Sunteți pe pagina 1din 30

Anatomie

Examen
GeorgescuAdrian
M.Biceps brahial
Esteunmuschilung,fusiform,cuorigineapescapula,
prin2capetedistincte:capullungsicapulscurt,carese
unescprintruncorpmuscularcecoboaraprinloja
anterioaraabratuluisiseterminalaextremitatea
superioaraaradiusului.
Origine: Capulscurtpeapofizacoracoidaascapulei
Capullungpetubercululsupraglenoiddianal
scapulei
Insertie: Tuberozitatearadiusului
Inervatie: Nervulmusculocutan
Actiune: Trecandpeste2articulatii,scapulohumeralasi
ceaacotului,actioneazaasupraamandurora.
Esteflexoralantebratului
Esteadductoralbratuluiprincapulsauscurt
Esteabductoralumarului,rotatorinternsiflexorprin
capulsaulung
M.
Coracobrahial
Estesituatmedialfatadecapulscurtal
bicepsului
Origine: Peprocesulcoracoidalscapulei(printrun
tendoncomuncucapulscurtalM.bicepsbrahial)
Insertie: Fataanteromedialahumerus(inportiunea
mijlocie)deasuprainsertieicapuluimedialaltricepsului
Inervatie: Nervulmusculocutan
Actiune: Adductiesiflexieabratului
Proiectiainainteabratuluiintervenindin
pendulareabratelorintimpulmersului
M. Triceps brahial
Esteunmuschivoluminos,segasestein
lojaposterioaraimpreunacuanconeul.Are3
capete(lung,medialsilateral)careseunesc.
Origine: CapullungTuberculul
infraglenoidalalscapulei
CapullateralFataposterioaraaosului
humerusdeasuprasantuluinervuluiradial
CapulmedialFataposterioaraaosului
humerussubsantulnervuluiputernic.
Insertie: Olecran
Inervatie: Nervulradial
Actiune: Extensoralantebratuluipebrat
Extensorsiadductoralbratuluicurotatie
inafaraprincapullung
Tensolalcapsuleiarticulatieicotului
M. Rotund pronator
Estecelmailateralmuschialprimuluiplan.
Origine: Epicondilmedialalosuluihumerus(capul
humeral)
Insertie: Fatalateralaaradiusului(regiunea
mijlocie
Inervatie: Nervulmedian
Actiune: Flexoralmainisipronatoralantebratului
Slabflexoralantebratuluipebrat

Prezinta3raporturiprincipale:marginealuilaterala
delimiteazacubrahioradialulfosacubitataincare
patrundebicepsulbrahialiarintrebicepssirotund
pronatorseaflaarterabrahiala,acoperitade
apronevozamuschiuluibiceps
M. Brahioradial
Estecelmaisuperficialsicelmai
puternicmuschialgrupuluilateral
Origine: Marginealateralaahumerusului
deasupraepicondiluluilateral
Insertie: Bazaprocesuluiatiloidalradiusului
Inervatie: Ramdinnervulradial
Actiune: Flexoralantebratuluipebrat
Supinatorcandantebratulestein
pronatiefortata)
Pronator(candantebratulestein
supinatiecompleta)

Raporturileprincipalesuntformatede
margineaanterioara.Labrataceascamargine
formeazacumuschiibrahialsibicepssantul
bicipitallateral,princaretrecnervulradialsi
arterarecurentaradiala
M. Patrat pronator
Seintindeintreportiuniledistaleleulnei
siradiusului
Origine: Peparteamedialaafetei
anterioaraaulnei
Insertie: Fataanterioaraaradiusului
Inervatie: Nervulmedian
Actiune: Pronatoralantebratuluisialmainii

Muschiulacoperascheletulantebratuluisi
articulatiaradioulnaradistalasiesteacoperit
deflexorullungalpolicelui,deflexorul
profundaldegetelorsideflexorululnaral
carpului
M. Lung abductor
al policelui
Estecelmailateralsimaiputernicdintre
muschiiplanuluiprofund
Origine: Peulna(fataposterioarain
regiuneaproximala)Peradius(fata
posterioarain1/3mijlocie)pemembrana
interosoasa
Insertie: Labazametacarpianului1
Inervatie: Ramdinnervulradial
Actiune: Extensoralprimeifalangea
policeluisicontribuielaextesiamaini

