Sunteți pe pagina 1din 84

FIGURI CONTEMPORANE

DIN

BASARABIA

Editura "A R P I O" Chiinu

1939.

www.dacoromanica.ro
at

ii

. FIGUR!

,
CONTEMPORANE
DIN

BASARABIA

11

71

Editura A R P I 0" Chi 5iuNu

1939.

4A
www.dacoromanica.ro `I f,;'
Tab la de materie
......

Portrete
Portretul M S. Regelui Carol II.
Portretul Marelui Voevod Mihai de Alba lulia.
Excelenta Sa C. Argetoianu, presedintele Consi-
liului de Ministri.
Excelenta Sa d -1 Rezident Regal al Tinutului
Nistru, Grigorie Cazacliu.

Text
Prefata de N. Duntireanu.
Cuvantul Editurei.
Figuri Contemporane din tiasarabia.
Indice alfabetic.

www.dacoromanica.ro
f

E. S. GRIG ORE CAZACLIU


Rezidentul Regal al Tinutului Nistru

www.dacoromanica.ro
XIII.

PREFATA
0 enciclopedie a figurilor conternporane din Ba-
sarabia. Nimic mai util, mai bine venit pentru epoca
fn care traim $i pentru vremurile care vor veni dupei noi.
A prinde din sborul uremurilor steirile suflete $ti,
sbuciumul spre eternizare, toatei truda acelora care,
mcinati catre un ideal, au inchegat istoria, au trait $i
treiesc incei in mijlocul nostru, este o opera grea.
Oamenii care ilustreath epoca lor, traesc mai ales
dupii moarfe. Totu$i cred ca editura Arpid" din Chi-
$inau a facut bine lueindu-$i sarcina de a fixa in pa-
ginile unui volum imaginea $i faptele contemporanilor
care prin munca, jerife $i suferin(ele for in anii de sbu-
cium, $i -au cd$tigat un drept la recunoqiinta neamului,
pe acest pamcint al nostru, plin de amintiri glorioase,
in Moldova dintre Nistru qi Prut, in Basarabia.

Aleituri de frunta$ii intelectualitcilii $i gOndirii


moldovenilor basarabeni, la ac(iunea de statornicire a
ideii de stat in Basarabia, au contribuit in larga ma-
sura $i elementele romeine$ti, din Coate ramurile so-
ciale, venite de reste Prut in provincia reiseiriteana,
in decursul anilor dela Unire $i pcinert azi.

www.dacoromanica.ro
XIV.

Fiecare dintre ei, basarabean gi transprutean, au


constituit aici un fragment al con$tiintei nationale $i
Basarabia va vorbi istoriei, dealungul anilor, prin gla-
surile for unite.
.*-
cati mai sant printre noi, acei care in anul man-
tuirii 1918, plini de iluzii, cu aveintul tineretii, au venit
aici qi aleituri de fra(ii basarabeni, au dat tot tributul
for de rnergie, tot ce au avut ei mai slant, pentru in-
chegarea sufleteascei a neamului nostril, oropsit de
veacuri?
Multi dintre ei au rcimas infipti deapururi in
peimantul Basarabiei. De-am cercela malurile Nistru-
lui, cafe cruci au ramas in fiintei? chiar dacei vre-
una mai stei de veghe la o margine de drum, cine,se
opre$te sit verse o lacrime ? Acolo doarme un fost
conternporan".
Din Transilvania, Banat, Bucovina, Vechiul Re-
gal, on Dobrogeo, ani de-a-randul,atiita sange s'a oar-
sat, atellea suferinte s'au pleimcidit, unificandu-se cu
peimeintul pentru unilatea sufleteascei.
vremea trecond, farei sei vrem, ei devin uitati...
Ceici nu e posibil a fixa pentru eteinitate chipurile tu-
furor fruntafilor Unirii, de to ate categoriile sociale, in
bronz on marmorei... Dar in pagini de hartie, da !

A aduna intr'un volum figurile vrednice $i a be


statornici local cuvenit in istoria care se va scrie mai
teirziu, este nu numai un drop! pentru ei, dar $i o
dutorie a noastrei, a acelora care o putem face...

www.dacoromanica.ro
X V.

Din aceastei perspectivei privild, enciclopedia fi-


gurilor contemporane din Basarabia, este rnenita sa
umple un gol real, precis.
Aleituri de ostasii no$tri, care au apdrat grani(ele
cu tunul, au fost $i osta$ii spiritului : preoti, profesori,
magistrati, inveiteitori, ingineri, medici, economiqti, will
tori, ziari$ti gi atoll func(ionari de merit, tali aceftia
ale-Hurl de fra(ii desrobiti, an ceiutat prin munca $i
cunoqtintele lor, prin abnega(ie $i devotamentul lor, sci
inchege aici un duh national romeinesc, o contopire
sufleteasca in spiritul $i cadenta acelui crez latin, de
care dumanii au caulat sd ne separ2.

Md intreb cu tristete, in ce carte de coald se


zeire$te chipul fratelui nostru Justin Freitiman, eruditul
profesor ? A fost pdnd mai ieri printre noi, dar ceiti
dintre noi qtim azi unde ii este mormeintul ?
In ce antologie, ca sa nu vorbesc de encicloredii,
se poote vedea chipul intristatului poet basarabean orb,
Tudor ? 11 veld aeve venind cu traista in spate dus de
un Mete', la redac(ia ziarului, cu poeziile lui scrise
intro moldoveneascn alert de melodioasa !
Dar maiorul Tudor Pamfil, &aide de dincolo de
Prut, scriitorul care i-a pus talenlul $i sufletul la con -
tribu(ie ca sd lege firul vechilor ctitorii sufletefli intre
cei de dincolo ci acei de aici...
Oare Petrescu-Podari, osta$ul cu cruciulita lui
Mihai Viteazu pe piept: directorul Caselor Nationale,
mort la Soroca, de n'ar fi lost prietenul nostru, scrii-
torul D. Ion, prefect in acele vremuri, ar fi avut cinste

www.dacoromanica.ro
XVI.

macar de o inmormantare mai omeneasca? Dar ma-


i rele si talentatul Dobronravov-Donici, cat bine a adus
el cauzei noastre la Paris? De n'ar fi fost pe are-
murile ace!ea ministru marele Goga, oasele lui i- a r
fi geisit adapostul in cine lie ce mormont uitat, dela
narginea Parisului. $i cme i-ar fi putut afla dupei ani
i ani mormeintul ?

E prea lunga pocesfea tuturor acestor precursori,


care ne-au peireisit, ca sei-i pot insira in randurile ho-
teirnicite ale acestei predoslovii.
Initiativa editurii Arpid merits toatei stima, ceici
enciclopedia figurilor contemporane din Basarabia scoate
din negurile anonimatului Fe multi vrednici lupteitori
pentru marea opera de redresare pe lemelii .romanesti
a Basarabiei. Incepulul se face cu cei vii, dar avem
obliga(ia sei continuarn cu alte volume consacrate mor-
filar nostri scum pi.
*

In enciclopedia figurilor contemporane din Basa-


rabic, generatiile mai !there precum Si acei care vor
veni dupei noi, vor geisi imagini i incrusteiri biogra-
fice cu privire la acei care, aici, in Basarabia noasird,
fie cei au vend din cele patru unghiuri ale Romaniei,
fie localnici, s'au ilustrat printr'o faptd oarecare, de
folos colectivitatii neamului romonesc.
Cerceteitorul anilor basarabeni de dupe! Unire,
istoricul idealismului minunat i al entuziasmului imens
din epcca celor douei decade si mai bine de framcin-

www.dacoromanica.ro
XVII.

tart basarabene, va avea in aceasta carte, pe care o


pre fatez cu toatd evlavia cuvenitd, un indreptar auten-
tic, o ca/ciuzci de buns credintci, faro grey...
Fixate definitiv In pagini nemoritoare de carte,
figurile contemporane din Basarabia von sta vecinic
printre cei vii, ca a meirturie pilduitoare a vremurilor
de lupto fi sacrificiu.
Un cuvcint in plus, ar fi sei spun ca aceasta lu-
crare constitute o fericitei vehiculatie in actualitate, pen-
tru a fi tranzitati istoi lei, a tuturor acelora care au
dreptul la aceasta, in ordinea ierarhicci a faptelor lor.
Icoane pcitrunse de mucenicia vremurilor, figurile con-
temporane din Basarabia, cristalizate in volumul edi-
turii Arpid", vor mcirturisi generatiilor viitoare luplele
si greutatile, prin care a trecut neamul nostru, ca sei
ajungem unde suntem : o Romcinie Mare, unitei puter-
nic sufleteyte in grani(ele strdmosesti, sub marea, pu-
lernica si atcit de inteleapta conducere a gloriosului
nostru Rege Carol al II-lea.
N. Dunareanu
Membru in Soc. Scriitorilor rornAni

www.dacoromanica.ro
XIX.

Cuvantul Editurei
Primul volum din ciclul istoric ai Fi-
gurilor Contemporane din Basarabia"
initiat de tanara editurA Chisinauana
ARPID" apare in vremuri de grea
cumpand si a avut desavantajul de a fi Lost
alcatuit in lunile de neliniste, care au pre-
mers actualei situatiuni internationale.
De aici o serie de neajunsuri si lacune
pentru lucrarea noastrA. Dislocarile prici-
nuite de concentrarile succesive, au facut
ca multi din cei carora ne-am adresat sa
nu-si poata trimite la timp, sau deloc, for-
mularele complectate cu date biografice.
Tot din aceasta cauza fortuita a intarziat,
peste timpul fixat, si aparitia volumului,
deoarece am dat necontenit noui termene
de rAspuns la circularile noastre. IatA. de
ce lipsesc din acest prim volum unele fi-
guri, a cAror absentA este regretabila.
De altfel actiunea noastra pentru adu-
narea materialului informativ si documentar
s'a izbt si de alte dificultati asupra ca-
rora gAsim de pritos a mai starui.

www.dacoromanica.ro
xx.

Dar, in ansamblu luata, munca noastra,


a acelora dela Editura A R PID", a dat
roade in sensul ca, cu toate lipsurile de
care se resimte primul volum al Figurilor
Contemporane din Basarabia", am reusit
sa dam, in mare parte, o fresca biografica
sobra a elementelor, reprezentative,prin care
s'a manifestat la not actiunea culturala,
ostaeasca, colara, religioasa, economics,
profesionala si nationala in cele doua decade
dela anul Unirei.
0 a-emenea lucrare era de multa vreme
reclamata de realitatile viQlii noastre cul-
turale, ea urmand a constitui, nu numai
pentru vremurile ce vor veni, dar chiar
de pe acum, un indreptar pentru oricine se
intereseazd de acei cari, dela locurile inalte
sau mai modeste, au contribuit in diferite
domenii la actiunea pentru indrumarea pro-
vinciei dintre Prut si Nistru pe caile pro-
gresului in cadrul Statului Roman.
In cat privete aranjamentul materia-
lului in pagini, am adoptat sistemul riguros
alfabetic, dela care nu ne-am abatut decat
in cateva cazuri, constrani de inevitabile
cerinte technice. Unele figuri au apdrut
far& clisee, deoarece cu toate repetatele
noastre stdruince, fotograftile nu ne-au
parvenit pand la punerea volumului sub
tipar.

www.dacoromanica.ro
XXI.

In genere, editura noastra a facut tot


ce a stat in posibilitatile ei, pe aceste
vremuri tulburi, ca sd dea in acest volum
cu figuri contemporane, o imagind fidela a
celor 20 de ani de viata romaneascd cons-
tructiva, in aceasta parte scumpa a Tarii
noastre.
Un cuvant in plus ar fi, sd aducem
calduroasele noastre omagii tuturor acelora
care au sprijinit, intr'un fel sau altul, acea-
sta actiune a noastrA de ordin cultural, na-
tional i istoric.
Editura ARPID"

www.dacoromanica.ro
FIGURI CONTEMPORANE
din

BASARABIA

www.dacoromanica.ro
A DAMOVICI Eugen, colonel on deputat. Este autor al mai
in rezerva Chisinau, notar public, multor lucrari militare si
deputat, nascut la 1876 Iunie 11
in corn. Lipcani Decoratiuni: Virtutea aeronau-
jud. Hotin. La tics (furagiera), Coroana Romaniei
1893 se refugia- in gradul de Comandor, Steaua
za in Romania. Romaniei in gradul de ofiter,
Absolveste alte decoratiuni si medalii romane
$coala de Ofi- si straine.
teri de Infante-
rie $i Cavalerie 4ir T. .1
AGUR A Vasile, Bolgrad, can-
Bucuresti si la L Caret $i dirijor al corului Cated-
1901 avansat ralei din Bolgrad, nascut la 1899
sublocotenent. Julie 29, in corn.
La 1912 capata re Regele Carol al
brevet de pilot II-lea, jud. Is-
i e numit pro- mail.
fesor la $coala de Aviatie Bucu- Dupa ce a
resti, Intre 1905 1913, tine lega- absolvit 6 clase
tura cu sora sa Adela Adamovici la Seminarul
invatatoare pe rand la: Telenesti, Teologic d i n
Verejeni si Saharna jud. Orhei Chisinau, a fost
careia ii expediaza mare numar numit cantaret
de carti didactice si literare ca- la biserica din
patate dela Casa $coalelor, dato- comuna Traian-
rita inter ventiei marilor barbati Nou, jud. Cet
de Stat Spiru Haret si maresal A 1 b 5. A fost
Averescu. Vigilenta colonelului primar al acestei comune. Tran-
jandarm rus Nordberg descoperind sfeiat la Catedrala dela Bolgrad,
la 1913 aceasta legatura, Adela a desfasurat o activitate publics
Adamovici a fost destituita si de- intensa, pentru care fapt a fost :
portata. ajutor de primar al orasului Bol-
grad, presedinte al Epitropiei li-
La 1910 figureaza in misiunea ceului baieti Carol II", con-
military romans, trimisa de Re- udetean. In prezent este :
silier judetean.
gele Carol I la Tarul Nicolae al presedinte al Asoc. cantaretilor
11-lea. la parte in campania din jud. Ismail, v. presedinte al Asoc.
Bulgaria 1913. In razboiul de cant. din Basarabia, secretar al
intregire a comandat Corpul de Cam. cult. , B. P. Hajdau", cen-
aviatie (R. G. A.). La 1918 revine zor al Epitropiei lic. baieti, bancii
in Basarabia si este prefect de pop. P..ugeacul" etc.
Tighina, Cetatea-Alba si Director Decoratiuni : Crucea Serviciului
de interne. A fost de mai multe credincios.

www.dacoromanica.ro
2

AGURA Vladimir, notar pu- Pentru activitatea pe care a


blic la Bolgrad, nascut la 9 Oc- depus-o pe taramul national ro-
tombrie 1893. A fost consilier si manesc, a Lost arestat de soldatii
presedinte al rusi in Razmerita. A organizat
delegatiei consi- serviciul pescariilor din Direct.
liului judetean ratul Agriculturii din Chisinau.
Ismail timp de 4
ani, cu incepere ALBULET Alexandru, Chisi-
dela 1933. No- nau, croitor-patron, nascut la 1895.
tar public ince- Venit printre primii meseriasi ro-
pand din anul mAni in Chisi-
1923. nau, a initiat si
Decoralii: Co- condus misca-
roana Romaniei rea breslasilor,
in gradul de ca- A de aceea a ocu-
valer, gra mats pat posturi de
de binecuvant ,re a Episcopului conducere a vie-
Dionisie al Cetatii-Albe si Is- tii muncitoresti.
mailului. A fost prese-
dinte al Came-
AGURA Nicolae, Chisinau, rei de munca, al
profesor-pensionar, avocat inscris Uniunii micilor
in baroul Lapusna, nascut la Is- industriasi, vi- .--
mail in anul ce-presedinte al
1873. Studii li- Casei Asigurarilor Sociale Chi-
ceale la Ismail sinau. Colaborator la mai torte
si Chisinau. A ziarele li revistele profesionale, a
absolvit univer- editat ziarul Dreptul Nostru"
sitatea la Peter- (1924 25).
sburg, unde a r In prezent este presed. Consil.
urmat si scoala u
11t," de ad-tie C. A. S. Chisinau, al
military prega- Breslei textile imbrAcAminte p.
titoare de ofiteri mcseriasi si membru in mai multe
de cavalerie. organizatii profesionale.
Fost conferen-
tiar la Insti-'
tutul oriental
=' Decoratiuni: Crucea comemora-
tiva cu barete Marasesti".
din Petersburg. Detasat in mi- ALEXANDRU Andrei, Balti.
siune speciala in Macedonia de Nascut la Ilinbav jud. Sibiu, la
catre Ministerul de Externe rus. 28 Noembrie 1889. Industrial si
Fost inspector gubernial al pe- agricultor ; de-
nitenciarelor. putat la catego
In timpul rdzboiului mondial a ria comertului
Lost atasat pe lance Marele Stat industriei al Ti-
Major a armatei a 4-a rasa, cu nutului P r u t.
sediul in orasul Roman, apoi a Pr esedintele
Post transferat in aceiasi calitate Sindicatului de
la statul major al armatei ruse Export de ani-
din Iasi, de uncle a Lost trimis ca male din jud.
delegat la congi esul din Odesa. Balti ; presedin- fp

In timpul framantarilor care au tele casei de a


culminat cu Unirea Basarabiei a jutor al comer- s.

Post la Chisinau, participand la o ciantilor din


serie de evenimente importante, Balti; presedin-
care au facilitat alipirea Basara- tele cerealistilor exportatori din
biei la Romania. Dupes Unire a jud. BAlti.
inaugurat la Chisinau cursul de Fost presedinte al Camerei de
limbs romans pentru ofiteri, in Comert din Balti; Lost ofiter vo-
localul Sfatului Tarii. luntar in armata romans, provenit
www.dacoromanica.ro
3

din armata austriaca, dupes pri- Colaborator la Flacara, Gan-


zonieratul in Rusia din. timpul direa, Cosanzeana, Societatea de
rasboiului mondial. Maine, Cele trei Crisuri, Pagini
In perioada supuseniei austriace basarabene etc., si la ziarele Ro-
a fost arestat pentru propaganda manul, Dreptatea, Patria, Vointa
romaneasca si intemnitat la Cluj. etc.
Decoratii : Medalia Ferdinand", Autor al volumului de versuri
Pules" si Vulturul Romaniei". Pamant" si traducator at vol.
Ingerul varsarii de singe" de
ALEXIU Constantin, Tighina, M. Jokay.
medic C. F. R., nascut la 10 Feb-
ruarie 1903, in com. Leordeni, jud. ALISTAR Elena, Chisinau, pro-
Muscel. Doctor fesoara pensionara,doctorata, nas-
dela Facultatea cuta la 1873 Iunie 1, in comun a
de Medicines din Vaisal jud. Is-
Bucuresti. Fost mail.
consilier comu- .5 Absolventa a
nal at orasului $coalei Epar-
Tighina: hiald de fete la
Membru fon- 1890, a fort in-
dator at Socie- vatatoare in
tatii economice Valeni, Rosu o

,,ImparatulTra- Zarnesti,Cahul.
ian", membru Casatorita la
activ in tiliala 1896 cu preotul
Crucii Rosii", D. Alistar din
Ciobalaccia
_et!. .'.

director al Carninului Cultural


,,Dimitrie C intemir" din orasul Cahul, la 1898
Tighina. In domeniul publicistic se stabileste ca invatatoare Ia
s'a manifestat adesea, publicand RezeniLapusna. Aci infiinteaza
articole de specialitate in revista cursuri de adulti, in romaneste,
Spitalul" din Bucuresti ; articole facand lecturi din revista Al-
de popularizare in ziarul local bine.
Graiul Nostru". La 1909, dupes moartea sotului,
se inscrie la Facultatea de medi-
AL-GEORGE Vasile, Chisi- cines din Iasi, unde desfasoara o
nau, f. director al Casei Asigura- activitate nationalists intense, a-
rilor Sociale, nascut la 1895 Fe- tragand atentia publicului roman
bruarie 24, in asupra Basarabiei romanesti.
corn. Singeorz- Din initiative d-sale s'a inte-
BAi, jud. Na- meiat Ia 19,1_2 Caminul studentilor
saud. basarabene epe str.Sarariei
Este licentiat Protestatard a serbarilor unirii
al Facultatii de Basarabiei' dela 1912, a tinut o
drept si A?ade- serie de discursuri Ia toate mee-
miei Regale de ,.*10 ofW. tingurile convocate de Liga cul-
Muzica si Arta turala la Iasi, Galati si alte orae.
Dramatica-Bu- Pentru sporirea fortelor de lupta
curesti. Fun c- n itionala, a adus la Iasi pe sora
tiona r public d-sale Eliza, actualmente Dr. Isa-
dela 1 Septem- nos, pe Profirii Butnaru si Trofim
brie 1914. Targoala din Rezeni.
Venita in Basarabia pentru a-si
In razboiul de intregire a lup- vedea familia, este arestata la 19
tat ca voluntar; fiind snit a fost August 1914 in Rezeni si deti-
incadrat in armata ca locotenent nuta la penitenciarul central din
invalid de rasboiu. Chisinau pans la 5 Octombrie
A cantat in versuri vitejia si 1914, sub acuzarea ca este spioa-
biruinta romaneasca. na in favoarea Romaniei. Elibe-
www.dacoromanica.ro
-4 -
rata din inchisoare, se intoarce a fost avansat de Republica Mol-
la Iasi spre a agita spiritele in doveneasca in gradul de locote-
contra Rusiei. Cand Romania a nent-colonel. Dupe Unire a fost
intrat in razboiu, El. Alistar este repartizat ca ofiter activ la Re-
mobilizata ca sublocot. la spitalul gimentul 2 Vanatori Regina Eli-
Nr. 261 Iasi. sabeta" cu gradul de capitan, fiind
La 1917 revine in Chisinau ca pensionat din oficiu. A fost ad-
medic secundar al Spitalului dela jutant al Comend. pietii Chisinau
Costiugeni. 8 ani.
Este sufletul miscarii femeniste Autor al unui Album al Ba-
si nationaliste din anii 1917 -918. sarabiei".
Deputata in SFatul Tarii era mem- Decoratii : Sf. Gheorghe cl. IV
bra in Blocul moldovenesc, care ofiter, Sf. Vladimir cl. V-a, Sf.
a pregatit si votat Unirea Basa- Ana cl. IV-a, medalia Ferdinand
rabiei la 27 Martie 1918. I pentru merite nationale.
Pentru imprimarea unui spirit
romanesc mai accentuat i s'a in- ANDRONIC Ion, Chisinau,

eparhiala
-
credintat directia liceului de fete
din Chisinau asa zisa Scoala
care a fost transfor-
preot, consilier eparhial, nascut la
1875 Septembrie 6, in corn. Vadu-
Rascov Soro-
mata in citadels romaneasca, In ca. Absolver'
cursul anilor de sub conducerea al Seminarulu
d-sale. Nu a fost miscare cultu- inferior din Edi
rala, nationala, filantroplca in
care sa nu fi activat cu entusiasm.
-
neti Hotin la
1892 si al Se-
A creat miscarea femenista, in- minarului Teo-
drumandu-o pe calea romaneasca logic superior
i filantropica. Chis. la 1898.
Decorafiuni: Ordinul Fedinand Hirotonisit
I, Meritul sanitar cl. 11 pentru preot la 30
combaterea holerei la 1913, Bar- Noembrie 1898,
batie si credinta 1913, Rasplata a ocupat paro-.
muncii cl. [ -a si alte decoratii si hia bis. Jora de
medalii. jos -- Orhei pans la 18 Septem-
brie 1916. A ridicat scoli primare
ANDRONACHE Gheorghe, in sat, unde a predat in limba
Chisinau, capitan de rezerva pen- materna a copiilor ; case biseri-
sionar, director de cabinet al pre- cesti, pentru preoti 5i cantareti,
fecturii jud. La- iar la 1911 a cladit o biserica noua,
pusna, nascut in spatioasa. A fost protopop al cire.
corn. Chiperceni Il Orhei dela 1906 pana in Sep-
jud. Orheiu, la
1893 A prilie 8
. tembrie 1911. Dela 1911 - 1916 a
fost misionar de cerc. La 1916 a
A absolvit Lost transferat la Bolgrad, ca sef
Scoala military al Catedralei si protopop al cer-
de Infanterie din cului II Ismail.
Odesa. A luat La 1917 a acordat ajutoare din
parte ca ofiter fondurile bisericesti refugiatilor
in armata rusa 4 e romani din Dobrogea. A luat par-
in razboiul mon, te actives la miscarea nationala a
dial, fiind ranit =1"- cercurilor romanesti dela Bolgrad
de 6 ori. In mis- din 1917.
carea nationala.' dela 1917 a luat La 1917 ridicat la gradul de pro-
parte active, organizand si co- toiereu, a fost ales de Congresul
mandand Detasamentul de garda eparhial misionar eparhial la Chi-
callareata al Sfatului Tarii'. Din sinau, iar la 1920 membru in Con-
August 1917 pans in Martie 1918
a Lost prefect de politie al jud.
-
sistorul eparhial sectia admini-
strative, reales in aceiasi functie
La pusna. Pentru merite nationale la 1923.

