Sunteți pe pagina 1din 138

u#

IilFt AN NA Lr Slm,p----------------Ey

*\'rr*ll( -ltLo
,/
.'t( //t r( itt /rc;tc,
Capitofuf t
Acest loc, unde avea si fie vindutd berbatului care oferea cel
mai mult, nu era chiar atit de riu. Era curat. Decorul era chiar
plin de rafinament. Salonul in care fusese condusi prima oari
s-ar fi putut gisi in casa oricdruia dintre prietenii familiei sale.
Era o casd scumpd, aflati intr-una dintre cele mai bune zone din
Londra. Era numiti in mod elegant Casa lui Eros. $i era un loc
al picatului.
Lui Kelsey Langton inci nu-i venea si creadi cd eta acolo. Din
momentul in care intrase pe uqi simlise cum i se intorcea stoma-
cul pe dos de groazi. Cu toate acestea, venise de bunivoie. Nu o
adusese nimeni cu de-a sila, in timp ce ea lipa gi se zbitea.
De-a dreptul incredibil era faptul ci nu fusese forlati in vreun
fel, ci acceptase si vini, sau cel pufin fusese de acord cd aceasta
era singura opfiune disponibili. Ai ei aveau nevoie de bani - 9i
inci mulli - ca si nu fie aruncati in stradd.
Ce bine ar fi fost daci ar fi avut mai mult timp pentru a face
alte planuri. Chiar gi o cisitorie cu cineva necunoscut ar fi fost
de preferat unei astfel de situafii. Dar unchiul Elliott probabil ci
avea dreptate. ii subliniase faptul ci nici un domn cu mijloacele
necesare si-i ajute nu ar fi putut lua in considerare incheierea unei
cisitorii in citeva ztle, chiar daci putea fi obqinuti o dispensi
speciali. Cisitoria era pur gi simplu o chestiune prea permanenti
ca si se arunce cu capul inainte, fara o analiz5 atenti.
in schimb... ei bine, domnii tqiluau adesea amante noi sub im-
prrlsul momentului, qtiind foarte bine ci acestea vor fi la fel de
r ostisitoare ca qi o sofie, daci nu chiar mai mult. Marea diferenli
in ceea ce o privea pe amanti era ci, in timp ce aceasta era ugor de
r rrmpirat, era gi ugor de pirisit, fera formalitali legale indelunga-
tc i;i scandalul ulterior.
lohanna Linf,sey .- syune-mi cd, md' iubesti-
Avea si fie amanta cuiva. Nu o solie. Nu ci ar fi cunoscut
pe masi, in timp ce umerii ii tremurau jalnic. Aga ci lui Kelsey i se
personal pe vreun domn cu care s-ar fi putut cisitori - cel pu-
piru firesc ca Elizabeth si nu lini vreo biuturi tare in casi...
- -
Dar nu biutura il tulburase atAt de tare pe Elliott, dupi cum
lin pe nici unul care si igi fi putut permite si achite datoriile avea ea sd descopere mai tirziu. Nu, stituse acolo, cu spate-
unchiului Elliott. Fuseseri mai mulli tineri pretendenli care
le la ugi, presupunAnd ci nu va fi deranjat in timp ce se gAndea
ii ficuseri curte in Kettering, locul unde copilirise, inainte
la sinucidere.
de Tragedie, dar singurul cu un venit mare se cisitorise cu o
Kelsey se intrebase de mai multe ori de atunci daci el ar fi avut
verigoari indepirtati.
Totul se intAmplase atAt de repede. in ajun venise in bu- curajul si meargi pind Ia capit in cazulin care ea ar fi plecat firi
citirie, ca in fiecare seari inainte de culcare, pentru a incilzi un si scoati un sunet. Nu piruse niciodatd un berbat extrem de cu-
pic de lapte care si o ajute si adoarmS. Avea probleme cu som- rajos, ci sociabil, de obicei jovial. $i prezenla ei, Ia urma urmei,
nul inci de cAnd ea gi sora ei Jean veniseri si locuiasci cu il ficuse si giseasci solufia la necazurile lui, una pe care altfel nu
ar fi lua.t-o in considerare, 9i una la care ea cu siguranli nu s-ar fi
mituga Elizabeth.
Insomnia ei nu avea nimic de-a face cu faptul ci acum locuiau gAndit in viala ei.
intr-o casi qi intr-un orag noi, 9i nici cu mituga Elizabeth. Mituqa Iar ea nu ficuse decAt si-l intrebe:
ei era o femeie minunati, singura sori a mamei lor, 9i le iubea pe - Unchiule Elliott, ce s-a lntAmplat?
ambele nepoate ca pe propriile fiice, primindu-le cu brafele des-
El se intorsese gi o vizuse stind in picioare in spatele lui, in
chise qi toati inlelegerea de care aveau atAta nevoie dupi Trage- cimaga ei de noapte gi halatul inalt pAne la git, cu lampa cu care
venea mereu la parter. Pentru o clipi, piruse gocat. Dar apoi igi
die. Nu, cogmarurile erau cele care ii tulburau somnul lui Kelsey,
gi amintirile vii, precum gi gAndurile recurente cd' ar fi putut pre-
lisase iar capul si-i cadi in miini gi murmurase ceva ce ea nu prea
putea infelege, aga ci trebuise si-l roage si repete.
veni Tragedia.
Mituga Elizabeth o sfituise si bea lapte cald in urmi cu mai Apoi, el igi ridicase fmntea suficient cAt si spuni:
multe luni, cAnd observase in cele din urmi cearcinele de sub - Pleaci de-aici, Kelsey, nu ar trebui si mi vezi in starea asta.
ochii cenugii ai lui Kelsey gi se interesase cu delicatele de carza - E in reguli, si gtii, ii spusese ea cu blAndefe. Dar nu ar fi mai
acestora. $i laptele o ajutase cu adevirat - sau cel pulin in cele bine si o chem pe mituga Elizabeth?
mai multe dintre nopfi. Devenise un ritual in fiecare noapte, 9i - Nu! Rdspunsul venise cu o forli atAt de mare, ci o ficuse
sd tresard, apoi mai calm, degi inci destul de agitat, el adiugase:
de obicei nu derania pe nimeni, bucitiria fiind goala la acea ori
tdrzie. Mai pufin noaptea trecuti.'. Nu e de acord ca eu sd beau... 9i... pi nu qtie.
Noaptea trecuti, unchiul Elliott se afla acolo, stAnd la una din- - Nu gtie ci bei?
tre mesele de lucru, nu cu o gustare tdrzie in fafi, ci cu o sticli Nu ii rispunsese imediat, aga ci ea presupusese deja ci asta
mare de tirie. Kelsey nu-l mai vizuse niciodati bind mai mult voise si spund. Familia g.tiuse intotdeauna cd el ar merge pini in
pAnzele albe ca sd o lini pe Elizabeth departe de nepliceri - chiar
decAt paharul de vin pe care mituga Elizabeth il permitea la cini.
gi de cele provocate de el insugi.
Elizabeth era impotriva alcoolului, aga ci, in mod firesc, nu !i-
nea tirie in casi. Dar indiferent de unde fecuse rost Elliott de acea
Elliott era un barbat rnasiv, cu trisituri aspre 9i aproape inci-
sticli, era pe jumitate goala. Iar efectul pe care il avusese asupra runfit, acum ci se apropia de cincizeci de ani. Nu fusese niciodati
lui era chiar ingrozitor. Plingea' Scotea suspine infundate 9i i9i foarte frumos, nici micar atunci cAnd era mai tAndr, dat Eliza-
sprijinea capul in rnainile ridicate pe coate, cu lacrimile c]azdndu-i beth, cea mai frumoasi din cele doui surori, 9i frumoasi 9i astizi,

(i
!ohanna -t {ndsey + Syune-mi cd md. iubesti-
la patruzeci qi doi de ani, se cisitorise oricum cu el. Din ceea ce atunci ar fi existat o gansi cit de mici de salvare, in timp ce acum
gtia Kelsey, ea incd il mai iubea. nu se intreziregte nici una.
Nu avuseseri copii in cei douizeci gi patru de ani de cisito- Ramisese cumplit de confuzi in acel moment gi, de asemenea,
rie, gi probabil ci acesta era motivul pentru care Elizabeth igi iu- complet stAnjeniti. Picatele din trecut ale tatilui ei, cu amintirea
bea nepoatele atAt de mult. Mama ii menfionase o dati tatilui ei a ceea ce pricinuiseri. acele picate, reprezentau o rugine pentru ea.
ci nu fusese din vina lor - se pirea ci ar fi incercat, dar pur gi simplu Aga cd, rogie in obraji, degi probabil fera si-gi dea seama, ea ii
nu a fost si fie. spusese:
Desigur, Kelsey nu ar fi trebuit si asculte asta. Mama nu igi - Nu infeleg, unchiule Elliott. Cine va lua casa asta? $i de ce?
diduse seama ci era destul de aproape la momentul respectiv in- igi lisase iar capul in mAini, cici nu putea si dea ochii cu ea din
cAt si o audi. $i Kelsey auzise gi alte lucruri de-a lungul anilor, cauza ruginii, gi ii povestise mormiit ce se intAmplase. Trebuise
precum cAt de confitzd.era mama in privinla motivelorpentru care si se aplece aproape de el ca si inleleagi mare parte din ceea ce-i
Elizabeth se cisitorise cu Elliott, care erachiar banal, gi firi bani, spunea, inhalAnd aburii acri de whisky. Iar cind el termini, ea era
in condiliile in care ea avea atAt de mulli alli pelitori chipegi gi deja muti din cauza gocului.
bogafi pe care i-ar fi putut alege in locul lui. $i, in plus, Elliott era Era mult, mult mai riu decAt igi inchipuise, gi ii amintea in-
implicat in comer!. tr-adevir de tragedia propriilor pirinfi, degi ei se confruntaseri
Dar acest lucru o privea pe Elizabeth, iar faptul ci ea fusese cu acea situafie in mod diferit. Dar in cazul lui Elliott, acesta nu
mereu un fel de mami a tuturor rinililor ar fi putut avea foarte avusese tiria de caracter si accepte egecul, si se imbirbiteze gi si
mult de-a face cu alegerea ei... sau nu. Mama spunea adesea gi ci o ia de la capit.
dragostea gi tot ce tine de ea sunt dincolo de orice logicl gi chiar Cind Kelsey gi Jean veniseri si locuiasci cu mituqa Elizabeth
de propria voinfi. in urmi cu opt luni, Kelsey era de prea mult timp in doliu dupi
-Nu gtie ci suntem ruinafi. moartea pirinfilor sii ca si observe ceva in nereguli. Nici micar
Kelsey ciipise, cici trecuse mult timp de cAnd ii pusese intre- nu se gAndise si se intrebe de ce unchiul Elliott era de cele mai
barea. $i nu acesta fusese rispunsul pe care il anticipase. De fapt, multe ori acasi.
de-abia daci-i putea da crezare. Beliile lui cu greu puteau fi un Presupusese ci nu consideraseri. necesar sI le spuni nepoate-
motiv de ruini sociali, cind atit de mulg domni - gi doamne, de lor ci Elliott igi pierduse siujba pe care o avusese timp de douizeci
altfel - beau in exces la multe dintre sindrofiile pe care le frecven- gi doi de ani, gi ci fusese atAt de tulburat incAt nu reugise si-gi pis-
tau. Aga ci decisese si-i lina isonul. treze nici un alt serviciu prea mult timp de atunci incoace. $i, cu
- Deci, ai ficut un pic de scandal? il mustrase ea. toate acestea, continuaseri si triiasci de parci nimic nu s-ar fi
-Scandal? piruse el confuz atunci. Va fi un scandal, intr-ade- schimbat. Ba chiar aveau doui guri de hrinit in plus, in condipile
vir. $i Elizabeth nu mi va ierta niciodati cAnd ne vor lua casa. in care de-abia igi puteau permite si supravieluiasci ei singuri.
Kelsey rimlsese uluitS, dar inci o dati trisese concluzia Kelsey se intrebase daci mituga Elizabeth gtia micar cAt de
gregiti. mare era datoria lor. Familia lui Elliott triise pe credit, care era o
-Ai jucat-o la pariuri? practici standard pentru mica nobilime, dar la fel de comun era
-Ei, de ce ag face un lucru atAt de idiot? Crezi cd ag vrea sd gi si-i pldtegti pe creditori inainte si te dea in judecati. Fdri nici
sfirgesc ca tatil tdu? Sau poate ci ar fr trebuit si o fac. Cel puqin, o lefcaie care sd intre in gospoderie, Elliott deja se imprumutase

r)
loftanna Lindsey \A syune-mi cd, md iubes6\-
cAt putuse de la prietenii lui pentru a line creditorii la distanfd. $i aga se ajunsese la discufia despre amante gi sofii, cum unii
Nu mai avea la cine apela. Iar situalia scipase de sub control. lorzi bogali ar plati foarte generos pentru o tAn5ri amanti proas-
- -
Urma si piardi casa mitugii Elizabeth, casa care fusese in fa- piti, cu care si se fileasci in fala prietenilor - mai ales o fati care
milia lui Kelsey timp de mai multe generafii. Mituga Elizabeth o si nu fi flcut deja turul acelor prieteni -, gi ar plati chiar gi mai
mogtenise, in calitate de sori mai mare. $i creditorii ameninlau mult daci s-ar intAmpla si fie o tiniri neprihiniti.
si o ia. in trei zile. Plantase simAnla bine, aritindu-i solulia f;r; si ii ceari de
$i acesta era motivul pentru care Elliott igi bea minlile, spe- fapt si se sacrifice. Ea fusese deja gocati de discufia despre aman-
rAnd si-gi adune ceva curaj cu ajutorul sticlei ca si-9i incheie te gi sofii, iar situalia gi modul in care avea si-i afecteze pe toli ii
viafa, pentru ci nu avea curajul si infrunte ceea ce urma si se sfAgiau inima, dar mai presus de toate fusese teribil de ingrijorati
intAmple in citeva zile. Era de datoria lui si Ie suslini - pe solia pentru Jean gi felul in care acest lucru ii putea compromite $anse-
lui, cel pulin - gi eguase lamentabil. Ie la o cisitorie decenti intr-o zi.
Desigur, sinuciderea nu era o opfiune. Ea ii subliniase cAt de Kelsey putea, cel mult, si-gi giseasci un loc de munci, dar
mult mai riu ar fi fost pentru Elizabeth daci trebuia si se con- cu greu ar fi putut fi un post care s5-i lini pe toli peste pragul
frunte cu evacuarea pi cu o inmormintare. in ceea ce le privea pe sariciei, mai ales in cazul in care igi asuma responsabilitatea de
Kelsey gi pe Jean, ei bine, ele se confruntaseri deja cu o evacua- a-i intrefine pe to!i. Nu igi putea imagina ca mituga Elizabeth si
re. Cu toate acestea, avuseseri unde si meargi in acel moment. lucreze, cAt despre Elliott, ei bine, el dovedise deja in mod lamen-
De data aceasta, Kelsey pur gi simplu nu putea permite si se in- tabil ci nu se mai puteau bazape el si lini un loc de munci prea
tAmple una ca asta. Sora ei era responsabilitatea ei acum. Depindea mult timp.
de ea ca Jean si fie educati corespunzitor, cu un acoperig adec- Imaginile cu tAnira ei sori cergind pe strizi pentru a aju-
vat deasupra capului. $i daci acest lucru insemna ci trebuia si... ta familia o ficuseri pe Kelsey si intrebe, intr-o goapti plini
Nu era chiar sigurd cum se ajunsese la asta - la vdnzatea ei. de umilinti:
Elliott mentionase Ia inceput ci se gAndise deja si o cisitoreasci -$tii pe weun barbat care ar fi dispus si... si plSteasci sufici-
cu cea mai buni partidi, dar amAnase atAt de mult subiectul, in- cnt daci... daci sunt de acord si-i devin amantS?
cit acum era prea tilrzirtpentru asta gi ii explicase de ce era prea Elliott piruse atit de plin de speranli gi atAt de al naibii de
lirziu: pentru ci era nevoie de o judecati serioasi pentru ceva r rqurat cAnd rispunsese:

atAt de important, care nu se putea face in doar cAteva zile. -Nu, nu gtiu pe nici unul. Dar gtiu de un loc in Londra pe care
Poate ci biutura ii dezlegase limba, dar continuase fecAnd re- lrrrzii bogali il frecventeazi, utt loc unde poli fi prezentatd ca sa
ferire la acelagi lucru, care i se intAmplase unui prieten cu mul1i primegti o oferti excelenti.
ani in urm5, cum pierduse el totul, dar fiica sa salvase familia vAn- Ramisese nemigcati, firi se scoati vreun sunet pentru o vre-
zAndu-se unui netrebnic bitrAn care prefuia virginitatea, qi care rnc, inci ezitAnd foarte mult in privinta unei asemenea decizii
fusese dispus si pliteasci extrem de bine pentru ea. rrronumentale, gi foarte scArbiti ci aceea pirea, de fapt, singura
Apoi, aproape pe nerisuflate, ii povestise despre cum il abor- Ior optiune. Adevirul fie spus, pe Elliott il trecuseri toate sudorile
dase pe un domn pe care il gtia destul de bine ca si afle daci aces- r r r,r i nte ca ea si-gi dea in cele din urm5. acordul.
$i apoi el incercase
ta era interesat de o sofie tAniri. Rispunsul fusese: ,,N-o si mi :r,l ) console ze, de parcd ar mai fi putut s-o console ze ceva atunci.
(

cisitoresc cu femeia, dar am nevoie de o amanti noui. Ji-aq da Nu va fi chiar aga de riu, Kelsey, chiar nu va fi. O feme-
ceva binuti daci ar fi dispusi sd..." rr olrtine multi bani in acest fel daci e inteligenti, suficient cAt
l0 1t
lohanna Lindsey Syune-mi cd md iubesti

si devini independentd... ba chiar gi si se cisitoreasci mai tirziu, descoperi adevdrul? Nu gtia. in momentul acela, nu qtia decAt ci'
daci vrea. pentru ea, nimic nu va mai fl weodatd la fel' -
- -
Acest lucru nu era citugi de pufin adevirat, 9i amAndoi o gtiau.
-
S-ar fi dus pe apa sAmbetei gansele ei la o cdsitorie buni. Stig-
matul care avea s-o urmdreasci pAnd la sfir9itul zilelot ei' Nu Capitofuf 2
va mai fi bine-veniti in societatea civilizati niciodati. Dar asta
urma si fie crucea ei. Cel pulin sora ei ar avea in continuare vii-
torul pe care il merita. inci uimiti de ceea ce tocmai acceptase si
-Haide, drigufi, e timPul.
faci, sugerase: Kelsey se zgdila barbatul inalt gi uscdfiv care era in picioare in
-Te voi lesa pe tine si-i spui toate astea mdtuqii Elizabeth. pragul rgii d"t.t ite. I se spusese si-i zici Lonny, cAnd fusese dati
-Nu! Nu, ea nu trebuie si gtie. Nu ar permite niciodati a9a pu r"ar, lui in urmi ctt o zi. Era proprietarul casei - cel care urma
ceva. Dar sunt sigur ci te vei gAndi la o explicalie rezonabili care si o vAndi celui care ficea oferta cea mai buni'
si-!i scuze absenfa. Nimic din infi$qarea sa nu sugera ci era futnizot de vicii 9i
Tot ea trebuia si faci gi asta? CAnd se indoia ci se putea gindi carne vie. se imbrica precum oricare alt lord. Era plicut la vedere.
la orice altceva decit la adevirul ingtozltot a ceea ce tocmai ac- vorbise sofisticat - cel pulin in timp ce unchiul Elliott inci mai
ceptase si faci? inainte si piriseasci bucitiria, fusese gata si era acolo. insi de indati ce unchiul ei plecase, limbajul lui Lonny
termine chiar ea sticla de tirie. Dar se gindise deja la o scuzi ne- alunecase adesea spre lipsi de rafinament, indicandu-i adevirata
vinovati pe care si le-o spuni celorlalli. ii spusese mituqii Eliza- provenienfi. Cu toate acestea, fusese bun cu ea 9i dupi aceea'
beth ci Anne, una dintre prietenele ei din Kettering, ii scrisese ci El ii u$h."r" foarte atent ci, avAnd in vedere ce sumi mare de
era grav bolnavi, doctorii fiind tezetvali in privinfa speranfelor bani urma si fie plititi pentru ea, nu va mai avea posibilitatea
de insindtogire. Kelsey trebuia si o viziteze, desigur, 9i si o aline de a pune capit infele ger7i, ca o amanti obignuiti' Domnul care
in ce fel putea. $i unchiul Elliott se oferise sd o conduci. o va cumpira trebuia si fie sigur ci primeqte contravaloarea
Lui Elizabeth nu i se piruse nimic in nereguli. Paloarea lui banilor lui atAta timP cit o voia.
Kelsey putea fi pusi pe seama grijii pentru prietena ei. $i Jean, Fusese de acord cu acest lucru, care, in mintea ei, nu pirea de-
Dumnezeu si o binecuvdnteze, nu o asaltase cu sute de intrebiri loc departe de sclavie. Trebuia si stea cu acel barbat indiferent
a$a cum ficea de obicei, pentru simplul fapt cd nu recunoscuse daca ii plicea sau nu, indiferent daci o trata bine sau nu' pAni
numele acelei prietene. Dar, pe de alta parte, Jean se maturizase cAnd lui nu ii va mai pisa si o suslind financiar'
mult in decursul ultimului an. Se qtie ci o tragedie in familie are - $i daci nu o s-o fac? indtinnise ea si-I intrebe'
in acel
darul de a incheia o copilirie... uneori permanent. Kelsey aproape - Ei bine, driguli, chiar nu vrei si afli ce s-ar intimpla
ci ar fi,preferat cele cAteva sute de intrebiri din partea surorii ei caz, ii spusese el pe un ton pe care ea il resimlise drept o ame-
in vArsti de doisprezece ani, care obignuiau si-i testeze ribdarea. ninlare cu moartea. Dar apoi continuase si ii explice, pe un ton
Dar Jean inci suferea. dojenitor, de parci ea ar fi trebuit deja si cunoasci acele informa-
Nu imi pot
$i ce se intimpla cAnd Kelsey nu avea si se mai intoarci din tii. in inlelegerile pe care le fac, et gatafltez personal'
vizita din Kettering? Ei bine, urma si-9i faci griji din cauza asta permite si imi ruinez reputalia din cauza capriciilor unei fete care
mai tArziu. Le va mai vedea oare weodati pe sora ei sau pe mitu- decide mai tirziu cd nu-i place invoiala pe care a ficut-o. Nimeni
ga Elizabeth? Ar indrizni, avAnd in vedere ci acestea ar fi putut nu ar mai participa la aceste vdnziti daci at fi aqa, nu?
13
r2
+ Syune-mi cd md iubesti --
lohanna Lindsey

$i, inainte de a pleca, insisti


inci o dati:
-Au loc multe vinziri dintr-astea?
aici, cu toate ci pri- -in;elegip" d"p1i, acest aranjament cu care ai fost de acord 9i
-Aceasta va fi cea de-a patra pe care o lin
- -
ma printre cei de rangul tiu. Cei mai mul1i dintre nobilii care se modul in care acesta diferi de un aranjament obignuit?
afla in situalia dificila in care egti tu reugesc si-$i cisitoreasci -Da.
pe care decide
fiicele cu berbali bogali pentru a-gi rezolva dificultaple. Picat - $i ce nu vei primi nimic in afari de cadourile
lordul sa !i Ie dea cAt timp eqti cu el? Deqi ea incuviinlase din
ci unchiul tiu nu a incercat si-fi giseasci o partidi. Nu imi pari
cap, el tot voia si fie perfect limpede, continuind: Se va stabili
o
a fi genul de amanti.
Nu gtiuse daci si se simti insultati sau incantatS de acele cu- sumi minimi, suma pe care o cere unchiul tdu, 9i aceea va mer-
ge la el. Eu voi avea un procent din orice va fi platit
peste pen-
vinte, aga ci spusese doar:
- Nu a fost suficient timp sd aranieze o cisitorie, dupd cum a i.u aranjareavdnzdrli. Dar absolut nici un binul nu va ajunge
spus unchiul meu. la tine.
ruga si se ofere mult mai mult'
-Da, insi. e picat. Acum, si ili gisim un loc pentru noaptea $tia prea bine acest lucru 9i se
cel puqin suficient pentru a ajuta familia si treaci peste
acest hop
asta. Vei fi prezentati mAine-seari, dupi ce voi fi avut timp si
trimit de veste acelor domni despre care cred ci ar putea fi inte- 1,arra
'ir-,
cand Elliott ar fi gisit un nou loc de munci 9i l-ar fi pdstrat'
caz contrar, tot acest sacrificiu ar fi fost ficut pentru
nimic
resafi. cu pufin noroc, una dintre fetele me]e va avea ceva care
si !i se potriveasci pentru prezentare. o amanti trebuie se arate ,rltceva decAt o amAnare temporari a dezastrului' Dar' in drumul
Ior: spre Londra, unchiul ei jurase ci i9i va ciuta un loc
de munci qi
ca o amanti, daci infelegi ce vreau si spun, nu ca sora cuiva' $i o
misuri din cap pini in picioare. Tinuta ta, drigufi, oricAt de dri- ,l u, pertrr, indiferent daci acesta se ridica sau nu la standardele
gilagi ar putea fi, e mai potriviti pentru un ceai in gridind' Daci lrri, ci nu va mai ajunge niciodatd intr-o situalie financiari atAt
nu cumva ai adus ceva adecvat...? ,lc problematici.
-C"""
Trebuise si clatine din cap, stAnjeniti ci ardta atAt de... nobil. ." o ingrijora insi, avAnd in vedere cAt de mult datora
El oftase. lrlliott, gi ceea." it qi intrebase in cele din urmi pe Lonny' fusese:
- Ei bine, o si gisim noi ceva, sunt sigur, spuse el, conducAnd-o - Chiar crezi ci-va pliti cineva atAt de mult?
Aceqti nababi
afari din salon gi la etaj, intr-o cameri in care putea innopta' - Ooo, da, rispuns"re ul cu incredere deplini'
lrolqati nu au pe ce altceva si-9i cheltuiasci banii' Caii' femeile Ei
La fel ca qi restul casei mari, camera era mobiiati cu foarte
mult bun-gust, iar ea remarci politicos: 1r,r urile de noroc sunt
interesele lor majore. Sunt fericit si le fur-
rrit.cz douidin trei, precum 9i oricare alt viciu pe care li-l dore9te
-Foarte frumos.
-Te agteptai la ceva lipitor? EI zAmbi cAnd privirea ei tridd rrrirnioara, mai Pulin crima.
rdspunsul. Furnizezservicii lumii bune, 9i am descoperit ci nobi- Orice viciu?
lii sunt mult mai dispugi si se desparti de banii lor daci se simt lil chicotise.
ca acasi in timp ce o fac. Apoi rase. Cei din clasele de jos nu i9i pot Driguli, ai fi surprinsi de ceea ce unii dintre aceqti lorzi - qi
permite tarifele mele, nici micar nu ajung pAni la uqi' ,1,,,,,.,rele lor - soliciti. Pei, am o contesi care vine aici de cel
1,rr(in doui ori pe lunl 9i mi pliteqte
si-i ofer un lord diferit
- inleleg, spuse ea ca gi cum ar fi in{eles. Birbalii i9i satisficeau si
plicerile acolo unde acestea erau disponibile, 9i existau case de to- ,1,' lrccare dati care si o biciuiasci - cu atenfie, desigur -' 9i care
, , I r.r feze ca pe un sclav umil. Poarti o masci,
astfel incAt si nu o
leranli peste tot prin Londra care dovedeau acest lucru. Aceasta
doar se intAmpla si fie una dintre cele mai scumpe. r,'r rrnoascS nimeni. De fapt, domnii pe care ii trimit presupun
15
t4
\.- lohanna Linf,sey \- + Syune-mi cd. md iubesti-
3dr gi simplu ci este doar una dintre fetele mele. Ag fi fericit si-i _ Nu uita ci probabil te va cumpira un barbat cisitorit, iar
llgnizez serviciul chiar eu, ea fiind o frumusete de fati ca tine, motivui pentru care el vrea o amanti in primul rAnd este ci nu
lg nuasta este ceea ce iqi doreqte. Cel mai mult o exciti faptul ci este satisficut de solia sa. La naiba, unii dintre ei nu gi-au vdzut
ilgtie pe fiecare dintre ei personal, dar ei nu gtiu cine este ea, gi ii niciodati soliile goale, daci ili vine si ctezi aqa ceva. Oricine ili
.,sde pe toli la baluri, danseazd cu ei, joaci cirli la masa de lingi va spune - bine, oricare cunoscut de-al meu ili va spune - ci unui
"1,
gtiindu-le micile secrete murdare. birbat ii place si se uite la o femeie goale. Di-i doar ce-i lipsegte
La auzul acestor cuvinte, Kelsey se inrogise ca racul gi rimi- acasi gi te va adora.
;rlse fere cuvinte. Oamenii ficeau astfel de lucruri gi pliteau si le Iar acum venise timpul. Kelsey aproape ci tremura de spaimi'
5aci gi si li se faci. Nu gi-ar fi imaginat niciodati aga ceva! Lonny ii aruncase o privire de aprobare - o aprobare fepqe, de
Lonny insi ii spusese dezgustat: fapt - cand deschisese uga gi o vazuse in rochia de un rogu-rubi-
- Ce si zic, rogitul acesta e in reguld deocamdati, dar ar fi mai niu cu decolteu adinc. Dar faptul ci el era de pirere ci ea arita
bine si te obignuieqti cu astfel de vorbe, fetifo. Va fi treaba ta de mai potrivit pentru acea ocazie nu o incuraiase prea tare'
16um inainte si-i furnizezi celui care te cumpiri pliceri carnale, Viitorul ei, Ia bine sau la riu, urma si fie decis in acea noapte
oficum ar vrea el, ai infeles? Un barbat face cu amanta lui lucruri de birbatul care va fi dispus si pldteasci cel mai mult pentru ea.
pecare nu Ie concepe solia sa. La asta se pricepe al naibii de bine o Nu trebuia si-i fie pe plac, inlelesese asta. May ii explicase clar ci
panti. O si o trimit pe una dintre fetele mele si-!i explice in de- il putea disprequi chiar de la inceput daci era betrAn sau nemilos.
l2liu cum std treaba, din moment ce unchiul tiu, in mod evident, Putea doar spera si nu se intAmple asta.
lta crenrt de cuviinli si o faci. Lonny o conduse la parter. Trebui si tragi pulin de ea ca si
$i exact asta gi facuse, torturAnd-o de-a dreptul pe Kelsey. o faci si se migte cand auzi cat de aglomerat era dedesubt doar
g femeie tinerici pe nume May venise noaptea, aducAnd rochia dupi nivelul zgomotului. $i, inci gi mai rdu, nu o duse in salon,
yxlgari pe care Kelsey o purta acum, gi igi petrecuseri mai multe unde i-ar fi putut intAlni pe domni gi ar fi vorbit cu ei. in schimb,
exe discutAnd despre ascunzigurile amorului. May ii vorbise des- o escorti intr-o cameri uriagi pentru jocuri de noroc, goptindu-i
p/e tot, de la modul prin care si evite sarcinile nedorite pAni la atunci cAnd ea se oPri brusc:
elice mod imaginabil de a le provoca pldcere barbalilor, moda- - Cei mai mul1i dintre acegti domni nu sunt aici ca sd liciteze
titifi prin care si ii stArneasci gi modalitili prin care si obpna pentru tine. Au venit pentru jocuri de noroc sau pentru alte pla-
ceea ce voia de la ei. Ultima era ceva ce, probabil, Lonny nu gi-ar fi ceri. Dar am constatat ci, cu c6.t sunt mai mulp de fafi, cu atAt
flprit ca ea si invete, dar lui May probabil ci ii piruse riu pentru liciteazimai mult cei interesali cu adevirat. Celorlalti, ei bine, le
gx, xga Ci ii oferise gi acea informafie. oferi un spectacol stragnic, care este foarte bun pentru afaceri,
Nu se comparase cAtugi de pufin cu scurta conversatie pe care si gtii.
de gind si facd, o ridici
etvuss Kelsey cu mama ei cu mai mult de un an inainte, cAnd $i inainte ca ea sd-gi dea seama ce avea
yrplinise Saptesprezece ani, despre dragoste gi cisitorie. Mama pe una dintre mese qi o avettizdprintre dinfi:
gydiscutase despre cum faci dragoste gi copii in felul ei sincer, apoi - Stai acolo qi de-!i silinla si arili ispititoare'
fcuse la un cu totul alt subiect, de parci nu ar fi fost amAndoui Ispititoare cAnd era pataLizatd, de frici 9i ruqinati pAni peste
;lbujorate din cap pini in picioare de subiectul anterior. poate?! Pentru ci cei mai mu19i dintre birbalii din sali nu erau
La plecare, May ii deduse un sfat de despirtire: acolo pentru a licita pentru ea, dupi cum spusese el, 9i ci nu aveau
17
ir
'lofianna -t-indseu + Syune-mi cd md iubesti --
\ti o idee de ce ea era in picioare pe masi, Lonny ficu un mic fiind lisati si creadd ci ii va intalni gi va avea $ansa de a vorbi
cu fiecare dintre ei, gi ci atunci ei ii vor face ofertele in linigte
;ttunl pentru a-i lamuri. 1ui

-Vd ripesc un moment din timpul dumneavoastri, domnilor,


-
Lonny, in cazul in care intentionau si liciteze'
lmtru o licitalie foarte neobignuiti. Nu igi imaginase nici o clipi ci totul va fi ficut in vizul lumii.
CuvAntul ,,licitafie" avea un mod aparte de a atrage atenlia Dumnezeule, daci ar fi qtiut ci urma si fie scoasi la licitafie, in-
lhediat, gi situafia de fali nu fu cu nimic
diferiti. Lonny trebui tr-o cameri plini de berbagi, dintre care jumdtate erau beuqi' ar
li agtepte doar cAteva secunde pAni ce se lese o linigte deplini mai fi fost de acord cu acest lucru?
\ cameri. O voce ii pitrunse prin gAndurile ingrozite'
*Aceia dintre Domniile Voastre mulpmili de iubitele actuale -Accept oferta de deschidere.
privirea lui Kelsey se indrepti citre locul de unde se auzise
fot continua jocurile de noroc, cici aceasti licitatie nu li se adre-
ttaza,
Dar celor interesali de ceva nou, le ofer aceasti priveligte vocea obositi gi surprinse un chip la fel de obosit 9i de batran.
rXe..,
ofrumusefe imbujorat5. Simfea ci avea si leqine. ,

Urmi o serie de chicoteli, pentru ci fafa lui Kelsey aproape


1

'hprumutase culoarea rochiei.


-Nu si o incercati, domnii mei, ci si fie la dispozilia voastri Cdpitofuf 3
\icat de mult vi va face plicere. $i, pentru un astfel de privilegiu,
'lcitatia va incepe de la zece mii de lire sterline.

, Suma, dupi cum era gi normal, provoci zatvd,imediat, mirind _Totnugtiucefacemaici,mormiiLordPercivalA]den.Casa


'olumul glasurilor in sale mult mai mult decAt fusese inainte de Angelei este la fel de frumoasi, era la fel de aproape de dineul de
i\unpl surprinzdtor al lui Lonny.
U Jrbrt White, iar fetele ei sunt obignuite cu dezmilulnormal'
$
-Nici o femeie nu valoreazd atdt de mult, nici chiar nevas- Derek Malory chicoti gi ii ficu cu ochiul virului siu Jeremy in
'{-mea, strigi un berbat, stArnind rAsete ?n jurul lui. timp ce igi urmau prietenul in foaier.
-Poli si-mi imprumufi zece mii, Peters? _ E*irta dezmi! normal? suni ca o contradiclie in termeni,
-E ficuti din aur, nu? glumi altul. nu-i aga?
-Cinci sute, nici un penny mai mult, se auzi vocea unuia biut. Percy ,prrrrea cele mai ciudate lucruri uneori, dar, la fel ca 9i
, Acestea furl doar cAteva dintre zecile de comentarii pe care Nicholas Ed"rr, fusese unul dintre prietenii apropiali ai lui Derek
\onny,
cu intelepciune, le lesi si circule inainte de a le pune capit in timpul gcolii, aqa ci ii puteau fi trecute cu vederea ocaziona-
"[bliniind din nou: lele exagerari. Mai nou, Nick mai hoinirea foarte rar cu ei' qi cu
-Pentru ci aceasti. bijuterie va merge la cel care oferi cel mai siguranfa nu in locuri ca acesta, nu de cAnd i9i pusese pirostriile
a,
'iult, optiunea ii va aparline noului protector cu privire la cAt de criverigoara lui Derek, Regina. Nu ci Derek nu ar fi fost incintat
'\ultdore$te si o pistreze. O lund, un an, pe termen nelimitat... si-I aibi pe Nick in familie, pentru cd era, dar avea convingerea
llegerea
va fi a lui, nu a ei. Acest lucru va fi previzut in inlelegerea fermi ci mariajul putea a$tepta pAnd dupa tteizeci de ani' iar
-\ vAnzare. Aga c5, haideti, domnilor, care va fi norocosul de a fi pAni atunci mai avea inci cinci ani lungi'
Ptimul...
prirnul... care gusti aceasti bucilici delicioasi? Doi dintre unchii lui cei mai tineri, Tony 9i James, erau exem-
Kelsey fu prea gocati si mai poati auzi orice altceva se mai plele perfecte care sd ilustreze inlelepciunea acestei convin-
^,
"\usese dupi aceea. I se spusese ci le va fi. ,,prezentati" domnilor, g"ri. frrr"reri doi dintre craii celebri din Londra pe vremea lor'
tq 19
- lohanna L[nf,sey
syune-mi cd, md iubesti-
cu cAteva luni inainte, intr-una dintre tavernele de la rAu, dupi ce
gi ficuseri de cap cu vArf gi indesatin tinerete, gi nu se ageza-
din-
fuseseri atragi de gipetele ingroziteale unei femei dintr-unul
erdla casa lor si-gi intemeieze o familie pAnd dupa treizeci gi
- -
tre dormitoarele de Ia etaj.
inci de ani. Degi James il avea pe Jeremy, fiul siu nelegitim
n varste de optsprezece ani, nu se considera ci igi intemeiase o -Nu ista e individul ciruia i-am dat eu o mami de bitaie sori
amilie de timpuriu, pentru simplul motiv ce beiatul nu fusese cu moartea acum ceva timp? intrebi Jeremy'
onceput in timpul sfintei cisitorii - la fel ca gi Derek. in plus, -indriznesc si te conttazic, dragi biiete, rispunse Percy'
rnchiul James nici nu qtiuse de existenfa lui Jeremy pini in Derek l-a batut pe mocofan de l-a lisat lat. Nu ne-a oferit nici
rme cu cAliva ani. unuia weo gansi si ne aducem contribulia, atat de furios a fost.
- O, nu qtiu, remarci Jeremy pe aceasti temi. cu toatd seriozi- Ai dat gi tu o lovituri sau doud dupi ce a fost scos din joc, totugi,
atea. Mi pot destribSla ca oricine altcineva gi o fac normal. din cAte imi amintesc. Daci stau si mi gAndesc, 9i eu la fel'
si fi fost
-$tii ce vreau si spun, rispunse Percy, privind precaut spre - Mi bucur si aud asta, didu din cap Jeremy' Trebuie
oaier gi in sus pe sciri, de parci l-ar fi a$teptat pe necuratul in beat de nu-mi amintesc.
:arne gi oase si-gi faci apari;ia. -Ai fost. Toli am fost. $i bine ci am fost, ci de nu, am fi putut
- Se gtie foarte bine ci unii ciudali influenli frecventeazi acest si o omorAm pe jigodia aia blestemati'
tabiliment. -$i cat ar fi meritat! mormii Derek. Ticilosul nu e in toate
Derek ridici dintr-o sprAnceani aurie auzindu-i vorbele gi minlile. Nu existi nici o alti scuzi pentru cruzimea de care este
eplici ironic: in stare.
-Am mai fost de cAteva ori aici, Percy, sd pariez gi si mi -O, da, da, sunt de acord, spuse Percy 9i, apoi in goapti' am
rucur de una dintre camerele de la etaj - gi de ocupanta acesteia. auzit chiar ci daci nu vede sAnge, nu poate"' ei bine, gtili voi"'
am observat nimic iegit din comun. $i i-am recunoscut pe cei Ai incredere in Percy ci va destinde atmosfera. Derek izbucni
'tru
nai mu|1i dintre oaspelii de aici. in rAs.
din
-Nu am spus ci toti care vin aici sunt ciudafi, amice. Doamne -Dumnezeule, frate, suntem in cel mai notoriu bordel
ere$te. Suntem gi noi aici, nu? orag. Nu este nevoie si fii pudic aici.
Jeremy nu se putu abgine. Percy rogi chiar inainte de a mormii:
-Vrei si spui ci noi nu suntem ciudafi? La dracu', ag fi putut -Ei bine, inci mai vreau si aflu ce ciutim noi aici. Lucrurile
waci... oferite in aceasti casi nu sunt tocmai pe placul meu'
spus mai
-Jine-fi gura, neisprivitule, interveni Derek, de-abia reugind - Nici pe gustul meu, admise Derek. Dar, aqa cum am
a nu izbucneasci in rAs. Prietenul nostru pare a fi chiar serios.
inainte, aici se intAmpli mai multe. Or satisface 9i depravafii, dar
Percy didu din cap categoric. fetele de aici pot totugi si aprecieze o tdvileali frumoasi 9i nor-
- intr-adevdr, sunt. Se spune ci aici ifi poti indeplini orice fan- male atunci cind asta este tot ce li se cere. in plus, suntem aici
ezie, indiferent de cit de bizare iti sunt gusturile. $i acum cred gi pentru ci Jeremy a aflat ci mica lui blondi Florence s-a mutat de
ru asta, dupi ce l-am vizut pe vizitiul lui Lord Ashford afari. Mi-e
ia Angela aici, gi i-am promis vreo ori cu ea inainte de balul la care
eami ca vreo fati de pe aici si nu-mi intindi nigte lanturi in se- trebuie sd ne facem aparilia mai tirziu' Aq fi putut jura cd am spus
unda in care intru in camera ei, rosti el, dupi care se cutremuri. deja asta, Percy.
Numele Ashford puse capitbrusc bunei dispozilii a lui Derek, -Nu-miamintesc,ziseprietenulsiu'Nupretindcinuaifi-
)recum gi a lui Jeremy. Toli trei avuseseri o disputi cu individul cut-o, dar pur gi simpiu nu-mi amintesc'
2l
r0
-----1\ Syune-mi cd md iubesti
106 Anna Lin[sey
Dar Jeremy set,
acum. dumneavoastri, aga neprihiniti cum este. Am auzit douizeci 9i
- Daca aa".* 1,".,,'t'uoti doui de mii? -=
ra Florence , *..,1t:,r,ut de riu precum spui, nu cred ci weau -
Derek pufni. Neprihiniti? Provenind dintr-un loc ca ista? Prea
_Atunci,r.,,.',.'{lucreze aici.
inapoi la Angela, sugeri Derek. Fetigcana puqin probabil. Dar, pe de alte parte, proqtii amefili de bduturi
[robabil.a iti
",ll puteau fi ficuli si creadi orice. Cu toate acestea, licitafia scipase
re se baga, .fri^. j,Utu*i pentru asta. Nu avea de unde si qtie in
i'-'promis un cagtig mai mare aici' in mod evident de sub control, preful actual fiind absurd'
ler.f dad,, di;)t
- Nu pare ci vom gisi o partidi amicali de whist aici, Percy, cu
-gi fi-o,rriJ )Pod,,i. toati nebunia asta, spuse Derek. Uitagi-vi, nimeni nu acorde nici
Ir.", t"r" sa;oi.r,)a8a baiete. Nu pot spune ci mi intereseazi
un pic de atenlie jocurilor.
\u claci ,"rror*,)1.*Aini aici, in timp ce ili g5seqti tu mAndra.
- Nu-i invinuiesc deloc, rinji Percy. $i eu a9 prefera si mi uit
la
Cu toate ,..-r-a"IldeAshford este in aceeagi incipere. mAndri. Derek ofti.
,e
tineau io.rrii"ilulte apropie si arunce o privire in sala unde - Jeremy, daci nu te superi, gribeqte-te si-!i rezolvi treburile
tpo. e-oqion"t. '*no,o. ln timp ce spunea asta. Apoi, continui
aici, cici aq vrea si ajungem la balul acela cAt mai repede pAni la
-O, ia te uitd,'.ililndunici
0'^, urmi. Ia-o pe mAndri 9i o vom lisa la Angela in drumul nostru'
letrec vr"o or- driguli cu care nu m-ar deranja sd
- O vreau pe ea.
\ai bine... .r,r,.,^llu*uiaici. Dar se pare ci nu este disponibila, Din moment ce Jeremy avea inci ochii alintifi asupra fetei de
t.are ci este. Ba nu, nu este. E mult prea costisi-
pentru *rliJ: pe masi, nu fu nevoie ca Derek si intrebe pe cine voia' Spuse doar:
- p"rcy,."io, inrl'r"1". - Pe ea nu [i-o Poli Permite.
P"r.y ," uitd r;:t'gi acolo? -Ag putea, daci mi-ai imprumuta banii.
_Are loc o ,-'.-oleurrer gi explici: Percy incepu si chicoteasci auzind rematca. Derek nu fu citugi
ihanta
f" din cAte se pare. Nu am nevoie de vreo de pulin arrLuzat, ci chiar se incrunti. $i refuzul lui fu rostit pe un
li.n dreapta "ar*r')tit cAteva monede aruncate in stAnga ton care nu putea fi combitut. Dar Jeremy, ticilosul, nu se lisa
ir.iruluacind
''lttficiente.
Derek ofta. ,, rlescurajat cu ugurinli.
Itligibll ci nu aveau si oblini un rdspuns in-
du l" pu*evldent - Haide, Derek, insisti el. Poli acoperi un imprumut atAt de
\eitariile f"i p""j'du asta nu era o noutate. Jumitate din co- nrare cu ugurinfi. Am auzit despre inlelegerea pe care unchiul
i{le
elucidez" .;;;lerau un mister total. Dar Derek nu avu chef .lason a incheiat-o cAnd ai terminat gcoala. Era vorba de mai mul-
_-(aftIn,
\hii lri ceea ce cAnd doar in cAliva pagi putea vedea cu tc proprietiti care aduc un venit frumuqel. $i cu unchiul Edward
( .rre a investit cea mai mare parte din cAqtig pentru tine, pe barba
-tralese
Asa ca ," ,1,,*o atenlia lui Percy de data aceasta.
\,r, qi J"r"*,
-.alturi de prietenul siu in uga deschisi, gi la fel rrrca, probabil ci este de trei ori mai mare pAni acum"'
Io
vadi _, .ia.ri )tnindoi o vizur6. imediat - nu aveau cum si - Mai degrabi de gase ori mai mare, dar asta nu inseamni cd
!lpugin pe masi. O tinerici frumoasi, sau . r de gind si arunc banii pe impulsuri desfrAnate, mai ales atunci
rrr
pdr;;l1cioare
(.urd acestea nu sunt nici macar impulsurile mele desftdnate.
!silueta"S"
fr;";: \ifre. Greu de spus, la cit de imbujorati era.
Ntr am de gAnd si-!i imprumut atata binet. in plus, o femeie de
lui percy.- -},totugi. Foarte frumoasi. $i acum remar-
,rle

il auziripe proprietar spunAnd: )i('nul esta, minunati precum este, va trebui si fie
intrefinuti in
- inci oi.aa'l^**asens.
i,ta. --tnlllor, aceaste bijuterie va fi o amanti splen- ';t il mare. Iar tu, virule, nu ili pofi permite nici asta'
Si atat rte *Notde
dresat pentru a se potrivi gusturilor .leremy rAnji, neabitut.
)
23
-
Syune-mi cd md, iu\esti
lohanna L{nf,sey
auzi, glasul atrigindu-Ie atenlia
dar ag face-o fericita. - Douizeci 9i trei de mii, se
-O, inapoi citre sala de jocuri'
-Unei amante ii pasi mai mult de ceea ce ai in buzunare decAt -
care si te bucuri ci !i-ai
- interveni Percy, dupi care rogi imediat din -Acum, iati un alt motiv Pentru
e ceea ce ai intre ele, un chicotit. Se Pare
recipatat judecata, Jeremy, spuse Percy cu
xfiaProPl-illor vorbe' r i licitalia nu este Pe sfArgite'
- Nu sunt atdt de mercantile, protesti Jeremy' cAnd auzi oferta' 9i
Derek nu se amuza, ci, de fapt, se incordi
- Ba eu sustin contrariul... cdt iqi
p"rir,, ci prelul ridicol era inci in creqtere' La naiba'
- $i de unde qtii? N-ai fost niciodati cu vreuna. 'r*
rlorea si nu fi recunoscut vocea din spatele
ultimei oferte'
perek igi didu ochii peste cap, intervenind:
- Nu avefi pe ce si vi conttazicefi in acest caz. Rispunsul
este

liya rimAne nu, aga


bcate-aq viri atAt
c5. renunfi, Jeremy. Tatil tiu mi-ar iua capul

de adAnc in datorii.
Capitofuf I
-Tatil meu, mai bine decAt al tiu, ar infelege'
Jeremy avea dreptate in aceasti privinqi. Daci ar fi fost si dea
..:rczare povegtilor, James Malory ficuse lucruri la fel de bizatein - Douizeci 9i trei de mii'
va ajunge la o oferti
-ine9)e, in timp ce tatil lui Derek, fiind marchizul de Haverston Kelsey nu igi imaginase nici o clipi-ci se
de muit nu ii mAngAia deloc
,i cel mai mare dintre cei
patru fraqi Malory, trebuise sd-gi ;rtAt de mare. Dar si ifle ca valora atit
o virsti fragedi. Dar asta nu in- trrgoliul. De fapt, nu putea fi nici micar mullumiti
cile tezol-
,rr*" ,rt rol responsabil de la
pentru o lungi perioadi'
jsmna ci nu ar fi intrat intr-un scandal monumental daci Derek va problemele mituqii 9i unchiului ei
N.., era preaingtozita ca sa fie bucuroasi'
aitdat curs cererii virului siu. cuvAnt care ii trecea
6qa cd spuse: Parea un barbat... nemilos' Era singurui
buzelor lui
-Poate degi trebuie si recuno9ti ci unchiul
ci ar inlelege, prin minte. Nu era siguri de ce' -Si fi fost inclinalia
albastru-deschis in
este mult mai conservator acum ci s-a cisitorit. $i, in plus, subliri? Strilucirea mica 9i rece din ochii lui
,jrmes
t imp ce o urmdrea agitAndu-se
sub privirea lui? Fiorul pe care
irrvoi fi nevoit si ii dau socoteali tatilui
meu. $i unde naiba ai
privire pe care o
(ii o amanti, cind egti inci la gcoale, iar atunci cAnd eqti acasi il simqise pe gira spinirii cind surprinsese prima
]r,i

tatil tiu? aruncase in direclia ei..'


lilrrricqti cu pirerea ei' Awea pirul
lr.rcrny afiqi in cele din urmi o privire jalnici. Avea pulin peste treizeci de ani' dupi
multor lorzi'
fi:r lirr al naibii, nu m-am gAndit 1a asta. negru ." ta.irrrr"le 9i trisiturile nobile comune
din privirea lui anula
lrr plrrrr, o atranti poate si fie la fel de scumpd ca o sofie, subli- Nu era urAt. Absolui d"lot' Dar cruzimea
ca batrAnul
,,1, I
)r'r lL. Arrr irrcercat gi eu o dati cu una gi nu i-a pisat de in!e- ,,ri." frr*tsefe a chipului' $i Kelsey se trezi sperind
care incepur" ii.it"1ir, chiar 9i cu privirea
lui pofticioasi dezgus-
1,,1:,
r',lll,r Vrci :;:r fii legat de cineva in felui Sstala vArsta ta?
j\, r,, I l r l y I r r cl care il privi ingtozit. t;toare, si continue si liciteze'
rIIr rr r r

Dumnezeule sfi'nte, doar ei doi mai rimiseseri


in licitalie'
I .r rr,rtl,,r, trttl
de doui ori Ia
11 trnr, r .,.r lrr llr( ur()r; r;r tru te las si aruncibanlimei pe apa Mai fuseseri cAliva care licitaseri o dati sau
glaciale pe care
,1;;rlrr l'l l,r'rlI u rtn {,rlrrrt irt 1lr<lstesc.
inceput, dar renunfaseri remarcAnd.privirile
r r r lrr rr ',rrrrl llrr (r pol tttttllttt't-ti indeajuns, vere. Nu-mipot l" iute celalalt lord, priviri indeajuns de ameninlitoare
"rrrr.,
cAt sa linigteasci qi cel mai temerar suflet'
BitrAnul inci mai
i,ri.1l1lll,l r. r'l.l ltl lllllllr"l lll(',1.
25
,l
- loharum Lindsey + syune-mi cd. md. iubesti

licita pentru ci pur gi simplu nu bigase de seami, probabil din numit Malory fusese primul care ridicase suma cu doui mii. Si fi
cauza vederii slabe, sau pentru ci de-abia daci mai era conqti- lost oare un indiciu ci erafoarte serios? Sau prea bogat sd-i pese?
ent, cici pirea foarte beat.
- -
Sau poate ci era prea concentrat pe paharul s5u ca si fie cu prea
Apoi, auzi o voce noui mirind oferta la douizeci gi cinci de rnulti bigare de seam5.
mii, urmati de o intrebare a unui barbat din apropiere: -Am auzit douizeci qi cinci gi cinci sute? repeti Lonny un
-Tocmai tu ai nevoie de-o amanti, Malory? Am auzit ci ai lric mai tare, astfel incit si se audi pAni in partea din spate
doamnele la picioare, gi stau la coadi ca sd le primegti in pat. ,r camerei.
Observagia stArni numeroase rAsete, gi chiar gi mai multe cAnd Ea nu igi lui privirea de la barbatul cu ochi albaqtri, agtep-
barbatul care intrase ultimul in licitalie rispunse: tind, rugAndu-se si se ageze gi si nu mai liciteze. Era atit de
-Aaa, dar acelea sunt doamne, milord. Poate ci sunt in cauta- norvos, incAt venele de 1a iasi prin piele. $i apoi,
gAt pdreau sa-i
re de ceva... diferit. rrr mod uimitor, pirisi camera, diramand un scaun gol, impin-
Replica era o insulti la adresa lui Kelsey, dar poate ci nu liindu-i in stAnga gi in dreapta pe cei care nu se dideau la timp
aceasta fusese intenfia. La urma urmei, el nu gtia ci. ea fusese ,lin calea lui.
din toate punctele de vedere o doamni pAnd si intre in aceasti Kelsey se uiti Ia proprietarul casei ca si-i vadd reacgia, iar
casi. De fapt, in acel moment, nimic nu i-ar fi putut face si crea- ,lt'zamigirea lui Lonny ii confirmi. Lordul care plecase nu
da ci era altfel decAt ceea ce credeau toti ci era - in nici un caz rrr;ri licita.
o doamni. -Atunci, douizeci gi cinci de mii o dati... Urmi o scurti pau-
Nu reugise si vadd cine fdcuse noua oferti. Vocea se auzise :.r,r, dupi care Lonny adiugd: De doui ori... O altdpauzd, doar cu
din direclia ugii, dar pozilta exacti a vorbitorului era greu de , l'ractiune de secundi mai mare. Foarte bine, vinduti lui Lord
reperat cu atAta zgomot in cameri. $i erau mai mult de o duzi- IVl.rlory! $i daca binevoili si poftiqi in biroul meu, nu departe de
ni de oameni in acea zoni, unii stAnd jos, alpi in picioare. Era ,rir i, milord, putem incheia aceastd afacere.
imposibil de spus. Cu toate acestea, berbatul de care nu voia si Kelsey incerci din nou si vadi cu cine vorbea Lonny. Dar
fie cumpirati se pirea ci gtia de la cine venise noua oferti, pen- l,,rrbatul o ridici gi o didu jos de pe masi gi, cum nu avea decit
tru ci acum arunca priviri incircate de o furie evidenti in acea rrrr rnetru gi gaizeci de centimetri, nu putu si vade nimic de bar-
direcfie. Dar, din nou, Kelsey nu putea spune exact cine atrisese l,.rt ii din fafa ei.
uitdtura ucigagi. Iiu recunoscitoare ci tot acel calvar luase sfirgit ln cele din
igi linu respirafia, aqteptAnd si vadi cum va reacfiona. Arun- rnrrri. Dar ugurarea pe care ar fi trebuit si o resimtd refuz6.s5,
ci o privire citre bitrAn gi inlelese ci probabil nu va mai licita. ',,'.rrate pentru ci inci nu gtia cine o cumpirase. $i gAndul ci -
De fapt, alipise, gi nimeni nu pirea inclinat si-l trezeasci. Ei bine, Itrr.rrnne feregte! - ar fi putut fi la fel de ingrozitor ca 9i ceilalli
piruse destul de beat cAnd licitase, gi biutura ii venise de hac. rlrx nr.r ii dadea pace. La urma urmei, aluzia ficuti la adresa
Cit despre salvatorul ei, oricine era el, oare avea si liciteze in con- lrrr, insinuAnd ci femeile igi doreau compania lui, fdcAnd coadd
tinuare impotriva celuilalt lord? Sau se va 15.sa gi el intimidat la fel '..r r intre in pat, ar fi putut fi ironici, insemnAnd exact opusul.
ca toli ceilalli? lln ,rstfel de sarcasm ar fi atras la fel de multe risete in cadrul
-Am auzit douizeci qi cinci gi cinci sute? strigi Lonny. .r,,.lt'i multimi.
Linigte. $i Kelsey iqi dadu brusc seama ci toate celelalte ofer- 'l'c-ai descurcat bine, drigufi, ii qopti Lonny in timp ce o
te crescuseri cu cinci sute de lire, cu exceplia ultimei" Bdrbatul r".rrlrIi afard., in foaier. M-a surprins, iti zic cinstit, ca s-a ajuns
26
lohanna Linf,sey syune-mi. cd md iubesti-
la o sumi aga de mare. Chicoti, apoi continui mai mult pentru ,rcestea, din cei trei, unul era frumos, unul, foarte frumos' iar cel
sine. Dar acegti nababi igi permit. Acum, fugi gi ia-!i lucrurile gi rlc-al treilea era incredibil de frumos.
- -
nu intirzia. Cind egti gata, vino la mine in birou, uite acolo, qi ii
-
Cum de putuse si aibi un asemenea noroc? Nu ii venea si-9i
ficu semn din cap citre o ugi deschisi de la capitul holului. r readi ochilor. Ceva trebuia si fie greqit' Cu
toate acestea' nu
O bitu ugor pe spate gi o urni spre sciri. igi putea da seama nici in ruptul capului cate eraproblema'
Chiar
cei trei, care pirea si fie cel mai
Si intirzie? CAnd preocuparea ei primordiali era si afle cine 5i * .ul mai pulin frumos dintre
o cumpirase? Aproape ci igi lui zborul pe sciri. $i nu prea avea rnare, simtea ci se putea inlelege bine' Era inalt 9i slab' cu nigte
ce si adune, pentru ci nu scosese prea multe din valiza ei mici in ochi ciprui blanzi qi un zambet minunat. cuvantul,,inofensiv"
ii
urmi cu o zi. Aga ci fu din nou jos in mai pulin de zece minute, veni in minte atunci cAnd se uiti la el'
Cel mai inalt dintre cei trei pirea si fie cel mai tAnir' cam
mai precis cinci. de
do-
Dar, cAnd mai avea un pas pAna la uga deschisi, se opri brusc. vArsta lui Keisey, degi era lat in umeri 9i avea o expresie care
Dorinfa ei de a vedea cine plitise o sumi exorbitanti pentru ea vedeau in mod clar maturitate, fecandu-l si pari mult mai in vAr-
fusese brusc inlocuiti de frici. Soarta ii era pecetluiti. Trebu- sti. Era qi grozav de frumos, cu pirul lui negru ca pana corbului
ia si onoreze infelegerea, sau si aibi de-a face cu ameninlarea gi cu ochii du .", mai frumoasi nuanli de albastru cobalt' doar
uqor alungifi, ceea ce-i conferea un aer exotic' Avu senzalia ci
subtili a lui Lonny, despre care nu avea nici cea mai mici indoia- s-ar
le ca'ii putea pune in pericol chiar viafa. Dar necunoscutul o fi- putea ingelege extrem de bine cu el 9i speri, se rugi, ca el si fie
cea si paralizeze de teami. Dacd acest barbat care o cumpirase cel care o cumpirase. Dumnezeule, de-abia putea si-qi ia ochii
nu putea nici micar si fie numit decent, ci era la fel de nemilos de la el, atit de mult ii riscolea simfurile'
cum pdruse celalalt? Sau daci era un berbat grotesc de urAt care Dar se forfi qi igi lui privirea de la eI pentru a-I cerceta pe
nu putea face rost de femei altcumva decAt cumpirAndu-le in cel de-ai treilea barbat care stitea in picioare in fala ei' Daci
nu
s-ar fi uitat ia acel tAner cu ochii albaqtri inainte, ar fi putut
acest fel? spune
Ce avea sd faci? in mod ingrozitor, nu putea face nimic. Ori il cu toati sinceritatea c5 nu mai vizuse niciodati un birbat la fel
ura, ori il pldcea - sau nu simtea absolut nimic. De fapt, ea spera de frumos ca acesta. Avea pirul blond 9i des, cu bucle aranjate
si nu simtd nimic. Cu siguranfd nu voia si se atageze de un om intr-un stil silbatic. Ochii lui erau ciprui - ba nu, verzi, cu sigu-
cu care nu se putea cisStori, chiar daci avea si fie nevoiti si fie rantdverzi- qi avea ceva care o tulbura pufin, deqi nu putea spune
intimi cu el. ce anume. Era pulin mai scund decAt ceilalli doi, deqi
nu cu mult'
- in mod sigur vefi descoperi ci ali ficut o achizilie excelenti, qi cu siguranli mai inalt decAt ea cu cel pulin 15 centimetri'
milord, spunea Lonny in timp ce se indrepta spre uga biroului siu, $i apoi ii zAmbi, iar Kelsey simli fluturi
in stomac - pentru
apoi observAnd-o pe Kelsey acolo, o trase in cameri, adiugAnd: prima dati in viala ei. Ce sentiment ciudat. $i simli brusc c5. nu
dar nu se gAndise
-Aha, gi iat-o, aga ci vA-urez o seari buni. -"i ar"" aer. igi dorea si fi avut un cievantai,
ar avea nevoie de unul in
Kelsey aproape ci inchise ochii, cici nu era inci pregititi si-gi si-gi puni unulin bagaie,nu crezuse
infrunte viitorul. Dar partea curajoasi din ea, chiar daci era mici, toiul iernii.
ei' $i' te rog'
refuzd. si mai amAne gi micar cu o secundi inevitabiiul. ii privi - Poli pune aia jos... ii spuse uitAndu-se Iavaliza
pe cei din cameri. $i in timp ce ficea asta, simli imediat ugurare. .-
gribegte-te, Jeremy, 9i du-te 9i fi ce intenlionai si faci'
care veni-
O ugurare imensi. inci nu gtia cine o cumpirase, pentru ci nu era - Dumnezeule, am uitat cu totul de fata pentru
un singur barbat care agtepta in biroul lui Lonny, ci trei. Cu toate se aici, spuse cel mai in virsti dintre cei trei' Da, gribeqte-te'
29
28
lofianna Linc{seY Spune-mi cd. md. iu1eSti .-+
Malory. OricAt de interesanti a fost aceasti seari pAnd acum, inci - $tiam un conte de prin Kettering cu numele de Langton, spu-
nu s-a terminat. se celelalt barbat brusc. Un tip chiar agreabil, deqi a sfirqit prost,
-
- La naiba, gi eu am uitat de Flo, recunoscu Jeremy cu un rin- rlin cAte am auzit. Desigur, nu avefi cum si fili rude.
jet leneg. Nu-mi va lua mult sd o iau - asta daci o gisesc. Din fericire, nu formulase o intrebare, ci doar i9i spusese pire-
Kelsey il privi pe cel mai tinir dintre ei iegind agale din cameri. rca, aqa ci nu fu nevoiti si minti. Dar ftrsese un moment oribil
Deci, pAni la urmi i se implinise dorinfa. Aflase cine era Malory, r ind auzise numele tatilui ei. Oare ce fusese in capul ei cAnd le

iar birbatul care pletise o sumi atAt de uriagi pentru privilegiul :;l)usese numele ei real? Acum era deia pteatdtzht'
de a o avea drept amanti era unul dintre Lorzii Malory. Deci unde - Din moment ce nu sunt rude, Percy, atunci de ce mai aduci
era uqurarea despre care era siguri ci o va simfi? ,r:;ta in discufie? intrebi Derek, ironic.
Percy ridici din umeri.
- Kelsey Langton, spuse ea, dAndu-gi in cele din urmd seama ci
barbatul blond o intrebase, cu ceva vreme in urmd, cum o chema, - Era o poveste interesanti, asta e tot, iar numele ei mi-a amin-
t i r de ea. Apropo, ai vizut ce fali a ficut Ashford cAnd a trecut pe
atunci cAnd ii sugerase si-gi lase valiza jos.
l,rrrga noi?
Acum se imbujori insi, stAnjeniti de propria izbucnire. $i inci
- Cum aq fi putut si nu observ, bAtrAne?!
nu igi lisase jos valiza, ba nici micar nu remarcase ci inci o mai
-Crezici o si ne faci vreo problemi?
linea in mini, pAni cAnd acelagi barbat blond pigi in fali gi i-o
- Individul e o jigodie qi un laq. CAt ag vrea si provoace proble-
lui din mAn5.
rrrr', s5. fiu al naibii daci n-ag vrea. Si-mi dea un motiv si gterg din
- Numele meu este Derek, iar plicerea este a mea, Kelsey, pofi n()u cu el pe jos. Dar indivizii ca el ii provoacl doar pe cei care nu
fi siguri de asta, ii spuse el. Dar va trebui si agteptim un pic pini
;rot riposta.
cind tinerelul nostru se ocupi de chestiunea pentru care ne-a
I(elsey se cutremuri simfind furia celui care se numea Derek.
adus aici. Nu vrei si te agezi?
Nrr cra siguri, dar avea senzalia ci vorbeau despre lordul cu ochi
ii facu semn spre unul dintre scaunele de lAngi biroul lui .rllr;rr;tri care licitase pentru ea, dar care plecase infuriat la culme.
Lonny. i,ir tl;rci era aga, atunci se pare ci drumurile acestor domni se mai
Nu numai ci era frumos, ci gi amabil. Ca si vezi! Cu toate aces- u I I ('rsectaseri inainte.
tea, il gisea tulburitor. Aproape cd ii stituse inima in loc atunci ('u toate acestea, nu avea de gAnd si intrebe' De fapt, mer-
cAnd se apropiase atAt de mult, iar degetele lui le atinseri pe ale ',,,:rc lAngi birou si se ageze pe scaunul care ii fusese oferit, spe-
ei in vreme ce-i lua valiza din mAnd. Habar nu avea de ce trezea r,rrrrI si nu le atragi atenfia. Dar fusese o gregeali, cici atrisese
aceste reaclii ciudate in ea, dar fu brusc foarte bucuroasi ci nu
l,r rvirea amAndurora. incept., si se agite, dar se siturase pAni
era el cel cu care urma si meargi acasi.
1,,'li('cap de starea plini de temeri gi de emofii pe care o avusese
Va avea gi aga suficient de furci pentru a se obignui cu gAn- l o. l ,i rirrn.
r

dul ci va fi amanti la sfirgitul zilei, gind pe care il evitase cu in- lic isci o scAnteie de furie, care lupti cu acea stare, permifin-
sistenfi, cici altfel nu ar fi rezistat pini acum. Nu avea nevoie ,lrr i rr;1 spuni:
de griji suplimentare. $i cel pulin cu tAndrul Jeremy, lqi imagini Nu mi begali in seami, domnilor. Vi rog, continuati-vi
ci cea mai grea sarcini ar fi fost si se abgini si se zgAiasci Ia el ca o , ,,r rvcrsatia dupi bunul-plac.

prostinaci. Dar, fera indoiali, acel tAner, cu infdgigarea lui mai l'r,r<.y ficu ochii cAt cepele. Derek igi miji privirea. $i ea i9i didu
mult decit fermecitoare, eta obignuit cu asta. rrrr,',lr;lt seama ci gregise din nou. Poate ci nu areta ca o doamni

30 3t
Sohanna Linf,sey Syune-mi cd md iubeSti-
in rochia rogie gi tipitoarq pe
care o purta, dar cu siguranli vorbi- - $i, daci-mi este permis, despre ce vorbili? intrebi Kelsey,
se ca una' Totugi, nu^:ra ceva
ce priu, ascunde. SJse prefaci nu continuAnd si simuleze naivitatea.
era punctul ei forte. Chiar
dq.5 ,, fi ir."r.rt si. vorbeasci mai pu- -
- Nimic important, rispunse Derek cu un mormiit gi, vArAn-
tin cultivat gi ar fi reugit pentr;
dat, qi apoi ar fi fost nevoie
;rr;;", ar fi gregit la un moment rlu-gi mAinile in buzunare, merse gi se posti in uga deschisi, reze-
d" i;.t;i;ai multe explicatii. rnAndu-se de rama acesteia, cu spatele la cameri.
Agadar, hotari
Kelsey se uitd la Percy pentru un rispuns clar, dar el doar ii
n u s e p u n e a p," b r
"';,'
:l il:."jil ;;,n H":.;,i#lrxl;Ji:
. zAmbi cu sfiali, ridici din umeri gi igi vAri gi el mAinile ln buzuna-
vati, intrebi: rc, lasindu-se pe cilcAie. Ea aproape ci izbucni in rAs. Desigur ci
-Am spus ceva nepotriyil2 rru ar fi. putut admite ci li se piruse, micar pentru o secundi,
-Nuevorbadesoreceii^ r
ai spus' draga . 1 t11 r i ea putea fi o doamni. Chiar gi simplul gAnd era ceva de neac-
mea' ci de felul ln care ai
spus-o, rispunse;'r:i:"
r t'ptat pentru nigte birbafi de rangul lor.
$i acest lucru era in-
- Felul in care a: tr adevir spre binele ei. Familia ei trecuse printr-un scandal. Nu
Da, din can d in .rri
ix,'"
mama a fost guvernantd gi
llf; ;ffi
::: x i:,11": Ji:il f;il,li;
arn avut ocaziasi md bucur de aceiagi
.rvca de gAnd, ca din pricina ei, si se igte un altul.

profesori care fusesevx angajafi


f".rtr,,, copiii de care se ocupa.
O experienfd educativa, intr_aJe*r
Nu se putu abflne si nu 25*6easci,
Capitofuf s
iar percyse relaxi., caci nu
se indoia de vorbele ei. Delsk
rarrrer"r" insi la fel de incruntat.
$i nu duri mult pAnd cAnd 66.*ri ,i o
-Mi se pare greu.de irraginat ce"r.rfr.r,r", Sigur nu vrei si-ti rimAn dator pe viati, Derek?
a fost acceptat un lucru ca Sa inleleg cd te licomeqti acum? Puteam si jur ci am inche-
acesta, cand cei mai mulqi
lrrri sunt de moda veche gi cred r,rl <liscutia.
ci aceia din clasa d, jos,
adiciignorantiin.:J;:$:'."jJ::il1ff1:$X;X"sade Ei bine, asta a fost inainte si te alegi tu cu premiul, spuse
lr,rcm/ cu un rAnjet provocator.
- Da, dar in cazulmeu nu a existat nici un lord care sa spuna da
sau ba, ci doar viduva unui-t6.i l(elsey habar nu avea despre ce vorbeau qi nu-i pisa. Simlea
nu ii pisa catugi de pufin d. n"li., .rr" mama lucra, gi cireia , rrrrr devine iar nelinigtiti, cici se aflau in drum spre noua ei

Domnia Sa, de fapt, i-a acordat


."* ce fdceau copiii servitorilor ei. ,,r;,i, din cAte presupunea. Mult prea curAnd, era nevoitd si faci
p".*irtrrrrua. Mama nu era genul
de persoani care si-gi asur5le 1,,' ;rrnanta gi... Se cutremuri, incapabili si duci gAndul pAni
astfel de libertiti de una singura, l,r r ,rpit.
la urma urmei. gi ii voi ra.rran"
p";;;;ri""r" a."_"", ljc aflau intr-o trisurd eleganti, bine echipati, care pirea sd ii
pentru ci, intr-un fel sau altul.
,,, i, oisat. ,rp,rrtini lui Derek, gi se deplasau intr-un ritm alert. Acum erau
Percy tugi la aceasta
'"Ta..a, d.rpa .rru rise pe infundate.
- Las-o balta, betrane. Tu gand"^i la ceva imposibil, gi qtii prea
, rrrt i persoane, pentru ci Jeremy revenise in biroul lui Lonny
, rr lrratul in jurul unei tinere blonde care era imbrdcati la fel
bine asta.
,1,' li1r.1tor precum Kelsey. Fata fusese prezentati drept Flo-
Derek pufni.
r, n(('gi in cAteva clipe devenise evident ci il venera pe Jeremy
- De parcl tu nu te-ai gAnd-it la acelagi lucru.
['l,rlory. Nu putea sa-gi lina miinile departe de el, sau ochii, gi
- Doar pentru o fracfiune d." ,u.rrJa.
, I r, r r ;;i acum, in trisuri, era practic aqezat6. in poala lui.
r

