <= ~% <— a <— = ~~» — wom 2 FF > Wwe = lO iP bis... a —-— oe < ~— =a, C= eee Ve a ee, ~~ — a sta tre e cdatoa re wa vA mi-ope ee onal Pees <—— cr “SS, “SE CO eee, en, — 2 > jh in rau de par te de Dum ne zeu bis. cor mut — oo La ce-mi foloseste frate Daca stiu cd toate-s bune Sa am bani sd am de toate Atunci cand prin rugdciune Cand nimic nu voi lua | ma apropii tot mereu Prin lume cand voi pleca{”* De prea bunul Dumnezeu|"® DOAMNE, DOAMNE! Gias VIII } 7 de I. -anaRre SAN pp 44 > —> FS oe, Seek, Ga, Se Se — = => 2 —p Doam ne, Doa am ne, Doam ne, ce la cetoa — —_alt ~— = a — Cresc... =a SS x=\ 6 ema, Si mn, Nem, “> — te le pli nesti tri mi te ne no ua 7% or — > ua, ~-> \ “na “22> “2 “SEE. Ge, ~> aang — 49 — descr... = ‘ Doam ne harul tau si fa ne ca sa tecu ——» oe ppp... ~ Pod ent on noa a astem si sa lucramin vo ia ta » a) ~= a ae awn o/, »PRE NOI INSINE“ Glas VIII vi p de ‘I. Popescu-Pasdrea. le ti —_— eect * SN ~—aeem, \ “SE, Ean, a ee OO ei, * s . Pre no oi in sinesi u u nul prea aal a = ewctes wcresc... > un =i —> eaaaiqenainns am, “2? weet 2 “Dp SS ao, tul si toa ta vi a ta anoaaa a | ea yp SL ew SS b annie = i ots 4 stra “> lui Hri sto os “os Dum ne zeu sa oO dim a a \> 7 si, eas nee sa 0 ia) 3 FAP... —? “2 ee ee a 1 —> sa 0 dam sa o o dam. dam sA o damsa o dam. — 50 — NADEJDEA CRESTINILOR GlasV £© na ¥ de I. Popescu-Pasdrea. pp. cen, 2p “> i es ieemeen teen ii, is ee He —> “> ">I Or Na de ejdeaameae steTaa tal | sca pa reamea Ce ee ee, 7 a gr —_———y, ~~ = Pwmon~ th —_> cresc... ip ay Ste ©, “an Jt >a ee ov, este Fi i ii ii ul; aco pe ra ma an tul ‘~~ _ ) este e e ste Fi ul f dim ~ ~~, Ce > “SE, 4 eee, ~~waaa, 4 “aa, —> an, > > a el ux Pw N ral ee ee ~~» “> “am “2 “3°22 ~~ > rn , ae ee of a ma ri ire mari re fi iii e 7 —_ fia _ Uy TAINA CRESTINATATILl... Glas V q 0 na ¥ de I. Popescu-Pasdrea mt... cresc... “ a ag — Cu a —de varat, mare estetai nacre “ a ae _ fx nn : sina t4 4a 4a fii! Dum ne ‘mina ji 7 en — ue ao OT x een en, ee, —» ———— “> ><, K ra tat in trup sa in drep tat in duu hul ; a Cea, Set, Co, Sees, See, Cree, Seo eee ae, Fa, x aaa? eee, Seman. a EF _ Se s’'a ve stit de i iin geri Sa propo ve du eee —-> >» ~~ ~~» =< Shen —> pp. . rarind... oenal “> 2 el, ee, OT] q Sn a, Cee eo * at, Or = oN tat in naltat s'a 1 i <~ oe er s’a in nal fat intruslaaa aaava - — innaltat s’ain nal ta atintruslaaa va BERO” - > ae BZ PE-ALTARUL SFANT Glas 8 vo de I. Popescu-Pasarea. ~ eases ete a =< > = as. “> ¢ -alta rul sfant jert fim cre din ta vi “a tat « tutref, Ne. —— women, Samm t_ > > > site a > rr c Il le — ~~» ~~» — 2 ee eee Veen 0 ee __ ————p < trea gd ne’n ce tat purtandvechisteag de bi a a a a ae ee a ee a — —_> << = ee