Inparteaproximala,fiindsituatprofund,este
acoperitdemuschiiprecedentiinparteadistala
aantebratuluidevinesuperficialsiesteacoperit
doardefasciaantebrahialasipiele
M. Extensor lung al
policelui
Estesituatmedialdeprecedentul
Origine: Ulna(1/3mijlocieafetei
posterioare)simembranainterosoasa
Insertie: Falangadistalaapolicelui
Inervatie: Raminnervulradial
Actiune: Extensiafalangeidistaleapolicelui
Adductiapolicelui
extensiasiabductiamainii

Lagatulmainii,intretendoanelescurtului
extensorsiallunguluiabductorsituatelateral,
sitendonullunguluiextensorsituatmedial,se
delimiteazauntriunghicarecorespundela
suprafatadepresiuniidenumiteTabachera
anatomica
M. Rotund mic
Estesituatlateraldemuschiulinfraspinos,cu
careseconfundalaprimavedere
Origine: Scapula(fataposterioarain
apropriereamarginilaterale)
Fibrelesaleaudirectieoblicascendentaspre
lateralconvergintruntendoncetreceposteriorde
articulatiascapulohumerala
Insertie: Tubercululmarehumerus)fateta
inferioaradeinsertie)
Inervatie: Ramcolateraldinnervulaxilar
Actiune: Rotatieexternaabratului
Adductoralbratului
M. Deltoid
Estecelmaisuperficialsimaivoluminosdintremuschii
umarului.Areformatriughiularasiacoperaarticulatia
scapulohumerala
Origine: Clavicula(lateralaamarginiianterioare)
Acromion(marginealaterala)
Spinascapulei(margineainferioara)
Insertie: Tuberozitateadeltoidianaahumerusului
Inervatie: Nervulaxilar
Actiune: FasciculeleanterioareproiectiainainteIrotatie
internaabratului
Fasciculelemijlociexclusivabductiabratului
Fasciculeleposterioareproiectiainapoisirotatiaexternaa
bratului
M. Supraspinos
Ocupafosasupraspinoasaascapulei
Origine: Fosasupraspinoasa
Fibrelesaleconvergintruntendoncetrece
pestearticulatiascapulohumerala
Insertie: Tubercululmarehumerus(fateta
superioaradeinsertie)
Inervatie: Nervulsuprascapular
Actiune: Abductiabratului(ajutandm.deltoid)
Rotatiaexternaabratului
Tensoralcapsuleiarticulatieiscapulo
humerale
M. Ridicator al scapulei
Estemuschiulunghiular,esteunmuschideforma
triunghiulara,situatpepartilelateraleacefei,care
raspundeinainteafoseisupracerviculare.
Origine: Tubercululposterioralapofizelortransverseale
vertebrelorcervicaleC1C4C5
Insertie: Unghiulsuperioralscapulei
Inervatie: RamurileanterioarealenervilorC5C3
Actiune: Ridicascapulaintotalitatesiimplicitumarul
Miscarederotatieascapuleisimentineinpozitie
scapula