www.dacoromanica.ro
5

La 1925 a fost ales consilier re- infiintarea Inspectoratului muncii


ferent administrativ. Intre 1920 s'a incredintat conducerea lui.
1926 a fost spiritual al Sem. teo- A organizat serviciile muncii in
logic, 1926-29 spiritual al Facul- Basarabia, imprimandu-le un spi-
tatii teologice rit romanesc. A reusit sa atraga
La 1929 detasat la Catedrala pe toti muncitorii rataciti, asigu-
Chisinau. rand ordinea si linistea in lumea
La 1924-32 a fost presedintele muncitoare. Suflet ales, de o 'cin-
Eforiei averilor eparhiale din Ba- ste irepro$abila, a cinstit functia
sarabia. A luat parte la Consti- ce a ocupat-o, ridicand prestigiul
tuanta bisericeasca 5i Comisia ce- functionarului roman. La infiin-
lor 15 care a elaborat legea si sta- tarea Tinutului Prut, a fost tran-
tutul bisericesc din 1925. sferat ca Inspector general al
A colaborat la Buletinul Epar- Muncii-Iasi.
hial, Luminatorul si ziarul Braz-
da", organul partidului iorghist din APOSTOL Anton director al
Chisinau. gimnaziului industrial din Re-
zina Orhei, nascut in Odesa
ANGHELOV P. A tanasie, Reni, la 10 Iulie 1885.
viticultor, nascut la 1892 in Reni. A absolvit li-
Devotat ora$ului sau natal, in ceul industrial
calitatea sa de dela Odesa ; la
ajutor de pri- 1906 a fost nu-
mar 1922 24 si mit director al
1926 28 ; pri- $coalei de arte
mar la 1933-38 I
si meserii dela
a inzestrat Re- Rezina. La 1921
nii cu un abator $coala fiin d
modern, $coala transformata in
nova de cartier, gimnaziu, ra-
a infiintat un a- mane i mai de-
zil pentru ba- parte, conducand gimnaziul si in
trani 9; batrane, prezent ca director.
a reparat funda- - A fost consilier comunal ales
mental C a t e- $1 de drept, primar, consilier epar-
drala orasului. hial al Catelralei, presedinte al
Decoretii: Coroana Romaniei in comitetului scolar primar, prz,e-
gradul de Cavaler si ofiter, de- dinte al Sportului Roman", pre-
coratie polonez5. Gramota de bi- $edinte al comitetului de cons-
necuvantare a Episcopiei Isrnai- tructie a monumentului eroilor
lului $i Cetatii-Albe. din Rezina.
Este presedinte al Caminului
ANTONIADI Anton, 14, in- cultural Vasile Lupu' din Ciorna
spector general al muncii, nascut $i membru de onoare al Cami-
la 8 Mai 1893 in Iasi. nului cult. Joan Creangr din
Este licentiat Rezina.
al Facultdtii de Decoratii: Coroana Romaniei in
drept din Iasi. gradul de Cavaler, RasplataMun-
A venit la cii" pentru constructii $colare
Clii$inau in 1918 cl. I-a, iar gimnaziul ce-1 conduce
in epoca roma- a obtinut 5 medalii de our la
nizarii $i. unifi- expozitiile din Chisinaujasi,Balti,
carii adminis- Orhei si Rezina.
tratiei din Ba-
sarabia. Distin- APOSTOL Ion, Bucure$ti, avo-
gandu-se ca bun cat, nascut la la,i in anul 1896
organizator Sept. 29. Studiile liceale $i uni-
la Minis terul -versitare si le-a facut la Iasi. Dupa
13asarabiei, la obtinerea licentei in drept vine la

www.dacoromanica.ro
6

Chi$inAu $i se inscrie la baroul Define mai multe decoratii $i


avocatilor, intro vreme cand bara medalii de rasboiu.
era un apostolat. Pentru destoi-
nicia in profesie ARABAGIU Anton, proprietar
$i spiritul de agricol in com. I. G. Duca, jud,
organizare ara- Ismail, nascut in 6 Decembrie 1891,
tat, la 1919 i-s'a in aceea$i co-
incredin tat sec- muna. A fost do ti
retariatul gene- patru on prima,
ral al PrimAriei al sus arAtate
Chisindu,cu ca- comune, mem-
re ocazie a in- bru al Epitro-
trodus randuia- piei liceului dt fiN
ha in serviciilL biieti Regele
comunale. L; Carol II" din
1923 revine la Bolglad, cu care
baroul din Chi- ocazie a contri- rPf=
$inau pe care I-a ilustrat ani buit la aranja- . 8

dearandul. Apreciat de superiori, rea grAdinii pu-


a fost transferat ca avocat al sta- blice din F:ol-
tului la Bucure,ti, uncle igi con- grad, la construirea $coalelor din
tinua profesia, careia i-a daruit Frecatei $i Etulia, a primariei, graj-
Wahl munca i entusiasmul sat'. dului comunal din 1. G. Duca, etc.
APOSTOLESCU Demir, Chi- Decoratii : Coroana RomAniei in
$inau, avocat, niiscut la Bucu- gradul de Cavaler, insigna Pre-
re$ti in 1886. Licentiat al Facul- gatirii premilitare cl. III-a.
tatii dedreptdin
Bucure,ti, ii is ARHIP Ioachim, institutor. In-
doctoratul it spector al Serviciului Social pen-
drept Ia Paris tru jud. Lapusna. Nascut Ia 9
$i revine in tars. Septernbrie18S9
La Chi inA.t: in comuna fan .
s'a stabilit cc tareni jud. Or-
avocat, in pri hei. A bsolvent
mul an dupes u- al Scoalei Nor-
nire, contribu- male. A Beni
incl astfel- la ro- parte din primul
manizarea baro- comitet al inva-
ului de Lapu$- tatorilor inoldo-
na. Inzestrat cu o cultures gene- veni din jud.
raid aleasS, s'a incadrat dela in- Lapu$na (1918).
ceput in randurile propovaduito- In prezent A_
rilor ganclurilor romanesti dela este pre$edinte
Universitatea populara,. detinand al Asociatiei In-
pang in prezent catedra de drept vatatorilor din jud. Lapu$na i
administrativ $i economie politica. Municipiului Chi$inau i membru
A activat la Astra Basarabea- in Ccmitetul Central al Asociatiei
nAn al carei jurisconsult a fost. Generale a InvatAtorilor.Fost par-
A fost mai multi ani pre$edinte lamentar in anii 1922-1926 $i
al Comitetului $colar al lie, ,B. 11,33-1936 ; fost consilicr muni-
P. ilajdau". Apreciat de colegii cipal $i judetean $i fost pre,e-
de baron, a fost ales prodecan al clinte al consiliului judetean La-
baroului de Lapu$na. puna. Fost pre$edinte al Comi-
CetAtean harnic al Chisinaului, tetului Ocular Judetean,
a fost ales membru al Consiliului Decor Rasplata Muncii"
comunal, detinancl locul de prim- pentu constructii $colare cl. I.
ajutor de primar al Municipiului Ordinul .Coroana Ronaaniei" in
Chisinau. gradul de Cavaler $iofiter. Ordinul .

www.dacoromanica.ro
7

Steaua Romaniei in grad de Anonime moara Ivan Asvadu-


ofiter li Vulturul Romaniei" in rov' ; presedintele comunitatii ar-
gradul de- Cava ler. menestr ; presedintcle comisiei in-
terimare a bur-
ARVAT A. Alexe, Chisinau, sei de cereale .

director al scoalei primare mixte si marfuri.


Nr. 24, nascut in corn. Cobalnea- Fos t prese-
Orhei la 1890, dinte al Came-
Martie 12. Ab- rei de Comer(
solvind liceul, la si Industrie din
1911 este numit Cetatea-Alba in
invatator in co- 1. .
anul 1935 -1939.
muna Cosnita 1-
jud. Tiraspol, PIP Pecora(ii: Co-
s a t romanesc. roana Romanic;
Infiinteaza si , in grad de ca- '-
prezideaza soc. valer ; Meritul
Cultprosfet" - comercial cl. I-a ci a ll-a.
(Soc. de raspan-
dire a culturii 11
ATANASESCU Petre, Chisi-
si luminii). In nau, doctor, inspector general, nas-
sectia teatrala romaneasca desfa- cut la 1885, Februarie 28, in ora-
soara activitate nationals intensa. sul Ohrida
Introduce in scoala sa limba roma- Macedonia. Tsr-Ims-
neasca. Multi absolventi ai aces- A absolvit li-
tei scoli se refugiaza in Romania. ceul roman din
La 1922 trece si d-sa cu intreaga Bitolia Mace-
familie Nistrul. Este numit direc- donia si Facul-
tor al scoalei primate cu 6 clase dela tatea de medi-
CiuciuleniLapusna, unde desfa- cine li chirur-
soara o activitate didactics, cul- gie din Bucures-
turala apreciata. Doritor de in- ti. Ca student,
vatatula superioara, se inscrie la s'a inrolat vo- A

Facultatea de stiinte Iasi. Dupe luntar in arma- 0s' I


ce-si is licenta se inscrie la doc- ta tura, cu in-
toral, studiind flora Basarabiei. voirea guvernu-
Revine in invatamantul primar, lui roman, in timpul rdzboiului
continuandu-si studiile tiintifice. tlipoli-Ln. De asemenea, a fost vo-
Intreprinde alcatuirea unui her- luntar in armata romans, in Cam-
bar, care este o opera stiintifica pania din Bulgaria dela 1913.
de seams. Infiinteaza un muzeu Trimis in combaterea epidemiei
stiintific scolar, unic in felul lui de tifos exantematic, ce bantuia
in intreaga regiune. Membru al in Dobrogea, mobilizarea din Au-
Institutului Social Roman din Ba- gust 1916 il cheama la datorie. De-
sarabia, in legaturi de colaborare votat aparator al sanatatii oltirii
cu Institutul botanic universitar noastre, a contractat el insusi
Cluj, Academia agricola Cluj si tifosul exantematic. Scapand de
Bucuresti, Facult. agr. li Muzeul cumplita boala, este decorat si tri-
national Chisinau, cerceteaza.' flo- mis cu armata ce venia in Basa-
ra Basai.abiei. Este autor al mai rabia, stabilindu-se la Chisinau, la
multor lucrari tiintifice. 7 Martie 1918, unde continua sa-
si face datoria cu devotament.
ASVADUROV Dumitru, Ce- A lost medic la spitalul militar
tatea-Alba, nascut la Cetatea- Chisinau, al P. 1'. T.-ului, medic
Alba 18 Iulie 1882. si conferentiar de higiena la Scoa-
Mare industrial si proprietar. la de Viticulture unde functio-
A terminat scoala superioara neaza si azi. Dela 1924 s'a de-
de convert. votat serviciului Asigurdrilor So-
Administrator- delegat al Soc. ciale din Basarabia, unde in ca-

www.dacoromanica.ro
8

litate de inspector general desfa- Fost primar al orasului Bolgrad.


soara o intensa activitate. Fost presedinte al Cooperativei
de consum E c o n o-m i a" din
Decoraiii: Cordana Romaniei de Bolgrad.
razboiu cu spade si de pace in Atat ca edil
gradul de Cavaler, Steaua Roma- cat i ca frun-
niei, in gradul de Cavaler, Meri- tas al vietii fi- -
tul sanitar cl. I-a de razboiu, nanciare, a con-
Avantul Tarii medalie, tribuit in largd
masura la ridi-
ATANASIU Mihail. Bolgrad, carea nivelului
director al B A n c i i Comerciale urbanistic si e-
S. A., nascut la 30 Noembrie 1879, conomic a Bol-
in orasul Bolgrad. gradului si a
Mare proprietar in sudul Basa- sudului regiunii
rabiei. in general.

www.dacoromanica.ro
BABICI Lydia, Bucure$ti, ar- siunile infiintate pe fangs Adnii-
tists a Operei Romane din Capi- nistratiile locale. Fost consilier
tals, nascutd in Chi$inau. comunal, membru in Delegatia
Studiile de Permanents $i loctiitor de vice-
canto le-a facut primar ; consilier agricol pe kings
la Chisinau, cu Primaria orasului Orhei. In anul
renumitul bari- 1939 a fost ales deputat la cate-
ton Gorsky $i goria convert $i industrie din Ti-
in Italia la Mi- nutul Nistru.
lano, cu maes- A desf4urat o activitate des-
trul Vanzo. toinica 9i permanents pentru aria-
Dela 1926 rarea intereselor profesionale $i
cants in calitate ob$te$ti.
de prim-solista
a Operei din Bu- BADARAU Eugen, profesor
cure$ti, a carei la Facultatea de $tiinte din Ilu-
angajatd este. cure$ti, nascut la 17 Octombrie
U cantareata de merit deosebit, 1887 in Ismail.
cu insu$iri vocale eminente, apre- A absolvit liceul
ciate unanim de public $i de cri- dela Ismail,
tica rauzicala a timpului. Universita.
Decoratcl cu ordinul Meritul tea din Pisa
Cultural". (Italia), unde$i-a
sustinut 9i doc-
RACAL Trofim, Orhei, comer- toratul in fizica.
ciant, nascut lal9Septembrie 1891, Examenul de
in corn. Cogalniceni, jud. Orhei. magister 1-a tre-
Presedinte al cut in Petr o- . >.

Sfatului Negu- , grad-Rusia.


storesc" din Or- A fost : depu-
hei, Consilier in tat in Sfatul
Comisiunea in- Tarii, ca delegat al orasului I--
terimara a Ca- mail (Mai 1918), deputat in Par-
merei de Munca t, lamentul dela 1920, decan al Fa-
Orhei,Consilier cultatii, de $tiinte din Ccrnauti
la Banca Popu- . .
(1926 1927), presedinte e1 So-
lara $i la Paro- cietatii Romane de Fizica (de 2ori).
hia Bisericii ,Sf
Nicolae" din. A publicat circa 40 lucrari $ti-
Orhei. intifice originale ; are mai multe
In 1918 ales cursuri universitare poligrafiate ;
reprezentant al negustorimii din a tinut in diferite ora$e confe-
ora$ul si judetul Orhei, la comi- rinte de caracter

www.dacoromanica.ro
10

Initiaza pe studentii sai dela organizator al Domeniului Coroa-


Universitatea din Cernauti si Bu- nei kornanest.i in jud. Orhei. Fost
curesti la cercetari originale, care deputat in SI atul 'j aril ", re prezen-
sunt publicate in felurite reviste tand minoritatea armeand din Ba-
si brosuri. sarabia. Fost presedinte al Ca-
Decoratii: Coroana Romaniei in mer,i Agriccle Orhei ; agronorn-
gradul de comandor, Ordinul Me- sef al acestei Camere. Fost pri-
ritul cultural in gradul de cavaler. mar al orasului Urhei.
A publicat numeroase studii,
I3AIITALOVSCII[ losif, Chi- privind situatia economics si so-
sinau, inspector general in Mi- cials a Basarabiei si indeosebi a
nisterul Agriculturii si Domenii- judetului Orhei.
lor, nascut in C.
Valcov jud. Is- BAIDAUS loan, Cetatea-Alba,
mail. inginer agronom inspector, nascut
Inginer-agro- r.A .
la Chetrosu, jud. Soroca.
nom, absolvent - . Absolvent al
al Facultatii dc Institutului A-
stiinte agricole gricol din Nan-
din Iasi. Studii cy. Sef al Ser-
de perfectionare viciului Agrico'
in Germania, f. Judetean Ceta-
Austria, Italia, tea-A1b5.
Polonia, Ceho- 11; Fost director
slovacia. de scoala infe-
Timp de 25 rioara de agri-
ani a activat in domeniul viticul- culture, fost sef
turii si oenologiei in Basarabia. al Statiunii de
In 1919 a fost sef de serviciu al Viticulture
viticulturii, in care calitate a or- si Oenologie
ganizat institutiile de cercetari din sudul Basarabiei, fost profe-
stiintifice, demonstrative, experi- sor la Scoala de Viticultur5 din
mentale, technice si de indrumare. Ch;sinau, Lost sef al Serviciului
A organizat valorificarea produ- Agricol judetean Tighina, fost in-
selor viticole prin organizarea tar- spector la Directia Viticulturii
gurilor regionale, expozitii, de- din Ministerul Agriculturii.
monstratiuni publice, conferinte, Lucrari scrise: Indrum5ri prac-
etc. tice de vinificatie-, Pastrarea si
In 1917 fost adjutant al Minis- invechirea vinurilor".
terului de Razboiu din Republica Decorat cu ordinul Coroana
Moldoveneasca. Romaniei" in gradul de cavaler.
BAJBEUC-MELICOV Petre, BALACIOIU Grigore, Chisi-
Orhei, inginer-agronom, nascut la nau, medic, nascut la 19 lanua-
27 Februarie 1872, in Tighina. Ab- rie 1883, in Craiova.
solvent al Gim- Doctor in Me-
naziului Clasic , dicina si Chi-
din Tiflis. Stu- rurgie dela Fa-
chile super. in cultatea de Me-
Franta (Ecully, dicina din Bu-
Lion si Mont- curesti.
pellier). Ajutor de pri-
Fost specia- mar al Munici-
list organizator piului Chisinau.
de gospodarii a- Fost medic
gricole pe Tanga -0 se f al spitalului Q.

Ad-tia Dome- o ;. militar Orhei, a


niilor Coroanei spitalului mili-
Rusesti. Fost tar de ochi si al

www.dacoromanica.ro
- 11
Corp. 3 Armata din Chisinau. catie de pe Tanga Scoala Normala
Decoratii : Coroana Romaniei" Mihai Viteazul" din Chisinau.
in grad de Comandor, Coroana Fost director de sc. primard.
Romaniei" cu spade si panglica
Virtutea Militard" in gradul de A publicat
ofiter, Steaua Romaniei" in gra- diferite studii
dul de ofiter. de pedagogie si
cercetari sociale
BALASESCU Maria nascuta in revistelt
Eliade la 20 Ianuarie 1892 in .,*coala Basara-
Chisinau. A absolvit liceul de beana" Si Buie-
fete din Odesa tinul Institutu-
si conservatorul lui Social Ro-
de muzjca dela man din Basa-
Drezda. In tim- rabia".
pul marelui raz- Lucrari scri %,1

boiu a activai se: Star ea cul-


ca sord de ca- turala a satului Copanca", Orga-
ritate in Crucea nizarea rationale a invatiimantului
Rosie, pe from primar rural", Monografia satu-
si la spitaleh lui Stolniceni" (sub tipar) etc.
dela Odesa.
In Decembrie BARCA Joan, Simleul Silva-
1917 a luat parte niei, jud. Salaj, medic, nascut la
active la adu- 21 August 1898, in orasul Chip'
narea proprietarilor, ce s'a tinut ndu.
in Odesa sub presedintia docte- Absolvent al
rului Glavce, cu care ocazie s'a Lic. A. Doni-
votat o rezolutie de unire a Ba- ci" d i n Chisi-
sarabiei cu Patria Mama. A isca- nau doctor in
lit manifestul de unire trimis medicinal si chi-
Regelui Ferdinand Liu prin ami- rurgie dela Uni-
ralul Pantazi. Din indemnul Re- versitatea d i n
ginei Maria a tradus in ruseste Iasi.
volumul I-iu din memoriile re- Medic primar,
ginei. A fost presedinte a Soc. director al Spi-
Principele Mircea Chisinau, vi- talului Simleul 1,
ce-presedinta a Societatii orfani- Silvaniei ; De-
lor de rasboiu Chisinau, 'Dana putat al Epar-
la desfiintare. hiei Ortodoxe, Cluj ; vice-prese-
Este membra a Societatii Or- dinte al Ligii Antirevizioniste
todoxe, activeazal in Societatea sectia 5imleul Silvaniei ; director
Principele Mircea si Crucea Ro- al gazetei antirevizioniste Tri-
sie Bucuresti, uncle isi are in buna Silvaniei".
prezent domiciliul. Fost extern si intern la Clinica
Decoratii: Sfantul Gheorghe, II-a Chirurgicala ; fost asistent
Sfanta Ana, Sfantul Stanislav, universitar, Iasi ; fost organizator
Crucea Sfanta Nina, Crucea Sfan- si presedinte al Uniunii Elevilor
tului Christos, Crucea Regina Ma- Moloveni din Chisinau, care a
ria, Rasplata muncii ci. I-a pentru lucrat pentru Unirea Basarabiei
invatamant. (1917 1918) ; fost presedinte al
Cercului Studentilor din judetul
BARBU Dumitru, Chisinau, in- Chisinau.
spector scolar judetean, nascut la A publicat numeroase stud ii de
1 Aprilie 1901, in corn. Oporelu, specialitate si bro.sura Istoricul
jud. Olt. Uniunii Elevilor Moldoveni din
Membru al Institutului Social 1917 1918".
Roman din Basarabia. Decorat cu Meritul Sanitar"
Fost invatator la Scoala de Apli- cl. I.

www.dacoromanica.ro
12

BARCA Mihail, Chisinau, pro- Dupes Unire s'a consacrat ac-


fesor la Liceul Militar, nascut la tivitatii sociale si politice in ca-
5 Noembrie 1889, in corn. Milesti, drele fostului partid national-li-
jud. Lapusna. beral. A ocupat consecutiv dem-
Absolvent al. nitati diferite : Director general
Seminar. teolo- : la departamentul internelor, ad-
gic din Chisi- interim la domeniu si directoratul
nau, diplomat al justitiei in anii 1920-1921, primar
C o n sery a t o- al Municipiului Chisinau, prese-
rului filarmonic dinte al comisiunei de unificare
din Moscova sit si ministru subsecretar de stat la
al Academiei de Ministerul de Interne in anii
muzica din Iasi. 1936-1937, director al cotidianu-
Director al lui romanesc Basarabia".
Conse rvato-1 A fost ales consecutiv deputat
rului municipal, de Orhei in 10 legislaturi, atat
membru al So-. cand partidul din care facea parte
cietatii compozitoiilor romani. prezida alegerile, cat si in timpul
Compozitii editate : Colind mol- opozitiei.
dovenesc, Bate vantul, Mai Ghe- Decoralii : Coroana Romaniei",
orghita, Maica maiculita, Can- Steaua Romaniei", Vulturul Ro-
tec de stea, Frunza verde lozioara% maniei", Regele Ferdinand" in
Compozitii needitate : Diferite grad de Comandor, Coroana Ro-
coruri pe teme populare basara- maniei in grad de mare ofiter.
bene, cantata Nluzica" pentru
cor mixt si orchestra sim- BARONCEA C. Ana, Tighina,
fonica ; trei cantece pentru bas- invatatoare, nascuta la 28 August
solo, cu acomp. de plan, etc. 1884, in Roman. Diplomats a Sc.
Normale Mi-
BARCA Vasile, Chisinau, avo- hail Sturza" din
cat, senator de drept. S'a nascut Iasi. Directoare
la 2 Ianuarie 1884 in comuna a scoalei prima-
Ignatei judetul re Nr. 3 de fete
Orhei. din Tighina.
al Facultatii de A desfasurat
drept din Peters- in lunga ei ca-
burg, in an ul riera didactics o
1906. Fost de- i ntensa acti vita-
putat in Sfatul te, atat pe tara-
Tarii" unde a mul arid al cul-
militat cu avant .
turii poporului, _

yRl staruinta on cat si pe acela


de cite on au al asistentei sociale.
fost puse in dis-
cutie cauzele BELODANOV Joan, Ismail,
sfinte ale Basa- preot, nascut la 5 Ianuarie 1904,
rabiei romanesti, in legatura cu in corn Javgur,
chestiunea realipirei la Patria- jud. Tighina.
Mama. A urmat Aca-
0 etapa cruciala din luptele demia Teologi-
si actiuni!e d-lui V. Barca, in tim- ca din Oradea-
pul framantarilor care au dus la Mare. Licentiat
Unire este si aceasta : ca ales in si doctorand al
Sfatul Tarii din partea congre- Facultatii Teo-
sului judetean al judetului Soroca, lcoice din Chi-
la 5 Martie 1918, d-sa a prezidat sinau.
acest congres memorabil, care a Secretar epar-
votat preliminar motiunea de rea- hial. Membru iu
lipire a jud. Soroca la Romania. Comitetul dere-

www.dacoromanica.ro
13

dactie al Buletinului Eparhial" magistrat, fost chestor al politiei


din Ismail. Presedinte al Societatii municipiului Chisindu.
, Temperanta" din orasul Ismail. Decoratii : Sf. Ana", SI. Vla-
kedacteaza foile misionare pentru dimir", Coroana Romaniei" gi
popor. Steaua Romaniei" in gradul de
cavaler, medalia Regele Ferdi-
BERESCU Grigore, Cetatea- nand" cu spade.
Alba, nascut la 1893, in Iasi.
Licentiat in drept dela Univer- BERLIBA Ion, Chisinau, invi-
sitatea din Iasi, tator nascut in corn. Gordinesti,
absolvent al $c jud. Hotin.
Militare de ofi, Presedinte al .:
teri activi dir Asociatiei lnva-
Bucuresti. tatorilor din Ti-
Locot. Col. it nutul Nistru.
rezerva. Direc- Fost inspector
scolar primar, IF
torul Serviciu.
lui Social al Ce fost set al Sec.
tatii-Albe. tiei invataman-
A facut cam tului primar dir
paniile din 1912 Basarabia (1.92
si 1916 1918 1932). Fos ._

Fost prefect al ajutor de primal


jud. Balti, Cetatea- A lba, Hotin. al Municipiului
In aceasta calitate a activat in Chisinau,fost presedinte al Aso-
domeniul Aviatiei Civile, cons- ciatiei invatatorilor din Basarabia.
truind Aeroportul Regele Ca- Autor de manuale didactice pen-
rol II". A creat satul model Ola- tru invatarnantul primar.
nesti, sprijinind actiunea Echipe-
lor Culturale Rev le studentesti. BIVOL Vasile, medic primar
veterinar al jud. Soroca, nascut
Decoratii : . Avantul Cru- in Dragusenii Noi Lapusna, la 1
cea Comeniorativa a razboiului Februarie 1884.
1916 1918, Steaua Romaniei" in A absolvit se-
gradul de Cavaler, Crucea Servi- rninarul teolo-
ciului Sanitar, Victoria", Medalia gic, Chisinau si e

Aeronautics, Crucea de Aur (po- institutul vete-


loneza), Coroana Romaniei" in rinar din Char-
gradul de Comanjor. cov (Ucraina).
La 1910 a fost
BEREZOVSCHI M. Andrei, numit medic ve-
Tighina, subinspector regional de terinar al cir-
politie, nascut la 2 lunie 1892, cumscriptieiCo-
in com.Costesti, tiugenii-Mari j. ;
jud. Lapusna. i Soroca.
Absolvent al Rasboiul it fa-
Liceului B. P. ce ca medic veterinar. Revenit in
Hasdeu" din 1918 la postul sau dela circum-
Chisinau, doc- scriptia Cotiugenii-Mari, la 1922
torand in drep. este avansat medic primar vete-
d el a Universi rinar al jud. S')roca.
tatea din Iasi. A foot deputat c!e Soroca in
$eful politiei doua randuti, presedinte al Ca-
Tighin. Ofiter merei agricole Soroca. Are gradul
de rezerva. de inspector general veterinar.
A luat parte Pecorctii : Sfanta Ana gr. si I

la miscarea na- II, Sfantul Stanislav gr. 1, Co-


tionals din Basarabia. roana Romaniei in gradul de co-
Fost subprefect, fost avocat, mandor.

www.dacoromanica.ro
14
BOI3INA Dumitru, Bucuresti, fost sef al organizatiei partidului
functionar de stat, nascut la 30 national-liberal din jud. Hotin,
Octombrie 1881, in corn. Danesti, organizatie infiintata de d-sa in
jud. Gorj.
Diplomat a
$c. Superioarc
. anul 1922; fost presedinte al Ca-
merei de bomert din Hotin; in-
temeietorul Bancii Cetatea-Ho-
de Comert, li- tinului" si presedintele consiliu-
centiat al Aca- lui ei de administrat-ie si admi-
demiei de inalt, nistrator delegat.
studii comerci- Decora(ii: Steaua Romaniei" in
ale si industai- gradul de ofiter, Coroana Ro-
ale din Bucu- maniei" in gradul de comandor,
resti. Vulturul Romaniei ", Meritul
Consilier teh- contercial%
nic la Institutul
National al coo 4111= BODESCO Vladimir,' Chisi-
peratiei. miu, magistrat-pensionar, nascut
A intrat in cooperatie in anul la 4 Martie 1868, in corn. Dur-
1906, controlor la Bancile Popu- lesti, jud. La-
lare. Fost director al Centralei pusna.
13ancilor Populare sucursala Chi- Licentiat al in
sinau A sprijinit infiintarea Ban- Facultatii de
cilor Populare si cooperativelor in Drept dela Uni-
toate judetele Basarabiei. A sta.- versitatea d i n
ruit pentru infiintarea ;-coalei de Chiev. Fost ma- ti
Contabilitate si Educatie cooper ..istrat
b la Ta-
tista din Chisinau. A fast trimis ganrog, Caucaz
in Canada si in U. S. A. pentru si Berdiansc din
a studia sistemul de clasificare, 'arimeea; f. pro- D.