32
JJ
lohanna Linf,sey syune-mi cd. md. iubesti-
Kelsey nu simti absolut nimic. Nu era ca gi cum ea gi Jere- inchipuise cd avea si fie dusi acolo, pentru ci Derek fu cel care
my qi-ar fi inceput relatia, gi, chiar daci ar fi ficut-o, gtia ci nu t:obori din trisuri, nu Jeremy. Deci Derek locuia acolo, iar ea pu-
-
avea dreptul de a pretinde sd-i fie fidel. El avea si fie sponsorul -
tea doar presupune ci atAt Derek, cAt 9i Percy, aveau si fie lisagi
ei. Chiar daci situafia lor nu era extrem de neobignuitd, pentru la casele lor mai intAi, dupi care ea 9i Jeremy urmau si ajungi la
faptul ci ea fusese cumpirati cu banii jos, iar el urma s-o in- destinalia lor finali.
tretind, cu sigurante se agtepta la fidelitate totali din partea ei. Dar se ingelase inci o dati, pentru ci Derek se intoarse la trd-
Dar, in astfel de infelegeri, lordul nu era nevoit si se comporte suri qi intinse mAna pentru a o ajuta si coboare. Iar Kelsey fu atAt
la fel. Nici pe departe. La urma urmelor, cei mai mulp dintre ei de surprinsi, incit ii lui mAna firi si se mai gindeasci la asta
aveau sotii. gi fu condusi pAni Ia jumitatea drumului citre o pereche de uqi
Pe misuri ce birbafii continuari si. se ironizeze unii pe al- duble impunitoare, cAnd in sfArgit se gAndi si intrebe:
tii legat de preluri gi datorii de-o viald, Kelsey continui pe cit - De ce mi conduci dumneata, 9i nu Jeremy?
posibil si-i ignore. Dar ii trecu prin minte si se intrebe, dupi Se uiti in jos la ea, in mod clar nedumerit de intrebare.
ce Jeremy vorbise despre datorii, cum de un tAnir de vArsta - Nu vei sta mult aici. E doar pentru noaptea aceasta, iar mAi-
lui putuse oferi suma colosali la care ajunsese licitatia pentru ne vor fi ficute alte aranjamente.
ea, cand majoritatea tinerilor trebuiau si se descurce cu rente Ea dadu din cap gi roqi, temAndu-se ci a infeles situafia. Fiind
trimestriale oferite de pirintii lor sau de mogiile pe care aveau atAt de tAnir, probabil ci Jeremy locuia inci in casa pirinfilor sii,
si le moqteneasci. astfel incAt, desigur, nu o putea lua acolo cu el. Derek trebuie si
Asta insemna ci era bogat gi nu depindea de nimeni, lucru se fi oferit si o gizduiasci la noapte, gest foarte amabil din partea
pentru care nu putea decAt si fie recunoscitoare. Daci nu ar fi lui. Spera doar ci el nu avea pe cineva acolo cdruia trebuia si-i
fost aga, ea ar fi fost in acea clipi cu celilalt lord, mergAnd cine ofere explicalii.
gtie unde. -Atunci, dumneata locuiegti aici?
CAnd trisura se opri la scurt timp dupi aceea, doar Jeremy gi - CAnd sunt in Londra, da, rispunse el. Este re9edinla din orag
Florence se diduri jos. Nu oferiri nici o explicatie, iar Kelsey nu a tatilui meu, deqi el este rareori aici. Preferi si stea la lari 9i
[u rugati si-i urmeze. Dar Jeremy se intoarse in cAteva minute, in Haverston.
[are Florence cea acaparatoare gi, din moment ce nici unur din cei- Uga se deschisese inainte si termine de vorbit, 9i un majordom
lalli doi barbaqi nu il intrebase ce ficuse cu fata, Kelsey presupuse corpolent ficu o reverenti ugoari gi rosti un ,,Bine afi venit, mi-
:i gtiau deja. lord", ferindu-gi cu griji privirea de Kelsey'
TrS.sura porni din nou gi igi continui drumul mai bine de - Nu voi rimAne, Hanly, il informi Derek pe servitor. Doar Ias
:incisprezece minute, dupi care se opri din nou. Kelsey nu un oaspete care are nevoie de gizduire pentru noapte. Deci, te rog
:unogtea deloc Londra, cdci nu o mai vizitase niciodati pini s6 o chemi pe doamna Hershal si se ocupe de fati.
n ajun, cAnd o adusese Elliott, dar aruncind o privire pe fereas- - Un oaspete pentru etaj sau pentru camerele de jos?
.ri, vdzrt un cartier foarte elegant, cu vile impunitoare previ.- Kelsey fu uimiti si-l vadi pe Derek rogind Ia auzul intrebirii
:ute cu adiposturi pentru trisuri * regedinlele celor mai bogali impertinente, degi necesare. Degi igi pusese pe ea spencerul ca si
lin inalta societate. acopere o buni parte din rochia ingtozitoare pe care o purta, se
Nu ar fi trebuit sd fie surprinsd, nu avAnd in vedere banii vedea inci suficient din ea incAt si stea drept mirturie pentru
:are fuseseri tranzactionati in acea noapte. Dar gregise cAnd igi noua ei profesie.
i+ .1J
-
Sofianna Lindsey syune-mi cd. md. iubesti-
--
-La parter e perfect, rispunse Derek tiios. Doar am spus ci rrici un cuvint tAnirului, gi nici el ei. Cum naiba urma si aibi o
nurdmdn. rclatie cu el daci nici micar nu-gi vorbeau?
Iar Kelsey rogi din nou auzindu{. insi majordomul doar
didu
-
Presupuse ci avea si afle a doua zi.In acea clipi trebuia si se
din cap gi pleci si o aduca pe menajeri. clecidi cum si se comporte cu menajera de la regedinfi. in felul ei
Derek mormii in spatele lui: obignuit? Sau intr-o manieri mai potriviti cu noul ei statut?
-Aga se lntAmpli cand pi prin preajmi servitori care te gtiu Din intimplare, decizia nu-i aparlinu ei. Doamna Hershal iqi
de cAnd ai invifat si mergi de-a bugilea. Ce aere igi facu aparilia chiar atunci gi, aruncindu-i o singuri privire lun-
dau...
Kelsey ar fi rAs dacd nu ar fi fost atdt de jenati. Frumos gd lui Kelsey, rAse gi se intoarse in cotloanele casei, lesAnd-o pe
cum
era, Derek ar6ta foarte amuzant cu figura aceasta d.e
om nemul_ l(elsey si decidi daci si o urmeze cu sfiale sau nu. Trebuia si se
fumit. Cu toate acestea, cu siguranti er nu i-ar fi apreciat umorul. obignuiasci cu un astfel de tratament de acum inainte. Spera doar
Agadar, ea doar se uiti in podea qi agteptd ca er se se indepirteze. ca gi stAnjeneala usturitoare care il insolea si fie din ce in ce mai
$i pregdtindu-se si faci intocmai, el ii spuse: uqor de suportat.
-si te odihnegti bine. Miine vei cilitori aproape toati. ziua.
Asta te poate epuizadaci nu dormi bine.
$i inainte si poati intreba unde va cilitori, el inchise uga in Capitofuf 0
urma lui gi se ficu nevizut. Kelsey ofta. apoi simfi o dozi
$i buni
de ugurare. Avea si-gi petreaci noaptea singuri. Lucrur
la care nici
nu putuse si se gAndeasci era amAnat, micar pentru o zi. Derek ar fi trebuit si gtie cd bunii lui prieteni nu ii vor da pace.
Ciudat,
dar acum ci se bucura de un rdgaz,nu putu si il mai ignore. De-abia se urcase inapoi in trdsuri, ci Jeremy gi incepu:
Pentru ea, inceputul experienlei de amanti avea si fie ca
o - Nu pot si-mi cred ochilor! Inci mai vrei sI mergi la bal?
noapte a nuntii, lipsiti totugi de un certificat de cisitorie gi Si mi ia naiba daci ag face una ca asta!
de
orice fel de sentiment intre cei doi participanti.
$tia ci, in trecut, - $i de ce si n-o fac? intrebi Derek, ridicAnd dintr-o sprin-
cisitoria intre doi strdini fusese o cutumd. Nunfile erau aranjate ceani aurie. Fetigcana nu pleaci nicS.ieri, iar verigoara noastrd
de pirinfi sau de interesele regateror, parteneriror Diana ne-a cerut personal si participim la debutul in societate
fiindu-re rasate
doar cAteva zilela dispozilie in care si se familiarizeze al prietenei sale. AvAnd in vedere ci am fost amAndoi de acord si
unur cu
celalalt - sau chiar qi mai putin timp, in functie de circumstante. participim, Jeremy, ce ai spune tu ci este mai important?
Dar astfel de cisitorii erau foarte, foarte rare in epoca - Exact la asta mi refeream gi eu, aproape ci pufni Jeremy.
mod.erni.
Ast5.zi, dacd partenerii nu erau cei care ficeau ar"!"r"", Cel pufin, eu, unul, gtiu ce e mai important, 9i nu e vorba despre
ri se ofe-
rea cel putin o grimadi de timp inainte de oficierea cum si ingrogi numirul invitalilor Ia ceea ce se zvonegte a fi balul
nuntii. sezonului. Probabil ci Diana nici nu ne va observa in toatd agita-
Cet timp va avea Kelsey? Aceasti amAnare fusese neagteptati,
cici presupusese ci nu-qi va petrece noaptea singuri. a doua lia aceea.
$i
zi urma si cilitoreasci. oare putea fi vorba de inci o intdrziere? - Indiferent daci o va face sau nu, daci am fost de acord si par-
ticipim, trebuie si o facem. Percy, binevoiegti si-i explici acestui
Putea doar si spere. Dar amAnirile nu aveau si o ajute
cu nimic tAnir iresponsabil ce inseamni obligaliile?
daci nu ii ofereau ocaziade a ajunge si-r cunoascd pe Jeremy
mai bine. $i pAni acum, daci se gAndea mai bine, nu ii adresase
ceva - Eu? chicoti Percy. Mi tem ci sunt de aceeaqi pdrere cu el, bi-
trine. Nu pot spune ci ag avea tiria de a lisa o amanti noui tare
36
.1 /
lohanna Linfsey syune-ml cd md' iubesti
-
Derek clipind in semn
buni pentru a da fugufa la o reuniune aristocraticd ce nu promite - Ei bine, cu siguranti i-a reugit, spuse
si fie cu nimic diferiti de oricare alta serati la care am mai parti- <le incuviinlare. -
cipat. Acum, daci vreunul dintre unchii tdi-ar fi prezent, sau mi_
-
- Ba bine ci nu.
Verii se refereau la ziiele de piraterie ale lui James Malory'
nunata ta veriqoari Amy, asta ar fi cu totul altceva. unchii tii gtiu cAnd
cum si anime atmosfera, iar Amy inci nu s-a cisdtorit cu ameri- l'usese cunoscut drept $oimul9i familia ii renegase'
in timpul ca-
canul ei, aga ci, din punctul meu de vedere, e inci disponibili. rierei sale scandaloase drept cipitanul Hawke, James descoperise
Dupi lunga mdrturisire a prietenului lor taciturn, atAt Derek,
ci avea un biiat cAt el de inalt, aqa ci nu numai ci il recunoscuse
cAt gi Jeremy rdmaseri muti. Derek igi reveni primul gi spuse: motivul pen-
pe Jeremy, dar il 9i luase sub aripa sa, acesta fiind 9i
- Poate ci Amy nu s-a casdtorit inci, dar nunta este programa_ tru care baiatul avea o educalie atAt de neobignuiti, inviland prea
ti pentru saptamAna viitoare, aga ci. mai bine-ai face si o gtergi
multe despre femei, lupte 9i biuturi de Ia adunitura pestrili
de
din planurile tale, Percy.
pirali ai lui James.
$i apoi Jeremy adiugi:
Dar Percy nu gtia asta 9i nici nu avea si afle vreodati' Percy
era
- $i nici nu mai pofi spune ci tata anima atmosfera. Este prea nu pu-
domesticit acum ca sr inceapa si dea api la moari barfitorilor. un prieten drag, dar era un prieten dragcate pur qi simplu
iar t5'tdcitrle ruqinoase
La fel gi unchiul Tony, daci e sd spunem lucrurilor pe nume. tea pistra un secret nici in ruptul capului,
din trecutul lui James Malory erau un secret bine pistrat'
pe care
- Eu sunt de alte pirere, dragi biiete. Acei doi Malory nu vor
fi niciodati suficient de domesticili incAt si nu faci asistenfa si doar membrii familiei il cunoqteau'
ridice din sprancene o dati sau de doui ori. La naiba, arn vdzut -in plus, Percy, reveni Jeremy 1a subiect' tata urigte ba-
:u ochii mei nu la mult timp dupi ce s-a niscut sora ta Jack, cum Iurile din tot sufletul 9i, in perioada aceasta, se simte obligat
tatil gi unchiul tau il tarau dupi ei pe american intr-o sald de bili- siparticipedoarlainsistenlelesolieisaie.Lafeleqiincazulun-
chiului Tony. $tii cu siguranli pirerea lor' Mi simt de parci
lrd, iar yankeul a iegit gontAc de acolo. sunt
-Asta a fost cand tocmai aflaseri de interesul lui Anderson tras cu forga la balul ista, pe onoarea mea ci aqa mi simt'
rentru Amy gi se manifestaseri impotrivi. Era de aqteptat ci vor Derek se incrunti.
:eacfiona aga. Dar fi-am explicat asta deja, percy, cAnd te gAndeai
-Nuteoblig,dragibiiete,doarsubliniezcareilisuntobligafi-
;a ii faci qi tu curte. Au fost foarte implicali in cregterea veiigoarei
ile. Nu trebuia si accepli invitaqia Dianei'
roastre Regan dupi moartea surorii lor, iar Amy seamini atat de
nult cu Regan... -Nutrebuia?rispunseJeremy.Cindmi-eimposibilsirefuzo
Nu pot
femeie? orice femeie, daci e s5 spun lucrurilor pe nume.
- Reggie, il intrerupse Derek, exact cum ar fi ficut-o gi tatil sau
suporta ideea de a le dezamagi' $i cu siguranli nu aP fi
dezami-
laci ar fi fost acolo, degi cu mult mai putini inflicdrare. inteleg
le ce tatil tdu insisti sd-i spuni altfel doar ca si-i enerveze pe git-o pe cea pe care tocmai ai l5sat-o in urmi'
pace' Jeremy' atunci
rafii sii, dar nu trebuie sd ii copiezi gi tu deprinderile. - Daci tot ce igi dorea era si fie lisatd in
cu greu ag putea spune cd am dezamigit-o'
-Ah, dar imi plac deprinderile lui, rAnji Jeremy firi nici o urmi
e regret. $i nu o face ca si-i enerveze - ei bine, poate doar un - Si fie lisati in Pace?
ic -, dar nu acesta este motivul pentru care a inceput si-i spuni -Ti se pare greu de creztfi?
iegan. Motivul este mult mai vechi - exista chiar dinainte de a ma - Femeile clevetesc ai se lupti si-!i intre
in pat' vere' nu sd-l
agte eu. AvAnd trei frafi, dintre care doi mai in vArsti, a simtit pS.riseasci. Am vizut cu ochii mei"'
ur qi simplu nevoia de a fi diferit din toate punctele de vedere. Derek il intreruPse.
o
()
39
- lofianna Linf,sey Syune-mi cd md, iubesti

- $i, uneori, femeile pur gi simplu nu vor si fie deranjate, pen-


Capitofuf r
ttq un motiv sau altul, gi aceasta este impresia pe care mi-a li-
- oboseala - -
fata asta. Pirea epuizati. Poate ci doar era de vind,
s.c-o
cum deja aveam oricum alte planuri... in plus, Jeremy, nu am
d,f
Lui Derek ii pliceau de obicei biluriie, deqi nu cele cu mai mult
olbti tot binetul ila doar si o am in pat, aqa ci nu ard de nerib-
'pte si fac acest lucru. Nu am vrut o amanti de Ia
bun inceput, rlc trei sute de invitafi, a$a cum se dovedi a fi cel din acea noapte'

d,f acum ci o am, o si mi ocup de ea cAnd imi arde mie, daci nu l)ar ii plicea si danseze, putea gisi, de obicei, un joc amical de
,rderanieazd,.
whist sau biliard la care si participe, qi, invariabil' exista mereu
- O sumi indecent de mare pentru ceva ce nu ai vrut, remarci rrrr chip proaspit care si-l fascineze'
Cu toate acestea, partea cu fascinalia nu dura mult timp'
fiind-
Pafcy.
Jeremy chicoti. r ,r cele mai multe tinere care se impodobeau
atAt de splendid pen-
- Cam aga e. tru aceste ocaziigi flirtau atAt de timid urmireau un singur lucru:
Derek se trAnti pe locul lui, bombinind: :;.r se cisitoreasci. $i exact in minutul in care motivul
lor ieqea
l,r iveali, Derek le spunea adio, pentru ci nu iI interesa
cAtuqi de
- $titi de ce am ficut-o.
- Bineinfeles ci da, bitrAne, rispunse percy. $i te felicitem prrtin si se cS.sitoreasci.
ogtttru
asta, chiar o facem. Eu nu dispun de atAta binet incAt si llxistaseri cAteva excepfii de la aceasti reguli' dar aqa ceva
aga de nobil, dar cel pufin unul dintre noi a ficut-o. rrrr se intAmpla foarte des. Chiar daci o fati nu ar fi vrut
sI se
6,
- Da, fu Jeremy de acord. I-ai dat peste cap planurile lui Ash- {,]:iiitoreasci imediat, s-ar fi confruntat cu insistentele rudelor
rlr, a rezolva situafia. Iar domnigoarele care puteau rezista
unei
6,i Fi ai primit gi un bonus splendid in toatd afacerea asta. timp dis-
0iesplata minunati pentru o noapte de muncd, din punctul meu ,r,t{cl de presiuni gi ar fi fost dispuse si-gi petreaci ceva
rredere. I r,rrrdu-se erau rare.
6,
Fd:rd. sd fie prea impresionat de lauda neagteptati, Derek spuse: l)e fapt, lui Derek ii pliceau cel mai mult aceste tinere cu
gin-
-Atunci, asta inseamni ci veti inceta si mi tachinati ci am ,lrr,' independentS, 9i ajunsese si cunoasci destul de bine cAteva'
urmi? lir.rrr inci pure, prin urmare, relalia lor nu era una carnali'
Derek
6gat-oin
)eremy zdmbilarg. l':;1rt'cta regulile societSlii 9i i se pirea de-a dreptul revigorant
si
- Trebuie? ',,' rntilneasci cu ele in alte condigii, pentru o conversafie buni'
0 incruntituri din partea lui Derek il ficu sd-gi intoarci pri- rrrt crese comune, precum 9i pur 9i simplu si poati
lisa garda jos
spre fereastra de lAngi el gi sa fredoneze un cAntecel vesel. rrr prczentalor.
uiXr.a

pr/ama incorigibili. Unchiul James va avea mult de furci pentru ('cea ce nu insemna cd nu ar fi fost in mod constant in ci-
,-ldomestici
pe acest tinerel firi experienfi cu privire la respon- rt,u('A urmitoarei partenere de pat' Pur 9i simplu nu le alegea
sahilitAfi
cind va veni vremea. Desigur, tatil lui Derek se lamen- ,lrrrln' inocentele care iqi ficeau ieqirea in societate in Londra in
in cazul lui. Din cei patru frafi Malory, Derek trebuise I r'{ r rc sezon. Nu, interesele iui carnale
erau in general satisficute
6selafelgi ,

gse aleagi cu capul familiei gi, aceasta fiind situafia, Jason Ma- '1,' lirrerele solii 9i
viduve, primele nefericite din cauza cisnici-
rnarchizul de Haverston, era cel mai sever din toati familia ,.r 1,,r, iar cele din urmi libere si faci orice doreau - in mod
dis-
61ft
mai greu de mulfumit. , r,'t rlesigur.
, $i rareori pleca de Ia unul dintre aceste evenimente
u1,el
+l
4fl
T
i

syune-mi cd md. iubesti --


mportante din Londra f5;ri o intAlnire aranjati pentru mai tAr_
lrc buzele barfitorilor, in timp ce sustinea ci el ii promisese ci o va
;iu in sdptimAna respectivi sau chiar in acea noapte.
lrra de sotie. Asta fusese picdturi care umpluse paharul. Iar ea igi
La acest bal insi, nimic nu prrea sd-l interes eze. participdra -
('xpusese pretenliile in fala tatilui lui'
lansul necesar ca si nu supere gazd,a gi trebui si se straduiasci
Desigur, Marjorie subestimase familia Malory. Era imposi-
erios sd. nu cagte inainte de a oferi fiecare parteneri domnului
rmitor in timpul dansului. incerci gi cateva maini la whist, dar, lril si te insinuezi in rAndurile lor cu minciuni. Tatil lui Derek il
r rrnogtea suficient de bine, incit si gtie ci n-ar fi ficut o astfel
in nou, nu se putu concentra la joc nici micar atunci cdnd,miza
rescu periculos de mult. tlc promisiune. De altfel, Jason Malory ar fi fost incAntat daci ar
Doui dintre fostele lui iubite incercaseri se obtini de la el incd fr fost adevirat.
intAlnire, dar in timp ce in mod obignuit le-ar fi promis ci va Dar Jason gtia ci singurul lui fiu nu era pregitit si se aqe-
rista o datd viitoare, acum le spuse pur gi simplu ci era implicat ze la casa lui prea curand gi, din fericire, nu incercase niciodatS
rtr-o relatie in acest moment. Degi nu era. Fata pe care o ldras" sa-l forleze pe Derek si se rizgAndeasci. Acesta gtia ci va veni
el acasi nu putea fi consideratd o partenerd... inci. in plus, cu o zi cAnd vor incepe presiunile. Responsabilitatea $i tot ce de-
amanti nu te implicai niciodatd, nu cu adevirat. O amanti era curgea de acolo, linia succesorali, iar in cazul lui Derek, titlul pe
rr gi simplu un confort foarte frumos gi scump. ( are avea sd-l mogteneasci in cele din urmi, erau toate argu-

$i inca nu putea sd creadi ci avea parte de aga ceva. Singura rnente puternice.
rti cAnd mai fusese de acord sd intrelini o femeie in schimbul ceea ce o privea pe Marjorie, ei bine, nici Iui Jason nu-i pli-
in
ror favoruri iegise un dezastru total. < eau mincinogii. Era o persoani cu principii stricte.
Pentru ci era
Se numea Marjorie Eddings. Era o viduvi tiniri,
cu o ed.ucatie stAlpul familiei de atAta vreme - de la gaisprezece ani, de fapt -,
rni, care nu igi mai permitea si trdiasci in acelagi stil in care o pi fiind nevoit si-i mustre atAt de des pe fralii lui mai mici pentru
cuse de Ia nagtere. ii platise datoriile de fapt, cele mai multe
- gregelile lor de-a lungul anilor, precum 9i pe Derek gi pe Reggie, pe
ntre ele erau datoriile defunctului sof -, ii renovase casa mo$te- care ii crescuse, ridicase demersul Ia rang de arti.
t5, cedase dorinlei ei de a primi podoabe costisitoare. Ca si nu mai vorbim de temperamentul lui vulcanic. Doar cel
Ba chiar fusese de acord si o conduci la multe dintre petre_ rnai nevinovat dintre cei mai nevinovati putea sta drept in fala
rile la care era inci invitati, in conditiile in care nu avea nici o unei predici furioase a lui Jason. Vinovalii se faceau mici de ruqi-
rinti si ocupe acest rol. Toate pe fafi, firesc Ai in mod foarte ne, iar femeile se scildau in lacrimi, fiind foarte neplicut sd simli
;pectabil. O conducea la regedinta ei, cum se cuvenea, gi trebuia t,A-!i cade cerul in cap, dupd cum ii plicea unchiului Tony sd spuni'
agtepte ore intregi inainte de a fi sigur ci se poate furiga iniun- Marjorie plecase inlicrimati gi in dizgra[ie, 9i de atunci nu
r pentru favorurile meritate
- iar ea, in jumitate dintre ocazii, il mai deranjase pe Derek cu nimic. Scosese o grimadi de bani
:tindea cd era prea obositi pentru a i le furniza. de la el in timpul relafiei lor scurte, aqa ci el nu se simtea catugi de
$iin timpul
or gase luni de relatie, gtiind foarte bine ci el nu avea nici un pufin vinovat ci se terminase atit de urAt' Iar el igi invifase
eres de a se cisitori, complotase sa-l duci la altar.
leclia - sau cel pufin aqa crezuse.
chiar daci ar fi plicut-o suficient de mult incat si igl oficiali-
insi femeia pe care o cumpirase in acea noapte nu avea si
;e relatia, gi nu fusese cazrtl, nu ii plicea si fie pacalit
gi mintit, fle - sau nu ar fi trebuit si fie - deloc ca Marjorie. Kelsey Langton
ea ficuse lntocmai aceste lucruri. pretinsese ci era gravidi
gi nu ficea parte din nobilime, chiar daci vorbea ca unul dintre ei, nu
era adevirat. Apoi, permisese ca adevirata lor relagie sa
alunga putea invoca vreun privilegiu, aqa ci urma si fie cu adevirat
+3
!+ tohanna Linf,sey -+ Syune-mi cd md iubesti

:unoscdtoare pentru orice ficea pentru ea, in timp ce Marjorie


Dar va lisa asta pentru mAine. in seara asta, ii era teribil de
agteptase la asta ca la un lucru cuvenit.
yireu si se d.istreze. $i, in cele din urmi, cAnd continui si vadi o
Mai mult decat atit, o cumpirase cu adevirat. Avea in buzunar - albaqtri ai partenerei
itanfa care demonstra asta. $i inci nu prea gtia ce si creadi l,.rreche de ochi cenugii blinzi in locuI celor
in lrri de dans, incepu si se intrebe daci nu cumva Jeremy gi Percy
.vinta asta. Dar ea se scosese lavdnzare. Nu era ca gi cum
ar fi ,rvuseseri dreptate. Ce naiba ciuta el la bal, cind avea o taniri
rt vAnduti firi permisiunea ei pi... mai bine
si nu se gAndeas_ rrrinunati chiar sub propriul acoperig, care, de altfel, probabil
la partea cu cumpiratul gi vAndutul. igi luase amania gi ,ri.i
,;t' dusese la culcare in seara aceasta intrebAndu-se de ce nu era
car nu intentionase si faci asta, ci voise doar si{ impiedice
ticdlosul de Ashford si mai rineasci inci o femeie, gi de data i;i el cu ea?
asta chiar pe una care nu ar fi avut nici o cale de a scipa Desigur, ideea ci ea se afla ,,sub propriul acoperig" ii strica tot
. heful. un motiv pentru care se infelegea atat de bine cu tatil
de
zimile sale.
Faptul ci il bituse pe Ashford pani ir risase lat in mod r;:iu gi i se cerea arareori si dea socoteala. pentru ceva era faptul
evi-
rt nu il fdcuse si renunte la deprinderile lui perverse, aga r i intelesese ci tatil siu nu avea de gAnd si-l ptiveze de plicerile
cum
rase Derek. Doar ci acum recurgea la cai cAt de cAt legale, lui atata timp cit Ie practica mereu cu o discrefie totali. $i Derek
pre_
1 acea licitatie absurdi, gi folosindu-se de procedase intotdeauna in aceasti manieri.
case precum cea a lui
rny, care furnizau femei pentru astfel de scopuri. ceea ce insemna ci nu ar fi cochetat cu vreo femeie in re-
pe care
nainte de asta, David Ashford cumpirase tArfe ieftine pentru i ;edinla din Londra, 9i nici micar pe cele doui domenii
) o noapte. Astfel de femei nu aveau nici o scipare impotri_ I le moqtenise. BArfele servitorilor erau cele mai rele din lume, cici
orzilor de teapa lui Ashford qi, mai reu, probabil ci simteau nu exista o retea mai mare decAt cea formati din majordomi, vi-
ele cateva lire primite in schimb reprezentau o compensatie rl zitii, servitoare, lachei gi aga mai departe. $i asta insemna ci nu
cienti pentru orice cicatrice rimAnea in urmi. Era groaznic, rrvea si igi cunoasci noua amanti mai bine in seara aceasta'
adevirat. $i chiar daci Derek il acuzain instanli pe Ashford, in cele din urmi, renunli 1a pretenlia ci se distra 9i ii ciuti
d ce vizuse cu ochii lui ce inseamnd pentru acel om pricerea, pe Jeremy gi Percy, anunlAndu-i ci pleca qi ci va trimite inapoi
cd nu va putea gisi nici o victima care si depuni mirturie trisura pentru ei mai tdrzi|tt. Ei, desigur, ii aruncari priviri pline
otriva individului. Ar fi fost cumpirate sau eliminate inainte de subinleles gi zimbete atotcunoscitoare, crezdnd ci se ducea
se ajunge la proces. acasi pentru distracfie. Dar, pe de alti parte, ei nu aveau tali pre-
)ar Derek era atAt de dezgustat de aceastd problemi, II cum Jason Malory.
incAt in_
iona si facd ceva mai mult acum ci gtia cu adevirat cdAshford Ceea ce nu insemna ci nu se gAndise indelung si meargi la ea
;i bdgase mintile in cap. $i nu putea cumpdra orice femeie
pe ii in timp ce se indrepta spre casi. Kelsey Langton nu era una dintre
Ashford incerca si o ia cu banii jos, chiar dacd prinde" d" rr*_ servitori, la urma urmei. $i nici nu va sta acolo suficient de mult
rspre fiecare licitalie de acel gen. Nu avea o sursi
nesfargiti de incit si bArfeasce liber cu oricare dintre slujitori. El ar fi putut,
, In acea seari actionase din impuls.
de fapt, si o viziteze f:arl. si gtie nimeni, 9i si fie in patul Iui dimi-
:ate ci ar fi trebuit si discute cu unchiul James despre ce mi_
neafi. valetul lui nu avea si fretreaz ca si observe diferenga, din
si ia. James se confruntase cu partea urAtd a vietii in timpul
moment ce nu ii ceruse niciodati si ii aqtepte intoarcerea'
lr sale de piraterie. Daca era cineva care sd gtie cum si se ocu_
De fapt, nu duri mult gi se convinse si-i facd o vizitit scurti lui
: gunoaie ca Ashford, atunci el era acela.
Kelsey. Prin urmare, fu mai degrabi dezami:git si fie intAmpinat
45
lohr;nrna Linfsey -- Syune-mi cd md iubeSti!-
la ugi din nou de Hanly, chiar;i la acea ora al naibii de de dispre; ale
tArzie, ceea l,irre chiar, ca gi exclamaqiiie de dezaptobare 9i pline
ce puse capiit planurilor lui. ultimul om' $i re-
It,rneii, care o ficuseri pe Kelsey si se simta ca
BitrAn b;gacios! Daca l{anly nu ar fi rdmas in foaier, privin_ pe care Kelsey
nr.rrca aruncati inainte si o lase singuri in cameri,
du-l cum urca scdrile, fiecare treaptd brestemati in parte,
Derek ar nu avea s-o uite nicicAnd.
fi mers la etajul destinat servitoriror ca si caute fati. Dar
nu se in- se nu cotrobii pe aici sau si furi ceva' pentru cd vom gti
doia nici o clipa ci Hanry avea si bantuie pe acolo, urmdrindu-I.
-$i
, ine a fd.cut-o, si gtii'
$i apoi vestea va ajunge ra tatdr rui Derek nu mai tarziu de o asemenea dis-
I se intorsese stomacul pe dos la auzul unui
siptdmana, iar el va fi tras la rdspundere cu privire la etichetd, niciodati de-a face cu nimic care
1rret, atunci cAnd ea nu
avusese
discrelie gi la faptul ci nu se asigurase ci barfeie slugiror trebuiau deja ci ar
,';r ,e fi apropiat micat de dispre!, dar igi inchipuise
sa priveasci gospodariile altor oameni, nu cea proprie. Trebuia doar si
$i toate trebui se se tbiqnuiasci cu astfel de atitudini'
astea pentru un mic rendez_vous cu o fetigcani la care putea
ridice un zid, d,e proteclie in jurul sentimentelor
ei' astfel incit'
avea
acces oricAnd... dupi aceastd seard? Nici in ruptul
capuiui. nrtr-un final, si nu o mai doari sau sd nu se mai simti
umiliti'
Dar ii fu al naibii de greu sa adoarmi in noaptea aceea. Kelsey igi dori ca menajera si plece' Dar inci
mormiia ceva
seama ci tocmai se trezise 9i Kel-
1,".tru sine, parand sa nu-9i dea
sey. Dar apoi tAnira igi schimbi pirerea atunci
cind incepu si as-
Capitofuf S .i,u ., mai multi atenlie la ceea ce spunea ferneia'
lui Hanly' Dar ce si qtie
-Aga imi trebuie dacA mi uit in gura
r:1, te intreb? Mi-a spus ci sunteli
o tArfi pe care a adus-o acasS qi
cu mi apuc si il cred. E vina mea, totuqi' Sunt
conqtienti' Recu-
- E vina mea, mormii doamna Hershal. Ar fi trebuit si-mi dau Se vede dupi oase, sa gtili'
seama chiar de la inceput, dar trebuie sd recunosc ca ved.erea ,-rosc. Aifi trebuit si mi uit mai atenti.
mea Oasele nu te ingali, 9i le aveli 9i dumneavoastra'
nu mai e cum era odata, mai ales noaptea.
Kelsey se freci la ochi, incercand sd se trezeascd gi - Mi scuzali ci vi intreruP'
o ascurti ca
-Vedeli? Ce spuneam? Ar fi trebuit
si-mi spuneli asta asea-
prin vis pe menajera. Nu comenti nimic, deoarece nu gtia aici'
ce vorbea
despre
femeia. in mod evident, nu prinsese inceputul, trezin_ ri, milady, 9i aq f,gtiut imediat ci locul dumneavoastri nu e
De vina a fost rochia, si gtiti' $i vederea mea nu mai este
atit de
du-se gi gdsind-o pe doamna Hershal luand una dinire rochiile ei
din valizd gi indreptAndu-i cutele. bund, v-am mai sPus.
Noaptea
Kelsey infepeni, ridicAndu-se in patul cu cocoloaqe'
Camera era deja pusd in ordine, nu ci ar fi fost treazd,sufici_ de inconfortabil era' Dumne-
ent de mult noaptea trecuta ca sdfacl,prea mult deranj. trecuti nici micar nu observase cAt
$i avea zettLe,femeia igi cerea scuze'Despre asta era tot
mormiitui acela'
pregdtite apa proaspitd, prosoape pufoase gi ceea ce parea cAnd o
a fi un Dintr-un motiv necunoscut, hotirAse c5' ficuse o greqeaia
ceainic cu ceai. ce trebuial(elsey si
a$ezase pe Kelsey printre ultimii oameni' $i
casci, recunoscStoare ci nu se trezise dezorientatd gi intre- o doamni'
faci in cazul acesta? Nu voia si creadi cineva ci este
bandu-se unde este gi cine naibii era aceasti femeie care cotrobiia spuni nimic' Si o lase pe femeie
Ar fi putut pur 9i simplu sd nu
prin camera ei. Par gaten risucit intr_un coc strAns bine, umeri in casi
s; creadd ce voia. Doar nu eta ca 9i cum ar fi stat aceasti
largi gi un piept foarte generos care o ficea sd pari mare in partea
gi ar fi fost nevoiti si aiba de-a face cu ea zi de
zi' Exista insi o
superioarS, gi sprAncene groase care pdreau inclinate intr_o lui Lord
in_ g"rrri ca doamna Hershal si iqi mirturiseasci vina direct
cruntare permanentd. O, da, gi_o amintea bine pe menajeri * deloc'
prea Derek, cerAndu-i gi lui scuze, qi asta nu era bine
+6 +7
tohama Linfsey Syune-mi cd md iubesti

Aga cd zdmbi ugor gi ii spuse femeii:


rle buni seam5.,tinerii fiind atAt de nemiloqi, pAni cAnd vicontele
- Nu e ceea ce pare, doamni Hershal. Este adevarat ci rochia liclen s-a imprietenit cu el ia gcoali'
aceea vulgari nu e a mea gi ag fi foarte fericiti
si n_o mai vid -
Kelsey cu siguranti nu se a$teptase si afle trecutul prietenului
niciodati. Dar nu fac parte din nobilime, chiar nu fac.
lui Jeremy, Derek, qi nu gtia ce si spuni' Ilegitimitatea lui nu o
-Atunci cum explicali ca... interesa deloc, cu siguranti, dar din moment ce pretinsese ci
se
Kelsey o intrerupse repede. ,rfla in aceeagi situafie, se gindi ci ar trebui si pari infelegitore'
-Mama a fost guvernanti gi nu am dus_o prea riu. A fost - Da, gtiu cum merg lucrurile.
angajati la aceeagi familie aproape toatd viafa mea,
gi am avut - Sunt siguri de asta, domnigoara, sunt siguri'
avantajul si locuim intr-o casi frumoasd ca aceasta. Kelseyserelaxaatunci,auzind-opedoamnaHershalfolosind
Am fost
chiar suficient de privilegiati incAt si am aceiagi
profesori ca gi termenul de ,,domnigoari" in loc de ,,miIady"' Doamna Hershai
tinerele doamne de care mama avea griji _ acesta,
probabil, fiind nu mai pirea nici ea atAt de agitati, aparent convinsi ci greqeala
gi motivul pentru care vd gandili cd sunt
altfel decat ?n rearitate. r,., frrrus" prea departe de adevir, astfel incAt nu urma si aibi
credefi-mi, nu sunteti singura care a ficut aceasti "i
greseali din probleme din cauza asta.
de una singuri:
pricina felului in care vorbesc. $i menajera se gribi sd conchidi
atunci, nu-i aqa, de v-ajuti Lord Derek?
Aceastd minciund devenea din ce in ce mai ugor
de zis cu cat -Aveli ceva necazuri
o repeta mai mult, dar doamna Hershal se incrunta Cel rnai simplu ar fi fost si spuni doar ,,Da" 9i si lase lucrurile
neincrezi_ aluzia'
toare qi ii studia chlryl rui Kelsey de parci adevirur aga, dar, ca sivezi,menajera era prea indiscreti si priceapi
ar fi siligruit
acolo gi orice ochi abil r-ar fi putut observa. De
fapt, exact ra asta -it gtigi pe Domnia Sa de mult, atunci?
Nu cunosc
se gi gAndea. - Nu, chiar deloc. Vasul pe care eram"' a naufragiat'
acest ora$, de-abia am sosit 9i am fost suficient de norocoasi si
- Dar pentru oase care e explicatia, milady? Avegi oasele
elegante ale clasei de sus, pe legea mea. gisesc cazare imediat, dar destul de ghinionisti incat construc-
Kelsey deveni disperatd pentru un moment, pa sa ia foc aseari. De aceea purtam rochia aceea oribili. Cine-
apoi spuse singu_ Lord
rul lucru care ii veni in minte: va mi-o imprumutase inainte sa-mi recupetezvaliza 9i"' 9i
Derek tocmai ce trecea pe acolo, avizutfumul 9i s-a oprit si dea
- Ei bine, daci e si fiu sinceri, nu mi_am cunoscut niciodati
tatdl, de fapt. o mAni de ajutor.
ImprovizAnd pe misuri ce vorbea, Kelsey se simtea chiar mAn-
$i nu fu nevoie sd. incerce si ascundd rogeala produsd de aceas-
ti minciund. dri ci inventase un incendiu pentru a explica rochia' precum qi
dadu din cap a aprobare'
- Eqti un bastard, atunci? rispunse doamna Hershal gAndi_ ^prezen)aei aici. Menajera Imi
toare, apoi didu din cap pentru sine, pirAnd -Da, Lord Derek al nostru este bun la suflet, aga este'
multumita-cu un amintesc ci odati.'.
astfel de rispuns logic, evident. Apoi, adaugi ingelegitoare: pii,
se intAmpla o groazd, dintr-astea gi prin partea
un ciocdnit in ugi ii intrerupse relatarea. o servitoare taniri
noastrd, nu_i aga? deschise uga qi igi vAri capul iniuntru, spunAnd:
Nici chiar Lord Derek, Dumnezeu sd_l binecuvAnteze,
copil legitim. Bine-nfeles cd tatil lui, marchizul, l-a
nu a fost -A sosit trisura qi Domnia Sa agteapti'
Hershal in
l-a numit mogtenitorul lui, aga ci este acceptat
recunoscut gi - Dumnezeule, atit de devreme? spuse doarnna
destul de bine de timp ce fluturi din mAni ca servitoarea si plece, apoi continui'
lumea buni, degi nu a fost intotdeauna aga. A
avut mult de luptat, cu o privire la Kelsey: Atunci, nu mai e timp si ajustdm asta'
i

4B J

+9
I

,I
lohanna l-incfsey --- -- syune-mi cd md iubesti
u? Dar cred ci am intins suficient cutele gi vi las si va
$i cu siguranli o cercetara intr-un mod critic in aceasti
pregatifi. di-
lici pentru micul dejun_ nu mai e timp,
i faci un cog sd-l luagi la drum.
aga cd il pun
pe blcaiar sa mineafi, dAndu-i impresia ci nu-i pisa de rochia ei serioasi'
La urma urmei, acum arita ca o doamnd, iar el nu se aqtepta ia
-Nu este necesar... rosti Kelsey repede, dar femeia era deja asta. Dar nu el era cel pe care trebuia sa-l impresioneze sau si-l
hri pe ugd.
atragi, aqa ci nu avea de gAnd si-gi faci griji din cauza asta'
Kelsey ofti, sperAnd ca minciuna enormi pe care
tocmai o Ea presupusese ci ,,Domnia Sa aqteapti" insemnase cd Jeremy
)usese sd se opreascd aici. Nu
ci ar fi contat, din moment ce nu venise s-o ia, dar nici urmi de lordul mai tAnir. Desigur, poate ci
'ea si stea acolo.
agtepta in trisuri.
Dar toatd chestia aceasta cu minlitul
cu siguranti nici nu se pricepea, pentru
nu ii era pe plac deloc. -Ai dormit bine? o intrebi Derek cAnd ajunse ia el, tonul lui
gi Jean fuseserd educate sd fie
ci nu avea experienfd. fiind oarecum provocator, de parci nu ar fi crezutcdar fi' fost po-
extraordinar de sincere, gi nici sibil aga ceva.
a dintre ele nu avusese vreod.atd
vreun motiv si se abatd de ra
"i- :"lpufin Kelsey nu avusese * pAni in prezenr. - Da, foarte.
Fu uimiti ci era adevarat, dar iqi didu seama ci probabil
Ceaiul nu mai era fierbinte, dar Jad,,
p" gAt rapid o ceagci in adormise exact in secunda in care pusese capul pe perni' Dar, pe
1p ce se spali gi se imbrici in grab..
se gandi s5 lase in urmi de alti parte, frica qi nelinigtea pe care Ie resimtise in ajun o epu-
:hia rogie, se gAndi serios, dar igi
aminti o p"rt" dintre sfaturi_ izaseri teribil.
)e care May i le impdrtigise in casa
lui Lonny _ si incerce tot -Acesta este Pentru tine, cred'
rpul si arate cel mai bine gi mai ispititor
pentru amantul ei _, Ea nu bigase de seamS- cogul pe care il tinuse in spate' Didu
ea nu dispunea de nimic altceva
care se fie catalogat drept ispi_
rr. Degi ea credea ci rochia eraingrozito,
din cap, sperAnd ci doamna Hershal nu i-l daduse personal, sau,
d" ,"riirgato".",'r" daci se intAmplase aga, si nu fi ficut vreun comentariu. Dar un
ea ci bdrbatii nu considerau asta,
altfel licitatia nu-ar fi ajuns astfel de noroc era dePar...
sumi atAt de mare.
)ar daci avea s-o mai poarte vreodati, va - Deci, sunt apreciat ci am ficut o fapti buni pe care nu-mi
fi intr-o seard tarziu, amintesc s-o fi ficut?
oar in spatele ugilor inchise. Deocamd.atd,
ea imbraca rochia Kelsey rogi ca racul, cici fusese prinsi cu minciuna'
:are o scosese doamna He,rshal, cea
,d, care ficea parte din acelapi
bej, din lAnd grorra, J" -imi pare riu, dar menajera mi bombarda cu intrebiri in
set cu ,p"rr."rul. $i, 6umneze_ aceasti dimineali gi m-am gAndit ci nu afi vrea si gtie adevirul.
cAt de-bine se simfi sa se imbrace
decent d.in nou, chiar dacd
unea de ,,decent" nu avea sd mai faci parte -Ai dreptate gi, in orice caz, nici nu e treaba ei' Chiar ai dor-
din viitorul ei. mit bine?
lA_nd se duse la parter, nuJ
gisi pe Jeremy agteptAnd in foaier, Fu surprinsi ci o intrebe din nou asta, 9i din nou pe un ton
: Lord Derek, lovind cu o pereche
de minugi in coapse intr_o :l
:l care sugera ci lui i se pirea imposibil s5- creadS una ca asta'
ierd nerdbddtoare. Arita diferit in lumina
zilei, depi nu mai - Da. Se pare ci eram epuizati. A fost o 2i... obositoare'
n frumos. De fapt, lumina puternicd
din foaier scotea in evi- il - Da? $i mai multd indoiaii care era imposibil de confun-
i cAt de frumos era din orice punct de vedere, d" tr.orpril,-ri it
,l dat, dar apoi zAmbi. Ei bine, sa sperim ci astizi va fi mai
, zv-elt pAna la faqa lui sculptatd gi... iar ochii
"rr, _frri.
lui bine. Mergem?
abil ca in seara precedenti lumina fusese
de vini, a" parrr"_ il Ficu semn citre ugi. Ea ofti 9i dadu din cap. Birbatul se com-
rzi.
il porta extrem debizat, dar nici ci ii pisa. Poate ci nu era deloc
5l
il
loharum tinf,sey Spune-m{ cd md iubeSti!-
era doar-un barbat care se arita sceptic
,irdat, li cu privire la ab_
fleac. Nu cd. ar fi, contat, cdci se indoia ci
avea si_l mai
Capitofuf o
*Uf ?ri.-"
dlP^ ztu'a de azi.
,^db
aqtd sd urce in trasura care ii a$tepta, iar in momentul
0 in
, r(p^l*^
lui ii atinse mAna, avu iar senzatia aceea tulburdtoare. Kelsey simlea ci i se face riu' Nu gtia cum si-gi explice reacfia'
,
D* f 1."1t"
fu motivul pentru care se incrunta cAnd el se
agezi $i nu avla nici o idee pentru ci
nu putea gAndi clar in timp ce
ur, ct pentru ci trasura era goali. Derek se incrunta la ea. Singurul lucru care era ciar
in mintea
irfltL
Acela dintre
NLl
mai amAna gi intrebd: ei atunci era cd,el o cumpdrase. El' Cel care o tulbura'
'5t sd trecem Dumne-
si-l lulm pe prietenul Domniei Voastre Jererrry? cei trei despre care ea spera si nu fie protectorul ei' $i'
,Jeremy? zeule, ,.r* lgi dadu seama de ce sperase si nu fie ef
ii facea sto-
6oflfuzia
lui de moment o deranji, adAncindu_i confuzia, dar macul si se agite atAt de mult, ca nu putea gindi'
".,5 calm:
t'p'.'ga, - Aqtept, domnigoari Langton'
J"r"
y. o sd trecem sd{ ludm in aceasti
dimineati? Peniru ce? Pentru ce? O, da, si explice de ce il pilmuise'
,yentru ce? replica el. Nu avem nevoie de compania lui ,,GAndegte-te, nitAngo !
"
in
spl" Bridgewater. Apoi zdmbi, iar ea ar fi putut jura cd ochii - M-a!i sPeriat, rosti ea'
drrfl
dm nou.verzi. In plus, aceasta este o ocazieperfecta
luierau si ne - Speriat?
atacati aqa'
,unrrftem_mai
bine gi imi dau seama ci nu mai pot rezista
nici o - Da, speriat. Nu mi aqteptam si fiu
sa te gust.
,Iin:rti'a - Se fii atacati?
nu s5-gi dea seama ce avea el de gAnd sd facd, Ea se crispi auzind volumul la care ajunse glasul
lui atAt de
lrri 1pl.i ci o gi
yu4i0 Poa1"
Iui. Darreacfia ei nu se lAsd a$teptati. inainte rapid. Oferea o explicalie absolut jenanti' Cum si-l
faci si in!e-
sa_ii
opi^ buzele de ale ei, il pilmui. El o privi de nu intrebase ime-
,otit uita parcd o luase leaga, fere aadmite cit de idioati fusese' De ce
ar fi trebuit
u^a,.Et_tl
la el intr-un mod asemdnitor.
$i apoi ii dadu diat care dintre ei o cumpirase? Ar fi trebuit' De fapt'
lisAnd-o si cadi pe locul de vizavi de el gi si i se spuni. Dar nu ar fi trebuit si presupuni de una singuri'
6rrrul, zise, destul
Dar nu
, "rioS:
o'lf, -A flst o alegere proasti a cuvintelor, recunoscu ea' mai
iti voi cere iertare sau nu, domnigoari Langton.
lri" dacd sunt obiqnuita sa fiu trasi in poala berbalilor 9i' dupi cum am
g,":r, pe care mi-ai lisat-o in buzuna, i"ri,-p"rr_ sd mi gAndesc"'
lrr,,d i" "udu1" spus, m-am speriat qi'.. qi am reactionat inainte
Nu termina. El inci se incrunta, iar ea rimS'sese firi scuze'
elcllsiv al frumoasei dumitale fiinte, cred ci mi s" c,rvine Nu
uu,Trrl

0exilirafre..Sar_r,
iTllutia gregitd ci sunt unul dintre cei cAfiva avea ce altceva si faci decAt si recunoasci adevirul'
care dintre voi a
unfrecve.nteazistabilimentul lui Lonny deoarece le place se iaca -Foarte bine, daci vrei si gtii, nu am vizut
amatufl
Ptc mai dur? Pot si te asigur ci nu este cazul. licitat pentru mine. Am auzit doar menlionat numele lui Lord
cu gura ciscati, in timp ce obrajii ei erau
nlflase in fldciri. Malory, iar cAnd lui Jeremy i s-a spus Lord Malory"'
glorrrmpdrase. Nu Jeremy. $i tocmai iqi incepuse relafia cu -Dumnezeule! exclami eI. Te-ai gAndit
ci virul meu Jeremy
, jdulnclu-1.
'' te-a cumPirat?
el Drr

.pot explica, spuse ea, simtind cum o ia cu ameteali. din cap'


_f Uimirea i se citea pe chip. Ea roqi cAnd recunoscu dand
.hiar s.per, draga mea, pentru ci, in acest moment, sunt pe voi el si clarifice'
- Chiar qi dupi ce ai fost adusi in casa mea?
cere banii inapoi. adiugi:
,rhd,r'-' L
Ea didu din caP din nou, dar
I

.-) .-)
52 i

,i
--+ lohanna Lindsey syune-mi cd md' iubesti-

*A[i spus cd era doar temporar. Arn ghicitci, fiind atit de tA_ -Ai perfecti dreptate, dragamea. Poate ci ar trebui si o luim
Lr, Jeremy ar putea si locuiascd inca in casa pirintilor sdi, aga de la capit. Vino aici gi m6 voi stridui si te fac si uili cd nu este
probabil vi ceruse si mi adipostiti pentru o noapte, domnuie. -
Jeremy cet care sti cu tine acum. Iar tu te vei stridui si m5 faci si
: ce altceva credefi cd am intrebat daci ne oprim si-l lulm in cred ci ai uitat.
easti dimineati? se Doar nu putea si-l re-
uiti Ia mana pe care i-o intinsese.
In acel moment o puse in impas, zAmbind. ftze, nu? Dar stomacul ei incepu deja sI se agite 9i si simti iar
* De fapt, draga mea, eram ingrijorat
cd. eraposibil si iti fi ci_ acele senzatii ciudate, iar cAnd chiar igi puse palma intr-a 1ui'
t cu tronc puqlamaua aia. Nu ar fi prima dati. Are efectul acesta aproape ci rimase fari respirafie, atat de tare fu strdfuigerati de
rpra sexului slab, in ciuda tineretii sale. acele senzatii.
- Da, este neobignuit de frumos, fu ea de acord, dupi care - Mult mai bine, spuse Derek in timp ce o aranji iar in
dori si nu fi comentat deloc, cici zAmbetul lui i se gterse de poala lui.
chip. Kelsey era convinsi ci obrajii ii ardeau in agteptarea sirutului.
- $i egti dezamagiti acum, ci te-ai ales in schimb cu mine? Dar nu o sdruti. O muti un pic in dreapta 9i un pic in stAnga' i9i
Era intr-adevir regretabil ci intrebase asta. Adevirul se citi pe puse braqele in jurul ei, 9i ea il auzi oftAnd'
amu-
pul ei inainte sa recurgi la o minciuni gi si il asigure: - Poli si te relaxezi, dtagi, ii spuse el pe un ton oarecum
- Nu, bineinteles cd nu. zat. odihnegte-li capul unde doreqti. Cred ci doar o si mi obignu-
Expresia lui sceptici ii demonstri ci nu o credea, dar ea nu iesc si te lin in brale pentru o vreme.
ra de gand si inriutileasca gi mai tare lucrurile incercand
si Nu se agteptase la asta, iar o parte din atitudinea rigidi o
rlice. Jeremy o zdpdcise pur gi simplu cu farmecul lui fizic, dar pirisi cAnd auzi asta.
st Malory ii ficea inima si se agite intr-un fel imposibil de in- - Nu sunt Ptea grea?
:s. Cu Jeremy, ea crezuse ci lucrurile aveau sa fie destul de sim_ EI zAmbi.
, in schimb, cu acest barbat era siguri ci nimic nu ar putea fi - Deloc.
Lplu. Prin urmare, cu siguranti l-ar fi preferat pe Jeremy, pen_ Trisura continui si hurduciie pe strizile oragului, care erau
ci relafia dintre ei n-ar fi fost atAt de complicati. foarte aglomerate la acel ceas al diminefii, cu tot felul de vehi-
3And el nu spuse nimic, ci doar continui si o priveasci sceptic, cule gi atit de mul1i oameni in drumul lor spre serviciu. Pani in
iuda faptului ci gtia ci nu ar trebui si faci asta, intri in defen- momentul cand ajunseri la marginea oragului, Kelsey se simti su-
i gi spuse cu glas sever: ficient de relaxati incat si-gi odihneasci in sfarqit capul de piep-
-Vi pot asigura, Lord Malory, ci mi se pare ci suntefi infi_ tullui. Una din mAinile lui se ridici spre chipul ei atunci, degetul
mai bun decit ceilalgi doi domni care au licitat. Cu toate mare mangaindu-i obrazrtl,lucru care nu ii displicu catugi de pu-
;tea, nu mi-am dat seama ci preferinfele mele ar conta cAtugi pn. Mirosul lui era atAt de plicut, curat qi elegant, iar ei ii plicu
rufin in toati aceastitranzactie. Nu am fost intrebati, daci gi asta.
t vreti si gtiti. Aceasti opliune nu a fost inclusi in afacerea -cat de departe este Bridgewater? se gandi ea si intrebe dupi
Ltd. Sau ati fi vrut si fie? un timp.
ntorcAnd situatia in favoarea ei, il ficu si zAmbeascd, deqi -e"ana in vedere ci ne vom opri si servim masa de prinz pe
resia nu ii incilzi qi ochii. $i tonul lui era mai degrabi ironic drum, cel mai probabil va dura toati ziua'
I spuse: - $i ce-i in Bridgewater?
55
lofianna Linfsey Syune-mi cd md iubeSti

-Am o casd la lard in apropiere. Trebuia oricum si fac o vizitd lrrrzele ei pentru inceput, deschizAndu-le 9i mai mult, apoi peste
acolo, gi mai este gi o cabani pe aproape, care
cred ca este nelo_ ,lintii ei, qi apoi dincolo de ei.
cuita, unde cred ci ar trebui si te simti chiar -
confortabir
pentru Acest lucru nu era cAtuqi de pulin relaxant' De fapt, trupul ei
o siptimAni sau doud, pAnd cAnd pot aranja ceva
pentru tine (.ra strabatut de tot felul de senzatii, dar pe misuri ce continua,
in Londra.
riri dadu seama ci nu erau senzatii neplicute, nici vorbi de aga
- Sunt siguri ci va fi excelenti. ( (,va, era ceva cu totul diferit de orice experimentase vreodata'
in urmitoarea ord, nici unul nu mai zise nimic. Kelsey era
incercd cu disperare sd-gi reaminteasci unele dintre sfaturi lui
la cildura, se simtea confortabil gi aproape ci o luase
somnul May. ,,Si nu stai niciodati ca o stani de piatri' MAngAie-l cu fie-
cAnd auzi... ci il
, ;rre ocazie pe care o ai cAnd sunteli singuri. Fi-l si creadi
- Kelsey? ,loregti in permanenli, indiferent daci o faci sau nu'"
- Hmmm? Kelsey habar nu avea cum si-l faci pe Derek s5 creadi ci il do-
- De ce te-ai scos lavdnzare in felul acesta? rcgte. Dar si-l mAngAie nu ar fi trebuit si fie prea complicat"' daci
-A fost singura... incepu ea, dar se opri brusc, dAndu_gi seama i;i putea lua mintea de la ceea ce simtea acum pentru a se concen-
ci era atat de relaxatd gi cu gardajos, incat aproape
ii dezviluise ,., p" ceea ce ar fi trebuit si faci. intinse mAna cdtte obtazui lui,
tot adevirul. indrepta repede acea gafi, rostind: prefer
si nu vor_ r"isfirAndu-gi degetele in pirul lui. Moale 9i rece prin comparafie
besc despre asta, daci sunteti de acord.
,u cildura gurii lui...
El ii ridici bdrbia pana cand ea ii intarni ochii.
Erau cu siguran- Gura lui. O innebunea, impiedicand-o si se concentreze asu-
)dverzi gi, in mod curios, maivdzu ceva acolo, ceva pe ."i" ,r_l
lrra a ceea ce fl,cea. iI ttagea de pir
fara sa-qi dea seama' Cealalta
putea explica.
rnAnd a ei i se infipsese in spate, de parci ar fi putut si{ aduci
qi
- Deocamdati am si accept acest rispuns, iubire, dar nu pot rnai aproape de ea, mult mai aproape decAt era deja' $i era atAt de
promite ci o voi face gi data viitoare cind te
voi intreba, spuse el infierbAntati, cd se simlea de parci nu mai avea mult 9i leqina'
cu blAndefe. crezu ci auzise un gea-
$i apoi gura lui o pirisi brusc. Kelsey
$i apoi se apleci, iar ea simfi mingAierea moale a buzelor lui ,rrai, d* nu fu deloc siguri daci ea il scosese sau el. inainte si iasd
pe ale ei - nimic amenintitor, nimic alarmant, ci cea mai ugoari din starea ei de uluire gi si deschidi ochii, il atzi spunAnd pe un
dintre atingeri. scoase un oftat de ugurare. pani
la urmd, nu era ton plin de incordare:
aga de rdu, gi cu siguranfi nu era ceva
- Foarte bine, inleleg ci, pAni la urmi, asta nu a fost
de care si se teami. o idee
Fuseserd cAfiva tineri care ii fdcuseri curte
ln Kettering, dar huni.
nici unul nu indraznise si o sirute. ochii de vurtur
ai maiei ei Nu prea inlelegea ce voise si spuni cu asta' Apoi, el o puse ina-
fuseseri. intotdeauna asupra lor, aga cum se
cuvenea. Iar pentru poi pe locul din faga lui, trigandu-gi destul de repede mainile, aga
un prim sdrut, fusese cu adevirat frumos. Cu face cu
siguranti rur vizu ca presupuse ci faptul ci stituse deasupra lui avea ceva de-a
nimic riu in asta, gi nici de ce parintii se incruntau
cand fiicere se asta. Nu se putu forla si se uite la el in timp ce se chinui si se cal-
:ompldceau in astfel de activitati.
meze gi si scape de rogeata despre care gtia ci ii pita obrajii'
Degetul lui mare inca ii mAngAia linigtitor obrazul.
Dupi un CAnd, in cele din tlrmi, privi in sus, nici el nu arita prea calm'
.imp ins5, se muti spre colgul gurii gi trase foarte
pufin pAni iqi slabea nodul eqarfei 9i se agita pe scaun, de parcd ar fi stat
:And buzele i se despirfiri. Apoi, ii simfi limba
tre.arrd peste pe ghimpii ieqili dintr-odati prin tapiferia de catifea de sub el'
l 57
'6
I
.l
-
lohanna Linf,sey syune-mi cd. md iu6esti--
$i apoi ii intalni ochii 6snugii gi igi dddu seama de confuzia
Fdcu un efort sa-i explice:
ei. lor:uri in care puteai sa-!i iei amanta fara sa-gi faci griii ci dai de
l,,rnei delicate care si se simti ofensate de prezenfa unei femei
-CAnd o si fac dragoste cu tine, Kelsey, va fi intr_un pat
cent, nu in disconfortur unei trisuri care
de- -
, I in clasa sociali gi de profesia lui Kelsey.
se hurduciie p" i**.
- Eram pe cale de a face dragoste? O studiase mult in trisuri in timp ce ea se prefdcea ci nu biga
-Da, eram cu siguranti. tlc seami.. Ar fi putut fi fiica vreunui duce aga cum stitea acolo,
- Infeleg. nrtr-o posturi rigidi, cum impunea eticheta, 9i cu decenti, im-
Dar nu intelegea deloc. lncd aveau toate lrracatS. in hainele care, chiar daci nu erau cele mai scumpe, erau
hainele pe ei. May fu-
sese chiar ironici atunci cand ii explicase
ci unii barbagi inca mai lrotrivite pentru cdlitoria oricdrei doamne.
ficeau dragoste cu soliile lor pe in^tuneric Acele haine il surprinseseri cAnd coborAse' Nu se aqteptase si
Ai firi a-gi scoate pija_
malele, dar cu o amantd vor rimAne goi ,rrate atAt de diferiti de o amantd, chiar daci era dimineala devre-
cu siguranti.
Kelsey presupuse ci nu avea alta soluqie rne. Trebuia si-i cumpere ceva mai potrivit, daci acelea erau cele
decat sa il creadi pe
cuvAnt pe Derek ci fusesera pe cale d" rrrai bune haine pe care le gisise invalizi.
, ia." dragoste. n"r rf"ra
ca toate sfaturireqi avertizdrire pe care le primise se capete Era al naibii de tulburitor qi si o asculte vorbind atAt de ele-
sens
de indati ce aveau sd facd dragoste cu
adevdrat. Acum,'totul era
gant. Diclia ei era mai buni decAt a majoritilii nobililor ce for-
cAt se poate de confuz. rnau clasa privilegiati, gi care, ca gi el, tindeau si taie o propozifie
pAni la cel mai scurt gind.
Dar Ke1sey la lumina zilei era o revelatie cu totul, mult mai fru-
Capitofut 10 rnoasi decAt in noaptea dinainte, cAnd fusese atAt de rigidi 9i cu
ochii cit cepele, din cauza incorderii. Tenul ei era ca de smAntAni,
sco[And gi mai mult in evidenli obrajii trandafirii. SprAncenele
ci erau subliri qi arcuite suficient incit si-i sublinieze ochii alun-
Se oprird la un han.rustic in Newbury
pentru a servi prAnzul. giti, care pireau chiar gi mai proeminenli datoriti genelor negre
Derek frecventase locarur de mai murte
ori d" cand ii f.,r.r" trans- foarte dese care ii conturau. Pomelii proeminenli complimentau
ferati proprietatea de la Bridgewater, insi fusese
d.e suficiente ori nasul subflre gi birbia delicati.
pentru a gti ci era mai curat decdt majoritatea,
iar mincarea era Pirul ei negru era uqor buclat in mod natural, aga ci nu era ne-
excelenti' $i, mai important, dispunea d"
o ,rla i" -"r"lr*r,, voie de prea mult efort pentru a arita elegant. Acum il avea piep-
pentru cei care nu voiau si se amestece
cu localnicii, iar sal, tanat intr-o impletituri in jurul capului, cu bretonul in vAnt 9i
suficient de scumpd incAt numai nobilin rea
sa-Sr poati "r,
utilizarea acesteia. pentru ci nu cunogtea
permite guvife lisate pe l6nga urechi, care i se potriveau de minune.
incd obiceiurire lui Kel-
sey, preferi si nu descopere cd mAnca $i ochii aceia, de cel mai blAnd cenugiu posibil, 9i atAt de revelatori
precum un porc, cu i ntregul
han uitAndu-se la ei. cAnd erau plini de inocenfi, ranchiuni sau pur gi simplu confuzie.
Cu toate acestea, manierele ei la masi Fu nevoit si se intrebe cAt din ceea ce vedea in ei era de fapt ade-
se dovediri impecabile.
Nu trebuia sd-gi faci niciodatd griji cdva virat, gi cAt de mult era un artificiu viclean.
fi stanjenit din cauza ii parea fascinanti, nu era nici un dubiu in legituri cu asta.
aceasta dacd gi atunci cand vor rua
cina cu divergi cunoscuti
de-ai lui. $i nu vedea nici un motivpentru Se chinuise al naibii si adoarmi cu o seari inainte din cauza ei,
care si o tini ascunsi de
ochii lumii dupd ce o muta la Lonjra. Erau, gAndindu-se ci se afla sub acelagi acoperig cu el, in timp ce ea
la urma urmei, multe
dormise ca un prunc. $i asta il enervase. Nu rdmisese treazi,
5B
59
lohanna Lintey.- syune-mi cd' md' iubesti .---
- --
agteptandu-l sd o viziteze,pentru
ci nu igi diduse seama ca era in lr.rr urma si afle in seara asta, nu-i aqa? $i acesta era un gAnd
casa celui care o cumparase.
Crezuse cd Jeremy facuse asta.
Derek inci nu gtia ce reactie si aibi plicut.
l, r.1s1s
in privinta acestui amd* Nu-!i face griii, dtaga mea. O si te obignuieqti destul de
nunt' De-abia dacd o gtia pe fati. Doar
pentru cd era proprietatea ,,'pede.
lui' asta nu constituia un motiv pentru
a nutri o gelozie de orice
-Sper, rdspunse ea. Altfel, sunt siguri ci voi avea nevoie
de
fel - cel purin nu atAt de curA"a.ii
si fie gelos p":"r"i,?!- rrrrbriciminte mai subflre. Pentru ci imbujorarea asta constanti
Desigur, puglamaua de vdr al lui
nu ezitase si spund ci o voia r i tine destul de mult de cald.
pentru el' Iar ea recunoscuse deschis rrr

ci i se piruse foarte atrigd- El izbucni in rAs.


tor. Desigur, dacl ar fi spus altceva,
el ar fi giitrt.e minlea- Toate
femeile il considerau pe Jeremy exceptional - $i eu care speram ci eu sunt de vini pentru asta'
se cu adevirat cand ea incercase
de frumos. $i iiduru_ - Of, vezi? spuse ea rogind gi mai mult 9i igi fluturi mAna, fi-
sa-iconvingi cd il preferatotugi , .ind aer ca si-gi ricoreasci obrajii. Zici cie vari la cAt de cald imi
pe el. frla cd mintea.
Dar avea sd se obignuiasca cu asta. ,, in ultima vreme.
La urma urmei, nu avea
nici o dorinti ca ea si se indrigosteasci - Mi agtept ca pini la vari si fie foarte greu si mai roqe9ti fie
de el gi s; in.eapa sa se :1i putin, rispunse eI ironic, deqi gtia ci nu avea importanfi, avAnd
gandeasci la copii gi ra intem"]"ru"
unei famirii. Asta era exact rn vedere ci putea rogi la comandi, aga cum o ficea acum' Dar nu
ce nu voia un berbat de la amanta
lui. Iar el nu mai p"r"r r"g" * .rvea nici o dorinli si puni capit teatrului ei atAt de amuzant.
o dorea cu adevdrat, dupi ce se
intAmplase mai devreme.
Lipsa ei de experientd combinata o luam din loc atunci, inainte s5. mi rizgindesc cu privire la in-
cu pasiunea era un melanj chirierea unei camere?
ciudat care aproape il ficuse sd-gi piardd
controlul. inca ii venea Nu s-ar putea spune ci lAqnise din scaun, luAnd-o Ia goani
greu s5. creadi cAt de mult gi_o dorise
chiar acolo, in trisuri, gi cAt spre ugi, dar fu aproape, luptAndu-se mai mult decAt evident cu
de mult ii luase si-gi
fini in frAu dorinta de a o profana. impulsul de a face exact asta. Derek scuture din cap in timp ce o
Dorinfi carnale. Era sentimentul potrivit
pe care un barbat urmi afari. Ce fati ciudati! Daci ar fi fost si se ia dupi aparenfe,
55-l aibi in privinfa amantei sare, aga ia
trebui si admiti cd nu ir ar fi fost cu adevirat nedumerit. Dar fusese cu destule femei sofis-
leranja. Poate ca il prefera pe Jeremy gi igi
e7, dar in ceea ce il privea pe Derek,
dorea sd. fi rd.mas cu ticate ca si gtie ci totul ficea parte dintr-un joc - toate aceste mici
/ecAt satisfacdtoare.
reacqia ei fusese mai mult giretenii menite si-i amuze pe domni, nu si inqele sau si creeze
incd gAndindu-se la.asta pe cAnd se impresii false.
apropiau de sfArgitul me_
sei, Derek remarci, degi mai mult pentru
sine insuqi: Mai era, poate, o ori pAni la lisarea intunericului, cAnd ajun-
- Sunt tentat sd inchiriez o camerd aici, ra naiba daci
par presimt ci va dura mai multe nu sunt. seri in cele din urmi Ia cibinula de pe proprietatea lui Derek.
ore sd fac dragoste cu tine Avea o cameri compusi dintr-o zond de bucitirie cu un perete 9i
pentru prima dati, gi asta ar insemna sd ajungem
gridgewater ca sa te instaldm...
prea tArziu in o masi in mijloc, iar in cealalti parte a inciperii, un fel de salon
De ce roqegti?
mic, doar pentru ci acolo se gisea un fotoliu mare plu$at. Exista
-Nu sunt obignuiti cu un astfel de limbaj.
El zambi, cici jocur ei continuu un singur dormitor in partea din spate, cu o toaleti mici, unde se
de-a inocenfa i se pirea chiar
afla un butoi rotund ce servea drept cadi. Firi moderniziri aici.
xfiuzarlt. Era foarte curios sd gtie cum spera si
continue cu Cisula era foarte pufin mobilati 9i destul de murdari in pre-
prefecetoria dupd ce aveau sd fie impreuni pentru
prima oari. zent, ceea ce insemna cd era de mult nelocuiti. Erau cAteva vase
60
6l
lohanna Linfsey Syune-mi cd, md' iubesti

de gitit ruginite agifate pe perete lAngi chiuveti, o misufi cu


nu prea avea ce altceva si faci firi un sipun bun gi o mituri. Aga
doui scaune pentru a mAnca, acel fotoliu mare plugat acoperit , ,i in curAnd fu nevoiti si agtepte intoarcerea lui Derek gi livrarea
- iar in dormitor nu
cu o piturd care si tini la depirtare praful, - -
lrrr rurilor de care avea nevoie ca si faci inciperile locuibile.
era decAt un pat, firi vreun dulap sau o lenjerie de pat. Dar con. Cu toate acestea, se lisa in curAnd intunericul gi incepea si re-
structia era robusti gi nu existau scanduri sparte sau putrezitt rrirrr tA obose ala zllei. Fusese mult mai confortabil si stea in poala
prin care si pdtrundi. curentul. Era nevoie doar de o curifenic lrri ir-r acele clipe in tr5"suri, decAt si stea in faga lui tot restul zilei,
zdravdnd gi cateva lucruri de primi necesitate ca si fie destul
lilrind ci se uita la ea, lntrebindu-se Ia ce se gAndea. Fusese cu
de confortabili. ark'vArat obositor. Aga ci adormi in fotoliul plugat cu doar o pitu-
Dupi ce ofte vezdnd starea in care se prezenta casa, Derek r,i 1i focul care sd-i tind de cald pAni la venirea cuiva.
aduse un braq de lemne de foc dintr-un
topron care era in spate gl
aprinse focul. scuturandu-se de praful de pe maini dupi ce termi.
nd, se intoarse citre Kelsey cu o figuri intrebitoare.
Capitofut 11
- Trebuie sd. trec pe la casi, ii spuse, si le comunic ci am ajuns,
Ag prefera si nu se gtie cine egti gi de ce egti aici, deci cu cat te vid
mai pufini oameni, cu atat mai bine. N-am mai adus nici o femeie
l(elsey nu gtiu ce s5. creadi cAnd se trezi a doua zi dimineafi
pAni acum, ca si infelegi, gi daci se va afla, asta va stArni curio.
zitatea personalului, vestea ajungand gi Ia urechile tati"lui meu,
gt 1i,rsi cabana la fel cum fusese in noaptea precedenti. Se pirea
lucru care prefer si nu se intAmple. Dar o si-ti trimit lenjerie de r,l l)crek nu se intorsese, sau daci o ficuse, nu se deranjase si o
Ir lzoasci. in mod evident, nu rimisese, pentru ci acum nu era
pat gi alte lucruri esenfiale qi o si mi intorc chiar eu in scurt timp,
;r okr. $i nici lucrurile pe care promisese ci le va trimite.
Crezi cdvei fi in reguli aici, singuri., pentru o vreme?
Nu-gi gisi locul cAteva ore, intrebAndu-se ce s-ar fi putut in-
- Desigur, rispunse Kelsey.
l;irrrlrla incAt si se schimbe planurile. Nu ii trecu nimic prin minte.
ii zambi larg, mulgumit ci nu avea de gAnd si se plinga in le.
i.il nrr avea ce altceva si faci decAt si agtepte. Fusese clar, inainte de
gituri cucazatea.
,r plcca in noaptea trecuti, ci nu voia si apari la uga lui, aga ci nu
- Splendid. $i poate luim cina in orag cAnd mi intorc? Sunt r',r nici micar merge si-l caute ca si afle ce se intAmplase.
1rr I
r
multe localuri excelente in care se serveste cina, din cate iml
t'r'l putin, cogul pe care il pregitise doamna Hershal pentru ea,
amintesc, gi se afli la doar un kilometru de aici. ii spuse asta ln
Fl l)('care nu ajunsese sa-l deschidi in ajun fusese adus in casi.
timp ce se apropia de ea, la masi, qi se apleci si-i dea un sdrut
lrr,r lihniti de foame. CAnd il verifici, descoperi un platou cu pa-
scurt. Agtept cu neribdare seara asta, draga mea. Sper ci gi tu.
lr.rrr i rsortate impachetate intr-un prosop gi un borcan cu gem gi
imbujorarea nu intArzie si apari, dar et nu ,amase sa bage de
uu r utit pentru a-l intinde pe pAine.
;eami. Kelsey ofte cand uga se inchise in urma lui. in seara asta? ('t.le patru pateuri, uscate acum, i-ar fi fost suficiente ieri pen-
)Ju, nu era cAtugi de pulin nerabditoare.
$i ca si nu se mai gAn. Irrr rrricul dejun ratat. Astizi insi, dupi ce sirise gi peste cin5, ii
leasci Ia asta, se hotiri sa faca tot ce putea pentru a scoate casa
Itrrri;t ira stomacul doar pentru citeva ore, fecAnd-o si-gi doreasci
a lumind. Dupi ce ciuti pufin, gisi doui leziinmagaziain spate, q,t lr rlormit mai mult, gi nu si se trezeasci la prima licirire de
rna plini cu vase sparte, cealalti cu o gileati gi nigte cirpe.
lrrrrrirra care se strecurase pe ferestrelefefi.perdele.
Folosi cArpele ca si qteargi praful de pe pulina mobili gi sI lilrrc amiazi, era prea ingrijorati ca si mai lini seama de aver-
rteargi" ferestrele gi cele cateva dulapuri goale din bucitirie. Dar
tl,',rrr,,r lui Derek de a nu agita apele prin prezenla ei. Nu mai
;2
63
-- lofranna Lindsey Spune-mi cd md iubesti =-
6.ontanimic din ce intentionase si ii trimiti; mAncarea o ingrijora Toati situalia aceasta era atat de nechibzuita! $i pentru c5 ii
4el mai mult acum, precum gi lipsa mijloacelor de a o procura. r:ra deja groaznic de foame, Kelsey igi iegi din fire 9i arunci scri-
1tru ii lSsase nici un ban gi nu avea nici un mijloc de transport.
-
soarea in foc, degi i-ar fi plicut, in schimb, si arunce capul lui
Qacd nu igi ficea aparitia in curAnd, ea urma si aiba probleme l)erek Malory acolo.
gerioase, exact genul din cauza cdrotase vAnduse. ii lue treizeci de minute ca si-i descopere casa, care era cea mar
Dar, desigurr avea sa vini. Nu avea nici o indoiall in legitura rnare din zona- foarte, foarte mare. Nu era doar un simplu conac'
6u asta. Problema era cAnd se va intAmpla asta. Dar uitase, firi clupa cum se gindise ea, ci o mogie in toati regula, cu graiduri 9i
lndoiala, ci nu era nici un fel de mAncare in casi, iar dupi-amiazi, ferme funclionale, precum 9i o muilime de lucritori'
6And el tot nu aperu, foamea o determini si ignore avertismentul Ceru si vorbeascd cu intendenta 9i ii explici femeii ci Lord
lui de a nu aplrea la uga lui. Nu avea ce altceva si faci. Trebuia si Malory ii inchiriase cabana pentru o perioadi scurti de timp pe
(acd, un efort si-l giseasci. perioada vacantei gi ii promisese ci va fi mobilati in mod cores-
in momentul in care deschise uga din fa!i, ii gisi scrisoarea. punzitor gi aprovizionati cu mAncare, ceea ce nu se intAmplase'
/usese indesatd in rama ugii qi zburi, c5lzXnd pe pdmAnt cAnd ea Era o chestiune ce s-ar fi putut tezolva simplu, sau cel pufin aqa
/eschise uqa. Desigur, nu gtiu ci era de la el pAni cAnd nu rupse sperase ea. Femeii nu i se piru insi deloc simplu'
sigiliul gi o citi. -Nu mi ocup de chiriaqii de pe terenurile lui Lord Jason"'
hmm, ale lui Lord Derek, milady. Am 9i aqa suficiente pe cap' lu-
Draga Kelsey, crand in acest conac vechi uriag, cu nigte servitori lene$i. Agentul
lui Lord Derek se ocupd de chiriagi 9i le satisface cererile, ziu, 9i
Mesagerul tatalui meu m-a luat in primire de tndata ce am
am si-l trimit la dumneavoastri imediat ce se intoarce la sfArqi-
intrat tn casd. Am fost chemat la Haverston tn cea mai mare
rul sdptdmAnii. El se va ocupa imediat de nemulgumirea dumnea-
grabd, ceea ce tnseamna ca ar fi trebuit sa fiu acolo ieri. Nu tn-
voastri, sunt sigura.
drdznesc sd mai irosesc nici un minut, motiv pentru care tli tri-
mit acest btlet gt nu vin chiar eu. -Nu inlelegefi, incerci si explice Kelsey' Am pletit deja pen-
tru casi qi nu am luat bani la mine, ci doar citeva haine de care
Nu qtiu despre ce e vorba, dar ar trebui sd ma tntorc intr-o zi
a$ avea nevoie, pentru ci am fost asigurata cd voi avea parte de
sau doua. Daca nu o voi face, tti voi da de veste. Dar ar trebui sa
alimente gi de agternuturi qi toate celelalte lucruri necesare.
fii in regula pdna cdnd ne vom htA.lni din nou. Pdna atunci... Dar deja intendenta incepuse sd se incrunte'
Cu respect, Trebuie si trec
- Dali-mi si vad contractul de inchiriere atunci.
Derek pe hArtie totul in aceasti cas5, inclusiv mAncarea' Nu pot sa o
dau
chiriagilor lordului fird si am acordul lui, iar el nu mi-a spus asta
Ar trebui si fie in reguli pentru o zi sau doui? CAnd era evi- cAnd a fost aici noaPtea trecuti.
/ent ci el plecase atAt de repede, incAt uitase si comande lucruri- Nu avea nici un contract de inchiriere, desigur' $i singura do-
]e de care avea nevoie pentru a face casa locuibila? $i cat va dura vadi pe care Kelsey o avea ci il cunoqtea pe Derek era scrisoa-
pAnd ce igi va da seama ci nu luase mdsurile cuvenite pentru ea gi rea pe care o aruncase in foc. Din cauza aceasta, ea fu nevoiti
ya indrepta situafia? in conditiile in care eraingrijorat de motivul sa spuni:
credit in
pentru care il chemase tatil siu gi se va gindi doar la asta, uitAnd - Nu mai conteazd. voi face aranjamentele pentru un
Je ea? Puteau trece mai multe zile... Bridgewater daci vreli si imi spuneti in ce direclie este'
6ir
6+
lohawru Linf,sey =- Syune-mi cd, md, iubest{--
- Desigur, milady, spuse femeia, care era din nou amabili pen- servicii acestui tip de clienteli, domnigoari, 9i nici nu o voi face
tru ci nu trebuia sa imparta nimic din cimara ei. Este pe drumul vreodati.
dinspre est, adiugi, indicAndu-i direclia.
-
- imi pare riu, fu nevoiti Kelsey sd spund' Poate
gtili pe cineva
Kelsey pleci de la conac intr-o dilemi. Daci n-ar fi mintit ci in- care o face?
cAliva go-
chiriase cabana, poate ci ar fi primit ajutorul de care avea nevoie. - Slabe ganse, pufni doamna Lafleur' V-aq putea da
Dar incercase si. nu dezvAluie relatia ei cu Derek, dupi cum voise logani pentru danteli - daci o puteli scoate fdrS' a o deteriora'
el, gi uite cu ce problemd se alesese. O intendenti cusurgie care nu Er"rru am timp si o fac. Am rimas fatefatacare mi ajuta, iar Lady
ii oferise nici mdcar un ceai gi prajituri. Ellen a comandat o garderobi noud pentru fiica ei, care si-i 6e
Reveni Ia cabani chiar mai descurajatii, gi mult mai infome- livrati siptimana viitoare. Este cea mai buni clienti a mea 9i o si
tati. Nu avea cum si obgind credit, desigur. Se gi vedea cerind o pierd daci nu termin la timP.
un imprumut pe baza faptului ci era amanta lui Derek Malory. Kelsey nu intentionase si audi de problemele femeii, mai ales
Un bancher ar fi rAs in hohote de ea. ci avea qi aqa destule. Dar cel pufin ii diduri o idee' Sugeri:
eu in
Dar avea citeva lucruri pe care Ie putea vinde in orag pentru - Cumpirafi rochia aceasta pentru cinci lire 9i vi voi ajuta
ca micar si-gi cumpere ceva de mAncare pentru moment. Avea privinla comenzii lui Lady Ellen - pentru compensatii suplimen-
un ceas de buzunar, care era o piesd eleganti cu doua diamante tare, desigur.
inserate, pe care il primise cadou de la pirinlii ei Ia cea de-a pai- -Cincilire! CAnd tot ce pot folosi de la ea e dantela? O liri
sprezecea aniversare. Avea gi rochia aceea rogie oribila. Avea sd pentru danteli qi termini trei rochii care trebuie frnalizate, fira"
regrete nespus c5, renunta la ceas, dar nu avea de ales. alte compensalii.
indesi rochia in cogul doamnei Hershal, de care urma si aibi - o lta pentru danteli gi alte zecelire ca si termin cele
doui
nevoie ca si aduci mAncarea cump5.rati, gi porni in lunga plimba- rochii, contracare KelseY.
re citre orag. Cabana nu dispunea de alte facilitagi, dar cel pulin *Zece lire pentru doui rochii? se precipiti femeia in timp ce
era api proaspiti din plin la pompa din bucitirie gi mult lemn de se aprinse qi mai tare la fa!i. Nu pletesc atAt de mult nici micar
foc in gopronul din spate, care si ii tini de cald. $i chiar avea gi o pentru o luni intreagi de munci!
farfurie in care si mdnAnce gi un borcan de gem. Kelsey freci mangonul sacoului ei.
Kelsey aproape ci se simfi un pic mai bine cind se duse in - Se intampla sa qtiu cat coste hainele de calitate, doamnS
Bridgewater in acea dupi-amiazi tirzie. Aproape. Dar firAma Lafleur. Daci nu ii pliteali ajutorului atAt de mult pe luni, atunci
de optimism de care se agifa nu durd mult, nu cAnd nici unul erajafladrumul mare.
dintre bijutierii cu care vorbise nu se aritase interesat si-i cum- Din nefericire, stomacul lui Kelsey chiorii foarte tare in acel
pere ceasul. moment. Dupi privirea doamnei Lafleur cAnd auzi zgomotul,
Era aproape intuneric cAnd renuntS.lavdnzarea ceasului gi in- Kelsey gtiu ci femeia avea avantajul.
cerci si vAndi rochia rogie. Croitoreasa, o doamni Lafleur, era pe Kelsey fu din nou nevoiti si-qi schimbe oferta, spunAnd:
cale si-gi inchida magazinul cAnd Kelsey sosi gi scoase rochia ro- - Foarte bine, zece lire pentru ftnalizarea a trei rochii - 9i cusi-
gie din co$ pentru ca aceasta si o evalueze. Dar dupi ce ii dezvilui tura mea este excelenti, aProPo.
ci ar dori si o v6.nda, femeia se simfi de-a dreptul insultata. PAni cAnd Kelsey termini tocmeala cu femeia, intunericul se
-in magazinul meu? exclama femeia, uitAndu-se la ro- lasa de-a binelea. Dar avea o bancnoti de o liri in mAni, cu promi-
chie de parcd. ar fi fost un $arpe lasat liber pe tejghea. Nu ofer siunea altora patru atunci cind termina cele cinci rochti care erau
66 67
l
.l
lohanna Lindsey spune-mi cd, md iubesti-
rcum indesate in cogul ei, impreuni cu ace, afi gi foarfece. Micar Derek sosise in miez de noapte. Luase unul dintre caii din graj-
iica lui Lady Ellen avea sub zece arri, aga ci nu trebuia si coasi dul siu, gi nu trisura, ca si ajungi mai repede. $i fusese al naibii
-
rrea mulgi metri de material.
- -
de tentat si-gi trezeasci tatil pentru a afla de ce fusese chemat.
Din picate, nu reugi si giseasci nici un vdnzdtor sau vreun Dar privirea consternati de pe fala majordomului - care-l poftise
nagazin deschis la acea ori, aga ci fu nevoiti si minAnce la un in casi -, atunci cAnd il intrebase ,,Nu cred ci ai vrea si mergi si-l
lan, ceea ce o costi de trei ori mai mult decit ar fi cheltuit pen- lrezegti pe tata, nu?" il trimisese in fosta lui cameri si aqtepte
:ru aceeagi cantitate de alimente. Dar mai avea cAteva monede pAni dimineafi.
:entru a cumpira ceva de mAncare a doua zi,lapre\uri normale. $i dupA o gAndire la rece ajunsese la concluzia ci fusese o de-
lu toate acestea, trebuia sd cumpere gi o luminare, ca si poata lu- r izie inteleapta. La urma urmei, daci ar fi fost chemat acasi si
:ra rochiile pe timp de noapte. $i cel pupn o oali de gdtit decenti, lre mugtruluit, faptul ci l-ar fi enervat pe tatil sdu trezindu-l din
ii ceva sipun 9i... i;omn ar fi ficut cearta qi mai aprigi. Nu ci i*ar fi trecut prin min-
Nu fusese deloc o zi plicuti. in mod ironic, se pomeni exact lc ce ficuse recent, incit si-i atragd dojana pirinteasci. De fapt,
.n situalia pe care incercase s-o evite cAnd se vAnduse, singurul ei rrtr se putea gAndi nici micar la un singur lucru care si poate ex-
rvantaj fiind ci familia ei fusese salvati de la o soarti similari. 1
rl ica aceasti chemare.