Inclinacoloanavertebraladeparteamuschiului
contractatrealizandflexialateralaagatului
M. Marele dorsal
Estecelmailatmuschialcorpului,cu
oformatriunghiulara,estesituatinpartea
posteroinferioaraatrunchiului
Origine: Prinintermediulfascieitoraco
lombarepetreimeaposterioaraacrestei
iliace,apofizeispinoase,alevertebrelor
toraciceT7T12,apofizelespinoaseale
vertebrelorlombareL1L5,sacrumpe
fataexternaaultimelor4coastesiunghiul
inferioralscapulei
Insertie: Santulintertubercularalosului
humerus
Inervatie: Nervtoracodorsal
Actiune: Cupunctfixpecoloana:
coboarabratulridicatrealizandsiextensia,
adductia,rotatiainternaabratului
Cupunctfixpehumeruseste
inspirator,ridicatoraceleintervenindin
catarare
M. Trapez
Areoformatriunghiularacubazalacoloana
vertebralasivarfullahumerus.Impreunacueldepartea
opusaocuparegiuneacefeisiparteasuperioaraaspatelui
Origine: Protuberantaoccipitalaexterna,linianucala,
superioara,ligamentulnucal,apofizelespinoaseale
vertebrelorC7T11
Insertie: Clavicula(margineaposterioaraaextremitatii
acromiale)fibredescendente(superioare)
AcromionFibreorizontale(mijlocii)marginea
posterioaraaspineiscapularefibreascendente(inferioare)
Inervatie: Nervulaccesorsiramurianterioarenn.C3C4
Actiune: Fibrelesuperioareridicaumarulsiparticipala
basculareascapuleisirotesccapuldeparteaopusa
Fibrelemijlociitragscapulasprecoloana,inclina
coloana
Fibreleinferioareridicatrunchiul(intervinincatarere)
M. Erectori spinali
Muschiulleagavertebreleintreele,craniul,coastelesi
bazinuldecoloana
Esteformatdin4grupemusculareasezatepestraturide
lasuperficialpanalaprofundastfel:masacomuna,M.Iliocostal,
M.Longissimus,M.Spinal.Ceisuperficialisuntmailungiiarcei
maifrofunzisuntmaiscurti
Functiagenericaestedeaparticipaimpreunaculantul
tripleiextensidelamembrulinferiorlamentinereapozitiei
ortostaticeprecumsilaextensiacoloaneivertebralepe
ansamblu
Origine: Creastasacralamediana,creastailiaca,fata
posterioarasacrumsifasciatoracolombara,proceselespinoase
aleultimelorvertebrelombare
Insertie: ColoanalateralaLeagabazinuldecoastesi
coasteleintreele(M.Iliocostal)
ColoanamijlocieLeagabazinuldecoaste,sicoastelede
proceseletransverse(M.Longissimus)
ColoanameialaUnestebazinuldeproceselespinoasesi
proceselespinoaseintreele(M.Spinal)
Inervatie: Ramurileposterioarealenervilorspinali
Actiune: Producextensiacapuluisiacoloaneivertebrale
M. Romboizi