eS ~~» > wee, ye <" Le ru _in _# al Lh al mil ct cu vant ee rat al -— SP mimi: — <_— I {wen > 2 2 2-2» -> VY i ni miicuvantcu rat —sS ™ —~ a y — - — fee — memes Semen men ins Samson: Sse Nomi ~—. ~~» _ ee we SP —y can bat cantamcantamcantammarire — ti <_ se — —s ws & Ch eng ne cin tamcdn tim cantim cAntamma ri re ti < — <— —_> <— * —» ey et ee nee a ete, See, a . << 4 = . . cAantim can tamcantamcantamma a re ft I = —~ ome em CS ee eee eS le ne vi no va _ te sa prea ma rim pre Il eee wee ee a ee sa prea til “=> “SEE SEE, > =, Cae BQ ee I “> weemeee See, “eS ~~ oer — - Dum ne zeu s& preama rim preDumne zeu i,;= > a = ~ — i ma rim spre Dum ne zeu ww | +> +s we ee, WR a Cantam, cantam, pana la: Fine TATAL NOSTRU Melodia de A. Pann, Armonizata de I. Popescu-Pasirea Glas V na © F —> —> % —> —_- —> ee er ee ee ee eek ae na Ta tal no stru, ca rele esti in ce e e ruri a ? & — S> “=> - SS = EL Ta tal Ta tal no struca re esti in ce tur ~ —> a Sin fea a sca se a me le tau ud e im > = wen Summ Soeen oe { »D "2 ~a aes a) —» er para fi a ta fa ca se voia ta pre cum in —~» “ame we ‘amen econ, Camm. —_,. scan ats es > —»> ‘uae, a > <— <— a) 4S we ween, a \ ne > or —=—_, J) Se. Cwm, “em, ce eé e er si I prepamant; pai neanoa a — LS GALS i, —> 7 a cer a_ sa Si pre pd mnt; <" Pl —> _ ar ee Oe “~~ Dp Wee ee, a” stra cea aasprefi iin{a da ne-onoo ua stra 4 cea sore fi in {& da ne o noo wltte ji i ee myn go Ce een a, ao oY Vv) a < a st4zi si ne iar tano o aresa a a lelenoaa Sa =~ ow rsa, “epee, ER, EE —_> = a > ~—. —» a stazi si ne ar tanoogre sa le astre pre. ‘CUR Si 4 untediiden gre si si filor no Oo stri > al oY le cum ™ ertam-—dgre si fi lor no Stri Et > 7 Scemmibc Sa “ry ap sie ii esas es le - <— Sl nu ne du u ce pre no o oi in is pi i ta x” 2 So ap \neaen CETTE, See TE, 2p “= "> > "#2 ST ee Ju ~~ CO” » & q ci ne iz, ba ve ee estedecel vi i clean Orn % 7 > 7. oe we we ~» YQ ween, Tea Ju em >=. ci neizba ve ste de cel viclean Sau astfel: solo... al ~ st .E Cc wee “cae, ep “SE eee, ~»\ w~— ~~ a aad Oo R Si nu ne du ucepre no oi inis pii ta _. 56 — RADICA-VOI OCHII MEI Glas V q4 na ¥ i i >} > => -> Jl . = ._ . 4 Ra di ca voio chii mei spre ce e ruri — Lf > =< | | wom, ey, GP ae ee, 2 eS mil ar qj de undeva ve ni a ju to o ruul meu Il ee es he Jt . “ a — ] | we, 3. CS ee ee eG ‘om ee Se > A ju to rul meu de e la Do o omnul * Ul A Ca, ee eee, > eee Nee, > > y > Oo —_> a nea ~~ celcea fa cut ce rul si pa na an tu ae Yr rn —> qj 1) Catre Domnul Pasit met voi duce Si legea lui va fi indreptarea mea Deamne, Doamne, Doamne, Doamne Glasul meu aust cand md rvog eu fie. vi) /ntru Tine eu mi-am pus nddejdea Sd nu md depdrtesi dela fata ta. Aliluia, Aliluia Aliluia, Slava fie Doammne. 