Deja vorbea pe nas pAni ajunse la cabani, unde acum era la fel Desigur, Jason Malory nu avea nevoie de un motiv anume
le frig ca afari. Dar cel pufin avea burta plini pentru moment. pcrrtru a convoca un membru al familiei sale. Era cel mai in vArsti
)i spera ci va obqine mai mulli bani dupi ce termina ce avea de l,,rrcl Malory, ceea ce ficea din el capul familiei, gi avea obiceiul
.ucru. Avea si supraviefuiasci, cel pulin suficient cit si-l omoare rlr' ;r-gi chema rudele la el, gi nu invers, fie ci voia doar si discute
re Derek Malory cAnd avea si se intoarci. ,i.rrr si comunice anumite informafii, fie ci voia si le
lini morala.
lr.rptr-rl ci Derek avea alte sarcini pe ordinea de zi, in particular
,, lr.rneie fascinantd care il agtepta si o aibi in pat, nu era cAtupi
Capitofut tz rlr, lrutin important. CAnd Jason ili solicita prezen)a, mergeai.
lir,r simplu.
Ala ci Derek agtepti pAni dimineafi. Dar cobori la parter,
Derek nu mai fusese acasi in Haverston de cAteva luni. Ca ma" 1,,,r rrind in cdutarea tatilui siu la doar o ori dupi riseritul soare-
oritatea tinerilor de virsta lui, prefera entuziasmul, rafinamentul lrrr l);idu mai intAi de Mo1ly, ceea ce nu era surprinzitor. Cici ea
;i varietatea distracliei care se giseau in Londra in comparalie cu l',1r(,,r intotdeauna si gtie cind venea el in viziti gi il ciuta mereu
,i.r i ureze bun venit acasi. Devenise un obicei atAt de adAnc im-
riala 1a !ari. Dar adora mogia Haverston. Cele doui mogii care il ' 'r
useseri acordate pentru inceput inci nu insemnau acasi pentru y;i n r.l n tenit, incAt, dacd nu o vedea intr-una dintre vizitele sale, ar
f r , rlzrrt ci ceva era in nereguli.
:1, aga cum era Haverston.
igi imagina ci unchii lui - Edward, James gi Anthony - sim' Ir4,rlly Fletcher era o femeie exceplional de frumoasi de virsti
.eau Ia feI, cu tolii petrecAndu-gi copiliria la Haverston. $i verl' rrri;lor it', cu pir blond-cenugiu gi ochi ciprui mari, care ajunsese,
;oara lui, Regina, fusese crescuti tot acolo, venind si locuiascA h ,ltrr ,;,,rvitoarea de la parter, in vArful ierarhiei slujitorilor, fiind
:Iaverston dupd ce muriseri pirinlii ei. De fapt, Reggie, cu doar lri,n,ricr;r de la Haverston in ultimii douizeci de ani. Muncise
ratru ani mai tAndri decit el, ii era mai mult ca o sori lui Derek, ,llr 1,11'11 pentru a evolua de-a lungul anilor, scipAnd de accen-
:ici crescuseri Ia Haverston impreund. trrl I'rrrrlonez din East End de care Derek iqi amintea din vremea
to 69
)o
loftanna Linf,se,y .- syune-mi cd. md. iubesti '-
\and era copil gi dezvoltAnd o fire calmi care i-ar fi fdcut cinste gi asupra intregii gospodirii, nimeni nu indriznea si" meargi in altd
\nui parte firi si ii comunice.
sfAnt.
- alti femeie din casi, de la bucitireasi pAnA
-
-E in seri. in aceasti dimineali, continui ea. igi pierde
, $i la fel ca oricare
{a spaletoreasi, Molly ii tratase intotdeauna atAt pe Derek, cAt gi timpul cu trandafirii de iarni gi se enerveazi ca nu infloresc
Ne Reggie intr-un mod matern, dAndu-le sfaturi, avertizindu-i, rlupi programul lui - sau cel pulin aga imi spune gridinarul,
\ertAndu-i gi ingrijorAndu-se dupi cum credea de cuviinfi. ,rdiugi ea zimbind.
Asta, desigur, fusese un rezultat firesc al faptului ci nu exista Derek zdmbi. Horticultura era unul dintre hobby-urile tatdlui
\i.i o figuri materni adevirati prin preajmi atunci cAnd cei doi ri.iu gi il lua foarte in serios. Ar fi cilitorit chiar gi pAni in Italia

)opii avuseseri nevoie de una. Jason igi ficuse datoria gi se cisl- rlirci s-ar fi intAmplat si audi de o noui specie pe care ar fi putut
\orise cu Frances doar din acest motiv, pentru a le oferi celor doi ri o obtini pentru gridina lui.
\opilaqi o mami. - Se intAmpla sa qtii gi de ce am fost chemat acasd?
Din picate, nu primise ceea ce se a$tepta. Lady Frances se do- Molly clatine din cap.
-\edise Ce intrebiri pui gi tu! De ce m-ag biga in treburile lui perso-
a fi o femeie bolnivicioasA care insista si-gi petreaci tim-
\ul la biile din Bath atAt de frecvent, incAt era plecati mult mai rr,rlc? il mustrd cu blandeqe. Apoi f5.cu cu ochiul gi-i gopti: Dar pot
\es decAt era acasi. Era o femeie destul de drigugi, din punctul de (i spun ci n-a bombanit gi n-a urlat ca un nebun toati sipti-
'r,1
al lui Derek, degi pulin cam prea nervoasi, dar nimeni din nr;rrra despre nimic in special, ln afari de trandafiri bineingeles.
)"d"r"
t\milie nu ajunsese vreodati sA o cunoasci foarte bine. l)erek zdrnbi uqurat gi rezisti tentaliei de a o imbrili9a - pen-
. Se intrebase adesea daci micar Jason o cuno$tea sau dacA ll lr rr cinci secunde intregi. Ea se riloi din cauza imbrifigirii:
t\t"r"r, sd o fac5. Erau o pereche tare nepotriviti. Frances, foarto Ajunge, gata cu asta. Nu le putem lisa servitorilor o impresie
.\ r,;;ita.
]\aba, palidi gi newicoasi, iar Jason, atAt de mare, robust gi cu un pr

furtunos. Derek nu igi amintea si-i fi auzit vreoda. lil rise qi o bitu ugor pe spate inainte de a o lua agale spre
f\*p"rrrrrent
'\ spunAndu-gi vreun cuvAnt tandru cAnd erau impreund. Nu cI lrol, strigAnd peste umir astfel incAt fiecare servitor si audi pe o
o\sta rllrit,rrrti. de cinci camere, firi probleme:
ar fi fost treaba lui. Doar ci ii piruse intotdeauna pulin rlu
P' entru tatil siu din cauza situafiei cu Frances. $i eu care credeam ci toati lumea gtie ci te iubesc la nebunie,
lr4,rlly! Dar daci nu-i aga, atunci voi pistra secretul daci insigti!
_ Molly venise in linigte in spatele lui Derek in timp ce arunca o
P\ rivire in camera de lucru goalS a tatilui siu. Urarea ei ,,Bine al li,r se imbujori imediat ia replica lui gi zAmbi in urma sa, cu
Vs rrr.rr rrrrrlti iubire in ochii ei ciprui pentru puglamaua fermecitore
,'\nit acasi, Derek!" il ficu si tresarS, dar se intoarse qi ii oferl
u\ n ,ambet plin de afecfiune. rlr.r ,tl ,rr fi trebuit, degi puse repede stavili sentimentelor mater-
rrr, ,,ir r ontinui si-gi faci treburile de dimineali.
"tq. -Neata, Molly, iubire. $tii cumva pe unde umbla tata cu noap. lir,r,r, umpluti in mod constant dincolo de capacitate de-a lun-
\=a rn capi
- Desigur, ii spuse ea. grrrl ,rrrilor, fusese in cele din urmi mutate cu cAliva ani inainte.
(!^ Daci se gAndea mai bine, ea mereu gtia unde era oricine dln t'ltrul :;ilrrati in spatele grajdurilor, acum era o clidire imensi cu
!r,,pr,r ip de sticl5, de aproape doui ori lungimea casei principale
o'\se, in orice moment. Derek nu-gi putea imagina cum de reu.
Na
ca asta, avAnd in vedere cAt de mare era casa gi cit dt 1l rlr, lorrni dreptunghiulari. Doui dintre cele mai lungi zidwi
{-.\a.1na
'\ulti servitori erau, dar se descurca ea cumva. Poate ci doar gtlt Fr,rrr:,ir cle in cea mai mare parte din sticli gi, mai ales in tim-
\a" uebuiasi fie toati lumea, qi sub controlul ei calm, dar ferm ;rrrl i,.rnii, erau de obicei mate din cauza umiditetii din interior,
71
lohanna Lindsey Syune-mi cd md iubesti-
produsi de zeci de coguri de cirbuni imprigtiate din loc in roc pr irniri inci o porlie buni de apd cAnd igi scuturi mAinile in di-
al
finute aprinse zi qi noapte. lor.
- -
Derek igi scoase haina de indatl ce pdgi iniuntru, unde parfu.
rr,r {ia
-
Afacerile... gi nunfile, doar asta mi atrage in acel orag aglo-
mul greu al florilor, al pimAntului gi al ingrigimAntuiui era co. rrrlrAt, adiugi Jason.
plegitor. $i era o corvoadi si-gi giseascd tatil intr-o 1ocatie atat Mie imi cam place aglomerafia.
le vasti, atunci cAnd, de obicei, erau o jumitate de duzini de grA. ,lason pufni.
linari prezen\iacolo. Vorbe de tinerel, cu gAndul la distracliile care pot fi gisite
Darlocaliziin cele din urmi straturile de trandafiri qi pe Jason r, olo. Semeni cu fralii mei James gi Tony in aceasti privinfi.
\4alory, aplecat deasupra unor boboci albi superbi pe care ii trans. Acea remarci era critici, chiar daci intr-o exprimare ugoarS,
rlantase. un striin ar fi ghicit cu greu ci acesta era marchizul de rl,rr, oricum, nu suficienti ca si-l alarmeze pe Derek.
{averston, cu minecile de la cimagi suflecate, murdar de pimAnt Dar ei sunt cdsitoriti, rispunse el cu o groazd simulati.
rAni la coate gi pe cimagi - o alte cimagi alba din pdnzdde in ire- l't, lcgea mea, sper si nu ft cizut in aceasti capcani firi si-mi
:uperabili - gi cu o dungi pe fruntea umedi cipitati atunci cdnd ,l,rrr seama.
ie $tersese de sudoare cu dosul palmei, fare sa-gi dea seama. $rii ce am vrut si spun, mormi,i Jason, cipitind o expre-
Era masiv, blond gi cu ochii verzi, camajoritatea celor din fa- ,rir,scveri.
nilia Malory. Doar caliva aveau pirul negru gi ochii de albastru (lel mai mare avantaj in a fi odrasla unui cap de familie sobru
obalt ai stribunicii lui Derek. Avea reputafia ci-i curgea sAnge gi ricrios eraci nu erai nevoit si-ti strunegti impulsul de a-l ta-
iginesc prin vene, degi nici Jason, nici weunul dintre fratii sii nu r lrrrra sau de a-l lua peste picior, dupi cum erau nevoili alqi mem-

onfi.rmaseri niciodati acest lucru. lrr i ;ri familiei. Derek invilase de la o vArsti fragedd, ci tatil siu

Derek trebui si tugeasci de cAteva ori ca si-gi faci simfiti pre- lrrrlca oricAnd si pari aspru, dar litratul lui era de cele mai multe
enta, atAt de prins era Jason cu sarcina sa. Dar cAnd barbatul rrri rnult mai riu decit mugcitura, cel pulin in ceea ce il privea
pr, liul siu.
riag se intoarse in cele din urmi citre el, fafa lui frumoasi se
l)crek rAnji nestingherit. La urma urmei, cine nu gtia ci James
rmini de un zAmbet, oferind toate indiciile ci era pe cale si-gl
rtAmpine fiul cu o imbrifigare. 1t Anthony Malory fuseseri doi dintre cei mai notorii crai ai Lon-
rlrr,i, gi ca nici unul dintre ei nu se a$ezase Ia casa lui decAt dupi
Derek siri inapoi, intinzAnd o mini in fafd cu o expresie
lr r.izcci gi cinci de ani.
tgrozitd.
Ilineinleles ci gtiu, recunoscu Derek, inci zAmbind larg.
- Daci nu te superi, mi-am ficut deja baia pe zhn de azi. ,,ir-rd o si ajung gi eu de v6.rsta lor, cel mai probabil o si fii de
lir
Jason se uiti in jos la el gi chicoti.
,l,,rr,r ori bunic. Dar asta e hit departe, iar pAni atunci, mi-ar pli-
-Buni remarci. Dar imi pare bine si te vid, beiete. Nu prea , ,.,r r;;i le calc pe urme, dar fdrdscandalurile pe care aveau obiceiul
tivizitezi in perioada asta. a,l lr' t'reeZe, desigur.
-Iar tu nu prea vii in Londra, replici Derek. ,f,rson ofta. El adusese in disculie subiectul gi, ca de obicei,
-Adevdrat. I t,,rcl< il evitase uqor. Aga ci abordi problema actuali.
Jason ridici din umeri gi se indreptd spre o pompi de api din 'l'e-am agteptat ieri.
rropiere, vArAndu-gi bralele in cada plini de sub ea, in timp ce Iiram pe drum spre Bridgewater ieri. Mesagerul tiu a trebuit
lci de stropitori erau aranjate in jurul ei. Cele mai apropiate flori r.t virri pAni acolo dupi mine gi intAmplarea a ficut si ajungi
I
1.1
lofianna -t-indsey -- + Syune-mi cd md iubesti-
in acelagi timp cu mine, aga cd n-am
avut timp nici micar si iau
imbuciturd inainte si o iau din o Vorbind de nunqi...
nou din loc Ai si vin aici.
-Bridgewater zici?_DecL chiar egti la curent."." I)erek zimbi.
pe proprietifire tare' N-ag r" rrrimpl{ Vorbeam de nun$?
fi crezutdaci ar fi fost si mi iau dup{ Ei bine, daci nu vorbeam, mormdi Jason, ar trebui, avAnd in
Bainsworth' Am primit o misivi
de ra el cum ci a tot incercat
dea de tine de o siptimAni, s{ vr.rlcre cd nunta iui Amy este la doar patru zile distangi.
fird noroc. Susfine ci e vorba de o
problemi urgenti. De_asta am Crezi ci va veni gi Frances?
trimis dupi tine.
Derek se incrunti. E adevirat l;aptul ci Derek se referise la mama lui vitregi folosindu-i pre-
ci nu igi verificase corespon- rrrrrnele nu era o dovade de lipsi de respect. Se explica pur gi sim-
denla in ultima vreme, dar cu
sezonul in plini desfigurare
cu atAt de multe invitafii primite, gi lrlrr prin faptul cA se simlise intotdeauna al naibii de ciudat si ii
grimada imensd se dovedise ri1rrrna,,mami", cAnd de-abia o cunostea. Jason ridici din umeri.
de-a dreptul descurajatoare-.
Cu toatr acestea, nu-i pricea
Bainsworth inci didea fugufa la ideea cd Cine gtie ce va face sotia mea. Poate Dumnezeu o gti, pentru
Jason de fiecare a",, *ri ,pr_
rea vreo problemi. proprietifile r,1 r'u sigur nu, spuse el cu o urmi de indiferenfi. Dar gtii, fiule,
din nord pe care re administra
Bainsworth ii fusesera cedate iui rri .rm dat seama zilele trecute ci fratele meu Edward, care e mai
Derek. Tatir siu nu mai avea
o legiturd cu ele. nici litrr,ir decAt mine, igi cisitoregte cel de-al treilea copil in aceasti
-Poate ci e vr r,lptimAni, in timp ce eu...
Bainsworrh,*-,;T;il'i.It,:Til::,1T,r"1*J;'"':#,,::1 igi cdsitoreqte cea de-a treia fata,ilintrerupse Derek repede,
glirrrd prea bine unde voia si ajungi tatil lui cu aceasti disculie.
!ii' face din tanfar armisar la cei mai mic incident" s-a
sd.mentioneze ce i se pirea a fi urgent? intimprat It,ricfii lui inci nu-gi pun pirostriile. $i e o diferenfi mare, avAnd
- Ceva legat de o. oferti pentru-cumpdrarea Irr vcdere ci fetele se cisitoresc chiar de pe bincile gcolii, dar
limitd de timp, motiv pentru care morii, care avea o lr.tit,fii, nu.
era diperat si te localizeze.
Derek injuri in barbi. ,l,rson ofti din nou, cici rafionamentul ii fusese desfiinfat.
- Poate ci e timpul si gisesc Ai un nou administrator. I)oar pirea... un dezechilibru din punctul acesta de vedere.
nu e de vdnzare. Bainsworth gtie Moara 'lhta, tu ai doar un singur fiu. Daci ai avea mai mul1i, sau
preabine asta.
Irir r', sunt sigur ci majoritatea ar fi fost cisitorite pAni acum.
-Nici micar pentru o oferti fiarteprofitabila?
I ),rr rrn copil nu se compari cu droaia unchiului Edward, in numir
-Nici dac6 ag primi dublu pe ea. p"rrt* absolut
declari Derek emfatic. Nu am nici un moti', rlr r ir-rci.
".."pt"ifroprietdtile ca sd_mi in_ $tiu ca nu ar trebui si fac asta...
torc fafa de la ele gi si le vAnd pe
br.aqi.' Nrr mai spuseri nimic pe drumul spre casi. $i de-abia cAnd
Jason zdmbigi il bdtu p" ,p"t".
- Md bucur si aud asta, beiete. Se_fi spun ,rlrrru;cri in salonui pentru micul dejun, unde felurite mincd-
adevdrul, cAnd in- rlri orau pistrate calde pe bufet in agteptarea lor, Derek se lAsA
lividul a venit la mine, m_am gandit
:hes.tiunea n-ar fi putut agtepta
.i U,i", de oferti, gi astfel 1rr,rr l.i curiozitilii.
pand ne vedeam, cateva zile ('hiar vrei cu adevirat sa fii bunic deja?
.drziu,la nuntd. Dar acum, ci am mai
avut aceasti mici discutie, voi
rti mai bine data viitoare _ ,l,rson fu surprins de intrebare, dar dupd ce se gAndi o clipi,
dacd va mai fi o dati viitoare.
,rr lt rise:
- Nu va fi, il asiguri Derek in timp ce se indreptari. r

mpreuna. spre iegire I )a, adevlrul e ci vreau.


I )r'rek rAnji.
4
75
loftanna Linfsey- Syune-mi cd md. iubesti
-Foarte bine, o si tin cont de asta.
Derek dadu din cap, fiind perfect de acord' La urma urmei, el
- Excelent, dar... ah, sd nu calci pe urmele lui
James gi in acea6. intotdeauna si manifeste discrelie in privinla relaliilor,
ti privinfi. Afurisita de nunti ar trebui
si fie prima, copiii dupil
rr.trgise
- -
,[;tfel incit nici un scandal sd nu fie vreodati legat de numele lui.
Derek rAse, nu pentru ci fiica lui si nu se schim-
James Malory se niscuse h lic mAndrea cu acest fapt. $i intenliona ca situafia
mai pufin de noui luni de ra
nunti, ci pentru ci era un eveniment lrr,in vreun fel.
cu adevirat rar si-gi vade tatel
rogirr{ iar el gtia cirui fapt se da.
tora acest lucru. Dupi ce rostise
cuvintele, Jason igi diduse ime.
diat seama de gafa pe care o ficuse.
urmei, gi oricine cunogtea familia
Derek era un bastard., la urml Capitofut 13
Maloty gtia acest lucru.
Jason se incrunti vdzind amuzamentul
1ui Derek gi, cum !l
stitea in fire, inversi rolurile cu rerrr?rc.a:
*Apropo, cine e fituca l)erek nu mai ajunsese inapoi la Bridgewater. Petrecuse restul
pe care ai adus-o ieri-seari in casa din
Londra? Iitoi la Haverston, in viziti la tatil Iui, 9i plecase in dimineala
rrrrnitoare citre Londra pentru a-gi citi corespondenla 9i pentru
Derek didu ochii peste cap. I se
pituse intotdeauna uimitof ,r i trimite o scrisoare lungi lui Bainsworth. $i daci tot era acolo,
cum atAtea lucruri pe care nu
trebuia s{ le gtie tatil siu ajungeaU ln( opu si caute o casi pe care si o inchirieze pentru Kelsey'
la urechea lui, gi cAt de repede
* Doar cineva care
se intAmRrla asta. I-ar fr fost mult mai ugor daci i-ar fi putut cere ajutorul un-
a ayut nevoie de p utin ajutor. r hiului sdu, Edward. Acesta delinea proprietili pe care le
inchiria
Jason pufni. exact ce cduta
prin toati Londra, 9i mai mult ca sigur avea ceea
-Am avut rapoarte contradictorii: .Hanly o numit_o femeiq l)r,rek. Dar Edward l-ar fi. intrebat la ce ii trebuia, 9i asta nu era
ugoari, iar Hershal a sDus ci era o il,va ce ar fi vrut si-i dezviluie unchiului cel mai apropiat de ta-
lady. {ine a avut dreptate?
- Nici unul de fapt. A avut parte d.e o educatie
superioari, pro. t,rlrri lui. Cu ceilalli doi unchi ai sii nu ar fi existat weo problemi.
babil mai buni decAt majoritatea Ar fi inleles perfect, cici avuseseri 9i ei nenumirate amante - cel
doarhnelo r, darnu face partc
din nobilime. familist, gi aga
|rr(in inainte si se insoare. Dar Edward era un
- $i doar li-a trezitpulin interesul? Irurcse dintotdeauna.
Nu era vorba de vreun
,pufin.,in conttext, dar Derek prefera cl l)in picate, unchii lui, Tony gi James, nu delineau proprietili
tatil siu si nu gtie asta, aga ci spuse cu ,,, ,,r"q, gi chiar daci ar fi ficut-o, i le-ar fi dat lui Edward si se
co expresie indiferenti:
-Da, ceva de genul dsta. r)r ill)e de ele, aga cum se ocupa de toate investiliile familiei. A9a

- Te vei abtine si o mai aduci acasi? r ;i l)crek se vedea obligat si caute cum se ficea in mod obignuit,

-Desigur. Nu a fost foarte infelept diin i,r ,rsta insemna sd colinde tot oraqul in incercarea de a gisi o
partea mea, recunosc.
Dar, serios, tati, nu e un subiect lor rrinti nici prea mare, nici prea scumpi, sau care si aibi nevoie
de ingr-ijorare. Nu o si mai auzl
de ea niciodati. ,lr. lrrca multe reparafii. cand gisi in sfargit ceea ce ciuta, era deja

- Nu vreau ca servitorii si mai audd de ;trr,r de dinaintea nunlii verigoarei lui, Amy. Aqa ci nu mai avea
nici cei de aici. Aceasti famirie
ea, nici cei de la Londra, rrill si se gribeasci citre Bridgewater, avAnd in vedere cdar fi'
a furniz.aqt gi aga destule subiectc
I rr,lrrrit si se intoarci aproape imediat in orag.
gurilor rele, suficiente pentru mai
multe - vieti. Nu mai e nevoie sl l\' de alti parte, nu mai avea rost si o lini pe Kelsey la lari
le darn gi noi apd la moard.
r;l,rl doar ce semnase contractul pentru inchirierea unei case
76
77
lohanna Lindsey

pe $ase luni, casi care era complet mobilati gi gata si fie folositl rh, restul unchilor ei, Edward radia de mindrie in timp ce o betea
imediat. Singurul lucru de care mai avea nevoie era angajarea cl. mAni pe sofia lui, Charlotte, care igi trigea nasul in tece-
-
torva servitori, demers in care oricum trebuia si se implice gi er,
ur,ior pe
rr, lAngi el. De fapt, mituga Charlotte plAnsese pe durata intre-
;iri ceremonii. Dar, Ia urma urmei, Amy era cea mai mici fati a
Aga ci ii trimise un bilet vizitiului siu si o aduci inapoi in orag.
De fapt, era prea neribdetor si o vadi din nou, aga ci nu mtl r,i degi, daci te gAndeai mai bine, mituga Charlotte plAnsese la
putea a$tepta pAni dupa nunta lui Amy, cAnd ar fi putut merga llrrte nunfile.
chiar el si o ia. in felul ista, ea putea fi adusd in taini in casl 'tofi verii lui Reggie erau imprigtiafi prin camerS' Odras-
londoneza unde avea si rimani pani in noaptea urmitoare, cand lr.lc lui Edward erau Diana qi Clare, care veniseri cu solii 1or, 9i
vor avea ocazia si igi duci relalia la un nivel mai intim, qi astl lr,r(ii lui Amy, Marshall gi Travis. Virul lui Reggie, Derek, singu-
chiar cu o zimai deweme decAt igi inchipuise. r rrl copil al lui Jason, vorbea cu soful ei, Nicholas, 9i cu unchii ei,
'l'orry gi James. Derek gi Nicholas erau prieteni la catarami lnci
Nu se intAmpla prea des ca intreaga fainiiia Malory sd fie adu. ,1,, pe bincile gcolii, cu mult inainte ca Reggie si il intAlneascd pe
natd sub acelagi acoperig in acelagi timp. Chiar gi cei mai tinerl Nir holas, iar Nichoias si se indrigosteasci nebuneqte de ea. Dar
membri ai familiei, 6ica lui James gi a Georginei, Jacqueline, gl rl, ingrijora de fiecare dati cAnd cei doi unchi mai tineri se aflau
fiica lui Anthony gi a lui Roslynn, Judith, erau in siguranti, la etaJ, trr preajma solului ei.
pentru ca mamele lor sr nu fie nevoite si se intoarci acasi pentru Iteggie ofti, intrebAndu-se daci se vor infelege vreodatd.
a le hrini. $i fiul lui Reggie era acolo, degi era destul de mare si sa Nrr prea credea. in cazul unchiului Tony, acesta nu il considera pe
hrineasci singur de-acum, Nit l< destul de bun pentru ea, cici Nicholas fusese cam libertin'
Reggie privi de jur imprejurul camerei ia familia ei care se ml. Irr ,;rzul unchiului James... ei bine, sentimentele erau mai accen-
rea pe zi ce trecea. Cel mai nou membru al familiei era, desigur, lrr,rte deoarece, din pdcate, Nick se luptase la un moment dat cu
mirele, warren Anderson, care doar ce igi pusese pirostriile in ca. ,l,rrnes pe mare, pe cind James era pirat. James pierduse infrunta-
drul frumoasei ceremonii de la care tocmai se intorseseri cu tofil, r r,,r, iar fiul lui, Jeremy, fusese rinit in cursul evenimentelor, deqi

Reggie zimbi cu afecfiune privindu-i pe tinerii proaspit cisitorifl rrrr I'usese vorba de nimic serios. insi acela constituise inceputul
din partea cealalta a camerei. Ficeau o pereche atat de frumoasl, rrrrrltor confruntiri intre ei doi, ultima dintre ele sfArgindu-se cu
cu warren mai inalt decat oricare berbat din familia Malory la cel I'Jrr holas bAtut atat de riu, ci aproape ci nu ajunsese la nunta
aproape doi metri ai lui, cu pirul auriu gi ochii de culoarea limetel, 1,,r. James intrase la inchisoare gi aproape ci fusese spAnzurat
iarAmy, o mireasi superbA, imbricati toati in alb, cu pirul negru lrr,rrtru piraterie.
9i ochii albagtri ca de cobalt. l)esigur, acum ci Nicholas ficea parte din familie de cAliva ani
$i Reggie avea aceleagi trisituri, asemenea lui Anthony, lui Je. lrrrrri, nu mai incercau si se omoare unul pe altul de fiecare dati
remy gi mamei lui Reggie, Melissa, care murise pe cAnd ea avel ,,rn(l se vedeau. Era posibil chiar si se placi acum, deqi nici unul
doar doi ani. Ei cinci erau singurii din famiiie care o mogteniserl ,lrrr ci nu ar fi recunoscut asta vreodati 9i, daci ii ascultai, cu si-
pe stribunica lui Reggie. Restul erau mai albiciogi, majoritatel 11lr;rrrtA nu ai fi binuit aga ceva. Mai degrabi pireau dugmani de
blonzi cu ochii verzi, doar Marshall gi Travis avAnd pirul gaten gl rrrrr,rrte cAnd ii atzeaivorbind. Iar Reggie nu se indoia nici o se-
ochii cdprui, deoarece seminau cu mama lor, Charlotte.
'
rn([;i ci amAndurora le fecea plecere si il provoace pe celilalt.
Receptia se tinea in vila unchiului Edward, in Grosvenor I ),rr irsta era o trisituri a intregii familii, sau cel pufin a barbali
Square. Masiv, voios, intotdeauna binedispus, spre deosebirl lor rlin familie.
70
to 79
...- tohanna Lindsey Syune-mi cd md, iubeSti-
Era bine cunoscut faptul ci cei patru frafi Malory erau cei mai intregii lumi. Iar ranchiuna venea la pachet cu o fire explozi-
fericili c6.nd se certau intre ei, degi in fata oricirei alte amenintiri va. Dar acum, daci te-ai fi uitat la el, nici nu ti-ar fi trecut una
ficeau imediat front comun. Mirele gi cei patru frati ai lui erau ca asta prin cap. Pentru cd era fericit, 9i tot meritul era al lui
cel mai bun exemplu in acest sens, cel pulin in ceea ce ii privea pe Amy Malory.
Tony gi pe James. Reggie deveni agitati cAnd observi ci Derek il lisase pe so1ul '
James era cel care nu se intelegea deloc cu ei de pe vremea cAnd ci singur cu unchii ei. De obicei, Nicholas se enerva destul de tare
o curtase intr-un inod cam nonconformist pe sora lor Georgina - rnereu cind schimba vreo vorbi cu cei doi, cici de fiecare dati
iar faptul ci le scosese din lupti vreo doui vase Skylark pe vremea ic$ea infrAnt in aceste discufii din cauza aluziilor riuticioase ale
cAnd era cunoscut drept cipitanul Hawk nu ajutase prea mult. rrnchiului James. Era pe cale si meargi si il salveze cAnd il vizu
il batusera bine duci la spAnzuritoare, dar
pe James gi urmau sd il tlepirtAndu-se singur, zAmbind.
el scdpase gi o furase pe Georgina chiar de sub nasul lor. Zimbi gi ea. OricAt de mult giar fi iubit unchii mai tineri, cici
Cu toate astea, fiind nigte americani perseverenfi, il urmirise. Itrseseri dintotdeauna preferalii ei, igi iubea solul mai tare. Iar
ri pAni la Londra pentru a-gi recupera sora, doar ca si afle ci ea rlaci doar ce reuqise si iasi invingitor dintr-o confruntare ver-
era deja indrigostiti pini peste cap de el. Fusese insi un inceput lrali de-a 1or, atunci se bucura pentru el. La urma urmei, motivul
destul de supiritor. Cind cele doui familii se intAlniseri in sfArgit ;rcntru care erau adunali acolo in aceazi era suficient pentru a-i
la un eveniment social, toli membrii familiei Maloryl-au suslinut of eri destul arsenal impotriva lui James, cici James sigur nu pu-
pe James pAnd ce chiar el Ie-a primit deschis in familie pe rudele It'a fi prea incAntat ci un alt adversar important de-al lui tocmai
din familia Anderson - chiar daci a ficut asta in sild gi doar la t t, devenise membru al familiei. Nu, nu era deloc incAntat.
insistenlele Georginei.
Verii lui Reggie se intelegeau bine cu americanii. Derek gl - Deci e oficial, ii declari Anthony Malory fratelui siu in timp
Jeremy chiar ii luaseri pe doi dintre membrii mai tineri ai fami- r l amAndoi priveau cuplul proaspit cisitorit. Face parte din fa-

liei Anderson sub aripa lor protectoare, degi Drew Anderson, al rrrilie acum. Desigur, era deja cumnatul tdu, din nefericire, dar
patrulea cel mai tAnir frate, era un zvdpdiat exact ca Jeremy, iar nr.lcar nu era inrudit cu nici unul dintre noi - pAni azi.
Boyd, cel mai mic Ai mai serios dintre frafi, era inclinat citre inde. Cumnalii pot fi ignorafi. George a mea face o treabd destul de
'fetniciri frivole, aga ci se distra cu ei. Irrrrr;i ignorAndu-te pe tine, nu-i aga? rdspunse James.
, Reggie ofti. Acum ci se ajunsese la hotirArea ca Warren sl Anthony rAse.
p\ima.ra in Anglia pentru a conduce biroul de transporturi Skylark Fatuca aia fine mult la mine, gi qtii asta.
[ines pentru marea floti de vase comerciale deginuti de familir ,lirms pufni.
$Anderson, Reggie nu se indoia ci soful ei va deveni prieten bun cu l)a, Tony, la fel de mult cAt lin eu Ia familia ei.
1tWrr.er. La urma urmei, aveau atAt de multe ln comun, cici am- Anthony rAnji.
(lAnd o sd incetezi si dai vina pe yankeu ci a incercat si
i$ii it displiceau pe James Malory atAt de aprig. Iar Reggie poatr
o\ce ar fi fost ingrijorati in legituri cu prietenia dintre Nicholas pl tr rlrinzure, cind tu ai fost cel care a provocat dezastrul ila
]1Vanke,r, insi Anderson se schimbase radical dupi ce o ceruse pl rt,rl;lcsc?
\A-y in cisitorie. Nu dau deloc vina pe el pentru asta, mdrturisi James. Faptul
c,,
inainte de asta, Reggie nu mai intAlnise niciodati un birbrt ,.1rrlregul meu echipaj era in pericol de a fi spAnzurat odati cu
\a re sd fie atAt de arlegos. Era ca gi cum Warren ar fi purtat picl rrrrrrt' i a cigtigat mAnia mea eternd.
3,
tro BI
lofianna Linf,sey syune-mi cd md iubesti

iui Jason si se
- Da, binuiesc ci ai dreptate, incuviinfi Anthony. - intotdeauna mi s-a pirut prostesc din partea
James fusese cipitanul vasului Maiden Anne timp de zece anl n)soare cu ea din motivul pentru cate a ficut-o' -
gi, in timpul acela, echipajul ii devenise ca o a doua familie - sau -
Anthony ridici din sPrinceani'
chiar prima, cici la momentul respectivpropria familie il dezmog- -Serios?Miemis-apirutungestdestuldenobil'Sisesacri-
tenise. Dar apoi fusese din nou primit in sinul familiei Malory, lrce pe sine qi toate cele, un gest tipic betranilor'
avAnd in vedere ci. renuntase la cariera lui dezgustitoare de pirat ,,-gatrarrii" era un termen folosit de
fralii mai mici Malory pen-
gentilom cu cAliva ani in urmi, cAnd descoperise un fiu de 16 ani tru a-i denumi pe cei mai in vArsti dintre ei, avAnd in vedere
ci
care avea nevoie de el. cxista o diferenJa de ani atit de mare intre ei' in timp ce
intre
-Crezi ci o va face fericiti? intrebi Anthony, inci privindu-i Anthony gi James era o diferenli de doar un an' la
9i fel
rrrtre Eiward gi Jason, intre James 9i Edward erau noui
pe tinerii proaspit cisitprifi. ani dife-
-Voi agtepta ribditor ziua in care nu va face asta. frica ei Regi-
rt'nti. Melissa, singura lor sori, care murise pe cAnd
Anthony rAse. n;l avea doar doi ani, fusese mijlocia'
- Urisc si recunosc asta, dar Nick, b;trAnul diavol, avea drep- - Copiii nu aveau aqa mare nevoie de o
mami' nu cAnd noi
tate. Faptul ci tinem aga tare la nepoatele noastre clar ii line in creqterea 1or' $i, pAni la urmi' Frances
l).rtru am ajutat cu tolii la
fie mami'
siguranli pe barbapi lor. nici n-a stat prin preajmi indeajuns de mult incAt si ie
- Nu-i aga? ofti James. $i totugi, tind si mi ghidez dupi ex- - E-adevdrat, incuviinli Anthony' Planul
lui Jason a dat greg'
presia ,,ce nu gtii nu te doare". Di-le pulini libertate de acfiune. 'li' face si-!i pari riu pentru el, nu-i aga?
Nici pomeneali'
- Hm, nu-i aga? Mi intreb daci yankeul ar vrea si igi continue -Sd-mi pari riu pentru Jason"' pufni James'
la fel de mult ca 9i
lecliile in ring. - Ei, haite, omule. $tii ci ii iubegti pe batrani
-Asta mi gAndeam si il intreb gi eu. rrrine. Poate ci Jason e un tiran cam incipilAnat 9i
iute la minie'
Anthony rAse, dar apoi surprinse cu privirea sosirea unui nou rl,rr are intenlii bune. $i ;i-a distrus aqa tare viafa personale' ca
oaspete gi igi inghionti fratele. n tvc cum si nu-!i pari riu pentru el - mai ales avAnd
in vedere
- Ia uite! Frances chiar gi-a ficut aparitia. r ,i t'u qi cu tine avem cele mai fermecitoare,
adorabile 9i minunate
James urmiri privireafratelui siu pAni dadu de o femeie mic{ rrlvcste de pe PdmAnt.
de staturi, ingrozitor de slabi, care stdtea in cadrul ugii. Urrr-,iard le ziciaqa, binuiesc ci pot si storc pulini mili'
-Te surprinde asta? igi intrebi fratele, iar apoi continui: lr,rr claci ii spui cumva vreodati capuiui ila sec ci am zis
asta"'
Dumnezeule, doar nu vrei si spui ci Jason gi Frances tot nu lo- Nu-!i face griii, AniiAnthony' Lui Ros ii place fala mea aqa
cuiesc impreuni! r uur e. Susline ci pumnii tii nu sunt un lucru
benefic pentru ea'
- Credeai cd. attrezolvat problema cit ai fost tu plecat pe mare? Apropo, despre ce-!i tot vorbea Derek?
Anthony chtina din cap. De fapt, lucrurile s-au inriutifit drama- ,l;rrtes ridici din umeri.
tic. Deja nici nu se mai chinuiesc si giseasci scuze, iar familia, 'Zicea ciare nevoie de nigte sfaturi, dar ciaici nu e locul po-
in mod infelept, a incetat sd mai intrebe. Acum, ea locuieqte tot lr rvit si discutim.
Crezi ci a dat de belele? presupuse Anthony' Nu m-ar
anul in casa aia pe care a cumpirat-o in Bath gi nu mai trece pe la sur-
Haverston. De fapt, cred ci asta e prima datd cAnd ii vid impreu- 1,r trr,lt:, daci
o ia Pe urmele tale.
ni. in aceeagi cameri dupi mai mult de cinci ani. jos cu el, mormii James'
$i il trage gi pe Jeremy in
James arunci o privire plini de lehamite. Arrthony izbucni in rAs.
oo
OZ
.'.)
lofranna -tin[sey,- syune-mi cd. md. iubesti

-Asta-i buni' pugramaua asta mici umbra din tarfi


cu echipajul tiu inci
in tarfi 0 si.nitate de fier. S-ar fi putut chiar spune ci era sdnitoasi ca un
- p" la 16 ani, poate gi mai devreme. Dacd cal. Pur qi simplu nu ii spusese 9i lui Jason asta.
Derek face ceva, e si-l-d.
invefe cum si face lucrurile ., f"
.lri"] - -
Dar nu mai avea de gand si ascundi adevirul. se siturase si
- sau il invali Jeremy pe el opusul... la naiba, acum
-
gi pe mine si spun prostii! N-ai m-ai ficut fie miritati cu un om pe care nu il suporta, mai ales acum ci gisi-
cum si faci lucrurire ca la carte se pe cineva pe care si il suPorte.
cAnd vine vorba de umblat din
tirfi_n tArfi. Oscar Adams era exact opusul lui Jason Malory. Nu era prea
inalt - era scund, de fapt -, 9i nu era nici musculos. Era un barbat
driguf, atent qi care vorbea frumos, care avea feluri mai mult aca-
Capitofut 14 demice, gi nu de naturi fizici.
Aveau atit in comun, incit descoperiseri ci se iubeau
de multe
de aproape trei ani. Atat de mult ii luase lui Frances si-gi adune
In partea cealalti-a ramerei, Lady Frances .rr"jr1 pentru a-1 infrufrta pe Jason 9i pentru a-i spune adevirul'
se apropie de sotul
ei. Era atAt de agitati, ci aproape decat aceea
tremura, dar nu S";;i;] $i ce zi era mai potriviti pentru sfirgitul unei cdsnicii
rAse, cu ajutorul dragului de oscaa "rita. in care o alta, mai fericiti, de-abia incepea?
si ii mirturiseasci totul lui
Jas-1n - sau cel p"til ceea ce el * Jason?
nu ghicise singur.
venise timpur ca farsa asta de caletorie
si se termine. Nu voise Nu ii observase sosirea, cici vorbea cu fiul lui, Derek' Se in-
oricum niciodati si se mirite cu el,
fiind oripilara i;rir'grrarf toarseri cu fala citre ea, amindoi zAmbind in semn de salut.
de-a face asta, gi inifiar chiar refuzase
categoric. Era un ditamai ZAmbetul lui Derek era sincer. Nu se indoia ci a1 lui Jason nu
buhaiul de om, la urma urmei, sobru,
iute la mAnie, dezgustitor era. De fapt, nu se indoia ci o dorea langi el la fel de mult cum
fizic - intr-un cuvAnt, inspiimAntitor.
$i gtia cd nu erau potrivifi il dorea ea pe el aproape. Ar fi trebuit si fie al naibii de incan-
unul pentru celalart. Darlatal ei o obrigase
si se mirite oricum. tat in legituri cu motivul pentru care venise sd vorbeasci cu el.
Dorise si se inrudeasci cu famiria palavre inutile'
juns de mult incAt si se bucure
Marory, gi nici nu triise indea- $i nu avea de gAnd si amine momentul cu
de asta. - Putem vorbi pulin, Jason? intre patru ochi?
ii ajunsesera 18 ani intolerabili de ci
ji:',:;:ffi:Iffi ji -Desigur, Frances. E bine in biroul lui Edward?'
.vor fi. De fiecare dati cand Frances ," Didu din cap aprobator 9i ii permise si o conducd afari din
triia intr-o constanti stare de frici. Nu cd.
ar firdnit-o vreodatd camerd. Agitalia ei se intensifici. De fapt, fusese o sugestie pros-
fizic. Era din cauzi,ci gtia cAt de capabil
de violenqa;;r; .;"r", teasci din partea ei. Trebuia doar sd il roage si se depdrteze
chiar apucituri violente, gi asta era
d.e ajuns si ii intindd mereu pufin de grup. Puteau discuta in goapti. Nimeni nu ar fi inleles
nervii la maximum' prus cd mereu
vocifera despre cdte cevacare nimic Ai ar fi fost qi ceilal1i in jur, lucru care l-ar fr impiedicat pe
il deranjase, fie ci era vorba despre ,rridirrrr"
irrqii irri, ,rr.rr"o Jason si igi piardi cumPitul.
problemi politica cu care nu era de
acord, ,", pa.r,ili;;;; Dar era pre atilrzltacum. Deja inchidea uga de la biroul fratelui
me. Nu o mira cd inventase scuze pentru "r"_
a_l evita. siu. Tot ce mai putea Frances si faci era si se gribeasci 9i si puni
Scuza principali sinatatea precari, care il ficuse pe
Jason si creadi ci e firlese
un fotoliu intre ei. Cu toate astea, cAnd se intoarse cu fala la el,
bornivicioasi. De"fapt, toati familia
asta. Faptul ci era slibuqi o ajuta, credea i se opriri cuvintele in git, deoarece el doar ce ridicase din spran-
putea fi ugor confundata .,, p"lorr"r.
ca- gi culoarea pielii cene ironic. $i degi ar fi trebuit si fie incantat de ceea ce urma si-i
insi, adevirul era ci. "i.rr"
avea spuni, reacliile lui Jason Malory nu erau niciodati previzibile.
B4
B5
lohanna Linfsey syune-mi cd. md iubesti-
Risufli addnc inainte si reugeasci si spuni: rrn divor!. Aga ci nu ili pasi daci nu se schimbi nimic"' $i de ce
-Vreau si divortim. rrni arunci privirea aia? Chiar credeai ci nu gtiu despre Molly?
*56, ce? - -
-Te agteptai si nu mai fiu niciodati cu vreo femeie, avAnd in
impietri. vcdere cd nu am impirlit niciodati patul?
-Ai un auz excelent, Jason. Nu mi face si repet doar pentru cl Fata lui Frances strilucea de Ia cildura pe care o resimtea, dar
am reugit si te surprind, degi Dumnezeu gtie ci nu ar trebui si fil nu avea de gind si-l lase si dea vina doar pe ea pentru cisnicia
uimit. Nu e ca gi cum am fi avut vreodati o cisnicie adevirati. lor dezastruoasi.
-Ce avem noi, doamni, nu are nici o importanfi. Ce simt nu - Nu am nevoie de scuzele tale, Jason. Molly era amanta ta de
e uimire, ci neincredere ci ai putea sugera a$a ceva. r lirrainte si mi cunogti pe mine gi ai gtiut de la bun
inceput ci nu
Cel pulin nu [ipa... inci. Iar fala i se inrogise doar pufin. vci renunla la ea, ceea ce s-a 9i intAmplat. Iar asta nu m-a deranjat

-Nu era o sugestie, ii spuse gi se pregiti pentru explozie, era rrir.iodati, daci la asta te gandegti. Departe de mine gandul. Din
o cerere. l),rrtea mea, putea si te aibi fdri probleme.
il lua din nou prin surprindere. O privi un moment, farA se-l - Ce generos din partea ta, draga mea.
vind a crede. Apoi se incrunti, ciutitura lui rigidi intorcAndu-l - Nu e nevoie nici de sarcasm. Nu te iubesc' Nu te-am iubit
stomacul pe dos, ca de obicei. Nu era nimic diferit de data asta. niciodati. $i gtii asta foarte bine.
- $tii la fel de bine ca gi mine cd nu se poate pune problema -Aranjamentul nostru nu linea cont 9i nici nu avea nevoie
unui divor!. Provii dintr-o familie buni, Frances. $tii al naibii de rlr,asta.
- Nu, desigur ci nu, admise ea. $i asta e tot ce a fost cisnicia
bine ci divortul e ceva fere precedent in cercul nostru...
Iro;rstri pentru tine, un aranjament. Ei bine, vreau si il inchei.
-Nu e fdri precedent, il corecti ea. Doar scandalos. Iar scan-
Arrr intAlnit pe cineva pe care il iubesc, 9i cu care doresc si mi
dalul nu e ceva nou in familia ta. Frafii tii mai mici obignuiau sI
, ,.[iatoresc. $i nu te obosi si mi intrebi cine e. E de ajuns si gtii ci
provoace unul dupi altul an de an, cAnd au venit prima dati la
llr seamene deloc cu tine.
Londra. Chiar gi tu ai dat lumii api la moari cAnd ai anunfat
Iteugi si il surprindi inci o dati. $i-ar fi dorit si nu il implice
ci fiul tdu nelegitim ifi va fi mogtenitor.
u, Oscar, dar faptul ci il menlionase ii demonstra lui Jason
cAt
Fafa i se inrogise mult mai tare acum. Nu suporta prea bine
rlr, serios vorbea. Nu pirea inclinat si fie rezonabil. Desigur, fu-
criticile la adresa familiei lui, niciodati nu le suportase. $i menli- ,,,,r;c el vreodati rezonabil, la cit de incipilinat 9i indiritnic era?
onarea faptului ci familia Malory fusese implicati in atAtea scan-
l,ir inci deginea acea informalie cu care mai putea si il convingi.
daluri putea fi ugor luati drept critici. liPr.ra sincer ci nu va fi nevoiti si se foloseasce de ea. $antajul era
- Nu va fi nici un divor!, Frances. Po[i si continui si te ascunzi il.v,r iltAt de dezgustitor, la urma urmei. Dar trebuia si reugeasci.
de mine la Bath, daci asta vrei, dar vei rimAne sotia mea. lir v,ia si.scape de cisitoria asta atAt de tare, incAt ar fi apelat la
Asta o infurie, pentru cd era atit de tipic pentru el. ,,r rr cmijloace - chiar gi Ia qantaj.
- Egti cea mai egoisti bruti pe care am avut ghinionul s-o intAl- [)oar ce gi-am dat un motiv excelent ca si divor]ezi de mine,
nesc, Jason Malory. Vreau si imi vid de viala mea! Dar ifi pasi? l,u;on, precizitea in mod rezonabil.
Tu o ai pe amanta ta care locuiegte in aceeagi casd. cu tine, o femeie Nu cred ci ai fost atenti...
de origine umili cu care nu te puteai cisdtori, chiar daci erai li- Nu! Tu nu ai fost atent. Nu am vrut ca lucrurile si devinS
ber si o faci, fere se provoci un scandal mai mare decAt ar face-o ,rt;rl tle neplicute, dar imi for\ezimAna. AcordS-mi divorlul"' sau
o1
B6 ot
lohanna Linfsey Syune-m{ cd md iubesti-
Derek va afla ci mama lui nu e moarti. Va afla ci e bine, sinitoasl lrr lrrima ziin care fusese lisati singuri, urma
si treaci o vreme
gi ci a locuit la Haverston in tofi anii igtia... cu tine in pat. Secre- Irr,rinte si inceteze si igi mai faci griji in legituri cu urmitoarea
-
tul tiu atAt de bine pistrat va fi dezviluit tuturor, Jason, daci nu
-
r.t rrras5..
decizi si fii rezonabil. Deci care e scandalul pe care il preferi? l)erek Malory va trebui si ii dea multe explicafii, iar Kelsey
rrplra sd se poati abgine indeajuns de mult incAt si asculte intii ce
avr,;r de zis in apirarea lui. insi clocotise pe parcursul intregului
Capitofut tS rlr rrrn citre Londra gi fusese atAt de incordati, incit atunci cAnd
d,unsese in sfirqit, in dupi-amiazaaceea, o durea deja tot corpul'
l,ii ,r;ta pe lingi riceala 9i febra de care nu scdpase inci, 9i
pe lAngi

Casa din Londra era superbd, dar Kelsey nu presupuse cA l;ptul ci nici Derek, nici nimeni altcineva nu era acolo si o intam-
chiar 9i mai irascibili'
aceasta va fi noua ei locuinti. Nu mai voia si presupuni nimic, 1,,,,,'- toate astea o ficurd si devini
Mai avea cam o ori de lumini naturali pentru a explora casa.
Iar dacd intr-adevir urma si fie a ei, faptul ci era atAt de drigufA
qi mobilata cu gust nu o imbuna. Nu era siguri ci exista ceva care Viziliul mai rimisese doar pentru a-i aprinde focul 9i apoi ple-
r ,r:;t'. Iar prin casi se giseau limpi mari 9i luminiri
pentru seari'
si o poati imbuna dupi cele cinci zile de cogmar pe care le triise.
Vizitiul lui Derek apiruse dis-de-dimineafi la ea, chiar cAnd Ntr era o casi mare dupi standardele Lotztlor, degi fiecare
Kelsey se pregitea si plece in plimbarea ei zilnici spre orag. rllrrlre cele gapte camere era drigufi, de o mirime potrivitd, iar
r orr;tructia se afla intr-un cartier linigtit, care avea
un pdrcule!
Crezuse ca ii aduce un mesaj de la Derek, dar nu, omul ii spuse c{
Irr r t'ntrul piefei. Avea bucitirie separati, cu un dormitor
aleturi'
se afla acolo ca si o duci inapoi la Londra. Nici un cuvAnt de la
rrrrrlt' putea dormi un servitor sau chiar doi - avea doui paturi
Derek. Nici o explicatie legati de faptul ci o lisase si se descurce
singuri timp de cinci zile foarte lungi. Iar vizitiul nu delinea nici ,lrllrste -, o sale de mese cu o masi la care ar fi inciput u$or gase
o informafie in plus pe care si i-o impirtdgeasc5. I se spusese doar lx.r rioane, un salon, un birou
micu! 9i doui dormitoare la etaj'
si o ia gi unde sd o duci. l;;rptul ci era complet mobilati - avea chiar 9i un perete plin
r rr r.trti in birou, tablouri frumos inrimate pe perefi,
bibelouri
impacheti in grabi totul, chiar gi cele cAteva lucruri de primA
de pat 9i provizii in buci-
necesitate pe care trebuise si gi le cumpere singurd, in caz ci locul lr.. nrcse, destule aqternuturi 9i lenjerii
unde urma si fie dusi va fi la fel de spartan ca gi cabana unde stA- t.1r ir, , o ficu s5 tragi concluzia ci asta era casa cuiva.
Mulli lorzi
tuse pAni atunci. insi il puse pe barbat si o duci la Bridgewater ,lrri;nuiau si igi inchirieze casele de la oraq pentru lungi perioade
mai intii, pentru a livra ultimele rochii pe care fusese angajati str rl| tirrrp cit ei erau in striinitate sau stabilif pe domeniile de la
le coasi, gi pe care din fericire le terminase in noaptea precedenti. | .r r r . | )ar iar ficea presupuneri 9i
,
igi promisese ci nu va mai face
Terminase primele cinci rochii in doar trei zile, in ciuda faptu- ,rql,r vrcodati.
lui ci ricise ingrozitor. $tia ci nu va mai primi algi bani pAni ce ln <:asi era gi o baie modernd', aflati lAngA dormitorul mai
rochiile nu erau terminate. insi croitoresei ii plicuse atAt de tare ilr,ilr,, pe care Kelsey gi-ladjudeci - pentru cazul in care ri.mAnea
cum lucrase, inc6.t ii diduse ei gi restul de rochii din comandi, alte ,r,,,1,r. l)upi ce termini de explorat, ficu o baie' Cada inconfor-
trei rochii pentru incd doui lire. t,rl,rl,r clin cabani - care de-abia daci avea api caldi, cici trebuia
Aga ci micar acum avea nigte bani. igi cumpiri singuri chiar :i,1 r,ir () incilzeasci 9i si o care singuri. - nu fusese deloc pe placul

gi prinzul la hanul unde oprise vizitiul in jurul prAnzului - gi ceva r,i At t'irsta era, deqi nu pierdu prea mult vremea in ea, pentru ci nu
mAncare in plus, in caz cd era nevoie. La cAt de tare se speriase 1,li,r r ,ind urma si se intoarci Derek.
B9
BB
--- lohanna -t-inf,seu
) syune-mi cd md iubesti

in bucitirie nu se gisea mAncare proaspitd, aqa ci se descurcl Irrlornetati, ce si vezi. $i avAnd in vedere cd nu era pic de mAncare
cu ce cumpirase de la han. $i-ar fi putut prepara ceva din proviziih trr rasufi gi nici nu avea si pice din cer, am fost obligati si mi
-
din bucdtirie, dar nu prea avea chef si giteasci avind in vederrl -
Ir rlosesc de singurul mijloc de transport pe care
il aveam Ia dispo-
cA, iar ficuse febri, ca in fiecare seari. Spera si scape de riceall r,i1ic, picioarele, pentru a merge gi a-mi procura singuri mijloacele
acum ci se afla inapoi in Londra. Drumurile lungi pAni la Bridgr. rlr,subzistenfi. Desigur, nu aveam bani pentru asta, a$a ci a tre-
water pe care le ficea in fiecare zi in aerul rece, o dati chiar gi lrrrit sa imi gdsesc Ai de lucru doar pentru a avea ce mAnca'
ploaie, nu ajutaseri la imbunitilirea stirii ei de sinitate. sarcasmul ce marcase inceputul cuvantirii ei aspre il lintuise
Tot din cauza febrei adormi pe canapeaua din salon, degi con. 1,,, rrlui, dar partea de la sfargit, cum ci iqi gisise de lucru
ii rimase
tribuiseri la asta gi masa copioasi, baia caldi qi focul, care Irr rrrinte. Munca pentru cineva de profesia ei trebuia si insemne
o atmosferd plicuti in casi. insi atunci cAnd uga de la intrase rrrr singur lucru, ceva ce i s-ar fi pirut cel mai ugor 9i mai la inde-
deschise, se trezi, avAnd rd,gazul si se ageze inainte ca Derek al lr;inii, adici si se vAndi.
apari in cadrul ugii. Nu insa gi timp sd pard.treazd.. l)eveni evident ce ii trecuse prin cap atunci cand intrebi
De-abia iqi putea tine ochii deschigi. Acele de pir i se deprin. I l( )s:
'1
seseri, iar acum pirul ii era rd.sfirat pe umeri. ii curgea nasul, cl $i cam ce gen de munci ai gisit in Bridgewater?
de obicei, gi doar ce gi-l sufla cu forli intr-o batistd pe care o linct lraptul ci doar asta voia sd gtie, dupi tot ce ii spusese, o ficu si
mereu in mAni cAnd apiru el lingi ea. $i Doamne, uitase cAt dl l orrl oasci printre dinfi:
frumos era, mai ales aranjat aga, in tinuti de gala. Probabil cl Nu munca Ia care te gdndegti tul $i daci ar fi fost apa? Era
venise sau se ducea la un eveniment foarte special, de arita atlt rl,, prcferat si mor de foame?
de bine. l)r,veni defensiv cand iqi didu seama ci ii acuza in mod clar de
- Bund, Kelsey, draga mea, ii spuse el, zAmbindu-i tandrur I 1.V,1.
E cam devreme si dormi deja. A fost un drum obositor? ia naiba dacd gtiu despre ce vorbeqti, pufni el' Cum ai
S;i mi
incuviinti, apoi clAtina din cap. La naiba, dsta nu era momen. Ir lrrrtrrt flAmanzi, cand !-am trimis ptovizii pentru cateva s5p-
tul si aibi mintea incefogati de la somn. tirn,rni bune? $i am lisat gi vizitiul la dispozilia ta, aqa ci nu era
-Al fi ajuns mai devreme, continui el, inaintAnd citre ea. Dlf trr.voiC sa mergi pe jos niciieri decit daci alegeai si faci asta.
a fost toati familia prezentd.la nunta de la care vin gi e al naibii df lir, holbi la el fara si-gi creadi urechilor. Ori suferea de vreo
greu sd scapi de ei. Apropo, ce ai pifit la nas? rrr.rrrir', ori minlea. $i la urma urmei, ce gtia ea despre el care si-i
Clipi. insd degetele i se apropiard de nas din reflex gi asprimel Irrrlrr. ci nu era un mincinos? intr-adevdt, pdruse destul de bi-
pe care o sim{i o ficu sd igi dea seama cAt de cAt Ia ce se refG. rr,.vrilor. $i piruse amabil. Dar asta putea fi doar o tactici pen-
rea Derek. Se obignuise atAt de tare fara oglindi in cisuti, cd nicl tr il ( ,r ca si nu binuiasci faptul ci lui Derek ii provoca plicere si
nu ii diduse prin cap sI priveasci intr-una odati ajunsi in cacl f,rr,i oamenii sd sufere din cauza lipsurilor, a panicii 9i a fricii'
de orag, dar avea o vagi idee cAt de tare iqi vitdmase nasul de h ,,,i ,l,rr.r ultima varianti era cea corecti, atunci se afla intr-o si-
atAta suflat. r it,r1rr. n'rult mai ingrozitoare decat iqi imaginase, cici
era legati de
-Am ricit, incepu ea, dar numai menfionarea acelui fapt tl ,,1 , I r r t auza licitafiei pAni hotira e/ sd
r incheie relafia'
risipi ceafa din minte gi readuse furia la suprafafi. Ca si vezll lrl(,r'a c5. ar putea fi un om nemilos o infurie atAt de tare, ci se
Am ricit in drurnurile mele citre Bridgewater. De ce ag face cevl r l,lrr ,r itr picioare gi incepu si arunce in el cu tot
ce prindea, mar-
atAt de prostesc, cAnd e atit de rece afari, te intrebi? Pii, eram ,,lrrrl r u vorbe fiecare aruncdturi:
90 91
lohanna Lin[sey syune-mi cd md. iubesti-

-Nu a fost livrati nici o firdrrri de mAncare! Vizitiul td:u nu Spune-mi, te rog, cu ce ag fi putut si-l plitesc, intrebi ea obo-
apirut decdt azil $i daci ai impresia ci poli si mi amigegti gi qll,i, cAnd de-abia am cAgtigat cAteva monede cosind rochii ca si
mi derutezi- negAnd toate astea, atunci... -
nu nror de foame?
Nu apucd si continue, pentru ci nici el nu rimase pe loc, Auzind-o, chipul ii fu traversat de o umbrd de furie gi se ridici
teptind ca ea si arunce cu ce nimerea dupi eI. Se feri ugor pr Irr gricioare pentru a o mustra:
dati, iar a doua oari obiectul ii zburi p" d""rr.rpr. caprlrri c llxplici-mi! Ai fost jefuite? A ars casa qi tot ce era in ea? De ce
se arunci inspre ea, impingAnd-o pe canapea gi aterizAnd
trrr ,ri avut deloc mAncare, cAnd eu !i-am trimis destuld?
supra ei.
Asta spui tu, dar cum nu a ajuns nimic acolo, eu ag spune cd
Dupi ce igi recipiti suflul, cici i se tiiase respiralia in u
trrr,ri trimis nimic.
impactului, tipi:
l{;imase impietrit.
- RidicS-te de pe mine, netot neindemAnatic!
Si nu cumva si mi actzi ci mint, Kelsey. Nu gtiu ce s-a
- Draga mea, nu stAngicia ne-a adus in pozilia asta. Totul
Irrl,trrrplat cu proviziile. Am aranjat sd ili fie aduse la cabani. Dar
fost intentionat, te asigur.
Irt rttrtd sigurvoi afla. $i chiar m-am ocupat de asta. $i 1i-am l5sat 9i
-Oricum, ridici-te de pe mine!
I r,trir rra, gi vizitiul la dispozilie.
-Ca si continui si arunci cu obiecte in mine? Nu, nu. Violen
nuvaface parte din relafia noastri. Puteam si jur cI am menfior l';lrea sincer, chiar pirea. $i-ar fi dorit si gtie sigur ci aga era.
nat deja asta. ll,rr conchise ci era mai prudent si ii acorde acum prezumlia
rl', rrcvinovifie pini cAnd avea dovezi clare ci minlea.
- $i cum denumegti tu faptul ci mi strivegti aga?
- Prudenti, ca si fiu sincer. Apoi ticu o clipi, ochii devenindu.l l)aci ai ficut asta, si gtii ci eu nu am vizut nici urmd de
gl, r r'l pufin nu pAni azi-dimineafi.
mai verzi cu fiecare secundi in care se uita la ea. pe de alta partll
'l'rebuia si verifice zilnic daci egti bine, daci ai nevoie de el.
mi se pare chiar plicut.
Kelsey se incrunti. Irrri r;pui ci nu a ficut asta?
* Daci te gAndegti cumva si md siruti, nu te-ag sfetui,
il pru. l)c unde si gtiu, cind eu nu prea am stat pe-acolo? Sau nu
veni ea. rl ,ri .ruzit cind gi-am spus ci a trebuit si merg pe jos pind in oraq
-Nu? Ilr Irlr are zi doar ca si cumpdr de mAncare?
-Nu. r I r t r-un sfArgit igi didu seama prin ce trecuse... de una singuri.

Ofti. I)umnezeule mare, atunci nu e de mirare ci ai sirit... adici...


- Of, bine. insi, apoi, un zimbet gtrengar ii arcui buzele gi adl. ,', l(r'lscy, imi pare atdt de riu. Crede-mi cA daci ag fi gtiut ci nu ai
ugi: Nu ascult tot timpul de sfaturiie bune. t,rl r l iti trebuie la cabani, m-ag fi intors de indati.
Nu avea cum si il opreasci si o sirute, nu din pozi\iain carl l',rrca atAt de ingrozit, incAt simli nevoia si il linigteasci.
se afla, mai ales ci o prinsese cu mAna de barbie pentru a o im. lrr. l,rpt, in afari de panici gi frici, nu ar fi. fost aga de rdu daci nu
piedica si intoarci intr-o parte capul. insi buzele lui Ie atinsera pl r,r.r r,rrni gi daci n-ar fi ricit. Iar acum ci se calma, semnele bolii
ale ei pentru mai putin de o secundd inainte si sari inapoi ca arg - tgt l,rr oau iar simliti prezen\a.
o simlise arzdnd de la febri. li,' l;isi pe spate pe canapea, simfindu-se slabita dupi ce consu-
- Dumnezeule, chiar epti bolnavi, nu-i aga? Arzi toatd,la nal. Irir:ir,,rtata energie incircati de furie.
ba. Ai fost Ia doctor? ('red ci ar trebui si mi odihnesc...
92 93
!. _- lohanna Lindsey syune-mi cd md iu\esti-.
- $i !i-ar trebui intrerupse el in timp ce o r
gi un doctor, o ,1,,r;coperi!i de unul dintre frapi lui. Incercase si-i puni capit
de pe canapea gi se indrepti cu ea in brate citre sci.ri. rlin nou cAnd simlise ci avea obligalia morali si se cdsitoreasci.
- Pot si merg gi singurd., protesti ea. $i am nevoie doar de
-
Ar tr trebuit si scape de ea, insi fire9te ci nu o facuse, nu dupi ce-i
lini odihni, acum ci nu mai trebuie si ies in frig. l;ir rrse anumite promisiuni.
Derek se infiori, dar ea nu observi.. Amefise trecAnd pe si stea departe de Molly aproape un
Cu toate acestea, reuqise
perelii care pdreau ci se succed intr-o viteziingrijoritoare. arr. Dar apoi, intr-o zi cind era singuri, diduse nivali peste ea
ga pe sciri cu ea in brage? Nu, doar era pe cale si legine... ceea gi, intr-o clipd, pasiunea dintre ei reizbucnise de parci nici nu ar
se gi intAmpli de indatd. lr rlispdrut in toate acele luni, ceea ce bineinleles ci nu se intAm-
1rl,rse. Aproape ci sufereau
fizic dacd' nu se puteau atinge cind
avr,.ru nevoie si se atingi. in timpul separdrii, amindoi suferiseri
jurase ci nu
Capitofut 16 pr,,,r mult. $i dupe ce el pusese capit acelei perioade,
al va mai intAmpia niciodati. $i igi linuse promisiunea' Ea era
dl)roape ca o nevasti pentru el in toate felurile posibile in afari
,1,, ,,,'rrl, acela care o ficea solie de drept. i9i discuta hotirArile 9i
-Molly?
Se trezi incet gi, intorcAndu-se, iI vizu pe Jason stAnd lrrpirijordrile cu ea. CAnd erau singuri, o aprecia' Iar cAnd era acasi
marginea patului. ii zambi. Nu se agteptase si-l vadi intors lgi 1,.,tr"."^ fiecare noapte cu ea, firi si-i fie teami ci va fi desco-
Haverston in noaptea aceea. El plinuise si rimAni Ia 1,,,,'i,,.a.i instalase o intrare secreti
in camera ei, care ducea la
, n.r ,,xistenti deja in camera lui. Domeniul Haverston
era vechi,
!a din Londra, gAndindu-se cI petrecerea organizati cu oc
nunlii lui Amy urma si drrezepini tArziu. insi faptul ci el se gl rxistau numeroase ieqiri secrete din casi, necesare in anii de
in dormitorul ei in miez de noapte nu era o situafie neobign ,,,r,,lta politica gi religioasi. Iegirea ascunsi din dormitorul sti-
Nu avea de ce si se ingrijoreze. p;trrrrlui ducea Ia sciri gi pasaje care se terminau in crami, unde se
g,tri(,,rLl alte doui ieqiri secrete, una care ducea afard, iar
cealalti
- Bine ai venit acasi, iubirea mea.
Asta era el. Jason Malory fusese iubitul ei mai mult de juml. ,lrr,,rnd. direct la grajduri. insi pasajul care ducea Ia crami trecea
tate din viala ei. Molly privise intotdeauna un pic nein gl ;rr in spatele aripii servitorilor, iar pentru Jason fusese uqor si
faptul ca un bdrbat atAt de important ca marchizul de Haverstoti l*r,i trn nou mecanism care sd dea chiar in camera ei, 9i pe care
se putuse indrigosti de ea. Dar acum nu se mai indoia de sentl. rrrr,lrrdoi il foloseau de atunci'
mentele lui. ,l,rson adusese cu el un felinar, cum ficea de obicei, dar tot ii
La inceput, flirtase cu ea a$a cum un tAnir stapAn ar face-o lrr.i lrri Molly citeva momente ca si-qi dea seama ci era ceva in
orice slujitoare driguli pe care o descoperi locuind sub acoper rrr,'11uli. ii atinse blAnd cu palma fatrca inclegtati'
lui. Avea douizeci qi doi de ani gi era necisitorit. Ea tocmai ('c este?
optsprezece ani gi era uluiti de cAt de ardtos era gi de farmecul lu[ l;rances vrea si divorfeze.
la care foarte pufini oameni fuseseri martori. Molly pricepu imediat complicafiile veqtii' Divorlul putea fi
Fuseseri discrefi, bineinteles, foarte secretogi, de fapt, deol. ,,,v,r r hiar obiqnuit printre cei din clasele de jos, dat eta aproape
rece el avea frali mai tineri care locuiau inci impreuni cu el, rl+. rrr'(.oncput pentru cei de rang inalt. Lady Frances, fiica
unui
simlea ci trebuia si fie un bun exemplu de urmat. Mai mult, d r r r1111', sotia unui matchiz,putea micar si ia in consideralie
o ast-
incercase si puni capit relaliei odati, cAnd aproape ci fu h.l rlc situatie...