SuntacoperitideM.TrapezsiM.Ridicatoralscapulei
Origine: Romboidulmarepeapofizelespinoasealevertebrelor
toracaleT1T4sivertebracervicalaC7
RomboidulmicpeproceselespinoasealevertebrelorC6T1
Insertie: Pemargineamedialaascapulei(pentruambiimuschii)
Inervatie: Nervuldorsalalscapulei
Actiune: AsemanatoarecuM.RidicatoralscapuleisiTrapez
Ridicascapula(adductiasiridicareaumarului)
Rotestescapulainjurulunghiuluilateral
M. Pectoral mare
Esteformatdin3fasciculemusculare,diferite
prinoriginealor
Origine: Peclavicula(medialaamarginii
anterioare)
Sternsicoaste(cartilajelecostale16),teacaM.
dreptabdominal
TeacaM.dreptabdominal
Insertie: Fascicululsuperiorsauclavicularia
nasteredepejumatateamedialaamarginiianterioare
aclaviculei
Fascicululmijlociu,sternocostalpleacadepe
fataanterioaraasternuluisidepecartilajeleprimelor
sasecoasteadevarate
Fascicululabdominalisifixeazafibrelepeteaca
dreptuluiabdominal
Inervatie: Nervulpectoralmedial
Actiune: Candpunctulfixestepetorace:este
adductoralbratului,rotatorinternalbratului,coboara
bratulriddicatsiproiecteazaumarulinainte
(antepulsie)
Candiapunctfixpehumerus:ridicatoracele(
intervenindincatarare)siesteinspiratorauxiliar
M. Pectoral mic
Esteunmuschitoracoscapular
Origine: Prin3digitatii,pefataexternaa
coastelorIIIV
Insertie: Procesulcocacoidalscapulei
Inervatie: Nervpectoralmedialsi
lateral
Actiune: Candiapunctfixpetorace
coboaraumarulsiilproiecteazainainte,
realizandsibasculareascapulei
Candiapunctffixpeprocesul
cocacoid:ridicacoastele(inspirator
auxiliar)
M.Oblic extern
EstecelmaisuperficialsicelmaiintinsdintreM.
lateraliaiabdomenului,directiafibrelorsalecontinuandpe
ceaaintercostalilorexterni.Estecompusdin2parti:una
muscularasiunaaponevrotica.
Origine: PrindigitatiiincrucisatecucelealeM.dintat
anteriorpefataexternaacoastelorVXI
Insertie: Pecreastailiaca,ligamentulinghinal,tuberculul
pubic,liniaalba
Inervatie: Nerviiintercostalisiplexullombar
Actiune: Princontractieunilateralainclinatrunchiulde
partearespectivasiilrotestedeparteaopusa
Princontractiebilateralaasistadreptulabdominalin
flexiatrunchiului
M. Oblic intern
FibrelesaleseincrucisazainunghidreptcufibreleM.Oblicextern
Origine: PefatainternaacoastelorVIIXIIsipecartilajelecostale,creasta
iliaca,apronevozalombara
Insertie: Liniaalba
Inervatie: Nerviiintercostali
Actiune: Rotatiadeaceeasiparteatrunchiului,flexiacandactioneaza
bilateral
M. Gluteul mare
Estecelmaisuperficialsicelmai
voluminosmuschialregiuniisiunul
dintreceimaiputernicimuschiai
corpului
Origine: Fataexternaaaripiiiliace,
ligamentulsacrotuberos,muchia
lateralaasacruluisiacoccigeluisi
fasciatoracolombara
Insertie: Petuberozitateaglutealaa
femuruluisipefascialata
Inervatie: Nervulfesierinferior(din
plexulsacrat)
Actiune: Extensiacoapseipebazin
sauabazinuluipecoapsa
Instatiuneverticalacomodasiin
mersulobisnuitesteinactiv
Rotatorexternsiabductor,
respectivadductoralcoapsei
M. Gluteul mic