1. Pop. Pasirea a , S — 57 — FERICIT BARBATUL psatm1 “4 . Glas 8 of. vi FY original de 1 POPRSCU-PASARBA ; =— =" noe a Fe ri cit bar ba a_tul ca relen’aumblatin sfaa we OG ag 27 —_ — oe “~- } een, Seem ee, 0 em, A. owe, = cy tul ne cre dincio si— lor wh si in ca leaa pa ca <=" we ~*~ nag EE a, ERED Narre, to ogi lor n’aau sta atut si pre sca uu u St wh Pr = —-> ee ee ee “= “= “ha “ \ a, vo, si i pre co >= ~~ nuuul u_u uu u_pier za to rilor ~ * —» nn > »> a sca u nulpier zatoo ri ii lor n’asezut- —> w- ,animat... a > \~ ~~» ~emm jp T eS ee ue, Ip eee “ap . } oh . a z n’a se zut; ci in’ le geaDomnu lui vo ia * — ~—i —_» n'a se zut lui ee ne Um = _, = luui si i in le gea lui in le gea lui vacu uge . , 7 vo ia lui oo ale ae — 5B —» pp... ~> VE, 2p “SO ee oD ee SO gO —Yy > = ta va cu ge ta a zi iua si noa aaptea “0 ™ —> pale q % wm —_ rarind .. a aes or si va fi ca unpom ra sa dit lan gadis voa re le all si va fi ca unpomsa dit solo. —+? > ™ #2 =e - > o. T — ee “a> — ~:~, el — a pee lor Ca re le ro dulsauvada la —* a * 7+ solo, See T Lanes wan an > a, —_i x" Ca re rodvada la toti bay \ eee, SS em, Se ee, See, 2 a a £—~> — —> ; — A vre e€ e e me si frun za lui u ui nu u toti —_> ~~» EE, SEE a 2 tH. > ~~ “woe, —_—_> <— vre é me si. <—_ a. > va ca dea si i toa a a te ce le v af. a et p toa — te toa te ce le solo = ~ . ~)wra — a —> => > ew 2) Uo OQ Ta Sw? eee, nag iP ce e va fa ce vor spo ri Nu aa §a, vem, “am, Pee 9 0 na\aess <> a — ce va a fa ce Nu =< <=" ~~ 1c DF “> "a oe Os 1 “= “nu “2 "2 WS, a oe $ —_> —> Oo” nua sa, nu a_ gal nu a a sa, nua_ Sa f. to(l solo “> oes, Shaping ns Hf \ os. F Ff «>> “a > SE, oe .<— — aa sa nu ai —“<$§a Nu a a sa <— o x — Ss nu a §a an a sa necre din cio o sii toti > 7. 2D —-— ~» Oh -_ —> nul a sa fi. SF ee we we mn PTMAOK. SS we wee SF ob . - nua sa a nu! ci ca pra ful ce-l spul Wy ee, one SG ons T i Sem 5" “> «a ci ca pra ful ce-l— =P be ra van tul de pe fa _ —_ ™ —_ “2 NEE ee aS “~~, 2? "2 ~ 2 1 “SA, a ~ <—_ <—" — . > = tofi f. * ~ . si rar <— su. tla van tul de pe fa a fa = ~» Z Qi ~% of? rarind... ee ac —> ~~ o/}, tu lui de pe fa fa p& ma an tu u lui ac —~ —> Ob x ee m gura inchis4)——-— - — —-——_—_———— pen tru a cea Taw Or —_— Sete want on. > — an Pen tru a senstan nu vorinvi a 7 ST ee 2» S. —> oe er <— ae “ . = sta— nu vorinvi apen tru a céeasia-- nu vor rip te 7 => Secs HK S25 . aS WE aS in via, ne credincio o o sii Ig ju de v < =< —- * ef —_— OS a “> a — — ca ta nu vorin vi a, nici paca to Sii Tey See -e Slee | - eh ween nici pa \. = > = \> “> ‘=> >= > o> nici pa ca to. Sii nel paca to o- sii in = —Se ‘dioomin: — = sae <—_ ca to sii nicipa ca to si ‘a nici