inmagazinare si vanzare a cerea- curor de Curte,


lelor. conducand efec
Fost director general al Cen- tiv Parchetul
tralei Cooperativelor de consum General Chisinau. Fost deputat
(M. D. G.). in Sfatul Tarii", fost avocat.
Decoratii : Medalia Avantul Ta- Fost delegat director general al
rii"Coroana Romaniei" in gra- justitiei din Basarabia.
dul de Comandor, semnul onori- In prezent se ocupa cu horti-
fie Rasplata Muncii" pentru 25 culture si viticultura la mosia
ani in serviciul Statului. d-sale din Durlesti.
BOCIAR M. Gheo.ghe, Hotin, BODEANSCHI Andrei, Bol-
nascut la Hotin, in anul 1814. No- grad, invatator pensionar, nascut
tar Public. A absolvit Liceul 1 la 22 Noemvrie 1882 in Ismail.
din Chisinau si Absolvent al
Universitatea la =111rTININ11V $coaleiNormale
Odessa. 13airamcea din
Inainte de U- jud. Cet.-A11:35.
nice a fost, de- In 1917, fost
la 1914 1918, membru in Co-
inspector la R
mitetul Mcldo-
Zemstva Gu- venesc din ora-
berniala. sul Bolgrad.
Dupe Unire Fost presedinte
se stabileste al consiliului ju-
Notar Public la detean al zem-
Hotin. Ales se- stvei Bolgrad si
nator de IIo- presedinte al
tin in 1916 si in 1934 ; in anul sectiei scolare. A organizat cel
1930 a fost deputat de Hotin; dintaiu congres al corpului di-
www.dacoromanica.ro
15

dactic primar din judetul Ismail, BOGACI Teodosie, Ismail, pi e-


fiind ales pre5edinte al Comite- ot iconom- stavrofor, nascut la 1-1
tului de conducere. Fost aju'or August 1889, in coin. Etulia jud.
de primar al ora5ului Bolgrad, pre- Ismail. Absolv.
5edinte al Comitetului 5colar. al Seminar ului
ll-sa este primul care a introdus Teologic $i al
cartile roma nevi la 5coalele din Facult. de Teo-
judetul Ismail. logie din Chi i-
Decorat cu ordinul Coroana nau.
R Omani e i". Profesor dc
religie; direct
BOGA T. Leon, Chi5inau, pro- rul Seminarulu
fesor la liceul Al. Donici" si Teologic din Is-
director regional al Arhivelor Sta- mail.
tului. Nascut la Fost protopor
Veles (Macedo .1121 Era
la cerc. V jud.
nia) la 16 lanu- Hotin, fost pre-
arie 1886. Dupa 5edinte al Comitetului 5colar al
ce a absolvit li- Scoalei profesiooale din Hotin.
ceul roman din Fost preot misionar. A activat
Bitolia, si -a luat pe terenul bise icesc si national ;
licenta in into a luat parte la actiunea Cruc;i
rie 5i geografie Ro5ii" in campania de ajutorare
la Facultatea a celor infometati din Basarabia,
din Bucure5ti. in Comitetul judetean al P. P.
Ca student a A publicat diferite articole din
cercetat pe ro I domeniul teologiei 5i pedagogiei
manii din Bul- cre5tine, In Luminatorul", Mi-
garia $i Serbia, dand cea dintai sionarul" si Buletinul Eparhial"
harts a satelor romane5ti de pe din Ismail.
dreapta Dunarii. Dupa razboiul Decorat cu ordinul Coroana
balcanic, tinandu - se conferinta Romaniei" in gradul de ofiter.
dela Londra, a scris o lucrare
etnografica si statistics a roma- BOGOS Dimitrie, Chi5inau,
nilor din Peninsula Balcanica, ce fost ministru, nascut la 14 lunie
a servit delegatului roman ca un 1889, in corn. Grozesti, jud. La-
document. A fost voluntar in cam- pu5na. Absol-
pania dela 1913 $i in rasboiul in- vent al Semina-' ,

tregirii neamului. Ca osta5 a ve- rului de Teolo-


nit in Basarabia pe la mijlocul lui gie din Chisi-
Ianuarie 1918, unde a ramas pans nau, licentiat al
in prezent. In cei 22 ani de 5e- Facult. de drept
dere in Basarabia a desvoltat o dela Universi
activitate culturala $i publicistica tatea din Var-
intensa. A scos revistele Pagini 5ovia.
Basarabene" $i Saptamana". A Fost Sef all
publicat doudzci volume de Do- Marelui S t at
cumente basarabene, lucrari is- Major al Arma Ai A
torice, a reeditat operele poetilor tei Kepub. Mol-
bastinasi Alexand u Donici si
I dovene5ti. Fost
Ion Sarbu, a editat poeziile tra- director de Interne al Basarabiei.
duceri ale poetului Al. Mateevici. Fost prefect al judetului La pu5na,
Este inspector al Regionalei Ni- fost ministru al Basarabiei, fost
stru a Serviciului Social, director primar al Municipiului Chi5inau,
al foil Cuvant Moldovenesc fost deputat in tree legislatii.
(ziar saptamanal al Fundatiei Cul- Pre5edinte al Societatii ofiterilor
turale Regale ,,Principele Carol") din fosta armata a republicei mol-
Si redactor pentru Basarabia al dovene5ti ; pre5edintele Ligei Ce-
ziarului Romania". tdtenesti ; pre5edintele ziari5tilor

www.dacoromanica.ro
- 16

profesioni$ti ; membru de onoare rat in timpul rasboiului cu Sf.


in breasla ziaristilor. Ana" gr. III cu panglica $i spade
A scris mai multe lucrari isto- $i Sf. Ana' gr. 11 cu spade. Dela
rice cu privire la Basarabia : La 1919-1938 preot paroh la Gura-
Rdspantie", Moldova dintre Prut Galbeng, jud. Tighina ; la 1 Au-
yi Nistru", Basarabia". gust 1938 transferat la Chisinau,
Decora(ii: Ordinul Regele Fer- biserica Sf. Treime. A fost con -

dinand I", etc. shier comunal, presedinte al Ca-


In galeria figurilor contempo- minului cultural la Gura-Galbena.
rane din Pasarabia, d. Bogcs se Dela 1932 incoace este membru
randueste preponderent cu un fru- al Cc nsiliului eparhialChi$inau.
mos trecut de realizari in dome-
niul social 5i obstesc, ca un om BOLDAR Theodor, Tighina,
de lupt5. si actinne, energic, dotat preot-pensionar, iconom stavro-
cu o putere de mull $i persis- for, nascut la 8 Februarie 1859,
tenta, menite sa clued la bun Ca- in Chisinau.
pat misiunile in care se anga- Absolvent a'
jeaeA. Sem inaru lui
Teologic din
BOGUS Teodor, medic sef al Chisindu.
orasului Cetatea -Alba, nascut la Timp de 52
13 Februarie 1899 in corn. Sus- ani, preot in Ha
leni-Orhei. sarabia.
Doctor in me-. Fost preot mi
dicing a Uni- sionar, f. pofe
versitatii dela sor de religie $i
Iasi. muzica vocala,
Este vicepre- fost preot con-
sedinte al Ligii fesor, fost pro-
nationale c o n- topop al cerc. 1 Tighina. Fost
t r a tuberculo- membru in Comitetul de recon-
zei, filiala Ce- _
structie a cladirilor si bisericei
tatea-Alba. Seminarului Teologic din Chisi-
Are mai multe nau (1901 1904). Fost presedin-
lucrari de spe- te al A dunarii antirevizioniste
ciali tate. din Tighina, dela 28 Mai 193?.
Decoratiuni Meritul Sanitar A scris cartea Calea cea ade-
Clasa I. varata in Imparatia cerurilor, prin
lumina Cuvantului lui Dumne-
BOLBOCEANU Nicolae, ico- zeu".
nom stavrcfor, Chisinau, nascut Decora(ii: ,Sf. Ana", gr. III, si
in anul 1891, Februarie 21, preot II, medalii, adrese de multumire si
paroh gi proto- binecuvantari dela Sf. Sinod, Con-
pop, cercul 2 siliul Eparhial, Inspectoratul $co-
jud. Tighina. lar, etc.
A absolvit Se
minarul teolo BOLDUR Alexandru, Chisi-
gic din Chi$inat nau, profesor la Facultatea de
la 1917, Facul. Litere si Filosolie din Iasi nas-
titea de teolo. cut la 25 Februarie 1886, in Chi-
;ie- Chi$inau lc $inau.
1933. Absolvent al Seminar. Teologic
A Lost preo din Chisinau, licentiat in Drept
in corn. Marsi dela Universitatea din Petersburg,
net-II tin la licentiat in Arheologie dela Insti-
1912-19 i4, cand tutul Aiheologic Superior din Pe-
a cost mobilizat ca preot militar. tersburg.
Cazut prizonier, a stat in Ger- Fostasistent la catedra de Drept
mania in anii 1915-1916. Deco- Public $i Istoria Dreptului la Uni-
www.dacoromanica.ro
- 17

versitatea din Petersburg, piivat A jucat un rol foarte important


docent pentru Istoria Dreptului in miscarea national - moldove-
la Petersburg, conferentiar de neasca in timpul revolutiei ruseoi.
Istoria R omani- Director de Exploatare C.F. R
lor la Universi w presedinte al Asociatiei aviatice
tatea din Iasi, C. F. R. dela anul 1935 $i prese-
profesor agre- dinte al Comisiunii .Cupei Ro-
gat, profesor ti- maniei' F. 1Z. F. A. dela 1934.
tular (dela 6 Comandant in .Straja Tarii'.
Februarie 1937). Fost vice-pre-
Fost consilier sedinte al Cons
al Municipiu'ui de ministri in
Chisinau. guvernul Re-
D-sa este $i .-. publicei Moldo
un prob ziarist, . ..,-
.p5c.%-:
venesti (1918);
clesfa$u rand o fost deputat in I
larga activitat= Sfatul Tarii ,
publicistich in press din Basa- f. presedinte al
rabia si capitals. Cercului basa-
Lucrari tiparite : .La Bessara- rabenilor din
bi , et les relations russo-roumai- Bucuresti. .

nes", Autonomia Basarabiei sub Colaborator al


stapanirea ruseasca"Istoria Ba- revistelor: Ar-
sarabiei', etc. hiva C.F.R.", Buletinul C.F.R.,
Romania aeriana", etc.
BOSCO Alexanclru, Ismail, pro- Decoratii : ,Steau i Romaniei".
fesor, agricultor $i viticultor, nas- .Coroana Romaniei" si Polonia
cut la 1882, in corn. Tarlac, jud. Restituta" in gradul de mare ofi-
Cet.-Alba. Li- ter ; ,Ferdinand` si Sf. Stani-
centiat al Fa-, slav' in gradul de Comandor.
cultatii de Lite-
re dela Univer-
1
BOTNARIUC Sjefan, comuna
sitatea din Ode- i. , Man, jud. Balti, agricultor, nas-
sa. Subdi rector
la Liceul de bh-
t cut la 26 Octombrie 1875, in ccm.
Balan.Fost elev
eti din Ismail,
1

sanitar la spi-
presed. al Sec- ialul Roscani,
tiei A soc, pro- jul Balt'. Fost
fesorilor secun- .1.';'`...
notar comunal,
dari. Presedinte cooperator, lost
al Societaiii de
I.
i
-,=, .I.
:-.. - cenzor la Uniu-
vanatoare Vi- rrea bancilor po-
dra" din orasul Ismail. Membru pulare din Ba-
activ in diferite So:ietati locale sarabia $i la Fe-
de binefacere. derala coopera-
tivelor judetul
Fost profesor la Berdeansk, Bali. Fost con-
Herson, Orehov. Fost director de silier judetean.
liceu, fost presedinte al Camerei In timpul revolutiei, fost prese-
de convert si industrie, fost pre- dinte al Comitetului Agrar Gu-
sedinte al fostului partid agrar al bernial din Basarabia (.Gubern-
judetului Ismail. schi Zemelnai Comitet ) Fost
Lucrari scrise : .Istoria Roma- deputat in .Sfatul Tariff Fost
nilor" (in limba rush). senator (192.2-1926.)
Colaborator al revistei coope-
BOSSIE-COUREANU N. Ni- rative Furnica".
colae, Bucuresti, inginer. Decoratii: ..Regele Ferdinand I",
Nascut la 20 lulie 1837, in ora- .Coroana Romaniei" in gradul de
$ul Hotin. Cavaler.

www.dacoromanica.ro
18 -

BOUR Vasile, Ismail, pensio- articole despre Basarabia, in zia-


nar, nascut la 31 Martie 1877, in rele din Vechiul Regat.
Ismail. Absolvent al Liceului de A participat in razboiul pentru
baieti din B o 1- unitatea nationals ca locotenent.
g r a d, licentiat In luptele aprige din Dobrogea a
al Facultatii de fost facut prizonier, fiind internat
Drept d-la Uni- intr'un 'agar de concentrare din
versi tat ea d i n Germania. In tabara prizonierilor
Odessa. a avut o atitudine demna de re-
Fost judeca- marcat din punct de vedere pa-
tor de pace la triotic romanesc, fiind in perma-
Odessa $i in Is nenta un element de Insufletire.
mail. Fost avo A tradus in rornane$te operele
cat al judetului scriitorilor rusi A. Cehov, L. N.
Ismail; Lost se- Tolstoi, $. a.
nator, $i depu-
tat, in anul 1932; BR ATESCU C.
C., Bucure$ti, Co-
fost pre$edi.nte al IDelegatiei per- lonel in rezerva. Directorul Soc.
manente a jud. Ismail. Discom" din Bucure$ti. Membru
in Consiliul de
BRAGALIA Ferdinand, inginer, administratie a
Bucure$ti. Nascut in Basarabia. ziarului Uni- 1":k'''741114
Dupa ce a absolvit, liceul a ple- versul". 4

cat in straina- A Lost pre-


tate, de unde s'a fect de politie
reintors in Ba- al ora$ului Chi-
sarabia cu d'p- $inau in primii
loma de inginer. ":` ani dela Unire,
In afara de dovedind cali-
activitatea pur tati de bun or-
profesionala, d. ganizator $i de
inginer Braga- conducator e-
lia s'a manife- nergic.
stat proeminent A Lost in mai mult randuri de-
atat in viata so- putat de Tighina.
ciala cat $i in
v is to politics, BRETIN Nicolae, Chisinau, de-
activand in cadrele fostului par- pozitar de ziare. Nascut la 17 De-
tid national-liberal. A Lost pe rand cembrie 1885 in comun i Vladeni
primar al or. Tighina $i deputat. judetul Bra$ov.
Actualmente se afla stabilit in in Februarie
Capitals (la Societatea Discom), 1918, dupa s'a
inapoiat din raz
BRANZ1\ Luca, Chi$iniu, avo- boi, a vent la
cat, nascut la 1884, in comuna Chisinau, intro- 1

I Iagi-Curda, jud. Ismail. ducand cel din-


Fost decan al tai ziarele ro-
Baroului Chi$i- mlne$tide pes-
natl. Fost pre- t e Prut.
$edinte pentru La inceput s'a r .

"asarabia al F. ocupat cu sta- K .

Front Roma- 1
ruinta $i patrio-
nesc", gruparea tism cu raspan-
politica al d-lui clirea ziarului Romania Nona",
Al. Vaida-Voe- ..o apoi a inceput sa introduces zia-
vod. rele romanesti dela Iasi (Eve-
Inainte de raz- nimentul Miscare`, .Neamul
boi, d-sa a pu- Romanesc"). Dupa aceasta a in-
blicat frumoase ceput sa aduca $i sa raspandeasca

www.dacoromanica.ro
- 19
ziarele rominesti din Capita la na, din Fundatia Culturala Regale
(Univ.", Dacia". Epoca", etc.). ,Prircipele Carol".
In afara de ziare si reviste ro- Ajutor de primar al or. Tighina.
manesti, d-1 Bretin a raspandit in
primii ani dela Unire $i diferite 'BUDESCU Nicolae, Tighina,
carti primite dela editura din Bu- magistrat - pensionar, nascut la 1
curesti. lanuarie 1881, in coin. Salcut t,
A facut reilmente propaganda jud. Tighina.
romaneasca, organizand chiosc- Locot. de rez.
curi si vanzitori, cari au ajutat Fost zemschi
enorm la pdtrunder:a scrisului nacealnic", fost
romanesc pe meleagurile Basa- vii
rablei. in 1917, fost ju-
decator de pace 116

BREA N. Filip, Soroca, prefect $i presedinte de


al judetului, nascut la 1 Octom- tribunal.
brie 1885, in Caransebes. Absol- Aleloman. A
vent al Scoalei dirijat corul Se-
Militare din ar- minarului Teo-
mata au stro-un- laaic din Chisi-
gara. n:lu, at Bisericii
Colonel in re- Spitalului Central si al Catedra-
z!rva. lei din Chisinau.
A facut raz- Decorafii : Coroana Romaniei"
boiul pe frontu- in gradul de Cavaler, :sr. Sta-
rile : austriac, nislav" gr. II si I, Sf. Ana" gr.
sarb, rus, ita- IV, III si.
lian, roman ..
Fost coma', =
BUJ VITA Teodosie, com. Ne-
dant al Cercu- gureni, jud. Orhei, agricultor-in-
lui de Recruta- dustrias, nascut la 15 August 1881,
re si al Garnizo.tnei Soroca In in comuna Ne-
1931 a facut parte din delegatia gureni.
eni.
de ofiteri ai Rgt. 16 Dorobanti, Fos t primul
care s'au prezmtat la Varsovia preyed. al Co- L.

Maresalului Pilsudski. Fost pre- mitetului tarn -


sedinte al Comisiei mixte roma- n e s c executiv r
no-ruse, dela 1934 pand la 1938. din Basarabia.
Decor : Steaua Romaniei" si Fost deputat in
Coroana Romaniei" in gradul de Sfatul Tarii",
ofiter, Cruc:a comernorativa a detasat la Ur- jj
rdsboiuld, 19.6 191,3, Victoria" hei ca ajutor de
si . Polonia Restituta" in gradul comisar. Fos t
de ofiter. director de pre-
BUCLUCEANU Gh. loan, Ti-
fectura la Or-
ghina, avocat,
hei. Fost ajutor de subprefect si
subprefect la Telenesti si Criu-
nascut la 15 Ju- leni. Fost membru in Consiliul
lie 1897,in com. de ad-tie al federalei Orhei, fost
Tatarasii-N o membru in Comitetul scolar ju-
Soroca.
juc1. detean Orhei si piesedinte al Co-
A bsolvent al mitetului scolar din Negureni.
Seminar. eolo- A organizat o Banca populara
gic, licentiat al si o Cooperative de consum in
Fac. de Drept corn. Negureni.
din 14. Decoi alii: Medalia aRegele Fer-
Dir. al Cami- dinand P. Meritul cultural pen-
nului Cultural tru ccnstructii scolare, medalia
judetean Tighi- Serviciul credincios".

www.dacoromanica.ro
20

BULAT G. Toma, Chisinau, BUNESCU Teodor, Chisinau,


nascut la 18 August
prof:TIT-11v., avocat, Directorul Bancii Munici-
1887, in com. Tunari, jud. Dolj. piului Chisin5n, n5scutin an.1E89,
Doctor in Li- in corn. Gasca
tere si in Teo- jud. ighina.
logie. Fost pro- A bsolvent al
fesor secundar Semir. Teologic
in R.-Valcea si d i n Chisinau,
Craiova. Direc- seria 1908.
torintemeetoral
Scoalei Norma-
Lice ntia t
Drept dtla U
inl t'l
le de baeti din niversitatea din
Nasaud. Varsovia in .

Profesor titu- 1913.


lar la catedra Magistrat la pp-
de istorie me- fostul Tribunal
die- modern& a Regional d i n
Bisericii, la Facultatea de Teo lo- Chisinau, supleant, pang la izbu-
gie din Chisinau ; presedinte al cnirea razboiului mondial.
Societ5tii -Amicii Poloniei" : di-
rector al Fundatiei Regale . Prin- S'a inscris la Baroul Lapusna
cipele Carol" Serviciul Social in anul 1918.
din Tinutul Nistru ; membru co- Avocat al Bancii Municipiului
respondent pentru Oltenia al ,.Co- Chisinau. Sef al Contenciosului
misiunii monumentelor istorice" ; acestei banci si apoi directorul ei
colaborator constant al gazetei si al Muntelui de Pietate dela
Cuvant Moldovenesc". 1 Mai 1938.
Fost director-fondator al Scoa-
lei Normale Nasaud Bistrita. BURJACOVSCHI Vladimir,
A fondat revista Arhivele Ba- iconom stavrofor, consilier epar-
sarabiei". bial-Chisinau, nascut in com. SA-
A publicat numeroase articole in natauca-Soroca
.Revista Istorica", Arhivele 01- la 23 Mai 1891,
teniei", Arhivele Basarabiei",etc. Dupa absol-
virea Seminaru
BULAVITCHI Hr:stofor, Ti- lui teologic din
ghina, medic, nascut la 16 Oc- Chisinau, s'a in
toruvrie 1879. A urmat Univer- scris la Acade-
sitatea' din O- mia teolog. din
dessa. Chiev, dar din
Fost sef al Spi- c a u z a eveni-
talului Nr. 1E6 mentelorsi-a in-
rus. Fo st pri- trerupt studiile.
mar al orasului A obtinut li
Tighina, dela centa la Facul-
1926 pana la tatea de teologie din Chisinau.
1931. Fost de- A fost piofesor de religie in in-
putat. La Rusi vatamantul secundar din Chisi-
a avut toate de- nau. Este presedinte al Comite-
coratiile panA tului de redactie al revistei Mi-
la gradul de co- sionarul' la care colaboreaza per-
lonel cu spade. manent. Bun rnanuitor al con-
Ca primar, a desfasurat o fru- deiului, revistele teologice romane
moasa activitate edilitara : s'au it au drept colaborator pretios.
cumparat localuri de scoa15, s'a
trecut uzina electrica din conce- Este membru la multe socie-
siune in conducerea si proprieta- tati culturale, de asistenta si bi-
tea orasului, s'au facut pavaje de nefacere, contribu:nd cu vorba
strazi, etc. inteleapta si fapta crestineasca.

www.dacoromanica.ro
21

BURUIANA Gheorghe, ;func- BUSNITA Theodor, Bucureti,


tionar la prim. municipiului Chi - asistent universitar, nascut la 24
sinau, nascut la Recea Lapusna August 1900, in Chisinau.
in anul 1885. A A bsolvent at Academiei de agri-
absolvit Semi: culture, doctor in stiinte naturale.
narul Teologi Subdirectc r la Pescariile Sta-
din Chisinau tului.
Academia co A publicat, personal sau in co-
mercial -econo laborare, circa 20 de contributiuni
mica dela Chiev de specialitate, in limbile roma-
A fost ins n5, france7.5. i germane : .Con-
pector in coo tributiuni la studiul organului ol-
peratie, vice factiv la vertebrate", .La peche
presedinte al U en Roumanie et ses probkmes",
niunii coopera ,Nistrul si limanul lui', Cal tea
tivelor din Bay crescatorului de pesti", etc.
sarabia, v i c e- Decoratii Coroana Romaniei"
presedinte al Sfatului Tarii, se- in gradele de Cavaler si ofiter,
cretar general al Ministeiului de Steaua Romaniei" in gradul de
Interne in Republica Moldove- Cavaler gi Meritul agricol" in
neasea, membru in Consiliul de gradul de Cavaler.
administratie al Casei Noastre"
si directorul ei, membru in Co- BUZDUGAN Ion, Bucuresti,
misiunea specials de judecata de scriitor si avocat, nascut la 9
pe langa Curtea de A pel din Martie 1887, in coin. Branzeni-
Chisinau, in chestiunile privind Stroesti, judetul
legea agrard, presedinte al Zems- Belt;.
tvei Balti. A facut parte din co- Licent. al Fa-
misia Sfatului Tarii, care a in- cultatii de drept
tervenit in lanuarie 1918, pe langa dela Universi-
guvernul Romaniei, pentru tri- tatea din Iasi ;
miterea in republica Moldove- doctor in Stin-
neasca a armatei romane, sa o t ele politico-
salveze de invazia armatei ruse. economice dela
Decora(ii: Stanislav', Coroa- Universit. d i
na Romaniei', Steaua Romaniei` Cernaut:.
in gradele de cavaler ofiter Si co- Membru fon-
mandor, medalia Ferdinand I". dator al Socie-
tatii scriitorilor
BURUIANA Petre, Tighina, romani. Ofiter de rezerva.
seful girii, nascut la 31 Martie Unul din indraznetii luptatori
1889. Din anul 1931, conduce sta- pentru cauza moldoveneasca din
tia C. F. R. ri- cea mai tulbure epoch' a istoriei
ghina. Basarabiei. Fost redactor al ga-
In cei aproa- zetei si revistei Cuvant Moldo-
pe zece ani de venesc". A facut parte din gru-
cand vegheaza pul ofiterilor basarabeni din Odesa
asupra bunului , care au organizat cursuri de limba
niers al traficu- 77
romani, in vederea pregatirii pen-
lui pe liniile cai-. tru campania de pe frontul ro-
for ferate con -. man. S'a inrolat voluntar printre
vergente, d. Bu. l. primii ostasi trimisi pe frontul
ruiana a dat do- . dobrogean. Mind ranit, a lost re-
vada de aptitu-
dini si energie.
.
diL 1
partizat la Marele Carter gene-
ral rus, biroul 'informatiunilor. A
Decoralii: Ser- intrat in stransa legatura cu cer-
viciul Credincios" cl. I. Avantul curile romanesti locale si cu scii-
Tarii Coroana Romaniei", in itorii romani, militand prin scris
gradul de Ca valer. pentru infaptuirea Unirii. Unul

www.dacoromanica.ro
- 22
din organizatorii Comitetului Mi- manese, Sfatul Tariii, ,,Viata
litar Moldovenesc de pe frontul Basarabiei", Romania", ,Pagini
roman. In calitate de secretar ge- Basarabene-, Gandirea", ,Fla-
neral al Sfatului TArii" a avut cara", Convorbiri literare", etc.
cinstea sa." dea citire actalui de Lucrari scrise : ,Cantece din
proclaniare a independentei Repu- Basarabia", Icoane basarabene",
blicei MoldoveneVi pi sa' pronunte Miresme de stepa", Tara mea",
(la 27 Martie 1918) dela Tribuna Pastor de timpuri", i gani
Parlamentului actul de Unire a (trad. din Al. Pucliin), etc. etc.
Basarabiei cu Patria Mum&
Fost subsecre tar de stat la Mi- Decoratii : medalia eR egele Fer-
nisterul de Industrie si Comert. dim nd I" cu spade si panglic5,
Fost senator de Ball'. ordinul Regele Ferdinand 1" in
A colaborat la Neamul Ro- gradul de Comandor.