94 95
lofranna Linf,sey syune-mi cd md, iu6esti-
- $i-a pierdut minfile? E vorba de un principiu, interveni el.
- Nu, are o aventurd cu un mic neghiob pe care l-a intAlnit I Aga, gi? il intrerupse ea.
-
bai, gi acum vrea si se cisitoreasci cu el.
- -
liI ofti, trupu] lui incordat din cauza furiei destinzindu-se.
- Frances are un iubit? clipi Molly. Frances a ta? Ai dreptate, bineinfeles. Presupun ci ar trebui si fiu bucuros
El incuviinld cu un miriit. Lui Molly tot nu-i venea si c r J l;rances a gisit pe altcineva, dar,la naiba, nu trebuie si se ci-

Frances Malory era o femeie miculi gi timidi. Era posibil qJl oreasci cu el.

ca Molly chiar si o cunoasci mai bine decAt solul ei, deoarece lia ii zimbi.
trecuseri mult timp impreuni de fiecare dati cAnd st5pina era Presupun ci nu intenlionezi si-i trcorzi divorful din pricina
Haverston. $tia ci Frances era intimidati de Jason. Tiradele E,,rndalului care s-ar isca. Aqadar, ce anume te-a supirat atAt de
puteau si o aduci pe sirmana femeie aproape in pragul r,trr, de fapt?
lor, chiar daci furia lui nu era indreptatd impotriva ei. Mai gtia fl $tie, Molly.
ci Frances detesta ftzicrtllui Jason, pentru ci o inspiimAnta. liir deveni brusc foarte incordati. Nu trebuia si ceari vreo ex-
Molly fusese dintotdeauna intr-o pozifie ciudati, avAnd ;rlir,rtie. JudecAnd numai dupd expresia lui, gtiu ci nu se referea
face cu Frances ca doamni a casei gi ascultindu-i confesiunile la lt,gitura lor amoroasi, despre care o suspectase intotdeauna
meiegti, gi fiind, in acelagi timp, $i iubita lui Jason. Pe de-.o grr, l;rances ci gtia, gi ci era chiar uqurati in privinfa aceasta, de-
te, era recunoscitoare ci. Frances nu-l iubea pe Jason, ri;u('(.e il linea pe Jason departe de patul ei. Nu, aici era vorba de
nu era siguri ci ar fi putut si faci fati vinoviliei altfel. Pe r ll,tlalt secret al 1or.
alti parte, o enerva intotdeauna cind lui Frances i se i si gtie. Doar incearci apele.
Nu poate
si-l ridiculizeze sau si-l umileasci pe Jason fera nici un Nu conteazi, Molly. Mi ameninfi ci le spune lui Derek 9i
real. Molly nu-l putea invinovili de nimic. Iar Frances nu-i ,rl,rrlalfi din familie. Iar daci baiatul mi intreabi direct, gtii ci
decit picate. rr,rrrr sd-l mint. Credeam ci numaiAmy gtia despre noi, de atunci
*Mi se pare de-a dreptul... uimitor, spuse Molly gA rlr, ,,rnd a intrat in biroul meu qi ne-a surprins sirutAndu-ne la
Jie nu? n, t,l ('raciun de acum cAfiva ani. Al naibii punci pe care qtiu sigur
- Ci vrea si divorteze? r ,l I ,r preparat Anthony! M-a luat aga de riu de cap, ci nu-mi mai

- Ei bine, gi asta, dar mai mult faptul ci are un iubit. Mi rog, lrrrlr,,rrn lua mAinile de pe tine.
nu e deloc genul ei, daci mi intelegi. PAni gi un idiot gi-ar putcl l)ar ai vorbit cu Amy gi ai zis ci s-a jurat si nu scoati o vorbi
da seama ci nu-i plac barbalii in general, cel pufin asta e impresil r 1r,,1 rrc astavreodati.
pe care o lasi cAnd se afli in prezenta lor. Am mai vorbit desprl $i sunt sigur ci nu a ficut-o.
asta, daci ifi amintegti. Am tras chiar concluzia ci aversiunea Gl Molly incepu si intre in panici. Ea fusese cea care dorise si
se trage din frica de a face amor. Dar e clar ci ne ingelam... sau p'i,;l r(.ze secretul, iar Jason cedase insistenlei ei deoarece o iubea.
poate ci gi-a depigit frica. Il ,,,r t I i n ziua in care el luase hotirirea si-l facd pe Derek mo9teni-
-A trecut peste frici, chiar bine de tot, mormii el imparfial, t,,r rrl oficial, ea fusese ingrozitd, ci viitorul rnarchiz de Haverston
Iar asta se intAmpli pe la spatele meu de cine gtie cAti vreme! ,rvr,.r r;i fie ruqinat daci afla cd mama lui nu fusese altceva decAt o

-Jason Malory, nu e cazul si te simli cilcat pe coadi fiindcd el trtr,nrlcntd. Nu voia ca el si qtie. Era destul de riu ci nu era un fiu
are o aventuri cu un alt berbat, cAnd tu nu ai atins-o niciodati, gl l*,l,rlrrrr. Dar, cel pulin, presupunea ci mama lui fusese aristocra-
in timp ce tu ai avut... t,1, r L,i;i una promiscui, gi ci murise imediat dupi napterea lui.

96 97
-- lofianna Lindsey Syune-mi cd, md iubeSti .-
Jinind secretul fafd de Derek, ea renuntase la dreptul de rrr,rrr:heazi locul in lume, in literaturi, in arti, in politici. Nu mai
fi mami. $i nu fusese ugor, dar cel pufin ii fusese mereu in Irr,lrrrie sa-!i fie rugine de...
-
mi, fusese acolo ca si-l vadd crescAnd gi gtia ci intotdeauna va Mie nu-mi este rugine de cine sunt, Jason Malory. Dar voi,
lAngi el. Jason ii jurase ci nu va fi trimise niciodati de acolo rri rlin nobilime, aveli un alt mod de a privi lucrurile. Lorzii
deva unde nu ar mai putea si-l vadi pe Derek. Biiatul rrrr i;i doresc ca sAngele lor albastru gi curat si se amestece cu cel al
insa de-acum gi rareori mai era pe acasd, dar sentimentele ei
rr.rrrrcnilor obignuifi, oricum, cel pufin nu in cazul mogtenitorilor
se schimbaseri. in continuare nu-gi dorea ca fiul ei si fie r
l,rr, $i tu insuli egti un exemplu de prim rang. Sau poate ci nu tu
de mama lui. Iar el ar fi fost. Cum ar fi putqt si nu fie? Dup{
r'1it i persoana care a mers si-i caute o mami lui Derek, cAnd mama
acest timp, si afle ci ea nu e moarti, ba mai riu, ci fusese a
lrrr ,rdevirati dormea in patul tiu?
tatilui siu in tofi aceqti ani...
li;i regretd vorbele de indati ce le rostise. $tia ci el nu se putea
- I-ai spus ci poate si divorfeze.
Nici micar nu era o intrebare. CAntirind bine opliunile, r,iri.itori cu ea. Pur gi simplu nu era posibil. Iar ea nu i se plAnsese
infeles ci avea si fie de acord cu divorful. ltr iodati in legituri cu asta, acceptAnd ceea ce ii putea oferi 9i
ar r r,p[Andu-gi locul in viafa lui. Jurase ci el nu va afla niciodati
- Nu, recunoscu el.
r i r;r' simtise riniti cAnd el se cisitorise cu Frances. Sperase ci
- Jason!
-Molly, asculte-mi, te rog. Derek este un barbat adult. Am rrrr va Eti niciodati ci i se intAmpla ocazional si aibi unele resen-
credere totah ci poate si faci fali acestui aspect acum firi llnr{.nte legate de faptul ci nu putea si-i fie sofie. insi dupi o
dificultate. Niciodati nu am vrut si fie un secret pentru el, renr,rrci impulsivi gi stupidi ca aceea...
te-am l5sat si mi convingi ci e mai bine. Odati luati lrrrinte ca el sd-i rispundi, ea continui, sperAnd si-i distragi
era prea tdrziu si schimb povestea, cel pufin cit timp era nlr'n(ir.
Insi. nu mai este tAnir gi impresionabil. Nu crezi cd. ar fi fericit I)in cAte se pare, Frances este hotirAti si-!i ofere un scan-
afle ci mama lui e in viati? rlal, indiferent cum privegti lucrurile, Jason, gi nici unul dintre
- Nu, gi ai recunoscut-o gi tu. Inainte era prea tdrzirt ca Iurrtive nu este cu mult mai riu decAt celilalt, aga ci, te rog, nu
spui, gi e prea tdrziu gi acum. Poate ci nu-l cunosc la fel de bine
rlriitr'pta cAinele care doarme. Tu gi Frances ali triit separat cea
tine, Jason, dar il cunosc destul de bine ca si gtiu ci va fi
rr,r n)are parte din mariajul vostru. Toati lumea gtie asta. Crezi
nu doar pe mine, dar gi pe tine, ci l-am minfit.
r rr ,rr lcvArat cdvor ridica prea mulli din sprAncene daci divor)ezi?
- Prostii.
Irr r r i rr agin ez cd. majoritatea prietenilor tdi de-abia vor remar-
- GAndegte-te, Jason. Niciodati nu a simlit ci-i lipsegte
r

intotdeauna a avut o familie uriagS. intotdeauna a avut o r,r ,,lirrnt surprins ci nu ai ficut-o mai deweme". Aga ci spune-i ci
me de umeri pe care si plAngi cind era copil. Nu a fost nici ll .rr r;r himbat hotirArea.
singur. Ba chiar a avut-o gi pe vara lui Regina ca prieteni dupA Nrr i-am oferit nici un rispuns definitiv, se bosumfli el.
sora ta a murit. Dar dacd afli adevirul, se va gAndi ci l-ai li r I ,r;tlr:l de problemi necesiti multA gAndire.

de ceva, nu infelegi? Cel pufin, asta va fi probabil prima lui Molly risufld ugurati. igi cunogtea foarte bine iubitul. Doar
!ie. Apoi se va simli ruginat... rll;r,i lonul lui, gtiu ci aplecase balanfa in favoarea ei. Nu qtia care
-inceteazi! TAmpenia asta conta acum douizeci gi rllrrt rc idei reugise asta, gi nici nu voia si gtie... atAta timp cAt se-
de ani, insi timpurile se schimbi, Molly. Omul obignuit n r.t rrl rimAnea in siguranfi.

9B 99
lohanna Linf,sey Syune-mi cd. md iubesti-
a,i rnai calce intr-o bucitirie prea curAnd. Ceilalp servitori pu-
- Capitofut 17 lr',rrr agtepta pAni ce Kelsey se simfea indeajuns de intremati ca
- -
',,t iangajeze.
ln mod cert, noaptea de pasiunea pe care gi-o imaginase la in-
Ea arita atAt de fragili pirul imprigtiat
zdcdnd acolo, cu lo,rrcerea ei in Londra nu iegise aga cum sperase. Plecase de la
quvile rdzlele de la transpirafie, cu obrajii gi sprAncenele li rr,rcptia lui Amy mai devreme in acea seari numai ca si fie in-
te de culoare umezite. De-abia respira. Dar Derek gtia ci Ke tJlrrrpinat de o furie pasionali, contrar a$tepterilor lui. insd avea
Langton nu era chiar atAt de fragili. Era destul de tem ,,,t lic destul timp pentru ce-gi imaginase eI, acum ci o instalase
le chiar gi cAnd era bolnavd. El nu putea decAt si-gi imagineze Irr l,ondra.
putea fi cind se simfea bine.
Nu putea si o invinuiasci pentru ci lncercase sd-l llazele soarelui care pitrunserd in cameri o ttezita pe Kelsey.
in cap cu un sfegnic dupi ceea ce indurase. Igi trimisese vizi Itr,rck uitase din nou sd tragi draperiile cu o noapte in urmd. Dar,
inapoi la Bridgewater pentru a afla ce se intAmplase qi acesta 1,r, rle alti parte, uita si faci multe astfel de lucruri mici, cele pe
relatase povestea cu o seari inainte. El nu avea de unde sd ,.rrt, de obicei le ficeau servitorii. Nu cd ar fi contat, finAnd cont
ci menajera pe care o instruise si livreze ceea ce era nec r ill cle mult incercase si fie de ajutor. Avusese remugciri, cAnd

la cabani fusese deja demisi de proprietari gi astfel nu avea 1rrr,r I ci nu avea nici un motiv si se simti vinovat. insi tot incer-
e
un motiv si urmeze porunca ori si transmiti instructiunile r ,r r;,r remedieze lucrurile, iar asta spunea multe despre eI.

cuiva. Pur gi simplu igi impachetase lucrurile gi plecase. Iar lira a doua dimineali in care se trezea gi il gisea in camerS. cu
nu avusese de unde si gtie asta. r',r ln ziua anterioari o intimpinase cu ceai, supi qi medicamen-
Derek nu fusese capabil si-i spuni inci. inca nu-gi revenise lr. Azi, nu doar cd era prezent, dar era gi in pat cu ea.
deplin. Medicamentele doctorului impotriva ricelii funclionau liusese o adevirati surprizi si se trezeasci gi si-l giseasci
sfArgit, dar, dupi cum il avertizase doctorul, rdceala ei se inrAu lan1la ea. $i chiar era o corvoada sA incerce si-gi stoarci creierii

lise foarte mult inainte de a se vindeca. Dar cel pu[in nu mai pr,nlru a descoperi dacd exista vreun motiv ca el si fie acolo, altul
febri gi dormea linigtiti in cele din urmi. Fusese o noapte lun![ rlr,r .it ci fusese mult prea obosit ca si giseasci un alt loc unde si

Fuseseri. doui zile gi mai lungi, deoarece el rareori plecase de rlo,rrrni. Dar ea nu-gi putu aminti nimic in afard de gustarea ugoa-
gi ea de cAnd leginase in bralele lui, cu trei nopti inainte. r'1 l)('care o luase cu o noapte inainte gi ci stituse in continuare
Fusese o pacienta groaznici, morocdnoasi qi certireaffi Irrtirrsi, in ghearele febrei puternice.
Nu dorise ca el si faci nimic pentru ea, voind si se ridice 'lirtugi, in dimineafa aceasta se simlea mult mai bine, un pic
si-gi faci singuri. Dar el insistase, gtergAndu-i cu prosoapl ql,rlrita, cu cAteva dureri dupi ce zd,cuse timp de doui zile, insi
umede gi reci cel putin membrele expuse. ii aducea gustiri, c f rr,rlrinteala constanti pe care o avusese pAni atunci dispiruse.

daci acestea nu aritau prea bine, cici el era al naibii de I r,' l.rpt, pentru prima dati dupi nu qtiu cdte zile, se simlea un pic

natic in bucitirie. trrlr i1,,urat5. Observi ci din focul care incilzise camera nu mai ri-
Azi agtepta si vinl o bucitireasi la interviu. Igi trimi rrrJr;r,seri decit cAliva ticiuni. De asemenea, camaga ei de noapte
vizitiul la agentia forfelor de munci pentru a aranja obgi ,'r,r rrrnedi din cauza transpirafiei din timpul somnului.
unui ajutor inainte si se intoarci la Bridgewater. Oricine u 'l'rupul mare de lAngi ea o tenta pe post de sursi de cilduri
sd se prezinte avea si fie angajat pe loc, pentru ci Derek nu lrrrlrliati, insi nu avu curaj si se cuibireasci in apropierea lui
r00 101
Syune-mi cd md iubesti-
Derek, nici micar cAnd acesta dormea. Poate ci el avusese gr{l lil,i( ilr pe jumitate decent cind avea s5-i mullumeasci pentru gri-
de ea in aceste ultime zile, poate ci in curind avea si devinl l,l l)(,care i-o aritase, chiar daci fusese cam autoritar.
iubitul ei, insi de-abia il cunogtea qi iqi dori si nu-gi fi ami Acum ci se gAndea Ia asta, o uimea ci stituse si se ingrijeasci
ci urma si fi.e amantul ei. Gindul acesta o ficea si nu se si rlr,r,a, cAnd nici micar nu trebuia si faci asta. Ar fi putut aranja si
confortabil cu el atAt de aproape. Ei bine, poate ci. nu se si lrr, rngrijiti de. o infirmieri. Dar ea i$i imagini ci remugcirile lui
neapirat inconfortabil, cit mai degrabi tulburati fizic. BrurGl tl linusera acolo. Degi, indiferent care era motivul, era bucu-
era prea congtienti ci el era un bArbat mare gi aritos. $i cum rrr,rsli ci rimisese, bucuroasi ci ii aritase din nou ci nu era atAt
adormit, nu o putea opri nimic si se uite pe indelete la el. rlr, ,rspru gi de nechibzuit pe cAt incepuse si creadi ea.
Derek stitea intins pe spate peste cuverturi, cu un braf St: strecuri afari din pat firi si-l deranjeze 9i-9i lui nigte hai-
cap, iar cu celilalt atArnAnd moale intr-o parte. MAnecile I Ir,, l nainte si inchidiuga de labaie, arunci o privire in direclialui
ale cimigii lui albe erau suflecate pAni la cot, dezviluindu-i brr gt v,lzu ci inci dormea. Sau cel pupn nu observi cd avea ochii ugor

fele cu pdr auriu, cum avea gi pe cap. Avea antebrafe cu mug lrrl rccleschigi, privind-o. Iar baia fdcu minuni, descotorosind-o de
pronunfafi, incheieturi iate, miini mari. ii vedea pdrul auriu l}r rr 0 sflz&fie persistenti a vreunei slibiciuni. Ba chiar iqi usci 9i
acoperea partea de sus a pieptului prin cimaqa descheiati. 1r.ir rrl pe indelete inainte
si se imbrace de zi. CAnd reintri in dor-
cauza bralului ridicat, cimaga ii stitea intinsi pe trup, dezviluind rrrilor, inci igi pieptina Pirul.
ce piept larg gi ce abdomen tare gi plat avea. Iar picioarele lui Sc ocupase atAt de mult timp de ea, ci Derek nu mai era in
atAt de lungi, incAt ajungea cu ele Ia capitul pattrlui. Era desculf, r iililCri. Focul ardea din nou in cimin, alungAnd frigul din came-

dar igi pistrase gosetele. r,t l)cqi, daci era si fie sinceri, ea de-abia simlise frigul cAnd se
Falca ii atirna ugor, iar buzele lui ferme erau putin depirtattr rl,rrlrrse jos din pat, dupi ce il privise atAt de mult timp pe Derek'
Nu sforiia, dar ea se intrebd daci nu o ficea totugi, din cAnd ln l'',;trrrbi, observAnd ci pini gi patul era ficut. Adevirul era ci gi-ar
cAnd. Presupuse ci in cele din urmi avea si afle. ii vizu geneh Ir ,lorit si-l vadi fAcAnd asta de unul singur.
lungi, aurii, pe care nu le observase pAni acum, deoarece ochii lul Mai duri citeva momente pAni si-qi aranieze pirul in coafu-
verzi aveau tendinfa si-i capteze in intregime atenfia. Se lncrun. r,r , rlrignuiti, apoi cobori ca si vadi daci Derek plecase de acasi.
ta, pirAnd si nu-i placi visul pe care il avea. Aproape ci o mAnclu tlrr o facuse. il gasi in bucitirie, fierbAnd un ibric de ceai' Pe o
degetele si-i netezeasci sprAncenele, insi nu indrizni. l.rv,i <le lAngi eI era un platou umplut cu pateuri. Nu-9i schimbase
Nu voia ca el si se trezeasci lingi ea. in nici un caz. Pozilll lr.r rrrole. Probabil ci inci nu avea acolo alt rand de haine. Ea zimbi

lor era prea intimi ln acel moment, gi nu avea de unde si ptll r .rrrr I cl igi ridici privirea qi o observi in uqi.

ce idei aveau sd-i vini, degi poate ci nu era cazul. La urma ur. Nu cred ci ai avut timp si coci astea, spuse ea aritAnd cu
mei, probabil ci ea arita ca o sperietoare de ciori. Timp de doul ,,rl)ul cAtre produsele de patiserie.
zile fusese imbaiata in pat, iar pirul ei transpirase foarte mult ln Sub nici o formi gi nici cd am si mai incerc vreodati, pufni
mai multe nopfi, firi sd fie spdlat. Firi nici o indoiali, arita Cl ,'l Ntr, am auzit un vAnzitor ambulant trecAnd 9i am alergat si
o sperietoare. y.r,l rc vindea. Sunt doar pateuri, dar sunt bine-venite in acest
De fapt, si faci o baie ar fi fost raiul pe pimAnt, si se cufunda rrr,nrt-'nt al diminefii. De fapt, sunt calde inci.
in apa fierbinte pentru a-gi relaxa mugchii pe care ii simlea durl. t'rrvintele lui - ,,nici ci am si mai incerc vreodati" - cipitd
rogi gi pentru a scdpa de mAncirimea de ie scalp. Poate ci reugel il|nri (.and eaziriharababura din bucitirie. VizAndu-i expresia in
si faci baie inainte ca Derek si se trezeasci, astfel lncit si aratl tinrl) ( e se uita prin cameri, el o anunfi:

102 103
Syune-mi cd, md. iu6esti-
- lohanna Lindsey
,rpropo, de indati si te simli in stare, trebuie si mergem la
ce o
-Aziva veni o bucitireasi. ObservAndu-i expresia oripilatls i,li,

adiugi: Ce e? , ililrpareturi. Nu cred ci ai foarte multe haine inghesuite invaliza


-
-O s5-gi vAre capul aici qi se va indrepta direct spre uga de ar r,r'a mici a ta.

intrare, previzu ea. lia presupuse cd ar fi putut si-l scuteasci de aceste costuri tri-
-Prostii, spuse el lncruntAndu-se. Chiar crezi asta? rnr(ind. dupi restul propriei garderobe' Dar cum avea sd-i explice
apoi. Foarte bine, o s-o fac si creadi ci meritii si rimAni. ,rlt,r rnatugii Elizabeth, cAnd ea trebuia doar si-gi viziteze priete-
daci nu o si-!i placi de bucitireasa asta, te rog si nu o dai rr,r rrr Kettering pentru o scurti perioadi? Era 9i-a9a destul de
riu
pAni cAnd nu ai cu cine si o inlocuiegti... asta in cazul in care I .r lrcbuia si. inventeze in continuare scuze ca si-qi prelungeascd
gitegti tu. CAt despre servitorii tii, vor api.rea sdptimAna aceastl vlzil;r. $i, in afari de asta, hainele ei probabil ci nu erau de tipul
pentru interviuri. ,r,Lrr la care se gindea el, deqi spera sincer si nu vor mai fi alte
-Aqadar, urmeazi si stau aici? rrrr lrii rogii ingrozitoare. Aqa ci spuse:
- Nu-!i place? Cum doregti.
- Bineinleles ci imi place, siri ea repede si-l asigure v 'lie simli mai bine in dimineala asta? intrebi el goviind' Ji-a
atAt de dezamdgit, doar cd nu eram siguri ci acesta este tr lr rrt febra?
unde vrei si rimAn. l)a, in sfArgit mi simt destul de bine.
-Dumnezeule, nu !i-am menlionat asta? Ei bine, am inchiritt lixcelent, rosti el, iar zdmbetul ii deveni brusc senzual'
casa pentru gase luni, perioadi care poate fi extinsi cu uguri Alrrnci, te las si te ocupi de treburile tale, dar mi voi intoarce si
Agadar, dacl, vezi ceva ce nu-!i place, mobilier sau orice al 1rr,lr t'c seara asta cu
tine.
putem si facem schimberi. Aceasta va fi casa ta, Kelsey. Vreau El l,rri Kelsey ii venea si-qi dea una pentru ci nu-gi deduse seama
te simli confortabil in ea. ,le ,,' anume o intrebase cum se simlea. $i nu avea nici un dubiu
Ea rogi ugor, gAndindu-se la sensul permanent al declarafiei;l II Privinta a ceea ce dorise el si spuni cind o anuntase ci avea si
la legitura cu relalia 1or... care nici micar nu incepuse. momentul in-
lrll rcaci seara asta cu ea. Ar fi putut si mai amAne
- Egti foarte amabil. Sunt sigurd ci mi voi simli extre[! vrrrt,ind o scuzi sau alta. Acum, imbujorAndu-se, nu putea decAt
de confortabil aici. ,i.i ilr( uviinteze.
-Excelent. Si ludm acum aceasti mAncare nesemnificativl ltl
sufragerie, unde nu este atit de dezordine? . .i I |' , , ' .',

Ea zdmbi gi iegi din bucitirie. Sufrageria avea un aer vesel ln


acel moment al zilei, luminati derazele soarelui, care nu dispAru.
Capntotut ls
se inci in spatele unei grime zi de nori, gi care era,o aparilie rarl
in acea perioadd a anului.
%a6p
Atireasa ajunse in acea dimineali imediat dupi plecarea lui
- CaF servitori pot se angajez? intrebi ea in timp ce se a$ell ltr rr

pe scaunul din fala lui gi turni ceai. lr*.r,,1<. $i doar dupi scurta perioadi de timp pe care Kelsey o pe-
I r r.r r r r u femeia, gtiu ci se vor inlelege de minune'
Alicia Whipple
- Cali ai nevoie.
- $i o si le plitegti tu simbriile, sau wei si mi ocup eu de asta? rr r,r,r infumurati, spunea ci i9i vede de treaba ei qi, cind Kelsey
-Hmmm, nu m-am gAndit la asta. Presupun ci va fi mai ugol tl r.x|lica faptul ci seara avea si primeasci frecvent un oaspete -
daci ifi las o alocalie pentru intretinerea casei qi pentru tini ,iirrl,,rrrrrl mod cuviincios in care putea exprima situafia -, Alicia
105
104
-- syune-mi cd md iubesti \
loftanna Linf,sey

o asiguri ci, indiferent cine ar fi fost persoana cdreiaii linea rr,rsiguri ci toate miresele poarti neglijeuri in noaptea nunlii in
panie, asta o privea exclusiv pe Kelsey, gi nu pe ea insigi. de azi. -
- -
Situafia ei era o problemi. Nu se lndoia ci existau slujitori
r,rtr.r
l)aci era adevirat, sau daci femeia doar observase ezitarea
ar firefuzat sd lucreze pentru cineva ca ea, gAndindu-se ci ar lrri l(elsey gi fusese hotirAti si-gi vAndi produsele, ea nu gtia
fost o munci injositoare. Pentru unii servitori, oamenii gl rrici nu-i pisa. Neglijeul era exact ceea ce i9i imaginase cAnd
lrh,tase in ciutarea lui, aga ci
era destul de mullumiU de ceea ce
care lucrau constituiau un motiv de mAndrie, gi si lucrezi
,,rnrperase. Acum, ii mai trebuia doar curajul si il poarte cAnd
amanta unui lord in mod clar nu era ceva cu care si te m
Dar erau al1ii cirora nu le pisa, care doar aveau nevoie de o vt,nca timpul...
iar ea avea si-gi giseascd oamenii printre acegtia. l)erek nu-i spusese la ce ori se va intoarce in acea seari' Ar fi
O trisuri ajunse in jurul prAnzului. Vizitiul, altul decit Irr,lruit si-l intrebe, dar faptul ci nu gtia nu era o mare problema,
q,rrr cel pulin aga credea Alicia. Aristocralia obiqnuia si minAnce
al lui Derek, o informi ci era acum angajatul ei. ii explici la
lir orc neobignuite, pini la urmi., asta depinzAnd de petrecerile
va tine trisura gi caii * cici casa nu avea grajd - gi unde il
r,rrc participa, iar mAncarea putea fi pistrati calda'
gisi atunci cind avea nevoie de el. $i asta o ficu si-gi dea
lntAmplarea ficu si soseasci mai devreme decit se presupu-
ci va avea nevoie de cel pufin un valet, dupi ce inilial crezuse
rrr,,r, imediat dupi apusul soarelui. Ea nu avea de unde si
gtie'
se va descurca cu un grup mai restrAns.
rl,rr cl trebuise si seforyeze sd stea departe atAt de mult, pentru
Folosi trisura pentru prima dati in dupi-amiaza aceea. Dupl
n i l,isa un rdgaz singuri, atat era de dornic si-9i inceapi relafia.
ce se gAndi pulin gi dupi sirutul dulce de rimas-buri al lui D
l.il ,rvu inspirafia si nu-i vorbeasci despre asta. Era 9i aga destul
de
se hotiri sd dea un aer romantic intAlnirii din acea seari - care
t,rrrot.ionati. si gtie ci el ar fi preferat si o duci direct in pat ar
inlocuiasci senzatia de aventuri josnici. Astfel, ii spuse Alictrl
Ir rrrihnit-o.
si pregiteasci o cini plicuti cu vin, gi ii didu o sumi suficientl ('u toate acestea, el era un gentleman qi nu-i dadu de inleles
pentru mAncare. rlin priviri sau prin cuvinte la ce gindea. $i venise cu flori - un
Din fericire, Derek o lisase cu mai mult de un sirut. TeanJ g.,rit care nu era necesar, insi era foarte frumos' Aranjatul lor o
cul mare de bancnote conlinea aproape o suti de lire, iar el tl a f r r I ,i pe Kelsey si se simti uqurati in timpul
primelor momen-
spusese doar: lr. r itrdate.
- Cu asta ar trebui sd te descurci o perioadi. lrra imbricat destul de formal, dar ea igi imagini ci valetul
intr-adevir. Gospodiriile mari se puteau intrefine cu mult md rrrr I lasase si iasi din casi seara imbricat altfel. Eqarfa lui era
putin, iar gospodiria ei era mic5. Irrrrorlati impecabil gi un pic de danteli albi se vedea ieqind din
O ldsi pe Alicia si cumpere mAncarea, dar ficu gi ea nigtl nr.rrr;ctele hainei lui maro-inchis, care se mula strins pe umerii
cumpS.rituri. Duri o vreme si gdseasci tot ce ciuta pentru cl lrrr l.rrgi.
nu cunogtea Londra. in cele din urmi, fusese nevoiti s5-i expll. lira imoral de chipeg, iar ea, prin comparafie, se simlea extrem
ce vizitiului ce avea nevoie. $i gisi astfel un rnagazin care vindcl ,1,',k'rnod.ati. igi aranjase pirul doar un pic mai elegant in acea
neglijeuri scumpe, sau mai degrabe vizitiul ei il gisi. $i cu tol. o,.,rr,r, clar ficuse tot ce putuse. Nu adusese haine elegante cu ea,
r lr ,,rr citeva rochii de zi pentru cilitorii 9i o
te ci nu avusese niciodati ceva nici micar aseminitor, cimlr rochie de seari pe care
gile ei de noapte fiind toate de tipul drigu! 9i util, femeia carl il prrrtx acum, care putea fi folositi pentru o seari obignuiti. Dar
ii vAndu produsele, care veneau Ia pachet cu un halat gi papuclt nu ('til deloc eleganti.
t07
106
lohanna Lindsey syune-mi cd. md iubesti-
Era o rochie din tafta simpli roz, ct) mAneci scurte bufante fl Atunci ifi datorez scuze.
talie inalti, dar extrem de nesofisticati pentru stilul din Londrtl Nu, nu-mi datorezi, o asigurd el.
- -
in sensul cd nu avea un decolteu adAnc, a$a cum era moda acun, -
lia dadu din cap.
Nu avea nimic provocator, nici un pic de danteli sau panglici ca4 Ba da, pentru ci am crentt ci eqti nechibzuit 9i nepisitor,
si adauge un plus de rafinament, dar cu toate acestea, Derek ntl 9r pcntru c5. am aruncat in foc biletul acela pe care mi l-ai lisat
gi
pirea sa-gi poati lua ochii de la ea. urr ,urr dorit si fi fost tu in locul lui.
MAncari aperitive in salon inainte de cini. Kelsey nu se gAndl. li;rcu ochii mari, fira si-i vini a crede, cam doui secunde ina-
se la altceva in afari de un pic de vin, darAlicia verificase ce avel[ Irrlr,sd izbucneascd in rAs. Kelsey se inroqi. Nu era siguri de ce
in casi inainte si meargi la piafa gi, din fericire, f5.cuse cAtevl l.rr rrse acea confesiune, doar ci se potrivea perfect cu scuzele ei,
cumpirituri in plus. q,rrr rnicar le explica.
Derek intrelinu o conversatie ugoari, chiar gi dupa ce trecu. l)ar nu avea habar de ce lui i se piruse atAt de amuzant pAni
ri in sufragerie. Vorbi despre un armisar pe care prietenul sl[ rtrrrlspuse:
Percy il cumpirase siptimina aceea, gi de la care se agtepta ll Cle caracter ascunzi! Nu ag fi ghicit ci egti aga ascultAndu-te.
aibd succes la curse. Vorbi despre zilele de gcoali gi ii povestl, Cred cd aga sunt de fapt, doar ci nu am prea avut gansa sd fiu
despre cel mai bun prieten al lui, Nicholas Eden, gi cum se cur provocati, recunoscu ea. Mi se trage din familie, cred, cel pulin
noscuserd. Apoi aduse vorba despre cAfiva membri ai ,lirr p;rrtea mamei.
sale qi mai ales despre verigoara lui, Regina, care se miritase ('r'ca ce era o afirmalie modesti. De fapt, oamenii spuneau ci
Nicholas, gi despre unchiul Anthony, pe care se dusese si-lv rr,unir ei se aprindea extrem de repede, linAnd cont ci igi omorAse
chiar in acea zi cum ficuse praf concurenta in sala lui Knighton; arrlrrl in timpul uneia dintre crizele sale, fere s; vrea, dar in cele
orice insemna asta. rllrr rrrmi cu acelagi rezultat.
Din fericire, continui conversatia cu anecdote despre el, pen. li ,rrunci" o privire pe sub gene:
tru ci nu erau multe lucruri pe care Kelsey si i le poati spunl Nu te deranjeazi?
despre eafilresi minti sau si dezviluie adevirul. Nu aveau incil0 l)eloc. Firile silbatice sunt ceva comun in familia mea, a9a
poveste care si duci la discufii despre lucrurile pe care le ficuserl r i1 :;rrnt obignuit cu asta. Apoi zAmbi. $i nu cred ci te voi provoca

impreuni, nimic care si nu fie un pic deranjant dintr-un anumlt ;,t,,,t,lcs.


punct de vedere, oricum. li,r ii zAmbi inapoi. Ce mod drigu! de a-i spune pe ocolite ci
La desert, el elucidi in sfArgit misterul celor intAmplate h rrrr i v;r da nici un motiv si-i giseasci vreun defect. Era bucu-
Bridgewater. rrr,r:r,r (.1 se diduse peste cap pentru aface seara aceea speciali'
- Fata pe care o instruisem si aducd proviziile la cabani a fort r 'r r I o;r I e ci, privindu-I acum, nu inlelegea cum de putuse si crea-
dati afara. ,l.r r .i rrrice at avea de-a face cu el ar putea fi josnic.
- Pentru ci nu le-a dus? lir,r vorba doar de caracterul imoral a ceea ce urmau si faci,
- Nu, fusese data afari inainte si-i dau eu instructiunile, dl I rr.rlr,,r ca, dar chiar trebuia si inceteze sd mai vadi lucrurile aga.
aceea nu s-a deranjat si le aduci ea sau sd spuni cuiva si facl li,r, ur;t, un tirg. Datoriti ei, familia sa nu sfArqise pe strizi' Ar fi
asta. Ar fi fost bine daci mi-ar fi spus asta atunci, dar nu a fdcut-o, tr,,lrrril sa fie nespus de recunoscitoare ci Derek Malory fusese
Era suparati pe intendentd pentru ci o diduse afari qi pur gi sim.
' iilrl).rrAtorul. igi imagini
ci multe femei ar considera-o noro-
plu gi-a impachetat lucrurile qi a plecat. rr,ui,r. I)oate, dupi acea seara, gi ea se va considera norocoasi.
t0B 109
Johanna Linf,sey
spune-mi cd. md iubest{ =-
Dar mai trebuia si treaci de acea noapte sau, mai degrabA, de ceil ;rtr ror decit giar fi dorit vreodati si-i arate cuiva. Era fdcut din
-
petreaci in dormitor. nr,lt.rse moale albastru-deschis, firi mAneci, corsajul avea un
ce avea sa se
-
Avuri parte de o cini foarte plicuti. Ea chiar igi ficu
-
,1,,, olteu adAnc, iar breteiele erau legate simplu 9i puteau
fi des-
curaj cu vin. Putea si mai intArzie un pic, dar asta nu avea si l,1r rrle ugor.
Iucrurile mai uqoare, ci doar si-i creasci nelinigtea. Aga ci, imbttr l)aca nu ar fi fost gi halatul ficut din aceeagi mitase moale,
jorAndu-se, spuse: |trr ,rr fi indriznit si-l poarte. Dar halatul ii acoperea picioarele 9i
- Dacd nu te superi, mi voi retrage acum si mi schimb in l'l ,r (r'le. Se mai vedeapulin din sAni, chiar 9i cu cordonul halatului
mai lejer pentru dormit. lr11,rt, dar, in condiliile date, qtiu ci era ceea ce trebuia'
-O, Doamne, da!Adici... te rog. litatea lingi foc, pieptinAndu-9i pirul, cAnd se auzi bitaia
Ea clipi, cici nu fusese congtienti pAni atunci de cAt de ner{b. Iil rrl;i. Cuvintele care si-l invite pe Derek in cameri refuzau si
detor era si se culce cu ea. Aflind asta, simli o cilduri in interlot l,ri,i. El simli in mod evident ci nu avea nevoie de ele, pentru ci
care era, de fapt, plicuti, gi o ficu si roqeascd gi mai tare. Se ridtcl ei, mi-
uir,r sc deschise gi el rimase acolo, cu ochii alintili asupra
si plece. r lrrrlrr se un pic, intunecAndu-se...
-Atunci, ne vedem in curAnd, sus. ,l'rebuie
si facem ceva in legituri cu imbujoratul ista, Kelsey,
ii prinse mAna cAnd trecu pe lAngi el, gi i-o ridici in dreptul ,,1,rrsc el pe un ton amuzat.
buzelor.
li;r iqi cobori privirea, cildura din obraji simfindu-se mai fier-
- Egti neliniqtiti, draga mea, dar nu ai de ce si fii. O si ne
Irlrrlc decit focul din spatele ei.
trim bine impreund, ifi promit.
,,Distracfie?!" Pentru el amorul era o distracfie? Ca si vezi! Dt! $tiu. . ,.
'l
,,'; .

nu fdcu altceva decAt si dea din cap, cdci vorbele nu-i puteau ietf ligti... frumoasi. .l

din cauza nodului din gAt. Voia si piAngi pentru ceea ce urml
( ) spusese deparci nu acesta fusese cuvintul pe care voise si-l
si piardi. Voia si se termine odati gi gata. Voia si-l impugte pt lolor;casci, ca gi cum ar fi fost uluit. $i ajunse in fala ei in citeva
,,,., rrrrde, luAndu-i pieptenele din mini, punindu-l deoparte, ridi-
unchiul Elliott pentru cd din cauzalui ajunsese in casa asta, undl
urma si aibi o noapte a nunlii firi nunti. $i, in adAncul sufletw r;trrrl o guvili din pirul ei lung pAni la obrazuLlui, apoi hsand-o
lui, admise ci voia si mai guste iar siruturile lui Derek Malory' r,t ;rlu teasci inapoi spre talia ei.
Dumnezeule mare, nu mai gtia ce voia. Incredibil de frumoasi, repeti el.
Vorbele ii atraseri privirea asupra 1ui, iar felul in care o privea
, rr ot hii lui verzi, cu atit de multe admiralie, o ficu sd se incil-

Capitofut tg ;r.,u;r i qi mai tare.


lrrsafiind atAt de aproape de ea, o fecu si simti o mulgime
,1,' ,rlte lucruri, fluturagi in stomac, o strAnsoare in zona sAnilor'

Lui Kelsey ii tremurau degetele in timp ce imbrica neglijeul, l,.lrr,r pi mirosul lui, de ierburi aromate, ii desfita simlurile. $i se
trrzi privind lung Ia gura 1ui, aproape indemnAndu-l si o siru-
$tiuse ci nu se va simfi confortabil in el, dar refuzl. cu incipAfl.
nare si-l dea jos. t,., ,rrlucAndu-gi aminte de cAt de mult mai plicut fusese cAnd o
Era indecent cu totul, qi nu pentru ci era transparent, ci pen. s,tnrlase, cum nu se mai simlea nesiguri atunci qi se simlea in
tru ci era despicat in pirli pAni la golduri, aritAnd mai mult din al,rri;it linigtiti.
r11
110
lohanna Linf,sey Syune-mi cd md iubesti-
-
Cordonul halatului ei se desficu, bineinteles cu ajutorul lul, ;q,rta si siluiasci o slujitoare
din sat' Era un sentiment ciudat' 9i
Se imbujori iar, pe misuri ce matasea subtire ii cd,ztt la picioarlr rrrr f5.cu nimic pentru a-i domoli dorinla dezlenpiti'
-
Dar ii auzi exclamalia gi il simli mdsurAnd-o din priviri.
-
Din momentul in care intrase in cameri 9i o vizuse in acea
Vocea lui era deosebit de ingrogati cAnd rosti: trrbriciminte minusculi, devenise tare ca piatra' Incerci si se
-Va trebui si-!i cumpirim mai multe... din astea, arete cu O ;q,rndeasci la alte lucruri, dar
nimic nu il ajuti' O dorea prea mult'
mAni spre neglijeu. Mult mai multe... ,r,,ta era problema. $i nu era nici micar sigur de ce'
,,Chiar trebuie?" Se gindi sd spuni asta cu voce tare, dar cll. se culase cu alte femei mai frumoase. Dar era ceva in
legituri
vintele nu-i iegiri. $i era prea incordate acum, agteptAnd... a$tepr , u Kelsey, poate rnodul in care simula inocenfa, acele imbujoriri
poate faptul ci o cum-
tind. Apoi mAinile lui ii cuprinseri incet obrajii. lrrosteqti gi ridicole cu care il intAmpina,
- $tii cu cAti neribdare am agteptat si se intimple astf? gr,rrase... nu gtia, dar voia si sari pe ea 9i, in acelaqi timp'
si o 9i
o intrebi el incet. :l,lvureze, ceea ce, desigur, era imposibil'
Nu avea nici un rispuns pentru el. Nici nu-i trebuia unul, pen. Era o aleger e gtea,irru ,r, deveni mai ugoari atunci cAnd
i se
tru cd imediat ce spuse cuvintele incepu si o sirute, cu licomil, ,rl,rturi. in pat gi o atinse din nou. Era fini ca mitasea qi moale
depirtAndu-i buzele, iar limba lui cercetAnd, gustAnd, luptAn. rn roate locurile potrivite. $i aproape se eliberi cind ii desficu
du-se cu a ei. Se apropie mai mult, astfel ci sAnii ei ii atingeeU lrrndele de pe umeri 9i ii didu jos, incet, metasea albastri pentru
acum pieptul. $i devenea din ce in ce mai slabita, avAnd nevoie iI ,r i clezgoli sAnii, care se iliri mAndri imediat, sub privirea
lui ar-
se sprijine de el pAna cdnd, in cele din urmi, cedi tentafiei. ,1,itoare. Din nou, simli dorinfa si se piarda in ea atunci 9i acolo'
El gemu cAnd vizu cd ea i se abandonase gi o ridici in brafe, Q ;;i pur gi simplu nu-i venea nimic
in minte cate at putea stinge
purti spre pat gi o intinse incet acolo, apoi se lisi pe spate pentfll ,rt t'asti ardoare, in afari de o baie rece, ceea
ce ar fi fost ridicol in
a o privi in timp ce-qi scotea haina gi egarfa. Ochii lor se intAlnifl rrnprejuririle date. Ar fi trebuit si bea mai mult vin la cini'
'[3anu,eaarfi'trebuitsibeamaimult,giatunciarfifostposibil
gi rimaseri inlantuigi. Buzele i se despirfiri, incepuri se tremurlr
dar nu putea si priveasci in alti parte, caci privirea lui era atAt dl ri,i r)-o deranjeze prea tare daci pur 9i simplu se nipustea asupra
senzuale, de fermecitoare. r,i. Poate ci nu s-ar supira oricum? La naiba, eI era cel care s-ar
fi
Nu stinsese luminile din cameri. Ea igi dori si fi ficut astl, rrrrlrarat. Nu era vreun tinSr neexperimentat 9i necopt care
nu
pentru ci era atAt de nesiguri de sine. Voia si se ascunde sub si faci totul incet' chiar daci
i;li;r ce insemna autocontrolul. Avea
cuverturi, dar nu o ficu, aducindu-gi aminte de ceea ce spusedl ,ri;leptarea il va ucide.
May, ci barbalilor Ie place si se uite la corpul unei femei gi eru incepu iar si o sirute, concentrat' Dar nu putu si-gi opreas-
ca gi cum ar fi fost deja goalA, cici mitasea moale se mula atAt ,,r rnai;ile si se plimbe. SAnii ei erau umflafi 9i fermi' potrivigi
de bine pe pielea ei, cum stdtea aga intinsi. Dar era atdt de greu il p('ntru mAna iui. CurAnd, gura lui igi croise drum inspre ei' iar
rimAni acolo, agteptAndu-l si i se aliture. 11r'.rrnitul ei de plicere fu cea mai
dulce muzicl
Nu putea gti cAt de ispititoare era, cu pirul ei negru risfirat 0 atingea peste tot. Kelsey trebui si-9i aminteasci de nenu-
o ficea
pe perne, cu genunchii indoili in aga fel incAt un picior sub$rc, rrr,rrate ori ci avea acel drept. $i gura lui"' lucrurile pe care
iegea de sub mitasea albastri. Cu buzeie ei voluptuoase depirtatl r;,r lc simti. Se temea ci ii revenea febra'
pdrea ci implora ca gura lui si se intoarci. $i acei ochi cenugll MAna lui incerci si-i desfaci picioarele. Ea Ie linu strAnse bine.
tulburitori cu gene negre, temitori... cu siguranti nu il chemau, lrl zambi, chiar inainte si o sirute iar atAt de pasional' incAt
uiti
Dar cumva il ficurd pe Derek si se simti ca un adevirat spartan, r,'Pcd,e de picioarele ei, iar mina lui se strecurd intre ele' Se arcui
113
112
:- Syune-mi cd, md iubesti\-
atAt de tare, incAt aproape cdzrt de pe pat. Niciodati nu-gi imagl. ci s-a menlionat asta Ia licitagie'
Cred
nase ceva atAt de gocant gi atAt de silbatic de palpitant precum lil se holbi ia ea firi si-i vini si creadi.
ceea ce ii ficea el cu degetele. - Draga mea fati, nimeni nu a crezut asta, la naiba! Furnizorii
Toate gandurile lisaseri loc senzatiei ci totul era atat de ex. rlc carne vie sunt mincinogi notorii, Ia urma urmelor' $i pe linge
trem de pldcut, incat durerea care sporea treptat in interiorur cl I ,,r I e astea, erai vinduti intr-un bordel. Ce
r
naiba si caute o virgi-
trecuse neobservata pina cdnd deveni insuportabila, coplegind-o, rr,'t intr-un bordel?
Gemu adinc. Se arcui inspre eI. Se trase dinspre el. Nu infelegea, - in mod evident, si fie vAnduti pe loc ai dupd cum fusese
$i tot aparentul autocontrol ?l parisi pe Derek in acea clip{, rrt,rlrilit, rosti ea cu severitate. $i imi pare riu ci nu l-am pus pe
Ajunse intre picioarele ei. Le ridicd, iar in clipa urmitoare en l,r rnny si mi scape de virginitate inainte de vinzare' Nu
gtiam ci
adAnc iniuntrul ei, penetrarea lui fiind atAt de iute, incAt nu fU ar fi obligatoriu.
timp pentru a se opri in fafa barierelor. observase slab ci existagQ Nu fi absurdi, rispunse el morocinos' Este doar"' o surpri-
una, dar nu igi diduse seama ce fusese exact, nu cAnd era incon. r,t. Am nevoie de pufin timp si mi obignuiesc cu asta"'
jurat de atAta strAmtoare, atAta cdlduri minunati, o plicere atAt l)utin? Toate acele imbujoriri fuseseri reale, nu inventate.
de primitivi. Era atat de bine, incat aproape ci iqi gisi eliberarel 'l'rr,rle acele priviri inocente erau adevirate. o virgini, qi prima lui
in acea unici pitrundere, dar fu doar o amigire, din moment ct vir11ini, daci nu o punea la socoteali 9i pe servitoarea de la bu-
urmitoarea migcare il scoase din minti. ,,tt.irie, de la Haverston, care continuase si-gi extindi favorurile
CAnd incepu din nou si judece ra{ional cu mintea lui amefit{ .[;ul)ra tuturor valelilor din casi. Nu era de mirare ci Ashford o
de plScere, Derek ofti. Crezuse ci depigise experientele rui pate. voise atAt de mult gi fusese atAt de furios cAnd nu o luase - mai
tice de a face dragoste in grabi din vremea cAnd era flIciu, cAnd nrrrlt sAnge pentru plicerile lui bolnave.
se preocupase doar de propria plicere gi nu avea nici un fel dc O virgini. $i toate implicaliile il loviri brusc cu un val de pose-
control asupra reactiilor sale? se autoironizi in mintea sa. Halal ,iivitate a$a cum nu mai simlise inainte. Era primul eiiubit, unicul
demonstratie de control daduse in noaptea aceasta. lr,rrlrat care o atinsese... qi nu era doar asta, era alui.Ii aparfinea.
Nici micar nu gtia daci draga de fati gustase gi ea plicerea, I ) i r tr-odati, zdmbilarg.
r

atAt de consumat fusese de extazul lui, dar ar fi fost lipsi dc Uite, vezi? Deja m-am obignuit' Era tare 9i tinjea si o aibi
tact si intrebe. Desigur, dacd nu o fdcuse, era mai mult decAt ,lirr nou, in schimb, iegi cu griii, incet, din ea' Ji-am cam stri-
pregitit si indrepte asta. De fapt, numai gindul acesta il ficu sl r,rt prima experienfd. M-am purtat ca un tAndr nepriceput,
se intireasci din nou. uimitor. Dar avea un interior uimitor dc ,1, rr indu-te atAt de mult, dar asta a ficut si fie mai dureros
pentru
strAmt cu care il strdngea... t r rr.. CAnd durerea va trece, o si am griji s;-!i ofer aceeaqi
r
plicere
-Pofi... si te dai la o parte... te rog? ne vom ingriji de
llr, ( ;rre mi-ai oferit-o 9i tu mie. Dar deocamdatd
O strivea. Ce imbecil! Stitea acoio savurAndu-gi extazul in timp r ,i n ile tale.
ce o zdrobea pe biata fati. Se apleci si-qi ceari scuze, luAndu-gl inainte ca ea si se poati opune' o ridici iar in brafe 9i o duse
greutatea de pe pieptul ei, daci nu de peste tot, dar cuvintele nu rrr lraie. O lisi jos acolo gi infiguri un prosop mare in jurul ei in
iegira Ia gocul de a-i vedea lacrimile, expresia trista gi infelegerea I ilnp ce dadu drumul la apa din cadi qi o potrivi, adiugAnd
siruri
faptului ci diduse peste o barieri care impiedicase accesul com- ir p;rrfumuri cAt se umPlea cada.
plet. Fusese acolo mai pufin de o secundi, dar fusese acolo. lar ea nu gtia ce si faci pentru a nu se uita la el"' cici nu-gi
- Dumnezeule mare, ai fost virgini! strigi el. l)r r:i('se nimic pe el, era
complet 9i incongtient de gol' CAnd vru si
Ea rogi pe loc. ,,, rrl'unde in api, ea ridici o mAni.
11+ 115
lohanna Lindsey Syune'mi cd md iubesti-
-Mi descurc de aici... 1r inci goali. Se intreba daci acesta va fi obiceiul lui' Era foarte
q,rrr;ibil, pentru a nu atrage atenfia' Era un cartier plicut,
pAni
- Nici vorbi. Didu prosopul Ia o parte gi o ridici iar, cobo.
rAnd-o incet in cada cu api fierbinte. M-am - obignuit cu ideea al -
1,, ,r.me, cel in care o adusese. Iar lui pdrea si-i
pese cu adevirat
igi fac baie, pini la urmi, gi e un obicei care mi se pare destUl rlr,rliscrelie.
de plicut. l)esigur, putea fi insurat, 9i de aceea si insiste atAt asupra pis-
ingenunchind lAngi cadi, o sptrli peste tot. Pielea ei rimaal rr,irii aplrenfelor. Ce gdndingrozitor! Dar era posibil, ba chiar o
Va trebui si-I in-
mereu trandafirie, gi nu din cauza cildurii aburinde. $i apoi O Ior;ibilitate la care fusese sfituitA si se aqtepte'
ridici iar afari, o usci, qi o duse inapoi in pat, unde o vAri sub I rr,lrc. Prefera si gtie adevirul, decAt si stea
qi si se intrebe mereu'
cuverturi de aceasti dati, aldturAndu-i-se gi el, cuibirind-o in brt. (iasi biletul lui Derek pe perni, lAngi ea' $i aroma lui mai era
fele sale. Irrt,l acolo, ceea ce, dintr-un anume motiv, o ficu si zAmbeasci'
$i ea reugi atunci si se linigteasci, dindu-gi seama ci nu vl Itrlt'tul ii aducea la cunoqtinli cd avea s-o duci in acea dupi-amia-
mai avea parte de durere sau de plecere in acea noapte. Nici mAcet r,1 l;r cumpirdturi 9i apoi la cini. Zimbi din nou' Asta
chiar suna
goliciunea lor nu o deranja, ci doar sporea cildura care o ficea al rlrrilractiv. Oricum, ii plicuse mereu si meargi la cumpirituri'
adoarmi. Aproape o luase somnul cAnd auzi: Al,rta vreme cAt el nu intengiona si-i cumpere haine vulgare' ca
- Mullumesc, Kelsey Langton, pentru ci mi-ai oferit virginl. exact intenlia Iui. Dar
Ir.rrtru o amantd. ofta. Asta era probabil
tatea ta. rl.rt.t trebuia si Ie poarte, atunci avea s-o faci"'
Ea nu sublinie ci nu prea avusese de ales in legituri cu astl, lira uimitor ce povari ii fusese luati de pe umeri acum ci nu
$i ci nu fusese la fel de riu pe cit ar fi putut sa fie cu oricina rrr,ri cra virgini. Era posibil si ajungi si regrete acest lucru'
dar
altcineva. $i fusese foarte multa plicere... inainte de durere. Agl ilrl ,tvea cum sa-l schimbe. Era o amantd in adeviratul sens al cu-
ci, pe acelagi ton formal, indulcit ugor de o jumitate de ciscat, v;lrrlului. Gata cu agonia, cu teama de necunoscut' Durerea rimi-
ii rispunse: rr,r;t, in urma ei. Nu fusese phcut. Dar urma si vini 9i pl5cerea pe
- Cu foarte multe plicere, Derek Malory. r,ut'si o agtepte cu neribdare. Avusese parte de pufini, ii fusese
Nu-i vizu zAmbetul, cu toate ci il simli trigAnd-o un picuf r rrrrisi mai multi. $i Derek nu era doar
chipeq, ci 9i foarte atent
1rr
mai aproape. MAna ei se ridicl pentru a se odihni pe pieptul lul, , ,, ,',,. i, imprejuririle date, ce putea cere mai mult?
cu ezitare la inceput, apoi fird griji. Putea si il atingi acum, orlr
cAnd dorea. Dupi aceasta noapte, avea acel drept, precum gi ol Iii bine, arili de-a dreptul plin... remarci Nicholas Eden in
avusese dreptul si o atingi, gi, in mod uluitor, ii ficuse plecerc,
tinrl) ce intri in sufrageria lui pentru a-l gisi pe Derek deja acolo'
Ca si vezi!
,.x,rr t la fel cum se intAmplase atAt de des inainte si se insoare.
Zirnbetul larg pe care Derek il avea pe fali in timp ce stitea
/t ,r,,,1,r dus pe gAnduri, mutind mAncarea dintr-o parte in alta pe
Capitofut zo I
t,
t,
l,u lrrrie, dispiru pufin.
l'lin de ce? Doar ce m-am aqezat si minAnc'
li. N i<'holas izbucni in ris.

Kelsey se trezi singuri in dimineala urmitoare, cici Derek plo. Numi refeream la mancare, beiete dragi, ci la satisfaclie.
case cAndva in timpul nopfii. Fusese destul de atent, scutind-o dl 1,,. v.rle de la o pogti. imi amintegti de un cocog excitat care a
gdsit
ruginea de a trebui si dea ochii cu el pe lumin6.,inzori, inci in pat lrl;l.iri;it cotelul giinii. AtAt de buni a fost?
117
I16
!-- lohanna Lindsey .- Syune-mi cd md iubesti-
Derek nu rogea des, dar aceasta fu una dintre acele rare ocazlfi rr tladuse viali. ii fusese mereu alituri, dar el nu-i descoperise
$i era un lucru neobignuit, pentru cd qicanele prietenilor sAi pl rrkrvirata identitate decAt in urmd cu cAfiva ani'
seama micilor lui picate tindeau si-l amuze, nu si-l stAnjeneat.
-
lliecare dintre ei avea sentimente diferite cu privire la statu-
ci. $i asta probabil din pricina faptului ci jurase si nu-gi mai ll trrl lor. CAnd Nicholas descoperise adevirul, fusese mAhnit pAni
cu Reggie, cdreia nu-i pisa cAtuqi de puqin de
amante, iar Nicholas qtia asta, gi, cu toate astea, era gata si recu. ';rnd se cisitorise
noasci faptul ci. avea una nou5. .u;ta. Derek $tiuse dintotdeauna, dar nu ii permisese si-l deran-
Primise un bilet in ajun de la Nicholas, cAnd se intorsese acl. lr,zc prea mult. Avea o familie mare pAni
la urmi, care il accepta
,rir,r cum era, in vreme ce Nicholas nu avusese parte de
un astfel de
sd si se schimbe. Biletul spunea ci prietenul siu gi solia lui err[
in oraq pentru o siptimini pentru niqte cumpirituri gi vizitll ri;rrijin. Derek regretase insi ci nu igi cunoscuse niciodati mama'
ceea ce insemna in realitate ca Reggie voia si facS nigte cumpirl. ,,,,,, mecar si fi gtiut cine era. in ceie cAteva dali cand il intrebase
turi gi vizite, iar bitrAnul Nick fusese convins si-i tini companla, 1rl Iatil lui cu mulgi ani in urmi, acesta ii spusese pur 9i simplu ci
in ultima vreme, Derek nu mai mergea prea des la Silverley, carl r,r,r moarti, a;a ci nu era important.
era moqia de la lard a lui Nick, unde eI gi Reggie tindeau sa hibert In privinla remarcii lui Nicholas, Derek recunoscu:
.De fapt, e vorba de noua mea amanti'
neze, cel pufin in timpul sezonului din Londra. $i fusese prea ab.
sorbit de propriile gAnduri la nunta lui Amy cu Warren, ciutAnd Nicholas ridici din sPrAnceani.
'Corecteazi-mi daci gre$esc, dar nu jurase9i si nu-!i mai iei
scuze pentru a pleca deweme ca si o poati vedea iar pe Kelsey,
vr,'odati una?
ca si apuce si vorbeasci destule cu prietenul lui. Cel mai ciudat
Ba da, dar imprejuririle sunt diferite, il asiguri Derek'
lucru era ci voia si discute despre Kelsey cu Nick gi, cu toate acei.
Aga tindem toli si gAndim, pentru o vreme' spuse Nicholas
tea, nu voia. Ei bine'
r rr rrn pic din vechiul lui cinism, dar apoi ridici din umeri'
Se aseminau foarte mutrt, degi Nicholas era cu cAfiva ani mrl in ce mai
1,,'. ,,ra-te de ea cAt poti, pentru ci noul va deveni din ce
in vArsti, un pic mai inalt, avea pirul pufin mai inchis la culoa. prin jur dupi o inlocuitoa-
i tlrs destul de curind 9i vei adulmeca
re,brizdat cu guviqe aurii, iar ochii lui erau mai mult de culoarl bine, cel pulin pAni cAnd
r ,' Mi s-a intAmplat de fiecare dati.. ' ei
chihlimbarului decAt ciprui. Nick era viconte. La fel gi Derek, dt
,lrr intilnit-o pe verigoara ta. Ar fi trebuit si gtiu ci eram indri-
altfel, un titlu care venise odati cu una dintre moqiile care ii fusG.
grr;tit cAnd nu puteam si mi-o scot pe neobtizata aia mici din
seri incredinfate, cu toate ci intr-o zi avea sa devini gi al patrulet rrrrrrte orice aq fi ficut.
marchiz de Haverston. Nu, Nick, acum imprejuririle chiar sunt diferite' Cert este ci
Amindoi erau fii nelegitimi, ceea ce constituise motivul pen. rrrr rrumai ci o intrefin, ci am... 9i cumpirat-o'
tru care Nick se imprietenise cu Derek in timpul gcolii - obArglr Sprinceana se arcui iar.
fiind un fapt cunoscut ln cazul lui Derek, gi un secret in cazul lul Poftim?
Nick. Nici micar Derek nu gtiuse pAnd dupi cdsitoria prietenulul Am cumpirat-o, repeti Derek, apoi clarifici: Adici am dat
siu cu verigoara lui, Regina. pr,:;le e& cAnd era vAnduti la o licitalie qi am cumpirat-o'
Dar Nicholas micar gtia cine era mama lui, sau cel pufin ptir l)espre cAti vulgaritate vorbim aici? intrebi Nicholas'
acum. Femeia pe care toati lumea o credea mama sa, sotia tatilul Nu vrei si qtii.
sdu, il ura, aga cum o ura gi el, gi ii ficuse viata un calvar. Son Dumnezeule mare, ai face bine si speri ca tatel teu si nu afle
ei, cea pe care Nick o crezuse dintotdeauna mitugi, era cea cafa ,lr,:;pre asta.

118 r19
lohanna Lin[sey syune-mi cd md, iu6esti-

Derek se rugini doar gAndindu-se Ia aga ceva. lrtr irrind de mama focului o tarfe de la cArciumi, pe care o legase
- $tiu, qi nu existi vreun motiv pentru care si afle. rlr rrrr pat - atAt de riu, incAt probabil va rimAne marcati pe viati,
Nicholas didu din cap.
- -
gl ,u;ta era ca si se pregiteasci si faci amor cu ea. Daci nu ar fi
- Binuiesc ci era atAt de frumoasi. incAt nu ai putut rezistl rerri;it sa-gi scoati cilugul din guri, nu i-am fi' auzit fipetele'
impulsului? N icholas scoase un sunet de dezgust.
- De fapt, asta a fost mai degrabe reactia lui Jeremy decAt t Ii clar ci locul lui e Ia balamuc.
mea. Nemernicul a vrut si imprumute bani de Ia mine ca si licitG. Sunt total de acord, dar se pare ci gi-a pistrat secret obiceiul
ze pentru ea. Era al naibii de hotirit pAni cind i-am reamintit cl rr,lrrrgnant. Foarte pulini gtiu despre asta, gi igi p15te9te victimele
nu are unde si lini o amanti. mai dea in judecati. L-am betut mar
1t t,,r bine pentru ca ele si-l
-A fost qi Jeremy acolo? lr ,r( ca noapte, aproape ci l-am omorAt, de fapt. Credeam ci acolo
- $i Percy. qr v;r termina totul, pAni ziiele trecute, cAnd l-am vdzut licitAnd
- Unde a avut loc aceasti intAmplare neobignuiti? Unul dintrl care va fi soarta ei daci
lr(,illru fata asta gi gtiam al naibii de bine
locurile noastre... adici ale tale obignuite? ,, lrr,r el. Nu puteam si las si se intimple asta, nu-i aga?
Derek zAmbi larg. Grupul lor fusese inainte format din el, l,'ag fi scos afari gi l-ag fi batut mir din nou. Ar fi fost mult
Nick gi Percy, dar asta fusese inainte ca James si se mute in.
lr,ri icftin, mai ales daci nu voiai cu adevirat fata.
apoi in Londra cu Jeremy, gi inainte ci bitrAnul Nick si igi fi
l)ar tot ar fi luat-o. Oferta lui era cea mai buni. Proprietarul
pus pirostriile.
rLr,rr ;rr fi luat banii de ia el gi i-ar fi dat premiul mai tArziu' $i pe
-Nu, spuse Derek. S-a intAmplat la noua Casi a lui Eros car! li.ln11,r asta, nu sunt nemulqumit ci am cAqtigat-o.
s-a deschis de cAnd tu nu mai egti disponibil, un loc care mal
N icholas rAse.
degrabi oferi pliceri perverse, cu toate ci nu gtiam asta la acel
A;a e, uitasem privirea pe care o aveai cind am intrat'
vreme. Ne opriserim doar pentru ci una dintre tArfele favorita
l)r.rek simli iar ci rogeqte. La naiba, trebuia si fie din cauza lui
ale lui Jeremy se mutase acolo.
li,'lr;r'y.
Nicholas rAse.
Nu e deloc ceea ce.crezi ci ai primi in urma unei licitaqii din-
-Aga ci flaceul ti-a cerut bani cu imprumut gi tu ai licitat mal mama
I r r n l asemenea loc. A avut parte de o educafie superioard -
mult decit el? Pentru asta e nevoie de tupeu, dar, de fapt, tupe[
r,t lrirrcl guvernanti -, poate chiar mai buni decit a unora dintre
se gisegte din plin in partea asta a familiei.
,l,,.ilrrnele pe care le gtim. Manierele ei sunt impecabile. $i cu toa-
-Haide, haide, sd nu incepem si-l vorbim de riu pe unchiul
James, care gtim cu tolii ci ili este atAt de drag. Derek agtepti mA- t', r ,t la licitalie s-a spus ci era virgini, era un lucru pe care nimeni
rAitul obignuit la acea remarci, gi il primi. $i nu licitam, nu aveam lrrlr r,g la minte nu l-ar fi' crezut, dar se pare ci era adevirat.
vreo intenfie si fac asta. lira? Adici nu mai este?
- Nu? Atunci de ce ai ficut-o? l)r'rek eziti pulin inainte si dea din cap, pentru ci simlea
- Din cauza celorlalli care licitau pentru ea. Ai avut vreodatl lnr (.r cra pe cale si rogeasci' Mormii in sinea lui' $i iqi didu
de-a face cu Lord David Ashford? qr,,rn).r in cele din urmi cd problema putea fi ci pur 9i simplu nu-gi

-Nu pot spune ci am avut. De ce? ,l,tr,,r sd discute despre Kelsey, nici chiar cu prietenul lui cel mai
-Am avut o inciierare cu el cu pufin timp in urmi, cAnd lrrrn (leea ce era o prostie, desigur' Era doar o alta femeiuqci cu
am ajuns intr-o noapte prin mahalalele de la firm. L-am gAsit r.lrr, ri(, distrase, iar Nick avea dreptate. Noutatea avea si dispari

120 r2l
tohanna Lindsey syune-mi cd md. iubesti-
in curAnd, iar el avea si se intoarci in virtejul social pentru a Arrr verificat. Are suficienli bani cat s5 faci asta de mai multe ori
ta urmd.toarea doamni care sd-i trezeascd interesul. pr, r;;iptdm6.ni firi si-gi goleasci buzunarele.
-
* Oricum, nu sunt nemultumit ci o am. Costul in plus nici -
Presupun ci i-ai oferit o sumi la fel de mare sau mai mare
car nu era pentru ea, ci doar pentru a-i pune befe-n roate lui lrr,ntru a-Lacuza?
ford, lucru pe care sunt foarte mAndru cd l-am ficut. Prob Ah, da, mi-a trecut asta prin minte pe loc, recunoscu Derek'
e ci imi ingheata sAngele-n vine gtiind ci l-am oprit pe As I rirr ltacate, a fost cAnd a recunoscut ci gtia ce urma si faci 9i fuse-

doar de aceasti singuri dati, ci inci mai e liber si glseasci q,,rlt' acord. Nu conteazi ci nu avea cum si qtie cAt de riu va fi sau
ieftine pe care si le batd gi si le pliteasci, gi numai Du r ,1 v.r ajunge cu cicatrici permanente din aceastd cauzd- $i, in mod

gtie pe cAte altele le-a mai ficut si treaci prin durerea gi Irorric:, nu gi-a dat seama cd aceste cicatrici ii vor dduna meseriei
perversiunilor sale. E cu siguranfi un client frecvent al casei el lrr viitor, iar eu nu am avut inima sI i-o spun.
care se tine de ilegalite$ de-astea, cu toate ci e pufin Nicholas ofti.
'['i-ai asumat rispunderea unei ditamai dileme, baiete dragd'.
avind in vedere cAt de brutal este. Ag vrea si-l vid mai bine
( ) ri,l md mai gAndes c, dar acum nu-mi vine nimic in minte care
pentru totdeauna. Ai vreo idee?
a,t lt, ajute si o rezolvi, nu cAnd igi creeazi o acoperire fiind sincer
-Adici siJ ucizi?
errr Ccl pufin parlial sincer cu fetele astea, explicAndu-le deschis
-Eibine, da, ceva de genul acesta.
r r.r,.r ce vrea. $i, din nefericire, va gisi tot timpul marfi de tArfe
- Si-l castrim?
lrltirre in oragul acesta, care vor profita de qansa de a face bani in
-Crezi ci va funcfiona, se intrebi Derek, cAnd se pare ci fie prea tdrziu.
ne atAta plAcere din provocarea durerii? lrlrr:; fari a se gAndi deloc, inainte si
lixact asta e gi pirerea mea, spuse Derek.
- Poate da, poate nu, dar ar merita al naibii de mult, dacd
Urisc si o spun, dar cred ci ar trebui si-i ceri sfatul unchiului
ceea ce ai spus despre el e adevirat.
l,lrr ,lames. E fix... domeniul lui de expertizd, nt ctezi?
-Ah, este foarte adevi.rat. E posibil si fi fost pufin beat in I )crek rinji.
noapte cAnd l-am gisit cu biata fatd, dar nu mi-am imaginat
M-am gAndit la asta. Mi intAlnesc cu el mAine-dimineafi.
mic. Percy qi Jeremy erau acolo gi au fost Ia fel de dezgustafi
lline. Viafa alituri de scursurile pimAntului, de care a avut el
gi mine.
lrar tr,, tinde si-!i ofere o perspectivi
diferiti. Acum, destul cu dis-
Nicholas se incruntd, dus pe gAnduri.
, rr(iilc serioase. Mi bucur cd ai trecut pe aici. Po(i si stai cu mine
- Si infeleg ci fata nu ne va ajuta daci e dusd la tribunal? t1t!l,t'/,i, in timp ce Reggie se plimbi prin imprejurimi.
- Nu, avea dureri prea mari in acea seari gi nici micar nu pg. M-aq bucura... in dimineafa asta oricum. Cu toate cd am 9i eu
tea vorbi coerent, dar m-am intors sa o caut dupi o siptimAnll dupi-amiazi.
1,1,r r r rri pentru
r

cAnd incepuse si se vindece, qi a reftzat categoric si inceapi orlcl Nu face nimic, betrine. ili voi lua cu forla cAt pot din timp'
actiune legaIa. lr4r ,, dor de tine, gtii, de cAnd m-am mutat Ia !ari. Nu mi mai
- Pentru ci e lord? vt.'rlt'zi aga des. $i apropo, am luat un nou cal de curse pe care
-S-ar putea ca asta si o fi influentat, dar era mai mult pen. vr,',rrr sd-l vezi.
tru cd o plitise Ia inceput cu o sumi frumugici, mai mulqi banl $i Percy gi-a luat unul, rispunse Derek. O si salivezi cAnd o
decit ar fi cAgtigat in doi sau trei ani ficind ceea ce face, gi se tlr qa I vezi.
mea ci va trebui si-i dea inapoi. Iar suma e infimi pentruAshford, lrJicholas z3;mbi

122 123
lohanna Lindsey Syune-mi cd md, iubeSti-
-Am ficut-o deja ieri. De la cine crezi ciam noul cal de Nu te mai gAndi la asta, dtagamea. Consider ci au fost bani
Am reugit s5-l conving pe dragul de el si imi mai vAndi unul. , I r,,l tuiti cum trebuie.
-
l{eplica lui o ficu si rogeasci brusc. Derek zimbi. Dat curiozi'
inci total satisficuti, aqa ci spuse:
l,rlr'.r lui Kelsey nu era
Capitofut 21 Am observat ci nu vrei si attagi atenlia asupra... relafi-
l,l rroastre. Cel pufin, asta e impresia pe care mi-ai lisat-o la
llr rrlgewater. Dar din moment ce nu ai o nevasti, este doar vorba
rl,' preferinta ta?
- Egti insurat?
Derek clipi, nedumerit. Abia se agezaseri in trisuri, cind Nu doar asta, nu, rispunse el. Am sd-!i explic. Cei mai tineri
sey ii puse intrebarea. Dar o avusese in minte de cAnd se trezise rloi trnchi ai mei iscau tot timpul scandaluri gi l-au infuriat enorm
acea dimineafe. $i cu toate cd" ar fi trebuit si iI chestioneze cu !r, r,rta. Am crescut cu prelegerile despre frafii sii. $i toate astea
te l,rc sa fi.i precaut, sau cel pulin dornic si nu-i mai provoci nici
mult tact, nu gtia cit timp avea la dispozilie pAni cAnd aju
rrrr lcl de probleme de acest fel.
la destinatie, dar chiarvoia un rispuns. Astazi. $i primi exact
ce spera. $i eu ag fi un scandal?
Nu, deloc, cel pulin nu ceva nemaivizut. Este mai mult o do-
-Dumnezeule, nu! exclami. el. $i nu intentionez si fiu
r lr ( ;r de a-mi pistra numele in afara bArfelor care circuli din orice
r
mult timp de acum incolo.
rrroliv. Tat5,1 meu se impotriveqte si dim api Ia moari pAni 9i
Ea se simfi ugurati imediat gi vizibil, ficAndu-lsi adauge: ,
rr, rriilor servitori.
-Nu, fati dragi, nu mi furi niminui.
r1
1

Incuviinli din cap gi zAmbi, pentru ci inlelesese cu adevirat'


-Nici mi"car altei amante? lru;t'se crescutd in acelagi mod, in ideea si fie prudenti. De fapt,
El morm5i.
lr,rr ,rrnintea foarte bine ocaziile numeroase in care pirinlii ei ri-
- Mai aies asta nu, adici nici vorbi, am incercat si am o a rrr,ir;r'seri complet ticu[i, fie cd erau sau nu in mijlocul unei dezba-
td o data qi a mers al naibii de prost. Nu aveam de gAnd si-mi
tr,r i ,rprinse, daci se intAmpla ca un servitor si- intre in cameri'
alta, dar... ei bine, imprejuririle m-au ficut si mi rizgAndesc.
irni pare riu daci ili par prea bigicioasi. Doar ci mi
-imprejurarile? Spui ci m-ai cumpirat din alte motive de Int rr,bam daci asta ar putea afecta frecvenla vizitelor tale.
cele evidente?
lic incrunti, cici uitase ci va trebui si aibi griji cu asta, aga
-Pii... da, aga este, rispunse el govaind. Nu l-am putut lLll , ilnr racuse gi in trecut. Sd vini s5 o ia de-acasi ziua nu insemna
pe Lord Ashford si te aibi, cAnd gtiu la ce perversiuni bolnarl1
rrirnic. insi si vini in vizitit mereu, multe ore deodati, ar fi tre-
se dedi. .'rl n) mod clar suspiciuni. Dar al naibii si fie daci voia si-qi re-
Kelsey se cutremuri in sinea ei, dAndu-gi seama despre cinl qt r rr tioneze timpul petrecut cu Kelsey ia doar cAteva ore pe fugi'
vorbea. I se piruse cd Ashford ardta a fi un berbat nemilos. FU. A.;,r r;i rispunse evazivi
sese cu adevirat salvati de o soarti mai rea decAt gi-ar fi putut Nu pot spune acum. Nu cred si cunosc pe cineva care locuieq-
inchipui vreodati. $i pentru asta trebuia si-i multumeascd b{F I, r r zona asta, aga ci va trebui si agteptim 9i si vedem. Dar nu
batului din fafa ei. I r.lrrrie si-!i pari riu ci ai intrebat, fati dtagi. Cum altfel si ne
- Sunt recunoscdtoare, foarte, foarte recunoscitoare cd fi-a plr , il nr )irgtem mai bine, nu? Am gi eu, de fapt, cAteva intrebari.
sat atAt de mult. Voi raspunde bucuroasi la ele... daci pot.
t24 r25
Syune-mi cd md iubeSti-
- Minunat. Atunci, spune-mi,
cu educafia ta excepfionale, de $tia ce facea, incerca si afle cui i-ar fi putut da banii, dar asta
nu ai mers pe urmele mamei gi sa devii guvernanti? Nu ci !r,r rl informalie pe care nu qi-ar fi permis ca el si o afle vreodati,
pirea riu ci ai ales calea pe care ai ales-o, dar de ce ai fdcut-o? nqi,r r.1
-
spuse:
Kelsey ofte in sinea ei. intrebindu-I pe el, deschisese I)erek, te rog, subiectul acesta este deosebit de neplicut pen-
ri calea spre astfel de intrebiri. Dar gtiuse oricum ci, in cele Ir rr rrrine. Ag prefera si nu discut despre el.
urmd, tot o va intreba ceva aseminS.tor gi era oarecum lrr acel moment el ofta, renunlind - pentru moment oricum'
- Sunt prea tAnird, sincer, pentru a fi. guvernanti. Majorit Apoi se apleci gi o mAngAie pe cap. Dar asta probabil ci nu era de
pirinfilo.r vor o femeie maturi cdreia si-i incredinfeze copiii. nlrrrrs pentru el, daci incerca sd-i ofere alinare, dupi cum pirea,
- Nu ai avut alte opfiuni? rr.r I ru ci apoi o trase in poala lui'
r
1

- Nici una care si-mi ofere o sumi mare de bani pentru l(clsey deveni un pic rigidi, amintindu-gi ce se intamplase ulti-
rea datoriilor. In,r o;rri cind stdtuse aga. Dar Derek igi puse doar braqele in jurul
incrunti.
El se *,t iii isi odihni obrazullingi fruntea ei, inconjurand-o cu aroma
-Cum se poate ca o persoani atAt de tAniri ca tine si aj lrrr pl;icuti gi bitiile linigtitoare gi constante ale inimii sale.
la datorii de douizeci gi cinci de mii de lire? Am sentimentul, draga mea, ci noi doi o si devenim foarte
Ea zAmbi ugor. npropiati, spuse el atAt de incet, incAt aproape ci qoptea' Aqa ci
* Nu gtiu. Datoriile nu erau ale mele, gi nu se ridicau nici
vrr V(,ri ziua cAnd te vei simli in largul tiu si-mi spui orice. Sunt
la jumitate din suma asta. rlr:;lrrl de r;bdAtor, si gtii. Dar o si afli ci pot fi 9i foarte hotirAt'
-Ah, atunci ai avut un profit bun. ('rr alte cuvinte, disculia aceasta putea apdrea iar in viitorul
-Nu, banii nu au ajuns la mine. Proprietarul acelui loc a r nlrtolliat?
gat o mare parte din ei aranjAnd licitafia, dar restul... ei bine, 'l'i-am mullumit pentru trisura pe care mi-ai trimis-o? il in-
am spus, erau datorii de care trebuia si mi ocup. I tl'lt;l ea.
Spera cd se va opri acolo, dar, desigur, el nu o ficu. lif izbucni in rAs vdzdnd-o cum schimbase atit de evident
-Ale cui erau datoriile pe care te-ai simlit obligati sl qrrlrit'ctul.
plitegti?
Putea si minti sau sd evite intrebarea aqa cum ficuse inaintl
Dar nu voia deloc si{ minti mai mult decAt o ficuse deja, aga
apelS iar Ia scuza pe care o folosise inainte.
Capitofut zz
- E o chestiune personali, nu mI simt confortabil sa discUt
despre asta, daci. nu te superi.
Expresia de pe chipul lui spunea ci se supiri, gi nici nu voia al ('roitoreasa la care o duse Derek nu era deloc cum se agteptase
renunte la subiect. li.l:rcy. Magazinul femeii era extrem de elegant. Canapele gi sca-
-Mama ta mai triiegte? ilrr,. rlin satin umpleau camera din fafi, unde rnai multe dintre
-Nu. , rr,,rIiile ei minunate erau expuse, precum 9i o mulqime de cirli cu

- Tatel t;u? rrlt rrrrcle noutifi in modi. Era o cameri confortabila unde domnii
doamnele lor
-Nu. lrrl(,.lrr sa agtepte, daci doreau si o facd, in timp ce
- Nu ai alte rude? lgr,r lt'geau finutele.
126 t27
?

