Sunteți pe pagina 1din 1

Numar intrare din

Catre LOGISTIC AGENCY FOR SOUTH EAST TRANSPORT CO SRL BUCURESTI

DOMNULE ADMINISTRATOR,

Prin prezenta subsemnatul(a) ., nascut(a) la data

de in localitatea .., judet / sector .,

domiciliat in , str. . nr. ., bl. ., sc. .,

ap. ., judet / sector ., posesor al CI seria . nr. ., eliberata la data de

de catre. , avand CNP.., va rog

a-mi aproba incetarea activitatii incepand cu data de ., din functia de

, conform prevederilor Art. 55 litera b din Codul Muncii, prin acordul partilor.

DATA SEMNATURA

Evaluare