www.dacoromanica.ro
CACIOROVSCHE Nicolae, Ti- HMO, Lapuna, Orhei, Tighina si
ghina, inginer, nascut la 20 Fe- Cetatea-Albii.
bruarie 1887, in Chisinau. Decora(ii: Medalia ,,Serviciul
Diplomat al Credincios' si ordinul Coroana
Institutului Ele- Romaniei" in gradul d. offer.
ctrotechnic din --
Petersburg. CAITAS Ecaterina, Tighina,
Director al prolesoara, nascuta la 25 Noem-
Intreprinderilor vrie 1898, in corn. Copaclia, jud.
Comunale, ei Cahul.
al Serv. Tehnic Licentiate a
al Primariei o- Facultatii de Li-
rasului Tighina. tere si Filosofie
Membru in Co- din Bucuresti.
misi unea Tinu- Directoare a
tului pentru in Liceului de fete
tocmirea planu- din Tighina. Co-
rilor de sistematizare, desvolt ire mandata.' straje-
si infrumusetare a comunelor. rd indrumatoa-
In timpul razboiului a fost con- re, Ia Tinutul
ducator al atelierelor Institutului Nistru.
Electrotehnic din Petersburg. Fost detasata
ca directoare de
CACIULA Gheorghe, Chisi- studii Ia Cen-
nau, diriginte al S. A. R. de Te- trul de initiere strajereasca dela
lefoane, nascut la 23 August 1898, Breaza si la Falanga strajerilor
in comuna Tur- din Bucuresti.
ches j. Brasov Decorate cu Meritul Cultural"
Diplomat al cl. III.
$coalei Superi-
oare Comerciale CALMATUI Trofim, Ferma
din Brasov. Vasilcau Soroca, inginer-agro-
Din 1918, in nom, nascut la 19 Sept entv rie 1897,
Basarabia. Fost in corn. Ocolina, jud. Soroca.
in serviciul ofi- Licentiat al Facultatii de Agro-
ciului P. T. T. nomie din Chisinau.
Cetatea - Alba Directorul Fermei Vasilcau
ping in 1931, Trifauti (Soroca).
sand este trecut -
Fost membru in Delegatia Per-
la S. A. R. de T. manents a Consiliului Judetean
in calitate de diriginte al Ofi- Soroca, fost membru in Consiliul
ciului Comercial Chisinau, avand de Ad-tie al Camerei Agricole,
in subordine judetele : Soroca, fost profesor la .`coala Normala

www.dacoromanica.ro
24

si la Liceul Tehnic din Soroca. CARASIEVICI Arsenie, Balti,


Fost presedinte al Studentilor avocat, nascut la 26 lanuarie 1887,
Soroceni. in Balti.
Ca director al Licentiat In
Fermei agricole dreptalFaculta
alFaculta-
model Vasilcau, tii juiidice deli
d-1 Calmatui Universit. d i
desfasoara o ac las;.
tivitate antre Fost pre e
nata de un spi- n dinte al Zem-
rit riguros tiin- stvei jud. Balk
tifir. fost print r a
A facut c Municip. Balti
crescatorie mo- fost deputat de
derna ptr. porci mai multe ori
si a infiintat Totdeauna a
prima statie de fost in fruntea
insamantari artificiale la o;. miscarilor culturale si de interes
obstesc din judet. Membru activ
CANCIULESCU Petre, Gene- al mai multor societatii obstesti
ral de Divizie, Bucurest;. Nascut si culturale din MO.
in anul 1877 in comuna Poiana
Mare jud. Doll. CAR AUS Dimitrie, Chisinau,
A participat profesor, nascut la 5 Octomvrie
la razboiul dii 189?, in corn. Sevirova, j. Soroca.
1916 1918 et Licentiat in
gradul de maior, agron. si drept
comandand ba < dela Universi-
talionul 1 dir tatea din Iasi
Reg. 1 \Tana- Director fon-
tori. dator al Scoalei
Pentru fapte de Industrii A-
le vitejesti Ii gricole grad. II
timpul razboiu d i n Chisinau,
lui a fost deco -. preyed. al Sin-
rat cu ordinul, dicatului agri-
M. Viteazul". col, al Sindica-
A venit la Chisinau in Martie tului pentru or-
1918 cu detasamentul General I. ganiz. exportu-
Rascanu, din care facea parte si lui de animale din Basarabia, Pre-
regime ntul de sub comanda d-sale. sedinte al Asociatiei inginerilor
A fost comandantul Comen- agronomi, absolventi ai Universi-
duirii Pietei din Chisinau. tatii vice-rresedinte al uniu-
In August 1931 fost trimis nei producatorilor si exportato-
din nou in Basarabia ca coman- rilor din Basarabia.
dant al Corpului 111 de Armata. Fost deputat in Sfatul Tarii",
In tot timpul cat a fost coman- deputat si senator in parlamentul
dant militar al Basarabiei, d -1 Ge- tariff, fost presedinte al Camerei
neral de Divizie P. Canciulescu de agriculture a jud. Lapusna.
a evidentiat provinciei sufletul sau A infiintat, organizat si con-
mare si distins de bun roman si dus, in calitate de presedinte, Co-
destoinic ostas. mitetul ostasesc moldovenesc din
A creiat focare de cultura na- Tighina (1917).
tionals inzestrand regimen tele cu A pub icat doua lucrari de spe-
biblioteci si inf.intand echipe o,-- cialitate : Cultura porumbului" si
t4eti de propaganda romaneasca Cultura fasolei Soia".
la sate si a luat admirabila ini- Deccrat cu ordinul Coroana
tiativa a ridicariii unui Palat al Romaniei" in gradul de Coman-
cercului militar la Chisinau. dor.

www.dacoromanica.ro
25

CAR DA$ Agricola, ChisinAti, din Comisariatul Expozitiei gene-


profesor la Facultatea de agroho- rale a Basarabiei (1925'.
mie, nascut la 3 Oct, 1883 in Galati. A fost initiatcrul si conduca-
Licentiat in torul Societatii hip:ce din Basa-
st. naturale dela rabia, conducatorul .Caselor Na-
Universit. din tionale din Basarabia. A fost ales
Iasi, doctor in presedinte al Asociatiei Econornice
st. agronom. de. a Basarabiei, membru in Sfatul
la Universitatea Negustoresc, membru al Camcrei
Bonn (Germa- de Comert si Bursei ein Chisinau.
nia). Decorotii: ordinul Coroana Ro-
Fost director maniei" in gradul de Comandor,
general al agri- Mer tul sanitar, Meritul comer-
culturii si refor- cial, Rasplata munch pentru con-
mei agrare din structii scolare, etc.
Basarabia, fost
senator al Ca- CATANCHIN Vladimir, Chi-
merelor de agriculture, fost Co- sinau, subdirector la Primaria
misar al guvernului la expozitia Municipiului, nascut la 1 lunie
agricola din Chisinau (1925), fost 1835, in Chisi-
decan al Facultati de agronomie nau.
din Chisinau. Licentiat in
A publicat numeroase studii de drept.
specialitate zootehnica si agrarii. Fost magis-
Colaborator in presa cotidiand si trat la Curtea
periodicA. Colaborator la infiin- de A p el din
tarea multor institutiuni cu carac- Varsovia, foss
ter agricol si la legiuirile agrare. judecator de in
Decoratii : Mental Agricol", structie la Chi-
Write agricole francais", ordi- sinau si Balti.
nele Coroana Romaniei" si Phei- Din 1920a func
nix" (elen) in gradul de mare al- tionat 14 Prima"-
ter, Steaua RomAniei" in gradul ria Municipiu-
de comandor, Polonia Restituta", lui Chisinau, uncle a condus ser-
Vulturul Romaniei", Crucea de viciile : agricol, scolar, adminis-
razboiu. trativ, etc.
CASTANO Eduard, Chisinau, CATARGI George, Bucuresti,
colonel in 1..zerva, nascut la 29 pictor, nascut la 2 mai 1894, in
Septemvrie 1888, in Iasi. Reni- Ismail.
A facut stu- $i-a facut stu-
diile in liceu, I
diile superioare
$coala militarA, la Academia de
$colile speciale Belle-A rte din
militare si do. Odesa, speci al i -
ani la Faculta zandu-se la Pe-
tea de drept. trograd in pic-
A facut raz- tura miniatura-
boiul din 1913 la. Fost profe-
i 1916-1918. sor la desen si
Fost membru caligrafre
la Curtea mar la Reni.
Oa' din Chisi- In 1923, fiend
nau. Fost pref. invitA de Re-
al jud. Balti si Lapusna, f. membru gina Maria in suita Ei artistica,
in Corn. inter. a municip.Chisinau a facut un lung voiaj prin Italia,
si pres. Comit. central scolar co- Spania, Franta sr Orient. In E-
munal, fost membru in Cons. jude- gipt a poposit la curtea regelui
tean al jud. LApusna. A facut parte Fuad pentru a-i executa portretul;

www.dacoromanica.ro
- 26
a pictat, de asemeni, interiorul fai- geni (Soroca), medic al orawlui
mosului harem din Kediv. Ope- Cetatea-Alba, medic primar al
rele d-sale au fost expuse In sa- judetului Tighina.
loanele oficiale din Bucure$ti, Decorat cu MeritulSanitar" cl.I.
Paris, Haga $i Londra (la Royal
Academy). CA Z ACLIU Grigore, Chi$i-
Pictorul G. Catargi a pictat pe nau, avocat, Rezident Regal al 'ri-
un ou de gains patru scene din nutului Nistru. S'a nascut in co-
viata lui Hristos, avand in total munaCotiugenii
25 persoane... Mari jud. So-
roca, in 1893.
CATELLI Emanoil, Balti, agri- A terminat
cultor, nascut la 25 lanuarie 1883, studiile secun-
in satul Zgarde$ti, jud. Ba lti. dare la Soroca.
A bsolvent al Studii universi-
Scoalei militare tare, la Kiev $i
din Odesa. Ma- . la$i, la faculti-
ior in rezerva. tile de agrono-
In 1917, fost
preyed. alComi-
tetului national
-W
I

mie $i drept. La
Jai a frecven-
tat, ca student,
k2-
moldov. din O- cenaclul revis-
desa. A organi- tei .Viata R omaneasca fiind in
zat cohorte $1 deosebi apreciat de G. 11;raileanu.
unitati militare. Incepand din anul 1917 a des-
Fost director in fasurat o vie activitate pentru
guvernul auto- alipirea Basarabiei la Romania.
nom al Basara- E unul din promotorii energici ai
rabiei, fost prefect, fost senator. redesteptarii nationals in epoca
D. Emanoil Catelli este una din framantata a revolutiei. Participa
figurile de vaza ale nationalis- la toate mnnif, starile, luptele $i
mului moldovenesc aetiv, de di- actiunile raenite sa duca la reve-
nainte $i de dupes alipirea Basa- nirea Basarabiei la patria de ba$-
rabiei cu Romania. tina.
Decora(ii: ordinul Sf. Vladi- Ca deputat in .,Sfatul Tar:i a
mir" in gradul de Cavaler, .Steaua votat entuziast Unirea $i a fost
Romaniei" in gradul de ofiter, printre cei dintai sustinatori aprigi
..Coroana Romaniei" in gradul de ai vota'ii reformei agrare, care a
Comandor, ordinul Ferdinand" jucat un rol atat de important in
in gradul de ofiter. desvoltarea vietii economice a ta-
ranului basarabean.
CATAP Samson, Soroca, me- A fost in mai multe legislaturi
dic primar al judetului, nascut la ales deputat al judetului Soroca.
1 Aprilie 1888, Sub guvernul Ion Bratianu dr.
in com. Chiper- Lupu, a fost ales vice pre$edinte
ceni, jud. Orhei. al Carnerei deputatilor.
A urmat cursu- S'a manifestat sporadic $i In
rile Universi ,,,
domeniul publicistic, cu diverse
tatii din Odesa articole tiparite in ziarele $i re-
$i cursurile de vistele din Basarabia si din Tara.
medic higienist Ca luptator politic si social,
de pe tangs U- dupes Unire, a urmat neclintit
niversitatea din drumul rectilin al adevarului ne-
Iasi. desfigurat de considerente latu-
Medic-cpt. de A ralnice si s'a impus in anul din
rezerva. urma ca un element adminis-
Fost medic in trativ de valoare 51 conceptie,
Tg. Capresti (Soroca), medic al ca Rezident Regal al Tinutului
spitalului Sculeni (BAlti), Vertiu- Nistru.

www.dacoromanica.ro
27

CAZACLIU Vlad., Chisinau, Absolvent al Seminarului Teo-


inginer agronom. Conducatorul logic din Chisinau.
Camerei de agriculture al jude- Fost preot
tului Lapusna. par h. Fost
S'a nascut in protocolistsi sef
an. 1892 la Co- de bir. in Sta-
tiugenii-Mari j. tul Tarii", in co-
Soroca. Dupe misiunea de li-
absolvirea stu- chidare si Di-
di il or secundare rectoratul agri-
la Chisinau a culturii. Fost
u rmat invata- delegat al ,.Ca-
mantul superior sei Noastre" in
la Universitatea Comisiunea de
din Chiev, ab- expropr'ere si
solvind institu- im p roprietari re
tul politechnic a judetului Soroca ; fost prese-
si sectia agricola. dinte al acestei comisiuni. Fost
Alaturi de ceilalti fruntasi na- conducator si organ de control si
tionalisti basarabeni a act:onat cu indrumare in miscarea coopera-
inversunare pentru ideia natio- tista din judetele Lapusna si So-
nala romaneasca. A fost deputat roca.
in Sfatul Tarii", votand Unirea A colaborat dela 1907, la ga-
cu insufletire. Dupe Unire a fost zeta Cuvant Moldovenesc".
membru marcant al fostului par-
tid national taranesc, fiind de mai CAZACU Petre, doctor in me-
multe on ales deputat de Lapusna. dicina, Balti. Nascut in an. 1873
Fost consilier comunal. la Chisinau.
In publicistica s'a manifestat cu Absolvent al
colaborari la ziarele si rev istele Se mi nar. Teolo-
de specialitate din Basarabia si gic din Chisi-
din taro. nau. Doctor in
medicine al Fa-
CAZACU Dumitru, Tighina, cultatii din Iasi.
avocat, nascut la 6 Septembrie Destinul i- a
1886, in corn. Satulung, j. Brasov. distribuit frun-
Licentiat al tasului basara-
Facult. de drept bean, din primii
din Budapesta.
Fost prese-
' ani ai adoles-
centei, misiunea
dinte al Asocia- de stegar al cau
tiei de propa- zelor marl na-
ganda economi tionale romanesti. A avut un rol
ca Imparatul hotarator in guvernul basara bean
Traian" din Ti- dela 1918, in ceea ce priveste pre-
ghina, fost di- parativele pentru revenirea Ba-
rector al gazetei scrabiei la Patria mama.
locale Impara- A fost presedinte al directora-
tul Traian". telor din Chisinau ; a fost cooptat
A publicat : deputat in Statul Tarii" la 2
Cuvinte adevarate", In ghiarele Martie 1918.
foametei', Dupe realizarea idealului na-
Decorat cu ordinul Corotna tional, pentru care a luptat si a
Romaniei" in gradul de Cavaler. p5.timit, d. doctor Cazacu si-a dat
dela Unire si pane acum din plin
CAZACU Eugraf, So roc a, contributia la inaltarea vietii pu-
functionar, nascut la 2 Noembrie blice romanesti.
1888, in comuna Scumpia, judetul Dupe Unire a ocupat diferite
Balti. misiuni si demnitati in Statul ro-

www.dacoromanica.ro
28

man, sub diferite guverne. A fost CERKEZ Cristofor, Chi$inau,


secretar general in Ministerul sa- fost director al Bancii ora$ului,
natatii $i Inspector general sa- nascut la 22
nitar al regiunei lali. Septemvr. 1863,
A fost inspector general al zem In Balti.
stvelor. Publicist de elites, are la Post proprie-
activul d-sale numeroase $i ex- tar mosier la
trem de importante lucrari do- Cricova. Post
cumentare cu privire la Basarabia, mem bru al Zem-
dintre care cea mai importanta stvei, al Cruch
este lucrarea istorica intitulata R osii",sef
at spi
Moldova dintre Prut $i Nistru talului Zemstvei
1912 1918 ' In care ilustreaza in si conducator la
chip magistral lupta nationals spitalele .G o s-
dusts timp de mai bine de 100 de pit ali Bessa-
ani .de frunta$ii vietii moldove- rabscavo Zem-
nestt din Basarabia. stye din Chiev.
Este autorul apreciat al Isto- Prin toata activitatea si perso -

riei Farmaciilor din Romania , nalitatea d sale in telectuala $i so-


lucrare care a fost premiata la cials, d. Cristofor Cerkez este o
timp de Academia Romans. figura din cele mai reprezentative
Colaborator la loc de frunte al a Chi$inaului.
marei reviste ie$ene .Viata Ro- Decoraiii: Steaua Romaniei"
man easca". in gradul de alter, Coroana Ro-
A nul acesta, implinindu-se 65 manie" in gradul de oNer.
de ani dela na$terea d-sale, a fost
sarbatorit de un grup de admi- CERKEZ Ecaterina, Chisinau,
ratori $i tovarasi de lupta din publicists. Nascuta la Cricova
vremurile de glorie $i elan de al- jud. Lapusna in anul 1901. Studii
tadata. secund. la Chi-
Intelectual autentic, laborios si $inau A publi-
de inalta cultures, doctorul Petre cat dupes Unire
Cazacu a vibrat In permanents cateva carti de E,

pentru Basarabia, straduindu-se literat. in limba


cu scrisul $i cu fapta pentru rea- rusa $i o piesa
lizarea idealului Unirii. de teatr. in limb. I,

romans jucat5
CEBOTARI Maria. Berl i n, pe scena Tea-
cantareata de opera la Opera din trului National
Berlin. S'a nascut la Chi$inau in din Chisinau.
anul 1910. A ur-
mat Scoalallor-
mall ,.Florica ,
r .1p .
A tradus nu-
meroase lucrari
liter. ale scrii-
Nita" din Chi torilor romani contemporani si cla-
sinau $i conser. sici in limba rusa. Ca ziarista s'a
vatorul Unirea .)7 I
manifestat laudabil in coloanele
A plecat apo ziarului Neamul I? omanesc" din
din Basarabia Bucuresti, .Gazeta Basarabiei" $i
urmand conser Viata Basarabiei" din Chisinau.
vatorul muzica In domeniul social are o fru.
din Berlin. moasa activitate obsteasca, ca
A cantat cu membra actives in societatile feme-
succes crescand nine $i filantropice., din Chisinau.
in diferite me-
tropole europene, apoi a trecut la CERNAIANU Constantin,Chi-
film, turnand Fete in alb", etc. $inau, medic veterinar, nascut la
Actualmente se afla in turneu 4 Martie 1890, In corn. Stroe$ti
in America, impreuna cu sotul ei, jud. Gorj. Doctor in medicines ve-
cunoscutul actor Diesel. terinary dela Universitatea oin

www.dacoromanica.ro
29

Bucuresti, specializat in bacterio- Noastra* jud. Tighina ; apoi pre-


logie si b o a l e l e molipsitoare sedinte al acestei comisiuni. Fost
a I e animilelor deputat (1922), primar al orasului
domest , in Ger-. Tighina (1932-1934) $i in dou5
mania siFranta. randuri prefectul jud. Tighina.
Director- fon- Decorat cu otdinul . Coio.ina
dator al Labo R cmaniei" in gradul de ofiter.
rator. de bacte-
riologie veteri- CERNAUTEANU Vla
nary din Chi- Tighina, preot protoiereu, miscut
sinau. Medic la 3 lanualie 1902. Licentiat al Fa-
veterinar cnsi- cultAtii de Teo-
lier. Membru al logie din Buc u
al Academiei de resti. Preot la :1
c.1
medicines rom5. Catedrala ora
na,membru fon- sului Tighina,
dator al Asociatiei microbiologis profesor de re-
tilor de limber francezi din Paris. ligie, membru in
Delegat de guvernul tarn la multe Comit. de con-
congrese (Paris, Zurich, etc.). ducere al CA-
In 1920 a Lost insarcinat cu or- minului cultu-
ganizarea Serviciului de combate- ral orasenesc
rea epizootiilor din fostul Direc- (Fund. Princi-
torat al agriculturii din Basarabia. pele Carol"). -rq
La 1922 a infiintat laboratorul de Fost protopop
bacteriologie veterinary din Chi- in jud. Ismail, fost paroh al Bi-
sink], pe care-1 conduce 5i azi, sericii Catedrala din Bolgrad
desvoltand o activitate stiintifica Reni ; fast deputat eparhial al
remarcabila, cercetand riguros eparhiei Cetatea-Alba Ismail,
stiintific toate problemele de pa fost misionar si membru al Con-
tologie animala $i comparatA, ce sistorului mitropolitanIasi.
se intalnesc in Basarabia. A facut Din initiativa P. C. Sale s'a
din laboratorul sau o institutie renovat fundamental Biserica Ca-
stiintifica gi practic5. tedralA din Reni, s'a infiintat
Lucrari publicate : .Les mala- Azilul de batrani din Reni, s'a
dies infectieuses des volailles" ; organizat Societatea religioasa
,Les affections a hematozoaires Sf. Gheorghe" a tineretului din
endoglobulaires des animaux" ; Reni, s'a construit casa parohiala
Acaprin, ein neus Heil mittel fur din Reni, etc.
Peroplasmosen" ; etc., etc.
CERNEA Petre, Reni, indus-
CERNAUTEANU Serghie, Ti- trias, nascut in anul 1889.
ghina, notar- public, nascut la 5 Fost consilier
Julie 1891, in pr. Secureni, iud comunal (1922
Hotiri.Licentiat 1925), Lost con-
in drept. silier al Came-
Membru in rei de Comert
Consiliul paro- I.
si Industrie din
hial al Catedra- Ismail (1934-
lei Tighina. 1936), f. mem-
Fost magis- bru activ in co-
trat stagiar la peratia jud. Is-
Noua - Sulita j. mail (1923-1930).
Hotin. Prim no- Decoratii:
tar la Tribuna- Meritul Co- ANN

lul Tighina. mercial si In-


Fo.t membru in dustrial", cl. I, Gramata de bi-
Comisiunea de necuvantare a episcopiei Cetatii-
expropriere gi improprietar. ,,Casa Albe si lsmailului.

www.dacoromanica.ro
30
CHIORASCU Vladimir, Chi- CHIRIAC Afanasie, Tighina,
sinau, presedinte al Camerei de agricultor, nascut la 25 Martie
Comert $i Industrie, nascut la 8 1891, in corn. Corjevo, jud. La-
Februarie 1888. pusna. Absolv.
Absolvent al al $coalei Me
Seminarului Te- dii. Autodidact.
logic din Ca- In 1917 a fost
menet - Podolsc delegat la Con-
(Rusia). gresul ost4esc
Director al moldovenesc
Sucursalei Ban- din Chisinau. i",
cii Basarabiei. Fost deputat
Fost inspector -- in Sfatul Ta-
laBancile Popu rii". A luat par-
lare de pe langa te la in faptuirea
Banca Statului reformei agrare
rus din Chisi- in calitate de
nau; Lost presedinte al Uniunii membru delegat al taranilor in
cooperativelor din Chisinau; fost comisiunea de expropriere si im-
presedinte al Camerei de Comert proprietarire a judetului Tighina.
din Cetatea-Alba; Lost deputat Fost director al Zemstvei Tighina;
In Sfatul Tarii" si in Parlamen- fost secretar la Serviciul technic
tul tarii ; fost vice-presedinte al judetean ; Lost sef la Serviciul
Camerei Deputatilor; Lost direc- administrativ a Prefecturii jud.
tor general si secretar general al Tighina.
industriei gi comertului in Direc-
toratul Basarabiei. Fost consilier CHIRILOV St. Ion, Ismail,
la Centrala cooperativelor de pro- prom.' etar, nascut la 28 Deccm-
ductie si consum din Rucuresti ; brie 1880. Fost primar al orasului
Lost director general la Banca Ismail, fost se-
orasului Chisinau. In adunarea nator, pi esedin-
leg;slativa din 1939, a Lost ales te al Camerei
deputat la categoric industrie si de Comert gi
convert a Tinutului Nistiu. Industrie, pre-
Decoratii: ordinele Steaua R - sedinte al Con-
man iei" gi .Coroana Romaniei" siliului judetean
in gradul de ofiter. Ismail. 1.

A activat in-
CHIOSE Gheorghe, Tighina, tens in toate or-
institutor-pensionar, nascut la 29 ganizatiile cuca-
August 1871, in Comrat. Diplo- ractt r obstesc.
mat al $coalei Dela 1920 pans
Normale din la desfiintarea
Kerson. rartidelor, a Lost vice-pres, dinte
Fost se f al in- al partidului national-liberal din
vatam. primar judetul Ismail.
al Zemstvei ju Decora(ii: Meritul Comercial,
detului Tighina; Coroana Romaniei" in gradul
Post conductor de Cavaler, Steaua Romaniei"
de sericicultura in gradul de Cavaler si de Ofi-
gi apicultura 1 ter, etc.
plasa Ceadar -
Lunga. CHIRILOV G. Stefan, Ismail,
A contribuit 1
agricultor gi industrial, nascut la
la inzestrarea 10 Octombiie 1890, in corn, Cai-
5coalelor primare cu material di- raclia, jud. Ismail.
dactic necesar gi la infiintarea Presedinte al Comisiunii de cen-
muzeului scolar, care functioneaza zori a Societatii colonistilor ju-
pans arum. detului Ismail si Cahul, presedinte

www.dacoromanica.ro
31

at Comisiunii de cenzori a Casei de copii m:ci Nr. 22" din Chisi-


de credit al agricultorilor din Is- nau.
mail, membru activ in mai multe Fost revizor scolar al judetului
societati filan-
tropice din Is-
mail.
Fost primar al
comunei Caira-
;
Tighina, f. prim
lector la cursu-
rile Corp. Di-
dact. c din Ti-
ghina.
-.. " Iti

clia, fost prese- Decora(ii:


dinte al Bzincii Trecerea Du.
Populare si a! nArii", (1912-
Cooperativei dt 1913), \,,Avantul
consum din Cai- Tarii' (1916
raclia, f. mem 1918), Victoria,
bru in Consiliul Coroana Ro-
de Administra- - maniei" (25 ani
tie al Uniunii de Domnie a
cooperativelor Sud-Basarabene'. R egelui Carol I), Serviciul cre-
Decoratii : Meritul Comercial dincios", Insigna cl. II Premili-
cl. 1, ordinele Coroana Romani- tara.
ei" si Steaua Romaniei in gra-
dul de Cavaler. CICANCI Vasile, Chisinau, ad-
ministrator financiar de consta-
CHIRILOV Teodor, Chisinau, tare al judetului Lapusna, nas-
comerciant si industrial, nascut cut la 17 Sep-
la 17 Februarie 1881, in Ismail. tembrie 1901, in ,-
Licentiat in comuna Cocia-
drept. lia, jud. Cahul. .-ri
Fost magis- `,r Dupes ce a ur-
trat, avocat, de . mat studiile se-
putat in -Sfatul cundare s'a in- , .%
Tarii", fost di. scris la univer-
rector al A pro. sitate,absolvind
viziondrii Basa- Fac. de drept.
rabiei, fost vi- A intrat apoi In
ce-presedinte al cariera fiscala,
Sfatului Negus- urmand filiera
toresc si al Ca- ad-tiva canal la
mereideComert. gradul de admitistrator financiar.
si Industrie Chi- Decorat cu ordinul Coroana
sinau, fost membru in Comisia Romaniei" in gradul de Cavaler.
Interimara a Primariei Munici-
piului Chisinau in Consiliul de C__IDBA NU Stefan, Bucuresti,
Ad-tie al Casei de Asigurari So- mtmbru al Academiei Romane,
ciale din Chisinau. Fost comisar profesor universitar la Faculta-
al Ministerului Muncii pe langd tea de litere, deputat si vice-pre-
Camera de Munca Chisinau. sedinte al Camerei.
S'a nascut in anul 1883, luna
CHIRITA Alexandru, Chisi- Noemblie, in corn. Talmaz, jud.
sinau, institutor, nascut la 9 Au- Tighina.
gust 1888, la Loto3ani. Diplomat A urmat cursurile Liceului Nr.
al Scoalei Normale din Iasi. 1 din Chisinau si ale Facultatii
Capitan de rezerva; comandant de litere sectia slavistica de-
al Centrului 3 Premilitar din Chi- la Universitatea din Chiev.
sinau. Vice-presedinte al coope- Fost profesor secundar la Ji-
rativei C. D. Izbanda". secretar- tomir si Bolgrad.
cassier al Caminului cultural .Al. Crainic neobosit al luptelor na-
Mateevici" din Chisinau, cassier- tionale, drumul de luptator al d.
contabil al soc. Prietenii scoalei Stefan Ciobanu se incepe din
www.dacoromanica.ro
32

1908, cand a pus bpzele asocia- toare la monumentele istorice si


tiei culturale Desteptarea, care bisericile vechi din Basarabia, pri-
avea sa joace mai tarz;u, in epoca vitoare la cultura romaneasca ve-
agitates din anul che si la istoria literaturii roma-
1917, un rol a- nesti.
tat de impor- Dintre lucrarile d-sale, in nu-
tant pentru mar de peste 40, citam , Legenda
Unirea Basara- Maicii Domnului-, tiparita de so-
biei. cietatea imperials de geografie si
Contributia antropologie din Moscova (1911),
d.sale in acea- .Dosoftei", editata de Academia
sta miscare (din imperials de stiinte rusa (1915),
care au facut Continuitatea culturii romanest
parte S. Mura- in Basarabia", Dimitrie Cante-
.