in = ane —— ee — ws \. D2 Piano —Zw. sia tul drep ti lor ca sti e Ro om nu ul ut <— p.. oy cresc Ng, “WER, wae, ow a = ~~ a | i i ior si ca lea ne cre din or ca lea drep oon. el i es ae > wecunin, ween, Cwumm, Comm, “ese, Ze & rect \. ~»\ -» > -y — le we wt, [n, ~ 2 a al cio o si lor va— piee rii A ti lu i So ow ween, > “2 wena, \_—> —»\ “> > — > = \: " Be i ge a A li lu | aa — 6] — a <_ * . =< } ! aa 3 a F __ a . => - — . ————e <_— i ia A —li dJu—i — a rarind... —> —> a a) a ———y» oh A ii Th us aa a a as a O~wee. oS \ ee y —sz—> : —_y o). FERICIRILE (Ev. Matei cap. 5. v. 3-15). Glas V @ na 7 de I. Popescu-Pasdrea,. 1) ce 6 2S! -y “> "> Ow.) a — K solo.. Fe ri ci ifi ce ei s& raci cu du u hul “@ a — Ca a ce lo ra eesteim pa ra ti a ee, eam, Qe 2 wea me Se Ne, Ss Oo cor = “2 —2 a —> Jt i . s; ce e ru ri lor. > gq " Cam Te 2) Se ena onemmn sane, \ wa > Yd sr soo. Fe ri ci iti cei ce pla a Aang a al <_ ™ ee he —>» “> ~ > — 2 nt Ie . A * 8, ca a ce ee ia a sevor man ga ia. s —_> - — 62 — Jet e sg solo. Pe ri ci ifi cei blanzi es | ‘OQ ee ee Re eee pt ce 8, cA a ce iavormoste e ni pa ma4n tul. Qe oe ee we ee 5) ean, epee, Be pw, Ne, See See, > ee, soio.Fe ri citi cei ce fla manzescsi in se tosa za << a “> Sp Sec 2s a atid soo.Fe ri citi ce ei mi lo sti ivi ar ——— 228 > §; ca a ce ee ia a se vor mi lu i a . nee, 6) a ES seni social’ > Cet > wean, pete See, — agit — as > solo.. Pe riciti, fe ri ci iticeicuraficu i i ni ma 2 ©) —> ro Qo 2S . ———7r 8; ca a ce e e ia vor vedea preDumne zeu 2 —> 7 * PP > <>. — te i eS —. §3 — “— SD wt solo... Fe ri Citi fa ch to riii de pa aa ce a eee ee Oe a 223 . al $¢ca a ceia fi i iluiDumnezeu se vorchema Soe Se, Nee ce > ~~ Wee, mgpracesery A as inert ju a solo. Fe rf cifi cei a su pritipen tru drep ta a Paw aaa te wena lO wt_2»-— > ~~ <, _—— = . rr <_ . 8¢ca a ce e lorae e ee ste im pa ra sk _> > w a = q oe, —* aa ae, —_——— » O es ROL a @ e6 6 m if ler Se . SS. ae Sa 9) eee a = Fe ri citiveti fi candied tor o ca ra si vavor go ni si vor zi ce tot cu vantul ra auimpo — <— 5e) >R —< wT — tri va voa a stra min tind pentru mi a i ne. . a a >u > Senensrenpiamns, Stamm, eles, “yp an, 2 2 nee, > “SE, JL ar <— s;Bucu raati ii va a sii vavese e liti — si va ve se iti ea 64 an oe Com, ean +. en \ “anaes. “ar 7. s(ca pla ta voa stra mul ta 4 << plata a voa stra pla ta voa > —_> > > ? a “Ss WHS. eh “ep ~S” 2” 2 e, L | —~ oy nag oO” q 8, mul ta 4, mul ta e ste inceee ruri. al pla ta voastra PRE STAPANUL Glas Ill 4 ga 7 1 al ra sta _ a net stair hie re ul re strut << —> Ps " Doam ne ait “a ze ste ”Doam neil paze e sis o~ ee We ETT TT — —s dP — — in tru muifiant, in iru multi ani, in tru raul | — —_ _— 4 i