'lohanna -[.indseu
"J Syune-mi cd md iubeSti

$i doamnele chiar frecventau acest magazin. Dar apoi Kersr,y irr, rviinta sau scutura din cap. $i nu era aga de riu cum ar fi putut
r
afld, ci doamna westerbury avea multe camere de probat privatr.,
tr l,rrgestiile erau in mare parte pentru culori vibrante qi combi-
-
aga ci nu ii era greu sd separe clientii bogati de cei mai putin irr
.,rtu pe care Kelsey nu le-ar fi ales niciodati pentru sine' dar cel
fluenti. o interesa sa cagtige bani, nu si judece. Nu refuza crierrlt nu aveau si arate deloc 1a
1,,,t,,r rochiile propriu-zise terminate
doar pentru ci era posibil si nu-i convind profesiile lor, cu toatr.
t, l ,lo vulgar cum fusese acea rochie roqie'
ci probabil le sugera catorva sd foloseasci mai degraba uga clirr fru-
Nrr terminaseri cAnd sosi o alte cliente, o tAniri doamni
spate pentru vizite.
rrrrr,rsi care reftzi ajutorul doamnei Westerbury, spunAnd ci
Dar avand in vedere ci magazinul pirea si serveasci nevoil.r o comandase'
., lr irnba doar materialul rochiei de bal pe care tocmai
celor mai exigenti dintre membrii societilii lond.oneze, Kelsey,. 'u loate acestea, fu indeajuns de amabili incit si i se prezinte lui
r
mai era siguri de cum voia Derek si fie imbricati. Desigur, la fi'l
1.,'lscy, care ar fi fost extrem de nepoliticoasi si nu faci la fef
indi-
de posibil era ca el s-o fi adus acolo pur gi simplu penLu ce nrr
l, r cnt cAt de stAnjeniti se simli croitoreasa din aceasti pricini'
cunoqtea alte croitorese. 'l'Anira femeie alese in cAteva c1ipe, dar nu pleci imediat'
se hotiri si lase chestiunea complet in miinile lui, ceea ce ii vor-
l(r,lsey nu-gi daduse seama ci doamna o privea pAni cAnd nu
comunici gi lui. Derek nu se a$teptase la asta, dar accepti res
l,r iltr:
ponsabilitatea gi pleci pentru a schimba cateva vorbe intre patru
Nu, nu, culoarea aia nu !i se potriveqte deloc' E prea"' ei bine'
ochi cu doamna Westerbury. CAnd se intoarse, ii spuse cd o lisa pe qi albastrul de acolo, chiar 9i safi-
1,,.'a verde, nu crezl? Argintiul
mAini bune qi ci se va intoarce si o ia dupi cAteva ore.
r rrl, ar fi minunate in combinalie cu ochii
tii'
Nu-i spusese nimic lui Kelsey despre ce trebuia si comande, Melancolici, ea pusese ochii
Kelsey zdmbi,fiind total de acord'
in ce cantitate, sau orice altceva. Dar spera ca acea croitoreasd. si albastre in diferite nuante qi materiale'
l)(' acea gramada de rochii
aibi rispunsurile, iar ea sd nu fie prea speriati de ele. si fie de acord cu doamna care
;;i do"*n, Westerbury fu obiigati
Derek parea doar un pic stAnjenit dupi intAlnire, pAna la urmd,
,',rc; mai stitea acolo, aqteptAnd un rispuns la sfatul ei'
cici iegise cu obrajii ugor imbujorati. Dar scipase rapid de orice pleci si
altd rugine viitoare.
-Aveli foarte multa dreptate, milady, spuse femeia 9i
sc_oati cateva mostre din grimadi, inclusiv catifeaua de culoarea
Doamna Westerbury se intoarse curAnd gi o conduse pe Kelsey
safirului deschis, care va face un minunat spencer nou 9i o rochie
in spatele magazinului pentru a-i rua misurile gi pentru a face de seari'
tle zi, qibrocartul satinat argintiu 9i gri pentru o linuti
alegerile. Nu existase nici micar o privire prin care femeia sd dez-
Dar doamna tot nu pleca inci, aqteptind si vadi ce pasman-
valuie ca Derek ii spusese ci era amanta lui, qi ci ar trebui si fie
turi vor fi oferite pentru fiecare material. $i datorita acestui lu-
imbricati ca atare.
cru, Kelsey igi adauga la garderobi cAteva crealii foarte elegante
Misuratorile nu durari prea mult. una dintre angajatele
pe care pAni gi mama ei ar fi fost mAndri si o vadi purtindu-le'
magazinului intindea cu rapiditate sfori imprejurul gi de-a lun-
i-r, fi placut si se intoarci 9i si schimbe 9i primele alegeri' dar
gul membrelor lui Kelsey, luand notite gi discutand prietenos
asta ar fi insemnat si-9i for)eze norocul' Doamna Westerbury
tot timpul. si achite
avea instrucliunile ei, pini Ia urmi, de la cel care avea
cu toate acestea, alegerea materialelor, a modelelor gi a acce-
nota de platd.
soriilor ar fi putut dura o ziintreagi, avand in vedere ci doamna
Derek aranjase 9i pentru un veqmAnt complet ficut de-a gata'
westerbury avea atatea la indemini din care si aleagd. Dar nu
dupi cum descoperi cAnd aproape terminase' $i probabil ci asta
exista cu adevirat o alegere. Femeia ficea sugestii, iar Kelsey doar
il costase destul de mult in plus, cdci rochia trebuise luati din
lr)o
I Z(\ r29
lohanna Lindsey syune-ml cd md iubesti-
comanda altui client qi modificati pentru a i se potrivi, in timp Trebuie sd fii foarte neribditoare, atunci'
ea fusese ocupatr cu alegerile proprii. Sunt intimidati, mai Precis.
$i, in mod evident, clienl
- -
viduvit de o parte din comandi nu era genul ciruia si i se -
l)oamna rAse.
weodati si intre pe uga din spate. -Da, este un oraq mare, nu-i aqa? $i e foarte uqor si te pierzi
Era o rochie de seari din mitase groasi violet, tiviti cu dai rrr cl, pAni cand il vizitezide citeva ori. Dar uite... 9i ciuti
rapid in
teli purpurie cu gdurele, mai inchisi la culoare la mAnecile pf irnti o carte de viziti pe care i-o dadu lui Kelsey' Daci
vei avea
bufante, in zona decolteului, pe talia inalta gi pe tiv. Venea cu rrr.voie de ajutor sau doar simli ci vrei si vorbeqti cu cineva,
vino
manta potriviti de aceeaqi nuanti violet, doar ci era din cati rr,i mi vizitezi. Nu stau foarte departe de locul acesta, chiar
in
grea. Purtind-o in timp ce se intorcea ln camera din fafi, Kelscf, l';rrk Lane, gi voi mai sta acolo inci o siptimAni'
se simtise ca gi cum ar fi fost din nou ea, cea de dinainte. I'
- Nu voi uita asta, spuse KelseY.
Derek nu ajunsese incd, dar cafiva algi domni stiteau tollr Dar firegte ci va uita 9i, pentru un scurt moment, o duru sufle-
niti pe canapele, gi fiecare ii arunci o privire plini de admirafie, trrl din pricina situafiei. TAnira doamni putea, 9i, in mod evident'
$i doamna care se oferise si o sfituiasci mai devreme era acolo, rpi ficea foarte ugor prieteni. Cu cAteva siptimAni inainte,
Kelsey
Tocmai iqi punea minugile pregitindu-se si prece gi ii zambi prlr
,rr fi putut gi ea si-gi facd, dat acum nu.
etenos lui Kelsey.
Oadu deoparte regretul, insi' Nu avea rost si se plAngi de
*Ai terminat? intrebi doamna voioasi. ea observase privi.
$i rroua eisoarti. $i-o asumase in mod conqtient. Trebuia doar si
rile admirative, datoriti cirora probabil ci adiugase, T" pot lasa
invele si se obignuiasci cu ea.
undeva? Trisura mea e chiar afari.
Lui Kelsey i-ar fi plicut la nebunie si poatd accepta. Doam.
na pirea sincer prietenoasi gi numai Dumnezeu gtia ci i-ar fi
prins bine o prieteni in oragul ista mare. Dar firegte cd nu pu-
Capitofut zs
tea incuviinfa. $i nici nu putea si rigte si se imprieteneasci cu o
membri a aristocratiei, care ar fi dispretuit-o daci ar fi gtiut cine
-' r":
!
era Kelsey. -Al naibii de atrigitoare! ' , : ::

Aga ci fusese obligati si spuni: Kelsey zAmbise, presupunind ci era un fel de compliment'
- E foarte amabil din partea dumitale, dar insolitorul meu Fusese tot ceea ce spusese Derek cAnd se intorsese s-o ia, qi asta
trebuie si ajungi in curAnd. dupd ce se uitase lungla ea timp de douizeci de secunde bune fire
Asta ar fi trebuit si puni capit conversatiei, dar doamna era si scoati o vorbi. O ficuse si se simti foarte frumoasi, senzalie
prea prietenoasi pentru asta. pe care nu o mai avusese decAt foarte rar inainte'
-Ne-am mai vizut inainte? intrebi ea curioasd. imi pari un cu toate acestea, in trisuri el piru-.. intr-un fel de dilemi in
pic cunoscuti. timp ce continua si se uite lung la ea. incruntarea pe care o afi'a
ce spirit de observalie. Lui Kelsey i se spusese de nenumirate o ficu in cele din urmi si se simtS indeajuns de stanjeniti incat
ori cat de mult seamini cu mama ei, iar pirintii ei veniseri des la si intrebe:
Londra pentru a se bucura de evenimentele social. - S-a intimPlat ceva?
- Poate fi o coincidentd, rispunse Kelsey. Mi indoiesc cd -igi dai seama c6" ard\i ca o domnigoard 1a debutul in inalta
ne-am mai vizut, totugi. E prima dati cAnd vin in Londra. societate cu hainele astea?
130 r31
lohanna Linfsey Spune-mi cd md iubeSti-
Ea se imbujori. Aproape ci
se foi pe banchetl. igi dorea ca el
l)erek mai avusese gi alte planuri. cum era inci prea devreme
nu fi observat asta. Dar din moment ce o fdcuse, ar fi fost prudc trisura ajungAnd pli-
-
si-i ia gAndul de ia asta. lr(,ntru cini, vizitari mai multe rnagazine,
ir,i rte pachete pini cAnd terminaseri. Bonete 9i pantofi, umbrele
-$i cum am aritat in noaptea aceea, cu rochia rogie?
lrr,rrtru vard, iar el se asiguri ci nu uiti si
ia mai multe neglijeuri,
be ea.
r r'(,:l ce se dovedi o experienli extrem de stinjenitoare, pentru
ci
Dupd cum sperase, el nu mai era aga incruntat. Ba chiar rkrrise si le aleagi chiar eI.
gtrengiregte, infelegind ce voise ea sd spuni, sau cel pufin Kelsey era un pic cam obositi c6nd ajunseri la Albany, care se
aga
inchipui ea. Dar ca sd se asigure... r|rvedi a fi un hotel din Piccadilly. Salonul pentru luat masa de
-vezi? continud Kelsey. Hainele sunt cele care iti lasi imprc. ,rr olo erainsi minunat, 9i incepu si se relaxeze dupi primul pahar
sia asta, nu persoana care le poarti. S_a intAmplat ca aceasta gl rk,vin. singura problemi era ci oamenii il recunogteau pe Derek.
fie singura rochie disponibili pentru a fi modificati pentru
minr l)irr el era pregitit pentru acea eventualitate, pentru ci, atunci
lntr-un timp atit de scurt. Cred ci doamna westerbury era dt t .ind ii ficu cunogtinfi cu doi domni care veniseri la ei, separat,
o
pirere ci orice ar fi fost potrivit, cAti vreme era un vegmAnt lrrezenti drept viduva Langton.
pentru seari. $i al doilea domn fusese indeajuns de uimit
incit si spuni:
- Da, i-am spus ceva despre asta. Ei bine, nu conteazi. Doar cI -Nu cumva doamna Langton care qi-a impugcat solul?
imi schimbi putin planurile. Derek se vdzrt obligat si explice ci venea dintr-o familie total
- Ce fel de planuri? rliferiti, gi minciuna suni mult mai bine venind de Ia el decAt de
-Am crezut ci o si luim cina intr-un loc linigtit, mai retras, la ea. Desigur, faptul ci el nu gtia ci era o minciuni ii conferea
dar nici de-al naibii nu ag vrea si irosesc faptul ci arifi atit credibilitate. Pe la mijlocul a ceea ce se dovedi a fi o cini excelenti,
de splendid. ca intrebi totugi:
Ea rogi din nou. Complimentele lui erau foarte plicute,
fi_ - De ce o viduvi?
cAnd-o sd simti o cilduri in tot corpul. Dar cu rig.rrarrga
nu voia -Viduvele tind si faci ce vor, in timp ce tinerele domniqoare,
si-l deranjeze. Aqacd spuse, plini de intelegere: cum pari tu a fi acum, la prima, a doua 9i chiar la a treia vedere,
-Te rog, nu trebuie si-ti schimbi planurile doar pentru cd... au nevoie de un insolitor respectat. $i al naibii si fiu daci sunt
- Nici vorbA, fati dragi, o intrerupse el. Oricum voiam d.e ceva calificat pentru sarcina asta. Oricine md cunoagte ar fi complet
vreme si vid cum e noul maestru bucitar de laAlbany. de acord.
$i apoi mi firdregrete.
El zAmbi
gAndesc la o vizitdin Gridinile vauxhall pentru a incheia
-Asta nu pentru ci incerci si mi seduci mai mult decit si mi
seara.
Pani gi ea auzise de Gridinile vauxhall, cici pirintii ei vorbi-
seri de mai multe ori despre ere in diverse contexte. pe timpul insotegti, nu-i aga? iI tachini ea.
zilei, eraun loc foarte respectabil, cu ciririle sale umbrite, cu - Ba intocmai, spuse el, cu ochii scAnteindu-i de senzualitate'
van- Dar apoi furi intrerupli de o pereche pe care nu o agteptau'
zdtori ambulanti gi concerte. Dar noaptea, toate potecire inguste
cu binci erau ideale pentru indrigostifi, gi orice doamni
in timp ce Jeremy Malory 9i Percy Alden se aqezari la masa 1or,
,*p"._ neinvitafi, Derek intrebi:
tabili nu ar fi fost vizuti nici moartd acolo ra ore tdrzii. ce"a .",
desigur; il ficea locul perfect in care un d.omn si-gi duci amanta, - Cum naiba m-a!i gisit?
Percy fu cel care ii rispunse in timp ce arunci o privire lacomd
presupuse ea.
spre mAncarea din farfuriile 1or.
132 IJJ
lohanna Linf,sey Syune-mi cd md. iubesti-
*Tanarul acesta a trebuit sd ducl un bilet unchiului Masa se migci iar. Kelsey nu se mai putu abline 9i de data asta
Anthony de la tatil siu. Fiindci asta s-a intAmplat nu de rtric zgomotos, pentru ci Derek fusese cel care lovise acum. Iar
cle aici, ar fi- fost destul de greu
-
.lrrcmy nu era la fel de precaut caPercy. El ;ipa, atregand multe
si nu-!i vedem trisura din
Ci veni vorba, cum e mAncarea? E aga buni cum se spune? 1u iviri in direcfia 1or.
Apoi mormii, nemulfumit:
Derek pirea cel pulin nemullumit. Ili dricie, un simplu ,,ntl" ar fi fost de ajuns.
-Voi doi nu aveli ceva mai bun de fdcut in seara asta? l)crcy rise minzegte.
-Mai bun decAt si mAncdm? intrebi uimit Percy. [)oamne, Jeremy, nu ai invilat ci, daci vrei si-i furi doamna
Jeremy zdmbi. r rriv,r, nu ar trebui si o faci in prezenla lui?

*Ai face bine si chemi ospitarul, vere. Doar nu vrei cu adev ,lcremy mArAi.
rat si ne privezi de o companie atAt de plicuti la cind, cAnd Nu i-ag fura-o propriului vir. $tie ci il
tachinam doar.
tu Nrr i aga, Derek? Vizind chipul lipsit de expresie al lui Derek,
poli avea doar pentru tine oricAnd. Fii generos!
ll,tr,iul strigi: Nu pot si cred! Derek, gelos?l Dar tu nu egti nicio-
- Frmur" neribditor si o vadi toati siptimina, adiugi pel
r/rrlrr gelos.
in ceeq ce ar frtrebuit si fie goapti, dar nu fusese. Ai face bine
renunti cu gratie, betrane. Ai face bine sa-!i protejezi celalalt genunchi, fleceule, il
rrvr,r lizi Percy cu un rAnjet.
Masa se migci dintr-odati fiindci cineva lovi pe altcineva
- ,lcremy igi didu imediat scaunul in lituri, aproape risturnAn-
sub ea. CAnd Percy gi Jeremy se uitard incruntati unul
la cehl rlrr l, r;i spuse furios:
fu uqoa de ghicit cine lovise pe cine. Derek ofti. si mi
I)racia naibii, am infeles de prima datd. Vinataia o lini
- Dace o si r5mAneli, fili cuminfi. rm,lptamAn6. Nu trebuie si repefi figura'
Kelssy trebui si ridice o mAni pentru a-gi ascunde zA Arrzindu-l, Derek cletine din cap, bombenind:
Jeremy era vesel acum ci. reugise si obtini ceea ce voia gi )uglama incorigibili.
se |

-oarse cu zAmbetul lui uimitor spre ea. Uitase cAt de incredibil ,lcrem/ il"auzi gi rinji.
:hiPeg era acest tAnir. l)csigur. Si fiu altfel nu e deloc distractiv.
Tirrrp de cAteva momente lungi, ea il privi uluiti, pAni cAnd
I intrebi:
Capitofut z+

l(r'lsey nu-gi amintea cAnd mai rAsese atAt de mult sau se dis-
- Tocmai ce a cheltuit o sumd" incredibil de mare de bani Irar;r,rtAt de bine cum o ficuse in acea seari cu Derek 9i priete-
ru a-rQi reinnoi sau, mai bine zis, pentru a-mi lua garderobA
o lir lrri. 'Iachinirile gi zeflemeaua continuaseri firi mili. Derek il
rtul noua. 1,1, rru. pe Jeremy puglama incorigibili pe buni dreptate. Dar in
Jere6y puse capit discufiei dAnd din mAni. 'r,,'l,rsi timp ea igi diduse seama qi cAt de drag ii era virul lui 9i
-A. fi fdcut asta oricum, dar cum se poarti cu tine? Nu e r
r rrrr r;ontimentul era reciproc.
oie si te salvim? intrebi el cu speranla in glas. Ag l,r,1i;iturile strAnse de familie erau bune. La fel era 9i in cazul
fi bucuroe
fac, si gtii. *,t, ,rltlc[ nu s-ar fi aflat in acea situalie delicati. Sora ei, Jean, era

)4 l3s
lohanna Lindsey Syune-mi cd. md, iubesti

responsabilitatea ei. o iubea nespus. o iubea gi pe


mituga ei Bll. - Deci... asta inseamni ci stai toati noaptea?
zabeth. unchiul Elliott... ei bine, pierduse respectur
- ei, dar av.l - O, da, rosti el cu infocare.
- -
si se abflni si-l mai judece pind cAnd el se doved"" ,"rporrabli Kelsey incepea si aibi emotii, cu toate ci nu erau deloc asem6-
din nou' $i daci nu se intampra asta, dupi tot ceea simlite cu o noapte inainte. De fapt, era neribdi-
rr,'itoare cu cele
ce sacrificarr
ea, atunci ar fi putut invila ceva de la mamei
ei gi sa facd rost loare si faci din nou dragoste cu Derek, pentru a simgi plicerea
un pistol.
l)(' care i-o promisese.
Risetele nu se terminari odati cu cina. Kelsey mengionase
drn De cAnd igi pusese bralul in jurul ei in gridini, incepuse si
neatentie ci se indreptau spre Vauxhall dupi aceea, riimti furnicituri prin tot corpul. Ce spusese May despre asta?
iar Jeremy pl
Percy jurard de mama focurui ci exact a.oro interrfionau (ld va gti daci o si doreasci un barbat, 9i ar trebui si mullumeasci
se mear.
gi pi ei' Lucru care era in mod crar neadevirat. Dar Derek slelelor norocoase daci se intAmpla ca ace] barbat si o pistreze.
renunlr
1n cele din urmd la ideea de a mai incerca ( )are simlea dorinli atunci cAnd se simlea moale toatd in clipa
si scape de ei.
$i cel mai probabil ei regretari hotirarea incapeganati de a lr in care Derek ii arunca o privire, iar buzele lui se arcuiau intr-un
se alitura, cand inghefari amindoi de frig
- ., to"t" ci era haiot rnumit fel? Sau atunci cAnd pulsul ei creqtea nebune9te doar pen-
si privegti bufoneriile de care erau in stare pentru a se incdlzi, tru ci el o atingea?
Derek avea cu el o haini rungi, iar Kersey avea
mantoul de catifea, Inima ei bitea si-i spargi pieptul de neribdare, dar el nu ficu
care ii tinuse destul de card, impreuni cu braful
lui Derek in jurur nici o migcare pentru a se apropia de ea. Deschise sticla de vin 9i
umerilor ei' Dar Jeremy gi percy erau imbricafi pentru turni un pic in fiecare dintre cele doui pahare. Ridicd un ciorchi-
deprasarea
dintr-o trisuri incilziti in interiorur unei case gi inapoi, ne de struguri qi rupse unul cu dinlii, apoi o privi iar in timp ce
nu pen-
tru o cildtorie in aer liber intr-o searitdrziede iarni. mesteca incet.
Fusese o zi lungi, dar foarte plicuti, de la inceput simli ci se ficuse extrem de cald' Probabil ci 9i
pAni la sfAr- intr-o clipi, ea
git, gi nu se terminase incd. CAnd Derek o d.use
acara, o s.rutd cu el simlise la fel, pentru ci se dezbtJ.cd- de haina lungi 9i spuse:
blandefe in foaier, in timp ce vizitiul ii aducea iniuntru
pachetere. - Hai, lasi-mi si ili dau jos haina.
Apoi o tinu de mini pentru a o conduce ra etaj. in Se apropie de el goviind. Degetele lui erau calde pe gAtul ei in
dormitorur ei,
gisiri brdnzd. gi fructe, aieturi de o sticli cu vin pe masa de rangi timp ce ii dezlega cordoanele argintii ale mantoului 9i il arunci
pat, pe care doamna Whipple le ldsase inainte sa plece impreuni cu vegmAntul lui pe un scaun din apropiere' Apoi, mAi-
acasi pe
timpul noptii. nile lui alunecari spre ceafa ei, nu pentru a o trage mai aproape, ci
- Foarte grijulie, remarci. Derek zirindu_le. doar pentru a masa mugchii de acolo. Un adevirat extaz. Geami-
-Da, doamna Whipple este un ajutor de nidejde, recunoscu tul ei ii demonstri asta.
Kelsey.
Apoi simli cum ii este pus in mAni paharul 9i se uiti in jos la
Alicia tinuse gi focul aprins, aga ci in incipere era vin. il dadu pe gAt. El zdmbi. incepea si aibi iar emofii'
cald gi bine.
* O pistrezi atunci?
- Chiar m-am simlit foarte bine in seara aceasta... intreaga zi,
- O, da. Ai incercat una dintre cinele ei. $i se intrece pe sine gi de fapt, spuse ea. Mullumesc.
la micul dejun, aga cum am descoperit azi_dimineati.
-Nu-i nevoie si-mi mulfumegti, draga mea, rispunse el' $i eu
-Voi agtepta si iau o decizie cu privire la asta mAine, spuse ei m-am simlit bine.
cu vocea ingrogati, privind-o din nou.
in mod surprinzitor, chiar era adevirat. Derek era inci foarte,
$i vocea ei suni mai rigugit cdnd intrebi: foarte neribditor si faci dragoste cu ea, aqa cum fusese toati
136 t37
lohanna Ltndsey + Syune-mi cd md iubesti --
-
ziua, insi cu toate astea se gi bucurase pur gi simplu
de companil rrn geamit care fu de satisfdcdtor incAt o incurajd si fie 9i mai
ei. Ceea ce era neobignuit pentru el. De obicei, p"ir".u,
fo"rt" pu. rnrlrizneati.
fin timp inafaradormitoruiui cu femeile care nu erau membre ara -
Patul era in mod convenabil lingi ei' El ingenunche 9i o puse
familiei sale numeroase.
ios cu atit de multe griji, incAt ea abia observi.
Dar simfi cAnd ii
Fusese, de asemenea, surprin zdtor cdt de mult
detestase lt r;(.oase rochia, apoi cildura miinilor lui in timp ce o mingiia de la
inceput intruziunea prietenilor sii ra Albany, gi cit
de mult{
dreptate avusese Jeremy cind ir acuzase de gerozie.sd liit pani la coapse. Degetele ei simfiri mugchii incordali ai brafe-
o vadi pe
Kelsey fermecati de Jeremy ir infuriase cu adevdrat. lor lui, gi Ia fel gi pe cei de pe spate. Pielea lui era atAt de catifelati,
Dar nu dura-
se mult, iar ea ii adresase zambetere ei minunate ;;itotugi atAt de fermi.
lui, nu rui Jere-
my. Acest lucru mai mult decAt orice il ficuse Buzele lui incepuri si se plimbe pe trupul ei, lisind o urmd
si nu mai fie gelos,
- Prietenii tdi sunt foarte amuzanti, remarci ea. fierbinte de-a lungul obrazului pAni Ia gat, iar ea se infiori de pla-
- Insuportabili, mai degraba. cere. Buzele se migcari in jos, peste umirul ei, pe o parte a sAnului
Ea zAmbi larg. t-'i, sub el, apoi in sus pentru a prinde sfArcul intirit 9i pentru a-I

-Ai rAs gi tu, iiaminti ea. soarbe rapid in cdldura gurii sale'
El ridici din umeri. Senzafia cobori in spirali pAni in abdomenul ei, inci 9i mai
- Da, am ficut-o. departe spre pirlile ei intime, unde se strAngea 9i se risucea in-
Ridici din nou ciorchinele de struguri, rupse o boabi gi tr-o tensiune aproape de nesuportat. Ceea ce-i mai rimisese din
se aple-
ci inspre ea pentru a i.o oferi cu gura. Ea o iui, rogind in
timp ce inhibifii tocmai dispiruse. se arcui inspre trupul iui ca o porunci
flcea asta. Era caldi gi dulce, precnm vinul. tecute. El o trase mai aproape, lipindu-se de abdomenul ei, dar
-Vrei nigte brAnze? intreba el. nu-i pirisi inci sinii. Degetele ei se infipserd in umerii lui, ge-
-Ag wea mai degraba si mi siruti. mAnd fare sa-gi dea seama.
Fierbinqeala din obraji se imprigtie ca un foc
mistuitor. Nu-gi Dupi piru o vegnicie, el dedu drumul unui sfArc pentru
ceea ce
putea imagina de unde veniseri acele cuvinte,
sau curajul care o a-l prinde pe celalalt, gi in acea clipi mai multe cilduri se invirteji
impinsese si le spuni. Dar el pirea incAntat, cu rapiditate in jos pe acea coardi invizibila inspre abdomen 9i
daci judecai dupi
expresia fefei sale. Puse paharele gi struguriijos. perlile ei intime. simlea ci ia foc. $i la fel gi el. Iar apoi mana lui
- Cam atAt a durat si ne bucurim de clipa, spuse el in timp ce aluneci intre picioarele ei, iar Kelsey strigi.
o strAngea in brate. Md ucidea cu zile, oricum.
Era prea mult, prea intens. Dar el o siruta iar, adAnc, lacom,
Il ucidea? Dar gAndul acesta zburd,la prima atingere abuze_ apisindu-i trupul cu al lui. $i apoi partea aceea intiriti, infier-
.or lui pe ale ei. Moliciune, moliciune puri
iniuntru. Simti cum bAntati a lui se impinse inainte, gdsind intrarea cu uqurinli 9i
. se inmuiau genunchii, dar nu
avea nevoie de picioare pentru a alunecAnd ugor in adAncurile ei.
;e sprijini, atAt de strAns o
finea. Dar igi puse oricum bragele in Tensiunea dispiru imediat, in timp ce plicerea o traversi cu
urul gAtului siu, pentru ci era un sentiment plicut
sa il pra totul, ajungind pini la degetele de la picioare. $i se repeti la a
ri ea aga.
doua pitrundere lentd, apoi la a treia, pAni cind o noud tensiune
incepuse sd se obignuiasci si sirute, dar, pe de
alti parte, Derek incepea s5. se formeze, mai puternici, indreptAndu-se cu vitezi
'ra un profesor excelent. CAnd se simti
destul de curajoasi pen_ spre un punct culminant care explodd dintr-odati, un extaz pur
ru a face o intruziune cu rimba..,,, oiigr,ria er,
il ficu si scoati care o linu in strinsoarea lui clipe lungi 9i frumoase'
3B
139
lohanna Linf,sey Syune-mi cd md iubeSti-
Ea zAmbea cind el se uiti in jos la ea pulin mai tArziu. pirea tl rr, i;idetestase acea intruziune in timpul siu. $i nici nu se bucura-
nu se poati abtine. $i el zAmbea larg gi destul de infumurat. ,i,' rte compania lui Marjorie in afara dormitorului ei. Dar Kelsey
-A fost mai bine de data asta? intrebi el incet, gtiind deft -
n,r cliferiti. Ea nu cerea lucruri. De fapt, nu-i ceruse niciodati
rispunsul. rrrrrric, in afard de o singuri dati cAnd ii ceruse si o sirute.
-E pulin spus, rispunse ea cu un oftat lung gi languros. Aceea era o amintire foarte dragd,. il facea si zAmbeasci de cAte
ZAmbetul lui se lirgi gi mai mult.
rrr i ii venea in minte. De fapt, zdmbeamult prea des in ultima vre-
- Da, trebuie si fiu de acord. $i partea cea mai plicuti e ci ablt rrrr,, fari vreun motiv anume. PAni qi valetul siu remarcase asta'
ce am inceput.
l),rr, pe de alta parte, Kelsey nu era niciodati departe de mintea
Ea clipi. Dar el continui. sd-i demon streze adevirul vorbelor
lrri $i adevSrul era ci se dovedise a fi o plicere pentru el din toate
sale, spre satisfacfia ei deplini.
lrrrrrctele de vedere.
I(elsey se imbrdca repede cAnd trebuia si iasi. ii plac"a9i asta
l,r r,r, faptul ci nu petrecea ore in gir ficAndu-$i toaleta, agitAn-
Capitofut zS ,lrr se, dichisindu-se gi agteptAnd ca fiecare bucla se fis aqa 9i pe
,lincolo, qi, cu toate acestea, la final, pentru el arita inLotdeauna
pr,rlect, o desfitare pentru fiecare sim! al lui, iar ziua de azi nu
Mai tirziu in acea siptimAni, Derek veni pe nepusi masA al nr,r o exceptie.
o ia pe Kelsey la curse. Plinuise sd meargi cu Percy gi cu Jeremy,
liacuse o alte la croitoreasi gi de aceasti date venise aca-
viziti
dar in ultima clipi le diduse intAlnire acolo. ,r.i r rr mai multe compleuri, inclusiv o rochie din catifea de culoa-
Motivul nu fusese ci lui Kelsey era posibil si-i faci pllca.
r,,.r safirului cu spencer asortat. Era atAt de frumoasi, incit el igi
re iegirea. Degi probabil ci aga era. incercase sd puni relagia lof
rlrrri si fi fost mai cald afari ca si o poati plimba intr-o tri"suri
in perspectivi, si o viziteze doar seara, cum se cidea sa faci cU
rlr.r;r'operiti pentru a se leuda cu ea prin Hyde Park - un gAnd
amanta. $i procedAnd astfel cAteva seri la rAnd, igi didu seaml
,r,,rnclalos care il ingrozea chiar in timp ce-i trecea prin minte'
ci nu-i plicea si faci lucrurile aga cum trebuia in ceea ce o privel,
li,r t r' plimbi prin parc cu o doamni pe care o curtai seri os insem-
Nici pe departe. in timp ce igi vedea de treabd, sau incerca, dl
parci nimic nu s-ar fi schimbat in viala lui, trebuia sd se forleze sl lr,r (cva, dar si faci acelagi lucru cu amanta ta insemna cu totul
o piriseasci dimineala gi si se lupte cu tentalia de a sta departl ,rllrcva. Poate ci era un gest pe care unchii lui mai tirreri l-ar fi
pAni seara. l;rr rrt fari si Ie pese defel, dar pe de altd parte, nici urrul din ei
in ziua cursei, cedase tentatiei, spunAndu-gi ci nu va fi nlcl rrrr (usese vreodati deranjat de ceea ce spuneau oarrlenii, sau
o problemi, doar de data asta. Din c6.te se pirea, problema ert ,1,'rcea ce se credea despre ei. Nu fuseseri numifi doi dintre cei
ci ii placea prea mult compania ei. il facea sa rAdi. Nu vorbea in. rn,ri <lesfrinafi crai din Londra firi motiv.
continuu firi rost. Era inteligenti. Discutaseri despre literaturr (lursele se lineau chiar la periferia Londrei. La sosi/e, reuqiri
intr-o seari, la cind., gi fusese uluit sa se trezeasci in mijlocul uncl .;,r
i;i strecoare trisura intre un landou gi un faeton cl:riar lAngi
dezbateri filosofice aprinse gi savurase fiecare clipi. pril;1, pentru o priveligte ideali, in ciuda numirului mare de oa-
Nu putea spune daci aceasta avea si fie o problemi serioe. rrrlrri care se strinseseri deja. De obicei, pariorii inraili stiteau
si. in adAncul mintii sale exista ideea ci amanta servea unul irr picioare chiar pe marginea pistei, aqa ci igi stafionaur trisurile
singur scop. Ultima sa amanta il convinsese si fie gi insofitorul rrrrrll mai departe, lisAnd cercul din jurul pistei pentra oamenii
140 t+l
lohanna Linf,sey Syune-mi cd md. iubesti

care preferau si urmireasci evenimentele din confortul vehiculo -Cred ci !i-a fdcut plicere si cAgtigi pariul in fala bitrinului
lor, cu doamnele lor. it k maimult decit ci ai cAgtigat ia prima cursi atunci.
-
$i, intr-adevir, mai erau cAteva doamne venite fie cu sofull
N
-
Percy se lumini deodati la fa!i.
fie cu familia, cu toate ci nu multe se aventurau si iasi din carl 'Nu-i aga cd am ficut-o? Dar apoi Nicholas reugegte mereu si
iarna. Astfel, Derek nu-gi ficea prea multe griji cdva jigni pe cl. rrr,t convingi si renun! la fiecare cal pursAnge care imi iese in cale.
neva prin prezenta lui Kelsey. Nimeni altcineva in afari de percy Nrr gtiu cum de reuge$te, si mi ia naiba daci gtiu.
gi Jeremy nu avea si gtie ci era acolo, atata vreme cat rimanea Nicholas e aici?
lll
trisuri, lucru pe care o atentionase deja si-l faci. l)ercy incuviinti.
Aveau un co$ cu cirbuni in trisuri, dar vremea nu era rea. Bfl A pariat pe armSsarul pe care tocmai l-a cumpirat de la mine.
ricoare, cu siguranli, dar nu betea vAntul, iar soarele chiar md Ar trebui si urmeze in a patra cursi.
iegea din nori din cAnd in cAnd. Ar fi trebuit sdJ rogi si ni se aliture, spuse Derek.
Aveau de unde si cumpere gustiri, dar majoritatea lumll eremy tugi.
.f

venea cu ele de acasd, inclusiv Derek. O pusese pe doamna HeF Nu, de fapt, nu ar fi o buni...
shal si-i pregiteasci un cog cu diferite gustiri gi sendviguri, sufi, Nu apuci si incheie pentru ci in aceeagi clipi se deschise uqa
cient pentru a-i hrini gi pe prietenii sii, gi mai murte sticle de vin, qri ltegina Eden, solia lui Nicholas qi verigoara lui Derek gi a lui
Cursele durau jumitate de zi sau chiar mai murt, ceci depindea ,L'rt)m/, urci iniuntru. in mod evident, din acest motiv lui Je-
dl
cAte provociri apireau dupi incheierea curselor oficiale. rr,nry nu i se piruse o idee buni si-l invite pe Nick la ei, iar De-
Percy gi Jeremy li se aliturard curand dupi prima cursd. percy r,.k era complet de acord. Era, de fapt, tulburat, intrebAndu-se
era tot numai un zambet, ca de obicei. pirea sd aibi un al qaselcl r urn ar fi putut si evite si-i faci cunogtinfi amantei lui cu veri-
sim! cind venea vorba de curse. Nu numai ci gisea de cumpirll ii(),rra sa cea rebelS.
cai exceptionali in cele mai bizare locuri, dar se gi ingela rareotl Mi pirut ci-!i recunosc trisura, Derek, spuse Reggie in
s-a
cand alegea un cagtigitor, indiferent care erau gansele. Cu toatr lrr[) ce seapleci inspre el pentru a-l siruta pe obraz, apoi se age-
acestea, nu lua niciodati pariurile in serios. pentru el, era doar ,r,i irr-rediat pe bancheti lingi el. $i tu de ce nu mi-ai spus ci e aici?
0 :riric cdtre Jeremy.
plAcere prin care igi dovedea flerul.
.lcremy iqi afundi mAinile in buzunare gi se ficu mic in
- si infeleg ci ai cagtigat deja cateva pariuri? remarci Dersk
l,rl,r lor.
cAnd Percy spuse doar un simplu ,,Sal'tare" inainte si inceapl rl
Nu m-am gindit, zise el cu stangecie.
infulece din cogul cu bunitifi.
Reggie, ce faci aici? intrebi Derek. Jie nu-1i plac cursele.
- Mai e nevoie si intrebi? spuse Jeremy pe un ton amuzant.
Derek rAnji. $tiu cI nu-mi plac. Ridici din umeri, apoi rAnji. Dar cumva
.rrrr ;rjuns sdpariez cu Nicholas ci noul siu armisar nu va ciqtiga
-Percy nu are intotdeauna dreptate. imi amintesc cum am ,t:;t,tzi, aga ci a trebuit si fiu aici ca si vdd cu ochii mei. Doar nu-ti
pierdut citeva mii de lire odati cind nu a nimerit-o, de aceea nu
rrrr hipui ci l-ag crede pe cuvAnt, nu-i aga? Din moment ce urigte
mai exagerez pe baza alegerilor lui. ,i,t l)iarda in fala mea?
Percy ficu o fafi pe care se citea suferinta.
l)erek se intorsese intr-o parte incercind si o ascundi cumva
- $i nu mi va lisa si scap de ruginea asta niciodati, i se plAnrf ,lr, lrrivirea verigoarei sale pe Kelsey, care stitea vizavi de el - o
lui Jeremy.
FlSciul chicoti.
.,.rr r ini imposibili,
linind cont de cit de aprins era albastrul-safir
,rl rochiei sale.
142
143
iohanna Linf,sey '- spune-mi cd. md. iubesti
-
-Ai fi putut si mi intrebi, ii atrase el atentia intr-o manierl trr ved,ere ci gi el face. Trebuie si o aduci la cini diseari,Percy.
rezonabilS, in opinia sa. rlesigur, gi voi sunteli invitafi, verilor, amAndoi.
Ridici dintr-o sprAnceani la el.
i,ii,
- -
'lbli trei barbalii incepuserd si intre in panicd de-a binelea'
- CAnd te vid atit de rar in ultima weme? ii reproqi ea. $i cuill -Nu ar fi...
si fi gtiut ci vei fi aici? Apoi practic il impinse pe Derek inapol Nu ag putea...
ca si se poati apleca pe lAngi el, spun6.nd: Am alt...
- E o pldcere si te intAlnesc iar, Kelsey. Habar n-aveam cI I I)ar Reggie se grdbi si-i intrerupi, incruntindu-se'
cunogti pe virul meu. Doar nu vi gAndif cu adevdrat si inventali scuze pentru
Kelsey fusese groaznic de ruginati din momentul in carc rrrirre, nu-i aga? Avind in vedere ci o si mai fiu in orag doar citeva
o recunoscuse pe Regina Eden. Un lucru era si vorbegti cu 0 rilr'? Tatil tiu gi mituga George vin 9i ei, Jeremy. La fel9i unchiul
striini gi si o lagi si creadi ce vrea pentru cd nu te agteptai nicio. 'l'orry qi mituga Roslynn, aga ci va fi o mici adunare plicuti in
dati sI o mai vezi, gi altul sA o revezi dupd pufini vreme... l,rrrrilie. Orice planuri ali avea, nu sunt la fel de importante ca o
Se intorsese imediat cu fafa citre fereastra de lingi ea, cl rr,rrniune de familie, nu-i aga?
qi Derek, sperAnd ci doamna nu o va observa. Fusese o sproll. ,leremy didu ochii peste cap. Derek se lisi brusc pe spate,
1i slabi. lr,rrnbdnind in sinea lui. Reggie fusese mereu o manipulatoa-
-Derek e virul dumitale, Lady Eden? t(, iscusiti. $i spusese totul intr-o manieri atAt de nevinovatd,
-A, da, am crescut impreuni. $i, te rog, spune-mi simplU rrrit a obriznicituri.
Reggie, cum imi spune toati familia... Ficu o pauzd pentru a.l Atunci, asta inseamni ci mergem cu tofii? il intrebi Percy
arunca o privire lui Jeremy. Ei bine, aproape toati familia iml l)erek.
1r,,
spune a$a.
I)erek ar f, putut si-gi ucidd bucuros prietenul chiar atunci.
l'rr,rtc ci Jeremy gi Derek nu aveau vreo scipare, dar Percy ar fi
Derek nu mai era tulburat, era de-a dreptul ingrozit.
- Reggie, de unde o gtii pe Kelsey? prrtrrt si giseasci vreo scuzi, din moment ce nu ficea cu adevirat
- Ne-am cunoscut la croitoreasi zilele trecute gi ne-am infelot r t c din familie. Dar avea acel prostinac mintea necesari ca si-gi
1r,r
din priviri, dacd ag putea spune aga. Dar vai mie, ce face ea aicl
,1,,.r seama de asta? Nu, nu amicul Percy.
singuri cu tine, Derek? $tii cat de riuticioase pot fi bArfele.
- Este... este...
Derek nu putea gisi un rispuns, moment in care Jeremy ii sArl
in ajutor:
Capitofut zo
-Verigoara lui Percy.
Percy incuviinfd din ochi.
*Este... - gi un ciupit din partea lui Jeremy il ficu si spunA - lli bine, a fost destul de ciudat, daci mi intrebi pe mine, ii
verigoara mea. Da, o veriqoari indepirtati din partea mamel, ,,1,rr;r' Reggie solu1ui ei in timp ce se pregitea siprimeasci oaspe-
mai exact. t l r il r acea seari. Adicd, toli
trei s-au eschivat, de parci n-ar fi vrut
* Ce incintitor! spuse Reggie. Am gtiut din instinct cAnd am , rr .rrlcvirat sd vini. $i, Doamne sfinte, e doar o cind, cAteva ore
cunoscut-o cd vom fi bune prietene, gi acum gtiu de ce. DacA a ,lnr timpul lor. Nu e ca gi cum nu ar putea si-gi vadi de"' ei bine,
rudi cu Percy, atunci practic face deja parte din familie, avAnd rlt',r"ice fac ei de obicei, dupi aceea.

144 t45
lohanna Lindsey .- Syune-mi cd. md iubeSti-
- Verigoara lui Percy, zici? fu rispunsul lui Nicholas, care !a Reggie ofti, anticipAnd dezastrul. Pini la urmi, cAnd vreodati
incrunti. rr' purtaseri frumos unchii ei?
Reggie ofti.
-Ai auzit micar un cuvAnt pe care l-am spus dupi ce an Anthony iI trase pe Derek deoparte inainte sd pigeasci iniun-
mentionat-o pe verigoara lui? lru pentru cin5. Se adunaseri in salon, unde Anthony gi fratele siu
Nicholas clipi, nedumerit. Devenise ingrijorat din cauza cuvln. ,l,rmes se comportaseri de fapt cel mai bine, lucru rar cAnd se aflau
telor, avAnd in vedere faptul ci Percy ii spusese odati ci nu md rrr aceeagi incipere cu Nicholas Eden. Prezenqa copiilor avusese
avea alte rude, indepirtate sau nu, gi cu toate acestea, pe neputl grr,rbabil legituri cu asta, cici James o tinuse in brafe pe micuta
masi, apiruse o verigoari. Dar auzise gi celelalte lucruri pe care h ,l,rrl<, iar Roslynn pe fiica ei Judith. Era uluitor cum se schimbau
spusese ea,vag. Aga ci o asiguri: rrnchii mai tineri ai lui Derek cAnd fiicele lor erau prin preajmi.
- Desigur ci te-am auzit, dragostea mea. Dar ce te face si cred [)ar ln acea clipa, Anthony piru destul de serios in timp ce
ci se eschivau? Poate aveau intr-adevir alte planuri. .riilcpti ca toli ceilalli si intre in sufragerie inainte si-i spuni
Ea scoase un pufnet deloc feminin. lrri l)erek:
- Daci erau planuri importante, atunci ar fi spus care suntl - Crezi ci este o idee bund si te culci cu verigoara lui Alden?
nu-i aga? Dar nu au f6,cut-o. $i pireau si nu se simti deloc ln Derek se simli ca gi cum primise un pumn in stomac.
- Ce te face si crezi. ..?
largul lor la ideea de a veni aici.
El zAmbi. l{Asul lui Anthony il opri.
Haide, baiete dragd, am trecut prin asta. Este al naibii de evi-
-Percy gi Derek aulocuit practic aici, au fost aici atAt de des ln.
cAt gtii ci asta nu poate fi adevirat. Este posibil si-i fi prins pur
rllrrt dupi felul in care o privegti.
tl l)erek se inrogi. $i el care credea ci acea seari se desfigura mi-
simplu cu alte lucruri in minte gi !i-ai inchipuit cI se eschiveazl,
rrrrnat, tinAnd cont de situafie. Din picate, nu reugise si giseasci
-Mi-am inchipuit? spuse ea sceptici. Ei bine, o si vedem tl o s< uzi rezonabili pentru a lipsi gi in acelaqi timp si nu igi atragi
curAnd daci comportamentul lor e normal sau nu. $i daci nu estll
r,.progurile lui Reggie tot anul urmdtor, simfindu-se ca ultimul
vreau ca tu si afli de ce. in mod evident, nu mi se vor confesa mhl
Irr .tlos. Se gAndise chiar si invoce un accident sau o boali crunti,
dar vor face asta cu tine.
,l,rr o cunogtea indeajuns de bine pe verigoara lui ca si gtie cd va fi
- Reggie, cel mai probabil faci din lintar armisar, aga ci laal ,ru;Picioasi gi va insista si trimiti un doctor.
lucrurile sunt deocamdati. Daci existi ceva cu adevirat ciudatr
Aga c5, dupi ce se sfAtuise cu Percy gi cu Jeremy, gi dupi ce se
sunt sigur ci va iegi la iveali. $i apropo, multumesc pentru cd i-rl
,rri1r111a5s ci Percy va putea continua cu minciuna conform cireia
invitat pe Derek gi pe Percy. Nu mi mai simt aga de al naibii df l(r,l:rey era verigoara lui, se hotirAse si rigte. Era doar familia lui,
depigit numeric acum.
l);rn;i la urmi, qi doar o seari. $i chiar daci ceva ar fi mers prost qi
Se referea desigur la unchii ei, James gi Tony. Nu agteptase cE rr'r r<'tul s-ar fi aflat, nu ar fi iegit nici un scandal drept rezultat, ci
plicere venirea acelei seri de c1nd il informase ci participau
;l ,1,,,r r un Jason Malory furios.
unchii ei. Ea ii didu un ghiont in piept gi-l avertizi: Nicholas igi diduse seama imediat cine era Kelsey cind i-o
- Firi certuri diseari. Ai promis ci o si te porfi frumos. lrrlzr:ntase, qi ii aruncase sigeli din priviri lui Derek. Dar apoi se
ii dadu o imbritigare gi afigi un zdmbet larg gi nevinovat: r,rlrrrase imediat, cind vizuse ci tAnira se purta cum se cuvine.
- Mi voi purta frumos dacd o vor face gi ei. IJrr parea deloc si fie altceva decit ceea ce credea Reggie ci este.

t+6 t47
lohanna Lindsey Syune-mi cd md iubesti

Arita ca o doamni. Se purta ca o doamni. $i faptul ci Reggie fu. Percy este un prieten bun, unchiule Tony, simti Derek nevoia
sese informati ci fata se va intoarce cur6.nd inapoi la lari puseal sublinieze.
capit planurilor verigoarei lui pentru Marea Prietenie.
'r,t - Loial, de incredere...
-
Nu ma indoiesc, beiete dragi, il intrerupse Anthony. Dar tot
$i iatA{ pe Derek dAnd in vileag relalia dintre ei, din cauzafe. r,l rrrAne un prostovan.
lului in care nu se putea abgine s-o priveasci. Cu toate acestea, nU Asta era greu de contrazis, aga ci Derek renunfi ridicAnd din
voia ca Anthony sd-gi faci griji din cauza asta, degi se pdrea cA lfl urrrcri. Anthony puse un bra! pe dupd umerii nepotului siu pen-
ficea. Aqa ci se vdzu nevoit si recunoasci adevirul:
lrrr a I conduce spre sufragerie.
- Kelsey nu e verigoara lui Percy. l)ar mai avea o ultim; remarcS. de ficut asupra subiectului:
-Nu e?
E al dracului de greu de crezut ci nu e aristocrati. Egti sigur
- Nu, nu e deloc inruditd cu el. Reggie o intAlnise inainte gi O r ,) rru-gi bate joc de tine gi de fapt este cu adevirat?
confundase cu o aristocrati. Apoi, cAnd a vlzut-o pe Kelsey cU
l)erek inlemni. Putea sa fie? Nu, nu avea cum. Nici o doamni
mine astizi... n-am gtiut cum si-i explicim prezenla, din momen!
ce nu avea o insotitoare potriviti, sau cel pulin nu in opinia lUl rrr s'ar fi scos la licitafie cum ficuse Kelsey.
Reggie. Jeremy a fost cel care a venit cu ideea de a o numi verigol. Anthony il privi cu sprAnceana ridicati intrebitor, dar Derek
ra lui Percy, ceea ce pirea logic, din moment ce se afla gi el acolo, rl,irlu din cap gi zAmbi ugor:
Da, sunt sigur.
-Atunci, cine e?
-Amanta mea, murmuri Derek. Mi bucur si aud asta, pentru ci se intAmple adesea ca tinerii
Anthony ridici dintr-o sprAnceand. neagri. Irrzi sd fie pringi in capcana mariajului de anumite doamne, de
- Cred ci nu te-am auzit bine. Doar nu ai spus...? olrir t-.i cu ajutorul rudelor acestora. Dar tu probabil gtii asta, din
Derek incuviinti, iar Anthony izbucni intr-un rdz zgomotos, urornent ce ai evitat citugele atAta vreme. Ai griji doar, puiule.
- Dumnezeule mare, Reggie o si te decapiteze daci afla c{ d lirr ;i James am fl ultimii care si si-!i critice activitifile, dar il
lisat-o si devini prietena amantei tale. r rrrroEti pe tatil tdu. De fapt, mai bine ai spera si nu afle despre
Derek tresiri. r orrrcdia de astd-seari. Afurisit si fiu, dar n-aq vrea si fiu in pielea

- Nu are de ce si afle vreodati. Se duce acasi la Silverley ln t,r ,l,rca afla.


cAteva zile. Aga ci. nu se vor mai vedea niciodati. NiciDerekn-arfivrut.
- Speri tu. Dar nu !i-a trecut prin minte si-i spui pur gi simplU
.;,.,,,,, :. ; .:,,,,,,,,,,.,
adevirul verigoarei tale? Este o femeie maritate, gtii doar, cu tol.
te cd ne-am dori si fi fost un pic mai selectivi in alegerea soqulul,
Dar cert este ci nu ar fi prea gocati.
Capitofut zr
-Adevi.rat, cu toate ci. nu cred cd vreunul dintre noi aveam
mintea foarte limpede in acel moment. Eu sigur nu. $i Jeremy I
incercat doar si ne scuteascd pe toli de un moment stanjenitof Am primit un mesaj de la Jason azi, spuse Anthony imediat
inventAnd-o pe verigoara lui Percy. rlrrlr,r ce femeile parisiseri camera, lasandu-i pe barbap si se bu-
Anthony zdmbilarg. , rrrr, rle coniacul gi trabucurile 1or. imi cere si vin acasi la Eddie

- Doamne, ce alegere, verigoara lui Percy sau o porumbifi pan, nr,lurc dupa-amiazi, dar nu spune de ce. $tie vreunul dintre voi
giriti. Nu pot spune ci ag alege vreuna. rlr. r c vine in oraq?
1+B t49
Syune-mi cd md iubeS6-
- $i eu am primit acelagi mesaj, rispunse James gindindu-er -Desigur
ci nu, tinere, spuse el amuzat. Daci eu am observat
incruntat. De obicei, Jason nu vine in orag decAt daci are trebufl Irrrcdiat, chiat crezi c5 el nu ar face asta? Din moment ce James a
de rezolvat sau crede cd cineva trebuie mustrat. -
lo:;t cu certitudine mai afemeiat decAt am fost eu vreodati?
Din cauzi ci se intAmpli ca James sd-i arunce o privire lul .James ridici dintr-o sprAnceani aurie inspre fratele siu.
Jeremy in timp ce spunea toate acestea, fiul s6.u se ridici hottrrlt Scuzi-mi... afemeiat?!
in picioare gi se plAnse: SprAnceana lui Anthony se ridici aproximativ in acelagi mod.
-Nu vd uitati la mine. M-a!i dojenit deja pentru cd am folt Nu erai?
dat afari de la gcoali. in plus, gi George a ficut asta. Nu se va md in fine, e posibil... dar prefer modul in care vede Reggie
intAmpla. Mi-am dat cuvintul, nu-i aga? lrrr rurile, daci nu te superi. ,,Cunoscitor al femeilor" suni mult
- Nu m-ar vrea pe mine acolo daci ar fi vorba de Jeremy, su. rrr,ri placut.
blinie Anthony.
trebui si fiu de acord cu asta, rispunse Anthony. Pisicula
Va
Derek inci igi mai ficea griji din cauza plecdrii lui Kelsey dln
,il ('un fel frumos de a se exprima.
camerS, insotiti nu de una, ci de trei membre ale familiei sah,
Cu toate ci ,,afemeiat" se cam referea la mine, remarci Ni-
Aga cd ii trebui un moment ca si-qi dea seama ci ambii unchi rl
, lrolas zAmbind afectat.
uitau la el.
( )chii verzi ai lui James se indreptari direct inspre nepotul
Ridicd din umeri.
a,irr prin cisitorie, in vreme ce el rosti pe un ton plin de ironie
- Nu am auzit nimic Ai tocmai am fost in Haverston siptimAnl
tr r rri;r:Stoare:
trecuti. $i nici nu s-a vorbit nimic la nunti. Dar nici nu am foat
acasi de azi-dimineati, aga ci nu gtiu daci am primit gi eu vreufi
Ai dormit pe canapea in ultima vreme, beiete dragi? Daci
nrr, lc. voi ajuta bucuros in acest sens.
mesaj. $i in afari de nebunia... adici... nu am fost implicat in nl.
mic despre care tatdl meu ar putea vrea si vorbeasci. Nicholas se ficu rogu ca para. Era un fapt bine gtiut - cel pu-

- Uigi de licitatie, amice, adiugi Percy ca si-l ajute. Ar avea ull llrr rle James, Anthony gi el insugi - cd Reggie se cam supira pe
lucru sau doui de spus despre asta daci ar afla, avAnd in vedefl an(trl ei de cite ori le spunea vorbe de ocari unchilor ei preferafi.
cAt a fost de publica. l,.r rraiba, ar fi trebuit si-gi tini gura, iar Anthony ii confirmi.

in timp ce Derek se uita furios la Percy pentru ci adusese voF $tii cd nu ar fi trebuit si pui paie pe foc. Doar pentru ci.
ba de asta, James intrebS: l{r'1i1iie nu e acum aici, nu inseamni ci nu va auzi despre asta.

- Ce licitagie? ligti un suflet atit de generos, unchiule, bombeni Nicholas.


$i Anthony siri. Arrthony igi ridici paharul de coniac pentru aface gestul unui
- Dumnezeule mare, doar nu ai cumparat-o, nu-i aga? tr,,r.;t gi zimbilarg.
inainte ca Derek sd poati rispunde, James deduse singur: Nu-i aga cd sunt?
-A cumparat-o pe Kelsey? La naiba, gi eu care credeam cA am l).rca Nicholas igi dorea si fi fost in alti parte in acea clipi,
incercat totul cel pulin o singuri dati. It,,r,'l< iti dorea sa fi plecat gi si-gi fi rupt vreun picior ca si nu
in acei moment, Derek se uiti la unchiul Anthony acuzato!, I r r.lrrr iasci si mai fie nici el acolo. Fusese o nebunie si se gAndeas-

intrebindu-I: ,,t l,r faptul ci ar fi putut si treaci de aceasti, seari firi si se afle
-Tu i-ai spus? ,1,,,;prr: relafia lui cu Kelsey.
Anthony rAse infundat. l)irr daci. Percy tot deschisese subiectul, el ii spuse lui James:
150 151
lohanna Lindsey Syune-mi cd md iubesti

- Intentionam si discutim despre asta, unchiuie Jamet, in poala mamei


rrr col(, dar Jacqueline igi vAntura voioasd braqele
Am trecut pe la tine de doui ori siptimAna asta, dar nu te_am de-a bugilea prin cameri
r,i, in vreme ce micul Thomas mergea
gisit niciodati. - -
una dintre cele mai
;rrintre femei, aritAnd cu mAndrie fiecireia
-Da, mi-a spus George. Voiam si te sun eu m6.ine, dar cum jucirii ale sale.
r lragi
egti aici...
Femeile din familia Malory o ficuseri pe Kelsey si se simti
- Da, ei bine, nu este tocmai un subiect care si ajute la diges. uitase pentru o vreme ceea ce
tie... De fapt, e destul de dezgustitor...
,rtit de confortabil, incAt chiar
rlcvenise gi putu si se bucure pur 9i simplu de compania lor'
-Lasi-md pe mine si mi ingrijorez cu privire la digestia mea,
$i ea adora copiii, la fel cum pireau qi ele si o facd'
Aqteptase
biiete, spuse James zimbind.
rlintotdeauna cu neribdare ziua cAnd avea sd fie mami, degi in
Derek incuviinli.
iloua situalie i se pirea un vis imposibil, un alt lucru la care din
-M-am nimerit Ia licitatia asta, dar nu aveam nici o intentie s{
mi implic. Nu-mi doream alti amanti, iar fata pentru asta eravan- llacate renunfase.
conversalia era amuzanti gi se invartea in jurul copiilor sau a
duti. insi apoi am vizut cine licita. $i continu6 si re povesteasc{
tot ceea ce gtia despre David Ashford, incheind cu: Aga incit nu sofilor, sau a ambelor subiecte' a9a cum se intAmpli cAnd Reggie
puteam sil las sd o aibi pe Keisey, gtiind toate astea despre remarci zimbind larg:
el.
- Firegte ci nu ai fi putut, admise Anthony. -Am auzit ci unchiul Tony Ie cdsitorise pe Judith 9i pe Jack
Expresia de pe chipul lui James se inisprise. dinainte si se nasci.
- $i de ce ai venit la mine cu povestea asta? - Ei bine, nu am ficut o fati dupd ce a niscut-o Roslynn pe a
Derek ofti. lor doar ca si-i fac in ciudi, te asigur, rispunse George, apoi adi-
- Mi se pare de netolerat ci acest rord continui si-gi satisfaci ugi cu un zAmbet conspirativ: Cu toate ci este o idee interesanti.
pornirile depravate firi sil opreasci cineva. speram ci ai gti vreo s-ar putea si incerc data viitoare, mai ales ci gtiu ci lui James i-ar
cale prin care si ne ocupim de individ. plicea Ia nebunie.
Tony al meu? interveni Rosiynn' O,
-Si-i faci in ciudi lui
- O, da, spuse James cu un zAmbet sardonic Ai amenintitor,
mi pot gindi la cAteva cii. nu mi indoiesc ci James Malory ar profita de orice gansi ca s6
- in afari de aceea care implica si-l ucidem, adicA, simti faci asta.
Derek ci era prudent si adauge. - Dar nu sunt frafi? intrebi Kelsey nedumeriti.
James nu spuse nimic timp de aproape zece secunde, dupi - O, ba da, dragamea gi tofi cei patru frafi pur 9i simplu adori
care rosti: si se contrazicit, gisi se certe, qi si-gi spuni vorbe de ocari, mai
- Daci insigti. ales Tony gi James, spuse Roslynn. Celor doi mai in varsti le plac
disputele, dar cei doi mai mici se f.acptaf lanesfArqit - in cuvinte,
adicS - gi savureazi fiecare clipi. Ai crede ci sunt cei mai aprigi
duqmani, dar in realitate sunt foarte apropiafi.
Capitofut zs
- $i se aliazi impotriva tuturor celorlal1i, in special a
lui
Nicholas al meu, adiugi Reggie oftAnd. Sper ci singele nu va fi
prea greu de curifat din sufragerie, acum ci i-am lisat singuri
I
Femeile se duseseri la etaj pentru a petrece incd pulin timp
cu impreund.
copiii. Judith era istoviti gi dormea linigtiti intr-un leagin agezat
Kelsey ciipi, dar atit Georgina, cAt 9i Roslynn izbucniri in rAs:
t52 153
lofranna Lindsey syune-mi cd md iubesti-
- Nu mi-ag face griji pentru asta, Reggie, nu cAt timp e gi Derrk
acolo, spuse Roslynn. se pare cd are o influenga ,r irrcercat si il duci pe James Ia spAnzuritoare, iar James aproa-
- care-i'domoregtl
Pc ca l-a omorAt cu mAinile goale. Dar asta este o alti poveste.
pe James gi pe Tony. -
liste suficient si spunem ci erau du9mani aprigi 9i ei' Faptul ci
-Am observat gi eu asta, remarci Georgina. poate pentru cl
vid ceva din Jason in el, iar cAnd Jason e prin preajmi, Warren ii devenise cumnat nu l-a oprit pe James si-gi doreas-
iird
,a ,r r.1 si il bati mar. Dar acum ci fratele meu i-a devenit nepot
poarte mai frumos, asta daci nu se cearti chiar
cu el. prin cisitorie au ficut pace, cu toate ci inci nu au renunlat la
- Pireau sd se inleleagi bine mai devreme, interveni Kelsey,
,r I uziile foarte riuticioase.
din nou nedumeriti. si infeleg ci nu-l prac cu adevaraipe
sopl -Totugi, Amy l-a schimbat pe Warren, sublinie Reggie' Avea
tiu, Reggie?
prea fericit
r cl mai oribil temperament, dar zilele-astea este mult
- Ba firegte ci da, spuseri toate cele trei femei aproape in nu ai observat ci
lagi timp.
ace. pentru a mai fine seama de hiituiala 1or. Sau

Reggie chicoti gi explici: atunci cind incep si se ia de el, acum doat zimbegte 9i ii ignorl?
Georgina rise.
- unchiul James gi Nichoras au fost un fer de dugmani se
ciondineau mereu destui de serios. Dar apoi r-am - -Am observat. il scoate din minli pe James cAnd Warren
intirnit pe Ni- face asta.
cholas gi ne-am cisitorit in cele din urmi, iar
asta a pus capdt
dugminiei lor personale. unchiur James nu ar fi putut - Nu m-ar mira ca Warren si gtie asta'
continua -Ah, da, gtie, zAmbi larg Georgina.
si caute rdzbunare impotriva nepotul rui prin cisitorie. suntem
o familie apropiati, pAni la urmi.. in ceea Kelsey incepea si-gi dea seama cum stiteau lucrurile... oare-
ie_l privegte pe unchiul
Tony, ei bine, el a fost destul de supirat pe cum. intrebase mai devreme de ce James ii spunea fiicei sale Jack.
Nicholas pentru ci Rispunsul unanim fusese:
mi-a compromis reputafia. Mai degrabi arh vrut
si{ impugte de- - Pentru ci gtia ci nu le-ar plecea cumnalilor sii'
cat si mi-l dea ca sot. Nu credea cd era destul
de bun penirumine,
la cAt de afemeiat era Nicholas in acea vreme. Fapt care, credea ea, spunea multe despre James Malory'
- Ceea ce imi aminteqte, spuse Reggie, intorcAndu-se
spre
- De parci Anthony nu ar fi fost la fel, spuse Roslynn frafii lui
amuzAndu-se. Kelsey, cd, dacd,n-ai pus incd ochii pe Derek, unul dintre
George ar fi o partidd excelenti' Are cinci, si gtii, 9i ceilalp patru
- Iar James cel mai rau dintre ei, adiugi Georgina. Dar asta
este,atat de tipic pentru barbagi. Ceea ce f*"r" nu sunt insurafi.
bui pentru ei nzr -Ai griji, Kelsey, o avettizd'Rosllmn rizdnd' Reggie se pricepe
era destul de bun pentru nepoata lor favoriti.
de minune si faci Pe Pefitoarea.
-Aqa ci acum e doar o... o dugmdnie prietenoasl, si_i spunem,
- Deci, egti interesati de Derek al nostru? o intrebi
Georgina
conchise Reggie. Doar unchii mei il inving mereupe
bietuiNicho- pe Kelsey. Mi s-a pirut ci aga este, dupi modul in care vi priveali
las in timpul altercagiilor lor verbale.
in seara asta.
- Fruntea sus, Reggie, adiugi Roslynn. Uifi ce acum il au pe
Warren si-l frigi pe cirbuni. Sunt siguri ci asta Kelsey deja se imbujorase din plin. $tia ci nu ar fi trebuit si
va mai lua din se ajungi Ia asta, chiar daci Derek spusese ci nu aveau ce si
faci'
presiunea de pe umerii lui Nick.
dupd felul in care ii incolgise Reggie la curse. Erau nigte femei
- Cine e Warren? intrebi Kelsey.
atai de plicute, de prietenoase, dar ar fi fost ingrozite dacd ar fi
-Fratele meu, rdspunse Georgina. S-a cisitorit gi a intrat in
clanul Malory siptimAna trecuti. Dar a existat gtiut ci era amanta lui Derek. $i cum ar fi trebuit si trateze un
un timp cind astfel de subiect?
15+
155
lohanna L[nfsey Syune-m[ cd. md. iubest{, '-
Ele credeau cd se afla in ciutarea unui sof, gi de Cu siguranld nu mi pling, ri.spunse Reggie. Era singu-
ce n-ar il
ficut-o? Era, pani la urmi, la o varsti cind majoritatea tinere. r,r cale prin care puteam si-l am, pini la urmi. $i nici el nu se
-
lor igi ciutau sofi. Cu toate acestea, luase o hotirare definitivl, - mult decAt s-a plAns
1rl:inge ci a fost dus cu forla la altar, nu mai
ea nu avea sd se mirite niciodati. Dar era de agteptat ,l,rrnes vreodati.
ca verr.
goara lui Percy sd vrea asta. Ea era puri gi dulce gi *Ah, James s-a plAns, rAse Georgina. James nu ar fi el daci nu
inci virgin{,
sau aga credeau ele.
i;i ar arita tot timpul nemultumirea.
- Derek efoarte simpatic, incepu Kelsey stAnjeniti, nefiind
sl. - Dar nu-mi caut un so! inci, spuse Kelsey, sperAnd ci va pune
guri cum si scape din asta. Dar... r;rpat subiectului. Am venit in Londra doar pentru o garderobi
* foarte chipeg, o intrerupse
$i Roslynn. rr<,rui, cum !i-a spus gi Percy, nu ca si mi cisitoresc, adiugi ea,
* $i cu titlu, daci
!i se pare important, adiugi Georgina trrind ci trebuia minti in continuare, dar nu avea ce face... Mi voi
ironici. intoarce acasi peste cAteva zile.
Roslynn chicoti. -$i e mare picat, rispunse Reggie. Va trebui si vorbesc cu Per-
-Va trebui si o scuzi pe cumnata mea din America, Kelsey, r:y ca sd ili prelungeasci gederea. Nici micar nu ai participat inci
Ea nu prea e de acord cu titrurile, a fost ingrozitdcind
a aflat cd a la un bal. Cred ci voi sta chiar eu mai mult in ora$ ca si pot veni cu
cipitat in mod obligatoriu unul cdnd s-a cisitorit cu James. tine. Ne-am distra aga de bine, Kelsey, aqa ci gindeqte-te la asta'
-Titlurile sunt bune daci se intimpli si_!i placi. Mie pur gi Si se gindeasci la asta? Singurul lucru la care se gAndea Kelsey
simplu nu-mi plac, explicd Georgina. chiar in momentul acela era de ce nu putea minciuna si fie ade-
-Derek este o partidi buni, continui Reggie. Dar nu cred cd vdr? sugestia lui Reggie chiar suna distractiv. $i Kelsey nu mai fu-
este gata si se cisitoreasci inci.
$i nu fi-a cunoscut inci frafii, sese Ia un bal oficial inainte. se gandise mereu ci va merge intr-o
mitugi George. Drew este extrem de fermecitor gi... zi, daracum... acum trebuia si-gi aminteasci ce era,gi ci astfel de
-$i ce te face sd' crezici fralii mei sunt gata pentru insuritoa- lucruri nu mai erau posibile pentru ea.
re? o intrebi Georgina pe Reggie, afigAnd un zimbetlarg.
Reggie chicoti.
- De fapt, nu cred ci vreun berbat este complet pregitit, cu Capitofut 29
totii au nevoie doar de un mic ghiont in directia potrivita. in ceea
ce-l privegte pe Nicholas al meu, a avut intreg clanul
Malory pe
capul lui, iar unchiul Tony l-a amenintat ci-l castrea
zd d,acdnu era Jason nu-gi amintea cind mai trebuise si faci ceva atit de greu
de acord si se insoare cu mine.
cum era si comunice familiei ci el gi Frances divorfau. Faptul cd
- Era de agteptat dupi ce te-a compromis, d.raga mea, spuse avea si creeze el insugi un scandal, cu buni gtiinfi, cAnd Ie finuse
Roslynn.
prelegeri atAt de des despre cum si lini numele familiei departe
Reggie zdmbilarg.
de barfe... ei bine, era sigur ci nu va putea si uite prea curAnd de
- Dar nu o ficuse. Degi toati lumea cred.ea asta. asta, mai ales in ceea ce-i privea pe James 9i pe Tony.
- E acelagi lucru, dupi cum bine gtii. Adevdrul nu mai contea- Oricit de uluitor era gAndul acesta, se a$ezaseri amindoi la
ziprea mult cand vine vorba de un scandar. problema e ce casa lor gi se purtau cum trebuie, deqi fuseseri intotdeauna nigte
crede
toati lumea, din picate. puglamale. Iar el nu se ablinuse niciodati cand venise vorba si-i
1s6 t57
.