fa, D. Ciugu- mir in Rusie, tipaiita de Aca-


reanu St. Bere- demia Romans, Unirea, Cultura
chet, D. Bogos, romaneasca in Basarabia", .Uni-
Gr Cazacliu, c tc.) a fost inalta- rea Basarabiei 1929, .Din legs
toare. turile culturale rornano-ucraincne
Intre anii 191.0 1912 a militat din secolul al XVII" 1938, ecti-
puternic in favoarea introducerii tata de Academia Romans.
limbei moldovenesti in scolile din A publicat numeroase articole
satele basarabene, publicand in in diferite periodice romanesti.
aceasta privinti un ciclu de ar- Decorafii: .Marea cruce a Co-
ticole in ziarele rusesti ce apa- roanei Romaniei' si ord. Ferdi-
reau atunci la Chisinau. nand I in gradul de ofiter, .Me-
In tiaipul revolutiei, d. Stefan ritul cultural cl. I' in gradul de
Ciobanu s'a relevat ca una din Cavaler.
marile figuri ale nationalismului Intre personalitatile marl ale
moldovenesc din perioada lupte- romanismului de azi, in Basara-
lor care au dus la Unire. bia, numele d-lui St. Ciobanu
Dupes Unire a fost ministru al -trebuie pomenit cu insufletire.
Instructiei Publice in Republica
Moldoveneasca. In 1918-1921, in CIOCANU Dumitru, Chisinau,
calitate de titular al Secretaria- doctor in medicines si chirurgie,
tului General de Instructie, a con- nascut la 15 Mai 1895, in Noua
tribuit la organizarea invata man- Sulita, jud. Ho-
tului romanesc din Basarabia. tin.
In timpul cand 'cl. Ciobanu a Studiile si le-a I

condus acest secretariat, s'a acti- facut la Uni-


vat intens si in domeniul extra- versitatea d i n
scalar. Din initiativa d-sale au Varsovia.
fost chemati si au venit in Basa- Medic-sef al
rabia scriitorii : M. Sadoveanii, Casei (12 Asigu.
Tudor, Pamfile, N. Dunareanu, D. rani Sociale din
lov, Al. Terziman, etc. Chisinau.
Serviciul activitatii extrascolaro Fost medic al
dirijat de d-sa, a editat si Bi- Spitalului Scu.
blioteca copiilor si a t. nerimii-, leni. In timpul.
publicatie oficiala de propaganda razboiului mon
nationals culturala, condusa de dial, fost medic primar al spita-
scriitorii D. lov si Al. Terziman. lului Imparatului Nicolae 11. Fost
A fost pe rand director de liceu, vice-primar si primar al munici-
profesor universitar la Faculta- piului Balt).
tNt de Teologie din Chisinau si In anul 1933 a fost numit in
director al revistei .$coala Basa- calitate de medic sef al Casei de
rabeanaa. Asigurari Sociale Chisinau, care
A publicat numeroase lucrari cuprinde cinci judete din Basa-
in ruseste si in romaneste, privi- rabia.

www.dacoromanica.ro
33

CIOFLEC Romulus, Bucttresti, construit fabrics proprie de acid


profesor, nascut la 25 Martie tartric si spirt din vin la Chisi-
1882, in corn. Araci, judetul Trei- nau. Fost consilier technic al Sin.
Scaune. dicatului fabricilor de zahar din
Licentiat in tars.
litere si filoso- Colaborator la diferite reviste
fie dela Univer- de specialitate in chestiuni de agri-
sitatea din Bu- cultura si industrie agricola.
curesti. Mem- Decoratii: Vulturul Romaniei"
bru al Societa- in gradul de Cavaler si Steaua
tii Scriitorilor Romaniei" in gradul de ofiter,
Romani.
Ctl dintai pro- CIOLACU Ion, comuna Hagi-
' fesor so.;it la Curda, jud. Ismail, agricultor, nas-
Chisinau si in- cut la 1889, in corn. Hagi-Curda.
trat in slujba Fost piimar
c a uzei natio- al comunei Ha-
nale. A participat la straduintele gi-Curda, mem-
intemeierii si organizarii partidu- bru in Comite-
lui National Moldovenesc. Fost tul scolar jude-
partas la crearea Comisiei $co- tean, presedinte
lare moldovenesti pentru nationa- al Comitetului
lizarea invatamantului. Fost lec- scolar comunal,
tor la cursurile invatatorilor, pro- membru in Co
fesorilor si medicilor din Chisinau. mitetul de con- ,-
Fost prim-redactor al z'arului ducere a Came
Statul Tarii , organul oficial al rei Agricole Is-
guvernului Republicii Moldove- mail.
nesti. Fost profesor la liceul B. A activat in
P. Hasdeu" si M. Eminescu".. domeniul raspandirii culturii prin
Lucrari tiparite : . Pe urmele Caminele culturale si al construc-
Basarabiei", Doamne ajuta ne", tiilor de scoli prirnare.
Lacriuni calatoare" (schite si nu- Decoratii: ordinul Coroana Ro-
vele), Cutreerand Spania", Sub maniei" in gradul de Cavaler si
soarele polar", Vartejul" (roman). medalia Rasplata Muncii".
Decorat cu Barbatie si Cre-
dicta" cl. I. CIORASCU Vasile, Chisinau,
functionar la Primaria Municipiu-
CIOLAC Gheorghe, Bucuresti, lui, nascut la 9 Februarie 1886,
administrator-delegat al Societa- in corn. Suru-
tii Romane de Radio-difuziune, ceni, jud. La-
presedintele So. pusn a.
oietatii Petrol- A luptat in
mina", nascut la
18 Aprilie 1898,
Comitetul Cen-
tral Ostasesc
--
in corn. Copcui Moldovenesc si f
jud. Cahul. In Comitetul Ta-
A absolvit ranesc Moldo-
$coala de Viti- venesc din Chi-
cul tura din Chi- sinau. Delegat
sinau, Institutul a face propa-
de Agriculture ganda nationala
din Odesa, $c. in judetul La-
Nationala de In- pusna. Fost deputat in Sfatul
dustrii Agricole Tarii", Lost membru in Comitetul
din Douai (Franta). A activat in de expropriere si improprietarire.
miscarea nationala din Basarabia. Fost functionar in Centrala coo-
Fost membru in Comitetul jude- perativelor din Basarabia.
teanChisinau, Lost deputat. A Decoratii ordinele Coroana

www.dacoromanica.ro
34

Romaniei" si Steaua Romaniei" Diplomat al Academiei Comer-


in gradul de Cava ler, medalia ciale din Kiev.
Regele Ferdinand I." Din anul 1923 d-sa ocupa postul
de secretar ge-
CIUBOTARU Vasile, Chisinau, neral al Prima-
inspector general al invatamantu- riei orasului Ti-
lui primar din Tinutul Nistru, ghina, punan-
nascut la 20 Ia- du-si toata pu-
nuarie 1897, in terea de muncA
corn. Tarigrad, $i toata capaci-
jud, Soroca. tatea in rezol-
Diplomat al varea probleme-
$c. Normale din lor in legaturA
Soroca. cu bunul mers
Fost presed. al vietii urba-
al Consiliilor de nistice a orasu-
ad-tie la Banca lui Tighina.
Populara si Coo-
perativa de con- CIUGUREANU Daniel, Bucu-

--
sum a Corpului '- resti. Doctor in medicina. NA.s-
Didactic din ju- cut In comuna $irauti, jud. Ho-
detul Soroca. Pana la numirea la tin, la 9 Decem-
Inspectoratul Scolar al Tinutului brie 1885. Ntu-
Nistru (1 Octombrie 1938) a fost dii universitare
presedinte al Asociatiei invatato- la Kiev, Facul-
rilor din judetul Soroca si prese tatea de medi-
dinte al Caminului cultural jude- cine.
tean Soroca. In anul 1908,
Fost revizor scolar in acelas ju- fiind student in
det. Fost membru in Comitetul anul trei, a par-
central al Asociatiei generale a ticipat la lnfiin-
invatatorilor din Romania. tarea la Kiev a
Cerculuistuden-
CIUBUC Leonida, Tighina, di- tilor moldoveni
rector de banca, n5scut la 18 Oc- . Desteptarea
tombrie 1892, in corn. Molesti, din care au facut parte, intre al-
jud. LApusna. tii si poetul Mateevici, Simion
Absolvent de Murafa, St. Berechet, $t. Ciobanu
liceu si a $c. de etc., d-sa fiind ales presedintele
artilerie. Ofiter Cercului. Dupe doi ani, din cauza
in rezerva, de inaspririi regimului. Cercul a fost
artilerie. A co- nevoit sa-si suspende activitatea.
mandat In 1918 In luna Mai 1912 a fost ares-
Bateria Moldo- . .
tat din ordinul Ohranei din Kiev.
veneasca. ca promotor al miscarii nationale
In prezent moldovenesti. In 1913, dupe ab-
presed. al Ca- solvirea studiilor universitare, a
merei de Comert venit In Basarabia ca medic rural
si Industrie din la Vorniceni si apoi la Hancesti.
Tighina, uncle La 'sfarsitul anului 1915 este
depune o binesustinuta activitate urmarit de jandarmeria politica a
pentru ridicarea vietii economice a colonelului Nordberg, pentru ati-
orasului si judetului Tighina. tudinea sa in chestiunea raportu-
rilor dintre Rusia gi. Romania.
CIUBURCIU Eugen, Tighina, La isbucnirea revolutiei a par-
secretar general la Primaria ora- ticipat intens la toate prefacerile
sului, nascut la 12 Decembrie 1888, din aceasta clipa istoric5. a Ba-
in comuna &rata Veche, judetul sarabiei, luand parte la diferite
Balti. congrese, conferinte, alegeri In

www.dacoromanica.ro
35

constituanta $i consiliul comunal Fost judecator de ocol $i tri-


din Chisinau. bunal, fost substitut de procuror,
La constituirea .Sfatului Tara" presedinte de tribunal, consilier
a fost delegat deputat din partea la Curtea de
presei nationale. apel, procuror
A fost seful guvernului alcatuit general $i prim-
in Basarabia. presed. al Curtii
Dupa unire a fost in repetate de apel Chisi-
randuri parlamentar ministru.
$i. nat.
Decoratii : Marea cruce, Coroana A luptat pen-
Romaniei $i mare ofiter Ferdi- tru infaptuirea
nand, Serviciul credincios in gra- operei de uni-
dul de mare ofiter. ficare legislati-
ve din Basara-
CLEJAN Jean, Bucuresti, co- bia. Fost prese-
merciant, nascut la 12 Martie dinte al Filialei
1891, in Braila. A absolvit co- Societatii inva
mertul inferior lizilor de razboiu din Basarabia.
la Braila $i. cel A contribuit la stingerea conflic-
superior la tului dintre Stat si Biserica basa-
Newcastle In rabeana.
Anglia. A publicat : Garantia In drep-
Fondator al tul roman $i roman" $i (in cola-
Bancii Fortu- f' borare cu C. Ratescu si Eugen
na." $i al birou- Ionescu- Darzeu) Manualul legii
lui Nord-Ost" autentificarii actelor". A condus
din Constanti- revista juridica Justitia Basara-
nopol. La Vie- biei'
na infiinteaza, Decoraiii: ordinul Coroana Ro-
AI
I n colaborare, maniei" In gradele de Comandor
biroul R eali- si mare ofiter, .ordinul Steaua
tat" ; la Berlin o asociatie pentru Romaniei in gradele de ofiter si
articole industriale. Comandor, ordinul Crucea Re-
Fost reprezentant al Companiei gina Maria", medalia ,Rasplata
Continentale de export la Corabia. muncii" pentru Biserica $i Ras-
Fost consilier la Camera de Co- plata muncii" pentru 25 ani in
mert, vice-presedinte al Sfatului serviciul Statului.
Economic, al Bursei, fost delegat
in Con siliul comunal din Chisinau. COCIORVA Iacob, Belli, nas-
A facut razboiul pentru intre- cut k Cucioaia, jud. Balti, la 26
gire in regimentul 3 artilerie. In Noembrie 1894. Agricultor si coo-
politics a militat In cadrele fos. perator. Primar
tului partid national- taranesc, ra: al oral. Balti.
mura lupista, candidand cap de Licentiat al 1
lista la Orhei $i al treilea la Chi- Acrid. de Inalte
sinau. In Basarabia a dat propul- studii economi-
sii reale elementului local prin se din Kiev.
initiative $i organizhi construc- A activat din 1.-"...-
tive. anul 1915 in U-
In prezent conlucreaza, pentru niunea Coope-
finantari, cu un consortiu englez. rative Regiona-
la din Kiev.
CLIMESCU Constantin, Chi- Dupa Unire,
sinau, consilier onorific al Inaltei director al Fe-
Curti de Casatie $i Justitie, nas-, deralei coopera-
cut la 1 Februarie 1875, In Moi- tive Colaborarea" din Balti, dela
ne$ti - Bacau. 1923 5i papa In prezent.
Licentiat al Facultatii de drept Presedinte $i organizatorul Sin-
din Bucuresti. dicatului cultivatorilor de sfecla
www.dacoromanica.ro
36

de zahar din judetele Ba lti $i So- sa organizeze prima expozitie de


roca ; pre$edintele Caminului cul- pictura 9i sculpture. A partici-
tural Gheorghe Enescu" din or. pat la expozitiile
BAlti. Salonului Ofi-
Fost deputat in anii 1926 27 ; cial din Bucu- I
fost in doua randuri prefect de re$ti $i Chi$i-
judet in anii 1929-1930 $i 1933; nal].
fost pre$edinte al Camerei de Co- Unele din lu-
mert din Balti. crarile d-sale au
Decorafii: Steaua Romaniei` Lost cumparate
in gradul de ofiter. de M. S. Re-
gele $i Regina
CODREANU Ion, Soroca, agri- Maria, precum i

cultor. S'a nascut in comuna Ste- $i de Ministe-


fane$ti, jud. Soroca. rul Cultelor $i
Unul din cei mai vajnici natio- Muzeul Natio-
nalisti t5.$niti nal din Chi$inau.
din randurile Decorafii: Marea medalie de
moldovenimii our $i ordinul Coroana Roma-
dintre Prut $i niei".
Nistru, nu exis-
ts fapta sau COJOCARU Nicolae, Soroca,
mi$care roma- profesor, inginer-agronom. Nascut
neasca in care la 12 Nlartie 1895 in ora$ul Soroca.
sa nu-1 vedern Licentiat in
vibrand, a c t i- $tiinte agricolc
v a n d, luptand. (1924) $i drept
A fost de nu- (1930) dela Uni
meroase on in- versitatea d i n
chis de Ohrana Iasi.
ruse. Ca deputat in Sfatul Ii- Numit in in-
rii" a primit din partea luptato- vAtarnantul se-
rilor Unirii misiuni importante, cundar in anul
pe care le-a indeplinit cu abnega- 1924, a functio-
tie $i devotament. nat pans in a-
A Lost ales de mai multe on nul 1936 ca pro-
deputat al judetului Soroca. A fost fesor 9i apoi
vice-pre$edinte al Camerei De- pans la 1939 ca
putatilor. director al Liceului Technic Agri-
Guvernul din 1920, prezidat de col Soroca, desfasurand o rodnica
d. Vaida Voevod, l'a trimis ca activitate $colara, cultural& si na-
membru al delegatiei care a ple- tionals.
cat la Paris, la congresul la care Fost pre$edinte al Camerei de
avea si fie puss in discutie soarta Comert $i Industrie din Soroca
Basarabiei. $i fost vice-pre$edinte al Came -
Una din cele mai populare fi- rei de Agriculture din Soroca.
guri ai vietii noastre politice $i In 1937 a fost numit comandant
nationale de dupi Unire. al Legiunii de Strajeri Soroca,
demnitate in care se Ala $i in
COGAN Sneer, Chisinau, pro- prezent. A organizat u n ita tile
fesor, nascut. la 30 Martie 1880, strajere$ti din intregul judet.
in Orhei. Decorat cu Rasplata Muncii"
Diplomat al $coalei de Belle- cl. I, pentru constructii $colare.
Arte din Odesa $i al Academiei
de Belle-Arte din Munchen. COJOCARU Teodosie, Chi-
Profesor la Scoala Municipall sinau, proprietar, nascut in anul
de pictura $i desen. 1880 la Chi$inau.
In 1918 a fost imputernicit de Absolvent al liceului militar din
Prima ria Municipiului Chi$inau Odesa. A luat parte ca ofiter in

www.dacoromanica.ro
37

razboiul ruso-japonez si in raz- CONSTANTINESCU Marin,


boiul mondial pe frontul din preaj- Bucuresti, ofiter de rezerva, pro-
ma Varsoviei, unde a fost ranit. venind din marina. S'a nascut la
A participat Galati. A im-
la miscarea na bratisat cariera
tionala a mol- ' armelor la ma-
dovenilor d i n rina, din care a
Basarabia. A fa- facut parte ca
cut parte din ofiter activ, fi-
Comitetul cen- ind in dese ran-
tral moldov. d in duri remarcat de
Chisinau al de superiori ca un
legatilor ostasi element destoi-
si of iteri. nicsi de valoare.
A fost numit 1. Demisiona.nd
de .Sfatul Ta -' apoi din armata,
rii" ca director a intrat in viata
rnilitar al armatei moldove nesti publics, Inscriindu -se in fostul
(1917). partid national-liberal.
Dupa Unire a fost Incadrat co- In ultima guvernare a acestui
lonel activ in armata romans. In partid, a fost numit prefect al
1919 si-a dat demisia din armata judetului Ismail, relevandu-se cu
si a fost numit primar al Muni- bune insusiri de conducator ad-
cipiului Chisinau. ministrativ.
Fost membru in Delegatia per-
manenta. a Consiliului .Judetean CONSTANTINESCU - ISMAIL
Lapusna. Cenzor al Bancii Basa- Nicolae, Bucuresti, sef de lucrari
ra biei. la Facultatea de agronomie, nas-
Fost deputat In primul parla- cut la 1 Mai
ment romanesc din 1919. 1899, In comuna
Civneaua -Var-
CONDAC Vladimir, Ho ti n, nita, jud. Ismail.
avocat, nascut la 6 Iulie 1889, in Absolvent al
corn. Secureni jud. Hotin. lic. din Bolgrad;
Licentiat al Facultatii de drept a urmat Acade-
dela Universi- mia de Inalte
tatea din Peters- Studii Agrono-
burg;. mic() din Bucu-
In timpul re- resti, cu studii de
volutiei (1917) perfectionare la
a fost comisar Landwirtsch
judetean al Gu ftliche H o c h-
vernului Provi- schule" din Berlin. Doctor in
zoriu. $tiinte A gronomice.
Fost membru $eful Serviciului Pomiculturii
al Upravei din Ministerul Agriculturii si Do-
Zemstvei jud. meniilor.
Hotin si consi- Referent si delegat la multe
lier al Zemstvei congrese internationale cu carac-
Guberniale. ter viticol si pomicol. Cooperator
In anul 1928 primar al orasului activ.
Hotin si presedinte al Camerei de Lucrari publicate : Productia
Comert si Industrie din judetul si valorificarea fructelor In Ro-
Hotin. mania", ,Problema hibrizilor pro-
In anul 1928 a fost ales depu- ducatori directi din Romania",
tat al jud. Hotin. Problema agronomiei sociale din
In anul 1930 a fost pentru a Romania", etc.
doua oars primar al orasului Ho- Decorat cu ordinul Coroana
tin. Romaniei" In gradul de Cavaler
www.dacoromanica.ro
38

CONSTANTINESCU Stefan, CONSTANTINOV Stefan, Is-


Chisinau, inginer inspector gene- mail, profesor, nascut la 1 lanua-
ral silvic, nasc. la 18 Martie 1880, rie 1888, in comuna Cuza-Vocla,
in corn. Butoiu, judetul Ismail.
j. Dambovita. A bsolvent a
Absolvent a Seminar. Teol
Liceului din Pi. din Chisinau s
testi si al $coa al Facultatii de
lei Speciale d( litere dela Uni-
Silviculture dir versitatea d i r
Branesti. Bucurest;. ).
$ef al lnspec Pri mar al ora
toratului Silvic sului Ismail.
Chisinau, dele- Fost prefect
gat pentru che al judetului Is.j
stiunile silvice mail, fost depu-
pe langa Rezi- tat, fost mem-
denta Regale a Tinutului Nistru. bru al Consiliului judetean, al
Fost sef al Serviciului ex- Camerei Agricole, al Camerei de
ploatarilor din Directia Regio- Comert ; fost presedinte al Co-
nals silvice, fost sef al Sectiei mi tetului $colar judetean, membru
Silvice de pe tangs Directoratul al Adundrii Eparhiale din Ismail
Ministerial al Basarabiei si in si al Congresului National Bise-
timpul Ministeriatului din Ba- ricesc.
sarabia. A activat pe teren national ro-
F. sef al ocoalelor silvice Re- manesc, inainte de razboiul mon-
gina Maria, j. Neamt, Mangalia dial. A facut parte din pleiada
jud. Constanta, Cozia-Brezoi jud. tinerilorserninaristi entuziasti care
Valcea, Tarnauca jud. Dorohoi. au organizat un cor rornanesc in
In 1921-1922 a lucrat in Co- 1906, pentru propaganda cantc-
misiunea de evaluare a padurilor celor nationale romanesti in Ba-
expropriate din Basarabia, fiind sarabia.
un promotor de impadurirea te- Decorat cu ordinul Steaua R o-
renurilor degradate din stepa Bu- maniei" in gradul de ofiter.
geacului.
Decoratii : ordinul Coroana Ro- CONSTANTINOV Socrate, Is-
maniei" in gradul de Cava ler si mail, profesor-pensionar, nascut
Furajera Steaua Romaniei", la Ismail, la 17 Aprilie 1868.
$i-a facut stu-
CONSTANTINOV Lucretia, diile universita-
Ismail, profesoara, nascuta la 25 re la Odesa.
Septemt,r. 1901, Prof. de ma-
in Galati. tematici. C o o
Licentiate a perator si viti-
Facultatii de li- rJ cultor. Membru
tere si filosofie. fondator al Fe-
Profesoara de deralei Ismail. '
filosofie la lie. Fost profesor
de fete, direc- la $coala de A- !

toare a liceului griculturd d i n


de fete din Is- Kerson $i la Li-
mail. ceul din Nicola-
Membra in di- ev. Fost director general al inva-
ferite societati tamantului din Basarabia, fost
culturale $i de senator, fost presedinte al Socie-
binefacere. tatii de Agriculture Unirea", al
Fosta profesoara de pedagogie Bancii Populare si al Societatii
la $coala Normala de fete din de vanatoare, Vidra" din Ismail.
Braila si Galati. La 1917, fost delegat la Iasi la

www.dacoromanica.ro
--- 39

prim.-ministru Marghiloman, pen - CO$CIUG Hariton, Soroc a


tru alipirea la Romania a judete- magistrat, nascut la 28 Septem-
lor Cahul si Ismail. brie 1885, In comuna Stoicani, ju-
Decoratii : Sf. Stanislav" In detul Soroca.
gradul de Comandor cu spade, Absolvent al
.Sf. Ana` cu spade si panglica, Seminar. Teol.
..Coroana Romaniei' in gradul de din Chisinau, li-
Cavaler. centiat in drept
d e 1 a Universi-
CONSTANTINOV Vasile, Is- tatea din Har-
mail, preot iconom stavrofor, nas- cov.
cut la 1 lanuarie 1890, in corn. Presedinte al
Cuza Voda, ju- Tribunal. Soro-
detul Ismail. ca. Membru In
Licent. al Fa- Comit. de con- aft
cultatii de teo- A
ducere al carni- "11
logie din Bucu- nului cult. ora-
resti. senesc din Soroca.
Consilier re- Fost secretar la Cercul de 12 e-
ferent al Epis I c,kwil- crutare Gubernial din Basarabia.
copiei Ismail. Fost judecator de pace si judeca-
Fost profesor tor de tribunal. Fost presedinte
de religie la Sc. loctiitor al zemstvei judetene. Ca
s
Normala i Li- ,

presedinte - loctiitor a prezidat
ceul de fete din adunarea nationall judeteana, ca-
Ismail. re a hotarit votarea Unirii la 27
In calitate de consilier referent Martie 1918.
al Sectiei Economice a Episco- La 1907 a colaborat la ziarul
piei, a staruit sa se infiinteze ate- Basarabie.
lierul pentru fabricarea lumana.- Decoratii: ordinul Coroana Ro-
iilor din ceara, tipografia epar- . maniei" In gradul de Cavalei
biala, ateliere pentru pictures si
confectionarea vesmintelor bise- COSMACEVSCI II M a r i a,
ricesti, orfelinatul eparhial. Chisinau, profesoara, nascuta la
1 Octombrie 1894, in Chisinau.
CORUIA Joan, Tighina, direc- Diplomats a
torul Sucursalei B. N. R., nascut $coalei Teatrale
la 1895, In Caracal. a Soc. de Lite-
Expert con- rature gi Arta
tabil. Capit. de. A. S. Suvorin"
rezerva. din Petrograd.
Comisar al gu Profesoara de
vernului la Ca- Arta dramatics
mera de Comert la Conservato-
si Industrie Ti. r u 1 particular
ghina. Unirea" d i n
A activat la Chisinau.
infiintarea s e- Fosta direc-
diilor B. N. R. I toare artistica la
din Satu-Mare 1 Teatrul Puschin fosta societara
si Lugo). cl. I la Teatrul National din Chi-
Este membru sinau.
de drept In diferite comisiuni cu A tradus din autorii rusi si
caracter economic si institutiuni francezi piese inscrise in reper-
cu caracter social. toriul Teatrului National din Chi-
A publicat studii de speciali- sinau gi jucate pe scena lui. A
tate in diferite ziare economice. participat la diferite festivaluri
Decorat Cu Meritul Comercial artistice, declamand sau jucand
si Industrial cl. I. in piesele de teatru.
www.dacoromanica.ro
- 40
COSTENCO Stefan, Ismail, in- inau. A fost ajutor de primar si
stitutor, nascut in 1882, in corn. apoi primar al Municipiului Chi-
Nerusai, jud. Ismail. sinau. A fost deputat al Sfatului
Diplomat al Tarii si a votat Unirea.
Scoalei Norma -, ; In publicisticd s'a manifestat
le din Bairam- I ca director al ziarelor Sfatului
cea, jud. Ceta- Tarii si Dreptatea, oficioase ale
tea-Alba. partidului liberal din localitate.
A construit A colabarat cu articole de spe-
scoala primary cialitate la Foaia Plugarilor. Sub
in satul d-sale ; pseudonimul Oh. I. Ghici a dat
deasemeni, a in- la iveala in 1911 o brosura cu
fiintat banc privire la situatia din Basarabia
populara si co- subjugate de rusi.
operat. de con-
sum. Fost mem- COTEANU Ecaterina, Orhei,
b r u in Consi- medic balneolog, nascuta Pelivan,
liul de Administratie al Federa- la 1 Februarie 1886, in comuna
lei Sud-Basarabeanag din ora$ul Rezeni, judetul
Ismail ; a luat parte la infiinta- Lapusna.
rea Centralei Federalelor din Chi- Doctor in
sinau Fost membru din partea Medicine si Chi s

taranilor al Casei Noastre". Fost rurgie dela Fa-


revizor scolar al judetului Ismail. cultatea de me-
Decora(ii : R asplata Muncii" dicines din Iasi.
pentru constructii scolare cl. I si Medic defini- --
11, ordinul Coroana Romaniei" tiv al orasului
in gradul de Cavaler. Orhei.
A activat in
COSTIN Ion, avocat, directo- diferite soc. cul.
rul ziarului Gazeta Basarabiei". turale si de asi-
S'a nascut la anul 1887 la Ghi- stentd publ. din
dighici, j. La- Orhei ; Fratia romaneasca", 0-
pusna. Studiile crotirea orfanilor de razboi-, fi-
secundare le-a liala Societatii Principele Mir-
facut la Chii- cea", etc.
nau; in 1911 a Are o lucrare, scrisa" cu prile-
luat licenta in jul tezei de dnctorat, despre Con-
Drept la Iasi, tributiuni la studiul chistelor hi-
stabilindu-se a- datice ale ficatului".
vocat la Tulcea. Decorate cu Meritul Sanitar`
A facut zia- cl. I.
ristica la Bucu-
resti, a fost COTEANU V. Mihail, medic
catva timp si in primar al judetului Orhei. Doctor
corpul didactic, in medicines si
ca profesor de limba ruse, apoi chirurgie dela
a parasit Zara plecand in Elvetia, Facult. de medi
unde a activat in spiritul inte- cina din Iasi.
reselor Basarabiei. Nascut la 30
Revenind in 1917 in Basarabia Martie- 1880 - in
i s'au incredintat diferite misiuni: Roman.
a condus directoratul internelor Mobilizat in
din Chisinau, apoi al Agriculturii razboiul din
si Domeniilor. A fost in mai multe 1913, se distinge
legislaturi deputat si senator de in campania de
Lapusna. A fost vice- presedinte cornbatere a ho-
at Senatului, vice-presedinte al lerei.
partid. national-liberal din Chi- Ca medic de

www.dacoromanica.ro
41

batalion is parte in razboiul din CRESSIN Anatolie, Bucuresti,


1916-1918, si propus la meda- medic, nascut la 7 August 1903.
liare $i inaintare pe campul de Absolvent al
r5.zboi. lie. .Sf. Dumi-
Este trimis in Basarabia ca me- tru" din Ismail.
dic pe langa Zemstva jud. Orhei Doctor in me-
la 12 Iu lie 1918 Si este confirmat dicina 9i chirur-
medic primar definitiv al judetu- gie dela Univer-
lui Orhei, la 1 Iu lie 1919. sitatea din Bu-
In calitate de presedinte al Co curesti, diplom.
misiunii interimare a orasului Or- al cursurilor de \!,
hei, a contribuit la imbunatatirea specializare i n
ai infrumusetarea orasultii. higiena scolara.
Inca din 1906 a trimis direct Membru in cor- Ai 7
sau indirect mii de carti in Ba- pul statisticieni-
sarabia. lor, membru al
A initiat gi s'a ocupat direct Societatii de Endocrinologie, pro-
cu diterite societati culturale, in- fesor titular de higiena in inva-
tre care : Societatea Fratia Ro- tamantul secundar. Membru fon-
maneasca" ai A teneul Popular" dator 9i secretar general al Cer-
care au avut o frumoasa acti vi tate. cului Basarabenilor din Bucuresti.
A scos saptarnanal Ziarul Fra- Lucrari tiparite Starea fizica
tia Romaneasca", organ de pro- Si alimentatia scolarilor in Roma-
paganda culturala, neintrerupt 5 n i a", Alimentatia copiilor d e
ani $i jumatate dela Dec. 1918. scoala din Romania ", etc.
A tiparit sfaturi $i indemnuri
pe care le-a impartit in judet, CRESSIN Roman, Bucuresti, func-
pentru combaterea diferitelor boli tionar de Stat, nascut la 29 lunie
gi cu deosebire a tifosului exan- 1905, in Ismail.
tematic. Licent. in ma-
A fost in doua randuri prese- tematici d e 1 a , . -

dintele Comisiunii interimare a Univ. din Bu-


orasului Orhei. In doua randur curesti.
prefectul jud. Orhei. A fost ales Studii de spe-
presedintele Comitetului scolar ju- cializare in U.
detean $i vice-presedinte al Sfa- S. A., ca bursier
tului scolar al liceului de fete al Fundatiei Ro-
Orhei, In care calitate a staruit ckfeller $i la In-
pentru romanizarea acestui liceu stitutul de sta-
si trecerea lui la Stat, ceea ce s'a tistics supe-
Si facut. rioara din Roma.
Nein trerupt dela 1919 pang la Referent al In-
1931 a fost profesor de higiena stitutului central de statistics $i
la liceul de baieti Orhei, contri- al Asociatiei romane pentru con-
buind la romani7 area lui. juncture economics, profesor de
Este ales in fiecare data pre- 1. ruse la Centrul de pregatire
sedintele Asociatiei Medicilor,dela technics profesionala administra-
1919 pans astazi $i in calitate de tive, membru al Institutului So-
medic primar al judetului a con- cial Roman $i al Acad. de stiinte
tribuit la Introducerea spiritului politico-sociale din Filadelfia.
romanesc al Legii Sanitare in judet. Fost sef de birou la Ministerul
A fost ales membru in Comi- Agricultur 9i Domeniilor, f. ve-
tetul central al Asociatiei Gene- rificator la Directiunea Recen-
rale a Medicilor din Romania, in samantului General al Populatiei.
congresul medic. dela Timisoara. A publicat articole de speciali-
Decoraiii : Crucea Meritul Sa- tate in Argus", Prezentul" Si
nitar" cl. I-a, Coroana Romaniei" in revistele de resort.
in grad. de ofit. Ordinul Steaua Decoraf cu ordinul Coroana Ro-
Romaniei" in gradul de ofiter. maniei" in gradul de Cavaler.
www.dacoromanica.ro
42