Esteunmuschitriunghiularacoperitdefesierulmijlociu
Origine: Fataexternaaaripiiiliace(intrelimitaglutealaanterioarasi
inferioara)
Insertie: Trohanterulmarealfemurului
Inervatie: Nervulfesiersuperior(ramdinplexulsacrat)
Actiune: Adductiacoapsei(actiuneprincipala)astfelinmers
(alergare)infazasprijinuluiunilateral,fesierulmijlociuluandpunctfixpe
femurimobilizeazabazinulpemembruldesprijin,impiedicandbascularea
sadeparteaopusa.
Paraliziabilateralaamuschiuluivadeterminabasculareapelvisului
alternativinplanfrontalantrenandsicoloanalombara(mersleganatde
rata)
Rotatieexternasiextensieacoapsei(portiuneaposterioaraa
muschiului)
Rotatieinternasiflexieacoapsei(prinportiuneaanterioaraa
muschiuluifasciculeleanterioarefiindcelemaiputernice)
M. Adductor mare ( magnus )
Estecelmaimaresimaiposteriordintremuschii
regiunii.Formeazasinguraltreileaplanalgrupului
adductorilor
Origine: Tuberozitateaischiaticasiramura
ischiopubiana(coral)
Insertie: Interstitiullinieiaspresituberculul
adductorilordelanivelulepicondiluluimedialal
femurului
Dupadirectiasiinsertiafasciculelormusculare
sedisting3portiuni:Superioara(bineindividualizata
)mijlocie(maivoluminoasasiposteriorde
precedenta)inferioara(ceamaifosterioarasimai
groasaintinsadelatuberozitateaischiaticala
tubercululadductorilor)
Inervatie: Dubla:ramuridinnerviiobturatorisiisciatic
Actiune: Adductoralcoapsei(celmaiputernic)
Extensoralcoapsei(singurulextensordin
grupulmeddialdatoritafaptuluicaactioneazainapoia
axuluitransversalalarticulatieicoxofemuraleprin
origineasapetuberozitateaischiatica
M. Croitor
Estecelmailungmuschialcorpului,strabatandindiagonala
regiuneaanterioaraacoapsei,trecandpeste2articulatii(estedeci
biarticular)
Origine: Spinailiacaanterosuperioara(coxal)
Insertie: Fatamedialaatibiei(subcondilulmedial)printro
expansiunesponevroticacarereprezintainsertiacomunaa3muschi:
croitor,gracilis,semitendinos.
Inervatie: Ramdinnervulfemural
Actiune: Fiindbiarticularesteatatflexor,rotatorextern,abductor
alcoapseicatsiflexoralgambeipecoapsa
M. Flexor lung
al degetelor
Estemuschiulcelmaimedialalplanului
profund
Origine: Fataposterioaraatibiei(sublinia
solearului)
Insertie: FalangadistalaadegetelorIIV
Inervatie: Ramdinnervultibial
Actiune: Roldinamic,inmers,intervenindin
desprindereasipropulsiapicioruluialaturideceilalti
flexoriplantari
Flexieplantaraapicioruluiinversiunesi
adductieapiciorului
Flexoraldegetelor(slab)
Rolstaticsustinereaboltiplantare
M. Cvadriceps
Estecelmaivoluminossimaiputernicmuschialcorpului,
fiindprincipalextensoralgambei.Estecompusdin:dreptfemural,
vastulmedial,vastullateralsivastulintermediaraceste4
portiuni(deorigine)seunescintrunsingurtendoncare
inglobeazapatelasisefixeazaprinintermediulligamentului
patelarpetuberozitateatibiei.
Origine: M.Dreptfemuralpespinailiacaanterioarape
zonasituatadeasupraacetabulului
M.Vastlateralpetrohanterulmarefemuralpebuza
lateralaalinieiaspre
M.Vastmedialpeliniaaspra(petoataintindereaei)
M.Vastintermediiarpe2/3superioarealefetelorlaterala
sianterioarafemurale
Insertie: Tuberozitateatibieiprintruntendonunicalm.
cvadricepsceinglobeazarotula(prinintermediullig.Patelar)
Inervatie: Nervulfemural
Actiune: Areunroldemaximaimportantaatatdinpunctde
vederedinamiccatsidinpunctdevederestaticm.cvadriceps
inintregimeactioneazaasupraarticulatieigenunchiului,iarm.
dreptfemural(fiindbiarticular)actioneazaatatasupraarticulatiei
genunchiuluicatsiasupraarticulatieicoxofemurale
Extensiagambeipecoapsa
M. Extensor
lung al halucelui

Estesituatlateraldeprecedentul
Origine: Fatamedialaperoneusi
membranainterosoasa
Insertie: Falangadistalahaluce
Inervatie: Ramdinnervulperonierprofund
Actiune: Extensorhaluce,flexordorsalsi
rotatorinternalpiciorului
M. Extesor lung al
degetelor
Estesituatlateraldeprecedenti
Origine: Petibie,peroneusi
membranainterosoasa
Insertie: PefalangeleIIsiIIIale
degetelorIIV
Inervatie: Ramdinnervulperonier
profund
Actiune: Casiceilaltidoi,arerol
importantinstatiunebipedasimers.
Esteflexordorsalalpiciorului,
rotatorextern,abductoralpicioruluisi
slabextensoraldegetelorIIV
M. Peronier scurt
Estesituatsubprecedentul
Origine: Pefatalateralaaosului
peroneusipeceledouasepturi
intermusculare
Insertie: Tuberozitatea
metatarsianuluiV
Inervatie: Ramdinnervulperonier
superficial
Actiune: Rotatielateralasi
abductoralpiciorului
Flexieplantaraapiciorului