- Sohanna Lindsey Syune-mi cd. md tubeSti-


simti nemullumirea. Nu se indoia ci urmau si fie incantati dr SprAnceana lui James se ridici.
inversarea rolurilor.
- E nevoie si stau jos? E atAt de grav?
Nu_ceruse intregii familii si vind ra aceasti intarnire.
ii chr. - James, nu mai am ribdare, aqa ci stai jos! spuse
mase- doar pe fralii sii gi pe Derek. puteau si le -La naiba,
spuni soliilor fl Arrthony.
copiilor mai tArziu. Era posibil ca Edward s; inieleagi. Jamct
gi Tony aveau si fie cel mai probabil amuzafi. Derek Jason ofte in sinea lui. Nu exista o cale uqoari si disculi un
era cel care ll
ingrijora, gi modul in care va primi vestea. pani la urmi, Francet ,[;tfel de subiect, aga ci imediat ce James i se alituri lui Anthony
era singura mami pe care o ayusese vreodati fiul siu. l)c una dintre canapele, incePu:
Ar fi trebuit si-i spuni mai intai rui Derek, gi intre patru
ochi,
-V-am cerut si venili aici astitzi pentru ci am vrut si fili
Era o dovadi de lagitate din partea rui ci aresese sa faia
lucrurile prrimii care afle, inainte si' inceapi si circule zvonul, ci eu 9i
in acest mod. Dar spera si aibi parte de pufin sprijin, cel pufin l;rances divorlim.
din partea lui Edward. $i spera ci, in prezenfa celorlalqi, n"rek Nu spuse mai multe, a9teptAnd roiui de intrebiri, dar fu
nu-i va pune prea multe intrebiri cu privire la motive. intAmpinat doar de ticere 9i priviri lipsite de expresie' Nu ar fi
Toatd lumea sosise, cu excepfia rui James. Anthony trebuit si fie surprins. El avusese timp si se deprindi cu gAndul,
ii intrebase
deja de doui ori despre motivul pentru care se aflau in ciuda senzaliei inifiale, dar ei nu.
acolo, dar el
nu-i diduse nici un indiciu, indicandu-i cd imediat ce erau pre- Anthony intrebd in sfArgit:
1en\i cu totii, va ajunge la asta.
- Nu-!i bafi joc de noi, Jason?
Stdtea lAngi cdmin, agteptAnd. Edward gi Anthony
incepuseri -Nu.
o disputi prietenoasi despre o investilie minieri.
Edward avea se
cdgtige, desigur. in ceea ce privea investitiile, era un geniu.
- Egti sigur?
gdre_aun pic stAnjenit, aproape vinovat, dar fldciul nu mai fusese
Derek - M-ai vizutvreodati glumind in legituri cu ceva atAt de seri-
os? rispunse Jason.
@plicat in nimic necuviincios despre care Jason si gtie. cu toate
cdprobabil ar fi trebuit sd-viziteze nigte prieteni inainte si se in- -Voiam doar si fiu sigur, zise Anthony inainte si-l pufneasci
parcd,in Haverston, doar pentru a fi la curent rAsul.
cu ultimele barfe.
James apiru in sfArgit in holul care ducea spre salonul Gest care iI ficu pe Edward si se incrunte 9i si spuna:
unde
erau adunati. Anthony se plinse imediat: -Nu e nimic amuzant in asta, TonY.

-Ai intArziat, frate. - O, ba da, este, rosti Anthony printre hohote.


-Am intArziat? - Nu reugesc si vid.. .
-Nl " vrut si ne spuni despre ce e vorba pAnd nu soseai gi tu, -Sigur cd da, Eddie, interveni James, ironic. Poate pentru ci
xqa cd. da, ai intArziat al naibii de mult. nu ai mai fost certat de bitrinul nostru respectabil.
James mArAi.
-Asta are vreo semnificalie aparte, binuiesc. Nu? intrebi ho-
-Las-o balt;, tinerele, nu am intArziat. E evident ci tu ai ajuns tirAt Edward.
- Firegte ci are. Ceea ce i se pare amuzant lui Tony este ci
devreme.
lrea
- Disculia asta n-are sens, acum ci suntem toti aici, sublinie Jason va produce chiar el un scandal de data asta, ceea ce mi se
trdward caim. pare revigorant gi mie gi... foarte intArziat.
- Stai jos, James, sugerd Jason.
- Sigur ci !i se pare, spuse Edward dezgustat.
5B
ts9
lohanna Linfsey Syune-mi cd md, iu\esti

- Mi refeream la divort, nu la scandar. A fost o cisitorie ab. Abtine-te, biiete dragi, il admonesti James. Nu mai este
surd; de la bun inceput gi ar fi trebuit incheiati acum mult timpr, .rl,tt de amuzant.
Faptul ci. Jason gi-a bigat minfile-n cap...
- -
Dar Frances...? Frances a lui? Nu pot si-mi imaginez nici in
Jason il intrerupse, explicAnd:
r rrptul capului, rispunse Anthony. Este un goricel aqa de timid.
- Frances e cea care vrea si divorteze. ('ine ar fi. crezut ci ar avea weodati tupeul sa... $i linAnd cont de
-Ea vrea? interveni Edward. Ei bine, asta schimbi lucrurile, l('r)rperamentul lui Jason gi toate celelalte, si igi ia viafa in mAini
pur gi simplurefuzd..
;;i rnai ales si recunoasci asta in fala lui... Nu pot si cred, chiar
-Am luat deja hotirArea de a nu face asta. trrr pot.
-De ce nu? ceru si gtie Edward. Din moment ce era destul de greu de crezut, James se uiti iar
Jason ofti. Edward era cel de la care agteptase sprijin, nu opo.
l,r Jason pentru aprobare gi primi o incuviinfare, precum gi:
illie. $i crezuse ci James va cidea de pe fotoli, de ,as, .r* fe.u-
- E adevdrat. Eu insumi am fost $ocat, dupi cum vi puteqi ima-
ss Anthony. Iar James era de acord cu er. Incredibil! in weme ce
perek nu spusese nimic inci. Era pufin incruntat, dar mai mult 1iina. Dar dupl ce m-am obignuit cu ideea, nu prea am putut si
rlau vina pe ea, cAnd eu nu am... adici, ea nu a avut niciodatl
/in preocupare decAt de supirare.
parte de o cisnicie adevirati cu mine.
- Doregte si se mdrite cu altcineva, Eddie, explici Jason. Ar fi
egoist din partea mea si-i refuz asta din moment ce noi nu am
- Jason, asta nu are nici o relevanfi, spuse Edward, inci in-
r runtat. Se qtie ci relaliile conjugale pot fi ignorate de ambii sofi,
2yut o cisnicie normali, dupi cum bine qtii.
Edward didu din cap. rtar divortul nu a fost niciodati solufia, nu in cercurile noastre.
- $tiai de la bun inceput ci nu vei avea o cisnicie normali. -Niciodata e incorect, rispunse Jason. Existi divorluri in
lumea buni, doar ci sunt rare.
lg.am avertizat atunci ci vei regreta, cd nu vei avea cum si
Ieaunfi. Dar nu, ai spus ci n-o si conteze, ci nu aveai oricum -Tatil meu cunoaqte foarte bine stigmatul care urmeazi dupi
un divorf, spuse Derek in sfirgit. Cred ci e foarte decent din par-
intenlia si te cisitoregti.
- Da, m-ai avertizat, il aprobi Jason. tea lui si-i dea batrAnicii ce vrea.
$i nu a contat la acea vre-
ge,Dar trebuie sd fiu de vini la nesfargit pentru o decizieluati in Jason zimbi citre fiul siu, fiind extrem de ugurat. Pire-
inerete, cand imi ficeam griji pentru bunistarea a doi micuti? rea lui Derek, pind la urmi, fusese singura care il preocupase
-Nu e dorinta ta si divorf ezi, cia ei, gi, la naiba, ar trebui sa cu adevirat.
aib|mai multa minte de-atAt, insisti Edward. - Haide, Eddie, baiete, adiugi atunci James. PAni gi fldciul
Anthony stitea acolo, rAnjind, bucurAndu-se si_i priveasci poate vedea ci acest cal mort a fost batut destul. Apoi i se adresi
cei mari incontrindu-se. James avea brafele incrucigate, lui Jason: Trebuia si fi clarificat din start ci nu cereai un vot aici,
,e ard_
6nd plictisit ca intotdeauna. Edward era rogu la fafi din pricina cd. decizia ta fusese deja luati. Problema ta, frate, este cI intot-

furiei. $i probabil singurul lucru care-i putea schimba staiea era deauna lii cont prea mult de pirerea semenilor tii, cAnd, din mo-
p4in adevir. ment ce tu nu ai nici un regret cu privire Ia acfiunile tale, atunci,
'Are un amant, Eddie. A recunoscut. vrea si se mirite cu er. la naiba, nu e treaba nimlnui altcuiva, nu-i aga?
Anthony clipi. -Asta este un lux de care nu toli ne putem bucura, sublinie
-Frances are un amant? Doamne, ce nostim, gi incepu Jason. Nu cAnd avem de-a face mereu cu semenii nogtri. Dar
iar si
6ld cu pofti. cum spui gi tu, decizia a fost luati gi vom lua misuri astizi. $i ili
160 t6t
lofranna Lindsey syune-mi cd md iubesti-
multumesc, James, pentru ci ai fost d.e partea mea r,ri ,r se preface. Mai ales un lucru ii rimdsese in minte dintre cele
privin!i. rr.progate de ea:
-
-Dumnezeule mare, asta am ficut? excrami James cu fahl -
.Daci in mod evident ili este atAt de ruqine cu mine incAt tre-
surprindere. Haide, Tony, si o luim din loc inspre Knighton, undl
lrrrie si mi prezinli ca pe o viduvi sau ca pe verigoara cuiva, atunci
poli si mi bali pAni imi revine judecata. rrrr mi rnai duce in locuri unde este necesar si mi prezinfi'
Anthony rinji. , in mod ironic, el igi diduse seama ci nu ii era deloc ru9ine cu
- Cred ci pentru el a fost la fel de dificir si-!i spuni asta, cum l t,.r, gi ci, de fapt, era mAndru si fie vdzut in compania ei' Apoi,
fost pentru tine s-o intelegi, dar sunt complet in favoarea ideii dr
rlupa ce se mai gindise, igi ddduse seama ci motivul adevdrat,
a te bate ca si-!i revii, indiferent de motiv.
,cntru care nu se striduise prea tare si giseasci o scuzi ca s5" nu
-Nu mi indoiesc, mormii James. 0 duci la Reggie cu o noapte inainte, era ci-gi dorise ca familia lui
Jason zAmbi cu drag urmirindu-gi frafii mai mici in timp cc
ri;i o cunoasci. $i ideea era atAt de al naibii de absurdi, ci nici mi-
acegtia piriseau camera. $i apoi vizu privirea dezaprobatoare
a ( ar nu merita si te gAndegti la ea. Nu, nu-i era ruqine cu ea, chiar
lui Edward gi ofti.
rleloc. Relalia dintre ei era ruginoasi qi trebuia si fie ascunsi 9i,
-Faci o gregeale, Jason. tlin nefericire, nu exista nici o cale prin care si rezolve asta'
- Mi-e cum nu se poate de clar ci asta e opinia ta. Dar eu pre-
fer s-o vid ca pe indreptarea unei gregeli comise c, -A fost atAt de dificil si ai de-a face cu rudele mele? intrebe el'
in urmi.
-rrlt timp - Familia ta este foarte driguli - cel pulin femeile sunt' Unchii
tii sunt destul de ciudap, pentru ci le place si discute in contra-
dictoriu gi si se certe, dar asta nu inseamni nimic pentru mine.
Adevdrul este ci au fost piciligi, gi nu ar fi trebuit si fie. $tii foar-
Capitofut so te bine ci nu ar fi trebuit si mi duci acolo.
El gtia asta. insi aga se intAmplase gi nu mai avea cum si dea
timpul inapoi. $i pentru ci tot discutau despre acest subiect, el
-Am aflat din ce motiv ne-a cerut tatil meu si ne intAlnim, ii dezvilui:
spuse Derek de indati ce intri in salon.
-Unchii mei gtiu.
Kelsey stitea pe un scaun plugat agezatlAngi fereastri, cosind
- Ce gtiu?
ceva. Imediat, ascunse obiectul intr-un coll al scaunului, inainte
- Ci egti amanta mea.
si-gi ridice privirea spre el, cu o expresie tulburati. vocea, insi, ii - Le-ai spus? strigi eaingtozitil
suni la fel de calmi ca de obicei. -Nu, gi-au dat seama gi singuri' Ambii au avut nenumirate
- Nu gtiam nimic de vreo intAlnire. Ar fi trebuit si gtiu? amante, inainte si se cisitoreasci. Oricum ar fi, tot e vina mea,
-Aga e, noaptea trecuti ai plecat din salon impreuni cu feme- fiindci se pare ci gi-au dat seama din felul in care te priveam
ile, inainte si se aduci vorba despre subiectul ista. noaptea trecuti.
- Hai si nu discutim despre asta din nou, daci nu te superi, -$i cum mi priveai?
spuse ea incruntAndu-se pe nea$teptate.
- Cred ci... intim.
El tresdri. Cu o noapte inainte, cand o d.usese acasi, ea fusese
- De ce ai face asta?
al naibii de furioasi din cauzi ci o pusese in situatia de a minli insisti el'
- N-am gtiut ci o fac pini cAnd nu au observat ei,
t62 t63
lohanna Linf,sey -- Syune-mi cd. md' iubesti

Ea se imbujorase deja. Iar el avu reactia obignuiti, cici incerca si-l consoleze,iar lui ii plicea al naibii de mult senza-
tr'.
pul iui rispundea inocentei ei dulci intr-o manieri pur primitivl, momente
- 1i,r, indeajuns de mult incAt si o savureze pentru cAteva
-
Fi.cu un pas spre ea, insi igi didu seama gi se opri, trecdndu-;l inte si mirturiseasci:
I r r,l
degetele prin coama aurie, enervat pe el insugi. - Nu, lucrurile nu stau deloc aga. Ea e mama mea vitregi, 9i
Deja incilcase una dintre propriile reguli venind la ea cand r lriar daci o plac cAt de cit, nu a fost indeajuns de prezenti in
nu
era nici micar oraprdnzului. primise vegti uimitoare in
dimineaft vi;r[a mea pentru a se forma un ataqament puternic intre noi.
aceea, gi, cu toate ci pe ea nu o interesau absolut d.eloc,
dorea sI $i, in afari de asta, ea este cea care doregte si divorfeze'
i le impirtigeasci.. si faci insi dragoste acum cu ea iegea din
dis. -Atunci tatel teu trebuie ci...
cutie. Ea nu s-ar fi agteptat la asta.
-Nu, nu, draga mea, nu e nimeni distrus de veste, chiar nu
o amanti era vizitati in orere intunecate gi tainice are nopfil, cste - ei bine, poate cu exceplia unchiului Edward, adiugi el schi-
Deja se abituse de la tradigie venind mai devreme ra ea, (and o micd grimasd, care a incercat din risputeri si-l convingi pe
astfel
incit si ia cina impreuni in fiecare seari. Daci avea si continut lirica-meu si nu faci pasul acesta, insi odati ce Jason Malory se
in ritmul ista, putea Ia fel de bine si se mute acolo, pentru a-gl Irotirigte in privinla a ceva, nimic nu-i schimbd pirerea.
petrece tot timpul cu ea.
- De ce s-a opus unchiul teu?
ce gand incredibil de tentant! si se trezeasci impreuni in
-imi imaginez cidin cauzi ci avea si se lase cu scandal.
fiecare dimineafi. sd ia micul dejun cu ea. Se-i spuni gandurile
- Dar am impresia ci ai spus cd tatil tiu urigte scandalurile.
lui pe mi.suri ce se infiripau, gi nu si le pistre ze pdnd,cAnd avea
-Aga e, insi face o exceplie pentru a-i garanta lui Frances li-
si o vadi din nou. si faci dragoste cu ea cand simlea dorinta si bertatea. Nu au avut niciodati parte de o cisitorie normali,
o
faci, nu doar cAnd se cuvenea. infelegi? Nu s-a cisitorit cu ea decAt ca si ne ofere lui Reggie 9i
igi aiungi din minte id.eea, d.eoarece chiar gi numai gdndur era mie o mami. insi nu a iegit cum sperase el. Dupi cum am spus,
mult prea tentant. Ce naiba era in neregula cu er? u nici micar ea rareori era acasi.
nu igi dorise o amantd de la bun inceput. poate ci iqi schimbase
- De ce?
pirerile din cauza lui Kelsey, fiind foarte murtumit ci o avea, el. Aga ci mergea la Bath, pentru
- E cam bolnivicioasi, explici
gi totugi... pAni in cele din urme a cumpirat o
tratament, destul de des, cAnd
-ziceai ceva de o intalnire? spuse ea pentru a pune capit tice- casi gi pur gi simplu trdiegte acolo cea mai mare parte din an.
rii lungi care se lisase. Kelsey ofte, lesandu-gi capul pe pieptul lui.
-Tatil meu divorteazi. - Oamenii nu ar trebui si se cisitoreasci decAt din dragoste.
-Poftim? -in mod ideal, aga e, totugi mulp o fac din cu totul alte motive.
- De asta a avut loc intalnirea, explici er, rogind ugor fiindci ii - Mi bucur ci nu egti foarte supirat din cauza asta.
scipase porumbelul. Ca si poati face anuntul. fi fost?
- $i daci ag
Ochii ei de un cenugiu blind se umpluri de compasiune.
-Atunci, ag incerca si te ajut si treci peste asta, bineinleles,
Se ridici de pe scaun ca si-l imbrifigeze.
replicd ea.
- Mama ta trebuie si fie devastati. - Dece? intrebi el moale.
-De fapt... privi, oarecum surprinsi.
Ea iI
- $i probabil ca 9i tu la fel. - Pentru ci asta ar trebui si faci o amanti, nu-i aga?

t64 r65
lohanna Linf,sey Syune-mi cd md iubesri-
Aproape ci il pufni rAsul. Asta ar trebui si faci o sotie, cu flr ,iir, ori atAt de plicuti cum tocmai petrecuseri impreuni,
rlupa o
guranti, insi o amanti? O amanti se putea ingrijora daci protlGr troy.l12 s-o pi.riseasci mai mult decAt de obicei. Rochia cu care se
- sau trist nu ar i
torul ei era furios sau nu, dar daci era fericit
-
trrrlrrAcase pentru ieqire era o surprizd, totugi. in afari de acea
trebuit si o intereseze foarte mult, decAt dacd avea legdturA rrrrlrie rogie, pe care o purtase la licitalie, de fiecare dati cAnd
mod direct cu ea. o v,lzuse fusese imbricati... ei bine, mai mult ca o doamni, iar
-Ar fi foarte generos din partea ta, draga mea, spuse el luln; nl ;rresupusese ci se obignuise cu asta.
du-i obrajii in palme. Faptul ci in ultimele cinci minute se liplfl Astfel ci acum fu atAt de surprins de catifeaua portocalie
de el il convinsese. Poate ci mi-ar prinde bine, la urma urmlL Elr,ilucitoare cu garnituri verzi-gilbui, incAt remarci in mod
putin ajutor din partea ta.
n,,r lribzuit:
$i cum o ridici in brale de indati ce terminase, gi se ind I)e-abia pot si mi uit la tine imbricati astfel, atAt de strilu-
deja spre ugi, ea il intrebi:
r ll o,r re e.
- Doar nu mergi in dormitor, nu?
ce era adevirat. Celelalte haine ale ei aveau nuante de
('<,'ea
-Ba da.
lrrrrr gust gi erau subtile, in aga fel incAt frumuselea ei era primul
-Dar nu Ia tipul ista de ajutor fd.ceam referire, indici ea hi
Irr, rtr observabil, iar rochiile nu ficeau altceva decit si ii scoati in
mod rezonabil.
r,vitlcnti frumusetea. insi oricine urma si se uite azilaeanu avea
- $tiu, dar este tipul de ajutor de care am eu nevoie acum, t|
nu-mi pasi nici cAt negru sub unghie ce oria zilei este. i
r,t v,rdi decAt acel portocaliu atroce, frumusetea ei fiind ascunsi.
'l'irziu totugi, igi diduse seama ci tocmai o insultase. Cu toate
El ficuse declaratia cu un aer rdzboinic, iar ea clipi, nedumeritl,,
-Nici mie nu-mi pasi, de fapt. t
'rr(,rilca, cAnd o privi,viztt ci ea nu pirea si se simtd insultati.
-Nu? Irr I irrrp ce vorbea, pirea mai degrabd, cdzutd, pe ginduri.
- Nu, de ce ar trebui? ,, $ i eu am crezut ci e ingrozitoare, insd, este una dintre alegeri-

-Nu existi nici un motiv, draga mea, spuse el rdnjind cu gull 1,, ,Io,rmnei Westerbury, executati dupi instructiunile tale.

pini la urechi. lil rogi imediat. ii spusese croitoresei ci tAnira Kelsey era
irrrr,rrrta lui gi, astfel, si o imbrace in consecinla. insi probabil ci
lrrrrcia iqi imaginase ci toate amantele erau alese din cartierul
Capitofut s t r r lr',r tre, unde numeroase actrife se imbricau intenlionat pentru
r

n ,rlr.rge atenlia asupra lor.

$i decolteul este foarte indrizne!, adiugi ea, iar cAnd privi-


Derek avea cAteva treburi de rezolvat in acea dupi-amiarl r',,r lrri cobori imediat peste sAnii ei, pe care ea ii acoperise deja
r rr111;;f sf cu jacheta, scuturi din cap. Nu, n-am si-!i arit.
gi decise si o ia pe Kelsey cu el. Simlise un impuls si procederl
astfel, unul pe care ar fi trebuit sd-l ignore, dar nu o ficuse. Putll lroarte indr5izne\? rAnji el.
si dea vina pe starea lui extrem de binedispusi, lucru pentru ctll l)a, de-a dreptul.
o putea invinovifi pe Kelsey. li,r ofti gi se incrunti Ia el cAnd degetele lui se apropiari de
Se dovedea a fi o amanti splendidi; cel pufin, pldcerea pe catt l,rr lrr'la gi desficu nasturii, insi nu incerci si-l opreascd. $i des-
o simtea cind ficea dragoste cu ea era cu mult mai intensi declt ,lr,,rrr<l larg vegmintul un moment mai tArziu, se rizgAndi com-
aceea cu care era obignuit, fiind la acelagi nivel cu extazul put, 1,1.1 in legaturi cu ideea ci rochia avea sa fie singurul lucru

166 t67
lohanna f.infsey
Syune-mi cd md iubeSti-
Pentru cd nu doream si fiu la regedintd daci
apirea Jason.
Iiincuviinfd infelegitor.
I
Tatil meu ne-a spus despre divor! in dimineafa aceasta.
Atunci inseamni ci a fost de acord?
Ochii i se luminari de incAntare.
Nu gtiai?
Nu, nu i se pare niciodati potrivit sd_mi spuni
ceva, replicd
r,,r ,[tAnd. Degi, ca sd spun adevirul, nu am mai
luat legatura cu el
Eanu trebui si intrebe ce. Nici lui rl,' r ind i-am spus ce vreau. I-am trimis
nu-i plicuse selecqia dl vorbi ,.rd" plt fi gisiti,
culori mai mult decAt ii plicuse Iru;,r... ei bine, presupun cd o sd ne intAlnim
irra ca sa_miipunihota_
in mod cert ii ptacufl t;1r t';r lui.
decolteul' Presupuse ci "i,
se putea impaca repede cu ideea. Atuncl Iir:a apropiati de Derek, dar nu se
cAnd nu era cu el, simtise niciodati ca o mami.
nut1a.s1"d",rg" dantelate, pe care le qg
"i"rf"
iei puse inminte lr'nlru el. Presupusese ci nu era in natura ei si fie maternd.
sd iasd do,",i
ffi:ffi:jl"]::,]]ei' er ii, lil rlaci ar fi gtiut ci asta era tot ce-gi dorea Jason de la ea, pro_
"
lr,rlril ci ar fi putut preveni cisitoria lor dezastruoasi
inainte sa
lrrr capd. De fapt, nu, nici ea nu gtia
la vArsta aceea fragede ca nu
,rvr',r instincte materne, ci nu_i pisa in
mod special sa aibe grija
rl' r'pii' oricum, nu-gi dorea ca beiatul si fie supirat
din ciuza
tr,r rrrinirii aga-zisei cisitorii cu tatil
lui.
Sper ci nu ai fost foarte necijit, spuse ea
stingheriti.
A fost surprinzitor, cel puqin, dar de inqeles,
JinAnd cont de
Auzind strigitur rui Derek, r lrr rrmstante. Doar unchiul
Frances se opri. insotitorul Edward s_a plAns din cauzapresupu_
rn pas inapoi, de parci nu gi_ar ei fitc* srrlrriscandal.
fi dorit si fie vizut impreunl Scandalul nu ar trebui si_ti afecteze familia
:u ea, dar Derek de_abia foarte mult,
daci il frg, * ,""ma, atAt
tnt pirea. de insignli. r1,.,,rrece i-am dat lui Jason motive ca si divorteze d.e mine,
rl. rrrotive care-i vor atrage compasiunea cunoscutilor.
g"rrt
esti in orag, spuse Derek,
imbrifipand-o. Mi Ju*r,
_ I:t11T:, oe niste 'rJ rltrc focul luptei in totalitate, dar eu nu am participat nicio-
#::i::r_:,,:i'ji,
lra dupd nunta lui Amy, "r".",i,
spuse Frances. "i,;;;il;#,"" in Lon.
'l'rt'r la evenimentele sociale, aga ci nu mi va afecta atat de mult.
Rispunsul il ficu se se incrunte iilia ci vorbea despre faptul ci recunoscuse ci avea un amant,
surfrins.
- Unde? Nu te-am vdzutla casa di" ;;;;. ' si rl.ar aceastd. mentiune ii atrase atenfia asupra insotitoru-
- Poate pentru cd de_abia daci ai tr".rip"_r.otoZ lrrr .i' Acesta era un tir de barbat, care
in mod sigur nu canti-
r'|"l rfrai mult de patruzeci pi cinci de kirograme.
zdmbi el. insi i, rnoJ.urt $i nu era decat
,rr".t "O""arat, Hanly mi_ar fi spul rr ( 'itiva centimetri mai inalt decat
' Frances, ceea ce insemna ci
-De fapt, Derek, de data asta stau la hotel, 'lt' 'rlria ajungea la umirur lui Derek. insd tinirur gtiu instanta-
recunoscu ea. rr,.rr, chiar gi numai dupi expresia
- De ce? prudenti a individului, ci el
,,r,r vinovatul.
oo

169
lohanna Lindsey syune-mi cd, md. iubesti-
perek igi simfi instinctele protectoare iegind la suprafaf{, , Nu conteazi cine, insisti ea. Ideea este ci, in mod cert, nu eu
la fel fi furia. Individul acesta ii indurerase familia, urmAnd sl ,lrr fost prima care a cilcat strimb. Este uimitor cum de nu i-am
-
responsabil pentru stAnjeneala tatilui sdu in timpul div
-
l(|r;t necredincioasi chiar de la inceput, linAnd cont ci Jason Ma-
yxpiba, cel pulin avea si-l faci si pliteasci pentru asta. l,rry mi-a dat toate motivele si fiu. insi ce-i destul e destul. Iar
perek igi intinse brafele lungi gi-l apuci pe berbat de trr nu ai nici un drept si-i faci riu lui Oscar. El nu a ficut nimic
ridichndu-l de la sol. Acesta chigai pi se prinse de antebra{ele tan& ,rltceva decAt se mi ajute si intreprind ceea ce trebuia si fac cu ani
rului cu ochii bulbucali de spaimi, ceea ce insi nu-i potoli delo In urmi, punAnd capdt unei relalii intolerabile.
6rri, acestuia din urmi. I SpunAnd acestea, se indepirti pufnind furioasi 9i trigin-
_$tiai cd Lady Frances era o femeie mdritati cand rlu-l pe Oscar dupi ea. Derek ficu ochii mari, uitAndu-se dupi ei,
+i_ai pul
Iabele pe ea? intrebi Derek. Te-ag putea face praf cu o loviturl, rrrcercAnd si inleleagi schimbul de replici. Dupi o clipi, se simli
nernefnic de doi bani. Di-mi un singur motiv pentru care si nU rrgor prins de mAnd gi privi in jos, uimit, vdzdnd-o pe Kelsey stAnd
fac asta. llinga el.
Derek, chiar in clipa asta!
-;asi{jos, strigi Frances, dezvilu. - Dumnezeule, am uitat ci mi aqteptai.
in4r.gi mAnia. Ji-ai pierdut minfile? I-ag fi fost eu necredincioasl - E in reguli , zirmbi ea. Despre ce a fost vorba?
1212|4i tiu daci el m-ar fi ficut fericitA? Ei bine, nu a fdcut-o ni. ii facu semn cu capul spre cuplul care se indepirta.
ciodatdl $i, in plus, el mi-a fost necredincios inci din ziua in caro -Mamamea vitregi... Pi amantul ei.
n._r6r ci.sitorit, o cisitorie care nu a fost niciodati consumatl, - Deci de aceea pirea ci aveai de gAnd sd-l ucizi pe individul
adeuga.
ag putea acela mdrunlel.
-1,1iciodati? intrebi Derek rdsucindu-gi capul spre ea pn- -Aqa am simfit, la naiba, mormii el in timp ce o conducea
yind.o neincrezdtor. inapoi la trisuri.
-ficiodati, repeti ea cu asprime. Cu toate astea, el in mod - Uimitor, spuse ea cdztttipe ginduri.
cerlrr a dormit singur de atunci incoace. - Ce anume?
-Asta este o acuzatie absurdi, doamni, replici Derek la fel de - Ei bine, daci tatil tiu arati cAt de c6't ca tine, nu-mi imagi-
asp1l linAnd cont cd tatil meu rareori pirisegte Haverston. nez cum de mama ta vitregi a preferat pe altcineva, 9i mai ales pe
-[u trebuie si piriseasci- Haverston cand amanta lui locuiep- piticania aia.
1. 116 propriul acoperig! Ei zAmbi auzind complimentul indirect 9i o imbriliqi inainte
pelek fu atAt de surprins, incit ii didu drumul individului,
si o ridice in trdsurd gi si o tragi alituri de el pe bancheti'
hsandu-l si cadi la pdmAnt, gi ceru limuriri. - Ceeace e uimitor este ci ea pretinde ci tatil meu nu a atins-o
-$oe? nici macaro dati in toli anii igtia, gi cd a avut o amantd care locu-
[flnces simfea deja ci-i ardeau obrajii de jeni. Scuturi din ia chiar sub acoPerigul lui.
insofitorul si se ridice in picioare. pirea de-a dreptul gocant'
cap.fuiajuta -Imagrneazi-fi asta, spuse ea. De fapt, aq zice cd e
precauti acum qi foarte supirati, in vreme ce-gi ajuta insotitorul - Mi rog, e un acoperig destul de mare, spuse el, de parci asta
.S ruidice in picioare. ficea lucrurile accePtabile.
-(ine? lipa Derek. -inqeleg ci nu gtiai? $i tot nu gtii cine este?
adiugi ea cAnd el
gtiu cine, minti ea.
-1{u ciatine dincap. Nu ghicegti?
-[in!i, doamni" - N-am nici o idee, ofte el.
170 t7l
lofianna Lindsey Syune-mi cd md, iu6esti-
-Oricum, linAnd cont ci mariajul ia sfArgit, nu mai contea{ et, rlupa ce o privi galeg pe Kelsey weo cinci minute, aduse vorba
cu adevirat cine e, nu-i aga?
-
- Nu... doar ci sunt disperat si aflu adevirul. !
,
rl,.r;;rre un subiect care pirea si apari prea frecvent.
E rudi cu Lord Langton, contele pe care l-a impugcat sofia?
- Trebuie s-o faci?
lnl rcba el curajos.
-Ce anume? tln simplu,,nu" insd nu fu suficient.
- Sa afli? Atunci cine e? insisti William.
-Absolut. Sunt o vrijitoare, Sir William, rdspunse Kelsey inaintea lui
- Dar, Derek, faptul ci nu gtiai inseamni ci tatil tiu a linut Itr,rck. Lord Malory m-a angajat si blestem pe cineva. Derek,
aceastd femeie sd fie un secret. Iar asta mi face si fiu
rh.rpre el este vorba?
ca eI igi doregte ca lucrurile si ramAnd la fel, nu crezi?
l)crek clipi surprins, dar William deveni livid gi in groaza lui
- Probabil, c5;zu elde acord. dr,tl,r atat de comic, incAt Derek nu se putu abgine si nu izbucneas-
-Agadar, ai si renunli?
r ,1 ln hohote de ris. Iar Kelsey continua si aibi un aer inocent.
- Nici o gansi, rosti el zAmbind larg. Of, dar nu-i deloc amuzant, Derek, declari Marshall.
Me rog, e evident ci William aici de fali nu e individul pe
I drl vrea si-l blesteme, sublinie in mod logic prietenul lui WiI-
Capitofuf sz ll,rrrr, tinAnd cont de amuzamentul lui Derek. Totuqi, cine e nefe-
r tr rtrrl? adiugi el.
V;irul lui Derek igi dddu ochii peste cap, cici inlelesese ci era o
Ar fi trebuit si fie cAteva simple comisioane care nu nec glrrrrrii. insi Derek izbucni din nou in rAs auzind intrebarea. $i era
socializare, insi Derek continua si dea de divergi cunoscufi. evirh,nt ci nu intenliona si rispundi prea curind, aqa ci interve-
intAi Frances. Apoi, la croitor, apiru virul lui, Marshall. rrl l(r'lsey, pe un ton calm.
Asta nu se dovedi totugi a fi prea riu, din moment ce Kelsey Sigur vi dafi seama ci glumesc, domnilor. Nu sunt vrijitoa-
afla in trisuri, iar pe Marshall il lasa in urmi la croitor - sau r 11 t cl pufin nu din cAte gtiu.
pulin aga credea. insi, din cAte se pirea, Marshall cuno$tea lia doar farmeci, spuse intr-un final Derek, zimbindu-i
bArfe gi il strigi inci o dati pe Derek, chiar cAnd acesta ajunllr lrrrrlru lui Kelsey gi primind drept rispuns rogeala aqteptati pe
se la trdsuri, pentru a-i impirtigi nigte informalii in plus. Acolq , arr, i o dideau intotdeauna complimentele lui.
o zdripe Kelsey, degi ea se striduise si se ascunda in coll ca se nE l(t'ugi totugi si scape de ei imediat gi pleci inainte si mai fie ri-
fie observati - ceea ce era imposibil, bineinteles, linAnd cont CI ,li, ,rt,r problema identitefii lui Kelsey. Ficu o remarci in legiturd
purta afurisita de rochie portocalie. i r rr ,uil;l in drum spre urmitoarea oprire:
Marshall era cel mai mare dintre fiii lui Edward, dar cu trei ald 'l'c-ai descurcat de minune, la naiba, spuse el stringind-o in
mai mic decAt Derek, gi nu putea fi impiedicat si o cunoasc{
fl l,r.rlr'. () glumi in locul unei minciuni. Mi bucur ci te-ai gindit la
Kelsey. insi lucrurile se desfigurari destul de bine. Marshall nr ,ral,r, tlragamea.
intrebi cine era, gi nici ce ciuta singuri cu el, iar Derek nu ofrd
iii ce minciund ai fi spus de data aceasta, ci sunt o viduvi sau
informafiile din proprie initiativi. Apoi insd, doi dintre prietonil n vr.r ii;rtari?
lui Marshall se apropiard,, iar Sir William, cel mai trangant dintttl, lil I resari.
172 173
+ lofranna LindseuJ Syune-mi cd md iubesti

cu apa-
indoiesc de asta, chiar mi indoiesc' repiici Derek
* Situalia asta chiar nu trebuia si se intAmple,
Kelsey. MtF Mi
shall era la croitor, gi nu mi agteptam la asta, insi mi-am luat h nu !i-a fost furat nimic' subiinie el apoi
- r r,r)ta indiferenfi. Oricum,
- -
si continui si licitezi'
revedere de la el de trei ori. continua insi si-gi aminteasci altca. r rr raceale. A fost o licitalie' Ai fi putut
e familia Malory? Nu fi
va ce voia s5-mi spuni gi m-a tot oprit din drum pAni cAnd, dupl -CAnd toati lumea gtie cit de bogata
cum ai vizut, a ajuns pAni la trisuri. ,rlrsurd! Dar va veni o zrin care vei regreta
ci drumurile noastre
Ea ii zambi, admitAnd ci nu era vina 1ui. De data aceasta. Iar ri ;ru intersectat.
d umeri nepi-
ii plicea s5-i tini companie, degi in jumitate din timpul petrecut - Daci am vreun tegret,Ashford, ridici Derek din
gunoaie ca tine ar
in trisuri era singuri. Astfel, ca o simpli mustrare, spuse: ri,ltor, acela este ci gtiu ca eqd in viafi, cAnd de
t rebui sd ne descotorosim inci
la naqtere'
-Vom incerca si nu se mai intAmple din nou, nu-i aga? Derek igi dorise
Bdrbatul intepeni, iat fa\a i se colori brusc'
-Absolut, o asiguri ei.
r;ii-l provoace peindivid, dar il caracteflzase
corect: nu era decAt
$i totugi, la ultima lor oprire, la magazinul de cristaluri, unda cAnd avea de-a face cu
rrn lag care se simlea puternic doar atunci
el spera sd giseascd un cadou pentru aniversarea verigoarei lul,
r ci slabi gi neajutorafi. . a
clare, ii ceru lui Kelsey si intre impreuni cu el gi si-l ajute sd neputincios',Apoi'
aleagi. Iar aici diduri peste o alti cunogtinfi. Numai ci de data
-O si-mi amintesc 9i asta, spuse Ashford cind adiugi:
privirea lui de gheali ii.a'i l' vederea lui Kelsey'
aceasta prezentdrile nu erau necesare. De data aceasta, era cineva
O si se descotoroseasci de tine, iar eu
o si te a$tept si pliteqti ci
pe care amAndoi il cunogteau, degi ar fi preferat si n-o faci. vei pliti"'
rn-ai ficut se aStept, drigula mea' O, intr-adevir'
Faptul ci David Ashford se afla in acei magazin,la acea ord din fn timp ."-i ,prn"" Ista, igi indrepti degetul citre Kelsey 9i
zi, gi cd, ei diduri pur gi simplu peste el era ghinion curat. Tocmai ar fi impuns-o in piept daci Derek nu i-ar
fi prins mina' Ashford
se intorcea ca si plece, firi sd observe cd cineva intrase in cori- urla atunci .arrd dugut,,l ii pocni' Derek insd
nu terminase' Putea
dorui ingust, gi se izbifixde Derek, care trebuise si-i dea drumul sa ignore cu uqurinfi ,,,"t'it'1ati la adresa
lui' dar o ameninlare
bratului lui Kelsey pentru a-l impinge pe barbat inapoi. - adresa lui Kelsey il facu sd o ia razna'pumn rapid ii inchise gura'
Ia
Ashford fu luat prin surprindere de ciocnirea dintre ei, apoi - lAi"i rupt. . ! urla Ashford, insi un
.

inci' spu-
insi ochii lui albagtri se ingustari de indati ce-gi didu seama cine Derek il prinse pe barbat inainte si cadi 9i' finAndu-l
stetea inaintea lui. se furios:
cristalurile astea in
- Mii si fie, daci nu e chiar filantropul, rAnji el. Salvatorul -Crezici n-o si te fac bucili aici cu toate pasi nici
domnitelor in suferinte. Ji-a trecut vreodata prin cap, Malory, jur? Eu zic si te mai gAndeqti, Ashford' pentru ci nu-mi
ci unor domnife le place suferinfa? .aa rugru sub unghie ce distrug daci te distrug 9i pe tine'
Remarca indrazneati il ficu pe Derek si se infurie.
Oniul pili, insa interveni proprietarul magazinului:
milord' spuse el cu o
- Dar tie, Lord Ashford, qi-a trecut vreod.ati prin cap ci
-Ag prefera si nu ramAn faie afacere' Agi pu-
,o.u irrg.iiorati, din calJzamicii altercalii pe care o avefl'
egti bolnav?
tea, vi iog, sa vi certali in altd parte?
- Sunt sdnitos tun.
- Nu-l lisa si te provoacu 9i ta
intri intr-un scandal' gopti
-Mi refeream la mintea ta. Kelsey.
- Ha! il lud in deradere Ashford. Aga ili place si crezi, dar sunt Totuqi'
Probabil cd era ptea tarziu pentru acel avertisment'
chiar sinitos. $i mai am gi o memorie de elefant. Ai si regrefi ci clienli in maga-
privind in jur, igi dadu seama ci nu mai erau alqi
mi-ai furat-o pe drigula asta. ,in, cinumai proprietarul care iqi ftdngeamAinile'
t7+ 175
jofianna Lindsey Syune-mi cd md iubesti
-
Delek incuviinta brusc qi ir eliberi pe Ashford, insa
, ir impurrie rrr Limpul iicitaliei. insi Derek se transformase intr-un cu totul ait
la rindul lui
l,.rrbat. Iar ea fu extrem de bucuroasi ci e1 nu era atit de inofen-
cu degetul.
-Iti place sa vorbegti despre regrete? Da-mi voie si-ti anrirr -
r;iv cum pirea.
tesc de unul de care nu va trebui sd_ti faci griji,
pentru c; nu ,, ,,1 Nici pe departe. Chiar ii rupsese degetul barbatului' In mod
mai ai parte de vreunul dacd te mai apropii vreodati mai multe daci ea
de ea, de rrir r rrr tenfionat. $i nu se indoia deloc ci i-ar fi rupt
o amintire sau de vreun pic de aer. CAci vei
rrrr i-ar fi atras atentia asupra scandalului pe care l-ar fi creat.
inceta sa mai exipti. Kel-
Apoi, apuci un vas de pe un raft din spatele lui, Nu siguri de
fAri ca mic;rr :;t,y qtiuse ci astfel avea si puni punct altercaliei' era
si-i arunce o privire, gi i{ arata proprietarului. si fi.e martora la
, c'procedase astfel. Poate pentru cd nu-gi dorea
- O sd cumpir asta.
* Sigur, milord. violenqa lui. Sau poate pentru ci sirmanul proprietar al rnagazi-
Vi rog veniti pe aici, daci dorifi, spuse barbir
tul nului era atAt de ingrijorat pentru bunurile lui' Sau poate pentru
gribi citre tejgheaua din spatele magazinului.
gi se
propria furie' cici
t i simtise brusc nevoia si-l apere pe Derek de
Derek o lui pe Kelsey de brat urmAndu_I pe proprietar.
unul din ei nu-i mai arunci. o alta privire rui Ashiord.
Nici nu-gi dorea ca eI si faci ceva ce mai tdtzitt ar fi.rcgtetat. Iar aceas-
Acest;r ta nevoie o ingrijora Profund.
pleci imediat gi auziri uga magazi.r,rlri der.hizAndu_se
zAndu-se in spatele lor.
gi inchi HotirAse deja ci era mai bine si nu se implice emotional in
Kelsey ofti ugurati. proprietarul oftd u$urat. Derek povestea asta in care ea juca rolul amantei' insi, odati cu trece-
prea agitat ca si mai simti artceva in afari de
era incd rea timpului, ii devenea imposibii si se lini de aceasti hotdrAre'
furie. Ar fi trebuit
si-l lase lat pe individ gi sal dea naibii de scandal. Avea it pUcea pe Derek, ii plicea si fie cu el, ii plicea si faci dra-
cd avea sd regrete ci nu procedase astfel.
senzatia gor," .,., ul, ii pla.", orice avea legituri cu el' $i in afara cazului
Enervat pe el insugi ci nu fdcuse mai mult cand avuses in care el fecea ceva drastic pentru a strica asta, ea se temea cI
e ocazia
gi cAnd fusese provocat, ii azvdrliproprietarului sentimentele ei aveau si devini mult mai puternice'
o sumd mare de
$i acesta era un gAnd ingrozitor' Nu voia si-l
iubeasci pe
bani gi ii spuse:
* Pastreazi restul gi nu
pomeni nimdnui de acest incident Derek. Nu voia sd agonizeze gAndindu-se la ziua in care el ii va
nefericit. spune ca nu mai avea nevoie de ea. Iat ziua aceea avea si vini'
- Ce incident? replici proprietarul, zAmbind acum ci toate in cele din urmi. Iar atunci cAnd urma sd se intAmple asta, ea iqi
marfurile erau in siguranti, iarbuzunarele lui, ciptugite. dorea sd ofteze uqurati, nicidecum si urle de disperare'
aqa ca avea motive
$tia ci el mai avusese o amantd inainte,
si se ingrij ofeze. intr-una dintre conversaliile cu Percy 9i Jere-
,rry, frs"se mentionat faptul ci Derek incheiase relalia dupi doar
Capitofut ss cAteva iuni.
Suma exorbitanti pe care o cheltuise pentru a o obline pe Kel-
sey nu conta foarte mult pentru e1, ginAnd cont de faptul ci
fami-
Derek Malory avea un aer copilaresc, cu coama ci asta l-ar fi
- pir lui silbaticd lia lui era foarte bogati. Aga ci ea nu se putea baza
de blond gi zambetele rui fermecdtoare care-r ficeau si
pari oprit in vreun fel. Nu, cAnd el va fi pregitit pentru o experientS'
inofensiv. Dar in aceasti zi, Kelsey afld ci aparentele
.r, ,p,rr"", ntu;, ea va fi cu siguranli trimisi ia plimbare, indiferent de sen-
chiar intreaga poveste' ingheqase de frici intalnindu-l
din nou timentele ei. AtAt de simplu era. Iar ea nu qtia cum avea sa faci
pe Lord Ashford gi amintindu-gi atat de intens
d,e groazatrditd ziua fatidici mai ugor de suportat, qi nici daci avea sa faci prostia
176 t77
lohanna Linfsey Syune-mi cd, md. iubes6-
si se indrigosteasci de el. Derek se gandea in linigte la incidentul - Sigur?
cu Ashford. Degi stdtea cu braqul agezat intr-o manieri protec. iqi pierduse aproape toati culoarea din obraji gi, de fapt, sim-
toare in jurul ei, mana lui ii mangaia bralul firi si-qi dea seame, -
(r,ir ci i se face riu.
Cum gi Kelsey se gAndea la ale ei, fu o cildtorie linigtiti.
-Atata timp cAt nu e posibil sI te urmireasci. Nu !i-ai dori ni-
Cind ajunseri la urmitoarea oprire, Kelsey nu voi si se dea jol r iodati si fii singuri cu el, Kelsey. Intri in casa unor striini daci
din trisuri, dar nici Derek nu ii ceru si o faci. oricum, el nu lipsl lrcbuie, lipi dupi ajutor, dar indiferent ce faci, nu-l lisa pe omul
mult. $i cAnd se intoarse, ii intinse un pachet. ,rr cla in preajma ta.
- E pentru tine, spus el simplu. DeschideJ. * N-am s-o fac, il asiguri ea. Sper din tot sufletul ci nu am si-l
Ea se uiti cu prudenti la cutia mici din m6.ni, temdndu-se cl rrr,rivid niciodati. Dar daci o si ne mai intAlnim, gi o siJ vid eu
gtia de ce ii oferea un cadou, mai ales ci pirea si se simti apasat
;rrima, el nu o si mi z5:reasc5, ili promit.
de vini. Deschizand-o, descoperi un pandantiv in formi de iniml
-Bine, acum spune ci mi ierfi.
executat in intregime din diamante gi rubine micute, agezat pl
- Te iert, ii zAmbi ea, degi nu ai ficut nimic pentru care si fii
un lan! scurt gi subtire din aur. Foarte simplu, foarte elegant, rr'l tat. Acum, du cadoul inapoi gi recupereazS-fi banii. Nu trebuie
foarte scump. :r,t rni cumperi bijuterii.
- Nu trebuia si faci asta, spuse ea pe un ton goptit, continuAnd lll zAmbi arzind-o.
sd. priveasci pandantivul.
- Kelsey, dragamea, ista nu-i deloc un lucru pe care l-ar spune
- Ba da, trebuia, replici el. Ma simt atAt de vinovat chiar acum, o ,rrnanti. $i n-am si-l duc inapoi. Vreau si fie al tiu. Se va potrivi
incat daci nu spui ci mi ierfi, probabil ci voi izbucni in lacrimi, ,1,' rninune cu rochia ta de culoarea lavandei.
Ea fdcu ochii mari la gandul ci el vorbea serios, insd expresir
$i cu inci vreo $ase in plus care urmau si fie livrate, ar fi putut
de pe chipul lui spunea altceva. Chicoti, insi doar pufin. N, .rr r.,r sa adauge, insi nu o ficu.
serios in legituri cu plAnsul, dar chiar se simtea vinovat. -Atunci, ofti ea, presupun ci ar fi. nepoliticos din partea mea
El zAmbi cu tristete. ,r,1 rru-ti multumesc.

-Ziua de azi a fost un dezastru, nu-i aga? Da, foarte nepoliticos.


-Nu in intregime, spuse ea, iar imbujorarea o didu de gol. Multumesc, zimbi ea larg.
-Mi rog, nu mi refer la aia, admise el cu un rinjet. in reet Cu foarte, foarte multa pld.cere, draga mea.
insd - imi pare extrem de riu ci a trebuit chiar gi numai sd fii in liusese ultima lor oprire. Dupi aceea, el o duse acasi gi rdmase
aceeagi cameri cu ticilosul de Ashford, ca si nu mai vorbim dr l,r r ini... gi peste noapte.
[aptul ca ai fost nevoiti si iei parte la o intalnire dezgustitoare. Nu pldnuise si faci asta. De cAte ori era Jason in oraq qi ri-
Ea se infiori in sinea ei. nr,urca peste noapte, Derek avea obiceiul ca micar si ia cina cu el
- E un om nemilos, nu-i aga? Am vdzut-o in ochii lui in noaptel l,r rt'qedinta din orag. $i nu gtia cAnd se intorcea tatdl siu la Ha-
:ind a licitat pentru mine, pi din nou azi. vr,r ston, gi nici daci va mai avea ocazia si-l giseasci a doua zi.
- E mai riu decit ili poli imagina, spuse Derek, continuAnd sl l);:rr oricAt de mult gi-ar fi dorit si vorbeasci cu tatil lui des-
:xplice cat de nebun era barbatul cu adevirat, spunindu-i totul, r,
e [ivort - gi despre femeia pe care reugise si o pistreze amanta
1,r
iau cel pulin ficand aluzii plastice, astfel incat ea si-i inteleagl lrrr r;c'creti atAt de mult timp -, voia mult mai mult se rimAni
wertismentul. Daci il mai vezi vreodati, Kelsey, cand eu nu sunt l,trry',r Kelsey.
:u tine, pleaci imediat indiferent unde te afli daci este sigur
- ,,'itia cd ea fusese tulburati de intilnire. insi Derek igi ficea gi
-o faci. rrr,ri rnulte griji decAt ea.
10
to
179
lohanna Lindsey Syune-mt cd' md iubesti

Er.a de trecrezut, r;,i se comporte cuviincios. Daci bdteai Ia uga regedinfei mai
dar Ashford o tratase de parci i-ar fiaparfi-
nut gi doar' ii fusese temporar furati. Remarcile lui indicaseri, nou - gi daci nu erai o rudd - puteai fi intAmpinat cu un ,,Nu-s
asemenea, ci avea de gAnd si o faci si pliteasci
pentru asta cAnd
dc
-
,r< asi!" litrat qi o ugi trAntiti in nas sau un ,,Ce naiba vrei?". Asta
avea si o obflna din nou gi, in plus, pirea rlaca nu era vorba de ciocinitul grafios al unei domnigoare. Dom-
increzdtor ci va fi a lul
fi"t F urtni. $i cine gtie ce ft"r,rri putea si ricluiasci mintee rrigoarele erau in mod invariabil trase iniuntru, iar uga trAntitd
lui nebuni r ltrpa ele, inainte si apuce micar si scoati doui vorbe.

D-erek au putea si fie cu ea tot insi ambii fogti pirali erau mai mult decAt potrivifi pentru mi-
timpul. Iegea singuri la croito.
reasi pentlu modificdrile rochiilor, la cumpdrituri gi :;irrnea pe care James le-o incredinfase. $i, dupl cum ii povestise
pentru cAtc
altele' $i ni.i nu putea si-i ceari sd nu o faci, cAnd ,r{ csta lui Derek, pAni acum il urmiriseri pe Ashford in drumul
temerile lui ec
bazauPe simplg amenintari. lrri catre doui locafii diferite, la regedinla din oraq gi la o casi afla-
Hotiri s d-iviziteze din nou pe unchiul James a doua zi, pentru t,i <:hiar la iegirea din orag, care pirea cu totul pustie, qi unde nu-gi
a obgine ur\ sfat. Probabil griji pentru nimic, dar macar
ca-gi ?acea l)(,trecuse noaptea, ci doar cAteva ore intr-o seari.
in acea sea\e nu avea sd o scape pe Kelsey din ochi. il mai urmiriseri gi la o taverni aflati intr-una dintre zonele
rrr,ri sirace ale oragului. Derek deveni incordat auzind asta, pAni
, ,r nd James relati ca barbatul igi anulase toate planurile pe care le

'i
l'),
Capitofut i4 ,rvca gi plecase, pentru ci Artie provocase mare hirmilaie acolo,
,rrrb pretextul ci fusese ugor amefit, gi il acostase pe Ashford.

l)erek ii trimisese imediat un bilet lui Kelsey ca si nu-gi mai


Derek ii
ftcu intr-adevir o vizitiunchiului James in diminea. l,rr,i griji, daci era ingrijorati. Se intorsese apoi acasi, iar tatil
lrri se mai afla inci acolo. Nu era sigur daci asta era un lucru bun,
1a.ur1et-oaVe, gi asta inainte de a trece pe acasd ca si-gi schimbr
natnele'_la1 dupi o scurti discufie cu James, ,lrrr moment ce Jason nu pirea deloc mulgumit cAnd il chema-
se simli mult md
ugurat' Kel\u, nu avea cum si se afle in vreun pericol imediat, ,i,' pt-' Derek in biroul siu. Presupuse imediat ci Frances luase le-
pentru cd u ,r.1-tiu] lui ii pusese deja pe doi dintre oamenii
sii sA tl li,itrrra cu Jason gi ii spusese de mica lor intAlnire din ajun. Dar
urmireasci pe Ashford. nu ('ra aga. De fapt, mai tdrziu, Derek gi-ar fi dorit ca acesta si fi
Artie gi-.Henry nu erau in nici ttr- caz doi valeti obignuifi, gl lrr:;l rnotivul.
acesta era gi motivul pentru care Derek Chiar ai cumpirat o amanti dintr-un bordel public intr-o ca-
se simlea linigtit. Fuseserl
membri vajYici ai echipajului de pirafi al tui james gi il serviserl rrrr.r.l plini de nobili catine?
in cea mai rqr"r" parte a deceniului peirecut in larg. l)crek practic cizuse pe scaunul pe care voia si se ageze, sim-
- AmAndo\ alesesera si rimAnd cu James dupi ce acesta vAn. lrrrrlrr-se cu totul coplegit. De fiecare dati cAnd tatil siu sublinia
duse Feci,oaNa Anne, iar acum erau amAndoi .r rrrrrnite cuvinte, era clar ci abia se
linea cu firea.
val4i la regedinfa lul
orn Lonctra,, meserie care ii incAnta, pentru ci nu (lum de ai aflat?
aritau cum ge
agteptau ceii616 si fie. se distrau d.e minune pe ('um de ai crezut ci nu o sd aflu, cAnd ai ficut totul inpublic?
$i seama oaspefl.
lor gocali. trrl rcba Jason.
Faptul cau in permanenti cilcau in strichini prin felul lor lrr sinea lui, lui Derek ii cripa obrazul de rugine.
neortod'ox Qle a fi nu il deranja in nici un fel pe lira de agteptat, avAnd in vedere ci domnii de acolo nu obiq-
James, iar m{.
tuga Georg\ renuntase de mult si mai incerce rrrri'ri(: sI recunoasci faptul ci frecventeazi asemenea locuri.
si ii invete cum
180 lBl
lohanna -t indsey syune-mi cd md iubesti--
-
Jason pufni. rlesfigurate peviafi. Se spune ci e singurul mod prin care se poate
- intimplarea face ci ieri-seari am trecut pe ia club. Iar acolo simli satisficut sexual.
se afla un prieten de-al meu care a considerat - ci ar trebui si fiu -
- Dezgustitor.
ingtiinfat cu privire la asta. Tot intampletor, el avea un alt prieten
- Sunt cu totul de acord. De fapt, ca o favoare pentru
mine,
care era prieten cu cineva care a fost acolo in acea noapte. Zvonul
unchiul James cauti o metodd ca si opreasci practicile perverse
a ficut deja ocolui tuturor cluburilor.
$i Dumnezeu gtie cator sofii ale berbatului.
i-a fost impirtigit pAni in acest moment, care il rispAndesc mai
-James? Cum?
departe in grupurile lor.
Derek rogise deja de furie, dar, in api.rarea lui, spuse:
- Pai... o... nu m-am deranjat si intreb.
Jason igi drese vocea.
-$tii foarte bine ci nu are cum si fie impirtigit cu nici o sotie.
- Mai bine si nu gtiu cu ce se ocupa in special acest frate
aI
- N-are nici o importanti, ra naiba! rispunse Jason, incruntat
meu. Dar, Derek...
gi la fel de posomorat. ce naiba a fost in capur teu si
astfel de licitagie?
participi la o
-Tati, chiar nu era altceva mai bun de ficut, iI intrerupse
Derek. Nu m-am putut gAndi la o solugie mai buni pentru ca fata
- Mi gAndeam cI o si o salvez pe fata aia nevinovatd de...
si fie in siguranfi, decAt si o cumpir eu insumi' $i chiar s-a dove-
- Nevinovati? il intrerupse Jason. pAni la urmi., cine e?
dit a fi o fati nevinovati, aga ci mi bucur al naibii de mult cd am
- Kelsey Langton, gi nu, nu e vreo persoani importanti, deci
nu trebuie sa-!i faci griji cu privire la asta. Dar, dupi cum spu_ finut-o departe de mAinile lui Ashford.
- David Ashford? Dumnezeule mare, credeam ci l-a
castrat
neam, am participat la licitafie pentru ca ea si nu fie nenorociti
pe viafi. vreo femeie cu ani in urmi.
-Poftim? - $tiai despre el?
Derek ofta. -Am auzit zvontrici, inainte si devini major, obignuia si Ie
- N-am avut deloc intenfia si md amestec, tati. Ne_am oprit tortureze pe servitoarele lui. Bineinfeles, nu au existat dovezi.
in acel loc doar pentru cAteva jocuri de cdrti, in timp ce Jeremy Apoi a apirut un alt zvon cum ci cineva l-a dat in judecati, dar
o
vizita pe una dintre amantele lui care lucra acolo. Dar apoi... ,rr, ,-, ajuns niciodati la proces, cici femeia in disculie a refuzat
- L-ai dus pe Jeremy intr-un asemenea loc? Are doar optspre_ si depuni ma.rturie impotriva lui. Se spune ci l-a costat aproape
zece ani, intreaga avere a familiei lui ca si-i inchida gura acelei femei. Din
foarte probabil ca Jeremy si meargi in locuri de genul esta
- E cAte imi aduc aminte, in club s-au auzit urale la aflateaveptii. Cel
de mai mult timp decat mine, sau ai uitat ci a fost crescut
intr-o pulin era o pedeapsi - daci zvonurile erau adevirate'
taverni inainte ca unchiul James si_l giseasci? Derek incuviinfi.
Jason nu ficu decAt sd se incrunte, aga ci Derek continui: - imi imagi nez cd'erau adevdrate, iar el a ajuns la torturi 9i mai
-Dupd cum spuneam, nu aveam nici cea mai mici intentie si rele.
mi amestec, dar dupd asta am observat cine ricita pentru faii. - Iar tribunaiele nu pot si faci nimic in lipsa unei victime
care
- Cine? si-l acuze, ofti Jason.
-E un birbat cu care m-am mai intarnit intampritor inainte, - Mai nou gtie si-qi ascundi bine urmele, spuse Derek' Am
gi-
un lord, gi am vizut cu ochii mei ce le face prostituatelor pe care sit una dintre victime, aceeagi peste care am dat in vreme ce el
le folosegte. Le biciuiegte pAni la sAnge, atAt de tare, ci reman o bitea. Am sperat ci va ajuta la punerea lui sub acuzare' inse
182 r83
lohanna Linfsey Syune-mi cd md iubesti

el nu doar ci le plitegte regegte, dar le gi avertizeaziin legituri cu -Ei bine, proprietarul, Lonny, ar fi avut ceva de spus despre
ce intentioneazi si faci gi le obtine mai intAi acordul. ,rsta, avAnd in vedere profitul pe care i l-a9 fi smuls din mini'
- -
-E gi degtept, pe lingi faptul ci e ingrozitor de dement. Iar - -
-Lonny? Jason se incrunti pre! de o clipi, deschise
London
asta este o combinalie periculoasd. insi l-ai implicat pe James, 'l'imes pebiroul siu, 1a pagina a doua, 9i ariti cu degetul'
LasS-l pe el sd-gi vadi de treabi. iqi pot garanta ci va gisi o moda-
- Lonny ista, cumva?
litate prin care si se asigure ci omul acela n-o si mai rineasci pe Derek se apleci in falA ca si studieze pentru un moment ar-
nimeni altcineva. ticolul, dar fu atAt de surprins, ci reveni asupra lui cu intenlia
- Ceea ce am sperat gi eu, mai ales de cind s-a intimplat si dau rlc a-1citi mai atent. Era o gtire despre Lonny Kilpatrick' care
fu-
peste el, iar el a subliniat ci i-am furat-o pe Kelsey cAnd am lici- ricse ucis intr-o casi cu o reputalie proasti pe care o condusese
tat peste suma lui qi c5, in cele din urmi, va pune din nou mAna jumitate. Erau date adresa 9i
lrentru ceva mai mult de un an gi
pe ea. ,1","1ii1" morlii sale. Se pirea ci fusese injunghiat in piept demai
-Zici ci inci mai aifata? ridici Jason dintr-o sprinceani. rnulte ori. Se pomenea-de foarte mult sAnge' $i nici un indiciu
-Ei bine, a fost vAnduti ca amanti gi am ptatit o sumi bund rtespre criminal.
de bani pentru ea. - Sa fi,, al naibii, spuse Derek rezem6ndu-se de
spitar'
-Cdt de mul;ibani? -Presupun ca e acelagi Lonny cu care ai avut tu de a face?
-Ag prefera si nu... intrebi Jason.
-CAt de mult? -intr-adevir.
- Interesant, de9i mi indoiesc ci existi alti legituri
Derek ura cu adevirat tonul autoritar. intre
-Douizeci gi cinci, mormii el. crimi gi licitafie. Tot sAngele ila de pe corp, din jur, imi amin-
- Douizeci gi cinci de sute! tegte totugi d.e ceea ce ai spus despre Ashford 9i predileclia lui
Derek se ficu mai mic in scaun inainte si recunoasci: pentru sAnge.
- De mii de lire. ar avea curaj
- E un lag smiorciit, spuse Derek batjocoritor' Nu
Jason se ineci, scuipi, lgi deschise gura pentru a spune ceva, si omoare un om.
lar o inchise imediat din nou. cizu in scaunul din spatele birou- Jason ridici din umeri.
ui lui. iqi trecu ambele mAini prin coama aurie. ir, .ll" din urmi -Dinceeaceaispusdespreelgidinzvonuriledernaiinainte,
lfti, apoi il lintui pe Derek cu una dintre cele mai intunecate pe care gi eu Ie-am anzit, birbatului ii lipseqte o doagi' $1 facu
:iutituri ale lui. ,"*, ,pr" capul lui. Nu ai cum si gtii de ce poate fi capabii un
*Sunt convins ci nu te-am auzit bine. Nu ai spus ci ai platit p", tird si fiu de acord cu tine' Pare un laq care preferi
om ca
"1.
loudzeci gi cinci de mii de lire pentru o amanti. Nu... CAnd Derek si-i torture ze pe ceislabi. in plus, de ce l-ar ucide pe acest Lonny'
lidu si vorbeascS, ridici o mAni in aer. Nu vreau si aud. Uita ca cAnd, din cite se pare, ii face plicere si loveascd numai pe femei?
Lm intrebat. Nu putem si dim faptului mai multi importanli decAt i-am da
- Tati, nu era nici o alte modalitate prin care si-l impiedic pe unei simple coincidente'
tshford si cumpere fata, ii reaminti Derek. Derek a, fi fost de acord, voia si fie de acord, dar la naiba' mica
- Pot si mi gAndesc eu la cel putin qase, printre care se numiri umbri de indoiali fusese scoasi 1a iveali. igi ficea din nou griji.
despirli de
i a o lua pur gi simplu de acolo. Cine te-ar fi oprit, la urma urmei,
$i se duse direct acasi la James de indatd ce se
ind licitagia nici mdcar nu era legali. iatil siu, ca si il ingtiinleze pe unchi de felul in care stitea
Derek zdrnbi auzind rispunsul tipic familiei Malory. acum situatia.
B4 185
- lohanna -t-inf,sey syune-mi ch md iubesti !=-..-.-
ei' plini
Din nefericire, uitase cu totul ci voia si-i puni intrebdri t,r l)e asemenea, inclusese 9i o scrisoare adresati surorii
- amanta pe care acesta o avusese in toti acei arrl.
talui siu despre , ,r bArfe despre oragul 1or natal, toate fiind, bineinfeles'
invenfii'
$i cAnd se intoarse din nou acasi, gisi un bilet de la Jason in carr -
Arrrbele scrisori, odati terminate, o ficuri sa se
simti atAt de
acesta ii amintea cd. era agteptat la Haverston pentru sirbitorilt,
vrt,dnici de dispre!, incAt in mod cert nu era deloc o companie
de Criciun. Tatil lui era deja in drum spre casi.
lrrrnA pentru Derek. El observase 9i fdcuse 9i
remarci despre asta'
alte-
,l,rr ea ii tiiase elanul minlind ci nu se simtea prea bine 9i
lr' ;rsemenea - iar in ziua urmitoare primi mai multe buchete de
Capitofut 35 llori care o ficuri si vrea si plAngi'
intr-un final, se convinse ci era stupid si se ascundi
in casi'
l'rtate ci ajutase 9i faptul ci era o frumoasi zi de
iarni' In ori-
In ciuda asiguririlor lui Derek ci nu mai avea de ce si-i fie tea tc caz, se duse direct la croitor pentru acele ultime ajustiri' iar
,rcestea furi ficute imediat' Ezitase doar pulin
cAnd trebuise
mi de Lord Ashford, acum ci acesta era urmdrit, Kelsey tot nrr
iegi din casi timp de aproape o siptimani. igi trimisese valetul Ia :;:i: se apropie de uqa magazinului, fiind
ingriiorati ci ar putea si
croitor pentru a anula doui comenzi - din fericire, tocmai ce igi ,lea din nou de Lady Eden la plecare'
angajase in acea siptdmAni un valet, precum qi pe ceilalqi servi, insi inciperea unde era expusi marfa de vdnzare era chiar
la mode
tori de care avea nevoie. goali in ,.", di*irr"a1i devreme, majoritatea doamnelor
peste noapte' Cu toa-
De asemenea, se abtinu si se intoarci la miculul magazin de trerindu-se tarziudin cauza distracliilor de
materiale textile vandute Ia metru pe care il descoperise, pi te acestea, exista o excePtie'
se des-
de unde cumpdrase materialul pentru a-i coase rui Derlk cateva Chiar cAnd intinse mAna spre u$a de la stradi' aceasta
lucruri pentru Crdciun. o egarfa cu monogrami gi batiste, niqte chise gi intra mitu9a Elizabeth impreuni cu sora
ei' Jean' care
cimagi de mitase, dintre care terminase deja c6teva. venea la un pas in urmi. Jean, bineinle1es' lipe
de incAntare
Elizabeth
in mod ironic, in ziua in care il intAlniserd pe Lord Ashford, la vederea lui Kelsey 9i se arunci in bralele acesteia'
fu la fel de surprinsi precum Kelsey, deqi nu intr-un mod
fusese mai putin temitoare decAt in ziua urmitoare, dupi ce igi ne-
petrecuse seara cu Derek. ii simqis" frica, degi nu mai spusese ni- plicut, cum cu siguranli era Kelsey'
' in acelaqi moment'
mic altceva dupi ce-o avertizase in legitura cu lordul cel ticalos. - Ce faci in Londra? intrebari amindoui
Faptul ci stituse inchisi in casi. avea gi avantaje. Dupi trei zile Keisey'
- Nu mi-ali primit scrisoarea? adaugd
agonizante de reflectie profundi, fusese in stare, in cele din urma, -Nu... nu... am... Primit-o"'
Pauzele dintre cuvinte adiugari o noti stridenti
si conceapd o scrisoare citre mituga Elizabeth, in care ii explica reproqului
faptul ci prietena ei fusese la un doctor nou, ale cirui opinii chiar lui Elizabeth, de parci Kelsey nu ar fi simlit-o deja din expresia
asta' Eli-
le dadea unele sperante, gi ci se mutaserd la Londra pentru a fi chipului acesteia. Ar fi trebuii si scrie mai devreme' $tia
aproape de acesta. zabeth agteptase o scrisoare. insi era atat de dificil
si-gi minti
momentul' Acum
Cel mai dificil era si-gi mintd in continuare mituqa, precum gi propria iamilie, incAt amAnase pe cAt posibil
si treaci pe plic adresa expeditorului, pe care Elizabeth, in mod urma si exPlice din nou:
normal, o agtepta. in cele din urmi, Kelsey iqi folosi propria adre- a-!i spune ci mi mut
-Ji-am scris, mituqi Elizabeth, pentru
si, mai ales cd nu mai gtia nici o alta in afara de cea a lui Derek, iar aici' care ii di'
la Londra impreund cu Anne' A gAsit un doctor nou
s-o foloseasca pe a acestuia era exclus. de fapt, speranle, aqa ci qi-a dorit si fie mai
aproape de el'

186 l87
johanna Linf,sey Syune-mi ca md iu\esti--
-
Voi incepe
-Acestea sunt vegti minunate! rr ,rsi, o si ne dim siiinla si-!i facem un rost in lume'
- Da, aga e. rnrrldiat si mi ocup de araniamente' Trebuie si ai
parte de un de-
-Asta inseamni ci in curAnd vei veni acasd, Kel? intrebi Jeitn
-
l,rrt frumos,r-o datorez surorii mele'
in sinea ei, lui Kelse y ii crirya obrazu| de ru9ine' Ura si se
plina de speranti. gAn-
planuri pen-
- Nu, draga mea, Anne este in continuare foarte bolnava, sprr ,lt'asci la faptul ci mituqa ei igi irosea timpul facand
insi nu-i putea spune si
se Kelsey, imbratiqAnd-o strAns pe Jean. I r rr ceva ce nu se va indeplini niciodati'
ce avea sA-i spu-
-Au nevoie de sora ta, Jean, adaugd Elizabeth morocinoas;\, rrtr-gi bati capul, nu firi a-i dezvilui adevirul' $i
Prietenii ei au nevoie de buna ei dispozitie, iar Kelsey se pricepr, rri peste gase luni? Dar peste un an? Ci Anne incdzd'ceaboinava?
cu ali
la asta, avAnd o aga inimi buni. l'c misuri ce treceau lunile, scuza asta avea si fie cusuti
- Dar ce faci in Londra, mituqi? intrebi Kelsey din nou. ,rlba. CeI mai bine era si o avertizeze:
Chiar nu pot spune in acest
-Croitoreasa noastrd de acasi s-a mutat, pufni Elizabeth, i;i - Nu-!i face inci planuri, mituqi'
feri sa ne anunte micar. iti imaginezi asta? $i nu am de gAnrl moment cAt timp va mai fi nevoie de mine aici'
si apelez la acea frantuzoaica stricati care ii ficea concurenttr. Apropo de
-Nu, bineinleles ci nu, cizu de acordElizabeth'
Astfel am hotirAt ci, atAta timp cAt eu gi Jean nu mergeam sll .rsta, mi-ar placea si-!i salut prietena cAt timp ne
aflim aici'
luim decAt cAteva rochii noi pentru sirbitori, am putea la fel dc in Londra.
bine sa venim la cea mai buni croitoreasi, iar doamna Westerbury Aceasti propozilie simpli o fecu pe Kelsey si intre
in pani-
nici micar o scuzi'
ne-a fost recomandata cu drag de mai mulli dintre prietenii mei. r-a. I se intuneci mintea. Nu-i trecu prin cap
-Aga e, este excelenti, confirmi Kelsey. $i eu mi-am comandat Ba chiar mai riu, igi didu seama ci Elizabeth
va vrea s-o vizi-
Anne nu avea si fie
c6.teva rochii, pentru ci nu mi-am adus prea multe cu mine. teze in timp ce era in ora$, qi daci ficea asta'
-Ei bine, spune-mi daci va fi nevoie de tine aici pentru mai acolo, in mod evident, deoarece nu exista nici o
Anne'
s-o qtie pAnS' ce nu
mult timp gi o sa-!i trimit cuferele. Trebuie si te ajutam cAnd egti Elizabeth nu-i qtia adresa acum, qi nu avea
in dificultate. in plus, Dumnezeule, te afli in Londra in plin sezon, se intorcea acasi 9i primea scrisoarea lui
Kelsey' De ce igi trecuse
ifi dai seama ce moment prielnic este acesta? Iar eu am numeroqi adresa reali in scrisoare? Pentru ci presupusese
ci mituqa ei nu
prieteni aici care, sunt siguri,vor fi.incAntafi si te ia sub protectia avea si cilitoreasci la Londra' Ura aglomeralia'
Insi iat-o aici"'
lor gi si ili facd debutul in inalta societate. Sunt siguri ci prietena iar Kelsey nu ind'r5.znea si-i dea adresa, neqtiind la ce
ori din zi ar
ta nu !i-o va lua in nume de riu daci-ti vei petrece cAteva ore in- putea si vini in viziti.
cerc6,nd si-ti imbunititegti starea de spirit. De indati ce-gi didu seama de asta, din fericire'
gisi 9i o scuzi'
Mituga Elizabeth era bine intentionati, firegte, insi ideea de incAt si primeasci vizita-
-Anne nu se simte indeajuns de bine
a profita de sezonul londonez in vederea incheierii unei cisitorii toriacum.CilitorialaLondraapus-oserioslaincercare'iaracum
trebuie si-qi pistreze puterile doar ca sa qiizlteze
era departe de Kelsey acum. Cum nu putea si mentioneze asta, doctorul'
riu?
spuse simplu: - SS.rmana fati. Se simte inci atAt de
aceste noi
-Asta va trebui si mai agtepte, mituga Elizabeth. M-aq sim- -Ei bine, da, a fost pe moarte inainte si inceapi pAni cAnd
ti ingrozitor sd ies gi si mi distrez in timp ce Anne nu poate si luni
tratamente. Doctorul ,p"' ci va dura mai multe
faci asta. " insi eu vreau si vi vid pe amAndoui cAt
vom afla daci o ajuti.
- Presupun ci aga e, suspin5. Elizabeth. Dar iti dai seama ci timp sunteli aici. La ce hotel stafi?
te afli la o vArsti buni de miritat? $i de indata ce o sd te intorci aici'
- Sta* Ia A1bany. Uite, am adresa scrisa
I OO
too l89
lohanna Lin[sey Syune-mi cd md iubesti

Ciuti in pogeti pAnd ce o gdsi, apoi i-o didu lui Kelsey. * $i strada asta nu-i?
-Atunci, sigur o si vi caut, promise Kelsey. Mi-a fost dor dt Henry privi in susul 9i in josul drumului inainte si-gi exprime
-
.mAndoui. -insi acum, chiar trebuie si plec. Nu-mi place si o lrl pirerea.
-
re Anne singura prea mult timp. - Nici pe departe la fel de aglomerati' $i,
in afard de asta' oa-
- MAine-dimineati, Kelsey, spuse Elizabeth pe un ton ce putel rnenii au iendinga si-gi vadi de treburile lor pe stradi' Cine ar ob-
i foarte bine descris drept poruncitor. Te vom a9tepta. r;crva daci I-a* rapid la trisura noastr5' in loc de a lui?
"r.oria pe care o
-Eu tot zic c-ar fi trebuit si-l siltim din casa aia
viziteaziin afara oraqului. E aqa de izolatd, ci nu poa' si mai fie

Capitofut 36 ,rltcineva in ea.


l-am urmirit
-Am vizut o lumini iniuntru ultima dati cAnd
lcolo. Tu adormisegi.
eu o singurd dati? se
- inci mi mai cicilegti c-am adormit 9i
- Ei bine, era gi timpu' si iasi din trisura aia nenorociti, ii spu-
;rlAnse Artie.
Artie prietenului s5.u francez in timp ce strunea iniuntru caii se opri 9i se in-
-De doud ori, dar cine sti si num"'? Henry
a
e la trisura cu care il urmiriseri pe David Ashford. incepusem sl qi pe
crunti, continuAnd si-i urmireasci cu privirea pe Ashford
rd gAndesc ci n-aveam sd{ prindem vreodati singur.
femeia care tocmai i se aliturase' Pare speriati'
-Tu numegti asta singur, mon ami? intrebi Henry pe un ton Artie privi chiorig cuPlul.
bignuit firi a-gi lua privirea de la prada lor. A agafat deja o cum e indivi-
- Poate ci-l cunoaqte' Dac-ag fi vro tArfi 9i aq 9ti
:tigcani.
du', gi eu ag fi al naibii de sPeriati'
* Ei bine, ofti Artie, a fost mai ugor s-o-nheqAm pe nepoata lu,
-Artie, chiar nu cred ci merge cu el de bundvoie'
cm' cipitan din curtea din spate decAt pe nababu' esta.
*& fi de acord, dar cum s-a dovedit cd era nepoata 1ui, gi nu -Cedracu'?Vreisizicic-orapeqteintimpcenoiartrebuisi-l
ripim pe el?
lversara soliei lui, ag prefera si. nu repet dezastrul de atunci.
- De parci am fi gtiut, spuse Artie respirAnd anevoie. Nici cdpi- Vizitiul lui Kelsey trebuise si mute trisura pentru a-i face loc
acolo
Lnu'habar n-a avut pAni in momentu-n care a vdzut*o. $i-n afa- unei cirule ce distribuia alimente, a9a ci acesta nu mai era
. d-asta, ce-am putea si ratim de data asta? Uite tinta noastri.
unde ea iilesase, aflAndu-se mult mai departe in josul strizii 9i
:ebuie doar sA-l indepirtdm indeajuns de mult de servitorii lui fluturAndu-gi mAinile pentru a-i atrage atenlia' Ea porni
in direc-
, si-l lnhi1im. tia aceea, insi mintea ii era in continuare la intalnirea neaqtepta-
-Agteptim deja de-o siptimAni si faci asta, ii reaminti ti cu mituga gi cu sora ei.
enry prietenului siu. Dar nu pare dispus si se indep drteze de Aga ci ,r.r-l ,reru pe Lord Ashford apropiindu-se de ea'
Nu iI
observa pAni in clipa cind acesta o apuci de bra!'
isuri sau de casa lui. strAngAnd-o
-Euzicin continuare c-ar fi trebuit si{ siltim din taverna aia. dureros gi incepAnd si meargi impreuni cu ea'
n fi putut si-l scoatem repejor p-aleea din spate, iar vizitiu' lui - Un sunet numai sa scogi, drigula mea'
qi-ti rup bratul'
sta gi acum in fali agteptindu-l. o ameninti el rAnjind.
Henry scuturi din cap. igi daduse seama ci etape punctul si lipe cAt o linea gura?
- Cipitanul a spus si nu atragem atentia. Taverna aia era mult S" ,ibisu deja complet doarl,a'a'd'l-l' Iar el o trigea
dupi ef in-
ea aglomerati. dreptind-oinsa, siava Domnului, spre trisura ei' Avea si-gi dea
191
0
Sohanna Linf,sey
-
seama vizitiul ei ci avea nevoie de ajutor? ori parea cd tocmai rre , rr trnghiile, ca el ii prinse mAna 9i i-o intoarse la spate' unde i-o
intAlnise cu o cunogtinti? lr'1,;i d" ceaiait'.
-Da-mi drumul, porunci ea, dar vocea-ei se auzi doar ca rrrr lr.uniile erau stranse atat de tare, incat degetele ii amorliri cu
chiriit timid. r,'lreziciune. Cilugul, legat la ceafA, era la fel de strAns, cici il sim-
Pe el il pufni rAsul, iar hohotele ii inghetari sAngele in vinr,. t,r'a taindu-i collurile gurii.
Urma si !ipe, in ciuda avertismentului lui, gtia asta acum. Ce corr insi toate acesteateprezerrtau un disconfort minor' $tia asta
ta un brat rupt, la urma urmei, prin comparatie cu ceea ce gtia cJt ,r( um. $i-ar fi dorit si nu gtie' $i-ar fi dorit ca Derek
si nu-i fi po-
era capabil si faci? vcstit in detaliu actele de cruzime pe care acest bSrbat se bucura
,;,r le impuni femeilor. Trebuia si scape inainte si ajungi
Dar el pesemne ci simtise ci ea era pe cale sa-i faci problemc, acolo
deoarece, gocAnd-o gi reducAnd-o complet la tdcere, ii spuse: ,rnde o ir."" el. inci iqi putea folosi picioarele' Nu i le legase'
( );rre uga se va deschide daci o va lovi? Ar fi reuqit si sari afa-
- L-am ucis pe ticilosul ila, Lonny, pentru ci mi-a ficut spc
rante promitandu-mi o virgina. Ar fi trebuit si mi te vandi, in loc r,r inainte ca el s-o tragi inapoi? Era destul de disperati incAt
si
si te scoati la licitafie. insa acum imi pare rdu ci am procedat aga, ,)cerce. Nu trebuia deiat se se intoarci pe partea cealalte, astfel
deoarece fratele lui a preluat afacerea. E un om mult mai corect qi irrcAt si poati lovi cu piciorul..'
probabil ci nu va permite biciuirea curvelor lui. Ei bine, locul ace- *Aq fi a$teptat pana s-ar fi siturat 9i s-ar fi descotorosit de
la nu mi-a oferit decat aperitive. Tot trebuia si merg in arti partcr tine, insi, judecAnd dupi felul in care te proteja, qtiam ci nu avea
sa renunle la tine intr-o perioadi rezonabili. Nu sunt foarte
rib-
ca si mi satisfac pe deplin, a$a cum intentionez si fac cu tine.
Spuse totul pe un ton atAt de banal, de parci ar fi vorbit des- rletor. $i, din nefericire pentru tine, drigula mea, din cauza lui'
pre starea vremii. Pana gi regretul moderat pe care il arata nu era l}u voi mai putea sa te eliberez niciodate. ,,E1", bineinteles, era
din cauzi cd. ucisese un om, ci pentru ci acesta ii provocase lui I)erek. insa Ashford ii atrisese complet atenlia cu acel "nu voi mai
o pierdere. putea si te eliberez niciodatA". ii era frici de Derek atAt de mult?
Ea era atAt de ingrozitd,, cd nici micar nu igi didu seama ci el o
Daci reugea si scape, fireqte ci avea si-i spuni lui Derek ce ficuse
scosese de pe alee pe stradi, unde agtepta trdsura lui, pAni cind
Ashford, dupi care Derek avea si vini dupi e1"' da, avea motive
intemeiate si-i fie frici. $i s-ar fi putut folosi de asta - daci el i-ar
nu incepu si o impingd iniuntru. Atunci tipi, insi tipatul fu in-
fi indepirtat cilugul destul de mult timp incit si poati vorbi.
trerupt brusc atunci cind ii infunda fata in perna banchetei.
O linu aga pAna cAnd ea igi didu seama ci nu putea respira gi - Doar daci nu-l ucid 9i pe el, bineingeles'
SAngele ii inghela din nou in vine cind el adiugi asta' $i
nici
intri in panici in totalitate. Avea s-o ucida chiar atunci? Cand el
micar nu se uita la ea cAnd vorbise, ci doar se holba pe geam' Era
ii elibera m6na, ea nu ficu nimic altceva decit sa respire greu, tri-
de parci ar fi vorbit cu el insuqi. Oare aqa ficeau nebunii?
gand aer in piept. Asta era tot ce putea sa facd. Ceea ce ii permise Dar
lui sd-i puni un calug, inainte ca ea si mai incerce si [ipe.
-O meriti d"in cauza nepldcerii pe care mi-a provocat-o'
nu m-am hotirit inca. ochii lui o ciutari, iar privirea ii era atat
Vizuse oare vizitiul ei ce se intAmplase? incercase micar si o convin-
de rece, ci pirea si conlini cioburi de gheaqi' M-ai putea
ajute? insi era prea tarziu acum. De indata ce intraseri, trdsura
ge si-1 1as in viali, ce zicl?
lui Ashford se pusese in miqcare imediat. incerci si vorbeascd prin cdlug, s5-i spuni ce putea si faci cu
Ciluqul nu era singurul lucru care o restrictiona. in cli- astfel de tArguieli. Se auziri doar nigte sunete vagi' Dar ochii
pa in care fu capabila si se ridice, se intoarse ca si.-l atace, dar ei ii vorbiri, aritAndu-i furia, 9i frica, qi ura pe care le simtea'
ceea
de-abia ce-apuci si-l plesneasca o dati peste fafl, zgAriindu{ ce nu fdcu decAt si-i stArneasci rAsul'
t92 r93
lohanna Linf,sey Spune-mi cd md iubesti-
Nu era proasti. Daci el hotira si-l ucidi pe Derek, nimic dln r.i trebuiau s-o tirAie in jos pe sciri, cici nu avea de gAnd si co-
ce putea ea si faci nu avea si-i schimbe decizia. Dar Derek nu a! lroare de bunivoie.
- -
fi fost lipsit de binuieli in privinfa lui, aga cum probabil ci fuseaa
-
,,Coiec!ie?" Dumnezeule, spera ci nu era adevirat
ce auzise' insi

Lonny. Iar Derek nici nu va fi ugor de ucis, lucru pe care el il con. ric. temea ci, de fapt, exact despre asta era
vorba' Trecuri printr-o
pivnifi iungi, apoi ajunseri la un nou rAnd de sciri care coborau
gtientizase deja, pentru ci altfel nu i-ar fi fost atAt de frici de el,
Ah, numai daci ar fi putut si insiste pe acea fricd.... ,l-riar gl maimult sub casi... apoi, putu si audi gemetele'
Era cao inchisoare. Era oinchisoare, igi didu ea seama cAnd
rrecure de mai multe ugi dotate cu grilaje 9i lacite mari - in plus,
Capitofut sr rlin fi.ecare incipere pe lAngi care treceau emana o duhoare care
cra indeajuns de respingitoare incAt si-!i vini si vomili' Singura
lumini era o torti perete,la capitul coridorului' lAngi
^q"ritepe
scdri. Printre gratii nu se zirea nici o lumini'
Casa veche, mare gi mucegiiti nu didea semne ci ar fi fost Lacapitul'aceluicoridorlungseaflaudoveziciurmausifi'e
locuiti. Pulinele piese de mobiiier ce puteau fi zdrite prin ugile construiie chiar gi mai multe celule' Numirase patru uqi incuia-
te. Asta insemna patru camere ocupate? Kelsey fu impinsi
deschise erau acoperite de cearqafuri. Draperiile erau trase gi nu pe-a
lisau lumina si pdtrundi iniuntru, fiind necesari o lampi pentru cincea uqi.
a distinge calea. in colpri se adunaseri pdnze de piianjen. Acolo era John. igi pusese lampa lAngi perete, pe podea' In
Un betrin le dadu drumul iniuntru, aga ci cineva locuia totugi centrul cimirulei se afla un pat care avea numai un cearqaf dea-
acolo. Cercetindu-l cu atenfie, iti dideai seama ci nu era foarte supra. Camera era noui qi curati. Mirosea a lemn tiiat de curAnd'
batran, ci doar deformat gi foarte, foarte urAt. Un bra! era mai LAngi un perete se giseau patru gileli cu api - pentru a-i spila
lung decAt celelalt, sau poate ci doar pirea si fie aga din cauza sAngele mai tArziu?
felului in care ii era risucit trupul. Iar fala acestuia era desfigu- lFoarte frumos, John, remarci Ashford, privind prin cameri'
rati intr-un mod grotesc: nasul ii fusese retezat de-a dreptul, iar $i ai terminat-o chiar la timP.
devreme daci
obrajii ii erau umflafi, aga ci semina destul de mult cu un porc. -Mul1am, domnu' meu, a9 fi terminat-o mai
Pirul cenugiu il ficea si arate bitran, cAnd, de fapt, nu era. Prima m-ar fi ajutat careva, da'inleleg de ce nimeni in afard de mine
dati cind se uiti atent la el, Kelsey se gAndi ingroziti cd Ashford n-are voie aci jos.
Si ai un
fusese cel care li provocase diformitifile. Apoi incepu si fie atenti -Te descurci foarte bine de unul singur aici, John'
la ceea ce vorbeau intre ei in timp ce era tArAtd in josul holului. ajutor inseamni ci trebuie si-!i imparli cAgtigul'
ingrijitorul, pe nume John, pirea si-I adore pe Ashford pen- -Nu, nu vreau si impart. Voi termina camera urmitoare
pini
tru ci ii diduse o slujbd cAnd nimeni altcineva nu se indurase s-o la sfArgitul lunii.
faci. Se intrebi ce fel de slujbi era aceea. John nu piruse deloc - Excelent.
surprins cd Ashford adusese o femeie legati 9i cu ciluq la guri. Kelsey nu-i asculta. Stetea holbAndu-se inmirmuriti de groa-
za Ia paiul ingust din mijlocul camerei' Avea curele din
piele cu
- O noui driguli pentru coleclia 'neavoastri, milord? intrebi
acesta. catarame groase ataqate de cele patru colluri' VizAnd acele
-intr-adevir, John, gi inci una foarte greu de oblinut. curele, fu cuprinsi in intregime de spaimi' Era firi speranli
Ajunseri la nigte sciri care coborau spre un intuneric ab- daci avea si fie prinsi in curele, 9i nu se indoia ci asta era exact
ject. John o lui inainte ca si lumineze calea. Kelsey se gAndi ce intenliona Ashford si faci. incercase si deschida uga
trisurii
195
19+
!.,- lohanna Linf,sey Spune-m{ cd md {ubesti --
cu piciorul. Nu reugise decAt si se rineasci gi si-l arnuze pe Aslr Dezamigirea ei fu atit de copleqitoare, incAt aproape ci se prA-
ford cu incercarea ei. in plus, acum o strAngea de bra! la fel de tarr l,r rqi infrAnti. Dar trebuiau s5" mai fie 9i alte uqi care dedeau
afara.
ca atunci cAnd o inhigase prima dati, mult prea puternic pentrrr -
Nrr puteau fi toate incuiate. Numai ci ea nu mai avea timp si gi-
,,,,asce una. Iar durerea din mAini, acum ci sAngele ii circula
a-i putea scipa. Cu toate astea, trebuia si faca ceva. Iar momentrrl din
potrivit se ivi in timp ce ei vorbeau qi nu erau atenfi la ea... nou prin vene, aproape ci o imobilizd.
Cazu peste Ashford de parci s-ar fi impiedicat de el din grc Ar fi trebuit si caute bucitiria, unde ar fi putut gisi un culit 9i
geala. Era singurul lucru la care se putuse gAndi ci ar putea si i :i;i $i taie corzilecu care era legati, in timp ce se ascundea"' trebu-
Lr si se ascundi. Era prea tdtziusi ajungi in bucitirie, cate,
sldbeasci strAnsoarea. PretinzAnd ci legini, ar fi putut avea acc fard'
lagi rezultat, numai ci nu ar fi fost capabili si se ridice inapoi crr rrici o indoiali, se afla in partea din spate a casei, unde era intrarea
ugurinti avind mAinile legate Ia spate. rn pivnitA - gi de unde avea si apari Ashford in curAnd'
Iar el ii dadu drumul la brag, astfel incAt s-o poatd impinge de intunericul din casi era o binecuvAntare. Sau cel pulin Kelsey
parte de el. O ficu atAt de rapid, incAt era evident ci nu-i pldcea :ic ruga si fie. insi in camerele de la primul etaj erau atit de pu-
atingerea ei, lucru care ei i s-ar fi pirut chiar ciudat daci ar fi. avut tine piese de mobilier, incAt se intrebi daci aveau si-i ofere micar
timp sd se gAndeasci la asta. o ascunzitoare. Nu avea timp si caute.
insi nu avea. Profiti de acele cAteva clipe pretioase cAnd nu era De-abia reuqi si identifice scirile ce duceau la zonele superi-
refinuti sub nici o formi gi se nipusti afard din cameri. in urma c,are ale casei gi o lui la goand spre ele. Din nou scdri, dar avea
de
ei, il auzi pe Ashford scolAnd un sunet ce aducea cu un chicotit gi ales? Coridoarele din spatele casei, precum 9i o alti uqa ce didea
rostind ceva ce ea nu mai inlelese. in exterior urmau si fie blocate in orice clipi'
Nu putea si creadi ci el se distra. Probabil cd nu auzise bine, Ficuse alegerea corecti. il auzi pe Ashford inainte si ajungd
cici nu avea nici un sens. insd el nu o urmiri imediat, gi nici in- in capitul de sus al scirii' insi, chiar daci el ar fi privit in sus'
grijitorul nu o ficu. Iar ea descoperi motivul de indati ce ajun- prob"bit ci nu ar fi vizut-o. Lampa pe care o cira cu el nu ficea
se la sciri gi, pigind pe prima treapti., cAnd cizu greoaie pe cele prea multe lumini in jur, aga tinuti aproape de eI, cre6nd la fel de
de deasupra. multe umbre noi pe cAt de multe dispireau'
Fustele ei stupide! Nu Ie putuse ridica pentru a urca scirile... -A sosit vremea pentru pedeapsa ta, driguli' Nu ai scipare'
nu cu mAinile legate la spate. De asta se distra ticilosul. $tia ci Trebuie si pliteqti pentru picatele ei, Ia fel cum fac ai ceiialli.
lui?
tivul lung o va impiedica. ,,Picatele ei?" Existacu adevirat un motiv pentru nebunia
Blestemati si fie daci avea s5. lase si se intAmple asta. Avea Cine dracu' era,,ea"?
si se catdre pe sciri, chiar daci nu la fel de rapid pe cAt i-ar fi pli- Toate ugile de sus erau incuiate. incerci si o deschidi pe prima
cut. Astfel, ridicAndu-gi picioarele cAt putea de mult pentru a pigi, qi descoperi ci mAinile ii amorfiseri din nou' Se ascunse in timp
ajunse in pivnita de deasupra gi, apoi, in capitul celeilalte sciri de ce acel qiuit oribil se auzi din nou. in p1us, cAnd reugi si deschidi
la primul nivel. uga inciperii nenorocite, nu vizu nici urmi de mobilier'
Ajunse atAt de departe, incAt chiar crezt cd va reugi si scape in a doua cameri la care ajunse qi pe care o deschise era atAt
din casi. insi descoperi c5. uga de la intrar e era zdvordti. Reugi si de multS dezordine, incat era evident ci era folositi. oare de ti-
se risuceascd, si apuce mAnerul gi siJ intoarci, chiar daca dege- cilosul acela de ingrijitor? in schimb, printre draperiile ponosite
tele ei de-abia se puteau migca de amorfite ce erau, insa nu reugi patrundea prea multa lumini, ceea ce ficeaptea uqoari descope-
si ajungi la zivor. Era mult prea sus pe ugi. ,irea ei daci s-ar fi ascuns in spatele vreunui obiect. Si se ascundi
196 197
syune-mi cd md. iubesti
lofianna Lindsey

sub pat nu era deloc o solutie, cici ar fi fost o capcani siguri, prl. O lui Ia goani inapoicitre camera luminati de lAngi aceasta qi
r;e imbrAnci in uqi inchizand-o intr-atAt
incAt si nu fie observati
mul loc unde, cel mai probabil, Ashford s-ar fi. uitat.
- - - Daci ar fi
A treia cameri era atit de intunecati, incAt se intrebi daci nU Iumina in hol, dar si poati totuqi s-o deschidi rapid'
Ia ea -
cumva nu avea ferestre. inainti rapid pe lAngi perete pini ce getl l;jsat-o deschisi, L-a, iputut conduce pe Ashford direct
incaz cdel gtia ci uqa rcel, e,, de obicei inchisi' i9i linu
respiralia'
nigte draperii gi Ie ridici pAni la nivelul umerilor. Nimic. Aceastl
cameri era Ia fel de goali ca gi prima. striduindu-se si audi unde se afla, sperind ci avea si vorbeasci
o ficu'
Irosea timpul. Ashford avea si cerceteze mai intAi la parter, din nou, astfel incAt si-gi dea seama mai ugor' insi el nu
gAndindu-se ci ea nu s-ar fihazardat si urce mai multe sciri. Datr lia auzi doar pagii, oprindu-se, pornind din nou' oprindu-se"'
posibil.
avea si ajungi sus de indati ce se va uita peste tot pe jos. Kelsey incerca ori" ii el sa asculte semnele progresului ei? Era
Apoi, identifici o diferenld marcanti cind el ajunse in capitul de
cigtiga doar pulin timp.
-Vei fi pedepsiti chiar gi mai mult pentru prostia aceasta, lti ,.., ,1 scirilor, paqii lui auzindu-se mai tare' Pigea apisat' Oare

promit. Va fi mai bine pentru tine daci te arifi acum. intenlionat? Casi-l aude 9i si gtie cAnd,se apropia?
La sfArgitul propozifiei, vocea lui deveni neclari, indicAnd fap- Reugi identifice momentul cind se opri si priveasci in
si
tul ci intrase intr-una dintre camerele de la parter. inci mai avea prima cameri, cea goali, luminAnd-o cu felinarul' Ea igi didu
seama ci lisase toaL ugile deschise cu exceplia
ultimelor doui.
un pic de timp.
Kelsey se gribi citre uga urmitoare. O debara goali. Urmd-
'Iot ce trebuia el sd faci era si priveasci iniuntru' Pagii lui' din
toarea... mai multe sciri! Oare spre un pod de data aceasta? nou, apropiindu-se 9i mai mu1t, confirmari asta'
Cu toate acestea, trebuia si mai intre 9i in camera
folositi'
Un pod ar fi fost bun. intr-un pod giseai de obicei multe dezordi-
Ea avea la
ne gi lucruri aruncate. Trebuia si se mai uite sub pat, si deschidi qifonierul'
ca si
insi ea speri gi se rugi si giseasci o alta scari acolo sus, care dispozilie numai cAteva secunde, in timp ce el ciuta acolo'
fi putut
si coboare in spatele casei. Nu putea si vadi pAni in capitul holu- treaci de acea cameri 9i si coboare inapoi la parter' Jos' ar
mort'
lui, nu gtia cu cAte ugi mai trebuia si se lupte pentru a le deschide. si dea peste ingrijitor, insi aici sus, se afla intr-un punct
pierdu pulinui timp pe care il avusese cAnd incerci s6 deschida
O ascunzitoare buni, sau sciri care si duci la o ugi exterioarl
uga, iar aceasta s" trarrii, inchizindu-se' Trebuind
si se chinuias-
neincuiati? Dumnezeule, nu se putea hotiri!
afla nici micar la jumitatea
Afarit era singura optiune valabila * si scape complet de casa ca din nou pentru a o deschide" ' nu se
distanlei pana la camera in care scotocea Ashford' cind
il auzi
aceasta. Iar casa era inconjurati de o pidure. Nu ar gisi-o nicio-
datA in pidure. pagind spre ugi. . i
intoarse spre pod 9i se rugi cagtoazace o cuprindea
si nu
Ea continui. inci o ugi - gi chiar o cameri ferd nici o draperie. Se
Lumina strS.lucitoare a zilei, chiar daci pitrundea prin geamurile ii intindi o cursi p" ,."1u sceri blestemate' inci mai avea spe-
murdare, aproape ci o orbise. Duri o clipd pAni cevdzupatul stri- ranla ci podul era destul de mare 9i atAt de plin de vechituri'
incAt lui ii ,a lu, foarte mult timp si-l cerceteze in
intregime'
cat, cufirul mare larg deschis, gifonierul ciruia ii lipsea una dintre
el 9i si
ugi. Cufirul? Nu, prea ugor, aproape ca o capcani. Iar ea incd ar mai fi avut o gansi si se strecoare pe lingi
insi lumina din camerd ii dezvdlui cI mai era inci o ugi la ca- coboare scirile.
pitul holului. CAnd ajunse la aceasta, descoperi ci era incuiatS. Dupi ce deschise 9i inchise uqa din partea de sus a scirilor in
Dar irosi prea mult timp gAndindu-se ci putea fi doar blocati ,rr-" ii diduri lacrimile. Podul era o incipere extrem de inci-
pitoare gi foarte lungi, acoperind toati lungimea pirlii de
"i, sus a
gi incerci si intoarci m6.nerul inci pufin. Se auzeau deja pagi
pe sciri... casei. $i era comPlet go1.
199
198
Syune-mi cd, md, iubesti
lofianna Linf,sey

Ar fi trebuit si gtie ci va fi gol, gAndindu-se numai la p uqinelf ,rproape zburAnd gi, sirind peste picioarele lui, o lui la goani c5-
piese de mobilier de jos. Oricine delinuse casa inainte o golise cU
-
t re celelalte trepte. -
- ,rr", .r, adevirat o speranli' ingrijitorul putea fi
totul. Oricine o delinea acum, probabil Ashford, adusese cAtevl in sfArgit,
obiecte iniuntru - deoarece nu avea nici o intentie si locuiascA ltl in continuare la parter, dar, pe de alta parte, ar fi putut fi inci
ea. El o folosea, aga izolati cum era, ca pe un loc unde si-gi prac. rleparte, la subsol, aqteptAndu-9i stipinul si o aduci inapoi'
1," .rr*a urmei, Ashford nu i9i dorise si fie gisiti rapid'
Asta i-ar
tice actele de cruzime, qi unde tipetele femeilor pe care le tortun
nu aveau si fie auzite. Era o inchisoare... fi stricat distraclia.
in cele din urmd, rimase firl optiuni. El urca scdrile din spa. insi ea se ingela, qi descoperi asta in cel mai urit mod posibil'
,rlergAnd qi izbindu-se chiar de ingrijitor, pe cAnd dadea col1ul
ca
tele ei. Uga avea si se deschidi in orice clipi. $i nu era nici un loc
se ajunga la sciri. Iar impactul nu-l trimise in
jos pe sciri' aga cum
unde sd se ascundi in podul acela. Era incoltiti, prinsi in capca-
ni, gi inci
era legatd. i seintamplase lui Ashford in pod. Ci o lisi pe ea completfiri aer'
Upa se deschise. Ea se holbi la eI, cu ochii larg deschigi, la nu- in schimb, el era puternic ca un taur 9i nici micar nu se clinti'
mai cAliva pagi distantd.Elzilmbiqi igi puse felinarul jos, probabil
savur6.nd momentul. in pod era destuli lumini de la citeva gemu-
le!e, astfel ci nu avea nevoie de felinar aici. Capitofut ss
Zimbetul lui o ficu si inghefe. Ar fi trebuit ca el si fie furios cl
il ficuse si o caute prin toati casa. Ar fi trebuit si urle. insi el nu
pirea deloc furios, pirea foarte multumit, ba chiar amuzat.
-Nu te agita, engiezoiule. Nu vreau si trebuiasci si-!i tai
Kelsey igi didu brusc seama ci toate acestea ficuseri parte din gAtul.
distractia lui, faptul ci-i permise pufini speranfi ci va scipa de " Frrur" de-ajuns doar si-i puni cufitul la gAt' Se oprise imediat
eI, pentru ca apoi si i-o distrugi intr-o clipa. De asta nu o vAnase din inaintarea t6Lri9 Prin desig.
imediat. Ticilosul voise ca ea si. alerge, voise ca ea si. creadi ci - Ce... ce vrei?
pidurile astea'
avea o gansi, cAnd de fapt nu avea. Tot ce fi.cuse ea fusese si amA-
-Vreau si gtiu ce caufi furigAndu-te prin
-Nu mi furigam... adici... de fapt, incercam si-mi dau
ne inevitabilul. seama
-Vino, driguli. inainti spre ea, de parci se agtepta si se ce sd fac, incerci barbatul si explice, cu toate ci nu
prea ii venea
indrepte spre el. Ai avut mica ta gansi. si vorbeasci dn cauza cufitului'
Cuvintele lui ii confirmari binuielile, iar Kelsey vizu rogu in - Ce si faci in legiturd cu ce?
de ci-
fala ochilor. Nu putea si se lupte? Pe naiba nu putea! -Urmiream o trisuri, dar am pierdut-o' O blestemati
Fira si se gAndeasci prea mult, se nipusti direct asupra lui, ruli mi-a ti.iat calea, intArziindu-mi' insi se indrepta incoace qi'
izbindu{ cu intreaga greutate in piept, fird s5-i pese daci avea cum casa aceea de acolo este singura din zoni, ciutam si
vid daci
sd cadi pe acele sciri impreuni cu el, atita timp cAt gi el avea si pot si ziresctrdsura acolo. Nu eram sigur daci ar trebui si bat
cadd. Ceea ce se gi intAmpla. insi ea rimase pe picioare. Reugise i, ,rge gi si intreb pur 9i simplu, ginAnd cont ci ceva'e putred in
si-lia complet prin surprindere, iar ea igi gisi echilibrul inainte si legituri cu toate astea'
se rostogoleascd dupi el. Dupi ce inilial slibise strAnsoarea, striinul apropie din nou
Uimiti, se holbi la imaginea lui rdsturnat in partea de jos a culitul de gAtul berbatului.
englezule'
scdrilor. Nu era mort, insi era in mod cert ametit. Cobori scirile -Ai cinci secunde si mi faci si infele gceeace ai spus'
201
200
lohanna Lindsey syune-mi cd md iubesti-
-Agteapti! E vorba de stipina mea, domnigoara Langton, Artie era inci in birja pe care o inchiriase cAnd el 9i Henry il
Sunt vizitiul trisurii ei. Am lisat-o la croitoreasa ei, insi cand r
- - trrmiriseri pe Ashford destul de mult incat i9i diduseri seama
iegit, un domn a luat-o gi a virAt-o in trd.sura lui, luAndu-gi tilpl. -
t a acesta se indrepta spre casa lui din orag'
il lisase in urmi
gita cu ea. Dar ea gtia ci eu sunt acolo, agteptAnd-o. M-a vizut, pentru a-l informa pe
pe Henry gi se intorsese in Berkeley Square
Aga ci m-ar fi. limurit inainte sd plece cu birbatul acela astt
- ,lr*", de cele intimplate. James trimisese imediat pe cineva
doar daci nu voia si meargi cu el. $i de asta i-am urmirit. cred
clupi Derek, precum qi dupa Anthony'
ci are necazuri. Jr*", ii porunci vizitiului lui Derek si urmireasci birja, dupi
Henry indepirti culitul gi il ajuti pe vizitiu si se ridice.
care i se alaturi acestuia in trisuri'
-Cred ci ne aflim aici pentru acelagi lucru, mon ami, spusG - Se pare ci Tony nu o si ajungi Ia timp ca
si plece cu noi'
Henry, zAmbindu-i impaciuitor berbatului.
spuse eI.
- Chiar aga? - Pentru ce anume? Ce s-a intimPlat?
- Domnigoara Langton a ta a fost vArAti in casa aceea. $i sunt intAmpla' Ashford
- Ceea ce eram aproape siguri ci nu se va
sigur ci nu-gi doregte sd fie acolo. Trisura care a adus-o aici s-a cu forla
a ripit-o pe Kelsey - sau cel pulin fata pe cate abigat-o
intors in orag, insi nu am reugit si-mi dau seama cu cAli servitorl
in trasura lui se potrivegte descrierii ei' De fapt, Artie nu a mai
vdzrtt-o inainte, aga ci nu este sigur' Prostovanul a ripit-o
vom avea de-a face in casi inainte ca doamna ta si fie salvati. pri- chiar
etenul meu s-a dus dupi ajutoare, dar, din picate, le va conduce
de pe Bond Street in dimineala aceasta'
la o adresi gregiti.
- Azi chiar avea in plan si meargi pe Bond street la croitoreasa
- Si fie salvati? De unde gtiu eu ci tu insufi nu vii din casa ei, spuse Derek Pilind.
aceea? intrebi vizitiul suspicios. la reqedinfa ei
--inci posibil si nu fi.e Kelsey, Derek' M-aq opri
e
-Daci veneam de acolo, nu md indoiesc ci ai fi zicut jos, pe ca sd mi asigur, insi nu cred ci avem timp de irosit"'
pimAnt, cu gAtul tiiat.
-O, Dumne zeule,il intrerupse Derek' Va trebui si-l
ucid'
- Deci ea chiar e in pericol? -Am alte planuri pentru eI, care sunt mult mai potrivite"'
-Am uitat si mentionez asta? -Daci i-a lasat chiar 9i o singuri urmi, e un om
mort' il intre-
rupse Derek din nou, pe un ton scizut, plin de furie'
Derek sosi la casa unchiului siu chiar cand James preca. Derek
-Cum doregti, ofti James.
era deja nelinigtit, dupi ce primise mesajul obscur care nu-i spu-
Nu duri mult sa ajungi la re9edinfa lui Ashford' mai ales ci
Derek ii strigase fird oprire vizitiului si se gribeasci' Insi ciuta-
nea nimic cu adevirat. Iar fala lui James nu ficu decit si{ tulbure
gi mai mult.
rea dur5" pr"" ,rr..lt. Servitorii lui Ashford jurari ci stipAnul
nu se
-Omul tiu mi-a spus ci. e urgent, spuse Derek in timp ce de- afla acolo, dar James nu avea incredere in nici unul dintre
ei'
dea si coboare din trisurd.
insi apoi apiru Anthony, care aflase de la Georgina incotro se
James ii flcu semn si intre inapoi.
indreptaseri. Acesta remarci imediat ci, avAnd in vedere perso-
- Merg cu tine gi-ti explic pe drum. Nu m-am gAndit ci o si nalul atat de numeros al lui Ashford, acesta cu sigurantd nu ar
fi
sosegti inainte si plec.
indriznit si aduci o femeie de care intenliona si abtzeze in casa
Derek igi adusese trisura, cici tocmai ce ajunsese acasi cu ea
lui. Mai ales ci, in mod cert, ea avea si lipe 9i si loveasci 9i' in
ge-
cind sosise servitorul lui James. Acesta din urmi ceruse si-i fie neral, si strige dupi ajutor, asta doar daci el nu ar fi impiedicat-o'
dar astfel ar fi atras 9i mai mult atenlia servitorilor sii'
adus calul qi poruncise si fie legat in spatele trisurii lui Derek.

202 203
Spune-mi cd, md' iubesti
lohanna Linf,sey

nu era obignuit ca victimele si lupte cu el, sau, cel


pulin, nu era
De fapt, in mod cert servitorii lui Lord Ashford nu-i cunogteau ca
obiceiurile dezgustitoare, pentru ci altfel nu ar mai fi lucrat pen. obignuit si fie rinit de ele. -
-
tru el - cu excepfia cazului in care aveau gi ei aceleagi obiceiurl,
-
Apoi insi, el igi arcui buzele - erazdmbetul care-i
inghela sAn-
regleze con-
$i chiar daci ar fi existat ciliva in care avea incredere, dar in nicl g"l"jn vine. Nu mai era nevoie si audi ci el avea si-gi
in expresia felei
urt caz nu puteau fi tofl. t..rile cu ea, qi chiar foarte curAnd' Ea vedea asta
Derek era deja innebunit de disperare. Cu fiecare minut pe caro gi in ochii lui, iar el savura gindul'
jos pe
il pierdeau, cresteau qansele ca Ashford si o rineasci pe Kelsey, ii facu semn lui John s-o ia inainte' Kelsey fu tarate in
duhoare oribili o
$i deja irosiseri. treizeci de minute cercetAndu-i casa. scari, apoi pe alte gi alte sciri pAni cind acea
plAngi
air rorr. in spatele uneia dintre uqi' cineva incepu si
"r,1,,
sfAgietor, stArnindu-i fiori pe qira spinirii'
Capitofut sg -Taci din guri acolo! latre John'
Linigtea ," lara imediat' John era stapAnul
pivnilei' iar cei care
ci
triiau acolo i se supuneau, altfel... Attfel ce? Kelsey presupuse
- Ce dracu' te-a refinut atAt de mult? mArAi Ashford la ingriji- avea si afle.
tor in timp ce se ridici incet in picioare, frecAndu-gi ceafa. De data aceasta, nu se mai opriri si pilivrigeasci' John nu
pe pat de indati
-Intrugii, milord, replici John inaintind agale in lungul mai agtepti ordinele lui Ashford, ci o azvdrli
holului gi finind-o pe Kelsey atAt de strAns lAngi el, incAt avea o ce intrari in camera proaspit construiti'
Ea se chirci atetizind
'
expresie de teroare intipiriti pe figuri. I-am ztuit din bucitirie legate. Trecuse destul de mult timp' aqa ci miinile ii
pe bralele
din nou'
cind o ciutam pe fetigcani. Se furigau pe la marginea pidurii, din no,r' Cu toate acestea, durerea le stribitu
aproape de spatele casei. MuIt prea aproape ca si-mi fie pe plac. "rrrorgis"ra contactul cu patul o ficu si le simtA'
de indati ce
* Intrugi? Atat de departe de drumul principal? se incrunti imediat de
Aga ci ii lud o clipi s5-9i dea seama cd o prinsese
Ashford cizdndpe gAnduri. Nu sunt doar vAndtori?
r.rn pi.ior gi ci i-Ilega.u o curea de piele'
Ea incerci si-l opreasci'
- Nu erau vAnitori pen' ci nu aveau arme. $i erau doi. M-am El nu piru sd
lovindu-l tare cu celelalt picior din nou 9i din nou'
gindit ci mai bine ii iau prin surprindere gi vi las si le venili tot mai tare'
observe. Cureaua continua si-i strAngi piciorul
de hac.
Ea pdli. I se ficuse greali' Cureaua insemna
sfArqitui oricirei
* Ce pacoste nenorocitd, se p16.nse Ashford. Unde sunt?
,p"r".t!" de care se agilase pini atunci' insi tot in::r+c.a si
se ros-
-Sunt legafi in grajd. Cre'ci. pe unu'l-am lovit cam tare. Nug' disperirii' Ii prinse ce-
togoleasca jos din pat, cuprinsi de panica
daci mai respir5. Celalalt n-o sd-gi revini prea curAnd.
UiAt pi.io, qi il strAnse atAt de tare, incAt ea incepu si
geami de
Ashford didu din cap cu indiferenfi, de parci tipul acesta de ioviturile'
situalie era una cu care avusese de-a face de multe ori inainte. d,rr"r". igi dadu seama ci el, la urma urmei' ii simlise
-Atunci, ei pot si mai agtepte... nu insi gi ea. Excelent. $i-aga intr-o c1ipi, fusese legati 9i cealalti curea'
Dupi aceea, il o*erve pe Ashford' stAnd acolo lingi
pat'
am avut prea multi rdbdare. Ai procedat foarte bine, John, ca
ii zambea de sus, iar ea "p'o"p" ci ii putea citi gindurile' Se de-
de obicei.
ce avea si
intr-un final, privi in jos spre Kelsey gi-i ariti pentru un scurt lecta, cAci o vedea neajutorati 9i ingrozitd' anticipAnd
moment cAt de furios fusese din cauza a tot ce-i fdcuse. Reugi- urrrreze.Acum? Avea si se intAmple acum?
se si-l rdneascd atunci cAnd il lovise gi cizuse pe scdri. Probabil - Aceleaqi reguli, milord?
205
204
lohanna Linfsey Syune-mi cd' md' iubesti =-
intrebarea ingrijitorului ii distrase privirea lui Ashford de lf
ea, iar expresia felei lui deveni din nou aproape indiferenti.
Capitofut lo
-
-Da, nu o vei atinge pAni cind nu o voi domoli eu sufici. -
ent, iar apoi ili va apartine, si faci cu ea ce doregti, exact ca 9l
de tare
cu celelalte. Instrumente? Ce instrumente? Asta suna infricoqitor
- $i blonda care v-a interesat in ultimu' timp? intrebe John a instrumente de torturi, avAnd in
vedere ce se petrecuse aici' Sau
plin de speranfe. prin instrumente se referise cumva la bicele lui?
bintuind-o:
-Da, da, poli s-o iei inapoi de-acum, spuse Ashford neribdl. cuvintele lui Derek ii reveniri in minte lui Kelsey,
tor. Firi indoiali, va trece timp pAni cAnd o s-o vreau din nou, ,,Le biciuiegte pAni sunt piine
de singe' Se pare ci nu poate face
acum ci o am pe acesta ca si mi amuz. sex cu ele fdri si le vadi singerAnd"'
- Mulgam, milord. Tre' si recunosc, blonda era preferata mea, Doamne, de ce trebuise si-i spuni? Ar fi preferat
si nu gtie
degi sunt sigur cd asta ii va lua curAnd locul * de indati ce termi- avea si devini
ce trmeazdsi i se intimple pAni in clipa in care
nali cu ea. imi plac mai mult astea noi, gi-mi place gi si le educ. inevitabil.Arfifostinfricogitor.'.daraga?!Fericiliceisaracicu
E suficient si nu le mai dai de mAncare pentru cAteva zile, gi sunt terifiant'
duhul! in cazul 5sta, faptul ci gtia era cu adevirat
bucuroase si-l faci pe bitrAnul John fericit, indiferent ce vr.ea. normal in mijlocul
Ashford plecase si i, -"sa' Un lucru atAt de
Ashford chicoti. incet? Oare cit
cogmarului pu .rr" il triia ea' Oare mAnca repede?
- $i sunt sigur ci sunt multe modalitagi ca si te faci fericit. el si o inifieze?
timp avea mai exact la dispozilie pAni se intorcea
- O, da, milord. Multumesc cerului pentru ziua cAnd mi-afi de el' Dar el do-
Doar trisese pulin de tlmp atunci cAnd fugise
dat slujba asta. Toate fetigcanele-astea dregute, care nu l-ar lisa lui general de
niciodati pe batrAnul John in apropierea lor, igi schimbi imediat rise ca ea s5, faci asta. Ficea parte din programul
loc doar pentru
tonul odati ce-s aicijos. Dorifi s-o pregitesc pe driguta asta pen- amuzament. AvAnd in vedere ciintdtzietea avea
minute'
tru'neavoastri acu'? confortul lui, era posibil si se intoarci in doar citeva
de strAns legi-
John inci era cu ea' I se spusese si termine
-De fapt, sunt mai degraba mort de foame, spuse Ashford.
turile, gi asta ficea, rostogolind-o pe o parte pentru a-i
i-
dezlega
Cred ca o si minAnc ceva inainte si o initiez. Pe-aceasta am ag-
ei puteau si
teptat-o mult. Nu vreau si-mi fie distrasi plicerea odati ce incep. mAinile, rdsucind-o, de fapt, mai mult decAt muqchii
suporte. $i o linu in pozilia respectivi pAni cAnd
ii strAnse curea-
Sper ci bucdtiria este inci bine aprovizionatd., da?
asta ii impiedica
-Da, o si gisili toate preparatele preferate acolo, exact a$a ua de piele la una dintre incheieturi pentru ci
pe la spate'
cum ati poruncit. mana cealalti si intervini, fiind prinsS sub ea 9i
Asta nu insemna ci astfel l-ar fi putut impiedica si ii lege ulti
- Bine, bine. Dar termini de strAns legiturile. Nu vreau si am
de la legiturile prea
surpriza si n-o mai gisesc aici cAnd mi intorc, in scurt timp. mele curele. inci o dati, mainile ii amorfiseri
iar bralele o dureau 9i ele fiindcA ii fuseseri risucite
la
-Va fi aici. Avefi cuvAntu' rneu c-aqa va fi.. strAnse,
Ashford incuviinti, zAmbindu-i ingrijitorului. spate Pentru atAta timP'
Bdrbatul pirisi camera dupi ce termini' dar
nu merse prea
-Mibazez pe tine, John, si gtii. O sivid ce-i gi cu celelalte,
incdperi 9i apoi auzi
totugi. Sunt neribditor si md ocup gi de asta. Ah, gi adu-mi in- departe. it auzidescuind una dintre celelalte
strumentele, spuse el ca o completare. Nu vreau si mi mai com- plXnsetele care incepuri la anticiparea unei
vizite' tAnguiri pre-
incuiati'
plic sd descui celula blondei ca si Ie iau. iungi care nu incetari pAni cind uqa nu fu din nou
207
206
lohanna Lincfsey ..-.-
Kelsey se cutremuri. Doamne, cati teroa re etain vocea acelei cle pe jos. Era cufitul. Kelsey se aibi la fali' il apropie de obra-
femei doar pentru cd avusese impresia ca Ashford sau ingrijitorul zul ei. Urmi o smucituri 9i putu si scuipe ciiugul
tiiat' Nu ii
lui urmau si o viziteze. Kelsey nu ar fi rezistat acolo, era convins?r rrul1umi. $tia al naibii de bine ca i-l diduse
jos pentru a-i putea
de asta. Ar fi innebunit dacd fiecare zinui-ar fi adus altceva decat: auzi tipeteie.
scipa din
durere, gi mai multe durere. D"r rru va !ipa. Se va folosi de istelimea ei pentru a
nu complet'
John se intoarse in camera ei. ii agezd pe abdomen trei bice situalia asta. Era singura ei qansd' EI nu era sd'nitos -
mintea in
de forme gi lungimi diferite... gi un cufit. Instrumentele lui Dacil-ar fi putut proro." indeajuns pentru a-i distruge
drumul' Era
Ashford. cele pe care urma si le foloseasci asupra ei. Ridicase totalitate, poate o va lisa in pace, poate chiar ii va da
putin capul pentru a le putea vedea gi nu igi mai putea lua pri- o speranti degarti, dar singura care ii mai
rimisese'
virea de la ele. simfi ci i se face riu. El rase satisficut cand ii Ashford, inainte si fie prea tdrzitt'
- oa--i drumul acum, Lord
observi privirea. Nu a fi trebuit si mi ripeqti, dar nu voi dezvilui
nimic din ce ai
- \h rimine destul din tine cind Lord Ashford o si se plictiseas- ficut daci...
ci, fetito, destul gi pentru mine, o asiguri. Nu-s aga *o?t.rror. frumoasa mea' spuse el
- Nu te-am ripit ca si ifi dau d'rumul,
ochii ei ii fixari pe ai lui. vdzu ci erau albaqtri, intr-o nuanta in timp ce se indrept6 citre capitul patului'
chiar frumoasi. Se observau mai greu din cauza fefei lui hidoase. fete aici' Le-am at:zit"'
- Dar de ce m-ai rapit? Ai deja alte
uitase ca il auzise pe Ashford spunAnd cd mai tdrziuii va rimane Reuqi si se abpne si adauge ,,plAngAnd"'
le duce nimeni dorul'
- Da, mai mult copile firi casi, ciroranu
lui John, care putea face orice voia cu ea. Oare avea sd-i mai pese
de ceva in momentul ila? gi care nu au prieteni carora si 1e pese de ce se
intAmpli cu ele' Dar
ingrijitorul nu pierdu mult timp delectandu-se cu imaginea la fel ca pe tine'
am gi una pe care am cumpirat-o Ia o licitalie'
ei' inchise uga ln urma lui cand pleca, dar nu o incuie. Nu stinse
- De ce ie lii aici?
Iampa. Poate pentru ca ea si poati privi in continuare la tot ce Didu din umeri.
ii adusese?
- De ce nu?
Kelsey igi freci spatele de pat de cum se inchise ufa, pentru a
-Le dai drumul vreodati?
da jos de pe ea bicele gi cufitul. Dar numai pentru ci acum erau ajung aici' nu mai pot pleca'
- O, nu, nu pot face asta' Odati ce
pe podea nu insemna ci scdpase de ele. se cutremuri din nou, pulin nu am venit
-Dar nu vin de bunavoie! lipi ea' Eu cel
fiindu-i din ce in ce mai greafa. $i se intrebd d.acd, in cazcd nu ar fi de bunivoie!
avut cilugul la guri, ar fi tipat gi ea urmitoarea dati cand s-ar
- $i?
fi deschis uga. Era posibil si tipe oricum.
- De ce ai nevoie de atAt de multe?
Nu reugea si scape de legituri. Se risuci, se smuci gi se sforfi, Didu din nou din umeri'
dar curelele nu cedau deloc. Nu avea cum si se elibereze de ele sau sAngerarea'
- Cicatricile au tendinta sa impiedice
si le smulgi din locul unde erau prinse de pat. Spusese asta pe un ton atAt de calm' cAnd el era cel care le
Nu simlea
Uga se deschise din nou, mult prea curAnd, cici i se pirea cd pricinuise ranileiNu prea il deranja ceea ce facea aici'
trecuseri doar cateva minute. Era Ashford. pani la urmi, se gri- nici un fel de vini. Ceea ce auzise nu ficea decAt si
ii confirme
bise cu mincarea. binuielile.
qi apoi iI
Mugchii lui Kelsey se incordari de frica. El observi ,,instru- il vari pe sub fuste culitul pe care inci il avea in mAni
EI zdmbl
mentele" de pe podea gi marai. inainti gi ridicd unul dintre ele trase inspre el, teind material'uI' Ei i se opri respiralia'
208 209
lofranna Linfsey Syune-mi cd md iubesti

spune nimic nimi-


- Nu-[i face griji, frumoasa mea. Nu vei mai avea nevoie de ha- nu li se dadea niciodati drumul pentru a nu
inele astea, spuse el in timp ce sfagia restul fustelor pani ra brau, nui? Oare ele pileau 9i lucruri mai grave? -
mutAndu-se apoi lAngi pat pentru a putea examina mAneca spen-
-
Trebuia si iI faci si vorbeasci in continuare'
inceta si ii taie
cerului ei. Voi, tArfele, oricum vd dafi tot timpul hainele jos, de hainele de fiecare dati cAnd vorbea' insa eziti
si aduci iar vorba
nenumirate ori pe zi, aga cd aici suntem destul de amabili incat sa de ,,ea".
ci iqi va da seama 9i va
vi scutim de povara asta. - U-ri rapit de la Lord Malory' Nu crezi
Rise la propria remarci, pdrAndu-i-se amuzanti. veni dupi tine?
Se oiri. O urmi de ingrijorare ii umbri
fala pentru o clipi' dar
- Eu nu sunt o tArfi.
- Ba cum si nu, aga cum a fost gi ea. iqi reveni rePede.
fug tot timpul'
Iar o mentiona pe acea femeie, pe un ton care insinua ci era - Nu fi ridicoli, o dojeni el' TArfele
qtie ci nu a9 face asta' $i nu
cea mai mare picitoasi din intreaga lume. - Nu atunci cAnd nu vor, iar el
- Cine e ea? e prost. Va gti exact unde si mi caute'
Singura ta gansi este sd-mi
ii vizu privirea rece scipirind chiar inainte si o plesneasci. dai drumul.
-Si nu o mai pomenegti vreodati! - Daci vine, il omor.
pe tine' insisti ea' Dar gtii
Palma ii intoarse chipul in direclia opusi. Cufitur ii arunecase - CAnd o si vini, o si te omoare el
partea ta si flirtezi
pe sub maneci gi incepuse deja si taie inainte ca ea si se intoarci deja asta, Lord Ashford' E foarte curajos din
gi si ii arunce o privire crunti. aga cu moartea.
* Sau ce? O si mi ba!i? Nu asta plinuiegti oricum
si faci? Peli, dar nici pe departe indeajuns de mult'
nu te va gisi niciodati aici'
- Crezi cumva ci nu existi feluri in care si te fac si suferi gi mai - Nu va face nimic fete dovezi' $i
tare, aga cum credea ea? Te asigur, doar tarfele astea de aici iti vor Nimeni nu gtie de locul ista, 9i nimeni nu va 9ti
vreodati'
pe Derek in-discufie nu
auzi fipetele. Avea rispunsuri la orice' Si-l aduci
Doamne, fiecare putea auzi durerea celorlaite. Dar gtia asta, f;;;;". ii u." frici de el intr-adev,.r, dar se considera ferit de
auzise deja sunetele suferintei 1or. Acum vor putea gi ele si le rdzbunatea tAnirului.
auda pe ale ei. Se muti la cealalti mAneci 9i i-o tiie pAni la umir' Intra in
iar pe cealalte
Era ceva intenlionat oare? Care si mai adauge pufini sare crizd" detimp. Trebuia si rigte 9i si o menlioneze
gi piper la teroarea fiecirei femei care era adusi acolo? El pirea femeie. Era singurul lucru care il deranja'
si acfioneze cu buni- gtiinfi, ca gi cum mai jucase acelagi act pe -Ai adus-o 9i Pe ea aici?
sceni, de multe ori. in casi era doar un servitor - gi ii era com- -Taci.
il lovise unde il durea, indeajuns pentru a lesa culitul si
alu-
plet devotat lui Ashford. Nu exista gi nici nu avea si existe vre-
de durere' dar nu se
odatd cineva care sd povesteasci despre atrocitilile care se nece, provocAndu-i o tiieturi pe bra!' Tresiri
intimplau acolo. lesa descurajati. Cel pulin nu o plesnise iar'
De cAli ani reuqea oare Ashford si scape nepedepsit? De cAti - De ce o urigti aqa de tare?
niciodat5' Dar nu trebuia si
vreme erau oare acele femei acolo? Biciuise femeile de la taverni -Taci! Nu te urisc. Nu te-am urAt
o tarfi' M-a
atat de tare, incat urmau si aibi cicatrici pe viafi. La asta fuse- fugi cu amantul tiu atunci cAnd tata a aflat ci erai
Trebuia si illagi
se martor Derek. Dar ele igi recipitaseri libertatea odati ce ter- balut pe mine in loc, pentru ci tu nu erai acolo.
Nu am vrut si fac
minase cu ele. Atunci, ce era cu femeile din pivnifd, cele cirora si te omoare, aqa c,r,,i "oia si faci' O meritai'
210
2tl
spune-mi cd, md' iubest( \=-
lohanna Linf,sey
incepu sa dea ordine' Artie' tu te
asta in locul lui atunci cAnd te-am gisit, dar ce puteam sd fac? - De acord, rispunse James 9i
Trebuia si fii pedepsitS. incS mai trebuie sd fii pedepsiti. ocupi de imprejurimi qi de grqd, daci
existi weunul' Tony' ca si
O, Doamne, acum credea ci ea era femeia aceea - mama lui,
-
,r,, iiurau* fimpul, incearJ si gisegti
o intrare de serviciu des-
Eu 9i Derek vom prefera
O omorAse gi urma si o omoare din nou cAnd termina de ,,admi- chisa, sau deschide una dacd nu giseqti'
abordarea obiqnuiti, incercAnd intrarea
principali'
nistrat pedeapsa" pentru pdcatele ei. Aga cum qi el fusese pedep-
iar eu trebuie si mi futigez? intreba
sit pentru aceleagi picate. Doar ce-gi semnase singuri sentinfa - De ce tu intri normal,
la mult mai multi durere decit ar fi avut parte... daci nu l-ar fi Anthony.
timp de
?mpins dincolo de granifele nebuniei lui. -Mai taci-fi fleanca, beiete, il repezi James' Nu avem
cearti acum.
Anthony ii arunci o privire lui Derek 9i iqi drese giasul'

Capitofut +t zicdnd:
-intr-adevir.
adiugi James' Mi indoiesc ci
- $i si terminim repede cu asta'
este' Dar asta nu este
ticilosul ila este aici, ie vreme ce Henry nu
Birja inchiriati oprise in fala lor. Trisura lui Derek trase chiar pAni la urmi unde a
ultima noastri gansd' Henry o si ne anunle
lingi fim acolo cindva
ea.
Jirparrt, pe cALde repede poate' $i ar trebui si
- De ce ne-am oprit? strigi James. face asta.
Dupi un moment, Artie veni la fereastra birjei si vorbeascd Adiugase ultima parte pentru Derek' dar
nu ajutase Ia nimic'
qtiau cu tofii' avea si fie prea tirziu
,,PAni ia urma", drpa ttr-
cu ei.
-Acolo e casa, gefu', aia de care ti-am zis, pe unde a trecut pentru fati'
aici' spuse Anthony'
Ashford de cAteva ori. Asta e singurul alt loc pe care il gtiu unde ar -Ei bine, se Pare ci este totuqr crn eva nu pilpiie nici o
fi putut veni cu fata, dar binuiesc ci. nu e aici. privind fix citre casi' Sau mi inqali privirea 9i
- De ce nu? lumini la mansardi?
- Penti nu vid nici picior de Henry. Iar el ar fi aici, daci ista Aga era. Deqi abia r/rzibili., se zdtea o
iumini acolo' $i asta ii
pentru a
ar fi.Iocu' unde Ashford a adus-o pe fati. Pe lAngi asta, arati la .orrirrr" ci locul nu era complet pirisit' Se imprigtiari
vizitiul direct spre
fel de pirisit ca-ntotdeauna. Ag zice cd, nu e nimeni in jur pe o intra in casi pe cii separate' Derek igi trimise
razd. de cAliva kilometri. uga principali 9i siri Jin trasure si
incerce mAnerul' Gisind-o in-
James cobori din birji pentru a putea cerceta casa gi impreju- cuiati, fu nevoit sa recurga Ia forli'
rimile. Derek gi Anthony il urmard. James iI urmi pulin i-'ai i"tei' Era
ingrijorat pentru nepotul
de neastAmpir 9i de
-Al naibii loc pare bAntuit, zise Anthony. Chiar sti cineva siu. Nu iI mai vi"zuse niciodati atAt de plin
igi trecea mAinile prin
aici? furie. Derek nu putea sta locului' Tremura'
Artie ridica din umeri. piLr.Izbidinnouuqa' , _: ^--.
Henry un ajutor bun, Derek' incerci James se spuna ln
- Nu am vizut pe nimeni cAnd am mai fost pe aici. - este
nu' Daci o poate lua
-Tot trebuie si ciutam prin casi, spuse Derek. DacI asta timp ce a9teptau ., '9" si se deschidi"' sau
pe Kelsey de lange Rsirford firi si rigte
nimic' o va face' Se poate
e ultima noastrS. speranfi, nu plec pAni nu am verificat fiecare
centimetru pitrat. si fi reuqit deja, 9i noi si nu gtim'
2t3
212
Sohanna Lindsey Syune-mi cd md iu1esil
- cu
- Chiar crezi asta? pe care il adusese cu el. Dar ezita si faci asta cu Derek acolo 9i
spre celilalt'
Era greu sd privegti speranfa care se ivise in ochii lui Derek. arma individuiui migcAndu-se cind spre unul'- cAnd
La naiba! un barbat nu se implica atat de -
- dar nu 9i pe cea a unui membru al
tare emo{ional pentru $i-ar fi riscat propria viali,
o amanti. Faptul ci James plinuise inilial si o faci amanti pe familiei sale.
chibzuit'
Georgina, cea care avea si devini sofia sa, era irelevant acum. Dar - Nu este nevoie de arme, pteciziJames
fata asta Langton nu era buni de miritig. Nu ci ar fi contat pen- -Nu este? Omul rAnji 9i folosi cuvintele lui James impotriva
lui. Dalimi voie si mi indoiesc' $i avAnd vedere ci
tru James. chiar nu conta. intotdeauna ficuse doar ce-gi dorise, in ali igno-
moqie' care vi
gi aga avea si faci intotdeauna. Dar mogtenitorul marchizului de rat toate semnele postate la intrarea principali pe
Haverston nu igi permitea o asemenea extravaganfi. avertizauln mod clar si nu intrafi, poate ar trebui
si vi impugc pe
Trebuia si aibi o discufie serioasi cu fliceul cand chestiunea amAndoi pentru incilcarea proprietilii'
lui
asta se rezolva. Sau, mai degrabi, cu tatil lui Derek. Da, era mai Dar dintr-odati, din spatele barbatului se auzi vocea
bine si il lase pe Jason si igi faci datoria gi si-i atragd atenfia Anthony, care vorbi pe un ton ca1m, darpericulos'
ci o si te
asupra acestor lucruri neplicute. -Tipul ista nu vorbegte serios cind te ameninli
Lui James nu i se oferi qansa de a rispunde. Uga se deschise gi impugte, nu-i aga, betrAne? intrebi Anthony'
se trezi fali in fafi cu o... creaturi furioasi? b"rigrr, barlatul se intoarse pentru a infrunta noua primejdie
James vizuse multe lucruri in cilitoriile sale, dar chiar gi er ri- care venea din spate. Anthony gisise o alte
metodi de a intra in
mi.sese inmirmurit la vederea diformitifilor creaturii care stitea casi gi se strecurase pe hol pAni in spatele lui'
James in timp ce ii
in ugi. Dar vorbea. Era mai degraba un berbat decat o ciudigenie - Frumoasi sincronizare, amice, spuse
a naturii. smulse pistolul din mind berbatului 9i il apucd
bine de cimaqi
-Ce e cu tiriboiul Ssta, ei? Nu avefi ce cduta aici... pentru a-lflne Pe loc.
rSspunse Anthony' rAn-
-Di-mi voie si mi indoiesc, il ?ntrerupse James. Aga ci fii be- - Poli si imi mulgumeqti mai tArziu,
iat de treabi gi di-te Ia o parte. Trebuie si vorbim cu Lord David jind acum ci tipul fusese dezatmat' ^
chiar atunci' aruncind o
Ashford... de indati. - Chiar trebuie? continui James' insi
pumnul siu
Numele il surprinse pe individ. privire la individul pe care il$nea inainte de a lovi cu
nasul
- Nu e aici, fu tot ce zise. m"si, fix in fala barbatului, adiugi: La naiba' cum spargi
* Se intAmpli ca eu si gtiu altceva, rispunse James, unui om, cAnd nu are aga ceva?
o cacealma
desigur, dar folositoare in acest caz. Aga cd du-ne la el sau vom fi Apoi ii didu drumul. Creatura era complet inconqtienti'
pri-
forfali si mergem si ?l ciutim noi ingine. bugiti grimadi Pe Podea.
Anthony, inaintind'
- Ei bine, domnilor, nu vi pot lisa si faceli asta. Am prirnit - Chiar era necesar si faci asta? intrebi
ordine ca nimeni si nu intre aici... vreodati. Ne-ar fi putut spune unde e Ashford'
pufin nu firi si il batem
-Va trebui si faci o excepfie... - Nu ar fi ficut-o, rispunse James' Cel
Derek' tu
- Nu prea cred, zise omul increzitor, gi mAna pe care o tinea la pAni ceda, gi nu avem timp pentru asemenea politeluri'
cauti aici la parter. Eu o si caut la etaj' Tony' afli daci
nu cumva
spate igi ficu aparitia tinAnd un pistol.
Venise la ugi pregitit si-gi intireasci spusele. $i luAnd in con- au o pivnili.
Anthony gtia la fel de bine ca 9i James ci erau ganse
foarte
siderare distanta atAt de mici, se aflau intr-adevir in impas - cel
pe Derek
pulin pAni cAnd James reu$ea si ajungi la pistolul din haini, mici ca Ashford si fie undeva la parter, unde iI pusese
214
2ls
lohanna Linfsey syune-m( cd md iu\esti ==--,.--
a zis ci un porc i-a atacat' Celi-
si si fie ori intr-un dormitor la etaj - locatia logicd
caute. Avea - Da, 'Enry 9i-a revenit un pic ai
pentru scopul siu -, ori ascuns intr-o cameri din pivnita, de lalt barbat nu arate prea bine"' s-ar putea
si nu reziste' AmAndoi
unde tipetele nu ar fi ajuns prea departe. in mod clar, James nu
-
au nevoie urgent de un doctor'
un doctor' ii ordoni James'
voia ca Derek sa il giseasca, pe el sau pe fati, daci era vreunul -Artie, du-i inapoi in orag 9i adu
din ei acolo. O si te urmim 9i noi curAnd'
pulin a porc' declari Anthony
- Iar trebuie si fac eu treaba murdari? mormii el nemultumit - $i mie mi s-a pirut ci aduce
in timp ce se intorcea pe unde venise, dar strigi dupi el: Asigu- cAnd Artie Pleci.
ri-te mScar ci imi rimAne gi mie ceva din el, frate. Se uita in jos la barbatul inconqtient'
inci intins pe podea'
James era deja la jumitatea scirilor, aga ci nu se deranji sA obicei nenorocit de a omori pe
- Orice ar fi, se pate cd are un
rispundi. $i fiindce majoritatea camerelor erau goale, nu dura revoltat' Am impresia
oricine pune piciorul pe moqie, zise James
mult se cerceteze intreaga casa. James ajunse inapoi la parter ci asta plenuia si ne faci 9i mie, qi iui Derek'
chiar cAnd Anthony se intorcea din nou dinspre hol.
- Da, dar la ordinul cui?
-Nimic? intrebi James. altfel Henry n-ar fi fost 9i el,
-Ashford a fost aici, la dracu',
- E o pivnita lungi sub noi, dar nu se gisesc decAt rafturi, cutii adaugi Derek.
goale gi cAteva butoaie cu bere. Tu ai gisit ceva? Probabil a dus fata in alti par-
- Da, dar nu mai este aici acum'
- Podul e complet gol, cu o lampi agezatd pe podea, ceea ce nu te dupi ce Henry gi-a ficut aparilia'
prea are sens.
Anthony i1 inghionti pe ingrijitor cu cizma'
- Nimic altceva? intrebi Derek in timp ce se indrepta inspre ei
pe hol. - Pun Pariu ci eI gtie unde'
- Era o uga incuiata acolo sus. La naiba, chiar am crezutci l-am
-Tindsifiudeacord,ziseJames.DaciAshfordarpu- atunci ista ar fi'
prins cAnd am gisit-o. tea avea incredere in vreunul dintre servitori'
Sa il trezim?
-Ai reugit si intri? intrebi Anthony. Anthony 9i dispiru pe hol
-Firegte, pufni James. Dar nu era nimeni acolo. Era complet - O si aduc nigte api, rispunse
mobilati, nu ca restul, dar arati ca qi cum nu mai locuiegte nimeni din nou.
Derek era prea neribditor si mai aqtepte'
il ridic; pe jumatate
acolo de ani intregi, mai exact de zeci de ani daca te iei dupa cAt
de ia podea gi incepu si il scuture'
trigAndu-i palme'
de demodate sunt rochiile din garderob. Peretii erau acoperifi de
O si il facem si vorbeasci
portretele aceleiagi femei, unele cu ea gi copilul siu. Arati ca un -Ugor, baiete, i1 atenqiona James'
altar, dupi pirerea mea. in cAteva minute.
dar il privi sumbru
- Ti-am spus ci locul ista e bAntuit, spuse Anthony. Derek lisi trupul si cadi inapoi pe podea'
* Ei bine, nu este bintuit de Ashford. Nici micar de un alt pe James.
gAndul ci a avut-o pe Kelsey la
servitor... -Unchiule James, mi omoari
James fu intrerupt cAnd uqa din fali se deschise brusc Ai Artie el suficient timP ca si"' si"'
pini nu o gisim' qi ifi
intri gribit. -Nu te ganJi la asta. Nu vom qti sigur
- L-am gisit pe Henry! Era legat in grajd, iar el gi inca un bdr- promit ci o vom gisi'
de api pe ingriiitor'
bat sunt grav rinifi. Cineva aproape le-a spart capul. Anthony se intoarse 9i arunci o gileata
Birbatul se ridici bolborosind 9i tugind, 9i
se pare ci eta destul
- Dar sunt in viati?
217
216
lohanna f.indsey Syune-mi cd md iubesti-
-
de congtient, cici govii precaut cand ir observi pe James la picioa berbatu-
Anthony alergi pAna in capitul scirilor 9i verifici pulsul
rele sale.
lui, apoi privi in sus la fratele siu'
James ii arunci un zimbet foarte periculos. -
- Se pare ci 9i-a ruPt gAtul.
- Deci ne intAlnim din nou. Acum, fii atent, prietene, pentru si gisim singuri uga'
ci nu-ti voi explica decat o singura dati. Te voi lntreba unde e -La naibal injuri James. Acum va trebui
lrnprigtiali-vi. Uitagi-vi dupi mAnere ascunse' cripituri care ies
Lord Ashford gi, daci nu imi place rispunsul tiu, te voi impuqca pentru
in evidenli sau stinghii de lemn cate at butea fi folosite
in glezna. oasele de acolo vor fi distruse, desigur, la cat de delicate rapid"' Ia dracu"
,r ascunde imbinirile unei uqi' Daci nu gisim
sunt, dar ce conteazi gchiopitatul pentru cineva obignuit cu di- 'incepeli si dirAmagi Perefii.
formitatea, aga cum in mod sigur egti tu? A, dar apoi, vezi tu, voi
pune intrebarea din nou. $i daci nu imi place rispunsul tau,
te voi impugca in genunchi. $chiopatatul provocat de asta va fi
mult mai pronuntat. $i apoi vom continua cu mainile gi alte parqi Capitofut +z
ale corpului, cirora sunt sigur ci nu le vei duce lipsa. Am fost sufi-
cient de clar? E ceva ce trebuie si iti explic mai in detaliu?
Birbatul incuviinli gi clatina din cap aproape in acelagi timp. Kelsey incercase tot ce ii trecuse prin cap' conqtienti de faptul
James se lasd pe vine la picioarele lui gi puse teava pistolului din caAshfordpierdusedemultcontactulcurealitatea.Preluaserolul
mAna sa fix pe glezna omului. mamei lui, iojenindu-I, cerAndu-qi scuze, inventAnd
scrueplauzi-
faptul ci mama lui era o
-A$a, deci unde e Lord Ashford? bile pentru lucrurile de care o acvza, dar
lui'
- E jos. perstana ingrozitoate era atAt de adAnc inridicinat in mintea
.a rrl-i. nu funcfiona. Nu voia sa accepte ci tatil lui
-Aici? era cel care
Anthony se minuna. ii ficuse riu.
- Fir-ag al naibii, nu credeam ci o si minti, chiar nu credeam. Totugi, dintre toate lucrurile pe care le spusese' ea dedusese
- Nu mint! izbucni birbatul. ci mama lui igi pirisise 9i so1ul, 9i fiul, dar era posibil ca doar
si
-Am fost jos. Nu e decAt o pivnigd, spuse Anthony. $i e o sin_ fi incercat si iqi salveze viala fugind de un so! rizbunitor"' cel
guri iegire de acolo, aceleagi sciri pe unde intri. pulin pAni cind fiul ei nebun a gisit-o, ani mai tdrzit'
- Nu, mai sunt nigte sciri, iti zic eu. CAnd uga e d.eschisd,
' ri tatil lui o
igi o-orise propria mami' O condamnase pentru
arati ca nigte sciri normale. Cand e inchisi, vezi doar rafturi pe tatal lui
invinuise. O ucisese pentru ci asta era ceea ce igi dorise
partea cu pivnifa. Uga e inchisd. Mereu e inchisi cAnd e el acolo. si faci. $i, la un moment dat, devenise el insugi tatil lui' Vorbea
-Aratd-ne, spuse James dintr-odati gi il ridici brusc in picioa- de m"*" lui ca despre sotia sa' GAndurile lui
erau gindurile tati-
re ca si il poati impinge in fafd, pe hol.
lui siu. Iar Kelsey se intreba daci nu cumva fusese in mintea
Ce urmi se desfiguri cu prea mare rapiditate pentru a putea
tatilui siu cAnd o omorAse. Pedeapsa, apoi amorul' Ceva ce at fi
fi prevenit. ingrijitorul incerci sa fugi inaintea lor pe sciri citre
ficut tatal lui. $i Ashford retriia momentul cu fiecare femeie pe
pivnitd, poate pentru a putea ajunge in spatele ugii sa o incuie. care pietise
care o aducea acolo jos, cu fiecare prostituati pentru
Dar stltuse intr-o balti mare la intrare, de la gdleata de api pe
pentru a o folosi'
care o aruncaseri pe el. Cizmele sale erau inci prea ude pentru mila de el'
a Eraun om cu adevirat bolnav' Dar nu reuqea si ii fie
urca scirile atdt de repede. Astfel ca aluneca gi se rostogoli pe ele.
Menlionase doar doui crime, dar era siguri ca existau mai multe'
218 2r9
-+ lohanna Lindsey
de propriul obtaz
Cauzase suferinti multor oameni din cauza lar (!il r;ubliri gi lungi, atArnind de el' Freci mAnerul
urma si fie unul dintre ei. t u afectiune.
Vorbind cu el ca gi cum ar fi fost mama- lui, nu reugise decf I - RisPunde-mi, 1a naiba!
si igi amane pedeapsa. Era disperati sa mai tragi de timp. Nu cJr Se incrunti auzindu-i tonul'
s-ar fi a$teptat la vreun miracol care si o salveze. Ci pur qi simplu
- Se ili risPund?
incerca si mai intirzie bitaia, la gandul cireia se simtea terori Nu iti dai seama?
-Tati1 tiu o si fie furios pe tine'
zati. Nu fusese bituu niciodati, in nici un fel. Nu avea idee cit Ei rAse satisficut.
ar fi putut sa indure. $i dupa asta, ce avea si urmeze? Moartea, Bogorogul a murit acum cAliva
-Nu prea cred, frumoasa mea'
daci el tot rimanea cu impresia ci ea era mama lui? sau daci era singur' Nu e un
ani. Inima lui a cedat in timp ce"' se satisficea
parfial rafional in momentul acela, ar fi violat-o in timp ce
lipa dc mod prea nePlicut de a muri'
Ia durerea pe care deja i-o catzase? Sau ambele? Sincer, nu gtia ce
O, Doamne, i9i revenise, ceea ce insemna
ci ei ii expirase
ar fi fost de preferat. indurare? Se indoia'
timpul. Oare 1-ar fi induplecat daci ii cerea
in momentul acela, era el insugi, nu tatil lui. Dar tot iqi vedea ca si igi poati da jos haina'
El agez; biciul pe picioarele ei goale
propria mamd cand se uita la ea. Iar ea inci incerca disperati si ii incAt si iI trAnteasci'
Membrele ei nu se f"teau indoi suficient
provoace vreun sentiment de remugcare sau de teamd, ceva care
acui"i material pe pielea ei goale era
suficienti
sa il faci sa ii dea drumul. $i doar senzatia
pentru a o face si tremure'
-Tatil tiu nu o si fie incAntat daci mi omori, ii zise ea. Vrea si
si o facd el insugi. Probabil o sd te bata din nou daci... at.,.ncicdnd iqi aqezigi haina peste picioarele ei in timp ce incepudin
o mici porliune
o si afle. iqi descheie cima9a. N' ii 'cop"rea decAt
la urmi' avea de gAnd
vorbele ei piruri si bage frica in el. intreg trupul lui Kelsey pulpe. Dar nu se aqteptase Ia asta' PAni
tresalti, plin de o noui sperantd. si o violeze intAi?
- Chiar crezi asta? intrebi eL, confuz. - Ce faci?
-Doar nu crezi ci am de gand
si distrug un set perfect de
- $tiu sigur ci a$a va face. L-ai lipsi de plicerea de a se razbuna. greu si scoli singele din
O si fie furios pe tine. haine, nu-i aqa? intrebi el' Este foarte
un zgomot de sus il distrase. Aruncd o privire la ultima bucata bumbacul de calitate'
Kelsey pili brusc' Se agtepta la atit
de mult sAnge' incAt si
de material care mai rimi.sese pe Kelsey qi strecuri culitul sub
il i;;r"rq;e? in cazul ista, gileflle cu api erau probabil ista
aco-
ea. Resturile hainelor ei decorau podeaua de-o parte gi de alta a
1o ca si spele sAngele de pe el' nu
de pe ea' Nenorocitul
patului. Nu mai rimisese nimic care si o acopere.
urmei' ficuse asta
- M-ai auzit? intrebi ea innebuniti, cici panica ei crescu smintit se gAndisela toate, nu-i aga? La urma
rapid. de atAtea ori, incAt invilase care
era metoda cea mai simpli'
Nici micar nu se uiti la ea. Ldsi cufitul si cadd pe podea, ci.ci Nu avea cum si il opreasci' Nu mai era
nimic de ficut - decAt
terminase cu el - pentru moment. Apoi se uiti pe jos dupi biciul sd ii arate furia ei.
te va gisi si ili scoati inima"'
lui gi gemu cAnd nu il putu gisi din prima. Trebui si se aplece qi -Sper ca atunci cAnd Derek
Ia fel de diform ca qi in-
si ridice materialul rochiei ei ca sd giseasci unul dintre ele, d.ar se incetiqor. Eqti un ticilos molAu, Ashford'
silti cu el in man5. Avea un maner scurt, cu multe fiqii din piele, grijitorui tiu' Nu poli nici micar si"'
22r
220
i

!olianna -t-indsey Syune-m{ cd, nf iubesti-


pri-
Inspiri brusc. Luase biciul gi o lovise peste coapse. Aparur?l ;i observi ea intr-un final, stind la capitul patului 9i
el acolo,
semne in cAteva locuri, dar pielea nu cripase. puse biciul inapoi vind cum nepotul iui il batea pe Ashford'
deasupra ei gi termini sd se dezbrace.
-
- La naiba, nu o si lase nimic ai
pentru noi, nu-i aga? se planse
O lovise ca si o faci si taci, gi asta o infurie la culme - nu Anthony fratelui siu.
i se permitea nici macar sd exprime ceea ce simtea. La naiba, o va James rAse.
cred ci nenorocitul
face oricum. -Ai putea si ii intrerupi totuqi, Tony' Nu acum'
- Lagule! se risti ea. iqi e fuici chiar gi si infrunti adevirul. ila mai simte vreuna dintre loviturile pe care 1e primeqte 9i
mai ales cAnd
-Taci! Nu gtii nimic despre mine. urisc si vid cum o risplati buni e aplicati degeaba'
- Nu? $tiu ca nu ai avea habar ce si faci cu o femeie daci nu ar ;^;;;;t iin plin. in p1,', biiatul trebuie si o scoati pe Kelsev
fi legat5. Egti un biiefel bolnav care nu s-a maturizat niciodati. de aici.
ha-
EI lu5 din nou biciul. Ea se incordi, agteptAnd lovitura. Dar nu in capul oaselor intre timp 9i igi puse repede
Ea se ridicase
era inconqtient' Dar
veni. in schimb, el se uiti citre uqi, incruntat. ii urmiri privirea, ina lui James pe ea' Olserva 9i ea ci Ashford
dar nu gtia ce ii atrisese atentia. Ea nu auzise nimic. El, da. asta nu il oprea pe Derek si il loveasci'
un moment ina-
-John, inceteazi. cu zgomotul dla! strigi el. Credeam ci ai in- Anthony trebui sd-l tragi sus pe Derek' Duri
inte ca furia sa dispari din ochii tAnirului' Dar
in clipa in care ii
vifat sa nu mi deranjezi atunci cAnd... Cum ai ajuns aici? Nu ai in brale cu toati
voie aici! intAlni privirea lui Kelsey, veni 1a ea qi o strAnse
igi didu ochii
Kelsey izbucni in lacrimi cAnd il vdnt pe James Malory api_ puterea... iar ea incepu di" rro' sa plAngi' James
rind dintr-odati la ugd. se simfea atat de uqurati, incat senzatia peste caP.
ticilosului cAnd eram pe hol'
o copleqi cu totul. Tot ce putea face era si plinga in hohote. poate - Femeile astea. Ii ficea zile fripte
ia naiba' dar nu o si
pentru ci nu ii venea si creadi. Dar daci mintea ii juca feste... iar acum, ci este in siguranli, plAnge' Si mi
inleleg asta niciodatd.
insd apoi apdru qi Derek in spatele lui James, facAndu-gi loc pe
AnthonY rAse.
lAngi el. Ashford, ei bine, era pur gi simplu indignat ci James si le inlelegem noi'
-Aga sunt femeile, betrine' Nu trebuie
se afla acolo. Dar Derek... de Derek eraingrozit, deoarece cu el se sau 9i ii ficu semn
James pufni, dar se uiti din nou la nepotul
luptase deja de doui ori gi pierduse de fiecare data.
citre KelseY.
Derek arunci o singuri privire citre Kelsey, apoi citre de aici, du-o inapoi in oraq daca vrei' Ne vom
- Derek, scoate-o
Ashford, care era in spatele ei cu biciul in mAni gi se nipusti in
ocupa eu qi TonY de scursura asta'
cameri. Nici micar nu ocoli patul ca sa ajungi la finti, ci se Derek eziti, aruncAnd din nou o privire cdtre
Ashford'
arunci peste el, trAntindu-l pe Ashford la podea, unde Kelsey
- inci nu a suferit suficient'
nu ii putea vedea prea bine, ci doar auzi... nici nu a inceput bine si sufere'
- suficient? Crede-mi, tinere,
James se apropie incet de pat, dindu-gi haina jos pentru a Derek il privi fix pe unchiul siu pentru un
moment destul de
ar fi plinuit
o acoperi. indelungat, dupi care incuviinli mulfumit' Orice
- $qq$, draga mea, s-a terminat, zise el cu blandeqe. James p-entru berbat, nu avea si fie deloc
plicut'
- $-g-qtiu! D-dar nu mi pot... abtine! se viitl ea. nerek o ridici pe Kelsey cu blAndele 9i o ciri afari din cameri
in jurul gAtului siu'
Elli zAmbi, evitAnd cu tact si priveasci spre membrele ei inci gi apoi pe ho1. Bralele ei erau strAns incolicite
expuse. $i se gribi si ii desfaci legiturile. Anthony Malory era intr-o strAnsoare aproape mortala'
222
223
loftanna -t-inf,sey {- syune-mi cd md iubesti
-
*Nu pot si cred ci ai venit... hrinite' Ce1ulele 1or nu erau incilzite'
cd m-ai gisit, gopti ea. Cum ai ,k: a fi redeschise. Fuseseri
probabil aparilia
ficut? rlar nu erau nici excesiv de reci, ceea ce oprise
-
- Unchiul meu gi-a pus oamenii si il urmireascd. infecliilor qi impiedicase d"ezvoltarea germenilor'
Mirosul urAt in
-Am auzit ceva de nigte intruqi, zise ea in timp ce urcau scd.ri care traiau gi cu care erau obignuite venea
probabil de Ia singele
le. ingrijitorul i-a dus in grajd,. Unul s-ar putea si f,e mort. Erau din podea' qi
vechi coagulat qi doar imprigtiat pe sub scAndurile
oamenii unchiului tiu? cle la gilelile pentru nevoi care nu erau
golite prea des'
avea inci
- Unul dintre ei. Celalalt era vizitiul tiu. Dar sunt amandoi DJar rna dintre femei, o blonda tinari qi frumoasi'
in viafi. un alt slujitor al lui James a venit sa ii spuna ci ai fost rini deschise 9i era cea mai infrico9ati' Celelalte erau acoperite
de
ripiti. $i inainte de asta, il urmiriseri pe Ashford pAni aici, aga cicatrici de la talie in ios, dar erau complet vindecate 9i
mai pulin
ca gtiam de unde sa incepem ciutdrile.
temetoare, deoarece Ashford incetase si le
mai vrziteze cu mult
El nu mai mentioni ci se temuse ci vor ajunge prea tirziu. bine' nu era ceva
timp in urmi. Iar ceea ce le ficea ingrijitorul' ei
Ea nu ii pomeni nimic de iadul prin care trecuse pentru a-gi ama-
ce nu 1i se mai intimPlase inainte'
na,,pedeapsa". ar fi putut fi la
Ar f, putut fi mult, mult mai rau - minlile lor
Seagiti mai strins de gAtul lui. deja obignuite cu
fel de distruse ca 9i trupurile, daci nu ar fi fost
-Mai sunt gi alte femei inchise acolo jos. Locul ista le-a fost
brutalitatea barbalilor inainte ca Ashford si
le giseascS' cAnd
inchisoare. Trebuie sa le eliberdm. CAnd erau complet
se vindeau deja pentru a-qi cAqtiga existenta'
- Le vom elibera. Dar ele qti-
imbricate, nu era nimic care si arate prin ce trecuseri'
- Este cu adevirat bolnav, Derek. L-a omorAt pe patronul casei le oferea tdzbtnarea'
dleia, cel care a organizatlicitatia. au gi nu aveau si uite vreod'ati' Iar James
de la etaj -
Anthony aduse haine pentru e1e din camera
-A mirturisit el asta? Refuzara si le
erau vechi, desigur, dar bune pentru moment'
- Da. $i-a omorit gi propria mami qi Dumnezeu gtie pe cine
altcineva. poarte - deocamdati.
incepu din nou si tremure. Cea mai in vArsti dintre eie expiici:
Ca si nu se
- Nu te mai gAndi la asta, scumpo. Nu o si-l mai vezi niciodati, - El se dezbtitca d.e fiecare dati inainte de biciuiri'
i{i promit. stropeasci de sAnge.
Anthony
Un argument excelent, avAnd in vedere ci James 9i
inainte si il
De-abia mult mai tdrziuurcari gi Anthony, gi James. Fetele lor il legaserl de acelaqi pat de care fusese legati Kelsey'
inci mai purtau expresia cumplita a ceea ce vizuserd in inchisoa- lrezeascd..Bicele Culitul era acolo' $i Ie lisari pe femei
"r"rmcolo'
rea de sub pivniti. James sperase sd giseasci una dintre victimele cu el.
Anthony in timP ce inchi-
lui Ashford. Pusese oameni si caute prin tavernere de la docuri gi - E posibil si il omoare, spuse
care deja se auzeau
prin bordeluri. Nu sperase ?nsi si dea peste aga ceva: patru femei dea uga Pivnilei Pentru a estomPa urletele
atAt de terorizate qi de torturate, incat se indoia ca aveau sa igi de dedesubt.
mai revinS, vreodatd. James incuviinli.
in mod uimitor, erau intr-o conditie mult mai buni decAt cum se cuvine'
- Daci o vor face, il vom ingropa
era de a$teptat - in afari de cicatricile care le fuseseri prici- Anthony rAse cu Pofta'
nuite. Rinile deschise fuseserd tratate in mod regulat inainte - Nu crezi ci o vor face?
225
22+
ci ii vor plati cu aceeagi monedi, iar asta, bdtrA pe lAngi el' Cela-
- Eu cred ri finuse capul in direclia opusi cind trecuserd
ne, este ceea ce meriti fliciul. Ma agtept si fie pregatit pentrtr l;:L1t birbat care fusese U;,,-tl 9i lisat
in grajd cu Henry era vizitiul
qi pentru asta
Bedlam cAnd vor termina ce au de ficut. Daci nu, va trebui sd m;I r:i, care avea si se faci bine. incercase si o ajute'
avea si-i fie
ocup personal de el, pentru a{ opri pe Derek si o faci. l)erek ii adiugase un bonus mare 1a salariu' Omul
- Pii, sunt de acord. Biiatul e prea tAnir ca si inceapi sd ucidd. devotat lui KelseY Pe viafa.
Nu vrem si zicd.lumea ci seami"ni cu unchii lui. CAt despre bietele femei care nu fuseseri 1a
fel de norocoase'
unchii lui berek Ie diruiseri suficienli bani incAt si
-Mai tacS-ti gura, maimutoiule. nu mai fie
vre-
nevoie sa se intoarci la vechea 1or ocupalie sau si
munceasci
fusesera obli-
odati, dacS nu igi doreau neapirat' Fralii Malory nu
Capitofut qs gali sa faci asta. Era un gest foarte frumos din partea lor'
Cat despre Lord AshfJrd, ei bine, nu fu deloc
surprinsi si audi
ci innebunise complet, avind in vedere cit de aproape de starea
de tot'
Dupi chinurile prin care trecuse cu Lord Ashford, Kelsey aceasta era deja' Dar o surprinse si afle ce il distrusese
mai pleca, acum ci
aproape uitase ci mituga ei Elizabeth gi sora sa erau in orag gi -A fost internat la Bedlam, de unde nu va
cAteva zile mai
se agteptau si o vadi in dimineata urmitoare. Ea le transmise mintea 1ui este complet distrus5, ii spuse Derek
acelea 9i.'. ei bine,
nigte scuze care sd.le amAne vizitapAni mai tdrzitin siptimA- t2|lzits, Unchiui J"*e, Ie-a eliberat pe femeile
ceea ce merita"'
na aceea. ele au avut griji si se ocupe de Ashford dAndu-i
$i aga vizita avea si fie o intAlnire plini de emofii epuizante, in gi ceva pe deasuPra.
incercarea de a tine minciunile sub control. Fdri indoiali, urma sa Kelsey nu mentioni ci ea probabil l-ar fi transformat in eunuc
daca ar fi fost una dintre acele femei, iar
Derek nu ii dezvilui ci
fie nevoiti si inventeze gi unele noi - plus ci ii fusese foarte dor
de amindoua. Nu putea face fa\d unei asemenea incerciri dupi una dintre ele chiar se gAndise Ia asta'
Veni apoi dimineala cAnd nu mai putea amAna
si i;i viziteze
teroarea prin care tocmai trecuse. De altfel, Derek ref.uza si plece 9i
de lAngi ea gi i-ar fi fost greu cu el alituri si igi viziteze rudele, mituga gi rorr. $i totul decurse la fel de epuizant 9i de
tulburitor
precum se aqteptase. Cea mai grea parte, la care nu se aqteptase
despre care el nu gtia ci existi.
De fapt, ii lua aproape toata siptimAna gi o multime de asigu- dulo., fusese si nu il menlioneze pe Derek' in mod
surprinzitor'
qi de fiecare dati trebuia si igi
rdri ci se simtea bine pentru a-lface si se relaxeze gi si se intoarca tot ii venea si ii pronunle numele,
la treburile lui. $i chiar gi atunci, el nu inceta si o risfete gi si o mugte limba ca se se ablina'
Reugi si treaci de viziti firi si faci vreo gafa'
trateze aproape ca pe o invalida, pAnd nu fu de acord si. vorbeascd Cu toate astea'
despre incident. Probabil, el simtea cd, atAta timp cAt ea nu putea se intoarse acasi destul de agitati din pricina
intregii situalii 9i
aceea' Derek
vorbi deschis despre ce se intAmplase, nu avea sd treacd niciodati rimase aga pe tot parcursul zilei' Din pacate' in seara
cu adevirat peste cele intAmplate. o ceru de sofie'
fericire' fala
$i era posibil si aibi dreptate, cici nu ii fusese ugor si-gi incea- Luau cina. Ea doar ce luase o guri de vin roqu' Din
de tare'
pi istorisire de masi era albastru-inchis. Pata nu se vedea
a, dar devenise mai ugor pe misurl ce povestea. Dupi aga
asta, chiar se simtise mult mai bine. $i el avea lucruri si ii spund, pare riu, rAnji Derek timid' Nu am vrut sd te surprind
-imi
pe care ea nu le aflase. Nu gtia ci ingrijitorul igi frAnsese gAtul. a9a.
Nu ii vizuse corpul zircind acolo in pivnili, intrucAt Derek Si o surprindd? Si o gocheze mai degrabi'
2',27
226
lohanna Linfsey
-
cu ideea inci' doar
- Nu se fac glume despre aga ceva, il admonesti ea, incruntin Derek ofti. Nici micar el nu se obignuise
iEl daduse seama ci dorea si o ia de
nevasti' iar asta dupi o sip-
du-se la el.
-- tamane foattelungi in care fusese chinuit
de sentimente foarte
- Nu aq glumi niciodatd cu a$a ceva. ci' odati cu moar-
ciudate. Ceea ce Ie declanqase fusese gAndui
- Dar nu poli vorbi serios! seama ci nu mai era nimic
tea lui Lonny, Kelsey urma si i9i dea
- De ce nu? onoare' Nu mai avea
*Nu fi obtuz, Derek. $tii de ce. Sunt amanta ta. Un lord crr care si o lini lAngi el in afati de propria
de ce si se teami ci Lonny se putea
folosi de inqelegerea pe care o
statutul tiu nu se cisitoregte cu amanta. Pur gi simplu nu se fact, bine incAt si
fa.rr" cu el. $i sigur i1 cunoqtea pe Derek indeaiuns de
a$a ceva. impotriva ei' Putea si plece
- vreau eu si se fac5.
Se va face daca
iii" ., el nu ar fiiolosit acel document Faptul ci plitise o grima-
oricind igi dorea, ca orice alti amanti'
Era o declaratie atAt de ridicol... detncapaydnata,incdtea aproa- mai conta'
pe ci igi didu ochii peste cap. Dar era prea tuiburati de subiect -- de bani Pentru ea nu si se sperie' CAnd iqi diduse seama ce
de
9i trr.r.ri ista il facuse
pentru a gasi ceva amuzant in asta. de ce' Iar ri-spunsul veni-
era speriat, incercase si igi dea seama 9i
Asta era un
Desigur cd" i-ar fi plicut si se casatoreasci cu eI. Nu credea cd ," d*trrl de u;or. Se indrigostise de propria amanti'
intAmplase
lucru al naibii de stupid' dhi" 9i el gtia asta'
existd ceva care si-i fi ficut mai multe plicere. Dar gtia la fel der Dar se
insoare cu ea' Puteau si
bine ca qi el ca era imposibil. Doar faptul ci adusese vorba despre oricum. Degi qtia cA nu era nevoie sd se
atAta timp cAt era
asta o lnfuria. Cum indriznea si o ispiteasci? continue fira probleme exact ca pini atunci -
Nu conta cd era o pereche chiar potriviti pentru el, sau cel gi ea dispusa si rimAni cu el' Dar lui nu
ii pliceau implicaliile
si o mute in casa lui'
pulin fusese inainte si se vAndi intr-o casi de tolerantd, intr-o acelui ,,riaa, timp". Voia stabilitate' Voia
o mai ascundi'
incipere plini de lorzi londonezi. Faptul ci se vAnduse o ficuse Voia ca ea si ii poarte copiii' Nu voia si
ei nu se va schimba'
complet nepotriviti pentru cisdtorie, chiar daca el era cel care Dar ea refuzase. $i insistase ci rispunsul
Pe toli sfinfii, asta avea si se schimbe -
totuqi' poate nu chiar in
o cumpirase.
-Nu mi voi cisi.tori cu tine, Derek, zise ea pe o voce rigidi. seara aia.

$i nu am de gAnd sa-ti mulfumesc ci m-ai cerut.


- Nu yrei si te cisitoregti cu mine?
- Nu am spus asta. Am spus c6, nu o voi face. Nu voi mai provoca Capitofut ++
inci un scandal in famiiia asta.
- Kelsey, lasa-mi pe mine si mi gAndesc la fam...
mod intelept' aqa
- Rispunsul meu este nu, Derek, gi nu se va schimba. $i ,l Derek pistri distanla timp de trei zile' in
1ui Kelsey si se calmeze'
aprecia daci nu ai rimAne aici in noaptea asta. Mi-ar pldcea si cum se gi dovedi mai tArziu' Atat ii lua
un rezultat di-
fiu singuri. Hotiri intr-un finai ci cererea iui in cisitorie era
Se holba dupA ea, nevenindu-i sa creadi. ii intorsese spatele. rect a1 incidentului cu Ashford, avAnd in vedere
cit de ingrijorat
in sine fusese proba-
$i era furioasi. Recunogtea semnele. O ascundea foarte bine, dar fusese pentru ea in tot timpui acela' Cererea
mai mult timp si
era al naibii de supirati pe e1... pentru ci o ceruse in cisitorie. bil un impuls de moment' Dar acum, c5' avusese
seama cAt de prosteasci
$i el care crezuse ci ideea o va incAnta, chiar foarte tare... credea se gandeasci Ia asta, probabil igi diduse
ci micar va accepta. era ideea'
22g
228
lohanna Lindsey syune-mi cd md iu6est{.-
ceva
Nu menfioni nimic in legituri cu asta cAnd o vizit trei zilc - si vid daci eqti inci in orag, cici eu eram. Nicholas avea
mai tArziu, aqa ci gi Kelsey decise si nu mai deschidd subiectul, treabi, aga ci am sfirgit prin a ri.mAne mai mult decAt crezusem
-
De altfel, dupi ce i se mai estompi furia, lui asta ca pe un semn
-
inifial. Oricum, am trecut pe la Percy, dar dragul de el nu era
bun sau cel pulin ca pe un semn ci incepea si fini la ea mai mult acasi. Majordomul mi-a spus totugi ci nu stitea nici o verigoarS.
decAt igi diduse seama. CAnd un barbat nu iti spune ceea ce simtG, Ia el gi ci nici nu stituse vreuna acolo recent. I-am lisat un mesaj
e pldcut si gdsegti indicii care si vorbeasci in locul lui, iar o cerert sa vini si mi vade, dar nu a ficut-o. $i nu sunt o persoani rib-
in cisitorie era un indiciu destul de bun. datoare. Aga ci am verificat hotelurile din zoni 9i nu mi-e ruqine
Se impicari, cum s-ar spune, degi nici nu se certaseri, de fapt, si recunosc ci m-am fScut foarte tare de ris, ficandu-mi aparilia
Partida de amor din acea seari fu pulin mai intensd decAt de obi. la un hotel unde era cazat cineva pe nume Langton' Nu erai tu
cei, mai explozivi, chiar durd, incAt amindoi dormiri pAni tArziU desigur, ci doar o doamni impreund cu nepoata ei' Avea chiar qi o
ln dimineala urmdtoare. alti nepoati pe nume KelseY.
Kelsey se trezi prima. imbricindu-se rapid, cobori sa vadl -Ca si vezi, murmuri KelseY.
ce pregitise Alicia la micul dejun, plinuind sa-i duca o tave sut -Asta zic ai eu. Dar nu gtiau cine e Percy, aqa ci, desigur,
lui Derek. Kelsey a ei nu puteai fi tu. Dupe ce am terminat cu toate hote-
Nu avea un majordom, acesta fiind tipul de servitor de care nu
lurile, am ciutat pe Ia agenliile de inchiriere mai renumite, dar
n-am dat de urma ta sau a lui Percy. Dar apoi - 9i nu gtiu cum mi-a
simtea ci ar fi. avut nevoie in mica ei gospodirie, mai ales cl
venit ideea asta, sincer... Poate pentru ci Derek se ocupa de aface-
nu avea niciodatd musafiri. $i de obicei lacheul ei se ocupa dt
rile lui Percy mai demult - i-am menlionat numele 9i, bineinteles,
asta. Dar cAnd el nu era prin preajmi, oricine era la partetr
el doar ce inchiriase casa asta. Aqa ci iati-mi'
gi mai aproape de ugi putea rispunde daci ciocinea cineva.
Da, iat-o, intr-adevir, iar Kelsey nu gtia ce naiba si facS'
in dimineata asta, acea persoani fu Kelsey, intrucAt cinevl
Nu putea si o invite pe Reggie si rimini la ceai, cAnd Derek pu-
batu la ugi exact cAnd ea cobora. Surpriza de care avu parte cAnd
tea cobori in orice moment. il lasase dormind, dar obignuia si se
deschise fu destul de neplicuti totugi, la acea ora a diminefii.
trezeascd.destul de repede odati ce ea se ridica din pat, ca 9i cum
- Sunt buni de detectiv, nu-i aga? o intrebi Regina Eden, um. i-ar fi simlit lipsa chiar 9i in somn.
flAndu-se in pene. la etaj 9i
$i, la naiba, chiar atunci se auzi o uqi deschizAndu-se
Kelsey nu avu nici cea mai mici idee ce si rispundi. Situa-
vocea lui Derek strigAnd:
;iile de tipul dsta nu trebuiau si se intAmple. Nu ii promisese -Unde te-ai dus, scumpo? Puteai micar si mi trezeqti' Kelsey?
Derek ci nu va mai avea de-a face cu familia lui? Dar Reggie intr& Probabil crezuse ci era pe undeva prin spate qi nu avea cum
rur gi simplu de parci nu s-ar fi indoit nici o clipi de faptul ci era sd-l audi, deoarece u$a se inchise la loc. Kelsey era pe cale si-gi
rine-veniti. $i chiar nu se indoia, de fapt. La urma urmei, erau dea duhul chiar acolo. Reggie privi in sus, desigur, auzindu-i vo-
rrietene apropiate - cel putin aga considera Reggie. Kelsey gemu cea, pe care o recunoscuse firi probleme, intrebind:
n sinea ei. Tot ce reugi si. rosteascd, la un moment dat, fu: -Ce cauti el aici... 9i acolo sus?
-Cum m-ai gisit? Kelsey deja se imbujorase intens, iar cind Reggie ii arunci o
- Pii am fost intAi pe la Percy, desigur. Nu in dimineafa aceas. privire gi vizu asta, zicAnd ,,Aaa",ro9i ea insigi' Dar apoi igi formi
a. Asta s-a intimplat siptimAna trecuti. o imagine in minte, cel pulin una care reieqea din concluziile trase
- De ce? r1e ea, deoarece adiugi indignati:

r30 23t
- loftanna Linlseu/

sunt siguri ci infelegi. $i sunt siguri ca existd o foarte buna


ex-
- Ei poftim, ticilosul! cum indriznegte si profite de ti ,e in fr.
lul esta? plicafie. Desigur, ,r, --", surprinde nici daci Derek te-ar fi ce-
-
Kelsey gemu din nou, destul de tare de data asta. rut in cisitorie. Lucrul asta ar pune lucrurile intr-o cu totul
- Nu este ceea ce crezi - adici, este, dar imprejurarile nu sunt... alti lumini de indati, nu-i aqa? Vreau si spun' eu 9i Nicholas"'
gansa si zicr qi
Te rog, Reggie, pleaci inainte sd coboare. igi explic mai tArziu. O, Doamne, uite cum dau din gt:i"i,a, fdrd sa ili dau
t-u ceva. Oricum, nu vom fi deranjate aici"' sau
- CAnd rrrai tdrziu? Asta nu e ceva ce pot ignora pur gi simplu, ascultate'
gtii doar. Kelsey zdmbiin sfArqit. Chiar avea un motiv sa se ingrijoreze
Kelsey nu gtia de ce, dar vedea clar cd nu avea cum sd scape. ca va fi auzitit... adicd, daci voia si mirturiseasci
totul' $i asta era
- O si trec pe la tine in dupi-amiaza asta. exact ceea ce voia sd faci, mai mult decAt orice, cel pufin
in fafa
asta fard
-Promiti? acestui membru al familiei Malory' Dar nu avea si faci
-Da. o garanlie.
*Reggie
- Foarte bine, accepti Reggie, deqi inci era putin supirati. Dar se in fala lui Kelsey, acum ci ramisese ticuti'
agezd
sper din tot sufletul ci existd o explicalie buni pentru-asta, altfel
gi turni ceai pentru amindoui' O agtepta ribddtoare pe
Kel-
este de datoria mea si il informez pe unchiul Jason despre ce se
sey si igi inceapi povestirea. Kelsey inci igi ciuta
cuvinteie po-
trivite. Dar nu existau - sau cel pulin ele nu ficeau si pari
petrece. Derek gtie cd nu e frumos si seduci fete inocente gi de mai
familie bun5. Nici micar unchii nogtri depravati nu depagesc
uqoari marturisirea.
o anumita limita. cerut in cisitorie'
- De fapt, incepu Kelsey, Derek chiar m.a
Reggie radia de fericire.
-$tiam eu...
Capitofut 45 - Dar nu voi accepta, 9i i-am spus qi lui asta'
Reggie c1iPi.
- De ce nu?
Tot ce !i s-a spus des-
O situafie dificila - nu, INCA O SITUATIE DIFICILA _ pe care - Din cauza felului in care m-a obpnut" '
Kelsey nu era incantata si o infrunte. oribile minciuni! odati pre mine a fost o minciuni' Dar el nu gtia ce altceva
si ili spuni la
spuse, luau amploare, una conducAnd la alta, iar ea era atAt de in_ Lomentul ala. Nu qtia cd noi ne cunoscuserdm deja'
curcatd in ele, incat abia mai putea
fine pasul. Iar aceastd situatie - Ce-a fost o minciuni?
Kelsey' Sunt amanta
dificilS nu putea fi amanati. ii promisese o explicatie Reginei. - Nu sunt verigoara 1ui Percy, recunoscu
_ Dar ce explicafie si ii dea? purul adevir? Sau adeveruiaga cum lui Derek.
il gtia Derek, care era inci un set de minciuni? era atat de situld
$i Reggie iqi dddu ochii peste cap 9i spuse ironic:
de ele... - De asta mi-am dat 9i eu seama'
amanta lui prima dati
Ajunse la casa de pe Park Lane pe la ora trei in acea dupa_amia_ - Nu, ce vreau si spun este ci eram deja
zi.Eraaqteptati gi fu condusi intr-un salon de la etaj. o servitoa- cAndte_amintAlnit.M-acumpiratlaolicitalieotganizatdintr.o
el ii cu-
re le aduse ceai. Reggie apiru imediat dupi ea. casi de toleranli, una frecventati de mulqi lorzi pe Tle
-vreau si imi cer scuze pentru cat de tiios !i-am vorbit mai noagte.Dinacestmotivnumivoicisatoricuel'Scandalulprovo-
devreme, spuse Reggie de la bun inceput, imediat dupi plecarea cat de o asemenea cisitorie at fiingtozitor'
zise:
servitoarei. Doar ca a fost o surprizd. aga de mare gi... ei bine, Lui Reggie ii lui un moment si inleleagi totul' dar apoi
232 233
- Syune-mi cd. md, iubeSti --
-Scandalul nu este o noutate in familia mea... dar ce nai-
- Dumnezeule, nu e el contele cate a fost impuqcat acum ceva
ba cautai intr-un loc ca ala? $i nu imi spune ci nu egti o fiici de
vreme... iia...
lord qi ci acolo ili era locul, ci te iau de urechi gi te dau afari din
Reggie tugi gi apoi ticu, rogind intens. Kelsey se apleci 9i o
casa mea.
batu ugor cu palma pe mAni.
Kelsey ficu ochii mari gi izbucni imediat in rAs. Se simtea
intr-adevir foarte bine qi cu siguranti nu era ceea ce se agteptase - Este in reguli, se pare cd oricum gtie toati lumea' Da, mama
l-a impuqcat. Totugi, nu voia si il omoare. Era doar furioasa pe el
safacdatunci cAnd se dusese acolo. inca zAmbea cAnd spuse:
din cauza jocurilor lui de noroc. Tocmai pierduse restul mogtenirii
- Nu, nu ag incerca si ifi spun lie aga ceva. De fapt, ag vrea sa
sale, chiar gi casa noastri, la un joc stupid de cirfi'
ifi spun adevirul, dar nu pot... decAt daci promili ci nu va ajun-
ge mai departe. Nici macar sogul tiu nu trebuie si gtie, Reggie. - Deci din cauza asta?
$i cu siguranfi nu Derek. Dacd, ar gti, ar insista sa se casito-
- Da. $i mama mea a fost atit de gocati ci iI omorise in loc si
rcasci. cu mine, iar eu tin prea mult la el ca sd ii provoc un ase_ il rineascd drept pedeapsi, aqa cum intenlionase, incAt, de groa-
flenea scandal. zi, s-adat atAt de mult inapoi, cd. a cizut de la fereastra aflati in
- Dar tu gi Derek sunteti... ce vreau sa spun este ci... ei bine, de spatele ei. inci mai cred cd le-ag fi putut impiedica moartea daci
ce nu gtie nici macar el? agfi urcat Ia ei mai devreme, cAnd au inceput fipetele'
- Pentru ci nu i-am spus, gi nici nu o voi face. De fapt, nu gtie Fu rAndul lui Reggie si o bati u$or pe mini.
nimic despre mine, in afari de cele cAteva minciuni pe care i le-am - Este aproape imposibil si opregti o cearti atat de intensi. cei
insailat. Cand am luat decizia si fac ceea ce am ficut, a trebuit si implicali
--
tind si ignore tot ce se intAmpli in jurul lor'
$tiu, ofti Kelsey. Pirinlii mei nu se certau niciodati
de
irni inventez un nou trecut pentru a-mi proteja familia de scan-
dalul care s-ar crea daci s-ar afla vreodati cine sunt cu adevirat. fafi cu servitorii, gi totu;i erau cel pulin Sapte in fala u9ii, ascul-
perek crede ci mama mea a fost guvernanti, cd" am beneficiat de tAnd cu nesat tot ce se intAmpla gi impiedicindu-mi si ajung ini-
profesorii privati pe care ii aveau angajatorii ei gi de aceea vorbesc untru, unii dintre ei chiar oprindu-mi, avertizAndu-mi ci nu era
atAt de rafinat. momentul potrivit si ii intrerup. $i apoi s-a auzit impuqcitura"'
- Ce naiv e blegul ali, pufni Reggie. Chiar a crezut asta? -Este atAt de tragic... vai, draga mea, a fost denumita Trage-
- De ce nu ar fi ficut-o, avAnd in vedere unde m-a gisit? spuse dia, nu-i aga?
(elsey, luAndu-i apirarea lui Derek.
- Da, spuse Kelsey, infiorAndu-se la auzul acelui cuvint' $i toa-
-Hmmm, si zicem, ingidui Reggie. Atunci, care este adevdrul? td averea pirinlilor mei fusese intr-adevir pierduti. Nenorocitul
- Promili deci? care acAgtigat jocul ila de carli a venit si ne dea afari, pe mine 9i
- Nu ii pot spune nici micar sofului meu? incerci Reggie lingu- pe sora mea, Ia doar cAteva zile de la funeralii.
gitoare. L-ag putea pune si jure...
- Nenorocit este cuvAntul potrivit, spuse Reggie, furioasi in
-Nici macar lui. numele prietenei ei. Cine era? Ag dori si ii fac cunogtinfi cu un-
Reggie ofta.
chiul James.
- Da, promit. Kelsey zdmbtfiri vlagi.
Kelsey incuviinfi gi lua o guri de ceai, intrebAndu-se de unde
pirintii
-imi doresc si fi gtiut' Dar eram prea qocati in momentul
siinceapd. Poate cu ei...
acela ca si imi amintesc numele lui.
- Tatal meu a fost David Phillip Langton, al patrulea conte de
-Dragade tine, spuse Reggie plini de compasiune' Nu este
de
[anscastle din Kettering.
mirare c6 ai ficut ce ai ficut.
23+ 23s
Tofianna Lindsey !- Syune-mi cd md iubesti
--
- Nu am ficut-o din cauza asta, Reggie, o corectd Kelsey. inca tot ce puteau face. $i ajunseseri in punctul in care creditorii aveau
aveam o rudi la care si apelim, sora mamei mele, Elizabeth. Este si ia casa mitugii mele daci Elliott nu igi platea urgent datoriiie.
-
o femeie driguli 6i dragi noua - pe care ai gi intAlnit_o. Reggie ofta.
- O, cerule, spuse Reggie cAnd igi dadu seama. Era mituga ta - Presupun ci l-ai convins si nu se omoare? Nu gtiu daci eu aq
doamna de la hotelul acela? fi fdcut-o.
- Da, ea gi sora mea sunt in orag pentru niqte cumparituri de -in condipile in care ar fi complicat gi mai mult lucrurile -
sirbatori - iar ele nu gtiu ce am facut. A trebuit si le mint gi pe ele. pentru mituqa mea, cel pufin? Ea nu gtia cAt de gravi era situalia
Cred ci stau cu o prieteni bolnavi, aici, in Londra.
gi cd era pe cale sA igi piardi casa. Aveam sa ajungem pe strdzi cu
Reggie se lisi pe spate, incruntAndu-se.
to!ii... gi asta in doar trei zlIe. Daca Elliott at fi zis ceva mai din
-Acum m-ai bulversat complet. timp, poate ag fi avut suficient timp si imi gisesc un sot bogat.
- imi pare riu, nu trebuia si mi abat de la subiect. Dupi moar-
Dar trei zile nu erau suficiente.
tea pirintilor mei, eu gi sora mea Jean ne-am dus sd stdm cu mi-
tuqa noastri, iar ea a fost fericita sd ne primeasci. Totul ar fi fost
-Nu, este necesar pulin mai mult de atAt, fu de acord Reggie.
Doar daci nu erai curtati. Erai?
in reguli... ar fi trebuit si fie, cel putin, daci soful matugii mele,
Elliott, ar fi avut putin mai multa tirie de caracter. -Nu, rispunse Kelsey. inci eram ln doliu gi intr-un oraS nou.
Nu intAlnisem inci nici un b;rbat potrivit. Iar Elliott nu bea
-Un om de nimic?
cotla cot cu mica nobilime. Nici nu qtia pe cineva Ia care si apeleze.
-Nu chiar, doar slab de inger, se pare. Vine dintr_o familie
buni, dar nu bogatd. chiar gi casa in care locuiesc apartine famili- Nu aveam suficient timp la dispozifie ca si imi gisesc un loc de
ei mele. Mama nu a inteles niciodati de ce Elizabeth s-a cdsitorit munci, chiar daci ag fi putut gisi unul suficient de bine platit care
cu el, dar a ficut-o, gi ag putea si adaug faptul ci a d.us_o foarte si ne sustini financiar. $i trebuia si mi gAndesc ai la sora mea.
bine cu el in toti anii dgtia... gi nu gtie ce s-a intamplat. Am reugit Are doar doisprezece ani qi este responsabilitatea mea'
sa ascundem adevarul de ea. -Aga ci !i-a venit ideea si te scoti la licitafie? deduse Reggie.
- inci un jucator? Kelsey rAse auzindu-i remarca.

-Asta am crezut la inceput cand l-am gisitpe Elliott cu o sticli -Mie? Habar nu aveam ci se poate face aqa ceva'
de tirie in mani, gandindu-se si se omoare. A muncit intotdeau- Reggie zdmbilarg.
na mult ca si intretini familia gi a avut o slujbi foarte buni ani -Nu, nu cred ci aveai de unde si gtii" Deci a fost, de fapt, su-
buni. Dar a pierdut-o. $i a fost atat de tulburat d.in cauza asta, gestia unchiului tau?
incat nu a mai reugit si pistreze un alt loc de munci de atunci. Kelsey clatina din cap.
Dacd ar fi trecut peste egecul dsta gi ar fi mers mai departe... dar -Nu chiar. Era atAt de beat, incAt bitea cAmpii. L-a menlionat
presupun ci qi-a pierdut increderea in sine. pe unul dintre prietenii lui, care trecuse prin aceeagi situatie, dar
-Caracter slab, exact cum ai zis, pufni Reggie. a carui fiica gi-a salvat familia cAnd s-a vAndut unui bitrAn desfri-
- Se pare ca da. Totuqi, au continuat cu acelaqi stil de viali ca gi nat ciruia ii pliceau virginele. Apoi a menfionat ci unii berbali
cum nu s-ar fi intAmplat nimic. Ba chiar ne-au luat la ei pe mine erau dispugi si pliteasci pentru o noud amanti, daci era ,,proas-
gi pe sora mea, chiar daci nu iqi permiteau asta. Datoriile pdti", in sensul ci nu fusese incd descoperiti de prietenii lui.
au con-
tinuat sd creasci. Nu exista nici un venit, nici un ban economisit -Nu pot si cred ca cineva i-ar putea vorbi despre aga ceva ne-
la care sd apeleze gi nimeni de la care si mai imprumute. Ficuserd poatei sale inocente, spuse Reggie consternati-

236 237
lohanna Lindsey Syune-mt cd, md. iubes1-
- Sunt sigura ci nu ar fi ficut-o daci era treaz, dar in mod clar Kelsey zdmbi.
:ra. $i putea fi o solutie, cAnd eu credeam ci nu existi nici una.
- - Uili ci tu nu ai fi cisitoriti cu Nicholas al tau daci nu ar fi
ie alta parte, eram atAt de gocati de intreaga situatie, incAt nu -
existat aceste reguli?
l ci aveam mintea mai clari decAt el. L-am intrebat daci qtia Reggie tugi.
:ineva care ar pliti pentru o noui amantd. Nu gtia, dar a zis
-Ai perfecti dreptate.
tia un loc pe carelorzii bogafi il frecventau, unde puteam fi
zentati pentru a primi o oferti.
{eggie se incrunti.
-Asta nu imi suni a licitaqie.
Capitofut +o
-Nici mie nu imi suna, recunoscu Kelsey. Nu aveam nici cea
vagi idee ce era, sau ci ,,locul" respectiv era o casi de toleran-
)ar fusesem deja de acord, fusesem deja ldsati acolo... incd Era o tradilie pentru clanul Malory sd se adune la Haverston
$i
ra singura metodi de a-i plati datoriile lui Elliott intr-un timp in vacanla de Criciun. Derek rdmAnea de obicei o siptimAhd sau
de scurt. Eiliott in mod sigur nu gtia nici o alte cale de a face doui, ca gi restul familiei, de altfel. Iar in anul acela nu avea vre-
de o asemenea sum5. Deja igi epuizase toate optiunile. Solu- un alt plan. Dar pentru ci avea sd fie plecat atAt de mult timp, o
ui era si se omoare ca si nu trebuiasci sa infrunte momentul lui pe Kelsey cu el. Nu la Haverston, desigur, deqi, la naiba, gi-ar
re mituga mea afla ci erau pe cale si piardi totul. Iar eu tre_ fi dorit si o poati face. I-ar fi plicut si ii arate mogia strimo-
si mi gAndesc ai la sora mea. Nu voiam si igi piardi gansa la geascd unde crescuse, si o prezinte gi celorlalp membri ai familiei,
;dtorie decenti intr-o zi. Nu era vina ei. sI o sirute sub vAscul atirnat deasupra intrdrii in salon in fiecare
Nu era nici vina ta. Criciun. Dar nu putea face nimic din toate astea - cel pulin nu
Nu, dar eu eram singura care putea face ceva in legituri cu inainte si accepte sI se mirite cu el, cici el nu renunlase la idee in
Aga ci am ficut ce trebuia si fac. Dar nu s-a dovedit a fi un
nici un caz. Era doar rabditor, agteptAnd momentul ideal pentru
a aduce din nou subiectul in discufie. Unul in care, spera el, ea nu
r aga riu, Reggie. Sunt foarte fericiti cu Derek.
iqi va iegi din fire.
il iubegti, nu-i aga?
Aga ci o cazila un han bun din apropiere, unde se putea stre-
Da.
cura si o vadA in fiecare zi. Degi nu ii plicea asta. $i nu era intr-o
Atunci, cisitoregte-te cu el.
dispozilie prea buni din pricina situafiei. Se intrebi daci acela era
Nu. Am renuntat la gansa de a mi cisdtori vreodati cAnd
motivul pentru care Reggie il lovise cu piciorul in tibie'imediat ce
ost ridicatd pe o masi intr-o cameri plini cu lorzi qi scoasi
ajunsese. Nu, nu avusese inci timp si observe ci eta pe gAnduri.
itatie.
in plus, era ceva normal si il loveascefarenici un motiv, obtinni-
Derek nu gAndegte aga daci te-a cerut in cisitorie, sublinie
cdtura, gi sd nu ii spuni de ce.
ie.
Amy gi Warren igi ficuri gi ei aparifia, de-abia intor9i din luna
Derek a uitat, in mod convenabil, cum m-a intAlnit. Dar eu
de miere. Cuplul de proaspit cisitorili radia de fericire. $i asta
ri uita niciodatS. $i a avut ceva timp Ia dispozitie sa se gAn-
doar adAncea suferinla lui Derek.
:d gi si igi vini in fire. Nu m-a mai cerut din nou.
Ca si igi ia gindul de la propriile probleme, Derek incerci si
legulile astea tampite ale societdfii, aproape mArii Reggie.
igi dea seama cine era amanta tatilui sdu de atita timp. Dar era
r trebui si ne conduci viefile in modul ista.
o sarcini imposibili. Moqia era uriagi, qi exista prea multA lume
239
!-- syune-mi cd md [ubesti

lucrul ista cAnd 1e-am spus tuturor


la Haverston, care se afla acolo de cAnd igi putea el aduce aminte'. - Am crezut c5 am clarificat
Singura modalitate de a afla era si il intrebe direct pe tatil sdu. cidivorlez' .. i y,.^Lx--.+:
cisnicie adevirati cu tine'
Dar era greu si il prinda singur, cu intreaga familie in casi. -Ai spus ci- nu a avut niciodata o
Reugi totugi in cea de-a treia zi. Jason se trezise devreme, dar nu credeam ci fusese chiar
atit de neconvenlionali' Vreau si
o dati? Dar Frances a mentionat
iar Derek tocmai se intorcea de la Kelsey. Se intAlnird pe scari. zic... intoli anii aia, nici micar
asta este ceea ce mi
Obosit - cici timpul petrecut cu Kelsey nu fusese folosit pentru ci tu nu dormeai singur de la bun inceput' $i
ai avut o amanti in tot timpul
somn -, Derek aproape ca il intreba direct... dar asta ar fi fost face si innebunesc d"e curiozitate:
Este o perioadi incredibil de
pulin cam lipsit de tact. il ruga si ii vorbeasci in particular, in ista, una singuri, din cAte se pare'
cel pulin' una care nu iti este
schimb, gi il urma pe tatil lui in camera de lucru a acestuia. f*rrga pentr.io relalie cu o femeie -
Era atAt de devreme, ci draperiile nu fusesera incl trase. Jason sotie. Cine este?
se ocupi de asta, in timp ce Derek se pribugi intr-unul din scau-
- RePet, nu este treaba ta'
nele de lAngi birou. PAni la urmd, tot il intrebi direct: Derekofta."t"rorraveadreptate,desigur,chiarnueratreaba
simti acelaqi lucru qi in
- Cine este amanta pe care ai finut-o aici in toli acegti ani? niminui. Derek iqi dorea ca tatil siu si
din nefericire' Jason chiar
Jason fAcu o pauziin timp ce se indrepta spre birou.
privinla vielii privaiu ' fi'f i sdu' dar'
Derek - cel pulin atunci
- Poftim? I" fr"o.rpr'd" trub'"ile personale a1e lui
o demonstra chiar in
cind Derek nu Ie linea complet private' $i
Derek 16nji.
-Ai putea si mirturiseqti. $tiu din surse sigure ci amanta ta acel moment.
locuiegte chiar aici la Haverston, cu tine. Cine este? la ce dracu' te-ai gindit cAnd
- Ci tot veni vorba de amante'
-Nu este treaba ta, zise Jason rece. $i care sunt sursele tale? la veriqoara ta pentru cin6? vru Jason
- Frances.
!i-ai dus amanta acasd
si gtie.
- La naiba cu femeia aia! izbucni Jason. A jurat ci nu iti Derek se ridicibrusc de pe scaun'
furios' La naiba' nu se aqtep-
va spune. Se simtea tridat'
tase ca rolurile si se inverseze'
Derek era prea obosit ca si igi dea seama de importanfa replicii Unchiul Tony?
tatilui siu. - Cine !i-a spus? Unchiul James?
_Ca|meazi_te.Artrebuisigtiicifraliimeinuimisprrnnimic
- Nu cred ci a vrut, recunoscu el. S-a intAmplat si mi intAlnesc cu James' totuqi' Era ingri-
din ceea ce ar trebui si gtiu' Am vorbit
cu ea qi cu amantul ei. $i eram pe cale si il strangulez. nu a vrut si-mi spuni
Auzindu-I, Jason clipi, apoi izbucni in rAs. Totugi, o clipa mai jorat ci devii prea ataqat de fata asta' dar
cina'
tdrziu tupi, abordAnd o atitudine diplomatS, qi intrebd: de ce era ingrijorat' $i nu a menlionat

- $i l-ai lisat si plece? -Atunci cum"'? indre-


de la valetul meu' care este
- O, da. Nu ar fi fost cinstit si lovesc un om atAt de micu!. -Am auzit ceva despre asta James pe solia
i-a auzitpe 9i
De fapt, nici nu mi gAndeam la asta. Dar Frances m-a oprit cAnd gostit de servitoarea Georginei' care sotiei
nici micar nu i-a spus
a inceput si urle la mine ceva legat de amanta ta. Presupun ci a lui discutind acest subiectl Iar James
sale ci luase cina cu amanta ta'
inci nu a aflat' din cAte qtiu eu'
simlit nevoia sd igi apere pozifia cu informatia asta, plasAnd
nume pe care chiar tu mi l-ai
pe umerii tii vina pentru infidelitatea ei. Mi-a zis cd nici micar Doar numere fetei a fost menlionat,
sau nu este verigoara lui Perci-
nu v-ati consumat cisS.toria. Doamne, am fost atAt de surprins. spus, daci ili aminteqti' Deci este
Jason deja rogise. val Alden?
2+r
2+0
lofianna -t indsey SYune-mt ca md iubeSti
-
Dar inci nu mi-ai ex-
Derek se cutremuri. in mod evident, tatdr siu presupusese -intr-adevir, presupun ci ai dreptate'
Aici ai depigit
deja ci era, iar ista era motivur pentru mai mult de jum;tate din piicat de ce ai l,rai-o .rr1i,tu Ia verigoara ta' la cini'
furia sa. limita, baiete.
ei bine' atAta timp
- Nu este, il asigura Derek. Jeremy a venit cu ideea asta, atunci -$tiu, dar Reggie a insistat, la naiba' 9i"'
nu crede,am-ci-e ceva
cAnd Reggie ne-a gisit impreuni cu Kelsey la curse. Se pare ci cAt o considera pe Kelsey verigoara 1ui Percy'
riu. $i am anunlat:o pe Reggie de intoarcerea lui Kelsey
1a
Reggie o intilnise deja gi se decisese ci vor deveni prietene apro- aqa
Asta ar fi trebuit si
piate. Jeremy incerca doar si o salveze pe Reggie _ pe noi toti, tard, casi nu incerce si continue prietenia'
prra prrrr.t lucrurilor, fdri si fie nimeni ranit' $i' de fapt' chiar
de fapt - de o complicafie nedorita. va mai ve-
intAmplat. Reggie nu a mai vdzut-o 9i nici nu o
-De ce dracu' ar vrea Reggie si fie prietend cu genul asta de "g,,-,
dea vreodati. ,,Cel pulin nu inainte si
mi cisitoresc cu ea'
compiet'
Dar nu adiugi 9i asta' Iar tatil siu nu se calmase
femeie?
Derek se simfi imediat jignit. Nu trebui si aqtepte mult pentru a afla de ce'
- Poate pentru ci ea nu este aga. - Devii cumva prea ata$at de fata
asta?
Jason ofta gi se agezi la biroul siu. Derek aProaPe izbucni in rAs'
amanta.'. de cat timp? Mai
- La naiba, nu te mai infoia aga, gtii la ce mi refer, mormai el. - Mi intrebi asta cAnd tu ai aceeagi
Derek ofta gi el. $tia, intr-adevir. Dar devenea pulin cam prea mult de douizeci de ani?
sensibil cind venea vorba de Kelsey. Iubirea gi sentimentele pro- Jason rogi intens'
in ceea
vocate de ea erau noi pentru el. pAni acum, senzatia nu-i piruse dreptate. Dar asiguri-te ci nu faci nimic prostesc
-Ai
deloc plicutS. $i-ar fi dorit si-gi poati impirtigi gandurile cu ta- ce o priveqte.
ea 9i si vrea
tal sdu. Dar nu voia si il nelinigteasci pe Jason mai mult decat Ni*i. prostesc? Cum ar fi sd se indrigosteascA de
o ficuse deja, spunAndu-i ci o gisise pe femeia cu care voia si. o ia de sotie? Pteatirziu'
sd se
cisitoreasca. vestea nu ar fi fost primiti prea bine in acel mo-
ment. Aga ci incerci si explice:
Capitofut qr
- Kelsey arati ca o doamni, se comporti ca o doamni, ba chiar
vorbegte ca o doamni. in majoritatea timpului este greu si iti
amintegti ci nu este de vila nobili.
Era ajunul Criciunului cAnd Derek o ceru
din nou pe Kelsey in
- Egti sigur ci nu este? familiei pentru a se
Nu era prima dati cAnd era intrebat asta. rdmase pe gAnduri cdsitorie. Pleci mai devreme de la petrecerea
ctt'zeci de mici
$i
la fel ca inainte. Ce gtia pAna la urmi despre Kersey, in afara de
intAlni cu ea. O servi cuvin. ii indrrlci dispozilia
cadouri, lucruqoare amuzante care o ficeau
si rAdi - cum ar fi un
ce ii spusese chiar ea? Dar nu l-ar fi mintit, nu_i aga? Nu, de un metru' clopo-
nu ar fi degetar supradimensionat, o pilirie cu pene
facut-o' Era sigur - ei bine, aproape sigur - de asta. Dar acer mic era ultimul'
g"i-purr,rriegetele de la picioare' Inelul de logodni
griunte de indoiali il facu si recunoasci: vrei' te
Ocazianu putea fi rnai buni' Iar intrebarea "Ke1sey'
pe-ste misuri' Se in-
-$tiu doar ceea ce mi-a spus ea, ceea ce nu inseamni foarte rog, si te cisitoreqti cu mine?" nu o infurie
apoi ii cuprin-
mult, dar nu are nici un motiv sd mi minti. avand in vedere
$i aolrr. spre ei 9i il imbrifiqi' il saruta pasionaf insi
cum am achizitionat-o... se capul in Palme qi ii sPuse:
'2+3
242
lohanna Lin[sey

-Nu. de enervat. Nicholas 9i Jeremy se aflau


intr-o dezhatete amicali
la curse'
in conditiile date, chiar nu se agtepta la un asemenea rdspuns
- [g.i, a" armisarul lui Nick, care pierduse in ziua aceea
gi de aceasti dati, aqa cum nici prima datd nu il bdnuise. Aga cd nu Edward 9i Jason discutau despre una
dintre noile investilii
problema cu divorlul -
pregitise contraargumente. De fapt, tot ce reugi si spuna fu: ale Iui Edward. Se pirea ca rezo\vaseri
bun' Ce era frumos
- De ce? $i daci iar imi zici cit din cauza unui eventual scandal, irr.ru irturpretat de Derek drept un semn
e foarte posibil sa te strAng de gAt. lafamilialuierafaptulcinupurtaupici,celpulinnucuivadin
cAnd James fusese dez-
Ea ii zimbi. familie. Fusese o singuri u*tuiliu' atunci
dar chiar 9i asta se tezolva-
- Dar gtii cd va fi unul. Unul foarte mare. moqtenit pentru *"ibi"" d'" )itrc"ani'
- Nu ti-a dat prin cap ci nu imi pasi nici cAt negru sub unghie se amiabil'
Derek se ridici qi spuse:
le aga ceva? Aga ci, atunci cAnd se servi desertul'
voastri pentru cAteva
- Spui asta acum, Derek, dar ce-o si faci mai tirziu, cAnd vei fi - Daci mi-ali putea acorda atenlia cel pulin
rus in fata faptului implinit? $i ce vor face membrii familiei tale, minute, am nigte vegti bune si vi impirtigesc -
eu le consider veqti bune' Unii dintre
voi s-ar putea si nu fie
:are vor fi atAt de afectati de situafie? Vor avea cAte ceva de zis
de acord, dar - dadu din umeri 9i privi
in jos citre capitul
lespre situatia asta care ii va implica in scandal, sunt siguri.
decis si mi cisitoresc cu
Ceea ce ii si igi anunfe familia din timp. Tatil siu
dddu ideea mesei, la tatil siu, cind adiugi - am
loar ce ficuse anuntul monumental cum ci urma si. d.ivorteze. Kelsey Langton.
ca sd poati vorbi'
)utea gi Derek si faci unul despre
planurile lui de cisitorie - gi si
Jason doar ficu ochii mari, prea uluit
cap' Jeremy 9i-i acoperi
.ade clar cum stiteau lucrurile. Anthony tuqi. James igi didu ochii peste
acestei deciaralii' Geor-
Hotiri cd masa de Criciun era momentul perfect pentru a-gi pe ai lui cu mAna. in ticerea care urmi
ace cunoscute planurile, cici toata lumea urma si fie adunatd in gina sPuse:
-Asta e minunat, Derek' Pare
o fati foarte driguli'
ceeagi camerd. Atmosfera era festivi. se auzeau multe rasete.
Iar mitu9a Charlotte intreba:
nsi Derek nu reugi si faci ce-gi propusese, nu cAnd asta le-ar fi Derek?
tricat ziua cel pufin cAtorva dintre ei. -CAnd o vomPutea cunoaqte'
de Derek' se apleci
Edward, aqezatla cAteva ioc"ri distanli
insi in ziua urmitoare nu mai eziti. Se aflau la cini, ca in sea-
spre el ca si il Poati bate Pe spate'
a precedenti. $i nu era chiar toati lumea prezenti de data asta. Jason chiar scrignea din dinli ca
)iana gi Clare se intorseserd acasi in dimineata aceea, impreuni - Fenomenal, b;iete' Sa gtii ci
nu te mai aqezilacasa ta odati'
u sotii lor. Fratele 1or, Marshall, plecase pentru o ziinvizita la un partea cealalti a mesei'
Amy, ,.diirrd de fericire pentru e1 de
rieten care locuia in comitatul vecin gi incd nu se intorsese. Iar
sPuse:
rituga Roslynn era la etaj, avAnd grijddeJudith, care ricise gi era ^ fic---+-.+{
devreme?^ Am putut face o
-De ce nu te-ai decis puqin mai
rarte agitati. Dar era bine gi aga. Nu conta prea mult ca lipseau
nunti dubla.
timp'
iteva persoane. Jeremy ridea 9i cletina din cap in acelaqi
in momentul ista' vere'
- N-ag vrea si fiu in locul tiu
Restul familiei era la masi gi dispozifia generali era din nou
<celenti' Femeile discutau despre retete pentru sirbatori, copii deplin'
Nicholas incuviinla in semn de consens
modi. James ficu nigte aluzii riuticioase la adresa lui War- nu-i aqa?
-$tie cum si-gi sape singur groapa'
rn, dar cumnatul lui doar rAse Ia ele, iar James nu pdru excesiv Reggie il inghiontip" ei 9i ii spuse printre dinfi:
'o;'ll
2+5
L4
- lohanna Lindsey

fii qi tu la fel de romantic cAnd ne-am intAlnit. - La naiba, te-ai lovit 1a cap, vere? intrebl Travis' nevenindu-i
-Aq fi vrut sd
Nicholas se incrunti la ea, iar apoi intelese brusc. sd-gi creadi urechilor.
-
- Dumnezeule mare, tu cum ai aflat? intrebi el, atrigAnd pri_ Iar Amy ii frateiui ei:
sPuse
lor'
'iri curioase asupra lor. -Existi cazuri de b;rbagi care s-au insurat cu amantele po-
de vedere'
- Nu conteazd, gopti Reggie. Dar cred cd e foarte curajos din mai ales daci domniqoara era, din restul punctelor
'artea lui si ignore conventiile gi si-gi lase inima si-l conduci in trivite pentru cisitorie.
verigoarei lui'
ituatia asta. - Dar nu e cazulaici, ii spuse Jeremy
La rS.spunsul esta, Amy reiteri reactia mamei
sale:
- Cred gi eu.
Nicholas ii zimbi sotiei lui. Derek nu auzi nimic din toate as- -O, Doamne'
Georgina' Daci vrea si
:a, gi nici nu mai adaugd nimic. inca se holba la tatil lui, pregitit - Nu vid de ce ar conta asta, interveni
entru prevdzuta izbucnire. Care nu avu loc. Jason ardta furios, faci din ea o femeie cinstita, bravo lui'
iri indoiald, dar tonul lui era destul de calm cAnd spuse simplu: Auzind-o, James i9i didu ochii peste cap'
- igi interzic. - Iar gAndeqti ca o americancd, George'
apitatea surorii lui
Iar asta declangi o zarvd, de nedescris. - $i flce foarte bine, zise Warren, luAndu-i
- Dumnezeule, Jason, de ce ai face asta? intrebi Charlotte. gi ficAndu.i aPoi cu ochiul.
de unde ve-
- Pare si gtie cine e fituca, nu-i aga? ii spuse James lui -Poate ci lucrurile astea nu sunt supiritoare
qi simplu
nthony. niti voi, yankeule, comente Anthony' Dar aici sunt pur
-Aga ag zice, rispunse Anthony. inacceptabile.
insd Edward ii auzi gi repeti: Warren dadu din umeri'
se insoare cu ea 9i si se mute in America'
unde
- Cine? Pai, cine e? -Atunci, si
se elibereze
- Kelsey este verigoara lui Percival Alden, interveni Georgina sunt acceptabile' E posibil chiar si-i facd plicere sd
'And si ajute. din strAns oarea conventiilor'
- De fapt, George, nu existd nici o legatura de rudenie intre ea - E gi asta o idee, admise Derek, zAmbind'
Percy, ii spuse James sotiei lui. Nu ci ar fi luat-o in considerare, dar"'
- imi spune gi mie cineva ce se petrece aici? intrebi Travis -i1i interzic 9i asta, interveni Jason'
ii spuse James ironic'
'nfuz. - Pii asta clat tezolvisituafia, nu-i aqa?
-Asta a$ vrea si gtiu qi eu, spuse tatal lui pe un ton aspru, pri- pentru ca, de faPt, nu rezolvanimic'
Edward clarifici situalia pentru toati lumea ' in caz
ci cineva
nd citre Jason de data asta.
-Tinere, ar fi cuvenit si adaugi cAteva detalii anuntului tau, nu prinsese sarcasmul:
poli sd ii interzici
spuse Anthony lui Derek. Daci tot ai mers aga departe, micar -E destul de mare, Jason, incAt si nu mai
incerci mai
une toati povestea. pur gi simplu, oricAt de mult liai dori asta' De ce nu
Derek incuviinfa scurt din cap. bine si ii bagi minlile in caP?
-Este adevdrat, Kelsey nu e verigoara lui percy, aga cum cre- Firi si scoata o vorbe, Jason didu din cap scurt' se ridici 9i
ati cAtiva dintre voi. Este amanta mea. pirisi inciperea. Derek ofti' Asta era partea pe care nu o a$tepta-
- O, Doamne, spuse Charlotte gi lud o mici inghitituri de vin. se cu prea mult drag.
2+7
6
lohanna Lindsey

Dar imi voi urma inima'


Capitofut 4s - Pentru cd qtiam care va fi reaclia ta'
Aqa ci o voi
Trebuie ,-o fr.. O iubesc prea tare ca si ignor ce simt'
- cere din nou gi din nou pini accepti'
Jason cletine din caP.
Jason merse direct in camera lui de lucru. Derek intra dupi el ea o face' $i tot ce pot
- Nu gAndegti iimpede, Derek, dar micar
iinchise uga, anticipand corect ci urmau si aibi o discutie mai sd sper e ci. va continua si' "
isunitoare decat de obicei. intr-adevar, Jason pirea sa tune gi sa foarte agitati' Am auzit
- Jrrorr! Molly dedu buzna in cameri,
obser-
rlgere din spatele biroului, cu mainile proptite de er. se abtinuse ci Derek vrea si se insoare cu"' Ticu, roqind intens cAnd
L masd. Dar nu avea s-o faci gi acolo.
vd ci era gi Derek acolo. A, mi scuzati, credeam
ci eqti singur'
Derek incerci si amAne criticile. imbujorarea ii didu de go1, pentru ci 9i Jason avea acum
-Nimic din ce mi-ai putea spune nu mi va face si mi rdzgitn_ aceeagi culoare.
ghici Derek'
esc. DacI va accepta, o voi lua de sofie pe Kelsey. -Dumnezeule mare, ea e amanta ta?
Auzindu-I, expresia de pe fafa lui Jason se schimba pufin. Rispunseri amAndoi deodati ,,Nu!", dar cu prea multd emfa-
- Daci? intrebi el cu speranti in glas. zi.DerckrAse, fi.ra si fie deioc convins'
La rAndul lui, Derek se intrista cAnd admise: - La naiba! Nu m-aq fi gAndit niciodati
ci tu erai' Moily'
- M-a refuzat. Priviapoicitretatillui,rAnjind.ArfitrebuitsioieidenevastS..
Nu mlar fi deranjat si ii spun lui Molly mami chiar
deloc'
- Pai slava cerului pentru micile bucurii! Micar unul din voi are
De fapt, ea mi-a fort o mami mai buni decAt a
reu9it si fie Fran-
rva minte.

- Spui ci nu am minte pentru ci o iubesc? intrebi Derek ces vreodati'


trAntind
pru. Auzindu-l, Molly izbucni in lacrimi 9i fugi din cameri'
uga dupA ea. Derek clipi confuz' Spusese
ceva riu?
Jason cletin; din cap.
-L; naiba, mormai e1 ca pentru sine' Nu am vrut
s-o fac sA
- E in reguli daca ili iubegti amanta. $i eu o iubesc pe a
ea. Poli gi si imparti viafa cu ea, daci reugegti si faci asta cu plAngi.
' ca aqtepta o explicafie'
ecautie... $i"se uita la Jason in semn
Aqa face in fie-
-Aga tine?
ca -E... ea... devine foarte emotivi de sirbitori'
care an.
-Da, spuse Jason, iar apoi accentud, dar nu este in reguli si fapt' sunt
insori cu ea cand ai responsabilitatea de a te cisatori cu cineva -imi pare riu. Dar asigur-o ci nu sunt $ocat"' de Dar chiar
gocat. N, fi binuit niciodati ci e vorba de Molly'
r propria clasa social6, - iar tu chiar ai responsabilitatea asta, "9 imi va lua doar ceva timp si mi obignuiesc cu
:rek, ca viitor marchiz de Haverston. iin t, babuga.
ideea... binuiesc.
- imi cunosc foarte bine responsabilititile. De asemenea, gtiu sugera Jason in mod re-
:i aceasti cale pe care o aleg nu va fi ugoari. Dar un scandal nu - Ce-ar fi si nu te obiqnuiegti cu ideea?
de asta'
zonabil,dupi cum credea ef in locui tiu, aq uita complet
fArgitul lumii, tata. Eu insumi sunt un scandal, am fost de cAnd
Derek zimbilarg, cletinind din cap'
am ndscut. Am supraviefuit atunci, voi supravietui qi acum. aceeaqi situalie cu noi'
- Nu pot face asta, pentru ci te pune in
Jason ofti. putem tezista
restul mlritorilor imperfecli, care pur 9i simplu nu
- De ce nu mi-ai spus de prostia asta cAnd am vorbit ultima sexului frumos. Prefer lucrurile a9a'
re?
- La naiba.
l 2+9
lofianna t indsey + !- syune-mi cd md iubesti '==--
cred ci unul
inspre Anthony qi James, inainte si adauge: Chiar nu
Discufia nu se terminase la masi, dupa plecarea lui Derek gi in plus ne va distruge.
a lui Jason. Ba chiar devenise mai aprinsi dupi ce Jeremy lisase pen-
-Nici micar nu ne va afecta, Regan, incuviinli James, 9i
si-i scape ca Derek o cumpirase pe Kelsey la o licitafie gi explicase tru prima dati fralii lui nu ii siriri in cap pentru ci i se adresase
cea care
unde se tinuse aceasta. Reginei cu porecla pe care o avea pentru ea' Kelsey este
nu va putea sa treaca peste scandal, 9i nici Derek' Vor fi
Reggie de-abia reugise sd-gi tini promisiunea fafa de Kersey, excluqi
dar gi-o tinuse. Cu toate astea, avand in vedere ci gtia adev6,rul, iir, ,o.i"rrte. in ceea ce mi priveqte - $i pe Tony' de fapt -' deqi
sprijinea intru totul decizia lui Derek qi nu se sfia si o arate. un- am trecut prin asta, nu conta daci eram acceptat sau
nu' Dar lui
a fost
chiul ei Edward era cel mai vehement in pirerea lui contra cisito- Derek ,rr.-r-i rr" fi la fel de ugor' Este o persoani sociabili'
nu i1
dintotdeauna. Iar daci lui Kelsey ii pasd micar pulin
riei, dar asta nu era deloc surprinzitor, la cat de conservator era. de el'
Dar o enerva foarte tare cd gi cei doi unchi mai tineri erau im- va priva de toate astea.
potrivi. $tia foarte bine cd, dacd ar fi fost in locul lui Derek, ar fi care James doar ridici
- Pr", mult spus, frate, rAse Anthony, la
fdcut exact acelagi lucru, in ciuda opiniei publice. din umeri.
- $i daci ar fi, cea mai driguti gi mai agreabili fati de pe lumea insi Reggie Derek nu menlionase refuzul lui Kelsey' aqa
ofti.
nu
asta, tot nu ar merge, spuse Edward. Ar fi cu totul altceva dacd ci nu putea dezvilui nici faptul ista' $i intreaga cearti oricum
nimeni din afara familiei nu ar gti treburile astea, dar nu e cazul. ,"rrr, pentru ci fata nu avea de gAnd si se mirite cu el' Aqa
- Era chiar inocenti inainte sa puni Derek mAna pe ea, precizi "ru"
ci destinse atmosfera, mentionAnd:
Kelsey' nu ci ea a 9i
Reggie, poate putin prea tiios. Binuiesc ci nici asta nu conteazi, - Derek a spus ci vrea si o ia de solie pe
nu-i aga? acceptat. Ar putea foarte bine si tefize, qi asta ar pune
capit ori-
Edward se ficu ro$u ca racul. James rase. Jeremy se ridici, cli- cirei discufii.
de buni? pufni Edward'
pind gocat. -S5-l refuze pe Derek, o partida atit
-La naiba, verigoari, spuse tAnirul, sunt prezenti gi oameni Nu cred si se intAmPle aqa ceva'
in vArsti la mas5. - Ba se poate, unchiule Edward, rispunse
Reggie'
tu nu o

cunoqti, dar mie mi-a pirut o fati foarte ra;ionali' deloc


ma-
Reggie deja rogise, dar Anthony o dojeni gi el:
- Egti prea romantici., drigufo. $tii c; Eddie are dreptate. Toli terialisti. Pun pariu cJ *ai degrab; l-ar pirisi pe Derek decit
b;rbalii iia care au fost de fafd cand Derek a cumperat-o nu au si.ifacivreunriu.$ieaarconsideradeciderealuisocialiun
fost cu ei gi mai tirziu, ca si afle daci fata era sau nu inocenti., lucru diunitor.
gi nici nu le-ar fi pisat. Dar sigur n-o vor uita. Iar daci Derek se
insoard cu ea pa,i la urmi, crezi cdpovestea nu se va rispindi gi
mai mult? Capitofut +g
-Prea mult spus, b;iete, zise James. Totul poate fi. rentmat
prin simplu fapt ci fituca nu va fi niciodatd acceptatd in lumea
noastrd.
CAnd Kelsey deschise u$a camerei ei de la han' se
aqtepta si
Reggie pufni.
dea de Derek, nu de tatdl lui. $i era in mod clar tatillui.
Jason Ma-
in
- Familia asta a trecut prin multe scandaluri, iar majoritatea Iory se prezenti imediat, pentru a nu lisa nici urmi de indoiali
dintre ele au fost provocate de doar doi dintre membrii ei. se uiti
tugattrra cu identitatea sa, nu ci ar fi existat vreuna' intri direct
2s0 25t
lohanna Linrtey syune-mi cd md' fu\esti

gtiam atunci cAnd


in cameri, fdri si a$tepte vreo invitatie, insi o intimidd atAt de ci - de fapt, nici asta nu este important' dar
tare pe Kelsey cu statura lui impresionanti gi cu expresia aspra am facut ." ,- ficut ci nu mi voi mai putea - cisitori nicio-
-
de pe chip, incit tAnira se abginu si ii atragi atenfia asupra -
dati. Tot ce vi pot spune este ci un scandal de o asemenea
cAt 9i familiei
acelui fapt. ,rrr"rgrrra ,, fa.u 1" f"i d" mult riu familiei mele'
il anunga repede ci Derek nu era acolo, sperAnd cd asta il va drr*rrurro^str5-, qi nu voi permite si se intimple
asta'
Arita
Expresia de pe chipul lui Jason se relaxi
face si plece. Dar nu funcfiona. $i era atAt de agitata, incAt igi considerabil'
dddu seama doar prea tdrziu ci nu ar fi trebuit sa ii ofere acea chiar pulin ruqinat. .imi pare riu ci nu exis-
-
informafie. Dar el gtia deja, in mod evident. - i"."p si inleleg, spuse el morocinos'
o solie ex-
- Da, l-am lisat la Haverston, spuse el. Mi-am inchipuit ci vei fi ti nici o solulie in aceastd situafie' Simt cd ai fi fostcisitoreascS.
celenti pentru Derek daci i-ar fi fost permis si
pe aproape, la cAt de amorezat e, gi ista e cel mai apropiat han.. se
Deja incepea si rogeasci atunci cAnd intrebi; cu tine.
* Deci pe mine agi dorit si mI vedefi?
-Vi mulpmesc. Dar mi voi stridui sa il fac fetictt"' fati
-Aqa e, spuse el. Vreau si gtiu ce pArere ai tu despre toati pros- cisi.torie.
tia asta. Jason ofte.
- $i despre ce prostie e vorba? fiul meu si treacS' prin ce trec $1
- Nu mi-aq fi dorit niciodati ca
-Aceea cum ci Derek vrea si se insoare cu tine. eu... dar mi bucur ci te are'
Lui Kelsey i se tiie risuflarea. Era ce1 mai frumos compliment pe care l-at
fi'putut primi de
De fapt'
-V-a spus asta? la eI. Apoi berbatul puse capit situaliei stAnjenitoare'
din in-
-A spus asta intregii familii. ptu.a in grabechiar, probabil nedorind si se intAlneasci
Kelsey lui scaunul care era cel mai la indemAna qi se chinui si ta*pl"r""., Derek. Da, "" binuia ci Derek deja gtia' ci probabil
la uqi la doar
se a$eze. Putea oare muri pe loc de rugine? in mod sigur, i se pirea il vazuse pe tatil lui in hol, cici auziun alt ciocinit
ceva posibil. cAteva minute dupi plecarea lui Jason'
- Nu trebuia si faca asta, spuse ea, aproape goptit. insi nici acum nu era tinirul, qi nici Jason nu se intorsese
Dar Kelsey nu iqi
-Sunt de acord... dar tu de ce crezi asta? din drum. De data asta, venise mama lui Derek'
cAteva tri-
* Pentru cd, aga cum ati zis gi dumneavoastri, e o prostie.
didu seama de asta la inceput, nu inainte si observe
aveau acelaqi
Nu intenlionez sd. mi mirit cu el. I-am spus-o. situri ale felei ei identice cu ale lui Derek' ci ei doi
- Da, mi-a mentionat ceva. Ce mi ingrijoreazd este: cAt de seri- zimbet,gi cit de ingrijorati pirea femeia'
la ora asta' domnigoari
os a fost refuzul tiu? Pentru ci el nu va renunta la idee.
- imi pare foarte riu ci vd detanlez
- Daca asta e tot ce vi ingrijore azd,, Lord Malory, nu ar trebui Langton, incePu femeia'
si va facefi griji. Sunt perfect congtienti de scandalul pe care ci- -Vi cunosc?
sitoria noastri l-ar provoca, gi nu doresc si il protejez doar pe -Nu, nu ati avea de unde' Femeia zdmbr' Sunt Moily Fletcher'
despre dumneavoas-
Derek de asta, ci qi familia mea. menajera de la Haverston' Doar ce am aflat
- Familia ta? se incrunti el. Nu gtiam ci mai ai familie. Cine trd., iarDerek doar ce a aflat despre mine 9i
tatal lui"' qi, ei bine'
sunt? trebuie si vorbesc cu el'
* Nu conteazd.asta, ii spuse Kelsey. E de-ajuns sa gtifi ci familia
Kelsey ro9i din nou, intens' afurisitul de
anun! al lui Derek
mea inseamni totul pentru mine. Ma aflu in situatia asta pentru ajunsese pAna la servitori deja, dar"'
252 253
lohanna Linfsey Syune-mi cd md tubeSti-
- Dumneavoastri gi tat51 lui? Raspunsul ii veni inainte sd ter- Kelsey incremeni, aducAndu-gi aminte de vizitele de mai
mine intrebarea. A, imi pare riu. Nu trebuie sa-mi explicati nimic. devreme.
-
Dar Derek nu este aici. - -
- Sunt uimiti ci ai mai avut timp gi de asta, dupi o zi atAt de
- Nu este? L-am v5.zut plecAnd de la Haverston. M-am gAndit aglomerati.
cd sigur vine incoace. Privi precaut in jos la ea.
- $i agi dedus c5. sunt prin apropiere. - De unde gtii ci a fost aqa aglomeratd?
-PIi da... asta am ficut. -A trecut tat;l teu pe aici.
Kelsey clatine din cap uimiti. Oare tofi barbagli igi 1uau ii dadu drumul pentru a-gi trece o mAni prin pir.
amantele cu ei? Sau ista era un obicei comun doar pentru fami-
- La naiba. Nu te-a supirat, nu?
[ia Malory?
- Nu, de ce m-ar supira faptul ci ai spus intregii tale familii
- Ei bine, daca nu este la Haverston, atunci habar nu am unde despre noi? CAt despre tatel teu, voia doar si se asigure ci nu mi
rr putea fi. voi mirita cu tine.
-inseamni ci s-a dus undeva unde si poati fi singur, spu- 'La naiba! izbucni Derek din nou, pirAnd scos din fire.
se Molly, fringAndu-gi mAinile. Mi-era teami de asta. Aga ficea
$i inainte ca el sd se gAndeascd prea bine la ce aflase, Kelsey
ntotdeauna cind era mic gi il supira ceva. Pleca singur undeva adiugi:
rnde si se poatA gAndi in liniqte.
-A fost gi mama ta aici.
- Dar de ce si fie supirat? intrebi Kelsey. Era foarte curios sd -Mama mea?!
rfle cine sunteti, adici cine e... A$ crede ci se simte ugurat ci a