CRIHAN Anton, Chisinau, con- Fost lector la cursurile peda-


ferentiar la Facultatea de agro- gogice pentru
nomie, nascut la 10 lulie 1893, invatatori.
in corn. Sange- Col aborator la
rei, jud. Balls. numeroase zia-
Doctor in re si reviste li-
stiin tele econo- terare din lard.
mice dela Paris. Decoraiii: Ras-
Fostorganizator plata Muncii"
$i comandant al pentru invAtl-
Cohortelor Mol- mint, Coroana
dovenesti d i n Romaniei" ingr.
1917. Fost de- de Cavaler, me-
putat in Rat& dalia V i c t o-
Tarii $i in Par- ria , . Come mo-
lamentele d i n rativa", . Steaua Romaniei' in gr.
1919, 1920, 1922 de Cavaler, cu spade si panglica
$i 1932. In anul 1918, fost sub- Virtutea Militara", ordinul ru-
secretar de stat al Agricultarii in sesc .Sf. Ana'.
Republica MoldoveneascA. A con-
dus Casa Noastra.' basarabeana. CRISTI Vladimir, Chisinau, pri-
In Sfatul Tare a prezidat Co- marul Municipiului, nascut in co
rnisia agrara si a alcatuit proec- muna Teleseu, judetul Orhei.
tul de Lege Agrara pentru Basa- Licent. al Fa-
rabia. In 1932 -1933, fost subse- cultatii de drept
cretar de stat la Ministerul Agri- din Moscova si
culturii si Domeniilor, in care al Facult. agro-
calitate a contribuit la aducerea nomice din Pa-
Facultatii de agronomie la Chi ris.
$inau. Proprietar mo-
/-1 facut parte din delegatia ro- Bier.
mana la conferinta romano-rusa Fost ministru
din Viena. d e interne i
A militat in fostul partid Ora-- Republica Mol-
nese din Basarabia, transformat dov., f. guver-
ulterior in partid national-tara- nator al Basa-
nesc. rabiei, fost mi-
A publicat documentata lucrare nistru in guvernul Iorga.
.Capitalul strain in Rusia". Decorctii: .Sf. Vladimir", Sf.
Decoratii: ordinul .Ferdinand" Gheorghe", Meritul cultural, Me-
in gradul de ofiter, ord. Steaua dalia aviatica, ord. , Ferdinand"
Romaniei" in gr. de ofiter, $. a. in gradul de comandor, Meritul
D. Anton Crihan prin jertfa ti- Agricol, ordinele Coroana Ro-
neretii si vietii lui intregi pentru maniei" si Steaua Romaniei" in
inchplinirea idealului neamului ro- gradul de ofiter.
manesc, ramane statornic o figura
proeminenta a vietii basarabene
de dinainte si de dupa Unire. CRIVAT Corneliu, Chisinau,
avocat, nascut la 9 Septembrie
cRIHAN N. Panait, Chisinau, 1875, in BacAu.
institutor, nascut la 25 Decem- Licentiat al Facultatii de drept
brie 1890, in Galati. din Bucuresti.
Director de scoala primara. Au- Fost portarel, judecator de ocol,
tor de manuale didactice, prese- judecator de tribunal, presedinte
dinte al Federatiei sportive $i al de tribunal, consilier la Curtea
Ligii de atletism din Basarabia. de Apel din Chisinau, fost pro-
Capitan de rezerva. curor general al Curtii de Apel.
Prim redactor la ziarul .Viata Fost inspector general al instan-
Basarabiei". telor judecatoresti din intreaga

www.dacoromanica.ro
43

Basarabie. A facut razboiul din operei lui Baudelaire. A tradus


1913 i cel din in frantuzeste intreaga opera poe-
1916. tied a lui Eminescu, si a altor 14
Decor& cu or- poeti romani : Alecsandri, Ccs-
dinul Coroana buc, Vlahuta, Goga, Minulescu,
Romaniei" c u A rghezi, etc.
spade si pan A colaborat cu pitoresti cro-
glica Virtu tea nici basarabene la marile ziare
Military ", Co- din Paris.
roana R o m a- A fost societara a Teatrului
niei" in gradul Odeon din Paris.
d e Comandor, . Cunoaste ]a perfectie 11 limbi.
Steaua Roma- LAI
niei" in gradul CR USEVAN N icano r, sat
de ofiter. Malcauti, jud. Soroca, propr;etar,
nas,ut la 7 Aprilie 1883, in sat.
CRUPOVEATCHIN Constan- NIalcauti,
tin, Balti, avocat, nascut la 16 Absolvent al
lunie 1891, in Balti. Liceului din So- -

Licentiat a 1 roca.
Facult. de dreptr, In 1918, fost
dela Universi mandatar al po-
tatea din Iasi, porului basara-
absolvent al Fa- bean pentru a-i
cult. de stiinte a p A r a intere-
din Kiev. sele. A semnat
Membru i n actul Unirii. F.
Consiliul de dis- deputat, f. con-
cipline al Ba- silier judetean,
roului Balti. fost me mbru in
Fost judeca- Comitetul agricol judetean.
tor de pace, fost Decoraiii : ,Vulturul Romaniei",
preyed. al Tri- Rasplata Muncii", pentru con-
bunaltilui Balti. Fost primar at structii scolare si bisericesti, Me-
Municipiului Balti, fost senator. ritul Comercial si Industrial.
A publicat un dictionar ruso-
roman. CULEA D. Apostol, Eucuresti,
Decorat cu ordinul Steaua Ro- director la Fundatia Culturala Re-
maniei in gradul de ofiter. gala Principele Carol", nascut
In corn. Suditi,
CRUSEVAN FLORESCU jud. Ialomita, la
Olga, Bucuresti, literate, nascuta 1882.
la 6 Iunie 1900, Diplomat al
in Pistrueni, j. $coalei normale
Orhei. A urinal d e invatatori;
cursurile Facul- un an de studii
tatii de litere din in Italia. Fost
Odesa. Si-a ti- invAtator, f. in-
n u t doctoratul spector cultural
la Lausanne si la Casa $coa-
Bucuresti, cu to lelors, f. sub-
za Istoria cla- director si di-
selor sociale in rector la M.I. P.
Rusia". Fost sef al Propagandei si at Ser-
Premiata de viciului extra-scolar din Basara-
Academia frau- bia, fost redactor la -$coala Ba-
ceza pentru traducerea in versuri sera beana', Sfatul Tare, .Ro-
a operei lui Schelley si de Aca- mania Noma".
demia engleza pentru traducerea A condus revistele : Vremea
www.dacoromanica.ro
- 44
Noul", Lamura", $coala Tara- sum Economia" $i al Bancii Co-
nului". merciale din Bolgrad.
A publicat numeroase carti di-
dactice, de popularizare, pentru CUTULAB Ion, Soroca, insti-
copii, pedagogice $i literaturA de tutor, nascut la 27 Septembrie
calAtorii. 1895, in comuna Pope$tii de Sus,
Decoraiii: Meritul Cultural" in judetul Soroca.
gradul de ofiter, Crucea pentru Diplomat al
Merit, ordinul Ferdinand. Scoalei Norma-
le-Soroca.
CU RTEV Teodor, Bolgrad, ad- Locot. de re-
ministrator delegat al Bancii Co- zerva. Vicepre-
merciale, nascut la 8 Februarie $edinte al Aso-
1877, in Bo 1- ciatiei $i Coo-
grad. Licent. in perativei Inv5.-
drept dela Uni- r- tatorilor din So-
versitatea d i n roca. Prevdinte
Moscova. al Hancii Inva-
Fost judeca- 1 tat. i membru
tor de pace $i in Societ. cultu-
de instructie; f. rale $i de binefacere din Soroca.
avocat pe langa .= Fost membru in sectia $colara a
Curtea de Apel Zemstvei judetului Soroca, a luat
din Odesa, fost parte activa la infaptuirea Unirii.
pre$ed. al Con- Fost pre$edinte de cerc cultural,
siliul ui judetean fost subrevizor $i revizor $colar.
din Bolgrad. Decoraiii: Sf. Ana" $i Sf.
Fondator al Bancii de Credit Stanislav".
Mutual, al Cooperativei de con-

www.dacoromanica.ro
DAI A NU Gh. Gheorghe, Balti. redactor $i administrator-delegat
Farmacist si proprietar. S'a nas- al ziarului .Gazeta Basarabiei".
cut la Tulcea, Nascut in luna Maiu 1890, in
la 14 Ianuarie com. Borosesti
1907. jud. Vaslui. Li
A terminat li centiat in litere
ceul Ion Crean- si filozofie a]
ga. din Balti in Universit. d i n
1921 si faculta- Iasi ; Pres. dinte
tea de farmacie al centru]ui stu-
din Iasi in 1930. den tesc ; a or-
Presed. comi- ganiza t congre-
siei interimare sul general stu
a Camerei de dentesc la Cra-
Comert si indu- iova in 1912; a
strie din Balti. participat in co-
mitetul de con-
DAN ILESCULI Nicola e, Ce- ducere pentru ridicarea statuiei
tatea- Alba. Proprietar si viticultor. Cuza Voda dela Iasi si a vorbit
Nascut la Cetatea-Alba in anul in numele generatiei universitare
1886. la inaugurarea statuiei in fata
Poseda studii Regelui Carol .1. A fost trimis In
secundare. Rusia sa studieze problemele in
A fost prese- legatura cu istoria nationals. A
dinte al consi- participat la razboi cu gradul de
liului judetean. capitan. In Mai 1918 a fost che-
Este prese- mat de d-1 Pan. Halippa, I. In-
dintele consiliu- culet $i D. Ciugureanu la Chi-
lui judetean al sinau pentru propaganda natio-
cooperativei vi- nals. Aici a romanizat directoratul
ticole Cetatea- de instructie publics $i a redactat
Alba , incepand ziarul Cuvant Moldovenese. A
din anul 1934 redactat ziarul Sfatul Tarii", apoi
si fondator al ziarul Dreptatea-, ambele zilnice.
acestui asezamant. A redactat revista .Tribuna Scoa-
Are la activul sau, in aceasta lei A luat parte la cursurile de
calitate, initiative si masuri inte- invatatori ca lector $i examina-
resante, care au dus la propasirea tor ; a conferentiat la Universi-
cooperativei. tatea Populara. A fost de trei on
deputat de Lapusna ; a fost con-
DASCALESCU Hristea, Chi- silier municipal, inspector sef al
sinau. Profesor la Seminarul Teo- invatamantului din Basarabia.
logic $i la Liceul Militar ; prim- A publicat un articol istoric
www.dacoromanica.ro
46

omagial pentru C-tin Chiritescu ; DELEGEA NU Alexandru, Ce-


autorul lucrarii Lupta moldove- tatea-Alba, nascut la Galati, la
nilor in 1917 pentru cultura, limba 21 Februarie 1897. Dirigintele
si scoala ; are in manuscris: Isto- Oficiului P. T.
ria Revolutiei Basarabene. T. de resedinta .!,1111111MIN

Decoratii : .Coroana Romaniei" Cetatea-Alba.


in gradul de Cavaler, .Steaua Ro- Absolvent al
maniei" in gradul de ofiter, Co- Scoalei Corner-
roana Romaniei in gradul de co- ciale Superioa-
inandor, .Rasplata Muncii pen- re Galati, fost
tru invatamant cl. I-a, Rasplata controlor P. T.
Muncii" pentru constructii $co- T., contabil P.
lare cl. I, Avantul Tarii" pentru T. T.
campania din 1913. ,,Medalia raz- Membru in
boiului de intregirea nationala. si Caminul Cultu- 1_
Ordinul Vulturul in gradul de ral, membru in .1'
ofiter si Cavaler. soc. ARPA
Venit la Cetatea-Alba in luna
DAUS Ludovic, Bucuresti. Na- Iunie 1918, printre primii purta-
scut la Botosani, la 1 Octombrie, tori ai romanismului pe aceste
1873. Scriitor. meleaguri.
Licen ti a t in Decoratii: Barbatie $i Credinte
drept. Stabilit cl. I-a pentru restabilirea comu-
dupa Unire in nicatiilor sub focul bandelor te-
Basarabia a pro- roriste in sudul Basarabiei (Ta-
fesat avocatura tar-Bunar) in anul 1924. Crucea
la Chisinau ; a Comernorativa," cl. I-a Coroana
fost deputat si Romaniei in gradul de Cavaler.
senator $idirec-
tor at Teatrului DUMITRASCU P. Ion, Chi-
National din $inau. Pensionar de stat si direc-
Chisinau; a fost tor-proprietar al ecliturei Arpid"
director al zia- S'a nascut la
tului Drepta- Grigoriopol (U- -
tea' Chisinau. craina) la 25
Mutat la Bucuresti, a fost multa Mai 1869.
vreme sub-director general at Soc. . A fost primar
de Radio-difuziune.
A scris versuri, proza, piese al burghezilor in
de teatru, etc. 1901-1904, pri-
Dintre lucrarile teatrale cele marul orasului
mai principale sunt: Egle, Doam- Grigoriopol in-
na Oltea, Vales Alba, Tepe$ tre 1904 1903. f
(toate in versuri) jucate pe scena Pre$ed. con-
Teatrului National din Capitals. siliului de ad-
Romane Strabunii, Dusmanii ministratie al
neamului, Iluzii, Draceasca schim- uniunei bancilor
bare de piele, Asfintit de oameni populare $i cooperativelor de con-
si o .juma.tate de om.
sum din Odesa 1918 1920. In-
In viata publics a Basarabiei tensa propaganda nationala ro-
d, Ludovic Dau$ s'a manifestat maneasca printre moldoveni din
a mplu $i divers mai cu seams in stanga Nistrului, dela 1908-1917,
d omeniul n ational-cultural. ceiace i-a adus prigoana politiei
A colaborat la toate publica- ruse.
tiile lite rare $i a creiat in cei Functionar la regionala Arhi-
zece ani cat a stat In Basarabia velor Statului din Chisinau 1921
d-sa ins u$i reviste $i ziare roma-. 1934 ; membru fondator al comi-
sneti imbogatind cu frumusetele tetului de ajutorare a romanilor
ufletului salt paginile tor. transnistrieni.

www.dacoromanica.ro
47

DEMIDOV Vladimir, Ismail. DIACONESCU Dumitru, Chi-


Proprietar. Nascut la 20 Martie sinau. Farmacist. Presedintele co-
1877 la Ismail. A fost membru legiului farmaceutic din jud. La-
in consiliul co- pusna. Lt. co-
munal al orasu- lonel in rezerva.
lui (1911) si a- Nascut in 1883,
jutor de primal la Mih5.ileni j.
(1916-1918) a Dorohoi.Licen-
particip. in call tiat in Farma-
tate de membru cie. Fost pre
in comisia edi- sedintele socie-
litara la infiin- tatii Culturale
tarea Uzinei e- . Astra" judetul
lectrice, parcul Lapusna ; fost
oral. si a por- AIL membru in co-
tului ; a fost mitetul central
membru al co- al Astrei' din
mitetului eparhial scolar. In tim- Basarabia ; fost presedintele Fun-
pul razboiului a fost presedintele datiei Culturale ,Principele Ca-
comisiunei de receptie a Upravei rol" jud. Lapusna. Director al
regionale de aprovizionarea ar- Fundatiei Culturale Principele
matei. Carol" jud. Lapusna.
A ocupat diferite demnitati A venit In Chisinau ca locote-
obstesti in oral, fiind si membru nent la 1 Mai 1918, preluand dela
in comisia sanitary a orasului rusi spitalul militar ; a infiintat
Ismail. prima farmacie military de gar-
nizoana din Basarabia. La 1922
DER EVE NCO Leonid, Chi- a deschis o farmacie publics in Chi-
sinau, Doctor in medicine. Nas- sinau, pe care o conduce si astazi ;
cut in comuna Putinesti judetul a organizat si condus ca prese-
Soroca. Medic dinte din 1922 asociatia farmacis-
al Spitalului de tilor din Chisinau si jud. Lapusna,
Tuberculosi, al care la 1932 a'a transformat in
spital. de copii colegiul farmaceutic, condus de
si al Imprime- d-sa pand astazi.
riei Statului din A organizat libraria populara
Chisinau. a Fundatiei Culturale Regale din
A absolvit li- Chisinau, pe care o conduce si as-
ceul Hasdeu tazi. Conducator al Serviciului So-
d i n Chisinau cial din jud. Lapusna.
(1900), studii u- Incepand din anul 1936 define
niversitare 1 a conducerea laboratorului chimico-
Zurich, examen farmaceutic Farmaco din Chi-
de echivalare la sinau.
Cazani (Rusia). A fost medic de
circumscriptie in jud. Balti si sef DIMENTBERG Mark, Balti.
al spitalultii de graniceri (1909 Comerciant, presedintele Sfatului
1913). In anul 1913 a fost numit Negustoresc. Nascut la Lipcani
medic secundar la Spitalul Curtii judetul Hotin in anul 1875. Fost
Imperiale din Tarscoe Selo. unde presedinte al biroului de aprovi-
a functionat pans in anul 1918, zionare al armatei pe timpul raz-
cand s'a inapoiat in Basarabia. boiului (in 1914 1918) ; fost di-
Aici a combatut epidemia de tifos rector al Bancii Uniunea Romans
exantematic si a fost medic al sucursala Balti ; fost presedinte
spitalului de contagiosi. al Camerei de Comert si de In.
Membru activ al diferitelor so- dustrie BaltiSoroca ; fost ajutor
cietati obstesti din Chisinau. de primar al Municipiului Balti,
Decoratii: ,Meritul sanitar" consilier judetean ; consilier al
cl. I-a. Camerei de Agriculture.
www.dacoromanica.ro
48

In lumea comerciala a nordului ani intra ca frate la manastirea


Basarabiei d. Dimentberg, pro- Suruceni, unde a capatat cunos-
prietarul firmei, tinta de carte. La 1900 este ales
fondata In anul econom al ma-
1832, este una nastirei; apoi ie-
din figuri in- romonah, loctii-
setnnate. tor de staret i,
Decoratii: Co- in 1915, este
roana Romani- sfintit Egumen.
ei" In gradul de Peste trei ani
Cavaler $i ofi- este ridicat la
ter, Meritul rangul de Arhi-
Comercial si In mandrit si nu-
dustrial' cl. I-a, mit Exarh al .

.Rasplata Mun manastirilor din 01;;;,,


cii" pentru con- Basarabia. La 41'
structii scolare. 22 Julie 1918
este sfintit A rhiereu al Ismailu-
DU MI TRIU Sergiu,avocat, Bu- lui ; este ales, in acelasi an, se-
curesti, nascut la Galati in anul nator in primul parlament al
1894. A facut studii universitare la Tarii. In 1920 este numit Vicar
Bucuresti, unde al A rhiepiscopiei Chisinaului, cu
a luat licenta in titlul Tighineanul. In 1934 a fost
drept. proclamat doctor honoris causa
A activat in al universitatii din Iasi.
cadrele fostului Presedinte al Fundatiei Cultu-
partid liberal In rale Regale .Principele Carol'
calitate de sel Regionals Basarabiei, un vrednic
al organizatrei raspanditor de cuget curat mol-
din Ismail. dovenesc, una din figurile de
S'a manifes- cinste din galeria personalitatilor
tat activ in via- Basarabiei contemporane.
ta politica fiind Decoratii: Ordinul Ferdinand
pe rand: 1" in gradul de Mare Ofiter,
Director de Ordinul Coroana Romaniei in
cabinet in Ministerul Sanatatii in gradul de Mare Ofiter, Ordinul
anul 1928, cand acest Minister a Coroana Romaniei' in gr. de Co-
fost creiat pentru prima data. mandor, Rasplata munch pentru
Prefect al judetului Tighina ; Biserica" si Vulturul Romanie!".
Deputat in mai multe randuri,
ales In judetele Balti si Ismail ; DJIONAT D. Elena, Chisinau.
Secretar general la Ministerul Pensionary de Stat. Prezidenta
de Interne ; Ligii Femeilor Romane din Basa-
Presedintele Oficiului National rabia. Studii li-
de Turism. ceale. A fost in- --ii-,-- .

D-1 Sergiu Dumitriu s'a mani- stitutoare. Di-


fes tat, sporadic dar masiv, si in rectoarea scoa-
publicistica, colaborand la mai lei prima re
multe ziare si reviste din Capi- Principesa E-
tals. lena" (1919
193D). Vie acti-
P. S. S. DIONISIE Erhan, epis- vitate cultural-
cop al Ismailului $i Cetatii-Albe, nationala roma-
nascut la 2 Noembrie 1867, in neasca in tim-
corn. Bardar, jud. Lapusna.
P. S. S. Episcop Dionisie Gin
pul dominatiei
rusesti, pentru
",
lumes Dimitrie Erhan) se trage care a fcst cu
din neamul razesilor moldoveni asprime prigonita de autoritatile
din Basarabia. La varsta de 15 rusesti. Sub presedintia ei Liga.

www.dacoromanica.ro
49

Femeilor Romane din Basarabia tional a raspandit carti romanesti


a infiin tat un azil pentru batrane in satele de pe malul Nistrului. A
intelectuale, un azil de noapte fost transferata
pentru femei, un azil de copii cu serviciul la
vagabonzi si un gimnaziu corner- Chisinau, unde
cial practic de fete. a continuat sa
A fost consiliera municipals a colaboreze la re-
orasului Chisinau, in 1937. vistele si zia-
rele: -Romania-
DOBJANSCHI Anibal, Chi- Nona", -Rasa- lie
sinau, nascut in anul 1893 in Bo- ritul Moldo-
tosani. Lt. Colonel, Prefect al va dela Nistru ,
judet. Lapusna. -$coala Basara-
Studii liceale beanr, etc.
etc., la
la Botosani si revistele : .Co-
Bucuresti. Stu- sinzeana", So-
dii mil itare la cletatea de maine" din Cluj, re-
scolile de cava- vista In vatatorul" din Bucuresti,
lerie Targovi ste etc. Carti publicate : .Picaturi de
si Sibiu. roux' (poezii) Melodia mahnirii"
A partici pat (poezii). Sub tipar : ,.Murmur de
la razboaele din izvoare" (poezii), Pe treptele vi-
anii 1913 si 1316 sarii" (poeme) si Campia dure-
pentru intregi- rii" (nuvele).
rea neamului. In F '.C.Iaafla
1918 vine in Ba- DOICEV M. Stefan, Ismail,
sarabia cu gradul de capitan, par- cooperator. Nascut la Ismail la
ti cipan d la pacificarea si organi- 30 lanuarie 1874, a organizat nu-
zarea provinciei. meroase unitati
Dela 1922 s'a stabilit la Chi- cooperative in
sinau unde a rarnas pans azi cu judet. Cetatea-
oarecari intrerup .ri pentru dife- Alba si Ismail
rite stagii. Intre anii 1907-
A comandat un scurt timp, Re- 1910. (B-ca Pop.
gimentul 2 R osiori .Prunaru", in corn. Plata-
dupa care a trecut la comanda resti, jud. Cet.-
vechiului sau Regiment 3 Rosiori Alba, B-ca Pop.
din Chisinau. Ismail", Scu-
A activat merituos pe terenul tul", cooper. de
cultural, social si sportiv, facand consum Lucra-
parte aproape din toate societa- torul", Federala
tile chemate a Indeplini un atare .Sud-Basarab.",
rol. A publicat studii, schite si coop. de apic. ..Stuparia"). A con-
versuri In diferite reviste literare tri buit la organ' zareaUniunei fede-
din tars. ralelor din Basarabia, a cooperati-
Este autorul unui volum de vei de asigurari generale .Vultu-
nuvele intitulat Pagini din vista ". rul', si altele din Chisinau. A ocu-
A obtinut numeroase decora- pat diferite posturi administrative.
tiuni. In prezent : membru In consi-
liul de administratie a federalei
DOBROSINSCHI-MALAI E- Sud-basarabeana Ismail, al carui
lena, Chisinau. Invatatoarescrii- director a fost mult timp ; pre-
toare, nascuta la 11 Martie 1898. sedintele soc. cooperative de api-
Dupe absolvirea scoalei Epar- culture, -Stuparia" Ismail ; repre-
hiale din Chisinau, s'a dedicat zentantul cooperativei de asigu-
carierei de invatatoare. In 1917 rani generale Vulturul" ; membru
s'a distins prin activitate pe teren in consiliul de administratie al
national, prin grai si scris. bibliotecii publice din Ismail, de
In timpul misionarismului na- 26 de ani fare Intrerupere.

www.dacoromanica.ro
50

DONCILA Ion, Orhei, avocat. pentru biserica si cl. 1 -a pentru


N ascut la Straseni jud. Lapusna invatamant, Steaua Romaniei"
la 13 Mai 1894. Licentiat in drept in gradul de ofiter, Insigna pen-
al Facultatii din tru serviciul de 25 ani.
Iasi.
In 1917, odata DONICI N. Nicolae, astronom,
cu organizarea directorul Observatorului de As-
regimen telor ro tronomie Fizica din Dubosari-
manesti,trece in Vechi jud. La-
aceste unitati, pusna, al Fun-
luand parte ac- datiilor Cultu-
tiva la organi- rale Regale,
zarea tor. membru onorar
In 1918 trece al Acad. Rom.
ca ofiter activ (1
Nascut la I
sub. -lt. in ar- Septembr. 1874,
mata romans de la Chisinau. voi
unde demisioneath la 1 Mai 1920. Liceul Riche-
A fost sub-prefect pang in anul lieu din Odesa,
1927 ; a fost prefect al judetului Universit. Im-
Orhei in anii 1930 1931. perials din 0
A fost consilier judetean si co- desa (Faculta-
munal al orasului Orhei din 1932 tea de Stiinte, sectia matematica)
pans la 1937. atasat la cancelaria Consiliului de
Decoratii: ,Coroana Romaniei" Stat Rus. Membru al Uniunei
in gradul de Cavaler, Medalia Internationale pentru studiul soa-
Ferdinand' si Meritul Cultural". relui. Gentilom la Curtea Impe-
rials Rusa. Subsecretar de Stat
DONCILA Vasile, Iconom Sta- la Consiliul de Stat Rus (1916),
vrofor, Chisinau. Paroh la Ca- Membru al Uniunei Astronomice
pela Facultatii de Stiinte Agri- Internationale. Membru onorar
cole. Profesor al Institutului din Coimbra. Pre-
secundar. Nas- sedinie al Regionalei Basarabene
cut in comuna a Fundatiei Culturale Principele
Sarcova judetul Carol'. Presedintele soc. pentru
Orhei, la 1 lulie protectia animalelor din Basara-
1877. Licentiat bia. A organizat expeditii pentru
in Teologie. observarea eclipselor solare si re-
A fost confe- zolvarea diferitelor probleme din
sor al primului domeniul astronomiei fizice, sub
regiment de ca- patronajul Academiei Imperiale
valerie al repu din Petrograd : In Spania (1900),
blicei moldove- ,(41 la Sumatra (1900),pe varful Mont.
nesti ; a fost Blankului (1903), in Indochina
protopop at gar- (1904), in Spania (1905), Egipt
nizoanei Chisinau In 1918 si mi- (1907), in Portugalia (1912), in
sionar; a fost senator in parla- Rusia (1914).
mentul tarii (1928-1931). Sub inaltul patronaj al Majes-
Intensa activitate scolara si ex- tatii Sale Regele Carol al II-lea :
trascolara ca propagandist at mu- in Egipt (1930), America de Nord
zicei nationale ; bogata activitate (1932), Egipt (1933), Turcia (1936).
cultural - nationals in Basarabia; A participat la congresele Uni-
delegat at Ministerului Instruc- unei Internationale pentru studiul
tiunii si Cultelor cu inspectarea soarelui (1907, 1910, 1913) si la
bisericilor si scoalelor din Ma- congresele Uniunei astronomice
cedonia greceasca. internationale (1922, 1925, 1928,
Decoratii: Sf. Ana" cl. II-a si 1932, 1935, 1938).
a III-a cu spade, Vladimir' gr. Decoratii: Comandor al ordinu-
IV, Rasplata Muncii` cl. I-a lui regal din Cambadja.

www.dacoromanica.ro
51

DRAGANCIU Anatolie, Chi- ale armatei, are legaturi indisolu-


sinau. Inginer-Profesor. Directo- bile cu pamantul si populatia
rul Liceului Industrial Chisinau. provinciei din tre Prut si Nistru.
Nascut la 18 Detasamentul
Ianuarie In anul Colonel C. Dra-
1906 la Slobo- gu" a facut In
zia Hanes jud, epoca amintita
Cetatea Alba. minuni de bra-
Diplomat al sc. vura,restabilind
politechnice din ordinea si armo
Timisoara. Fost nia in tot tinu-
profesor de ma- tul Basarabiei
terii technice al de sud si in spe-
scoalei de me- cial la Bolgrad, I

serii din Chisi- Ismail, Chilia,


nau ; fost direc- Valcov si Cet.-
tor al Liceului Alba, unde a-
Industrial Nr. 2. In toamna anu- narhia bolsevicalse infiltrase mai
lui 1938 cele doua licee industri- persistent.
ale contopindu-se, este numit di- In anul 1929 d. general Dragu
rector al unicului liceu industrial a fost numit comandant al cor-
din Chisinau, unde depune o vie pului III de armata cu resedinta
activitate pentru pregatirea viito- la Chisinau, comanda detinuta
rilor meseriasi romani pans In anul 1931. Publicist fe-
Colaborator la : Revista Inva- cund, publics articole apreciate
tamantului Industrial. in ziarele si revistele din Bucu-
resti.
DRAGOMIR Petre, locot.-co-
lonel, Tighina. Nascut la Galati DRUGAN Alexei, Chisinau.
in anul 1885. Primar al orasului Nascut In comuna Solonceni, jud
Tighina. Invalid Orhei, la 24 Martie 1889. Secre-
de razboi. tar general al
A absolvit sc. Primariei Mu-
de ofiteri de in- nicipiului Chi-
fante' ie. sinau.
S'a manifes- Licentiat in
tat ca un edil drept al Facul-
cu initiative, is- tatii din Varso-
butind sa duce via.
la bun capat o A functionat
serie de reali- ca procuror de
zari gospoda- sectie la Tribu-
resti importante nalul Chisinau
pentru desvol- dela 15 Iulie
tarea urbanistica a Tighinei. 1919, 'Dana la 5
Decoratii: Steaua Romanieilde Octombrie 1920, cand a demisio-
razboi, Coroana R omaniei In gra- nat, inscriindu-se in Baroul La-
dul de ofiter de pace. pusna din Chisinau.
Dela 5 Octombrie 1920 plod la
DR AGU Constantin, general 1 Aprilie 1922 a functionat ca
de Divizie, Bucuresti. A coman- jurisconsult al Directoratului de
dat detasamentul militar General Interne din Chisinau.
Ion Popesce, care avea misiunea A fost membru In delegatia
In Ianuarie 1918 sa curete sudul permanents a consiliului comunal
Basarabiei de invazia bolsevica. din Chisinau.
Ofiter de inalta distinctie inte- Decoratii: ,Coroana Romaniei"
lectuala si cu mari virtuti osta- In gradul de Cavaler, ,Rasplata
sesti, d. general Dragu, astazi fa- Munciig pentru constructii sco-
and parte din cadrele de rezerva lare.

www.dacoromanica.ro
- 52

DR UTA I. Gheorghe, Chisinau, Seminarul Teologic din Chisinau.


nAscut la Tatarusii-Vechi jud. So- Licentiat in Teologie al Univer-
roca la 22 Mai 1881. Institu- sitatii din Bucuresti.
tor pensionar, A fost profe-
director al Ca- sor la scoala de
sei Invatatoru- cantareti din,
lui", Chisinau. Chisinau (1904-
Absolvent al 1905). Hirotoni-
scoalei normale sit preot la 21 .
din Cet. - Alba 1. Noembrie 1925 11'
si doi ani Fa- re seama paro-
cultatea de Teo- , hiei Ca.$1ita
logie din Chisl 1 Dunare judetul
nau coal mi- Ismail, unde a
litary din Vilna, ; servit pans la ,

sub domioatia 15 August 1925,


rusa. cand a fost tran-
Fost invAtator director 1902 sferat la Biserica Sf. Dumitru
1918 ; luptator ardent pentru scoa- din Ismail.
la nationals roman& sub rusi ; A indeplinit diferite desnnitati
corespondent la prima gazeta ro- si misiuni bisericesti si ob$-
maneascA Basarabia" In 1906 testi.
1907 ; artist si conducator de cor A activat pe taram cooperatist
romanesc la teatrul pentru mol- ca organizator conducator.
doveni din Bacioiu si Ialoveni -- Presedinte al Federalei Sud-
Lapusna. Basarabene. A fost presedintele
In rAzboiul pentru intregire a Bancii Populare. A fost deputat
luptat pe frontul romanesc, In de Ismail, Earl a fi inglobat in
Dobrogea si pe Siret, In Statul nici un partid politic. A luat
major at corpului de armata 47 parte in calitate de membru in
rus ; delegat la congresul ostasesc Consiliul superior bisericesc dela
Chisinau 1917 ; deputat In Statul Chisinau si reprezentant al cle-
Tarii" ; insarcinat cu nationaliza- rului din Sudul Basarabiei in co-
rea scoalelor In 1917 1918. A misiunea care a tratat la Iasi cu
votat unirea neconditionata din Mitropolitul primat 1. P. S. Pimen
Noembrie 1918. unirea bisericei din Basarabia cu
Dupa unire a fost revizor s co- Biserica autocefala romans din
lar la Orhei si Lapusna ; direc- Regat. Autor al unei lucrari des-
tor scolar la Chisinau si membru pre lipovenii ortodocsi, Chisinau
In Comitetul de conducere al 1928.
Astrei Basarabiei", apoi F. C. R. Decorafii : .Coroana Romaniei
Principele Carol". Membru in in gradul de ofiter", Rasplata
consiliile parohiale ; secretar in muncii cl. I-a". Meritul Sanitar'
organizatia vechilor luptatori na- cl. I-a si a 11-a, pentru activita-
tionali ; vice-presedinte la ofiterii tea la Crucea Rosie.
din armata moldoveneasca.
A publicat articole In revista DUMINIC N Nicolae, Chisi-
Scoala Basarabeana" si gazeta nau. Proprietar si functionar pu-
Viata Basarabiei", a tiparit harta blic. Nascut la Chisinau la 29
judetului Lapusna. Aprilie 1890. Studii secundare si
Decorafii: -Rasplata Muncii". Scoala Superioara de razboi.
Fost ofiter activ In armata re-
DUMBRAVA Teodor, Ismail, publicii Moldovenesti. Prim ad-
Iconom Stavrofor, consilier epar- jutant al brigazii de cavalerie
hial referent la sectia adminis- Moldovenesti. A participat la
trative a Episcopiei Cetatii-Albe congresul ostasesc moldovenesc
si Ismailului. Nascut in comuna din 1917 dela Chisinau.
Varzarestii-Noi, jud. Lapusna In Membru In diferite asociatii
anul 1883, 16 Mai. A absolvit obstesti si sportive.

www.dacoromanica.ro
53

Decoratii : Sf. Vladimir" cl. Romaneasca". Intense activitate


IV cu sabie oi panglica, Sf. obsteasca, ca director al Servi-
Ana' cl. III cu ciului Social pentru judetul Orhei.
sabie si pangli- Autorul unui volum de versuri,
ca si cl. IV cu editat de tipografia Fratia Ro-
inscrip. pentru maneasca din Orhei.
vitejie. Sf. Sta-
nislav" cl. III cu 11114
DUMITRESCU C. Andrei,
sabie si pan- Chisinau, avocat. S'a nascut in
glica, medalia anul 1888 la Bucuresti. Magis-
Regele Ferdi- trat din anul
nand I", .Vic- 1912, indepli-
toria", Raspla- nind functiunile
ta Muncii" pen- de: magistrat
tru constructii stagiar, ajutor
scolare, Meri- de judecator la
tul Cultural" pentru sport cl. I. 1 u d ecatoriil t
(Olt), apoi sub-
stitut de procu
DUMITR A$CU I. Ion, Iasi. ror la Tribun.
Inginer constructor. S'a nascut Caliacra din u-
in orasul Grigoriopol, (republica rasul Bazargic,
mold. de peste la 1914-1916. --
Nistru) la 26 A fost in pri-
Julie 1893. ma serie de rnagistrati alesi de Mi-
Roman trans- nisterul de Justitie la 1914, pentru
nistrian. organizarea justitiei romane in
Fost secretar Cadrilater (Dobrogea-Noua).
al societatii na- A facut campania 1916-1918
tiona le Des- la Divizia 9-a, indeplinind functia
teptarea ' a ro- de substitut de Comisar Regal
manilor din U- si la 1919 la Consiliul de Razboi
craina ; fost de- al grupului de Divizii ,General
putat roman in Popovici' din Chisinau.
Rada Centrals La 1918 dupe Unirea Basarabiei
a Ucrainei- In a venit cu prima serie de magis-
1918, ca reprezentant al romani- trati din Regat, pentru a inde-
for transnistrieni. plini funct. de procuror al trib.
Actualmente ocupa postul de Chisinau, din care a demisionat,
inspector C. F. R. in directia re- din cauza insuficientii salarului,
gionall Iasi. inscriindu-se la 1920 in baroul
Chisinau.
DEMETRESCU I. Constan- A luat parte la viata politica,
tin, Orhei. Avocat, Decanul Ba- find ales deputat de Lapusna in
roului Orhei. Nascut la Iasi, la parlamentul guvernului Averescu,
19 Martie 1890. la 1926-1927.
Studii liceale la Bacau ; licen- Din 1920 pana azi, a exercitat
tiat in litere, filosofie si drept al profesia de avocat in Chisinau,
Universitatii din Iasi. Profesor la ocupand demnitatile de membru
Liceul National din Iasi (mina la in consiliul de discipline al ba-
1919), apoi detasat la liceul de roului Chisinau of pro-decan al
baeti din Orhei pana la 1922 acestui barou.
cand demisioneaza din invata-
mant. Inscris la baroul din Iasi DUMITRESCU Maria, Chi-
se transfers in baroul Orhei, unde sinau, profesoara, directoarea Li-
practices pana azi avocatura. ceului Eparhial. Nascuta la 23
A activat of pe teren national, Iulie 1895 in comuna Berezlogi
editand timp de 5 ani o gazeta jud. Orhei.
de propaganda culturala ,Fratia Licentiate cu examenul de capa-

www.dacoromanica.ro
- 54
citate. Comandanta Legiunei de sinau ; Vremea", Candirea",
Strajere Lapusna. Adeverul Literal.", ,,Revista Fun-
Meritoasa activitate pentru na- datiilor Regale", Universul Li-
tionalizarea sc. terar'.
romanesti d i n
Basarabia. DUNAREANU Nicolae, Chi-
Lucrari scrise: sinau, scriitor, profesor-pensionar.
Studii pentru S'a nascut la Galati in anul 1881,
cercetari istori- dintr'o familie
ce la Tighina ; de marinari.
Origina Ceta- A fost profe-
tii Tighina", sor la Liceul Mi
Sederea lui Ca- litar din Chisi-
rol al XII al c, nau $i a condus
Suediei la Var- Serviciul extra- rio;
nita". scolar al Direc-
Decoratii: toratului Ins-
Rasplata Muncii" pentru inva- fruCtiunii Publi-
tamant cl. 1- a Coroana Roma- ce din Basara-
niei" in gradul de Cavaler, .Vir- bia, relevandu-
tutea Cercetaseasca' me d alia se ca element
Meritul Cultural" cl. 11 pentru de energie si ini-
strajerie. tiative in domeniul propagandei
nationale in primii ani dela Unire.
DUMITRESCU Gheorghe Do- lnainte de Unire a ,facut o ca-
rul, Bucuresti. Nascut la Bucu- latorie de studii in Basarabia sub-
resti, la 15 lanuarie 1905. Profe jugate de Rusi, publicand impre-
sor, scriitor. Licentiat in litere. siile in ziarul Rampa" din Ca-
A stat doi ani in Basarabia, pitals.
la Chisinau. A fost profesor la A colaborat la SemanatoruP,
liceul militar Regele Ferdinand Fat Frumos" si a editat impreuna
I" si la liceul Donici". cu Tudor Pamfil, d. lov, Liviu
Marian $i Al. Terziman revista
A fost redactor la revista lite- Renasterea Moldovei".
rary Pagini Basarabene" de sub Prozator de merit. Autorul un or
directia d-lui profesor L. T. Boga. volume de nuvele, schite, poves-
Lucrari literare aparute : Jur- tiri $i impresii de callgtorie : .Chi-
nal basarabean" in ed. Cartea nuitii" 1907, Nuvele" 1908, Ras-
Romaneasce, Bucuresti ; , Mono- plata" 1909, Din negura Vietii"
grafia pitoreasca si romantata a 1911, In imparatia stufului 1912,
Chisinaului" in ed. Fundatiilor Vremuri Cernite" 1920, Nadejdi
Regale ; Nuvele, in colectia Uni- Spulberate" 1928.
versului Literar. A tradus in limba romans, cu
A colaborat cu versuri $i proza pricepere $i talent, numeroase
la Gazeta Basarabiei" din Cbi- opere din literatura ruse.

www.dacoromanica.ro
Indite alfabetic
A. Pag

1. Adamovici Eugen, colonel, Chisinau . . . .. . 1


2. Agura Vasile, antaret si dirijor, Bolgrad . . . . 1

3. Agura Vladimir, notar public Bolgrad .


. . . . 2
4. Agura Nicolae, avocat, Chisinau 2
5. Albulet Alexandru, Presed. Breslei 'Textile imbrAc 2
6. Alexandru Andrei, deputat, BA Iti . . . 2
7. Alexiu Constantin, medic c. f. r. Tighina .
. . . . 3
8. Al-George Vasile, Dir. Casei Asigurarilor Sociale 3
9. Alistar Elena, profesoara-pensionary Chisinau . . . 3
10. Andronache Gheorghe, dir. de cabinet al Prefecturei
judetului Lapusna 4
11. Andronic Ion, consilier eparhial, Chisinau . . . 4
12. Anghelov P. Atanasie, viticultor, fost primar, Reni 5
13. Antoniadi Anton, Inspector general al Muncii, Iasi 5
14. Apostol Anton, Dir. Gimnaziului Industrial, Rezina 5
15. Apostol Ion, avocat, Bucuresti 5
16. Apostolescu Derail, avocat, Chisinau 6
17. Arabagiu Anton, proprietar, corn. I. G. Duca . . 6
18. Arhip Ioachim, Inspector Serviciului Social, Lapusna 6
19. Arvat A. Dir. scoalei primare, Chisinau . . 7
20. Asvadurov Dumitru, Presed. Comunitatii armenesti
Cetatea-Alba . . . 7
21. Atanasescu Petre, Inspector general Asig. Sociale
din Basarabia, Chisinau ...... . . . . 7
22. Atanasiu Mihail, Dir. Bancii comerciale, Bolgrad . 8

B.
23. Babici Lydia, artistA a Operei Romane, Bucuresti 9
24. Bacal Trofim, deputat si presed. Sfat. Negust. Orhei 9
25. Badar Au Eugen, prof. la Facult. de Stiinte, Bucuresti 9
26. Bahtolovschi losif, Inspector General al Ministerului
Agriculturii si Domeniilor, Chisinau 10
27. Bajbeuc- Me]icov Petre, inginer-agronom, Orhei . 10

www.dacoromanica.ro
196

28. Baidaus loan, Inspector, Cetatea-Alba . . . . 10


29. Balacioiu Grigore, general, medic, vice-primar al Mu-
nicipiului Chisinau 10
30. Balasescu Maria, membra soc. ortodoxe, Bucuresti 11
31. Barbu Dumitru, inspector scolar, Chisinau . . . 11
32. Barca Loan, medic, Simleul Silvaniei . . . 11
33. Barca Mihail, Dir, al Conserv. Municipal Chisinau 12
34. Barca Vasile, avocat, fost ministru, Chisinau . . 12
35. Baroncea Ana, inv5 tat )are, Tighina 12
36. Belodanov loan, preot, Ismail . . . 12
37. Berescu Grigore, Dir. Serviciului Social, Cetatea-Alba 13
38. Berezovschi M. Andrei, subinspector regional de po-
litie, Tighina 13
39. Berliba Ion, invatator, Chisinau .. .. . 13 .

40. Bivol Vasile, medic primar veterinar, Soroca . . 13


41. Bobina Dumitru, Consilier tehnic la Institutul Na-
tional dl cooperatiei, Bucuresti . .....
42. Bociar Gheorghe, notar public, Hotin . . . .
14
14
43. Bodesco Vladimir, magistrat-pensionar, Chisinau . 14
44. Bodeanschi Andrei, invg.tAtor-pensionar, Bolgrad . 14

46. Bogaci Teodosie, preot, Ismail


.......
45. Boga T. Leon. profesor, director regional al Arhivelor
Statului, Chisinau . . . a15
15
47. Bogos Dimitrie, fost ministru, Chisinau . . . . 15
48. Bogus Teodor, medic-sef, Cetatea-Alba . . 16
49. Bolboceanu Nicolae, Iconom-stavrofor, Chisinau
50. Bo Idiir Theodor, Iconom-stavrofor, Tighina . . 16
51. Boldur Alexandru, profesor universitar, Chiindu 16
52. Bosco Alexandru, profesor, Ismail . . 17
53. Bossie-Codreanu Nicolae, inginer, Bucuresti . 17
54. Botnariuc Stefan, agricultor, corn. Balan 17
55. Bour Vasile, pensionar, Ismail 18
56. Bragalia Ferdinand, inginer, Bucuresti . . . 18
57. BrAnza Luca, avocat, Chisinau 18
58. Bratescu C., dir. Soc. Discom", Bucuresti . . 18
59. Bretin Nicolae, depoz;tar de ziare, Chisinau . . 18
60. Bria N. Filip, colonel, prefect al judetului Soroca 19
61. Buciuceanu Gh. Ion, avocat, Tighina . 19
62. Budescu Nicolae, magistrat-pensionar, Tighina . . 19
63. Bujnita Teodosie, agricultor- industrial, corn. Negureni 19
64. Bulat G. Toma, profesor universitar, Chisinau 20
65. Bulavitchi Hristofor, medic, Tighina . .. . 20 .

66. Bunescu Teodor, avocat, director al Bancii Munici-


piului Chisinau . . . . . 20 .

67. Burjacovschi Vladimir, iconom stafrovor, Consilier


eparhial, Chisinau 20

www.dacoromanica.ro
147

68. Buruiana Gheorghe, functionar, Municip. Chiinau 21


69. BuruianA Petre, eful garii, Tighina . . . 21
70. Bu$nita. Teodor, asistent universitar, Bucureti . 21
71. Buzdugan Ion, avocat, fost ministru, Bucureti . 21

Cu'

72. Caciorovschi Nicolae, inginer, 1 ighina . 23

......
73. Caciula Gheorghe, diriginte al S. A. R. de telefoane
Chiinau .
74. Caitas Ecaterina, prJfesoarii, Tighina . . .
. .

.
.
.
23
23
75. CAlmatui Trofim, inginer agronom, Soroca . . 23
76. Canciulescu Petre, General de Divizie, Bucureti . . 24
77. Carasievici Arsenie, avocat, BA' lti 24
78. Carati Dimitrie, director al Scoalei de lndustrii
Agricole, ChiinAu . . . .

79. Carda. Agricola, profesor universitar, ChiinAu .


....... 24
25
80. Castano Eduard, colonel in rezerva . . . . . 25
81. Catanchin Vladimir, subdirector la Primaria Chiinau 25
82. Catargi George, pictor, Bucureti . 25
83. Cate lli Emanoil, agricultor, Balli . . . . . 26
84. Catap Samson, medic-primar al judetului Soroca . 26
85. Cazacliu Grigore, avocat, Rezident Regal al Tinu-
tului Nistru, Chiinau 26
86. Cazacliu Vlad, inginer agronom, Chiingu 27
87. Cazacu Dumitru, avocat, Tighina 27
88. Cazacu Eugraf, functionar, Soroca 27
89. Cazacu Petre, doctor, Iagi . . . . . . 27
90. Cebotari Maria, cantareata de operA, Berlin . . 28
91. Cerkez Cristofor, fost dir. BAncii Municip. Chisinau 28
92. Cerkez Ecaterina, publicists, Chiinau . . . 28
93. CernAianu Constantin, medic veterinar, Chiinau 28
94. Cernateanu Serghie, notar public, Tighina . . . 29
95. CernAuteanu Vladimir, preot protoiereu, Tighina 299
96. Cernea Petre, industria, Reni . . . .
. . . . 29

Chiinau .......
97. Chiorescu Vladimir, preedintele Camerei de Comert,

98. Chiose Gheorghe, institutor-pensionar Tighina


. . 30
30
99. Chiriac Afanasie, agricultor, Tighina 30
100. Chirilov Ion, Lost senator, Ismail . 30
101. Chirilov Stefan, preed. Comisiunii de cenzori a
Casei de Credit, Ismail . . . . 30
102. Chirilov Teodor, fost vice-preedinte al Camerei de
Comert, Chiinau . . . . . . . . . . 31
103. ChiritA Alexandru, institutor, ChiinAu . . . . 31
104. Cicanci Vasile, administrator financiar, Chisinau . 31
105. Ciobanu Stefan, profesor universitar, membru al

www.dacoromanica.ro
- 148 -
Academiei Romane, Bucuresti 31
106. Ciocanu Dumitru, medic-sef al Casei de Asigurairi
Sociale, Chisinau ........ . 32
107. Cioflec Romulus, profesor, Bucuresti 33
108. Ciolac Gheorghe, administr.-delegat al Soc. R om 5.ne
de Radio-difuziune, Bucuresti . . . . . .. 33 .

109. Ciolacu Ion, agricultor, corn. Hagi-Curda jud. Ismail 33


110. Ciorascu Vasile, fost deputat In SfatulTarii",Chisingu 33
111. Ciubotaru Vasile, inspector general al invatamantului
primar, Chisinau . . . . . . 34 .

112. Ciubuc Leonida, director de banca, Tighina, .. 34 .

113. Ciuburciu Eugen, secretar general la Primaria, Tighina 34


114. Ciugureanu Daniel, doctor, fost ministru, Bucuresti 34

mic, Bucuresti . .....


115. Clejan Jean, fost vice-presedinte al Sfatului Econo-
. .
116. Climescu Constantin, consilier onorific at Inaltei
. . 34 .

Curti de Casatie Si justitie, Chisinau . .. . 35


117. Cociorva Iacov, primar al orasului Balti ...... . 35
118. Codreanu Ion, fost deputat, Soroca .
119. Cog4n Sneer, pictor, Chisinau . .....
. , . .

120. Cojocaru Nicolae, profesor, inginer- agronom, Soroca 36


.
.
36
36 .

121. Cojocaru Teodosie, fost primar Chisinau . . . 36


122. Condac Vladimir, avocat, fost deputat, Hotin 37

Bucuresti . . .......
123. Constantinescu Marin, fost prefect al jud. Ismail,
. .

124. Constantinescu-Ismail Nicolae, sef de lucfari la Fa-


. . . 37

cultatea de Agronomie, Bucuresti 37


125. Constantinescu Stefan, inspector g-ral silvic, Chisinau 38

Ismail . .....
126. Constantinov Lucretia, directoara a liceului de fete

127. Constantinov Stefan, profesor, primar al or. Ismail


. . . 38
38
128. Constantinov Socrate, profesor-pensionar, Ismail 38
129. Constantinov Vasile, ico nom stavrofor, Ismail . . 39
130. Coruia loan, directorul sucursalei B.N.R.Tighina . 39
131. Cosciug Hariton, magistrat, Soroca . . 39
132. Cosmacevschi Maria, artists, Chisinau
133. Costenco Stefan, institutor, Ismail . . . . 4309

134. Costin Ion, avocat, fost deputat, Chisinau 40


135. Coteanu Ecaterina, medic, Orhei 40
136. Coteanu V. Mihail, medic-primar al judetului Orhei 40
137. Cresin Anatolie, medic, Bucuresti . . . .
. 41
138. Cresin Roman, functionar de stat, Bucuresti . 41
139. Crihan Anton, conferentiar la Facultate de Agro-
nomie, fost ministru . . . . .
. 42
140. Crihan N. Panait, institutor, Chisinau . . . . . . 42
141. Cristi V1., fost ministru, Primar al Mimic. Chisinau 42

www.dacoromanica.ro
- 149 -
142. Crivat Corneliu, fost consilier la Curtea de Apel,
Chisinau . 42
143. Crupoveatchin C-tin, avocat, Ba Iti . . . . .. . 43
144. Crusevan-Florescu Olga, literates, Bucuresti . . . 43
145. Crusevan Nicanor, fost deputat, sat. Mitcauti . . 43

.....
146. Cu lea D. Apostol, dir. la Fundatia Culturala Re:zala
Principe le Carol, Bucuresti . . .
147. Curtev Teodor, administrator-delegat al Bancii Co-
43

merciale, Bolgrad 44
148. Cutulab Ion, institutor, Soroca 44

D.
149. Miami Gh. Gheorghe, farmacist, Balti .. . .45
150. Danilescul Nicolae, presedintele Consiliului judetean
al Cooperativei Viticola", Cetatea-Alba. . .45 .

151. Dascalescu Hristea, pr-desor, Chi.sinau . . . 45


152. Daus Ludovic, scriitor, Bucuresti 46
153. Delegeanu Alexandru, dirigintele Of. P.T.T., C.-Alba 46
154. Demetrescu Constantin, avocat, dec. baroului Orhei 53
155. Demidov Vladimir, proprietar, Ismail 47
156. Derevenco Leonid, doctor, Chisinau . . 47
157. Diaconescu Dumitru, presedintele Colegiului farma-
ceutic din jud. Lapusna, Chisinau 47
158. Dimentberg Mark, presedintele Sf. Negustoresc, BAlti 47

Cetatea-Alba . .
. .......
159, P. S. S. Dionisie Erhan, episcop al Ismailului

160. Djionat Elena, presedinta Ligii Femeilor Romane


48
Si

din Basarabia, Chisinau 48


161. Dobjanschi Anibal, prefect al judetului Lapusna 49
162. Dobrosinschi-Malai Elena, invatatoare-scriitoare,
Chisinau .......... . . . f 49
4
163. Doicev M. Stefan, cooperator, Ismail . . . . . 49
164. Doncila Ion, avocat, Orhei 50
165. Doncila Vasile, iconom stavrofor, Chisinau . . . 50
166. Donici M., astronom, Dubasari-Vechi 50
167. Draganciu Anatolie, inginer, director al Liceului
Industrial Chisinau 51
168. Dragomir Petre, locot.-colonel, primar al or. Tighina 51
169. Dragu Constantin, general de divizie, Bucuresti 51
170. Drugan Alexei, secretar general al Primariei Muni-
cipiului Chisinau . . . . . . . . 51
171. Druta I. Gheorghe, institutor pensionar, Chisinau 52
172. Dumbrava Teodor, iconom stavrofor Ismail . 52 .

173. Duminican Nicolae, functionar public, Chisinau . 52


174. Dumitrascu Ion I., inginer constructor, inspector

www.dacoromanica.ro
150

C. F. R., Iasi . ......


.
173. Dumitrescu IGn P., pensionar, Chisindu
. . . 53
47
176. Dumitrescu Andrei, avocat, Chisindu . . 53
177. Dumitrescu Maria, direct. Lic. Eparhial, Chisindu 53
178. Dumitrescu Gheorghe Dore], scriitor, Bucuresti; 54
179. Dumitriu Sergiu, f. secretar general la Ministerul de
Interne, Bucuresti . . . 48
180. Dundreanu Nicolae, scriitor, Chisinau 54

E.
181. Ebervain Alexandru, director al Liceului Comer-
cial, Chisinau . . . . . . . 50
182. I. P. S. Efrem Enacescu-Tighineanul, Arhiereu, Chi-
sinau .. . . . 55
183. Enea Nicolae, p.ofesor, Chisinau . . . . . . 56
184. Erhan Pantelimon, profesor, Chisindu . . . 56
185. Erhan Sofia, profesoara, ChisinAu . . . . . . 56
186. Erhan Teodor, preot al Bis. Catedrale din Bolgrad . 56

F.
187. Filipeanu Alexandru, medic, Chisinau . 57
188. Fitov loan, avocat, Ismail . . . . . . . . . . 57
189. Florescu Marin, fost prefect, Hotin . . . 57
190. Florov Nicolae, profesor universitar, Chisindu 58
191. Focsa Mihail, iconom stavrofor, Bolgrad . . . 58
192. Fotescu Gheorghe, preot, Tighina 58
193. Fudulu Marin, avocat, Bucuresti . . 58

G.
194. Gadei Grigore, profesor, Chisinau . . . 59. .

195. Gafencu Vasile, presedintele Bancii Populare, Sangera 59


196. Gafenco Vladimir, fost magistrat, Chisindu . 59 .

197. Gala Galaction (pr. Pisculescu Grigore) scriitor 5i


profesor universitar, Chisindu . . . 59 . . .

198. Galet.chi Simion, fost deputat in Sfatul Tdrii", corn.


Dondusani . . . . . .
. . 60
199. Gancev Radion, seer. al Camerii de Comert, Tighina 60
200. Gane Emil, subdirector al Arhivelor Statului, Chisinau 60
201. Cased N. Gheorghe, institutor pensionar, Soroca .. 61
202. Gavrilovici loan, cooperator, Lost senator . . . 61
203. Gavtilovici Teodosie, iconom stavrofor, director al
BAncii Clerului Ortodox, ChisinAu . . . 61
204. Georgescu Pompiliu, Lt. Colonel. Prefect al jude-
tului Tighina . . . 61

www.dacoromanica.ro
151 -
205. Gheiking Georghe Alexandru, Secietar general al
Cooperative Pomona" Chisinau .. . . . 62 .

206. Gheorghiade Luca, scriitor, fost inspector in Minis-


terul Muncii Bucuresti . . . . 62 .

207. Gheorghiu Andrei, Decan al baroului Chisinau 62


208. Gheorghiu Anibal, avocat Chisinau . . . . . 62
209. Gheorghiu Leonard, avocat Chisinau 63
210. Ghibu Onisifor, profesor universitar Cluj . . 63
211. Ghimpu Victor, inginer agronoin Eucuresti . . . 64
212. Glaser Mark, Monsenior Dr. paroh catolic Chisinau 64
213. Gobjild Vladimir, inspector, Orhei 64
214. Gonick Mark, Vice-presedinte al Sfatului Negusto-
resc, Orhei . . . . 64 .

215. Gozalov Nicolae, viticultor, Cetatea-Alba . . 65


216. Grajdeanu Simicn, inginer-agronom, 5oroca . . 65
217. Granescu Vasile, avocat . 65
218. Grigoras Cozma Casian, fost presed. al Comitetului
Moldovenesc. Satul Criscauti . 66
219. Grom Leonid, doctor, BA lti . 65
220. Grosu Haralambie, revizor scolar, Orhei 66
221. Grosu Constantin, avocat, fost magistrat, Tighina 66
222. Grosu Petre, avocat, Chisinau . . . . . 66.

223. Grosu Nicolae, preot iconom, Tighina . . . . 67


224. Guciujna Pavel, iconom stavrofor, Orhei . t7
225. Guciujna Chiril, Presedintele Sindic. Viticol Chisinau 67
226. Guma T. Vasile, preot iconom stavrofor, Chisinau 67
227. 1. P. S. Curie Grosu, Mitropolit, Bucuresti 68
228. Gurschi Simion, Saul Servic. Economic Chisinau 68
229. Gutchevici Carol-Erich, pastor-paroh Chisinau 68

H.
230. Halippa Pantelimon, fost ministru, Chisinau . . 69
231. Hanes V. Petre, profesor, Bucuresti 69
232. Hanes V. Vasile, profesor, Bucuresti . . . 70
233. Haratau Gheorghe, inginer, Chisinau . . 70
234. Harea Vasile, profesor, Chisinau 70
235. Harnagea Dirnitrie, preot, Baimaclia 70
236. Herta Teoior, fost deputat in .,Sfatul Tarii" . 71
237. Holban Constantin, profesor, Bucuresti . . . .

238. Holban Stefan, avocat, fost prefect, Chisinau . 71


239. Hondru Stefan, avocat, profesor pensionar pensionar 71
24C. Horn Mihail, profesor, Ba lti .. . . . 72 .

241. Hrisca (Griscov) Nicolae, iconom stavrofor, Tighina 72


242. Hritcu Petre, avocat, Soroca . . . . 72
243. Husarescu Zaharia, fost inspector de politie si sigu-
ranta, Bucuresti . . .. . 72

www.dacoromanica.ro
152

1.

244. Iacobescu Teodor, presedinte al Asociatiei generale


a invatatorilor dinRomania, Bucuresti . 73 .

245. Iancov Constantin, fost primar al orasului Bolgrad 73


246. larca loan, presedinte al Camerei Agricole Ismail 74
247. 'him Constantin, inspector general al Fundatiei Cul-
turala Regal. .Principele Carol"Bucuresti 74
248. Ignat Alexandru, avocat, presedinte al asociatiei co-
lonistilor, Ismail . 74
249. Ignatescu Constantin, publicist, functionar superior
la directiunea generals P. T. T. Bucuresti . 74

. . .......
250. Ignatiuc Ion, fost deputat in ,,Sfatul
Prepelita .
satul
.

251. Ilchevici Corneliu. Inginer-agronom, Bucuresti . . . 75


75

252. Ilica Mihai, profesor, Chisinau . . .. . ., . 75


253. Inculet Teodor, magistrat, Bucuresti . . . 75
254. Inculet Ion, senator de drept, fost vice-presedinte al
consiliului de ministri, Bucuresti 76
254. loncu Teofil, profesor pensionar, Chisinau . . 76
256. lonescu-Darzeu Eugen, consilier permanent al con-
siliului legislativ, Bucuresti .. 77
257. by Aglae, vice-presed. a soc. Crucea Rosie", Soroca 77
258. by D., inspec or in Fundatia Culturala Regal.
Principele Carol", Soroca . . . . . . . 78
253. Ivanov Joan, profesor, Ismail 78

3.
260. Jaloba. Toma, f. deputat in Sfatul Tare, Valeni 78

K.
261. Karolik Maxim, artist de opera, Newport . 79
26?. Katranov Vladimir, profesor-pensionar, Chisinau 79
263. Kintescu Marius, avocat, fost prefect, Chisinau . 79
264. Kihaia-Sabev Stefan, cooperator, Bolgrad . 80
265. Kletchin Valentin, f. primar al orasului Tighina . 80
266. Kurtz Rudolf, medic, Chisinau 80

L.
266-a. Lascu Gheorghe, director al spitalului Costiugeni,
Chisinau . . . . 81
267. Lazar Ion, dirigintele Oficiului P. T. T. Chisinau 81
268. Lemeni-Mechedon Stefan, pictor, Chisinau 81
269. Lepsi losif, directorul Muzeului Regional al Basa-

www.dacoromanica.ro
- 153 -
rabiei, Chisinau 82
270. Leu Ion, institutor, Chisinau 82
271. Lissievici Constantin, medic primar al or. Tighina 83
272. Lissievici Vasile, inginer, Chisinau . . . . 84
273. Livescu Ioan, artist dramatic, Bucuresti . . . 82
274. Losetchi Leon, institutor, Ismail . . . . 83
275. Lujanschi Gheorghe, colonel-pensionar, Chisinau 84
276. Lunga Ioachim, notar public, fost senator, Cimislia 83
277. Lupasco Andrei, fost director al Bancii Municipiului
Chisinau 83

M.
278. Machedon Vasile, director al Federalei Orhei . . 85
279. Macovei Ion, Inspector general scolar, Chisinau 85
280. Madan V. Gheorghe, publicist, Chisinau . . 85 .

281. Madan Ion, subdirector la Primalia Munic. Chisinau 86


282. Madan Mihai', iconom-stavrofor, Ismail . . 86
281. Maican Ion Aurel, regisor, Bucuresti . . . . . 87
284. Maier Arthur, economist, Ismail . . . 86
285. Malanetchi Constantin, profesor pcnsionar, Chisinau 87
286, Malstone Levis, regisor de filme cinematografice
Holywood 87
287. Manescu Emanuel, avocat, Primar al municipiului
Cetatea-Alba 88
288. Manoliu Alexandru, avocat-consilier, Chisinau . .. 87
289. Manoliu Maria, institutoare-pensionara, Chisinau 88
290. Marcu Mihail, profesor, Soroca . . . . . 89
29t. Mare D. Gheorghe, fost deputat in Sfatul Tarii",
corn. Slobozia . 89
292. Marinescu Aurel, general de rezerva, ajutor de pri-
mar, Chisinau . . . . . . . 88
293. Mama Dumitru, fost deputat In Sfatul TArii", MO 89
294. Marzl Nicolae, fost senator, Cetatea-Alba . . . 90
295. Mateevici Victor, profesor, Chisinau . 89
296. Mazilu 1{. Ion, Comand. al GArzii Nationale Tighina 90
297. Mecu Gheorghe, librar, Chisinau . . 91
298. Melega H. Victor, Secretar general al Camerei de
Comert C.-Alba . 90
299. Melenciuc Emilian, lost senator, Tighina . . . 90
300. Melnicov Atanasie, profesor, Belgrad . .
. 91
301.. Mereacri Mihail, avocat, Chisinau . . . . 92
302. Mihaescu Dimitrie, medic legist al Trib. Balli . 92
303. Mihailescu Nicolae, avocat, Orhei . . 90
304. Mihailovici Paul, preot, Chisinau ..... . 91
305. Mihailovici-Roud-de-Deal, doctor, Chisinau . . 92

www.dacoromanica.ro
- 154 -
306. Mihalache Gheorghe, preot, comuna Tanatari 93
307. Milstein Isac, Directorul Balled Centrale de Credit
si Economii S.,A. Chisinau 91
308. Minov Alexandru, Director-fondator al Bancii Agi-
cole, Ismail . . . . . 92
309. Mitanov Haralambie, fost deputat, Ismail . . 93
310. Mitulescu Gheorghe, director al Federalei Sud-Ba-
sarabene Ismail 93
311. Moroson Nicolae, profesor, Chisinau 93
312. Moroz Petre, comerciant, Chisinau 94
313. Moscovciuc Ion, institutor, Orhei 95
314. Motcovschi Iosif, eful Oficiului de Asigurari So-
cial e, Balti 95
315. Munteanu Timofei, avocat, Cetatea-Alba . 95
316. Munteanu-Ramnic Dimitrie, fost ministru, Ploesti 94
317. Muraciov Ion, medic, Chisinau 95
318. Moucha E., general-pensionar, Chisinau . . 95

N.
319. Nada Dimitrie, fost inspector colar prinaar, Galati 97
320. Neaga Teodor, profesor, Chisinau
321. Neaga Simion, preot, Chisinau
322. Negrescu I., profesor, Chisinau .
..... sa 98
.
. .
97
97

323. Negrescu Ana, Directoara liceului Regina Maria",


Chisinau
324. Nica Iosif, profesor, Chisinau . . . 98
325. Niculescu Sultana, institutoare, Soroca 99
326. Nita Sergiu, avocat, presedinte la Curtea Adminis-
trative, Chisinau . . . . . . . . 98 .

327. Nuta Ioan, preot-iconom-stavrofor, Tighina . . . . 98

0.
328. Oatul Alexandru, profesor-pensionar, Chisinau . . 100
229. Obada Ioachim, profesor, Chisinau 100
330. Obreja-Iasi Gheorghe, profesor, Iasi . . . 100
331. Osipov Trifon, inginer- agronom, Manzar . . . . 101

P. .

332. Paduraru Teodor, avocat c. f. r., Chisinau . . . . 102


333. Padureanu Iosif, f. insp. general financiar, Chisinau 102
334. Padureanu-Tuchel Maria, profesoara, Chisinau . 102
335. Pal ologu Vladimir, Directorul Casei de credit a agri-
cultorilor, Soroca 103

www.dacoromanica.ro
- 155 -
336. Panaitopolo Atanasie, notar public, Tighina 102
337. Panighiant Dumitru, agricultor, colonel in rezervd,
Saharna ......... . . . . 103
338. Panisca Gheorghe, avocat, Chisinau . . . . . 103
3J. Pantea Gherman, avocat, fost deputat, Chisinau 103
340. Paraladov Vasile, avocat, Ismal . . . . 103
341. Pascu Ion, avocat, Balti . . . . 104
342. Pavlov Alexandru, profesor, Chisinau . . . 104
343. Pelivan Ion, avocat, fost ministru, Chisinau . 104
344. Pelivan Maria, presidenta Soc. pentru asistenta pu-
blics, Chisinau . . . . . . . . . 105

345. Petrov Nicolae, medic pensionar, Tighina . . . 105


346. Plamadeala Alexandru, sculptor, Chisinau 105
347. Podoaba Mstislav, ing., inspector general, Chisinau 106
348. Podospeev Pavel, avocat, Ismail 105
349. Pojoga Teodor, inginer agronom, Chisinau . . 106
350. Popa Mihail, colonel in rezervd, Chisinau . . . 107
351. Popa Diomid, notar public, Cdusani . . . 108
352. Popescu-Prahova Nicolae, prof. universitar Chisinau 106
353. Popoiu Miclea, institutor, Tighina . . .. . 107
.

354. Popovici Andrei-Constantin, directorul al Prefecturii


judetului Soroca ...... . . . . . 107
355. Popovici Constantin, iconom mitrofor, Chis'nau 108
356. Popovici Dimitrie, secretar general al Camerei de
Comert si Industrie, Chisinau . 108
357. Popovici Victor, preot profesor, Chisinau . . 108
358. Popovici N. loan, General de Corp de Armata, Bu-
curesti . . . . . . 109
359. Popovici J. Traian, profesor, Chisinau . . 109
360. Popovici I. Vasile, profesor, Chisinau 109
361. Popovici Mihail, invatator, Batti . 110
362. Popovici Visarion, preot, Chisinau . . 110
363. Popovschi Nicolae, profesor, Chisinau . . . 110
364. Poroseci Zaharia, profesor, Chisinau 110
365. Portase-Prut Dumitru, preot, comuna Carpineni . 110
366. Porubin loan, preot, Vaprova ...... . . 111
367. Porubin GheorAe, invatator, comuna Vasieni . 111 . .

368. Postoronca loan, iconom stavrofor, Tighina . . 111


369. Procopie Porfirie, profesor, Soroca . . . 111
.

370. Prutescu Jean, inspector regional financiar, Chisinau 111

R.
371. Radacovici Alexandru, primar al orasului Bolgrad 113
372. Radovici Grigore, fost deputat, Ceadar Lunga 113
373. Radu Aurel, comandant al Girzii Nationale, Belli 113

www.dacoromanica.ro
- 156 -
374. Radulescu-Dobrogea Nicolae, secretar general al
Tinutului Mare, Constanta . . . . . 113
375. R5peanuStelian, inginer, Bucuresti . . . . 114
.

377. Rau Toma, avocat, Chisinau . . ....


376. Rascauu Ion, general de divizie, Bucuresti .

378. Rosenberg Solomon, avocat, Lost deputat, Chisinau


. .
11
1144
114
379. Rudeanu Vasile, general de corp de armata, Bucuresti 115
380. Ratoiu Ilie, functionar la PrimAria Munic. Chisinau 115
381. Rotta Alexandru, avocat, Lost deputat, Cet.-A1155 115
382. Rosca V. Constantin, avocat, fost prefect, Orhei . 116
383. Rusu Zaharie, preot, comuna Ciuburciu . . . . 116

S.

. .....
384. Sachelarescu Corneliu, avocat, si f. deputat, Chisin5u 117
385. Sadovici Grigore, avocat, Balli
386. Sarateanu Dan, presedintele Comitetului de directie
. 117 .

al S. A. R. de Radiodifuziune, Bucuresti . 117


387. Sivescu Cleopatra, directoare la scoala Normala de
fete Florica Nita", Chisinau ..... .
388. Stindulescu Nicolae, Lost deputat, Orhei
118
. . 118
389. Scaletchi Ipolit, medic primar, Chisinau . 118
390. Scvoznicov Alexandru, preot-misionar, Chisinau 118
391. Secara Nicolae, inginer-agronom, inspectot la Facul-
tatea de Agronomie, Chisinau 119
332. Sfecla Petre, invatator, fost deputat, Soroca . . . 111199

393. Silistraru Timofei, judecator, Chisinau . . . 119


:594. Silvestrovici Ion, protoiereu, Chisinau . . 119
395. Simionescu D., seful ga.rii, Chisinau 120
396. Simian Dinu, rezident regal, Craiova . 120
397. Sitinschi Leopold, doctor-pensionar, Chisinau . 120
398. Simionescu Roman, rector al Academiei de arte fru-
moase, Iasi . . . . . . . . 120
399. Smolenschi Alexandru, preedinte al Camerei de
Agricultura, Orhei ...... . . . . . . 121
400. Sinicliu Elefterie, Lost deputat, Chisinau .. . 121

........ .
401. Soceanu S., vice-presedinte al Sfatului Negustoresc
din Chisinau . . . .
402. Smadu Nicolae, doctor, f. inspector general sanitar
. 121

al Basarabiei, Bucuresti 121


403. Smochina Nichita, avocat, Bucuresti . . . . 122
404. Soltuz Nicolae, Lost deputat, Soroca . . . . . . 122
405. Stelian Stefan, Inspector general, Chisinau . . 122
406. Suflery Constantin, Inspector general sanitar al Ba-
sarabiei Chisinau . . . . . . . . . 123
407. Stancescu Dumitru, fost deputat, Bucuresti . . 123.

408. Stoica Cezar, avocat, Chisinau . . . . . 123

www.dacoromanica.ro
- 157 -
409. Sterescu Petre, director general al Conta.bi.lit5.tii
Ministerului de Interne Bucuresti 124
410. Stescu Constantin, presedinte al Camerei de Comer
si Industrie Hotin 124
411. Spataru Nicolae, inginer, director al fabricei de tutun
C. A. M., Chisinau 124
412. Spinei Chiril, fost deputat in Sfatul Tarii', Tighina 24
414. Stoika Titus, avocat Chisinau . . ......
413. Suhomlinov Mihail, preot, corn. Bulgarica 125
125

rural, comuna Garbovat . ......


415. Sucitu Vartolomeu, presedinte al comitetului scolar
. 125

S.
416. Scheibler Reinhold, profesor, Chisinau 126
417. $ciuca Vladimir, presed. al Camerei Agricole, Soroca 126
418. $erbanescu Craciun, avocat, fost deputat, Ismail . 127
419. Stefanuca Petre, profesor, Chisinau 127
420. $tefanescu Elena, presedinta soc. Crucea Rosie",
Tighina 127
421. $isco Elisabeta, literates si ziarist5, Balti . . . 127
422. Steinberg Carol, avocat, Chisinau 127
423. $tirbu Al. T., profesor, Chisinau 127
424. $tirbet Luca, fost deputat, Chisinau 128
425. Stirbet Vasile, invafator, fost deputat in Sfatul
Tarii', Chisinau 128
426. $tiuca loan, ic. st., consilier referent, Chisinau . 128

T.
426-a. Tanasovici Stefan, institutor-pensionar, Tighina . 129
427. Tcacenco Filip, avocat, Chisinau 129
428. Tcaciuc Vasile, profesor, Chisinau 130
429. Teodorescu-Brosteni Ion, fost revizor scolar, iasi 119
430. Teodorescu Alexandru, avocat, deputat eparhial,
Ceta! ea-Alba 130
Teodorescu Anton, prefect, Ramnicu-Valcea . .
43 ' . 131
432. Teodorescu Constantin, avocat, prodecanul Baroului
Chisinau 130
433. Teodorescu Sebastian, avocat, fost deputat, Chisinau 130
434. Teleut'a Constantin, preot, Ceadar-Lunga . . . . 131
435. Terzi Nicolae, apicultor, cooper., corn. Curci, Ismail 131
436. 'Pica Nicolae, avocat, fost deputat, Tighina . . . 131
437. Timofte G., avocat, Chisinau 132
438. Timotia Mihail, profesor, Tighina 132
439. P. S. S. Tit Simedrea. locotenent arhiepiscop al Ho-
tinului si Ballului, Balti 131

www.dacoromanica.ro
158

440. Tolpeghin Zinovie, preyed. al bursei de marfuri si


cereale din Balti 132
441. Tomcscu N. Constantin, profesor universitar, fost
ministru, Chisinau 133
442. Tomov Vasile Ion, Lost deputat si senator, Ismail 134
443. Topor Dumitru, inginer-silvic, Tighina 134
444. Trofim V. Leon, iconom-stavrofor, Chisinau . . 132
445. Tudor Iorgu, fost deputat in Sfatul Tarii", Chisinau 132
446. Tudose Ion, Lost deputat in Sfatul Tarii", sat. Tiplestii 133
447. Tumarchin Lazar, medic, Chisinau 133

T.
448. Tirelson L., sef-rabin al Basarabiei, Chisinau . . 135

U.
449. Ursu Vasile, medic-primar, Soroca 135

V.
450. Vditoianu Artur, general de corp de armata, consi-
Tier regal, Bucuresti 141
451. Vaisberg Iosif, fondatorul concesiunil . Auto-Tran-
spot t", Chisinau 141
452. Valcov Autonom, iconom-stavrofor, Chisinau . . 136
453. Valeanu Alexandru, Lost deputat in Sfatul Tarii",
fost prefect, Tighina 136
454. Valuta Ion, membru in Consiliul superior economic
si in Consiliul de ad-tie C. F. R., Chisinau .. 136

455. Valuta Marcu, Director al liceului I. Creanga.", Balti 137


456. Vasilache Grigore, secretar general al Camerei Agri-
cole, Balti . - 138
457. Vasiliu Haralambie, profesor universitar, Chisinau 137
458. Vasiliu G. Vasile, presedintele Asociatiei general-
a micilor morari din Basarabia, Chisinau . 138
459. Vasu Ovidiu, profesor, Tighina 138
460. Vataman Paul, profesor, Lost deputat, Soroca . 139
461. Vatrici Siivestru, preot, Balti 139
462. Vartosu Haralambie, preot, Soroca 137
463. Vicol Teodor, media de spital, Chiperceni . . . 138
464. Vidrascu Constantin, avocat, Lost deputat, Tighina 138
465. Viniciuc Nicolae, inspector general al muncii, Chisinau 139
466. 1. P. S. Visarion Puiu, mitr. Bucovinei, Cernauti . 139
467. Vizanti Jerome, fo',t presedinte al Consiliului jude-
tean, Ismail 141
468. Vladicescu Alexandru, comandant al Aeroportului

www.dacoromanica.ro
159

civil, ChiinAu 140


469. Voscresenschi Pavel, avocat, fost primar al or. I Iotin 140
470. Vrabie Grigore, inginer agronom, Chiinau . . . 140
471. Vrabie Petre, notar public, f. primar al or. Balt'. . 140

z.
472. Zaborovschi Ion, profesor secundar, fost director al
Bibliotecii Centrale din Chi*inriu 142
473. Zaporojan Eftimie, medic primar Cetatea-Alba . 143
474. Zaporojcenco Vladimir, deputat, Bucureti . . . . 142

www.dacoromanica.ro
Tipeil irea acestfi card s'a terminal in luna
Octombrie, anul 1939, in atelierele tipogra-
fice D reptate a", Pasajul Primiiriei, iar
clifeele executate de zincografia
Emil Grabovschi din Chisintiu.

www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro